VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005"

Transcript

1 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Το ετήσιο δελτίο έχει συνταχθεί µε σκοπό την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ αριθµ. 5/204/ απόφασης του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµό 1/319/ απόφαση του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ 1487/ ) ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ & ΤΟΥΣ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ Γενικές Πληροφορίες Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές Φορολογικοί Έλεγχοι 5 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ηµόσιες Προσφορές Αγοράς ή Ανταλλαγής Μετοχών 7 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Πληροφορίες για την τελευταία Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων Καταστατικοί Όροι Μεταβολής του Κεφαλαίου Μέτοχοι Μετοχική Σύνθεση Όµιλος Συµµετοχές άνω του 50% ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Πάγια περιουσιακά στοιχεία Εγκαταστάσεις Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Γήπεδα - Κτίρια Εγγυήσεις & Εµπράγµατες Ασφάλειες Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Ανάλυση Κύκλου Εργασιών της Εταιρείας ανά δραστηριότητα, προϊόν & γεωγραφική θέση Συµβάσεις µε Τρίτους ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής ικαστικές Εκκρεµότητες Μέσος Όρος Προσωπικού Επενδύσεις Στοιχεία Σχετικά µε τις Κυριότερες Επενδύσεις της Εταιρείας που ήδη Πραγµατοποιούνται Στοιχεία Σχετικά µε τις Κυριότερες Μέλλουσες Επενδύσεις της Εταιρείας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εξέλιξη Εργασιών και Αποτελεσµάτων της Εταιρείας Ανάλυση της Οικονοµικής Κατάστασης της Εταιρείας Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Εταιρείας 35 2

3 5.4 Αναµορφώσεις Αποτελεσµάτων και Ιδίων Κεφαλαίων Πίνακας Αναµορφωµένων Αποτελεσµάτων Πίνακας Αναµορφωµένων Ιδίων Κεφαλαίων Εξέλιξη Ενοποιηµένων Εργασιών και Αποτελεσµάτων Ανάλυση Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Αναµορφώσεις Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων και Ιδίων Κεφαλαίων Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Εταιρείας Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Αποτελέσµατα ανά Μετοχή Αποτελέσµατα της VIVERE A.E. ανά µετοχή Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα της VIVERE A.E. ανά µετοχή Έκθεση Συναλλαγών µε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ιοίκηση - ιεύθυνση Εργασιών Συµµετοχές Μελών.Σ. και των Κυρίων Μετόχων στο.σ. ή/και στο Κεφάλαιο άλλων Εταιρειών Κατάσταση Προσώπων που υπόκεινται στις διατάξεις του Άρθρου 8 της υπ αριθµ. 5/204/ απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Οργανόγραµµα της Εταιρείας ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε Εταιρείες που ενοποιήθηκαν στη χρήση που έληξε στις Θυγατρικές Εταιρείες Συγγενείς Εταιρείες Θυγατρικές Συγγενών Εταιρειών ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 69 3

4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 25316/06/Β/91/24 ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΩΣ Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό και µετά την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθµός 304, στο Χαλάνδρι Αττικής, στις 28 εκεµβρίου 2005, ηµέρα Τετάρτη και ώρα µ.µ. προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΕΩΣ 1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων τοιούτων της παρελθούσας εταιρικής χρήσεως από έως µαζί µε τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Έγκριση πίνακα διαθέσεως και διανοµής κερδών χρήσεως. 2. Απαλλαγή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για την εταιρική χρήση έως Λήψη απόφασης για τη διανοµή ή µη µερίσµατος και παροχή εξουσιοδότησης στο ιοικητικό Συµβούλιο να ορίσει το χρόνο πληρωµής αυτού. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωµατικών, για τη χρήση έως και έγκριση της αµοιβής τους. 5. Τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας µε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. 6. Προσαρµογή Πίνακα Χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων της από αποφασισθείσης αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 7. Εγκρίσεις συµβάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 23 α του ΚΝ 2190/ ιάφορα θέµατα ανακοινώσεις εγκρίσεις και λήψη αποφάσεων επ αυτών. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: Εάν έχουν µετατρέψει τις µετοχές τους σε άϋλη µορφή και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό, να δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν-µέσω του χειριστή τους-και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση έσµευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθµός 304, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης µέσα στην ίδια προθεσµία στα ως άνω γραφεία της εταιρείας. Εάν έχουν µετατρέψει τις µετοχές τους σε άϋλη µορφή και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό, να δεσµεύσουν µε δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών τη σχετική Βεβαίωση έσµευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθµός 304, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης µέσα στην ίδια προθεσµία στα ως άνω γραφεία της εταιρείας. Χαλάνδρι, 2 εκεµβρίου 2005 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4

5 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ & ΤΟΥΣ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ 1.1 Γενικές Πληροφορίες Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται στοιχεία σχετικά µε την κατάσταση, την εξέλιξη της δραστηριότητας των αποτελεσµάτων καθώς και των προοπτικών της VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (εφεξής VIVERE Α.Ε. ή «Εταιρεία») και σε ενοποιηµένο επίπεδο (εφεξής Όµιλος VIVERE Α.Ε. ή «Όµιλος») τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την επαρκή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού στα πλαίσια του άρθρου 16 της υπ αριθµ. 5/204/ απόφασης του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1487/ τεύχος Β. Το Ετήσιο ελτίο θα είναι διαθέσιµο τις εργάσιµες µέρες και ώρες στην έδρα της Εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 304, Χαλάνδρι) καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Στην ιστοσελίδα είναι επίσης αναρτηµένες και οι σχετικές οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου. Υπεύθυνοι για την σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Κωνσταντίνος Πηλαδάκης, Πρόεδρος & /νων Σύµβουλος της Εταιρείας, Λεωφ. Κηφισίας 304, Χαλάνδρι, τηλ Άννα Κριαρά-Τριανταφυλλίδου, Οικονοµική ιευθύντρια της Εταιρείας, Λεωφ. Κηφισίας 304, Χαλάνδρι, τηλ και οι οποίοι βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία τα οποία περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. εν εκκρεµούν σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτήν, δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση και στην περιουσιακή τους διάρθρωση. 1.2 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τον έλεγχο της υπερδωδεκάµηνης χρήσης που έκλεισε την , της χρήσης που έκλεισε την και της χρήσης που έκλεισε την , διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Ντζανάτος ηµήτρης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρείας GRANT THORNTON A.E. (Βασ. Κωνσταντίνου Αθήνα, τηλ ). Τον έλεγχο της ενοποιηµένης υπερδωδεκάµηνης χρήσης που έκλεισε την και των χρήσεων που έκλεισαν την & την , διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Ντζανάτος ηµήτρης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) της εταιρείας GRANT THORNTON A.E. (Βασ. Κωνσταντίνου Αθήνα, τηλ ). Τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται κάτω από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. 1.3 Φορολογικοί Έλεγχοι Η VIVERE Α.Ε. έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως την χρήση που έληξε στις Στις (Αρ. Πρωτ. 4920/ ) κατέθεσε αίτηση στο.ε.κ. ΑΘΗΝΩΝ για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων Ο εν λόγω φορολογικός έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί. Όσον αφορά στις θυγατρικές της εταιρείες: 5

6 Η εταιρεία COSMO ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε., έκανε χρήση των ευεργετικών διατάξεων του Ν. 3259/2004 και στις , αποδέχθηκε την υπ αριθµ /1 Πράξη Αποδοχής για το κλείσιµο των χρήσεων από την έναρξη της εταιρείας έως και την χρήση που έληξε στις , πληρώνοντας φόρο ύψους Στις η Εταιρεία κατάθεσε αίτηση (Αρ. Πρωτ. 3421/ ) στο ΠΕΚ Αθηνών για την διενέργεια φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων. Η εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε., έκανε χρήση των ευεργετικών διατάξεων του Ν. 3259/2004 και στις , αποδέχθηκε την υπ αριθµ /1 Πράξη Αποδοχής για το κλείσιµο των χρήσεων από την έναρξη της εταιρείας έως και την χρήση που έληξε στις , πληρώνοντας φόρο ύψους Στις η εταιρεία κατέθεσε αίτηση (Αρ. Πρωτ. 7705/ ) στη ΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης για την διενέργεια φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων. Η εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., έκανε χρήση των ευεργετικών διατάξεων του Ν. 3259/2004 και στις , αποδέχθηκε την υπ αριθµ /2 Πράξη Αποδοχής για το κλείσιµο των χρήσεων από την έναρξη της εταιρείας έως και την χρήση που έληξε στις , πληρώνοντας φόρο ύψους Στις η εταιρεία κατέθεσε αίτηση (Αρ. Πρωτ. 2616/ ) στο ΠΕΚ Πειραιά για την διενέργεια φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων. Η εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑ ΑΣ Ε.Π.Ε., έκανε χρήση των ευεργετικών διατάξεων του Ν. 3259/2004 και στις , αποδέχθηκε την υπ αριθµ /1 Πράξη Αποδοχής για το κλείσιµο των χρήσεων από την έναρξη της εταιρείας έως και την χρήση που έληξε στις , πληρώνοντας φόρο ύψους Στις η εταιρεία κατέθεσε αίτηση (Αρ. Πρωτ. 2617/ ) στο ΠΕΚ Πειραιά για την διενέργεια φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων. Στην παρούσα χρήση ενοποιήθηκε για πρώτη φορά η εταιρεία ΒΙΒΕΡΕ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε., η οποία διένυσε την πρώτη εταιρική της χρήση που έληξε την

7 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 2.1 ηµόσιες Προσφορές Αγοράς ή Ανταλλαγής Μετοχών Σηµειώνεται ότι στη τελευταία χρήση και τη τρέχουσα χρήση δεν έγιναν ηµόσιες Προσφορές τρίτων για τις µετοχές της Εταιρείας. Επιπλέον σηµειώνεται ότι στη τελευταία χρήση και τη τρέχουσα χρήση η Εταιρεία δεν έκανε ηµόσιες Προσφορές για τις µετοχές άλλης εταιρείας. 7

8 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ 3.1 Γενικές Πληροφορίες Η εταιρεία VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε διακριτικό τίτλο «VIVERE Α.Ε.» (εφεξής η Εταιρεία) είναι Ελληνική Ανώνυµη Εταιρεία και υπόκειται στο Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών. Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, µε αρ /06/Β/91/24. Με την από 2/8/2005 Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίστηκε η µεταφορά της εταιρικής έδρας της Εταιρείας από το ήµο Αγρινίου Αιτωλοακαρνανίας στο ήµο Χαλανδρίου Αττικής όπου η Εταιρεία διατηρεί τα γραφεία της, στην Λεωφόρο Κηφισίας 304, Τ.Κ , τηλ , µε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της. Η εταιρεία VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. (πρώην ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΑΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1976 (ΦΕΚ 2603/ ) ως Ε.Π.Ε. µε την επωνυµία ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, µετατράπηκε σε Α.Ε. στις (ΦΕΚ 4775/ και 121/ ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν..1297/1972 και του Κ.Ν. 2190/1920. Μετατράπηκε σε εταιρεία συµµετοχών (holding) και µετονοµάστηκε σε ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΑΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ µε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Με την από εξ αναβολής Ά Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία αποφάσισε την τροποποίηση της επωνυµίας της από ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΑΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ σε VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της. Στις εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας µε την ανώνυµη εταιρεία ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε απορρόφηση της τελευταίας από την Εταιρεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και την υπ αριθ. 1092/2002 πράξη της συµβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη. (ΦΕΚ 6548/ ). Η διάρκεια της Εταιρείας έχει ορισθεί σε πενήντα (50) χρόνια. Στην Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 2 ης Αυγούστου 2005, µεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η επέκταση του σκοπού της Εταιρείας στον τοµέα εκµετάλλευσης ακινήτων µε τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού ως εξής: Η απόκτηση µειοψηφικών ή πλειοψηφικών συµµετοχών σε ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο ή µη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τοµέα καθώς και η συνεργασία µε οποιοδήποτε τρόπο µε αυτές. Η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικού χαρακτήρα για οικονοµικά θέµατα, θέµατα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων, προς τις εταιρείες των οποίων έχει αποκτήσει συµµετοχή ή και τρίτες εταιρείες. Η εµπορία, αντιπροσώπευση και ενοικίαση ειδών µουσικής, ήχου και εικόνας, όπως δίσκοι, κασέτες, compactdiscs, Dvds, ηλεκτρονικών µηχανηµάτων ήχου, µουσικών οργάνων, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραµµάτων και αναλωσίµων αυτών, ειδών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και εν γένει τουριστικών ειδών. Η εµπορία, εισαγωγή και αντιπροσώπευση ειδών ρουχισµού, υποδηµάτων και πάσης φύσεως αξεσουάρ παιδικής, γυναικείας και ανδρικής ενδύσεως. Η πώληση µέσω διαδικτύου προϊόντων και υπηρεσιών µουσικής, εικόνας και ήχου, ειδών συναφών µε τη µουσική και την ψυχαγωγία εν γένει, ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραµµάτων και αναλώσιµων αυτών και ειδών τηλεφωνίας καθώς και η δηµιουργία, η επεξεργασία και η διαµόρφωση λογισµικού ψηφιακού περιεχοµένου κάθε µορφής και των τεχνικών χαρακτηριστικών αυτού. Η παραγωγή και διαχείριση προγράµµατος ραδιοφωνικών σταθµών. Η παροχή υπηρεσιών διαφήµισης, σε έντυπη, ηλεκτρονική ή ακουστική µορφή και εν γένει η παροχή υπηρεσιών προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών και η εµπορία ειδών συναφών µε την µουσική και την ψυχαγωγία εν γένει. Η πώληση µέσω διαδικτύου προϊόντων και υπηρεσιών µουσικής, εικόνας και ήχου, ειδών συναφών µε τη µουσική και την ψυχαγωγία εν γένει, ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραµµάτων και αναλώσιµων αυτών και ειδών 8

9 τηλεφωνίας καθώς και η δηµιουργία, η επεξεργασία και η διαµόρφωση λογισµικού ψηφιακού περιεχοµένου και των τεχνικών χαρακτηριστικών αυτού. Η ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, όπως καφέ-µπαρ, χώρων εστίασης και αναψυχής εν γένει. Κάθε δραστηριότητα τουριστικής επιχείρησης, όπως η οργάνωση ταξιδιών και εκδροµών, η µεταφορά τουριστών, η πρακτορεία και αντιπροσώπευση ηµεδαπών ή αλλοδαπών τουριστικών επιχειρήσεων, η αγορά, ενοικίαση και εκµετάλλευση µεταφορικών µέσων για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική δραστηριότητα. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία µπορεί να ιδρύει αυτοτελή τµήµατα τουριστικών επιχειρήσεων ή τουριστικά γραφεία και γραφεία ταξιδιών καθώς και να συνεργάζεται µε άλλες επιχειρήσεις ηµεδαπές ή αλλοδαπές που επιδιώκουν τον ίδιο ή συναφή σκοπό. Οι χρηµατοδοτήσεις, σύµφωνα µε το νόµο, φυσικών ή νοµικών προσώπων µε κεφάλαια της εταιρείας ή µέσω δανεισµού από ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρείες. Η αντιπροσώπευση ξένων χρηµατοοικονοµικών εταιρειών. Η διενέργεια µεσιτικών εργασιών σε οιασδήποτε µορφής αστικές συµβάσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των χρηµατοοικονοµικών (ενδεικτικά: ενυπόθηκων δανείων, καταναλωτικών δανείων, πιστωτικών καρτών, κ.λ.π.), δανείων κάθε µορφής, εκδόσεων πιστώσεων για εισαγωγικό ή εξαγωγικό εµπόριο. Η διαµεσολάβηση µεταξύ ασφαλιζοµένων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων και µεταξύ ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, ηµεδαπών ή αλλοδαπών, προς σύναψη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, προαιρετικών και συµβατικών. Η διαχείριση ασφαλιστικών συµβάσεων. Η παροχής συνδροµής και συµβουλών για την εκτέλεση ασφαλιστικών συµβάσεων. Η διενέργεια µελετών της ασφαλιστικής αγοράς, η είσπραξη ασφαλίστρων και η παροχή συµβουλευτικών και διαµεσολαβητικών υπηρεσιών σχετικά µε ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η αγορά, πώληση, µίσθωση και η εν γένει εκµετάλλευση ακινήτων, κτιρίων, κατοικιών, οικοπέδων και αγρών. Η διαχείριση επ' αµοιβή ακινήτων πάσης φύσεως. Η οικιστική και εµπορική ανάπτυξη γης. Η ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων παντός είδους σε ακίνητα της εταιρείας ή ξένα µε υλικά της εταιρείας ή µε ξένα υλικά. Η συµµετοχή στην εκτέλεση συναφών έργων. Η άσκηση οιασδήποτε δραστηριότητος συναφούς µε τις ανωτέρω. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία µπορεί να συνεργάζεται µε άλλες επιχειρήσεις, να αντιπροσωπεύει εταιρείες ανεξάρτητα από τον σκοπό και τον εταιρικό τους τύπο καθώς και να ιδρύει εταιρείες µε οποιοδήποτε επιχειρηµατικό αντικείµενο. Το 1995 η VIVERE Α.Ε. εισήχθη στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Σύµφωνα µε την επικαιροποιηµένη κωδικοποίηση της Ε.Σ.Υ.Ε. (ΣΤΑΚΟ 2003), η VIVERE Α.Ε. κατατάσσεται στους ακόλουθους κλάδους: ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΣΥΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Λιανικό εµπόριο κασετών µουσικής & βίντεο Χονδρικό εµπόριο δίσκων γραµµοφώνου κασετών και cd ιαφήµιση 3.2 Ιστορικό ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΑΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 µε την επωνυµία ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΠΕ και µε αντικείµενο δραστηριότητας την παραγωγή πλαστικών ειδών συσκευασίας αγροτικών προϊόντων. Το 1991 µετατράπηκε σε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και µετονοµάστηκε σε ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε. Μέσα στο 1995 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εισαγωγής της εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε την έκδοση µετοχών αξίας 1,47 και τιµή διάθεσης 3,22 έκαστη. Το 1999, η εταιρεία προέβη στην απόσχιση του κλάδου παραγωγής και εµπορίας πλαστικών, εµπορίας φύλλων επικάλυψης και ειδών θερµοκηπίων και συναφών αγαθών, καθώς και του λοιπού εµπορικού της κλάδου και την εισφορά του στην θυγατρικής της εταιρεία ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.. Με την απόσχιση του κλάδου 9

10 πλαστικών η εταιρεία µετατρέπεται σε εταιρεία συµµετοχών και µετονοµάζεται σε ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΑΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Τον Μάιο του 2002 το.σ της εταιρείας αποφάσισε α) τη συγχώνευση της ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΑΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. µε απορρόφηση της εταιρείας ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και β) την τροποποίηση της επωνυµίας από ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΑΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ σε VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η συγχώνευση των εταιρειών έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και την υπ αριθ. 1092/2002 πράξη της συµβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη. (ΦΕΚ 6548/ ) και ολοκληρώθηκε µε την απο απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Αρ. Πρωτ. Κ2-7243) που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ε. ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1995 από την κα. ωροθέα Καλκάκου, σύζυγος Παναγιώτη Καλκάκου και την κα. Σοφία ελούδη µε αντικείµενο δραστηριότητας την εµπορία CD και δίσκων µουσικής. Οι ηµεροµηνίες σταθµοί για τη εξέλιξη της εταιρείας είναι οι ακόλουθες: Ιανουάριος 1996: Έναρξη λειτουργίας του πρώτου καταστήµατος της εταιρείας ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ε. στην Αθήνα, Σταδίου 7-9. Φεβρουάριος 1997: Έναρξη λειτουργίας του δεύτερου καταστήµατος της εταιρείας ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ε. στο VILLAGE CENTER στο Μαρούσι. Ιούλιος 1997: Ίδρυση της εταιρείας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑ ΑΣ Ε.Π.Ε. στην οποία συµµετέχει µε ποσοστό 68% η εταιρεία ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ε Έναρξη λειτουργίας καταστήµατος στην Γλυφάδα. Απρίλιος 1998: Ίδρυση της εταιρείας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.Ε. στην οποία συµµετέχει µε ποσοστό 52% η εταιρεία ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ε. Έναρξη λειτουργίας πρώτου καταστήµατος στη Θέρµη, στις εγκαταστάσεις VILLAGE CENTER ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αύγουστος 1998: Ίδρυση της εταιρείας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Ε. στην οποία συµµετέχει µε ποσοστό 61% η εταιρεία ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ε. Έναρξη λειτουργίας πρώτου καταστήµατος στην Κρήτη. εκέµβριος 1998: Έναρξη λειτουργίας του δεύτερου καταστήµατος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Φεβρουάριος 1999: Είσοδος του στρατηγικού επενδυτή BARONVILLE LTD µε ποσοστό 15% µετά από µεταβίβαση µετοχών από τους αρχικούς µετόχους. Σεπτέµβριος 1999: Έναρξη λειτουργίας καταστήµατος στο Παγκράτι στο εµπορικό κέντρο που στεγάζονται τα VILLAGE CINEMAS εκέµβριος 1999: Έναρξη λειτουργίας καταστήµατος εντός του VILLAGE ENTERTAINMENT PARK στην περιοχή του Ρέντη. Απρίλιος 2000: Υπογράφεται προσύµφωνο µε την COSMOTE A.E. για την ίδρυση εταιρείας ηλεκτρονικού εµπορίου, στην οποία η εταιρεία ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ε. συµµετέχει µε ποσοστό 60%. Ιούνιος 2000: Έναρξη λειτουργίας του τρίτου καταστήµατος στην Θεσσαλονίκη στο πολυκατάστηµα Θεσσαλονίκης CARREFOUR. Νοέµβριος 2000: Η εταιρεία ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ε. αυξάνει το ποσοστό συµµετοχής της στα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Ε. το οποίο ανέρχεται πλέον σε 100%. Ιούλιος 2002: καταχωρείται στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας Αθηνών, Τοµέας Ανατολικής Αττικής, /νση Α.Ε. & Εµπορίου η διαγραφή της εταιρείας µετά την απορρόφηση της από την εταιρεία VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νοέµβριος 2003: Η Εκδότρια εξαγόρασε το 32% της θυγατρικής της εταιρείας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑ Α Ε.Π.Ε., κατέχοντας πλέον το 100% των µετοχών της εταιρείας. εκέµβριος 2003: Η Εκδότρια µείωσε το ποσοστό της στις θυγατρικές της εταιρείες ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε. και ECOTURN ABEE από 99,9% σε 49% και από 55% σε 49% αντίστοιχα. εκέµβριος 2003: Έναρξη λειτουργίας καταστήµατος στο ήµο Ιλίου στο νέο Εµπορικό Κέντρο Escape Center στην περιοχή του Πύργου Βασιλίσσης και παραπλεύρως του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, στο οποίο στεγάζονται 8 κινηµατογραφικές αίθουσες, καφετέριες, αίθουσα bowling, πολυκαταστήµατα κ.λ.π. εκέµβριος 2003: Έναρξη λειτουργίας καταστήµατος στη Πάτρα στο Ψυχαγωγικό Κέντρο Veso Mare, το οποίο περιλαµβάνει µεταξύ άλλων κινηµατογράφους, bowling, εστιατόρια, καφέ, fast service restaurants, πολυκαταστήµατα κ.λ.π. 10

11 Φεβρουάριος 2004: Μίσθωση καταστήµατος Virgin Megastore 400 τµ στο εµπορικό κέντρο της πόλης των Χανίων, µέσω της θυγατρικής της εταιρείας «ΚΙΜ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε έδρα τα Χανιά Κρήτης. Το νέο κατάστηµα λειτουργεί από τον Απρίλιο του Μάρτιος 2004: Μίσθωση καταστήµατος Virgin Megastore στο ισόγειο της εµπορικής στοάς του ανακατασκευασµένου σταδίου «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ» στο Νέο Φάληρο, το οποίο θα λειτουργήσει µέσα στον εκέµβριο του Μάρτιος 2004 : Στις η Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας αποφάσισε την µετατροπή των κοινών ανώνυµων µετοχών της εταιρείας σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, τροποποιώντας την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του καταστατικού. Η ανωτέρω τροποποίηση εγκρίθηκε µε την υπ' αριθµ. Κ2-1808/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Από την ευτέρα 8 Μαρτίου 2004 διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών οι µετοχές της Εταιρείας ως κοινές ονοµαστικές. Ιούνιος 2004 : Στις 17/6/2004 το Υπουργείο Ανάπτυξης µε Αριθ.Πρωτ. Κ2-7421, ενέκρινε τη συγχώνευση των εταιρειών VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, µε απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη. Μετά την συγχώνευση το κατάστηµα Virgin Megastore της Γλυφάδας ενσωµατώθηκε στο δίκτυο καταστηµάτων της Εταιρείας. εκέµβριος 2004: Έναρξη λειτουργίας καταστήµατος Virgin Megastore στην εµπορική στοά του σταδίου «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ» στο Νέο Φάληρο. Φεβρουάριος 2005: Έναρξη λειτουργίας καταστήµατος Virgin Megastore στο εµπορικό κέντρο «OLD CITY» στο Βόλο. Απρίλιος 2005: Έναρξη λειτουργίας καταστήµατος Virgin Megastore στο εµπορικό κέντρο «CITY GATE» στη Θεσσαλονίκη. Απρίλιος 2005: ιακοπή λειτουργίας του καταστήµατος Virgin Megastore στην εµπορική στοά του σταδίου «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ» στο Νέο Φάληρο. Απρίλιος 2005: Σύναψη µίσθωσης καταστήµατος Virgin Megastore στο εµπορικό κέντρο «THE MALL» της εταιρείας LAMDA DEVELOPMENT στο Μαρούσι. Ιούνιος 2005: Έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης των εταιρειών VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µε απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης το κατάστηµα Virgin Megastore του Ηρακλείου Κρήτης θα ενσωµατωθεί στο δίκτυο των καταστηµάτων της Εταιρείας. 3.3 Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2005 ανερχόταν σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 εκάστη, ήτοι ,70 και σχηµατίστηκε ως εξής: 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε δρχ. διαιρέθηκε σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας δρχ η µία (ΦΕΚ 4775/ ). Το ποσό καλύφθηκε α) µε την εισφορά της καθαρής θέσης της µετατραπείσης σε ανώνυµη εταιρεία, Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης «ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Αγρινίου ΕΠΕ» που ανήλθε σε δρχ., όπως καθορίσθηκε µε την υπ αριθµ. πρωτ. ΕΜ / εκτιµητική έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του κ. ν / 1920, β) µε την από αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της µετατραπείσης ΕΠΕ ποσού δρχ που καταβλήθηκε σε µετρητά (ΦΕΚ 1766/ ), και γ) µε καταβολή µετρητών ποσού δρχ 2. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας µειώθηκε η ονοµαστική αξία της κάθε µετοχής από δρχ σε δρχ ανά µετοχή και, κατά συνέπεια, ο αριθµός των µετοχών ανήλθε σε ονοµαστικές µετοχές. 3. Με την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας (ΦΕΚ 935/ ), το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας κατά δρχ µε την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας δρχ η κάθε µία. Η κάλυψη του ποσού της αύξησης έγινε ως εξής: α) κατά δρχ µε την υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας και β) κατά δρχ µε καταβολή µετρητών. Με την ολοκλήρωση της αύξησης αυτής, το συνολικό καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. και διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ η κάθε µία. 4. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας: α) µετετράπησαν ονοµαστικές µετοχές της Εταιρείας σε ανώνυµες, β) µειώθηκε η ονοµαστική αξία της κάθε µετοχής από δρχ. σε 500 δρχ. ανά µετοχή και γ) αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά δρχµε την έκδοση 11

12 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής 500 δρχ. και τιµής έκδοσης δρχ. ανά µετοχή. Κατά συνέπεια, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δρχ. διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε µία, εκ των οποίων οι είναι ονοµαστικές και οι ανώνυµες. 5. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας µετετράπησαν οι ονοµαστικές µετοχές σε ανώνυµες. Κατά συνέπεια, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήµερα σε δρχ. διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε µία. 6. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας κατά δρχ. µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 500 δρχ. σε 700 δρχ. Η κάλυψη του ποσού της αύξησης έγινε ως εξής: α) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του ν 2065/92 που προήλθε από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας ύψους δρχ. β) Με κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων αποθεµατικών του ν 1828/89 ύψους δρχ. γ) Με κεφαλαιοποίηση των αφορολογήτων αποθεµατικών που φορολογήθηκαν βάσει του ν 2579/98 ύψους δρχ. δ) Με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο για στρογγυλοποίηση ύψους δρχ. Με την ολοκλήρωση της αύξησης αυτής, κατά συνέπεια, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήµερα σε δρχ. διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 700 δρχ. η κάθε µία. 7. Με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η ονοµαστική αξία της µετοχής µειώθηκε από 700 δρχ. σε 175 δρχ. µε την έκδοση νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, οι οποίες θα διανεµηθούν δωρεάν στους παλαιούς µετόχους σε αναλογία 3 νέες σε κάθε 1 παλιά που κατέχουν και ακολούθως το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται εφεξής σε δέκα εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες ( ) ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 175 δρχ. η κάθε µετοχή. 8. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ µε την έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 175 δρχ. η κάθε µία και ανήλθε σε δρχ. διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 175 δρχ. η κάθε µία. 9. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ανακλήθηκε η αποφασισθείσα µε την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και κατά συνέπεια το µετοχικό κεφάλαιο παρέµεινε στο ποσό των δρχ. διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 175 δρχ. η κάθε µία. 10. Με την ίδια από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ., µε την έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας της κάθε µετοχής 175 δρχ. και ανήλθε σε δρχ., διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 175 δρχ. η κάθε µετοχή. 11. Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ανακλήθηκε η αποφασισθείσα µε την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 12. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας στις αποφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ,07 λόγω της συγχώνευσης µε την εταιρεία «ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΕ», η µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου σε και ταυτόχρονη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά ,72 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, για στρογγυλοποίηση και η µεταβολή της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας, µε αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετά την έγκριση από τις αρµόδιες αρχές των άνω αποφάσεων περί συγχωνεύσεως ανέρχεται σε και διαιρείται σε ανώνυµες κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 εκάστη. 13. Η Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας στις αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 έκαστη, έτσι ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει στο ύψος των ήτοι κοινές ονοµαστικές µετοχές αξίας 0,30 εκάστη. Η δε διαφορά από την έκδοση των νέων ονοµαστικών µετοχών υπέρ το άρτιο που θα προκύψει, ύψους ( Χ 0,45) θα αχθεί στο λογαριασµό «ειδικό αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές αξίας 0,30 εκάστη. 12

13 14. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας µέχρι του ποσού της κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13 α του ΚΝ 2190/1920, ήτοι κατά ,70, µέρος από την αύξηση του ποσού των ,00 πού είχε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της 29/03/2004,µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 έκαστη, έτσι ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει στο ύψος των ,70 διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 εκάστη. Η δε διαφορά από την έκδοση των νέων ονοµαστικών µετοχών υπέρ το άρτιο που έχει προκύψει, ύψους ,35 θα αχθεί στο λογαριασµό «Ειδικό αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ,70 διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 εκάστη. Επισηµαίνεται ότι στην Β Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας στις αποφασίστηκε η µετατροπή των κοινών ανώνυµων µετοχών σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, τροποποιώντας την παρ.1 του άρθρου 7 του καταστατικού. Ο πίνακας εξέλιξης του Μετοχικού Κεφαλαίου έχει ως εξής: ΗΜ/ΝΙΑ Γ.Σ. /.Σ. ΦΕΚ / / / / / / / / / ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟ/ΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝ/ΜΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛ/ΣΗ ΑΠΟΘ/ΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛ/ΣΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΠΕΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΕΣ & ΜΕΙΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ , , Επισηµαίνεται ότι η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της αποφάσισε να µεταβληθεί η ονοµαστική αξία εκάστης µετοχής από 0,30 σε 0.90 µε αντίστοιχη σύµπτυξη του αριθµού (της ποσότητας) των µετοχών από ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 σε ,67 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής 0,90. Εν συνεχεία αποφάσισε να µειωθεί το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ,29 µε µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής από 0,90 σε 0,60 και ταυτόχρονη αύξηση του µε κεφαλαιοποίηση µέρους των αποθεµατικών ποσού 8.502,59 για λόγους στρογγυλοποίησης, έτσι ώστε το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέρχεται στο ποσό των , διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,60 εκάστη. Τέλος η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε να αυξηθεί το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων υπέρ συγκεκριµένου επενδυτή και µε κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεως της Εταιρείας µε την έκδοση νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,60 έκαστη, έτσι ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας να ανέλθει στο ύψος των , ήτοι κοινές ονοµαστικές µετοχές αξίας 0,60 εκάστη. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετά την έγκριση από τις αρµόδιες αρχές της άνω απόφασης θα ανέλθει σε διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,60 εκάστη. 13

14 3.4 Πληροφορίες για την τελευταία Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων Η Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας στη συνεδρίαση της , µε ποσοστό απαρτίας 37,7%, αποφάσισε οµόφωνα την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά , µε καταβολή µετρητών, µε την έκδοση κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 η κάθε µια. Σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό ελτίο της Εταιρείας όπως αυτό εγκρίθηκε από το.σ. του Χρηµατιστηρίου Αθηνών τον Μάιο του 2004, τα νέα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση αυτή προορίζονταν να χρησιµοποιηθούν ως εξής: 1) Ποσό ή ποσοστό 16,97 % των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων, να χρησιµοποιηθεί για την αποπληρωµή του τραπεζικού δανεισµού της Εταιρείας, 2) Ποσό ή ποσοστό 43,82 % των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων να χρησιµοποιηθεί για τη χρηµατοδότηση και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας, 3) Ποσό ή 13,48 % των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων, να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη και επέκταση του εµπορικού δικτύου της Εταιρείας µε τη δηµιουργία πέντε (5) νέων καταστηµάτων Virgin Megastores, 4) Ποσό ή ποσοστό 22,05 % των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων να χρησιµοποιηθεί για την εισαγωγή της υπηρεσίας λιανικής πώλησης µουσικής µέσω διαδικτύου δια της ηλεκτρονικής τους µεταφοράς on-line και αποθήκευσης τους στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη ( downloading µουσικής) και 5) Ποσό ή ποσοστό 3,68 % των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων, να χρησιµοποιηθεί για την ανάπτυξη δικτύου ενοικίασης ψηφιακών οπτικό-ακουστικών δίσκων ( DVDs ). Λόγω µερικής κάλυψης της προβλεπόµενης στο Ενηµερωτικό ελτίο αύξησης, αυξήθηκε αφ ενός το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά ,70 και αφ ετέρου δε ο λογαριασµός «Ειδικό αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» κατά το ποσό των ,35. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν (συνολικά ,05 µείον έξοδα ) καθαρού ποσού ,05, διατέθηκαν µέχρι την ως ακολούθως; ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ THN ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (σε ευρώ) ΧΡΗΣΗ 1/7/2004- ΧΡΗΣΗ 1/1/2005- ΧΡΗΣΗ 1/7/ /12/ /6/ /12/2005 ΧΡΗΣΗ 1/1/ /6/2006 Σύνολο Έως 30/9/2004 (περίοδος 14/7-30/9/2004) ΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (σε ευρώ) Από 1/10 έως Από 1/1 έως 31/12/ /3/2005 Από 1/4 έως 30/6/2005 Α ΙΑΘΕΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (σε ευρώ) Σύνολο µέχρι την Την 30/6/ /6/2005 Α. απάνες έκδοσης ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Β. Κεφάλαιο κίνησης , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Γ. Νέες υπηρεσίες (downloading) , , , , , , , , , , ,05. Εµπορικό ίκτυο , , , , , , , , , , ,15 Ε. Μείωση Βραχυπρόθεσµου ανεισµού , , , , , , , , , , ,55 ΣΤ. Πληρωµή υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά ταµεία & ηµόσιο 0, ,66 0,00 0, ,66 0,00 0,00 0, , ,66 0,00 Ζ. Μείωση Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Σύνολο , , , , , , , , , , ,75 Σηµειώσεις: α) Στις πιστοποιήθηκε αύξηση κεφαλαίου µε δηµόσια εγγραφή συνολικού ποσού ,05 ( ,70 αύξηση κεφαλαίου και ,35 αύξηση της διαφοράς υπέρ το άρτιο) έναντι αποφασισµένης από τη ΓΣ της συνολικής αύξησης ,00 ( ,00 για κεφάλαιο και ,00 για διαφορά υπέρ το άρτιο). β) Λόγω της µη πλήρους κάλυψης της αποφασισµένης αύξησης, η Εταιρεία στην από ΓΣ των µετόχων της, τροποποίησε τον πίνακα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων που είχε περιληφθεί στο Ενηµερωτικό ελτίο της αύξησης κεφαλαίου. Η χρήση στο ενηµερωτικό δελτίο, εκτός των εξόδων έκδοσης, προβλέπονταν να είναι α) για κεφάλαιο κίνησης χιλ., β) νέες υπηρεσίες (Down loading) χιλ. γ) µείωση βραχυπρόθεσµου δανεισµού χιλ., δ) εµπορικό δίκτυο χιλ. και ε) δίκτυο καταστηµάτων DVD 300 χιλ. 14

15 γ) Ο υπολογισµός της µεταβολής στο κεφάλαιο κίνησης, αφορά το καθαρό κεφάλαιο κίνησης, χωρίς να έχουν περιληφθεί οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις για δάνεια και οι απαιτήσεις από τους µετόχους για την αύξηση του κεφαλαίου, µεταξύ των λογιστικών καταστάσεων της και τις που είναι η πλησιέστερη χρονικά στην αύξηση, λογιστική κατάσταση. δ) Λόγω της καθυστέρησης στην υλοποίηση της αύξησης, έγινε διάθεση κεφαλαίων από την ηµεροµηνία της απόφασης της ΓΣ για την αύξηση, µέχρι την ηµεροµηνία της αύξησης, ,74 για το εµπορικό δίκτυο. ε) Η προβλεπόµενη από τη ΓΣ της αύξηση του καθαρού κεφαλαίου κίνησης κατά , υλοποιήθηκε στο τρίµηνο που έγινε η αύξηση του κεφαλαίου και όχι σταδιακά, µε σκοπό τη βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης της Εταιρείας. στ) Επιπλέον, και προς το σκοπό της περαιτέρω βελτίωσης της χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσης της Εταιρείας, της ενίσχυσης της αναπτυξιακής πορείας της και της ανταπόκρισης σε φορολογικές, ασφαλιστικές και άλλες βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, η Εταιρεία στην από ΓΣ των µετόχων της αποφάσισε όπως µέρος των προοριζοµένων κεφαλαίων για τις νέες υπηρεσίες ποσού ,66 και το εµπορικό δίκτυο της Εταιρείας ποσού ,00 µεταφερθούν αντίστοιχα στην πληρωµή υποχρεώσεων της προς το ηµόσιο - Ασφαλιστικά ταµεία και στη µείωση βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων. Η µεταβολή αυτή δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 282 του Κανονισµού του Χ.Α. ζ) Τα αδιάθετα κεφάλαια της αύξησης ποσού ,75, στο σύνολό τους επέδρασαν στο καθαρό κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας, όπου είχαν µεταφερθεί µέχρι την Καταστατικοί Όροι Μεταβολής του Κεφαλαίου Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του ιοικητικού Συµβουλίου, κατά το άρθρο 13 του Κ.Ν. 2190/1920 ή τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 3.6 Μέτοχοι Μετοχική Σύνθεση Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 30/6/2005 ανερχόταν σε ,70 διαιρούµενο σε κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 εκάστη. Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας είχε την ηµεροµηνία αυτή ως ακολούθως: Μέτοχοι Αρ. Μετοχών ικαίωµα Ψήφου Πηλαδάκης Κωνσταντίνος ,54 % Καλκάκος Παναγιώτης ,82 % Φιλίππου Νικόλαος ,12 % Σύνολο ,49 % % Οι ενεχυριασµένες µετοχές των βασικών µετόχων κ.κ. Πηλαδάκη Κωνσταντίνου και Καλκάκου Παναγιώτη παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: ΠΗΛΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΕΙΣΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E Σύνολο ΚΑΛΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε Σύνολο

16 Επισηµαίνεται ότι ο κ. Κωνσταντίνος Πηλαδάκης έχει διατηρήσει τα δικαιώµατα ψήφου των ως άνω ενεχυριασµένων µετοχών του σε αντίθεση µε τον κ. Παναγιώτη Καλκάκο που δεν τα έχει διατηρήσει. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η µετοχική σύνθεση των µετόχων της Εταιρείας, µε ποσοστό µεγαλύτερο του 3 %, σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της 30ης Ιουνίου 2005: Μέτοχοι Αρ. Μετοχών ικαίωµα Ψήφου Πηλαδάκης Κωνσταντίνος ,54 % LAXEY GREEK INVESTMENTS LP ,33% Καλκάκος Παναγιώτης ,82 % Επενδυτικό Κοινό ,31 % Σύνολο ,00% *Σηµειώνεται ότι οι µέτοχοι κάτω του 3% ανέρχονται σε Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι µεταβολές του µετοχικού κεφαλαίου µε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 3%: % ΗΜ/ΝΙΑ ΜEΤΟΧΟΣ ΜΕΤΟΧEΣ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒΟΛHΣ % ΠΡΌ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛHΣ ΜΕΤΟΧΈΣ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛH % ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 12/03/01 Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ,18% ,79% 12/03/01 Β. ΚΑΤΣΑΡΗ 0 0% ,39% 16/03/01 Β. ΚΑΤΣΑΡΗ ,39% ,45% 20/03/02 Σ. ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ ,88% ,51% 20/03/02 Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ,79% ,15% 20/03/02 Κ ΠΗΛΑ ΑΚΗΣ 0 0,00% ,37% 20/03/02 Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ,15% ,52% 20/03/02 Σ. ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ ,51% ,70% 01/07/02 Κ ΠΗΛΑ ΑΚΗΣ ,37% ,21% 01/07/02 Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ,52% ,88% 01/07/02 Σ. ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ ,70% ,17% 01/07/02 Π.ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ,38% ,09% 01/07/02 Π.ΚΑΛΚΑΚΟΣ 0 0,00% ,70% 01/07/02 BARONVILE 0 0,00% ,74% 01/07/02 AΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ 0 0,00% ,44% 01/07/02 MIRACLE 0 0,00% ,75% 05/06/03 Κ ΠΗΛΑ ΑΚΗΣ ,21% ,07% 10/06/03 AΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ ,44% ,08% 11/06/03 Κ ΠΗΛΑ ΑΚΗΣ ,07% ,07% 04/09/03 BARONVILE ,74% ,42% 30/9/2003 BARONVILE ,42% ,41% 30/9/2003 Κ ΠΗΛΑ ΑΚΗΣ ,07% ,80% έως 15/1/04 BARONVILE ,42% 0 0,00% 16

17 έως 29/3/04 έως 29/3/04 έως 29/3/04 Κ ΠΗΛΑ ΑΚΗΣ ,80% ,15% Π.ΚΑΛΚΑΚΟΣ ,70% ,11% AΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ ,08% ,93% 19/4/04 AΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ ,93% ,22% Έως 30/4/04 Κ ΠΗΛΑ ΑΚΗΣ ,15% ,69% 18/5/04 Κ ΠΗΛΑ ΑΚΗΣ ,69% ,19% 27/5/04 Π.ΚΑΛΚΑΚΟΣ ,11% ,03% Έως 30/06/04 Π.ΚΑΛΚΑΚΟΣ ,03% ,79% 8/9/04 Κ ΠΗΛΑ ΑΚΗΣ ,19% ,67% 20/9/04 Κ ΠΗΛΑ ΑΚΗΣ ,67% ,15% 30/9/04 Κ ΠΗΛΑ ΑΚΗΣ ,53% ,43% 30/6/05 LAXEY GREEK INVESTMENTS LP 0 0 % ,33% 3.7 Όµιλος Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζεται η διάρθρωση του Οµίλου της VIVERE Α.Ε. την : VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Ε. 100% ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.Ε. 58% COSMO ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ε 60% ΒΙΒΕΡΕ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε. 100% Σύµφωνα µε το παραπάνω διάγραµµα, τα βασικά στοιχεία των εταιρειών που ενοποίησε η VIVERE Α.Ε. την έχουν ως εξής : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Ε. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1998 µε έδρα τον ήµο Ηρακλείου Κρήτης. Η Εκδότρια συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µε ποσοστό 100%. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.Ε. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1998 µε έδρα τον ήµο Θεσσαλονίκης. Η Εκδότρια συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µε ποσοστό 58%. COSMO ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ε Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2000 µε έδρα τον ήµο Χαλανδρίου. Η Εκδότρια συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µε ποσοστό 60%. ΒΙΒΕΡΕ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2004 µε έδρα τον ήµο ήµο Χαλανδρίου. Η Εκδότρια συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µε ποσοστό 100% πλήν µιας µετοχής. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Εταιρείας, υπεγράφη στις η συµβολαιογραφική πράξη της σύµβασης συγχώνευσης της Εκδότριας εταιρείας δια απορρόφησης της ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Μετά την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης της εποπτεύουσας αρχής, η απορροφούµενη εταιρεία λύεται χωρίς εκκαθάριση και η απορροφούσα εταιρεία VIVERE Α.Ε. υποκαθίσταται αυτοδικαίως και άνευ άλλης διατύπωσης στο σύνολο των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της απορροφούµενης. Το κατάστηµα VIRGIN MEGASTORE που διατηρεί η απορροφώµενη στο Ηράκλειο Κρήτης θα ενταχθεί στην αλυσίδα των υποκαταστηµάτων της VIVERE Α.Ε. 17

18 3.8 Συµµετοχές άνω του 50% Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι εταιρείες, στις οποίες η VIVERE Α.Ε. συµµετέχει, άµεσα ή έµµεσα, µε ποσοστό 50% και άνω. Εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Ε ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ Μετοχικό Κεφάλαιο % Συµ/χής % % Κατεχόµενες Μετοχές Ονοµαστική Αξία µετοχής , Ίδια Κεφάλαια Λογιστική Αξία Συµµετοχής ( ) ( ) ( ) ( ) COSMO ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΕ % , ΒΙΒΕΡΕ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΕ 60 99,99% ΚΙΜ ΑΕ %

19 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 4.1 Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της µε την εταιρεία ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η Εκδότρια δραστηριοποιείται στην εµπορία (λιανική πώληση) µέσω των καταστηµάτων της και στην αντιπροσώπευση ειδών µουσικής και ήχου, όπως δίσκοι, κασέτες, CD, ηλεκτρονικά µηχανήµατα ήχου, µουσικά όργανα, στην εµπορία ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραµµάτων και αναλώσιµων αυτών, ειδών κινητής τηλεφωνίας, στην εµπορία, εισαγωγή και αντιπροσώπευση ειδών ρουχισµού, υποδηµάτων και πάσης φύσεως αξεσουάρ παιδικής, γυναικείας και ανδρικής ενδύσεως, στην παροχή υπηρεσιών και στην εµπορία ειδών συναφών µε τη µουσική και την ψυχαγωγία εν γένει. Παράλληλα δραστηριοποιείται στην απόκτηση µειοψηφικών ή πλειοψηφικών συµµετοχών σε ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οποιουδήποτε τοµέα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ζήτηση για είδη µουσικής και ήχου είναι µακροπρόθεσµα το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον ενώ σε µεσο-βραχυπρόθεσµο επίπεδο είναι τα «πειρατικά προϊόντα», η εποχικότητα, και η επιλεκτικότητα των παραγγελιών: Πειρατικά προϊόντα Αντιπροσωπεύοντας περίπου το 40% της νόµιµης αγοράς της δισκογραφίας, τα πειρατικά προϊόντα αποτελούν πλέον την µάστιγα του κλάδου. Η δηµιουργία τεχνικών ασφαλιστικών δικλείδων αντιγραφής και η αποτελεσµατική δίωξη των δηµιουργών και εµπόρων των πειρατικών προϊόντων, αποτελεί την µοναδική λύση που θα οδηγήσει στην οριστική εξάλειψη του φαινοµένου. Εποχικότητα Σε περιόδους υψηλής αγοραστικής κίνησης (π.χ. Χριστούγεννα) η πολιτική της Εταιρείας αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση της αναγνωρισιµότητας και προβολής των καταστηµάτων ενώ σε περιόδους χαµηλής αγοραστικής κίνησης αυξάνεται η διαφηµιστική προβολή σε όλα τα επικοινωνιακά µέσα, όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα έντυπα και η υπαίθρια διαφήµιση. Στα πλαίσια της πολιτικής marketing που ακολουθεί η Εταιρεία για τις περιόδους χαµηλής αγοραστικής κίνησης, εντάσσεται και το πρόγραµµα προσφορών, σε χρηµατική είτε ποσοτική µορφή, σε διάφορα είδη µουσικής Επιλεκτικότητα των παραγγελιών Ο όγκος των νέων κυκλοφοριών στην Μ. Βρετανία και στις Η.Π.Α είναι πολύ µεγάλος, οπότε η καλή επιλογή των τίτλων που γίνεται από την Εταιρεία, παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση του επιτυχηµένου προφίλ που χαρακτηρίζει το δίκτυο καταστηµάτων της VIVERE Α.Ε. 4.2 Πάγια περιουσιακά στοιχεία Εγκαταστάσεις Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Τα σηµαντικότερα άϋλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι τα εµπορικά σήµατα που έχει κατοχυρώσει διεθνώς µέχρι την και τα οποία είναι τα εξής: ΣΗΜΑ ΧΩΡΑ ΑΡΧΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ VIVERE Entertainment Ελλάδα Υπ. Ανάπτυξης Γ.Γ. Εµπορίου ικαιούχος VIRGIN Ελλάδα Υπ. Ανάπτυξης Γ.Γ. Εµπορίου ικαίωµα χρήσης VIRGIN Ελλάδα Υπ. Ανάπτυξης Γ.Γ. Εµπορίου ικαίωµα χρήσης Virgin Megastore Ελλάδα Υπ. Ανάπτυξης Γ.Γ. Εµπορίου ικαίωµα χρήσης Megastore Ελλάδα Υπ. Ανάπτυξης Γ.Γ. Εµπορίου ικαίωµα χρήσης 19

20 Take it easy Ελλάδα Υπ. Ανάπτυξης Γ.Γ. Εµπορίου ικαιούχος Η διάρκεια χρήσης των ανωτέρω σηµάτων λήγει την Γήπεδα - Κτίρια Η Εταιρεία στις διαθέτει: Κατάστηµα συνολικής επιφάνειας 29,65 τ.µ. στην Αθήνα, στο ισόγειο εµπορικού κέντρου επί της συµβολής των οδών Υµηττού 110, Χρεµωνίδου και Ασπασίας στο Παγκράτι. Μισθωµένα Ακίνητα Εκτός του παραπάνω ιδιόκτητου ακινήτου, η VIVERE Α.Ε. µισθώνει τα εξής ακίνητα: ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α/Α ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.µ.) ΕΝΑΡΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ/ ΛΗΞΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 1. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙ (2ος όροφος) 2. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙ (1oς όροφος) Σεπ έτη (22/10/2012) Μαϊ έτη (30/04/2014) 3 ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 119,28 31-Οκτ-95 9 έτη (01/11/2004) 4. ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 533,25 21-Ιουλ έτη (31/08/2014) 5. ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ & ΓΡΑΝΙΚΟΥ- ΜΑΡΟΥΣΙ 6. ΥΜΗΤΤΟΥ 110Α & ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙ 7. ΥΜΗΤΤΟΥ 110Α & ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙ 492,64 13-Ιαν έτη (01/02/2009) 32,19 3-Μαρ-99 9 έτη (30/04/2008) 123,77 3-Μαρ-99 9 έτη (30/04/2008) Μέσο όρο τιµαρίθµου συν 2%, ελάχιστο όριο 5% είκτης Τιµών Καταναλωτή συν 2%, ελάχιστο όριο 5% είκτης Τιµών Καταναλωτή συν 2% είκτης Τιµών Καταναλωτή συν 3% είκτης Τιµών Καταναλωτή Μέσο όρο τιµαρίθµου συν 1%, Μέσο όρο τιµαρίθµου συν 1%, 8. ΘΗΒΩΝ - ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗΣ 1.040,58 4-Αυγ έτη (25/09/2014) 9. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 2- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Φεβ-02 2 έτη (28/02/2004) 10. ΛΕΩΦ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 67Α - ΙΛΙΟΝ Νοε έτη (11/12/2015) 11. ΜΑΙΖΩΝΟΣ 61-63, ΠΑΤΡΑ 317,44 1-Ιουλ έτη(31/07/2016) 12. ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΟΥΣΜΑΝΗ 26, ΓΛΥΦΑ Α 1.003,53 3-Νοε έτη (31/12/2012) 13. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΚΩΛΛΕΤΗ-ΡΟΥΛΙΑ- ΧΑΛΚΙ ΟΣ,ΘΕΣ/ΚΗ 14. ΑΡ.ΖΑΧΟΥ & ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΒΟΛΟΣ Σεπ έτη (31/08/2016) είκτης Τιµών Καταναλωτή συν 1% είκτης Τιµών Καταναλωτή είκτης Τιµών Καταναλωτή συν 1% είκτης Τιµών Καταναλωτή συν 3% είκτης Τιµών Καταναλωτή συν 2%, ανώτατο όριο 5% Έως 31/12/ ,40, το , από το 2008 ΤΚ συν 1 % Νοε έτη (2016) Έως 28/2/ , από 1/3/ , από 1/9/6 ΤΚ συν 1 % 15. LAMDA OLYMPIA VILLAGE AEAAA* Μαρ έτη (20/03/2017) είκτης Τιµών Καταναλωτή συν 1% Σηµειώνεται ότι τα µισθωµένα ακίνητα του Χαλανδρίου, της Αργυρούπολης και του Αγρινίου αποτελούν βοηθητικούς χώρους και όχι καταστήµατα. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το Π 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι ανωτέρω µισθώσεις ισχύουν αυτοδικαίως και εκ του νόµου για χρονικό διάστηµα δώδεκα ετών (12), ανεξαρτήτως αν έχουν συµφωνηθεί για βραχύτερο χρόνο. Η Εταιρεία εκτιµά ότι οι µισθώσεις θα παραταθούν αυτοδικαίως µέχρι τη συµπλήρωση δέκα έξι ετών (16) από την αρχική σύναψή τους κατ εφαρµογή του άρθρου 61 του ανωτέρω Π.. 20

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Γλυφάδα, Μάιος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ενότητα Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2001 Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 του.σ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01.01.2003-31.12.2003 AΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

2010 _ Ετήσιο Δελτίο

2010 _ Ετήσιο Δελτίο Ετήσιο Δελτίο _ 2010 «ΔΡΟΜΕΑΣ» ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2010 ΣΕΡΡΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ετήσιο

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Περιεχόµενα 1. Παρουσίαση της εταιρίας Γενικά Πληροφορίες για την εταιρία Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες προσφορές Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρίας Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» (Πρώην Info-Quest A.E.B.E.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ «ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

01.01.2005 31.12.2005... 49

01.01.2005 31.12.2005... 49 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 5/204/14.11.2000 και του άρθρου 1 της απόφασης 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΪΟΣ 2006 1 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02.06.2003 Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.946.589 ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 19.995.575,10,

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7.500.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 26 4. Στοιχεία αγορών X.A. 32 5. Απολογισμός εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 του Ν. 3401 / 2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΛΟΓΩ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί με σκοπό την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό, όπως αυτή καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 6

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑTA ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ BIOMHXANIKH ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. FOLLI FOLLIE GROUP ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα