ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο."

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Με την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση ασφαλίζονται οι κίνδυνοι που ρητά αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο και μόνο. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Ο ασφαλιστής παρέχει στον ασφαλιζόμενο ασφαλιστική προστασία για την περίπτωση κατά την οποία, λόγω κάποιου ζημιογόνου γεγονότος με συνέπεια το θάνατο, τον τραυματισμό ή τη βλάβη της υγείας προσώπων (Σωματικές Βλάβες ή Θάνατο συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης) ή τη βλάβη ή καταστροφή πραγμάτων (Υλικές Ζημίες), εγερθούν κατά του ασφαλισμένου εκ μέρους τρίτων αξιώσεις για αποζημίωση, βάσει των διατάξεων του Ιδιωτικού Δικαίου για την Αστική Ευθύνη. 2. Η ασφαλιστική προστασία καλύπτει την κατά τον νόμο αστική ευθύνη η οποία μπορεί να γεννηθεί από τις ιδιότητες, νομικές σχέσεις ή δραστηριότητες του ασφαλιζομένου που έχουν δηλωθεί στην έγγραφη πρόταση ασφάλισης, στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τις πρόσθετες πράξεις του (ασφαλιζόμενος «κίνδυνος») 3. Η ασφαλιστική προστασία δεν καλύπτει κινδύνους που συνδέονται με: 3α. Την κατοχή ή λειτουργία σιδηροδρόμων, θεάτρων, κινηματογράφων και επιχειρήσεων παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, τσίρκων και εξεδρών, καθώς και αεροσκαφών και πλωτών μέσων κάθε είδους (με εξαίρεση τις λέμβους κωπηλασίας) όπως και με την οδήγησή τους. Επίσης με κυνηγετικές δραστηριότητες. 3β. Την κατασκευή, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, χρησιμοποίηση και εμπορία εκρηκτικών υλών. 3γ. Την οδήγηση ή κατοχή οχημάτων. ΑΡΘΡΟ 2. ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Η υποχρέωση παροχής του ασφαλιστή περιλαμβάνει: 1α. Την εξέταση του θύματος της αστικής ευθύνης. 1β. Την καταβολή της αποζημιώσεως, που ο ασφαλιζόμενος υποχρεώνεται να πληρώσει βάσει αναγνωρίσεως, που δηλώθηκε ή εγκρίθηκε από τον ασφαλιστή, συμβιβασμού, που έκανε ή ενέκρινε ο ασφαλιστής, ή δικαστικής αποφάσεως. 1γ. Την αντίκρουση αβασίμων αξιώσεων. Σε περίπτωση κατά την οποία κινηθεί ποινική διαδικασία κατά του ασφαλιζομένου ή κατά των συνασφαλιζομένων προσώπων για γεγονός το οποίο μπορεί να έχει ως συνέπεια την έγερση αξιώσεων αστικής ευθύνης, που εμπίπτουν στην ασφαλιστική κάλυψη, ο ασφαλιζόμενος υποχρεώνεται να παραχωρήσει στον ασφαλιστή όλη τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Τα έξοδα τα σχετικά με αυτήν τη διαδικασία βαρύνουν τον ασφαλιστή. Αν ο ασφαλιζόμενος υποχρεωθεί δυνάμει του νόμου να παράσχει ασφάλεια για μια περιοδική πρόσοδο, την οποία οφείλει από την επέλευση μιας ασφαλιστικής περιπτώσεως, ή αν επιτραπεί σ αυτόν η αποτροπή της εκτελέσεως μιας δικαστικής αποφάσεως με την παροχή ασφαλείας ή με παρακατάθεση, ο ασφαλιστής υποχρεώνεται να παράσχει αυτός την ασφάλεια ή να προβεί στην παρακατάθεση. 2. Η έκταση της παροχής του ασφαλιστή προσδιορίζεται από τα ασφαλιστικά ποσά που έχουν δηλωθεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τα οποία και αποτελούν τα ανώτατα όρια ευθύνης του για κάθε ζημιογόνο γεγονός. Στα ποσά αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι τόκοι υπερημερίας, τα δικαστικά έξοδα καθώς και οποιαδήποτε δαπάνη του ασφαλιστή η οποία μπορεί να έχει σχέση με την Ασφαλιστική περίπτωση. Το ίδιο ισχύει επίσης και όταν η ασφαλιστική

2 προστασία εκτείνεται και σε περισσότερα πρόσωπα, που υποχρεώνονται σε καταβολή αποζημιώσεως. Περισσότερες τις μιας χρονικά συναφείς ζημίες που επέρχονται από και οφείλονται στην ίδια αιτία ή στην παράδοση του ίδιου ελαττωματικού προϊόντος ισχύουν ως ένα ζημιογόνο γεγονός. 3. Αν μια ασφαλιστική περίπτωση καταλήξει σε δικαστικό αγώνα ως προς την αξίωση, μεταξύ του ασφαλιζομένου και του ζημιωθέντος ή των δικαιοδόχων του η δίκη διεξάγεται από τον ασφαλιστή επ ονόματι του ασφαλιζομένου και με έξοδα του ασφαλιστή. 4. Δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο ασφαλιστής για έξοδα υπολογίζονται ως παροχές επί του ασφαλιζομένου ποσού. Αν οι αξιώσεις από αστική ευθύνη υπερβαίνουν το ασφαλιζόμενο ποσόν, ο ασφαλιστής καταβάλλοντας το ασφαλιζόμενο ποσόν απαλλάσσεται από την υποχρέωση για περαιτέρω παροχές. Αν ο ασφαλιζόμενος υποχρεωθεί σε αποζημίωση με την μορφή των περιοδικών προσόδων και η κεφαλαιοποίηση των προσόδων υπερβαίνει το ασφαλιζόμενο ποσόν ή το υπόλοιπο του ασφαλιζόμενου ποσού, που παραμένει μετά την αφαίρεση άλλων ποσών αποζημιώσεως που λόγο του ασφαλιζόμενου ποσού ή του υπόλοιπου του αφ ενός και της κεφαλαιοποιήσεως των προσόδων αφ ετέρου. Σε περίπτωση κατά την οποία ο διακανονισμός μιας αξιώσεως αστικής ευθύνης, στον οποίο ο ασφαλιστής επεδίωξε να προχωρήσει με αναγνώριση, με ικανοποίηση ή με συμβιβασμό, ματαιωθεί επειδή εναντιώθηκε σε αυτόν ο ασφαλιζόμενος, ο ασφαλιστής δεν έχει υποχρέωση να καταβάλλει καμία επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την στιγμή της αρνήσεως του ασφαλιζόμενου και λόγω αυτής, ούτε ως προς την κύρια απαίτηση, ούτε ως προς τους τόκους, ούτε ως προς τα έξοδα. Η αποζημίωση καταβάλλεται μόνον σε ΕΥΡΩ. ΑΡΘΡΟ 3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Δεν περιλαμβάνονται στην ασφαλιστική προστασία: 1. Αξιώσεις αστικής ευθύνης που απορρέουν από συμβάσεις ή από ιδιαίτερες υποσχέσεις, οι οποίες υπερβαίνουν την κατά τον νόμο αστική ευθύνη του ασφαλιζόμενου. 2. Αξιώσεις για μισθό, σύνταξη, ημερομίσθιο και άλλες προσδιορισμένες σταθερές προσόδους διατροφής, ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση κωλύμματος προς παροχή υπηρεσιών, αξιώσεις προνοίας και αξιώσεις από εργατικά ατυχήματα των προσώπων, που απασχολούνται από τον ασφαλιζόμενο. 3. Αξιώσεις αστικής ευθύνης από ζημιογόνα γεγονότα που συνέβησαν στο εξωτερικό. 4. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για ζημιές που προκύπτουν από συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας με άλογα, ποδήλατα ή οχήματα, σε αγώνες πυγμαχίας ή πάλης καθώς και από συμμετοχή στις σχετικές με τα παραπάνω προπονήσεις. 5. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές σε πράγματα, οι οποίες προέρχονται από βαθμιαία επίδραση της θερμοκρασίας από αέρια, ατμούς ή υγρασία, από καπνό, αιθάλη, σκόνη και παρόμοια, καθώς επίσης από ακάθαρτα ύδατα, μύκητες, καθιζήσεις εδάφους (συμπεριλαμβανομένης και της καθιζήσεως όλου ή μέρους κτιρίου το οποίο βρίσκεται επάνω στο έδαφος που υφίσταται την καθίζηση) από κατολισθήσεις, από κραδασμούς εξ αιτίας εκτελέσεως χωματουργικών εργασιών, από υπερχείλιση στασίμων ή ρεόντων υδάτων, καθώς και για ζημιές σε λιβάδια από βοσκή ζώων και από άγρια ζώα. 6. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για ζημιές:

3 6α. Σε ξένα πράγματα, τα οποία ο ασφαλιζόμενος μίσθωσε, αγρομίσθωσε ή δανείστηκε ή τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του με βάση ιδιαίτερη σύμβαση παρακαταθήκης. 6β. Σε ξένα πράγματα, οι οποίες προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα του ασφαλιζομένου σε αυτά ή με αυτά τα πράγματα (όπως επεξεργασία, επισκευή, μεταφορά, έλεγχος και τα απαρόμοια). 6γ. Για ζημιές σε ξένα ακίνητα πράγματα. Η εξαίρεση αυτή ισχύει με την έννοια ότι τα πράγματα αυτά ήταν άμεσο αντικείμενο της πιο πάνω δραστηριότητας. Αν οι προϋποθέσεις των πιο πάνω εξαιρέσεων συντρέχουν στο ρόσωπο των υπαλλήλων, εργατών, υπηρεσιών, πληρεξουσίων ή εντολοδόχων του ασφαλιζομένου τότε δεν παρέχεται ασφαλιστική προστασία και μάλιστα ούτε στον ίδιο τον ασφαλιζόμενο ούτε στα πρόσωπα που ενδεχόμενα συνασφαλίζονται με αυτόν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η εκπλήρωση συμβάσεων καθώς και η παροχή αποζημιώσεως λόγω μη εκπλήρωσης συμβάσεως δεν αποτελεί αντικείμενο της ασφάλισης αστικής ευθύνης ούτε και όταν πρόκειται για αξιώσεις που πηγάζουν από τον νόμο. 7. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για ζημίες που βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση συνάφεια με ιονίζουσες ακτινοβολίες (π.χ. ακτίνες Άλφα, Βήτα και Γάμμα εκπεμπόμενες από ραδιενεργές ουσίες, ουδετερόνια κλπ.) 8. Αξιώσεις αστικής ευθύνης άμεσα ή έμμεσα συναφείς με την κυριότητα, νομή, κατοχή ή οδήγηση οχημάτων ξηράς, αέρος ή ύδατος με εξαίρεση τα ποδήλατα. 9. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για ζημίες που έχουν άμεση ή έμμεση συνάφεια με την κυριότητα, νομή και κατοχή ζώων. 10. Αξιώσεις αποζημιώσεως όλων των προσώπων, τα οποία προκάλεσαν με πρόθεση (δόλο) την ζημία. Σε περίπτωση προμήθειας ή κατασκευής εμπορευμάτων, προϊόντων ή εργασιών ή γνώση της ελαττωματικότητας ή βλαβερότητας τους εξομοιώνεται με την πρόθεση (δόλο). 11. Αξιώσεις αστικής ευθύνης σε περίπτωση ζημιάς των συγγενών (είτε εξ αίματος είτε εξ αγχιστείας κατ ευθεία γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε μέχρι του 4 ου βαθμού) του ασφαλιζομένου, αμοιβαίες αξιώσεις μεταξύ περισσοτέρων προσώπων που συνασφαλίζονται με το ίδιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αξιώσεις των νομίμων αντιπροσώπων προσώπων που δεν έχουν την δικαιοπρακτική ικανότητα, ή έχουν περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα, αξιώσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των διαχειριστών, των εκκαθαριστών, των προσωπικά ευθυνομένων μετόχωνκαι εταίρων καθώς και των συγγενών τους, όταν ασφαλιζόμενος είναι Εταιρία ή άλλο νομικό πρόσωπο (ERROR and MISSIONS, DIRECTORS and OFFICERS). 12. Αξιώσεις αστικής ευθύνης οι οποίες ανακύπτουν από παράλειψη του ασφαλιζομένου να άρει μέσα σε λογική προθεσμία καταστάσεις οι οποίες επαπειλούν ιδιαίτερα αυξημένους κινδύνους, των οποίων την άρση εύλογα μπορούσε να ζητήσει και πράγματι ζήτησε ο ασφαλιστής. Μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία οδήγησε σε ζημία, ισχύει οπωσδήποτε ως κατάσταση η οποία επαπειλεί ιδιαίτερα αυξημένους κινδύνους. 13. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες που προήλθαν από μετάδοση ασθένειας του ασφαλιζομένου καθώς και ζημία σε πράγματα που προέρχεται από ασθένεια ζώων τα οποία ανήκουν στην κυριότητα, ή την κατοχή του ασφαλιζομένου ή τα οποία εκποιήθηκαν από αυτόν, εκτός αν ο ασφαλιζόμενος δεν ενήργησε με δόλο ούτε με βαριά αμέλεια. 14. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για ζημίες που προκαλούνται από τον ίδιο τον ασφαλιζόμενο ή από πρόσωπα που είναι εντολοδόχοι του ή ενεργούν για λογαριασμό του επάνω σε εργασίες ή πράγματα που εκτελούνται ή παραδίδονται από αυτούς, από αιτία η οποία αναφέρεται στην κατασκευή ή την προμήθεια.

4 15. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για ζημίες συνέπεια φυσικών καταστροφών, σεισμού, πλημμύρας, θύελλας καταιγίδας, ηφαιστειακής έκρηξης, τυφώνα, ανεμοστρόβιλου, κυκλώνα, φυσικών φαινομένων, χαλαζιού, χιονιού, κακόβουλων και τρομοκρατικών ενεργειών, ως επίσης καθίζησης και κατολίσθησης εδάφους κ.λ.π. 16. Αξιώσεις που αφορούν οποιεσδήποτε έμμεσες ή μελλοντικές οικονομικές ζημίες ως επακόλουθες του ζημιογόνου γεγονότος συμπεριλαμβανομένης και τη ς απώλειας κερδών (Αποθετικές Ζημιές). 17. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για ζημιές προερχόμενες από ASBESTIFORM TALK, ASBESTOS, DIETHYLSTIBESTEROL, AIDS, SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY, CREUTZFELD JAKOB, ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ. 18. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για ζημιές συνέπεια πυρκαγιάς ανεξάρτητα από τα αίτιά της, έκρηξης ή βραχυκυκλώματος ως και εφλέκτων υλικών. 19. Εξαιρείται η διασταυρούμενη ευθύνη (cross liability). 20. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για ζημιές σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, λεβήτων, ηλεκτρισμού, υγραερίου ή φωταερίου. 21. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για ζημιές από πολεμικά γεγονότα ή ενέργειες, εμφύλιο πόλεμο, στάσεις ή κοινωνικές και πολιτικές ταραχές, διαδηλώσεις, δολιοφθορές, από διαταγή οποιασδήποτε αρχής και απρόμοιες περιπτώσεις. 22. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για ποινικές ευθύνες. 23. Αξιώσεις αστικής ευθύνης για ζημίες από υλικά πυρηνικών όπλων ή από συνέπεια ή επακόλουθό τους. 24. Από τραυματισμούς, ασθένειες, διανοητικές ή νευροφυτικές διαταραχές ή μεταβολισμούς των κυττάρων ή οποιαδήποτε άλλη άμεση ή έμμεση σωματική βλάβη σε τρίτους ή υλικές ζημίες σε αντικείμενα που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF) ή από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (EMR) οποιουδήποτε είδους, που εκπέμπεται από κεραίες των κυτταρικών συστημάτων κινητής τηλεφωνίας, δίκτυα διανομής ηλεκτρισμού, ηλεκτροφόρα καλώδια ή από οποιεσδήποτε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, εργαλεία και μηχανήματα, πλην των περιπτώσεων απαιτήσεων που εγέρθησαν από τη χρήση ιατρικών μηχανημάτων που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. 25. Εξαιρούνται της κάλυψης Αστικής Ευθύνης, πράξεις ή παραλείψεις που στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα. ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙς ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Ασφαλιστική περίπτωση με την έννοια της συμβάσεως είναι το ζημιογόνο γεγονός, το οποίο είναι δυνατό να έχει ως συνέπεια την προβολή αξιώσεων αστικής ευθύνης κατά του ασφαλιζομένου. 2. Κάθε ασφαλιστική περίπτωση πρέπει να αναγγέλλεται αμέσως και γραπτά στον ασφαλιστή (άρθρο ΙΙ), το αργότερο μέσα σε 8 ημέρες. Αν έχει αρχίσει ανάκριση, ή αν έχει κινηθεί ποινική διαδικασία ή αν έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής ο ασφαλιζόμενος οφείλει να κάνει αμέσως δήλωση στον ασφαλιστή σχετικά με τα παραπάνω, ακόμη και αν έχει ήδη δηλώσει τη ζημία στον ασφαλιστή. Αν ο ζημιωθείς ήγειρε την αξίωση του κατά του ασφαλιζομένου εξώδικα, τότε ο ασφαλιζόμενος έχει υποχρέωση να την γνωστοποιήσει στον ασφαλιστή μέσα σε μια εβδομάδα από την έγερσή της. Αν η αξίωση εγερθεί κατά του ασφαλιζομένου δικαστικά, ο ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να το αναγγείλει άμεσα στον ασφαλιστή. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση συντηρητικών μέτρων, προσωρινών μέτρων και διαδικασίας συντηρητικής αποδείξεως. 3. Ο ασφαλιζόμενος έχει υποχρέωση, τηρώντας και τις οδηγίες του ασφαλιστή να μεριμνά για την αποτροπή και μείωση της ζημίας και να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια εξυπηρετεί την διευκρίνιση της ασφαλιστικής

5 περιπτώσεως στο μέτρο που δεν του ζητείται κάτι το υπερβολικό. Ο ασφαλιζόμενος οφείλει επίσης να υποβοηθά τον ασφαλιστή στην προσπάθεια τους προς αποτροπή, την εξακρίβωση και τον διακανονισμό της ζημίας καθώς και να υποβάλει λεπτομερείς και αληθείς εκθέσεις, να ανακοινώνει όλα τα περιστατικά, που έχουν σχέση με την ζημία και να αποστέλλει στον ασφαλιστή όλα τα σημαντικά έγγραφα, τα οποία κατά την κρίση του τελευταίου είναι απαραίτητα για την κρίση της ασφαλιστικής περιπτώσεως. 4. Αν για αξιώσεις αστικής ευθύνης αρχίσει δίκη, ο ασφαλιζόμενος οφείλει να δεχθεί την διεξαγωγή της από τον ασφαλιστή και να δώσει στο δικηγόρο, που διορίσθηκε ή υποδείχθηκε από τον ασφαλιστή, το σχετικό πληρεξούσιο και τις από τον δικηγόρο ή τον ασφαλιστή ζητούμενες ως απαραίτητες διευκρινήσεις. Κατά διαταγών πληρωμής ή διαταγών των Διοικητικών Αρχών προς αποζημίωση ο ασφαλιζόμενος οφείλει χωρίς να περιμένει οδηγίες του ασφαλιστού να προβάλει ενστάσεις ή αντιρρήσεις ή να ασκεί τα απαραίτητα ένδικα μέσα. 5. Ο ασφαλιζόμενος δεν έχει δικαίωμα να ικανοποιήσει ολικά, μερικά ή να αναγνωρίσει συμβιβαστικά μια αξίωση αστικής ευθύνης χωρίς να έχει την προηγούμενη συγκατάθεση του ασφαλιστή. Σε αντίθετη περίπτωση ο ασφαλιστής απαλλάσσεται από την υποχρέωση του προς παροχή, εκτός αν ο ασφαλιζόμενος δεν μπορούσε να αρνηθεί την ικανοποίηση ή αναγνώριση της αξιώσεως χωρίς η άρνησή του να θεωρείται λαμβανομένων υπ όψιν των περιστάσεων αντικειμενικά υπερβολική. Πλάνη του ασφαλιζομένου σχετικά με την ύπαρξη νομικά βάσιμης αξιώσεως, σχετικά με την ορθότητα των προβαλλόμενων πραγματικών περιστατικών εξ αιτίας της (πλάνης) να αποδεχθεί την αξίωση δεν είναι συγνωστή. 6. Αν ο ασφαλιζόμενος αποκτήσει λόγω μεταβολής των συνθηκών το δικαίωμα να ζητήσει διακοπή ή μείωση μιας πληρωτέας περιοδικής προσόδου, την άσκηση του δικαιώματος αυτού υποχρεώνεται να την παραχωρήσει στον ασφαλιστή. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 5 εφαρμόζονται ανάλογα. 7. Ο ασφαλιστής είναι εξουσιοδοτημένος να προβαίνει επ ονόματι του ασφαλιζομένου σε όλες τις δηλώσεις που κρίνονται απαραίτητες για την αντίκρουση ή την απόσβεση της αξιώσεως. ΑΡΘΡΟ 5: ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Αν ο ασφαλιζόμενος παραβεί τις υποχρεώσεις που έχει σύμφωνα με το άρθρο 4 απέναντι στον ασφαλιστή, ο τελευταίος απαλλάσσεται από την υποχρέωση του προς παροχή, εκτός αν η παράβαση αυτή δεν οφείλεται ούτε σε δόλο, ούτε σε βαρειά αμέλεια του ασφαλιζομένου. Σε περίπτωση παραβάσεως οφειλομένης σε βαρειά του ασφαλιζομένου, ο ασφαλιστής δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του προς παροχή, εφ όσον η παράβαση δεν είχε καμία επίπτωση ούτε στην διαπίστωση της ζημιάς, ούτε στην δυνατότητα αποτροπής ή μειώσεως της ζημιάς και εφ όσον η ζημιά θα ήταν ακριβώς ίδια και χωρίς να έχει μεσολαβήσει η παράβαση αυτή. ΑΡΘΡΟ 6: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΟΥ Εκχώρηση της ασφαλιστικής αξιώσεως: 1. Αν με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτεται η αστική ευθύνη και άλλων προσώπων πέραν του ίδιου του ασφαλιζομένου, οι όροι του ασφαλιστηρίου εφαρμόζονται και ισχύουν για όλα τα συνασφαλιζόμενα πρόσωπα. Η άσκηση των δικαιωμάτων από το ασφαλιστήριο ανήκει αποκλειστικά στον αντισυμβαλλόμενο του ασφαλιστή στην ασφαλιστική σύμβαση. Η τήρηση των υποχρεώσεων βαρύνει εξ ίσου τον αντισυμβαλλόμενο όσο και τον ασφαλιζόμενο. 2. Αξιώσεις του αντισυμβαλλομένου ή των προσώπων του άρθρου 2, παρ 4.3,κατά του ή των ασφαλιζομένων αποκλείονται της ασφαλίσεως.

6 3. Αξιώσεις που απορρέουν από την ασφάλιση, δεν μπορούν να εκχωρηθούν χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του ασφαλιστή όταν δεν έχουν εξακριβωθεί οριστικά. ΑΡΘΡΟ 7: ΠΛΗΡΩΜΗ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 1α. Το ασφάλιστρο καταβάλλεται είτε εφ άπαξ, είτε σε εξαμηνιαίες δόσεις κατά το χρόνο καταρτίσεως της συμβάσεως. 1β. Σε περίπτωση καθυστερήσεως της πληρωμής του ασφαλίστρου ή των δόσεων πέραν των (30) τριάντα ημερών το συμβόλαιο ακυρώνεται εφ όσον προηγουμένως ειδοποιηθεί ο ασφαλιζόμενος με συστημένη επιστολή. 2α. Ο ασφαλιζόμενος οφείλει κατά τη λήξη της ασφαλιστικής περιόδου και μετά από πρόσκληση του ασφαλιστή να γνωστοποιήσει σε αυτόν αν και ποιες μεταβολές επήλθαν στον ασφαλιζόμενο κίνδυνο σε σχέση με τις αρχικές δηλώσεις του για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να γίνει μέσα σε (1) ένα μήνα από τη λήξη της προσκλήσεως. 2β. Βάσει της γνωστοποιήσεως αυτής διορθώνεται μεταγενέστερα το ασφάλιστρο, το οποίο όμως ουδέποτε μπορεί να γίνει χαμηλότερο του ελαχίστου ορίου ασφαλίστρου, το οποίο ίσχυε κατά το τιμολόγιο του ασφαλιστή κατά το χρόνο καταρτίσεως της ασφαλιστικής συμβάσεως. 2γ. Αν ο ασφαλιζόμενος παραλείψει την εμπρόθεσμη γνωστοποίηση ή γνωστοποιήσει από πρόθεση εσφαλμένα στοιχεία, παύει να ισχύει η ασφαλιστική προστασία. Σε περίπτωση που το ζητήσει ο ασφαλιστής, ο ασφαλιζόμενος οφείλει να του επιδείξει τα εμπορικά του βιβλία ή άλλα έγγραφα για να αποδείξει τα στοιχεία που γνωστοποίησε. ΑΡΘΡΟ 8: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ Αν το ασφαλισμένο έννομο συμφέρον έχει ασφαλιστεί κατά του ιδίου κινδύνου σε περισσότερες εταιρείες (πολλαπλή ασφάλιση) ο λήπτης της ασφάλισης, ή/και ο ασφαλιζόμενος οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως, χωρίς καμία καθυστέρηση, τις ασφαλίσεις αυτές και τα ασφαλιστικά ποσά. Οι περισσότερες ασφαλίσεις είναι ισχυρές μέχρι την έκταση της ασφαλιστικής ζημίας. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της ύπαρξης άλλων ασφαλίσεων κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, το ασφάλισμα θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση. Η Εταιρία δικαιούται στην περίπτωση μη γνωστοποίησης των άλλων ασφαλίσεων, να καταγγείλει των ασφαλιστική σύμβαση, κρατώντας τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα. Κάθε ζημία που τυχόν θα συμβεί στη διάρκεια ισχύος της Ασφαλιστικής Σύμβασης, θα κατανέμεται σε όλες τις Ασφαλιστικές Εταιρίες ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στον ασφαλιζόμενο κίνδυνο και όχι εις ολόκληρον. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος παραλείψει τη γνωστοποίηση με δόλο, η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 15 ν.2496/97. εάν οι περισσότερες ασφαλιστικές συμβάσεις έχουν συναφθεί με κοινή συμφωνία, με ή χωρίς κοινή συντονίστρια ασφαλιστική εταιρία, η κάθε ασφαλιστική εταιρία ευθύνεται κατ αναλογία του ασφαλισμένου ποσοστού (συνασφάλιση). ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ Σε περίπτωση μεταβολής στο πρόσωπο του λήπτη της ασφάλισης, ή/και του ασφαλιζομένου, η Εταιρία, ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, αφότου έγινε γνωστή η διαδοχή. Η καταγγελία εκ μέρους της εταιρίας επιφέρει αποτελέσματα μετά την πάροδο (15) δεκαπέντε ημερών, από τότε που περιήλθε στο λήπτη της ασφάλισης ή/και στον ασφαλισμένο. Η Εταιρία απαλλάσσεται εάν ο ασφαλιστικός κίνδυνος επήλθε πριν από την πάροδο της 30ήμερης προθεσμίας ή πριν επέλθουν τα αποτελέσματα της καταγγελίας που

7 εμπρόθεσμα άσκησε και εφόσον αποδείξει ότι δεν είχε αναλάβει τον κίνδυνο ή δεν θα τον είχε αναλάβει με τους ίδιος όρους εάν γνώριζε τη διαδοχή. Τα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα επιστρέφονται. Η τελευταία παράγραφος δεν εφαρμόζεται εάν ο κίνδυνος επέλθει εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαδοχή. ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 1. α. Η σύμβαση διαρκεί για όσο χρόνο έχει ορισθεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 2. α. Η ασφαλιστική σχέση μπορεί να καταγγελθεί αν ο ασφαλιστής κατέβαλε αποζημίωση για μια ασφαλιστική περίπτωση, αν η αξίωση αστικής ευθύνης εκκρεμεί δικαστικά, ή αν ο ασφαλιστής αρνείται την καταβολή ή αποζημιώσεως. β. Το δικαίωμα για καταγγελία η οποία πρέπει να γίνει από μεν τον ασφαλιστή μέσα σε ένα (1) μήνα, από δε τον ασφαλιζόμενο με άμεση ενέργεια, χάνεται εάν δεν ασκηθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία της πληρωμής της αποζημιώσεως ή από την ημερομηνία παραιτήσεως από το δικαίωμα της αγωγής, ή από την ημερομηνία τυχόν αναγνωρίσεως της αξιώσεως ή συμβιβασμού, ή από την ημερομηνία που σχετική δικαστική απόφαση κατέστη τελεσίδικη. 3. α. Αν οι ασφαλισμένοι κίνδυνοι εξέλιπαν τελείως και διαρκώς η ασφάλιση ως προς τους κινδύνους αυτούς παύει. ΑΡΘΡΟ 11: ΑΓΩΓΗ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ Διαφορές που ανακύπτουν από την παρούσα ασφαλιστική σύμβαση επιλύονται από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. ΑΡΘΡΟ 12: ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ Όλες οι αναγγελίες και δηλώσεις, που προορίζονται για τον ασφαλιστή, πρέπει να απευθύνονται στην Διεύθυνση του Ασφαλιστή ή σε εκείνο το υποκατάστημα, που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή τις πρόσθετες πράξεις ως αρμόδιο. ΑΡΘΡΟ 13: ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Οι ειδικοί όροι υπερισχύουν των Γενικών Όρων, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν τους καλυπτόμενους κινδύνους που αναφέρονται στο ασφαλιστήριο. ΑΡΘΡΟ 14: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει τις εύλογες προφυλάξεις για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών και να τηρεί χωρίς καμία παρέκκλιση τους νόμους και τις διατάξεις που ισχύουν. 2. Καμία τροποποίηση της ασφαλιστικής σύμβασης δεν ισχύει, αν δεν γίνει με έγγραφο που να υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της Εταιρίας. 3. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει το ασφάλιστρο και τους όρους. Αν ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλιζόμενος δεν αποδέχεται τη μεταβολή που επέρχεται με τον τρόπο αυτό, δηλώνει τούτο στην Εταιρία και λύεται αμέσως η ασφαλιστική σλυμβαση για το υπόλοιπο διάστημα. Η καταβολή όμως των ασφαλίστρων μετά την ανωτέρω αναπροσαρμογή από μέρους του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλιζομένου δηλώνει ρητή αποδοχή του νέου ασφαλίστρου και των όρων της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 15: ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Συμβαλλομένου (Λήπτη της Ασφάλισης/Ασφαλισμένου) που παρέχονται στο παρόν ασφαλιστήριο

8 συμβόλαιο ή θα περιέλθουν στην Εταιρία κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης, ο Συμβαλλόμενος (Λήπτης της Ασφάλισης/Ασφαλισμένος) δηλώνει, συμφωνεί και αποδέχεται ρητά ότι: 1. Η Ασφαλιστική Εταιρία θα τηρεί σε αρχεία στα γραφεία της, θα επεξεργάζεται και θα διαβιβάζει τα προσωπικά του δεδομένα σε άλλα φυσικά πρόσωπα της ιδίας Εταιρίας και σε άλλα τμήματα της ιδίας Εταιρίας ή σε όποιον άλλο αποδέκτη απαιτείται εκ του Νόμου, με σκοπό την προάσπιση, υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συμβατικής τους σχέσης. 2. Του γνωστοποιήθηκαν τα δικαιώματά του εκ των άρθρων 12 και 13 του Ν.2472/1997 και συγκεκριμένα, το δικαίωμα της λήψης πληροφοριών σχετικά με όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, ως και το δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν.

9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Περιγραφή / Κάλυψη Καλύπτεται η εκ του Νόμου Γενική Αστική Ευθύνη της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. για Σωματικές Βλάβες/Θάνατο ή/και Υλικές Ζημίες συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης, που τυχόν προξενηθούν σε τρίτους, επισκέπτες, εθελοντές, συμπεριλαμβανομένων των εκθετών, καθώς και των ζημιών στα εκθέματα από πυρκαγιά και κλοπή, με υπαιτιότητα της, από την χρήση, κατοχή και λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων της, που χρησιμοποιεί για την διοργάνωση εκθέσεων και την άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων γενικότερα, με επέκταση κάλυψης Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης για τις πέραν του ΙΚΑ παροχές έναντι του προσωπικού που αναφέρεται στις μισθολογικές καταστάσεις της. Δηλώνεται ότι στην κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης της ΔΕΘ-HELEXPO A.E. ως διοργανώτριας εκθέσεων, συμπεριλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες που μπορεί να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια διεξαγωγής των εκθέσεων, όπως μουσικά φεστιβάλ-συναυλίες και οι εν γένει εκδηλώσεις. Στην κάλυψη συμπεριλαμβάνονται ζημίες έναντι τρίτων από την χρήση των clark και τρακτέρ καθώς και από τη χρήση δύο (2) ειδικού τύπου οχημάτων μάρκας Piaggio τα οποία δεν φέρουν πινακίδες και χρησιμοποιούνται εντός των εγκαταστάσεων για τη μετακίνηση μεταφορά πελατών. Τέλος συμπεριλαμβάνονται και ζημίες έναντι τρίτων από πυρκαγιά, από την χρήση διαφημιστικών πινακίδων και από την λειτουργία του parking. Γενική Αστική Ευθύνη Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου έναντι τρίτων σύμφωνα με τα άρθρα του Αστικού κώδικα, για Σωματικές Βλάβες / Θάνατο (συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης) και Υλικές Ζημίες, οι οποίες προξενήθηκαν σε αυτούς από άδικες πράξεις ή παραλείψεις του Ασφαλισμένου ή των προστηθέντων αυτού βάσει των Γενικών, Ειδικών Όρων και Εξαιρέσεων του παρόντος ασφαλιστηρίου. Στην παρούσα κάλυψη συμπεριλαμβάνεται και ομαδική δηλητηρίαση άνω των 3 (τριών) ατόμων με αναγωγικό δικαίωμα κατά του πραγματικού υπευθύνου Καλύπτονται ζημίες που θα συμβούν στην διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (Occurrence basis) Αστική Ευθύνη Εργοδότη Καλύπτεται η Ευθύνη του Ασφαλιζομένου, την οποία έχει υπό την ιδιότητα του σαν εργοδότης περιλαμβανομένης της εκ των άρθρων 657,658 & 932 του ισχύοντος Αστικού κώδικα προβλεπομένης υποχρεώσεων του ασφαλιζομένου έναντι του εργατουπαλληλικού και λοιπού προσωπικού των ασφαλιζομένων εις το Ι.Κ.Α., σε περίπτωση σωματικών βλαβών που θα προκληθούν κατά την διάρκεια των εργασιών και όχι εξ άλλης αιτίας και οφειλομένων εις υπαιτιότητα του ασφαλιζομένου ή των παρ αυτών προστηθέντων. Σε περίπτωση ατυχήματος του εργατοϋπαλληλικού και λοιπού προσωπικού του ασφαλιζομένου, η οφειλόμενη αποζημίωση θα υπολογίζεται επί τη βάσει του δηλουμένου από τον Ασφαλιζόμενο εις το Ι.Κ.Α. μισθού ή ημερομισθίου για τον υπολογισμό των οφειλομένων αντιστοίχως παρ αυτού εργοδοτικών εισφορών, κατόπιν αφαιρέσεως του ποσού που παρέχεται στον παθόντα από το Ι.Κ.Α. ως ημερησία αποζημίωση (παροχή) και ειδικότερα βάσει των άρθρων 657 και 658 Α.Κ. Ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες θα καλύπτονται από το παρόν Ασφαλιστήριο κατά το μέρος που αυτές δεν καλύπτονται από το Ι.Κ.Α.

10 Η παρούσα κάλυψη περιλαμβάνει επίσης και την υποχρέωση του ασφαλιζομένου για καταβολή αποζημιώσεως λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης όπως προβλέπεται από το άρθρο 932 του ισχύοντος Αστικού κώδικα. Η παρούσα κάλυψη ισχύει υπό τον ρητό όρο ότι η προς αποζημίωση υποχρέωση της Εταιρίας θα υφίσταται μόνον εφ όσον κατόπιν δικαστικής αποφάσεως ήθελε διαπιστωθεί ευθύνη που βαρύνει τον ασφαλιζόμενο και τον υποχρεώνει σε καταβολή αποζημιώσεως. Η παρούσα κάλυψη ισχύει με την προϋπόθεση ότι κατά την διάρκεια των εργασιών θα τηρούνται ανελλιπώς τα μέτρα ασφαλείας τα οποία προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς Η Εταιρία πάντως διατηρεί το δικαίωμα εξοφλήσεως αποζημιώσεως, προ πάσης δικαστικής προσφυγής ή αποφάσεως δια εξωδίκου διακανονισμού. Καλύπτονται ζημίες που θα συμβούν στην διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου (Occurrence basis) Από την κάλυψη εξαιρούνται οι επαγγελματικές ή άλλες ασθένειες. Αστική Ευθύνη συνεπεία πυρκαγιάς Στην παρούσα κάλυψη συμπεριλαμβάνεται η Αστική Ευθύνη (Σωματικών Βλαβών και Υλικών Ζημιών) έναντι τρίτων (συμπεριλαμβανομένων επισκεπτών και εκθετών) συνεπεία πυρκαγιάς. Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία των Clarks Στην παρούσα κάλυψη συμπεριλαμβάνεται η Αστική Ευθύνη (Σωματικών Βλαβών και Υλικών Ζημιών) έναντι τρίτων (συμπεριλαμβανομένων επισκεπτών και εκθετών) από την λειτουργία των κλάρκ και των τρακτέρ εντός των χώρων της έκθεσης. Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία οχημάτων Στην παρούσα κάλυψη συμπεριλαμβάνεται η Αστική Ευθύνη (Σωματικών Βλαβών και Υλικών Ζημιών) έναντι τρίτων (συμπεριλαμβανομένων επισκεπτών και εκθετών) από την λειτουργία δύο (2) ειδικού τύπου οχημάτων μάρκας Piaggio τα οποία δεν φέρουν πινακίδες και χρησιμοποιούνται εντός των χώρων της έκθεσης για τη μετακίνηση-μεταφορά πελατών. Αστική Ευθύνη από διαφημιστικές πινακίδες Στην παρούσα κάλυψη συμπεριλαμβάνεται η Αστική Ευθύνη (Σωματικών Βλαβών και Υλικών Ζημιών) έναντι τρίτων από διαφημιστικές πινακίδες που υπάρχουν περιμετρικά των εγκαταστάσεων της Helexpo, οι οποίες είναι ιδιοκτησίας τρίτων και διατηρούνται τα αναγωγικά δικαιώματα εναντίον τους. Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία του Parking Στην παρούσα κάλυψη συμπεριλαμβάνεται η Αστική Ευθύνη Υλικών Ζημιών έναντι τρίτων από την χρήση των εγκαταστάσεων του υπογείου παρκινγκ Ι. Βελλίδης εντός του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών συνεπεία πυρκαγιάς, ολικής κλοπής και πλημμύρας των αυτοκινήτων. Εξαιρούνται της κάλυψης ζημίες στα αυτοκίνητα συνεπεία πρόσκρουσης / σύγκρουσης κατά την διάρκεια μετακίνησης των αυτοκινήτων εντός του πάρκινγκ καθώς και στα πεζοδρόμια και η Μερική κλοπή των αυτοκινήτων, των κινητών εξαρτημάτων και του περιεχομένου τους.

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6

Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1. Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2. Πίνακας Καλύψεων 3. Εξαιρέσεις 5. Ειδικοί Όροι 6 Περιεχόµενα Γενικές Πληροφορίες Ασφαλιστηρίου 1 Στοιχεία Αντικειµένου Ασφάλισης 2 Πίνακας Καλύψεων 3 Εξαιρέσεις 5 Ειδικοί Όροι 6 Γενικοί Όροι - Ειδικές ιατάξεις 9 Ανάλυση Ασφαλίστρων 23 Ενηµερωτικό Εντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την προϋπόθεση ότι ο συμβαλλόμενος (ο οποίος είναι και Ασφαλιζόμενος, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά) έχει καταβάλλει τα οφειλόμενα

Διαβάστε περισσότερα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα

HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ HOME COMFORT Πλήρες Πρόγραμμα Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του: Οι Γενικοí Όροι, οι Ειδικές Διατάξεις των καλύψεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 01.12.2011 Οι όροι του παρόντος Ασφαλιστηρίου περιλαμβάνουν ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (Ορισμούς, Γενικές Εξαιρέσεις, Γενικές Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες) και ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (17-200) Οι Γενικοί Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης μεταξύ των Ασφαλιστών και του Ασφαλιζομένου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Σκαφών

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Σκαφών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Σκαφών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Σκαφών 05.2008 1/37 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496. Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2496 Ασφαλιστική σύµβαση, τροποποιήσεις της νοµοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 87/τ.Α /16.5.1997) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 197/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β.Καραπιστόλη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200818 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 3.1.2014

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011

ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011 ERGO ΟΙΚΙΑ IDEAL - (όρος 120) Κωδικός όρου: 17.120/8.6.2011 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης καλύπτεται από τους κινδύνους που περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΚΑΙ / Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ή ΥΨΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ (17-034) Δηλώνεται και συμφωνείται ότι, σύμφωνα με τους Όρους / Διατάξεις και Ειδικές Συμφωνίες αλλά κατά παρέκλιση κάθε αντιθέτου όρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101

Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 Κ Λ Α Δ Ο Σ Ο Μ Α Δ Ι Κ Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 2438 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 9481/0101 ΛΗΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ O.T.Y.E. ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

ΑΔA: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΔA: ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ TMHMA AΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Φ.951.1/ 1009 /2014 Σ. 812 Τηλ. 2103322070 & 035 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα