συνολικά ολόκληρο το ασφαλισμένο ποσό ή σε σχέση με κάθε αντικείμενο το ασφαλισμένο γι αυτό ποσό κατά το χρόνο της απώλειας, καταστροφής ή ζημιάς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "συνολικά ολόκληρο το ασφαλισμένο ποσό ή σε σχέση με κάθε αντικείμενο το ασφαλισμένο γι αυτό ποσό κατά το χρόνο της απώλειας, καταστροφής ή ζημιάς"

Transcript

1 ALPHA ΠΥΡΟΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η ALPHA INSURANCE LTD («η Εταιρία) συμφωνεί (με την επιφύλαξη των όρων που περιέχονται στο Ασφαλιστήριο αυτό ή που οπισθογραφούνται ή που με άλλο τρόπο διατυπώνονται σ αυτό και που, εφόσον τούτο επιτρέπεται από τη φύση τους αντίστοιχα, θεωρούνται απαράβατοι όροι όσον αφορά τα δικαιώματα του Ασφαλισμένου να αποζημιωθεί βάσει του Ασφαλιστηρίου αυτού) όπως, αν μετά την πληρωμή του Πρώτου Ασφαλίστρου η Ασφαλιζόμενη Περιουσία που περιγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου ή οποιοδήποτε μέρος της περιουσίας αυτής απολεσθεί, καταστραφεί ή υποστεί ζημιά συνέπεια ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ή ΚΕΡΑΥΝΟΥ ή οποιουδήποτε από τους άλλους ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ που καθορίζονται στον Πίνακα οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης περιόδου για την οποία ο Ασφαλισμένος θα έχει πληρώσει και η Εταιρία θα έχει αποδεχθεί το απαιτούμενο ασφάλιστρο για την ανανέωση του Ασφαλιστηρίου αυτού, η Εταιρία θα καταβάλει στον Ασφαλισμένο την αξία της περιουσίας κατά το χρόνο που συμβαίνει η απώλεια ή η καταστροφή αυτής ή το ποσό της ζημιάς αυτής ή επιλέξει να επανορθώσει ή αντικαταστήσει την περιουσία αυτή ή οποιοδήποτε μέρος της. ΝΟΕΙΤΑΙ ότι η ευθύνη της Εταιρίας σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβεί: (i) (ii) συνολικά ολόκληρο το ασφαλισμένο ποσό ή σε σχέση με κάθε αντικείμενο το ασφαλισμένο γι αυτό ποσό κατά το χρόνο της απώλειας, καταστροφής ή ζημιάς το ασφαλισμένο ποσό που παραμένει μετά την πληρωμή για οποιαδήποτε άλλη απώλεια, καταστροφή ή ζημιά που πραγματοποιείται κατά την περίοδο της ασφάλισης αυτής εκτός αν η Εταιρία έχει συμφωνήσει να αποκαταστήσει το ασφαλισμένο ποσό. Υπογράφτηκε εκ μέρους της ALPHA INSURANCE LTD κατά την ημερομηνία που δηλώνεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου. ALPHA INSURANCE LTD Γενικός Διευθυντής Ο φόρος χαρτοσήμου έχει καταβληθεί. 1

2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Ρήτρα Συμφέροντος Αγοραστή Αν κατά το χρόνο της ΖΗΜΙΑΣ ο Ασφαλισμένος έχει συμβληθεί να πωλήσει το συμφέρον του σε οποιοδήποτε κτήριο που καλύπτεται με το Ασφαλιστήριο αυτό και η αγορά δεν έχει συμπληρωθεί, θα συμπληρωθεί όμως αργότερα με τη συμπλήρωση της αγοράς ο αγοραστής (αν και εφόσον η περιουσία δεν είναι ασφαλισμένη διαφορετικά έναντι τέτοιας ΖΗΜΙΑΣ από ή εκ μέρους του αγοραστή) θα δικαιούται στα ωφελήματα αυτού του Ασφαλιστηρίου χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων και ευθυνών του Ασφαλισμένου ή της Εταιρίας μέχρι τη συμπλήρωση της αγοράς. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εννοιολογική Ταύτιση Το Ασφαλιστήριο αυτό ο Πίνακας (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου) διαβάζονται μαζί ως ένα συμβόλαιο, και λέξεις και φράσεις στις οποίες έχει αποδοθεί ειδική έννοια σε οποιοδήποτε μέρος του Ασφαλιστηρίου αυτού ή του Πίνακα έχουν αυτή την ειδική έννοια οπουδήποτε αναφέρονται. Επίσης ο Ασφαλισμένος και η Εταιρία συμφωνούν ότι η πρόταση, και η δήλωση θεωρούνται ότι έχουν ενσωματωθεί στο Ασφαλιστήριο αυτό και αποτελούν την βάση της σύμβασης αυτής. 2. Ασφαλιστήριο Ακυρώσιμο Το Ασφαλιστήριο αυτό καθίσταται ακυρώσιμο από την Εταιρία στην περίπτωση ψευδών παραστάσεων, ανακριβούς περιγραφής ή παρασιώπησης οποιουδήποτε ουσιώδους περιστατικού εκ μέρους του Ασφαλισμένου. 3. Αλλαγές και Μετακινήσεις Σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω περιπτώσεις η ασφάλεια παύει να υφίσταται όσον αφορά την επηρεαζόμενη περιουσία εκτός αν ο Ασφαλισμένος, πριν την επέλευση οποιασδήποτε ΖΗΜΙΑΣ, πάρει την έγκριση της Εταιρίας που θα βεβαιώνεται με οπισθογράφηση στο Ασφαλιστήριο, από ή εκ μέρους της Εταιρίας: (α) αν υπάρξει αλλαγή στο είδος του ασκουμένου εμπορίου ή της βιομηχανίας ή αν η φύση της εργασίας ή τα άλλα περιστατικά που επηρεάζουν το ασφαλισμένο κτήριο ή που περιέχει την ασφαλιζόμενη περιουσία αλλάξουν κατά τρόπο που να επαυξάνει τον κίνδυνο για ΖΗΜΙΑ από οποιοδήποτε από τους κινδύνους που καλύπτονται (β) αν οποιοδήποτε από τα ασφαλιζόμενα κτήρια ή που περιέχουν την ασφαλιζόμενη περιουσία εγκαταλειφθούν και παραμείνουν ακατοίκητα για χρονικό διάστημα πέραν των 30 ημερών (γ) αν η Ασφαλιζόμενη περιουσία μετακομισθεί σε οποιοδήποτε κτήριο ή άλλο χώρο από τον αναφερόμενο στο Ασφαλιστήριο αυτό (δ) αν το συμφέρον επί της Ασφαλιζόμενης Περιουσίας μεταβιβασθεί από τον Ασφαλισμένο με άλλο τρόπο εκτός δια διαθήκης ή εφαρμογής του νόμου. (ε) αν οποιαδήποτε ανέγερσης, επέκτασης, κατεδάφισης, ή μετατροπή λάβει χώρα ολόκληρης ή μέρους της ασφαλισμένης περιουσίας (αφού πρώτα παραχωρηθούν οι ανάλογες άδειες και εγκρίσεις τόσο από τις τοπικές αρχές όσο και τις ανάλογες δημόσιες υπηρεσίες). 4. Ακύρωση Η ασφάλεια αυτή μπορεί να τερματισθεί οποτεδήποτε, με γραπτή αίτηση του Ασφαλισμένου, και σε τέτοια περίπτωση η Εταιρία δικαιούται να κρατήσει το συνηθισμένο ασφάλιστρο βραχυπρόθεσμων ασφαλειών για το χρονικό διάστημα που διατηρήθηκε σε ισχύ το Ασφαλιστήριο. Η Εταιρία έχει επίσης την εκλογή να τερματίσει το Ασφαλιστήριο αυτό οποτεδήποτε, αφού δώσει σχετική γραπτή ειδοποίηση, στον Ασφαλισμένο στην τελευταία γνωστή διεύθυνσή του, και σε τέτοια περίπτωση, η Εταιρία είναι υπόχρεη, μετά από αίτηση του Ασφαλισμένου να επιστρέψει ανάλογο μέρος των ασφαλίστρων για την περίοδο χρόνου που δεν έχει λήξει, από την ημερομηνία της ακύρωσης. 5. Δεσμευτικοί Όροι (Warranties) Κάθε δεσμευτικός όρος στον οποίον υπόκειται ή δυνατόν να υπαχθεί η Ασφαλιζόμενη Περιουσία ή οποιοδήποτε αντικείμενο αυτής, ισχύει και εξακολουθεί να ισχύει από το χρόνο της ισχύος του όρου καθ' όλη τη διάρκεια του Ασφαλιστηρίου αυτού, και μη συμμόρφωση με οποιοδήποτε τέτοιο όρο, συνιστά κώλυμα για οποιαδήποτε απαίτηση σχετικά με την περιουσία ή το εν λόγω αντικείμενο, νοουμένου ότι, οποτεδήποτε ανανεωθεί το Ασφαλιστήριο αυτό, απαίτηση όσον αφορά ΖΗΜΙΑ που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου της ανανέωσης δεν παραγράφεται λόγω μη συμμόρφωσης με ένα όρο οποτεδήποτε πριν από την έναρξη της περιόδου αυτής. 6. Λογικές Προφυλάξεις Ο Ασφαλισμένος υποχρεούται να διατηρεί την Ασφαλιζόμενη Περιουσία σε καλή κατάσταση και να παίρνει όλες τις λογικές προφυλάξεις για την πρόληψη ΖΗΜΙΑΣ σ αυτή. 2

3 ΟΡΙΣΜΟΣ Η λέξη «ΖΗΜΙΑ» με κεφαλαία γράμματα σημαίνει απώλεια ή καταστροφή ή ζημιά στην Ασφαλιζόμενη Περιουσία. Ο ορισμός «ΖΗΜΙΑ» θα ερμηνεύεται ως σύνολο όλων των πληρωμών των ασφαλιστικών αποζημιώσεων που πραγματοποιούνται για εξόφληση των απαιτήσεων που εγείρονται από ένα και το αυτό γεγονός. Έτσι η διάρκεια και η έκταση οποιασδήποτε ζημιάς που έχει επισυμβεί όπως καθορίζεται θα περιορίζεται σε - 72 συνεχείς ώρες σε ότι αφορά ένα κυκλώνα, τυφώνα, ανεμοθύελλα, βροχοθύελλα, χαλαζοθύελλα, ανεμοστρόβιλο - 72 συνεχείς ώρες σε ότι αφορά σεισμό, υποθαλάσσιο σεισμό, παλιρροιακά κύματα, ηφαιστιογενή έκρηξη - 72 συνεχείς ώρες και μέσα στα όρια μιας πόλης, κωμόπολης, χωριό σε ότι αφορά τους κινδύνους απεργίας, οχλαγωγίας, πολιτικής ταραχής και κακόβουλης ζημιάς συνεχείς ώρες σε ότι αφορά οποιοδήποτε άλλο γεγονός, οποιασδήποτε μορφής φύσης και καμιά ξεχωριστή απώλεια από οποιοδήποτε ασφαλισμένο κίνδυνο, ο οποίος επέρχεται εκτός αυτών των περιοχών, θα περιλαμβάνεται σε αυτήν την επελθούσα απώλεια. ΚΙΝΔΥΝΟΙ Α. ΠΥΡΚΑΓΙΑ εξαιρουμένων: (α) του σεισμού, ηφαιστειογενούς έκρηξης ή άλλης διαταραχής των στοιχείων της φύσης (β) ΖΗΜΙΑΣ που προκαλείται από: (ι) τη δική της αυτόματη ζύμωση ή θέρμανση, ή (ιι)την υποβολή της σε οποιαδήποτε διεργασία που περιλαμβάνει τη χρήση θερμότητας (γ) οποιασδήποτε ΖΗΜΙΑΣ που προκαλείται από ή συνεπεία πυρκαγιάς, είτε τυχαίας είτε άλλως, σε δάση, θάμνους, λειμώνες, Πάμπας ή ζούγκλας και τον καθαρισμό γαιών με φωτιά. (δ) έκρηξη, αλλά ΖΗΜΙΑ από έκρηξη Λεβήτων ή Υγραερίου που χρησιμοποιούνται μόνο για οικιακούς σκοπούς θα θεωρείται ΖΗΜΙΑ από πυρκαγιά που καλύπτεται από το συμβόλαιο. ΚΕΡΑΥΝΟ Β. ΕΚΡΗΞΗ εξαιρουμένης ΖΗΜΙΑΣ: (α) σε λέβητες, προθερμαντήρες ή άλλα αγγεία, μηχανήματα ή συσκευές στις οποίες χρησιμοποιείται πίεση ή στο περιεχόμενο τους που προέρχεται από την έκρηξη (β) που προέρχεται από ή συνεπεία, άμεσα ή έμμεσα, τρομοκρατικών πράξεων που διαπράττονται από πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία ενεργούν εκ μέρους ή σε σχέση με οποιαδήποτε οργάνωση. Για τους σκοπούς της εξαίρεσης αυτής «τρομοκρατία» σημαίνει τη χρήση βίας για πολιτικούς σκοπούς και περιλαμβάνει οποιαδήποτε χρήση βίας που στοχεύει στον εκφοβισμό του κοινού ή οποιουδήποτε τμήματος του κοινού. Σε οποιαδήποτε αγωγή, δίκη ή άλλη διαδικασία στην οποία η Εταιρία ισχυρίζεται ότι λόγω αυτής της εξαίρεσης, οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά δεν καλύπτεται από την ασφάλιση αυτή το βάρος της αποδείξεως ότι η ζημιά ή απώλεια αυτή καλύπτεται, φέρει ο Ασφαλισμένος. Γ. ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ και άλλες ιπτάμενες συσκευές και/ή αντικείμενα που ρίπτονται από αυτά. Δ. ΟΧΛΑΓΩΓΙΑ, ΑΠΕΡΓΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΕΡΓΙΑΣ: ΖΗΜΙΑ που προκαλείται άμεσα από: (α) την πράξη οποιουδήποτε προσώπου που, μαζί με άλλα πρόσωπα, λαμβάνει μέρος σε οποιαδήποτε διατάραξη της δημόσιας τάξης (είτε σε σχέση με απεργία ή ανταπεργία είτε όχι). (β) την πράξη οποιασδήποτε νόμιμα κατεστημένης αρχής για καταστολή ή απόπειρα καταστολής τέτοιας διατάραξης ή για μείωση των συνεπειών οποιασδήποτε τέτοιας διατάραξης (γ) την εσκεμμένη πράξη οποιουδήποτε απεργού ή εργάτη που επηρεάστηκε από την κήρυξη ανταπεργίας και που ενεργείται για προαγωγή απεργίας ή σε αντίδραση προς ανταπεργία. (δ) την πράξη οποιασδήποτε νόμιμα κατεστημένης αρχής προς παρεμπόδιση ή απόπειρα παρεμπόδισης τέτοιας πράξης ή προς μείωση των συνεπειών οποιασδήποτε τέτοιας πράξης. Εξαιρουμένης: 1. ΖΗΜΙΑΣ που προκαλείται από ή συνεπεία, άμεσα ή έμμεσα από: (α) Πράξεις τρομοκρατίας που διαπράττονται από πρόσωπο ή πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους ή σε σχέση με οποιαδήποτε οργάνωση. Για τους σκοπούς της εξαίρεσης αυτής «τρομοκρατία» σημαίνει τη χρήση βίας για πολιτικούς σκοπούς και περιλαμβάνει οποιαδήποτε χρήση βίας που στοχεύει στον εκφοβισμό του κοινού ή οποιουδήποτε τμήματος του κοινού. 3

4 Σε οποιαδήποτε αγωγή, δίκη ή άλλη διαδικασία όπου η Εταιρία ισχυρίζεται ότι λόγω αυτής της εξαίρεσης οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά δεν καλύπτεται από την ασφάλιση αυτή, το βάρος της απόδειξης ότι η απώλεια ή η ζημιά αυτή καλύπτεται, φέρει ο Ασφαλισμένος. (β) Πολιτική αναταραχή που προσλαμβάνει τις διαστάσεις ή που ισοδυναμεί με λαϊκή εξέγερση. (γ) Την κακόβουλη πράξη οποιουδήποτε προσώπου (είτε η πράξη αυτή διαπράττεται στη διάρκεια διατάραξης της δημόσιας τάξης είτε όχι) που δε είναι η εσκεμμένη πράξη οποιουδήποτε ταραχοποιού, απεργού ή εργάτη που επηρεάστηκε από την κήρυξη ανταπεργίας και που ενεργείται για προαγωγή οχλαγωγίας ή απεργίας ή σε αντίδραση προς ανταπεργία. 2. (α) Απώλειας εσόδων, απώλειας από καθυστέρηση, απώλειας δυνατότητας διάθεσης των εμπορευμάτων ή άλλης συνεπακόλουθης ή έμμεσης απώλειας ή ζημιάς οποιουδήποτε είδους ή περιγραφής. (β) ΖΗΜΙΑΣ που προκύπτει από ολική ή μερική παύση των εργασιών ή την επιβράδυνση ή διακοπή ή παύση οποιασδήποτε διαδικασίας ή δραστηριότητας. (γ) ΖΗΜΙΑΣ που προκύπτει από μόνιμη ή προσωρινή στέρηση της κατοχής ένεκα δήμευσης, στρατιωτικής επίταξης ή επίταξης από οποιαδήποτε νόμιμα κατεστημένη αρχή. (δ) ΖΗΜΙΑΣ που προκύπτει από μόνιμη ή προσωρινή στέρηση της κατοχής οποιουδήποτε κτηρίου ένεκα της παράνομης κατοχής τούτου από οποιαδήποτε πρόσωπο. ΝΟΕΙΤΑΙ μολαταύτα ότι βάσει των υποπαραγράφων 2(γ) ή (δ) πιο πάνω η Εταιρία δεν απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Ασφαλισμένου όσον αφορά φυσικές ζημιές στην Ασφαλιζόμενη Περιουσία που προέκυψαν πριν την στέρηση της κατοχής ή κατά τη διάρκεια της προσωρινής στέρησης της κατοχής. Ε. ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΖΗΜΙΑ: ΖΗΜΙΑ στην ασφαλιζόμενη περιουσία που προκαλείται άμεσα από κακόβουλη πράξη οποιουδήποτε προσώπου (είτε η πράξη αυτή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια διατάραξης της δημόσιας τάξης είτε όχι) εκτός από ΖΗΜΙΑ από πυρκαγιά ή έκρηξη ούτε για οποιαδήποτε ΖΗΜΙΑ που προκαλείται από κλοπή ή απόπειρα κλοπής. ΣΤ. ΣΕΙΣΜΟΣ Ή ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΓΕΝΗΣ ΕΚΡΗΞΗ (συμπεριλαμβάνεται πλήμμυρα ή υπερεκχείλιση της θάλασσας που προκαλείται σαν αποτέλεσμα). Ζ. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ (HURRICANE), ΤΥΦΩΝΑΣ (TYPHOON), ΣΙΦΟΥΝΑΣ (TORNADO), ΚΥΚΛΩΝΑΣ (CYCLONE) Ή ΑΛΛΗ ΘΥΕΛΛΑ (STORM) Ή ΒΙΑΙΗ ΘΥΕΛΛΑ (TEMPEST) Εξαιρουμένης ΖΗΜΙΑΣ (i) που προκαλείται από: (α) τη διαφυγή υδάτων από τις κανονικές παρυφές φυσικής ή τεχνητής υδάτινης οδού ή λίμνης, υδατοδεξαμενής, διώρυγας ή φράγματος ή οποιωνδήποτε ντεποζίτων, συσκευών σωλήνων (β) πλήμμυρα από τη θάλασσα είτε αυτή προέρχεται από θύελλα ή άλλως πως: (ii) που προκαλείται από παγετό, καθίζηση ή κατολίσθηση εδάφους (iii) σε τέντες, κουρτίνες, πινακίδες, διακοσμητικά τεμάχια, φωτιστικές συσκευές, αντένες τηλεόρασης και ραδιοφώνου, δορυφορικές αντένες, κεραίες και εξαρτήματα, ιστούς και πυργίσκους και άλλα εξωτερικά μόνιμα προσαρτήματα και εγκαταστάσεις, καγκελόπορτες και περιτοιχίσματα και κινητά αντικείμενα σε ανοικτούς χώρους (iv) σε υποστατικά υπό ανέγερση, μετατροπή ή επισκευή, εκτός αν όλες οι εξωτερικές θύρες, παράθυρα και άλλα ανοίγματα είναι συμπληρωμένα και προστατευμένα εναντίον τέτοιων κινδύνων (v) από νερά ή βροχή πλην νερών ή βροχής που εισέρχονται στο κτήριο δια μέσου ανοιγμάτων που προκαλούνται στο οικοδόμημα λόγω της άμεσης ισχύος τέτοιων κινδύνων. Η. ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ (HURRICANE), ΤΥΦΩΝΑΣ (TYPHOON), ΣΙΦΟΥΝΑΣ (TORNADO), ΚΥΚΛΩΝΑΣ (CYCLONE) Ή ΑΛΛΗ ΘΥΕΛΛΑ (STORM) Ή ΒΙΑΙΗ ΘΥΕΛΛΑ (TEMPEST) ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑ (FLOOD) Εξαιρουμένης ΖΗΜΙΑΣ (i) (ii) που προκαλείται από παγετό, καθίζηση ή κατολίσθηση εδάφους σε τέντες, κουρτίνες, πινακίδες, διακοσμητικά τεμάχια, φωτιστικές συσκευές, αντένες τηλεόρασης και ραδιοφώνου, δορυφορικές αντένες, κεραίες και εξαρτήματα, ιστούς και πυργίσκους και άλλα εξωτερικά μόνιμα προσαρτήματα και εγκαταστάσεις, καγκελόπορτες και περιτοιχίσματα και κινητά αντικείμενα σε ανοικτούς χώρους. (iii) σε υποστατικά υπό ανέγερση, μετατροπή ή επισκευή, εκτός αν όλες οι εξωτερικές θύρες, παράθυρα και άλλα ανοίγματα είναι συμπληρωμένα και προστατευμένα εναντίον τέτοιων κινδύνων (iv) από βροχή πλην βροχής που εισέρχεται στο κτήριο δια μέσου ανοιγμάτων που προκαλούνται στο οικοδόμημα (v) λόγω της άμεσης ισχύος τέτοιων κινδύνων. που προκαλείται από τη διαφυγή νερού από οποιαδήποτε δεξαμενή, συσκευή ή σωλήνα 4

5 Θ. ΔΙΑΦΥΓΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ, ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΡΗΞΗ Ή ΥΠΕΡΕΚΧΕΙΛΙΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Εξαιρουμένης: (i) ΖΗΜΙΑΣ στις εγκαταστάσεις. (ii) ΖΗΜΙΑΣ που προκαλείται από νερά που εκβάλλονται ή διαρρέουν από εγκατάσταση αυτόματης συσκευής κατάσβεσης πυρκαγιάς δια ραντισμού (sprinklers). (iii) ΖΗΜΙΑΣ που προκαλείται από νερά που εκβάλλονται ή διαρρέουν από εγκατάσταση ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς διάβρωσης ή σκουριάσματος. (iv) ΖΗΜΙΑΣ που προκαλείται από επιδιόρθωση, μετακίνηση ή επέκταση των δεξαμενών, συσκευών ή σωλήνων. (v) ΖΗΜΙΑΣ που προκαλείται από πήξη που οφείλεται στην αμέλεια του Ασφαλιζομένου. (vi) ΖΗΜΙΑΣ σχετικά με οποιοδήποτε κτήριο που είναι κενό ή που δεν χρησιμοποιείται. Ι. ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΟΧΗΜΑ Ή ΖΩΟ Εξαιρουμένης ΖΗΜΙΑΣ που προκαλείται από οποιοδήποτε όχημα ή ζώο που ανήκει ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ασφαλισμένου ή οποιουδήποτε κατόχου του ακινήτου ή των υπαλλήλων τους. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Το Ασφαλιστήριο αυτό δεν καλύπτει: Ι. ΖΗΜΙΑ: (α) που προκαλείται από: (i) οχλαγωγία, πολιτική αναταραχή, απεργούς ή εργάτες που επηρεάζονται από την κήρυξη ανταπεργίας, εκτός αν ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ Δ καθορίζεται στον Πίνακα και σ αυτή την περίπτωση μόνο στην έκταση που αναφέρεται (ii) πόλεμο, εισβολή, πράξη εξωτερικού εχθρού, εχθροπραξίες ή πολεμικές επιχειρήσεις (είτε έχει κηρυχθεί πόλεμος είτε όχι), εμφύλιος πόλεμος (iii) ανταρσία, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνημα, στάση, επανάσταση, κατάληψη εξουσίας με στρατιωτική ενέργεια ή σφετερισμό, στρατιωτικό νόμο ή κατάσταση πολιορκίας ή οποιαδήποτε γεγονότα ή αίτια που καθορίζουν την κήρυξη ή διατήρηση του στρατιωτικού νόμου ή της κατάστασης πολιορκίας. (β) σε οποιαδήποτε περιουσία ή οποιαδήποτε απώλεια ή δαπάνη που προκαλείται ή προκύπτει από αυτή ή οποιαδήποτε συνεπακόλουθη απώλεια που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα ή που συνδράμεται από ή προκαλείται από: (γ) (δ) (ε) (i) ύλη πυρηνικών όπλων (ii) ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση από ραδιενέργεια από οποιαδήποτε πυρηνικά καύσιμα ή οποιαδήποτε πυρηνικά κατάλοιπα από την καύση πυρηνικών καυσίμων. Για τους σκοπούς της εξαίρεσης αυτής μόνο, η καύση περιλαμβάνει οποιαδήποτε αυτοδύναμη μέθοδο πυρηνικής διάσπασης. σε οποιαδήποτε ηλεκτρική μηχανή, συσκευή ή οποιοδήποτε μέρος της ηλεκτρικής εγκατάστασης που προκύπτει ή προκαλείται από υπέρβαση ταχύτητας, υπερβολική πίεση, βραχυκύκλωμα, αυτοθέρμανση, σχηματισμό τόξου ή διαρροή ηλεκτρισμού από οποιαδήποτε αιτία περιλαμβανομένου του κεραυνού. ΝΟΕΙΤΑΙ ότι η εξαίρεση αυτή θα ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μηχανή, συσκευή, ή μέρος της ηλεκτρικής εγκατάστασης που έχει επηρεασθεί, και όχι για άλλες μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρική εγκατάσταση που καταστράφηκε ή υπέστη ζημιά από πυρκαγιά που προκλήθηκε από τη συγκεκριμένη μηχανή, συσκευή ή άλλη ηλεκτρική εγκατάσταση. που προκαλείται από ρύπανση ή μόλυνση (εκτός αν εξαιρείται διαφορετικά) από ΖΗΜΙΑ στην Ασφαλιζόμενη Περιουσία που προκλήθηκε από: (i) ρύπανση ή μόλυνση που προκύπτει από Κίνδυνο που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αυτό (ii) οποιοδήποτε Κίνδυνο που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αυτό και που προκύπτει από ρύπανση ή μόλυνση που προκαλείται από ελαττωματικά υλικά, κακοτεχνία ή από ελάττωμα παράλειψη στο σχέδιο ή στις προδιαγραφές. (στ) που προκαλείται από κλοπή ή απόπειρα κλοπής κατά ή μετά που συμβαίνει ένας καλυπτόμενος κίνδυνος. ΙΙ. (α) Εμπορεύματα που βρίσκονται στην κατοχή του ασφαλισμένου ως θεματοφύλακα ή παραγγελιοδόχου, πολύτιμα μέταλλα σε ράβδους ή άδετους πολύτιμους λίθους, νομίσματα σε κέρματα ή χαρτονομίσματα, επιταγές, χρεόγραφα, ομολογίες, γραμματόσημα, έγγραφα, χειρόγραφα, εμπορικά βιβλία, αρχεία συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, δείγματα, πρότυπα, μήτρες, σχέδια, ιχνογραφήματα ή σχεδιαγράμματα, εκρηκτικές ύλες, εκτός αν αναφέρεται ειδικά ότι καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο αυτό. (β) ΖΗΜΙΑ σε περιουσία που κατά το χρόνο της επέλευσης της ΖΗΜΙΑΣ αυτής, ήταν ασφαλισμένη, ή αν δεν υπήρχε το Ασφαλιστήριο αυτό, θα ήταν ασφαλισμένη με ναυτασφαλιστήριο ή ναυτοασφαλιστηρία, εκτός όσον αφορά οποιοδήποτε ποσό που υπερβαίνει το ποσό που θα πληρωνόταν δυνάμει του ναυτασφαλιστηρίου ή ναυτασφαλιστηρίων αν δεν είχε συναφθεί η ασφάλιση αυτή. 5

6 ΙΙΙ. Συνεπακόλουθη απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους ή περιγραφής εκτός από απώλεια ενοικίων όταν η απώλεια αυτή καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αυτό με Συμπληρωματική Ρήτρα Κάλυψης. IV. Το Αφαιρετέο Ποσό που καθορίζεται στον πίνακα σχετικά με κάθε ΚΙΝΔΥΝΟ. Το Αφαιρετέο Ποσό έχει εφαρμογή σε κάθε μια απώλεια σε κάθε χωριστή τοποθεσία όπως εξακριβώνεται μετά την εφαρμογή του Αναλογικού Όρου (Υποασφάλιση). V. Aπώλεια, ζημιά ή οικονομική επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσης η οποία άμεσα ή έμμεσα προκαλείται ή απορρέει από ή επισυμβαίνει ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με οποιαδήποτε τρομοκρατική πράξη, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αιτία η οποία συμβάλλει είτε ταυτόχρονα είτε, με οποιαδήποτε άλλη σειρά στην απώλεια, ζημιά ή οικονομική επιβάρυνση. Για τους σκοπούς της εξαίρεσης αυτής, «τρομοκρατική πράξη» σημαίνει βίαιη πράξη ή πράξη που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή, υλική ή άυλη περιουσία ή υποδομή με πρόθεση ή με αποτέλεσμα τον επηρεασμό οποιασδήποτε Κυβέρνησης ή τον εκφοβισμό του κοινού ή μέρους αυτού. Σε οποιαδήποτε αγωγή ή άλλη νομική διαδικασία κατά την οποία ο ασφαλιστής ισχυρίζεται ότι ως συνέπεια του ορισμού αυτού απώλεια ή ζημιά ή οικονομική επιβάρυνση δεν καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο, η υποχρέωση προς απόδειξη ότι η απώλεια, ζημιά ή επιβάρυνση καλύπτεται, θα βαρύνει τον ασφαλισμένο. ΟΡΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1. Ενέργειες του Ασφαλισμένου Αν περιέλθει σε γνώση του οποιοδήποτε περιστατικό που δίνει λαβή ή μπορεί να δώσει λαβή για την υποβολή απαίτησης βάσει του Ασφαλιστήριο αυτού, ο Ασφαλισμένος οφείλει: (α) αμέσως: (i) να λάβει μέτρα για μετριασμό της απώλειας ή ζημιάς (ii) να ειδοποιήσει γραπτώς την Εταιρία (iii) να ειδοποιήσει την αστυνομία στην περίπτωση εσκεμμένης ή κακόβουλης ζημιάς (β) μέσα σε 30 μέρες ή μέσα σε περαιτέρω προθεσμία την οποία δυνατόν να του παραχωρήσει γραπτώς η Εταιρία να υποβάλει στην Εταιρία: (i) γραπτή απαίτηση για την απώλεια ή ζημιά που να περιλαμβάνει όσο είναι λογικά πρακτικό λεπτομερή περιγραφή όλων των διαφόρων αντικειμένων ή περιουσιακών στοιχείων που χάθηκαν ή καταστράφηκαν και το αντίστοιχο ποσό της απώλειας ή ζημιάς, λαμβανομένης υπόψη της αξίας τους κατά το χρόνο της απώλειας ή ζημιάς. (ii) λεπτομέρειες οποιωνδήποτε άλλων ασφαλειών που πιθανόν να υπάρχουν. Ο Ασφαλισμένος οφείλει οποτεδήποτε, με έξοδα του, να προσάγει, εφοδιάζει και δίνει στην Εταιρία κάθε συμπληρωματική λεπτομέρεια, σχέδια, προδιαγραφές, βιβλία, αποδείξεις, τιμολόγια, διπλότυπα ή αντίγραφα τους, έγγραφα, αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την απαίτηση και την προέλευση και αιτία της απώλειας ή ζημιάς και τις περιστάσεις υπό τις οποίες προέκυψε η απώλεια ή ζημιά, και σχετικά με οποιαδήποτε ζημιά που αφορά την ευθύνη ή το ποσό της ευθύνης της Εταιρίας όπως λογικά μπορεί να ζητηθεί από ή εκ μέρους της Εταιρίας, συνοδευόμενα από ένορκη δήλωση ή άλλον τύπο που καθορίζεται από τη Νομοθεσία αναφορικά με το αληθές της απαίτησης και οποιωνδήποτε γεγονότων που σχετίζονται με αυτή. 2. Στέρηση Δικαιωμάτων (α) Όλα τα οφέλη, δυνάμει του Ασφαλιστηρίου διαγράφονται αν οποιαδήποτε απαίτηση που υποβλήθηκε είναι κατά οποιονδήποτε τρόπο δόλια ή αν ο Ασφαλισμένος ή οποιοσδήποτε άλλος που ενεργεί εκ μέρους του χρησιμοποιήσει δόλια μέσα ή τεχνάσματα για να πετύχει όφελος δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού ή αν προκληθεί ΖΗΜΙΑ από εσκεμμένη πράξη ή με τη συγκατάθεση του Ασφαλισμένου. (β) Τα οφέλη δυνάμει του Ασφαλιστηρίου διαγράφονται επίσης αναφορικά με οποιαδήποτε απαίτηση: (i) που υποβλήθηκε και απορρίφθηκε και δεν καταχωρήθηκε αγωγή μέσα σε δώδεκα μήνες από την εν λόγω απόρριψη, ή (ii) σε περίπτωση που διεξάγεται διαιτησία σύμφωνα με τον Όρο Απαιτήσεων 9 του ασφαλιστηρίου αυτού και δεν καταχωρηθεί αγωγή μέσα σε δώδεκα μήνες από την έκδοση της απόφασης του διαιτητή ή των διαιτητών ή τους επιδιαιτητή. 3. Αποκατάσταση Η Εταιρία έχει δικαίωμα εκλογής να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει την περιουσία που έπαθε ζημιά ή που καταστράφηκε, ή οποιοδήποτε μέρος αυτής, αντί να καταβάλει το ποσό της απώλειας ή ζημιάς, ή μπορεί να συμπράξει με οποιαδήποτε άλλη Εταιρία ή Ασφαλιστές, αλλά η Εταιρία δεν υποχρεούται να επιδιορθώσει επακριβώς ή πλήρως, αλλά μόνο εφόσον επιτρέπουν οι περιστάσεις και κατά τρόπο λογικά επαρκή, σε καμιά δε περίπτωση δεν υποχρεούται η Εταιρία να δαπανήσει περισσότερα για την επιδιόρθωση απ όσα θα απαιτείτο να δαπανηθούν για την επιδιόρθωση της εν λόγω περιουσίας στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν αυτή κατά το χρόνο που έχει συμβεί η απώλεια ή ζημιά ή περισσότερα από την ασφαλισμένη αξία της περιουσίας. Αν η Εταιρία επιλέξει να επιδιορθώσει ή αντικαταστήσει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ο Ασφαλισμένος οφείλει με δικά του έξοδα, να εφοδιάσει την Εταιρία με σχέδια, προδιαγραφές, μετρήσεις, ποσότητες και άλλες λεπτομέρειες που θα απαιτήσει η Εταιρία, καμιά δε πράξη που διενεργείται από την Εταιρία ή εκ μέρους της με σκοπό την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση δεν θα θεωρηθεί ως επιλογή της Εταιρίας να επιδιορθώσει ή αντικαταστήσει. 6

7 Αν σε οποιαδήποτε περίπτωση η Εταιρία αδυνατεί να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει την Ασφαλιζόμενη Περιουσία λόγω δημοτικών ή άλλων σε ισχύ κανονισμών που διέπουν την ευθυγράμμιση των οδών, ή την οικοδόμηση κτηρίων, ή άλλως, η Εταιρία θα είναι, σε κάθε τέτοια περίπτωση, υπόλογη να καταβάλει τα ποσά που θα απαιτούνταν για την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση της εν λόγω περιουσίας αν αυτή θα μπορούσε νόμιμα να επαναφερθεί στην προηγούμενη της κατάσταση. 4. Ρήτρα Ζεύγους ή Σειράς (SET) Όταν αντικείμενο αποτελείται από κομμάτια σε Ζεύγος ή Σειρά, το Ασφαλιστήριο αυτό δεν θα πληρώνει περισσότερο από την αξία οποιουδήποτε ιδιαίτερου μέρους που έχει απολεσθεί, καταστραφεί ή υποστεί ζημιά, χωρίς αναφορά σε τυχόν ειδική αξία που τέτοιο κομμάτι μπορεί να έχει σαν μέρος τέτοιου ζεύγους ή σειράς ούτε περισσότερο από το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί στην ασφαλισμένη αξία του ζεύγους ή σειράς. 5. Δικαιώματα της Εταιρίας μετά την υποβολή απαίτησης Κατά την επέλευση ΖΗΜΙΑΣ σε σχέση με την οποία υποβάλλεται απαίτηση, η Εταιρία και οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από την Εταιρία μπορεί, δίχως να υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη ή να μειώνει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά της Εταιρίας δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού: (α) να εισέλθει, να θέσει υπό ή να διατηρήσει την κατοχή του κτηρίου όπου συνέβηκε η ΖΗΜΙΑ (β) να θέσει υπό την κατοχή της ή να αξιώσει την παράδοση στην Εταιρία οποιωνδήποτε Περιουσιακών Στοιχείων που είναι Ασφαλισμένα και να χειριστεί τα εν λόγω Περιουσιακά Στοιχεία για οποιοδήποτε λογικό σκοπό και κατά οποιοδήποτε εύλογο τρόπο. Κανένα περιουσιακό στοιχείο δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί προς όφελος της Εταιρίας είτε αυτά περιήλθαν στην κατοχή της Εταιρίας ή όχι. 6. Αναλογικός Όρος (Υποασφάλιση) Αν κατά το χρόνο οποιασδήποτε ΖΗΜΙΑΣ η Ασφαλιζόμενη Περιουσία είναι συλλογικά μεγαλύτερης αξίας από το ασφαλισμένο ποσό, ο Ασφαλισμένος θα επιβαρύνεται με μέρος της απώλειας που αντιστοιχεί άμεσα προς το αναλογούν ποσό της υποασφάλισης. Κάθε αντικείμενο, αν υπάρχουν περισσότερα του ενός, που αναφέρεται στο Ασφαλιστήριο υπόκειται στις πρόνοιες του Όρου αυτού ξεχωριστά. 7. Συνεισφορά Αν κατά το χρόνο της επέλευσης οποιασδήποτε ΖΗΜΙΑΣ υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια που έγινε από ή εκ μέρους του ασφαλισμένου που καλύπτει οποιαδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία που απωλέσθηκαν, καταστράφηκαν ή που υπέστησαν ζημιά, η ευθύνη της Εταιρίας δυνάμει του παρόντος Ασφαλιστηρίου περιορίζεται στη σύμμετρη αναλογία της εν λόγω ΖΗΜΙΑΣ. Αν οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια είναι διατυπωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει οποιαδήποτε από την ασφαλιζόμενη περιουσία, αλλά υπόκειται σε οποιοδήποτε όρο σύμφωνα με τον οποίο αυτή δεν έχει ισότιμη εφαρμογή με το Ασφαλιστήριο αυτό είτε εν λόγω είτε εν μέρει ή εξαιρείται από την υποχρέωση να συνεισφέρει κατά σύμμετρη αναλογία στην καταστροφή ή ζημιά, η ευθύνη της Εταιρίας δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού περιορίζεται στην αναλογία της καταστροφής ή ζημιάς που το ασφαλισμένο από το παρόν Ασφαλιστήριο ποσό, φέρει στην αξία της περιουσίας. 8. Υποκατάσταση Οποιοδήποτε πρόσωπο που προβάλλει αξίωση δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού υποχρεούται, κατόπιν παράκλησης και με έξοδα της Εταιρίας, να προβεί και να συγκατατεθεί στη διενέργεια και να επιτρέψει την διενέργεια όλων των πράξεων και διαβημάτων που δυνατόν να απαιτηθούν ή να ζητηθούν εύλογα από την Εταιρία με σκοπό τη διεκδίκηση κάθε δικαιώματος ή θεραπείας ή για την εξασφάλισης απαλλαγής ή αποζημίωσης από τρίτους στα οποία η Εταιρία θα υποκατασταθεί ή στα οποία αυτή δικαιούται αφού καταβάλει ή επανορθώσει οποιαδήποτε καταστροφή ή ζημιά δυνάμει του Ασφαλιστηρίου αυτού, αδιάφορα αν οι πράξεις ή οι ενέργειες αυτές είναι ή θα καταστούν ή θα απαιτηθούν αναγκαίες ή θα απαιτηθούν πριν ή μετά την καταβολή αποζημίωσης από την Εταιρία. 9. Διαιτησία Στην περίπτωση που αναφύεται διαφωνία ως προς το πληρωτέο ποσό δυνάμει του παρόντος Ασφαλιστηρίου αυτή υποβάλλεται στην κρίση ενός διαιτητή, που θα διορίζεται γραπτώς από τα διαφωνούντα μέρη, ή σε περίπτωση που δεν συμφωνούν για το διορισμός ενός διαιτητή, υποβάλλεται στην κρίση δύο αμερόληπτων προσώπων ως διαιτητών, ο καθένας από τους οποίους διορίζεται γραπτώς από το κάθε μέρος μέσα σε δύο ημερολογιακούς μήνες μετά από σχετική γραπτή αίτηση του ενός συμβαλλομένου προς τον άλλον. Αν το ένα από τα δύο μέρη αρνηθεί ή παραλείψει να διορίσει διαιτητή μέσα σε δύο ημερολογιακούς μήνες μετά τη λήψη γραπτής ειδοποίησης με την οποία ζητείται ο διορισμός, το άλλο μέρος έχει το δικαίωμα να διορίσει ένα μοναδικό διαιτητή και σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των διαιτητών, η διαφορά παραπέμπεται στην κρίση ενός επιδιαιτητή που θα διορίζεται γραπτώς από αυτούς προτού αυτοί επιληφθούν της διαφοράς και ο οποίος θα παρακάθεται στις συνεδριάσεις μαζί με τους διαιτητές και θα προεδρεύει σ αυτές. Τα έξοδα της διαδικασίας και της απόφασης υπόκεινται στην κρίση του διαιτητή, των διαιτητών ή του επιδιαιτητή ο οποίος εκδίδει την απόφαση. Με το παρόν ρητά συμφωνείται και δηλώνεται ότι αποτελεί απαράβατο όρο για καταχώρηση κάθε αγωγής ή έναρξης δικαστικής διαδικασίας, με βάση το Ασφαλιστήριο αυτό, η έκδοση πριν από την καταχώρηση της αγωγής ή έναρξης δικαστικής διαδικασίας, διαιτητικής απόφασης από το διαιτητή, τους διαιτητές ή τον επιδιαιτητή όσον αφορά το ποσό της απώλειας ή ζημιάς, αν τούτο αμφισβητείται. 7

8 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Οι ακόλουθες Πρόσθετες Πράξεις έχουν εφαρμογή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται η κατάλληλη αναφορά στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου κάτω από την Επικεφαλίδα «Πρόσθετες Πράξεις» Απώλεια Ενοικίου Αν η ασφαλισμένη περιουσία υποστεί ΖΗΜΙΑ από ασφαλισμένο κίνδυνο σε βαθμό που καθιστά το κτήριο ακατάλληλο να συνεχίσει να χρησιμοποιείται για το σκοπό που περιγράφεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου η Εταιρία θα αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο για τα ενοίκια που θα απολέσει κατά τη χρονική περίοδο των επιδιορθώσεων. Δηλώνεται και συμφωνείται ότι η ευθύνη της Εταιρίας ως προς το πληρωτέο ποσό δεν θα υπερβεί εκείνο το ποσοστό του Ποσού Ασφάλισης για το Ενοίκιο που ισούται με το ποσοστό της περιόδου που το κτήριο παραμένει ακατάλληλο προς χρήση σε σχέση με την περίοδο κάλυψης για ενοίκια που καθορίζεται στο Ασφαλιστήριο και σε καμιά περίπτωση θα υπερβεί το Όριο Αποζημίωσης που καθορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου για την κάλυψη Απώλειας Ενοικίου Απομάκρυνση Ερειπίων Δηλώνεται και συμφωνείται ότι η ασφάλιση δυνάμει του παρόντος Ασφαλιστηρίου επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει έξοδα και δαπάνες που κατέστη αναγκαίο να γίνουν από τον Ασφαλισμένο με την συγκατάθεση της Εταιρίας: (α) για την απομάκρυνση ερειπίων (β) για τη διάλυση ή/και κατεδάφιση (γ) υποστήριξη και υποστύλωμα του μέρους ή μερών της Ασφαλισμένης Περιουσίας δυνάμει του παρόντος Ασφαλιστηρίου που καταστρέφονται ή υφίστανται ΖΗΜΙΑ από ασφαλισμένο κίνδυνο. Το ποσό που εισπράττεται δυνάμει του όρου αυτού δεν θα υπερβεί το όριο αποζημίωσης που αναφέρεται ειδικά στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου για Απομάκρυνση Ερειπίων. Η Εταιρία δεν θα καταβάλει έξοδα ή δαπάνες α) που διενεργούνται για την απομάκρυνση ερειπίων έξω από τον χώρο στον οποίο βρισκόταν η περιουσία που καταστράφηκε ή που υπέστη ΖΗΜΙΑ και την περιοχή που γειτονεύει άμεσα με το χώρο αυτό. β) που προκύπτουν συνεπεία της ρύπανσης ή μόλυνσης περιουσίας που δεν είναι ασφαλισμένη με το Ασφαλιστήριο αυτό. γ) για καθάρισμα επιφανειών που δεν έχουν καταστραφεί ή υποστεί ΖΗΜΙΑ Αμοιβή Αρχιτεκτόνων και Επιμετρητών Δηλώνεται και συμφωνείται ότι η ασφάλιση δυνάμει του παρόντος Ασφαλιστηρίου επεκτείνεται ώστε να περιλαμβάνει την αμοιβή Αρχιτεκτόνων και Επιμετρητών (για εκτιμήσεις, σχέδια, προδιαγραφές, επιμετρήσεις, προσφορές και επίβλεψη) που κατέστη αναγκαίο να πληρωθεί κατά την αποκατάσταση ή αντικατάσταση του εν λόγω κτηρίου μετά από καταστροφή ή βλάβη από οποιονδήποτε ασφαλισμένο με το παρόν Ασφαλιστήριο κίνδυνο εξαιρουμένων των ποσών που η Εταιρία, κατά την κρίση της, διαθέτει για την ολική ή μερική αποκατάσταση ή αντικατάσταση της περιουσίας που υφίσταται καταστροφή ή βλάβη. Όμως, σε καμία περίπτωση τα ποσά της Αμοιβής Αρχιτεκτόνων και Επιμετρητών δεν θα υπερβούν του ορίου αποζημίωσης που αναφέρεται ειδικά στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου για Αμοιβή Αρχιτεκτόνων και Επιμετρητών. Δηλώνεται και συμφωνείται ότι το ποσό που θα πληρωθεί δεν περιλαμβάνει έξοδα που έγιναν σε σχέση με την ετοιμασία της απαίτησης του Ασφαλισμένου Αρχεία Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Δηλώνεται και συμφωνείται ότι με αντάλλαγμα την καταβολή επιπρόσθετου ασφαλίστρου και τηρουμένων των υπολοίπων όρων, προϋποθέσεων, εξαιρέσεων και πρόσθετων πράξεων η ασφάλιση δυνάμει του παρόντος Ασφαλιστηρίου επεκτείνεται ώστε να καλύπτει έξοδα και δαπάνες που κατέστη αναγκαίο να γίνουν σε σχέση για την παραγωγή πληροφοριών που θα καταχωρηθούν στα Αρχεία των Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, αλλά εξαιρουμένων πρόσθετων εξόδων που γίνονται για να επιταχυνθεί η αναπαραγωγή Αρχείων Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το καλό της επιχείρησης. Η ευθύνη της Εταιρίας κάτω από αυτή την επέκταση σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει του ορίου αποζημίωσης που αναφέρεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου Σπάσιμο Υαλοπινάκων Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, με αντάλλαγμα την καταβολή επιπρόσθετου ασφαλίστρου, κατά τροποποίηση κάθε αντίθετου όρου ή εξαίρεσης του Ασφαλιστηρίου, η ασφαλιστική κάλυψη που προσφέρεται με το παρόν Ασφαλιστήριο, επεκτείνεται και καλύπτει ΖΗΜΙΑ του ασφαλιζομένου που θα προκληθεί μετά από σπάσιμο των υαλοπινάκων που αναφέρονται στον πίνακα του Ασφαλιστηρίου. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για: 1. Οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη γραμμάτων ή άλλων παραστάσεων εφ όσον η ζημιά ή βλάβη δεν προήλθε από σπάσιμο των ασφαλισμένων υαλοπινάκων. 2. Ζημιά ή βλάβη οποιουδήποτε είδους πλαισίων. 8

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 Οι όροι του παρόντος Ασφαλιστηρίου περιλαμβάνουν ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικές Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες) και ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Οι Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης μεταξύ των Ασφαλιστών και του Ασφαλιζομένου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την προϋπόθεση ότι ο συμβαλλόμενος (ο οποίος είναι και Ασφαλιζόμενος, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά) έχει καταβάλλει τα οφειλόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές Διατάξεις των καλύψεων,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011

ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011 ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης καλύπτεται από τους κινδύνους που περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Σκαφών

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Σκαφών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Σκαφών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Σκαφών 05.2008 1/37 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Πυρός & Ειδικών Κινδύνων Βιομηχανίες και Εμπορικές Επιχειρήσεις

Ασφάλιση Πυρός & Ειδικών Κινδύνων Βιομηχανίες και Εμπορικές Επιχειρήσεις Ασφάλιση Πυρός & Ειδικών Κινδύνων Βιομηχανίες και Εμπορικές Επιχειρήσεις Πρόταση Ασφάλισης Πρόταση Ασφάλισης Πυρός & Ειδικών Κινδύνων Η Πρόταση Ασφάλισης αποτελεί τη βάση και αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

Bιβλιάριο Ασφάλειας Επιχειρήσεων

Bιβλιάριο Ασφάλειας Επιχειρήσεων Bιβλιάριο Ασφάλειας Επιχειρήσεων 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Alpha Bank Cyprus Limited

ΠΑΚΕΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Alpha Bank Cyprus Limited O AΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛEITΑΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ και εάν δεν είναι ορθό, παρακαλείται όπως το επιστρέψει άμεσα προς διόρθωση στην πιο κάτω διεύθυνση: Marsh Brokers Limited 1 Μιχάλη Μιχαηλίδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, σύμφωνα με τους Όρους / Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά παρέκλιση κάθε αντιθέτου όρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλιση στη ζωή μας

Η ασφάλιση στη ζωή μας Η ασφάλιση στη ζωή μας ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Συνδέσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου Χορηγός: PwC If I had my way, I would write the word insure upon the door of every cottage and upon the blotting

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 197/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β.Καραπιστόλη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200818 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 3.1.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία & Αποζημίωση (P&I) και Ασφάλεια Νομικής Κάλυψης. Όροι και Προϋποθέσεις BUILT ON EXPERIENCE POWERED BY. Έκδοση 2 (Νοέμβριος 2013)

Προστασία & Αποζημίωση (P&I) και Ασφάλεια Νομικής Κάλυψης. Όροι και Προϋποθέσεις BUILT ON EXPERIENCE POWERED BY. Έκδοση 2 (Νοέμβριος 2013) 25 Προστασία & Αποζημίωση (P&I) και Ασφάλεια Νομικής Κάλυψης Όροι και Προϋποθέσεις BUILT ON EXPERIENCE POWERED BY Lodestar Όροι και Προϋποθέσεις Επικοινωνία Τμήμα Αποζημιώσεων Τμήμα Εκτιμητών Κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 3kW) Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων της ΡΑΕΚ Αρ. Αίτησης ΑΗΚ:.. Η Σύμβαση αυτή γίνεται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΔA: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα