ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 I. Ρόλος και Αρμοδιότητες του Δ.Σ II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ III. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ... 3 IV. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Δ.Σ V. Ανάδειξη υποψήφιων μελών του Δ.Σ VI. Λειτουργία του Δ.Σ VII. Αξιολόγηση του Δ.Σ VIII. Εσωτερικός Έλεγχος... 4 IX. Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών... 5 X. Επικοινωνία με τους Μετόχους... 5 XI. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων... 5 Γ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Ρόλος του Δ.Σ Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ Αρμοδιότητες Δ.Σ Συνεδριάσεις Δ.Σ Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ Καθήκοντα & συμπεριφορά μελών του Δ.Σ Αξιολόγηση του Δ.Σ ΑΛΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Επιτροπή Ελέγχου Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων Ορισμός Αποδοχών Ορισμός Υποψηφίων Δ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Ζ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ - ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Επικοινωνία με τους Μετόχους Γενική Συνέλευση των Μετόχων

3 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ O όρος Εταιρική Διακυβέρνηση περιγράφει τον τρόπο, με τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ορισμό του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), η Εταιρική Διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη Διοίκηση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της Εταιρείας, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των στόχων αυτών και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω. Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης συντάχθηκε από την Εταιρεία με βάση τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, που ορίζονται δια νόμου (Ν. 2190/1920, Ν. 2778/1999, Ν.3016/2002, Ν. 3693/2008 και Ν. 3884/2010), καθώς και εκείνους που αυτοβούλους υιοθετεί με βάση τις βέλτιστες πρακτικές, όπως οι αρχές που εισάγουν οι Κώδικες του Σ.Ε.Β. (Οκτώβριος 2013) και του Ηνωμένου Βασιλείου (Σεπτέμβριος 2014). Ο Κώδικας αυτός λειτουργεί ως ένα εργαλείο βέλτιστης πρακτικής και συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, που προωθεί και βελτιώνει τη διαφάνεια με σκοπό την προσθήκη αξίας και τελικά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας. Το περιεχόμενό του εξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημερώνεται σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, ώστε να παραμένει πάντοτε επίκαιρος και να ικανοποιεί τις εκάστοτε ανάγκες. Επιπλέον, ο Κώδικας αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς πάνω στο οποίο βασίζεται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία αποτελεί πλέον ειδική ενότητα στην Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ., σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν.3873/2010. Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ I. Ρόλος και Αρμοδιότητες του Δ.Σ. Το Δ.Σ. θα πρέπει να ασκεί αποτελεσματικά τον ηγετικό του ρόλο και να διευθύνει τις εταιρικές υποθέσεις προς όφελος της Εταιρείας και όλων των μετόχων, διασφαλίζοντας ότι η Διοίκηση εφαρμόζει χωρίς παρέκκλιση την εταιρική στρατηγική. Θα πρέπει ακόμα να διασφαλίζει τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας και των αλλοδαπών μετόχων. II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. Το μέγεθος και η σύνθεση του Δ.Σ. θα πρέπει να επιτρέπουν την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να αντικατοπτρίζουν το μέγεθος, τη δραστηριότητα και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της επιχείρησης. Το Δ.Σ. θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και να διαθέτει ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, που να ανταποκρίνονται στους εταιρικούς στόχους. III. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. 3

4 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαδραματίζει καίριο ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση, καθώς μέσα από τη σαφή διάκριση των καθηκόντων του από αυτά του Διευθύνοντος Συμβούλου, ενισχύεται η ανεξαρτησία του και διευκολύνεται η διοχέτευση πληροφοριών. Ο Πρόεδρος προΐσταται του Δ.Σ. και διασφαλίζει την καλή οργάνωση των εργασιών Δ.Σ. και την αποτελεσματική διεξαγωγή των συνεδριάσεων του. Επιπλέον, ευθύνη του Προέδρου είναι η έγκαιρη και ορθή πληροφόρηση των μελών του Δ.Σ. IV. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Δ.Σ. Κάθε μέλος του Δ.Σ. θα πρέπει να έχει υποχρέωση πίστης στην Εταιρεία. Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να ενεργούν με ακεραιότητα και προς το συμφέρον της Εταιρείας, και να διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των μη δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών. Δεν θα πρέπει να έχουν σχέση ανταγωνισμού με την Εταιρεία, ενώ θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε θέση ή δραστηριότητα που δημιουργεί ή φαίνεται να δημιουργεί, σύγκρουση ανάμεσα στα προσωπικά τους συμφέροντα και εκείνα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής θέσεων στο Δ.Σ. ή στη διοίκηση ανταγωνιστικών εταιρειών, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να συνεισφέρουν την εμπειρία τους και να αφιερώνουν στα καθήκοντά τους τον αναγκαίο χρόνο και προσοχή. Θα πρέπει επίσης να περιορίζουν το πλήθος άλλων επαγγελματικών δεσμεύσεων μόνο στο βαθμό, που αυτό απαιτείται για την ικανοποιητική απόδοσή τους ως μελών του Δ.Σ. Τέλος, τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να επιδιώκουν να συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς και των Επιτροπών, στις οποίες τοποθετούνται. V. Ανάδειξη υποψήφιων μελών του Δ.Σ. Η ανάδειξη των υποψηφίων για το Δ.Σ. θα πρέπει να γίνεται αξιοκρατικά και με αντικειμενικά κριτήρια. Το Δ.Σ. θα πρέπει να διασφαλίζει την ομαλή διαδοχή των μελών του, καθώς και των διοικητικών στελεχών, με σκοπό τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης. VI. Λειτουργία του Δ.Σ. Το Δ.Σ. θα πρέπει να συνέρχεται με συχνότητα, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του. Η πληροφόρηση, που του παρέχεται από τη Διοίκηση θα πρέπει να είναι έγκαιρη και επαρκής, ώστε να του δίνεται η δυνατότητα να ανταπεξέρχεται επιτυχώς στο έργο του. VII. Αξιολόγηση του Δ.Σ. Το Δ.Σ. θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά την αποτελεσματικότητά του στην εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και εκείνη των Επιτροπών του σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία. VIII. Εσωτερικός Έλεγχος 4

5 Το Δ.Σ. παρουσιάζει στους μετόχους και το επενδυτικό κοινό μια σαφή αξιολόγηση της πραγματικής θέσης και των προοπτικών της Εταιρείας, και διασφαλίζει την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την ορθότητα των ανακοινώσεων, όπου αυτές επιβάλλονται. Το Δ.Σ. θα πρέπει να διατηρεί ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό την περιφρούρηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, καθώς και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων. Ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών, που τίθενται σε εφαρμογή από το Δ.Σ., τη Διοίκηση και τους εργαζομένους της Εταιρείας, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Το Δ.Σ. θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή της εταιρικής στρατηγικής και να την επανεξετάζει τακτικά. Επίσης, θα πρέπει να ανασκοπεί συχνά τους κύριους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, όσον αφορά στη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. Το Δ.Σ. μέσω της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει επίσης να αναπτύσσει άμεση και τακτική επαφή με τους τακτικούς ελεγκτές, προκειμένου να λαμβάνει τακτική ενημέρωση από τους τελευταίους σε σχέση με την ορθή λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. IX. Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών Το επίπεδο και η διάρθρωση των αμοιβών θα πρέπει να στοχεύουν στην προσέλκυση και την παραμονή των μελών του Δ.Σ., των διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων στην Εταιρεία, και να της προσδίδουν αξία με τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Το ύψος των αμοιβών θα πρέπει να βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα προσόντα και τη συνεισφορά τους στην Εταιρεία. Το Δ.Σ. θα πρέπει να έχει σαφή εικόνα του τρόπου, με τον οποίο η Εταιρεία αμείβει τα στελέχη της και κυρίως εκείνα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την αποτελεσματική διοίκηση της. X. Επικοινωνία με τους Μετόχους Το Δ.Σ. θα πρέπει να μεριμνά για την ύπαρξη συνεχούς και εποικοδομητικού διαλόγου με τους μετόχους της Εταιρείας, ιδιαίτερα δε με εκείνους που έχουν σημαντικές συμμετοχές και μακροπρόθεσμη προοπτική. XI. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων Το Δ.Σ. θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων διευκολύνουν την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, οι οποίοι πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για όλα τα θέματα, που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, καθώς και των δικαιωμάτων τους. Το Δ.Σ. θα πρέπει να διευκολύνει, εντός του πλαισίου των σχετικών καταστατικών προβλέψεων, τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα των μετόχων μειοψηφίας, των αλλοδαπών μετόχων και όσων διαμένουν σε απομονωμένες περιοχές. Το Δ.Σ. θα πρέπει να αξιοποιεί τη Γενική 5

6 Συνέλευση των Μετόχων για να διευκολύνει τον ουσιαστικό και ανοιχτό διάλογό τους με την Εταιρεία. Γ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 1.1 Ρόλος του Δ.Σ. Το Δ.Σ. είναι το αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων και την πραγμάτωση του σκοπού της, εντός των ορίων του νόμου και εξαιρουμένων των θεμάτων επί των οποίων αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Απώτερος στόχος του Δ.Σ. είναι η μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αξίας της Εταιρείας και η προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος. Το Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της. 1.2 Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. Το Δ.Σ. αποτελείται κατά πλειοψηφία από μη εκτελεστικά μέλη, ενώ συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα κατά την έννοια του Ν.3016/2002. Ειδικότερα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.: Πρέπει να είναι απαλλαγμένα από συγκρούσεις συμφερόντων με την Εταιρεία και από στενούς δεσμούς με τη Διοίκηση, τους βασικούς μετόχους ή την Εταιρεία. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν επιτρέπεται να κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ούτε να έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με πρόσωπα που συνδέονται με αυτή. Διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Δ.Σ. θα πρέπει να καθορίσει εάν ένας υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, πριν προταθεί η εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στο πλαίσιο του καθορισμού της ανεξαρτησίας τόσο των υποψήφιων, όσο και των εν ενεργεία μελών του, το Δ.Σ. πρέπει να θεωρεί ότι υπάρχει σχέση εξάρτησης όταν το μέλος: διατελεί (σύμφωνα με το Ν.3016/2002) ή έχει διατελέσει υπάλληλος, ανώτατο στέλεχος ή Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας ή θυγατρικής της εντός των τριών (3) προηγούμενων ετών, λαμβάνει ή έχει λάβει από την Εταιρεία, εντός 12μήνου που προηγήθηκε του διορισμού του, οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση εκτός από την αμοιβή του ως μέλους, η οποία έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, έχει ή είχε (κατά το Ν.3016/2002) εντός του προηγούμενου έτους ουσιώδη επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία ή με θυγατρικής της, ιδιαίτερα ως σημαντικός πελάτης, προμηθευτής, σύμβουλος, εταίρος, μέτοχος, μέλος Δ.Σ., ή ως ανώτατο στέλεχος νομικού προσώπου, έχει διατελέσει εντός των τελευταίων τριών (3) ετών τακτικός ελεγκτής της Εταιρείας ή θυγατρικής της ή εταίρος ή υπάλληλος επιχείρησης που παρέχει υπηρεσίες τακτικού ελέγχου στην Εταιρεία ή θυγατρική της, 6

7 έχει (σύμφωνα με το Ν.3016/2002) συγγένεια δευτέρου βαθμού ή συζυγική σχέση με μη ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ., ανώτατο στέλεχος, σύμβουλο ή σημαντικό μέτοχο της Εταιρείας ή θυγατρικής της, ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα μέσω συνδεδεμένων προσώπων, πάνω από 10% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ή εκπροσωπεί σημαντικό μέτοχο της Εταιρείας ή θυγατρικής της. έχει υπηρετήσει στο Δ.Σ. για περισσότερα από δώδεκα (12 έτη) από την ημερομηνία πρώτης εκλογής του. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας: 1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) Μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι. Τα Μέλη δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που ένα νομικό πρόσωπο είναι Μέλος του ΔΣ, οφείλει να ορίζει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του ΔΣ. Οι εκλεγόμενοι ως Μέλη του ΔΣ δύνανται να επανεκλέγονται. Η Γενική Συνέλευση μπορεί αν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά Μέλη, έως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών Μελών. 1α. Προ γενικής συνελεύσεως η οποία συγκαλείται επί σκοπώ εκλογής νέων μελών ΔΣ ο Διαχειριστής των Μετόχων GSO (όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 12 κατωτέρω), ενεργώντας για λογαριασμό των Μετόχων GSO (όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 9 κατωτέρω) δύναται να διορίζει για όσο διάστημα οι Μέτοχοι GSO κατέχουν αθροιστικώς ποσοστό τουλάχιστον 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 13 κατωτέρω) ένα (1) μέλος του ΔΣ, σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 18 3 και 4 Κ.Ν. 2190/1920. Το μέλος του προηγούμενου εδαφίου δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από το Διαχειριστή των Μετόχων GSO και να αντικαθίσταται από άλλο μέχρι τη λήξη της θητείας του. Σε περίπτωση που, και για όσο διάστημα, οι Μέτοχοι GSO πάψουν να κατέχουν αθροιστικώς ποσοστό τουλάχιστον 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, το ανωτέρω διορισθέν πρόσωπο θα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ. 1β. Το δικαίωμα διορισμού της προηγούμενης παραγράφου φέρει και όποιος μέτοχος μόνος ή με τις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις αυτού κατέχει αθροιστικώς ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας υπό τον όρο ότι μετά από την εκλογή νέων μελών του ΔΣ από τη Γενική Συνέλευση, προ της οποίας ασκείται το δικαίωμα διορισμού, ο αριθμός των μελών του ΔΣ δεν θα υπερβαίνει τον ανώτατο αριθμό μελών που ορίζεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω. 2. Η θητεία των Μελών του ΔΣ είναι για πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της πενταετίας, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια. 3. Εάν για οιονδήποτε λόγο ήθελε κενωθεί μία ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, αυτές αναπληρώνονται από τυχόν εκλεγμένα αναπληρωματικά Μέλη από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του Καταστατικού, οι οποίοι καλούνται κατά τη σειρά εκλογής τους. 7

8 4. Σε περίπτωση που η αναπλήρωση των ελλειπόντων Μελών δεν είναι εφικτή είτε διότι δεν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση αναπληρωματικά Μέλη είτε διότι ο αριθμός τους εξαντλήθηκε, το ΔΣ μπορεί είτε να εκλέξει συμβούλους σε αντικατάσταση των ελλειπόντων, είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας από τα υπόλοιπα Μέλη και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των Μελών, όπως είχαν πριν την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, ενώ σε κάθε περίπτωση τα Μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία. 4α. Η δυνατότητα του ΔΣ για εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση των ελλειπόντων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο δεν υπάρχει αναφορικά με την αντικατάσταση των συμβούλων που έχουν διοριστεί στο ΔΣ σύμφωνα με τις παραγράφους 1α και 1β ανωτέρω. Για την αντικατάσταση των συμβούλων που έχουν διοριστεί στο ΔΣ σύμφωνα με τις παραγράφους 1α ή/και 1β ανωτέρω αποφασίζουν αποκλειστικώς οι μέτοχοι που διόρισαν τον ελλείποντα σύμβουλο σύμφωνα με τις παραγράφους 1α ή/και 1β ανωτέρω. 4β. Η δυνατότητα του ΔΣ για συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα υπόλοιπα Μέλη και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών δεν εμποδίζει σε καμία περίπτωση τους μετόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1α ή/και 1β ανωτέρω να ασκήσουν το αποκλειστικό δικαίωμα αντικατάστασης του υπ αυτών διορισθέντος ελλείποντος συμβούλου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη παράγραφο 4α ανωτέρω. 5. Σε περίπτωση εκλογής αντικαταστατών η ανωτέρω εκλογή από το ΔΣ γίνεται με απόφαση των απομενόντων Μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/ 1920 όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το ΔΣ στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η δυνατότητα της Γενικής Συνέλευσης του προηγούμενου εδαφίου προς εκλογή οριστικών συμβούλων στη θέση των σύμφωνα με την παράγραφο 4 ανωτέρω εκλεγέντων συμβούλων δεν ισχύει αναφορικά με τους συμβούλους που έχουν διοριστεί από τους μετόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1α ή/και 1β ανωτέρω σύμφωνα με το αποκλειστικό δικαίωμα αντικατάστασης που αυτοί φέρουν κατά τις παραγράφους 4α και 4β ανωτέρω. 6. Η εκλογή των συμβούλων σε αντικατάσταση των ελλειπόντων είναι υποχρεωτική όταν ο αριθμός των απομενόντων συμβούλων δεν υπερβαίνει το ήμισυ των Μελών του ΔΣ, όπως είχαν πριν από την κένωση μίας ή περισσότερων θέσεων συμβούλων. Ο σύμφωνα με την παράγραφο 4a και 4β ανωτέρω διορισμός συμβούλου σε αντικατάσταση του ελλείποντος που είχε διοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1α ή/και 1β ανωτέρω είναι πάντοτε υποχρεωτικός. 7. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας Μέλους ή Μελών του ΔΣ, τα υπόλοιπα Μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των Μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα Μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Η δυνατότητα του ΔΣ για συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα υπόλοιπα Μέλη και χωρίς αντικατάσταση των ελλειπόντων Μελών δεν εμποδίζει σε καμία περίπτωση τους μετόχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1α ή/και 1β ανωτέρω να ασκήσουν το 8

9 αποκλειστικό δικαίωμα αντικατάστασης του υπ αυτών διορισθέντος ελλείποντος συμβούλου σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 4α και 4β ανωτέρω. 8. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα Μέλη του ΔΣ, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή του νέου ΔΣ. Στην περίπτωση αυτή προ της Γενικής Συνελεύσεως οι μέτοχοι που ορίζονται στις παραγράφους 1α και 1β ανωτέρω ασκούν κανονικώς το υπό τις εν λόγω παραγράφους δικαίωμά τους. 9. Ως «Μέτοχοι GSO» νοούνται τα εξής νομικά πρόσωπα: GSO Special Situations Master Fund (Luxembourg) S.à r.l. GSO Palmetto Opportunistic Investment (Luxembourg) Partners S.à r.l. GSO Credit A (Luxembourg) Partners S.à r.l. GSO Coastline Credit (Luxembourg) Partners S.à r.l. GSO Aiguille des Grands Montets (Luxembourg) S.à r.l. GSO Cactus Credit Opportunities (Luxembourg) S.à r.l. GSO Oasis Credit (Luxembourg) Partners S.à r.l. ή/και οι με τα πρόσωπα αυτά Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις που από καιρού εις καιρόν εμφανίζονται ως νόμιμοι δικαιούχοι μετοχών της Εταιρείας. Ως «Συνδεδεμένη Επιχείρηση» σε σχέση με ένα πρόσωπο, που τυγχάνει μέτοχος της Εταιρείας (εφεξής: ο «Μέτοχος»), νοείται διαζευκτικώς ή/και αθροιστικώς: i. Στην περίπτωση που ο Μέτοχος είναι Επενδυτικό Κεφάλαιο, κάθε Επενδυτικό Κεφάλαιο στο οποίο: (α) ο Μέτοχος, ή μία επιχείρηση του ομίλου του Μετόχου, ή οποιοσδήποτε (άμεσος ή έμμεσος) μέτοχος του Μετόχου, ή (β) ο γενικός εταίρος (general partner), διαχειριστής ή Σύμβουλος του Μετόχου (ή μιας επιχείρησης του ομίλου του Μετόχου, ή οποιουδήποτε (άμεσου ή έμμεσου) μετόχου του Μετόχου), είναι ο γενικός εταίρος (general partner), διαχειριστής ή/και Σύμβουλος. ii. iii. iv. Κάθε επιχείρηση του ομίλου του Μετόχου ή κάθε επιχείρηση του ομίλου ενός (άμεσου ή έμμεσου) μετόχου του Μετόχου ή κάθε επιχείρηση του ομίλου οποιουδήποτε μετόχου του γενικού εταίρου (general partner), διαχειριστή ή συμβούλου του Μετόχου ή κάθε επιχείρηση του ομίλου του γενικού εταίρου (general partner), διαχειριστή ή/και συμβούλου του Μετόχου ή κάθε επιχείρηση του ομίλου του γενικού εταίρου (general partner), διαχειριστή ή συμβούλου ενός (άμεσου ή έμμεσου) μετόχου του Μετόχου. Κάθε γενικός εταίρος (general partner) ή διαχειριστής ή/και Σύμβουλος του Μετόχου κάτοχος (άμεσος ή έμμεσος) ποσοστού με δυνατότητα ελέγχου στο Μέτοχο ή σε οποιονδήποτε (άμεσο ή έμμεσο) μέτοχο του Μετόχου κάτοχος (άμεσος ή έμμεσος) ποσοστού με δυνατότητα ελέγχου σε οποιαδήποτε επιχείρηση του ομίλου του Μετόχου ή σε μέτοχο μιας τέτοιας επιχείρησης κάτοχος (άμεσος ή έμμεσος) ποσοστού με δυνατότητα ελέγχου σε οποιοδήποτε Επενδυτικό Κεφάλαιο αναφέρεται υπό (i) της παρούσας παραγράφου ή σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομίλου αναφέρεται υπό (ii) της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση που ο Μέτοχος είναι ανώνυμη εταιρεία, κάθε θυγατρική ή μητρική επιχείρηση αυτής και κάθε θυγατρική επιχείρηση της μητρικής επιχείρησης του Μετόχου από καιρού εις καιρόν. 9

10 10. Ως «Επενδυτικό Κεφάλαιο» νοείται κάθε οργανισμός συλλογικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών τμημάτων αυτών, που αντλεί κεφάλαια από έναν αριθμό επενδυτών, με το σκοπό να επενδύσει τα αντληθέντα κεφάλαια σύμφωνα με μια συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική επ ωφελεία των επενδυτών αυτών. Οι όροι «επιχείρηση», «όμιλος», «μέτοχος», «γενικός εταίρος», «σύμβουλος», «διαχειριστής», «θυγατρική» και «μητρική» που χρησιμοποιούνται στην παρούσα παράγραφο έχουν το νόημα που τους αποδίδει το νομοθετικό πλαίσιο στη χώρα σύστασης του αντίστοιχου νομικού προσώπου. 11. Ως «Σύμβουλος» νοείται κάθε πρόσωπο που έχει από καιρού εις καιρόν διοριστεί ή συμβληθεί ως διαχειριστής ή/και σύμβουλος (adviser) ενός Επενδυτικού Κεφαλαίου σύμφωνα με μια σύμβαση διαχείρισης επενδύσεων ή άλλη παρόμοια συμφωνία. 12. Ως «Διαχειριστής των Μετόχων GSO» νοείται η εταιρεία με την επωνυμία «GSO Capital Partners LP», που εδρεύει στον αριθμό 345 της οδού Park Avenue στη πόλη της Νέας Υόρκης της πολιτείας της Νέας Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. 13. Ως «Σχετικό Μετοχικό Κεφάλαιο» νοείται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώνεται από καιρού εις καιρόν, εξαιρουμένων των μετοχών οι οποίες εκδίδονται βάσει του προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της και τροποποιηθεί από τη Γενική Συνέλευση της και οποιουδήποτε άλλου προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που εγκρίνεται βάσει του Αρ. 13 παρ. 13 Κ.Ν. 2190/1920 και ισχύει από καιρού εις καιρόν. 14. Με το ρήμα «κατέχω», όταν αυτό προσδιορίζει κατοχή μετοχών, νοείται τόσο η άμεση όσο και η δια πληρεξουσίου/εντολοδόχου κατοχή μετοχών. Η συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα πραγματοποιείται στην πρώτη συνεδρίασή του μετά από κάθε εκλογή των μελών του από τη Γενική Συνέλευση ή όταν κενωθεί η θέση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αντιπροέδρου του ΔΣ. Επιπλέον: Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του για τον χρόνο θητείας του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Η ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή όποιος Σύμβουλος έχει οριστεί γι αυτό από το Δ.Σ.. Όταν ένα μέλος του Προεδρείου αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, το Δ.Σ. εκλέγει αντικαταστάτη του στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την αποχώρηση. Σαν χρόνο υπηρεσίας του νεοεκλεγέντος μέλους του Προεδρείου λογίζεται ο υπόλοιπος χρόνος του Συμβούλου, που αντικατέστησε Αρμοδιότητες Δ.Σ. Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. προσδιορίζονται με σαφήνεια στο Καταστατικό και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας.. 10

11 Ενδεικτικά οι κύριες, μη εκχωρητέες αρμοδιότητες του Δ.Σ. περιλαμβάνουν: Την έγκριση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της Εταιρείας. Την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και τη λήψη αποφάσεων για τις μείζονες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις. Την επιλογή και, όποτε χρειάζεται, την αντικατάσταση των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, καθώς και την εποπτεία του σχεδιασμού της διαδοχής τους. Τον έλεγχο απόδοσης της ανώτατης διοίκησης και την εναρμόνιση των αμοιβών των ανωτάτων στελεχών με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Εταιρείας και των μετόχων της. Τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων της Εταιρείας, των συστημάτων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των στοιχείων και πληροφοριών που λαμβάνουν δημοσιότητα, καθώς και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. Την επαγρύπνηση όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ αφενός της Εταιρείας και αφετέρου της Διοίκησης της, των μελών του Δ.Σ. ή των κύριων μετόχων (συμπεριλαμβανομένων των μετόχων με άμεση ή έμμεση εξουσία να διαμορφώνουν ή να επηρεάζουν τη σύνθεση και τη συμπεριφορά του Δ.Σ.), καθώς και την κατάλληλη αντιμετώπιση τέτοιων συγκρούσεων για το σκοπό αυτό, το Δ.Σ. θα πρέπει να υιοθετήσει διαδικασία εποπτείας των συναλλαγών όλων των εμπλεκόμενων μερών (συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών που πρέπει να υποβάλλονται στους μετόχους προς έγκριση) με γνώμονα τη διαφάνεια και την προστασία των εταιρικών συμφερόντων. Τη διασφάλιση ύπαρξης αποτελεσματικής διαδικασίας συμμόρφωσης της Εταιρείας με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Την ευθύνη λήψης σχετικών αποφάσεων και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διοίκησης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και ανάθεσης εξουσιών και καθηκόντων σε άλλα στελέχη. Τη διατύπωση, διάδοση και εφαρμογή των βασικών αξιών και αρχών της Εταιρείας που διέπουν τις σχέσεις της με όλα τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με τα δικά της. Επιπλέον το Δ.Σ.: Εγκρίνει την ετήσια έκθεση απολογισμού της Εταιρείας και ότι άλλο προβλέπεται από τη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς. Εγκρίνει κατ έτος την έκθεση του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν.3016/1920, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες κατά το άρθρο 42ε παρ.5 του Κ.Ν.2190/1920, καθώς και το τίμημα αυτών, η οποία γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εγκρίνει τις συνεργασίες των θυγατρικών, που αποσκοπούν στην ίδρυση νέων εταιρειών ή κοινοπραξιών στρατηγικής σημασίας με τρίτους φορείς, τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές εταιρειών. Εξαίρεση αποτελούν οι κοινοπραξίες ή συμμετοχικές εταιρείες που ιδρύονται για το σκοπό εκτέλεσης συγκεκριμένης επένδυσης, η οποία έχει ήδη εγκριθεί. Αποφασίζει την είσοδο της Εταιρείας σε άλλους τομείς δραστηριότητας. Αποφασίζει την εξαγορά / ίδρυση / πώληση θυγατρικών εταιρειών. 11

12 Εγκρίνει συμμετοχές για αναπτύξεις / επενδύσεις ή ακόμα και αποεπενδύσεις (disinvestments) άνω των 15 εκ. ευρώ. Καθορίζει για κάθε έτος το ανώτατο συνολικό ποσό αναπτύξεων / επενδύσεων. Εγκρίνει πωλήσεις ακινήτων άνω των 15 εκ. ευρώ. Αποφασίζει για τη λήψη ένδικων μέτρων προς όφελος της Εταιρείας. Το Δ.Σ. συστήνει Επιτροπές, που υποβοηθούν την προετοιμασία των αποφάσεων του και διασφαλίζουν την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την άσκηση μερικών ή όλων των εξουσιών του στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή άλλο Μέλος του ή υπάλληλο της Εταιρείας ή οποιονδήποτε τρίτο. Η ανάθεση αυτή μπορεί να γίνεται γενικά για αόριστο ή για ορισμένο χρονικό διάστημα ή ειδικά για ορισμένες πράξεις. Επίσης, το Δ.Σ. υποστηρίζεται από Εταιρικό Γραμματέα. Έργο του Εταιρικού Γραμματέα είναι να παρέχει πρακτική υποστήριξη στον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του ΔΣ, συλλογικά και ατομικά, με γνώμονα τη συμμόρφωση του ΔΣ σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, καθώς και τους εσωτερικούς κανόνες της Εταιρείας. Το Δ.Σ. λειτουργεί σύμφωνα με τον αναλυτικό κανονισμό λειτουργίας του Συνεδριάσεις Δ.Σ. Το Δ.Σ. συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες το απαιτούν. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, παρ. 3α του Κ.Ν. 2190/1920. Το Δ.Σ. συνεδριάζει εγκύρως και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Η σύγκλιση των συνεδριάσεων, καθώς και τα σχετικά θέματα με την απαρτία, πλειοψηφία και λήψη αποφάσεων ρυθμίζονται με βάση τα όσα προβλέπονται στον νόμο 2190/1920 και στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΣ Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος προΐσταται του Δ.Σ. και έχει την ευθύνη του καθορισμού των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, της διασφάλισης της καλής οργάνωσης των εργασιών του, αλλά και της αποτελεσματικής διεξαγωγής των συνεδριάσεων του. Ο Πρόεδρος μεριμνά για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δ.Σ. ως συλλογικού οργάνου και εξασφαλίζει ότι όλα τα μέλη του λαμβάνουν ακριβείς, έγκαιρες και σαφείς πληροφορίες. Επιπλέον, φροντίζει ώστε οι εργασίες του Δ.Σ. να διενεργούνται ομαλά και κάθε μέλος του να είναι σε θέση να επιτελέσει το έργο, που του έχει ανατεθεί, ενώ εξασφαλίζει ότι υπάρχει 12

13 μια εποικοδομητική σχέση συνεργασίας μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών ή ανεξάρτητων μελών, καθώς και επαρκής χρόνος για την επίλυση όλων των επιχειρησιακών θεμάτων. Τέλος ο Πρόεδρος προΐσταται της διαδικασίας αξιολόγησης του Δ.Σ Καθήκοντα & συμπεριφορά μελών του Δ.Σ. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και επαγγελματισμό και να αφιερώνουν επαρκή χρόνο στην εκτέλεση τους. Το Δ.Σ. υιοθετεί, μέσω του Εσωτερικού Κανονισμού, πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη του και την Εταιρεία, αλλά και πολιτικές προστασίας του απορρήτου των πληροφοριών. Οι πολιτικές αυτές περιλαμβάνουν τις αναγκαίες διαδικασίες, οι οποίες ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και τρίτα πρόσωπα, στα οποία το Δ.Σ. έχει αναθέσει αρμοδιότητές του, οφείλουν να γνωστοποιούν έγκαιρα τυχόν συμφέροντά τους σε εταιρικές συναλλαγές ή άλλη ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία ή με θυγατρικές της. Επίσης, άλλες επαγγελματικές δεσμεύσεις των μελών του Δ.Σ. συμπεριλαμβανομένων σημαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα γνωστοποιούνται κατά τον διορισμό τους. Όλες οι αλλαγές σχετικά με τις ανωτέρω δεσμεύσεις αναφέρονται στο Δ.Σ. αμέσως μόλις προκύψουν. Επιπλέον, στα μέλη του Δ.Σ. προτείνεται να μην συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια περισσότερων των (5) εισηγμένων εταιρειών. Ο διορισμός εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. ως μη εκτελεστικού σε εταιρεία, που δεν είναι θυγατρική ή συνδεδεμένη, προηγουμένως εγκρίνεται από το Δ.Σ.. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του σχετικού ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου Αξιολόγηση του Δ.Σ. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. λαμβάνει χώρα τουλάχιστον κάθε δύο (2) χρόνια και στηρίζεται σε συγκεκριμένη διαδικασία. Στη διαδικασία αυτή προΐσταται ο Πρόεδρος, και τα αποτελέσματά της συζητούνται από το Δ.Σ., ενώ σε συνέχεια της αξιολόγησης, ο Πρόεδρος λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αδυναμιών ή των τομέων που χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης. Το Δ.Σ. αξιολογεί και την επίδοση του Προέδρου, διαδικασία στην οποία προΐσταται ο μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος. 2. ΑΛΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 13

14 2.1. Επιτροπή Ελέγχου Η Επιτροπή Ελέγχου συστάθηκε με βάση το άρθρο 37 του Ν.3693/2008, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις και προϋποθέσεις του νόμου αυτού, σύμφωνα με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 05/05/2009. Η Επιτροπή Ελέγχου αποσκοπεί στην υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στα καθήκοντά του, σχετικά με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τον εσωτερικό έλεγχο και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. Ειδικότερα: Αποτελεί το μέσο επικοινωνίας του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εσωτερικού Ελεγκτή, των ορκωτών ελεγκτών και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας σε ό,τι αφορά τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις, τις εκθέσεις διοικητικής πληροφόρησης, την εταιρική διακυβέρνηση, τη διαχείριση των κινδύνων και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του σχετικά με την ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών και του συστήματος αναφορών και εκθέσεων της Εταιρείας και όλων των θυγατρικών της και την επάρκεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Αποτελεί τον κύριο φορέα διασφάλισης της ποιότητας του Εσωτερικού Ελέγχου, του Οικονομικού Ελέγχου, της ακεραιότητας της διαχείρισης, καθώς και της επάρκειας και της διαφάνειας των οικονομικών και λειτουργικών πληροφοριών. Εντούτοις, δεν εξαλείφεται η δυνατότητα για τον Εσωτερικό Ελεγκτή ή τον Ορκωτό Ελεγκτή να επικοινωνήσουν άμεσα με το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν αυτό χρειαστεί. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας (παρ.1, άρθρο 37, του Ν.3693/2008). Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον δύο μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002. Το δε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, οφείλει να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου αναλυτικά, έχουν ως ακολούθως: Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Πληροφόρησης Παρακολουθεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας. Επιπλέον, επιβλέπει κάθε επίσημη ανακοίνωση που αφορά στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας και εξετάζει τα βασικά σημεία των οικονομικών καταστάσεων, που εμπεριέχουν σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις από πλευράς Διοίκησης. Εποπτεύει τους εσωτερικούς χρηματοοικονομικούς ελέγχους της Εταιρείας και παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων. Για το σκοπό αυτό, εξετάζει σε τακτική βάση το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας, ώστε να διασφαλίζει ότι οι 14

15 κυριότεροι κίνδυνοι προσδιορίζονται, αντιμετωπίζονται και δημοσιοποιούνται με ορθό τρόπο. Εξετάζει συγκρούσεις συμφερόντων κατά τις συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και υποβάλει στο Δ.Σ. σχετικές αναφορές. Υποστηρίζει το Δ.Σ., στο βαθμό που απαιτείται από την πολιτική της Εταιρείας, ως προς την απόκτηση επαρκούς πληροφόρησης για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων μερών. Εξετάζει την ύπαρξη και το περιεχόμενο των διαδικασιών εκείνων, σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της Εταιρείας θα μπορεί, υπό εχεμύθεια να εκφράσει τις ανησυχίες του για ενδεχόμενες παρανομίες και παρατυπίες σε θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή για άλλα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της επιχείρησης. Επίσης, διασφαλίζει την ύπαρξη διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη και ανεξάρτητη διερεύνηση τέτοιων ζητημάτων, καθώς και για την κατάλληλη αντιμετώπισή τους. Εξετάζει, σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας Εποπτεία του Τακτικού Ελέγχου Εισηγείται, μέσω του Δ.Σ., προς τη Γενική Συνέλευση το διορισμό ή την ανάκληση του τακτικού ελεγκτή, την αμοιβή του, καθώς και τους όρους πρόσληψής του. Εξετάζει και παρακολουθεί την ανεξαρτησία του τακτικού ελεγκτή και την αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες επαγγελματικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Εξετάζει και παρακολουθεί την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών στην Εταιρεία από την ελεγκτική εταιρεία στην οποία ανήκει ο τακτικός ελεγκτής. Συζητά με τον τακτικό ελεγκτή τα ευρήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Συζητά με τον τακτικό ελεγκτή την έκθεσή του που αναφέρεται στις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου ιδίως δε αυτές, που αφορούν στις διαδικασίες της παροχής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων Εποπτεία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου Προσδιορίζει και εξετάζει τον Κανονισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. 15

16 Εγκρίνει το αντικείμενο ελέγχου και του χρονοδιαγράμματος του ετήσιου προγράμματος ελέγχου. Επισκοπεί τις εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου, που προετοιμάζει ο Εσωτερικός Ελεγκτής και έχει την επίβλεψη της πορείας εφαρμογής των υιοθετημένων από τη Διοίκηση εισηγήσεων του Εσωτερικού Ελεγκτή, όπως αυτές αποτυπώνονται στις σχετικές εκθέσεις. Εξασφαλίζει τη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου Διασφαλίζει την ανεξαρτησία του Εσωτερικού Ελέγχου, προτείνοντας στο Δ.Σ. το διορισμό και την ανάκληση του εκάστοτε επικεφαλής της Υπηρεσίας. Αξιολογεί τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων, στις περιπτώσεις που το κρίνει απαραίτητο. Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με αναλυτικό Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων Η Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων συστάθηκε σύμφωνα με την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και προέρχεται από τη σύμπτυξη των Επιτροπών Αποδοχών (σύσταση ) και Ορισμού Υποψηφίων & Εταιρικής Διακυβέρνησης (σύσταση ). Η Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων αποσκοπεί στην υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε ότι αφορά: A. τις γενικές αρχές, που διέπουν τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της Εταιρείας, ειδικότερα δε την πολιτική αμοιβών, παροχών και κινήτρων για τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα στελέχη και τους εργαζομένους της Εταιρείας, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα, καθώς και B. την ενδυνάμωση των διοικητικών κέντρων της εταιρείας, όσο και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διοίκησης της Εταιρείας εντοπίζοντας, παρουσιάζοντας και υποδεικνύοντας τα κατάλληλα υποψήφια πρόσωπα για την πλήρωση θέσεων του Δ.Σ., καθώς και εγκρίνοντας αιτιολογημένες εισηγήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου για την πρόσληψη ή προαγωγή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών. Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων ορίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, η πλειονότητα των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, καθώς και από δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, εκ των οποίων το ένα είναι αναπληρωματικό του Προέδρου. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων και ο αναπληρωτής του, διορίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας. 16

17 Στις αρμοδιότητες της επιτροπής περιλαμβάνονται: Ορισμός Αποδοχών Η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. για οποιαδήποτε πολιτική συνδεόμενη με τις αμοιβές. Η εξέταση της ετήσιας έκθεσης αμοιβών. Η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. σχετικά με την αμοιβή των εκτελεστικών μελών του, των στελεχών και των εργαζομένων στην Εταιρεία. Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ., σε ότι αφορά στο συνολικό μέγεθος των ετήσιων μεταβλητών (δηλαδή εκτός των βασικών αποδοχών) αμοιβών στην Εταιρεία. Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. - και μέσω αυτού στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όταν αυτό απαιτείται αναφορικά με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης μετοχών. Η υποβολή προτεινόμενων στόχων απόδοσης, σχετικά με τις μεταβλητές αμοιβές των εκτελεστικών μελών Δ.Σ. και των ανώτατων στελεχών, ή στόχων συνδεδεμένων με προγράμματα χορήγησης δικαιωμάτων ή μετοχών. Η τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων όρων των συμβάσεών τους με την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων Ορισμός Υποψηφίων Η υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Η έγκριση των προσλήψεων στελεχών σε καίριες διευθυντικές θέσεις (Διευθυντής Ανάπτυξης, Διευθυντής Ανάπτυξης Εσωτερικού, Διευθυντής Επενδυτικών Ακινήτων, Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας. Διευθυντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών) ή προαγωγής αυτών, η οποία πραγματοποιείται συνήθως μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εξωτερικών συμβούλων στις περιπτώσεις που το κρίνει απαραίτητο. Η Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων λειτουργεί σύμφωνα με αναλυτικό Κανονισμό Λειτουργίας. Δ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Το Δ.Σ. με την υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου και της Διοίκησης θεσπίζει τις κατάλληλες πολιτικές, όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνονται οι πολιτικές, οι διαδικασίες, οι κανονισμοί και τα λοιπά εταιρικά έγγραφα, τα οποία τίθενται σε ισχύ μετά από έγκριση της Διοίκησης ή και του Διοικητικού Συμβουλίου και αποσκοπούν: 17

18 στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της Εταιρείας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται κατάλληλα στους κινδύνους που σχετίζονται με την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της, στη διασφάλιση της αξιοπιστίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και στη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών εταιρικών πολιτικών. Επίσης, εκτός από την Επιτροπή Ελέγχου, το Δ.Σ. έχει συστήσει την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, κατά τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας, που λειτουργεί σύμφωνα με γραπτό κανονισμό λειτουργίας και διασφαλίζει την αρτιότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες επιχειρησιακές μονάδες, ενώ κατά την άσκηση των καθηκόντων της δικαιούται να έχει πρόσβαση σε κάθε έγγραφο, υπηρεσία ή εργαζόμενο της Εταιρείας. Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου, αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου του Δ.Σ. Επιπλέον των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του νόμου 3016/2002, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες κύριες αρμοδιότητες: Επισκόπηση των συστημάτων και των λειτουργιών με σκοπό τον προσδιορισμό του βαθμού επίτευξης των αντικειμενικών στόχων που έχουν τεθεί από την Διοίκηση της Εταιρείας, καθώς και της επάρκειας των δικλείδων ασφαλείας που οδηγούν στην επίτευξη των παραπάνω στόχων. Αξιολόγηση ως προς την επάρκεια των διαδικασιών αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων και την αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Αξιολόγηση της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρησιμοποίησης των πόρων της Εταιρείας. Έλεγχος των μέσων διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Επισκόπηση του βαθμού συμμόρφωσης με το υφιστάμενο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο. Μέσω της πραγματοποίησης ελέγχου (σε συνολική ή δειγματοληπτική βάση) των εργασιών και λειτουργιών της Εταιρείας, αναζητείται η συνολική συμμόρφωση με κανονισμούς, διαδικασίες και μηχανισμούς προληπτικού ελέγχου. Υποβολή εισηγήσεων για την βελτίωση διαδικασιών και συστημάτων με σκοπό την πρόληψη φαινομένων σπατάλης ή / και απάτης. Υποβολή εισηγήσεων για την βελτίωση του συστήματος εσωτερικού της Εταιρείας. Αναφορά σε περιστατικά πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων. Διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς. Αν κριθεί απαραίτητο, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Ελέγχου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου δύναται να προσλάβει ειδικούς συμβούλους, με σκοπό να αναλάβουν εξ ολοκλήρου ή να υποβοηθήσουν στην εκτέλεση εξειδικευμένου ελεγκτικού έργου. Το Δ.Σ. προβαίνει σε τακτική αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Η αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνει την εξέταση του εύρους των δραστηριοτήτων και της αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, την επάρκεια των εκθέσεων διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου προς την Επιτροπή Ελέγχου, καθώς και την ανταπόκριση και την αποτελεσματικότητα της Διοίκησης σχετικά με τα εντοπισμένα σφάλματα ή αδυναμίες ελέγχου. 18

19 Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Επίπεδο και διάρθρωση αμοιβών Η διαδικασία καθορισμού των πάσης φύσεως αμοιβών χαρακτηρίζεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια και επαγγελματισμό και είναι απαλλαγμένη από συγκρούσεις συμφερόντων. Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί η Επιτροπή Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων, που αποτελείται στην πλειονότητά της από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., η οποία εισηγείται την πολιτική αμοιβών της Εταιρείας. Με σκοπό τη δημιουργία μακροπρόθεσμης εταιρικής αξίας, η διάρθρωση των παροχών και κινήτρων στοχεύει στη σύνδεση βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης απόδοσης, καθώς και στην προώθηση της αξιοκρατίας, έτσι ώστε η Εταιρεία να προσελκύει και να διατηρεί στελέχη, που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τη διοίκησή της. Επιπλέον, η διαδικασία καθορισμού των αμοιβών τόσο για τα εκτελεστικά όσο και για τα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. βρίσκεται σε συνάρτηση με το χρόνο απασχόλησης τους, καθώς και τις αρμοδιότητες τους. Σχετικά με τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ.: α. Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Η αμοιβή των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. συνδέεται άμεσα με την εταιρική στρατηγική, τους σκοπούς της Εταιρείας και την πραγμάτωση αυτών, με τελικό στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας στην Εταιρεία. Για το σκοπό αυτό, να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα σταθερά στοιχεία, όπως ο μισθός και τα μεταβλητά, που συνδέονται με την απόδοση και τη μακροχρόνια παραμονή στην Εταιρεία, όπως το ετήσιο bonus και τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών. β. Μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Η αμοιβή των μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. αντικατοπτρίζει το χρόνο απασχόλησής τους στην Εταιρεία, καθώς και το εύρος των καθηκόντων τους. Όλες οι αμοιβές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ., μέσω της Επιτροπής Αποδοχών & Ορισμού Υποψηφίων. Ζ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ - ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 1. Επικοινωνία με τους Μετόχους Το Δ.Σ. μεριμνά για την ύπαρξη συνεχούς και εποικοδομητικού διαλόγου με τους μετόχους της Εταιρείας, ιδιαίτερα δε με εκείνους, που έχουν σημαντικές συμμετοχές και μακροπρόθεσμη προοπτική. Επιπλέον, εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ίση μεταχείριση των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση, καθώς και τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας και των αλλοδαπών μετόχων. Ειδικότερα: 19

20 α. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι διαθέσιμοι για συναντήσεις με μετόχους της Εταιρείας με σημαντικές συμμετοχές, με τους οποίους συζητούν για ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση της Εταιρείας. β. Ο Πρόεδρος διασφαλίζει ότι οι απόψεις των μετόχων γνωστοποιούνται στο Δ.Σ. γ. Η Εταιρεία διατηρεί ενεργή ιστοσελίδα, στην οποία δημοσιεύει περιγραφή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, της διοικητικής της διάρθρωσης, του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος, καθώς και άλλες χρήσιμες για τους μετόχους και τους επενδυτές πληροφορίες. 2. Γενική Συνέλευση των Μετόχων Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, που συγκαλείται από το Δ.Σ. και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως, είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Το Δ.Σ. διασφαλίζει ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, διευκολύνει την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων, εντός του πλαισίου των σχετικών καταστατικών προβλέψεων καθώς και τη συμμετοχή τους σε αυτή, ειδικότερα δε των μετόχων μειοψηφίας, των αλλοδαπών μετόχων και όσων διαμένουν σε απομονωμένες περιοχές. Επιπλέον το Δ.Σ. αξιοποιεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για να διευκολύνει τον ανοικτό και ουσιαστικό διάλογο των μετόχων με την Εταιρεία. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου, ο Εταιρικός Γραμματέας, ο Τακτικός Ελεγκτής και κατά περίπτωση τα μέλη του Δ.Σ. και τα ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, προκειμένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενημέρωση επί θεμάτων, που τίθενται προς συζήτηση και επί ερωτήσεων ή διευκρινήσεων που ζητούν οι μέτοχοι. Σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3884/2010, η Εταιρεία αναρτά στην ιστοσελίδα της είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, πληροφορίες σχετικά με: Την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εισαγωγής θεμάτων στην ημερήσια διάταξη και υποβολής ερωτήσεων, καθώς και των προθεσμιών εντός των οποίων τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν. Τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης μέσω πληρεξουσίου και τα χρησιμοποιούμενα έντυπα για ψηφοφορία μέσω πληρεξουσίου. Την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων των αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων. Τον προτεινόμενο κατάλογο υποψήφιων μελών του Δ.Σ. και τα βιογραφικά τους (εφόσον υπάρχει θέμα εκλογής μελών). 20

21 Το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της σύγκλισης. Η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή των προσώπων του προεδρείου της, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα. Μέχρι να επικυρωθεί ο πίνακας εκλογής του προεδρείου προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο πρεσβύτερος από τους μετόχους, που παρευρίσκονται και εκλέγει ένα γραμματέα από τους παρευρισκόμενους μετόχους. Περίληψη των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συνεδρίασή της, μεταφρασμένη και στην αγγλική γλώσσα. 21

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ... 3 1. Ρόλος και αρμοδιότητα του Δ.Σ.... 3... 3... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (η «Εταιρεία») ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (η «Εταιρεία») ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (η «Εταιρεία») ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Σε συμμόρφωση με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του Νόμου 3556/2007, γνωστοποιείται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Γενικές αρχές... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 2. Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Εισαγωγή..2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ. 2 II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ 4 III. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης Μάρτιος 2011 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Μέρος A Το Σ και τα µέλη του...3 I. Ρόλος και αρµοδιότητες του Σ...3 II. Μέγεθος και σύνθεση του Σ...3 III.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα...σ. 2 Εισαγωγή...σ. 3 Μέρος Α Συλλογικά όργανα της εταιρείας...σ. 4 I. Διοικητικό Συμβούλιο...σ. 4 1. Ρόλος...σ. 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δεκέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή. 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.. 4 Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία πλέον των προβλέψεων του Νόμου Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%)

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ερ.1:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Μάρτιος 2011 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή σ. 3 Γενικές Αρχές I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. σ. 4 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. σ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 Εισαγωγή...5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...5 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου...5 2. Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου...6 3. Ρόλος και απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.2 Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σελ.3 2. Καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα Εισαγωγή σ. 3 Γενικές Αρχές I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. σ. 4 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. σ. 4 III. Ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2 Μάρτιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3-5 Ι. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 3 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. 3 III. Ρόλος του προέδρου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 12:00 Στην έδρα της Εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ GRIVALIA PROPERTIES AEEAΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Περιεχόμενα Εισαγωγή σ. 3 Γενικές Αρχές I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. σ. 4 II. Μέγεθος και σύνθεση του Δ.Σ. σ. 4 III. Ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Μάρτιος 2011 1 Περιεχόμενα Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ... III. Ρόλος και απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας

EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ορισμοί... 3 2. Γενικές Οδηγίες... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες. Σχέδιο προς διαβούλευση

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες. Σχέδιο προς διαβούλευση Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Σχέδιο προς διαβούλευση Νοέμβριος 2010 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ. ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της εταιρείας με την επωνυμία

ΚΩΔΙΚΑΣ. ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της εταιρείας με την επωνυμία ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ.2 Α. Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του 1. Ρόλος και αρµοδιότητες του ιοικητικού Συµβουλίου σελ.3 2. Καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης συντάχτηκε από την Εταιρία «QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «εταιρία») και καταγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ CPI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Σύµφωνα µε το Ν. 3873/2010 άρθρο 2 παρ. 2, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει τα παρακάτω: α) Αναφορά στον

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Ιανουάριος 2014 1 Περιεχόμενα Δήλωση...3 Εισαγωγή Προοίμιο...4 Γενικές Αρχές...6 Ι. Ρόλος και Αρμοδιότητες του Δ.Σ...6 ΙΙ. Μέγεθος και Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α Διοικητικό Συμβούλιο... 4 Α.1 Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Α.2 Αμοιβές

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ.4545, 17.12.2015 Ν. 190(I)/2015 Ν. 190(I)/2015 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λήδα Κοντογιάννη, Γενική Διευθύντρια Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης BETTER FUTURE «Boardrooms in Greece What are the practices» 6 Νοεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 31/3/2011 1/4/2011 31/03/2011 Σελίδα 1 από 23 Πίνακας Αναθεωρήσεων Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης Αριθμός Σελίδας Αριθμός Έκδοσης Παλαιός Νέος Λεπτομέρειες Αλλαγών Έγκριση Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Δήλωση αυτή αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης (Κ.Ε.. ) συντάχθηκε από την Εταιρεία «Σ..ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» και αποσκοπεί στην καταγραφή των πρακτικών

Ο παρών Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης (Κ.Ε.. ) συντάχθηκε από την Εταιρεία «Σ..ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» και αποσκοπεί στην καταγραφή των πρακτικών 1 Ο παρών Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης (Κ.Ε.. ) συντάχθηκε από την Εταιρεία «Σ..ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» και αποσκοπεί στην καταγραφή των πρακτικών βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Δήλωση αυτή αφορά στο σύνολο των αρχών και πρακτικών που υιοθετεί η Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ...3 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 11.05.2016 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Επωνυμία 1. Το παρόν καταστατικό ρυθμίζει τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ: 1919 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, σύμφωνα με τα κατωτέρω: Άρθρο 191 Εποπτικό Συμβούλιο 1. Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με σκοπό να διασφαλίσει ότι αυτό λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 76 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 23 ης Σεπτεμβρίου 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 76 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας της 23 ης Σεπτεμβρίου 2016 Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7, 145 64 Κηφισιά Αττικής Τηλ. 2106306000, Fax 2106306136 Ε-mail central@aegekconstruction.gr, www.aegek.gr Γ.Ε.ΜΗ : 3214301000 Α.Φ.Μ. 094000190, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα