ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρεί ας με την επωνυμία «ΣΑΡΛΑΣ ΝΙΚΑΣ ΕΝΔΥΜΑ ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΑΝΙ ΕΝΔΥΜΑ ΤΑ Α.Ε.»... 1 Δικαστικά Πρόσκληση προς αναγγελία δικαιώματος... 2 Προσκλήσεις Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩ ΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΑΚΕΠ Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέ λευση Ανακοινώσεις την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 5 Ασφαλιστικών Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙ ΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την επωνυμία «SINTRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΠΕΤΡΕ ΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «SIΝTRA ΑΒΕΕ»... 7 την επωνυμία «ΦΑΙΔΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚ ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «ΦΑΙΔΡΙΑΣ Α.Ε.»... 8 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΟΡΙΝΑ ΑΕ»... 9 την επωνυμία «ΣΥΝ ΤΕΧΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΥΝ ΤΕΧΝΕΤ ΑΕ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑ ΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού της Εται ρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΑΝΑΤΟΛΙ ΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ» Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Λ. ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗΣ Ε. ΚΑΤΣΕΛΗ Ε.Π.Ε» και δ.τ. «ΓΚΡΟΥΠΟ ΤΕΚΝΙΚΟ Ε.Π.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Εται ρειών της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΡΛΑΣ ΝΙΚΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΑΝΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Ε.» Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμ. 8430/ Απόφαση του Νομάρχη Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η μετατροπή της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Σ. ΣΑΡΛΑΣ INTERIORS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ ΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για τη δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΡΛΑΣ ΝΙΚΑΣ ΕΝΔΥΜΑ ΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΑΝΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Ε.» και πήρε αριθμό Μητρώου 68039/01Β/09/139 σύμφωνα

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει και το καταστατικό αυτής όπως καταρτίσθηκε με την αριθμ. 550/ πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιά Ιω άννας Κανελλοπούλου. Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: Επωνυμία: «ΣΑΡΛΑΣ ΝΙΚΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΑΝΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Ε.». Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος ΑΘΗ ΝΑΙΩΝ. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η εμπορία, παραγωγή, αγορά, πώληση (χονδρική ή λιανική), εισαγωγή και εξαγωγή ετοίμων ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ αυτών, κουρτινών, κάθε είδους υφασμάτων (νημάτων, κλωστών κ.λ.π.), υφασμάτων επι πλώσεων και λευκών ειδών, ως επίσης και η αντιπροσώ πευση διαφόρων εμπορικών και βιοτεχνικών οίκων εσω τερικού ή εξωτερικού που αφορά τα αν,ωτέρω είδη. β) Η αγορά και πώληση (χονδρική ή λιανική) ηλεκτρι κών, ειδών οικιακής χρήσεως, επίπλων, ως επίσης και η εισαγωγή, εξαγωγή και αντιπροσώπευση όλων των ανωτέρω. γ) Γενικά η παραγωγή και εμπορία, χονδρική ή λιανι κή, συναφών και παρεμφερών ειδών και εν γένει ειδών πολυκαταστήματος. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπο ρεί να συνιστά με φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και κοινοπραξίες, καθώς επίσης να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που υπάρχουν ή που θα συσταθούν στο μέλλον στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και να συμμετέ χει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς. Η εταιρεία μπορεί να ασκεί κάθε εν γένει δραστηριότητα που εξυ πηρετεί τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ποσό και Τρόπος Καταβολής του Μετοχικού Κεφα λαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ καταβλητέο ως εξής: Με την εισφορά της καθαρής θέσης της ΕΠΕ σύμφωνα με την από Έκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 ποσού ,00. Με την καταβολή μετρητών ύψους ,00. Μετοχές Είδος Μετοχών: ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 30 ευρώ η κάθε μία. Ημερομηνία έναρξης και λήξης της Εταιρικής Χρή σης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρ χίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την Αριθμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Θητεία αυτού: Το Δ.Σ. αποτελείται από 3 5 μέλη με 5ετή θητεία. Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η θη τεία του οποίου λήγει την αποτελείται από τους παρακάτω: 1) Σωτήριο Σαρλά του Ιωάννη και της Βασιλικής, έμπο ρο στο επάγγελμα, που γεννήθηκε στη Δροσοπηγή Κο ρινθίας την και κατοικεί στο Διόνυσο Αττικής, οδός Αριστοφάνους αριθμός 7, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ που εκ δόθηκε την από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ (Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ), Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. 2) Δημήτριο Νίκα του Όθωνα και της Αδαμαντίας, έμπορο στο επάγγελμα, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής την και κατοικεί στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδός Ήρας αριθμός 47, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ που εκ δόθηκε την από το Τ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ , (Δ.Ο.Υ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ), Αντιπρόεδρο. 3) Βασιλική Σαρλά του Σωτηρίου και της Ελένης, έμπο ρο στο επάγγελμα, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττι κής την και κατοικεί στη Δροσιά Αττικής, οδός Δερβενακίων αριθμός 34, κάτοχο του Δελτίου Αστυνο μικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ που εκδόθηκε την από το Τμήμα Ασφαλείας Ν. Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ (Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ), Μέλος του Δ.Σ. και 4) Θεοδώρα Σαρλά του Σωτηρίου και της Ελένης, έμπορο στο επάγγελμα, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής την και κατοικεί στο Διόνυσο Αττικής, οδός Τερψιχόρης αριθμός 49Α, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Π που εκ δόθηκε την από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ (Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ), μέλος του Δ.Σ. Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Τακτικός: Σαλούστρος Σταύρος, ΑΜΣΟΕΛ Αναπληρωματικός: Μπουντάς Σπύρος, ΑΜΣΟΕΛ Αθήνα, 24 Απριλίου 2009 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ (2) Πρόσκληση προς αναγγελία δικαιώματος Σύμφωνα με το διατακτικό της υπ αριθμ. 507/2008 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, προσκαλείται δημόσια ο κομιστής των κάτωθι επιταγών εκδόσεως του Κάρμελου Τσίλια, κατοίκου Κέρκυρας 1) της επιταγής με αριθμό της Τράπεζας Πειραιώς (κατάστημα Κέρκυρας) ποσού ευρώ με φερόμενη ημερομηνία εκδόσεως την ) της επιταγής με αριθμό της Τράπεζας Πειραι ώς (κατάστημα Κέρκυρας) ποσού ευρώ με φερό μενη ημερομηνία εκδόσεως την , 3) της επι ταγής με αριθμό της Τράπεζας Πειραιώς (κατάστημα Κέρκυρας) ποσού ευρώ με φερόμενη ημερομηνία εκδόσεως την , 4) της επιταγής με αριθμό της Τράπεζας Πειραιώς (κα τάστημα Κέρκυρας) ποσού ευρώ με φερόμενη ημερομηνία εκδόσεως την , 5) της επιταγής με αριθμό της Τράπεζας Πειραιώς (κατάστημα Κέρκυρας) ποσού ευρώ με φερόμενη ημερομηνία εκδόσεως την , πληρωτέες όλες σε διαταγή της αιτούσας εταιρείας με την επωνυμία «GE MEDICAL SYSTEMS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 η οποία εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής και εκ προσωπείται νόμιμα, καθώς και των κάτωθι επιταγών εκδόσεως της Χριστίνας Μιχαλάκη του Σπυρίδωνος κατοίκου Κερκύρας 1) της επιταγής με αριθμό της Τράπεζας ALPHA BANK (κατάστημα Κέρκυρας) την , 2) της επιταγής με αριθμό της Τράπεζας ALPHA BANK (κατάστημα Κέρκυρας) την , 3) της επιταγής με αριθμό της Τράπεζας ALPHA BANK (κατάστημα Κέρκυρας) την , 4) της επιταγής με αριθμό της Τράπεζας ALPHA BANK (κατάστημα Κέρκυρας) την , 5) της επιταγής με αριθμό της Τράπεζας ALPHA BANK (κατάστημα Κέρκυρας) την , 6) της επιταγής με αριθμό της Τράπεζας ALPHA BANK (κατάστημα Κέρκυρας) την , 7) της επιταγής με αριθμό της Τράπεζας ALPHA BANK (κατάστημα Κέρκυρας) την , 8) της επιταγής με αριθμό της Τράπεζας ALPHA BANK (κατάστημα Κέρκυρας) πο σού ευρώ με φερόμενη ημερομηνία εκδόσεως την , 9) της επιταγής με αριθμό της 1.712,15 ευρώ με φερόμενη ημερομηνία εκδόσεως την ) της επιταγής με αριθμό της 1.712,15 ευρώ με φερόμενη ημερομηνία εκδόσεως την , 11) της επιταγής με αριθμό της 1.712,15 ευρώ με φερόμενη ημερομηνία εκδόσεως την , 12) της επιταγής με αριθμό της ) της επιταγής με αριθμό της , 14) της επιταγής με αριθμό της , 15) της επιταγής με αριθμό της , 16) της επιταγής με αριθμό της , 17) της επιταγής με αριθμό της ευρώ με φερόμενη ημερομηνία εκδόσεως την , πληρωτέες όλες σε διαταγή της αιτούσας εταιρείας με την επωνυμία «GE MEDICAL SYSTEMS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, όπως αναγγείλει τα δικαιώματα του και εφ όσον κατέχει τις επιταγές αυτές να τις καταθέσει στην Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας μέσα σε εξή ντα (60) ημέρες από την τελευταία από τις παρακάτω δημοσιεύσεις: δημοσίευση της πρόσκλησης μία φορά σε μία ημερίσια εφυμερίδα που εκδίδεται στον Νομό Κερκύρας, μία φορά σε μία ημερίσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, όπως και στο δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και την τοιχοκόλληση της στην Αίθουσα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών άλλως θα απωλεσθεί η ισχύς των επιταγών αυτών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παροχή προς τον κομιστή των παραπάνω επιταγών κατά την διάρκεια της διαδι κασίας προσκλήσεως. Κέρκυρα, 19 Μαρτίου 2009 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (3) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα και του του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της έδρας αυτής, στην Ρόδο και επί της οδού Αρκαδίου αρ. 2, την Δευτέρα 18 Μαΐου 2009 και ώρα 10 π.μ., προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1, Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 2. Λοιπά θέματα Ανακοινώσεις Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερι κών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ., στον Ιδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπά νω έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, τα παρα στατικά της ιδιότητας τους ως μετόχων έγγραφα στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα να υποβάλλουν στην εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και έγγραφα τυχόν πληρεξου σιότητας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. Ρόδος, 22 Απριλίου 2009 Το Διοικητικό Συμβούλιο

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (4) Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΑΚΕΠ Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση. ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «ΑΚΕΠ Α.Ε.» (με ΑΡΜΑΕ: 67888/01/Β/09/89) Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εται ρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙ ΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΕΠ Α.Ε.» (με ΑΡ. ΜΑΕ: 67888/01/ Β/09/89), σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στα γραφεία της εται ρείας επί της οδού Τήνου αρ. 19 στο Δήμο Αθηναίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 1. Αλλαγή έδρας της εταιρείας. 2. Εκλογή νέου Δ.Σ. της εταιρείας Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαι τούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επανα ληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/1996 καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμ μορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας. Αθήνα 24 Απριλίου 2009 Το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (5) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙ ΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αριθμό μητρώου 39327/06/ Β/97/18: 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, η έκθεση δια χείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η επ αυτών έκ θεση των ελεγκτών για τη χρήση ) Το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο για τον έλεγχο της χρήσης ορίσθηκε ως τακτικός ελεγκτής ο Κοντοές Δημήτριος με AM ΣΟΕΛ και ως αναπληρωματικός ο Πέρρος Ιωάννης με AM ΣΟΕΛ 11951, μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕ ΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. Ο.Ε.» Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα. Αθήνα, 28 Απριλίου 2009 Με εντολή Υφυπουργού Η Τμηματάρχης ΒΑΣ. ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ (6) Ασφαλιστικών Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Την καταχωρήθηκε στο μητρώο ανώνυμων ασφαλιστικών εταιριών της υπηρεσίας μας, το από πρακτικό της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και αριθμό μητρώου 32888/05/Β/95/1, σύμφωνα με το οποίο πιστοποιήθηκε η πραγματοποίηση της ολοσχε ρούς κάλυψης και καταβολής της αύξησης του μετοχι κού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ( ) ευρώ, με την έκδοση ( ) νέων ονομαστικών μετοχών, αξίας (3) ευρώ της κάθε μιας και με την καταβολή μετρητών από τους παλαιούς μετόχους, κατά την αναλογία συμ μετοχής εκάστου εξ αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Ειδικότερα (10.050) ευρώ κατέβαλε ο Στέφα νος Βελλιάδης και ( ) ευρώ κατέβαλε ο Νικόλαος Βελλιάδης, σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της Αθήνα, 23 Απριλίου 2009 Με εντολή Υφυπουργού Η Τμηματάρχης ΖΩΗ ΔΗΜΟΥΛΑ (7) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SINTRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕ ΛΑΝΩΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ» και δ.τ. «SINTRA ABEE» Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτι κό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SINTRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΜΕΛΑ ΝΩΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και δ.τ. «SINTRA ABEE» και αριθμό Μητρώου 3212/01ΝΤ/Β/86/198 (1996) που εδρεύει στο Δήμο Π. ΦΑΛΗΡΟ (Πεντέλης 34) από τo οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Βλάσιος Τσιτσιμάνης του Νικολάου, κάτοικος Πε τρούπολης, οδός Ναζιανζηνού αρ. 37, κάτοχος του, υπ αριθμ. ΑΕ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ΤΑ Πετρούπολης που εκδόθηκε στις , με ΑΦΜ Δ,Ο.Υ. Πετρούπολης. Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Απόστολος Μπαξεβάνογλου του Νικολάου, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής, επί της οδού Κύπρου 2Α, κάτοχος του ΑΔΤ Ν , με ΑΦΜ , Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Geoffry Bromige του Ernest, κάτοικος Μάλαγας/Ισπα νίας, οδός Albatross Hill, Appartamento 50, Calle l J, La Cerquilia, Marbella 29661), κάτοχος Βρετανικού διαβατη ρίου , ΑΦΜ , Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκπροσώπηση: Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο Βλάσιο Τσιτσιμάνη, στον Απόστολο Μπαξεβάνογλου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Σωτήριο Λεονάρδο και στον Απόστολο Ορφανό, την ενάσκηση του συνόλου των δικαιωμάτων που προβλέπει ο νόμος και το κα ταστατικό. Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Βλάσιος Τσιτσιμά νης εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία έναντι τρίτων υπογράφων υπό την εταιρική επωνυμία ενεργώντας ατομικά για ποσά ύψους μέχρι χιλίων (1.000) Ευρώ. Ο Αντιπρόεδρος Απόστολος Μπαξεβάνογλου εκπρο σωπεί και δεσμεύει την εταιρεία έναντι τρίτων υπογρά φων υπό την εταιρική επωνυμία ενεργώντας ατομικά για ποσά ύψους μέχρι ένα εκατομμύριο ( ) Ευρώ. Ο Σωτήριος Λεονάρδος του Ιωάννη, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Αργυροκάστρου αρ. 69, κάτοχος του υπ αριθ. ΑΖ / δελτίου αστυνομικής ταυτό τητας του AT Παπάγου, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ Χολαργού και ο Απόστολος Ορφανός του Ηλία, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Νεύτωνας αρ. 16, κάτοχος του υπ αριθ. Π / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας ΙΘ Αθηνών, με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ Ηλιουπόλεως, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων υπογράφο ντες υπό την εταιρική επωνυμία ενεργώντας πάντο τε από κοινού για ποσά ύψους μέχρι ένα εκατομμύριο ( ) Ευρώ. Για ποσά ύψους άνω του, ενός εκατομμυρίου ( ) Ευρώ και μέχρι τεσσάρων εκατομμυρίων ( ) Ευρώ ο Αντιπρόεδρος Απόστολος Μπαξεβάνογλου με υποχρεωτική σύμπραξη είτε του Σωτηρίου Λεονάρδου είτε του Απόστολου Ορφανού εκπροσωπούν και δε σμεύουν την εταιρεία υπογράφοντες υπό την εταιρική επωνυμία ενεργώντας πάντοτε από κοινού. Για ποσά ύψους άνω των τεσσάρων εκατομμυρίων ( ) Ευρώ απαιτείται η προηγούμενη λήψη από φασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας παρέχει το δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Βλάσιο Τσιτσιμάνη, τον Αντι πρόεδρο Απόστολο Μπαξεβάνογλου, τον Σωτήριο Λε ονάρδο και τον Απόστολο Ορφανό. Ειδικότερα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Βλάσιο Τσιτσιμάνη, ο Αντιπρόεδρος, Απόστολος Μπα ξεβάνογλου, ο Σωτήριος Λεονάρδος και ο Απόστολος έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με τους ως άνω ορισθέντες περιορισμούς, θέτοντες την υπογραφή τους και την σφραγίδα της εταιρείας να ανοίγουν και να κλείνουν λογαριασμούς της εταιρείας, να αναλαμβάνουν χρήμα τα, να εισπράττουν, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθο γραφούν και να παραλαμβάνουν συναλλαγματικές, να εκδίδουν, οπισθογραφούν και να παραλαμβάνουν επιταγές ή άλλα «αξιόγραφα, να παραλαμβάνουν φορ τωτικές, να συμβάλλονται με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστο λών, το άνοιγμα πάσης φύσεως λογαριασμών, να προ βαίνουν σε αναλήψεις και να δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, να συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό, να δέχονται και να παραχωρούν υποθήκες και ενέχυρα, να ενεργούν και να αίρουν κατασχέσεις επί κινητών και ακινήτων, να προβαίνουν σε κάθε είδους αγωγές, να καταργούν δίκες, να ορίζουν διαιτητές και γενικά να προβαίνουν σε πράξεις διαχειρίσεως και γενικά να συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας. Ειδικότερα και επιπροσθέ τως των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα κάτωθι: Β) Για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε οιαδήποτε αρχή (ΊΚΑ, ΟΑΕΔ κλπ) για θέματα προσωπικού χορη γείται εξουσιοδότηση στον Άρη Μιχάλη του Βασιλείου, κάτοικο Σαρωνίδος Αττικής, οδός Αύρας αρ. 27, κατόχου του υπ αριθ. Χ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Β AT Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Λαυρίου. Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των πάσης φύσης Δημοσίων Αρ χών επιφυλασσόμενης της εφαρμογής των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων, ειδικά παρέχει την εξουσία στους i) Σωτήριο Λεονάρδο του Ιωάννη, που γεννήθηκε στις , κάτοικο. Παπάγου Αττικής, οδός Αργυροκά στρου αρ.69, κατόχου του υπ αριθ. ΑΖ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του AT Παπάγου, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ Χολαργού και ii) Θεόδωρο Καραβίτη του Σωτηρίου, κατοίκου Π. Φαλήρου Αττι κής, οδός Αρχιμήδους, αρ. 1, κάτοχος του υπ αριθμ. Ξ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστ. Τμήματος Καλλιθέας, με Α.Φ.M Δ.Ο.Υ Παλ. Φαλήρου, όπου ενεργώντας από κοινού ή και χω ριστά ο καθένας εκπροσωπούν ή μετ εξουσιοδοτούν τρίτους να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής και κάθε εν γένει Υπηρεσίας και ενώπιον κάθε Οργα νισμού και/ή Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου για κάθε είδους πράξη μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυ ρίου ( ) Ευρώ, ενώ ενώπιον των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (λ.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π) μόνο για την διευθέτηση θεμάτων παροχής κοινής ωφελείας ή ομοίως μετ εξουσιοδοτούν τρίτους και γι αυτούς τους σκοπούς. Δ) Για την μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό της

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ εταιρείας σε άλλο λογαριασμό της είτε σε λογαρι ασμό θυγατρικής εταιρείας στην Ελλάδα απαιτείται από κοινού η υπογραφή των Σωτηρίου Λεονάρδου και Απόστολου Ορφανού του Ηλία, που γεννήθηκε στις , κάτοικο Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Νεύτωνας αρ. 16, κατόχου του υπ αριθ. Π / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας ΙΘ Αθηνών, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ Ηλιουπόλεως. Ε) Για την έκδοση επιταγών και αξιόγραφων σε διατα γή Ελληνικού Δημοσίου ή του ΙΚΑ ή οποιουδήποτε άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμού του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα απαιτούνται από κοινού οι υπογραφές των Σωτηρίου Λεονάρδου και Θεόδωρου Καραβίτη. ΣΤ) Για την οπισθογράφηση επιταγών μέχρι του πο σού, του ενός εκατομμυρίου ( ) Ευρώ προς κα τάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας απαιτούνται οι υπογραφές των Σωτηρίου Λεονάρδου και Απόστολου Ορφανού από κοινού: Καλλιθέα, 21 Απριλίου 2009 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (8) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΙΔΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛ ΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «ΦΑΙΔΡΙΑΣ Α.Ε.» Την καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΦΑΙΔΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛ ΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ και δ.τ. «ΦΑΙΔΡΙΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 48040/01ΝΤ/ Β/01/81(2007) που εδρεύει στο Δήμο Π. ΦΑΛΗΡΟΥ (ΠΑΛ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 1 & ΜΩΡΑΪΤΙΝΗ 3) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέ χθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εται ρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Ηλίας Παπαγεωργίου του Δημητρίου και της Χρυ σάνθης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, επιχειρη ματίας, κάτοικος Αθηνών, οδός Ηρώδου Αττικού, αριθ. 5, κάτοχος του ΑΔΤ Χ /2002 του AT. Μυκόνου, ΑΦΜ και ΔΟΥ Μυκόνου. 2) Χριστιάνα Παπαγεωργίου του Ηλία, Αντιπρόεδρος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1970, κάτοικος Δροσι άς Αττικής, οδός Κωστή Παλαμά και Ντολγοπόλωφ 9, κάτοχος του με αριθμό Σ /1995 δελτίου ταυτότη τας του Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου με αριθμό φορολογικού μητρώου , ΔΟΥ Κηφισιάς, 3) Όλγα Κοράκη του Ματθαίου, μέλος, γεννηθείσα στην Χίο το έτος 1972 κάτοικος Γλυφάδας, οδός Επα μεινώνδα, αριθ. 85, κάτοχος του με αριθμό Ν /87 δελτίου ταυτότητας Δ ΑΤΑ Πειραιά και ΑΦΜ ΔΟΥ Γλυφάδας. 4) Νικόλαος Μιχαηλίδης του Βασιλείου και της Μαρίας, μέλος που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Διγενή Ακρίτα αριθμός 43, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ. αριθμόν Τ που εκδόθηκε το 1999 από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης με αριθμό φορολογικού μητρώου της Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης. 5) Κωνσταντίνος Κωτσιγιάννης του Νικολάου και της Μαρίας, μέλος γεννηθείς την στην Αθήνα, κά τοικος Πειραιώς, οδός Φιλελλήνων, αριθ. 5, ΑΔΤ υπ αριθ. ΑΕ008532/ , ΑΦΜ ΔΟΥ Γ Πειραιά. Εκπροσώπηση Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ότι την Εταιρεία θα εκπρο σωπούν ο πρόεδρος του Δ.Σ. Ηλίας Παπαγεωργίου, ο οποίος θα ενεργεί από μόνος του ή η Αντιπρόεδρος Χριστιάνα Παπαγεωργίου και το μέλος Νικόλαος Μιχα ηλίδης οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού. Στους ανωτέρω παρέχεται η εξουσία όπως με την υπογραφή τους, κατά ανωτέρω, δεσμεύουν και εκπρο σωπούν την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσι κό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και με κάθε Αρχή. Επίσης στον Πρόεδρο και στον νόμιμο αναπληρωτή του παρέχεται το δικαίωμα να επικυρώνει έγγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Από το ως άνω πρακτικό της Γ.Σ. προκύπτει ότι μονα δικός μέτοχος της ΑΕ είναι η ΣΑΝΤΑ ΕΛΕΝΑ ΑΞΕΤΕ (Π. Φάληρο, Π. Λεωφ. Ποσειδώνος 1 και Μωραϊτίνη 3, ΑΦΜ , ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ). Καλλιθέα, 21 Απριλίου 2009 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (9) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΟΡΙΝΑ ΑΕ» Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΟΡΙΝΑ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 7449/01ΝΤ/Β/86/222 με το οποίο εκλέχθηκε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩ ΑΝΝΟΥ ΤΡΕΧΑΣ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ. Μετά την αντικατάσταση αυτή η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου η θητεία λήγει στις έχει ως κατωτέρω: ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΕΧΑ, οδός Δεπάστα 1, Ν. Σμύρνη, ΑΔΤ Σ , ΑΦΜ: ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ 2η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΕΧΑΣ, οδός Δεπάστα 1, Ν. Σμύρ νη. ΑΔΤ: Φ , ΑΦΜ: ως ΑΝΤΙΡΠΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ, οδός Δεπάστα 1, Ν. Σμύρ νη, ΑΔΤ: Μ , ΑΦΜ: ως 1ος ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. ΟΛΥΜΠΙΑ συζ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΕΧΑ, οδός Δεπάστα 1, Ν.Σμύρνη, ΑΔΤ: Ξ , ΑΦΜ: ως ΜΕΛΟΣ.

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΣΜΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, οδός Δεπάστα 1, Ν. Σμύρνη, ΑΔΤ: ΑΒ , ΑΦΜ: ως ΜΕΛΟΣ. Κατά τα λοιπά ισχύει το από πρακτικό του Δ.Σ. Καλλιθέα, 23 Απριλίου 2009 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (10) την επωνυμία «ΣΥΝ ΤΕΧΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΥΝ ΤΕΧΝΕΤ ΑΕ» Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝ ΤΕΧΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΥΝ ΤΕΧΝΕΤ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 67341/01ΝΤ/Β/08/351, με το οποίο πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κε φαλαίου ,00 ευρώ. Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό η διεύθυνση των γραφείων της εταιρείας είναι: ΟΔΟΣ: Ελ. Βενιζέλου 75 ΔΗΜΟΣ: Καλλιθέα. Καλλιθέα, 21 Απριλίου 2009 Η Τμηματάρχης ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ (11) την επωνυμία «ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥ ΠΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΡΑΠΑΝΑ ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ» Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 51467/01ΝΤ/Β/02/68(2002), σύμφω να με το οποίο η ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥ ΠΩΤΙΚΗ ΑΕ εγγυάται προς την Τράπεζα Κύπρου Λτδ, Ελλάδος κάθε οφειλή της εταιρείας με την επωνυμία LITHOGRAPHIX OSET SUPPLIES ΕΠΕ προς αυτήν, μέχρι του ποσού των ,00 (ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙ ΑΔΩΝ). Καλλιθέα, 27 Απριλίου 2009 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (12) Ανακοίνωση τροποποίησης καταστατικού της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΝΑΤΟΛΙ ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ». Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 387/ Συμβ/κή πράξη της Συμβ/φου Θεσ/νίκης ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΝΤΣΙΔΟΥ του Ευαγγέλου που νόμιμα καταχωρήθηκε στο βιβλίο ΕΠΕ του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης με αυξ. αριθμ. Δημ. 432/ & AM 3910 οι εταίροι της ως άνω εταιρείας προέρχονται: Α) στην τροποποίηση του δευτέρου 2ου άρθρου του καταστατικού συμβολαίου, το οποίο άρθρο αναφέρεται στην έδρα της εταιρείας και Β) Στην τροποποίηση του άρθρου 4ου του καταστατι κού αυτού συμβολαίου τους, το οποίο αναφέρεται στον χρόνο διάρκειας της εταιρείας τους, τα οποία άρθρα τροποποιούμενα εφ εξής θα ισχύουν ως ακολούθως: Άρθρο 2ο Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλαμαριάς Θεσαλονίκης και ειδικώτερα ο επί της οδού Κυριακίδη αριθμός 1 επαγγελματικός χώρος. Η εταιρεία μπορεί με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που θα λαμβά νεται με πλειοψηφία του άρθρου 13 του νόμου 3190/1955, να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε κάθε πόλη της Ελλάδας, ή και του εξωτερικού και να καθορίζει τις εργασίες καθενός από αυτά και γενικά την λειτουργία τους. Άρθρο 4ο Η διάρκεια της εταιρείας ανανεώνεται και παρατεί νεται μέχρι την δεκάτη τετάρτη Απριλίου του έτους 2059 ( ). Πριν από την λήξη της, η διάρκεια της εταιρείας θα παρατείνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων τα τρία τέταρτα του εταιρικού κεφαλαίου. Η απόφαοη αυτή λύσης της εταιρείας πρέπει να υποβληθεί στις διατυπώ σεις δημοσιότητος του άρθρου 8 του νόμου 3190/1955. Θεσσαλονίκη, 24 Απριλίου 2009 Η Συμβολαιογράφος ΜΑΡΙΑΝΝΑ Ε. ΒΑΝΤΣΙΔΟΥ (13) Λύση της Εταιρείας Περιωρισμένης Ευθύνης με την επω νυμία «Λ. ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗΣ Ε. ΚΑΤΣΕΛΗ Ε.Π.Ε» και δ.τ. «ΓΚΡΟΥΠΟ ΤΕΚΝΙΚΟ Ε.Π.Ε.». Με το υπ αριθμόν της 23ης Απριλίου 2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιά ΜΑΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΑΝΤΩΝΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ, που νόμιμα κατα χωρήθηκε και δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά, με αριθμό μητρώου και αριθμό κατάθεσης 257/2009 της και με ομόφω νη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Ε.Π.Ε. με την επωνυμία «Λ. ΚΑΡΑΣΚΟΥΤΗΣ Ε. ΚΑΤΣΕΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΓΚΡΟΥΠΟ ΤΕΚΝΙΚΟ Ε.Π.Ε.» (Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Ε. Πειραιά), με

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3638 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.12.20 13:30:32 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1995 4 Απριλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13172 11 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1709 4 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7522 11 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά νυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10094 18 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5650 5 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12694 23 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13203 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2463 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1401 24 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 361 19 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 11809 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12516 25 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9838 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13057 1 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 33. Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11101 9 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 972 8 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 17 17 Φεβρουαρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3912 Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 21 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 14 Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ελ ληνική Διαχειριστική

Διαβάστε περισσότερα

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ενότητα Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα