ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

2 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και έδρα την Αθήνα, η οποία θα ονομάζεται εφεξής «A.E.Δ.Α.Κ.», έχει την πλήρη διαχείριση, διοίκηση και έλεγχο του εν συνεχεία αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τις διατάξεις του ν. 3283/2004 και του παρόντος κανονισμού. Τηρεί τους λογαριασμούς διαχειρίσεως του αμοιβαίου κεφαλαίου και ευθύνεται για την παρακολούθηση της ορθής εκτελέσεως των εντολών της από τον Θεματοφύλακα, με την επιφύλαξη της διατάξεως της παρ. 5 του παρόντος άρθρου. 2. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να συνάπτει συμφωνίες μόνο με τράπεζες, άλλες εταιρίες διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρίες και επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών περί αντιπροσωπείας για την πώληση μεριδίων του «Α.Κ.». 3. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ευθύνεται για κάθε αμέλεια περί τη διαχείριση του «Α.Κ.», έναντι των μεριδιούχων με την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 46 του ν. 3283/ Θεματοφύλακας του «Α.Κ.» ορίζεται η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ALPHA ΒΑΝΚ Α.Ε.» με έδρα την Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3283/2004. Ο Θεματοφύλακας, με σύμφωνη γνώμη της «Α.Ε. Διαχειρίσεως», και μετά από προηγούμενη ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι δυνατόν να αναθέσει τη φύλαξη του συνόλου ή μέρους των στοιχείων του ενεργητικού του «Α.Κ.» σε τρίτα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 8.3 του ν. 3283/ Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται για κάθε αμέλεια που έχει σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, έναντι των μεριδιούχων και της Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ευθύνεται επίσης εις ολόκληρον, έναντι των μεριδιούχων και της Α.Ε.Δ.Α.Κ., με τη τράπεζα ή το ίδρυμα, στα οποία αναθέτει τη φύλαξη κινητών αξιών. 6. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. και ο Θεματοφύλακας οφείλουν να ενεργούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συμφέρον των μεριδιούχων. 7. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. και ο Θεματοφύλακας δεν μπορούν να δανείζονται όταν ενεργούν για λογαριασμό των αμοιβαίων κεφαλαίων. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί πάντως να δανείζεται σε ξένο νόμισμα με δάνεια αντιστηρίξεως (back to back). 8. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. και ο Θεματοφύλακας, με την επιφύλαξη της τηρήσεως των διατάξεων των άρθρων 21 έως και 25 του ν. 3283/2004,, δεν έχουν δικαίωμα όταν ενεργούν για λογαριασμό του «Α.Κ.» να χορηγούν πιστώσεις ή να εγγυώνται υπέρ τρίτων, όπως επίσης και να πραγματοποιούν ακάλυπτες πωλήσεις κινητών αξιών, μέσων χρηματαγοράς ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, αναφερόμενων στα στοιχεία ε, ζ και η της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3283/2004. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συγκροτήθηκε Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την επωνυμία «ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ», το οποίο θα ονομάζεται εφεξής «Α.Κ.», με αρχικό ενεργητικό Eυρώ ,00 και καθαρή τιμή μεριδίου κατά το χρόνο της συστάσεώς του Eυρώ το 1/100 της τιμής του Δείκτη FTSE-20 και στο εξής θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3283/2004. Το «Α.Κ.» μετονομάζεται από «ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» σε «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ». 2. Το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά και της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους, το σύνολο δε του ενεργητικού του ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους του, κατ' αναλογία του αριθμού των μεριδίων εκάστου εκ αυτών. 3. Το «Α.Κ.» είναι αόριστης διάρκειας και δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο. Οι μεριδιούχοι εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Α.Ε.Δ.Α.Κ., ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείριση του «Α.Κ.» και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του. 4. Η διαχειριστική χρήση του «Α.Κ.» είναι ετήσια, αρχής γενομένης την 1 η Ιουλίου εκάστου έτους και λήγουσας την 30 η Ιουνίου του επομένου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη διαχειριστική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση του «Α.Κ.» και λήγει την Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. τηρεί τους λογαριασμούς διαχειρίσεως του «Α.Κ.». Στο τέλος κάθε εξαμήνου και κάθε έτους κατά τα ανωτέρω, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. συντάσσει τις προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις του «Α.Κ.», τις οποίες ελέγχουν Ορκωτοί Ελεγκτές που διορίζονται από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. Οι ως άνω εκθέσεις τίθενται στη διάθεση των μεριδιούχων στα σημεία διαθέσεως των μεριδίων. - 1

3 5. Η πράξη συστάσεως του «Α.Κ.», η διάθεση και η εξαγορά των μεριδίων, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων. 6. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποχρεούται σε καταβολή φόρου ο οποίος εκάστοτε ορίζεται από σχετική διάταξη νόμου, στο όνομα και για λογαριασμό του «Α.Κ.», ο οποίος υπολογίζεται επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του «Α.Κ.». Με την καταβολή του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του «Α.Κ.» και των μεριδιούχων του, επιφυλασσομένων των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου. 7. Η πρόσθετη αξία που προκύπτει επ ωφελεία των μεριδιούχων του «Α.Κ.» από την εξαγορά μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσεως, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων, εκτός εάν η, εκάστοτε, ισχύουσα νομοθεσία ορίζει διαφορετικά. 8. Από την αγορά του μεριδίου του «Α.Κ.» τεκμαίρεται η αποδοχή από το μεριδιούχο του παρόντος κανονισμού. 9. Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και του Θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 10. Ο κανονισμός τροποποιείται από κοινού από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. και το Θεματοφύλακα, κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 11. Οι τροποποιήσεις του κανονισμού γνωστοποιούνται αμέσως δια του τύπου ή όπως άλλως εκάστοτε ορίζεται, στους μεριδιούχους, τους οποίους και δεσμεύουν. Οι μεριδιούχοι έχουν το δικαίωμα, εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της τροποποιήσεως του κανονισμού, να ζητήσουν την εξαγορά του μεριδίου τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού προτού τροποποιηθεί. 12. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποχρεούται στην έκδοση Απλοποιημένου και Πλήρους Ενημερωτικού Δελτίου για το «Α.Κ.» τα στοιχεία των οποίων πρέπει να επικαιροποιούνται αμελλητί, μετά από κάθε μεταβολή τους. Τα Δελτία αυτά περιέχουν τα απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να διαμορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για το «Α.Κ.» και τους σχετικούς κινδύνους που συνδέονται με αυτό και μπορούν να ενσωματωθούν είτε σε έγγραφο είτε σε μέσο διαρκείας με ισοδύναμη νομική ισχύ, κατόπιν εγκρίσεως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. ΑΡΘΡΟ 2α. ΣΚΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του «ΑΚ» είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE / Athex Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της τυπικής απόκλισης της διαφοράς της απόδοσης του «ΑΚ» και της απόδοσης του δείκτη και πάντως η διασφάλιση μη υπέρβασής της κατά πάντα χρόνο το μεγαλύτερο όριο μεταξύ του 0,01 και του 5% της τυπικής απόκλισης του δείκτη για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η επιδιωκόμενη μέγιστη διαφορά μεταξύ της απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου και της απόδοσης του Δείκτη FTSE / Athex Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι μηδενική. Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, που πιστεύουν στις δυνατότητες των εταιριών που απαρτίζουν το συγκεκριμένο Δείκτη και προσδοκούν σημαντικά κέρδη, αποδεχόμενοι τις διακυμάνσεις που παρουσιάζουν οι χρηματιστηριακές αγορές και το σημαντικό κίνδυνο να υποστούν απώλεια κεφαλαίου. Στο πλαίσιο του σκοπού του «Α.Κ.» η Α.Ε.Δ.Α.Κ. χρησιμοποιεί διαδικασίες διαχειρίσεως κινδύνων που της επιτρέπουν να ελέγχει και να υπολογίζει, ανά πάσα στιγμή, τους κινδύνους του χαρτοφυλακίου του «Α.Κ.» και την επίδρασή τους στη συνολική επενδυτική του πολιτική. Διασφαλίζει ότι ο συνολικός κίνδυνος, στον οποίο εκτίθεται το χαρτοφυλάκιο του «Α.Κ.» δεν υπερβαίνει το καθαρό ενεργητικό του. Η έκθεση κινδύνου υπολογίζεται με βάση την τρέχουσα αξία των υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού του «Α.Κ.», τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τις μελλοντικές κινήσεις της αγοράς και το διαθέσιμο χρόνο για τη ρευστοποίηση των θέσεων. ΑΡΘΡΟ 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Το ενεργητικό του «Α.Κ.» επενδύεται σε χρηματοπιστωτικά μέσα κατά τα εκάστοτε αναλυτικά οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. - 2

4 1. Το «Α.Κ.», του οποίου η επενδυτική πολιτική, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, συνίσταται στην αναπαραγωγή της συνθέσεως δεδομένου χρηματιστηριακού Δείκτη μετοχών, επιτρέπεται να τοποθετεί μέχρι 20% του καθαρού ενεργητικού του σε μετοχές ή/και ομόλογα του ίδιου εκδότη, εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα: α) η σύνθεση του Δείκτη είναι επαρκώς διαφοροποιημένη, β) ο Δείκτης αποτελεί έναν αντιπροσωπευτικό Δείκτη αναφοράς της αντίστοιχης αγοράς, και γ) ο Δείκτης δημοσιεύεται καταλλήλως. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να αυξάνει σε 35% το ως άνω όριο, εφόσον αυτό δικαιολογείται από εξαιρετικές συνθήκες της αγοράς, ιδίως στις εποπτευόμενες αγορές στις οποίες ορισμένες κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς έχουν σημαντική βαρύτητα. Η παραπάνω υπέρβαση επιτρέπεται μόνο για έναν εκδότη. 2. Το «Α.Κ.» δε μπορεί να αποκτά πολύτιμα μέταλλα ούτε παραστατικούς τίτλους αυτών. 3. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. οφείλει να συμπεριλαμβάνει στο πλήρες ενημερωτικό δελτίο του «Α.Κ.» και στην ετήσια και εξαμηνιαία έκθεσή του ειδική αναφορά για τις επενδύσεις του σε εταιρίες του ίδιου ομίλου. 4. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι έγκυρες. 5. Εάν το «Α.Κ.» υπερβεί τα εκάστοτε εκ του νόμου και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οριζόμενα επενδυτικά όρια με βάση τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 27 του ν. 3283/2004 ή για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, υποχρεούται να εκποιήσει ό,τι απέκτησε καθ' υπέρβαση των ορίων με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων. Το «Α.Κ.» υποχρεούται να εκποιήσει ό,τι απέκτησε καθ' υπέρβαση των ανωτέρω αναφερομένων ορίων για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την απόκτησή του. ΑΡΘΡΟ 4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1. Το καθαρό ενεργητικό του «Α.Κ.», ο αριθμός των μεριδίων του, η καθαρή τιμή του μεριδίου του, η τιμή διαθέσεως και η τιμή εξαγοράς, δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο της μεθεπομένης ημέρας με μέριμνα της Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η αξία κάθε μεριδίου του «Α.Κ.» υπολογίζεται από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. κάθε εργάσιμη ημέρα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ν. 3283/2004 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι ίση με το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου του καθαρού ενεργητικού του «Α.Κ.» δια του αριθμού των μεριδίων που κυκλοφορούν. Η τιμή διαθέσεως και η τιμή εξαγοράς του μεριδίου του «Α.Κ.» επιτρέπεται να υπερβαίνει ή να υπολείπεται, αντιστοίχως, της καθαρής τιμής του μεριδίου του, κατά το ποσοστό της αντιστοίχου προμηθείας της Α.Ε.Δ.Α.Κ. 2. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά από τα στοιχεία του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα με λογιστικούς κανόνες, όπως διαμορφώνονται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, στο πλαίσιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύουν. 3. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ακολουθεί διαδικασίες που της επιτρέπουν την ακριβή και αντικειμενική αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, στα οποία επενδύει για λογαριασμό των «Α.Κ.» που διαχειρίζεται. 4. Για τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας του «Α.Κ.», αφαιρούνται από το ενεργητικό του οι αμοιβές και οι προμήθειες της Α.Ε.Δ.Α.Κ., του Θεματοφύλακα και των μελών των οργανωμένων αγορών, οι δαπάνες του «Α.Κ.» που σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό το βαρύνουν, καθώς και τα κατά την αποτίμηση της 30ης Ιουνίου κάθε έτους διανεμόμενα στους μεριδιούχους κέρδη. 5. Με εξαίρεση τις υποχρεωτικές από το ν.3283/2004, όπως εκάστοτε ισχύει, δημοσιεύσεις, κάθε δημοσίευση σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο γίνεται με έξοδα της Α.Ε.Δ.Α.Κ.. ΑΡΘΡΟ 5. ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1. Η περιουσία του «Α.Κ.» διαιρείται σε ισάξια ονομαστικά μερίδια ή κλάσματα μεριδίου. - 3

5 2. Η συμμετοχή στο «Α.Κ.» αποδεικνύεται με την καταχώρηση των αντίστοιχων μεριδίων και των στοιχείων του δικαιούχου ή των δικαιούχων τους, σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της Α.Ε.Δ.Α.Κ. 3. Οι διατάξεις του ν. 5638/1932 "περί καταθέσεως σε κοινό λογαριασμό" εφαρμόζονται ανάλογα και επί μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου. 4. Η συμβατική μεταβίβαση μεριδίων είναι απολύτως άκυρη, με εξαίρεση τη μεταβίβαση μόνο μεταξύ συζύγων και συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού. Ειδικά στην περίπτωση ασφαλίσεως ζωής, μπορεί να συμφωνηθεί ότι η ασφαλιστική αποζημίωση θα καταβληθεί, με μεταβίβαση στο δικαιούχο αριθμού μεριδίων «Α.Κ.» αντί για καταβολή μετρητών. Μετά τη μεταβίβαση, ο τίτλος των μεριδίων που αποτελούν αντικείμενο της μεταβίβασης, ή η βεβαίωση συμμετοχής για αυτά τα μερίδια, κατά περίπτωση, ακυρώνονται και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος κανονισμού. 5. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου μεριδίων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 843 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η απώλεια, κλοπή ή καταστροφή της βεβαιώσεως συμμετοχής στο «Α.Κ.» δεν παράγει καμία έννομη συνέπεια, ως προς τις σχέσεις του ή των μεριδιούχων με την Α.Ε.Δ.Α.Κ. Αυτή, ύστερα από σχετική αίτηση του μεριδιούχου ή ενός από τους συνδικαιούχους μεριδιούχους, εκδίδει νέα βεβαίωση, σε αντικατάσταση της παλαιάς. 6. Τα μερίδια μπορούν να ενεχυριασθούν για εξασφάλιση απαιτήσεως κατά τους όρους των παραγράφων 1-2 του άρθρου 3 του Α.Ν. 1818/1951, όπως ισχύει και των άρθρων 1244 επ. του Αστικού Κώδικα. Η ενεχυρίαση ισχύει κατά της Α.Ε.Δ.Α.Κ., από την στιγμή που θα ανακοινωθεί σε αυτήν από τον ενεχυριούχο δανειστή. ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1. Για τη συμμετοχή στο «Α.Κ.» και την απόκτηση μεριδίων, από οποιονδήποτε αγοραστή, απαιτείται η υποβολή εγγράφου αιτήσεως προς την Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της, αποδοχή του κανονισμού του «Α.Κ.», άμεση και ολοσχερής καταβολή στο Θεματοφύλακα της αξίας τους, σε μετρητά ή/και υπό την προϋπόθεση αποδοχής τους από την Α.Ε.Δ.Α.Κ., σε κινητές αξίες κατά την έννοια των στοιχείων α και β της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3283/2004, που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά κατά την έννοια της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007, όπως ισχύει. Η αποδοχή των αιτήσεων συμμετοχής στο «Α.Κ.» αποφασίζεται από την Α.Ε.Δ.Α.Κ., σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού. 2. Τιμή διαθέσεως των μεριδίων είναι αυτή της ημερομηνίας υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής στο «Α.Κ.», υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλισθεί η ολοσχερής καταβολή στο Θεματοφύλακα της αξίας των μεριδίων. Αυτή η τιμή δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, την μεθεπομένη εργάσιμη ημέρα. 3. Κατά τη διάθεση των μεριδίων απαγορεύεται η σε βάρος του «Α.Κ.» χορήγηση πιστώσεως από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή το Θεματοφύλακα. ΑΡΘΡΟ 7. ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 1. Η εξαγορά των μεριδίων, ύστερα από σχετική αίτηση του μεριδιούχου, είναι υποχρεωτική για την Α.Ε.Δ.A.K. Στην αίτηση αναγράφεται ο αριθμός των εξαγοραζομένων μεριδίων. Η τιμή εξαγοράς είναι αυτή της ημέρας υποβολής της αιτήσεως του μεριδιούχου για την εξαγορά, που δημοσιεύεται την μεθεπομένη εργάσιμη ημέρα από τη λήψη της αιτήσεως. Το προϊόν εξαγοράς καταβάλλεται σε μετρητά από το Θεματοφύλακα, μέσα σε πέντε ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως. Εφόσον έχει εκδοθεί τίτλος για τα εξαγοραζόμενα μερίδια, αυτός παραδίδεται από τον μεριδιούχο μαζί με την υποβολή της αιτήσεως και ακυρώνεται αμέσως από την Α.Ε.Δ.A.K. Εάν, μετά την εξαγορά, υφίσταται υπόλοιπο μεριδίων, τα οποία αντιπροσωπεύονται στον ίδιο τίτλο μεριδίων, στο όνομα του ίδιου δικαιούχου (μερική εξαγορά μεριδίων), η Α.Ε.Δ.A.K. εκδίδει νέο τίτλο μεριδίων, για τα εναπομείναντα μερίδια. 2. Σε περίπτωση που ο μεριδιούχος επιθυμεί μερική εξαγορά, θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφει στην αίτηση τον ακριβή αριθμό μεριδίων που επιθυμεί να εξαγοραστούν. 3. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και όταν επιβάλλεται προς το συμφέρον των μεριδιούχων, κατόπιν αιτήσεώς της και σχετικής εγκρίσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να αναστείλει την εξαγορά μεριδίων για χρονικό διάστημα μέχρι 3 μήνες, δυνάμενο να παραταθεί για άλλους 3 μήνες κατ' ανώτατο όριο. - 4

6 4. Η αναστολή αυτή της εξαγοράς μεριδίων, και η λήξη ή η ανάκλησή της δημοσιεύονται σε δύο ημερήσιες πολιτικές και σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες των Αθηνών. Στην ανακοίνωση της αναστολής της εξαγοράς προσδιορίζεται και το χρονικό σημείο της λήξεώς της. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς των μεριδίων δεν επιτρέπεται η υποβολή από μεριδιούχους αιτήσεων εξαγοράς. 5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων του «Α.Κ.» ή/και του επενδυτικού κοινού και με αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να αποφασίσει την αναστολή της εξαγοράς των μεριδίων του, οπότε και δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς από τους μεριδιούχους. ΑΡΘΡΟ 8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ Οι πάσης φύσεως αμοιβές, προμήθειες και λοιπά έξοδα που αναφέρονται στο παρόντα κανονισμό βαρύνουν είτε το ενεργητικό του «Α.Κ.» είτε τους μεριδιούχους του. Σ' αυτές περιλαμβάνονται οι εν συνεχεία ή/και όσες τυχόν άλλες οριστούν με διάταξη νόμου ή εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς : 1. Προμήθειες, αμοιβές και λοιπά έξοδα που επιβαρύνουν τους μεριδιούχους του «Α.Κ.»: α) Προμήθεια διαθέσεως μεριδίων «Α.Κ.» μέχρι 1,5 %. β) Προμήθεια εξαγοράς μεριδίων «Α.Κ.» μέχρι 1,5 %. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποχρεούται να δημοσιεύει τα εισπρατόμενα ποσοστά προμήθειας για τον υπολογισμό των τιμών εξαγοράς και διαθέσεως, τα οποία καταχωρούνται στο πλήρες και το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο του «Α.Κ.». 2. Προμήθειες, αμοιβές και λοιπά έξοδα που επιβαρύνουν το ενεργητικό του «Α.Κ.»: α) Προμήθεια διαχειρίσεως στην οποία περιλαμβάνεται η αμοιβή της Α.Ε.Δ.Α.Κ., η αμοιβή του συμβούλου επενδύσεων ή/και του διαχειριστή του «Α.Κ.» που τους έχουν τυχόν ανατεθεί αντίστοιχα καθήκοντα, στη λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα μέχρι 1% ετησίως, που υπολογίζεται στη μέση ημερήσια αξία του «Α.Κ.». β) Προμήθεια θεματοφυλακής του «Α.Κ.», στην οποία περιλαμβάνεται η αμοιβή του Θεματοφύλακα και η αμοιβή κάθε τρίτου προσώπου που έχει στη φύλαξή του το σύνολο ή μέρος των στοιχείων του ενεργητικού του «Α.Κ.», μέχρι 0,20% ετησίως στη λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα, που υπολογίζεται στη μέση ημερήσια αξία του «Α.Κ.». Tα εισπρατόμενα ποσοστά προμηθειών καταχωρούνται στο πλήρες και το απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο του «Α.Κ.». γ) Αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, οι οποίοι ελέγχουν τις εκθέσεις του «Α.Κ.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.3283/2004. δ) Έξοδα και προμήθειες συναλλαγών, που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του «Α.Κ.». ε) Έξοδα των προβλεπομένων δημοσιεύσεων από το ν. 3283/2004 που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του «Α.Κ.». στ) Έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του «Α.Κ.» και ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ Οι πρόσοδοι του «Α.Κ.» από τόκους, μερίσματα και κέρδη από κλήρωση υπέρ το άρτιο, δύνανται να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσεως, που ορίζονται στο άρθρο 28 παρ.3 του ν. 3283/2004. Τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του «Α.Κ.» διανέμονται στους μεριδιούχους, κατά την κρίση της Α.Ε.Δ.Α.Κ., εφόσον δεν εξουδετερώνονται από κεφαλαιακές ζημιές που έλαβαν χώρα μέχρι το τέλος της χρήσεως. Η διανομή των κερδών στους δικαιούχους θα γίνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου, θα επενδύεται σε μερίδια «Α.Κ.» και θα δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση στον Τύπο.Η διανομή γίνεται σε όλους όσους ήταν κάτοχοι μεριδίων κατά την τελευταία ημέρα του διαχειριστικού έτους κατά το οποίο προέκυψαν τα κέρδη. ΑΡΘΡΟ 10. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. Μεριδιούχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/10 των μεριδίων του «Α.Κ.», έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκληση Συνελεύσεως των μεριδιούχων. Η αίτηση υποβάλλεται στην Α.Ε.Δ.Α.Κ., που είναι υποχρεωμένη να συγκαλέσει τη Συνέλευση των μεριδιούχων στην Αθήνα, μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημέρα επιδόσεως της αιτήσεως. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως, που μπορεί να αναφέρεται στην παροχή πληροφοριών, από την Α.Ε.Δ.Α.Κ., για οποιοδήποτε θέμα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση του «Α.Κ.». - 5

7 2. Εάν η αξία του καθαρού ενεργητικού του «Α.Κ.», μειωθεί κατά 6/10 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 3 του ν. 3283/2004, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να συγκαλέσει συνέλευση των μεριδιούχων με σκοπό τη λύση του «Α.Κ.». 3. Στην περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου, χρέη εκκαθαριστή εκτελεί η Α.Ε.Δ.Α.Κ., υπό τον έλεγχο του Θεματοφύλακα. Μετά το πέρας της διαδικασίας διανομής, που διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα του Αστικού Κώδικα, συντάσσεται ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή, κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τίθεται στη διάθεση των μεριδιούχων στα σημεία που διατίθενται τα μερίδιά του. 4. Από την ημέρα που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει απόφαση για τη σύγκληση συνελεύσεως και μέχρι τον τερματισμό της διαδικασίας διανομής της περιουσίας του «Α.Κ.», αναστέλλεται η εξαγορά μεριδίων του «Α.Κ.», όπως και η έκδοση και η διάθεση νέων μεριδίων. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - 6

8

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Allianz Aμοιβαία Κεφάλαια Πλήρες Ενημερωτικό Δελτίο (Άρθρο 31 Ν. 3283/2004) Αllianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ι Ο Σ Ο ΕΚ Ε Α ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΟΣΕΚΑ Η ιδέα των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Tα Αµοιβαία Κεφάλαια αποτελούν διεθνώς, εδώ και αρκετές δεκαετίες, µία από τις πιο αποτελεσµατικές µορφές επένδυσης Βασίζονται στην ιδέα ότι πολλοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού και ALPHA TRUST NEW STRATEGY Μετοχικό Εσωτερικού H ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015 Ν. 88(I)/2015 88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Μικτό Εσωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ CAPITALINK ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛHΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με τη MetLife A.E.A.Z. αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Αρθρο 1: Σύσταση Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2190 Έτος: 1920 Τέθηκε σε ισχύ: 30.06.1920 Ημ.Υπογραφής: 05.06.1920 Τίτλος ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Προοίμιο Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού

ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού ΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 8/335/6.4.2005 Σεπτέµβριος 2011 2 Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ

Διαβάστε περισσότερα