ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Καταστατικό ίδρυσης: ΦΕΚ 410/ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 25/10/

2 ΑΡΘΡΟ 1: Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 2: Σκοπός του Κανονισμού Επενδύσεων ΑΡΘΡΟ 3: Υποχρέωση τήρησης του Κανονισμού 3.1 Διοικητικό Συμβούλιο 3.2 Επενδυτική Επιτροπή 3.3 Διαχειριστές Επενδύσεων Θεματοφύλακας 3.4 Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων 3.5 Ελεγκτική Επιτροπή ΑΡΘΡΟ 4: Επενδύσεις 4.1. Στόχοι Επενδυτικός κίνδυνος 4.2. Περιουσιακά στοιχεία επένδυσης του Ταμείου 4.3. Γενική περιγραφή χαρτοφυλακίου επενδύσεων 4.4. Εποπτικό πλαίσιο χαρτοφυλακίου Όρια ανοχής χρηματοοικονομικού κινδύνου Ειδικό όριο Αξίας σε Κίνδυνο (VaR limit) 4.5 Κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων (Investment Mandate) 4.6 Δείκτης Αναφοράς (Benchmark Index) 4.7 Όρια διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου (Financial Risk Limits) Όρια αξίας σε κίνδυνο ( VaR limits) Όρια κατανομής χαρτοφυλακίου (Allocation limits) Επενδυτικοί περιορισμοί ΑΡΘΡΟ 5: Αρμοδιότητες Επενδυτικής Επιτροπής- Διαχειριστών επενδύσεων Θεματοφύλακα Υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνων 5.1. Επενδυτική Επιτροπή 5.2. Διαχειριστής επενδύσεων 5.3. Θεματοφύλακας 5.4 Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων ΑΡΘΡΟ 6: Μεταβατικές διατάξεις 2

3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους κανόνες και τις αρχές που πρέπει να ακολουθούνται και να εφαρμόζονται κατά την άσκηση της επενδυτικής πολιτικής και την πραγματοποίηση των επενδύσεων του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων Ν.Π.Ι.Δ. υποχρεωτικής ασφάλισης, το οποίο αποτελεί καθολικό διάδοχο του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων. Ισχύει για όλα τα κεφάλαια, αποθεματικά, χαρτοφυλάκια κλπ. του Ταμείου. Καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3029/2002 και του Καταστατικού του Ταμείου. Εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο έχει και την αρμοδιότητα τροποποίησής του, μετά από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής ή και χωρίς αυτή. Οι διατάξεις του εφαρμόζονται από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές επενδύσεων του Ταμείου, το θεματοφύλακα ή τους θεματοφύλακες, τους αναλογιστές, τους ορκωτούς ελεγκτές και το Δ.Σ. του Ταμείου. 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σκοπός του Κανονισμού Επενδύσεων είναι η διατύπωση των αρχών και κανόνων της επενδυτικής πολιτικής και ο καθορισμός του πλαισίου των επιλογών, δυνατοτήτων, στόχων και περιορισμών κατά τη χάραξη και άσκηση της επενδυτικής στρατηγικής και πολιτικής και την πραγματοποίηση των επενδύσεων από τα όργανα εσωτερικά ή εξωτερικά, στα οποία έχει το Δ.Σ. αναθέσει αρμοδιότητες και καθήκοντα ή και έχουν αναλάβει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού, η Επενδυτική Επιτροπή θα εισηγείται στο Δ.Σ. την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί ως προς τις επενδύσεις και θα ασκεί όλα τα καθήκοντά της όπως περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της. Παραλλήλως και όλα τα άλλα αρμόδια όργανα δηλαδή ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές επενδύσεων του Ταμείου εσωτερικοί ή εξωτερικοί, ο θεματοφύλακας ή οι θεματοφύλακες, οι εξωτερικοί σύμβουλοι και το αρμόδιο προσωπικό του Ταμείου θα ασκούν τα καθήκοντά τους με βάση τις διατάξεις αυτές, γνωρίζοντας όλο το πλαίσιο, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς. 3

4 Το περιεχόμενο και οι διατάξεις του Κανονισμού Επενδύσεων αφορούν άμεσα την Επενδυτική Επιτροπή, το διαχειριστή ή τους διαχειριστές επενδύσεων, το θεματοφύλακα ή τους θεματοφύλακες, τους ορκωτούς ελεγκτές και τον αναλογιστή του Ταμείου. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Το Ταμείο χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες και προσωπικό για τη λειτουργία των επενδυτικών διαδικασιών. Ο Κανονισμός αυτός υποχρεωτικά πρέπει να τυγχάνει της αποδοχής (και της εφαρμογής) κάθε οργάνου μονομελούς ή πολυμελούς, εσωτερικού του Ταμείου ή εξωτερικού, το οποίο συνάπτει σχέση με το Ταμείο ή αναλαμβάνει δραστηριότητα, η οποία άπτεται με οποιοδήποτε τρόπο του επενδυτικού τομέα. Κάθε ένα από τα όργανα αυτά (επενδυτική επιτροπή, διαχειριστές επενδύσεων, επενδυτικοί σύμβουλοι, θεματοφύλακας) οφείλει να εκφράζει εγγράφως ότι αποδέχεται τον παρόντα Κανονισμό. Το Δ.Σ. του Ταμείου πρέπει να ενημερώνεται από την Επενδυτική Επιτροπή ανά δίμηνο ή και νωρίτερα σε έκτακτες περιπτώσεις, για τα θέματα των επενδύσεων και την εφαρμογή του Κανονισμού Επενδύσεων κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης αυτών. Η διακυβέρνηση του Ταμείου πραγματοποιείται με καθορισμένους ρόλους από αρμόδια προς τούτο όργανα. Τα όργανα Διακυβέρνησης είναι τα ακόλουθα: 3.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο ανώτατο και αποφασιστικό όργανο του Ταμείου το οποίο έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα για τη σύνταξη και τροποποίηση, επικαιροποίηση και τήρηση του Κανονισμού Επενδύσεων, την έγκριση νέων επενδυτικών στρατηγικών μετά από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής καθώς και μέτρων αποτροπής σύγκρουσης συμφερόντων και την πρόσληψη και απόλυση εξωτερικών συνεργατών. 3.2 Η Επενδυτική Επιτροπή της οποίας οι κύριες αρμοδιότητες περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της και στο Κεφάλαιο 4.1 του Κανονισμού Επενδύσεων. 4

5 Η σύνθεση της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου παρουσιάζεται στο συνημμένο Παράρτημα Ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές Επενδύσεων οι αρμοδιότητες των οποίων περιγράφονται κατωτέρω. Αυτοί μαζί με το Θεματοφύλακα είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και ενημέρωση για την πορεία των επενδύσεων. Επί πλέον ο Διαχειριστής οφείλει να παράσχει οποιαδήποτε πληροφόρηση ζητηθεί από την Επενδυτική Επιτροπή σε τακτική μηνιαία βάση. Το Ταμείο δύναται να συνάπτει συμβάσεις διαχείρισης της περιουσίας του, με διαχειριστές επενδύσεων, & με ένα θεματοφύλακα μέσω εξωπορισμού (outsourcing). Η επιλογή τους γίνεται με διαδικασία υποβολής προσφορών αιτήματος για πρόταση (RFP - Request For Proposal). Οι ανάδοχοι διαχειριστές για την τρέχουσα περίοδο παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή & τήρηση της Πολιτικής Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, την οποία διαθέτει το Ταμείο. Λεπτομερής αναφορά στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων του Ταμείου, παρουσιάζεται στο Παράρτημα Η Ελεγκτική Επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. το οποίο της αναθέτει και τις αρμοδιότητές της. 3.6 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Για τις επενδύσεις του Ταμείου ισχύει το πλαίσιο, οι ρυθμίσεις και οι περιορισμοί που θέτουν: - οι διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3029/2002 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 12 του Ν. 3385/2005 και όπως θα ισχύει κάθε φορά. ( 2.pdf) 5

6 - τα άρθρα 5,6 και 7 της υπ αριθ. Φ.Επαγγ. Ασφ/Οικ.16/ Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 462/ τ.β ). - Ν. 4261/2014 / άρθρο 180 / ΦΕΚ 107 / ( ou_4261_2014.pdf) - κανονισμός δεοντολογίας και καλών πρακτικών ΤΕΑ ΦΕΚ 178 / ( ntologias_praktikon_leitourgias.pdf) - Υπουργικές Αποφάσεις : αποτίμηση ενεργητικού & οργανωτικές απαιτήσεις ΤΕΑ ΦΕΚ 3532 / ( nones_epend_organotika.pdf) - Ενσωμάτωση άρθρου 62 οδηγίας 2011 ΦΕΚ 2438 / ( rou_62_odigias_2011_61.pdf) - Ενσωμάτωση άρθρου 1 οδηγίας 2013 ΦΕΚ 78 / ( rou_%201_odigias_2013_14.pdf) - Υποβαλλόμενα στοιχεία ΦΕΚ Β 179 / ΦΕΚ 179 / ( oixeia_tea.pdf) 4.1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Τόσο οι προτάσεις-εισηγήσεις σχετικά με τις επενδύσεις όσο και οι επενδυτικές επιλογές και οι τελικές αποφάσεις πρέπει να ακολουθούν και να κινούνται σύμφωνα με τους κανόνες της συνετής και συντηρητικής διαχείρισης, της διασποράς των επενδυόμενων κεφαλαίων σε διάφορες μορφές και προϊόντα επένδυσης και της ποιοτικής επιλογής και να αποβλέπουν στην επιδιωκόμενη απόδοση με το 6

7 μικρότερο δυνατό κίνδυνο, εξασφαλίζοντας ευκολία ρευστοποίησης και εξάλειψης του κινδύνου εγκλωβισμού. Ειδικότερα, η προσπάθεια κατά την διαδικασία επένδυσης των Κεφαλαίων, πρέπει να αποβλέπει στην επίτευξη του καθορισμένου στόχου χωρίς να υπάρχει υπέρβαση των αποδεκτών ορίων κινδύνου που καθορίζονται από το Νόμο 3029/2002, το Δ.Σ. και τον Κανονισμό αυτόν. Απαραίτητο θεωρείται, όπως ο εκάστοτε επενδυτικός στόχος τίθεται σε σύγκριση με τον κατάλληλο δείκτη αναφοράς, που έχει επιλεγεί για το αντίστοιχο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Ένας δείκτης αναφοράς θα πρέπει να είναι κοινώς αποδεκτός και, επιπλέον, να πληροί μια σειρά κριτηρίων. Συγκεκριμένα, οφείλει να διέπεται από διαφανείς κανόνες για την αρχική επιλογή των κινητών αξιών που τον αποτελούν, να είναι επενδύσιμος και να επιτρέπει τη διάθεση των προϊόντων για διενέργεια παθητικής διαχείρισης με χαμηλό κόστος. Επιπροσθέτως, σχετικά με τον υπολογισμό του, ο συγκριτικός δείκτης θα πρέπει να υπολογίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, να παράγεται σε πραγματικό χρόνο, να έχει επιστημονικά αποδεκτούς κανόνες και μεθοδολογία και, τέλος, να υπόκειται σε ημερήσιο έλεγχο. Ο βαθμός επικινδυνότητας του χαρτοφυλακίου πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά και να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. Τα αποδεκτά όρια του κινδύνου του επενδυτικού χαρτοφυλακίου προσδιορίζονται από τη σχέση του συνόλου του ενεργητικού του Ταμείου προς τις υποχρεώσεις αυτού. Με γνώμονα αυτό προσδιορίζεται και ο επενδυτικός στόχος και ο χρόνος ολοκλήρωσής του. Τον στόχο αυτό θέτει η Επενδυτική Επιτροπή τον οποίο και εισηγείται στο Δ.Σ. Πρέπει ακόμη οι επενδύσεις να διαφοροποιούνται για να επιτυγχάνεται η αποφυγή σημαντικά μονομερούς εξάρτησης από συγκεκριμένη επιχείρηση ή όμιλο, ο περιορισμός στο ελάχιστο του κινδύνου πρόκλησης ζημιών λόγω υπερβολικής συγκέντρωσης κεφαλαίων σε συγκεκριμένο κλάδο, συγκεκριμένη χώρα ή ήπειρο, συγκεκριμένη κατηγορία τίτλων και αξιογράφων. Με τον, σε σημαντικό βαθμό, διαφοροποιημένο τρόπο επένδυσης των κεφαλαίων επιτυγχάνεται και η αποφυγή συσσωρευμένων κινδύνων στο σύνολο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Κατά το σχεδιασμό αυτό είναι απαραίτητη η εξασφάλιση της ρευστότητας του Ταμείου σε συνδυασμό με την οποία πρέπει να ορίζεται και το ύψος των προς επένδυση κεφαλαίων καθώς, και τα προϊόντα στα οποία θα γίνει η επένδυση. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να έχουν τη 7

8 δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης, εφ όσον απαιτηθεί αυτή. Το συνολικό επίπεδο ανοχής κινδύνου προκύπτει από τη σχέση περιουσιακά Στοιχεία /Υποχρεώσεις και θεωρείται σκόπιμη η ανά διετία πραγματοποίηση μελέτης υπολογισμού αυτής της σχέσης. Κατά τη διαδικασία της διαχείρισης των επενδύσεων, πέραν της, σε σημαντικό βαθμό, διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου, παρακολουθείται οπωσδήποτε και η εξέλιξη (βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη) των Εσόδων και των Υποχρεώσεων του Ταμείου. Έχοντας, λοιπόν, καθορισθεί η στρατηγική κατανομή των επενδύσεων ανά κατηγορία, η Επενδυτική Επιτροπή προτείνει και το Ταμείο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την ενεργητική ή παθητική διαχείριση ή συνδυασμό και των δύο. Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των επενδυτικών αποφάσεων, ο διαχειριστής καλείται, τουλάχιστον σε εξαμηνιαία βάση, να συντάσσει εκθέσεις στις οποίες καταγράφονται οι μηνιαίες, ημερολογιακά, μεταβολές της αξίας των χαρτοφυλακίων, η εξέλιξη της απόδοσης και του βαθμού του επενδυτικού κινδύνου. 4.2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία το Ταμείο επενδύει τα κεφάλαιά του είναι: α) Ακίνητα εκμεταλλεύσιμα εντός σχεδίου πόλης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. β) Ομόλογα Κρατικά χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεκτής πιστοληπτικής ικανότητας. γ) Έντοκα Γραμμάτια Κρατικά χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δ) Ομόλογα Κρατικά χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχουν γενικώς αποδεκτή πιστοληπτική ικανότητα. ε) Μετοχές, ομόλογα και ομολογίες εταιριών ή αξιόγραφα εξομοιούμενα με μετοχές εφόσον έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα ή σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι εισηγμένα σε αναγνωρισμένες χρηματιστηριακές αγορές. στ) Τραπεζικές καταθέσεις, repos, προθεσμιακές καταθέσεις. ζ) Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που εμπίπτουν στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ (EL 375/ ) και λειτουργούν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρεπομένης και της σύστασης ιδίου Αμοιβαίου Κεφαλαίου. η) Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης της αγοράς 8

9 παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ή άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. θ) Πράξεις ανταλλαγής (swap) με Τραπεζικές Εταιρείες λειτουργούσες νόμιμα στην Ελλάδα. ι) Άλλες κινητές αξίες ή μορφές επένδυσης εφόσον επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία και μετά από απόφαση του Δ.Σ. λαμβανομένη κατόπιν εισήγησης της Επενδυτικής Επιτροπής. 4.3 Γενική περιγραφή χαρτοφυλακίου επενδύσεων Το χαρτοφυλάκιο χαρακτηρίζεται ως χαρτοφυλάκιο συναλλαγών (Trading). Το χαρτοφυλάκιο αυτό έχει ως σκοπό μία σχετικά μεσοπρόθεσμη τοποθέτηση του Ταμείου στις ομολογιακές αγορές με κύρια έμφαση σε Κρατικά / κυβερνητικά Ομόλογα (Sovereign Bonds), αποδεκτής πιστοληπτικής ικανότητας (investment grade) (με ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας (credit rating) BBB- κατά S&P.) Παράλληλα, ωστόσο, το χαρτοφυλάκιο έχει τοποθετήσεις σε εταιρικά ομόλογα, μετοχές, Αμοιβαία Κεφάλαια, και προϊόντα διαχείρισης διαθεσίμων (cash, time depos, repos), ενώ μπορεί να χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα για λόγους αντιστάθμισης κινδύνου (hedging). To νόμισμα βάσης του χαρτοφυλακίου είναι το Ευρώ, ενώ οι επενδύσεις του χαρτοφυλακίου γίνονται κυρίως σε αξίες Ευρώ, ενώ υπάρχει και όριο συναλλαγματικής έκθεσης σε άλλα νομίσματα πλην Ευρώ - ίσο με 30%. Τα εισπραχθέντα τοκομερίδια καθώς και τα κέρδη που προκύπτουν από την πώληση ομολόγων, μετοχών & Α/Κ επανεπενδύονται στο χαρτοφυλάκιο. 4.4 Εποπτικό πλαίσιο χαρτοφυλακίου Όρια ανοχής χρηματοοικονομικού κινδύνου - Ειδικό όριο Αξίας σε Κίνδυνο (VaR limit) Το Ταμείο υπάγεται σε εποπτικό έλεγχο από το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή όσον αφορά το παθητικό του, ενώ με βάση το άρθρο 180 του Ν. 4261/2014 η εποπτεία του ενεργητικού του ανατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η διαχείριση του ενεργητικού του Ταμείου απαιτεί όπως ανά πάσα στιγμή η αποτίμηση της περιουσίας του να υπερβαίνει τα Ελάχιστα Απαιτούμενα Όρια Κάλυψης της Ασφαλιστικής του Υποχρέωσης, που θέτει η Εθνική Αναλογιστική Αρχή, δεδομένου ότι το Ταμείο δεν έχει ελεύθερα κεφάλαια, και δεν υπάρχει μέτοχος ο οποίος δυνητικά μπορεί να καλύψει τυχόν κεφαλαιακές ζημίες. 9

10 Με βάση τα αναλυτικά στοιχεία της πλέον πρόσφατα εγκεκριμένης από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή αναλογιστικής του μελέτης, το Ταμείο διαθέτει 2 διακριτά χαρτοφυλάκια επενδύσεων: Defined Benefit (DB Ορισμένων Παροχών) και Defined Contribution (DC Ορισμένων Εισφορών). Η ύπαρξη του ειδικού εποπτικού περιορισμού που αναφέρθηκε παραπάνω, οδήγησε την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου, να επιβάλλει πέρα από ένα σχετικά απλό πλαίσιο ορίων ανεκτού χρηματοοικονομικού κινδύνου (financial risk limits) ανά κατηγορία επενδύσεων (asset class), ένα ειδικό όριο VAR limit (VAR = Value at Risk αξία σε κίνδυνο), εκφρασμένο ως % επί του ενεργητικού του Ταμείου, θέτοντας έτσι ανώτατο όριο για το μέγεθος του χρηματοοικονομικού κινδύνου που είναι διατεθειμένο να αναλάβει το Ταμείο. 4.5 Investment Mandate Επενδυτικός Σκοπός Σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη του Ταμείου της 31/12/2012, η οποία έχει εγκριθεί από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, για την περίοδο μέχρι το 2026, η περιουσία του Ταμείου θα πρέπει να αυξάνεται με ρυθμό περίπου 2,9% ετησίως για να καλυφθούν τα Ελάχιστα Απαιτούμενα Ποσοστά Κάλυψης της Ασφαλιστικής Υποχρέωσης. Κατά συνέπεια, η επενδυτική πολιτική διαχείρισης της Περιουσίας του Ταμείου θα πρέπει να στοχεύει κατ ελάχιστον στην κατά 2,9% ανά έτος, αύξηση της περιουσίας που αναφέρεται παραπάνω. Η επενδυτική πολιτική διαχείρισης της Περιουσίας του Ταμείου δεν μπορεί να επιτρέπει σημαντική διακύμανση στην αξία της περιουσίας του Ταμείου μιας και σημαντικές καθοδικές κινήσεις της εποπτικής αποτίμησης της περιουσίας του Ταμείου μπορεί να προκαλέσουν παραβίαση των Ελάχιστων Απαιτούμενων Ποσοστών Κάλυψης της Ασφαλιστικής Υποχρέωσης. Επενδυτικές πολιτικές οι οποίες αγνοούν τα αυξανόμενα Ελάχιστα Απαιτούμενα Ποσοστά Κάλυψης της Ασφαλιστικής Υποχρέωσης μπορούν να προκαλέσουν τις παραβιάσεις που αναφέρονται παραπάνω. Σύμφωνα με τα παραπάνω η διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου πρέπει να έχει μια στοχευόμενη απόδοση (τουλάχιστον 2,9% το χρόνο) αλλά χωρίς σημαντικό κίνδυνο παραβίασης των Ελάχιστων Απαιτούμενων Ποσοστών Κάλυψης της Ασφαλιστικής Υποχρέωσης. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου διαμορφώνει το investment mandate ως εξής: - Η διαχείριση του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου θα πρέπει να αποσκοπεί σε στοχευόμενη απόδοση τουλάχιστον 2,9% ετησίως, για τα επόμενα χρόνια, υπό τον περιορισμό ότι η μεταβλητότητα των αποτιμήσεων του χαρτοφυλακίου θα πρέπει να είναι περιορισμένη, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η εποπτική υποχρέωση του Ταμείου να υπερβαίνει τα Ελάχιστα Απαιτούμενα Όρια Κάλυψης της Ασφαλιστικής του Υποχρέωσης. - Εκτός αυτού, η στοχευόμενη απόδοση από την διαχείριση του ενεργητικού του Ταμείου, θα πρέπει να υπερβαίνει την απόδοση ενός σύνθετου δείκτη αναφοράς (composite benchmark index), ο οποίος παρουσιάζεται αναλυτικά στην συνέχεια. 4.6 Δείκτης Αναφοράς (benchmark index) Με βάση το εποπτικό πλαίσιο και το Investment Mandate, που παρουσιάστηκαν παραπάνω, η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου, για τις ανάγκες αποτελεσματικής διαχείρισης του 10

11 ενεργητικού του, καθόρισε έναν απόλυτα συμβατό με τους ως άνω περιορισμούς, σύνθετο δείκτη αναφοράς (composite benchmark index), ο οποίος περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες χρεογράφων: - Κυβερνητικά ομόλογα χωρών ευρωζώνης (Eurozone Government Bonds) - Κυβερνητικά ομόλογα Ελλάδας (Greek Government Bonds) - Εταιρικά ομόλογα ευρωζώνης (Eurozone Corporate Bonds) - Μετοχές εισηγμένες σε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια (European Equities) - Μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήρια ΗΠΑ (US Equities) - Μετρητά (Cash) Αναλυτικά, η τεχνική περιγραφή των επιμέρους τεχνικών δεικτών, ανά κατηγορία χρεογράφων, που συνθέτουν τον Δείκτη Αναφοράς (benchmark index), με τα αντίστοιχα ποσοστά % συμμετοχής κάθε κατηγορίας στο σύνολο, παρουσιάζεται στο Παράρτημα Όρια Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (Financial Risk Limits) Τα όρια διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου (Financial Risk Limits) που εφαρμόζει το Ταμείο, για την διαχείριση των επενδύσεών του, παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 5.1. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η Επενδυτική Επιτροπή εισηγείται στο Δ.Σ. την ακολουθητέα στρατηγική κατανομή των επενδύσεων η οποία έχει σχέση με τη μελλοντική πορεία των αποδόσεων των επενδύσεων στα χρηματοοικονομικά προϊόντα, στους τίτλους σταθερής απόδοσης, στους κλάδους περιουσιακών στοιχείων κλπ. Περαιτέρω η Επενδυτική Επιτροπή: α) Εισηγείται στο Δ.Σ. τη θέσπιση περιορισμών κατά την πραγματοποίηση των διαδικασιών επενδύσεων, οι οποίοι δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό αυτό. β) Εισηγείται στο Δ.Σ. τον ορισμό των επενδυτικών στόχων, των συγκριτικών δεικτών για την αξιολόγηση των επενδύσεων και του χαρτοφυλακίου, του ανεκτού βαθμού επικινδυνότητας. γ) Είναι αρμόδια για την εφαρμογή των διαδικασιών επενδύσεων που ορίζει ο Κανονισμός Επενδύσεων και οι διατάξεις του Ν. 3029/2002. δ) Αξιολογεί τους υπό πρόσληψη εξωτερικούς συμβούλους, διαχειριστές 11

12 επενδύσεων και θεματοφύλακες και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. το οποίο είναι και αρμόδιο για την πρόσληψη και απόλυση αυτών. ε) Αξιολογεί συνεχώς τους διαχειριστές επενδύσεων, τους θεματοφύλακες, και τους συμβούλους του Ταμείου στ) Εισηγείται την διακοπή συνεργασίας με εκείνα εκ των ανωτέρω προσώπων, τα οποία θεωρεί ότι δεν ασκούν σωστά τα καθήκοντά τους ή δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους ή δεν εφαρμόζουν τις αποφάσεις του Δ.Σ. και τις διατάξεις του Κανονισμού Επενδύσεων ή τα επενδυτικά προγράμματα και τις οδηγίες που εδόθησαν. ζ) Ελέγχει αν τα προγράμματα επενδύσεων και οι επενδύσεις των κεφαλαίων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Επενδύσεων. η) Παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση των επενδύσεων του Ταμείου σε σχέση με την πορεία των αγορών και φροντίζει εγκαίρως να ενημερώσει το Δ.Σ. και να εισηγηθεί διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου εφ όσον το θεωρεί ότι θα είναι προς το συμφέρον του Ταμείου. θ) Εισηγείται στο Δ.Σ. όταν θεωρήσει ότι οι συνθήκες το επιβάλλουν, επικαιροποίηση του Κανονισμού Επενδύσεων και των επενδυτικών πολιτικών. ι) Ελέγχει τα χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά των επιλογών του Ταμείου και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την βελτιστοποίησή τους. ια) Φροντίζει για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Το Ταμείο με απόφαση Δ.Σ., αναθέτει σε διαχειριστή ή διαχειριστές επενδύσεων τη διαχείριση αποθεματικών του. Κάθε διαχειριστής επενδύσεων στον οποίο το Δ.Σ. αναθέτει τη διαχείριση αποθεματικών του Ταμείου, πρέπει να έχει τις απαιτούμενες από την ισχύουσα νομοθεσία άδειες. Αν είναι εγκατεστημένος σε άλλη χώρα-μέλος της Ε.Ε. υποχρεούται να κατέχει τις άδειες που ορίζουν οι σχετικές οδηγίες αυτής. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του έχουν ως ακολούθως: α) Εφαρμόζει τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού κατά την πραγματοποίηση επενδύσεων. 12

13 β) Εφαρμόζει τα οριζόμενα από την υπ αριθ.φ.επαγγ. Ασκ./Οικ. 16/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το άρθρο 7 του Ν. 3029/2002 όπως ισχύει. γ) Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. Δήλωση Αποδοχής των αρχών και κανόνων του Κανονισμού Επενδύσεων του Ταμείου. δ) Τηρεί χαρτοφυλάκιο επενδύσεων. ε) Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Ταμείου, την Επενδυτική Επιτροπή, τους αναλογιστές, τους ορκωτούς ελεγκτές και το θεματοφύλακα. στ) Δίδει εντολές στο θεματοφύλακα για τις κινήσεις των επενδύσεων. ζ) Σε συνεργασία με την Επενδυτική Επιτροπή βοηθά για τη μέτρηση και διαχείριση του κινδύνου του χαρτοφυλακίου. η) Ανά εξάμηνο υποβάλλει στο Δ.Σ. έκθεση, εμφαίνουσα τις επενδύσεις και τις μεταβολές της αξίας των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου ανά μήνα, τις μεταβολές της απόδοσης και τις μεταβολές του βαθμού επικινδυνότητας. Παραλλήλως στην έκθεση θα φαίνονται και οι τυχόν αποκλίσεις από τους συγκριτικούς δείκτες. θ) Υποβάλλει, στην αρχή κάθε έτους στην Επενδυτική Επιτροπή και στο Δ.Σ., κατάσταση με τις αποδόσεις και τη στρατηγική που ακολουθήθηκε το προηγούμενο έτος. ι) Υποβάλλει στην Επενδυτική Επιτροπή περιουσιακή κατάσταση ανά τρίμηνο. ια) Ενημερώνει ανά τρίμηνο την Επενδυτική Επιτροπή για την τήρηση των κανόνων και αρχών του Κανονισμού Επενδύσεων και της επενδυτικής πολιτικής και στρατηγικής του Ταμείου. ιβ) Παρουσιάζει στο Δ.Σ. τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνοχή των αρχών της Επενδυτικής Πολιτικής του Ταμείου τα οποία αφού εγκριθούν διαβιβάζονται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή. ιγ) Υποβάλλει στο θεματοφύλακα και τις υπηρεσίες του Ταμείου τα στοιχεία των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Το Ταμείο, ορίζει ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ως θεματοφύλακα. Ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. μετά από εισήγηση ή όχι της Επενδυτικής Επιτροπής. Με την ίδια διαδικασία γίνεται και η αντικατάστασή του 13

14 από άλλο θεματοφύλακα. Σε περίπτωση κατά την οποία ο θεματοφύλακας θέλει να διακόψει τη σχέση του με το Ταμείο, οφείλει να ειδοποιήσει προς τούτο το Δ.Σ. τρεις (3), τουλάχιστον, μήνες ενωρίτερα. Ο θεματοφύλακας που παραιτείται ή αντικαθίσταται παραμένει στη θέση του μέχρις ανάληψης των καθηκόντων του αντικαταστάτη και της παράδοσης και παραλαβής με πρωτόκολλο όλων των στοιχείων που διαχειριζόταν ο απερχόμενος θεματοφύλακας. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του θεματοφύλακα είναι τα ακόλουθα: α) Η φύλαξη των τίτλων των επενδύσεων του Ταμείου. β) Η λήψη των εντολών των διαχειριστών επενδύσεων και φροντίδα διεκπεραίωσής τους. γ) Ο έλεγχος των επενδυτικών κινήσεων, ως προς τη σύννομη και σύμφωνα με τον Κανονισμό Επενδύσεων, πραγματοποίησής τους. δ) Η τήρηση του Αρχείου των επενδύσεων και η ενημέρωση, τόσο του Ταμείου όσο και του διαχειριστή, στην αρχή εκάστου μηνός, για την τρέχουσα αξία και την πορεία γενικότερα κάθε επένδυσης, όπως επίσης και για τις επενδυτικές κινήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση. ε) Ο έλεγχος της συμφωνίας των εντολών που λαμβάνει από το διαχειριστή επενδύσεων και των αρχών της επενδυτικής πολιτικής. Σε περίπτωση διαπίστωσης ασυμφωνίας, ενημερώνει άμεσα το Δ.Σ. 5.4 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων είναι υπεύθυνος για την ανάδειξη όλων των θεμάτων και την επίβλεψη των διαδικασιών που εκτελούνται από τις διάφορες επενδυτικές λειτουργίες του Ταμείου που ενέχουν χρηματοοικονομικό κίνδυνο, ανεξαρτήτως αν αυτές διενεργούνται από εσωτερικά όργανα του Ταμείου ή από εξωτερικούς συνεργάτες, διαχειριστές, κλπ. Ενδεικτικά, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων είναι επιφορτισμένος με τις παρακάτω αρμοδιότητες: - Τον καθορισμό των στόχων και δραστηριοτήτων του Ταμείου ως προς τον κίνδυνο αγοράς. - Τον καθορισμό, την εφαρμογή και τη διατήρηση των μεθοδολογιών και πρακτικών σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης αυτών. - Την καταγραφή πλήρων διαδικασιών & πολιτικών για την διαχείριση των επιμέρους κατηγοριών κινδύνων, και την εκπόνηση Εσωτερικού 14

15 Κανονισμού Διαχείρισης Κινδύνων (Internal Control Manual). - Την παρουσίαση αναφορών στην Διοίκηση του Ταμείου, για όλα τα θέματα κινδύνου αγοράς που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων. - Τον συντονισμό και την οργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών και πόρων του ΤΑΜΕΙΟΥ, για την εκτέλεση των μελετών ποσοτικών επιπτώσεων (QIS Quantitative Impact Studies) που ενδέχεται να εκτελεστούν, στα πλαίσια των αναγκών μετεξέλιξης του εποπτικού πλαισίου Πέραν των παραπάνω, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων αναλαμβάνει την ευθύνη να παρακολουθεί την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής και της πολιτικής ανεκτών ορίων χρηματοοικονομικού κινδύνου του ΤΑΜΕΙΟΥ, όπως αυτή έχει χαραχθεί με βάση τις εισηγήσεις της Επενδυτικής Επιτροπής και τις σχετικές αποφάσεις της Διοίκησης του Ταμείου, και να ενημερώνει σχετικά την Διοίκηση και το ΔΣ του Ταμείου. Στο πλαίσιο αυτό έχει την ευθύνη παρακολούθησης των αναφορών τήρησης των ορίων χρηματοοικονομικού κινδύνου που έχει θέσει το Ταμείο, οι οποίες θα προκύπτουν από το σύστημα Financial Risk Monitor που θα πρέπει να εγκαταστήσει ή να αποκτήσει πρόσβαση το Ταμείο στο προσεχές μέλλον. Σχετικά ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων θα έχει την ευθύνη συνεχούς παρακολούθησης και άμεσης ενημέρωσης των αρμοδίων οργάνων του Ταμείου και ειδικότερα της Επενδυτικής Επιτροπής, σε περίπτωση προσέγγισης ή/και διάσπασης ή παραβίασης των ορίων αυτών, λόγω αλλαγής των συνθηκών μεταβλητότητας (volatility) των αγορών Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων επίσης αναλαμβάνει την ευθύνη τήρησης των αποφάσεων του ΔΣ του Ταμείου, την τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού Επενδύσεων, καθώς επίσης και την τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και των οδηγιών των Εποπτικών Αρχών, από τους διαχειριστές επενδύσεων με τους οποίους συνεργάζεται το Ταμείο. 6. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατ εξαίρεση, έως και δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος κανονισμού δύναται να ακολουθηθεί η προσωρινή επενδυτική πολιτική του Ταμείου ως αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου. Μετά το πέρας του δωδεκαμήνου, οποιαδήποτε διαφοροποίηση από τα προβλεπόμενα του παρόντος κανονισμού θα μπορεί να πραγματοποιηθεί έπειτα από εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής και ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου. Σε μια τέτοια απόφαση, θα καταγράφεται με σαφήνεια το είδος της διαφοροποίησης, οι λόγοι που την απαιτούν ως και το χρονικό διάστημα για το οποίο αυτή θα ισχύει. 15

16 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 16

17 ΤΕΑ ΥΕΤ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Παράρτημα 1 Σύνθεση Επενδυτικής Επιτροπής Η Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου απαρτίζεται από τους παρακάτω: - Ελένη Λινάρδου, Δ/ντρια Διαχείρισης Επενδύσεων ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, ως Πρόεδρο - Νικόλαο Φράγκο καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Μέλος - Δημήτριο Γκέκα πρώην Δ/ντή Επενδύσεων ERB EUROLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ως Μέλος - Γεώργιο Παπάρα, Υπεύθυνου διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών της ALPHA BANK Private Banking, ως Μέλος - Θωμά Πουφινά, καθηγητής στο Οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Θράκης, ως Μέλος - Νώντα Αλεξόπουλο, Οικονομικός Σύμβουλος της ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕ ως Μέλος - Κατερίνα Μώρου, Δ/ντρια του Ταμείου. 17

18 ΤΕΑ ΥΕΤ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Παράρτημα 2 Διαχειριστές Επενδύσεων - Θεματοφύλακας Το Ταμείο έχει συνάψει συμβάσεις διαχείρισης της περιουσίας του, με 5 διαχειριστές επενδύσεων, ως εξής: - Για το χαρτοφυλάκιο Ορισμένων Παροχών (DB Defined Benefit) με τους διαχειριστές o ΑLPHA ASSET MANAGEMENT o EUROBANK ASSET MANAGEMENT o ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT o ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT - Για το χαρτοφυλάκιο Ορισμένων Εισφορών (DC Defined Contribution), με τον διαχειριστή o ALPHATRUST Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες θεματοφυλακής, το Ταμείο έχει υπογράψει σύμβαση θεματοφυλακής με την EUROBANK CUSTODY. Το Ταμείο έχει την πρόθεση να προβαίνει σε ετήσια διαδικασία αξιολόγησης των υπηρεσιών που λαμβάνει τόσο από τους διαχειριστές όσο και από τον θεματοφύλακα, με βάση κατά περίπτωση ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Οι προμήθειες διαχείρισης και θεματοφυλακής που επιβαρύνεται το Ταμείο, με βάση τις παραπάνω συμβάσεις, έχουν ως εξής: Ι. Συμβάσεις διαχείρισης H αμοιβή των διαχειριστών αποτελείται από δύο μέρη, - σταθερό και μεταβλητό το άθροισμα των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 75 μονάδες βάσης (0,75%) επί της αξίας του υπό διαχείριση ενεργητικού, ετησίως. ΙΙ. Σύμβαση θεματοφυλακής Η αμοιβή του θεματοφύλακα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2 μονάδες βάσης (0,02%) επί της αξίας του υπό θεματοφυλακή ενεργητικού, ετησίως. 18

19 ΤΕΑ ΥΕΤ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Παράρτημα 3 Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων, ο οποίος έχει την ευθύνη τήρησης των ορίων χρηματοοικονομικού κινδύνου του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Ταμείου, και γενικότερα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή & τήρηση της Πολιτικής Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, την οποία διαθέτει το Ταμείο. Με απόφαση του ΔΣ του Ταμείου, Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων έχει αναλάβει ο Δημήτριος Γκέκας (πρώην Δ/ντής Επενδύσεων ERB EUROLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ), ο οποίος ενεργεί ως Σύμβουλος, παρέχοντας τις υπηρεσίες του μέσω υπογραφής συμφωνητικού παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Ταμείου και της PENSION FINANCIAL RISK MONITOR I.K.E. της οποίας είναι διαχειριστής και κύριος μέτοχος. 19

20 ΤΕΑ ΥΕΤ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Παράρτημα 4 Δείκτης Αναφοράς (Benchmark Index) Αναλυτικά, η τεχνική περιγραφή των επιμέρους τεχνικών δεικτών, ανά κατηγορία χρεογράφων, που συνθέτουν τον Δείκτη Αναφοράς (benchmark index), με τα αντίστοιχα ποσοστά % συμμετοχής κάθε κατηγορίας στο σύνολο, έχουν ως εξής: ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ - DEFINED BENEFIT Κατηγορία Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Class) Κρατικά Ομόλογα Ευρωζώνης (Eurozone Government Bonds) Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Greek Government Bonds) Εταιρικά Ομόλογα Ευρώ (Euro Corporate Bonds) Μετοχές Ευρώπης (Equities Europe) Μετοχές ΗΠΑ (Equities US) (*) Μετρητά (Cash) Δείκτης (Index) The BofA Merrill Lynch Euro Government Bloomberg/EFFAS Bond Index Greece Govt All >1 Yr TR The BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Corporate (All Issuers in EUR) STOXX Europe 50 Net Return STOXX US 50 Net Return EURIBOR 1M Bloomberg Ticker Σταθμίσεις (Weights) EG00 30% GCGATR 15% ER0V 15% SX5R 20% SXUSR 10% 10% Σύνολο (Total) 100% (*)O δείκτης STOXX US 50 περιλαμβάνει μετοχές με νόμισμα το USD, αλλά η κλάση SXUSR που χρησιμοποιείται εδώ, είναι σε EUR, με αντίστοιχη μετατροπή του νομίσματος USD σε EUR από τον πάροχο του δείκτη (index provider) δεν υπάρχει αντιστάθμιση του νομίσματος USD. 20

21 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ DEFINED CONTRIBUTION Κατηγορία Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Class) Κρατικά Ομόλογα Ευρωζώνης (Eurozone Government Bonds) Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (Greek Government Bonds) Εταιρικά Ομόλογα Ευρώ (Euro Corporate Bonds) Μετοχές Ευρώπης (Equities Europe) Μετοχές ΗΠΑ (Equities US) (*) Μετρητά (Cash) Δείκτης (Index) The BofA Merrill Lynch Euro Government Bloomberg/EFFAS Bond Index Greece Govt All >1 Yr TR The BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Corporate (All Issuers in EUR) Bloomberg Ticker Σταθμίσεις (Weights) EG00 20% GCGATR 10% ER0V 15% STOXX Europe 50 Net Return SX5R 25% STOXX US 50 Net Return SXUSR 20% EURIBOR 1M 10% Σύνολο (Total) 100% (*)O δείκτης STOXX US 50 περιλαμβάνει μετοχές με νόμισμα το USD, αλλά η κλάση SXUSR που χρησιμοποιείται εδώ, είναι σε EUR, με αντίστοιχη μετατροπή του νομίσματος USD σε EUR από τον πάροχο του δείκτη (index provider) δεν υπάρχει αντιστάθμιση του νομίσματος USD. 21

22 ΤΕΑ ΥΕΤ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Παράρτημα 5 Όρια Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (Financial Risk Limits) Για τις ανάγκες ελέγχου και διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου του Ταμείου, καθορίζονται 2 ειδών όρια κινδύνου (financial risk limits), ως εξής: VaR (Value at Risk) limits Όρια αξίας σε κίνδυνο Καθορίζεται ειδικό όριο Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk VaR), το οποίο έχει δυναμικό χαρακτήρα, ανακαθορίζεται και επαναξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, και οπωσδήποτε όποτε το απαιτήσουν οι συνθήκες των αγορών, αλλά και όποτε υπάρχει ανανέωση / αναμόρφωση της αναλογιστικής μελέτης για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Ταμείου. Το ως άνω VaR limit υπολογίζεται με πιθανότητα 99%, για χρονική περίοδο 1 μήνα (20 εργάσιμες ημέρες) και χρησιμοποιώντας στοιχεία ιστορικής προσομοίωσης διάρκειας 1 έτους (VaR 99% 1M, 1Y Historical Simulation) Allocation limits Όρια κατανομής χαρτοφυλακίου Για λόγους πρόσθετης συντηρητικότητας κατά την διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Ταμείου, η Επενδυτική Επιτροπή καθόρισε πρόσθετα όρια χρηματοοικονομικού κινδύνου γενικά όρια & όρια συγκέντρωσης κινδύνου όπως αναλυτικά παρατίθενται στον αμέσως επόμενο Πίνακα. Γενικά Όρια Όρια Συγκέντρωσης Ομόλογα και Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά Ομόλογα Ευρωζώνης Μέγιστο 75% - Ελάχιστο 10% Έως 25% ανά χώρα (*1) Βαθμολογία Πιστοληπτικής Ικανότητας άνω του ΒΒΒ- Ελάχιστο 25% Έως 25% Βαθμολογία Πιστοληπτικής Ικανότητας κάτω του ΒΒΒ- Μέγιστο 10% - με έγκριση της Επενδυτικής Επιτροπής Έως 5% Κρατικά Ομόλογα εκτός Ευρωζώνης (ελάχιστη βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας ΒΒΒ-) Μέγιστο 25% Έως 15% (2*) Έως 5% Εταιρικά Χρηματοοικονομικού Κλάδου(senior) ελάχιστη βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας Α Εταιρικά μη- Χρηματοοικονομικού Κλάδου ελάχιστη βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας ΒΒΒ- Μόνο εισηγμένα (listed) ομόλογα δεν επιτρέπεται η επένδυση σε ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης (subordinated) ή χαμηλότερης ποιότητας Μέγιστο 5% - Μέγιστη μεσοσταθμική διάρκεια (duration) 5 έτη (*3) Μέγιστο 20% - Μέγιστη μεσοσταθμική διάρκεια (duration) 7 έτη (*3) Έως 3% Έως 3% 22

23 Μετοχές και Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Μέγιστο 20% Έως 2% ανά εκδότη ΕΕ έως 10% Μετοχές και Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια ΕΕ Ανεπτυγμένες Αναπτυσσόμενες Χώρες Ανεπτυγμένες έως 10% Αναπτυσσόμενες έως 5% Διαχείρισης Διαθεσίμων Μετρητά, Προθεσμιακές Καταθέσεις Repos: ελάχιστη βαθμολογία ΒΒΒ- (*4) Μέγιστο 30% Έως 10% Έκθεση σε Συνάλλαγμα Μέγιστο 30% Άλλα νομίσματα εκτός Ευρώ Όρια Μεσοσταθμικής Διάρκειας (Duration) Χαρτοφυλακίου Έως Μεσοσταθμική Διάρκεια (Duration) Χαρτοφυλακίου έτη - (*1): Ελλάδα μόνο (*2): Μόνο για ΗΠΑ, διαφορετικά έως 5% (*3): Η Επενδυτική Επιτροπή δύναται να αυξήσει τη μεσοσταθμική διάρκεια (duration) (*4): Εκτός από Ελληνικές Τράπεζες μετά από έγκριση της Επενδυτικής Επιτροπής Επενδυτικοί Περιορισμοί Κατά τη σύσταση και διαχείριση του χαρτοφυλακίου επιβάλλονται οι ακόλουθοι γενικοί περιορισμοί: Επιτρέπονται οι επενδύσεις σε εταιρικά και κυβερνητικά ομόλογα. Επιτρεπόμενο νόμισμα είναι το Ευρώ. Επιτρέπονται οι τοποθετήσεις τόσο σε ομόλογα σταθερού όσο και σε ομόλογα κυμαινομένου επιτοκίου. Η μέγιστη τροποποιημένη μεσοσταθμική διάρκεια (Modified Duration) εκάστης ομολογιακής θέσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10. Η ελάχιστη επιτρεπτή πιστοληπτική βαθμολογία (Credit Rating) θα είναι Baa2 / BBB+ από Moody s και S&P αντίστοιχα. Αν Moody s και S&P έχουν διαφορετικές βαθμολογίες, θα λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη εκ των δύο. Αν κάποια επένδυση υποβαθμιστεί κάτω από Baa2 / BBB, τότε η τοποθέτηση αυτή θα φέρεται άμεσα στην Επενδυτική Επιτροπή, η οποία και θα αποφασίζει την πώληση ή όχι αυτής. Δεν υπάρχει ελάχιστη περίοδος διακράτησης κάθε θέσης. Η αντιστάθμιση του επιτοκιακού κινδύνου θα γίνεται σύμφωνα με την κρίση των διαχειριστών και για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures) και πιο συγκεκριμένα τα Bund, Bobl, και Schatz Futures τα οποία είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο EUREX. Οι ανοικτές πωλήσεις δεν επιτρέπονται. Δεν προβλέπεται η χρήση Πιστωτικών Παραγώγων (Credit Derivatives) αλλά ούτε και Δομημένων Πιστωτικών Προϊόντων (Structured Credit) 23

24 Συνεπώς δεν προβλέπεται η αντιστάθμιση του πιστωτικού κινδύνου των θέσεων. Δεν επιτρέπεται η χρήση παραγώγων σε δείκτες ή σε μετοχές. Δεν επιτρέπεται η επένδυση σε ομόλογα εταιρειών με κεφαλαιοποίηση μικρότερη των Ευρώ 100 εκατ. Δεν επιτρέπεται επένδυση σε ομόλογα εταιρειών οι μετοχές των οποίων είναι υπό επιτήρηση. Επιτρέπεται η συμμετοχή σε νέες εκδόσεις ομολόγων ακόμα και εάν η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας είναι μικρότερη των Ευρώ 100 εκατ. Όλοι οι ανωτέρω Επενδυτικοί Περιορισμοί θα επανεξετάζονται σε Ετήσια Βάση και θα επανασυμφωνούνται με το Ταμείο. Όσον αφορά τοποθετήσεις σε Τραπεζικά ομόλογα γίνεται αποδεκτή η τοποθέτηση μόνο σε εκδόσεις κύριου χρέους (Senior Unsecured) αλλά και σε καλυμμένα ομόλογα. Απαγορεύεται η χρήση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Subordinated Bonds). 24

TEA YET. Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης. (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC

TEA YET. Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης. (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC TEA YET Παράρτημα VI Σύμβασης Διαχείρισης (Financial Risk Limits) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1: ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 31 12 2015 Χαρτοφυλάκιο Εισφορών - DC 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ Οι κατωτέρω Οδηγίες ισχύουν και ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ - ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) Πίνακας περιεχομένων 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2.ΣΚΟΠΟΣ & ΟΡΙΣΜΟΙ 3 2.1.Εφαρμογή... 4 2.2.Αρμοδιότητες... 4 2.3.Αρμοδιότητες Παρακολούθησης και Ενημέρωσης (Reporting)...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.1 Εισαγωγή Η παρούσα πολιτική διαχείρισης ενεργητικού παθητικού είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) Πίνακας περιεχομένων 1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3 2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 4 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X) Πίνακας περιεχομένων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ... 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 13 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Εισαγωγή και Σκοπός Αυτό το έγγραφο είναι η Δήλωση των Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (η Δήλωση ) του πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH

3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH 3 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ IMH Μαρίνος Γιαλελή Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας Γενικός Διευθυντής 30 Μαΐου, 2012 Αριθμητικά Δεδομένα Μέλη 12.859 Μέλη, 31 Δεκ. 2011 o 7.600 ενεργά μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ TOP-30 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 52/26.01. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτεία ΑΕΔΑΚ και Αμοιβαίων Κεφαλαίων Βασικοί τομείς ελέγχου

Εποπτεία ΑΕΔΑΚ και Αμοιβαίων Κεφαλαίων Βασικοί τομείς ελέγχου Διεύθυνση Φορέων Εποπτεία ΑΕΔΑΚ και Αμοιβαίων Κεφαλαίων Βασικοί τομείς ελέγχου 2 Δεκεμβρίου 2013 Γεώργιος Καραγιάννης Προϊστάμενος Τμήματος Εποπτείας Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων EΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «NOVΑBANK

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Φεβρουάριος 2007 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO

ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ EURO ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 14/250/08.06.2001 ΦEK 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2009 Άρθρο 28 Ν.3283 / 04 & Άρθρο 11 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΗIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση. Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Απρίλιος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (EUR) (ΦΕΚ Β /860/30.6.2003) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.13) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ALPHA ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 21241/Β.352/14.4.1990 ΦΕΚ 338 Β/31.5.1990 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-31/12/2010

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016)

Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016) Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016) Εισαγωγή Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η GMM Global Money Managers Ltd (εφεξής η «Εταιρεία»), οφείλει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ASSET ALLOCATION Μάιος 2016

ASSET ALLOCATION Μάιος 2016 ASSET ALLOCATION Μάιος 2016 Αύξηση ρευστότητας, μείωση θέσης σε ομόλογα υψηλής απόδοσης και μετοχές ΟΜΟΛΟΓΑ: Αύξηση ρευστότητας, μείωση θέσης σε ομόλογα υψηλής. απόδοσης σε EUR ΜΕΤΟΧΕΣ: Ουδέτερη θέση,

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ('Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 405/22.6.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α/Κ ΗΛΟΣ ΙΕΘΝΕΣ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ('Άδεια Σύστασης: ΦΕΚ. 405/22.6. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ» Ενταύθα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 ΕΔΡΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του Ν. 3283/2004 H εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 14: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Θεματοφύλακας: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/19-2-2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Μ.Α.Ε. 52032/06/Β02/13

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 5715 Β/61/13.02.1991

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ PROBANK, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ PROBANK, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PROBANK ΕΛΛΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 31.12.2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012

Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση. Ιούλιος 2012 Αμοιβαία Κεφάλαια Τριμηνιαία Ενημέρωση Ιούλιος 2012 Εθνική Asset Management Αµοιβαία Κεφάλαια Περιεχόμενα Τεύχους Οι αποδόσεις με μια ματιά 3 Ομολογιακά Α/Κ 5 Μικτά Α/Κ 10 Μετοχικά Α/Κ 13 Γλωσσάρι Όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα