Δελτίο Ιδιωτικής Ασφάλισης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο Ιδιωτικής Ασφάλισης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006"

Transcript

1 Δελτίο Ιδιωτικής Ασφάλισης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Δεκέμβριος 2008

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή..σελ.3 1.Συγκεντρωτικά στοιχεία οικονομικών αποτελεσμάτων..σελ Παραγωγή Ακαθάριστων Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων και Δικαιωμάτων..σελ Παραγωγή Ακαθάριστων Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων και Δικαιωμάτων κατά κλάδο..σελ Στοιχεία ενεργητικού..σελ Στοιχεία επενδύσεων..σελ Στοιχεία Παθητικού..σελ Ίδια Κεφάλαια..σελ Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως..σελ Χρηματοοικονομικοί Δείκτες..σελ Πίνακες δημοσιευμένων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης..σελ Πίνακας 1 - Συγκεντρωτικός ισολογισμός ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα...σελ Πίνακας 1α - Ενεργητικό ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα...σελ Πίνακας 1β - Ενεργητικό - επενδύσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα...σελ Πίνακας 1γ - Ενεργητικό - λοιπά στοιχεία ενεργητικού ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα...σελ Πίνακας 1δ - Παθητικό ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα...σελ Πίνακας 1ε - Παθητικό - ιδία κεφάλαια ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα...σελ Πίνακας 1στ - Παθητικό - ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα...σελ Πίνακας 2 - Συγκεντρωτικός ισολογισμός των εγκατεστημένων στην Ελλάδα υποκαταστημάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα εκτός Ελλάδος...σελ Πίνακας 2α - Ενεργητικό των υποκαταστημάτων ασφαλ. επιχειρήσεων με έδρα εκτός Ελλάδας...σελ Πίνακας 2β - Ενεργητικό - επενδύσεις υποκαταστημάτων ασφαλ. επιχειρήσεων με έδρα εκτός Ελλάδας...σελ Πίνακας 2γ - Ενεργητικό - λοιπά στοιχεία ενεργητικού υποκαταστημάτων ασφαλ. επιχειρήσεων με έδρα εκτός Ελλάδας...σελ Πίνακας 2δ - Παθητικό υποκαταστημάτων ασφαλ. επιχειρήσεων με έδρα εκτός Ελλάδας...σελ Πίνακας 2ε - Παθητικό - Ίδια κεφάλαια υποκαταστημάτων ασφαλ. επιχειρήσεων με έδρα εκτός Ελλάδας...σελ Πίνακας 2στ - Παθητικό - ασφαλιστικές προβλέψεις υποκαταστημάτων ασφαλ. επιχειρήσεων με έδρα εκτός Ελλάδας...σελ Πίνακας 3 - Κατάσταση λογαριασμού εκμετάλλευσης ασφαλίσεων ζωής ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα..σελ Πίνακας 3α - Κατάσταση λογαριασμού εκμετάλλευσης ζωής : έσοδα ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα..σελ Πίνακας 3β - Κατάσταση λογαριασμού εκμετάλλευσης ζωής : έξοδα ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα..σελ Πίνακας 4 - Κατάσταση λογαριασμού εκμετάλλευσης ασφαλίσεων ζωής των εγκατεστημένων στην Ελλάδα υποκαταστημάτων...σελ.48 Σελίδα 2 από 103

3 2.19. Πίνακας 4α - πινάκας 4α Κατάσταση λογαριασμού εκμετάλλευσης ζωής : έσοδα των εγκατεστημένων στην Ελλάδα υποκαταστημάτων..σελ Πίνακας 4β - Κατάσταση λογαριασμού εκμετάλλευσης ζωής : έξοδα των εγκατεστημένων στην Ελλάδα υποκαταστημάτων..σελ Πίνακας 5 - Κατάσταση λογαριασμού εκμετάλλευσης ασφαλίσεων ζημιών ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα..σελ Πίνακας 5α - Κατάσταση λογαριασμού εκμετάλλευσης ζημιών : έσοδα ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα..σελ Πίνακας 5β - Κατάσταση λογαριασμού εκμετάλλευσης ζημιών : έξοδα ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα..σελ Πίνακας 6 - Κατάσταση λογαριασμού εκμετάλλευσης ασφαλίσεων ζημιών των εγκατεστημένων στην Ελλάδα υποκαταστημάτων..σελ Πίνακας 6α - Κατάσταση λογαριασμού εκμετάλλευσης ζημιών : έσοδα των εγκατεστημένων στην Ελλάδα υποκαταστημάτων..σελ Πίνακας 6β - Κατάσταση λογαριασμού εκμετάλλευσης ζημιών : έξοδα των εγκατεστημένων στην Ελλάδα υποκαταστημάτων..σελ Πίνακας 7 - Κατάσταση λογαριασμού εκμετάλλευσης αστικής ευθύνης οχημάτων ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα...σελ Πίνακας 7α - Κατάσταση λογαριασμού εκμετάλλευσης αστικής ευθύνης οχημάτων: έσοδα ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα..σελ Πίνακας 7β - Κατάσταση λογαριασμού εκμετάλλευσης αστικής ευθύνης οχημάτων: έξοδα ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα..σελ Πίνακας 8 - Κατάσταση λογαριασμού εκμετάλλευσης αστικής ευθύνης οχημάτων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα υποκαταστημάτων..σελ Πίνακας 8α - Κατάσταση λογαριασμού εκμετάλλευσης αστικής ευθύνης οχημάτων: έσοδα των εγκατεστημένων στην Ελλάδα υποκαταστημάτων..σελ Πίνακας 8β - Κατάσταση λογαριασμού εκμετάλλευσης αστικής ευθύνης οχημάτων: έξοδα των εγκατεστημένων στην Ελλάδα υποκαταστημάτων..σελ Πίνακας 9 - Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα..σελ Πίνακας 10 - Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης των εγκατεστημένων στην Ελλάδα υποκαταστημάτων..σελ Πίνακας 11 - Στοιχεία παράγωγης κατά γενική εκμετάλλευσης και κατά εταιρεία χρήσης..σελ Πίνακας 13 - Παράγωγη ασφάλιστρων - κατά κλάδο ασφάλισης και κατά εταιρεία..σελ Πίνακας 14 - Χρηματοοικονομικοί δείκτες ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα..σελ Πίνακας 15 - Ασφαλιστικές επιχειρήσεις κρατών μελών ΕΕ. που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών - ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα σε ευρώ..σελ Πίνακας 16 - Ασφαλιστικές επιχειρήσεις κρατών μελών ΕΕ. που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών - προμήθειες σε ευρώ..σελ Πίνακας 17 - Ασφαλιστικές επιχειρήσεις κρατών μελών ΕΕ. που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με ελεύθερη παροχή υπηρεσιών - αποζημιώσεις σε ευρώ..σελ Παράρτημα..σελ.95 Σελίδα 3 από 103

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο «ΔΕΛΤΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» αναλύονται στοιχεία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για όσες επιχειρήσεις έχουν αποστείλει στοιχεία χρήσης σύμφωνα με την Κ3-2468/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης όπως ίσχυε κατά το χρόνο γέννησης της σχετικής τους υποχρέωσης. Οι αναφορές περιλαμβάνουν αναλύσεις των συγκεντρωτικών στοιχείων που προέκυψαν από τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ελέγχονται από τις ελληνικές αρμόδιες ελεγκτικές αρχές όπως αυτά προκύπτουν από ισολογισμούς, καταστάσεις λογαριασμού εκμετάλλευσης ζωής, αστικής ευθύνης οχημάτων και λοιπών κλάδων ζημιών των ασφαλιστικών ανωνύμων εταιριών με έδρα την Ελλάδα και των υποκαταστημάτων. Προκειμένου να είναι εφικτή η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων και η παραγωγή αναφορών σε ομογενή δεδομένα έγιναν παραδοχές που περιγράφονται στο παράρτημα. Σελίδα 4 από 103

5 1. Συγκεντρωτικά στοιχεία οικονομικών αποτελεσμάτων Ακολουθούν αναφορές με τα συγκεντρωτικά στοιχεία οικονομικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο ασφαλιστικών επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα ή άλλων χωρών. Τα μεγέθη είναι σε εκατομμύρια ευρώ Παραγωγή Ακαθάριστων Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων και Δικαιωμάτων ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΖΩΗΣ 2.318,06 49,35% 1.922,20 45,05% 20,59% ΖΗΜΙΩΝ 2.378,69 50,65% 2.345,02 54,95% 2,60% ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 4.696,75 100,00% 4.267,22 100,00% 10,07% ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5.000, , , , , , , , ,00 500,00 0,00 ΖΩΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2.318, , , , , , Παραγωγή Ακαθάριστων Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων και Δικαιωμάτων κατά κλάδο ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΑΕ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΑΕ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΚΑΤ. ΥΠΟΚΑΤ. Σελίδα 5 από 103

6 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΑΕ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΑΕ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΚΑΤ. ΥΠΟΚΑΤ. Ατυχήματα 57,09 97,65 55,27 60,84 1,83 36,81 Ασθένειες 5,81 5,90 5,81 5,90 0,00 0,00 Χερσαία Οχήματα (εκτός Σιδηροδρομικών) 333,34 323,92 327,53 319,89 5,82 4,03 Αεροσκάφη 1,67 1,88 1,67 1,88 Πλοία (Θαλάσσια, Λιμναία και Ποτάμια Σκάφη) 23,91 22,33 23,88 22,29 0,04 0,05 Μεταφερόμενα Εμπορεύματα 46,14 43,87 42,20 40,20 3,95 3,68 Ζημιών Πυρκαϊα και Στοιχεία Φύσεως 416,21 366,50 393,37 347,93 22,83 18,58 Λοιπές ζημιές 130,01 125,49 118,07 118,41 11,94 7,08 Αστική Eυθύνη από Xερσαία Aυτοκίνητα Oχήματα 1.093, , , ,72 19,88 12,90 Αστική Eυθύνη από Aεροσκάφη 1,06 1,04 1,06 1,04 Αστική Ευθύνη από Θαλάσσια, Λιμναία και Ποτάμια Σκάφη 6,60 7,23 6,60 7,23 Γενική Αστική Ευθύνη 69,47 56,26 60,50 48,30 8,97 7,97 Πιστώσεις 20,94 18,66 20,94 18,66 Εγγυήσεις 7,39 8,00 7,39 8,00 Διάφορες Xρηματικές Aπώλειες 22,96 23,46 17,71 19,56 5,25 3,90 Νομική προστασία 45,09 44,06 41,57 40,64 3,53 3,41 Βοήθεια 97,95 54,15 64,39 54,14 33,56 0,01 Κλάδος Ζωής 1.312, , , ,37 95,81 87,73 Κλάδος Ασφάλισης Ζωής που Συνδέονται με Επενδύσεις 637,64 321,46 602,45 290,87 35,19 30,59 Κλάδος Ασφάλισης Υγείας (ατυχήματα, ασθένεια) 43,65 3,80 5,06 3,80 38,59 Ζωής Κλάδος Κεφαλαιοποίησης 0,28 0,42 0,28 0,42 Κλάδος Διαχείρισης Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων (Κεφαλαίων) 198,76 215,42 123,26 99,20 75,50 116,22 Κλάδος Διαχείρισης Ομαδικών Προγραμμάτων Πρόνοιας (Κεφαλαίων) 124,82 0,00 124,82 Ζημιών Σύνολο Ζημιών 2.378, , , ,60 117,59 98,42 Ζωής Σύνολο Ζωής 2.318, , , ,66 245,08 234,53 Σελίδα 6 από 103

7 ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΑΕ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΑΕ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΚΑΤ. ΥΠΟΚΑΤ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Γενικό Σύνολo Σύνολο κλάδων 4.696, , , ,27 362,66 332, Στοιχεία ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΑΕ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΑΕ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΚΑΤ. ΥΠΟΚΑΤ. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ 0,00 4,25-100,00% 0,00 4,25 0,00 0,00 EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 27,97 34,22-18,26% 27,43 33,79 0,54 0,43 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8.289, ,31 8,75% 7.265, , ,14 939,14 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 2.150, ,89 29,87% 2.009, ,26 140,70 115,63 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.924, ,55 6,66% 1.786, ,89 137,94 91,67 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 358,25 255,57 40,18% 352,10 250,45 6,16 5,12 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 509,89 473,03 7,79% 423,12 412,41 86,77 60,62 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,82 11,91% , , , , Στοιχεία επενδύσεων ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 434,68 4,16% 503,53 5,43% -13,67% Μετοχές και μερίδια 3.400,32 32,57% 2.897,53 31,23% 17,35% Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερού εισοδήματος 4.491,16 43,02% 3.772,50 40,66% 19,05% Δάνεια σε ασφαλισμένους Ζωής 67,78 0,65% 69,98 0,75% -3,15% Ενυπόθηκα Δάνεια 109,07 1,04% 37,81 0,41% 188,44% Καταθέσεις προθεσμίας 879,84 8,43% 1.007,07 10,85% -12,63% Απαιτήσεις αποδοθείσες εγγυήσεις 0,00 0,00% 0,94 0,01% -100,00% Ακίνητα 1.034,42 9,91% 964,12 10,39% 7,29% Λοιπές επενδύσεις 22,48 0,22% 24,57 0,26% -8,49% Σύνολο ,75 100,00% 9.278,06 100,00% 12,52% Σελίδα 7 από 103

8 Απαιτήσεις αποδοθείσες εγγυήσεις 0% Καταθέσεις προθεσμίας 8% Ενυπόθηκα Δάνεια 1% Δάνεια σε ασφαλισμένους Ζωής 1% Λοιπές επενδύσεις 0% Ακίνητα 10% Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 4% Μετοχές και μερίδια 33% Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερού εισοδήματος 43% Γραφική Απεικόνιση Ανάλυσης Ποσοστών Επενδύσεων στο Σύνολο των Επιχειρήσεων για τη χρήση ΑΑΕ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤ. ΑΑΕ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤ. ΥΠΟΚΑΤ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤ. ΥΠΟΚΑΤ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤ. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 428,40 4,62% 497,10 6,05% 6,27 0,54% 6,43 0,61% Μετοχές και μερίδια 3.148,33 33,94% 2.681,15 32,60% 251,99 21,63% 216,39 20,52% Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερού εισοδήματος 3.674,46 39,62% 3.012,06 36,63% 816,70 70,11% 760,44 72,10% Δάνεια σε ασφαλισμένους Ζωής 50,33 0,54% 52,48 0,64% 17,44 1,50% 17,50 1,66% Ενυπόθηκα Δάνεια 105,43 1,14% 34,62 0,42% 3,64 0,31% 3,19 0,30% Καταθέσεις προθεσμίας 819,22 8,83% 962,71 11,71% 60,62 5,20% 44,37 4,21% Απαιτήσεις αποδοθείσες εγγυήσεις 0,00 0,00% 0,94 0,01% 0,00 0,00% 0,00 0,00% Ακίνητα 1.028,51 11,09% 958,12 11,65% 5,90 0,51% 6,00 0,57% Λοιπές επενδύσεις 20,23 0,22% 24,11 0,29% 2,26 0,19% 0,46 0,04% Σύνολο 9.274,92 100,00% 8.223,29 100,00% 1.164,84 100,00% 1.054,77 100,00% 1.5. Στοιχεία Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ποσοστό Μεταβολής ΑΑΕ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔ Α ΑΑΕ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΚΑΤ. ΥΠΟΚΑΤ. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.030, ,52 7,07% 1.854, ,13 175,76 151,38 ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ 40,75 40,75 0,00% 40,75 40,75 0,00 0,00 Σελίδα 8 από 103

9 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ποσοστό Μεταβολής ΑΑΕ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔ Α ΑΑΕ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΚΑΤ. ΥΠΟΚΑΤ. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 7.892, ,36 10,12% 6.879, , ,96 890,76 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 2.143, ,74 29,68% 2.002, ,11 140,70 115,63 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 59,61 67,70-11,96% 53,93 57,49 5,68 10,22 ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.051,28 51, ,34% 998,10 13,06 53,18 38,14 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 42,56 36,56 16,42% 34,61 30,08 7,95 6,47 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,82 11,91% , , , , Ίδια Κεφάλαια ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Μετοχικό κεφάλαιο 1.204,25 59,30% 1.151,79 60,73% 4,56% Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αναπροσαρμογής 499,22 24,58% 656,45 34,61% -23,95% Αποθεματικά 548,80 27,03% 352,31 18,58% 55,77% Αποτελέσματα εις νέον -235,01-11,57% -269,29-14,20% -12,73% Ποσά προοριζόμενα για αύξηση Κεφαλαίου 13,41 0,66% 5,26 0,28% 154,93% ΣΥΝΟΛΟ 2.030,67 100,00% 1.896,52 100,00% 178,58% Σελίδα 9 από 103

10 Ανάλυση Ιδίων Κεφαλαίων σε ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρίες με έδρα την Ελλάδα και σε υποκαταστήματα: ΑΑΕ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤ. ΑΑΕ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤ. ΥΠΟΚΑΤ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤ. ΥΠΟΚΑΤ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤ. Μετοχικό κεφάλαιο 1.174,80 63,33% 1.132,83 64,91% 29,46 16,76% 18,96 12,52% Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αναπροσαρμογής 497,70 26,83% 654,93 37,53% 1,52 0,86% 1,52 1,00% Αποθεματικά 480,57 25,91% 287,69 16,49% 68,23 38,82% 64,62 42,69% Αποτελέσματα εις νέον -311,57-16,80% -335,58-19,23% 76,55 43,55% 66,29 43,79% Ποσά προοριζόμενα για αύξηση Κεφαλαίου 13,41 0,72% 5,26 0,30% 0,00 0,00% 0,00 0,00% ΣΥΝΟΛΟ 1.854,91 100,00% 1.745,13 100,00% 175,76 100,00% 151,38 100,00% 1.7. Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΑΕ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΑΕ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΚΑΤ. ΥΠΟΚΑΤ. ΖΩΗΣ 182,75 117,68 152,58 97,26 30,18 20,42 ΖΗΜΙΩΝ 324,78 313,09 311,85 296,71 12,93 16,38 ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ -54,71-64,56-52,87-64,27-1,84-0,29 ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 452,82 366,21 411,56 329,71 41,26 36,50 Σελίδα 10 από 103

11 500,00 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00-100,00 ΖΩΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Σύνολο 182,75 324,78-54,71 452,82 Σύνολο 117,68 313,09-64,56 366, Χρηματοοικονομικοί Δείκτες ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΑΕ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΚΑΤ. ΑΑΕ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποδ. Ιδίων Κεφαλαίων 8,59% 7,55% 18,37% 7,23% Αποδ. Συν. Απασχ. Κεφαλαίων 1,33% 1,21% 2,30% 1,05% Περιθ. Κέρδους 4,56% 4,02% 11,67% 3,40% Ποσοστό Ιδίας Κράτησης Ζωής 96,36% 96,34% 96,58% 95,71% Ποσοστό Ιδίας Κράτησης Ζημιών 64,83% 65,94% 52,32% 64,11% Ποσοστό Ιδίας Κράτησης Αυτ/των 93,65% 94,22% 62,79% 93,70% Ποσοστό Εξόδων Πρόσκτησης Ζωής 18,04% 18,47% 14,67% 14,68% Ποσοστό Εξόδων Πρόσκτησης Ζημιών 16,80% 16,49% 20,75% 17,17% Ποσοστό Εξόδων Πρόσκτησης Αυτοκινήτων 16,35% 16,03% 34,38% 16,80% Βραχυχρ. Ρευστότητα 2,22% 2,14% 3,67% 2,31% Μέρες Καθυστέρησης στην Είσπραξη Απαιτήσεων Ποσοστό Κόστους Διαχείρησης 22,01% 22,22% 19,28% 22,83% Σελίδα 11 από 103

12 2. Πίνακες δημοσιευμένων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης Ακολουθούν αναφορές που παρουσιάζουν αναλυτικά τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ελέγχονται από τις ελληνικές αρμόδιες ελεγκτικές αρχές όπως αυτά προκύπτουν από ισολογισμούς, καταστάσεις λογαριασμού εκμετάλλευσης ζωής, αστικής ευθύνης οχημάτων και λοιπών κλάδων ζημιών των ασφαλιστικών ανωνύμων εταιριών με έδρα την Ελλάδα και των υποκαταστημάτων. Τα μεγέθη είναι σε ευρώ. Σελίδα 12 από 103

13 2.1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - TABLE 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΧΡΗΣΗ BALANCE SHEET OF INSURANCE UNDERTAKINGS WITH THEIR HEAD OFFICE IN GREECE. YEAR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ASSETS Συνολικά Ποσά Ποσοστό Συμμετοχής Συνολικά Ποσά Ποσοστό Συμμετοχής Total Amount % Total Amount % A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ 0,00 0,00% ,00 0,04% Οφειλόμενο Κεφάλαιο 0, ,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,26 0,23% ,75 0,32% Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως , ,40 Μείον: Αποσβέσεις , ,40 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως , ,43 Μείον: αποσβέσεις , ,40 Υπεραξία επιχειρήσεως (good will) , ,80 Μείον: αποσβέσεις , ,31 Παραχωρήσεις και δικαιώματα , ,14 Μείον: Αποσβέσεις , ,91 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ,33 61,23% ,41 62,83% ΓΙ ΑΚΙΝΗΤΑ , ,44 Γήπεδα - Οικόπεδα , ,33 Μείον: προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων 0,00 0,00 Κτίρια , ,23 Μείον: Αποσβέσεις , ,83 Κτίρια υπό εκτέλεση και προκαταβολές , ,71 ΓΙI ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , ,91 Μερίδια σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων , ,99 Ομολογίες και λοιπά χρεόγραφα συνδεδεμένων επιχειρήσεων και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά αυτών , ,85 Συμμετοχές , ,35 Ομολογίες και λοιπά χρεόγραφα συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά αυτών , ,91 Μείον: Οφειλόμενες δόσεις συμμετοχών 0, ,71 Μείον: προβλέψεις για υποτιμήσεις , ,48 ΓΙII ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ,61 Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων , ,06 Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης , ,36 Μείον: οφειλόμενες δόσεις , ,62 Μείον: προβλέψεις υποτιμήσεως , ,08 Μερίδια σε επενδυτικούς ομίλους 0, ,24 Ενυπόθηκα και λοιπά δάνεια , ,20 Δάνεια σε ασφαλισμένους ζωής , ,21 Καταθέσεις προθεσμίας και δεσμευμένες σε πιστωτικά δάνεια , ,66 Λοιπές επενδύσεις , ,59 Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεως χρεογράφων , ,01 ΓIV ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0, ,45 Μετοχές ομολογίες και λοιπά χρεόγραφα 0,00 0,00 Απαιτήσεις από δοθείσες εγγυήσεις 0, ,45 Δ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ,88 16,94% ,89 14,48% Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο , ,89 Ε ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ,95 15,06% ,70 16,10% ΕΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ , ,64 Χρεωστές ασφαλίστρων , ,33 Χρεωστές ασφαλίστρων ληξιπρόθεσμοι , ,27 Μείον: προβλέψεις , ,02 Πράκτορες και ασφαλειομεσίτες - λογ. τρεχούμενοι , ,12 Αντασφαλιστές , ,16 Δοθείσες εγγυήσεις σε αντασφαλιστές ,92 0,00 Επισφαλείς - επίδικες απαιτήσεις κατά αντασφαλιστών , ,22 Συνδεδεμένες επιχειρήσεις , ,03 Συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 5.697, ,68 Γραμμάτια εισπρακτέα , ,09 Γραμμάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση , ,33 Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες , ,75 Επισφαλείς - επίδικοι χρεωστές ασφαλίστρων , ,69 Μείον: προβλέψεις , ,57 ΕIΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ , ,08 Αντασφαλιζόμενοι , ,87 Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις , ,19 Λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 0,00 0,00 Επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις από αντασφαλίσεις , ,13 Μείον: Προβλέψεις , ,11 ΕIIΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , ,97 Χρεωστές διάφοροι , ,41 Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως 0,00 0,00 Συνδεδεμένες επιχειρήσεις , ,06 Συμμετοχικού ενδιαφέροντος , ,92 Επισφαλείς και επιδικές λοιπές απαιτήσεις , ,91 Μείον: προβλέψεις , ,33 ΕΙV ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ , ,01 Οφειλόμενο κεφάλαιο , ,01 Σελίδα 13 από 103

14 2.1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - TABLE 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΧΡΗΣΗ BALANCE SHEET OF INSURANCE UNDERTAKINGS WITH THEIR HEAD OFFICE IN GREECE. YEAR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ASSETS Συνολικά Ποσά Ποσοστό Συμμετοχής Συνολικά Ποσά Ποσοστό Συμμετοχής Total Amount % Total Amount % ΣΤ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,63 2,97% ,02 2,35% ΣΤΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ,14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός , ,21 Μείον: αποσβέσεις , ,11 Μεταφορικά μέσα , ,78 Μείον: αποσβέσεις , ,56 Προκαταβολές κτήσεως εξοπλισμού , ,82 ΣΤΙΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ , ,78 Ταμείο , ,64 Ληγμένα τοκομερίδια εισπρακτέα , ,30 Καταθέσεις όψεως , ,84 ΙΙΙ. ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 0,00 0,00 IV. ΛOIΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 0, ,10 Ζ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,42 3,57% ,59 3,88% Αντασφάλιστρα επομενων χρήσεων , ,39 Προμήθειες παραγωγής επομένων χρήσεων , ,99 Λοιπά έξοδα επομένων χρήσεων , ,84 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα , ,37 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,47 100,00% ,36 100,00% Σελίδα 14 από 103

15 2.1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - TABLE 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΧΡΗΣΗ BALANCE SHEET OF INSURANCE UNDERTAKINGS WITH THEIR HEAD OFFICE IN GREECE. YEAR ΠΑΘΗΤΙΚΟ - LIABILITIES Συνολικά Ποσά Ποσοστό Συμμετοχής Συνολικά Ποσά Ποσοστό Συμμετοχής Total Amount Total Amount % % A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ,64 15,63% ,27 16,41% ΑΙ KEΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ , ,87 Καταβεβλημένο , ,86 Οφειλόμενο , ,01 Αποσβεσμένο 0,00 0,00 ΑΙΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ , ,64 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , ,64 Διαφορά από έκδοση ομολογιών υπέρ το άρτιο 0 0,00 ΑΙΙΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ , ,11 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων , ,13 Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων , ,98 ΑΙV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ , ,89 Τακτικό αποθεματικό , ,85 Μείον: Ζημιά από πώληση ή υποτίμηση μετοχών προς συμψηφισμό , ,93 Αποθεματικά κατασταστικού , ,51 Ειδικά αποθεματικά , ,07 Έκτατα αποθεματικά , ,59 Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων , ,28 Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα , ,23 Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο , ,84 Αποθεματικό για ίδιες μετοχές , ,55 ΑV ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ , ,87 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο , ,78 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο , ,45 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων , ,20 AVI ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ , ,63 Καταθέσεις μετοχών ή εταίρων , ,63 Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0,00 Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου 0 0,00 B ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,00 0,34% ,00 0,38% Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφαλίσεως , ,00 Γ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,08 57,98% ,44 59,01% ΓI ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , ,21 Μαθηματικές προβλέψεις , , Προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημιώσεις , ,70 Προβλέψεις για συμμετοχή στα κέρδη και επιστροφές , ,12 Εξισωτικές προβλέψεις 0 0,00 Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλ. ζωής , ,04 ΓII ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖHMIΩΝ , ,23 Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα , ,33 Προεισπραγμένα ασφάλιστρα πολυετών συμβολαίων επόμενων χρήσεων , ,01 Προβλέψεις για εκκρεμείς αποζημειώσεις , ,26 Προβλέψεις για συμμετοχές στα κέρδη και επιστροφές , ,52 Εξισωτικές ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλ. ζημιών , ,07 Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις ασφαλ. ζημιών , ,04 Δ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ,98 16,88% ,44 14,45% Που οι ασφαλισμένοι φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο , ,44 Ε ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ,07 0,45% ,80 0,54% Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από υπηρεσία , ,86 Προβλέψεις για φόρους , ,00 Λοιπές προβλέψεις , ,94 ΣΤ ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ 0,00 0,00% 0,00 0,00% Υποχρεώσεις από ληφθείσες εγγυήσεις 0,00 0,00 Ζ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ,62 8,41% ,12 8,93% ΖI ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ , ,87 Αντασφαλιστές , ,44 Δικαιούχοι προμηθειών παραγωγής , ,08 Πράκτορες και ασφαλειομεσίτες - λογ/σμοί τρεχούμενοι , ,65 Γραμμάτια πληρωτέα , ,15 Επιταγές πληρωτέες (μεταχρολογιμένες) , ,00 Συνδεδεμένες επιχειρήσεις , ,54 Συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις , ,01 ΖII ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ , ,51 Αντασφαλιζόμενοι , ,74 Ληφθείσες εγγυήσεις από αντασφαλιζόμενους 0 0,00 Συνδεδεμένες επιχειρήσεις , ,77 Συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 0 0,00 ΖIIΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ , ,20 Μετατρέψιμα σε μετοχές , ,20 Μη μετατρέψιμα σε μετοχές , ,00 ΖIV ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ , ,16 Συνδεδεμένα πιστωτικά ιδρύματα ,15 Συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύματα 0 0,00 Λοιπά πιστωτικά ιδρύματα , ,01 Σελίδα 15 από 103

16 2.1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - TABLE 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΧΡΗΣΗ BALANCE SHEET OF INSURANCE UNDERTAKINGS WITH THEIR HEAD OFFICE IN GREECE. YEAR ΠΑΘΗΤΙΚΟ - LIABILITIES Συνολικά Ποσά Ποσοστό Συμμετοχής Συνολικά Ποσά Ποσοστό Συμμετοχής Total Amount Total Amount % % ΖV ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ , ,38 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη , ,20 Ασφαλιστικοί οργανισμοί , ,37 Μέρισμα πληρωτέα , ,48 Πιστωτές διάφοροι , ,55 Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις , ,40 Συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις , ,38 Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,08 0,29% ,29 0,28% Έσοδα επομένων χρήσεων , ,09 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) , ,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,47 100,00% ,36 100,00% Σελίδα 16 από 103

17 2.2. ΠΙΝΑΚΑΣ 1α - TABLE 1α ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΧΡΗΣΗ ASSETS OF INSURANCE UNDERTAKINGS WITH THEIR HEAD OFFICE IN GREECE. YEAR Έξοδα Εγκατάστασης & Οφειλόμενο Κεφ. Σύνολο Επενδύσεων Σύνολο Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού Α/Α Επωνυμία Απαιτήσεις Σύνολο Ενεργητικού Intangible assets & Subscribed Prepayments and capital unpaid Investments Debtors Other Assets accrued income Total Assets ALLIANZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , , , , , ,58 ALLIANZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 2 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ , , , , , ,88 3 CGU HELLAS Α.Ε.Γ.Α. 0, , , , , ,48 COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ , , , , , ,01 D.A.S HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ 5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , , , , , ,88 EFG ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 ΕΤΑΙΡΙΑΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ , , , , , ,15 EFG ΑΣΦΑΛΙΣΤΚΗ ΖΩΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , , , , , ,14 EULER HERMES EMPORIKI ΑΝΩΝΥΜΗ 8 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ , , , , , ,35 GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ , , , , , ,88 GENERALI LIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 10 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , , , , , ,11 I.N.G ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11 ΖΩΗΣ , , , , , ,08 I.N.G ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 12 ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ , , , , , ,39 I.N.G ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 13 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ , , , , , ,80 14 INCHCAPE ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.Α.Ζ. 0, , , , , ,88 INTERNATIONAL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , , , , , ,93 LA VIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ , , , , , ,41 PROTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 17 ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , , , , ,92 UNIVERSAL LIFE (Ελλάς) ΑΝΩΝΥΜΗ 18 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ , , , , , ,98 V.D.V. LEBEN INTERNATIONAL 19 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , , , , ,80 VICTORIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 20 ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ , , , , , ,95 VICTORIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ 21 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ , , , , ,08 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 22 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ , , , , , ,67 ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 23 ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , , , , ,66 ΑΛΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 24 ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , , , , ,58 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 25 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Γ ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε , , , , ,38 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 26 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ , , , , , ,47 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 27 ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ , , , , ,54 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 28 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ , , , , , ,35 ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 29 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ , , , , , ,91 30 ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.Α.Ε , , , , , ,50 ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 31 ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ , , , , , ,27 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 32 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , , , , ,67 ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 33 ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ , , , , , ,20 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 34 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ , , , , , ,39 ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 35 ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ , , , , ,06 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 36 ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 4.078, , , , , ,42 Σελίδα 17 από 103

18 2.2. ΠΙΝΑΚΑΣ 1α - TABLE 1α ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΧΡΗΣΗ ASSETS OF INSURANCE UNDERTAKINGS WITH THEIR HEAD OFFICE IN GREECE. YEAR Έξοδα Εγκατάστασης & Οφειλόμενο Κεφ. Σύνολο Επενδύσεων Σύνολο Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού Α/Α Επωνυμία Απαιτήσεις Σύνολο Ενεργητικού Intangible assets & Subscribed Prepayments and capital unpaid Investments Debtors Other Assets accrued income Total Assets ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΩΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 37 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ , , , , , ,70 ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 38 ΖΗΜΙΩΝ , , , , , ,59 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 39 ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ , , , , , ,42 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 40 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ , , , , , ,96 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 41 ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ , , , , , ,33 ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 42 ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ , , , , , ,30 ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 43 ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ. 538, , , , , ,14 ΙΜΠΕΡΙΑΛ Ελλάς Ανώνυμη Εταιρία 44 Γενικών Ασφαλίσεων 0, , , , , ,99 ΙΜΠΕΡΙΟ ΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 45 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε , , , , , ,89 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 46 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ A.E , , , , , ,54 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 47 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε , , , , ,86 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 48 ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ , , , , , ,65 ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 49 ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ , , , , ,03 ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 50 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ , , , , , ,87 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΛΑΪΦ ΑΝΩΝΥΜΗ 51 ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , , , , , ,68 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 52 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ , , , , , ,08 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 53 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ , , , , , ,03 ΛΑΪΚΗ ΖΩΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 54 ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , , , , ,56 ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , , , , ,58 ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 56 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ , , , , ,04 ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 57 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ , , , , , ,75 ΣΚΟΥΡΤΗΣ Γ.Η. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 58 ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ , , , , , ,95 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 59 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ , , , , , ,88 ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 60 ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , , , , ,77 61 ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΙΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Α.Ζ , , , , , ,13 Γενικά Σύνολα , , , , , ,47 Σελίδα 18 από 103

19 7/82 Πίνακας 1β 9/2/2009 Συμμετοχές & Επενδύσεις σε Συνδ. Επιχ. Μερ ΠΙΝΑΚΑΣ 1β - TABLE 1β ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΧΡΗΣΗ ASSETS - INVESTMENTS OF INSURANCE UNDERTAKINGS WITH THEIR HEAD OFFICE IN GREECE. YEAR Μετοχές Μερ. Μερίδια σε Επεν. Ομίλους Λοιπές Χρημ. Επενδύσεις Ομολογίες & Λοιποί Τίτλοι Σταθερού Εισ. Συμμετοχές & Επενδύσεις σε Συνδ. Επιχ. - Συμμετοχές Δάνεια σε Ασφ. Ζωής Α/Α Επωνυμία Ακίνητα & Ομόλ. Ζωής Investments in Other Financial Investments Investments for affiliated the benefit od lifeinsurance undertakings Shares and other and variable -yield Dept securities Loans Deposits policyholders who Land & Buildings participating interests securities and units in unit trusts and other fixedincome securities Participation in investment pools guaranteed by mortgages Other Loans Deposits with credit institutions with ceding Other undertakings bear the investment risk Total Investments ALLIANZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , , , , , , , , ,23 ALLIANZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2 ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ , , , , , , , ,54 3 CGU HELLAS Α.Ε.Γ.Α , , , , , , , ,12 COMMERCIAL VALUE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 4 ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ , , , , , , , , , ,33 D.A.S HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 5 ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , , , ,60 0 0, ,66 EFG ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 ΕΤΑΙΡΙΑΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ , , , , , , , ,18 EFG ΑΣΦΑΛΙΣΤΚΗ ΖΩΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , , , , , , , ,04 EULER HERMES EMPORIKI ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 8 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ , , , , , , ,30 Ενυπόθηκα Δάνεια Καταθέσεις Προθ/κών Λοιπές Επενδύσεις Εγγυήσεις σε Αντασφ/νες Επιχ. Επενδύσεις για Λογ/σμό Ασφαλισμένων Σύνολο Επενδύσεων GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ , , , , , , ,93 GENERALI LIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10 ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ , , , , , , , ,34 I.N.G ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 11 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ , , , , , , , , ,80 I.N.G ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ , , , , , , ,97 0 0, ,38 I.N.G ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 13 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ , , , , ,03 14 INCHCAPE ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Α.Ε.Α.Ζ , , , ,20 INTERNATIONAL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 15 ΕΤΑΙΡΙΑ , , , , ,75 269,72 0 0, ,67 LA VIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ , , , , , , , ,42 PROTON ΑΝΩΝΥΜΗ 17 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , , , , ,71 UNIVERSAL LIFE (Ελλάς) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 18 ΖΩΗΣ , , , , , , ,34 V.D.V. LEBEN INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 19 ΖΩΗΣ , , , , , , , ,71 Σελίδα 19 από 103

20 8/82 Πίνακας 1β 9/2/2009 Συμμετοχές & Επενδύσεις σε Συνδ. Επιχ. Μερ ΠΙΝΑΚΑΣ 1β - TABLE 1β ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΧΡΗΣΗ ASSETS - INVESTMENTS OF INSURANCE UNDERTAKINGS WITH THEIR HEAD OFFICE IN GREECE. YEAR Μετοχές Μερ. Μερίδια σε Επεν. Ομίλους Λοιπές Χρημ. Επενδύσεις Ομολογίες & Λοιποί Τίτλοι Σταθερού Εισ. Συμμετοχές & Επενδύσεις σε Συνδ. Επιχ. - Συμμετοχές Δάνεια σε Ασφ. Ζωής Α/Α Επωνυμία Ακίνητα & Ομόλ. Ζωής Investments in affiliated undertakings Other Financial Investments Shares and other Investments for the benefit od lifeinsurance and variable -yield Dept securities Loans Deposits policyholders who Land & Buildings participating interests securities and units in unit trusts and other fixedincome securities Participation in investment pools guaranteed by mortgages Other Loans Deposits with credit institutions with ceding Other undertakings bear the investment risk Total Investments VICTORIA ΑΝΩΝΥΜΗ 20 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ , , , , , ,95 0 0, ,32 VICTORIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ 21 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ,90 25, , , ,94 0 0, ,07 Ενυπόθηκα Δάνεια Καταθέσεις Προθ/κών Λοιπές Επενδύσεις Εγγυήσεις σε Αντασφ/νες Επιχ. Επενδύσεις για Λογ/σμό Ασφαλισμένων Σύνολο Επενδύσεων ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 22 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ , , , , , , , , , , ,47 ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 23 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , , , , ,85 ΑΛΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 24 ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , , , , , ,23 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Γ 25 ΣΙΔΕΡΗΣ Α.Ε , , , , ,35 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 26 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ , , , , , , , , ,35 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 27 ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ , , , , , , , , , ,08 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 28 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ , , , , , , , , ,99 ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 29 ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ , , , , , , , ,50 30 ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.Α.Ε ,62 0 0, ,62 ΓΕΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 31 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ , , , , , , , ,30 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 32 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , , , , ,06 0 0, ,27 ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 33 ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ , , , , ,28 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 34 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ , , , , , , , , , , ,42 ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 35 ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ , , , , ,06 0 0, ,71 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ 36 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ , , ,83 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΖΩΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 37 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ 0, , , , ,95 ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 38 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ , , , ,64 Σελίδα 20 από 103

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 0,02. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 396.572,90. Μείον: Αποσβέσεις 396.

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 0,02. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 396.572,90. Μείον: Αποσβέσεις 396. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.843.731,00

ΓΙΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.843.731,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.683.988,22 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 1.683.988,22 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.646.370,50 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 1.646.370,50 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται

προηγούμενη ανάλυση. 1 Στην περίπτωση που το ποσό των ακινήτων διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη περίοδο, θα εξηγείται ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : «ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α. & Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12891/05/Β/86/71 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-31/12/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 31/12/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΙΑ ΑΑΕΖ 30/06/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΙΑ ΑΑΕΖ 30/06/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/06/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1 30/06/2009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 30 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 20264/B/05/1989/8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2011 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2011-31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 0,00 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.744.980,46 ΓΙ ΑΚΙΝΗΤΑ 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 0,00 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.744.980,46 ΓΙ ΑΚΙΝΗΤΑ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 31/12/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00

Credit Agricole A.A.E.Z. AΡ. ΜΑΕ 49891/05/Β/01/8 31/12/2014 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 689.843,26. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 1.164.983,52 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-30/06/2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-30/06/2012 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-30/06/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε.

Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσεως ΣΥΝ.Π.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 31/12/2014 Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): Πανελλαδικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 49 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81

241,601.04 144,903.19 Γ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20,165,603.81 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2012-31/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ " MENTITEΡΡΑΝΙΑ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΓΕΜΗ 44941407000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1-30/09/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1 30/09/2010 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ I ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 Γ.Ε.ΜΗ. :1932801000 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Φεβρουάριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 69 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΙΟΣ 2006. ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ www.ethniki-asfalistiki.gr ΤΗΛ. 210 90 99 000 Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05/Β/86/20

ΜΑΙΟΣ 2006. ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 103-105 11 745 ΑΘΗΝΑ www.ethniki-asfalistiki.gr ΤΗΛ. 210 90 99 000 Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 12840/05/Β/86/20 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΜΑΙΟΣ 2006 ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Των. Ρεσμπίθα Σταυρούλας και Σιταρά Μαρίας - Πηγής. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κοσσιέρη Εβελίνα

Πτυχιακή εργασία. Των. Ρεσμπίθα Σταυρούλας και Σιταρά Μαρίας - Πηγής. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κοσσιέρη Εβελίνα ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Οι επιπτώσεις της ύφεσης στην οικονομία και πως επηρεάζεται στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα