Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank"

Transcript

1 Ενημερωτικό Έντυπο Προγράμματος Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών της Alpha Bank Το παρόν ενημερωτικό έντυπο περιέχει χρήσιμες πληροφορίες και ορισμούς για το πρόγραμμα ασφαλίσεως των πιστωτικών καρτών της Alpha Bank, η οποία παρέχεται σε συνεργασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική A.E.. Συμμετοχή στο πρόγραμμα/ασφαλισμένοι Στο πρόγραμμα ασφαλίσεως συμμετέχουν χωρίς καμμία επιβάρυνση όλοι οι κύριοι κάτοχοι πιστωτικών καρτών (ασφαλισμένοι) της Alpha Bank οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και η ηλικία τους δεν ξεπερνάει τα 65 έτη, εφόσον δεν παρουσιάζεται καθυστέρηση στην εξόφληση της ελάχιστης καταβολής της πιστωτικής τους κάρτας και εφόσον κατά τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν από το συμβάν κατέβαλλαν τμήμα της συνολικής τους οφειλής. Στην ασφάλιση δε συμμετέχουν οι κύριοι κάτοχοι πιστωτικών καρτών οι οποίοι κατά την έναρξη της ασφαλίσεως είναι: υπάλληλοι της Τράπεζας ή του Ομίλου, συνταξιούχοι, κάτοχοι καρτών οι οποίες δεν έχουν revolve χαρακτήρα (charge cards, business cards, store cards), κάτοχοι καρτών οι οποίες βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των εξήντα (60) ημερών ή έχουν καταγγελθεί ή έχουν λήξει χωρίς να ανανεωθούν. Καλύψεις και παροχές (ασφάλισμα) του προγράμματος Σε περίπτωση που επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος καταβάλλεται η παροχή/ασφάλισμα στην Alpha Bank για την προστασία πληρωμής της πιστωτικής κάρτας του ασφαλισμένου. Οι καλύψεις του προγράμματος είναι οι εξής: 1. Απώλεια Ζωής από Ατύχημα 2. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα εξαιτίας Ατυχήματος Το ασφάλισμα σε περίπτωση Απώλειας Ζωής από ατύχημα ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας εξαιτίας ατυχήματος είναι η αποπληρωμή του 100% του ελάχιστου μεταξύ του τοκοφόρου υπολοίπου της πιστωτικής κάρτας τη στιγμή του συμβάντος και του μέσου όρου των τριών (3) τελευταίων τοκοφόρων υπολοίπων πριν από το συμβάν. 3. Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα 4. Ακούσια Ανεργία Το ασφάλισμα σε περίπτωση Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας ή Ακούσιας Ανεργίας είναι η αποπληρωμή του 3% του ελάχιστου μεταξύ του τοκοφόρου υπολοίπου της πιστωτικής κάρτας τη στιγμή του συμβάντος και του μέσου όρου των τριών (3) τελευταίων τοκοφόρων υπολοίπων για χρονικό διάστημα το πολύ έξι (6) μηνών. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν έχει δικαίωμα πληρωμών από το ταμείο ανεργίας του Ελληνικού Κράτους, η ΑΧΑ Ασφαλιστική δεν θα καταβάλλει το ασφάλισμα. Ως τοκοφόρο υπόλοιπο της πιστωτικής κάρτας τη στιγμή του συμβάντος θεωρείται το τοκοφόρο υπόλοιπο στο τελευταίο εκκαθαριστικό που προηγείται του συμβάντος. Προϋπόθεση για την καταβολή του ασφαλίσματος σε περίπτωση: Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας είναι ο ασφαλισμένος τη στιγμή του συμβάντος να είναι δημόσιος υπάλληλος ή αυτοαπασχολούμενος ή προσωρινά εργαζόμενος ή εργαζόμενος με σύμβαση ορισμένου χρόνου και η ανικανότητά του να βεβαιώνεται από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή στην Ελλάδα. Ανεργίας είναι ο ασφαλισμένος να μην είναι δημόσιος υπάλληλος, αυτοαπασχολούμενος, προσωρινά εργαζόμενος ή εργαζόμενος με σύμβαση ορισμένου χρόνου κατά τη στιγμή του συμβάντος. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η μέγιστη συνολική παροχή/ασφάλισμα δε μπορεί να υπερβαίνει τις Ευρώ ανά πιστωτική κάρτα και τις Ευρώ ανά ασφαλισμένο κατά την διάρκεια ισχύος της ασφαλίσεως. Ειδικά, για τον υπολογισμό της μηνιαίας αποζημιώσεως σε περίπτωση Ακούσιας Ανεργίας ή Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας το μέγιστο τοκοφόρο υπόλοιπο της πιστωτικής κάρτας δεν μπορεί να ξεπερνά τις Ευρώ Ισχύς των καλύψεων Το πρόγραμμα έχει περίοδο αναμονής για όλες τις καλύψεις ενενήντα (90) ημέρες από την έναρξη του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου (02/05/2011) για τις εν ισχύ πιστωτικές κάρτες ή από την έναρξη της κάθε νέας σύμβασης πιστωτικής κάρτας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να απαιτηθεί αποζημίωση εφόσον το ασφαλιστικό γεγονός εμφανίστηκε κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου. Επίσης, η ΑΧΑ Ασφαλιστική δεν υποχρεούται σε καταβολή ασφαλίσματος για το παρακάτω χρονικό διάστημα (περίοδος απαλλαγής) μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, το οποίο σε περίπτωση: α. Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας είναι εξήντα (60) ημέρες συνεχούς ανικανότητας για εργασία του ασφαλισμένου από την ημερομηνία ισχύος της αντίστοιχης απόφασης του Φορέα Κύριας Ασφαλίσεως. β. Ανεργίας είναι ενενήντα (90) ημέρες συνεχούς ακουσίας και αποδεδειγμένης ανεργίας του ασφαλισμένου από την ημερομηνία ισχύος της πρώτης καταβολής του επιδόματος που δικαιούται από το ταμείο ανεργίας του Ελληνικού κράτους. Τέλος, οι καλύψεις παραμένουν σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα είναι εν ισχύ το Ομαδικό Ασφαλιστήριο μεταξύ της ΑΧΑ Ασφαλιστικής και της Alpha Bank.

2 Διάρκεια ασφαλίσεως H διάρκεια της ασφαλίσεως είναι ετήσια και θα ανανεώνεται αυτόματα με τη συμφωνία και των δύο συμβαλλομένων μερών (Alpha Bank και ΑΧΑ Ασφαλιστική) κάθε έτος. Η ΑΧΑ Ασφαλιστική ή η Alpha Bank μπορούν να άρουν, να αλλάξουν ή να τροποποιήσουν τις καλύψεις του προγράμματος. Σε περίπτωση τροποποιήσεως ή διακοπής του προγράμματος, θα σταλεί σχετική ενημέρωση στους ασφαλισμένους από την Τράπεζα. Εξαιρέσεις του προγράμματος Η ΑΧΑ Ασφαλιστική δεν θα καταβάλει ασφάλισμα για Απώλεια Ζωής από ατύχημα, Μόνιμη Ολική Ανικανότητα εξαιτίας ατυχήματος και Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα, εάν κάποια από τις αιτίες αξιώσεως καταβολής του οφείλονται σε: α. Προϋπάρχουσες παθήσεις ή σωματικές αναπηρίες που προϋπήρχαν της ενάρξεως ισχύος της ασφαλίσεως καθώς και πιθανές επιπλοκές αυτών που επιφέρουν επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του, β. Χρόνιο αλκοολισμό, κατάσταση μέθης ή χρήση ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών ή παραισθησιογόνων ή ψυχοφαρμάκων ή φαρμάκων απεξαρτήσεως ή χρήση φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή, γ. Ακούσια ή εκούσια έκθεση του Ασφαλισμένου σε ατομική, χημική ή βιοχημική ενέργεια ή ραδιενέργεια κατά τη διάρκεια πολέμου ή ειρήνης. Άμεσες ή έμμεσες συνέπειες από τον μετασχηματισμό του ατομικού πυρήνα, καθώς και σε ακτινοβολίες που προκαλούνται από την τεχνητή επιτάχυνση των ατομικών σωματιδίων, δ. Συμμετοχή του Ασφαλισμένου σε παράνομες ενέργειες κακουργηματικού χαρακτήρα, ε. Αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας ή πρόκληση εκούσιων σωματικών βλαβών ή άρνηση λήψεως ιατρικών πράξεων ανεξάρτητα από τη διανοητική, ψυχική ή ψυχολογική κατάσταση του Ασφαλισμένου. Μετά τους είκοσι τέσσερεις (24) πρώτους μήνες ισχύος της ασφαλίσεως καλύπτεται ο θάνατος, στ. Ενασχόληση ή συμμετοχή του ασφαλισμένου σε επικίνδυνα αθλήματα ή εργασίες οποιουδήποτε χαρακτήρα (αγώνες, επιδείξεις, προπονήσεις) που αφορούν στον επαγγελματικό αθλητισμό, πτώση ή πτήση με αλεξίπτωτο, μηχανοκίνητο ή μη αεροπτερισμό συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων με αετό, καταδύσεις, ορειβασία, σπηλαιολογία, ιππασία, πυγμαχία, πολεμικές τέχνες και οποιοδήποτε άθλημα που απαιτεί μηχανοκίνητα μέσα, ζ. Εμφύλιο πόλεμο, πόλεμο, εισβολή, ενέργεια ξένης δυνάμεως, εχθροπραξίες, επαναστάσεις, εξεγέρσεις, στάσεις, τρομοκρατικές ενέργειες στο μέτρο που ο ασφαλισμένος ή συμμετέχει στις καταστάσεις αυτές ή εκτίθεται χωρίς λόγο στις συνέπειές τους, η. Στην επαγγελματική ενασχόληση του ασφαλισμένου ως πιλότος ή δύτης, θ. Οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος χωρίς να κατέχει το απαιτούμενο δίπλωμα οδηγήσεως ακόμα και εάν ο ασφαλισμένος είναι συνοδηγός ή επιβάτης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, ι. Μη χρήση κράνους για οδηγό ή επιβαίνοντα σε όχημα που εκ του νόμου απαιτείται. κ. Οδήγηση ή χρήση αεροπλάνων ή άλλων εναέριων μέσων, εκτός εάν ο ασφαλισμένος είναι επιβάτης αεροσκάφους αεροπορικής ΑΧΑ Ασφαλιστικής που λειτουργεί νόμιμα και εκτελεί τακτικές γραμμές εναέριων συγκοινωνιών ή πτήσεις charters, λ. Κατάθλιψη, επιληπτικές κρίσεις, διανοητικές, ψυχικές, ψυχωσικές, νευρικές ή νευροφυτικές διαταραχές, αγχώδεις διαταραχές. Επιπλέον, η ΑΧΑ Ασφαλιστική δεν θα καταβάλει ασφάλισμα λόγω Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας εάν έστω και μια από τις αιτίες αξιώσεως καταβολής του οφείλεται σε: α. Κύηση ή διακοπή αυτής από οποιοδήποτε λόγο και επιπλοκές αυτής. Προγεννητικές επιπλοκές, τοκετό (φυσιολογικό ή με καισαρική τομή) καθώς και επιπλοκές του, β. Προληπτική ιατρική (check-up), ιατρική επίβλεψη ή ανάπαυση, γ. Επεμβάσεις πλαστικής ή αισθητικής χειρουργικής, εκτός αν οι επεμβάσεις αυτές είναι απαραίτητες για την πλαστική ή αισθητική αποκατάσταση των συνεπειών του ατυχήματος, δ. Πάσης φύσης θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, τη διόρθωση των διαθλαστικών διαταραχών των οφθαλμών καθώς και των οδόντων και των ούλων, ε. Πάσης φύσης μυοσκελετικά προβλήματα, κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, αυχενικό σύνδρομο, οσφυοϊσχιαλγία, σπονδυλοδεσία, δισχιδής ράχη, οστεοπόρωση, εκφυλιστική αρθροπάθεια για τα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί νοσηλεία ή χειρουργική επέμβαση. Επίσης, δεν καλύπτεται Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα αν συμβεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η ΑΧΑ Ασφαλιστική δεν θα καταβάλει μηνιαία παροχή λόγω Ανεργίας εάν ο ασφαλισμένος: α. Λαμβάνει σύνταξη από κρατικό φορέα ή είναι ανίκανος για εργασία, β. Έχει παραιτηθεί από την εργασία του (εθελοντική ανεργία), γ. Απολυθεί λόγω υπαιτιότητάς του (απιστία, απάτη, ποινικό αδίκημα), δ. Ήταν εργαζόμενος σε επιχείρηση που ανήκει, ελέγχεται ή διευθύνεται από μέλος της οικογένειάς του (σύζυγος, αδελφός/η, γονείς, παιδιά), εκτός εάν η απόλυση οφείλεται σε αναγκαστική εκκαθάριση επιχειρήσεως ή σε διακοπή της δραστηριότητας της επιχειρήσεως που συνδέεται με το θάνατο ή την ανικανότητα του διευθυντή, ε. Έμεινε άνεργος ως αποτέλεσμα της συμβάσεως εργασίας που είχε συνάψει με τον εργοδότη του, στ. Έμεινε άνεργος κατά τη διάρκεια ή στη λήξη δοκιμαστικής περιόδου εργασίας, ζ. Έχει λάβει γνωστοποίηση μελλοντικής απολύσεώς του πριν την έναρξη της ασφαλίσεως ή κατά την περίοδο αναμονής. Λήξη της ασφαλίσεως Η κάλυψη Απώλεια Ζωής από ατύχημα λήγει στην ηλικία των 70 ετών του ασφαλισμένου ή με την καταβολή του ασφαλίσματος.

3 Η κάλυψη Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας εξαιτίας ατυχήματος για οποιαδήποτε εργασία του ασφαλισμένου λήγει σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις συμβεί πρώτη: α. Συμπλήρωση του 70 ου έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου ή β. Έναρξη εξ οποιασδήποτε αιτίας συνταξιοδοτήσεως του ασφαλισμένου από Ταμείο Κύριας Κοινωνικής Ασφαλίσεως ή γ. Καταβολή του ασφαλίσματος. Σε περίπτωση Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας, η ασφαλιστική κάλυψη λήγει εφόσον επέλθει οιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις ανεξαρτήτως σειράς: α. Συμπλήρωση του 65 ου έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου ή β. Έναρξη εξ οποιασδήποτε αιτίας συνταξιοδοτήσεως του ασφαλισμένου από Ταμείο Κύριας Κοινωνικής Ασφαλίσεως ή γ. Πληρωμή ασφαλίσματος από την κάλυψη της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας. Σε περίπτωση Ανεργίας, η ασφαλιστική κάλυψη λήγει εφόσον επέλθει οιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις ανεξαρτήτως σειράς: α. Εξάντληση του μέγιστου συνολικού ποσού ή β. Συμπλήρωση του 65 ου έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου ή γ. Έναρξη εξ οποιασδήποτε αιτίας συνταξιοδοτήσεως του ασφαλισμένου από Ταμείο Κύριας Κοινωνικής Ασφαλίσεως ή δ. Πληρωμή ασφαλίσματος από την κάλυψη της Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας. Επίσης, οι καλύψεις λήγουν σε περίπτωση: Ακύρωση της συμβάσεως της Πιστωτικής Κάρτας για οποιοδήποτε λόγο. Καθυστέρησης πληρωμής του υπολοίπου άνω των εξήντα (60) ημερών. Καταγγελία του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. Χρήσιμοι Ορισμοί Ανεργία είναι η ακούσια απώλεια της εργασίας του Ασφαλισμένου υπό τις εξής προϋποθέσεις: α. απασχόληση με καθεστώς μόνιμης εργασιακής σχέσης στον ίδιο εργοδότη για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πριν από το συμβάν και β. αποδεδειγμένη συνεχής και ακούσια παραμονή σε καθεστώς ανεργίας για τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία ισχύος της πρώτης καταβολής του επιδόματος που δικαιούται από το ταμείο ανεργίας του Ελληνικού κράτους. Ασθένεια είναι κάθε πάθηση, που οφείλεται σε παθολογικά αίτια και εκδηλώνεται για πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος της ασφαλίσεως, αποτελεί νόμιμο και μη εξαιρετέο λόγο βάσει των όρων του παρόντος για την καταβολή ασφαλίσματος. Ατύχημα είναι το γεγονός που συμβαίνει κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλίσεως, οφείλεται σε τυχαία, βίαια, εξωτερικά, ορατά και ανεξάρτητα από τη βούληση του ασφαλισμένου αίτια, προκαλεί στον ασφαλισμένο σωματικές βλάβες, οι οποίες είναι αντικειμενικά διαγνώσιμες, χωρίς να σχετίζονται ή να επιδεινώνονται από προηγούμενες αναπηρίες ή σωματικά του ελαττώματα. Καταβολή Αποζημιώσεως: Ο ασφαλισμένος υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερών από τότε που έλαβε γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης, να ειδοποιήσει την ΑΧΑ Ασφαλιστική ή την Alpha Bank και να παράσχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που ζητά η AXA Ασφαλιστική και σχετίζονται με τις περιστάσεις και τις συνέπειες της επέλευσης του κινδύνου στην Alpha Bank. Η αποζημίωση θα αποδίδεται μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων, κατά τα ως άνω, δικαιολογητικών. Η AXA Ασφαλιστική διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον έγγραφα σε σχέση με τους τελευταίους μηνιαίους λογαριασμούς και τα τοκοφόρα υπόλοιπα της πιστωτικής κάρτας προκειμένου να εγκρίνει την αποζημίωση. Η AXA Ασφαλιστική δικαιούται με δικές της δαπάνες και με ιατρό που ορίζεται από αυτή να προβεί σε οποιαδήποτε ιατρική εξέταση του ασφαλισμένου κρίνει σκόπιμη, καθόσον χρόνο υπάρχει αξίωση για αποζημίωση. Μόνιμη Ολική Ανικανότητα εξαιτίας ατυχήματος είναι η ισόβια και πλήρης αδυναμία του ασφαλισμένου να απασχολείται σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα ή να εκτελεί οποιαδήποτε εργασία με αμοιβή ή κέρδος εξαιτίας Ατυχήματος το οποίο θα συμβεί κατά την διάρκεια ισχύος της Ασφαλίσεως. Αν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλίσεως o ασφαλισμένος μείνει εξαιτίας ατυχήματος μόνιμα και ολικά ανίκανος vα εκτελεί τη δική τoυ ή οποιαδήποτε άλλη εργασία επ αμοιβή ή κέρδος και το ποσοστό ανικανότητας που θα αναγνωρισθεί για τον ασφαλισμένο από το Ταμείο Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισης είναι τουλάχιστον 67%, τότε η ΑΧΑ Ασφαλιστική αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην Alpha Bank κατά την ημερομηνία αναγνώρισης της ανικανότητας το ασφαλισμένο κεφάλαιο. Η Μόνιμη Ολική Ανικανότητα θα πρέπει να οριστικοποιηθεί εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία που συνέβη. Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα είναι η πλήρης και ολική ιατρικά αποδεδειγμένη ανικανότητα του Ασφαλισμένου, να ασκεί το επάγγελμα του ή να εκτελεί την εργασία του με αμοιβή ή κέρδος για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία ισχύος της αντίστοιχης απόφασης του Φορέα Κύριας Ασφαλίσεώς του. Αν κατά την διάρκεια ισχύος της ασφαλίσεως και μετά τη λήξη της περιόδου αναμονής επέλθει η πρόσκαιρη ολική ανικανότητα του ασφαλισμένου, η ΑΧΑ Ασφαλιστική θα καταβάλει μετά την πάροδο της περιόδου απαλλαγής στην Τράπεζα το ασφάλισμα, με την προϋπόθεση ότι δεν ασκεί καμία επαγγελματική δραστηριότητα που επιφέρει αμοιβή ή κέρδος.

4 ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ) ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (Πρόγραμμα Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών Alpha Bank) Προς ALPHA BANK Διεύθυνση Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Fax: Στοιχεία κατόχου κάρτας: Επώνυμο... Πατρώνυμο.. Όνομα... Α.Φ.Μ. ή Δ.Α.Τ... Ημερομηνία Γεννήσεως / /.. ΔΗΛΩΣΗ Δηλώνεται ότι αιτία αποζημιώσεως από το Πρόγραμμα Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών αποτελεί ένα από τα πιο κάτω συμβάντα: Συμβάν (σημειώστε με ):... Απώλεια Ζωής από ατύχημα *... Μόνιμη Ολική Ανικανότητα (Μ.Ο.Α.) από ατύχημα *... Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα (Π.Α.)... Ακούσια Ανεργία Παρακαλώ όπως μέχρι να εξετασθεί το αίτημα για την καταβολή αποζημιώσεως από το Πρόγραμμα Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών Alpha Bank, μηδενισθεί η ελάχιστη καταβολή για τις πιο κάτω κάρτες. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το αίτημα σύμφωνα με το «Έντυπο Αναγγελίας Αποζημιώσεως για το Πρόγραμμα Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών Alpha Bank» μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τον μηδενισμό της ελάχιστης καταβολής και η απαιτούμενη ελάχιστη καταβολή θα εμφανισθεί στον λογαριασμό της κάρτας. Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη διάρκεια μηδενισμού της ελάχιστης καταβολής είναι τρεις (3) μήνες. Αριθμός κάρτας: Αριθμός κάρτας: Αριθμός κάρτας: Αριθμός κάρτας: Αριθμός κάρτας: Αριθμός κάρτας: Ημερομηνία Συμβάντος.../.../... Ημερομηνία Υποβολής Δηλώσεως.../.../ Υπογραφή Πελάτη/Πρόσωπο Επικοινωνίας (*) Τα παραπάνω στοιχεία συμπληρώνονται από πρόσωπο επικοινωνίας

5 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία. Τα στοιχεία που έχουν την ένδειξη του αστερίσκου (*) πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά. Με ατομική σας ευθύνη και γνώση των εκ του άρθρου 22, παρ. 6 του Ν. 1599/1986 κυρώσεων, δηλώνετε και βεβαιώνετε ότι τα παρακάτω στοιχεία είναι αληθή. Στοιχεία ασφαλισμένου: Επώνυμο (*)... Όνομα (*)... Α.Φ.Μ. (*)... Επάγγελμα (*). Διεύθυνση (Οδός/Αριθμός/Τ.Κ./Πόλη) (*). Τηλ. Επικοινωνίας (*)..... Ημερ/νία Γεννήσεως (*)../../.. Τα παρακάτω στοιχεία του προσώπου επικοινωνίας θα πρέπει να συμπληρωθούν μόνο σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από ατύχημα και παράλληλα να προσκομισθεί το Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών: Επώνυμο (*)... Όνομα (*)... Τηλ. Επικοινωνίας (*) Στοιχεία πιστωτικής κάρτας (*) Είδος Κάρτας (π.χ. Visa, American Express, MasterCard)/ Αριθμός Πιστωτικής Κάρτας Alpha Bank της οποίας ο ασφαλισμένος είναι κύριος κάτοχος: α) /... β) / γ) /... δ) / Αίτημα αποζημιώσεως (*): Παρακαλούμε όπως απαντήσετε στις πιο κάτω τρεις (3) ερωτήσεις επιλέγοντας Ναι (Ν) ή Όχι (Ο): Εργάζεσθε στην Alpha Bank;.. Είσθε συνταξιούχος;.. (Συνταξιούχος ηλικίας έως 70 ετών καλύπτεται από το Πρόγραμμα σε περίπτωση απώλειας ζωής από ατύχημα) Είσθε μόνιμος κάτοικος Ελλάδος;.. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν Πελάτες, για τους οποίους δεν παρουσιάζεται καθυστέρηση στην εξόφληση της ελάχιστης καταβολής της οφειλής της πιστωτικής τους κάρτας μεγαλύτερης των 60 ημερών και εφόσον τουλάχιστον έναν (1) από τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν από το συμβάν κατέβαλαν τμήμα της συνολικής τους οφειλής. Εάν οι απαντήσεις σας στις δύο πρώτες ερωτήσεις είναι αρνητικές (Ο) και στην τρίτη θετική (Ν), σε συνδυασμό με τα στοιχεία ασφαλισμένου και πιστωτικής κάρτας που έχετε δηλώσει πιο πάνω, τότε θα πρέπει να προσκομίσετε/αποστείλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα (Πίνακας απαραίτητων δικαιολογητικών) προκείμενου να ελεγχθούν και εφόσον πληρούν όλα τα κριτήρια να ξεκινήσει η διαδικασία εκτιμήσεως της αποζημιώσεως.... Υπογραφή Πελάτη (*)

6 Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι η παροχή αποπληρωμής λόγω Πρόσκαιρης Ολικής Ανικανότητας ενεργοποιείται αποκλειστικά για Δημοσίους Υπαλλήλους, προσωρινά εργαζόμενους ή αυτοαπασχολούμενους, ενώ η παροχή αποπληρωμής λόγω Ακούσιας Ανεργίας αποκλειστικά για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με σύμβαση αορίστου χρόνου, οι οποίοι εργάζονται τους δώδεκα (12) τουλάχιστον τελευταίους μήνες στον ίδιο εργοδότη.

7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ(*) Ημερομηνία συμβάντος.../.../... Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με την αιτία απαιτήσεως αποζημιώσεως καθώς και τα αρχικά απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία έχετε συγκεντρώσει και αφορούν την απαίτηση που έχετε επιλέξει: Αιτία Πίνακας απαραίτητων δικαιολογητικών απαιτήσεως Ναι Όχι Απώλεια Ζωής από ατύχημα Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα Πρόσκαιρη Ολική Ανικανότητα Ακούσια Ανεργία Έντυπο αναγγελίας αποζημιώσεως Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου όπου αναγράφονται μεταξύ άλλων και τα αίτια θανάτου Αυτοψία (εάν είναι διαθέσιμη) Πιστοποιημένη μετάφραση του επίσημου εγγράφου από την αρμόδια Αρχή του εξωτερικού, όπου περιγράφονται τα αίτια του θανάτου, εάν το ατύχημα συνέβη στο εξωτερικό Ιατροδικαστική έκθεση που έχει συνταχθεί (πόρισμα νεκροψίας και αποτελέσματα τοξικολογικής/αιματολογικής εξετάσεως, εφόσον έχουν διενεργηθεί) Περιγραφή της Τροχαίας από το Δελτίο Συμβάντων, εάν ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα, καθώς και εάν ο κύριος κάτοχος της πιστωτικής κάρτας παρέβη διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του ατυχήματος Αντίγραφο του διπλώματος οδηγήσεως και της άδειας κυκλοφορίας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος Έντυπο αναγγελίας αποζημιώσεως Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Περιγραφή της Τροχαίας από το Δελτίο Συμβάντων, εάν η ανικανότητα οφείλεται σε ατύχημα καθώς και εάν ο κύριος κάτοχος της πιστωτικής κάρτας παρέβη διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του ατυχήματος Αντίγραφο του διπλώματος οδηγήσεως και της άδειας κυκλοφορίας σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος Απόφαση της επιτροπής του Φορέα της Κύριας Κοινωνικής Ασφαλίσεως του κατόχου σχετικά με την αναπηρία του, η οποία οφείλει να αναφέρει τα ακριβή αίτιά της, πότε εμφανίσθηκαν τα πρώτα συμπτώματα, ποσοστό ανικανότητας τουλάχιστον 67% και χρονική περίοδο εγκρίσεως χορηγήσεως τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχείς μήνες Απόφαση συνταξιοδοτήσεως από τον ίδιο Φορέα Κοινωνικής Ασφαλίσεως με την ακριβή ημερομηνία ενάρξεως χορηγήσεως της συντάξεως ανικανότητας του κατόχου Γνωματεύσεις ιατρών και πορίσματα εργαστηριακών εξετάσεων και γενικώς ευρήματα στα οποία βασίσθηκε η επιτροπή του Ταμείου προκειμένου να χαρακτηρίσει τον ασφαλισμένο ανίκανο για εργασία Έντυπο αναγγελίας αποζημιώσεως Βιβλιάριο ασθενείας με ημερομηνία εκδόσεως τουλάχιστον ενός (1) έτους Εάν τη στιγμή του συμβάντος ο κάτοχος κάρτας είναι δημόσιος υπάλληλος: o Βεβαίωση από την Ιατρική επιτροπή της υπηρεσίας του στην οποία να αναφέρεται η αιτιολογία και το διάστημα ανικανότητάς του o Μηνιαία Βεβαίωση από την Ιατρική επιτροπή της υπηρεσίας του ότι παραμένει ολικά ανίκανος Εάν τη στιγμή του συμβάντος ο κάτοχος κάρτας είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος: o Ιατρική βεβαίωση ανικανότητας για εργασία επικυρωμένη από το Ταμείο του, στην οποία να αναφέρεται η αιτιολογία και το διάστημα ανικανότητας. o Αποδεικτικό επαγγελματικής καταστάσεως τη στιγμή του συμβάντος. o Μηνιαία Βεβαίωση από το Ταμείο του ότι παραμένει ανίκανος. Σημείωση: Σε περίπτωση που ο κύριος κάτοχος της πιστωτικής κάρτας δεν αναγνωρίζεται ως Προσωρινά Ολικά Ανίκανος από τον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα του, η ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. δεν υποχρεούται σε καταβολή του ασφαλίσματος. Έντυπο αναγγελίας αποζημιώσεως Αποδεικτικό από τον εργοδότη με το οποίο πιστοποιείται η μόνιμη εργασιακή σχέση, τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών πριν την απόλυσή του Κοινοποίηση απολύσεως με αιτιολόγησή της Αποδεικτικό εγγραφής στο Ταμείο Ανεργίας του Ελληνικού κράτους με αντίστοιχη βεβαίωση ότι δικαιούται παροχής και το διάστημα αυτής Απόδειξη κάθε μήνα πληρωμής επιδόματος ανεργίας Σημειώσεις: Εάν η τελευταία πληρωμή από το Ταμείο Ανεργίας του Ελληνικού κράτους δεν αφορά πλήρη μήνα, τότε το ασφάλισμα θα είναι αντίστοιχο αυτής της περιόδου. Σε περίπτωση που ο κύριος κάτοχος της πιστωτικής κάρτας δεν έχει δικαίωμα πληρωμών από το Ταμείο Ανεργίας του Ελληνικού Κράτους, η ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. δεν υποχρεούται σε καταβολή του ασφαλίσματος.

8 Προσοχή: Η ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά έγγραφα σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο. Η αποζημίωση θα αποδίδεται μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Επίσης, η AXA Ασφαλιστική δικαιούται, με δικές της δαπάνες και με ιατρό που ορίζεται από αυτή, να προβεί σε οποιαδήποτε ιατρική εξέταση του ασφαλισμένου κρίνει σκόπιμη, καθόσον χρόνο υπάρχει αξίωση για αποζημίωση. Το παρόν έντυπο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται στην εξής διεύθυνση: ΑΧΑ Ασφαλιστική Τμήμα Αποζημιώσεων Ζωής Μιχαλακοπούλου ΑΘΗΝΑΙ Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία ή τα δικαιολογητικά αποζημιώσεως, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Αποζημιώσεων Ζωής της ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. στους αριθμούς τηλεφώνων , , ή να αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Ημερομηνία (*)... /... / Υπογραφή Πελάτη (*) Εξουσιοδοτημένες Υπογραφές Καταστήματος (Κ.Α..)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ Ομαδικό Πελατών ΙNTERAMERICAN & INFOTRUST 3 εναλλακτικά σχέδια Υγείας ετησίως ανανεούμενα Σχέδιο 3 Σχέδιο 2 Σχέδιο 1 ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΣΧΕΔΙΟ 1 Νοσοκομειακή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι «Σύνταξης Αυτονομίας»

Όροι «Σύνταξης Αυτονομίας» Ασφάλιση Ζωής (Προστασία Μηνιαίου Εισοδήματος) με «Σύνταξη Αυτονομίας» Κωδικός Όρων 145/01/01/0313 Η παρούσα ασφάλιση υπόκειται στoυς Ορισμούς και Γεvικoύς Όρους τoυ Ασφαλιστηρίου Συμβoλαίoυ Ζωής, εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων Ατυχήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1ο: ΕΞΑΓΟΡΑ Το ασφαλιστήριο μπορεί να εξαγορασθεί : α. όταν πρόκειται για συμβόλαια διάρκειας πληρωμής ασφαλίστρων μέχρι και δέκα (10) χρόνων, μετά την πληρωμή

Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδων ζημιών έτους 2010 (Ποσά σε ευρώ) Ασφάλιστρα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών.

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 Προς όλους τους Συνεργάτες Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. ΣΕΙΡΑ 2 Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι για τη δική σας προστασία,

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει αναφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής :

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής : Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα Ασφαλίζονται ομάδες προσώπων με ελάχιστο αριθμό ασφαλιζομένων δέκα (10) άτομα. Για ασφάλιση ομάδας πάνω από πενήντα (50) άτομα, ειδικά για το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα

Τμήμα: Εκπαίδευσης. Χώρα: Ελλάδα Τμήμα: Εκπαίδευσης Χώρα: Ελλάδα Γιατί το Medical Easy είναι Μοναδικό! Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό Ασφάλιστρο. Αναδεικνύει τον ρόλο του Συνεργάτη ως Συμβούλου και όχι ως χειριστή διαδικασιών: Χωρίς ανάμειξή

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Το κείµενο που ακολουθεί είναι περίληψη των όρων του υπ αριθµόν 3429/8 Οµαδικού Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου Ζωής ανειοληπτών Καταναλωτικών

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Επειδή ο Ασφαλισμένος με Πρόταση και Δήλωση που αποτελούν τη βάση της σύμβασης αυτής, έχει αποταθεί στην TRUST INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY (CYPRUS) LTD (που στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς

Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Οµαδικές Ασφαλίσεις Πληροφορίες για υποβολή προσφοράς Α. Βασικά στοιχεία υποψηφίου πελάτη: Επωνυµία (επιχείρησης / συλλόγου / ένωσης κ.λ.π) ραστηριότητα επιχείρησης Ονοµατεπώνυµο & θέση αρµοδίου ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ :

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ : Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ιδιότητα του οφειλέτη ή εγγυητή στεγαστικού δανείου επί της ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ...

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ... ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΗ: Προς ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου. Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου. Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Νο 1386 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αναπροσαρμογές ασφαλίστρων υγείας Αγαπητοί Συνεργάτες, Από: ΑΧΑ Ασφαλιστική Προς: Όλους τους Συνεργάτες της ΑΧΑ Ασφαλιστικής Κάθε χρόνο ενημερώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό

Department: Sales Department. Country: Greece. Generali Hellas. Medical Easy Νοσοκομειακό Department: Sales Department Country: Greece Generali Hellas Medical Easy Νοσοκομειακό Generali Hellas Athens March, 0 Medical Easy Νοσοκομειακό Ας το γνωρίσουμε!!!! Generali Hellas Athens March, 0 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Οι Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης μεταξύ της Εταιρίας και του Ασφαλισμένου.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1159 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου Ασφαλιστηρίων Υγείας Όπως ήδη γνωρίζετε, το κόστος της νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Ταξίδι, όπως το έχετε φανταστεί! Σήμερα, τα ταξίδια τείνουν να γίνουν αναπόσπαστο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. -

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. - Νόμος 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ 128, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1422/1984 «Ενοποίηση των Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου

Αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηράκλειο 14-07-2016 Αιτήσεις για τα δωρεάν προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης των ΚΔΑΠ του Δήμου Ηρακλείου Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ηρακλείου καλεί μητέρες (ή πατέρες

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Απαντήσεις*

Ερωτήσεις / Απαντήσεις* Ερωτήσεις / Απαντήσεις* * Οι αναφερόµενες απαντήσεις είναι για κατανόηση των όρων του ασφαλιστηρίου και σε καµία περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν Ερώτηση 1 Πως λειτουργεί το ανώτατο όριο της νοσοκομειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HEALTH CARE ΑΣΦΑΛΙΣΤΉΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί Όροι, οι Ειδικοί Κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ΑΠΑ4 & ΔΟΑ Δ,Ε,Ζ Οι κανόνες ανάληψης και underwriting παραμένουν όπως είναι σήμερα.

Χαρακτηριστικά ΑΠΑ4 & ΔΟΑ Δ,Ε,Ζ Οι κανόνες ανάληψης και underwriting παραμένουν όπως είναι σήμερα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. 140431/21-9-2010 Προς τις Περιφεριακές Υποδιευθύνσεις, Περιφεριακούς Τομείς, Υποκαταστήματα, τις Επιθεωρήσεις και τις λοιπές Μονάδες Παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ Στα νηπιακά τμήματα γίνονται δεκτά νήπια, που στις 31/8/2016 είναι 2,5 ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 1/1/2012 μέχρι και 28/2/2014, με την προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΕΦ. Α Ν.4161/2013-ΦΕΚ 143 Α / 14.6.2013) Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Όνομα μητρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΜΕ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 10ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Οι υποψήφιοι της Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Εγκύκλιος Υπηρεσιακή. ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ. Εγκύκλιος Υπηρεσιακή. ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Αθήνα, 13 Ιουνίου 2007 Αριθ. :119 ΘΕΜΑ : ΦΟΙΝΙΞ CREDIT PROTECTION Πρόγραµµα Ασφάλισης ανειοληπτών Η εταιρία αξιολογώντας την ανάγκη κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ AΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύμφωνα με: Την ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία. Τους παρόντες Γενικούς Όρους Ασφάλισης Ζωής. Τους Ειδικούς Όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 2. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας κοινής νόσου 4 3. Χρονικές Συντάξεις λόγω θανάτου ς προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006)

ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) ΦΥΛΛΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (σύμφωνα με το Άρθρο 11 Π.. 190/2006) Προκειμένου η επιχείρησή σας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πιθανά γεγονότα που θα μπορούσαν να την πλήξουν, είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Παράρτημα 3α ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ( 1 ) επάγγελμα, κάτοικος, οδός κάτοχος Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. δηλώνω ότι έλαβα από την ασφαλιστική εταιρία ( 2 ) για

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 17/ 04/ 2012 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/ 4 /28201 O.A.E.E. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

3. Απόφαση συνταξιοδότησης κύριου ασφαλιστικού φορέα, για την μεταβίβαση της σύνταξης.

3. Απόφαση συνταξιοδότησης κύριου ασφαλιστικού φορέα, για την μεταβίβαση της σύνταξης. & Άλλων Τραπεζών Ευπόλιδος 8 Αθήνα, 105 51 Τηλ. : 210 3240791 Fax : 210-3248004 Website : www.tapiltat.gr Email: info@tapiltat.gr ΑΡΙΘ. ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2843/79 1. Αίτηση στο Ταμείο για συνταξιοδότηση,

Διαβάστε περισσότερα

30 IOYNIOY 2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤ.ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βελτιώσεις όρων και συχνές ερωτήσεις Mediσυν 2

30 IOYNIOY 2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤ.ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βελτιώσεις όρων και συχνές ερωτήσεις Mediσυν 2 30 IOYNIOY 2016 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤ.ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βελτιώσεις όρων και συχνές ερωτήσεις Mediσυν 2 Από Προς Διεύθυνση Δικτύων Διανομής Όλους τους Συνεργάτες Αγαπητοί Συνεργάτες, Δύο μήνες μετά την πολύ επιτυχημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

AKYPO FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ FAMILY LIFE - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΓΟΝΕΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ 4 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 Ν.2690/1999) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4

Διαβάστε περισσότερα

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό

2. Νοσηλεία. 3. Επείγον Περιστατικό 2. Νοσηλεία Θεωρείται η θεραπευτική αγωγή που πρέπει σύµφωνα µε ιατρική γνωµάτευση να γίνει εντός Νοσηλευτικού Ιδρύµατος και για την οποία είναι ιατρικώς αναγκαία και επιβεβληµένη, η παραµονή του Ασφαλισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ) Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ) Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 Δράμα 12-07-2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ) Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 Ξεκινά από σήμερα η κατάθεση των δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 483 Αθήνα, 20 Μαϊου 2016 ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Επισυνάπτονται οι νέοι πίνακες παροχών και ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Σεπτέμβριος 2013 Σεπτέμβριος 2013 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή σας να ενταχθείτε στη μεγάλη οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά. Καλύψεις. Διευκρινίσεις. Ασφαλίσεις Προσώπων

Χαρακτηριστικά. Καλύψεις. Διευκρινίσεις. Ασφαλίσεις Προσώπων Ασφαλίσεις Προσώπων Το πρόγραμμα New ΥΓΕΙΑ Maximum είναι ένα νέο πρωτοποριακό πλήρες Νοσοκομειακό Πρόγραμμα. Στόχος του είναι να προσφέρει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο την οικονομική στήριξη σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 Σύντομη εταιρική παρουσίαση Είμαστε 100% θυγατρική εταιρία του Ασφαλιστικού Ομίλου - ΑΧΑ με παγκόσμια παρουσία. 34 Υποκαταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4Ν. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (για την περίοδο 2014-2015) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Περίοδος εγγραφών: από 2/6/2014 έως 2/7/2014 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12:οο έως 16:00 μμ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα