συνολικά ολόκληρο το ασφαλισμένο ποσό ή σε σχέση με κάθε αντικείμενο το ασφαλισμένο γι αυτό ποσό κατά το χρόνο της απώλειας, καταστροφής ή ζημιάς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "συνολικά ολόκληρο το ασφαλισμένο ποσό ή σε σχέση με κάθε αντικείμενο το ασφαλισμένο γι αυτό ποσό κατά το χρόνο της απώλειας, καταστροφής ή ζημιάς"

Transcript

1 ALPHA ΠΥΡΟΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η ALPHA INSURANCE LTD («η Εταιρία) συμφωνεί (με την επιφύλαξη των όρων που περιέχονται στο Ασφαλιστήριο αυτό ή που οπισθογραφούνται ή που με άλλο τρόπο διατυπώνονται σ αυτό και που, εφόσον τούτο επιτρέπεται από τη φύση τους αντίστοιχα, θεωρούνται απαράβατοι όροι όσον αφορά τα δικαιώματα του Ασφαλισμένου να αποζημιωθεί βάσει του Ασφαλιστηρίου αυτού) όπως, αν μετά την πληρωμή του Πρώτου Ασφαλίστρου η Ασφαλιζόμενη Περιουσία που περιγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου ή οποιοδήποτε μέρος της περιουσίας αυτής απολεσθεί, καταστραφεί ή υποστεί ζημιά συνέπεια ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ή ΚΕΡΑΥΝΟΥ ή οποιουδήποτε από τους άλλους ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ που καθορίζονται στον Πίνακα οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης περιόδου για την οποία ο Ασφαλισμένος θα έχει πληρώσει και η Εταιρία θα έχει αποδεχθεί το απαιτούμενο ασφάλιστρο για την ανανέωση του Ασφαλιστηρίου αυτού, η Εταιρία θα καταβάλει στον Ασφαλισμένο την αξία της περιουσίας κατά το χρόνο που συμβαίνει η απώλεια ή η καταστροφή αυτής ή το ποσό της ζημιάς αυτής ή επιλέξει να επανορθώσει ή αντικαταστήσει την περιουσία αυτή ή οποιοδήποτε μέρος της. ΝΟΕΙΤΑΙ ότι η ευθύνη της Εταιρίας σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβεί: (i) (ii) συνολικά ολόκληρο το ασφαλισμένο ποσό ή σε σχέση με κάθε αντικείμενο το ασφαλισμένο γι αυτό ποσό κατά το χρόνο της απώλειας, καταστροφής ή ζημιάς το ασφαλισμένο ποσό που παραμένει μετά την πληρωμή για οποιαδήποτε άλλη απώλεια, καταστροφή ή ζημιά που πραγματοποιείται κατά την περίοδο της ασφάλισης αυτής εκτός αν η Εταιρία έχει συμφωνήσει να αποκαταστήσει το ασφαλισμένο ποσό. Υπογράφτηκε εκ μέρους της ALPHA INSURANCE LTD κατά την ημερομηνία που δηλώνεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου. ALPHA INSURANCE LTD Γενικός Διευθυντής Ο φόρος χαρτοσήμου έχει καταβληθεί. 1

2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Ρήτρα Συμφέροντος Αγοραστή Αν κατά το χρόνο της ΖΗΜΙΑΣ ο Ασφαλισμένος έχει συμβληθεί να πωλήσει το συμφέρον του σε οποιοδήποτε κτήριο που καλύπτεται με το Ασφαλιστήριο αυτό και η αγορά δεν έχει συμπληρωθεί, θα συμπληρωθεί όμως αργότερα με τη συμπλήρωση της αγοράς ο αγοραστής (αν και εφόσον η περιουσία δεν είναι ασφαλισμένη διαφορετικά έναντι τέτοιας ΖΗΜΙΑΣ από ή εκ μέρους του αγοραστή) θα δικαιούται στα ωφελήματα αυτού του Ασφαλιστηρίου χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων και ευθυνών του Ασφαλισμένου ή της Εταιρίας μέχρι τη συμπλήρωση της αγοράς. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εννοιολογική Ταύτιση Το Ασφαλιστήριο αυτό ο Πίνακας (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου) διαβάζονται μαζί ως ένα συμβόλαιο, και λέξεις και φράσεις στις οποίες έχει αποδοθεί ειδική έννοια σε οποιοδήποτε μέρος του Ασφαλιστηρίου αυτού ή του Πίνακα έχουν αυτή την ειδική έννοια οπουδήποτε αναφέρονται. Επίσης ο Ασφαλισμένος και η Εταιρία συμφωνούν ότι η πρόταση, και η δήλωση θεωρούνται ότι έχουν ενσωματωθεί στο Ασφαλιστήριο αυτό και αποτελούν την βάση της σύμβασης αυτής. 2. Ασφαλιστήριο Ακυρώσιμο Το Ασφαλιστήριο αυτό καθίσταται ακυρώσιμο από την Εταιρία στην περίπτωση ψευδών παραστάσεων, ανακριβούς περιγραφής ή παρασιώπησης οποιουδήποτε ουσιώδους περιστατικού εκ μέρους του Ασφαλισμένου. 3. Αλλαγές και Μετακινήσεις Σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω περιπτώσεις η ασφάλεια παύει να υφίσταται όσον αφορά την επηρεαζόμενη περιουσία εκτός αν ο Ασφαλισμένος, πριν την επέλευση οποιασδήποτε ΖΗΜΙΑΣ, πάρει την έγκριση της Εταιρίας που θα βεβαιώνεται με οπισθογράφηση στο Ασφαλιστήριο, από ή εκ μέρους της Εταιρίας: (α) αν υπάρξει αλλαγή στο είδος του ασκουμένου εμπορίου ή της βιομηχανίας ή αν η φύση της εργασίας ή τα άλλα περιστατικά που επηρεάζουν το ασφαλισμένο κτήριο ή που περιέχει την ασφαλιζόμενη περιουσία αλλάξουν κατά τρόπο που να επαυξάνει τον κίνδυνο για ΖΗΜΙΑ από οποιοδήποτε από τους κινδύνους που καλύπτονται (β) αν οποιοδήποτε από τα ασφαλιζόμενα κτήρια ή που περιέχουν την ασφαλιζόμενη περιουσία εγκαταλειφθούν και παραμείνουν ακατοίκητα για χρονικό διάστημα πέραν των 30 ημερών (γ) αν η Ασφαλιζόμενη περιουσία μετακομισθεί σε οποιοδήποτε κτήριο ή άλλο χώρο από τον αναφερόμενο στο Ασφαλιστήριο αυτό (δ) αν το συμφέρον επί της Ασφαλιζόμενης Περιουσίας μεταβιβασθεί από τον Ασφαλισμένο με άλλο τρόπο εκτός δια διαθήκης ή εφαρμογής του νόμου. (ε) αν οποιαδήποτε ανέγερσης, επέκτασης, κατεδάφισης, ή μετατροπή λάβει χώρα ολόκληρης ή μέρους της ασφαλισμένης περιουσίας (αφού πρώτα παραχωρηθούν οι ανάλογες άδειες και εγκρίσεις τόσο από τις τοπικές αρχές όσο και τις ανάλογες δημόσιες υπηρεσίες). 4. Ακύρωση Η ασφάλεια αυτή μπορεί να τερματισθεί οποτεδήποτε, με γραπτή αίτηση του Ασφαλισμένου, και σε τέτοια περίπτωση η Εταιρία δικαιούται να κρατήσει το συνηθισμένο ασφάλιστρο βραχυπρόθεσμων ασφαλειών για το χρονικό διάστημα που διατηρήθηκε σε ισχύ το Ασφαλιστήριο. Η Εταιρία έχει επίσης την εκλογή να τερματίσει το Ασφαλιστήριο αυτό οποτεδήποτε, αφού δώσει σχετική γραπτή ειδοποίηση, στον Ασφαλισμένο στην τελευταία γνωστή διεύθυνσή του, και σε τέτοια περίπτωση, η Εταιρία είναι υπόχρεη, μετά από αίτηση του Ασφαλισμένου να επιστρέψει ανάλογο μέρος των ασφαλίστρων για την περίοδο χρόνου που δεν έχει λήξει, από την ημερομηνία της ακύρωσης. 5. Δεσμευτικοί Όροι (Warranties) Κάθε δεσμευτικός όρος στον οποίον υπόκειται ή δυνατόν να υπαχθεί η Ασφαλιζόμενη Περιουσία ή οποιοδήποτε αντικείμενο αυτής, ισχύει και εξακολουθεί να ισχύει από το χρόνο της ισχύος του όρου καθ' όλη τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου αυτού, και μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε τέτοιο όρο, συνιστά κώλυμα για οποιαδήποτε απαίτηση σχετικά με την περιουσία ή το εν λόγω αντικείμενο, νοουμένου ότι, οποτεδήποτε ανανεωθεί το Ασφαλιστήριο αυτό, απαίτηση όσον αφορά ΖΗΜΙΑ που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου της ανανέωσης δεν παραγράφεται λόγω μη συμμόρφωσης με ένα όρο οποτεδήποτε πριν από την έναρξη της περιόδου αυτής. 6. Λογικές Προφυλάξεις Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να διατηρεί την Ασφαλιζόμενη Περιουσία σε καλή κατάσταση και να παίρνει όλες τις λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ΖΗΜΙΑΣ σ αυτή. 2

3 ΟΡΙΣΜΟΣ Η λέξη «ΖΗΜΙΑ» με κεφαλαία γράμματα σημαίνει απώλεια ή καταστροφή ή ζημιά στην Ασφαλιζόμενη Περιουσία. Ο ορισμός «ΖΗΜΙΑ» θα ερμηνεύεται ως σύνολο όλων των πληρωμών των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που πραγματοποιούνται για εξόφληση των απαιτήσεων που εγείρονται από ένα και το αυτό γεγονός. Έτσι η διάρκεια και η έκταση οποιασδήποτε ζημιάς που έχει επισυμβεί όπως καθορίζεται θα περιορίζεται σε - 72 συνεχείς ώρες σε ότι αφορά ένα κυκλώνα, τυφώνα, ανεμοθύελλα, βροχοθύελλα, χαλαζοθύελλα, ανεμοστρόβιλο - 72 συνεχείς ώρες σε ότι αφορά σεισμό, υποθαλάσσιο σεισμό, παλιρροιακά κύματα, ηφαιστιογενή έκρηξη - 72 συνεχείς ώρες και μέσα στα όρια μιας πόλης, κωμόπολης, χωριό σε ότι αφορά τους κινδύνους απεργίας, οχλαγωγίας, πολιτικής ταραχής και κακόβουλης ζημιάς συνεχείς ώρες σε ότι αφορά οποιοδήποτε άλλο γεγονός, οποιασδήποτε μορφής φύσης και καμιά ξεχωριστή απώλεια από οποιοδήποτε ασφαλισμένο κίνδυνο, ο οποίος επέρχεται εκτός αυτών των περιοχών, θα περιλαμβάνεται σε αυτήν την επελθούσα απώλεια. ΚΙΝΔΥΝΟΙ Α. ΠΥΡΚΑΓΙΑ εξαιρουμένων: (α) του σεισμού, ηφαιστειογενούς έκρηξης ή άλλης διαταραχής των στοιχείων της φύσης (β) ΖΗΜΙΑΣ που προκαλείται από: (ι) τη δική της αυτόματη ζύμωση ή θέρμανση, ή (ιι)την υποβολή της σε οποιαδήποτε διεργασία που περιλαμβάνει τη χρήση θερμότητας (γ) οποιασδήποτε ΖΗΜΙΑΣ που προκαλείται από ή συνεπεία πυρκαγιάς, είτε τυχαίας είτε άλλως, σε δάση, θάμνους, λειμώνες, Πάμπας ή ζούγκλας και τον καθαρισμό γαιών με φωτιά. (δ) έκρηξη, αλλά ΖΗΜΙΑ από έκρηξη Λεβήτων ή Υγραερίου που χρησιμοποιούνται μόνο για οικιακούς σκοπούς θα θεωρείται ΖΗΜΙΑ από πυρκαγιά που καλύπτεται από το συμβόλαιο. ΚΕΡΑΥΝΟ Β. ΕΚΡΗΞΗ εξαιρουμένης ΖΗΜΙΑΣ: (α) σε λέβητες, προθερμαντήρες ή άλλα αγγεία, μηχανήματα ή συσκευές στις οποίες χρησιμοποιείται πίεση ή στο περιεχόμενο τους που προέρχεται από την έκρηξη (β) που προέρχεται από ή συνεπεία, άμεσα ή έμμεσα, τρομοκρατικών πράξεων που διαπράττονται από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία ενεργούν εκ μέρους ή σε σχέση με οποιαδήποτε οργάνωση. Για τους σκοπούς της εξαίρεσης αυτής «τρομοκρατία» σημαίνει τη χρήση βίας για πολιτικούς σκοπούς και περιλαμβάνει οποιαδήποτε χρήση βίας που στοχεύει στον εκφοβισμό του κοινού ή οποιουδήποτε τμήματος του κοινού. Σε οποιαδήποτε αγωγή, δίκη ή άλλη διαδικασία στην οποία η Εταιρία ισχυρίζεται ότι λόγω αυτής της εξαίρεσης, οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά δεν καλύπτεται από την ασφάλιση αυτή το βάρος της αποδείξεως ότι η ζημιά ή απώλεια αυτή καλύπτεται, φέρει ο Ασφαλισμένος. Γ. ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ και άλλες ιπτάμενες συσκευές και/ή αντικείμενα που ρίπτονται από αυτά. Δ. ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ, ΑΠΕΡΓΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΕΡΓΙΑΣ: ΖΗΜΙΑ που προκαλείται άμεσα από: (α) την πράξη οποιουδήποτε προσώπου που, μαζί με άλλα πρόσωπα, λαμβάνει μέρος σε οποιαδήποτε διατάραξη της δημόσιας τάξης (είτε σε σχέση με απεργία ή ανταπεργία είτε όχι). (β) την πράξη οποιασδήποτε νόμιμα κατεστημένης αρχής για καταστολή ή απόπειρα καταστολής τέτοιας διατάραξης ή για μείωση των συνεπειών οποιασδήποτε τέτοιας διατάραξης (γ) την εσκεμμένη πράξη οποιουδήποτε απεργού ή εργάτη που επηρεάστηκε από την κήρυξη ανταπεργίας και που ενεργείται για προαγωγή απεργίας ή σε αντίδραση προς ανταπεργία. (δ) την πράξη οποιασδήποτε νόμιμα κατεστημένης αρχής προς παρεμπόδιση ή απόπειρα παρεμπόδισης τέτοιας πράξης ή προς μείωση των συνεπειών οποιασδήποτε τέτοιας πράξης. Εξαιρουμένης: 1. ΖΗΜΙΑΣ που προκαλείται από ή συνεπεία, άμεσα ή έμμεσα από: (α) Πράξεις τρομοκρατίας που διαπράττονται από πρόσωπο ή πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους ή σε σχέση με οποιαδήποτε οργάνωση. Για τους σκοπούς της εξαίρεσης αυτής «τρομοκρατία» σημαίνει τη χρήση βίας για πολιτικούς σκοπούς και περιλαμβάνει οποιαδήποτε χρήση βίας που στοχεύει στον εκφοβισμό του κοινού ή οποιουδήποτε τμήματος του κοινού. 3

4 Σε οποιαδήποτε αγωγή, δίκη ή άλλη διαδικασία όπου η Εταιρία ισχυρίζεται ότι λόγω αυτής της εξαίρεσης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά δεν καλύπτεται από την ασφάλιση αυτή, το βάρος της απόδειξης ότι η απώλεια ή η ζημιά αυτή καλύπτεται, φέρει ο Ασφαλισμένος. (β) Πολιτική αναταραχή που προσλαμβάνει τις διαστάσεις ή που ισοδυναμεί με λαϊκή εξέγερση. (γ) Την κακόβουλη πράξη οποιουδήποτε προσώπου (είτε η πράξη αυτή διαπράττεται στη διάρκεια διατάραξης της δημόσιας τάξης είτε όχι) που δε είναι η εσκεμμένη πράξη οποιουδήποτε ταραχοποιού, απεργού ή εργάτη που επηρεάστηκε από την κήρυξη ανταπεργίας και που ενεργείται για προαγωγή οχλαγωγίας ή απεργίας ή σε αντίδραση προς ανταπεργία. 2. (α) Απώλειας εσόδων, απώλειας από καθυστέρηση, απώλειας δυνατότητας διάθεσης των εμπορευμάτων ή άλλης συνεπακόλουθης ή έμμεσης απώλειας ή ζημιάς οποιουδήποτε είδους ή περιγραφής. (β) ΖΗΜΙΑΣ που προκύπτει από ολική ή μερική παύση των εργασιών ή την επιβράδυνση ή διακοπή ή παύση οποιασδήποτε διαδικασίας ή δραστηριότητας. (γ) ΖΗΜΙΑΣ που προκύπτει από μόνιμη ή προσωρινή στέρηση της κατοχής ένεκα δήμευσης, στρατιωτικής επίταξης ή επίταξης από οποιαδήποτε νόμιμα κατεστημένη αρχή. (δ) ΖΗΜΙΑΣ που προκύπτει από μόνιμη ή προσωρινή στέρηση της κατοχής οποιουδήποτε κτηρίου ένεκα της παράνομης κατοχής τούτου από οποιαδήποτε πρόσωπο. ΝΟΕΙΤΑΙ μολαταύτα ότι βάσει των υποπαραγράφων 2(γ) ή (δ) πιο πάνω η Εταιρία δεν απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Ασφαλισμένου όσον αφορά φυσικές ζημιές στην Ασφαλιζόμενη Περιουσία που προέκυψαν πριν την στέρηση της κατοχής ή κατά τη διάρκεια της προσωρινής στέρησης της κατοχής. Ε. ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΖΗΜΙΑ: ΖΗΜΙΑ στην ασφαλιζόμενη περιουσία που προκαλείται άμεσα από κακόβουλη πράξη οποιουδήποτε προσώπου (είτε η πράξη αυτή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια διατάραξης της δημόσιας τάξης είτε όχι) εκτός από ΖΗΜΙΑ από πυρκαγιά ή έκρηξη ούτε για οποιαδήποτε ΖΗΜΙΑ που προκαλείται από κλοπή ή απόπειρα κλοπής. ΣΤ. ΣΕΙΣΜΟΣ Ή ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΓΕΝΗΣ ΕΚΡΗΞΗ (συμπεριλαμβάνεται πλήμμυρα ή υπερεκχείλιση της θάλασσας που προκαλείται σαν αποτέλεσμα). Ζ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ (HURRICANE), ΤΥΦΩΝΑΣ (TYPHOON), ΣΙΦΟΥΝΑΣ (TORNADO), ΚΥΚΛΩΝΑΣ (CYCLONE) Ή ΑΛΛΗ ΘΥΕΛΛΑ (STORM) Ή ΒΙΑΙΗ ΘΥΕΛΛΑ (TEMPEST) Εξαιρουμένης ΖΗΜΙΑΣ (i) που προκαλείται από: (α) τη διαφυγή υδάτων από τις κανονικές παρυφές φυσικής ή τεχνητής υδάτινης οδού ή λίμνης, υδατοδεξαμενής, διώρυγας ή φράγματος ή οποιωνδήποτε ντεποζίτων, συσκευών σωλήνων (β) πλήμμυρα από τη θάλασσα είτε αυτή προέρχεται από θύελλα ή άλλως πως: (ii) που προκαλείται από παγετό, καθίζηση ή κατολίσθηση εδάφους (iii) σε τέντες, κουρτίνες, πινακίδες, διακοσμητικά τεμάχια, φωτιστικές συσκευές, αντένες τηλεόρασης και ραδιοφώνου, δορυφορικές αντένες, κεραίες και εξαρτήματα, ιστούς και πυργίσκους και άλλα εξωτερικά μόνιμα προσαρτήματα και εγκαταστάσεις, καγκελόπορτες και περιτοιχίσματα και κινητά αντικείμενα σε ανοικτούς χώρους (iv) σε υποστατικά υπό ανέγερση, μετατροπή ή επισκευή, εκτός αν όλες οι εξωτερικές θύρες, παράθυρα και άλλα ανοίγματα είναι συμπληρωμένα και προστατευμένα εναντίον τέτοιων κινδύνων (v) από νερά ή βροχή πλην νερών ή βροχής που εισέρχονται στο κτήριο δια μέσου ανοιγμάτων που προκαλούνται στο οικοδόμημα λόγω της άμεσης ισχύος τέτοιων κινδύνων. Η. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ (HURRICANE), ΤΥΦΩΝΑΣ (TYPHOON), ΣΙΦΟΥΝΑΣ (TORNADO), ΚΥΚΛΩΝΑΣ (CYCLONE) Ή ΑΛΛΗ ΘΥΕΛΛΑ (STORM) Ή ΒΙΑΙΗ ΘΥΕΛΛΑ (TEMPEST) ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑ (FLOOD) Εξαιρουμένης ΖΗΜΙΑΣ (i) (ii) που προκαλείται από παγετό, καθίζηση ή κατολίσθηση εδάφους σε τέντες, κουρτίνες, πινακίδες, διακοσμητικά τεμάχια, φωτιστικές συσκευές, αντένες τηλεόρασης και ραδιοφώνου, δορυφορικές αντένες, κεραίες και εξαρτήματα, ιστούς και πυργίσκους και άλλα εξωτερικά μόνιμα προσαρτήματα και εγκαταστάσεις, καγκελόπορτες και περιτοιχίσματα και κινητά αντικείμενα σε ανοικτούς χώρους. (iii) σε υποστατικά υπό ανέγερση, μετατροπή ή επισκευή, εκτός αν όλες οι εξωτερικές θύρες, παράθυρα και άλλα ανοίγματα είναι συμπληρωμένα και προστατευμένα εναντίον τέτοιων κινδύνων (iv) από βροχή πλην βροχής που εισέρχεται στο κτήριο δια μέσου ανοιγμάτων που προκαλούνται στο οικοδόμημα (v) λόγω της άμεσης ισχύος τέτοιων κινδύνων. που προκαλείται από τη διαφυγή νερού από οποιαδήποτε δεξαμενή, συσκευή ή σωλήνα 4

5 Θ. ΔΙΑΦΥΓΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ, ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΡΗΞΗ Ή ΥΠΕΡΕΚΧΕΙΛΙΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εξαιρουμένης: (i) ΖΗΜΙΑΣ στις εγκαταστάσεις. (ii) ΖΗΜΙΑΣ που προκαλείται από νερά που εκβάλλονται ή διαρρέουν από εγκατάσταση αυτόματης συσκευής κατάσβεσης πυρκαγιάς δια ραντισμού (sprinklers). (iii) ΖΗΜΙΑΣ που προκαλείται από νερά που εκβάλλονται ή διαρρέουν από εγκατάσταση ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς διάβρωσης ή σκουριάσματος. (iv) ΖΗΜΙΑΣ που προκαλείται από επιδιόρθωση, μετακίνηση ή επέκταση των δεξαμενών, συσκευών ή σωλήνων. (v) ΖΗΜΙΑΣ που προκαλείται από πήξη που οφείλεται στην αμέλεια του Ασφαλιζομένου. (vi) ΖΗΜΙΑΣ σχετικά με οποιοδήποτε κτήριο που είναι κενό ή που δεν χρησιμοποιείται. Ι. ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΟΧΗΜΑ Ή ΖΩΟ Εξαιρουμένης ΖΗΜΙΑΣ που προκαλείται από οποιοδήποτε όχημα ή ζώο που ανήκει ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε κατόχου του ακινήτου ή των υπαλλήλων τους. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Το Ασφαλιστήριο αυτό δεν καλύπτει: Ι. ΖΗΜΙΑ: (α) που προκαλείται από: (i) οχλαγωγία, πολιτική αναταραχή, απεργούς ή εργάτες που επηρεάζονται από την κήρυξη ανταπεργίας, εκτός αν ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ Δ καθορίζεται στον Πίνακα και σ αυτή την περίπτωση μόνο στην έκταση που αναφέρεται (ii) πόλεμο, εισβολή, πράξη εξωτερικού εχθρού, εχθροπραξίες ή πολεμικές επιχειρήσεις (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφύλιος πόλεμος (iii) ανταρσία, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνημα, στάση, επανάσταση, κατάληψη εξουσίας με στρατιωτική ενέργεια ή σφετερισμό, στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση πολιορκίας ή οποιαδήποτε γεγονότα ή αίτια που καθορίζουν την κήρυξη ή διατήρηση του στρατιωτικού νόμου ή της κατάστασης πολιορκίας. (β) σε οποιαδήποτε περιουσία ή οποιαδήποτε απώλεια ή δαπάνη που προκαλείται ή προκύπτει από αυτή ή οποιαδήποτε συνεπακόλουθη απώλεια που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα ή που συνδράμεται από ή προκαλείται από: (γ) (δ) (ε) (i) ύλη πυρηνικών όπλων (ii) ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση από ραδιενέργεια από οποιαδήποτε πυρηνικά καύσιμα ή οποιαδήποτε πυρηνικά κατάλοιπα από την καύση πυρηνικών καυσίμων. Για τους σκοπούς της εξαίρεσης αυτής μόνο, η καύση περιλαμβάνει οποιαδήποτε αυτοδύναμη μέθοδο πυρηνικής διάσπασης. σε οποιαδήποτε ηλεκτρική μηχανή, συσκευή ή οποιοδήποτε μέρος της ηλεκτρικής εγκατάστασης που προκύπτει ή προκαλείται από υπέρβαση ταχύτητας, υπερβολική πίεση, βραχυκύκλωμα, αυτοθέρμανση, σχηματισμό τόξου ή διαρροή ηλεκτρισμού από οποιαδήποτε αιτία περιλαμβανομένου του κεραυνού. ΝΟΕΙΤΑΙ ότι η εξαίρεση αυτή θα ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μηχανή, συσκευή, ή μέρος της ηλεκτρικής εγκατάστασης που έχει επηρεασθεί, και όχι για άλλες μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρική εγκατάσταση που καταστράφηκε ή υπέστη ζημιά από πυρκαγιά που προκλήθηκε από τη συγκεκριμένη μηχανή, συσκευή ή άλλη ηλεκτρική εγκατάσταση. που προκαλείται από ρύπανση ή μόλυνση (εκτός αν εξαιρείται διαφορετικά) από ΖΗΜΙΑ στην Ασφαλιζόμενη Περιουσία που προκλήθηκε από: (i) ρύπανση ή μόλυνση που προκύπτει από Κίνδυνο που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αυτό (ii) οποιοδήποτε Κίνδυνο που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αυτό και που προκύπτει από ρύπανση ή μόλυνση που προκαλείται από ελαττωματικά υλικά, κακοτεχνία ή από ελάττωμα παράλειψη στο σχέδιο ή στις προδιαγραφές. (στ) που προκαλείται από κλοπή ή απόπειρα κλοπής κατά ή μετά που συμβαίνει ένας καλυπτόμενος κίνδυνος. ΙΙ. (α) Εμπορεύματα που βρίσκονται στην κατοχή του ασφαλισμένου ως θεματοφύλακα ή παραγγελιοδόχου, πολύτιμα μέταλλα σε ράβδους ή άδετους πολύτιμους λίθους, νομίσματα σε κέρματα ή χαρτονομίσματα, επιταγές, χρεόγραφα, ομολογίες, γραμματόσημα, έγγραφα, χειρόγραφα, εμπορικά βιβλία, αρχεία συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, δείγματα, πρότυπα, μήτρες, σχέδια, ιχνογραφήματα ή σχεδιαγράμματα, εκρηκτικές ύλες, εκτός αν αναφέρεται ειδικά ότι καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο αυτό. (β) ΖΗΜΙΑ σε περιουσία που κατά το χρόνο της επέλευσης της ΖΗΜΙΑΣ αυτής, ήταν ασφαλισμένη, ή αν δεν υπήρχε το Ασφαλιστήριο αυτό, θα ήταν ασφαλισμένη με ναυτασφαλιστήριο ή ναυτοασφαλιστηρία, εκτός όσον αφορά οποιοδήποτε ποσό που υπερβαίνει το ποσό που θα πληρωνόταν δυνάμει του ναυτασφαλιστηρίου ή ναυτασφαλιστηρίων αν δεν είχε συναφθεί η ασφάλιση αυτή. 5

6 ΙΙΙ. Συνεπακόλουθη απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους ή περιγραφής εκτός από απώλεια ενοικίων όταν η απώλεια αυτή καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αυτό με Συμπληρωματική Ρήτρα Κάλυψης. IV. Το Αφαιρετέο Ποσό που καθορίζεται στον πίνακα σχετικά με κάθε ΚΙΝΔΥΝΟ. Το Αφαιρετέο Ποσό έχει εφαρμογή σε κάθε μια απώλεια σε κάθε χωριστή τοποθεσία όπως εξακριβώνεται μετά την εφαρμογή του Αναλογικού Όρου (Υποασφάλιση). V. Aπώλεια, ζημιά ή οικονομική επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσης η οποία άμεσα ή έμμεσα προκαλείται ή απορρέει από ή επισυμβαίνει ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με οποιαδήποτε τρομοκρατική πράξη, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία η οποία συμβάλλει είτε ταυτόχρονα είτε, με οποιαδήποτε άλλη σειρά στην απώλεια, ζημιά ή οικονομική επιβάρυνση. Για τους σκοπούς της εξαίρεσης αυτής, «τρομοκρατική πράξη» σημαίνει βίαιη πράξη ή πράξη που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή, υλική ή άυλη περιουσία ή υποδομή με πρόθεση ή με αποτέλεσμα τον επηρεασμό οποιασδήποτε Κυβέρνησης ή τον εκφοβισμό του κοινού ή μέρους αυτού. Σε οποιαδήποτε αγωγή ή άλλη νομική διαδικασία κατά την οποία ο ασφαλιστής ισχυρίζεται ότι ως συνέπεια του ορισμού αυτού απώλεια ή ζημιά ή οικονομική επιβάρυνση δεν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο, η υποχρέωση προς απόδειξη ότι η απώλεια, ζημιά ή επιβάρυνση καλύπτεται, θα βαρύνει τον ασφαλισμένο. ΟΡΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1. Ενέργειες του Ασφαλισμένου Αν περιέλθει σε γνώση του οποιοδήποτε περιστατικό που δίνει λαβή ή μπορεί να δώσει λαβή για την υποβολή απαίτησης βάσει του Ασφαλιστήριο αυτού, ο Ασφαλισμένος οφείλει: (α) αμέσως: (i) να λάβει μέτρα για μετριασμό της απώλειας ή ζημιάς (ii) να ειδοποιήσει γραπτώς την Εταιρία (iii) να ειδοποιήσει την αστυνομία στην περίπτωση εσκεμμένης ή κακόβουλης ζημιάς (β) μέσα σε 30 μέρες ή μέσα σε περαιτέρω προθεσμία την οποία δυνατόν να του παραχωρήσει γραπτώς η Εταιρία να υποβάλει στην Εταιρία: (i) γραπτή απαίτηση για την απώλεια ή ζημιά που να περιλαμβάνει όσο είναι λογικά πρακτικό λεπτομερή περιγραφή όλων των διαφόρων αντικειμένων ή περιουσιακών στοιχείων που χάθηκαν ή καταστράφηκαν και το αντίστοιχο ποσό της απώλειας ή ζημιάς, λαμβανομένης υπόψη της αξίας τους κατά το χρόνο της απώλειας ή ζημιάς. (ii) λεπτομέρειες οποιωνδήποτε άλλων ασφαλειών που πιθανόν να υπάρχουν. Ο Ασφαλισμένος οφείλει οποτεδήποτε, με έξοδα του, να προσάγει, εφοδιάζει και δίνει στην Εταιρία κάθε συμπληρωματική λεπτομέρεια, σχέδια, προδιαγραφές, βιβλία, αποδείξεις, τιμολόγια, διπλότυπα ή αντίγραφα τους, έγγραφα, αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την απαίτηση και την προέλευση και αιτία της απώλειας ή ζημιάς και τις περιστάσεις υπό τις οποίες προέκυψε η απώλεια ή ζημιά, και σχετικά με οποιαδήποτε ζημιά που αφορά την ευθύνη ή το ποσό της ευθύνης της Εταιρίας όπως λογικά μπορεί να ζητηθεί από ή εκ μέρους της Εταιρίας, συνοδευόμενα από ένορκη δήλωση ή άλλον τύπο που καθορίζεται από τη Νομοθεσία αναφορικά με το αληθές της απαίτησης και οποιωνδήποτε γεγονότων που σχετίζονται με αυτή. 2. Στέρηση Δικαιωμάτων (α) Όλα τα οφέλη, δυνάμει του Ασφαλιστηρίου διαγράφονται αν οποιαδήποτε απαίτηση που υποβλήθηκε είναι κατά οποιονδήποτε τρόπο δόλια ή αν ο Ασφαλισμένος ή οποιοσδήποτε άλλος που ενεργεί εκ μέρους του χρησιμοποιήσει δόλια μέσα ή τεχνάσματα για να πετύχει όφελος δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού ή αν προκληθεί ΖΗΜΙΑ από εσκεμμένη πράξη ή με τη συγκατάθεση του Ασφαλισμένου. (β) Τα οφέλη δυνάμει του Ασφαλιστηρίου διαγράφονται επίσης αναφορικά με οποιαδήποτε απαίτηση: (i) που υποβλήθηκε και απορρίφθηκε και δεν καταχωρήθηκε αγωγή μέσα σε δώδεκα μήνες από την εν λόγω απόρριψη, ή (ii) σε περίπτωση που διεξάγεται διαιτησία σύμφωνα με τον Όρο Απαιτήσεων 9 του ασφαλιστηρίου αυτού και δεν καταχωρηθεί αγωγή μέσα σε δώδεκα μήνες από την έκδοση της απόφασης του διαιτητή ή των διαιτητών ή τους επιδιαιτητή. 3. Αποκατάσταση Η Εταιρία έχει δικαίωμα εκλογής να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει την περιουσία που έπαθε ζημιά ή που καταστράφηκε, ή οποιοδήποτε μέρος αυτής, αντί να καταβάλει το ποσό της απώλειας ή ζημιάς, ή μπορεί να συμπράξει με οποιαδήποτε άλλη Εταιρία ή Ασφαλιστές, αλλά η Εταιρία δεν υποχρεούται να επιδιορθώσει επακριβώς ή πλήρως, αλλά μόνο εφόσον επιτρέπουν οι περιστάσεις και κατά τρόπο λογικά επαρκή, σε καμιά δε περίπτωση δεν υποχρεούται η Εταιρία να δαπανήσει περισσότερα για την επιδιόρθωση απ όσα θα απαιτείτο να δαπανηθούν για την επιδιόρθωση της εν λόγω περιουσίας στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν αυτή κατά το χρόνο που έχει συμβεί η απώλεια ή ζημιά ή περισσότερα από την ασφαλισμένη αξία της περιουσίας. Αν η Εταιρία επιλέξει να επιδιορθώσει ή αντικαταστήσει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ο Ασφαλισμένος οφείλει με δικά του έξοδα, να εφοδιάσει την Εταιρία με σχέδια, προδιαγραφές, μετρήσεις, ποσότητες και άλλες λεπτομέρειες που θα απαιτήσει η Εταιρία, καμιά δε πράξη που διενεργείται από την Εταιρία ή εκ μέρους της με σκοπό την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση δεν θα θεωρηθεί ως επιλογή της Εταιρίας να επιδιορθώσει ή αντικαταστήσει. 6

7 Αν σε οποιαδήποτε περίπτωση η Εταιρία αδυνατεί να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει την Ασφαλιζόμενη Περιουσία λόγω δημοτικών ή άλλων σε ισχύ κανονισμών που διέπουν την ευθυγράμμιση των οδών, ή την οικοδόμηση κτηρίων, ή άλλως, η Εταιρία θα είναι, σε κάθε τέτοια περίπτωση, υπόλογη να καταβάλει τα ποσά που θα απαιτούνταν για την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση της εν λόγω περιουσίας αν αυτή θα μπορούσε νόμιμα να επαναφερθεί στην προηγούμενη της κατάσταση. 4. Ρήτρα Ζεύγους ή Σειράς (SET) Όταν αντικείμενο αποτελείται από κομμάτια σε Ζεύγος ή Σειρά, το Ασφαλιστήριο αυτό δεν θα πληρώνει περισσότερο από την αξία οποιουδήποτε ιδιαίτερου μέρους που έχει απολεσθεί, καταστραφεί ή υποστεί ζημιά, χωρίς αναφορά σε τυχόν ειδική αξία που τέτοιο κομμάτι μπορεί να έχει σαν μέρος τέτοιου ζεύγους ή σειράς ούτε περισσότερο από το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί στην ασφαλισμένη αξία του ζεύγους ή σειράς. 5. Δικαιώματα της Εταιρίας μετά την υποβολή απαίτησης Κατά την επέλευση ΖΗΜΙΑΣ σε σχέση με την οποία υποβάλλεται απαίτηση, η Εταιρία και οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από την Εταιρία μπορεί, δίχως να υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη ή να μειώνει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά της Εταιρίας δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού: (α) να εισέλθει, να θέσει υπό ή να διατηρήσει την κατοχή του κτηρίου όπου συνέβηκε η ΖΗΜΙΑ (β) να θέσει υπό την κατοχή της ή να αξιώσει την παράδοση στην Εταιρία οποιωνδήποτε Περιουσιακών Στοιχείων που είναι Ασφαλισμένα και να χειριστεί τα εν λόγω Περιουσιακά Στοιχεία για οποιοδήποτε λογικό σκοπό και κατά οποιοδήποτε εύλογο τρόπο. Κανένα περιουσιακό στοιχείο δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί προς όφελος της Εταιρίας είτε αυτά περιήλθαν στην κατοχή της Εταιρίας ή όχι. 6. Αναλογικός Όρος (Υποασφάλιση) Αν κατά το χρόνο οποιασδήποτε ΖΗΜΙΑΣ η Ασφαλιζόμενη Περιουσία είναι συλλογικά μεγαλύτερης αξίας από το ασφαλισμένο ποσό, ο Ασφαλισμένος θα επιβαρύνεται με μέρος της απώλειας που αντιστοιχεί άμεσα προς το αναλογούν ποσό της υποασφάλισης. Κάθε αντικείμενο, αν υπάρχουν περισσότερα του ενός, που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο υπόκειται στις πρόνοιες του Όρου αυτού ξεχωριστά. 7. Συνεισφορά Αν κατά το χρόνο της επέλευσης οποιασδήποτε ΖΗΜΙΑΣ υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια που έγινε από ή εκ μέρους του ασφαλισμένου που καλύπτει οποιαδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία που απωλέσθηκαν, καταστράφηκαν ή που υπέστησαν ζημιά, η ευθύνη της Εταιρίας δυνάμει του παρόντος Ασφαλιστηρίου περιορίζεται στη σύμμετρη αναλογία της εν λόγω ΖΗΜΙΑΣ. Αν οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια είναι διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει οποιαδήποτε από την ασφαλιζόμενη περιουσία, αλλά υπόκειται σε οποιοδήποτε όρο σύμφωνα με τον οποίο αυτή δεν έχει ισότιμη εφαρμογή με το Ασφαλιστήριο αυτό είτε εν λόγω είτε εν μέρει ή εξαιρείται από την υποχρέωση να συνεισφέρει κατά σύμμετρη αναλογία στην καταστροφή ή ζημιά, η ευθύνη της Εταιρίας δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού περιορίζεται στην αναλογία της καταστροφής ή ζημιάς που το ασφαλισμένο από το παρόν Ασφαλιστήριο ποσό, φέρει στην αξία της περιουσίας. 8. Υποκατάσταση Οποιοδήποτε πρόσωπο που προβάλλει αξίωση δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού υποχρεούται, κατόπιν παράκλησης και με έξοδα της Εταιρίας, να προβεί και να συγκατατεθεί στη διενέργεια και να επιτρέψει την διενέργεια όλων των πράξεων και διαβημάτων που δυνατόν να απαιτηθούν ή να ζητηθούν εύλογα από την Εταιρία με σκοπό τη διεκδίκηση κάθε δικαιώματος ή θεραπείας ή για την εξασφάλισης απαλλαγής ή αποζημίωσης από τρίτους στα οποία η Εταιρία θα υποκατασταθεί ή στα οποία αυτή δικαιούται αφού καταβάλει ή επανορθώσει οποιαδήποτε καταστροφή ή ζημιά δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού, αδιάφορα αν οι πράξεις ή οι ενέργειες αυτές είναι ή θα καταστούν ή θα απαιτηθούν αναγκαίες ή θα απαιτηθούν πριν ή μετά την καταβολή αποζημίωσης από την Εταιρία. 9. Διαιτησία Στην περίπτωση που αναφύεται διαφωνία ως προς το πληρωτέο ποσό δυνάμει του παρόντος Ασφαλιστηρίου αυτή υποβάλλεται στην κρίση ενός διαιτητή, που θα διορίζεται γραπτώς από τα διαφωνούντα μέρη, ή σε περίπτωση που δεν συμφωνούν για το διορισμός ενός διαιτητή, υποβάλλεται στην κρίση δύο αμερόληπτων προσώπων ως διαιτητών, ο καθένας από τους οποίους διορίζεται γραπτώς από το κάθε μέρος μέσα σε δύο ημερολογιακούς μήνες μετά από σχετική γραπτή αίτηση του ενός συμβαλλομένου προς τον άλλον. Αν το ένα από τα δύο μέρη αρνηθεί ή παραλείψει να διορίσει διαιτητή μέσα σε δύο ημερολογιακούς μήνες μετά τη λήψη γραπτής ειδοποίησης με την οποία ζητείται ο διορισμός, το άλλο μέρος έχει το δικαίωμα να διορίσει ένα μοναδικό διαιτητή και σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των διαιτητών, η διαφορά παραπέμπεται στην κρίση ενός επιδιαιτητή που θα διορίζεται γραπτώς από αυτούς προτού αυτοί επιληφθούν της διαφοράς και ο οποίος θα παρακάθεται στις συνεδριάσεις μαζί με τους διαιτητές και θα προεδρεύει σ αυτές. Τα έξοδα της διαδικασίας και της απόφασης υπόκεινται στην κρίση του διαιτητή, των διαιτητών ή του επιδιαιτητή ο οποίος εκδίδει την απόφαση. Με το παρόν ρητά συμφωνείται και δηλώνεται ότι αποτελεί απαράβατο όρο για καταχώρηση κάθε αγωγής ή έναρξης δικαστικής διαδικασίας, με βάση το Ασφαλιστήριο αυτό, η έκδοση πριν από την καταχώρηση της αγωγής ή έναρξης δικαστικής διαδικασίας, διαιτητικής απόφασης από το διαιτητή, τους διαιτητές ή τον επιδιαιτητή όσον αφορά το ποσό της απώλειας ή ζημιάς, αν τούτο αμφισβητείται. 7

8 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Οι ακόλουθες Πρόσθετες Πράξεις έχουν εφαρμογή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται η κατάλληλη αναφορά στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου κάτω από την Επικεφαλίδα «Πρόσθετες Πράξεις» Απώλεια Ενοικίου Αν η ασφαλισμένη περιουσία υποστεί ΖΗΜΙΑ από ασφαλισμένο κίνδυνο σε βαθμό που καθιστά το κτήριο ακατάλληλο να συνεχίσει να χρησιμοποιείται για το σκοπό που περιγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για τα ενοίκια που θα απολέσει κατά τη χρονική περίοδο των επιδιορθώσεων. Δηλώνεται και συμφωνείται ότι η ευθύνη της Εταιρίας ως προς το πληρωτέο ποσό δεν θα υπερβεί εκείνο το ποσοστό του Ποσού Ασφάλισης για το Ενοίκιο που ισούται με το ποσοστό της περιόδου που το κτήριο παραμένει ακατάλληλο προς χρήση σε σχέση με την περίοδο κάλυψης για ενοίκια που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο και σε καμιά περίπτωση θα υπερβεί το Όριο Αποζημίωσης που καθορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου για την κάλυψη Απώλειας Ενοικίου Απομάκρυνση Ερειπίων Δηλώνεται και συμφωνείται ότι η ασφάλιση δυνάμει του παρόντος Ασφαλιστηρίου επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει έξοδα και δαπάνες που κατέστη αναγκαίο να γίνουν από τον Ασφαλισμένο με την συγκατάθεση της Εταιρίας: (α) για την απομάκρυνση ερειπίων (β) για τη διάλυση ή/και κατεδάφιση (γ) υποστήριξη και υποστύλωμα του μέρους ή μερών της Ασφαλισμένης Περιουσίας δυνάμει του παρόντος Ασφαλιστηρίου που καταστρέφονται ή υφίστανται ΖΗΜΙΑ από ασφαλισμένο κίνδυνο. Το ποσό που εισπράττεται δυνάμει του όρου αυτού δεν θα υπερβεί το όριο αποζημίωσης που αναφέρεται ειδικά στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου για Απομάκρυνση Ερειπίων. Η Εταιρία δεν θα καταβάλει έξοδα ή δαπάνες α) που διενεργούνται για την απομάκρυνση ερειπίων έξω από τον χώρο στον οποίο βρισκόταν η περιουσία που καταστράφηκε ή που υπέστη ΖΗΜΙΑ και την περιοχή που γειτονεύει άμεσα με το χώρο αυτό. β) που προκύπτουν συνεπεία της ρύπανσης ή μόλυνσης περιουσίας που δεν είναι ασφαλισμένη με το Ασφαλιστήριο αυτό. γ) για καθάρισμα επιφανειών που δεν έχουν καταστραφεί ή υποστεί ΖΗΜΙΑ Αμοιβή Αρχιτεκτόνων και Επιμετρητών Δηλώνεται και συμφωνείται ότι η ασφάλιση δυνάμει του παρόντος Ασφαλιστηρίου επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει την αμοιβή Αρχιτεκτόνων και Επιμετρητών (για εκτιμήσεις, σχέδια, προδιαγραφές, επιμετρήσεις, προσφορές και επίβλεψη) που κατέστη αναγκαίο να πληρωθεί κατά την αποκατάσταση ή αντικατάσταση του εν λόγω κτηρίου μετά από καταστροφή ή βλάβη από οποιονδήποτε ασφαλισμένο με το παρόν Ασφαλιστήριο κίνδυνο εξαιρουμένων των ποσών που η Εταιρία, κατά την κρίση της, διαθέτει για την ολική ή μερική αποκατάσταση ή αντικατάσταση της περιουσίας που υφίσταται καταστροφή ή βλάβη. Όμως, σε καμία περίπτωση τα ποσά της Αμοιβής Αρχιτεκτόνων και Επιμετρητών δεν θα υπερβούν του ορίου αποζημίωσης που αναφέρεται ειδικά στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου για Αμοιβή Αρχιτεκτόνων και Επιμετρητών. Δηλώνεται και συμφωνείται ότι το ποσό που θα πληρωθεί δεν περιλαμβάνει έξοδα που έγιναν σε σχέση με την ετοιμασία της απαίτησης του Ασφαλισμένου Αρχεία Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Δηλώνεται και συμφωνείται ότι με αντάλλαγμα την καταβολή επιπρόσθετου ασφαλίστρου και τηρουμένων των υπολοίπων όρων, προϋποθέσεων, εξαιρέσεων και πρόσθετων πράξεων η ασφάλιση δυνάμει του παρόντος Ασφαλιστηρίου επεκτείνεται ώστε να καλύπτει έξοδα και δαπάνες που κατέστη αναγκαίο να γίνουν σε σχέση για την παραγωγή πληροφοριών που θα καταχωρηθούν στα Αρχεία των Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, αλλά εξαιρουμένων πρόσθετων εξόδων που γίνονται για να επιταχυνθεί η αναπαραγωγή Αρχείων Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το καλό της επιχείρησης. Η ευθύνη της Εταιρίας κάτω από αυτή την επέκταση σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει του ορίου αποζημίωσης που αναφέρεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου Σπάσιμο Υαλοπινάκων Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, με αντάλλαγμα την καταβολή επιπρόσθετου ασφαλίστρου, κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου ή εξαίρεσης του Ασφαλιστηρίου, η ασφαλιστική κάλυψη που προσφέρεται με το παρόν Ασφαλιστήριο, επεκτείνεται και καλύπτει ΖΗΜΙΑ του ασφαλιζομένου που θα προκληθεί μετά από σπάσιμο των υαλοπινάκων που αναφέρονται στον πίνακα του Ασφαλιστηρίου. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για: 1. Οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη γραμμάτων ή άλλων παραστάσεων εφ όσον η ζημιά ή βλάβη δεν προήλθε από σπάσιμο των ασφαλισμένων υαλοπινάκων. 2. Ζημιά ή βλάβη οποιουδήποτε είδους πλαισίων. 8

9 3. Ζημιά ή βλάβη που οφείλεται σε λανθασμένη ή πλημμελή μελέτη της εγκατάστασης των υαλοπινάκων. 4. Ζημιά ή σπάσιμο υαλοπινάκων κατά την επανατοποθέτησή τους. 5. Έξοδα μεταφοράς και αντικατάστασης πλαισίων ή και εξαρτημάτων των ασφαλιζομένων υαλοπινάκων 6. Ζημιά ή σπάσιμο των υαλοπινάκων που προκαλείται κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, απεργιών ή και διαδηλώσεων 7. Τραυματισμούς, ζημιά ή απώλεια οποιουδήποτε αντικειμένου που οφείλεται σε σπάσιμο υαλοπίνακα. 8. Οποιαδήποτε συνεπακόλουθη ζημιά που προκαλείται στον ασφαλισμένο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εξ αιτίας σπασίματος των υαλοπινάκων 9. Ζημιά που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από πυρκαγιά, έκρηξη (εκτός αν οι υαλοπίνακες δεν είναι ασφαλισμένοι σαν μέρος της οικοδομής με Ασφαλιστήριο συμβόλαιο πυρός) σεισμό ή τη χρήση εκρηκτικών υλών. 10. Οποιαδήποτε ζημιά από γδάρσιμο (scratching), ξεφύλλισμα (chipping) ή και ζημιά σε οποιαδήποτε γράμματα ή παρόμοια διακοσμητική εργασία πάνω στο γυαλί. Αποζημιώσεις: 1. Η πληρωτέα αποζημίωση σύμφωνα με την παρούσα πρόσθετη πράξη υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα τιμή των υαλοπινάκων κατά τη μέρα του σπασίματος τους και ουδέποτε μπορεί να ξεπεράσει το ασφαλιζόμενο ποσό που αναφέρεται στον πίνακα του Ασφαλιστηρίου. Η Εταιρία έχει την εκλογή είτε να πληρώσει την αξία των σπασμένων υαλοπινάκων είτε να τους αντικαταστήσει με άλλους παρόμοιας ποιότητας. 2. Η Εταιρία δεν ευθύνεται στην περίπτωση που θα αναλάβει την αντικατάσταση των σπασμένων υαλοπινάκων, για οποιαδήποτε διακοπή ή καθυστέρηση στις εργασίες αποκατάστασης, εφ όσον η εργασία αυτή έχει ανατεθεί σε αναγνωρισμένη επιχείρηση προμήθειας και εγκατάστασης υαλοπινάκων. 3. Οποιοδήποτε μέρος των ασφαλισμένων υαλοπινάκων, για τους οποίους καταβλήθηκε αποζημίωση, διασώθηκε αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας, ο δε ασφαλισμένος οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για περιορισμό οποιουδήποτε επί πλέον σπασίματος ή βλάβης στους υαλοπίνακες αυτούς, ακόμα δε, να επιτρέψει στην Εταιρία να πάρει τα κατά την κρίση της αναγκαία μέτρα για τον σκοπό αυτό. 4. Σε περίπτωση σπασίματος ασφαλισμένου υαλοπίνακα και αντικατάστασής του από την Εταιρία ή πληρωμής της αξίας του, η ισχύς της παρούσας πρόσθετης πράξης ακυρώνεται για τον εν λόγω υαλοπίνακα, εκτός αν γίνει πρόσθετη ειδική γραπτή συμφωνία και πληρωθούν συμπληρωματικά τα ανάλογα ασφάλιστρα. Σε περίπτωση σπασίματος όλων των ασφαλισμένων υαλοπινάκων και αντικατάστασης ή πληρωμής της αξίας τους από την Εταιρία η παρούσα πρόσθετη πράξη ακυρώνεται στο σύνολό της. Συμφωνείται ότι για την παρούσα κάλυψη ισχύει απαλλαγή ίση με το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, και η Εταιρία θα ευθύνεται για το ποσόν πέραν της απαλλαγής Φωτιά Θάμνων Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, με αντάλλαγμα την καταβολή επιπρόσθετου ασφαλίστρου, κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου ή εξαίρεσης του Ασφαλιστηρίου, η ασφαλιστική κάλυψη επεκτείνεται να περιλαμβάνει απώλεια ή ΖΗΜΙΑ που προκαλείται στην Ασφαλισμένη Περιουσία από ή συνεπεία πυρκαγιάς σε δάση, θάμνους, λειμώνες, πάμπας ή ζούγκλα και σε καθαρισμό γαιών με φωτιά νοουμένου ότι ένας ανατρεπτικός διάδρομος φωτιάς όχι μικρότερος σε πλάτος από 20 πόδια θα διατηρείται καθαρός από ξηρή βλάστηση Βραχυκύκλωμα Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, με αντάλλαγμα την καταβολή επιπρόσθετου ασφαλίστρου, κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου ή εξαίρεσης του Ασφαλιστηρίου, η ασφαλιστική κάλυψη που προσφέρεται με το παρόν Ασφαλιστήριο, επεκτείνεται, να καλύπτει ΖΗΜΙΑ της ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής μηχανής και/ή συσκευής και/ή κάθε τμήματος της ηλεκτρικής και/ή ηλεκτρονικής εγκατάστασης που προκαλείται από υπέρβαση ταχύτητας, υπέρτασης βραχυκυκλώματος, σχηματισμός τόξου, αυτοθέρμανση ή διαρροής ηλεκτρισμού, που προέρχονται από οποιαδήποτε αιτία περιλαμβανομένου του κεραυνού. Συμφωνείται ότι για την παρούσα κάλυψη ισχύει απαλλαγή ίση με το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, και η Εταιρία θα ευθύνεται για το ποσόν πέραν της απαλλαγής. Η πρόσθετη αυτή πράξη δεν καλύπτει ΖΗΜΙΑ που περιορίζεται σε βλάβη ή καταστροφή των λυχνιών της ηλεκτρικής και / ή ηλεκτρονικής μηχανής ή συσκευής ή εγκατάστασης Χωρίς Διακατοχή Δηλώνεται και συμφωνείται ότι με αντάλλαγμα την καταβολή επιπρόσθετου ασφαλίστρου και κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου ή εξαίρεσης του Ασφαλιστηρίου η ασφαλιστική κάλυψη αποκαθιστάται για όσες μέρες αναφέρονται στο Πίνακα του Ασφαλιστηρίου όταν τα Κτήρια παραμένουν χωρίς διακατοχή, αλλά η ασφάλεια σταματά να ισχύει αν η περίοδος μη διακατοχής υπερβεί τον αριθμό που αναφέρεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου. 9

10 209. Αντικατάσταση με Καινούργιο Αυτή η Επέκταση της Ασφαλιστικής κάλυψης είναι δυνατόν να ισχύει για τα Κτήρια και τα Περιεχόμενα, εξαιρουμένων Iιδιαίτερα δηλωμένων Ειδών, Πολύτιμων Ειδών, Αποθεμάτων Εμπορευμάτων και Υλικών Εμπορίου, Ειδών Ιματισμού και Οικιακού Ρουχισμού. Σε περίπτωση που η ασφαλισμένη περιουσία που αναφέρεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου (εξαιρουμένων όσων αναφέρονται ότι εξαιρούνται πιο πάνω), εκτός όπως λεπτομερώς εξηγείται κατωτέρω, υποστεί ΖΗΜΙΑ, η βάσης επί της οποίας θα υπολογισθεί το πληρωτέο ποσό επί του σχετικού Περιουσιακού Στοιχείου θα είναι η «Αποκατάσταση» η οποία για τους σκοπούς της ασφάλειας θα σημαίνει τη διεκπεραίωση των ακολούθων εργασιών ως εξής: (α) όπου η περιουσία έχει καταστραφεί, τα έξοδα επανοικοδόμησης αν είναι κτήριο, ή σε περίπτωση άλλης περιουσίας, τα έξοδα αντικατάστασης ή αποκατάστασης με παρόμοια περιουσία, και στις δύο περιπτώσεις σε κατάσταση ίση αλλά όχι (β) καλύτερη ή εκτενέστερη της κατάστασης όταν ήταν καινούργια όπου η περιουσία υπέστη ζημιά τα έξοδα επιδιόρθωσης της ζημιά και τα έξοδα επαναφοράς του μέρους αυτής που υπέστη ζημιά σε κατάσταση ουσιαστικά ίδια αλλά όχι καλύτερη η εκτενέστερη της κατάστασης της όταν ήταν καινούργια Η ρήτρα αυτή υπόκειται στις ακόλουθες Ειδικές Πρόνοιες επιπρόσθετα από τους Όρους του Ασφαλιστηρίου, κατά το μέτρο που αυτοί δεν τροποποιούνται δια της παρούσης. Ειδικές Πρόνοιες: (i) Η εργασία της αντικατάστασης ή αποκατάστασης (η οποία είναι δυνατόν να διεκπεραιωθεί σε άλλη τοποθεσία και με τρόπο που αρμόζει στις ανάγκες του Ασφαλισμένου-δεδομένου ότι η ευθύνη της Εταιρίας δεν θα αυξηθεί λόγω τούτου) πρέπει να αρχίσει και να εκτελεσθεί με λογική επιτάχυνση οπωσδήποτε δε πρέπει να συμπληρωθεί μέσα σε 12 μήνες από την ΖΗΜΙΑ, ή μέσα σε τόσο περισσότερο χρόνο όσον η Εταιρία (κατά την διάρκεια των εν λόγω 12 μηνών) δυνατό να επιτρέψει γραπτώς, διαφορετικά καμιά πληρωμή δε θα καταβάλλεται πέρα του ποσού το οποίο θα ήταν πληρωτέο σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο αν η Ρήτρα αυτή δεν είχε ενσωματωθεί σ αυτό. (ii) Όταν οποιαδήποτε ασφαλισμένη με αυτή τη Ρήτρα περιουσία υποστεί ΖΗΜΙΑ μόνον κατά μέρος ή ευθύνη της Εταιρίας δεν θα υπερβαίνει το αντιπροσωπευτικό του κόστους ποσό που η Εταιρία θα μπορούσε να κληθεί να πληρώσει για αποκατάσταση αν αυτό το μέρος της περιουσίας ήταν πλήρως κατεστραμμένο. (i) Καμιά πληρωμή δε θα καταβάλλεται μεγαλύτερη του ποσού που θα ήταν πληρωτέο σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο αν αυτή η Ρήτρα δεν ήταν ενσωματωμένη σε αυτό, μέχρις ότου τα κόστα αποκατάστασης να έχουν πράγματι δαπανηθεί. (iv) Δηλώνεται ότι κάθε Περιουσιακό Στοιχείο που είναι ασφαλισμένο με αυτή τη Ρήτρα υπόκειται ξεχωριστά στον ακόλουθο Αναλογικό Όρο, ως εξής: Αν κατά τον χρόνο της αντικατάστασης ή αποκατάστασης το ποσό που αντιπροσωπεύει τα κόστα τα οποία θα προέκυπταν από την αντικατάσταση ή για την αποκατάσταση αν η όλη περιουσία που ασφαλίζεται κάτω από αυτό το Περιουσιακό Στοιχείο καταστρέφετο, υπερβαίνει το ασφαλισμένο ποσό για το Στοιχείο αυτό κατά το ξέσπασμα οποιασδήποτε πυρκαγιάς ή κατά την έναρξη οποιασδήποτε ΖΗΜΙΑΣ σε αυτήν την περιουσία συνεπεία οποιουδήποτε άλλου κινδύνου που ασφαλίζεται δια του παρόντος, τότε ο Ασφαλισμένος θα θεωρείται ο ίδιος (v) ασφαλιστής του εαυτού του για την διαφορά και θα επιβαρύνεται με το ανάλογο μέρος της ΖΗΜΙΑΣ. Η Ρήτρα αυτή δε θα έχει ισχύ ή αποτέλεσμα αν: (α) Ο Ασφαλισμένος παραλείψει να γνωστοποιήσει στην Εταιρία εντός 6 μηνών από την ημερομηνία καταστροφής ή ζημιάς, ή σε τέτοια περαιτέρω χρονική περίοδο που η Εταιρία ήθελε επιτρέψει γραπτώς την πρόθεση του να αντικαταστήσει την περιουσία που καταστράφηκε ή υπέστη ζημιά. (β) Ο Ασφαλισμένος αδυνατεί ή είναι απρόθυμος να αντικαταστήσει την περιουσία που καταστράφηκε ή υπέστη ζημιά στην ίδια ή άλλη τοποθεσία. (vi) Καμιά πληρωμή δε θα καταβάλλεται πέραν του ποσού που θα πληρωνόταν σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο, αν αυτή η Ρήτρα δεν ήταν ενσωματωμένη σ αυτό, αν κατά τον χρόνο της καταστροφής ή ζημιάς σ οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια που έγινε από ή εκ μέρους του Ασφαλισμένου η οποία δεν παρέχει κάλυψη επακριβώς της ίδιας βάσης αποκατάστασης όπως καθορίζεται δια του παρόντος. (vii) Όπου, λόγω οποιασδήποτε των ανωτέρω ειδικών προνοιών, δεν θα καταβάλλεται πληρωμή πέρα του ποσού που θα πληρωνόταν σύμφωνα με το παρόν Ασφαλιστήριο αν αυτή η Ρήτρα δεν ενσωματώνετο σε αυτό, το δικαιώματα και η ευθύνη της Εταιρίας και του ασφαλισμένου σχετικά με την καταστροφή ή ζημιά θα υπόκεινται στους όρους και διατάξεις του παρόντος Ασφαλιστηρίου ως εάν η Ρήτρα δεν είχε ενσωματωθεί Προσωρινή Απομάκρυνση Αυτή η επέκταση της Ασφαλιστικής Κάλυψης είναι δυνατό να ισχύει για τα Περιεχόμενα, εξαιρουμένων των Πολυτίμων Ειδών, Αποθέματα Εμπορευμάτων, Υλικών Εμπορίου, Ειδών Ιματισμού, Χρήματα και Γραμματόσημα, Έγγραφα, Χειρόγραφα και Εμπορικά Βιβλία και Προσωπικά Αντικείμενα Υπαλλήλων. Κατά τροποποίηση του Γενικού Όρου 3 του παρόντος Ασφαλιστηρίου αλλά με επιφύλαξη των ακολούθων προνοιών η Ασφαλισμένη Περιουσία που αναφέρεται στην παράγραφο «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ» του Πίνακα (εξαιρουμένων των προαναφερθέντων), καλύπτεται για όσο μετακινείται προσωρινά για καθάρισμα, ανακαίνιση, επισκευή ή άλλο παρόμοιο σκοπό σε οποιαδήποτε υποστατικά που δεν βρίσκονται στην κατοχή του Ασφαλισμένου και κατά την διάρκεια της μεταφοράς τους προς ή από τα εν λόγω υποστατικά οδικώς ή αεροπορικώς μέσα στην Γεωγραφική Περιοχή της Κύπρου. Το ποσό που θα εισπραχθεί δυνάμει αυτής της επέκτασης σχετικά με την εν λόγω περιουσία δεν θα υπερβεί: 10

11 i) το 10% του Ασφαλισμένου ποσού όπως αυτό αναφέρεται στην παράγραφο «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ» του Πίνακα αφαιρούμενης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην επέκταση της κάλυψης όσον αφορά την τοποθεσία από την οποία η περιουσία έχει μετακινηθεί προσωρινά, ή, ii) του ποσού που θα είχε εισπραχθεί αν η απώλεια λάμβανε χώρα στα υποστατικά από τα οποία η περιουσία έχει μετακινηθεί προσωρινά, οποιοδήποτε είναι το χαμηλότερο ποσό. Η ασφάλιση δεν ισχύει για: α) Μηχανοκίνητα Οχήματα και ρυμουλκούμενα ή συρόμενα β) Περιουσία που βρίσκεται στην κατοχή του Ασφαλισμένου ως καταπίστευμα, εκτός από μηχανήματα και εξοπλισμό γ) Περιουσία αν και εφόσον αυτή είναι ασφαλισμένη με άλλο τρόπο Δημόσιες Αρχές Δηλώνεται και συμφωνείται ότι η ασφάλιση δυνάμει του παρόντος Ασφαλιστηρίου επεκτείνεται και περιλαμβάνει το επιπρόσθετο κόστος για την αποκατάσταση της περιουσίας που καταστράφηκε ή που υπέστη ζημιά και που είναι ασφαλισμένη με το Ασφαλιστήριο αυτό, που προκύπτει αποκλειστικά από την ανάγκη συμμόρφωσης με Οικοδομικούς ή άλλους Κανονισμούς που θεσπίστηκαν σύμφωνα με οποιοδήποτε Νόμο, Νομοθεσία ή Κανονισμό οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής νοουμένου ότι 1. Το εισπρακτέο ποσό δυνάμει της παρούσας επέκτασης δεν θα περιλαμβάνει α) Τα έξοδα που προκύπτουν για συμμόρφωση με τους πιο πάνω Κανονισμούς ή Εσωτερικούς Κανονισμούς i) όσον αφορά την ΖΗΜΙΑ που προκύπτει πριν από την χορήγηση της επέκτασης ii) όσον αφορά την ΖΗΜΙΑ που δεν καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο iii) δυνάμει των οποίων επιδόθηκε ειδοποίηση στον Ασφαλισμένο πριν από την επέλευση της ΖΗΜΙΑΣ iv) όσον αφορά περιουσία ή μέρος περιουσίας που δεν καταστράφηκε β) την επιπρόσθετη δαπάνη που θα απαιτείτο για την αποκατάσταση της περιουσίας που υπέστη ΖΗΜΙΑ ή που καταστράφηκε στην ίδια κατάσταση που βρισκόταν όταν ήταν καινούργια αν δεν προέκυπτε η ανάγκη συμμόρφωσης με οποιοδήποτε από τους πιο πάνω Κανονισμούς ή Εσωτερικούς Κανονισμούς γ) το ποσό οποιουδήποτε δημοτικού φόρου, φορολογίας, δασμού, επιβάρυνσης για αναπτυξιακούς ή άλλους σκοπούς ή εκτίμησης που προκύπτει λόγω υπερτίμησης κεφαλαίου και που είναι δυνατόν να καταστούν πληρωτέοι σε σχέση με οποιαδήποτε περιουσία ή από τους ιδιοκτήτες της λόγω μόρφωσης με τους πιο πάνω Κανονισμούς ή Εσωτερικούς Κανονισμούς 2. Η εργασία της αποκατάστασης πρέπει να αρχίσει και να εκτελεστεί με λογική ταχύτητα και εν πάση περιπτώσει πρέπει να συμπληρωθεί μέσα σε δώδεκα μήνες μετά την ΖΗΜΙΑ ή μέσα σε περαιτέρω χρόνο που η Εταιρία (κατά την διάρκεια των εν λόγω δώδεκα μηνών) δυνατόν να επιτρέψει γραπτώς και μπορεί να εκτελεστεί ολικά ή μερικά σε άλλο χώρο (αν οι πιο πάνω Κανονισμοί ή Εσωτερικοί Κανονισμοί το απαιτούν) με την επιφύλαξη ότι η ευθύνη της Εταιρίας δυνάμει της παρούσας επέκτασης δεν θα αυξηθεί. 3. Αν η ευθύνη της Εταιρίας δυνάμει (οποιουδήποτε μέρους) του Ασφαλιστηρίου, χωρίς να ληφθεί υπόψη η παρούσα επέκταση, μειωθεί συνεπεία της εφαρμογής οποιουδήποτε των όρων και προϋποθέσεων του Ασφαλιστηρίου, σε αυτή την περίπτωση η ευθύνη των Ασφαλιστών δυνάμει της παρούσας επέκτασης (όσον αφορά οποιοδήποτε μέρος) θα μειωθεί ανάλογα. 4. Το ολικό ποσό που είναι εισπρακτέο δυνάμει οποιουδήποτε μέρους του Ασφαλιστηρίου δεν θα υπερβαίνει το όριο αποζημίωσης που αναφέρεται ειδικά στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου για Δημοτικές Αρχές». 5. Όλοι οι όροι του Ασφαλιστηρίου, πλην στο μέτρο που αυτοί δυνατόν να τροποποιηθούν ρητά, εφαρμόζονται ως να είχαν ενσωματωθεί σε αυτό Ειδικοί όροι κτηρίων υπό ανέγερση Με το παρόν Ασφαλιστήριο η ευθύνη της Εταιρίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την αξία του ήδη ανεγερθέντος τμήματος του κτηρίου και των υλικών που ευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά το χρόνο επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου. Ο Ασφαλισμένος συμφωνεί να ασφαλισθεί, με το παρόν Ασφαλιστήριο, για την περίοδο διεξαγωγής εργασιών στο εργοτάξιο, με βάση την ολική υπολογιζόμενη αξία της οικοδομής όταν θα αποπερατωθεί. Αν καταστεί σαφές ότι το ασφαλισμένο ποσό ή η περίοδος κάλυψης είναι ανεπαρκής ή υπερβολική ο Ασφαλισμένος θα ζητήσει αμέσως από την Εταιρία να αναπροσαρμόσει είτε το ασφαλισμένο ποσό είτε την περίοδο ασφάλισης ανάλογα με την περίπτωση. Αν η Εταιρία συμφωνήσει στην αναπροσαρμογή, τότε το ασφάλιστρο θα υπολογισθεί ξανά από την ημέρα έναρξης του Ασφαλιστηρίου και θα γίνει η ανάλογη αναπροσαρμογή. Δηλώνεται και συμφωνείται ότι ο Ασφαλισμένος θα ειδοποιήσει την Εταιρία σχετικά όταν το υπό ανέγερση κτήριο αποπερατωθεί ή κατοικηθεί και ότι ο Ασφαλισμένος θα καταβάλει ανάλογο επιπρόσθετο ασφάλιστρο αν ζητηθεί. 11

12 213. Ηλιακοί Θερμοσίφωνες και φωτοβολταικά Με την πληρωμή επιπρόσθετου ασφαλίστρου η κάλυψη του παρόντος Ασφαλιστηρίου επεκτείνεται για να περιλαμβάνει ΖΗΜΙΑ σε ηλιακούς θερμοσίφωνες και φωτοβολταικά συστήματα που ασφαλίζονται από αυτό το Ασφαλιστήριο άμεσα προκαλούμενη από Καταιγίδα και Θύελλα Εξωτερικές Πινακίδες, πέργολες και κιόσκια Με την πληρωμή επιπρόσθετου ασφαλίστρου η κάλυψη του παρόντος Ασφαλιστηρίου επεκτείνεται για να περιλαμβάνει ΖΗΜΙΑ σε εξωτερικές πινακίδες (εξαιρούνται φωτεινές επιγραφές ΝΕΟΝ και πινακίδες ΝΕΟΝ), πέργολες και κιόσκια που ασφαλίζονται από αυτό το Ασφαλιστήριο άμεσα προκαλούμενη από Καταιγίδα και Θύελλα Ρήτρα Υποθήκης / Εκχώρησης Οποιοδήποτε ωφέλημα σε σχέση με ΖΗΜΙΑ που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο θα καταβάλλεται στους Ενυπόθηκους Δανειστές ή Εκδοχείς ενυπόθηκου δικαιώματος, οι οποίοι φαίνονται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, μέχρι του ποσού του συμφέροντος τους. Με το παρόν συμφωνείται ότι, σε περίπτωση ΖΗΜΙΑΣ, η Εταιρία θα πληρώσει στους πιο πάνω Ενυπόθηκους Δανειστές ή Εκδοχείς μέχρι του ποσού του συμφέροντός τους και ότι το Ασφαλιστήριο αναφορικά προς το συμφέρον των πιο πάνω Ενυπόθηκων Δανειστών ή Εκδοχέων, δεν θα καθίσταται άκυρο από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Ενυπόθηκου Οφειλέτη ή του Ιδιοκτήτη της ασφαλισμένης περιουσίας ούτε και από οτιδήποτε που επαυξάνει τον κίνδυνο αν γίνει πάνω ή μέσα στο ασφαλισμένο κτίριο χωρίς την γνώση των πιο πάνω Ενυπόθηκων Δανειστών ή Εκδοχέων νοουμένου ότι οι πιο πάνω Ενυπόθηκοι Δανειστές ή Εκδοχείς θα γνωστοποιήσουν στην Εταιρία αμέσως μόλις λάβουν γνώση οποιαδήποτε αλλαγή στην ιδιοκτησία ή μετατροπή ή αύξηση του κινδύνου που δεν επιτρέπεται από το παρόν Ασφαλιστήριο και μόλις ζητηθεί, θα πληρώσουν στην Εταιρία το ανάλογο επιπρόσθετο ασφάλιστρο από την ημερομηνία που αρχικά έγινε η αύξηση του κινδύνου. Περαιτέρω συμφωνείται ότι οποτεδήποτε η Εταιρία καταβάλει στους πιο πάνω Ενυπόθηκους Δανειστές ή Εκδοχείς οποιοδήποτε ποσό για ΖΗΜΙΑ με βάση το Ασφαλιστήριο και η Εταιρία ισχυρίζεται ότι δεν είχε ευθύνη αναφορικά προς τον Ενυπόθηκο Οφειλέτη ή τον Ιδιοκτήτη, η Εταιρία αμέσως θα υποκαθίσταται κατά νόμο σε όλα τα δικαιώματα των πιο πάνω Ενυπόθηκων Δανειστών ή Εκδοχέων μέχρι του ποσού εκείνης της πληρωμής και οι πιο πάνω Ενυπόθηκοι Δανειστές ή Εκδοχείς θα διενεργούν και υπογράφουν οποιεσδήποτε πράξεις, συμφωνίες, μεταβιβάσεις, εκχωρήσεις, έγγραφα και οτιδήποτε άλλο που θα είναι αναγκαίο ή λογικό θα απαιτηθεί από την Εταιρία για να επιτευχθεί καλύτερα η υποκατάσταση, αλλά η υποκατάσταση αυτή δεν θα επηρεάζει το δικαίωμα των πιο πάνω Ενυπόθηκων Δανειστών ή Εκδοχέων να επανακτήσουν ολόκληρο το ποσό της απαίτησης τους. Νοείται ότι όσον αφορά την Εταιρία και τον Ενυπόθηκο Οφειλέτη ή τον Ιδιοκτήτη της ασφαλισμένης περιουσίας, καμιά πρόνοια της παρούσας Πρόσθετης Πράξης δεν μπορεί να αποτελέσει ή δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παραίτηση ή εγκατάλειψη ή ότι επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα που τυχόν η Εταιρία έχει εναντίον του Ενυπόθηκου Οφειλέτη ή του Ιδιοκτήτη της ασφαλισμένης περιουσίας ή να μειώσει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις που μπορεί να επιβληθούν στον Ενυπόθηκο Οφειλέτη ή τον Ιδιοκτήτη της ασφαλισμένης περιουσίας είτε από το Ασφαλιστήριο είτε από το νόμο και τα δικαιώματα αυτά και υποχρεώσεις, όσον αφορά την Εταιρία και τον Ενυπόθηκο Οφειλέτη ή τον Ιδιοκτήτη της ασφαλισμένης περιουσίας, θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και θα τυγχάνουν πλήρους εφαρμογής. Η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να ακυρώσει οποτεδήποτε το Ασφαλιστήριο σύμφωνα με τους όρους του, αλλά σε τέτοια περίπτωση το Ασφαλιστήριο θα εξακολουθεί να ισχύει μόνο προς όφελος των πιο πάνω Ενυπόθηκων Δανειστών ή Εκδοχέων για περίοδο 10 ημερών μετά την ειδοποίηση ακύρωσης προς τους πιο πάνω Ενυπόθηκους Δανειστές ή Εκδοχείς οπότε και θα λήγει και η Εταιρία θα έχει το δικαίωμα, με παρόμοια ειδοποίηση να ακυρώσει την παρούσα συμφωνία. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (WARRANTIES) Οι ακόλουθες Εγγυήσεις έχουν εφαρμογή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται η κατάλληλη αναφορά στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου κάτω από την Επικεφαλίδα «Εγγυήσεις». Ε001 Εγγύηση - Πυροσβεστήρες Αποτελεί Εγγύηση του παρόντος Ασφαλιστηρίου η τοποθέτηση σε περίοπτη και με εύκολη πρόσβαση θέση εντός των υποστατικών, κατάλληλων πυροσβεστήρων ανάλογα με τη φύση των εργασιών του Ασφαλισμένου, όπως αυτή καθορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου στην παράγραφο Διακατοχή. Οι πυροσβεστήρες αυτοί θα συντηρούνται όπως προβλέπεται από την εταιρία που τους εγκατέστησε ή από οποιαδήποτε άλλη ικανή και αρμόδια εταιρία. Ε002 Εγγύηση - Τηγάνια / Φριτέζες Αποτελεί Εγγύηση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ότι: (α) τα ηλεκτρικά τηγάνια / φριτέζες θα είναι εφοδιασμένα με συσκευή αυτόματης διακοπής της λειτουργίας τους σε περίπτωση που η θερμοκρασία τους ξεπεράσει τα κανονικά για τη λειτουργία τους επίπεδα (β) τα ηλεκτρικά τηγάνια / φριτέζες θα είναι συνδεδεμένα στην παροχή με χειροκίνητο διακόπτη που να είναι εύκολα προσιτός 12

13 (γ) (δ) η συσκευή αυτόματης διακοπής θα συντηρείται και θα διατηρείται σε άρτια λειτουργήσιμη κατάσταση σύμφωνα με τις διαδικασίες συντήρησης που προσδιορίζονται από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού θα επιδιορθώνεται άμεσα οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιαστεί. Ε003 Εγγύηση Κουβέρτα Πυρόσβεσης (Fire Blanket) Αποτελεί εγγύηση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ότι θα υπάρχει τοποθετημένη σε ευπρόσιτο σημείο στην κουζίνα των Υποστατικών, που περιγράφετε στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου, Κουβέρτα Πυρόσβεσης (Fire Blanket) πλησίον της εστίας φωτιάς και ότι ο Aσφαλισμένος θα διατηρεί πάντοτε τον μηχανισμό αυτό σε καλή κατάσταση λειτουργίας το δε προσωπικό κουζίνας θα είναι επαρκώς εκπαιδευμένο ως προς την χρήση της Κουβέρτας Πυρόσβεσης. Ε004 Εγγύηση - Αποθήκευση Εμπορευμάτων Αποτελεί Εγγύηση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ότι ολόκληρο το απόθεμα των πρώτων υλών και ετοίμων εμπορευμάτων θα είναι τοποθετημένο σε παλέτες ή ράφια τουλάχιστον 20 εκατοστά πάνω από το πάτωμα. Παράλειψη του Ασφαλισμένου να συμμορφωθεί με την Εγγύηση αυτή, απαλλάσσει την Εταιρία από οποιαδήποτε ευθύνη κάτω από το Ασφαλιστήριο αυτό η οποία θα προέλθει άμεσα ή έμμεσα από τους κινδύνους Θύελλα, Καταιγίδα, Τυφώνα, Σίφουνα, Κυκλώνα Θύελλα ή άλλη Θύελλα ή Βίαιη Θύελλα και Πλημμύρα, Διαφυγή Υδάτων από οποιαδήποτε Υδατοδεξαμενή, Συσκευή ή Σωλήνα, που προκαλείται από ρήξη ή ξεχείλισμα τέτοιων Εγκαταστάσεων, Σπάσιμο Σωλήνων. Ε005 Εγγύηση - Σύστημα Ανίχνευσης Υγραερίου Αποτελεί Εγγύηση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ότι το σύστημα ανίχνευσης υγραερίου: (α) θα είναι σε συνεχή λειτουργία (β) θα είναι συνδεδεμένο με βαλβίδα αυτόματης διακοπής της κεντρικής παροχής υγραερίου σε περίπτωση διαρροής (γ) θα ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, και θα συντηρείται και θα διατηρείται σε άρτια λειτουργήσιμη κατάσταση σύμφωνα με τις διαδικασίες συντήρησης που προσδιορίζονται από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού (δ) θα επιδιορθώνεται άμεσα οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιαστεί Ε006 Εγγύηση Αυτόματος Συναγερμός Φωτιάς Αποτελεί Εγγύηση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ότι το σύστημα αυτόματου συναγερμού φωτιάς: (α) θα είναι σε συνεχή λειτουργία (β) θα ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, και θα συντηρείται και θα διατηρείται σε άρτια λειτουργήσιμη κατάσταση σύμφωνα με τις διαδικασίες συντήρησης που προσδιορίζονται από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού (γ) θα επιδιορθώνεται άμεσα οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιαστεί Ε007 Εγγύηση Εγκατάσταση Αυτόματων Ραντιστήρων Αποτελεί εγγύηση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ότι θα υπάρχουν εγκατεστημένοι στην οροφή των Υποστατικών που περιγράφονται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου αυτόματοι ραντιστήρες νερού (sprinklers) οι οποίοι θα διατηρούνται πάντοτε σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Ε008 Εγγύηση - Σύστημα Πυρανίχνευσης Αποτελεί Εγγύηση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ότι το σύστημα ανίχνευσης καπνού ή φωτιάς: (α) θα είναι σε συνεχή λειτουργία (β) θα επιβλέπεται η ορθή λειτουργία του επί 24ώρου βάσης (γ) θα είναι σε συνεχή σύνδεση του με το κέντρο υποδοχής κλήσεων (δ) θα ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, και ότι θα συντηρείται και θα διατηρείται σε άρτια λειτουργήσιμη κατάσταση σύμφωνα με τις διαδικασίες συντήρησης που προσδιορίζονται από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού (ε) θα επιδιορθώνεται άμεσα οποιοδήποτε ελάττωμα παρουσιαστεί. Ε009 Εγγύηση - Σχάρες Συλλογής Υδάτων Αποτελεί Εγγύηση του παρόντος Ασφαλιστηρίου η ύπαρξη και η διατήρηση πάντοτε καθαρών σχαρών συλλογής όμβριων υδάτων με επαρκές λάκκο συλλογής νερού και αντλία απορροής ανάλογα με το υπάρχον ιστορικό βροχόπτωσης της περιοχής. Σε περίπτωση υπέρβασης της στάθμης των υδάτων εντός του λάκκου συλλογής του νερού να υπάρχει αυτόματη τηλεειδοποίηση σε συγκεκριμένο μέλος της διοίκησης της επιχείρησης. Η λειτουργία της γεννήτριας να υποστηρίζεται από αυτόματη ηλεκτρογεννήτρια. Ε010 Εγγύηση Απαγόρευση Καπνίσματος Αποτελεί Εγγύηση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ότι το κάπνισμα εντός των υποστατικών απαγορεύεται και θα πρέπει προς τούτο να υπάρχουν απαγορευτικές πινακίδες σε περίοπτες θέσεις στα υποστατικά. Ε011 Εγγύηση - Καθαρισμός εσωτερικού χώρου Αποτελεί Εγγύηση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ο καθημερινός καθαρισμός, μετά το πέρας των εργασιών της επιχείρησης, του πατώματος από οποιαδήποτε κατάλοιπα λαδιών ή/και άλλων λιπαντικών, χαρτιών ή/και δερμάτων ή/και υφασμάτων ή από οποιασδήποτε άλλης φύσης κατάλοιπα που σχετίζονται ή όχι με την χρήση των υποστατικών και η τοποθέτηση τους σε μεταλλικά δοχεία τουλάχιστον 3 (τρία) μέτρα μακριά από τα υποστατικά. Ε012 Εγγύηση - Καθαρισμός εξωτερικού χώρου Αποτελεί Εγγύηση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ότι ο χώρος γύρω από την Ασφαλισμένη Περιουσία σε απόσταση τουλάχιστον 6 μέτρων από τα υποστατικά να παραμένει πάντοτε καθαρός από οποιαδήποτε ξυλεία, βλάστηση χόρτων ή άλλων αντικειμένων. 13

14 Ε013 Εγγύηση Πυροσβεστικές Φωλιές Αποτελεί Εγγύηση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ότι θα υπάρχουν εγκατεστημένες στο κτήριο που περιγράφετε στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου πυροσβεστικές φωλιές και ότι ο Ασφαλισμένος θα διατηρεί πάντοτε αυτές τις πυροσβεστικές φωλιές σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Ε014 Εγγύηση Χρήση / Αποθήκευση Εύφλεκτων Αποτελεί Εγγύηση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ότι δεν επιτρέπεται η χρήση ή η αποθήκευση βενζίνης ή άλλων εύφλεκτων υγρών, υλικών ή προϊόντων στα υποστατικά: (α) εκτός από εκείνα που βρίσκονται στα ντεπόζιτα καυσίμων των οχημάτων (β) εκτός από εκείνων που βρίσκονται σε υπόγειο μεταλλικό ντεπόζιτο τουλάχιστο 2 πόδια κάτω από την επιφάνεια της γης και του οποίου η αντλία και μάνικα βρίσκονται εκτός των κτηρίων. Ε015 Εγγύηση Ποσότητες Ευφλέκτων Αποτελεί Εγγύηση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ότι μέσα στους χώρους παραγωγής θα υπάρχει τόση ποσότητα εύφλεκτων υλικών όση είναι απαραίτητη για τις ανάγκες μιας εργάσιμης ημέρας. Η υπόλοιπη ποσότητα θα αποθηκεύεται σε μεταλλικά δοχεία έξω από τα κτήρια παραγωγής ή μέσα σε κλειστά πυρίμαχα κτήρια τα οποία δεν συγκοινωνούν απ' ευθείας με τα κτήρια παραγωγής. Ε016 Εγγύηση Βαφή με την μέθοδο ψεκασμού Αποτελεί Εγγύηση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ότι δεν θα βάφονται αντικείμενα εντός των υποστατικών με την μέθοδο του ψεκασμού πλην του ειδικού χώρου που έχει δημιουργηθεί κατάλληλα για την βαφή αντικειμένων. Ε017 Εγγύηση Εξαεριστήρες Αποτελεί Εγγύηση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ότι οι εξαεριστήρες / αποσμητήρες και τα φουγάρα: (α) θα καθαρίζονται από οποιαδήποτε κατάλοιπα λαδιών και άλλων λιπαρών ουσιών τουλάχιστο μία φορά το μήνα (β) είναι κατασκευασμένα από πυρίμαχα υλικά Ε018 Εγγύηση Περονοφόρα Οχήματα Αποτελεί Εγγύηση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ότι δεν θα φορτίζονται οι μπαταρίες των ανυψωτικών Περονοφόρων Οχημάτων (Forklifts) εντός των υποστατικών κατά την διάρκεια των μη εργάσιμων ωρών. Ε019 Εγγύηση Χρήση Τεχνητής Θερμότητας Αποτελεί Εγγύηση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ότι δεν επιτρέπεται η επιδιόρθωση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία εντός των υποστατικών με χρήση τεχνητής θερμότητας. Ε020 Εγγύηση Χρήση Τεχνητού Φωτισμού Αποτελεί Εγγύηση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ότι δεν επιτρέπεται η χρήση γυμνού ή τεχνητού φωτισμού άλλου από ηλεκτρικό φωτισμό σε εκείνο το μέρος των υποστατικών που βρίσκονται τα οχήματα και κατά τη στιγμή της γέμισης, απογέμισης ή ανοίγματος του ντεποζίτου καυσίμων των οχημάτων Ε021 Εγγύηση Βιομηχανικά Μηχανήματα Αποτελεί Εγγύηση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ότι κανένα μηχάνημα δεν θα παραμένει σε λειτουργία όταν αυτό είναι ανεπιτήρητο ή εκτός ωρών εργασίας της επιχείρησης Ε022 Εγγύηση Εξοχικές Κατοικίες ή Εξοχικά Διαμερίσματα Αποτελεί Εγγύηση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ότι σε περίπτωση που η Ασφαλισμένη Περιουσία χρησιμοποιείται περιοδικά ως Εξοχική Κατοικία ή Εξοχικό Διαμέρισμα ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να διακόπτει την κεντρική παροχή υγραερίου και υδατοπρομήθειας και να αδειάζει το σύστημα ύδρευσης στο υποστατικό που ασφαλίζεται οποτεδήποτε δεν διαμένουν άτομα σε αυτό. Ε023 Εγγύηση Πυρίμαχες Πόρτες και Παράθυρα Αποτελεί Εγγύηση του παρόντος Ασφαλιστηρίου ότι όλες οι πυρίμαχες πόρτες και παραθυρόφυλλα θα παραμένουν κλειστά εκτός κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας και θα διατηρούνται σε αποτελεσματική λειτουργήσιμη κατάσταση. 14

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: CITY WORLDWIDE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙ Κωδικός: 12066 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Πελάτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Στοιχεία ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Business Dynamic. Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία.

Νέο Business Dynamic. Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία. Νέο Business Dynamic Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία. Κάλυψη σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο. Ανταγωνιστική τιμή. 2 Που απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Altius Πυρός και Ειδικών Κινδύνων. Προστατεύει την περιουσία σας.

Altius Πυρός και Ειδικών Κινδύνων. Προστατεύει την περιουσία σας. Altius Πυρός και Ειδικών Κινδύνων Προστατεύει την περιουσία σας. Altius Πυρός & Eιδικών Kινδύνων Tο Altius Πυρός και Eιδικών Kινδύνων απευθύνεται σε όλους τους ιδιοκτήτες Kατοικιών, Bιοτεχνιών, Eργοστασίων,

Διαβάστε περισσότερα

Altius Γραφείων και Καταστημάτων. ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας

Altius Γραφείων και Καταστημάτων. ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας Altius Γραφείων και Καταστημάτων ΕΣΕΙΣ τη δουλειά σας - ΕΜΕΙΣ την ασφάλεια σας Έχουμε δημιουργήσει ένα πλήρες σχέδιο καλύψεων για την προστασία της επιχείρησης σας, από απροσδόκητα γεγονότα, δίνοντας σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Πυρός & Ειδικών Κινδύνων Βιομηχανίες και Εμπορικές Επιχειρήσεις

Ασφάλιση Πυρός & Ειδικών Κινδύνων Βιομηχανίες και Εμπορικές Επιχειρήσεις Ασφάλιση Πυρός & Ειδικών Κινδύνων Βιομηχανίες και Εμπορικές Επιχειρήσεις Πρόταση Ασφάλισης Πρόταση Ασφάλισης Πυρός & Ειδικών Κινδύνων Η Πρόταση Ασφάλισης αποτελεί τη βάση και αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Altius Κατοικία. Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας.

Altius Κατοικία. Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας. Altius Κατοικία Απόλυτη ασφάλεια για το σπίτι σας. Περιεκτική Κάλυψη για την Κατοικία σας Aισθάνεστε απόλυτα ήσυχοι και σίγουροι για την ασφάλεια του σπιτιού σας, τόσον όταν λείπετε αλλά και όσον βρίσκεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμός:322 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

I ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

I ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Blue Hotel I Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο (Οικοδομή & Περιεχόμενο): μέχρι 600.000 Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά 1.000 Οικοδομή 0,90 Περιεχόμενο με κλοπή: 1,50 Σεισμός: 0,90 Καθίζηση Κατολίσθηση: 0,10 Blue

Διαβάστε περισσότερα

2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 2.1. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2.1.1. EXPERT HOTEL ΚΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Πυρκαγιά Πυρκαγιά προερχόμενη από δάση, συστάδες δένδρων,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις

Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις Πυρκαγιά Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά, συμπεριλαμβανομένων ζημιών σε τέντες, φωτεινές επιγραφές και πινακίδες

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 3 ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 5 ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Ή ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Με αντάλλαγμα την πληρωμή του Ασφαλίστρου που καθορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου από τον ασφαλισμένο, η Trust International Insurance Company (Cyprus) Ltd θα παρέχει ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Οικιακών Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Η γραμμή προϊόντων ENERGY LINE Η ασφάλιση των οικιακών φ/β

Διαβάστε περισσότερα

Secure Home.

Secure Home. Ë Ì fi Â Ì Ù KÏ Â Í Ú! Ù Ï Ù Τα προγράμματα ασφάλισης προσφέρουν προστασία σε ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά σας στοιχεία, την κατοικία σας, συνδυάζοντας πρωτοποριακές καλύψεις, την αξιοπιστία των

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια I N T E R A M E R I C A N Μ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ E U R E K O ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Μονάδων σε αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο κλάδου περιουσίας 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Τιμολόγιο κλάδου περιουσίας 2016 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ι. ATLA PLUS NEW ΙΙ. ATLA HOME GOLD ΙΙΙ. ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ * AΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ * ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΑΛΥΨΗ ATLA PLUS NEW ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 1. Πυρκαγιά-Πτώση

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων

Παρουσίαση Αθήνας. Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Παρουσίαση Νέων Προϊόντων Προγράμματα ασφάλισης Κατοικίας Κατοικία Περιεχόμενα Γενικά χαρακτηριστικά Βασικές καλύψεις Προαιρετικές καλύψεις Τιμολόγιο Ανταγωνισμός Πλεονεκτήματα Νέο Πρόγραμμα Κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός.

Το cocoon plus αποζημιώνει σε αξία αντικατάστασης καινούργιου από κάθε τυχαίο ζημιογόνο γεγονός. 2 Το πρόγραμμα cocoon plus (κατά παντός κινδύνου) δίνει τη δυνατότητα πλήρους κάλυψης των περιουσιακών στοιχείων του ασφαλισμένου από οποιοδήποτε κίνδυνο. Είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις αυξημένες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας Ενυπόθηκων Κατοικιών 01.1 Flexa...05 01.2 Complet...06 Oikos 01.3 Oikos Basic...09

Διαβάστε περισσότερα

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Business Value Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Η σημερινή γενιά, θέτει και πετυχαίνει συνεχώς υψηλότερους στόχους, λειτουργώντας με πλάνο και σχέδιο για να διασφαλίσει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά.

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά. Hotel Insurance Ολοκληρωμένη κάλυψη για ξενοδοχειακές μονάδες Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία κάθε ξενοδοχειακής μονάδας κάτω από οποιεσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ

Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το ενοικιαζόμενο ακίνητο μονοκατοικία /διαμέρισμα/ κατάστημα/ γραφείο/ αποθηκευτικός χώρος/οικόπεδο που θα αναφέρεται στη συνέχεια σαν «κτήμα» βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλείσθε να μελετήσετε το Ασφαλιστήριό σας προσεκτικά και να το επιστρέψετε αμέσως στην Εταιρεία αν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας.

Παρακαλείσθε να μελετήσετε το Ασφαλιστήριό σας προσεκτικά και να το επιστρέψετε αμέσως στην Εταιρεία αν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε άμεσα, αν υπάρχουν οποιεσδήποτε αλλαγές στις περιστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλιση όπως για παράδειγμα: Αλλαγή στη κατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Προς Όλους τους Συνεργάτες μας Μάρτιος 2013 ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Αγαπητοί Συνεργάτες, Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Κατοικίας

AIG Ασφάλεια Κατοικίας AIG Ασφάλεια Κατοικίας Γιατί να ασφαλίσω την κατοικία μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση της κατοικίας σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων. INTERAMERICAN Business. Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο!

Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων. INTERAMERICAN Business. Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο! Νέα προγράμματα Aσφάλισης Eπιχειρήσεων INTERAMERICAN Business Εξασφαλίζουν την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο! INTERAMERICAN Business Διασφαλίστε τα επαγγελματικά σας συμφέροντα από 4* το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME

Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME www.interamerican.gr Ασφάλεια Kατοικίας INTERAMERICAN HOME Εξασφαλίστε το σπίτι σας και την ποιότητα της ζωής σας Τα στοιχεία της πραγματικότητας Αναμφισβήτητα, οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ]

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] 1 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ CAR Απλοί κίνδυνοι Κτίρια κατοικιών Γραφείων Σχολείων Νοσοκοµείων Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων Pharmakon / Αστική Ευθύνη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 2 3 01 Ασφάλιση Φαρμακείων Το πρόγραμμα Pharmakon είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης Φαρμακείων που καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Με αντάλλαγμα την πληρωμή του Ασφαλίστρου που καθορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου από τον ή εκ μέρους του Ασφαλισμένου, η Trust International Insurance Company (Cyprus)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Περιεχόμενα 01 Τουριστικά Καταλύματα Hotel Plan 01.1 Hotel Plan Basic...07 01.2 Hotel Plan Basic Plus...08 01.3 Hotel

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας

Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας Έκδοση: Μάϊος 2015 Allianz Ελλάδος Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ' 104 42 Αθήνα Κέντρο Επικοινωνίας: 210 69 99 999 www.allianz.gr Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Εξ-ασφαλίζουμε την Κατοικία σας Απολαύστε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Έκδοση 09/2010 Νο 8/9.6 ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΛΕΞΕΙΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΟΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΜΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ PLATINUM (ως καθορίζεται στην σελίδα 2 πιο πάνω) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ Μέχρι του ποσού απόδειξης, ή μέχρι το μέγιστο ποσό των 5,000 (οποιοδήποτε είναι λιγότερο).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΜΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ PLATINUM (ως καθορίζεται στην σελίδα 2 πιο πάνω) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 1 ΑKΥΡΩΣΗ και ΔΙΑΚΟΠΗ (ενός Ταξιδιού από τον Κάτοχο της Κάρτας λόγω περιστάσεων πέραν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβόλαιο Μηχανοκίνητου Οχήματος M Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ T H Σ E Λ Λ H N I K H Σ T P A Π E Z A Σ

Συμβόλαιο Μηχανοκίνητου Οχήματος M Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ T H Σ E Λ Λ H N I K H Σ T P A Π E Z A Σ Συμβόλαιο Μηχανοκίνητου Οχήματος M Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ T H Σ E Λ Λ H N I K H Σ T P A Π E Z A Σ Συμβόλαιο Ασφάλισης Μηχανοκίνητου Οχήματος Το Συμβόλαιο Ασφάλισης βεβαιώνει ότι: (α) Ο Ασφαλισμένος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ To Ασφαλιστήριο, ο Πίνακας του ασφαλιστηρίου και οποιαδήποτε Πρόσθετη Πράξη θεωρούνται μια σύμβαση και οποιαδήποτε λέξη ή φράση στην οποία έχει αποδοθεί ειδική έννοια σε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ FIRE & PERILS INSURANCE

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ FIRE & PERILS INSURANCE ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ FIRE & PERILS INSURANCE AGENTS & ATTORNEYS ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (CAR) NEW PROJECT ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ 3 ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 4 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 4 ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MAXI HOME"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MAXI HOME ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "MAXI HOME" Τηρουμένων των γενικών και ειδικών όρων του παρόντος Ασφαλιστηρίου, η παρούσα ασφάλιση επεκτείνεται και περιλαμβάνει επιπρόσθετα τις πιο κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ)

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία που έγινε μεταξύ των: Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από Λευκωσία, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος 1396 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1. Στοιχεία Ασφαλιζομένου Ονοματεπώνυμο Παρακαλούμε να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις της πρότασης Α.Φ.Μ. Διεύθυνση Αλληλογραφίας Ασφαλιζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Hotel Insurance INTERAMERICAN

Hotel Insurance INTERAMERICAN www.interamerican.gr Με τη συνεργασία της ΠΟΞ Hotel Insurance INTERAMERICAN Ολοκληρωμένη κάλυψη για την ξενοδοχειακή μονάδα σας Υπαρκτοί κίνδυνοι, αναγκαία η προστασία! Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Επειδή ο Ασφαλισμένος με Πρόταση και Δήλωση που αποτελούν τη βάση της σύμβασης αυτής, έχει αποταθεί στην TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD (που στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 01/2016. Η 1η direct ασφάλιση

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 01/2016. Η 1η direct ασφάλιση ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 01/2016 Η 1η direct ασφάλιση INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την Anytime για την ασφάλιση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο Το αντικείμενο είναι η παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου. Έναρξη και διάρκεια Η ημερομηνία έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 12/8/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.:11695 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Διεύθυνση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας Ταχ. Δ/νση Γ. Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 15772 Τηλέφωνο 2107490131

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1965 51 του 1970 3 του 1978 6 του 1981 181(Ι) του 2002 59(Ι) του 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Έκδοση 08/2009 Νο 8/9.23

ΑΚΥΡΟ. Έκδοση 08/2009 Νο 8/9.23 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - EURO ΓΡΑΦΕΙΟ - PLUS ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΡΗΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα Πρόγραµµα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Εισαγωγή. 1 Κατηγορίες Μονάδων 1 ιαχείριση προγράµµατος. 2 Πρόγραµµα 1 Κλάδου Τεχνικών Ασφαλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CROMAR Secure Business ΠΛΗΡΕΣ

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CROMAR Secure Business ΠΛΗΡΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CROMAR Secure Business ΠΛΗΡΕΣ ηλώνεται και συµφωνείται ότι η κάλυψη που παρέχεται µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο Πυρός και σχετίζεται µε την ασφαλισµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KΑΤΟΙΚΙΑΣ www.interamerican.gr ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KΑΤΟΙΚΙΑΣ Έκδοση 01.2016 INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την INTERAMERICAN για την ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

Το σπίτι σας. είναι δικό σας??

Το σπίτι σας. είναι δικό σας?? Το σπίτι σας είναι δικό σας?? Το σπίτι σας δεν είναι δικό σας!!! ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σπίτι σας δεν είναι δικό σας Το σπίτι σας δεν είναι δικό σας Εάν έχετε δικό σας σπίτι ή νοικοκυριό εσείς ξέρετε καλύτερα από

Διαβάστε περισσότερα