KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV"

Transcript

1 Oddiel 1: Identifikácia látky / zmesi a spoločnosti / podniku 1.1 Identifikátor produktu Názov chemický / obchodný: Distribútor: Adresa: OMA CZ Slovakia s.r.o. Boženy Nemcovej 8, Bratislava 1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú Spôsoby použitia: Motorový olej. Neodporúčané použitia: Neodporúča sa používať inak, než je uvedené v návode na použitie. 1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov Obchodný názov: OMA CZ Slovakia s.r.o. Sídlo: Boženy Nemcovej 8, Bratislava Identifikačné číslo: Tel: www: Spracovateľ BL: Consulteco s.r.o., 1.4 Núdzové telefónne číslo NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM Klinika pracovného lekárstva a toxikológie Limbová 5, Bratislava 24 hodinová telefónna linka je : ; Oddiel 2: Identifikácia nebezpečnosti 2.1 Klasifikácia látky / zmesi Klasifikácia podľa Nariadenia ES 1272/2008 (CLP): Nebezpečný pre vodné prostredie -, kategória 3 (Aquatic Chronic 3), H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 2.2 Prvky označovania Klasifikácia podľa Nariadenia ES 1272/2008 (CLP): Symbol: Nie je. Signálne slovo: Obsahuje: H-vety: P-pokyny: Doplňujúce informácie: Nie je. Fosforodithiová kyselina, zmesné O,O-bis(1,3-dimethylbutyl a iso-propyl)estery, zinočnaté soli; Fenol, dodecyl-, rozvetvený; Destiláty (ropné), ťažké, hydrokrakované H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad. P-pokyny P101 a P102 nemusia byť uvedené na označenie výrobkov určených pre profesionálne použitie. Nie sú. Consulteco s.r.o /13

2 2.3 Iná nebezpečnosť Výrobok nespĺňa kritériá pre zaradenie medzi látky PBT alebo vpvb. Nebezpečenstvo horenia hrozí v prípade zahriatia nad teplotu bodu vzplanutia. Pri dlhodobom, resp. často opakovanej expozícii môže dôjsť k podráždeniu očí a kože. Predĺžený priamy kontakt môže viesť k odmasteniu pokožky a následnému podráždeniu. Inhalácia olejovej hmly môže podráždiť dýchacie cesty. Je škodlivý pre vodné organizmy a vo vodnom prostredí môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky. Oddiel 3: Zloženie/informácie o zložkách 3.1 Látky 3.2 Zmesi Názov zložky Fosforodithiová kyselina, zmesné O,Obis(1,3-dimethylbutyl a isopropyl)estery, zinočnaté soli Fenol, dodecyl-, rozvetvený Destiláty (ropné), ťažké, hydrokrakované Note L Note L CAS Obsah (%) EINECS Index N Klasifikácie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) Reg. číslo 0, Skin Irrit. 2 H SCL: C > 6,25% Eye Dam. 1 SCL: C > 12,5% (Eye Irrit. 2: C>10-<=12,5%) Aquatic Chronic 2 0, Skin Corr. 1C Repr. 2 Aquatic Acute 1 M-faktor: 10 Aquatic Chronic 1 M-faktor: 10 H318 H411 H314 H361 H400 H Klasifikácia látky ako karcinogénne nie je povinná, ak sa preukáže, že obsahuje menej ako 3% hmotnosti extraktu dimetylsulfoxidu (DMSO), merané IP 346. Úplné znenie H-viet v bode 16. Oddiel 4: Opatrenia prvej pomoci 4.1 Opis opatrení prevej pomoci Všeobecné pokyny: Pri nadýchaní: V prípade prvej pomoci sa postihnutému uvoľní tesný odev a udržuje sa v teple a v pokoji. Ak je postihnutý pri vedomí, uloží sa do stabilizovanej polohy a okamžite sa privolá lekárska pomoc. V prípade zástavy srdcovej činnosti sa poskytne postihnutému masáž srdca a privolá sa okamžite lekárska pomoc. Ak postihnutý nie je pri vedomí a dýcha, uloží sa do stabilizovanej polohy a privolá sa lekárska pomoc. V prípade nadýchania aerosólu premiestniť postihnutého na čerstvý vzduch, zaistiť mu pokoj, zabrániť podchladeniu. Pri ťažkostiach vyhľadať lekársku pomoc. Consulteco s.r.o /13

3 Pri kontakte s pokožkou: Pri kontakte s očami: Pri požití: Ochrana poskytovateľov prvej pomoci: Odložiť kontaminovaný odev. Pri kontakte pokožky s prípravkom urýchlene postihnuté miesto dôkladne umyť vodou a mydlom, ošetriť vhodným krémom. Ak sú nasadené kontaktné šošovky, opatrne ich vybrať a začať vyplachovať čistou vodou, zasiahnuté oko široko otvorené, od vnútorného kútika k vonkajšiemu a tiež pod viečkami po dobu min.15 minút. Pri pretrvávaní ťažkostí vyhľadať lekársku pomoc. Vypláchnuť ústa vodou. Nikdy nevyvolávať zvracanie. Pri poskytovaní prvej pomoci je nutné zaistiť predovšetkým bezpečnosť zachraňujúceho aj zachraňovaného. 4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia Inhalácia: Kontrolujte dýchanie a tepovú frekvenciu postihnutého. Nevyvolávajte zvracanie. Požití a vdýchnutie: Vyvolanie vracania a výplach žalúdka sú kontraindikující. Aplikácia živočíšneho uhlia je neefektívne. Postihnutý je nepretržite monitorovaný po dobu 48 až 72 hodín. Sledovanie príznaku pľúcneho opuchu začína 6 hodín po požití alebo vdýchnutí a pokračuje najmenej 48 až 72 hodín. Oddiel 5: Protipožiarne opatrenia 5.1 Hasiace prostriedky Vhodné hasiace prostriedky: Nevhodné hasiace prostriedky: Ťažká, stredná, ľahká vzduchomechanická pena, hasiaci prášok, CO 2. Priamy prúd vody - mohlo by dôjsť k rozšíreniu požiaru. 5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi: Produkty horenia a nebezpečné plyny: dym, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, oxidy dusíka, oxidy fosforu. 5.3 Rady pre požiarnikov Zásahové jednotky vystavené dymu a plynom musia byť vybavené prostriedkami pre ochranu dýchania a očí. Pri zásahu v uzavretých priestoroch použiť izolačný dýchací prístroj. Oddiel 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnenie 6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy Použiť vhodný ochranný odev, znečistený odev urýchlene vymeniť. Väčšie úniky môžu byť pokryté penou, pokiaľ je to možné, z dôvodu obmedzenia tvorby pár a aerosólov. Zabezpečiť odvetranie zasiahnutého miesta. Všetky osoby, ktoré sa nepodieľajú na záchranných prácach, vykázať do bezpečnej vzdialenosti. 6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie Zamedziť úniku do životného prostredia, zabrániť vniknutiu do povrchových vôd a kanalizácie a pôdy. V prípade úniku do kanalizácie alebo vodného toku bezodkladne informovať jeho správcu, políciu, hasičov, prípadne odbor ŽP KÚ. Consulteco s.r.o /13

4 6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie V prípade úniku lokalizovať a pokiaľ je to možné, produkt odčerpať / mechanicky odstrániť. Zvyšky alebo menšie množstvo nechať vsiaknuť do vhodného sorbentu (VAPEX, Chezacarb, piliny, piesok) a umiestniť do vhodných nádob a odovzdať na likvidáciu v súlade s platnými právnymi predpismi. 6.4 Odkaz na iné oddiely viď odd. 7, 8 a 13. Oddiel 7: Zachádzanie a skladovanie 7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie Zamedziť styku s pokožkou a očami. Používať vhodné OOPP. Používať iba v dobre odvetraných priestoroch so zaisteným prívodom čerstvého vzduchu. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Po skončení práce si umyť ruky. Dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vyvarovať sa vyliatiu produktu - hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia. Objekt musí byť vybavený podľa STN Pri manipulácii s ťažkými obalmi používať vhodné manipulačné prostriedky. 7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility Skladovať v dobre uzatvorených nádobách na miestach chránených proti dažďu, prachu, teplu a iným poveternostným vplyvom. Maximálna teplota pre skladovanie je 40 C. Chrániť pred vniknutím vody. 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia viď odd. 1.2 Oddiel 8: Kontrola expozície/osobná ochrana 8.1 Kontrolné parametre Expozičné limity: Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 355/2006 Z.z., v znení neskorších predpisov Látka Oleje minerálne (kvapalný aerosól, dymy) CAS NPEL P (mg/m³ ) 1 3 NPEL K (mg/m³ ) Poznámka DNEL: Fosforodithiová kyselina, zmesné O,O-bis(1,3-dimethylbutyl a iso-propyl)estery, zinočnaté soli (CAS: ) Pracovníci Spotrebitelia Typ expozície Cesta Typ expozície expozície Dermálna 12,1 mg/kg bw/day SE Dermálna 6,1 mg/kg bw/day SE Inhalačná 8,31 mg/m³ SE Inhalačná 2,11 mg/m³ SE Orálna 0,24 mg/kg bw/day SE Consulteco s.r.o /13

5 Fenol, dodecyl-, rozvetvený (CAS: ) Pracovníci Typ expozície Cesta expozície Dermálna 0,25 mg/kg bw/day SE Inhalačná akútna Inhalačná 44,18 mg/m³ SE Spotrebitelia Typ expozície Dermálna Inhalačná Orálna akútna Inhalačná 0,075 mg/kg bw/day SE 0,79 mg/m³ SE 0,075 mg/kg bw/day SE mg/m³ SE Destiláty (ropné), ťažké, hydrokrakované (CAS: ) Pracovníci Spotřebitelé Typ expozice Cesta Hodnota Typ Cesta Dermální 1 mg/kg bw/day SE Dermální Inhalační 2,7 mg/m³ SE Inhalační Orální Hodnota 0,74 mg/kg bw/day SE Zmes - občasná inhalácia Pracovníci Typ expozície Cesta expozície Inhalačná 5,4 mg/m3/8 h (aerosól) Spotrebitelia Typ expozície Inhalačná 1,2 mg/m3/24 h (aerosól) PNEC: Fosforodithiová kyselina, zmesné O,O-bis(1,3-dimethylbutyl a iso-propyl)estery, zinočnaté soli (CAS: ) Vnútrozemie More Sladkovodné prostredie Sladkovodné prostredie - Občasný únik Sladkovodné sedimenty Pôda Čistiareň odpadových vôd Morská voda Morský sediment Predátori PNEC voda, slad. PNEC voda, slad. PNEC sed., slad. PNEC pôda PNEC ČOV PNEC voda, mor. PNEC sed., mor. PNEC, pred. 4 μg/l 45 μg/l 0,022 mg/kg sediment dw 0,002 mg/kg soil dw 100 mg/l 4,6 μg/l 0,002 mg/kg sediment dw 10,67 mg/kg food Fenol, dodecyl-, rozvetvený (CAS: ) Sladkovodné prostredie Sladkovodné prostredie - Občasný únik Vnútrozemie Sladkovodné sedimenty Pôda Čistiareň odpadových vôd Morská voda More Morský sediment Predátori PNEC voda, slad. PNEC voda, slad. PNEC sed., slad. PNEC pôda PNEC ČOV PNEC voda, mor. PNEC sed., mor. PNEC, pred. 0,074 μg/l 0,37 μg/l 0,226 mg/kg sediment dw 0,118 mg/kg soil dw 100 mg/l 0,007 μg/l 0,027 mg/kg sediment dw 4 mg/kg food Destiláty (ropné), ťažké, hydrokrakované (CAS: ) More Predátori PNEC, pred. 9,33 mg/kg food DNEL hodnoty pre ostatné zložky zmesi neboli stanovené. Consulteco s.r.o /13

6 8.2 Kontroly expozície Technické opatrenia: Individuálne ochranné opatrenia Ochrana dýchacích ciest: Ochrana rúk: Ochrana zraku: Ochrana kože: Tepelné nebezpečenstvo: Kontrola environmentálnej expozície: Zabezpečiť dostatočnú ventiláciu. Dodržiavať bežné zásady hygieny. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou prestávkou a po práci umyť ruky teplou vodou a mydlom, ošetriť regeneračným krémom. Nie je nutná, kým obsah aerosólu vo vzduchu neprekročí koncentračné limity. V prípade prekročenia použiť masku s filtrom proti organickým parám s filtrom typu A/AX - podľa STN EN A1: ( ). Ochranné rukavice odolné ropným látkam, najlepšie z nitrilového alebo neoprénového kaučuku, podľa STN EN Ochranné okuliare s bočnými krytmi alebo štít (STN EN 166). Pracovný odev podľa STN EN ISO 13688: ( ) a obuv STN EN ISO 20347: ( ), STN EN ISO 20344: ( ). Nie je. Zamedziť zbytočným únikom do životného prostredia. Oddiel 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach Fyzikálny stav: Kvapalina. Farba: Hnedá. Zápach: Charakteristický ropný. Prahová hodnota zápachu: ph : Teplota topenia/tuhnutia ( C): <-21 Počiatočná teplota varu / rozmedzie bodu varu ( C): Bod vzplanutia ( C): > 225 Bod vznietenia ( C): Rýchlosť odparovania: Horľavosť: IV. trieda nebezpečnosti. Horné/dolné limity horľavosti alebo Za bežných podmienok netvorí výbušné pary. výbušnosti: Tlak pár (20 C): < 10 Pa Tlak pár (50 C): Hustota pár: Vzhľadom k nízkemu tlaku pár sa nestanovuje. Relatívna hustota (g/cm 3, 15 C): 0,884 Rozpustnosť vo vode (20 C): Nerozpustný. Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda: Teplota samovznietenia ( C): >350 Teplota rozkladu: Viskozita (100 C): 12,5 až 16,0 mm 2 /s Index lomu (20 C) Oxidačné vlastnosti: Výbušné vlastnosti: Nie je oxidujúci. Nie je výbušný. 9.2 Iné informácie Obsah VOC (%): Obsah sušiny: Bod horenia ( C): > 250 Doplňujúce informácie: Nie sú. Consulteco s.r.o /13

7 Oddiel 10: Stabilita a reaktivita 10.1 Reaktivita 10.2 Chemická stabilita 10.3 Možnosť nebezpečných reakcií 10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 10.5 Nekompatibilné materiály 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu Nie je reaktívny. Pri predpísanom skladovaní je prípravok stabilný. K nebezpečným reakciám nedochádza. Prítomnosť zdrojov vznietenia, styk s otvoreným ohňom. Silné oxidačné činidlá. Za normálnych podmienok žiadne, pri horení za nedostatku vzduch je možný vznik oxidu uhoľnatého. Oddiel 11: Toxikologické informácie 11.1 Informácie o toxikologických účinkoch Jednotlivých zložiek Fosforodithiová kyselina, zmesné O,O-bis(1,3-dimethylbutyl a iso-propyl)estery, zinočnaté soli (CAS: ) Akútna toxicita: OECD 401, kľúčová štúdia OECD 402, kľúčová štúdia OECD 403, kľúčová štúdia mg/kg bw [LD50] >2 002 mg/kg bw [LD50] >2,3 mg/l air [LC50] dermal. inhal. Vážne poškodenie/podráždenie oka: kľúčová štúdia Kategória 1 iba v koncentrácii 25% a viac; Kategórie 2A v koncentrácii 12,5%; Nie sú klasifikované do 10% alebo menej oko Poleptanie kože / podráždenie kože: OECD 404, kľúčová štúdia dráždivý, kategória 2 koža morča Respiračná alebo kožná senzibilizácia: OECD 406, kľúčová štúdia nie je senzibilizujúci koža morča Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) jednorazová expozícia: Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) opakovaná expozícia: 40 mg/kg bw/day [NOEL] 160 mg/kg bw/day OECD 422, kľúčová štúdia Consulteco s.r.o /13

8 Karcinogenita: Mutagenita zárodočných buniek: OECD 474, kľúčová štúdia negatívny intraperit. myš Reprodukčná toxicita: OECD 422, kľúčová štúdia 40 mg/kg bw/day [NOEL] 160 mg/kg bw/day Aspiračná nebezpečnosť: Fenol, dodecyl-, rozvetvený (CAS: ) Akútna toxicita: OECD 401, kľúčová štúdia OECD 402, kľúčová štúdia Vážne poškodenie/podráždenie oka: mg/kg bw [LD50] mg/kg bw [LD50] dermal. OECD 405, preukazná štúdie nedráždivý oko Poleptanie kože / podráždenie kože: OECD 404, kľúčová štúdia dráždivý koža Respiračná alebo kožná senzibilizácia: OECD 406, kľúčová štúdia nie je senzibilizujúci koža morča Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) jednorazová expozícia: Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) opakovaná expozícia: OECD 407, kľúčová štúdia 60 mg/kg bw/day < 5 mg/kg bw/day [NOEL] 20 mg/kg bw/day [NOEL] OECD 408, kľúčová štúdia 100 mg/kg bw/day < 50 mg/kg bw/day [NOEL] Karcinogenita: Consulteco s.r.o /13

9 Mutagenita zárodočných buniek: OECD 474, kľúčová štúdia negatívny Reprodukčná toxicita: OECD 416, kľúčová štúdia 15 mg/kg bw/day - 2-generačná štúdia Aspiračná nebezpečnosť: Destiláty (ropné), ťažké, hydrokrakované (CAS: ) / Mazacie oleje Akútna toxicita: OECD 401,kľúčová štúdia OECD 402, kľúčová štúdia OECD 403, kľúčová štúdia > mg/kg bw [LD50] > mg/kg bw [LD50] 2,18 mg/l air/4 h [LC50] dermal. inhal. Vážne poškodenie/podráždenie oka: OECD 405, kľúčová štúdia nedráždivý oko Poleptanie kože / podráždenie kože: OECD 404, kľúčová štúdia Kategória 2 (dráždivé) koža Respiračná alebo kožná senzibilizácia: OECD 406, kľúčová štúdia nie je senzibilizujúci koža morča Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) jednorazová expozícia: Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) opakovaná expozícia: OECD 412, kľúčová štúdia OECD 412, kľúčová štúdia OECD 410, kľúčová štúdia OECD 408, kľúčová štúdia 220 mg/m 3 vzduch [NOEC] > 980 mg/m 3 vzduch [NOAEC] > 1000 mg/kg bw/day 125 mg/kg bw/day inhal. inhal. dermal. Karcinogenita: OECD 453, kľúčová štúdia 100 mg/kg bw/day dermal. myš Obsahuje <3% DMSO extraktu podľa IP nie je karcinogénna (OECD 453). Mutagenita zárodočných buniek: OECD 474, kľúčová štúdia negatívny intraperit. myš Consulteco s.r.o /13

10 Reprodukčná toxicita: OECD 421, kľúčová štúdia 1000 mg/kg bw/day Aspiračná nebezpečnosť: Zmes: Akútna toxicita: Vážne poškodenie/podráždenie oka: Poleptanie kože / podráždenie kože: Respiračná alebo kožná senzibilizácia: Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) jednorazová expozícia: Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) opakovaná expozícia: Karcinogenita: Mutagenita zárodočných buniek: Reprodukčná toxicita: Aspiračná nebezpečnosť: Toxikologické účinky zmesi neboli testované. Nie je dráždivá. Nie je žieravá. Neobsahuje senzibilizujúce látky. Neobsahuje látky klasifikované ako karcinogénne. Neobsahuje látky klasifikované ako mutagénne. Neobsahuje látky klasifikované ako toxické pre reprodukciu. Oddiel 12: Ekologické informácie 12.1 Toxicita Fosforodithiová kyselina, zmesné O,O-bis(1,3-dimethylbutyl a iso-propyl)estery, zinočnaté soli (CAS: ) Toxicita Akútna toxicita pre ryby: Akútna toxicita pre bezstavovce: Akútna toxicita pre riasy: Oncorhynchus mykiss Daphnia magna Desmodesmus subspicatus 4,5 mg/l [LL50] / 96 h 23 mg/l [EL50] / 48 h 21 mg/l [EL50] / 72 h OECD 203 OECD 202 OECD 201 Fenol, dodecyl-, rozvetvený (CAS: ) Toxicita Akútna toxicita pre ryby: Pimephales promelas Akútna toxicita pre bezstavovce: Daphnia magna Akútna toxicita pre riasy: Desmodesmus subspicatus Destiláty (ropné), ťažké, hydrokrakované (CAS: ) Toxicita Akútna toxicita pre ryby: Pimephales promelas Akútna toxicita pre bezstavovce: Daphnia magna Akútna toxicita pre riasy: Pseudokirchneriella subcapitata 40 mg/l [EL50] / 96 h 0,037 mg/l [EC50] / 48 h 0,15 mg/l [EC50] / 72 h > 100 mg/l [LL50] / 96 h > mg/l [LL50] / 48 h 100 mg/l [NOEL] / 72 h OECD 203 OECD 202 OECD 201 OECD 203 OECD 202 OECD 201 Ekotoxicita zmesi nebola testovaná. Na základe hodnôt akútnej toxicity bezstavovcov a rias je výrobok klasifikovaný ako Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami (bez symbolu) s vetou H412. Ropné kvapalné látky sú podľa zákona o vodách, v platnom znení, považované za nebezpečné, preto z hľadiska požiadaviek ochrany kvality povrchových a podzemných vôd je pri dopravovanie väčších objemov nevyhnutné sa riadiť pokynmi STN Consulteco s.r.o /13

11 12.2 Perzistencia a degradovateľnosť 12.3 Bioakumulačný potenciál 12.4 Mobilita v pôde 12.5 Výsledky posúdenia PBT a vpvb 12.6 Iné nepriaznivé účinky Nie je ľahko biologicky odbúrateľný. Neudáva sa. Na základe hodnoty log P o / w podobných výrobkov je možné očakávať veľmi nízky. Nepredpokladá sa. Zmes nie je rozpustná vo vode. Zložky zmesi nie sú PBT ani vpvb. Nie sú. Oddiel 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 13.1 Metódy spracovania odpadu Kód odpadu: - v sorbentu Kat. č. obalu znečisteného zmesou: Odporúčaný postup odstraňovania odpadu zmesi: N - Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N - Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami. Zvyšky zmesi zhromažďovať v označených obaloch a odovzdať na likvidáciu osobe oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Ak je to možné, výrobok regenerujte. Doporučený spôsob likvidácie v spaľovniach priemyselných odpadov. Odporúčaný postup odstraňovania odpadových obalov znečistených látkou / zmesou: Prázdne obaly musia pôvodca odpadu zlikvidovať v súlade s platnou legislatívou o odpadoch. Po dokonalom vyčistení je možné obal použiť ako druhotnú surovinu pre rovnaký účel. Doporučený spôsob likvidácie je recyklácia, spálenie v spaľovni nebezpečných odpadov. Zvláštne opatrenia pri nakladaní s odpadmi: Likvidovať v súlade s platnou legislatívou. Oddiel 14: Informácie o doprave Nie je nebezpečnou vecou z hľadiska prepravy Typ prepravy UN číslo Správne expedičné označenie OSN Trieda nebezpečnosti pre dopravu Klasifikačný kód: Identifikační číslo nebezpečnosti: Bezpečnostné značky: Obalová skupina Cestná preprava ADR/RID Námorná preprava IMDG Letecká doprava ICAO / IATA 14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie Consulteco s.r.o /13

12 14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa Obmedzené a vyňaté množstvá: Dopravná kategória: Kód obmedzujúci tunel: 14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC Oddiel 15: Regulačné informácie 15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia všetko v platnom znení Zákon č. 67/2010 Z.z., o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon) vrátanie vykonávacích predpisov Zákon č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v znení neskorších predpisov Zákon č. 311/2001 Z.z., zákonník práce, v znení neskorších predpisov Zákon č. 137/2010 Z.z., o ovzduší Zákon č. 364/2004 Z.z., o vodách (vodný zákon), v znení neskorších predpisov Zákon č. 75/2015 Z.z., o odpadoch Zákon č. 56/2012 Z.z., o cestnej doprave Zákon č. 128/2015 Z.z., o prevencii závažných priemyselných havárií... Nariadenie vlády o ochrane zdravia pri práci... Zákon č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok Hodnotenie chemickej bezpečnosti Hodnotenie chemickej bezpečnosti bolo vykonané iba pre zložku minerálny olej. Pre ostatné komponenty nebolo posudzované. Oddiel 16: Iné informácie Zoznam príslušných H-viet v plnom znení H-vety: H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa. H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zdroje kľúčových údajov: NPEL Najvyššie prípustné expozičné limity PBT Perzistentné, bioakumulatívne a toxické vpvb Látky veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne VOC Organické prchavé zlúčeniny CAS Chemical Abstracts Service EINECS European Inventory of Existing Commercional chemical Substances DNEL Odvodená úroveň expozície bez účinku (derived no-effect level) Consulteco s.r.o /13

13 PNEC LD50 LL50 EL50 IL 50 LC50 EC50 IC50 NOEL NOAEL NOAEC ADR RID IMDG ICAO IATA Očakávaná koncentrácia bez účinku (Predicted No-Effect Concentration) Smrteľná dávka pre 50% (lethal dose for 50%) Smrteľné zaťaženie pre 50% (lethal load for 50%) Účinné zaťaženie pre 50% (effect load for 50%) Inhibice zaťaženie pro 50% (inhibition load for 50%) Smrteľná koncentrácia pre 50% (lethal concentration for 50%) Účinná koncentrácia pre 50% (effect concentration for 50%) Koncentrácia inhibície pre 50% (inhibition concentration for 50%) Dávka bez pozorovaného nepriaznivého účinku (no observable effect load) Hladina bez pozorovaného nepriaznivého účinku zaťaženia (no observable adverse effect load) Hladina bez pozorovaného nepriaznivého účinku koncentrácie (no observable adverse effect concentration) Európska dohoda o preprave nebezpečného tovaru po ceste Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru Medzinárodná dohoda o námornej preprave nebezpečného tovaru Medzinárodná letecká doprava nebezpečného tovaru Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo Zmeny proti predchádzajúcej verzii KBÚ: prvé vydanie a je v súlade s Nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP). Pre tvorbu KBÚ boli použité nasledujúce materiály: Material Safety Data Sheet spracovaný výrobcom v súlade s Nariadením EC 1907/2006 (REACH). stránky ECHA (European Chemicals Agency) ESIS: European chemical Substances Information System toxikologické databázy Pokyny pre školenie: Pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s nebezpečnými látkami, musia byť v potrebnom rozsahu oboznámení s účinkami týchto látok, so spôsobmi ako s nimi zaobchádzať, s ochrannými opatreniami. Ďalej musí byť oboznámení so zásadami prvej pomoci, s potrebnými asanačnými postupmi a s postupmi pri likvidácii porúch a havárií. Osoba, ktorá nakladá s týmto chemickým produktom, musí byť oboznámená s bezpečnostnými pravidlami a údajmi uvedenými v karte bezpečnostných údajov. Ak je nebezpečná chemická látka / zmes klasifikovaná ako žeravá alebo toxická, musia byť pracovníci oboznámení s pravidlami pre nakladanie s žieravú / toxickou chemikáliou / zmesou. Osoby prepravujúce nebezpečné látky musia byť oboznámení s pokynmi pre prípad nehody v súlade s predpismi ADR/RID. Doplňujúce informácie: Vyššie uvedené informácie opisujú podmienky pre bezpečné nakladanie s výrobkom a zodpovedajú súčasným znalostiam výrobcu, slúži ako pokyny pre školenie osôb s výrobkom manipulujúcich. Výrobca nesie záruku za vyššie popísané vlastnosti výrobku pri použití. Užívateľ nesie zodpovednosť za určenie vhodnosti výrobku pre špecifické účely a prispôsobenie bezpečnostných opatrení pokiaľ je toto použitie v rozpore s odporúčaním výrobcu. Consulteco s.r.o /13