الگوریتم جستجوی ممنوعه مسیریابی وسیله نقلیه

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "الگوریتم جستجوی ممنوعه مسیریابی وسیله نقلیه"

Transcript

1 الگوریتم جستجوی ممنوعه مسیریابی وسیله نقلیه

2 هعونمم یوجتسج یلک راتخاس متیروگلا یوجتسج عونمم )TS( کی یژتارتسا یوجتسج یا هظفاح دشاب یم یارب نیلوا راب طسوت روولگ لاس 1986 حرطم هدش.تسا نیا متیروگلا ابیرقت دننام متیروگلا یاه یوجتسج یلحم راک دنک یم اب نیا توافت یارب یریگولج رود و لسلست اه باوج و نداتفا ماد یاه باوج هنی یلحم یموهفم مان تسرهف عونمم هدافتسا.دنک یم

3 ییاج اج باوج یراج باوج هیاسمه ریذپ ناکما ینامز ماجنا دوش یم تسرهف وبات رارق هتشادن.دشاب ریغ تروصنیا باوج هیاسمه یرگید یبایزرا یاه باوج هیاسمه هدر یدعب رارق هتفرگ تسا هدش باختنا ییاج اج و تروص نآ.دریگ یم راتخاس هاگره یگیاسمه نراقتم رطخ دشاب نداتفا رود دوجو.دراد

4 نمودار جریان الگوریتم جستجوی ممنوعه

5 :recency هظفاح هظفاح هاتوک تدم شور یوجتسج عونمم یعون یوجتسج لاعف ار تهج نتفای نیرت باوج اه ییاه باوج( اب نیرتشیب )تیبولطم لیکشت دهد یم و ناوت یم هنوگ نیا نایب دومن هتسه یلصا یوجتسج عونمم دنیارف تدم هاتوک مسجم.دوش یم نیا هظفاح یتسیل اب N داعبا دروکر یم دشاب N ات نیرخآ یتاکرح ار متیروگلا اب نآ هجاوم هدوب تسا ار tabu ناونع یرادهگن.دنک یم recency عون ود دناوت یم متیروگلا هظفاح frequency ای و :دشاب

6 حافظه :frequency حافظه frequency اضافه نمودن اطالعات که به عنوان حافظه بلندمدت شناخته میشود با تکمیلی دیگری از قبیل اینکه چند بار یک حرکت یا جواب و ممنوع جستجو شده است مکمل حافظه recency میباشد. جستجوی کلی حالت در و مدت بلند حافظه گرفتن نظر در با ممنوع استراتژیهای میشود. قویتر آن با مرتبط

7 Tabu ای عونمم تسیل نیا تسیل یاراد یداعبا تباث ای ریغتم یم دشاب یاه ییاج اج عنم هدش ار یرادهگن دنک یم و دربراک یلصا نآ زیهرپ ارگمه ندش یاه باوج هنی یلحم.تسا ترابع رگید کمک tabu تسرهف ییاج اج ییاه باوج اریخا وجتسج دنا هدش عونمم دهاوخ دش و طقف ییاه شخب هعومجم باوج شیپ نیا دروم یسررب رارق هتفرگن دم رظن دنهاوخ.دوب هوحن دورو و جورخ اه باوج تسرهف عونمم FIFO تروص.تسا

8 تسیل Tabu ود عون تاعلاطا recency و کی عون تاعلاطا frequency ار دوخ هریخذ.دنک یم تدم ینامز کی باوج و ای کی تکرح تسیل دنام یم یگتسب هدنا تسیل عونمم ای TLS دراد TLS گرزب یانعم نیا تسا کی تکرح ای کی باوج تدم یرتشیب تسیل.دنام یم TLS رتگرزب دنیارف وجتسج ار دودحم هدرک و یلیخ عیرس نآ ار نایاپ.دهد یم

9 : اطالعات recency حرکاتی که شده انجام است..1 ساختاری که این حرکات تحت آن نگهداری میشوندبه شکل زیر میباشد: R1, node1, position1, R2, node2, position2 node میباشند 1 R2 و دو مسیر تحت عملیات گرهای است از R1 1 موقعیت مکانی گره را نشان میدهد. position 1 و R1

10 2.جوابهاییکهاخیرامالحضهشدهاند. اینجوابهابهصورتیکرشتهعددصحیحکدمیشوند. مثال: Route No 1: Route No 2: Route No 3: رشتهعددصحیح: ( )

11 جداسازی منظور به صفر عدد فوق نماد در استفاده هم از مسیرها و جواب یک به رشته یک راحتی به میشود باعث که است شده بالعکس تبدیلشود. ضمیمه رشته این به نیز جواب هر هزینه کل این بر عالوه میشود.

12 اطالعات frequency تعداد دفعاتی این اطالعات مقدار بزرگ که یک حرکت و یا مسیر ممنوع جستجو شده است. برای تعیین وضعیت فرایند جستجو مهم میباشد چرا برای آن نشان دهنده این است که فرایند جستجو که در و جستجو است افتاده دام به موضعی بهینه یابد. باید خاتمه

13 دیدناک تسیل نیا تسیل یاه باوج یتمم ار للاخ وجتسج دنیارف فشک دنوش یم ای باوج ییاه ار هنی یرسارس دنتسه دوخ هریخذ دنک یم ات وجتسج ناکما هدنیآ یارب نآ اه مهارف.دشاب نیا هریخذ یبای طسوت یاه هتشر حیحص مرف لبق دشاب یم یلو تر یدنب اهنآ تسیل رب ساسا لک یا هنیزه تسا هدش همیمض اه هتشر.تسا

14 دیگر مسیرهای توسط ممتاز جوابهای این از برخی است ممکن مالقات شده و عنوان tabu را به خود بگیرند اما مدت زمان یک جواب در لیست کاندید بیشتر از لیست ممنوع میباشد. ماندن

15 فرآیند تقویت سازی λ جستجوی روش از استفاده با سازی تقویت فرآیند موضعی interchange می شود. انجام همسایگی کل که مییابد پایان زمانی فرایند این N 2 s مو هیچ جواب و گرفته قرار جستجو نشود. یافت بهتری

16 این روش برای روش جستجوی موضعی λ interchange در کریستوفایدز و عثمان توسط بار اولین مطرح شده است و بر مبنای تبادل مشتریان بین یک مسیرهای وسیله نقلیه میباشد. سال 1989 مجموعه از R p S کی S = R 1,, R p,, R q,, R k میکنیم فرض آن در که باشد مساله برای موجه جواب P مجموعه نقلیه وسیله مسیر توسط که است مشتریانی سرویس میبینند.

17 S 1 R p, S 1 λ S 2 R q, S 2 λ S 2 مسیر جایجا دو بین و های زیرمجموعه S 1 می شوند. R p = R p S 1 S 2 R q = R q S 2 S 1 S = R 1,, R p,, R q,, R k

18 بنابراین همسایگی S باهمه است برابر معین جواب برای N λ S λ یک ای به که های همسایگی S مشخص حاصل شده اند. 2 می شود. گرفته نظر در یا معموال 1 λ جابجا مسیر دو بین بتوانند مشتریان هم که میسازد قادر روش این مسیر دو بین یکدیگر با هم و شوند مبادله شوند.

19 استراتژی دو روش این دا: انتخاب اولین بود )FB( بهترین بود )GB( FB GB معمول طور به استراتژی تولید به نسبت را بهتری نتیجه میکند.

20 ینوگانوگ دنیآرف دعب کی هخرچ یارجا دنیارف تیوقت یس باوج یلعف S ناونع باوج هنی یگیاسمه شدوخ رظن هتفرگ دوش یم و سپس ین کی ینوگانوگ دنیارف وجتسج دشاب یم ات قطانم یرگید زین وجتسج.دنوش اب ماجنا یرسکی 2-interchange hop یاه مودنر کی باوج S دیدج داجیا.دوش یم

21 دیدج باوج یتروص tabu دشابن تسیل دیدناک هریخذ هدش و رب ساسا تر یدنب هنیزه یارب یس تیوقت راظتنا دنام یم. دعب یدادعت رارکت دنیارف ینوگانوگ همتاخ هتفای و کی باوج اب لقادح هنیزه tabu دشاب یمن تسیل دیدناک باختنا دوش یم باوج و یلعف اب باوج نیا زور یناسر.دوش یم

22 فرایندهای از جدید چرخه یک جدید جواب این پایه بر و گوناگونی تقویت سازی راهاندازی میشود. 2- اطمینان برای پایان در رویه یک نهایی جواب روی بیشتر (GB) interchange صورت میگی. شرط توقف: تعدادیتکرارمعینانجامالگوریتمگذشتاشد. گوناگونیناموفقباشد بهاینمعنیکهجهشموجهییافتنشود.

23 روش اجرای الگوریتم با سراسری جواب بهترین رسانی روز به و اولیه جواب یک ایجاد اول: قدم آن لیست ممنوع حرکات لیست تشکیل دوم: قدم جوابهای لیست و ممنوع وا و کاندید کن جواب ممنوع لیست در فعلی 2-interchange (GB) فرایند انجام قدم سوم: روش با تقویت سازی

24 قدم چهارم: گوناگونی فرایند انجام قدمپنجم:اگرگوناگونیصورتنگرفتهاستویاتعدادکلتکرارهاکمتر ازماکزیممتکرارهاباشدبهقدمسومبروید. آمده بدست سراسری جواب بهترین صورت این غیر در ششم: قدم 2-interchange (GB) رویه توسط را تاکنون و بخشیده بود جواب برگانید. را بودیافته