ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

2 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Σελίδα ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Έκθεση διοικητικού συµβουλίου 2-3 Έκθεση ελεγκτών 4 5 Λογαριασµός εσόδων κλάδου ζωής 6 Λογαριασµός εσόδων γενικού κλάδου 7 Λογαριασµός αποτελεσµάτων 8 Ισολογισµός 9 10 Κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια 11 Κατάσταση ταµειακών ροών 12 Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 13 30

3 1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ιοικητικό συµβούλιο Βασίλειος Καραΐνδρος (Πρόεδρος) διορίστηκε στις 23 Μαρτίου 2005 Ευάγγελος Αναστασιάδης (Γενικός ιευθυντής) Νικόλαος Γιαννούλας Κωνσταντίνος Κόκκινος Γεράσιµος Γαζής Λούης Περεντός Λάµπρος Παπαλαµπριανού Γρηγόριος Τιµπλαλέξης διορίστηκε στις 21 Σεπτεµβρίου 2005 Ευστάθιος Κακογιάννης διορίστηκε στις 21 Σεπτεµβρίου 2005 Εµµανουήλ Ζαλούµης παραιτήθηκε στις 31 Μαρτίου 2005 Γραµµατέας Ευάγγελος Αναστασιάδης Γενικός ιευθυντής Ευάγγελος Αναστασιάδης Ελεγκτές Deloitte & Touche Ltd Νοµικοί σύµβουλοι Γιώργος Λ. Σαββίδης & Σία Ανδρέας Νεοκλέους & Σία ηµητρίου & ηµητρίου Γεωργιάδης & Πελίδης Χριστόφορος Χριστοφή Γιώργος Γ. Γιάγκου & Σία Κώστας ηµητριάδης Ίκαρος Κ. Τυπογράφος & Σία Αναλογιστής Σοφία Μάρκου Τραπεζίτες Alpha Bank Ltd Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος Τράπεζα Κύπρου Λτδ Ελληνική Τράπεζα Λτδ Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ Εγγεγραµµένο γραφείο Γωνία Λεωφ. Κέννεντυ & Οδού Στασίνου Στρόβολος Λευκωσία

4 2 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ιοικητικό Συµβούλιο Το ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει την έκθεσή του µαζί µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ραστηριότητες H κύρια δραστηριότητα της ALPHA INSURANCE LIMITED (η Εταιρεία ) είναι η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών στους κλάδους ζωής, ιατρικής περίθαλψης και γενικών κλάδων. Αποτελέσµατα Το κέρδος για το έτος, µετά τη φορολογία ήταν ( : ). Σηµαντικά γεγονότα που συνέβηκαν µετά τη λήξη του έτους εν υπήρξαν οποιαδήποτε σηµαντικά γεγονότα µετά τη λήξη του έτους. Προβλεπόµενη εξέλιξη της εταιρείας Το ιοικητικό Συµβούλιο δεν προβλέπει οποιεσδήποτε σηµαντικές αλλαγές στις δραστηριότητες της εταιρείας στο προβλεπόµενο µέλλον. Ύπαρξη υποκαταστηµάτων της εταιρείας Η Εταιρεία δεν διατηρεί οποιαδήποτε υποκαταστήµατα. Επισκόπηση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και µια περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει Η εξέλιξη της εταιρείας µέχρι σήµερα, τα οικονοµικά της αποτελέσµατα και η οικονοµική της θέση όπως παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, θεωρούνται ικανοποιητικά. Ενόψει των απαιτήσεων του Πρώτου Συµφώνου Φερεγγυότητας (Solvency 1) και των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να υιοθετηθούν από όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες διεθνώς, η ορθή διαχείρηση των διαφόρων κινδύνων και της αβεβαιότητας είναι πάρα πολή σηµαντική. Κίνδυνος θεωρείται οποιοσδήποτε χρηµατοοικονοµικός, ασφαλιστικός ή άλλος παράγοντας που δηµιουργεί πιθανότητες για µελλοντική µείωση της κερδοφορίας. Οι κυριότεροι χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι που εµπεριέχονται στο φάσµα των εργασιών της Εταιρείας, είναι ο κίνδυνος τιµής αγοράς (δίκαιης αξίας και ο κίνδυνος επιτοκίου),ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Λεπτοµέρειες για τη διαχείριση των κινδύνων αυτών παρουσιάζονται στη σηµείωση 26. Οι πηγές και τρόποι διαχείρησης των ασφαλιστικών κινδύνων παρουσιάζονται στη σηµείωση 27. Όσον αφορά τους άλλους παράγοντες, οι βασικές πηγές αβεβαιότητας οι οποίες δύνανται να είναι επηρεάσουν άµεσα ή έµµεσα τις εργασίες ή τα αποτελέσµατα της Εταιρείας Οι οικονοµικές εξελίξεις συνολικά και σε επιµέρους τοµείς της οικονοµίας, καθώς αυτές επιδρούν στη ζήτηση για ασφαλιστικά προϊόντα καθώς και στην απόδοση των επενδύσεων. Οι πολιτικές εξελίξεις στο βαθµό που ενδέχεται να επιδράσουν στην πορεία της οικονοµίας.

5 3 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Μέρισµα Το ιοικητικό Συµβούλιο δεν προτείνει την πληρωµή µερίσµατος για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 και το καθαρό κέρδος για το έτος µεταφέρεται στα αποθεµατικά. Μετοχικό κεφάλαιο εν υπήρξαν αλλαγές στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. ιοικητικό συµβούλιο Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου κατά την 31 εκεµβρίου 2005 και κατά την ηµεροµηνία της έκθεσης αυτής φαίνονται στην σελίδα 1. Όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. εν υπήρξαν σηµαντικές αλλαγές στην ανάθεση ευθυνών και αµοιβή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. Ελεγκτές Το ιοικητικό Συµβούλιο θα καταθέσει ψήφισµα στην ετήσια γενική συνέλευση για τον επαναδιορισµό των κ.κ. Deloitte & Touche Limited ως ελεγκτών για το επόµενο έτος. ΚΑΤ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ευάγγελος Αναστασιάδης Γραµµατέας Λευκωσία, 23 Φεβρουαρίου 2006

6 4 Έκθεση ελεγκτών προς τα µέλη της Alpha Insurance Limited Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 1 Έχουµε ελέγξει τις οικονοµικές καταστάσεις της Alpha Insurance Limited στις σελίδες 6 µέχρι 30, που αποτελούνται από τον ισολογισµό στις 31 εκεµβρίου 2005, και την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, την κατάσταση αλλαγών στα ίδια κεφάλαια και την κατάσταση ταµειακών ροών για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και τις σχετικές σηµειώσεις. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις είναι ευθύνη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό µας. Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα µέλη της Εταιρείας, ως σώµα, σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ Η ελεγκτική µας εργασία έχει αναληφθεί ώστε να µπορέσουµε να εκθέσουµε στα µέλη της Εταιρείας εκείνα τα θέµατα που απαιτούνται από εµάς σε µια έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό. Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη προς οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα, για την ελεγκτική µας εργασία, για αυτή την έκθεση, ή για τις γνώµες που έχουµε σχηµατίσει. 2 ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη λάθη. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, πάνω σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν, των σηµαντικών υπολογισµών που έγιναν από το ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχός µας παρέχει µια λογική βάση για τη γνώµη µας. 3 Κατά τη γνώµη µας, οι οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της Alpha Insurance Limited στις 31 εκεµβρίου 2005 και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών της για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου.

7 5 Έκθεση επί άλλων νοµικών υποχρεώσεων 4 Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω: Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου µας. Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που µας δόθηκαν οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου στις σελίδες 2 και 3 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Deloitte & Touche Ltd Εγκεκριµένοι Λογιστές Λευκωσία, 23 Φεβρουαρίου 2006

8 6 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ - ΚΛΑ ΟΥ ΖΩΗΣ Σηµ. Μεικτά ασφάλιστρα Μείον: Αντασφαλίσεις ( ) ( ) Καθαρά Ασφάλιστρα Κέρδος από επενδύσεις Απαιτήσεις ( ) ( ) Προµήθειες και έξοδα ( ) ( ) Αποτέλεσµα Κλάδου Ζωής Μεταφορά στο αποθεµατικό Κλάδου Ζωής ( ) ( ) Μέρισµα σε κατόχους ασφαλιστηρίων µε συµµετοχή στα κέρδη (3.781) (4.380) Μεταφορά στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων Βλέπε συνηµµένες σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις

9 7 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ - ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΛΑ ΟΥ Σηµ. Μεικτά ασφάλιστρα Μείον: Αντασφαλίσεις ( ) ( ) Καθαρά Ασφάλιστρα Μεταφορά στα µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα ( ) ( ) Απαιτήσεις ( ) ( ) Προµήθειες και έξοδα ( ) ( ) Αποτέλεσµα Γενικού Κλάδου Κέρδη κοινοπραξίας Κέρδος από επενδύσεις Μεταφορά στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων Βλέπε συνηµµένες σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις

10 8 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σηµ. Μεταφορά από το λογαριασµό εσόδων - Κλάδου Ζωής Γενικού Κλάδου Kέρδος από επενδύσεις Άλλα έξοδα που δεν κατανεµήθηκαν στους λογαριασµούς εσόδων 3 ( ) ( ) Κέρδος έτους πριν τη φορολογία Φορολογία έτους 7 ( ) (60.664) Κέρδος έτους µετά τη φορολογία Βλέπε συνηµµένες σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις

11 9 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Σηµ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις ασφαλιστικών και άλλων εργασιών Επενδύσεις σε ακίνητα Επενδύσεις σταθερής απόδοσης Μετοχές και άλλες επενδύσεις µεταβλητής απόδοσης Επενδύσεις σε συγγενικές εταιρείες Παραχωρηθέντα δάνεια Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα Ολικό επενδύσεων ασφαλιστικών και άλλων εργασιών Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Άυλα περιουσιακά στοιχεία Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Ολικό µη κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Εισπρακτέα από αντασφαλιστές Εισπρακτέα από αντιπροσώπους και εκκρεµή ασφάλιστρα Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες Προπληρωµές και άλλα χρεωστικά υπόλοιπα Τραπεζικά υπόλοιπα και µετρητά Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού ΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Βλέπε συνηµµένες σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις

12 10 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Σηµ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ασφαλιστικές υποχρεώσεις και προβλέψεις Αποθεµατικά κλάδου ζωής Εκκρεµείς απαιτήσεις και προβλέψεις Μη δεδουλευµένα ασφάλιστρα 2, Ολικό ασφαλιστικών υποχρεώσεων και προβλέψεων Τρέχουσες υποχρεώσεις Οφειλόµενα σε αντασφαλιστές Οφειλόµενα σε αντιπροσώπους και άλλους πιστωτές Οφειλόµενα σε συγγενικές εταιρείες Έξοδα οφειλόµενα Φόρος πληρωτέος Τραπεζικές υπεραναλήψεις Ολικό τρεχουσών υποχρεώσεων Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και προβλέψεις Πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία Ολικό µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό µετοχών υπέρ το άρτιο Συσσωρευµένες ζηµιές ( ) ( ) Ολικό ιδίων κεφαλαίων ΟΛΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Υπογράφηκε εκ µέρους του διοικητικού συµβουλίου στις 23 Φεβρουαρίου Βασίλειος Καραΐνδρος, Σύµβουλος - Ευάγγελος Αναστασιάδης, Σύµβουλος Βλέπε συνηµµένες σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις

13 11 KATAΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό µετοχών υπέρ του άρτιου Συσσωρευµένες ζηµιές Ολικό Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) Κέρδος για το έτος Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) Κέρδος για το έτος Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου ( ) Από το φορολογικό έτος 2003, εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη ηµοκρατία, λογίζεται ότι έχει διανείµει εβδοµήντα τοις εκατόν (70%) των κερδών της, µετά τη µείωση τους από τον εταιρικό φόρο που πληρώθηκε ή που είναι πληρωτέος πάνω στα εν λόγω κέρδη, υπό µορφή µερισµάτων στους ενδιαφερόµενους µετόχους της κατά το τέλος της περιόδου των δυο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, και οι ενδιαφερόµενοι µέτοχοι θα φορολογούνται ανάλογα µε Έκτακτη Εισφορά για την Άµυνα προς 15% πάνω σε τέτοια µερίσµατα. Οποιαδήποτε Έκτακτη Εισφορά για την Άµυνα είναι πληρωτέα από µέτοχο ως συνέπεια λογιζόµενης διανοµής µερίσµατος καταβάλλεται κατά πρώτο λόγο από την εταιρεία η οποία θα χρεώνει τέτοια εισφορά στους µετόχους. Βλέπε συνηµµένες σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις

14 12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σηµ. Ροή µετρητών από εργασίες Κέρδος έτους πριν τη φορολογία Αναπροσαρµογή για: Αποσβέσεις Ζηµιά/(κέρδος) από πώληση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (8.532) Κέρδος από επανεκτίµηση επενδύσεων ( ) ( ) Ζηµιά από πώληση επενδύσεων Τόκοι εισπρακτέοι ( ) ( ) Μερίσµατα εισπρακτέα (35.405) (15.401) Τόκοι πληρωτέοι Ζηµία πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης ( ) (57.582) Μείωση/(Αύξηση) στα ποσά οφειλόµενα από αντασφαλιστές ( ) Αύξηση στα οφειλόµενα από αντιπροσώπους και άλλο ενεργητικό ( ) ( ) Aύξηση στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις και προβλέψεις (Μείωση)/αύξηση στις οφειλές σε αντιπροσώπους και άλλες υποχρεώσεις ( ) Πληρωµή τόκων (17.337) (13.645) Πληρωµή φόρων (55.834) (57.561) Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Τόκοι που εισπράχτηκαν Μερίσµατα που εισπράχτηκαν Αγορά στοιχείων πάγιου ενεργητικού (94.207) (76.183) Κόστος αύξησης επενδύσεων, καθαρό ( ) ( ) Εισπράξεις από την πώληση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Καθαρή ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Καθαρή µείωση στα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών (81.364) ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους Βλέπε συνηµµένες σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις

15 13 1. Σύσταση και κύρια δραστηριότητα Η Alpha Insurance Limited ιδρύθηκε στην Κύπρο. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών στους κλάδους ζωής, ιατρικής περίθαλψης και γενικών κλάδων. 2. Λογιστικές αρχές Οι κυριότερες λογιστικές αρχές, που υιοθετήθηκαν µε συνέπεια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και του προηγούµενου έτους, είναι οι πιο κάτω: (α) Βάση ετοιµασίας Οι οικονοµικές καταστάσεις της Enterprise Limited έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε δίκαιη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα, των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση και των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Όπου κρίνεται κατάλληλο, τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρµόζονται για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση του τρέχοντος έτους. (β) Βάση αποτελεσµάτων Οι λογιστικές αρχές που υιοθέτησε η Εταιρεία είναι σύµφωνες µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης όπως εφαρµόζονται σε ασφαλιστικές εταιρείες. Τα αποτελέσµατα καθορίζονται αφού ληφθούν υπ όψη, µεταξύ άλλων, τα µη κερδηµένα ασφάλιστρα και εκκρεµείς απαιτήσεις. Ασφάλιστρα και απαιτήσεις φαίνονται µετά από πληρωµές ή ανακτήσεις σχετικές µε αντασφαλίσεις. Ασφάλιστρα του κλάδου ζωής για τις συνήθεις εργασίες λογίζονται κατά την ηµεροµηνία που γίνονται πληρωτέα και για συµβόλαια συνδεδεµένα µε µετοχικές µονάδες, όταν εισπράττονται. (γ) Μη δεδουλευµένα ασφάλιστρα (γενικός κλάδος) Τα µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα αντιπροσωπεύουν την αναλογία των καθαρών ασφαλίστρων που γράφτηκαν σε ένα έτος, καθαρά από ασφαλιστικά έξοδα και προµήθειες, και που αφορούν περιόδους κινδύνου από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους µέχρι την ηµεροµηνία λήξης των εν λόγω συµβολαίων και υπολογίζονται πάνω σε καθηµερινή βάση. Τα καθαρά µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα αφαιρούνται από το λογαριασµό εσόδων του γενικού κλάδου και µεταφέρονται στο επόµενο οικονοµικό έτος.

16 14 2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια) (δ) Εκκρεµείς απαιτήσεις Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για το υπολογιζόµενο κόστος όλων των γνωστών απαιτήσεων που δεν τακτοποιήθηκαν καθώς και για τυχόν απαιτήσεις που πραγµατοποιήθηκαν και δεν αναφέρθηκαν (ΙΒΝR s) κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, µε βάση τις καλύτερες πληροφορίες που υπήρχαν, κατά την περίοδο της ετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων. (ε) Προµήθειες και έξοδα Οι προµήθειες και τα έξοδα διαγράφονται όπως δηµιουργούνται εκτός από τα ποσά προµηθειών (καθαρά από αντασφαλίστηκες προµήθειες), που µεταφέρονται ως αναβαλλόµενα έξοδα αγοράς. (στ) Εισόδηµα από επενδύσεις Το εισόδηµα από επενδύσεις περιλαµβάνει τόκους και µερίσµατα εισπρακτέα, κέρδη από την πώληση µετοχών και πλεόνασµα/(έλλειµµα) από την επανεκτίµηση επενδύσεων. (ζ) Αποθεµατικά κλάδου ζωής Η πρόβλεψη για πλεόνασµα από τον κλάδο ζωής είναι αποτέλεσµα αναλογιστικής εκτίµησης που γίνεται κάθε χρόνο από την εταιρεία. Τα κέρδη ή µέρος από αυτά µεταφέρονται στο λογαριασµό κερδοζηµιών κάθε χρόνο µε βάση την αναλογιστική εκτίµηση. Το διοικητικό συµβούλιο έχει πληροφορηθεί από τον αναλογιστή της Εταιρείας ότι οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για ασφάλιστρα ζωής που δεν έχουν λήξει, δεν υπερβαίνουν το ενεργητικό των αποθεµατικών του κλάδου ζωής κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. (η) Θυγατρικές εταιρείες Θυγατρικές εταιρείες είναι οι εταιρείες των οποίων η µητρική εταιρεία ελέγχει τη λήψη των οικονοµικών και εµπορικών αποφάσεων. Η επένδυση στις θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζεται σε τιµή κόστους στον ισολογισµό.

17 15 2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια) (θ) Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Οι εγκαταστάσεις και εξοπλισµός παρουσιάζονται στην τιµή κτήσης µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και ζηµιά απαξίωσης. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, ώστε να µειωθεί η τιµή κτήσης στην υπολογιζόµενη υπολειµµατική αξία τους στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης χρήσης τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής: % Έπιπλα και σκεύη 10 Εξοπλισµός 10 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λογισµικά προγράµµατα 20 Επιγραφές 10 Οχήµατα 0-15 απάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. Κέρδη και ζηµιές από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού προσδιορίζονται µε τη σύγκριση των εισπράξεων µε τη λογιστική αξία και περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων (ι) (κ) Λογισµικά προγράµµατα απάνες που έχουν άµεση σχέση µε ξεχωριστά λογισµικά προγράµµατα που ανήκουν στην Εταιρεία και που αναµένεται ότι θα δηµιουργήσουν οικονοµικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άϋλα περιουσιακά στοιχεία. Μετέπειτα τα λογισµικά προγράµµατα παρουσιάζονται στο κόστος µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και µείον οποιαδήποτε συσσωρευµένη αποµείωση στην αξία. απάνες που βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των λογισµικών προγραµµάτων πέραν από τις αρχικές προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται. απάνες που σχετίζονται µε τη συντήρηση λογισµικών προγραµµάτων χρεώνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. Τα λογισµικά προγράµµατα αποσβένονται σύµφωνα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της υπολογιζόµενης ωφέλιµης ζωής τους σε περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Η απόσβεση ξεκινά όταν τα λογισµικά προγράµµατα είναι διαθέσιµα προς χρήση και περιλαµβάνεται στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας. Αποµείωση στη αξία περιουσιακών στοιχείων Τα περιουσιακά στοιχεία µε απεριόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο για αποµείωση στην αξία. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται ελέγχονται για αποµείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται για τη διαφορά της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιµου ποσού του περιουσιακού στοιχείου.

18 16 2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια) (κ) (λ) Αποµείωση στη αξία περιουσιακών στοιχείων (συνέχεια) Το ανακτήσιµο ποσό είναι το µεγαλύτερο της δίκαιης αξίας του περιουσιακού στοιχείου µείον έξοδα πωλήσεως και της αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στα µικρότερα επίπεδα για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστές, αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών). Επενδύσεις Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Η Εταιρεία ταξινοµεί τις επενδύσεις της στην ακόλουθη κατηγορία: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία από αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Αυτή η κατηγορία έχει δύο υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία προς εµπορία και αυτά που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση. Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο περιλαµβάνεται σε αυτή την κατηγορία αν αποκτήθηκε µε κύριο σκοπό την πώληση στο προσεχές µέλλον ή αν ορίστηκε σε αυτή την κατηγορία από τη διεύθυνση. Τα περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία αυτή ταξινοµούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αν είναι προς εµπορία ή αναµένεται να πωληθούν µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η Εταιρεία κατέχει µόνο χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία προς εµπορία. Αγορές και πωλήσεις επενδύσεων µε βάση συµβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία, πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που δεν παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα να εισπραχθούν χρηµατικές ροές από τις επενδύσεις έχει λήξει, ή έχει µεταφερθεί και η Εταιρεία έχει ουσιαστικά µεταφέρει σηµαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση και χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, παρουσιάζονται µετέπειτα σε δίκαιη αξία. Πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές που προέρχονται από αλλαγές στη δίκαιη αξία των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιµούνται σε δίκαιη αξία µέσω των αποτελεσµάτων περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στην περίοδο που προκύπτουν.

19 17 2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια) (λ) Επενδύσεις(συνέχεια) Η δίκαιη αξία των επενδύσεων που διαπραγµατεύονται σε µια ενεργή αγορά βασίζεται στη χρηµατιστηριακή τιµή προσφοράς. Εάν η αγορά για ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο δεν είναι ενεργή όπως επίσης και για µη εισηγµένες µετοχές, η Εταιρεία προσδιορίζει τη δίκαιη αξία χρησιµοποιώντας µεθόδους αποτίµησης. Οι µέθοδοι αποτίµησης περιλαµβάνουν τη χρήση πρόσφατων συναλλαγών που έγιναν σε καθαρά εµπορική βάση, αναφορά σε παρόµοιους τίτλους και µεθόδους προεξοφληµένων ταµειακών ροών κάνοντας µέγιστη χρήση δεδοµένων της αγοράς και ελάχιστη χρήση εσωτερικών δεδοµένων της Εταιρείας. Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού κατά πόσον υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί αποµείωση στην αξία. Στην περίπτωση µετοχικών τίτλων που ταξινοµήθηκαν ως διαθέσιµοι προς πώληση, µια σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση στη δίκαιη αξία της µετοχής κάτω από το κόστος της λαµβάνεται υπόψη ως ένδειξη πιθανής αποµείωσης στην αξία. Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις για χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση η συσσωρευµένη ζηµιά η οποία προσδιορίζεται ως η διαφορά µεταξύ του κόστους απόκτησης και της παρούσας δίκαιης αξίας, µείον ζηµιών αποµείωσης του περιουσιακού στοιχείου που προηγουµένως αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσµατα, µεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Οι ζηµιές αποµείωσης που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για µετοχικούς τίτλους δεν αντιστρέφονται µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων. Υποθήκες και δάνεια Υποθήκες και δάνεια παρουσιάζονται στον ισολογισµό στην αξία εξαγοράς τους. Επενδύσεις σε ακίνητα Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζονται στη δίκαιη αξία που αντιπροσωµέυει την ελεύθερη αγοραία αξία καθοριζόµενη από εξωτερικούς εκτιµητές. Η τελευταία εκτίµηση από ανεξάρτητο εκτιµητή έγινε στις 31 εκεµβρίου Επανεκτιµήσεις διενεργούνται όταν κατά τη γνώµη του ιοικητικού Συµβουλίου η αξία τους στην αγορά έχει διαφοροποιηθεί σηµαντικά. Αλλαγές στις δίκαιες αξίες καταχωρούνται στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. (µ) Εµπορική εύνοια Η εµπορική εύνοια που προκύπτει από την απόκτηση χαρτοφυλακίων και που αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της τιµής αγοράς και της δίκαιης αξίας του καθαρού ενεργητικού που αποκτάται, αποσβένεται µε τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης σε περίοδο είκοσι χρόνων.

20 18 2. Λογιστικές αρχές (συνέχεια) (ν) (ξ) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίαση Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα λογίζονται µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν την ηµέρα της συναλλαγής. Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που είναι σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε Κυπριακές λίρες µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν στο τέλος του λογιστικού έτους. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν συµπεριλαµβάνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων του έτους. Φορολογία Εταιρικός φόρος και ελάχιστος εταιρικός φόρος υπολογίζονται πάνω στο φορολογητέο κέρδος και τα µεικτά ασφάλιστρα ζωής µε βάση τα αντίστοιχα ποσοστά που ισχύουν. Η λογιστική αρχή που ακολουθεί η εταιρεία αναφορικά µε τη φορολογία συνάδει πλήρως µε τις πρόνοιες του ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ. 12 Income Taxes. Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία, πάνω στη διαφορά ανάµεσα στην αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού για φορολογικούς σκοπούς και στη λογιστική τους αξία, µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν. Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας µεταφέρονται µόνο σε περίπτωση που ισχύουν όλα τα κριτήρια αναγνώρισης µε βάση το αναθεωρηµένο ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ. 12. (ο) Ταµείο προνοίας υπαλλήλων Η Εταιρεία συνεισφέρει στο εγκεκριµένο ταµείο προνοίας των υπαλλήλων της. Το ταµείο αυτό λειτουργεί αυτόνοµα και ετοιµάζει ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις. Με βάση τις πρόνοιες του καταστατικού του ταµείου οι υπάλληλοι δικαιούνται πληρωµή ορισµένων ωφεληµάτων όταν αφυπηρετήσουν ή τερµατίσουν πρόωρα τις υπηρεσίες τους. Το ταµείο λειτουργεί µε σχέδιο καθορισµένης συνεισφοράς. (π) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών Για τους σκοπούς της κατάστασης της ταµειακών ροών, τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο, τραπεζικά υπόλοιπα και τραπεζικές υπεραναλήψεις. (ρ) ίκαιες αξίες Τα πιο πολλά από τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Εταιρείας είναι βραχυπρόθεσµα ή παρουσιάζονται σε τρέχουσες τιµές. Η δίκαιη αξία τους προσεγγίζει την αξία που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.

21 19 ALPHA INSURANCE LIMITED 3. Άλλα έξοδα που δεν κατανεµήθηκαν στους λογαριασµούς εσόδων Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισµού και αποµείωση άυλων περιουσικων στοιχείων Αµοιβή δικηγόρων Αµοιβή ελεγκτών - τρέχον έτος Αµοιβή ελεγκτών - προηγούµενο έτος Τραπεζικός τόκος και έξοδα Κέρδος έτους πριν τη φορολογία Το κέρδος έτους πριν τη φορολογία φαίνεται µετά τη χρέωση: Αποσβέσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισµού και αποµείωση άυλων περιουσικων στοιχείων Κέρδους/(ζηµιάς) από πώληση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού (8.532) Τραπεζικού τόκου και εξόδων και µετά την πίστωση: Τόκων εισπρακτέων Μερισµάτων εισπρακτέων (µεικτών) Κέρδος ανά µετοχή Κέρδος έτους µετά τη φορολογία Μεσοσταθµικός αριθµός εκδοµένων συνήθων µετοχών Κέρδος ανά µετοχή (σεντ) ,65 4,11

22 20 ALPHA INSURANCE LIMITED 6. Κόστος προσωπικού Μισθοί Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλες εισφορές Έξοδα επιµορφώσεως προσωπικού Συνεισφορές στο Ταµείο Προνοίας των υπαλλήλων Έξοδα ασφάλισης προσωπικού Εισφορές στην ΕΤΥΚ και άλλες συνεισφορές Μέσος όρος αριθµού υπαλλήλων Φορολογία α) Τρέχουσα φορολογία Εταιρικός Aµυντική φόρος εισφορά Ολικό Ολικό Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (5.140) Πρόνοια για το έτος (5.023) Ποσό που πληρώθηκε (55.718) (116) (55.834) (57.561) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου (5.139) β) Φορολογία έτους Πρόνοια για το έτος Κίνηση στην πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία

23 21 ALPHA INSURANCE LIMITED 7. Φορολογία (συνέχεια) γ) Σχέση µεταξύ φορολογικής επιβάρυνσης και λογιστικού κέρδους Κέρδος πριν τη φορολογία Εταιρικός φόρος προς 10% Έκτακτη εισφορά για την άµυνα πάνω σε ενοίκια εισπρακτέα Φορολογικές επιδράσεις για έξοδα που δεν εκπίπτουν Φορολογικές επιδράσεις για εισοδήµατα που δεν περιλαµβάνονται στο λογαριασµό κερδοζηµιών Φόρος επί ασφαλίστρων κλάδου ζωής προς 1,50% Φορολογικές επιδράσεις για έξοδα που δεν περιλαµβάνονται στο λογαριασµό κερδοζηµιών (12.225) (11.730) Φορολογικές επιδράσεις για εισοδήµατα που δεν φορολογούνται (24.827) (13.652) Φορολογική επίδραση ζηµιών που µεταφέρονται Φορολογική επίδραση από ζηµιές προηγούµενων ετών (51.040) (71.442) Επενδύσεις σε ακίνητα Γη Κτίρια Ολικό Κόστος 1 Ιανουαρίου Επανεκτίµηση εκεµβρίου Αποσβέσεις 1 Ιανουαρίου Επιβάρυνση έτους εκεµβρίου Καθαρή αξία 31 εκεµβρίου εκεµβρίου

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαχειριστικές επιτροπές και άλλες πληροφορίες 1 Σελίδα Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών 2 5 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6 8 Συγκεντρωτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 Κατάσταση Μεταβολών των

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ

ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΥΟ ΑΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑEΜA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Λ. Συγγρού 209 211, Ν. Σµύρνη 171 21 www.erbbrokers.gr, Τηλ. 210 9303850 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26892/01ΝΤ/Β/92/160(08)

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

CYPRUS TRADING CORPORATION PUBLIC LIMITED (ΠΡΩΗΝ CYPRUS TRADING CORPORATION LIMITED) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου 2 Ετήσια Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟY Α.Ε.: 35872/84/Β/96/03) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2013 (1Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 Netmed Α.Ε. Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000 Οδός Μάνης Θέση Κάντζα Παλλήνη Αττικής 153 51

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2012 έως 31/12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 65002/12/Β/07/36) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 1-2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα