ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ) ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΥΛΙΟΣ 2006

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων 4 Ενδιάμεσος Ισολογισμός 5 Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών 6 Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσης 7 Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 8 1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία 8 2. Βασικές Λογιστικές Αρχές Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Πληροφόρηση κατά τομέα Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 9 3. Αναλύσεις Λογαριασμών Κύκλος Εργασιών Κόστος Πωλήσεων Λοιπά έσοδα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων Φόροι εισοδήματος Κέρδη ανά μετοχή Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία Παροχές στο προσωπικό Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Απαιτήσεις από πελάτες και χρηματιστήριο Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά μέσα Αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Υποχρεώσεις προς πελάτες και χρηματιστήριο-ώριμα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών Λοιπές υποχρεώσεις Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών Μερίσματα πληρωτέα Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις Κεφαλαιακή επάρκεια Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 21 Σελίδα 2 από 21

3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Επισκοπήσαμε τις συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της «ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30 η Ιουνίου Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη Διοίκηση της Εταιρίας. Η επισκόπησή μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κριτική αξιολόγηση των παρατιθέμενων στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις στοιχείων και πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεμάτων που θέσαμε στις οικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες της Εταιρίας συνθέτουν το κύριο μέρος της εργασίας μας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς μικρότερο από την εργασία που επιτελείται στα πλαίσια έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος είναι η διαμόρφωση και διατύπωση ολοκληρωμένης γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η παρούσα έκθεση δεν συνθέτει έκθεση ελέγχου. Βασιζόμενοι στη διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουμε ότι δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προαναφερόμενες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η συμμόρφωσή τους με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αθήνα, 24 Ιουλίου 2006 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ Α.Μ. ΣΟΕΛ ΣΟΛ α.ε.ο.ε. Σελίδα 3 από 21

4 AΛΦΑ FINANCE AXEΠΕΥ Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2006 (ποσά σε ευρώ) Σημείωση Κύκλος εργασιών , ,59 Κόστος πωλήσεων 3.2 ( ,97) ( ,24) Μικτά κέρδη , ,35 Λοιπά έσοδα ,82 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.4 ( ,87) ( ,46) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 3.5 ( ,08) ( ,34) Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, και επενδυτικών αποτελεσμάτων ,37 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (40.691,02) ( ,52) Αποτέλεσμα χρηματοοικονομικών πράξεων 3.6 ( ) ,84 Κέρδη προ φόρων , ,69 Μείον: Φόροι εισοδήματος 3.7 ( ,69) ( ,88) Κέρδη μετά από φόρους , ,81 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ,23 10,67 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 8-21) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 4 από 21

5 AΛΦΑ FINANCE AXEΠΕΥ Ενδιάμεσος Ισολογισμός της (περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2006) (ποσά σε ευρώ) Σημείωση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια ( ιδιοχρησιμοποιούμενα) , ,03 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία , ,44 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις , ,05 Επενδύσεις σε ακίνητα , ,95 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , ,04 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , ,93 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά μέσα , , , ,45 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Απαιτήσεις από πελάτες & χρηματιστήριο , ,08 Αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου , ,00 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα , ,00 Λοιπές απαιτήσεις , ,84 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα , ,32 Ταμειακά διαθέσιμα πελατών , , , ,10 Σύνολο Ενεργητικού , ,55 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους , , , ,82 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις προς πελάτες & χρηματιστήριο , ,18 Ώριμα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών , ,02 Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα , ,00 Υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος , ,23 Λοιπές υποχρεώσεις , , , ,89 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Αποθεματικά (διάφορα) , ,10 Αποτελέσματα εις νέον , , , ,84 Σύνολο υποχρεώσεων και καθαρής θέσης , ,55 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 8-21) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 5 από 21

6 AΛΦΑ FINANCE AXEΠΕΥ Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών της (περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2006) ( ποσά σε ευρώ) Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων , ,69 Πλέον /(μείον) προσαρμογές του κέρδους Αποσβέσεις , ,39 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις - (10.228,38) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού (34.802,50) ,36 Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας 1.015,06 - Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα , ,91 Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων ( ,46) ( ,74) Ζημιές από την πώληση συμμετοχών και χρεογράφων , , , ,04 Πλέον /μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων ,50 ( ,93) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων ( ,98) ,64 (Μείωση) / αύξηση λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (171,49) (76.669,18) Μείον: Καταβλημένοι φόροι - ( ,19) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,38 Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση συμμετοχών και λοιπών επενδύσεων ( ,52) ( ,06) Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (95.997,38) (53.443,53) Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων , ,43 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 750,00 - Τόκοι εισπραχθέντες , ,95 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ,18 ( ,21) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εξοφλήσεις δανείων ,28 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια) (24.057,05) (25.371,92) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα ( ,56) ( ,14) Μερίσματα πληρωθέντα ( ,00) - Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ( ,61) ,22 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) , ,39 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης , ,94 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης , ,33 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 8-21) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 6 από 21

7 ΑΛΦΑ FINANCE ΑΧΕΠΕΥ Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσης της 30 ης Ιουνίου 2006 (περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2006) ( ποσά σε ευρώ) Μετοχικό Αποθεματικά Αποτελέσματα Κεφάλαιο (διάφορα) εις νέο Σύνολο Υπόλοιπα , , , ,97 Αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων , ,44 Μεταφορά στα αποτελέσματα λόγω πωλήσεων διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων - (2.189,71) - (2.189,71) Διανεμηθέντα μερίσματα χρήσης ( ,00) ( ,00) Διανομή κερδών στο προσωπικό χρήσης ( ,00) ( ,00) Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού χρήσης ,00 ( ,00) - Αποτέλεσμα περιόδου , ,81 Υπόλοιπα , , , ,51 Υπόλοιπα , , , ,51 Αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων , ,96 Μεταφορά στα αποτελέσματα λόγω ανακύκλωσης - (26.883,02) - (26.883,02) Λοιπές κινήσεις - 0,82 12,87 13,69 Αποτέλεσμα περιόδου , ,70 Υπόλοιπα , , , ,84 Υπόλοιπα , , , ,84 Αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων , ,56 Μεταφορά στα αποτελέσματα λόγω πωλήσεων διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων - (56.895,51) - (56.895,51) Αποθεματικό από εφάπαξ καταβολή φόρου εισοδήματος ,91 (39.928,91) - Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού χρήσης ,00 ( ,00) - Διανεμηθέντα μερίσματα χρήσης ( ,00) ( ,00) Αποτέλεσμα περιόδου , ,95 Υπόλοιπα , , , ,84 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις ( σελ. 8-21) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων Σελίδα 7 από 21

8 Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία Η Εταιρία λειτουργεί σήμερα με την επωνυμία «ΑΛΦΑ FINANCE Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και τον διακριτικό τίτλο «Alpha Finance», εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μέρλιν 5 και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 19420/06/Β/89/01. Η διάρκειά της έχει ορισθεί έως το 2039, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Σκοπός της Εταιρίας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών με κύριο σκοπό τη διεξαγωγή χρηματιστηριακών συναλλαγών. Η Εταιρία μπορεί επίσης να παρέχει επενδυτικές συμβουλές για επενδύσεις σε χρηματιστηριακά προϊόντα, να φυλάσσει ως θεματοφύλακας τίτλους πελατών της, να διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο πελατών της, αποτελούμενο από μετρητά, χρηματιστηριακά πράγματα και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και να καταθέτει τα χρηματικά ποσά των πελατών της σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ` ονόματί τους, να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου εκδόσεως και υπηρεσιών αναδόχου σε δημόσια εγγραφή, καθώς και κάθε άλλη, εντός και εκτός Ελλάδος, κύρια ή παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 2396/1996. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε τις συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις στην συνεδρίασή του της 19 ης Ιουλίου 2006 Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου εταιριών «ALPHA BANK». Συνοπτικά, οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρία έχουν ως εξής: Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Αρτέμης Χ. Θεοδωρίδης (Πρόεδρος) Γεώργιος Α. Γεωργίου (Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.) Πάρις Μ. Βασιλειάδης (Διευθύνων Σύμβουλος) Αλέξανδρος Ν. Αλεξιάδης (Εντεταλμένος Σύμβουλος) Δημοσθένης Ι. Ρέβελας (Εντεταλμένος Σύμβουλος) Ιωάννης Μ. Εμίρης (Μέλος) Παντελής Ι. Βερνίκος (Μέλος) Σπυρίδων Α. Ανδρονικάκης (Μέλος) Το Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη από την Γενική Συνέλευση της και η θητεία του λήγει την Εποπτεύουσα αρχή Υπουργείο Ανάπτυξης Αριθμός φορολογικού μητρώου Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 19420/06/B/89/01 ΣυνεργαζόμενεςΤράπεζες ALPHA BANK ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ BARCLAYS EUROBANK CITIBANK NOVA BANK SOCIETE GENERAL BNP-BARIBAS ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ MARFIN BANK Noμικός Σύμβουλος Πεχλιβανίδη Άννα Eλεγκτές Λουμιώτης Ι. Βασίλειος ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.. Σελίδα 8 από 21

9 2. Βασικές Λογιστικές Αρχές 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Η Εταιρία κατήρτισε τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την κατανόηση της οικονομικής θέσης και της αποδοτικότητας της Εταιρίας κατά την διάρκεια της ενδιάμεσης περιόδου. Οι λογιστικές αρχές και μέθοδοι, που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της , είναι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την Οι τροποποιήσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) καθώς και οι διερμηνείες που εκδόθηκαν και ισχύουν μετά την δεν επηρεάζουν τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της της Εταιρίας. Τα ΔΠΧΠ, που πιθανόν να εκδοθούν μέχρι την και θα ισχύουν από , ενδεχομένως να επηρεάσουν αναδρομικά τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως Πληροφόρηση κατά τομέα Η Εταιρία παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες με κύριο σκοπό την διεξαγωγή χρηματιστηριακών συναλλαγών. Η Διοίκηση θεωρεί τις επενδυτικές αυτές υπηρεσίες ως τη μοναδική δραστηριότητα της Εταιρίας. Η Εταιρία έπαυσε να παρέχει υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς από , διότι παρόμοιες υπηρεσίες παρέχονται από τη μητρική εταιρία ALPHA BANK. Κατόπιν τούτου τα σχετικά κονδύλια των αποτελεσμάτων της περιόδου δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της προηγούμενης περιόδου Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων Οι εργασίες της Εταιρίας ενσωματώνουν διάφορους κινδύνους, κυρίως από τα χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού και τις λοιπές απαιτήσεις, καθώς και από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Πιστωτικός κίνδυνος Η παροχή πιστώσεως γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 2/213/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, το συνολικό ποσό της χορηγηθείσας πιστώσεως σε πελάτη είναι μέρος (έως 50%) του χαρτοφυλακίου μετοχών, το οποίο έχει κατατεθεί για το σκοπό της χορηγήσεως. Επομένως οι πιστώσεις που παρέχονται στους πελάτες καλύπτονται πλήρως και ο κίνδυνος είναι μηδενικός. Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυνατότητα της Εταιρίας να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. Σελίδα 9 από 21

10 Επιτοκιακός κίνδυνος Η Εταιρία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων και συνεπώς δεν επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την μεταβολή των επιτοκίων. Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο κύριος όγκος των συναλλαγών της Εταιρίας γίνεται σε ευρώ. Πιθανή μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών δεν θα επηρεάσει σημαντικά την χρηματοοικονομική θέση και τις ταμειακές ροές της Εταιρίας. 3. Αναλύσεις Λογαριασμών 3.1 Κύκλος εργασιών Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας αναλύεται ως ακολούθως: 1) Έσοδα από αναδοχές και συμβουλευτικές υπηρεσίες Από παροχή υπηρεσιών (σημ. 2.2) ,97 Από προμήθειες αναδοχών (σημ. 2.2) , ,19 2) Έσοδα από χρηματιστηριακές εργασίες Προμήθειες , ,17 Μεταβιβαστικά , ,67 Έσοδα από Χρηματιστήριο Αθηνών , ,98 Έσοδα από μεταφορές χαρτοφυλακίων 960, ,90 Προμήθειες από Repos πελατών 829, ,80 Προμήθειες παραγώγων σε Ελλάδα , ,15 Προμήθειες παραγώγων σε εξωτερικό , ,00 Προμήθειες ξένων αγορών , , , ,40 Σύνολο κύκλου εργασιών , , Κόστος πωλήσεων Το κόστος των πωλήσεων έχει προκύψει από τον επιμερισμό των εξόδων και αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα: Αμοιβές προσωπικού , ,41 Αμοιβές τρίτων , ,73 Παροχές τρίτων , ,60 Φόροι τέλη , ,40 Διάφορα έξοδα , ,52 Έξοδα Χρηματιστηρίου Αθηνών , ,24 Προμήθειες εγγυητικών επιστολών , ,34 Αποσβέσεις , ,00 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ,00 Σύνολο κόστους πωλήσεων , ,24 Σελίδα 10 από 21

11 3.3 Λοιπά έσοδα Η Εταιρία έχει έσοδα από ενοίκια ακινήτων που έχει στην ιδιοκτησία της, τα οποία τα εκμισθώνει στην ALPHA PRIVATE ΕΠΕΥ. Όλα τα ακίνητα που εκμισθώνονται είναι εντός της Ελληνικής επικράτειας. Η αναπροσαρμογή των μισθωμάτων γίνεται κατ έτος σύμφωνα με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή όπως αυτός καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής: Πιστωτικοί τόκοι και λοιπά έσοδα , ,85 Ενοίκια κτιρίων , ,98 Λοιπά έσοδα , ,99 Σύνολο λοιπών εσόδων , , Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας έχουν προκύψει από τον επιμερισμό των εξόδων και αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: Αμοιβές προσωπικού , ,69 Αμοιβές τρίτων , ,87 Παροχές τρίτων , ,45 Φόροι τέλη , ,84 Διάφορα έξοδα , ,61 Αποσβέσεις , ,00 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ,00 Σύνολο εξόδων διοικητικής λειτουργίας , , Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Τα έξοδα της λειτουργίας διαθέσεως έχουν προκύψει από τον επιμερισμό των εξόδων και αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: Αμοιβές προσωπικού , ,35 Διάφορα έξοδα , ,67 Αποσβέσεις , ,32 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού ,00 Σύνολο εξόδων λειτουργίας διαθέσεως , ,34 Σελίδα 11 από 21

12 3.6 Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων Το σύνολο των αποτελεσμάτων από χρηματοοικονομικές πράξεις αναλύεται ως εξής: Έσοδα χρεογράφων , ,54 Κέρδη/(Ζημίες) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων ( ,52) ,30 Σύνολο αποτελεσμάτων χρηματοοικονομικών πράξεων ( ,70) , Φόροι εισοδήματος Οι φόροι που λογίσθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου αναλύονται ως ακολούθως: Τρέχων φόρος εισοδήματος , ,14 Αναβαλλόμενος φόρος (έσοδο)/έξοδο ,88 (292,26) , ,88 Ο αναβαλλόμενος φόρος χρήσης αφορά σε: Διαγραφή άυλων περιουσιακών στοιχείων 221, ,14 Προβλέψεις καθορισμένων παροχών σε εργαζόμενους ( ,84) (14.774,00) Δεδουλευμένες αποδοχές προσωπικού ,00 -- Αποσβέσεις παγίων , ,60 Σύνολο ,88 (292,26) Παρατίθεται συμφωνία φόρου εισοδήματος μεταξύ ονομαστικού και πραγματικού συντελεστή φόρου. Κέρδη προ φόρων , ,69 Φόρος εισοδήματος (φορολογικός συντελεστής 29% και 32% αντίστοιχα για το 2006 & το 2005) , ,14 Αύξηση / (μείωση) προερχόμενη από: Έξοδα μη εκπεστέα , ,00 Προσωρινές φορολογικές διαφορές ( ,12) (292,26) Φόρος εισοδήματος , ,88 Οι υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος που εμφανίζονται στον Ενδιάμεσο Ισολογισμό της 30 ης Ιουνίου 2006 αναλύονται ως ακολούθως: Σελίδα 12 από 21

13 Τρέχων φόρος εισοδήματος , Φόρος εισοδήματος χρήσης , , ,23 Οι φορολογικές αρχές δεν έχουν ελέγξει τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας για τις χρήσεις 2003 έως και 2005 και ως εκ τούτου οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 3.8 Κέρδη ανά μετοχή Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με τον σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών, εξαιρουμένων των τυχόν ιδίων κοινών μετοχών που αγοράζονται από την Εταιρία. Καθαρά κέρδη , ,81 Σταθμισμένος αριθμός μετοχών (τεμάχια) Κέρδη ανά μετοχή Ευρώ 28,23 10, Ενσώματα και άϋλα περιουσιακά στοιχεία α) Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις, που επιβάρυναν τα αποτελέσματα χρήσης της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής: Αποσβέσεις ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων , ,36 Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα , ,84 Αποσβέσεις άϋλων στοιχείων , ,12 Σύνολο αποσβέσεων , ,32 β) Αγορές-πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων: Οι αγορές ενσώματων παγίων κατά την περίοδο ανήλθαν σε ,51 και των άυλων παγίων για την ίδια περίοδο σε ,87. Στο ίδιο διάστημα οι πωλήσεις των ενσώματων παγίων ανήλθαν σε 750, Παροχές στο προσωπικό Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας, κατά την , ανήρχετο σε 104 άτομα ( : 116) Οι παροχές προς το προσωπικό της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: Μισθοί, ημερομίσθια και επιδόματα , ,75 Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης , ,67 Λοιπές παροχές και έξοδα προσωπικού , ,03 Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών σε εργαζόμενους ,00 Σύνολο , ,45 Σελίδα 13 από 21

14 3.11 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες Η εταιρία συμμετέχει στην Alpha Finance Romania ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ% ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ALPHA FINANCE ROMANIA , ,05 Η εταιρία δραστηριοποιείται στην Ρουμανία και είναι μέλος του ομίλου της Alpha Bank, όπου η τράπεζα συμμετέχει με συνολικό ποσοστό 99,11%, συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού της Alpha Finance Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται, όταν υπάρχει ισχύον νομικό δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω: Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: , ,93 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (55.974,99) (45.700,89) , ,04 Η κίνηση του συμψηφισμένου υπολοίπου του λογαριασμού έχει ως εξής: Υπόλοιπο έναρξης χρήσης ,04 (49.015,52) Αναβαλλόμενος φόρος αποτελέσματος χρήσης (49.452,88) ,56 Αναβαλλόμενος φόρος στην καθαρή θέση - - Υπόλοιπο τέλους χρήσης , ,04 Η κίνηση των λογαριασμών των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων, κατά την διάρκεια της περιόδου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συμψηφισμοί, έχει ως εξής: Υπόλοιπο Αναγνώριση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Αναγνώριση στην Καθαρή Θέση Υπόλοιπο Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Υπεραξία και λοιπά άυλα πάγια 1.416,93 (221,62) ,31 Δεδουλευμένες αποδοχές προσωπικού ,00 ( ,00) ,00 Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών σε εργαζομένους (83,00) , ,84 Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ,93 (39.178,78) ,15 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια (45.700,89) (10.274,10) -- (55.974,99) Σύνολο αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων (45.700,89) (10.274,10) -- (55.974,99) Υπόλοιπο ,04 (49.452,88) ,16 Σελίδα 14 από 21

15 Σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο, ορισμένα εισοδήματα δεν φορολογούνται κατά το χρόνο της απόκτησής τους, αλλά κατά το χρόνο διανομής τους στους μετόχους. Η λογιστική αρχή της Εταιρίας είναι να καταχωρεί αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα αυτά, κατά το χρόνο διανομής τους, ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματοποίησής τους Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: α)συμμετοχές στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο , ,71 β) Επικουρικό Κεφάλαιο εκκαθάρισης Χ.Α , ,61 γ) Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , , , ,93 Η Εταιρία την , πέραν της ανωτέρω συμμετοχής της στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, για κάλυψη ενδεχόμενων υποχρεώσεων έχει καταθέσει σε αυτό και Ε/Ε εξ ευρώ ,35 Τα ποσά αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2533/1997 άρθρο 74 παραγ. 4, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της Εταιρίας, επιστρέφονται σ αυτήν από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο, μειωμένα με τις αποζημιώσεις που κατέβαλε ή πιθανολογείται ότι θα καταβάλει. Η Εταιρία μέχρι την έχει καταβάλει στο Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Χ.Α εισφορές για κάλυψη ενδεχόμενων υποχρεώσεων, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε ευρώ ,24. Η Εταιρία από την καταβολή των εισφορών της είχε απόδοση μέχρι την ευρώ ,37, με συνέπεια το ύψος της απαίτησης να ανέρχεται σε ευρώ ,61. Επισημαίνουμε ότι οι εισφορές αυτές κατεβλήθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2471/1997και τις εκδιδόμενες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από τις οποίες δεν προκύπτει εάν και πότε και σε ποια έκταση θα επιστραφούν στην Εταιρία Απαιτήσεις από πελάτες και χρηματιστήριο Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία συμπίπτει με την ονομαστική αξία. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η Εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται στα αποτελέσματα Απαιτήσεις από πελάτες , ,77 Απαιτήσεις από πελάτες MARGIN , ,28 Απαιτήσεις από ΚΑΑ και ΕΤΕΣΕΠ (Εκκαθαρίσεις) , , , ,66 Μείον: Συσσωρευμένες ζημίες απομειώσεως ( ,58) ( ,58) Σύνολο απαιτήσεων από πελάτες , ,08 Η κίνηση των συσσωρευμένων ζημιών απομειώσεως έχει ως εξής: Σελίδα 15 από 21

16 Υπόλοιπο κατά την 1 Ιανουαρίου ,96 Σχηματισθείσες απομειώσεις περιόδου ,00 Διαγραφείσες επισφαλείς απαιτήσεις ( ,38) Υπόλοιπο κατά την 30 Ιουνίου ,58 Υπόλοιπο κατά την 1 Ιουλίου ,58 Σχηματισθείσες απομειώσεις περιόδου ,00 Διαγραφείσες επισφαλείς απαιτήσεις Υπόλοιπο κατά την 31 Δεκεμβρίου ,58 Υπόλοιπο κατά την 1 Ιανουαρίου ,58 Σχηματισθείσες απομειώσεις περιόδου Διαγραφείσες επισφαλείς απαιτήσεις Υπόλοιπο κατά την 30 Ιουνίου , Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά μέσα Σχετικά με το υπόλοιπο του λογαριασμού ποσού Ευρώ ,44, σημειώνουμε τα εξής: α) Η Εταιρία έχει στην κατοχή της μετοχές της εταιρίας Alpha Bank Romania και συγκεκριμένα: ΑΞΙΑ ΕΥΛΟΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ALPHA BANK ROMANIA , , ,11 Η Alpha Bank Romania είναι μέλος του Ομίλου της Alpha Bank, ο οποίος συμμετέχει με συνολικό ποσοστό 99,90%, συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού της Alpha Finance. β) Η Εταιρία έχει στην κατοχή της Α/Κ εξωτερικού και συγκεκριμένα: ΑΞΙΑ ΕΥΛΟΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ PAINE WEBBER CLASS C , ,57 γ) Η Εταιρία έχει στην κατοχή της Εταιρικά Ομόλογα εξωτερικού στην Ρουμανία και συγκεκριμένα: ΑΞΙΑ ΕΥΛΟΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙΤΟΚΙΟ RAIFFEISEN BANK S.A , ,56 6,63% Tο ομόλογο έχει εξάμηνη τοκοφόρο περίοδο με κουπόνια και το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο. δ) Η Εταιρία έχει στην κατοχή της μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, συνολικής αξίας κτήσεως ευρώ 320,19, οι οποίες κατά την έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία ευρώ 335,20. ΑΞΙΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΤΗΣΗΣ ΕΥΛΟΓΗ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ,19 335,20 Η διαφορά εύλογης αξίας και τιμής κτήσης για τις μετοχές, τα αμοιβαία κεφάλαια και τα ομόλογα έχει καταχωρηθεί στον λογαριασμό της Καθαρής Θέσης «Αποθεματικό Εύλογης Αξίας διαθεσίμων προς πώληση τίτλων», όπως ορίζουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Σελίδα 16 από 21

17 3.16 Αξιόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου Η Εταιρία έχει στην κατοχή της μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικής αξίας κτήσεως ευρώ ,00 και τρέχουσας αξίας την ευρώ ,00, ήτοι αναλυτικά: ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ Ο.Τ.Ε , ,00 Επίσης η Εταιρία στα πλαίσια των υποχρεώσεων της, ως ειδικός διαπραγματευτής στο Χ.Α., αγοράζει και πουλάει συγκεκριμένες μετοχές εξασφαλίζοντας την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς. Οι τίτλοι αυτοί την είναι οι εξής: ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΕΥΛΟΓΗ Ο.Τ.Ε , ,76 Ε.Τ.Ε , ,00 Ο.Π.Α.Π , ,00 EUROBANK , ,00 Δ.Ε.Η , , , , Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα Η Εταιρία την είχε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε μετοχές (stock futures) και σε δείκτες (index futures) ως κατωτέρω: ΣΜΕ Ημερομηνία λήξης Θέση Τεμάχια Τιμή συμβολαίου Εύλογη αξία ΟΤΕ Σεπτέμβριος2006 SHORT , ,00 FTASE6G Ιούλιος 2006 SHORT , ,50 ΣΥΝΟΛΟ ,50 FTASE6H Αύγουστος 2006 LONG ,57 (6.646,50) Σελίδα 17 από 21

18 3.18 Λοιπές απαιτήσεις Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: Repos πελατών , ,98 Γραμμάτια εισπρακτέα , ,97 Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες , ,00 Επιταγές σε καθυστέρηση , ,46 Ελληνικό Δημόσιο προκαταβλημένοι & παρακρατημένοι φόροι , ,56 Λοιπές απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου , ,49 Εκκαθάριση JPMS (για ξένα παράγωγα) , ,95 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 9.684, ,20 Φόρος υπεραξίας ακινήτων Ν.3229/ , ,29 Λοιπές απαιτήσεις , ,49 Έξοδα επόμενης χρήσης , ,49 Έσοδα χρήσης εισπρακτέα ,96 Σύνολο λοιπών απαιτήσεων , , Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Τα διαθέσιμα της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: Ταμείο 5.414,16 972,51 Καταθέσεις όψεως , ,79 Repos , ,02 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Εταιρίας , ,32 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα πελατών (Λογαριασμοί όψεως Πελατών Χ.Α.) , , Υποχρεώσεις προς πελάτες και χρηματιστήριο - Ώριμα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών Οι ανωτέρω υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: Υποχρεώσεις προς Πελάτες , ,04 Καταθέσεις πελατών αγνώστων στοιχείων , ,61 Υποχρεώσεις προς Χ.Α. και ΚΑΑ (Εκκαθαρίσεις) , , , ,18 Υποχρεώσεις προς Πελάτες από ώριμα πιστωτικά υπόλοιπα , , , ,20 Τα ανωτέρω ώριμα πιστωτικά υπόλοιπα αφορούν κυρίως χρήματα από παλαιά υπόλοιπα των ετών 1999 και 2000 και αφορούν πελάτες, οι οποίοι δεν είναι ενεργοί και δεν έχουν λογαριασμό και σύμβαση με την Εταιρία. Σελίδα 18 από 21

19 Τα χρήματα βρίσκονται στον λογαριασμό όψεως πελατείας και σε περίπτωση που ζητηθούν καταβάλλονται στον δικαιούχο. Η αύξηση των ώριμων πιστωτικών υπολοίπων σε σχέση με την είναι συγκυριακή και οφείλεται στην εν εξελίξει την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΤΕ Λοιπές υποχρεώσεις Οι λοιπές υποχρεώσεις την αναλύονται ως εξής: Υποχρεώσεις από Repos πελατών , ,98 Ασφαλιστικοί οργανισμοί (ΙΚΑ -ΤΣΕΜΔΕ) , ,45 Έξοδα περιόδου δεδουλευμένα , ,97 Υποχρεώσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις 1.190, ,02 Υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση , ,84 Πιστωτές διάφοροι , ,52 Φόροι αμοιβών προσωπικού , ,83 Φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών , ,23 Λοιποί φόροι , ,62 Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων , ,46 Η χρηματοδοτική μίσθωση αφορά ηλεκτρονικό εξοπλισμό αξίας ευρώ ,20 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ και η διάρκεια μισθώσεως είναι 60 μήνες ήτοι αρχομένη από και λήγουσα την Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών Η Εταιρία ανήκει στον Όμιλο της ALPHA BANK και παρέχει τις υπηρεσίες στο πλαίσιο των συνηθισμένων εργασιών της προς την ALPHA BANK και τις λοιπές εταιρίες του Ομίλου. Οι όροι συνεργασίας δεν διαφέρουν ουσιαστικά από τους συνήθεις εφαρμοζόμενους όρους στα πλαίσια της εκτέλεσης των εργασιών της Εταιρίας με μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Οι συναλλαγές της Εταιρίας, κατά το διάστημα της περιόδου και της αντίστοιχου του 2005, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων στον Ισολογισμό της και έχουν ως κάτωθι: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ALPHA BANK , ,91 ALPHA BANK ROMANIA ,58 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ALPHA BANK , ,60 ALPHA BANK LONDON 4.744, ,47 ALPHA PRIVATE ΑΕΠΕΥ , ,58 ALPHA FINANCE US , ,52 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 1.190,00 - ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ 3.110,00 - ALPHA LEASING , ,84 ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 5.581, ,76 Σελίδα 19 από 21

20 ΕΣΟΔΑ ALPHA BANK , ,28 ALPHA BANK LONDON , ,54 ALPHA PRIVATE ΑΕΠΕΥ , ,72 ALPHA VENTURES ,80 ALPHA EQUITY FUND ,46 ΕΞΟΔΑ ALPHA FINANCE US , ,95 ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ , ,74 ALPHA BANK , ,21 ALPHA BANK LONDON , ,92 ALPHA PRIVATE ΑΕΠΕΥ , ,21 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 1.000, ,00 ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ 3.110,00 - ALPHA ΑΕΔΑΚ , ,98 ALPHA EQUITY FUND ,46 Αμοιβές μελών Γενικής Διευθύνσεως Οι αμοιβές που κατέβαλε η Εταιρία στα μέλη της Γενικής Διευθύνσεως για το πρώτο εξάμηνο του 2006 ήταν ,76,ενώ για το ίδιο διάστημα του 2005 ήταν , Μερίσματα πληρωτέα Για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2005 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της απεφάσισε να διανεμηθεί συνολικό μέρισμα ευρώ (ευρώ 25 ανά μετοχή) το οποίο καταβλήθηκε στους μετόχους την 30 η Ιουνίου Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις Νομικά θέματα: Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. Φορολογικά Θέματα: Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση Επειδή ο φορολογικός έλεγχος ενδέχεται να μην αναγνωρίσει ορισμένες δαπάνες, είναι πιθανό να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές Κεφαλαιακή επάρκεια Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα εποπτικά Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας με τους κινδύνους (σταθμισμένο ενεργητικό) που αυτή αναλαμβάνει. Τα εποπτικά κεφάλαια περιλαμβάνουν τα κύρια βασικά κεφάλαια (μετοχικό κεφάλαιο, αποθεματικά, συμμετοχή στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο), καθώς και τα συμπληρωματικά κεφάλαια (αποθεματικά αναπροσαρμογής ακινήτων). Το σταθμισμένο ενεργητικό περιλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και τον κίνδυνο αγοράς του χαρτοφυλακίου συναλλαγών. Σελίδα 20 από 21

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά) ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΘΗΝΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α Εξαμήνου 2013

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α Εξαμήνου 2013 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α Εξαμήνου 2013 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - INTEGRATED INFORMATION SYSTEMS www.logismos.gr ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α Εξαμήνου 2013 Σχεδίαση Ανάπτυξη Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. Βαθύ Κριτσάς, Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΝΤΑΙΝΕΡΣ ΚΛΑΜΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31.12.2014 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αθήναι, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΝΤΑΪΝΕΡΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάιος 2015 Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης ΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση. της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα