POTRAVINY 1. Úradné kontroly ,89% Celková zhoda u prevádzkovateľov a výrobkov ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "POTRAVINY 1. Úradné kontroly ,89% Celková zhoda u prevádzkovateľov a výrobkov ,"

Transcript

1 POTRAVINY 1. Úradné kontroly Orgánmi úradnej kontroly potravín v SR sú orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy a orgány štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva. Úradná kontrola potravín sa v SR vykonáva v zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov v prípade surovín a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prípade produktov živočíšneho pôvodu a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlavným cieľom úradných kontrol potravín bolo overovanie dodržiavania právnych predpisov na zabezpečenie eliminácie nedostatkov u potravín vyrobených na našom území, zabránenie vstupu rizikových potravín z tretích krajín, ako i odhaľovanie zavádzania a klamania spotrebiteľov a falšovanie potravín tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí a záujmov spotrebiteľov EÚ. Pri výkone úradných kontrol sa vychádzalo z ročných plánov inšpekcií, auditov a odberu vzoriek surovín a potravín a stanovení priorít na princípoch hodnotenia rizika komodity, alebo jednotlivého analytického ukazovateľa. Ďalšími kritériami pri rozhodovaní o kontrolnej činnosti boli poznatky z predchádzajúcich kontrol, zistenia iných orgánov úradnej kontroly, podnety spotrebiteľov a masmédií, výsledky laboratórnych analýz potravín, odporúčania EK, informácie z RASFF a výsledky vlastných kontrol (samokontrol) PPP. Operatívne i strategické ciele stanovené pre úradnú kontrolu potravín boli splnené, či už z hľadiska kontrol u prevádzkovateľov, alebo z hľadiska odberu a analýz vzoriek. PPP, ktorými sú primárni výrobcovia potravín, výrobcovia a baliarne, distribútori a dopravcovia, maloobchod, sektor služieb, ako i výrobcovia predávajúci prevažne na maloobchodnej báze v SR, je (o viac ako v roku 2015), pričom v roku 2016 orgány úradnej kontroly potravín celkovo skontrolovali objektov (o viac ako v roku 2015), čo je 38,89% z celkového počtu (o 0,56 % menej ako v roku 2015). V roku 2016 bolo vykonaných kontrol (o viac ako v roku 2015), najviac v maloobchode ( kontrol 36,86%, v roku kontrol 36,15%, v roku kontrol 43,53%, v roku kontrol 42,49 %, v roku kontrol 34,96%, v roku kontrol 38,18%), v sektore služieb ( kontrol 27,95%, v roku kontrol 30,26 %, v roku kontrol 27,61%, v roku kontrol 29,07 %, v roku kontrol 35,63%, v roku kontrol 31,72 %) a u výrobcov a baliarní ( kontrol 17,99%, v roku kontrol 22,39%, v roku kontrol -16,19%, v roku kontrol 17,62 %, v roku kontrol 16,58 %, v roku kontrol 17,20 %). V súlade s národným plánom kontrol, na základe hodnotenia rizika, boli stanovené počty kontrol (frekvencia a intenzita kontrol) a počet odobratých vzoriek, ktoré boli uvedené v ročných plánoch kontroly jednotlivých organizácií. V roku 2016 bola frekvencia a intenzita úradných kontrol splnená a čiastočne prekročená. Finančné prostriedky boli efektívne využité a splnili svoj cieľ. 2. Celková zhoda u prevádzkovateľov a výrobkov Z hľadiska celkovej zhody u prevádzkovateľov potravinárskych podnikov boli zistené nedostatky u objektov (v roku v roku objektov, v roku objektov, v roku objektov, v roku objektov) z kontrolovaných objektov, čo je 23,16%(v roku ,53 %, v roku ,42 %, v roku ,98 % v roku ,27 %, v roku ,11 %). Celkovo bolo vykonaných kontrol (v roku , v roku , v roku , v roku , v roku ). Nedostatky boli zistené v celkovej hygiene 118

2 v objektoch ,36% (v roku ,70%, v roku ,68%, v roku ,90 %, v roku ,02 %, v roku objektoch - 28,21 %) čo je zlepšenie oproti roku 2015 o 10,34 %. Pri uplatňovaní systému HACCP boli nedostatky v objektoch 3,70% (v roku objektoch 3,70%, v roku ,70%, v roku objektoch - 4,88 %, v roku 2012 v objektoch 16,45%, v roku objektoch - 30,17 %) čo je porovnateľné s rokom 2015, v označovaní potravín v objektoch 7,45% (v roku objektoch 10,91%,v roku ,54%, v roku objektoch 12,71 %, v roku objektoch 10,79 %, v roku objektoch 24,28 %) a predaj po dobe spotreby/minimálnej trvanlivosti bol zistený v objektoch 7,01% (v roku objektoch 10,18%,v roku ,19%, v roku objektoch - 17,08 %, v roku objektoch 54,31 %, v roku objektoch 32,54 %), čo je oproti roku 2015 zlepšenie o 3,17 %. Z hľadiska jednotlivých sektorov bolo najviac nedostatkov v maloobchode až u objektoch 48,27% (v roku objektoch 51,11%,v roku ,19%, v roku objektov 50,47 %, v roku objektov 49,60 %, v roku objektov - 48,83 %), oproti roku 2015 to je nepatrné zlepšenie o 2,84 %. Nedostatky sa týkali hlavne celkovej hygieny, predaja tovaru po dobe spotreby/minimálnej trvanlivosti a označovania výrobkov. V sektore služieb boli nedostatky u 2811 objektov 34,55% (v roku ,65%,v roku ,08 %, v roku objektov 32,63 %, v roku objektov 31,35 %, v roku objektov 35,23 %), čo predstavuje nepatrné zhoršenie oproti roku 2015 o 0,90%, nedostatky sa týkali celkovej hygieny, skladovania tovarov a manipulácie s potravinami. V sektore služieb boli zistené nezhody v nesprávnom uplatňovaní zásad systému HACCP a v celkovej hygiene. Vyhodnotenie úradných kontrol vykonaných v SR za rok 2016 je uvedené v prílohe 1. V roku 2016 orgánmi úradnej kontroly odobratých vzoriek (v roku , v roku , rok vzoriek, rok vzoriek, rok , rok vzoriek, rok vzoriek, rok vzoriek), z ktorých 1619 bolo nevyhovujúcich, čo je 5,16% (rok ,15%,rok ,23%,rok ,32 %, rok ,42 %, rok vzoriek 6,1 %, rok vzoriek 5,03 %, rok vzoriek 5,93 %). Najviac vzoriek nevyhovelo označovaniu, fyzikálno-chemickým ukazovateľom a senzorickým ukazovateľom. Prehľad o analýze odobratých vzoriek je v prílohe 2. ŠVPS SR v roku 2016 odobrala vzoriek, z toho vzoriek vo výrobe (34,05 %), v obchodnej sieti (56,09%) a 962 vzoriek na miestach určenia/odobraté pri dovoze z tretích krajín (7,14%) (v roku 2015 odobrala vzoriek, z toho vzoriek vo výrobe (32,53 %), v obchodnej sieti (59,05%) a vzoriek na miestach určenia/odobraté pri dovoze z tretích krajín (8,00%), v roku 2014 odobrala vzoriek, z toho vzoriek vo výrobe (20,33 %), v obchodnej sieti (34,42%) a vzoriek na miestach určenia/odobraté pri dovoze z tretích krajín (4,50%), v roku 2013 odobrala vzoriek, z toho vzoriek vo výrobe (21,05 %), v obchodnej sieti (37,40%) a vzoriek na miestach určenia/odobraté pri dovoze z tretích krajín). Z vzoriek odobratých v obchodnej sieti bolo vzoriek domáceho pôvodu (44,41%), v rámci vnútrospoločenskej výmeny vzoriek (44,24 %) a 858 vzoriek (11,35 %) z tretích krajín. Nevyhovujúcich vzoriek vo výrobe bolo 140 vzoriek (3,05%), v obchodnej sieti výrobky domáceho pôvodu 114 vzoriek (3,40%), komunitárna výmena 87 vzoriek (2,60%), z tretích krajín 41 vzoriek (4,78%). Najviac výrobkov odobratých v obchodnej sieti bolo domáceho pôvodu, najväčšia porušenosť bola zistená vo výrobkoch dovezených z tretích krajín. Vyhodnotenie výsledkov analýz odobratých vzoriek vo výrobe, 119

3 v obchodnej sieti a pri dovoze z tretích krajín/v mieste určenia za rok 2016 je uvedené v prílohe 3. ÚVZ SR v roku 2016 odobral (rok ,rok , rok , rok ) vzoriek potravín, pokrmov, výživových doplnkov, detskej a dojčenskej výživy, potravín na osobitné výživové účely, vodu, materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami. Z celkového počtu odobratých vzoriek bolo 1102 vzoriek nevyhovujúcich, čo je 7,77 %. (rok vzoriek nevyhovujúcich - 7,69 %,rok vzoriek nevyhovujúcich - 7,64%, rok vzoriek nevyhovujúcich - 7,58 %, v roku vzoriek nevyhovujúcich 7,02 %). Podrobnejšie informácie sú uvedené vo Výročnej správe ŠVPS SR a ÚVZ SR za rok 2016, zverejnenej na webových stránkach ŠVPS SR a ÚVZ SR Orgány ŠVPS SR v roku 2016 prijali, riešili alebo odstúpili príslušnému orgánu verejnej správy 45 žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z., 11 sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a 2869 iných podaní. V roku 2016 nebola na ŠVPS SR alebo jej podriadenú organizáciu doručená žiadna petícia podľa zákona č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve. Iné podania ako sťažnosti boli vybavené nasledovne: opodstatnené 517, neopodstatnené 1193, nebolo možné prešetriť alebo objektívne posúdiť 658, odstúpené 72, rôzne podania so žiadosťou o stanovisko/informáciu 282 a 147 nebolo vybavených k Žiadosti o poskytnutie informácií boli vybavené nasledovne sprístupnené 32, nesprístupnené 4, čiastočne sprístupnené 1, postúpené 8. Sťažnosti boli vybavené nasledovne: opodstatnené 0, neopodstatnené 8, odložené 2 a 1 nebola ku dňu vybavená. Orgány verejného zdravotníctva v roku 2016 prijali celkom písomných podnetov, z ktorých 374 (34 %) bolo vyhodnotených ako opodstatnených, 350 (32 %) ako neopodstatnených a v prípade 287 (+ 3 v štádiu vybavovania) podnetov nebolo možné dokázať opodstatnenosť, resp. boli odstúpené na doriešenie. Keďže ťažisko orgánov verejného zdravotníctva pri výkone úradnej kontroly tvoria zariadenia spoločného stravovania, 68 % prijatých podnetov sa týkalo týchto zariadení. Najčastejším predmetom podnetov boli nedostatky v prevádzkovej a osobnej hygiene, nesprávna manipulácia so surovinami, polotovarmi, potravinami a hotovými pokrmami, výskyt tráviacich ťažkostí u konzumentov po konzumácii hotových jedál a pokrmov rýchleho občerstvenia, predaj potravín v nepovolených prevádzkach, vykonávanie epidemiologicky rizikových činností bez odbornej a zdravotnej spôsobilosti, výskyt hmyzu a hlodavcov, ale aj hluk z potravinárskych prevádzok, prienik pachov z pripravovaných pokrmov do okolitého obytného prostredia a porušovanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov. Ako závažný problém, sprevádzaný zvyšujúcim sa počtom podnetov v roku 2016 sa javí internetový predaj výživových doplnkov, ktorý je však sprevádzaný náročným dokazovaním. Prehľad a vyhodnotenie prijatých podnetov je uvedený v tabuľke č. 1. Tabuľka č. 1: Prehľad a vyhodnotenie prijatých podnetov ÚVZ SR Celkový počet podaní Opodstatnené Neopodstatnené Nebolo možné dokázať, odstúpené Zariadenia spoločného stravovania (+2 *) Výrobcovia Dopravcovia a distribútori

4 Hypermarkety, supermarkety Malé a stredné predajne Baliarne Iné (+1 *) SPOLU (3 *) *v štádiu vybavovania 2. a). Prehľad úradných kontrol vykonaných ŠVPS SR podľa zákona č. 39/2007 Z. z. A) Prvovýroba Prvovýroba surové mlieko: K bolo v SR registrovaných 943 produkčných chovov mlieka, z toho produkčných chovov surového kravského mlieka 541, surového ovčieho mlieka 344 a surového kozieho mlieka 58. V týchto produkčných chovoch surového mlieka bolo vykonaných spolu 1058 veterinárnych kontrol. V 160 produkčných chovoch boli zistené nedostatky (16,97%), čo je zhoršenie oproti roku 2015 o 1,07%. Najčastejšie sa zisťovali stavebno-technické nedostatky, nedostatky v dodržiavaní hygienických podmienok a nedostatky vo vedení dokumentácie. Na základe zistených nedostatkov bolo spolu uložených 438 opatrení na ich odstránenie (16 rozhodnutí v správnom konaní a 179 iných opatrení RVPS) a boli uložené 2 pokuty v hodnote 450. V roku 2016 sa vykonal u prvovýrobcov zaregistrovaných na priamy predaj odber 117 vzoriek surového mlieka na rezíduá inhibičných látok, všetky vzorky vyhovovali. Prvovýroba zberné strediská zveri: K bolo v SR registrovaných 89 zberných stredísk na uchovávanie ulovenej voľne žijúcej zveri, v ktorých bolo vykonaných 247 veterinárnych kontrol. 4 nedostatky sa zistili v 3 zberných strediskách (3,37%). Boli uložené 4 opatrenia na ich odstránenie. Prvovýroba vajec, chovy nosníc: bolo vykonaných 263 veterinárnych kontrol v prvovýrobe vajec v schválených chovoch nosníc. Nedostatky boli zistené v 1 chove. B) Výroba, spracovanie a skladovanie produktov živočíšneho pôvodu Prehliadka jatočných zvierat a mäsa: V roku 2016 ÚVL RVPS vykonali úradné kontroly na 121 schválených prevádzkarňach pre zabíjanie domácich kopytníkov (ďalej len bitúnkov ), čo predstavuje oproti roku 2015 pokles o 10 prevádzkarní. V zozname schválených bitúnkov pre domáce kopytníky sa eviduje 63 prevádzkarní, ktorým boli schválené úpravy požiadaviek na konštrukcie, usporiadania a vybavenia podľa nariadenia vlády SR č. 359/2011 Z. z. ide o bitúnky s malým objemom výroby, kde sa zabíja najviac 30 dobytčích jednotiek za týždeň. Tieto prevádzkarne k predstavovali 52,1% k celkovému počtu evidovaných bitúnkov. Najväčšie zastúpenie v počte 46 prevádzkarní majú bitúnky s malým objemom výroby, ktoré sú schválené pre zabíjanie hovädzieho dobytka. Veterinárne prehliadky ante mortem a post mortem boli vykonané celkom u kusov domácich kopytníkov, z toho (20%) domácich kopytníkov pôvodom z iných členských krajín EÚ. V porovnaní s rokom 2015 to predstavuje nárast o veterinárne prehliadnutých jatočných kusov. Nepožívateľných bolo posúdených 560 tiel domácich kopytníkov, čo predstavuje oproti roku 2015 nárast o 137 kusov. Naliehavé zabitia boli uskutočnené u 70 kusov domácich kopytníkov, čo predstavuje oproti roku 2015 nárast o 14 kusov. K celkovému počtu zabitých zvierat v r to predstavuje 0,01%. V porovnaní s bitúnkami so štrukturálnymi výnimkami bolo veterinárne prehliadnutých 17 naliehavo zabitých domácich kopytníkov, čo predstavovalo 24,3% k celkovému počtu 121

5 naliehavo zabitých zvierat. V zozname schválených bitúnkov pre mäso z hydiny sa eviduje 8 prevádzkarní, čo v porovnaní s r je nárast o 2 prevádzkarne. Veterinárna prehliadka bola vykonaná u kusov hydiny, čo predstavuje oproti roku 2015 nárast o kusov zabitej a prehliadnutej hydiny. Z celkového počtu zabitej hydiny bolo pôvodom zo SR a z iných členských krajín EÚ. Posúdených ako nepožívateľné bolo kusov, z toho pre technologické nedostatky tiel, čo celkovo predstavuje oproti roku 2015 nárast o ks zabitej hydiny. Zabíjanie vodnej hydiny (kačice, husi) sa nevykonávalo. ÚVL vykonali prehliadku post mortem u kusov voľne žijúcej zveri, čo predstavuje oproti roku 2016 nárast o 5237 kusov. Posúdené ako nepožívateľné boli telá najmä pre zaparennosť a rozstrielanosť. Pre trichinelozu bolo posúdených ako nepožívateľných 5 kusov diviačej zveri. Mäso z nepožívateľných tiel domácich kopytníkov a hydiny sa nedostalo do potravinového ani krmivového reťazca a bolo neškodne odstránené v zariadeniach na spracúvanie a zneškodňovanie VŽP. Pri úradnej veterinárnej prehliadke jatočných tiel hovädzieho dobytka boli najčastejšou diagnózou iné odchýlky zmyslových vlastností, vychudlosť, vodnateľnosť a parazitózy, z toho 3 jatočné telá pre cysticerkózu a 623 prípadov pre nález živých motolíc. V prípade ošípaných boli najčastejšou diagnózou odchýlky zmyslových vlastností, ochorenia neinfekčného charakteru, hydrémia (vodnateľnosť), vychudlosť mäsa. Kryptorchizmus bol zistený u 238 jatočných kusov a v prípade parazitóz, sú to askaridózy, ktoré boli zistené u prípadov. Pri úradnej veterinárnej prehliadke jatočných tiel mladého hovädzieho dobytka (teliat) vo veku do 12 mesiacov a jatočných tiel oviec, prevažne najčastejšou diagnózou bola hydrémia (vodnateľnosť) a vychudlosť mäsa s nedostatočným vývinom. U teliat a mladého hovädzieho dobytka do 12 mesiacov sa zistili odchýlky zmyslových vlastností a v prípade parazitóz u 84 prípadov bola zistená askaridóza. U jatočných oviec to boli parazitózy, a to prevažne pľúcna červivosť. Pri úradnej veterinárnej prehliadke tiel jatočnej hydiny (kurčatá, sliepky), prevažne najčastejšou diagnózou boli neinfekčné ochorenia, kachexia, zakrpatenosť, vodnateľnosť, edémová choroba, nádorové ochorenia a technologické poškodenia. Odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie sa vykonával v rámci úradných prehliadok ante mortem a post mortem podľa nariadenia (ES) č. 854/2004 vždy, ak to bolo potrebné na dosiahnutie konečnej diagnózy alebo na zisťovanie prítomnosti choroby zvierat alebo pri podozrení na rezíduá antimikrobiálnych látok. Veterinárne kontroly v schválených prevádzkarniach pre produkty živočíšneho pôvodu a v schválených skladoch: - v roku 2016 ÚVL/VI vykonali v 1404 schválených prevádzkarňach a v schválených skladoch spolu veterinárnych kontrol. Nedostatky boli zistené v 273 prevádzkarňach (19,44%). Spolu bolo zistených 1971 nedostatkov. Najčastejšie zisťovanými boli stavebno technické nedostatky (poškodené steny, podlahy, nedostatočná údržba technologických zariadení) a nedostatky v dodržiavaní hygienických podmienok. Za zistené nedostatky bolo prevádzkovateľom potravinárskych podnikov uložených 1823 opatrení (v 54 rozhodnutiach a v 842 iných opatreniach), 19 pokút v hodnote Schvaľovanie prevádzkarní: v roku 2016 RVPS na základe žiadosti PPP vykonávali osobitné veterinárne kontroly na mieste v prevádzkarňach, ktoré podliehajú schváleniu (sklady, samostatne stojace prebaľovacie prevádzkarne, bitúnky pre domáce kopytníky a hydinu, rozrábkarne mäsa domácich kopytníkov a hydiny, prevádzkarne na manipuláciu so zverou a rozrábkarne ich mäsa, výroba mäsových výrobkov, škvarených živočíšnych tukov a oškvarkov, mletého mäsa a mäsových prípravkov, prevádzkarne pre produkty rybolovu, prevádzkarne na spracovanie mlieka vrátane salašov, triediarne vajec, balenie medu) a na základe týchto osobitných kontrol vydali 160 rozhodnutí o podmienečnom schválení prevádzkarne, 56 rozhodnutí o predĺžení podmienečného schválenia a 177 rozhodnutí o úplnom schválení prevádzkarne. 48 prevádzkovateľom, ktorí nevykonávali danú činnosť 122

6 nepretržite po dobu 24 mesiacov a 73 prevádzkovateľom, ktorí oznámili ukončenie činnosti, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o schválení, vydali RVPS rozhodnutia o zrušení schválenia. Jednej prevádzkarni bolo schválenie zrušené na základe 43 ods. 2 a jednej prevádzkarni bolo schválenie dočasne pozastavené na základe 43 ods. 3. Zoznam schválených prevádzkarní je prístupný na internetovej stránke ŠVPS SR C) Kontroly zásielok pri vývoze produktov živočíšneho pôvodu V roku 2016 sa pri vývoze produktov živočíšneho pôvodu do tretích krajín vykonali veterinárne kontroly pri 976 zásielkach, ktoré predstavovali kg. D) Veterinárne kontroly v mieste určenia (nariadenie vlády SR č. 292/2003 Z. z. ) V roku 2016 bolo v SR zaregistrovaných 3399 miest určenia a RVPS vykonali 3202 veterinárnych kontrol zásielok produktov živočíšneho pôvodu dodávaných z ostatných členských štátov podľa nariadenia vlády SR č. 292/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (transponovaná smernica 89/662/EHS). Pri zistení nedostatkov bolo uložených 45 opatrení. Boli uložené 4 pokuty v celkovej sume 2000 podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti. Najčastejšie zisťovanými nedostatkami boli: nedostatky, ktoré sa týkali nahlasovania zásielok 24 hodín vopred. Pri kontrolách v mieste určenia bolo v roku 2016 odobratých 701 vzoriek produktov živočíšneho pôvodu, 9 vzoriek bolo nevyhovujúcich (1,28%). Kontroly potravín živočíšneho pôvodu na úrovni maloobchodu Kontroly potravín živočíšneho pôvodu v maloobchodných prevádzkarniach - výsledky úradných kontrol potravín živočíšneho pôvodu vykonávané na úrovni maloobchodných predajní okrem odberu vzoriek sú spoločné s výsledkami úradných kontrol potravín rastlinného pôvodu. V roku 2016 bolo zaregistrovaných maloobchodných prevádzkarní (v roku 2015 bolo zaregistrovaných maloobchodných prevádzkarní), v ktorých sa uskutočnilo úradných kontrol potravín, čo je o 1285 kontrol menej ako v roku 2015, nedostatky boli zistené v 3877 prevádzkarňach (19,80% z celkového počtu prevádzkarní), čo je oproti roku 2015 zlepšenie o 4,16%. Najviac nedostatkov sa týkalo tak ako v roku 2015 celkovej hygieny. Priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej RVPS priebežne vykonávali registráciu na základe žiadosti prvovýrobcov a užívateľov poľovných revírov, ktorí vykonávajú priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu (surové mlieko, vajcia, med, ryby), mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej. V roku 2016 bolo vykonaných 675 kontrol, nedostatky boli zistené u 18 prevádzkovateľov. V roku 2016 bol u prvovýrobcov zaregistrovaných na priamy predaj malých množstiev surového mlieka na farme vykonaný odber 117 vzoriek surového mlieka na vyšetrenie na rezíduá inhibičných látok. Rezíduá sa nezistili v žiadnej vzorke. K bolo spolu zaregistrovaných 8386 prvovýrobcov a užívateľov poľovných revírov. Prehľad registrácie je uvedený v tabuľke č. 2. Tabuľka č. 2: Prehľad počtu zaregistrovaných prvovýrobcov/ užívateľov poľovných revírov podľa druhu produktov živočíšneho pôvodu dodávaných v malých množstvách Druh produktov živočíšneho Počet zaregistrovaných prvovýrobcov/ 123

7 pôvodu dodávaných v malých užívateľov poľovných revírov množstvách Produkty akvakultúry (ryby) 129 Surové mlieko 424 Vajcia 440 Včelí med 5388 Mäso z hydiny zabitej na farme 229 Mäso z domácich králikov 77 zabitých na farme Voľne žijúca zver a zverina z nej 1699 Spolu: 8386 Automaty na predaj surového kravského mlieka k bolo v SR 163 automatov na predaj surového kravského mlieka (k ich bolo 175, k ich bolo 170). Veterinárne kontroly v registrovaných prevádzkarniach pre produkty živočíšneho pôvodu - v roku 2016 bolo podľa 40 zákona č. 39/2007 Z. z. registrovaných 661 maloobchodných prevádzkarní vykonávajúcich výrobné činnosti, v ktorých bolo vykonaných 1562 úradných kontrol. Nedostatky boli zistené v 67 prevádzkarňach (10,14%). Najčastejšie išlo o stavebno-technické nedostatky a nedostatky v hygiene priestorov. K bolo podľa zákona č. 39/2007 Z. z. registrovaných 136 skladov, v ktorých bolo vykonaných 380 úradných kontrol. Nedostatky boli zistené v 14 skladoch (10,29%). Najčastejšími nedostatkami boli stavebno-technické nedostatky. Odber vzoriek potravín živočíšneho pôvodu v roku 2016 bolo odobratých 6307 vzoriek potravín živočíšneho pôvodu a 452 vzoriek (prevažne sterov) zo spracovateľských priestorov a zo zariadení na dôkaz Listeria monocytogenes. Najviac vzoriek nevyhovelo mikrobiologickým požiadavkám 59 (tak, ako v roku 2015). Požiadavkám na označovanie nevyhovelo 40 vzoriek, požiadavkám na zloženie nevyhovelo 57 vzoriek, senzorickým požiadavkám nevyhovelo 18 vzoriek, požiadavkám na prídavné látky nevyhoveli 4 vzorky, na obsah osobitnej prísady NaCl nevyhovelo 8 vzoriek, požiadavkám na označovanie alergénov nevyhovelo 11 vzoriek, 19 vzoriek nevyhovelo požiadavkám na kontaminanty a 1 vzorka nevyhovela požiadavkám na rezíduá veterinárnych liekov. 2. b) Prehľad úradných kontrol vykonaných ŠVPS SR v zmysle zákona č. 152/1995 Z. z.: Najvyššia frekvencia nezhôd sa vyskytovala v maloobchode. Prehľad najčastejšie zistených skupín nedostatkov (počty úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z. z.) je uvedené v tabuľke 3. Tabuľka č. 3: Prehľad najčastejšie zistených skupín nedostatkov Typ nedostatku - maloobchod Počet kontrol s nedostatkom Počet nedostatkov celkom Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky Hygiena budov, hygiena prevádzkarne Označenie Osobná hygiena Hygiena skladovania Hygiena predaja Predaj po DS, DMT Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov

8 PPP boli uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Prehľad najvyššej frekvencie nezhôd v maloobchode je uvedený v tabuľke č. 4. Tabuľka č. 4: Prehľad najvyššej frekvencie nezhôd v maloobchode Hypermarkety a supermarkety Hygiena budov, hygiena prevádzkarne 295 Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne 258 Hygiena skladovania 196 Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky 298 Hygiena predaja 151 po DS/DMT 127 Poškodený obal, tovar 69 Hygiena budov, hygiena prevádzkarne 346 Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne 335 Hygiena skladovania 279 Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky 276 Hygiena predaja 192 po DS/DMT 174 Poškodený obal, tovar 114 Hygiena budov, hygiena prevádzkarne 411 Hygiena skladovania 388 Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne 376 Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky 342 po DS/DMT 240 Hygiena predaja 226 Nevhodné na ľudskú spotrebu 183 Hygiena skladovania 467 Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne 404 Hygiena budov, hygiena prevádzkarne 402 po DS/DMT 328 Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky 283 Hygiena predaja 274 Nevyhovujúce laboratórne analýzy Stredné predajne Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky 551 Hygiena budov, hygiena prevádzkarne 479 Osobná hygiena 378 Hygiena skladovania Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne 312 Hygiena predaja 222 po DS/DMT 162 Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky 525 Hygiena budov, hygiena prevádzkarne Osobná hygiena 371 Hygiena skladovania 355 Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne 318 Hygiena predaja 266 po DS/DMT 206 Hygiena budov, hygiena prevádzkarne

9 Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky 634 Hygiena skladovania 503 Osobná hygiena 422 Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne 384 Hygiena predaja 374 Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov 265 Hygiena skladovania 570 Hygiena budov, hygiena prevádzkarne 515 Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky 436 Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne 426 po DS/DMT 394 Osobná hygiena 365 Hygiena predaja 365 Malé predajne Osobná hygiena 244 Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne 264 Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky 264 Hygiena budov, hygiena prevádzkarne 195 Hygiena predaja 118 Hygiena skladovania 110 Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov 75 Osobná hygiena 388 Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne 371 Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky 332 Hygiena budov, hygiena prevádzkarne 305 Hygiena predaja 248 Hygiena skladovania 209 Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov 202 Osobná hygiena 388 Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky 371 Hygiena budov, hygiena prevádzkarne 332 Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne 305 Hygiena skladovania 248 Dodržiavanie a evidencia teplotných režimov 209 Hygiena predaja 202 Osobná hygiena 342 Označenie - nečitateľné, nedostatočné alebo nesprávne 319 Hygiena technologického zariadenia, pracovné pomôcky 303 Hygiena budov, hygiena prevádzkarne 298 Hygiena skladovania 297 po DS/DMT 245 Hygiena predaja c) Prehľad úradných kontrol vykonaných ŠVPS SR v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve - Kontrola kvality a zdravotnej neškodnosti vína - bolo vykonaných 1178 kontrol, z toho 165 vo výrobných podnikoch, 325 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 387 kontrol v maloobchodných predajniach a 126

10 130 kontrol v zariadeniach spoločného stravovania. Počas roka 2016 bolo vykonaných 171 kontrol pri dovoze vína z tretích krajín. Tabuľka č. 5 Počet vzoriek hodnotených na mieste (HNM) a odobratých do laboratórií ŠVPÚ Vzorky Nevyhovujúc Vzorky Vzork Nevyhovujúc odobraté % e v celkom / y e do porušenost laboratóriác nevyhovujúc HNM HNM laboratóri i h e spolu á Výrobné podniky /15 2,9 Maloobchodn é predajne sudového /102 8,5 vína Maloobchodn é predajne /192 21,2 -slovenské vína /29 7,7 -zahraničné vína /163 36,8 Zariadenia spoločného /27 7,3 stravovania -slovenské vína /10 7,8 -zahraničné vína /31 13,7 SPOLU / 344 9,8 Vo výrobných podnikoch bolo vykonaných 165 kontrol a hodnotených 511 vzoriek vín z čoho bolo zistených len 15 vzoriek nevyhovujúcich vín kde bola zistená najnižšia porušenosť 2,9 %. Najnižšia porušenosť bola zistená aj pri vínach s Chráneným označením pôvodu - (CHOP), ktoré boli zatriedené na ÚKSÚP zatrieďovacou komisiou (zatriedené vína sa hlavne predávajú vo fľašovej forme). Najčastejším nedostatkom v predaji bolo neuvedenie označenia Štátneho kontrolného čísla pri prívlastkových vínach. Pri dodatočných kontrolách bolo zistené, že vo väčšine prípadov boli vína certifikované ale výrobca nenalepil ŠKČ na fľašu. Vína BZO pôvodom zo Slovenska hlavne predávané ako sudové vína bola zistená porušenosť len 8,5 % čo je výrazný pokles o 5,8% nedostatkov oproti predchádzajúcemu roku. Najviac nedostatkov bolo zistených v maloobchodných predajniach v ktorých bola porušenosť 21,2 %. Pri zahraničných vínach v uvedených predajniach bola až 36,8 % porušenosť, hlavne v najnižších kategóriách vín bez zemepisného označenia a vín bez zemepisného označenia s uvedením odrody. Najviac nevyhovujúcich vín bolo vo veľkoskladoch a hypermarketoch pri zahraničných vínach v najnižšej kvalitatívnej kategórii vín. Nevyhovujúce vína boli okamžite stiahnuté z predaja. Za zistené nedostatky boli kontrolovaným subjektom uložené pokuty v rámci správneho konania. V senzorických znakoch najväčšími nedostatkami boli sedimenty vo fľašiach, vôňa a chuť nečistá po oxidácii, korku a rozklade kvasníc, sekundárnej fermentácii, myšine a malolaktickej fermentácii, po prídavkoch syntetických aróm, po potuchline. Najviac nedostatkov pri zahraničných vínach bolo označovanie spotrebiteľských balení t.j. neuvedenie povinných údajov v štátnom jazyku, neprimerane malé dolepky v štátnom jazyku údaje boli na dolepkách nečitateľné, chýbala krajina pôvodu, neuvedenie 127

11 výrobnej dávky. V analytických znakoch boli zistené nedostatky v nesprávnom údaji o obsahu alkoholu a zvyškového cukru, prekročený limit obsahu kyseliny octovej. V letnom období v špecializovaných predajniach sudových vín s predajom aj fľašovaného vína sa vo zvýšenej miere zistila porušenosť sudového vína, ako aj vína vo fľašovej forme. Nedostatky sa prejavovali v sekundárnom rozkvasení a zákaloch predávaného sudového vína. Dôvodom bola vysoká teplota skladovania u predajcov. Vo fľašovej forme sa zistila v mnohých prípadoch jablčno-mliečna fermentácia, ako aj sekundárna fermentácia hlavne vo vínach so zvyškovým cukrom a sedimenty. V rámci dovozu vín z tretích krajín boli vykonané kontroly kvality a zdravotnej neškodnosti cisternových vín dodávaných pre slovenských výrobcov a fľašových vín najmä z Moldavska, Macedónska a Čile, Nového Zélandu, Argentíny, Južná Afrika. Najviac sudových vín z tretích krajín bolo dovezených z Macedónska a Moldavska. Pri kontrolách sudových vín nebola zistená porušenosť v kvalitatívnych znakoch. V označovaní boli zistené nedostatky pri slovenských vínach hlavne v uvedení nesprávneho údaja o obsahu alkoholu, zvyškového cukru a krajiny pôvodu chýbal údaj o krajine pôvodu. Pri prívlastkových vínach hlavne vo vinotékach chýbali nálepky alebo označenie Štátneho kontrolného čísla (ŠKČ). Vo výrobných prevádzkach bolo pri výrobe vína najčastejším nedostatkom porušenie prevádzkovej hygieny a plánu HACCP. Pri predaji sudového vína sa zistilo nedodržanie požiadaviek prevádzkovej hygieny a plánu HACCP, nedostatky pri skladovaní hotových výrobkov tvorili najmenší podiel. Porušenie prevádzkovej hygieny sa zistilo najmä pri čistote predajných nádob a v použití nevhodných nádob pri predaji vína v sudovej forme. Nedostatočné chladenie skladových nádob so sudovým vínom bol najčastejší nedostatok v letných mesiacoch. Z hľadiska posudzovania prevádzkovej hygieny možno konštatovať, že v roku 2016 sa počet zistených porušení prevádzkovej hygieny, nedostatkov pri skladovaní hotových výrobkov a dodržiavanie plánov HACCP v kontrolovaných prevádzkach znížil s porovnaním s rokom V roku 2016 bolo celkovo uložených 38 sankčných postihov v celkovej sume EUR. 2.d) Prehľad úradných kontrol vykonaných ÚVZ SR v zmysle zákona 355/2007 Z. z. a zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách: V roku 2016 bolo podľa zákona č. 355/2007 Z. z. orgánmi verejného zdravotníctva posúdených (ako nových, resp. zmenených) a následne schválených potravinárskych prevádzok (podľa zákona č. 355/2007 Z. z.), ktoré boli následne zaregistrované v systéme pre výkon úradnej kontroly a štátneho zdravotného dozoru. Počet prevádzok, ktorým bolo vydané nesúhlasné rozhodnutie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. bol Zariadenia spoločného stravovania: Najviac nedostatkov bolo zistených v hygiene prevádzky, v dodržiavaní zásad SPV, HACCP, v skladovaní potravín, pri manipulácii s potravinami, pri dodržiavaní dátumu spotreby/dátume min. trvanlivosti u potravín, - Výroba a manipulácii s lahôdkarskými výrobkami, najviac nedostatkov bolo zistených v dodržiavaní zásad SPV a HACCP, pri manipulácii s potravinami, v označovaní, - Výroba a manipulácia s cukrárskymi výrobkami, najviac nedostatkov bolo zistených pri manipulácii s potravinami, v dodržiavaní zásad SPV a HACCP, v odbornej spôsobilosti. - Výroba a manipulácia so zmrzlinou najviac nedostatkov bolo zistených v dodržiavaní zásad SPV a HACCP, v označovaním, v manipulácii s potravinami - Výrobe a manipulácia s výživovými doplnkami, najviac nedostatkov bolo zistených v označovaní, vo výživových a zdravotných tvrdeniach a v overovaní pôvodu potravín, vysledovateľnosti - Výroba a manipulácia s prídavnými látkami, najviac nedostatkov bolo zistených v označovaní 128

12 - Výroba a manipulácia s obalmi a materiálmi prichádzajúcimi do styku s potravinami neboli zistené zásadné nezhody. 2.e). Audity prevádzkarní Prevádzkarne spadajúce do kompetencie ŠVPS SR Prevádzkarne pre potraviny živočíšneho pôvodu: V roku 2016 vykonalo 5 RVPS spolu 13 auditov prevádzkarní. V sektore spracovania mäsa bolo vykonaných 12 auditov a v sektore triediareň vajec 1 audit prevádzkarní. Hodnotenie: v sektore spracovania mäsa bol ako výborný vyhodnotený systém dodržiavania správnej hygienickej praxe v 1 prevádzkarni a systém založený na zásadách HACCP v 3 prevádzkarniach; ako prijateľný bol vyhodnotený systém správnej hygienickej praxe v 11 prevádzkarniach a systém založený na zásadách HACCP v 9 prevádzkarniach. V sektore triediareň vajec bol v jednej prevádzkarni vyhodnotený systém dodržiavania správnej hygienickej praxe a systém založený na zásadách HACCP ako prijateľný. Ani v jednej auditovanej prevádzkarni nebol systém vyhodnotený ako neprijateľný. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov rastlinných komodít: Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy vykonávali v roku 2016 u PPP rastlinných komodít audity so zameraním na overenie zhody zavedeného systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín a správnej výrobnej praxe s platnou legislatívou. Celkovo bolo vykonaných 101 auditov, z toho bolo 6 auditov s nezhodami, pri ktorých bolo zistených 8 nezhôd. Pre porovnanie s rokom 2015, v predchádzajúcom kalendárnom roku 2015 bolo vykonaných 115 auditov, z toho bolo 5 auditov s nezhodami, pri ktorých bolo zistených 16 nezhôd. Prehľad o vykonaných auditoch a počte zistených nezhôd je v tabuľke č. 6. Tabuľka č. 6: ŠVPS SR prehľad počtu vykonaných auditov a zistených nezhôd u prevádzkovateľov potravinárskych podnikov rastlinného pôvodu Počet Počet kontrolovaných Audity bez Audity s kontrolovaných právnych nedostatkov nedostatkom prevádzok Typ činnosti subjektov Počet auditov celkom Baliarne Hypermarkety a supermarkety Primárni výrobcovia - rastl Veľkoobchodný sklad OZ VO sklad rastlinný VO sklad zmiešaný Výrobca vo svojej predajni - rastl Výrobcovia - rastl Celkový súčet *Počet kontrolovaných právnych subjektov nie je súčtom celého stĺpca, nakoľko v niektorých prípadoch ten istý právny subjekt, resp. prevádzka boli kontrolované na viacerých stupňoch Typ nedostatku Počet auditov s nedostatkom 129 Počet kontrolovaných právnych subjektov Počet kontrolovaných prevádzok HACCP, SPP a podobné systémy Nedostatky v dokumentácií 2 2 2

13 Registrácia Sanitačný poriadok, evidencia Celkový súčet 6* 6* 6* *Počet auditov s nedostatkom nie je súčtom celého stĺpca, nakoľko v niektorých prípadoch v rámci 1 auditu bolo zistených viac typov nedostatkov, v prípade kontrolovaných Právnych subjektov a Kontrolovaných prevádzok bolo zistených viac nedostatkov v rámci jedného auditu Prevádzkarne spadajúce do kompetencie ÚVZ SR V roku 2016 vykonali RÚVZ v SR spolu 142 auditov potravinárskych prevádzok, a to najmä v zariadeniach spoločného stravovania. 81 auditov bolo s nezhodami, počet zistených nezhôd bol 237. Prehľad o počte vykonaných auditov u prevádzkovateľov potravinárskych podnikov rastlinného pôvodu a počte zistených nezhôd je uvedený v tabuľke č. 7. Tabuľka č.7: ÚVZ SR prehľad počtu vykonaných auditov a počtu zistených nezhôd Počet Počet auditov Druh zariadenia vykonaných s nezhodami auditov 130 Počet zistených nezhôd Výroba výživových doplnkov Výroba plastových/kombinovaných obalov Nemocnice - kuchyne Závodné stravovanie - kuchyne Závodné stravovanie výdajne stravy Domovy sociálnej starostlivosti - kuchyne Rehabilitačné zariadenia - kuchyne Zariadenia s prípravou jedál (reštaurácie, pizzerie...) Zariadenia bez prípravy jedál (hostince, bary, kaviarne) Predaj občerstvenia (rýchle občerstvenie, bufety, sezónne zariadenia) Výroba a predaj zmrzliny (stánky) Spolu V priebehu roka 2016 boli celkovo vykonané 2 audity u výrobcov materiálov a predmetov určených na styk s potravinami. Vyhodnotenie auditov: prevádzky boli posúdené ako bezpečné. Frekvencia a typy nezhôd Použitý systém klasifikácie nezhody v používaní systému správnej výrobnej praxe z prekontrolovaných objektov, boli u zistené nezhody. Najviac porušení bolo v sektore služieb 707 objektov, u výrobcov a baliarni živočíšnych komodít 303 objektov a v maloobchode 113 objektoch. Najčastejšie zistené nedostatky boli naďalej v nedostatočnom uplatňovaní vypracovanej dokumentácie správnej výrobnej praxe, kde jednotlivé operácie súvisiace s výrobou, manipuláciou a umiestnením potravín na trh vychádzajúce zo všeobecných hygienických požiadaviek na výrobu potravín podľa platnej legislatívy neboli v dostatočnej miere zavedené do praxe, chýbajúca dokumentácie SVP, nedostatočné vedenie a nedostatky v oblasti záznamov systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín, nevykonávanie monitoringu CCP a tiež v nedodržiavaní plánu ochrany pred škodcami, nedostatky v uplatňovaní požiadaviek na celkovú hygienu z prekontrolovaných objektov, boli v objektoch zistené nezhody, najvyšší počet nedostatkov bol zistený

14 v maloobchode až u objektov, u výrobcov a baliarní objektov a v sektore služieb objektov. Nedostatky sa týkali hlavne nedostatočnej prevádzkovej hygieny, znečistené steny, stropy, znečistené a poškodené podlahy, opotrebované a znečistené technologické zariadenia, výskyt plesní, nezabezpečené okná proti vniknutiu hmyzu a dvere proti vniknutiu hlodavcov, chýbajúca evidencia vykonávanej sanitácie, priestory stavebne a technicky neprispôsobené legislatívnym požiadavkám; zanedbanie nosenia pracovného oblečenia, nevhodný pracovný odev, znečistené pracovné oblečenie, chýbajúce pokrývky vlasatej časti hlavy, nezabezpečenie základných hygienických potrieb (tekuté mydlo, jednorazové utierky a pod.) pri umývadlách; nedostatky v overovaní pôvodu tovaru (vysledovateľnosť) nevypracovaný a/alebo nezavedený systém vysledovateľnosti v potravinárskom podniku, chýbajúce doklady o pôvode tovaru na všetkých stupňoch, skladovanie, umiestňovanie na trh potravín neznámeho pôvodu, nevedená evidencia vstupných surovín, uchovávanie potravín v obaloch bez akéhokoľvek označenia alebo nedostatočného označenia a tiež neoznačenie potravín v štátnom jazyku; nedostatky v uplatňovaní požiadaviek na skladovanie potravín spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov potravín, potraviny po dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti, nedostatočné vybavenie skladov meracími zariadeniami, nedodržanie chladiaceho reťazca skladovaných surovín a potravín, uloženie potravín na podlahe; nedostatky v zložení výrobkov a v označovaní v jednotlivých komoditách rastlinného pôvodu sú podrobne uvedené v kapitole 2.2.2; uplatňovanie neharmonizovanej legislatívy nedostatky v zložení výrobkov nedostatky v zložení sú uvedené u jednotlivých komodít v kapitole 2.2.2; uplatňovanie harmonizovanej časti legislatívy nedostatky v označovaní a z hľadiska mikrobiologickej kontaminácii a obsahu kontaminantov prekročenie stanovených limitov pre mikrobiologické kritéria, prídavne látky a kontaminanty sú uvedené u jednotlivých komodít v kapitole 2.2.2; v manipulácii s odpadom a jeho kategorizačné zaradenie zhromažďovanie odpadu v nevyhovujúcich, neuzatvárateľných nádobách, chýbajúce doklady o nakladaní s organickým odpadom, nezdokladovanie zmlúv o odbere prepáleného oleja; v priebežnom vzdelávaní zamestnancov nezabezpečenie priebežného školenia zamestnancov alebo nevedenie evidencie o vykonanom školení Klasifikácia zistených nezhôd podľa typov Opis typov a počtov identifikovaných nezhôd je uvedený v prílohe 1, v ktorej sú vyhodnotené výsledky inšpekcií na mieste. Konkrétne vyhodnotenie nevyhovujúcich výrobkov za SR v roku 2016 je uvedené v prílohe 2. Analýzy nezhôd Výskyt nezhôd Najvyššia frekvencia nezhôd, obdobne ako po v predchádzajúcich rokoch, bola v maloobchode, v sektore služieb, u výrobcov a baliarní v nedodržaní požiadaviek na celkovú hygienu. V maloobchode okrem nedodržania hygienických požiadaviek bol zaznamenaný aj zvýšený počet výrobkov po dobe spotreby a minimálnej trvanlivosti, ako i počet nedodržaní požiadaviek na označovanie potravinárskych výrobkov. Zistené nezhody boli najmä prevádzkové, ale vyskytovali sa i u finálnych výrobkov. PPP boli uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. V sektore služieb (zariadenia spoločného stravovania), boli zistené nedostatky najmä v prevádzkovej hygiene, v dodržiavaní zásad HACCP, v manipulácii s odpadom a v skladovaní potravín. Nedostatky boli zistené i pri výrobe a manipulácii s lahôdkarskými a cukrárskymi výrobkami hlavne v dodržiavaní zásad HACCP, hygiene prevádzky a v osobnej hygiene a s manipulácii s potravinami. Najmenej nedostatkov bolo zistených pri výrobe a manipulácii s prídavnými látkami, pri výrobe a manipulácii 131

15 s obalmi a materiálmi prichádzajúcimi do styku s potravinami a pri výrobe a manipulácii s výživovými doplnkami a to hlavne v overovaní pôvodu a v dodržiavaní zásad HACCP Charakter rizika pochádzajúceho z nezhôd Nedostatky boli zistené v nasledovných komoditách: Jedlé rastlinné tuky a oleje a výrobky z nich: odobratých 188 vzoriek, 10 vzoriek nevyhovelo požiadavkám platnej legislatívy (porušenosť 5,35 %), pre prekročený obsah benzoapyrénu a sumy PAU, nedostatky v senzorických a organoleptických znakoch (potuchnutá vôňa), Výrobky z jedlých rastlinných tukov a olejov: odobratých bolo 17 výrobkov, dva nevyhoveli požiadavkám platnej legislatívy, pre nedostatky v organoleptických znakoch (cudzia a zmenená vôňa a kyslý zápach) a v označení, Dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a ochucovadlá: odobratých bolo 146 výrobkov, 5 nevyhovujúcich (porušenosť 3,4 %) pre nedostatky v označení, termosterilizované pokrmy, tepelne opracované mrazené hotové jedlá: analyzovaných bolo 64 výrobkov, všetky boli vyhovujúce, Kvasný ocot, horčica a iné chuťové prípravky - analyzovaných bolo 159 vzoriek, 5 vzoriek bolo nevyhovujúcich (porušenosť 3,1 %) pre nedostatky v označovaní, Jedlé obilie, ryža analyzovaných bolo 263 vzoriek, 7 vzoriek bolo nevyhovujúcich (porušenosť 2,6%), pre dostatky v organoleptických znakoch (pre stuchnutú, zemitú vôňu po plesni, zmenu pachu a chute pred a po príprave), prekročený limit zlomkov ryže, v označení (nesprávne uvedené výživové hodnoty a zlá deklarácia tvaru zrna), Mlynské výrobky z obilia - analyzovaných bolo 255 vzoriek, 4 vzorky nevyhoveli (porušenosť 1,57 %) pre nedostatky v senzorických ukazovateľoch (výskyt exkrementov hlodavcov, výskyt živých škodcov, výrazne cudzia, nepríjemná, chemická vôňa, vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch (prekročený stanovený maximálny limit v sušine), Cestoviny analyzovaných bolo 180 vzoriek, nevyhovovali 3 vzorky (porušenosť 1,67 %) pre nedostatky v označovaní (tvrdenie obohacujúca zložka vitamín A, neuvedená tabuľka výživových hodnôt, ani množstvo vitamínu A), v mikrobiologických ukazovateľoch (prítomnosť baktérií druhu Salmonella enteritidis), Pekárske výrobky analyzovaných bolo 455 vzoriek, 19 bolo nevyhovujúcich pre nedostatky vo fyzikálnochemických ukazovateľoch (prekročenie limitu na obsah soli), senzorických znakoch (prítomnosť plesne na povrch), prítomnosť konzervačnej látky, v označení, zistená prítomnosť cudzích častíc (papierové vločky a cudzie semená a zlomky semien maku a rasce), Trvanlivé pečivo analyzovaných bolo 230 vzoriek, 4 nevyhovovali (porušenosť 1,74 %), pre nedostatky v označovaní, prítomnosť konzervačnej látky (kyselina sorbová), Špeciálne výrobky z obilia, extrudované výrobky analyzovaných bolo 86 vzoriek, 5 nevyhovelo požiadavkám platnej legislatívy, nedostatky boli zistené v senzorických znakoch (cudzia, odpudzujúca vôňu, výrazná po oxidácii tukov), Olejniny analyzovaných bolo 110 vzoriek, 3 vzorky boli nevyhovujúce (porušenosť 2,7%) pre nedostatky v označovaní a prekročený limit Cd, Strukoviny - analyzovaných bolo 163 vzoriek, 3 vzorky nevyhoveli požiadavkám platnej legislatívy (porušenosť 1,8%), pre nedostatky v označení (prítomnosť sóje neuvedená v zložení, nevyhovujúce zdravotné tvrdenie) v organoleptických znakoch, Čerstvé ovocie, zelenina a zemiaky analyzovaných bolo 335 vzoriek, 3 vzorky nevyhoveli (porušenosť 0,7 %), pre nedostatky v senzorických znakoch (cudzia chuť a vôňa, prítomnosť suchej hniloby), prekročených limitov pre dusičnany, Spracované ovocie a spracovaná zelenina, výrobky z ovocia a zeleniny, ovocné džemy, marmelády, rôsoly, gaštanové pyré, výrobky zo zemiakov analyzovaných bolo 1239,

16 vzoriek nevyhovelo požiadavkám platných predpisov (porušenosť 2,8 %) pre nedostatky v označovaní (prídavných látok a prítomnosť nepovoleného farbiva), nízky pevný podiel, Pestované jedlé huby, voľne rastúce jedlé huby, výrobky z čerstvých jedlých húb analyzovaných bolo 36 vzoriek, 2 vzorky nevyhoveli (porušenosť 2,1%), pre nedostatky - nízky pevný podiel vzhľadom na údaj deklarovaný na obale, Koreniny, koreninové zmesi, prípravky, prípravky s koreninami, polievkové korenia, koreninová soľ - analyzovaných bolo 374 vzoriek, 5 vzoriek nevyhovelo požiadavkám platnej legislatívy (porušenosť 2,4 %), pre nedostatky v označovaní, v analytických znakoch (nízky obsah piperínu v čiernom korení) a v senzorických znakoch, Nealkoholické nápoje, koncentráty, energetické nápoje, ovocné a zeleninové šťavy analyzovaných bolo 581 vzoriek, 18 vzoriek nevyhovelo požiadavkám platnej legislatívy (porušenosť 3,1%), pre nedostatky pre prekročenie najvyššieho množstva kyseliny cyklámovej, prekročenie najvyššieho prípustného množstva farbiva ponceau 4R, v označení, Droždie a sušené pivovarské kvasnice: analyzovaných bolo 10 vzoriek, všetky vzorky vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy, Pivo analyzovaných bolo 178 vzoriek 8 vzoriek nevyhovelo požiadavkám platnej legislatívy (porušenosť 4,49 %), pre nedostatky v označovaní, v senzorických vlastnostiach (v znaku farba, množstve extraktu v pôvodnej mladine oproti deklarácii na obale), zlé zatriedenie piva, Ovocné víno sladové víno, aromatizované vína, medovina analyzovaných bolo 174 vzoriek, 11 vzoriek nevyhovelo (porušenosť 9,56 %, pre nedostatky v senzorických vlastnostiach (vôňa a chuť, zistená prítomnosť konzervačnej látky (kyselina sorbová)), v analytických vlastnostiach (obsah cukru), v označovaní, Miešané nápoje analyzovaných bolo 84 vzoriek, 3 vzorky nevyhovujúce (porušenosť 3,57 %) pre nedostatky v označovaní, v senzorických znakoch (chuť neharmonická, zvieravá po chemických prísadách a pre nečistá vôňa), Lieh a liehoviny analyzovaných bolo 331 vzoriek, 3 vzorky boli nevyhovujúce (porušenosť 1,16 %), pre nedostatky v označovaní, Čaj, čajové extrakty a prípravky z nich analyzovaných bolo 230 vzoriek, 3 vzorky boli nevyhovujúce (porušenosť 2 %) pre nedostatky v označovaní, Kakao a výrobky z kakaa analyzovaných bolo 105 vzoriek, 1 vzorka nevyhovela požiadavkám platnej legislatívy (porušenosť 0,95 %), pre nedostatok v označovaní, Káva, kávoviny a výrobky z nich analyzovaných bolo 163 vzoriek, všetky vzorky vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy, Majonézy analyzovaných bolo 39 vzoriek, všetky vzorky vyhoveli platnej legislatíve, Škrob a výrobky zo škrobu analyzovaných bolo 35 vzoriek, jedna vzorka nevyhovela (porušenosť 2,86 %) pre nedostatok v označovaní, Čokoláda, výrobky z čokolády - analyzovaných bolo 153 vzoriek, 1 vzorka nevyhovela požiadavkám platnej legislatívy (porušenosť 0,65 %) pre nedostatky v označovaní, Cukrovinky analyzovaných bolo 312 vzoriek, nevyhovelo 13 vzoriek (porušenosť 4,17 %) pre nedostatky v označovaní, v senzorických znakoch, Suché škrupinové plody a výrobky z nich analyzovaných bolo 776 vzoriek, 19 vzoriek bolo nevyhovujúcich (porušenosť 4,6 %) pre nedostatky v senzorických znakoch, v označovaní, v znaku kontaminanty (aflatoxíny), Cukrárske výrobky ŠVPS SR analyzovaných bolo 288 vzoriek, nevyhovovalo 10 vzoriek (porušenosť 3,47 %) pre nedostatky v označení, v obsahu prídavných látkach (prekročenie povoleného limitu najvyššieho prípustného množstva farbiva - je Ponceau 4R, prítomnosť farbiva chinolínová žltá a azorubín, prítomnosť konzervačnej - látky kyseliny sorbovej, 133