ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο."

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Ο ασφαλιστής παρέχει στον ασφαλιζόμενο ασφαλιστική προστασία για την περίπτωση κατά την οποία, λόγω κάποιου ζημιογόνου γεγονότος με συνέπεια το θάνατο, τον τραυματισμό ή τη βλάβη της υγείας προσώπων (Σωματικές Βλάβες ή Θάνατο συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης) ή τη βλάβη ή καταστροφή πραγμάτων (Υλικές Ζημίες), εγερθούν κατά του ασφαλισμένου εκ μέρους τρίτων αξιώσεις για αποζημίωση, βάσει των διατάξεων του Ιδιωτικού Δικαίου για την Αστική Ευθύνη. 2. Η ασφαλιστική προστασία καλύπτει την κατά τον νόμο αστική ευθύνη η οποία μπορεί να γεννηθεί από τις ιδιότητες, νομικές σχέσεις ή δραστηριότητες του ασφαλιζομένου που έχουν δηλωθεί στην έγγραφη πρόταση ασφάλισης, στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τις πρόσθετες πράξεις του (ασφαλιζόμενος «κίνδυνος») 3. Η ασφαλιστική προστασία δεν καλύπτει κινδύνους που συνδέονται με: 3α. Την κατοχή ή λειτουργία σιδηροδρόμων, θεάτρων, κινηματογράφων και επιχειρήσεων παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, τσίρκων και εξεδρών, καθώς και αεροσκαφών και πλωτών μέσων κάθε είδους (με εξαίρεση τις λέμβους κωπηλασίας) όπως και με την οδήγησή τους. Επίσης με κυνηγετικές δραστηριότητες. 3β. Την κατασκευή, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, χρησιμοποίηση και εμπορία εκρηκτικών υλών. 3γ. Την οδήγηση ή κατοχή οχημάτων. ΑΡΘΡΟ 2. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Η υποχρέωση παροχής του ασφαλιστή περιλαμβάνει: 1α. Την εξέταση του θύματος της αστικής ευθύνης. 1β. Την καταβολή της αποζημιώσεως, που ο ασφαλιζόμενος υποχρεώνεται να πληρώσει βάσει αναγνωρίσεως, που δηλώθηκε ή εγκρίθηκε από τον ασφαλιστή, συμβιβασμού, που έκανε ή ενέκρινε ο ασφαλιστής, ή δικαστικής αποφάσεως. 1γ. Την αντίκρουση αβασίμων αξιώσεων. Σε περίπτωση κατά την οποία κινηθεί ποινική διαδικασία κατά του ασφαλιζομένου ή κατά των συνασφαλιζομένων προσώπων για γεγονός το οποίο μπορεί να έχει ως συνέπεια την έγερση αξιώσεων αστικής ευθύνης, που εμπίπτουν στην ασφαλιστική κάλυψη, ο ασφαλιζόμενος υποχρεώνεται να παραχωρήσει στον ασφαλιστή όλη τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Τα έξοδα τα σχετικά με αυτήν τη διαδικασία βαρύνουν τον ασφαλιστή. Αν ο ασφαλιζόμενος υποχρεωθεί δυνάμει του νόμου να παράσχει ασφάλεια για μια περιοδική πρόσοδο, την οποία οφείλει από την επέλευση μιας ασφαλιστικής περιπτώσεως, ή αν επιτραπεί σ αυτόν η αποτροπή της εκτελέσεως μιας δικαστικής αποφάσεως με την παροχή ασφαλείας ή με παρακατάθεση, ο ασφαλιστής υποχρεώνεται να παράσχει αυτός την ασφάλεια ή να προβεί στην παρακατάθεση. 2. Η έκταση της παροχής του ασφαλιστή προσδιορίζεται από τα ασφαλιστικά ποσά που έχουν δηλωθεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τα οποία και αποτελούν τα ανώτατα όρια ευθύνης του για κάθε ζημιογόνο γεγονός. Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι τόκοι υπερημερίας, τα δικαστικά έξοδα καθώς και οποιαδήποτε δαπάνη του ασφαλιστή η οποία μπορεί να έχει σχέση με την Ασφαλιστική περίπτωση. Το ίδιο ισχύει επίσης και όταν η ασφαλιστική

2 προστασία εκτείνεται και σε περισσότερα πρόσωπα, που υποχρεώνονται σε καταβολή αποζημιώσεως. Περισσότερες τις μιας χρονικά συναφείς ζημίες που επέρχονται από και οφείλονται στην ίδια αιτία ή στην παράδοση του ίδιου ελαττωματικού προϊόντος ισχύουν ως ένα ζημιογόνο γεγονός. 3. Αν μια ασφαλιστική περίπτωση καταλήξει σε δικαστικό αγώνα ως προς την αξίωση, μεταξύ του ασφαλιζομένου και του ζημιωθέντος ή των δικαιοδόχων του η δίκη διεξάγεται από τον ασφαλιστή επ ονόματι του ασφαλιζομένου και με έξοδα του ασφαλιστή. 4. Δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο ασφαλιστής για έξοδα υπολογίζονται ως παροχές επί του ασφαλιζομένου ποσού. Αν οι αξιώσεις από αστική ευθύνη υπερβαίνουν το ασφαλιζόμενο ποσόν, ο ασφαλιστής καταβάλλοντας το ασφαλιζόμενο ποσόν απαλλάσσεται από την υποχρέωση για περαιτέρω παροχές. Αν ο ασφαλιζόμενος υποχρεωθεί σε αποζημίωση με την μορφή των περιοδικών προσόδων και η κεφαλαιοποίηση των προσόδων υπερβαίνει το ασφαλιζόμενο ποσόν ή το υπόλοιπο του ασφαλιζόμενου ποσού, που παραμένει μετά την αφαίρεση άλλων ποσών αποζημιώσεως που λόγο του ασφαλιζόμενου ποσού ή του υπόλοιπου του αφ ενός και της κεφαλαιοποιήσεως των προσόδων αφ ετέρου. Σε περίπτωση κατά την οποία ο διακανονισμός μιας αξιώσεως αστικής ευθύνης, στον οποίο ο ασφαλιστής επεδίωξε να προχωρήσει με αναγνώριση, με ικανοποίηση ή με συμβιβασμό, ματαιωθεί επειδή εναντιώθηκε σε αυτόν ο ασφαλιζόμενος, ο ασφαλιστής δεν έχει υποχρέωση να καταβάλλει καμία επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την στιγμή της αρνήσεως του ασφαλιζόμενου και λόγω αυτής, ούτε ως προς την κύρια απαίτηση, ούτε ως προς τους τόκους, ούτε ως προς τα έξοδα. Η αποζημίωση καταβάλλεται μόνον σε ΕΥΡΩ. ΑΡΘΡΟ 3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Δεν περιλαμβάνονται στην ασφαλιστική προστασία: 1. Αξιώσεις αστικής ευθύνης που απορρέουν από συμβάσεις ή από ιδιαίτερες υποσχέσεις, οι οποίες υπερβαίνουν την κατά τον νόμο αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου. 2. Αξιώσεις για μισθό, σύνταξη, ημερομίσθιο και άλλες προσδιορισμένες σταθερές προσόδους διατροφής, ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση κωλύμματος προς παροχή υπηρεσιών, αξιώσεις προνοίας και αξιώσεις από εργατικά ατυχήματα των προσώπων, που απασχολούνται από τον ασφαλιζόμενο. 3. Αξιώσεις αστικής ευθύνης από ζημιογόνα γεγονότα που συνέβησαν στο εξωτερικό. 4. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για ζημιές που προκύπτουν από συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας με άλογα, ποδήλατα ή οχήματα, σε αγώνες πυγμαχίας ή πάλης καθώς και από συμμετοχή στις σχετικές με τα παραπάνω προπονήσεις. 5. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές σε πράγματα, οι οποίες προέρχονται από βαθμιαία επίδραση της θερμοκρασίας από αέρια, ατμούς ή υγρασία, από καπνό, αιθάλη, σκόνη και παρόμοια, καθώς επίσης από ακάθαρτα ύδατα, μύκητες, καθιζήσεις εδάφους (συμπεριλαμβανομένης και της καθιζήσεως όλου ή μέρους κτιρίου το οποίο βρίσκεται επάνω στο έδαφος που υφίσταται την καθίζηση) από κατολισθήσεις, από κραδασμούς εξ αιτίας εκτελέσεως χωματουργικών εργασιών, από υπερχείλιση στασίμων ή ρεόντων υδάτων, καθώς και για ζημιές σε λιβάδια από βοσκή ζώων και από άγρια ζώα. 6. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για ζημιές:

3 6α. Σε ξένα πράγματα, τα οποία ο ασφαλιζόμενος μίσθωσε, αγρομίσθωσε ή δανείστηκε ή τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του με βάση ιδιαίτερη σύμβαση παρακαταθήκης. 6β. Σε ξένα πράγματα, οι οποίες προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα του ασφαλιζομένου σε αυτά ή με αυτά τα πράγματα (όπως επεξεργασία, επισκευή, μεταφορά, έλεγχος και τα απαρόμοια). 6γ. Για ζημιές σε ξένα ακίνητα πράγματα. Η εξαίρεση αυτή ισχύει με την έννοια ότι τα πράγματα αυτά ήταν άμεσο αντικείμενο της πιο πάνω δραστηριότητας. Αν οι προϋποθέσεις των πιο πάνω εξαιρέσεων συντρέχουν στο ρόσωπο των υπαλλήλων, εργατών, υπηρεσιών, πληρεξουσίων ή εντολοδόχων του ασφαλιζομένου τότε δεν παρέχεται ασφαλιστική προστασία και μάλιστα ούτε στον ίδιο τον ασφαλιζόμενο ούτε στα πρόσωπα που ενδεχόμενα συνασφαλίζονται με αυτόν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η εκπλήρωση συμβάσεων καθώς και η παροχή αποζημιώσεως λόγω μη εκπλήρωσης συμβάσεως δεν αποτελεί αντικείμενο της ασφάλισης αστικής ευθύνης ούτε και όταν πρόκειται για αξιώσεις που πηγάζουν από τον νόμο. 7. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για ζημίες που βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση συνάφεια με ιονίζουσες ακτινοβολίες (π.χ. ακτίνες Άλφα, Βήτα και Γάμμα εκπεμπόμενες από ραδιενεργές ουσίες, ουδετερόνια κλπ.) 8. Αξιώσεις αστικής ευθύνης άμεσα ή έμμεσα συναφείς με την κυριότητα, νομή, κατοχή ή οδήγηση οχημάτων ξηράς, αέρος ή ύδατος με εξαίρεση τα ποδήλατα. 9. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για ζημίες που έχουν άμεση ή έμμεση συνάφεια με την κυριότητα, νομή και κατοχή ζώων. 10. Αξιώσεις αποζημιώσεως όλων των προσώπων, τα οποία προκάλεσαν με πρόθεση (δόλο) την ζημία. Σε περίπτωση προμήθειας ή κατασκευής εμπορευμάτων, προϊόντων ή εργασιών ή γνώση της ελαττωματικότητας ή βλαβερότητας τους εξομοιώνεται με την πρόθεση (δόλο). 11. Αξιώσεις αστικής ευθύνης σε περίπτωση ζημιάς των συγγενών (είτε εξ αίματος είτε εξ αγχιστείας κατ ευθεία γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε μέχρι του 4 ου βαθμού) του ασφαλιζομένου, αμοιβαίες αξιώσεις μεταξύ περισσοτέρων προσώπων που συνασφαλίζονται με το ίδιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αξιώσεις των νομίμων αντιπροσώπων προσώπων που δεν έχουν την δικαιοπρακτική ικανότητα, ή έχουν περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα, αξιώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διαχειριστών, των εκκαθαριστών, των προσωπικά ευθυνομένων μετόχωνκαι εταίρων καθώς και των συγγενών τους, όταν ασφαλιζόμενος είναι Εταιρία ή άλλο νομικό πρόσωπο (ERROR and MISSIONS, DIRECTORS and OFFICERS). 12. Αξιώσεις αστικής ευθύνης οι οποίες ανακύπτουν από παράλειψη του ασφαλιζομένου να άρει μέσα σε λογική προθεσμία καταστάσεις οι οποίες επαπειλούν ιδιαίτερα αυξημένους κινδύνους, των οποίων την άρση εύλογα μπορούσε να ζητήσει και πράγματι ζήτησε ο ασφαλιστής. Μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία οδήγησε σε ζημία, ισχύει οπωσδήποτε ως κατάσταση η οποία επαπειλεί ιδιαίτερα αυξημένους κινδύνους. 13. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες που προήλθαν από μετάδοση ασθένειας του ασφαλιζομένου καθώς και ζημία σε πράγματα που προέρχεται από ασθένεια ζώων τα οποία ανήκουν στην κυριότητα, ή την κατοχή του ασφαλιζομένου ή τα οποία εκποιήθηκαν από αυτόν, εκτός αν ο ασφαλιζόμενος δεν ενήργησε με δόλο ούτε με βαριά αμέλεια. 14. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για ζημίες που προκαλούνται από τον ίδιο τον ασφαλιζόμενο ή από πρόσωπα που είναι εντολοδόχοι του ή ενεργούν για λογαριασμό του επάνω σε εργασίες ή πράγματα που εκτελούνται ή παραδίδονται από αυτούς, από αιτία η οποία αναφέρεται στην κατασκευή ή την προμήθεια.

4 15. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για ζημίες συνέπεια φυσικών καταστροφών, σεισμού, πλημμύρας, θύελλας καταιγίδας, ηφαιστειακής έκρηξης, τυφώνα, ανεμοστρόβιλου, κυκλώνα, φυσικών φαινομένων, χαλαζιού, χιονιού, κακόβουλων και τρομοκρατικών ενεργειών, ως επίσης καθίζησης και κατολίσθησης εδάφους κ.λ.π. 16. Αξιώσεις που αφορούν οποιεσδήποτε έμμεσες ή μελλοντικές οικονομικές ζημίες ως επακόλουθες του ζημιογόνου γεγονότος συμπεριλαμβανομένης και τη ς απώλειας κερδών (Αποθετικές Ζημιές). 17. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για ζημιές προερχόμενες από ASBESTIFORM TALK, ASBESTOS, DIETHYLSTIBESTEROL, AIDS, SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY, CREUTZFELD JAKOB, ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ. 18. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για ζημιές συνέπεια πυρκαγιάς ανεξάρτητα από τα αίτιά της, έκρηξης ή βραχυκυκλώματος ως και εφλέκτων υλικών. 19. Εξαιρείται η διασταυρούμενη ευθύνη (cross liability). 20. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για ζημιές σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, λεβήτων, ηλεκτρισμού, υγραερίου ή φωταερίου. 21. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για ζημιές από πολεμικά γεγονότα ή ενέργειες, εμφύλιο πόλεμο, στάσεις ή κοινωνικές και πολιτικές ταραχές, διαδηλώσεις, δολιοφθορές, από διαταγή οποιασδήποτε αρχής και απρόμοιες περιπτώσεις. 22. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για ποινικές ευθύνες. 23. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για ζημίες από υλικά πυρηνικών όπλων ή από συνέπεια ή επακόλουθό τους. 24. Από τραυματισμούς, ασθένειες, διανοητικές ή νευροφυτικές διαταραχές ή μεταβολισμούς των κυττάρων ή οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση σωματική βλάβη σε τρίτους ή υλικές ζημίες σε αντικείμενα που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF) ή από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (EMR) οποιουδήποτε είδους, που εκπέμπεται από κεραίες των κυτταρικών συστημάτων κινητής τηλεφωνίας, δίκτυα διανομής ηλεκτρισμού, ηλεκτροφόρα καλώδια ή από οποιεσδήποτε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, εργαλεία και μηχανήματα, πλην των περιπτώσεων απαιτήσεων που εγέρθησαν από τη χρήση ιατρικών μηχανημάτων που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. 25. Εξαιρούνται της κάλυψης Αστικής Ευθύνης, πράξεις ή παραλείψεις που στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα. ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙς ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Ασφαλιστική περίπτωση με την έννοια της συμβάσεως είναι το ζημιογόνο γεγονός, το οποίο είναι δυνατό να έχει ως συνέπεια την προβολή αξιώσεων αστικής ευθύνης κατά του ασφαλιζομένου. 2. Κάθε ασφαλιστική περίπτωση πρέπει να αναγγέλλεται αμέσως και γραπτά στον ασφαλιστή (άρθρο ΙΙ), το αργότερο μέσα σε 8 ημέρες. Αν έχει αρχίσει ανάκριση, ή αν έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή αν έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ο ασφαλιζόμενος οφείλει να κάνει αμέσως δήλωση στον ασφαλιστή σχετικά με τα παραπάνω, ακόμη και αν έχει ήδη δηλώσει τη ζημία στον ασφαλιστή. Αν ο ζημιωθείς ήγειρε την αξίωση του κατά του ασφαλιζομένου εξώδικα, τότε ο ασφαλιζόμενος έχει υποχρέωση να την γνωστοποιήσει στον ασφαλιστή μέσα σε μια εβδομάδα από την έγερσή της. Αν η αξίωση εγερθεί κατά του ασφαλιζομένου δικαστικά, ο ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να το αναγγείλει άμεσα στον ασφαλιστή. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση συντηρητικών μέτρων, προσωρινών μέτρων και διαδικασίας συντηρητικής αποδείξεως. 3. Ο ασφαλιζόμενος έχει υποχρέωση, τηρώντας και τις οδηγίες του ασφαλιστή να μεριμνά για την αποτροπή και μείωση της ζημίας και να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια εξυπηρετεί την διευκρίνιση της ασφαλιστικής

5 περιπτώσεως στο μέτρο που δεν του ζητείται κάτι το υπερβολικό. Ο ασφαλιζόμενος οφείλει επίσης να υποβοηθά τον ασφαλιστή στην προσπάθεια τους προς αποτροπή, την εξακρίβωση και τον διακανονισμό της ζημίας καθώς και να υποβάλει λεπτομερείς και αληθείς εκθέσεις, να ανακοινώνει όλα τα περιστατικά, που έχουν σχέση με την ζημία και να αποστέλλει στον ασφαλιστή όλα τα σημαντικά έγγραφα, τα οποία κατά την κρίση του τελευταίου είναι απαραίτητα για την κρίση της ασφαλιστικής περιπτώσεως. 4. Αν για αξιώσεις αστικής ευθύνης αρχίσει δίκη, ο ασφαλιζόμενος οφείλει να δεχθεί την διεξαγωγή της από τον ασφαλιστή και να δώσει στο δικηγόρο, που διορίσθηκε ή υποδείχθηκε από τον ασφαλιστή, το σχετικό πληρεξούσιο και τις από τον δικηγόρο ή τον ασφαλιστή ζητούμενες ως απαραίτητες διευκρινήσεις. Κατά διαταγών πληρωμής ή διαταγών των Διοικητικών Αρχών προς αποζημίωση ο ασφαλιζόμενος οφείλει χωρίς να περιμένει οδηγίες του ασφαλιστού να προβάλει ενστάσεις ή αντιρρήσεις ή να ασκεί τα απαραίτητα ένδικα μέσα. 5. Ο ασφαλιζόμενος δεν έχει δικαίωμα να ικανοποιήσει ολικά, μερικά ή να αναγνωρίσει συμβιβαστικά μια αξίωση αστικής ευθύνης χωρίς να έχει την προηγούμενη συγκατάθεση του ασφαλιστή. Σε αντίθετη περίπτωση ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση του προς παροχή, εκτός αν ο ασφαλιζόμενος δεν μπορούσε να αρνηθεί την ικανοποίηση ή αναγνώριση της αξιώσεως χωρίς η άρνησή του να θεωρείται λαμβανομένων υπ όψιν των περιστάσεων αντικειμενικά υπερβολική. Πλάνη του ασφαλιζομένου σχετικά με την ύπαρξη νομικά βάσιμης αξιώσεως, σχετικά με την ορθότητα των προβαλλόμενων πραγματικών περιστατικών εξ αιτίας της (πλάνης) να αποδεχθεί την αξίωση δεν είναι συγνωστή. 6. Αν ο ασφαλιζόμενος αποκτήσει λόγω μεταβολής των συνθηκών το δικαίωμα να ζητήσει διακοπή ή μείωση μιας πληρωτέας περιοδικής προσόδου, την άσκηση του δικαιώματος αυτού υποχρεώνεται να την παραχωρήσει στον ασφαλιστή. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 5 εφαρμόζονται ανάλογα. 7. Ο ασφαλιστής είναι εξουσιοδοτημένος να προβαίνει επ ονόματι του ασφαλιζομένου σε όλες τις δηλώσεις που κρίνονται απαραίτητες για την αντίκρουση ή την απόσβεση της αξιώσεως. ΑΡΘΡΟ 5: ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Αν ο ασφαλιζόμενος παραβεί τις υποχρεώσεις που έχει σύμφωνα με το άρθρο 4 απέναντι στον ασφαλιστή, ο τελευταίος απαλλάσσεται από την υποχρέωση του προς παροχή, εκτός αν η παράβαση αυτή δεν οφείλεται ούτε σε δόλο, ούτε σε βαρειά αμέλεια του ασφαλιζομένου. Σε περίπτωση παραβάσεως οφειλομένης σε βαρειά του ασφαλιζομένου, ο ασφαλιστής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του προς παροχή, εφ όσον η παράβαση δεν είχε καμία επίπτωση ούτε στην διαπίστωση της ζημιάς, ούτε στην δυνατότητα αποτροπής ή μειώσεως της ζημιάς και εφ όσον η ζημιά θα ήταν ακριβώς ίδια και χωρίς να έχει μεσολαβήσει η παράβαση αυτή. ΑΡΘΡΟ 6: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΟΥ Εκχώρηση της ασφαλιστικής αξιώσεως: 1. Αν με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτεται η αστική ευθύνη και άλλων προσώπων πέραν του ίδιου του ασφαλιζομένου, οι όροι του ασφαλιστηρίου εφαρμόζονται και ισχύουν για όλα τα συνασφαλιζόμενα πρόσωπα. Η άσκηση των δικαιωμάτων από το ασφαλιστήριο ανήκει αποκλειστικά στον αντισυμβαλλόμενο του ασφαλιστή στην ασφαλιστική σύμβαση. Η τήρηση των υποχρεώσεων βαρύνει εξ ίσου τον αντισυμβαλλόμενο όσο και τον ασφαλιζόμενο. 2. Αξιώσεις του αντισυμβαλλομένου ή των προσώπων του άρθρου 2, παρ 4.3,κατά του ή των ασφαλιζομένων αποκλείονται της ασφαλίσεως.

6 3. Αξιώσεις που απορρέουν από την ασφάλιση, δεν μπορούν να εκχωρηθούν χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του ασφαλιστή όταν δεν έχουν εξακριβωθεί οριστικά. ΑΡΘΡΟ 7: ΠΛΗΡΩΜΗ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1α. Το ασφάλιστρο καταβάλλεται είτε εφ άπαξ, είτε σε εξαμηνιαίες δόσεις κατά το χρόνο καταρτίσεως της συμβάσεως. 1β. Σε περίπτωση καθυστερήσεως της πληρωμής του ασφαλίστρου ή των δόσεων πέραν των (30) τριάντα ημερών το συμβόλαιο ακυρώνεται εφ όσον προηγουμένως ειδοποιηθεί ο ασφαλιζόμενος με συστημένη επιστολή. 2α. Ο ασφαλιζόμενος οφείλει κατά τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου και μετά από πρόσκληση του ασφαλιστή να γνωστοποιήσει σε αυτόν αν και ποιες μεταβολές επήλθαν στον ασφαλιζόμενο κίνδυνο σε σχέση με τις αρχικές δηλώσεις του για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να γίνει μέσα σε (1) ένα μήνα από τη λήξη της προσκλήσεως. 2β. Βάσει της γνωστοποιήσεως αυτής διορθώνεται μεταγενέστερα το ασφάλιστρο, το οποίο όμως ουδέποτε μπορεί να γίνει χαμηλότερο του ελαχίστου ορίου ασφαλίστρου, το οποίο ίσχυε κατά το τιμολόγιο του ασφαλιστή κατά το χρόνο καταρτίσεως της ασφαλιστικής συμβάσεως. 2γ. Αν ο ασφαλιζόμενος παραλείψει την εμπρόθεσμη γνωστοποίηση ή γνωστοποιήσει από πρόθεση εσφαλμένα στοιχεία, παύει να ισχύει η ασφαλιστική προστασία. Σε περίπτωση που το ζητήσει ο ασφαλιστής, ο ασφαλιζόμενος οφείλει να του επιδείξει τα εμπορικά του βιβλία ή άλλα έγγραφα για να αποδείξει τα στοιχεία που γνωστοποίησε. ΑΡΘΡΟ 8: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ Αν το ασφαλισμένο έννομο συμφέρον έχει ασφαλιστεί κατά του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες εταιρείες (πολλαπλή ασφάλιση) ο λήπτης της ασφάλισης, ή/και ο ασφαλιζόμενος οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως, χωρίς καμία καθυστέρηση, τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά. Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημίας. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, το ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση. Η Εταιρία δικαιούται στην περίπτωση μη γνωστοποίησης των άλλων ασφαλίσεων, να καταγγείλει των ασφαλιστική σύμβαση, κρατώντας τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Κάθε ζημία που τυχόν θα συμβεί στη διάρκεια ισχύος της Ασφαλιστικής Σύμβασης, θα κατανέμεται σε όλες τις Ασφαλιστικές Εταιρίες ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στον ασφαλιζόμενο κίνδυνο και όχι εις ολόκληρον. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος παραλείψει τη γνωστοποίηση με δόλο, η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 15 ν.2496/97. εάν οι περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις έχουν συναφθεί με κοινή συμφωνία, με ή χωρίς κοινή συντονίστρια ασφαλιστική εταιρία, η κάθε ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται κατ αναλογία του ασφαλισμένου ποσοστού (συνασφάλιση). ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του λήπτη της ασφάλισης, ή/και του ασφαλιζομένου, η Εταιρία, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ μέρους της εταιρίας επιφέρει αποτελέσματα μετά την πάροδο (15) δεκαπέντε ημερών, από τότε που περιήλθε στο λήπτη της ασφάλισης ή/και στον ασφαλισμένο. Η Εταιρία απαλλάσσεται εάν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της 30ήμερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που

7 εμπρόθεσμα άσκησε και εφόσον αποδείξει ότι δεν είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιος όρους εάν γνώριζε τη διαδοχή. Τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Η τελευταία παράγραφος δεν εφαρμόζεται εάν ο κίνδυνος επέλθει εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαδοχή. ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 1. α. Η σύμβαση διαρκεί για όσο χρόνο έχει ορισθεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 2. α. Η ασφαλιστική σχέση μπορεί να καταγγελθεί αν ο ασφαλιστής κατέβαλε αποζημίωση για μια ασφαλιστική περίπτωση, αν η αξίωση αστικής ευθύνης εκκρεμεί δικαστικά, ή αν ο ασφαλιστής αρνείται την καταβολή ή αποζημιώσεως. β. Το δικαίωμα για καταγγελία η οποία πρέπει να γίνει από μεν τον ασφαλιστή μέσα σε ένα (1) μήνα, από δε τον ασφαλιζόμενο με άμεση ενέργεια, χάνεται εάν δεν ασκηθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της πληρωμής της αποζημιώσεως ή από την ημερομηνία παραιτήσεως από το δικαίωμα της αγωγής, ή από την ημερομηνία τυχόν αναγνωρίσεως της αξιώσεως ή συμβιβασμού, ή από την ημερομηνία που σχετική δικαστική απόφαση κατέστη τελεσίδικη. 3. α. Αν οι ασφαλισμένοι κίνδυνοι εξέλιπαν τελείως και διαρκώς η ασφάλιση ως προς τους κινδύνους αυτούς παύει. ΑΡΘΡΟ 11: ΑΓΩΓΗ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Διαφορές που ανακύπτουν από την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση επιλύονται από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. ΑΡΘΡΟ 12: ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ Όλες οι αναγγελίες και δηλώσεις, που προορίζονται για τον ασφαλιστή, πρέπει να απευθύνονται στην Διεύθυνση του Ασφαλιστή ή σε εκείνο το υποκατάστημα, που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή τις πρόσθετες πράξεις ως αρμόδιο. ΑΡΘΡΟ 13: ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Οι ειδικοί όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν τους καλυπτόμενους κινδύνους που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο. ΑΡΘΡΟ 14: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει τις εύλογες προφυλάξεις για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών και να τηρεί χωρίς καμία παρέκκλιση τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν. 2. Καμία τροποποίηση της ασφαλιστικής σύμβασης δεν ισχύει, αν δεν γίνει με έγγραφο που να υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της Εταιρίας. 3. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει το ασφάλιστρο και τους όρους. Αν ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος δεν αποδέχεται τη μεταβολή που επέρχεται με τον τρόπο αυτό, δηλώνει τούτο στην Εταιρία και λύεται αμέσως η ασφαλιστική σλυμβαση για το υπόλοιπο διάστημα. Η καταβολή όμως των ασφαλίστρων μετά την ανωτέρω αναπροσαρμογή από μέρους του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου δηλώνει ρητή αποδοχή του νέου ασφαλίστρου και των όρων της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 15: ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συμβαλλομένου (Λήπτη της Ασφάλισης/Ασφαλισμένου) που παρέχονται στο παρόν ασφαλιστήριο

8 συμβόλαιο ή θα περιέλθουν στην Εταιρία κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης, ο Συμβαλλόμενος (Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισμένος) δηλώνει, συμφωνεί και αποδέχεται ρητά ότι: 1. Η Ασφαλιστική Εταιρία θα τηρεί σε αρχεία στα γραφεία της, θα επεξεργάζεται και θα διαβιβάζει τα προσωπικά του δεδομένα σε άλλα φυσικά πρόσωπα της ιδίας Εταιρίας και σε άλλα τμήματα της ιδίας Εταιρίας ή σε όποιον άλλο αποδέκτη απαιτείται εκ του Νόμου, με σκοπό την προάσπιση, υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συμβατικής τους σχέσης. 2. Του γνωστοποιήθηκαν τα δικαιώματά του εκ των άρθρων 12 και 13 του Ν.2472/1997 και συγκεκριμένα, το δικαίωμα της λήψης πληροφοριών σχετικά με όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, ως και το δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν.

9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Περιγραφή / Κάλυψη Καλύπτεται η εκ του Νόμου Γενική Αστική Ευθύνη της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. για Σωματικές Βλάβες/Θάνατο ή/και Υλικές Ζημίες συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, που τυχόν προξενηθούν σε τρίτους, επισκέπτες, εθελοντές, συμπεριλαμβανομένων των εκθετών, καθώς και των ζημιών στα εκθέματα από πυρκαγιά και κλοπή, με υπαιτιότητα της, από την χρήση, κατοχή και λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων της, που χρησιμοποιεί για την διοργάνωση εκθέσεων και την άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων γενικότερα, με επέκταση κάλυψης Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης για τις πέραν του ΙΚΑ παροχές έναντι του προσωπικού που αναφέρεται στις μισθολογικές καταστάσεις της. Δηλώνεται ότι στην κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. ως διοργανώτριας εκθέσεων, συμπεριλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες που μπορεί να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια διεξαγωγής των εκθέσεων, όπως μουσικά φεστιβάλ-συναυλίες και οι εν γένει εκδηλώσεις. Στην κάλυψη συμπεριλαμβάνονται ζημίες έναντι τρίτων από την χρήση των clark και τρακτέρ καθώς και από τη χρήση δύο (2) ειδικού τύπου οχημάτων μάρκας Piaggio τα οποία δεν φέρουν πινακίδες και χρησιμοποιούνται εντός των εγκαταστάσεων για τη μετακίνηση μεταφορά πελατών. Τέλος συμπεριλαμβάνονται και ζημίες έναντι τρίτων από πυρκαγιά, από την χρήση διαφημιστικών πινακίδων και από την λειτουργία του parking. Γενική Αστική Ευθύνη Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου έναντι τρίτων σύμφωνα με τα άρθρα του Αστικού κώδικα, για Σωματικές Βλάβες / Θάνατο (συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης) και Υλικές Ζημίες, οι οποίες προξενήθηκαν σε αυτούς από άδικες πράξεις ή παραλείψεις του Ασφαλισμένου ή των προστηθέντων αυτού βάσει των Γενικών, Ειδικών Όρων και Εξαιρέσεων του παρόντος ασφαλιστηρίου. Στην παρούσα κάλυψη συμπεριλαμβάνεται και ομαδική δηλητηρίαση άνω των 3 (τριών) ατόμων με αναγωγικό δικαίωμα κατά του πραγματικού υπευθύνου Καλύπτονται ζημίες που θα συμβούν στην διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (Occurrence basis) Αστική Ευθύνη Εργοδότη Καλύπτεται η Ευθύνη του Ασφαλιζομένου, την οποία έχει υπό την ιδιότητα του σαν εργοδότης περιλαμβανομένης της εκ των άρθρων 657,658 & 932 του ισχύοντος Αστικού κώδικα προβλεπομένης υποχρεώσεων του ασφαλιζομένου έναντι του εργατουπαλληλικού και λοιπού προσωπικού των ασφαλιζομένων εις το Ι.Κ.Α., σε περίπτωση σωματικών βλαβών που θα προκληθούν κατά την διάρκεια των εργασιών και όχι εξ άλλης αιτίας και οφειλομένων εις υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου ή των παρ αυτών προστηθέντων. Σε περίπτωση ατυχήματος του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού του ασφαλιζομένου, η οφειλόμενη αποζημίωση θα υπολογίζεται επί τη βάσει του δηλουμένου από τον Ασφαλιζόμενο εις το Ι.Κ.Α. μισθού ή ημερομισθίου για τον υπολογισμό των οφειλομένων αντιστοίχως παρ αυτού εργοδοτικών εισφορών, κατόπιν αφαιρέσεως του ποσού που παρέχεται στον παθόντα από το Ι.Κ.Α. ως ημερησία αποζημίωση (παροχή) και ειδικότερα βάσει των άρθρων 657 και 658 Α.Κ. Ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες θα καλύπτονται από το παρόν Ασφαλιστήριο κατά το μέρος που αυτές δεν καλύπτονται από το Ι.Κ.Α.

10 Η παρούσα κάλυψη περιλαμβάνει επίσης και την υποχρέωση του ασφαλιζομένου για καταβολή αποζημιώσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης όπως προβλέπεται από το άρθρο 932 του ισχύοντος Αστικού κώδικα. Η παρούσα κάλυψη ισχύει υπό τον ρητό όρο ότι η προς αποζημίωση υποχρέωση της Εταιρίας θα υφίσταται μόνον εφ όσον κατόπιν δικαστικής αποφάσεως ήθελε διαπιστωθεί ευθύνη που βαρύνει τον ασφαλιζόμενο και τον υποχρεώνει σε καταβολή αποζημιώσεως. Η παρούσα κάλυψη ισχύει με την προϋπόθεση ότι κατά την διάρκεια των εργασιών θα τηρούνται ανελλιπώς τα μέτρα ασφαλείας τα οποία προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς Η Εταιρία πάντως διατηρεί το δικαίωμα εξοφλήσεως αποζημιώσεως, προ πάσης δικαστικής προσφυγής ή αποφάσεως δια εξωδίκου διακανονισμού. Καλύπτονται ζημίες που θα συμβούν στην διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (Occurrence basis) Από την κάλυψη εξαιρούνται οι επαγγελματικές ή άλλες ασθένειες. Αστική Ευθύνη συνεπεία πυρκαγιάς Στην παρούσα κάλυψη συμπεριλαμβάνεται η Αστική Ευθύνη (Σωματικών Βλαβών και Υλικών Ζημιών) έναντι τρίτων (συμπεριλαμβανομένων επισκεπτών και εκθετών) συνεπεία πυρκαγιάς. Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία των Clarks Στην παρούσα κάλυψη συμπεριλαμβάνεται η Αστική Ευθύνη (Σωματικών Βλαβών και Υλικών Ζημιών) έναντι τρίτων (συμπεριλαμβανομένων επισκεπτών και εκθετών) από την λειτουργία των κλάρκ και των τρακτέρ εντός των χώρων της έκθεσης. Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία οχημάτων Στην παρούσα κάλυψη συμπεριλαμβάνεται η Αστική Ευθύνη (Σωματικών Βλαβών και Υλικών Ζημιών) έναντι τρίτων (συμπεριλαμβανομένων επισκεπτών και εκθετών) από την λειτουργία δύο (2) ειδικού τύπου οχημάτων μάρκας Piaggio τα οποία δεν φέρουν πινακίδες και χρησιμοποιούνται εντός των χώρων της έκθεσης για τη μετακίνηση-μεταφορά πελατών. Αστική Ευθύνη από διαφημιστικές πινακίδες Στην παρούσα κάλυψη συμπεριλαμβάνεται η Αστική Ευθύνη (Σωματικών Βλαβών και Υλικών Ζημιών) έναντι τρίτων από διαφημιστικές πινακίδες που υπάρχουν περιμετρικά των εγκαταστάσεων της Helexpo, οι οποίες είναι ιδιοκτησίας τρίτων και διατηρούνται τα αναγωγικά δικαιώματα εναντίον τους. Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία του Parking Στην παρούσα κάλυψη συμπεριλαμβάνεται η Αστική Ευθύνη Υλικών Ζημιών έναντι τρίτων από την χρήση των εγκαταστάσεων του υπογείου παρκινγκ Ι. Βελλίδης εντός του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών συνεπεία πυρκαγιάς, ολικής κλοπής και πλημμύρας των αυτοκινήτων. Εξαιρούνται της κάλυψης ζημίες στα αυτοκίνητα συνεπεία πρόσκρουσης / σύγκρουσης κατά την διάρκεια μετακίνησης των αυτοκινήτων εντός του πάρκινγκ καθώς και στα πεζοδρόμια και η Μερική κλοπή των αυτοκινήτων, των κινητών εξαρτημάτων και του περιεχομένου τους.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας Ενυπόθηκων Κατοικιών 01.1 Flexa...05 01.2 Complet...06 Oikos 01.3 Oikos Basic...09

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων Pharmakon / Αστική Ευθύνη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 2 3 01 Ασφάλιση Φαρμακείων Το πρόγραμμα Pharmakon είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης Φαρμακείων που καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφάλιση Αυτοκινήτου Ασφάλιση Αυτοκινήτου Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του N.Δ 400/70 του N.489/76, που κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 237/86, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν.3557/2007,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Περιεχόμενα 01 Τουριστικά Καταλύματα Hotel Plan 01.1 Hotel Plan Basic...07 01.2 Hotel Plan Basic Plus...08 01.3 Hotel

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 6 Ισχύει από 01/12/2011 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ι' ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ Ι' ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥOY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-200 Σύμβαση : ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kv ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare / Νομική Προστασία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής

Διαβάστε περισσότερα

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ PENSION MASTER PLAN ΣΥΝΤΑΞΗ MΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: οι Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 19026 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.489/76, του π.δ 237/86 του Ν.2496/97,

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Προς Όλους τους Συνεργάτες μας Μάρτιος 2013 ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Αγαπητοί Συνεργάτες, Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/ τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή του από το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Όροι Νομικής Προστασίας Περιεχόμενα σελ. D.A.S. - HELLAS Ι. Γενικοί όροι ασφαλίσεως νομικής προστασίας... 3 ΙΙ. Ειδικοί όροι ασφαλίσεως ποινικής νομικής προστασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι εταιρείες Reckitt Benckiser και ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με τα καταστήματα My Market διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Ας κάνουμε αυτή τη χρονιά, χρονιά υγείας: Ξύστε και Κερδίστε 56 ατμομάγειρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Παράρτημα 3α ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ( 1 ) επάγγελμα, κάτοικος, οδός κάτοχος Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. δηλώνω ότι έλαβα από την ασφαλιστική εταιρία ( 2 ) για

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Ασφάλεια Οχήματος Personal solutions ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Έδρα Ασφαλιστικής Εταιρείας ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 119, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμοστέο

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΕ: 1. Παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από την εταιρία

6. ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΕ: 1. Παρασκευάζονται εξ ολοκλήρου από την εταιρία ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υλικών του Α ΜΗΕ Α.Ε µε γερανούς, αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της σύµβασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC PREMIUM DYNAMIC EXECUTIVE Ολοκληρωμένη προστασία Autonet

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Νοέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 9 Άρθρο 1 Κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης 9 Άρθρο 2 Ισχύς της Ασφάλισης 9 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Μάϊος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής

Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής Άρθρο 1 παρ. 2 Η ασφαλιστική σύμβαση περιλαμβάνει: τα στοιχεία των συμβαλλομένοων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος. τη διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης. το πρόσωπο ή το αντικείμενο και τη χρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Σεπτέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 Σύντομη εταιρική παρουσίαση Είμαστε 100% θυγατρική εταιρία του Ασφαλιστικού Ομίλου - ΑΧΑ με παγκόσμια παρουσία. 34 Υποκαταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Κωδικός Διαμεσολαβούντα CROMAR INSURANCE BROKERS LTD ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αριθμός Συμβολαίου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ / ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ : 1. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ασφαλιζόμενου : 2. Πατρώνυμο 3. Επάγγελμα / Είδος επιχείρησης: 4. Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : 6. Διεύθυνση Αλληλογραφίας : οδός

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ. Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (αγροτικά αυτοκίνητα) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί & Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου

Γενικοί & Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου Γενικοί & Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Σ Διαβάστε με προσοχή το περιεχόμενο του συγκεκριμένου εντύπου. Φοράτε πάντα εσείς και οι επιβάτες του αυτοκινήτου σας τις ζώνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή

Business Value. Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Ασφάλιση στα μέτρα σας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Business Value Για την επιχείρησή σας, ασφαλώς! Η σημερινή γενιά, θέτει και πετυχαίνει συνεχώς υψηλότερους στόχους, λειτουργώντας με πλάνο και σχέδιο για να διασφαλίσει τα

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Διεύθυνση Λογιστικών Υπηρεσιών ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Τεύχος 5 από 5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KOINOXRHSTOI XWROI (36sel)-NEW_Layout 1 28/02/2014 1:26 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ - ΚΟΙΝΟΚΤΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ.Ε. (Αυτοκίνητα) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0514 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες μας: Συμβουλευθείτε το έντυπο «Μοναδικές Υπηρεσίες και Εξυπηρέτηση» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.anytime.gr/compensation-process

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ Το Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία Κεντρικά Γραφεία:

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσήρθατε στην Anytime

Καλωσήρθατε στην Anytime INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε. 1 Καλωσήρθατε στην Anytime H INTEPAMEPIKAN EΛΛHNIKH ETAIPIA AΣΦAΛIΣEΩN ZHMIΩN A.E. αναλαμβάνει να αποζημιώνει τον ασφαλισμένο και τον

Διαβάστε περισσότερα

γ. Την Αίτηση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. ζ. Από τους όρους ασφάλισης του Βιβλίου Γενικών και Ειδικών όρων.

γ. Την Αίτηση Ασφάλισης και τυχόν λοιπή σχετική αλληλογραφία. ζ. Από τους όρους ασφάλισης του Βιβλίου Γενικών και Ειδικών όρων. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ αναλαµβάνει να αποζηµιώσει τον ασφαλιζόµενο ή/και τον τρίτο για ζηµιές που θα συµβούν κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύµβασης σύµφωνα µε: α. Το Ασφαλιστήριο, που συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου

ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΟΡΟΙ Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Αγαπητοί Ασφαλισμένοι, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στην Εθνική Ασφαλιστική για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η Εθνική,

Διαβάστε περισσότερα

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr

MOTOR. Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ. www.generali.gr MOTOR ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ίδια πάθη διαφορετικές ανάγκες! www.generali.gr Μην ξεχνάτε! Φροντίδα Ατυχήματος 210 34 97 023 Το τηλέφωνο ισχύει επίσης και για την οδική βοήθεια εφόσον υπάρχει κάλυψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση,

Διαβάστε περισσότερα

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Ισχύουν από Δεκέμβριο 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 3 ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 5 ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Ή ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Ασφαλιστικός κίνδυνος. 1.8. Ατύχηµα ή ζηµία. 1.9. Ασφαλιστικό ποσό - Όριο ευθύνης. 1.10. Απαλλαγή ανά ζηµία. 1.11. Ασφάλισµα. 1.12.

1.7. Ασφαλιστικός κίνδυνος. 1.8. Ατύχηµα ή ζηµία. 1.9. Ασφαλιστικό ποσό - Όριο ευθύνης. 1.10. Απαλλαγή ανά ζηµία. 1.11. Ασφάλισµα. 1.12. Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου συµβολαίου Σκάφους Αναψυχής ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 15.21/8.6.2011 ΑΡΘΡΟ 1. Ορισµοί Οι ακόλουθες λέξεις (ή όροι), όπου απαντώνται στο παρόν ασφαλιστήριο, έχουν αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ Άρθρο 1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η παρούσα ασφάλιση συνάπτεται σύµφωνα µε: την ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία, τις ασφαλιστικές παροχές και τα εγκεκριµένα τιµολόγια, τους παρόντες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΟΜΕ PROTECTION

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΟΜΕ PROTECTION ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΟΜΕ PROTECTION ΑΡΘΡΟ 1: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το παρόν ασφαλιστήριο καταρτίστηκε και ισχύει με βάση, τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί από την DIXONS SOUTH EAST EUROPE

Διαβάστε περισσότερα