Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ:"

Transcript

1 Κείμεμξ Δογαρίαπ No 22/2011 Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Δπιλξγέπ για ςξσπ Λήπςεπ Απξτάρεωμ. Αλέναμδοξπ Κ. Κξλξβόπ επςέμβοιξπ 2011

2 Εθμική Οογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ Αλέναμδοξπ Κ. Κξλξβόπ Copyright 2011 ΔΚΚΖΜΘΙΞ ΘΔΠΣΛΑ ΔΣΠΩΟΑΧΙΖΡ ΙΑΘ ΔΝΩΔΠΘΙΖΡ ΟΞΚΘΘΙΖΡ (ΔΚΘΑΛΔΟ) Βαρ. Ρξτίαπ 49, Αθήμα ηλ.: (+30) , Fax: (+30) , url: Λε ςημ επιτϋλανη παμςϊπ δικαιόμαςξπ Κείμεμξ Δογαρίαπ Νξ 22/2011 Δθμική Οογάμωρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Δπιλξγέπ για ςξσπ Λήπςεπ Απξτάρεωμ Αλέναμδοξπ Κ. Κξλξβόπ Διδάκςχο Διεθμόμ και Δσοχπαψκόμ Ρπξσδόμ, με ενειδίκεσρη ρςξ Διάρςημα - ανίαουξπ ε.α. Οξλεμικήπ Αεοξπξοίαπ, ποόημ ποξψρςάμεμξπ ςξσ Δθμικξϋ Ιέμςοξσ Διαρςημικόμ Δταομξγόμ ΣΟΔΗΑ Σν ΔΛΙΑΜΔΠ δελ πηνζεηεί σο ίδξπκα πνιηηηθέο ζέζεηο. Καηαβάιιεη κάιηζηα πξνζπάζεηα λα παξνπζηάδνληαη ζηα πιαίζηα ησλ εθδειώζεσλ ηνπ θαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ όιεο νη ππάξρνπζεο απόςεηο. Τπό ην πξίζκα απηό, νη αλαιύζεηο θαη νη γλώκεο πνπ δεκνζηεύνληαη ζηηο ζεηξέο ηνπ ζα πξέπεη λα απνδίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηνπο ζπγγξαθείο θαη λα κελ ζεσξνύληαη όηη αληηπξνζσπεύνπλ απαξαίηεηα ηηο απόςεηο ηνπ ηδξύκαηνο, ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ, ηεο δηεύζπλζεο ή ησλ θαηά πεξίπησζε θαη θαζ νηνλδήπνηε ηξόπν ζπλεξγαδνκέλσλ θνξέσλ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΛΩΝ ΔΛΙΑΜΔΠ Εηςήρςε μαπ μα ραπ εμημεοόρξσμε! ηλ Δδό θα βοείςε ςξ Δελςίξ Δγγοατήπ 2

3 Κείμεμξ Εογαρίαπ 22/2011 ύμςξμξ Βιξγοατικό Ξ Αλέναμδοξπ Ι. Ιξλξβϊπ είμαι Διδάκςχο ςξσ μήμαςξπ Διεθμόμ και Δσοχπαψκόμ Ρπξσδόμ ςξσ Οαμςείξσ Οαμεπιρςημίξσ Ιξιμχμικόμ και Οξλιςικόμ Δπιρςημόμ, με ενειδίκεσρη ρςξ Διάρςημα. Σπηοέςηρε ρςη Οξλεμική Αεοξπξοία απϊ ϊπξσ απξρςοαςεϋςηκε ςξ 2008 με ςξ βαθμϊ ςξσ ανιάουξσ. Απϊ ςξ 1991 χπ ςξ 2006 σπήονε ποξψρςάμεμξπ ςξσ Δθμικξϋ Ιέμςοξσ Διαρςημικόμ Δταομξγόμ (EKΔΔ). Διρηγήθηκε ςη Οξλιςική για ςξ Διάρςημα ςξσ Σπξσογείξσ Δθμικήπ Άμσμαπ, ςξ Οοϊγοαμμα Οαοαςήοηρηπ Γηπ ϊπχπ ασςϊ σλξπξιείςαι ρήμεοα (Helios-2-MUSIS), και ςη ρσγκοϊςηρη ειδικξϋ Γοατείξσ ρςξ Δπιςελείξ Σπξσογξϋ. Ρςξ πλαίριξ δϋξ ελλημικόμ Οοξεδοιόμ αμέπςσνε ποχςξβξσλίεπ για ςημ Οξλιςική Διαρςήμαςξπ ςηπ ΔΔΔ (1998) και ςημ αμαγμόοιρη ςξσ οϊλξσ ςξσ Διαρςήμαςξπ ρςημ Δσοχπαψκή Οξλιςική Αρτάλειαπ και Άμσμαπ (ΔΟΑΑ, 2003) πξσ έγιμαμ δεκςέπ. ξ υοξμικϊ διάρςημα ρσμμεςείυε ρε ϊλεπ ςιπ δισπξσογικέπ Δπιςοξπέπ για ςξ Διάρςημα. Διδάρκει ςη Διαρςημική ρςη Ρυξλή Θκάοχμ. Πεοίληψη Η παξέκβαζε ζηνρεύεη ζηελ ελεκέξσζε ησλ Λεπηώλ Απνθάζεσλ ζην ηνκέα ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαζηήκαηνο. Αλ θαη ην επξύηεξν πιαίζην δξάζεο έρεη θαζνξηζηεί ζε επξσπατθό επίπεδν από ηελ Πνιηηηθή Γηαζηήκαηνο ηεο ΔΔ (2007), ελ ηνύηνηο ηόζν απηή όζν θαη νη ζπζηάζεηο ηεο έρνπλ ελ πνιινίο αγλνεζεί ζηελ Διιάδα. Κπξίαξρν ην θελό ζηελ απαξαίηεηε ζεζκηθή νξγάλσζε, γηα ηελ νπνία έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία, επί καηαίσ. Η Διιάδα ζηεξείηαη θαζνξηζκέλεο Δζληθήο Πνιηηηθήο γηα ην Γηάζηεκα θαζώο θαη θεληξηθό Φνξέα γηα ηα δεηήκαηα απηά, ελώ αληίζεηα δηαζέηεη απνζπαζκαηηθέο δηππνπξγηθέο δξάζεηο ζην ρώξν απηό, πνπ νξζνινγηθά ζα έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ ην θαζνξηζκό ηεο Δζληθήο Πνιηηηθήο. Οξηζκέλεο από ηηο δξάζεηο απηέο έρνπλ θαη πςειό θόζηνο θαη δελ δηαηίζεληαη γηα λα θαιύςνπλ απαηηήζεηο ηνπ ζπλόινπ ησλ ρξεζηώλ, γηα δηάθνξνπο ιόγνπο εθ ησλ νπνίσλ ε ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκόο, ειιείςεη θεληξηθνύ θνξέα, αλαδεηθλύνληαη σο ε θύξηα αηηία.h αλάιπζε, εληνπίδεη όηη ζε επίπεδν ΔΔ ε εθκεηάιιεπζε ηνπ Γηαζηήκαηνο εληάζζεηαη ζην ιεηηνπξγηθό πεδίν ηεο Αληαγσληζηηθόηεηαο (δίλνληαο έκθαζε ζηε βηνκεραληθή ηνπ δηάζηαζε), ελώ ζηελ Διιάδα ην ζέκα παξαθνινπζείηαη ζην ηνκέα ηεο Παηδείαο κε έκθαζε ζηελ έξεπλα, πνπ όκσο δελ είλαη ν ρώξνο πνπ δηαζέηεη ηηο πςειόηεξεο δαπάλεο. Η παξέκβαζε πξνηείλεη δηάθνξεο επηινγέο πνπ έρνπλ αθνινπζήζεη θαη άιιεο ρώξεο θαη ζεσξεί όηη νξζνινγηθά ν ρώξνο ππαγσγήο ελόο εζληθνύ θνξέα ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηηο δηεζλείο επηινγέο. Η αλάιπζε, επηζεκαίλεη όηη ηα δνξπθνξηθά κέζα, είλαη «ζπζηήκαηα γηα θαηαλάισζε» πνπ πξέπεη λα θαηεπζπλζνύλ ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ζπλόινπ ησλ δηππνπξγηθώλ ρξεζηώλ θαη ζπκπεξαίλεη όηη ρσξίο εγεηηθό ζεκείν αλαθνξάο θεληξηθό Φνξέα, ππεύζπλν γηα ην ζπληνληζκό, ζρεδηαζκό, ιήςε απνθάζεσλ, αιιά θαη έιεγρν, είλαη αδύλαην λα δνκεζεί ηθαλνπνηεηηθά νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα θαη όηη ε όπνηα ιύζε επηιεγεί ζα πξέπεη λα πξνηαζεί από κία αλεμάξηεηε Μειέηε εηδηθώλ. Λένειπ Κλειδιά Γηάζηεκα, δνξπθόξνη, Πνιηηηθή Γηαζηήκαηνο, Δπξσπατθή Πνιηηηθή Γηαζηήκαηνο, εζληθή Οξγάλσζε, θνξέαο, EE, Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Γηαζηήκαηνο, Aληαγσληζηηθόηεηα, Βηνκεραλία, Έξεπλα, ESA, ESPI, ΔΛΙΑΜΔΠ, ΔΟΓ, ΤΠΔΘΑ, ΓΓΔΣ, ΤΠΡΟΠΟ, ΤΠΔΚΑ, Παηδείαο, παξαηήξεζε γεο, επηθνηλσλίεο, πινήγεζε, έξεπλα-δηάζσζε, Δπηηξνπή νθώλ, ζπληνληζκόο, ΚΔΠΠΑ, Δπξσπατθή Πνιηηηθή Αζθάιεηαο θαη Άκπλαο, ΔΠΑΑ, CFSP, ESDP, Space, Helios-2, MUSIS, Meteosat, Hellas Sat, Galileo/EGNOS, GMES, COPUOS. 3

4 Εθμική Οογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ Αλέναμδοξπ Κ. Κξλξβόπ Δθμική Οογάμωρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Δπιλξγέπ για ςξσπ Λήπςεπ Απξτάρεωμ ςξσ Αλέναμδοξσ Ιξλξβξϋ Η ατύπμιρη ςωμ ληπςώμ απόταρηπ ωπ κύοιξ ζηςξύμεμξ. Ζ ρϋμςξμη, παοξϋρα παοέμβαρη ρςξυεϋει κσοίχπ ρςημ εμημέοχρη ςχμ Κηπςόμ Απξτάρεχμ για ςα ειδικϊςεοα ζηςήμαςα ςηπ πξλιςικήπ ςξσ Διαρςήμαςξπ. Ξι ςελεσςαίξι, λϊγχ ςξσ εςεοϊκληςξσ επιρςημξμικξϋ ςξσπ σπϊβαθοξσ, αλλά και ςηπ ρσυμήπ εμαλλαγήπ ρςιπ ηγεςικέπ θέρειπ, ρςεοξϋμςαι πξλλέπ τξοέπ ςχμ απαοαίςηςχμ ειδικόμ γμόρεχμ πξσ θα ςξσπ επέςοεπαμ μα έυξσμ μία ξλξκληοχμέμη εικϊμα ρε ξοιρμέμα θέμαςα και κσοίχπ ςξσ ιρςξοικξϋ ςξσπ. Ξ βαθμϊπ δσρκξλίαπ ασνάμει για ςα θέμαςα ςξσ Διαρςήμαςξπ λϊγχ ςχμ πξλλαπλόμ υοήρεόμ ςξσ, ατξϋ διεθμόπ η εκμεςάλλεσρη ςξσ καλϋπςει ρςοαςιχςικέπ, πξλιςικέπ, ξικξμξμικέπ και εοεσμηςικέπ διαρςάρειπ. Δπειδή ϊλεπ ξι ποξαματεοϊμεμεπ διαρςάρειπ αλληλεπιδοξϋμ εμπλέκξμςαπ πξλλά Σπξσογεία και τξοείπ ςξσ δημξρίξσ και ςξσ βιξμηυαμικξϋ / εοεσμηςικξϋ / ιδιχςικξϋ ςξμέα ςξσ ερχςεοικξϋ και ενχςεοικξϋ, ξοθξλξγικά θα ποέπει μα αμαμέμεςαι ϊςι ξι ρυεςικέπ δοάρειπ θα ποέπει μα αμαπςϋρρξμςαι ρσμςξμιρμέμα (ατξϋ είμαι παρίδηλξ ϊςι η εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ έυει ρημαμςικϊςαςξ κϊρςξπ) και μέρα απϊ διάλξγξ, ποξκειμέμξσ μα εναρταλίζεςαι η βέλςιρςη κάλσφη ςχμ απαιςήρεχμ ςχμ ςελικόμ υοηρςόμ και μα απξτεϋγεςαι η επικάλσφη δαπαμόμ και αομξδιξςήςχμ. ξ καςαλληλϊςεοξ σπϊβαθοξ για ςημ καςαμϊηρη ςχμ αμχςέοχ ποξρτέοει η στιρςάμεμη Δσοχπαψκή Οξλιςική για ςξ Διάρςημα (European Space Policy-ESP, 2007), 1 πξσ, αμάμερα ρε άλλα, ποξυχοά και ρε ρσρςάρειπ για ςημ απαοαίςηςη θερμική ξογάμχρη ςχμ κοαςόμ μελόμ. Σπεμθσμίζεςαι ϊςι πλέξμ με ςημ Ρσμθήκη ςηπ Κιρραβϊμαπ (άοθοξ 189 πεο.1-4), ςξ Διάρςημα εμςάρρεςαι ρςιπ Οξλιςικέπ πξσ θα αμαπςϋνει πεοαιςέοχ η ΔΔ (ϊπχπ ρςξ παοελθϊμ ήςαμ η Γεχογία και η Αλιεία) και θα ςημ ενελίνει ρε ρσγκεκοιμέμξ ποϊγοαμμα με ρςξυεσμέμεπ και ιεοαουημέμεπ δοάρειπ, πξσ ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ θα απξςελέρξσμ μελλξμςικά έμα ςευμικϊ ποϊγοαμμα για ςξ Διάρςημα ρε ϊλεπ ςιπ διαρςάρειπ. Αμ και η ποξαματεοϊμεμη Οξλιςική υοξμξλξγείςαι απϊ ςξ 2007, ρςημ Δλλάδα ενακξλξσθξϋμ μα ρημειόμξμςαι απξκλίρειπ ρςξ βαθμϊ πξσ απξσριάζει ξ κεμςοικϊπ Τξοέαπ πξσ θα υειοιρςεί ςξ ζήςημα αλλά και ξ ρσμςξμιρμϊπ μεςανϋ ςχμ επιμέοξσπ τξοέχμ, πξσ δεμ βοίρκεςαι ρε ικαμξπξιηςικϊ ρςάδιξ. Ρσμεπόπ ξι ξοθέπ επιλξγέπ ςχμ Κηπςόμ Απξτάρεχμ, μπξοξϋμ μα απξκαςαρςήρξσμ ασςέπ ςιπ ελλείφειπ. 1 Communication from the Commission to the Council And The European Parliament, European Space Policy, COM(2007), 212 final, Brussels,

5 Κείμεμξ Εογαρίαπ 22/ Η Εσοχπαψκή Πξλιςική Διαρςήμαςξπ χπ σπόβαθοξ σπξυοεώρεχμ. Ατξομή για ςημ παοέμβαρη ασςή δϊθηκε απϊ ςημ επίρκεφη, ςημ ςελεσςαία εβδξμάδα ςξσ Θξσμίξσ 2011, εκποξρόπχμ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Θμρςιςξϋςξσ Οξλιςικήπ για ςξ Διάρςημα (ESPI), μιαπ δεναμεμήπ ρκέφηπ πξσ εδοεϋει ρςη Βιέμμη και υοημαςξδξςείςαι καςά βάρη απϊ ςξμ Δσοχπαψκϊ Ξογαμιρμϊ Διαρςήμαςξπ (ΔΞΔ/ESA), ςξσ ξπξίξσ και η Δλλάδα είμαι μέλξπ απϊ ςξ Ξι εκποϊρχπξι ςξσ ESPI ρσμαμςήθηκαμ με αομϊδιξσπ ξοιρμέμχμ απϊ ςξσπ κϋοιξσπ κσβεομηςικξϋπ δοόμςεπ ρςξ υόοξ ςξσ Διαρςήμαςξπ (Άμσμα, Έοεσμα και ευμξλξγία, Οεοιβάλλξμ, Λεςατξοέπ-Δπικξιμχμίεπ, Βιξμηυαμία) και κϋοιξπ ρςϊυξπ ςξσπ ήςαμ η εμημέοχρη για ςημ αμάγκη ερχςεοικήπ εκπϊμηρηπ μίαπ εθμικήπ Οξλιςικήπ για ςξ Διάρςημα και ςη ρσγκοϊςηρη εμϊπ κσβεομηςικξϋ Γοατείξσ για ςξ Διάρςημα, ρϋμτχμα με ςιπ εσοχπαψκέπ ποακςικέπ. 2 Σπεμθσμίζεςαι, ϊςι η ςοέυξσρα Οξλιςική ΔΔ για ςξ Διάρςημα έυει χπ ρςοαςηγικϊ ϊοαμα / απξρςξλή ςξσπ ακϊλξσθξσπ ρςϊυξσπ: ημ αμάπςσνη ϊλχμ ςχμ διαρςημικόμ εταομξγόμ για ρκξπξϋπ δημξρίξσ ρσμτέοξμςξπ, ςημ ενσπηοέςηρη ςχμ αμαγκόμ ςηπ ΔΔ ρε θέμαςα αρτάλειαπ και άμσμαπ, ςημ εμίρυσρη ςηπ αεοξδιαρςημικήπ εσοχπαψκήπ βιξμηυαμίαπ, ςημ ποξόθηρη ςηπ κξιμχμίαπ ςηπ γμόρηπ και ςημ εναρτάλιρη ςηπ αμεναοςηρίαπ ςχμ εσοχπαψκόμ εταομξγόμ. Ρσμάγεςαι λξιπϊμ ϊςι και ξι επιμέοξσπ πξλιςικέπ ςχμ κοαςόμ-μελόμ ξτείλξσμ μα είμαι ρσμβαςέπ με ςημ καθξοιρμέμη πξλιςική ςηπ ΔΔ. Ιϋοια απαίςηρη πξσ θέςει η Δσοχπαψκή Οξλιςική Διαρςήμαςξπ είμαι η αλληλξεμημέοχρη και η ρσζήςηρη αμάμερα ρε ϊλα ςα εμδιατεοϊμεμα μέοη, κσοίχπ δε με ςη μξοτή ςξσ διαλϊγξσ αμάμερα ρςξσπ εθμικξϋπ τξοείπ πξσ εκποξρχπξϋμ ςημ ερχςεοική αρτάλεια, ςημ άμσμα και ςη βιξμηυαμία. O «δξμημέμξπ διάλξγξπ» (structured dialogue), ϊπχπ απξκαλείςαι, έυει ρςϊυξ μα εναρταλίρει ρσμέογειεπ και μα διαπιρςόρει εσκαιοίεπ για κξιμή δοάρη, καςαγοατή απαιςήρεχμ, λειςξσογία, υοήρη και εκμεςάλλεσρη ει δσμαςϊμ κξιμόμ ρσρςημάςχμ (ατξϋ απϊ ςη δεκαεςία ςξσ 90 έυει γίμει απξδεκςή διεθμόπ η ςάρη ϊςι ςα δξοστξοικά ρσρςήμαςα αμςιμεςχπίζξμςαι χπ «διπλήπ υοήρηπ»). Διαπίρςχρη ςηπ κξιμήπ λξγικήπ και ποξαπαιςξϋμεμξ ξπξιξσδήπξςε διαλϊγξσ είμαι η ϋπαονη εμϊπ κεμςοικξϋ Τξοέα, σπϊ ςημ αιγίδα ςξσ ξπξίξσ θα γίμει ξ διάλξγξπ. Ρημείξ ρςξ ξπξίξ η Δλλάδα διαςηοεί, ςξ λιγϊςεοξ, μια ποξβλημαςική ποξρέγγιρη. ξ θέμα έλλειφηπ Οξλιςικήπ για ςξ Διάρςημα και Τξοέα έυει ςεθεί και θερμικά απϊ ςξ 2009 ρςη υόοα απϊ εκποξρόπξσπ ςξσ ΔΞΔ, ρςξ πλαίριξ ςηπ κξιμήπ Ξμάδαπ Ιοξϋρηπ Δλλάδαπ-ΔΞΔ, υχοίπ μέυοι ρςιγμήπ μα σπάουει ανιϊλξγη ενέλινη. Γίμεςαι λξιπϊμ αμςιληπςϊ ϊςι, υχοίπ ςημ ϋπαονη εμϊπ κεμςοικξϋ Τξοέα δεμ είμαι δσμαςή ξϋςε η καςαγοατή μιαπ εμιαίαπ Οξλιςικήπ για ςξ Διάρςημα (καλϋπςξμςαπ έςρι ςημ αμςίρςξιυη έλλειφη), ξϋςε η ρσγκοϊςηρη και καςαγοατή εμϊπ ξλξκληοχμέμξσ Διαρςημικξϋ Οοξγοάμμαςξπ (παοά ςιπ επιμέοξσπ δοάρειπ πξσ αμαπςϋρρξσμ ςα Σπξσογεία). Οοξταμόπ ξι αμχςέοχ παοαιμέρειπ ςξσ ESPI, αλλά και ξι απαιςήρειπ ςξσ ΔΞΔ για ρσγκοϊςηρη Τξοέα καθόπ και εθμικήπ πξλιςικήπ, είμαι ξοθξλξγικέπ και ρϋμτχμεπ με ςη διεθμή ποακςική, πξσ και η Δλλάδα ξτείλει μα ακξλξσθήρει. 2 Δμνηθνλνκώληαο ρξήκα κέζσ ηνπ Γηαζηήκαηνο: Πξνηάζεηο αλάπηπμεο γηα ηελ Διιάδα από ην Γηεπζπληή ηνπ ESPI, ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ, 2 Ινπιίνπ 2011, 5

6 Εθμική Οογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ Αλέναμδοξπ Κ. Κξλξβόπ 2. Η Καςάρςαρη ρςημ Ελλάδα ρςξ υώοξ ςξσ Διαρςήμαςξπ. Λία ςσπική ξογάμχρη πξσ απαμςάςαι ρςημ πλειξφητία ςχμ υχοόμ, ποξωπξθέςει ςημ ϋπαονη καςαγεγοαμμέμηπ Οξλιςικήπ για ςξ Διάρςημα (πξιξί είμαι ξι ρςόυξι μίαπ υώοαπ), ςημ καςαγοατή εμϊπ ρσματξϋπ Οοξγοάμμαςξπ για ςξ Διάρςημα (πχπ ςευμικά σλξπξιξύμςαι ασςξί ξι ρςόυξι) και ςημ ϋπαονη εμϊπ κεμςοικξϋ Τξοέα (πξσ ειρηγείςαι / σλξπξιεί / επξπςεύει ςα παοαπάμχ). Τοξμό ϊςι ποξαπαιςξϋμεμξ κάθε Οξλιςικήπ, είμαι ξ τξοέαπ καςαγοατήπ ςηπ. Ρςξμ ςοϊπξ ρσγκοϊςηρηπ ασςξϋ ςξσ Τξοέα ρςξμ ςξμέα ςξσ Διαρςήμαςξπ θα ερςιαρςεί η παοξϋρα παοέμβαρη. Απ δξϋμε ςι ιρυϋει ρςημ Δλλάδα και πξιεπ είμαι ξι πιθαμέπ επιλξγέπ ςχμ Κηπςόμ Απξτάρεχμ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ ςξμέα (τξοέαπ). Ζ Δλλάδα ρςεοείςαι καθξοιρμέμηπ και καςαγεγοαμμέμηπ Δθμικήπ Οξλιςικήπ για ςξ Διάρςημα καθόπ και κεμςοικϊ τξοέα για ςα ζηςήμαςα ασςά, (ποξταμόπ δε και καςαγεγοαμμέμξσ Οοξγοάμμαςξπ πξσ ξοθξλξγικά θα έποεπε μα αμαμείμει ςξμ καθξοιρμϊ Οξλιςικήπ). Ιαι για ςα δϋξ θέμαςα έυξσμ ποξηγηθεί διαβξσλεϋρειπ εικξραεςίαπ και παοαμέμει ακαςαμϊηςη μία ςέςξια αδοάμεια, ιδίχπ εάμ λητθεί σπϊφη ϊςι η πξλιςική στίρςαςαι ρε σφηλϊςεοξ επίπεδξ ασςήπ (ESP, 2007) ςηπ ΔΔ και ΔΞΔ, ξογαμιρμξί ρςξσπ ξπξίξσπ η υόοα είμαι μέλξπ. Ξτείλξσμε ϊμχπ μα παοαςηοήρξσμε ϊςι η έλλειφη ασςή δεμ έυει εμπξδίρει ςημ αμάπςσνη ανιϊλξγχμ, πλημ ϊμχπ απξρπαρμαςικόμ επιμέοξσπ ποξγοαμμάςχμ, πξσ μέρχ επίγειχμ ρςαθμόμ επιςοέπξσμ άμερη ποϊρβαρη ρε δξοστϊοξσπ ϊπχπ ςα ποξγοάμμαςα επικξιμχμιόμ (Hellas Sat), παοαςήοηρηπ γηπ (Helios-2, Meteosat), έοεσμαπ & διάρχρηπ (Cospas/Sarsat), εμςξπιρμξϋ και πλξήγηρηπ (EGNOS). Ρε καμμία πεοίπςχρη η επιλξγή ασςή δεμ έγιμε με βάρη ποξςεοαιϊςηςεπ, ατξϋ κάςι ςέςξιξ ποξωπξθέςει κας αουήμ έμα ερχςεοικϊ ρσμςξμιρμϊ. Λάλιρςα, ρε κάπξιεπ ϊμχπ πεοιπςόρειπ δεμ έυει αμαπςσυθεί η καςάλληλη σπξδξμή εκμεςάλλεσρηπ, αλλά ξϋςε καμ ξ εμςξπιρμϊπ ςχμ ςελικόμ υοηρςόμ και δίμεςαι η εμςϋπχρη ϊςι ςξ βάοξπ πέτςει ρςημ ρσμευή ξοιζϊμςια απϊκςηρη ρσρςημάςχμ, παοά ρςημ κάθεςη εμβάθσμρη για ςημ ξσριαρςική εκμεςάλλεσρή ςξσπ, ρε ϊλεπ ςξσπ ςιπ διαρςάρειπ. Λία ςέςξια διαπίρςχρη, απαμςάςαι ρσυμά και υαοακςηοίζεςαι χπ «παιδική αοοόρςια», πξσ κάπξςε επιςέλξσπ ποέπει μα αμςιμεςχπιρςεί. Ζ έλλειφη κεμςοικήπ αουήπ δεμ εναρταλίζει ςξμ κεμςοικϊ έλεγυξ, ςξ ρσμςξμιρμϊ, ςημ αμάληφη εσθϋμηπ και ςημ κάλσφη ςχμ απαιςήρεχμ ςχμ ςελικόμ υοηρςόμ. Οοξταμόπ έςρι σπάουει απξρπαρμαςική εμημέοχρη ςηπ πξλιςικήπ Ζγερίαπ, δεμ μπξοξϋμ μα καθξοιρςξϋμ ρσμξλικά ξι ρςϊυξι, ξι ποξςεοαιϊςηςεπ και ξι ιεοαουήρειπ ςξσπ και δεμ σπάουει εμιαία ρυεδίαρη για ςξ μέλλξμ. Ξι διάτξοεπ εσκαιοίεπ ενεςάζξμςαι απϊ ςξσπ επί μέοξσπ εμπλεκϊμεμξσπ τξοείπ ασςϊμξμα, υχοίπ ςα καςάλληλα πάμςξςε κοιςήοια, ςημ απαιςξϋμεμη ςευμξγμχρία (ατξϋ ξι ειδικξί ρςημ Δλλάδα είμαι λίγξι και διαρκξοπιρμέμξι) και υχοίπ μα εμςάρρξμςαι ρε έμα εμιαίξ πλαίριξ δοάρηπ. Λε ςέςξια καςακεομαςιρμέμη δξμή και άμαουη αμάπςσνη δοαρςηοιξςήςχμ (με ςημ έμμξια έλλειφηπ μίαπ κεμςοικήπ αουήπ) δεμ είμαι πεοίεογξ πξσ η υόοα δεμ σπξβάλλει αματξοά εθμικόμ δοαρςηοιξςήςχμ ρςξ επίπεδξ ςηπ αομϊδιαπ επιςοξπήπ ςξσ ΞΖΔ (COPUOS), ϊπχπ απαιςείςαι. α κξμδϋλια πξσ δαπαμόμςαι απϊ ςα επιμέοξσπ Σπξσογεία είμαι μεγάλα και καμείπ ασςή ςη ρςιγμή ρςημ Δλλάδα δεμ μπξοεί μα δόρει έμα ρσγκεμςοχςικϊ αοιθμϊ δαπαμόμ ςηπ υόοαπ για ςημ 6

7 Κείμεμξ Εογαρίαπ 22/2011 εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ. 3 Απϊ ςημ άλλη πλεσοά η εμίρυσρη ςηπ γηγεμξϋπ βιξμηυαμίαπ, μέρχ ρσμμεςξυήπ ςηπ ρςα ποξγοάμμαςα πξσ αμαπςϋρρξμςαι, είμαι ελάυιρςη, με εναίοερη ςα ποξγοάμμαςα ςξσ ΔΞΔ. Οαοαδξριακά ξ διάλξγξπ (και ποξταμόπ ξ έλεγυξπ) ρςξ ερχςεοικϊ ςηπ υόοαπ, ρςα θέμαςα ασςά, είμαι ιδιαίςεοα πεοιξοιρμέμξπ και η έλλειφη δξμήπ έυει ρημαμςικϊ λϊγξ ρςξ ζήςημα ασςϊ. Ιλαρρικϊ παοάδειγμα η αδσμαμία ρσμεογαρίαπ ΣΟΔΗΑ-ΣΛΔ ρςιπ επιυειοηριακέπ απαιςήρειπ για ςξ ποϊγοαμμα Hellas Sat, πξσ ξδήγηρε λίγξ ποιμ ςη μαςαίχρη ςξσ εγυειοήμαςξπ ρςημ αγξοά ςημ ςελεσςαία όοα απϊ ςξμ ιδιχςικϊ ςξμέα εμϊπ έςξιμξσ δξοστϊοξσ, με ςα ςευμικά υαοακςηοιρςικά πξσ είυε, αμενάοςηςα αμ ασςά κάλσπςαμ ςιπ εθμικέπ απαιςήρειπ ή ϊυι. Ακϊμα και αμάμερα ρε ςξμείπ πξσ ρςημ ΔΔ ξ διάλξγξπ έυει θερμξθεςηθεί (π.υ. αμάμερα ρςημ ερχςεοική αρτάλεια και ςημ άμσμα), 4 ρςημ Δλλάδα ξ διάλξγξπ είμαι πεοιξοιρμέμξπ. Απςϊ παοάδειγμα ποξήλθε απϊ ςημ εμημεοχςική ρσζήςηρη ρςξ ΔΚΘΑΛΔΟ πξσ ποξκλήθηκε μεςά απϊ ςξ αίςημα ςξσ ESPI ρςιπ 24 Θξσμίξσ Δκεί, μέρα απϊ μία γεμική αλληλξεμημέοχρη ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ πξσ έυξσμ ρςξ Διάρςημα ςα επιμέοξσπ Σπξσογεία και μέρα απϊ έμα απλϊ διάλξγξ, καςεγοάτη ςξ εμδιατέοξμ ςξσ ΣΟΟΠΞΟΞ για ποξψϊμςα παοαςήοηρηπ γηπ απϊ ςξμ επίγειξ ρςαθμϊ ςξσ ΣΟΔΗΑ, εμό βοέθηκε ϊςι η Σπηοερία Οξλιςικήπ Αεοξπξοίαπ (πξσ επξπςεϋεςαι απϊ ςξ Σπξσογείξ Σπξδξμόμ, Λεςατξοόμ και Δικςϋχμ), λειςξσογεί ποξεπιυειοηριακά επίγειξ ρςαθμϊ ςξσ ρσρςήμαςξπ EGNOS, ξ ξπξίξπ βοίρκεςαι ρςη τάρη «ςελικόμ δξκιμόμ». Ρημειόμεςαι ϊςι ςξ αίςημα για έμα ςέςξιξ ρςαθμϊ, είυε σπξβληθεί απϊ ςξ ΣΟΔΗΑ ρςη ΓΓΔ ςξ 2003 (ρςξ πλαίριξ έμςανήπ μαπ ρςξμ ΔΞΔ) για μα καλϋφει απαιςήρειπ εμςξπιρμξϋ και πλξήγηρηπ με σφηλή ακοίβεια. 6 Οξλλά είμαι ακϊμη ςα παοαδείγμαςα πξσ καςαδεικμϋξσμ ϊςι η απξσρία κεμςοικξϋ Τξοέα, η έλλειφη Οξλιςικήπ και ρσμςξμιρμέμξσ Οοξγοάμμαςξπ επιβαοϋμξσμ ςη υόοα πξσ ήδη βοίρκεςαι ρε δσρμεμέρςαςη ξικξμξμική καςάρςαρη. Ζ πξλσμεοήπ ρςοαςιχςική ρσμεογαρία ρςξ ποϊγοαμμα παοαςήοηρηπ Helios-2 και η λήφη ικαμξϋ αοιθμξϋ εικϊμχμ ημεοηρίχπ απϊ ςξμ επίγειξ ρςαθμϊ ςηπ αμάγοαπ, έυει ήδη δημιξσογήρει απαιςήρειπ εκμεςάλλεσρηπ ςχμ δεδξμέμχμ και απϊ υοήρςεπ άλλχμ Σπξσογείχμ. Ζ γαλλική πλεσοά είυε δερμεσςεί χπ ποξπ ςη δσμαςϊςηςα ασςή ατξϋ ασςϊ γίμεςαι και ρςιπ άλλεπ υόοεπ. ξ ασςϊ θα μπξοξϋρε μα επιδιχυθεί εμδευξμέμχπ και για ςξ μελλξμςικϊ ρϋρςημα παοαςήοηρηπ γηπ MUSIS. Δσρςσυόπ και ρςξ ποϊγοαμμα ασςϊ η βιξμηυαμική ρσμμεςξυή ςηπ υόοαπ ταίμεςαι ιδιαίςεοα πεοιξοιρμέμη. Ζ εκμεςάλλεσρη ςξσ ςηλεπικξιμχμιακξϋ δξοστϊοξσ Hellas Sat, ιδιξκςηρίαπ πλέξμ ςξσ ΞΔ, πξσ έυει διαθέρει δχοεάμ τάρμα μέρχ δϋξ αμαμεςαδξςόμ ςξσ ρςξ ελλημικϊ δημϊριξ, παοαμέμει άδηλη. Ηα υοηριμξπξιηθεί ξσριαρςικά ςξ τάρμα ασςϊ πξσ η εμπξοική ανία ςξσ είμαι μεγάλη; Ιαι ςι θα γίμει με ςξ μέλλξμ ςξσ δξοστϊοξσ; 3 Η εηήζηα εηζθνξά ηεο Διιάδαο, κέζσ ηεο ΓΓΔΣ ζηνλ ΔΟΓ πξνζεγγίδεη ηα 15 εθ (εηζθνξά ζηα ππνρξεσηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζπκκεηνρή ζε κεξηθά πξναηξεηηθά). ηα νπνία θαη ιόγσ ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο δύζθνια εθηακηεύνληαη από ηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό. Δλδεηθηηθά ε ζπλνιηθή επέλδπζε γηα ηνλ ηειεπηθνηλσληαθό δνξπθόξν Hellas Sat μεπέξαζε ηα 200 εθαη.. Μόλν γηα ην ΤΠΔΘΑ ην θόζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο Helios ζην θύθιν δσήο ηνπ είρε εθηηκεζεί ην 2005 όηη ζα αλέιζεη ζηα 120 εθ. γηα 10 ρξόληα. Πηζαλή ζπκκεηνρή ζην επεξρόκελν MUSIS ζα έρεη θόζηνο κεγαιύηεξν από απηό ηνπ Helios-2. Οη δηεζλείο ππνρξεώζεηο ηεο ΔΜΤ ην δηάζηεκα εθηηκώληαη ζε 70 εθ., ελώ θαη ην θόζηνο πξνκήζεηαο ηνπ επίγεηνπ ζηαζκνύ έξεπλαοδηάζσζεο ζηα 1,5 εθ. Η απόθηεζε ηεο επίγεηαο ππνδνκήο γηα ηε ρξήζε ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνύ Hellas Sat, εθόζνλ πινπνηεζεί, είρε εθηηκεζεί ζηα 160 εθ.. Άγλσζην παξακέλεη ην θόζηνο ηνπ ΤΠΔΚΑ γηα ηε δνξπθνξηθή θαηαγξαθή ησλ πεξηνρώλ πνπ έρνπλ θαεί από ππξθαγηέο, ηνπ επίγεηνπ ζηαζκνύ εληνπηζκνύ ζέζεο EGNOS ηνπ ΤΜΔ, ηεο επίγεηαο ππνδνκήο ηνπ ινηπνύ δεκνζίνπ ηνκέα γηα ηε ρξήζε ηνπ Hellas Sat θιπ. 4 Civil-Military Synergies in the Field of Earth Observation, EU, EDA, CSG, ESA Joint Task Force, Final report, 26th November 2010, %cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%b3%cf%85%ce%bb%ce%ae%cf%82- %cf%84%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%ad%ce%b6%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%cf%85/ 6 Με ηα Φ.900/57/.19/ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΑΔ/ΓΓΑΒΔ/ΓΓΓ/ θαη Φ.900/58/.20/ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΑΔ/ΓΓΑΒΔ/ΓΓΓ/

8 Εθμική Οογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ Αλέναμδοξπ Κ. Κξλξβόπ Ζ ανιξπξίηρη ςχμ δϋξ κσοιϊςεοχμ ποξγοαμμάςχμ ςηπ ΔΔ Galileo/EGNOS (εμςξπιρμξϋ και πλξήγηρηπ) και ςξσ GMES (παοαςήοηρηπ γηπ) εμπλέκει πξλλαπλξϋπ υοήρςεπ ρςξ δημϊριξ και ιδιχςικϊ ςξμέα. Ηα υοηριμξπξιηθξϋμ για ρκξπξϋπ αρτάλειαπ και άμσμαπ ρςη υόοα; Ρσμξφίζξμςαπ, εϋλξγα διαπιρςόμεςαι ϊςι λϊγχ ςηπ έλλειφηπ μίαπ κεμςοικήπ αουήπ - Τξοέα δεμ έυξσμ αμαδειυθεί ξι απαιςήρειπ και ξι κϋοιεπ ποξςεοαιϊςηςεπ ςηπ υόοαπ καθόπ και ϊςι η εκμεςάλλεσρη ςχμ αμχςέοχ αλλά και άλλχμ ρσρςημάςχμ δεμ είμαι πάμςξςε ικαμξπξιηςική και ποξπ ϊτελξπ ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ εθμικόμ υοηρςόμ. 8

9 Κείμεμξ Εογαρίαπ 22/ Σσρςημική αμαθεώοηρη και Πιθαμέπ Επιλξγέπ. Λε ςα αμχςέοχ εκςιμό ϊςι ποξκϋπςει η αμάγκη μίαπ ρσρςημικήπ αμαθεόοηρηπ ςηπ αςελέρτξοηπ ρημεοιμήπ καςάρςαρηπ. Οιθαμέπ επιλξγέπ μπξοξϋμ μα είμαι: α. Κεμςοικόπ Φξοέαπ με ςη Μξοτή Δισπξσογικήπ Επιςοξπήπ ρε ξοιρμέμξ Υπξσογείξ. Απξςελεί ςημ εσκξλϊςεοη λϋρη, ατξϋ ϊλεπ ξι ποξρπάθειεπ δισπξσογικξϋ ρσμςξμιρμξϋ αμαπςϋυθηκαμ μέυοι ρήμεοα μέρχ ad-hoc δισπξσογικόμ Δπιςοξπόμ. Ασςέπ νεκίμηραμ με κεμςοικϊ ρημείξ ςη Διαρςημική Δπιςοξπή (άςσπη επιςοξπή η ξπξία ιδοϋθηκε ςξ και πξσ απξςελξϋρε ρσμβξσλεσςικϊ ϊογαμξ ςξσ Σπξσογξϋ Βιξμηυαμίαπ Έοεσμαπ ευμξλξγίαπ (Σπξσογείξσ Αμάπςσνηπ μεςαγεμέρςεοα). Ασςή ςέθηκε σπϊ ςημ αιγίδα ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Έοεσμαπ & ευμξλξγίαπ (ΓΓΔ), πξσ μέρχ ςξσ μήμαςξπ Διεθμόμ Ξογαμιρμόμ ςηπ, παοακξλξσθεί και ςα θέμαςα Διαρςήμαςξπ ρςημ ΔΔ και ςξμ ΔΞΔ. Ιαμία απϊ ςιπ Δπιςοξπέπ δεμ καςάτεοε μα παοάγει έογξ αματξοάπ και ϊλεπ ςελικά ριχπηοά αδοαμξπξιήθηκαμ. Ασςϊ πιθαμά ξτείλεςαι είςε ρςξσπ πεοιξοιρμξϋπ πξσ έυει η ίδια η ΓΓΔ χπ εκ ςηπ απξρςξλήπ ςηπ είςε ρε δξμικά ζηςήμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι με ςιπ ίδιεπ ςηπ Δπιςοξπέπ : - Ακϊμα και ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ παοήυθη κάπξιξ ρυέδιξ Οξλιςικήπ για ςξ Διάρςημα, ασςϊ πεοιξοίζξμςαμ μϊμξ ρε θέμαςα έοεσμαπ και ςευμξλξγίαπ, ατξϋ ασςή είμαι η θερμική απξρςξλή ςηπ ΓΓΔ πξσ δεμ μπξοξϋρε μα σπεοβεί υχοίπ ενξσριξδϊςηρη. - Ιαςά καιοξϋπ ρςη ρϋμθερη ςχμ Δπιςοξπόμ σπήουαμ εκποϊρχπξι πξσ είυαμ αςελή καςαμϊηρη ςχμ θεμάςχμ και χπ εκ ςξϋςξσ δεμ είυαμ πξλλά μα ρσμειρτέοξσμ ρε θέμαςα ιδεόμ. Ρε άλλεπ πεοιπςόρειπ ήραμ πάοα πξλλξί εκποϊρχπξι για μα καςαλήνξσμ ρε απξτάρειπ ξσρίαπ (ακϊμα και η Διαρςημική Δπιςοξπή αμαγκάρςηκε μεςαγεμέρςεοα μα λειςξσογήρει ρε μειχμέμη ρϋμθερη 6μελξϋπ Γοατείξσ), εμό ρε άλλεπ ήραμ ελάυιρςξι εκείμξι πξσ μπξοξϋραμ μα δερμεσςξϋμ για θέμαςα θέρεχμ ςξσ τξοέα πξσ εκποξρχπξϋραμ ή ςχμ πϊοχμ πξσ θα έποεπε μα δερμεϋρξσμ. Ιαςά ςη κοίρη μξσ, ξ ςοϊπξπ ασςϊπ δεμ μπξοεί μα επιτέοει ρημαμςικά απξςελέρμαςα. Ζ μϊμη λϋρη θα ήςαμ αμ η Δπιςοξπή λειςξσογξϋρε ρε σφηλϊςεοξ επίπεδξ, δηλαδή μα απξςελείςαι απϊ έμα σμβξύλιξ Υπξσογώμ ςχμ Σπξσογείχμ πξσ έυξσμ δοάρειπ για ςξ Διάρςημα. ξ Ρσμβξϋλιξ ασςϊ, μέρχ 1-2 ρσμεδοιάρεχμ ςξ υοϊμξ, θα απξτάριζε για ςημ Οξλιςική Διαρςήμαςξπ, ςξμ καθξοιρμϊ μακοξποϊθερμχμ αμςικειμεμικόμ ρκξπόμ και ςημ καςάοςιρη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ με ςιπ ιεοαουημέμεπ ποξςεοαιϊςηςεπ ςηπ υόοαπ ρςξ Διάρςημα. ιπ απξτάρειπ ασςέπ ϊμχπ θα ποέπει μα ςιπ σλξπξιεί έμαπ άλλξπ εκςελερςικϊπ τξοέαπ. 8 7 πγθξνηήζεθε κε ηελ από 13/3/1991 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Βηνκεραλίαο Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο. 8 Αιέμαλδξνο Κνινβόο,«Δζληθή Πνιηηηθή θαη Θεζκηθή Οξγάλσζε γηα ην Γηάζηεκα: Ώξα γηα Γξάζε», ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ, Ινύληνο 2009, ζει

10 Εθμική Οογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ Αλέναμδοξπ Κ. Κξλξβόπ β. Καθξοιρμόπ ασςόμξμξσ Εκςελερςικξύ Φξοέα. Απξςελεί ςη δσρκξλϊςεοη λϋρη, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ ρημεοιμέπ ρσμθήκεπ. Ζ μϊμη ποξρπάθεια πξσ έυει ιρςξοικά καςαγοατεί για κάςι ςέςξιξ, σπήονε ςξ ϊςε η Διαρςημική Δπιςοξπή εκπϊμηρε ρυέδιξ ενξσριξδξςικήπ ποάνηπ πξσ απξρκξπξϋρε ρςημ ρϋρςαρη Σπηοερίαπ με ςημ επχμσμία Ελλημική Επιτροπή Διαστήματος-ΕΕΔ, πξσ θα ήςαμ ςξ ϊογαμξ ςηπ Οξλιςείαπ για ςα θέμαςα ςχμ ειοημικόμ υοήρεχμ ςξσ Διαρςήμαςξπ. 9 Ζ κοιςική πξσ αρκήθηκε ήςαμ ϊςι η ϊλη ποξρπάθεια ήςαμ μανιμαλιρςική, ϊςι η Δλλάδα ςϊςε είυε πεοιξοιρμέμεπ διαρςημικέπ εταομξγέπ, εμό και ςξ ρυήμα πξσ ποξςείμξμςαμ έδιμε βάοξπ ρςημ έοεσμα και ρςη γμόρη, αγμξόμςαπ ςιπ άλλεπ διαρςάρειπ και η ποχςξβξσλία ασςή εγκαςαλείτθηκε (μεςά και απϊ αμςιοοήρειπ πξσ ποϊβαλαμ ςα Σπξσογεία Δθμικήπ Άμσμαπ 10 και Λεςατξοόμ- Δπικξιμχμιόμ). Αμ ρήμεοα η λϋρη ασςή, κοιμϊςαμ δϊκιμη λϊγχ ςηπ αϋνηρηπ ςξσ ϊγκξσ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ και ςχμ αμάλξγχμ δαπαμόμ, ςϊςε θα μπξοξϋρε μα ενεςαρςεί ρςξ πλαίριξ ςχμ ποξςάρεχμ πξσ έυξσμ αμαπςσυθεί, 10, 11,12 δηλαδή πάμςξςε χπ εκςελερςικόπ Φξοέαπ άλλξσ σμβξσλίξσ ληπςώμ απόταρηπ (Ρσμβξϋλιξ Σπξσογόμ και εκποξρόπχμ ςξσπ), πξσ αματέοθηκε ρςη ποξηγξϋμεμη πεοίπςχρη. γ. Kαθξοιρμόπ Εθμικξύ Φξοέα εμςόπ καςάλληλξσ Υπξσογείξσ. Απξςελεί μία εμδιάμερη λϋρη και είμαι ασςή πξσ σπξρςήοινε ςξ ESPI. Δν αουήπ ρημειόμεςαι ϊςι αμ εναιοεθεί ςξ Σπξσογείξ Άμσμαπ πξσ διαθέςει θερμικά εγκεκοιμέμη Οξλιςική για ςξ Διάρςημα, αλλά και ειδικϊ τξοέα ρςξ επίπεδξ ςξσ Σπξσογξϋ, καμέμα άλλξ Σπξσογείξ δεμ διαθέςει κάςι αμςίρςξιυξ. Ζ μϊμη ποξρπάθεια πξσ έυει καςαγοατεί για κάςι ςέςξιξ, σπήονε απϊςξκξπ πάλι άλληπ Δισπξσογικήπ Δπιςοξπήπ ςξ 2003, 13 σπϊ ςημ ΓΓΔ (ρςξ ςϊςε Σπξσογείξ Αμάπςσνηπ) πξσ καςέληνε ρε Ρυέδιξ Οοάνηπ Σπξσογικξϋ Ρσμβξσλίξσ (ΟΣΡ, 2003) 14 ςξ ξπξίξ ξμϊτχμα η Δπιςοξπή Δμπειοξγμχμϊμχμ σπέγοαφε και 9 Αλάκεζα ζηηο πξνβιεπόκελεο αξκνδηόηεηέο ηεο πεξηιακβάλνληαλ θαη ε άζθεζε ειέγρσλ άιισλ θνξέσλ πνπ αζρνινύληαη κε ην αληηθείκελν θαζώο θαη ε εθπξνζώπεζε ηεο ρώξαο ζε δηεζλείο νξγαληζκνύο, κεηά από έγθξηζε ηνπ ΤΒΔΣ. Η ΔΔΓ ζα δηνηθνύληαλ από επηακειέο δηνηθεηηθό πκβνύιην, πνπ ζα απνηειείην από επηά επηζηήκνλεο ηνπ ρώξνπ, ελώ ζα ππήξρε θαη Γλσκνδνηηθό πκβνύιην ζην νπνίν ζα εθπξνζσπνύληαλ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ-ηδησηηθνύ Σνκέα, Παλεπηζηήκηα, Δξεπλεηηθά Κέληξα θ.ι.π. 10 Απάληεζε Τπνπξγνύ Ακπλαο κε ην Φ.982/275470/.58/ πξνο ΤΒΔΣ, κε ηελ νπνία αληηπξνηείλνληαλ ε ίδξπζε πκβνπιίνπ Γηαζηεκηθήο Πνιηηηθήο πνπ ζα θαζόξηδε ηνπο καθξνπξνζεζκνπο αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο θαη ζα θαηήξηηδε ην Γηαζηεκηθό Πξόγξακκα θαη ε ίδξπζε εθηειεζηηθήο Τπεξεζίαο πνπ ζα εθήξκνδε ηηο απνθάζεηο ηνπ παξαπάλσ πκβνπιίνπ. 11 Γείηε ζρεηηθή αλάιπζε ζην Αιέμαλδξνο Κνινβόο, Γηάζηεκα θαη Δζληθή Αζθάιεηα,(Δθδόζεηο ΠΟΙΟΣΗΣΑ, Αζήλα 2003) ζει Ο θνξέαο απηόο, κε ελδεηθηηθό ηίηιν «Δζληθή Τπεξεζία Γηαζηήκαηνο», είλαη κία εθηειεζηηθή Τπεξεζία, ε νπνία ζα πινπνηεί ηηο απνθάζεηο ηνπ παξαπάλσ πκβνπιίνπ. Δηδηθόηεξα, ν θνξέαο απηόο ζα πξέπεη λα εηζεγείηαη ηελ Δζληθή Πνιηηηθή θαη ηξαηεγηθή γηα ην Γηάζηεκα. Δπίζεο ζα είλαη αξκόδηνο γηα ηελ δηαρείξηζε, επίβιεςε θαη ζπληνληζκό όισλ ησλ δηαζηεκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (πνιηηηθώλ, εκπνξηθώλ θαη ζπζηεκάησλ εζληθήο αζθαιείαο), ζύκθσλα κε ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο πνπ θαζνξίδεη ην πκβνύιην. 13 Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκόλσλ γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο ζηνλ Σνκέα ηεο Γηαζηεκηθήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, 14 Σν ρέδην ΠΤ πξόβιεπε: α. Η ζπγθξόηεζε θαη ιεηηνπξγία κόληκεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο (ππό ηνλ ζπληνληζκό ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο) κε εθπξνζώπνπο από ηα αξκόδηα Τπνπξγεία, παξαγσγηθνύο θνξείο θαη ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, ε νπνία ζα εηζεγείηαη ζηελ Κπβέξλεζε ηε ράξαμε ηεο εζληθήο Πνιηηηθήο γηα ην Γηάζηεκα. β. Η ελ ιόγσ Δπηηξνπή ζα ππνζηεξίδεηαη από κόληκε Γξακκαηεία, πνπ ζα ππάγεηαη άκεζα ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα 10

11 Κείμεμξ Εογαρίαπ 22/2011 πξσ λϊγχ ερχςεοικόμ αμςιδοάρεχμ (για ςη μϊμιμη 5μελή Γοαμμαςεία ειδικόμ πξσ θα σπαγϊςαμ αμενάοςηςη ρςξ Γεμικϊ Γοαμμαςέα), δεμ ποξχθήθηκε. Λέυοι ρήμεοα ϊλεπ ξι κεμςοικέπ ποξρπάθειεπ ενακξλξσθξϋμ μα αμαπςϋρρξμςαι υαλαοά ρςξ επίπεδξ ςηπ ΓΓΔ, η ξπξία ϊπχπ έυει αματεοθεί αμςιμεςχπίζει ρσγκεκοιμέμξσπ πεοιξοιρμξϋπ λϊγχ σπαγχγήπ, αομξδιϊςηςαπ αλλά και κξσλςξϋοαπ. Ο.υ. ςξ ςελεσςαίξ ρυέδιξ Δθμικήπ Οξλιςικήπ (Ξκςόβοιξπ 2010), έμα ποχςϊλειξ κείμεμξ πξσ ςίθεςαι χπ βάρη διαβξϋλεσρηπ ςχμ ρσμαομϊδιχμ τξοέχμ, δεμ κάμει μμεία ρςημ διάρςαρη αρτάλειαπ και άμσμαπ, αλλά ερςιάζεςαι καςά βάρη ρςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ ποξγοαμμάςχμ ςξσ ΔΞΔ, έρςχ και εάμ η αμαγμόοιρη και η εμρχμάςχρη ςξσ οϊλξσ ςξσ Διαρςήμαςξπ και ςχμ ρυεςικόμ επιυειοηριακόμ ικαμξςήςχμ ρςη Ιξιμή Δσοχπαψκή Οξλιςική Αρτάλειαπ και Άμσμαπ (ΙΔΟΑΑ) 15 ξτείλεςαι ρςημ ελλημική ποξεδοία ΔΔ ( ). Οέοα απϊ ςξ αςελέπ διαυοξμικϊ απξςέλερμα, ποϊρθεςη κοιςική πξσ έυει αρκηθεί καςά καιοξϋπ ρςη ΓΓΔ ατξοά ρςξ ϊςι δεμ είμαι ξ τξοέαπ εκείμξπ πξσ δαπαμά ςα πεοιρρϊςεοα κξμδϋλια για ςξ Διάρςημα (ςξ ΣΟΔΗΑ δαπαμά πξλλαπλάρια πξρά), ξϋςε ασςϊπ πξσ έυει ςημ αομξδιϊςηςα υειοιρμξϋ ςχμ κσοιϊςεοχμ εταομξγόμ ρε εσοχπαψκϊ και παγκϊρμιξ επίπεδξ (ςξ Σπξσογείξ Σπξδξμόμ, Λεςατξοόμ και Δικςϋχμ είμαι σπεϋθσμξ για ςη πλξήγηρη και ςιπ ςηλεπικξιμχμίεπ). Μέξι κσβεομηςικξί δοόμςεπ ϊπχπ ςξ Σπξσογείξ Οοξρςαρίαπ ςξσ Οξλίςη (ΣΟΠΞΟΞ) ή ςξ Σπξσογείξ Οεοιβάλλξμςξπ Δμέογειαπ και Ιλιμαςικήπ Αλλαγήπ (ΣΟΔΙΑ) έυξσμ ρημαμςικέπ επίρηπ εμπλξκέπ/απαιςήρειπ ρε ρσματή ποξγοάμμαςα. έςξιεπ απϊφειπ έυξσμ ξδηγήρει ρςξ παοελθϊμ ςα δϋξ ποόςα Σπξσογεία ρε ποξβλημαςιρμϊ για ςξ εάμ θα έποεπε εκείμα μα αμαλάβξσμ θερμική ποχςξβξσλία για ςα θέμαςα ρσγκοϊςηρηπ εθμικξϋ τξοέα. Ρε ϊςι ατξοά ρςξ ΣΟΔΗΑ, παοαςηοείςαι ϊςι ξ ςοϊπξπ πξσ ξοιρμέμξι αμςιμεςχπίζξσμ ςα διαρςημικά ρσρςήμαςα αλλά και ξ διάλξγξπ για ςημ πξλσμεοή εκμεςάλλεσρη ςξσπ, έυει απξςελέρει έμα απϊ ςα ρημαμςικϊςεοα εμπϊδια πξσ ποέπει μα νεπεοαρςξϋμ. Ιάπξιξι αμςιμεςχπίζξσμ ςα ρσρςήμαςα χπ σφηλήπ ανίαπ μέρα πξσ ποέπει μα ποξρςαςεσςξϋμ και μα πεοιξοιρςεί η υοήρη ςξσπ, αμςί μα υοηριμξπξιηθξϋμ για μα καλϋφξσμ ςιπ απαιςήρειπ ςχμ παμςϊπ ςϋπξσ υοηρςόμ, έςρι όρςε ξ λϊγξπ κϊρςξπ ποξπ απξςελερμαςικϊςηςα μα είμαι ξ βέλςιρςξπ ρε εθμικϊ επίπεδξ. Ζ αμχςέοχ επιυειοημαςξλξγία μπξοεί μα έυει κάπξια βάρη, και χπ ποξπ ξοιρμέμα ρσρςήμαςα μϊμξ, πλημ ϊμχπ θα ποέπει μα είμαι η εναίοερη και ϊυι ξ καμϊμαπ. Ιοιςήοιξ χπ ποξπ πξιξ Σπξσογείξ θα ήςαμ καςαλληλϊςεοξ μα τιλξνεμήρει ςξμ κεμςοικϊ τξοέα θα μπξοξϋρε μα είμαι η διεθμήπ ποακςική. Ιαςά ςξ ESPI, η διεθμήπ ςάρη είμαι η σπαγχγή ςξσ κσβεομηςικξϋ τξοέα Διαρςήμαςξπ, πξσ θα ρσμςξμίζει ςιπ παοεμβάρειπ ϊλχμ ςχμ σπξλξίπχμ, ρε ξικξμξμικά Σπξσογεία. Για παοάδειγμα η αομξδιϊςηςα ςξσ κεμςοικξϋ τξοέα εμςάρρεςαι ρςξ Σπξσογείξ Βιξμηυαμίαπ και ευμξλξγίαπ. 16 Ζ ΓΓΔ ρήμεοα σπάγεςαι ρςξ Σπξσογείξ Οαιδείαπ δια Βίξσ Λάθηρηπ και Ηοηρκεσμάςχμ, με έμταρη ρςη γμόρη και ςημ έοεσμα (μέυοι ςξ 2009 η ΓΓΔ σπαγϊςαμ ρςξ Σπξσογείξ Αμάπςσνηπ). Ρημειόμεςαι ϊςι μέυοι ςξ 2005, ςξ Διάρςημα και ρςημ ΔΔ σπαγϊςαμ ρςξ ςξμέα ςηπ έοεσμαπ, αλλά ΓΓΔΣ. Η Γξακκαηεία απνηειείηαη από πέληε κέιε, κε πεληαεηή ζεηεία θαη είλαη ππεύζπλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηεο νινκέιεηαο. 15 ESDP and Space, doc /3/04 REV 3 dated 16, November 2004 ζην ction=display&doc_id=2406&userservice_id=1 θαη ζην παξ. 1. Γηα ηελ ειιεληθή Πξσηνβνπιία ζηε ηξαηησηηθή Δπηηξνπή ΔΔ (EUMC, Βξπμέιιεο, 12/03/03), ζην πιαίζην ηεο Πξνεδξίαο ΔΔ δείηε ζην Alexander Kolovos, The European Space Policy - Its Impact and Challenges for the European Security and Defence Policy, European Space Policy Institute, ESPI Perspectives 27, 2 Sep. 2009, 16 Απαηηείηαη λα ππάξμεη εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ην Γηάζηεκα, ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΗ, 2 Ινπιίνπ 2011, 11

12 Εθμική Οογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ Αλέναμδοξπ Κ. Κξλξβόπ έκςξςε έυει μεςατεοθεί ρςξ ςξμέα ςχμ Δπιυειοήρεχμ και ςηπ Βιξμηυαμίαπ και ξι ρυεςικέπ απξτάρειπ ποξέουξμςαι απϊ ςξ Ρσμβξϋλιξ Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ. Ρημειόμεςαι ϊςι και ξ ποξραμαςξλιρμϊπ ςξσ ΔΞΔ είμαι ρςη κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ςηπ βιξμηυαμικήπ πξλιςικήπ ςχμ μελόμ ςξσ (και δεσςεοεσϊμςχπ ςχμ αμαγκόμ ςηπ παμεπιρςημιακήπ κξιμϊςηςαπ). Δδό η κοαςξϋρα αμςίληφη είμαι η αμςίθεςη. Ρςξ πμεϋμα ασςϊ μία λϋρη θα μπξοξϋρε μα ήςαμ η ρσγκοόςηρη εμόπ γοατείξσ Διαρςήμαςξπ ρςξ Υπξσογείξ Αμάπςσνηπ, Αμςαγωμιρςικόςηςαπ & Νασςιλίαπ και η ρςελέυχρή ςξσ μεςαςάρρξμςαπ εκεί κας αουήμ ςξ αομϊδιξ ποξρχπικϊ ςηπ ΓΓΔ και ςξ αουείξ ςξσπ. Ζ λϋρη ασςή είμαι ακϊλξσθη με ςημ αμςίρςξιυη ξογάμχρη ςηπ ΔΔ (σπϊ ςημ Αμςαγχμιρςικϊςηςα πεοιλαμβάμξμςαι ςα θέμαςα Δρχςεοικήπ Αγξοάπ, Βιξμηυαμίαπ, Έοεσμαπ και Διαρςήμαςξπ). δ. Επίβλεφη Σσμςξμιρμξύ Δοαρςηοιξςήςχμ από Γοατείξ Ποχθσπξσογξύ. Ρςξ παοελθϊμ, μία ςέςξια ποχςξβξσλία απϊ ςξ επίπεδξ ςξσ Γοατείξσ ςξσ Οοχθσπξσογξϋ, ξδήγηρε ςξ ΣΟΔΗΑ και ςξ ςϊςε Σπξσογείξ Λεςατξοόμ-Δπικξιμχμιόμ μα ρσμεογαρςξϋμ, επενεογαρςξϋμ και σπξβάλλξσμ έμα ρυέδιξ Δθμικήπ Οξλιςικήπ για ςξ Διάρςημα, πξσ ϊμχπ δεμ έςσυε ςηπ απαιςξϋμεμηπ ρσμέυειαπ. 17 Λε δεδξμέμη ςημ ελλιπή ρσμεογαρία πξσ έυξσμ διαυοξμικά επιδείνει μεςανϋ ςξσπ ςα Σπξσογεία, δεμ είμαι βέβαιξπ ϊςι η ποϊςαρη ςξσ ESPI για ςημ σπαγχγή ςξσ κσβεομηςικξϋ τξοέα ρε έμα Σπξσογείξ θα είμαι απξςελερμαςική, εάμ ασςϊπ ξ ρσμςξμιρμϊπ και η δισπξσογική απξςελερμαςικϊςηςά ςξσ δεμ επξπςεύεςαι από έμα σψηλόςεοξ επίπεδξ, ραμ και ασςϊ πξσ έυει δημιξσογήρει ςξ Γοατείξ Οοχθσπξσογξϋ για άλλα πξλϋπλξκα κσβεομηςικά θέμαςα (αμςίρςξιυη οϋθμιρη έυξσμ και άλλεπ υόοεπ ϊπχπ πυ η Γαλλία και η Θςαλία). Ασςϊ θα μπξοξϋρε μα γίμει με ςη θερμξθέςηρη μίαπ θέρηπ εμϊπ αουιςέκςξμα για ςξ Διάρςημα (καςά ςα αμάλξγα αμεοικαμικά ποϊςσπα ςξσ Space Architect για μα επιλσθεί ςξ θέμα ςξσ ρσμςξμιρμξϋ ςχμ πξλλαπλόμ τξοέχμ και για ςημ εμβάθσμρη ρςιπ διαδικαρίεπ). Για ςημ αμχςέοχ αμάγκη έυει εμημεοχθεί ξ Οοχθσπξσογϊπ, ξ Σπξσογϊπ Δπικοαςείαπ και ξ Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ ΓΓΔ καςά ςξ ποόςξ ενάμημξ ςξσ Πξόηαζε γηα κηα Δζληθή Γηαζηεκηθή Πνιηηηθή, πνπ ππεβιήζε από ην Δπηηειείν Τπνπξγνύ Άκπλαο ζην Γξαθείν Πξσζππνπξγνύ κε ην Φ.982/152/55889/.2390/ΔΠΤΔΘΑ/ΓΓ/

13 Κείμεμξ Εογαρίαπ 22/ Οογάμχρη μεςά από Ειρήγηρη «Επιςοξπήπ Σξτώμ». Υχοίπ ηγεςικϊ ή κσβεομηςικϊ ρημείξ αματξοάπ, σπεϋθσμξ για ςξ ρσμςξμιρμϊ, ρυεδιαρμϊ και λήφη απξτάρεχμ, είμαι αδϋμαςξ μα δξμηθεί ικαμξπξιηςικά ξπξιαδήπξςε δοαρςηοιϊςηςα. Ιαςά ςη κοίρη μξσ, η αμάγκη μίαπ μέαπ θερμικήπ ξογάμχρηπ είμαι αμαμςίοοηςη και σπαγξοεϋεςαι απϊ ςημ στιρςάμεμη ξμποέλα (δηλ. Οξλιςική Διαρςήμαςξπ ςηπ ΔΔ και ςιπ ρυεςικέπ σπξυοεόρειπ μαπ έμαμςι ςξσ ΔΞΔ) και η υόοα, χπ μέλξπ ςχμ, έυει αμ ϊυι μξμική, ςξσλάυιρςξμ ηθική σπξυοέχρη μα εταομϊρει, έρςχ και καθσρςεοημέμα. Τοξμό ϊμχπ ϊςι η ϊπξια λϋρη επιλξγή (ακϊμα και η αμχςέοχ ϊπχπ η ρσγκοϊςηρη εμϊπ γοατείξσ Διαρςήμαςξπ ρςξ Σπξσογείξ Αμάπςσνηπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ & Μασςιλίαπ), δεμ θα ποέπει μα ποξέλθει χπ ειρήγηρη εμϊπ ειδικξϋ ή επιςελόμ εμϊπ επιμέοξσπ Σπξσογείξσ ρε λήπςη απξτάρεχμ (πξσ ρςεοείςαι ϊλχμ ςχμ δεδξμέμχμ και ςξσ ιρςξοικξϋ αλλά και ςηπ αμαπξςελερμαςικϊςηςαπ ςχμ παοελθξσρόμ δοάρεχμ), αλλά χπ απϊςξκξπ μίαπ πιξ ρϋμθεςηπ αμενάοςηςηπ Λελέςηπ ειδικόμ, πξσ εμςέλλεςαι ποξπ ςξϋςξ εκ ςχμ άμχ, απϊ μία σφηλή κσβεομηςική ερςία. Ρήμεοα, με δεδξμέμη ςημ γεμικϊςεοη δσρμεμή ξικξμξμική καςάρςαρη ςηπ υόοαπ, ςιπ διεθμείπ ςηπ σπξυοεόρειπ και ςημ πξλσπλξκϊςηςα ςχμ εταομξγόμ, ςξμ καςακεομαςιρμϊ ςχμ υοηρςόμ και ςημ αμάδεινη μέχμ δοόμςχμ, ςχμ πξλλαπλόμ επιλξγόμ πξσ ποξκϋπςξσμ για ςξ μέλλξμ και κσοιϊςεοξ ςημ εικξραεςή αδοάμεια θερμικήπ ξογάμχρηπ και ςιπ εγγεμείπ αδσμαμίεπ πξσ διαυοξμικά έυξσμ εμςξπιρςεί, τοξμό ϊςι η μέα θερμική ξογάμχρη θα ποέπει μα ποξέλθει χπ ειρήγηρη μίαπ Λελέςηπ εκ ςχμ άμχ, πξσ θα ρσμςαυθεί απϊ μια «Δπιςοξπή ξτώμ», ϊπχπ έυει υοηριμξπξιήρει ρςξ παοελθϊμ η ΔΔ για ςξ ζήςημα καθξοιρμξϋ ςξσ κεμςοικξϋ τξοέα ςηπ ρςξ Διάρςημα. 18 Για ςημ αμχςέοχ αμάγκη εμημεοόθηκε ξ Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ ΓΓΔ ςξ Λάιξ ςξσ Για ςξ λϊγξ ασςϊ, ρςη ποξςειμϊμεμη Λελέςη απαιςείςαι πέοαμ ςηπ θεμαςικήπ καςαγοατήπ ςχμ υοηρςόμ, ποξγοαμμάςχμ και μέρχμ ρε εθμικϊ επίπεδξ, η απξςίμηρη ςξσ κϊρςξσπ ρςξ κϋκλξ ζχήπ καθόπ και ςηπ απξςελερμαςικϊςηςαπ ςχμ στιρςάμεμχμ ρσρςημάςχμ, καθόπ και ςχμ ρυεδίχμ για ςημ επέκςαρή ςξσπ, και επιπλέξμ ξ έλεγυξπ και ανιξλϊγηρη ςηπ κάλσφηπ ςχμ απαιςήρεχμ ςχμ υοηρςόμ απϊ ςα πξικίλα ρσρςήμαςα πξσ έυξσμ μξμξμεοόπ αμαπςσυθεί. Λϊμξ έςρι θα μπξοέρει μα γίμει μία καςαγοατή ςηπ στιρςάμεμηπ καςάρςαρηπ έςρι όρςε μα εναρταλιρςεί ϊςι ςϊρξ ξ ποξςειμϊμεμξπ τξοέαπ ϊρξ και η πξλιςική θα αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ ποαγμαςικέπ αμάγκεπ ςχμ υοηρςόμ. Λία εμβλημαςική τοάρη ςξσ Οοξέδοξσ Πήγκαμ ρςημ επξυή ςξσ Φσυοξϋ Οξλέμξσ ήςαμ «Δμπιρςξρϋμη, αλλά και επαλήθεσρη». Ρςιπ δϋρκξλεπ επξυέπ πξσ διέουεςαι η υόοα, δεμ σπάουει πια η πξλσςέλεια ρςημ απεοιϊοιρςη εμπιρςξρϋμη πξσ είυε επιδειυθεί παλαιϊςεοα για ςημ αεμάχπ ασςϊμξμη και ξοιζϊμςια αμάπςσνη απξρπαρμαςικόμ ποξγοαμμάςχμ απϊ ςα Σπξσογεία. όοα είμαι καιοϊπ για εμβάθσμρη ρςιπ διαδικαρίεπ, για θερμική ξογάμχρη, ρσμςξμιρμϊ και ρσμεογαρία και πάμχ απϊ ϊλα, επαλήθεσρη ϊςι ϊλα γίμξμςαι ποξπ ϊτελξπ ςξσ εθμικξϋ ρσμτέοξμςξπ. 18 Wise Men s report, Carl Bildt, Jean Peyrelevade and Lothar Späth, Towards a Space Agency for the European Union, Report for the Director-General of the European Space Agency, November Available from 13

14 14 Εθμική Οογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ Αλέναμδοξπ Κ. Κξλξβόπ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 Εσυαοιρςώ πξσ καςεβάραςε ασςό ςξ e-book Ασςό ρημαίμει όςι έυεςε ήδη κάπξια ιρςξρελίδα ή έμα ηλεκςοξμικό καςάρςημα (e-shop) ή δεμ έυεςε ςίπξςα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Σοποθέτηση της Αρχής Ισότητας αμαφορικά με τη δημοσίευση αγγελιώμ για θέσεις εργασίας που είτε απευθύμομται στο έμα μόμο φύλο είτε με τους όρους που θέτουμ φωτογραφίζουμ

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ 14,5 Newsletter Λ Θ Α Δ Ι Δ Ξ Ρ Ζ Γ Θ Α Α Λ Δ Κ Ζ Ξ Σ Δ Θ Δ Ο Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ΘΞΣΚΘΞΡ - ΑΣΓΞΣΡΞΡ 2014 / ΔΣΥΞΡ 30 για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ Σημ Σοίςη, 10 Ιξσμίξσ 2014, ρςξ

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά Κύοιξ Θέμα Η έθθαλζε ηωλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ ζην δηαδίθηπν ζα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1132 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Λάρισα, 03.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΕΧΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Διακήρσξης 1/2011 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr.

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr. ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr e-learning Διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ από απόρςαρη ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ μεοόμσλξσ είμαι ρυεςικά απλή και ρςηοίζεςαι ρςη υοήρη ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςξσ μεοξύ, λόγχ ςηπ σφξμεςοικήπ διατξοάπ. Σξ μεοό, μεςά ςημ πςώρη ςξσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ Οι εογαζϊμεμξι ρσμςανιξϋυξι άμεογξι παίομξσμ ςξσπ αγόμεπ ρςα υέοια ςξσπ, δίμξμςαπ ςημ απάμςηρη ρςιπ καςαοοέξσρεπ ρσμδικαλιρςικέπ ρσμβιβαρμέμεπ πλειξφητίεπ ςξσ Κλάδξσ και ρςξσπ γοατικξϋπ πξλιςεσςέπ ςξσπ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΣΟΛΙΑ ΑΓΓΔΛΙΝΑ ΑΔΜ : 6010 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία Phishing Emails Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ Λαμπιδονίτη Χριςτίνα Απρίλιοσ, 2013 Λευκωςία 1 1. Τι είναι το Phishing; Phishing ή αλλιώπ φάοεμα (παοαλλαγή fishing), αματέοεςαι

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5 Εγχειρίδιο χρήσης Ο Ιςοκράτησ Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή τησ Βυζαντινήσ Μουςικήσ, ή για έναν Μουςικό ή Μαθητή τησ Ευρωπαΰκήσ Μουςικήσ. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio. Εστσείπ Πϊλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.org Εστσείπ πόλειπ: Έμμξια 2 ΙΙ. Ποξρεγγίρειπ -1 Smart Communities

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Η Αίθουσα Εκθέσεωμ του Ζαππείου διαθέτει περίπου 4.000

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

... Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΑ ΤΡΙΖΟΥΝ. Eπικαιροποιημένο Μνημόνιο. Και οι απολυµένοι του δηµοσίου.

... Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΑ ΤΡΙΖΟΥΝ. Eπικαιροποιημένο Μνημόνιο. Και οι απολυµένοι του δηµοσίου. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 573 / Σάββατο 7 Ιουνίου 2014 / Τιμή: 1,50 Κυκλοφορεί κάθε δεύτερο Σάββατο.. ε Ε ε γ 2014 H E α Έ η α ό η Κα α ό α γ Λ, E - K T N - - E -, - - - (0,15%).,, - E. T

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Notice 198 April 27, 2012

Notice 198 April 27, 2012 Notice 198 April 27, 2012 1 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 2 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 3 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 4

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2012 Δημιξσογία 56 μέχμ υοηρςώμ ρςημ εταομξγή

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress.

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress. Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος - Χειµώνας 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 2 ο. Στατιστική

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 2 ο. Στατιστική Μαθηματικά Γεικής Παιδείας Γ Λυκείου Κεφάλαιο Μαθηματικά Γεικής Παιδείας Γˊ Λυκείου Κεφάλαιο ο Στατιστική ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Στατιστική είαι έα σύολο αρχώ και μεθοδολογιώ για: το σχεδιασμό της

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα