Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ"

Transcript

1 Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας - Άννα Δονάτου - Ευάγγελος Πούτος

2 Πίνακας περιεχομένων 1. Εκφώνηση παραδείγματος Σύνταξη ισολογισμού αρχής Καταχώρηση λογιστικών γεγονότων Απογραφή Εγγραφές προσαρμογής Εγγραφές προσδιορισμού αποτελέσματος εκμετάλλευσης και χρήσης Γενικό καθολικό Υπολογισμός αριθμοδεικτών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ 2

3 1. Εκφώνηση παραδείγματος Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχείρησης «ΑΛΦΑ Α.Ε.» την 1/1/2010 είχαν ως ακολούθως: Κτίριο και Οικόπεδα Ίδια κεφάλαια Μηχανήματα Μακροπρόθεσμο δάνειο τραπέζης Αυτοκίνητα Δάνειο με ενέχυρο εμπορεύματα Έπιπλα και Σκεύη Γραμμάτια πληρωτέα Εμπορεύματα Γραμμάτια εισπρακτέα προεξοφληθέντα Εμπορεύματα ενεχυριασμένα Προμηθευτές Γραφική ύλη Τόκοι πληρωτέοι Αναλώσιμα μηχανολογικού Κρατήσεις & εργοδοτικές εισφορές εξοπλισμού πληρωτέες Προκαταβολές σε προμηθευτές Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες Πελάτες Φόροι πληρωτέοι Γραμμάτια εισπρακτέα Προκαταβολές πελατών Ταμείο Καταθέσεις όψεως Κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης έλαβαν χώρα τα παρακάτω γεγονότα: 1) Προπληρώθηκαν ασφάλιστρα αξίας και εισπράχθηκαν, με μετρητά, από την ενοικίαση μιας αποθήκης (μη λειτουργικό έσοδο για τη συγκεκριμένη επιχείρηση). 2) Αγοράσθηκαν εμπορεύματα αξίας , με συμψηφισμό των προκαταβολών σε προμηθευτές, με καταβολή μετρητών ενώ για το υπόλοιπο ποσό υπογράφηκαν γραμμάτια στα οποία προστέθηκε τόκος ) Η τράπεζα ειδοποίησε ότι τα προεξοφληθέντα γραμμάτια εξοφλήθηκαν από τους οφειλέτες τους, ενώ εισπράχθηκαν, με μετρητά, γραμμάτια εισπρακτέα ύψους ) Καταβλήθηκαν για αμοιβές προσωπικού 6.000, με τις κρατήσεις των εργαζομένων, ύψους 1.000, και τις εργοδοτικές εισφορές, ύψους 2.000, να οφείλονται στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων. 5) Πωλήθηκαν εμπορεύματα αντί , με συμψηφισμό των προκαταβολών πελατών, με λήψη γραμματίων αξίας , τα οποία εμπεριέχουν τόκους 500, και τα υπόλοιπα με μετρητά. Στην συνέχεια υπογράφηκε συμφωνία μελλοντικής πώλησης εμπορευμάτων στον πελάτη Γεωργίου ύψους τα οποία και θα πληρωθούν με μετρητά. 6) Η επιχείρηση προχώρησε σε προεξόφληση γραμματίων εισπρακτέων ύψους αντί 5.500, τα οποία κατατέθηκαν στο λογαριασμό όψεως που τηρεί η επιχείρηση. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ 3

4 7) Καταβλήθηκαν για γενικά έξοδα Επιπλέον, εισπράχθηκαν, διάφορα λειτουργικά έσοδα ύψους , τα οποία κατατέθηκαν στον λογαριασμό όψεως της επιχείρησης. 8) Αυτοκίνητο της επιχείρησης έπαθε ζημιά αξίας και επισκευάστηκε με την καταβολή μετρητών. Η ασφαλιστική εταιρεία αναγνώρισε το 70% της ζημιάς το οποίο και οφείλει στην επιχείρηση. 9) Η επιχείρηση εξόφλησε, με επιταγή, το δάνειο που είχε λάβει με ενέχυρο εμπορεύματα, με ταυτόχρονη αποδέσμευση των ενεχυριασμένων εμπορευμάτων, αξίας Ζητείται: (i) Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές των παραπάνω λογιστικών γεγονότων και να προσδιοριστεί, με ημερολογιακές εγγραφές, το αποτέλεσμα εκμεταλλεύσεως και χρήσεως, αφού ληφθούν υπόψη ότι, τα εμπορεύματα στις 31/12/2010 ανέρχονταν στο ποσό των , το απόθεμα της γραφικής ύλης σε 3.000, τα αναλώσιμα μηχανολογικού εξοπλισμού 5.000, ενώ οι αποσβέσεις των παγίων ήταν Τέλος, να σημειωθεί ότι τα προπληρωθέντα ασφάλιστρα κατέστησαν δεδουλευμένα. (ii) Να προσδιοριστούν, με βάση τα υπόλοιπα των λογαριασμών στην αρχή του έτους 2010 (ουσιαστικά για το 2009), οι αριθμοδείκτες παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, ιδίων προς συνολικά κεφάλαια και ιδίων προς ξένα κεφάλαια. Επιπλέον, να υπολογίσετε τον αριθμοδείκτη ειδικής ρευστότητας για το 2009 και το 2010 και να απαντήσετε στο αν βελτιώθηκε ή όχι η ρευστότητα της επιχείρησης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ 4

5 2. Σύνταξη ισολογισμού αρχής Με βάση τα δεδομένα της εκφώνησης, ο ισολογισμός αρχής έχει ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσό ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσό ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Κτίρια και Οικόπεδα Ίδια κεφάλαια Μηχανήματα Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Αυτοκίνητα Έπιπλα και Σκεύη ΥΠΟΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο Παγίου Ενεργητικού ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμο δάνειο τραπέζης ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Εμπορεύματα ΒΡΑΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΡΕΩΣΕΙΣ Εμπορεύματα ενεχυριασμένα Δάνειο με ενέχυρο εμπορεύματα Γραφική ύλη Γραμμάτια πληρωτέα Αναλώσιμα μηχανολογικού εξοπλισμού Προμηθευτές Σύνολο Αποθεμάτων Τόκοι πληρωτέοι Κρατήσεις & εργοδοτικές εισφορές πληρωτέες ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες Προκαταβολές σε προμηθευτές Φόροι πληρωτέοι Πελάτες Προκαταβολές πελατών Γραμμάτια εισπρακτέα Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Γραμμάτια εισπρακτέα προεξοφληθέντα Σύνολο Απαιτήσεων Σύνολο Υποχρεώσεων ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο Καταθέσεις όψεως Σύνολο ρηματικών Διαθεσίμων Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ 5

6 3. Καταχώρηση λογιστικών γεγονότων Α/Α Λογαριασμοί - Αιτιολογία ρέωση Πίστωση Από μεταφορά (2) Προπληρωμένα ασφάλιστρα Ταμείο Αιτ: Προπληρωμή ασφαλίστρων (3) Ταμείο Έσοδα από ενοικίαση ακινήτου Αιτ: Είσπραξη ενοικίων (4) Εμπορεύματα Τόκοι χρεωστικοί 500 Προκαταβολές σε προμηθευτές Ταμείο Γραμμάτια πληρωτέα Αιτ: Αγορά εμπορευμάτων (5) Γραμμάτια εισπρακτέα προεξοφληθέντα Γραμμάτια εισπρακτέα Αιτ: Εξόφληση γραμματίων εισπρακτέων προεξοφληθέντων (6) Ταμείο Γραμμάτια εισπρακτέα Αιτ: Εξόφληση γραμματίων εισπρακτέων (7) Αμοιβές προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές Ταμείο Κρατήσεις & εργοδοτικές εισφορές πληρωτέες Αιτ: Πληρωμή αμοιβών προσωπικού (8) Προκαταβολές πελατών Γραμμάτια εισπρακτέα Ταμείο Εμπορεύματα Τόκοι πιστωτικοί 500 Αιτ: Πώληση εμπορευμάτων (9) Καταθέσεις όψεως Έξοδα προεξόφλησης 500 Γραμμάτια εισπρακτέα προεξοφληθέντα Αιτ: Προεξόφληση γραμματίων εισπρακτέων Σε μεταφορά Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ 6

7 Α/Α Λογαριασμοί - Αιτιολογία ρέωση Πίστωση Από μεταφορά (10) Γενικά έξοδα Ταμείο Αιτ: Πληρωμή γενικών εξόδων (11) Καταθέσεις όψεως Διάφορα λειτουργικά έσοδα Αιτ: Είσπραξη διαφόρων λειτουργικών εσόδων (12) Ζημία αυτοκινήτου Ταμείο Αιτ: Επισκευή αυτοκινήτου (13) Απαιτήσεις από ασφαλιστική εταιρεία 700 Ζημία αυτοκινήτου 700 Αιτ: Απαιτήσεις από ασφαλιστική εταιρεία (14) Δάνειο με ενέχυρο εμπορεύματα Καταθέσεις όψεως Αιτ: Εξόφληση δανείου με ενέχυρο εμπορεύματα (15) Εμπορεύματα Εμπορεύματα ενεχυριασμένα Αιτ: Επιστροφή ενεχυριασμένων εμπορευμάτων Σε μεταφορά Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ 7

8 4. Απογραφή Εγγραφές προσαρμογής Α/Α Λογαριασμοί - Αιτιολογία ρέωση Πίστωση Από μεταφορά (16) Εμπορεύματα Κέρδη από πώληση εμπορευμάτων Αιτ: Λογισμός κερδών από πώληση εμπορευμάτων (17) Αναλωθείσα γραφική ύλη Γραφική ύλη Αιτ: Λογισμός αναλωθείσας γραφικής ύλης (18) Αναλωθέντα αναλώσιμα μηχανολογικού εξοπλισμού Αναλώσιμα μηχανολογικού εξοπλισμού Αιτ: Λογισμός αναλωθέντων αναλωσίμων μηχανολογικού εξοπλισμού (19) Αποσβέσεις παγίων Αποσβεσμένα πάγια Αιτ: Λογισμός αποσβέσεων παγίων (20) Ασφάλιστρα Προπληρωμένα ασφάλιστρα Αιτ: Λογισμός ασφαλίστρων Σε μεταφορά Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ 8

9 5. Εγγραφές προσδιορισμού αποτελέσματος εκμετάλλευσης και χρήσης Α/Α Λογαριασμοί - Αιτιολογία ρέωση Πίστωση Από μεταφορά (21) Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης Τόκοι χρεωστικοί 500 Αμοιβές προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές Έξοδα προεξόφλησης 500 Γενικά έξοδα Αναλωθείσα γραφική ύλη Αναλωθέντα αναλώσιμα μηχανολογικού εξοπλισμού Αποσβέσεις παγίων Ασφάλιστρα Αιτ: Μεταφορά λειτουργικών εξόδων στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (22) Τόκοι πιστωτικοί 500 Διάφορα λειτουργικά έσοδα Κέρδη από πώληση εμπορευμάτων Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης Αιτ: Μεταφορά λειτουργικών εσόδων στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (23) Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης Κέρδη εκμετάλλευσης Αιτ: Προσδιορισμός αποτελέσματος εκμετάλλευσης (24) Κέρδη εκμετάλλευσης Αποτέλεσμα χρήσης Αιτ: Μεταφορά κερδών εκμετάλλευσης στο αποτέλεσμα χρήσης (25) Έσοδα από ενοικίαση ακινήτου Αποτέλεσμα χρήσης Αιτ: Μεταφορά μη λειτουργικών εσόδων στο αποτέλεσμα χρήσης (26) Αποτέλεσμα χρήσης 300 Ζημιά από καταστροφή αυτοκινήτων 300 Αιτ: Μεταφορά έκτακτης ζημιάς στο αποτέλεσμα χρήσης (27) Αποτέλεσμα χρήσης Κέρδη χρήσης Αιτ: Προσδιορισμός αποτελέσματος χρήσης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ 9

10 6. Γενικό καθολικό Κτίρια και Οικόπεδα Π Μηχανήματα Π Αυτοκίνητα Π (1) (1) (1) Έπιπλα και Σκεύη Π Εμπορεύματα Π Εμπορεύματα ενεχυριασμένα Π (1) (1) (8) (1) (15) (4) (15) (16) Αναλώσιμα Γραφική ύλη Π μηχανολογικού εξοπλισμού Π Προκαταβολές σε προμηθευτές Π (1) (17) (1) (18) (1) (4) Πελάτες Π Γραμμάτια εισπρακτέα Π Ταμείο Π (1) (1) (5) (1) (2) (8) (6) (3) (4) (6) (7) (8) (10) (12) Καταθέσεις όψεως Π Ίδια κεφάλαια Π Μακροπρόθεσμο δάνειο τραπέζης (1) (14) (1) (1) (9) (11) Π Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ 10

11 Δάνειο με ενέχυρο εμπορεύματα Π Γραμμάτια πληρωτέα Π Γραμμάτια εισπρακτέα προεξοφληθέντα (14) (1) (1) (5) (1) (4) (9) Π Προμηθευτές Π Τόκοι πληρωτέοι Π Κρατήσεις & εργοδοτικές εισφορές πληρωτέες Π (1) (1) (1) (7) Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες Π X Φόροι πληρωτέοι Π X Προκαταβολές πελατών Π (1) (1) (8) (1) Έσοδα από Προπληρωμένα ασφάλιστρα Π ενοικίαση ακινήτου Π Τόκοι χρεωστικοί Π (2) (20) (25) (3) (4) (21) Αμοιβές προσωπικού Π Εργοδοτικές εισφορές Π Τόκοι πιστωτικοί Π (7) (21) (7) (21) (22) (8) Διάφορα Έξοδα προεξόφλησης Π Γενικά έξοδα Π λειτουργικά έσοδα Π (9) (21) (10) (21) (22) (11) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ 11

12 Ζημία αυτοκινήτου Π Απαιτήσεις από ασφαλιστική εταιρεία Π Κέρδη από πώληση εμπορευμάτων (12) (13) (13) 700 (22) (16) 300 (26) Π Αναλωθείσα γραφική ύλη Π Αναλωθέντα αναλώσιμα μηχανολογικού εξοπλισμού Π Αποσβέσεις παγίων Π (17) (21) (18) (21) (19) (21) Αποσβεσμένα πάγια Π Ασφάλιστρα Π Αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (19) (20) (21) (21) (22) (23) Π Κέρδη εκμετάλλευσης Π Αποτέλεσμα χρήσης Π Κέρδη χρήσης Π (24) (23) (26) (24) (27) (27) (25) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ 12

13 7. Υπολογισμός αριθμοδεικτών Υπολογισμός αριθμοδεικτών με βάση τα υπόλοιπα 1/1/2010, ουσιαστικά για την χρήση που ολοκληρώθηκε στις 31/12/2009: Στοιχείο Λογαριασμός Υπόλοιπο Πάγια Κτίρια και Οικόπεδα Μηχανήματα Αυτοκίνητα Έπιπλα και Σκεύη Σύνολο παγίων Μακροπρόθεσμες Μακροπρόθεσμο δάνειο τραπέζης υποχρεώσεις Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Α/Δ παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις = = 2,50 Στοιχείο Λογαριασμός Υπόλοιπο Ίδια κεφάλαια Ίδια κεφάλαια Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Συνολικά κεφάλαια Ίδια κεφάλαια Μακροπρόθεσμο δάνειο τραπέζης Δάνειο με ενέχυρο εμπορεύματα Γραμμάτια πληρωτέα Προμηθευτές Τόκοι πληρωτέοι Κρατήσεις & εργοδοτικές εισφορές πληρωτέες Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες Φόροι πληρωτέοι Προκαταβολές πελατών Σύνολο κεφαλαίων Α/Δ ιδίων προς συνολικά κεφάλαια = = 0,53 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ 13

14 Στοιχείο Λογαριασμός Υπόλοιπο Ξένα κεφάλαια Συνολικά μείον ίδια Α/Δ ιδίων προς ξένα κεφάλαια = = 1,13 Στοιχείο Λογαριασμός Υπόλοιπο Απαιτήσεις Πελάτες Γραμμάτια εισπρακτέα Γραμμάτια εισπρακτέα προεξοφληθέντα Σύνολο απαιτήσεων Διαθέσιμα Ταμείο Καταθέσεις όψεως Σύνολο διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνειο με ενέχυρο εμπορεύματα Γραμμάτια πληρωτέα Προμηθευτές Τόκοι πληρωτέοι Κρατήσεις & εργοδοτικές εισφορές πληρωτέες Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες Φόροι πληρωτέοι Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Α/Δ ειδικής ρευστότητας 2009 = = 0,58 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ 14

15 Υπολογισμός αριθμοδεικτών με βάση τα υπόλοιπα 31/12/2010: Στοιχείο Λογαριασμός Υπόλοιπο Απαιτήσεις Πελάτες Γραμμάτια εισπρακτέα Γραμμάτια εισπρακτέα προεξοφληθέντα Απαιτήσεις από ασφαλιστική εταιρεία 700 Σύνολο απαιτήσεων Διαθέσιμα Ταμείο Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Καταθέσεις όψεως Σύνολο διαθεσίμων Γραμμάτια πληρωτέα Προμηθευτές Τόκοι πληρωτέοι Κρατήσεις & εργοδοτικές εισφορές πληρωτέες Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες Φόροι πληρωτέοι Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Α/Δ ειδικής ρευστότητας 2010 = = 0,82 Παρατηρούμε ότι ο αριθμοδείκτης ειδικής ρευστότητας αυξήθηκε με βάση τα στοιχεία στις 31/12/2010 καθόσον διαμορφώθηκε στο 0,82 από 0,58 της προηγούμενης χρήσης. Η συγκεκριμένη αύξηση αποτελεί ένδειξη βελτίωσης της ρευστότητας της επιχείρησης. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ 15

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

τον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης «ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Α.Ε στις 1/1/2005 (31/12/2004) (όλα τα ποσά σε ).

τον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης «ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Α.Ε στις 1/1/2005 (31/12/2004) (όλα τα ποσά σε ). ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΟΤ ΚΤΚΛΩΜΑΣΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 01 τον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών της επιχείρησης «ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» Α.Ε στις 1/1/2005 (31/12/2004) (όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1)Κατάλληλη επικεφαλίδα που να περιέχει: 1 Εμπορική επωνυμία της λογιστικής μονάδας 2 Το αντικείμενο δράσης της λογιστικής μονάδας 3 Τη νομική της μορφή 4 Τον τίτλο της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Η Έννοια των Λογιστικών Καταστάσεων Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η χρηµατοοικονοµική λογιστική εφαρµόζεται από τις επιχειρήσεις µε κύριο σκοπό την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2005 Στοιχεία και πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας

Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας Επιστημονική Ευθύνη Συγγραφή Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Δ.Λ.Π.» (ΕΚΔΟΣΗ 1,30) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΘΑΝΟΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ..5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μια επιχείρηση είναι ένας αυτοτελής οικονομικός οργανισμός με

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα