Προγράµµατα χορήγησης µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του ιοικητικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.15.7.1 Προγράµµατα χορήγησης µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του ιοικητικού"

Transcript

1 S&B BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ («S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.») ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων σύµφωνα µε την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και την εισαγωγή των νέων µετοχών στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά , εφόσον η αύξηση καλυφθεί πλήρως, µε την έκδοση και διάθεση νέων κοινών, άυλων, ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,00 η κάθε µία και τιµής διάθεσης 4,00 για κάθε µία µετοχή, σε αναλογία 1 νέα µετοχή για κάθε 3 παλαιές µετοχές. Για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, εποµένως, υπό την επιφύλαξη των ρυθµίσεων που αφορούν στη διάθεση των τυχών αδιάθετων νέων µετοχών, εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το µετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί µέχρι το ποσό της κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, µόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ Ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού ελτίου είναι η

2 Πίνακας Περιεχοµένων 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιχειρηµατική ραστηριότητα και Σύντοµο Ιστορικό ιοίκηση της S&B Μετοχική Σύνθεση Πληροφορίες σχετικά µε τις Μετοχές της Εταιρίας Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση Εσόδων Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων και Περιόδου Επενδυτικοί Κίνδυνοι Έγγραφα µέσω παραποµπής Έγγραφα στη ιάθεση του Επενδυτικού Κοινού ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Εταιρία και τον Όµιλο Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τις Μετοχές της Εταιρίας ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπεύθυνα Πρόσωπα Πορίσµατα Νοµικού Ελέγχου Νόµιµοι Ελεγκτές Εκθέσεις ελέγχου των οικονοµικών χρήσεων 2006, 2007 και 2008 και έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσης περιόδου Βεβαίωση επί της επάρκειας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και Έκθεση Επισκόπησης της δήλωσης της Εταιρίας για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων και Περιόδου Φορολογικοί Έλεγχοι Πληροφορίες για τον Εκδότη Ιστορικό και ανάπτυξη Επενδύσεις Επενδύσεις Χρήσεων και περιόδου Τρέχουσες και Μελλοντικές Επενδύσεις Επιχορηγήσεις Πληροφορίες για τη ραστηριότητα της Εταιρίας και του Οµίλου Κυριότερες ραστηριότητες - Αγορές Κλάδος Βωξίτη Κλάδος Μπεντονίτη Κλάδος Περλίτη Κλάδος Otavi Κλάδος Stollberg Νέες δραστηριότητες Ορυχεία Μεταλλεία - Αποθέµατα Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας Υγιεινή & Ασφάλεια ίκτυο Πωλήσεων - ιανοµής Οργανωτική ιάρθρωση Οµίλου Πληροφορίες για τις συµµετοχές της S&B Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Ακίνητα, Εγκαταστάσεις, Εξοπλισµός Εγκαταστάσεις & εξοπλισµός Ασφαλιστικές Καλύψεις Εµπράγµατα Βάρη - Εγγυήσεις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Έρευνα & Ανάπτυξη, Εκµετάλλευση και Λειτουργία Μεταλλείων και Ορυχείων Έρευνα & Ανάπτυξη Εκµετάλλευση και Λειτουργία Μεταλλείων και Ορυχείων στην Ελλάδα

3 Εκµετάλλευση και Λειτουργία Μεταλλείων και Ορυχείων σε άλλες χώρες Νοµοθετικό πλαίσιο Ορυχεία Έρευνα και εκµετάλλευση βιοµηχανικών ορυκτών Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (υπ αριθµ. 11-5η/ Φ/ 17402/ υπουργική απόφαση του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων) Σηµαντικές Συµβάσεις Συµβάσεις Μισθώσεων Μεταλλείων & Ορυχείων µε το Ελληνικό ηµόσιο Σηµαντικές συµβάσεις µε Πελάτες Σηµαντικές Πιστωτικές ανειακές Συµβάσεις Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Οµίλου S&B Περιορισµοί στη Χρήση Κεφαλαίων Πληροφορίες για τις πηγές προέλευσης κεφαλαίων για επενδύσεις Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη Συναλλαγές µε τους Βασικούς Μετόχους Ενδοοµιλικές Συµβάσεις Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη σε επίπεδο Μητρικής και Οµίλου Χρήσεων 2006, 2007, 2008 και περιόδου Πληροφορίες για τις Τάσεις ιοικητικά, ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη ιοικητικό Συµβούλιο Επιτροπές Επιτροπή Ανθρωπίνων Πόρων Επιτροπή Ελέγχου Επιτροπή Προτάσεων Υποψηφιοτήτων (Nomination Committee), Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού Επιτροπή Συνταξιοδοτικού Προγράµµατος ηλώσεις µελών ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων και Ανώτερων ιοικητικών Στελεχών Αµοιβές και Οφέλη Συµβάσεις Ορισµένης ιάρκειας Μετοχές της Εταιρίας που κατέχονται από µέλη των ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων και από Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη Προγράµµατα χορήγησης µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και σε ιοικητικά Στελέχη Προγράµµατα χορήγησης µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και σε Στελέχη µέσω άσκησης δικαιωµάτων προαίρεσης (Stock Option Plan) Προγράµµατα µακροπρόθεσµων κινήτρων ιοικητικών Στελεχών (Long Term Incentives) Εταιρική ιακυβέρνηση Προσωπικό Μετοχική Σύνθεση Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τα Περιουσιακά Στοιχεία, τις Υποχρεώσεις, τη Χρηµατοοικονοµική Θέση και τα Αποτελέσµατα του Οµίλου Εταιρίες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσεων Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεων Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεων συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων

4 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ισολογισµών χρήσεων Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ταµειακών ροών Οµίλου S&B για τις χρήσεις Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις µεταβολές της Καθαρής Θέσης για τις χρήσεις Επεξηγηµατικές πληροφορίες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων Περιόδου Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενδιάµεσων αποτελεσµάτων περιόδου Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένης κατάστασης συνολικών εσόδων περιόδου Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενδιάµεσων ενοποιηµένων ισολογισµών περιόδου Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενδιάµεσων ταµειακών ροών περιόδου Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις µεταβολές της Καθαρής Θέσης της περιόδου Μερισµατική Πολιτική ικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες Σηµαντικές αλλαγές στη Χρηµατοοικονοµική ή Εµπορική Θέση της Εταιρίας Πρόσθετες Πληροφορίες Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Ιδρυτική πράξη και Καταστατικό Έγγραφα µέσω Παραποµπής Έγγραφα στη ιάθεση του Επενδυτικού Κοινού ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ήλωση για την επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης Κεφαλαιακή ιάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος του Οµίλου S&B Λόγοι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση των Εσόδων Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ήλωση Βασικών Μετόχων ιαδικασία Άσκησης ικαιωµάτων Προτίµησης και ικαιωµάτων Προεγγραφής Αποκοπή ικαιώµατος ιαδικασία άσκησης ικαιωµάτων Προτίµησης ικαίωµα προεγγραφής Κάλυψη / υνατότητα υπαναχώρησης Προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου Πληροφορίες σχετικά µε τις Μετοχές της Εκδότριας Γενικά ικαιώµατα Μετόχων Φορολογία Μερισµάτων Φορολογία του κέρδους από την πώληση µετοχών εταιριών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Μείωση ιασποράς Αραίωση (Dilution) απάνες Έκδοσης Σύγκρουση Συµφερόντων

5 Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο περιλαµβάνει δηλώσεις που αφορούν στις δραστηριότητες του οµίλου S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (εφεξής «ο Όµιλος» ή «ο Όµιλος S&B») και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. ηλώσεις, που δεν αφορούν ιστορικά γεγονότα, καθώς και εκφράσεις των προσδοκιών και των πεποιθήσεών της ιοίκησης του Οµίλου είναι από τη φύση τους προβλέψεις που βασίζονται στα υφιστάµενα σχέδια του Οµίλου και στους υπολογισµούς του. Τέτοιου είδους δηλώσεις περιλαµβάνουν προβλέψεις που αναφέρονται στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του Οµίλου, στις προσδοκίες του Οµίλου αναφορικά σε µελλοντικές δραστηριότητές του, τα ακαθάριστα κέρδη και την κερδοφορία του, τη ρευστότητα και τις πηγές των κεφαλαίων του, στην επιχειρηµατική στρατηγική του και σε άλλα σχέδια και στόχους αναφορικά σε µελλοντικές δραστηριότητες, καθώς και άλλες δηλώσεις που δεν αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα. Αυτές οι δηλώσεις σε µερικές περιπτώσεις µπορούν να αναγνωριστούν από τη χρήση ορολογίας που ενέχει το στοιχείο της εκτίµησης όπως «αναζητά», «σκοπεύει», «στοχεύει», «αναµένει», «θα», «µπορεί», «πιστεύει», «θα πρέπει», «περιµένει», «προβλέπει», «πιθανότητα», «κίνδυνος», «στόχος», «σκοπός», «εκτίµηση», «µελλοντικά», «ενδεχόµενα», «προβλέπει», «εκτιµάται» και άλλες παρόµοιες εκφράσεις. Αυτές οι δηλώσεις µπορούν να βρεθούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στις παρακάτω ενότητες του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου «Παράγοντες Κινδύνου», «Πληροφορίες για τη ραστηριότητα της Εταιρίας και του Οµίλου», «Ορυχεία Μεταλλεία Αποθέµατα», «Εκµετάλλευση και Λειτουργία Μεταλλείων και Ορυχείων στην Ελλάδα», «Εκµετάλλευση και Λειτουργία Μεταλλείων και Ορυχείων σε άλλες χώρες» «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις», «Πληροφορίες για τις Τάσεις»και αλλού. Οι δηλώσεις αυτές αντανακλούν τις τρέχουσες απόψεις της ιοίκησης του Οµίλου σχετικά µε µελλοντικά γεγονότα και υπόκειται σε γνωστούς ή/και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις. Πολλοί παράγοντες δύνανται να οδηγήσουν τα πραγµατικά αποτελέσµατα, την απόδοση ή τα επιτεύγµατα του Οµίλου να διαφέρουν από τα µελλοντικά συµπεράσµατα, την απόδοση ή και τα επιτεύγµατα που ενδέχεται να διατυπώνονται άµεσα ή έµµεσα στις εν λόγω δηλώσεις. Είναι επίσης πιθανό όλες ή κάποιες από αυτές τις προβλέψεις να µη συµβούν καθόλου. 4

6 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν ενηµερωτικό δελτίο (στο εξής το «Ενηµερωτικό ελτίο»), αφορά στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών (στο εξής η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») της εταιρίας «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής «η S&B» ή «η Εταιρία» ή «η Εκδότρια») µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων της και την εισαγωγή των νέων µετοχών στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»). Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ελτίου. Συνεπώς κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενηµερωτικού ελτίου ως σύνολο. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες, που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ασκείται ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί µε τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Ενηµερωτικού ελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλλαν το Περιληπτικό Σηµείωµα, συµπεριλαµβανόµενης οποιασδήποτε µετάφρασής του και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν. 3401/2005, αποδίδεται αστική ευθύνη µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια, όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου. Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και του ιστορικού, της ιοίκησης, της µετοχικής σύνθεσης, των πληροφοριών σχετικά µε τις µετοχές της Εταιρίας, των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών του οµίλου S&B (εφεξής «ο Όµιλος» ή «Όµιλος S&B»), των επενδυτικών κινδύνων, των στοιχείων της παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της χρήσης των εσόδων. 1.1 Επιχειρηµατική ραστηριότητα και Σύντοµο Ιστορικό Ο Όµιλος S&B ξεκίνησε το 1934 στην Ελλάδα, µε δύο µεταλλευτικές εταιρίες: την Α.Ε.Μ. Βωξίται Παρνασσού και την Α.Ε.Ε. Αργυροµεταλλευµάτων & Βαρυτίνης. Η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., µητρική εταιρία του Οµίλου S&B, σχηµατίστηκε από τη συγχώνευση αυτών των δύο εταιριών το 1996, ενώ η εταιρική της επωνυµία τροποποιήθηκε σε «S&B BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» το Ο Όµιλος της S&B δραστηριοποιείται στα βιοµηχανικά ορυκτά και µεταλλεύµατα και κυρίως στους παρακάτω κλάδους προϊόντων: Μπεντονίτη Περλίτη Βωξίτη Συλλιπασµάτων Συνεχούς Χύτευσης («Συλλιπάσµατα» ή «Stollberg») Otavi Η Εταιρία εκµεταλλεύεται ορυχεία µπεντονίτη, και περλίτη κυρίως στη νήσο Μήλο. Παράλληλα, οι θυγατρικές της Εταιρίας εκµεταλλεύονται ορυχεία στις χώρες Ιταλία (Σαρδηνία), Γεωργία, Τουρκία, Κίνα, Βουλγαρία, Γερµανία, Ουγγαρία, Μαρόκο και Η.Π.Α. 5

7 Επίσης, η Εταιρία εκµεταλλεύεται µεταλλεία βωξίτη στην περιοχή Παρνασσού Γκιώνας, στoν Ελικώνα και στη Σαρδηνία. Τέλος, εµπορεύεται εξειδικευµένα βιοµηχανικά ορυκτά όπως σποδουµένιο, βολλαστονίτη, φρυγµένο βωξίτη, καολίνη κ.α. υπό την επωνυµία Otavi. Tα συλλιπάσµατα χύτευσης του κλάδου Stollberg αποτελούν σειρά εξειδικευµένων και υψηλής προστιθέµενης αξίας προϊόντων που χρησιµοποιούνται για την υποβοήθηση της παραγωγής χάλυβα µε τη µέθοδο της συνεχούς χύτευσης. H Εταιρία απασχολεί 709 υπαλλήλους και ο Όµιλος (Εταιρία και ενοποιούµενες εταιρίες) άτοµα (στοιχεία ). Εκτός των ελληνικών συνόρων ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στις Ηνωµένες Πολιτείες, στην Άπω Ανατολή και στη Λατινική Αµερική. 6

8 1.2 ιοίκηση της S&B ιοικητικό Συµβούλιο Η ιοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το ιοικητικό της Συµβούλιο. Το παρόν ιοικητικό Συµβούλιο της S&B εξελέγη µε απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 14ης Μαΐου 2008, αποτελείται από 15 µέλη, συγκροτήθηκε σε σώµα δυνάµει του από πρακτικού του ιοικητικού Συµβουλίου και έχει την ακόλουθη σύνθεση: Ον οµατ επώ ν υµο Θέση στ ο.σ. Ιδιότ ητ α Μ έλ ους Αικ ατερίν η Κυριακ οπούλου του Γεωργ ίου Ο δυσσέας Κυριακ όπουλ ος του Παρασκ ευά Εµµανουήλ Ι. Βούλ γαρης του Ιωάν νη Ηµεροµην ία Εκ λ ογ ής Επίτιµη Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος Α ντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος Ευθύµιος Βιδάλης του Ορέστη ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος Στέλ ιος Αργυρός του Αλέξαν δρου Ιάκωβος Γεωργάνας του Γεωργ ίου Μέλ ος Μέλ ος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Μιχαήλ Καραµίχας του Ιωάννη Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Ιωάν νης Καρκαλέµης του Παν αγ ιώτη Φλώρα-Μαρία Κυριακ οπούλ ου του Παρασκευά Ραφαήλ Μωυσής του Α σερ Νίκ ος Νανόπουλ ος του Κων σταντίν ου Καλυψώ - Μαρία Νοµικ ού του Αναστασίου Ιωάν νης Οικ ον οµόπουλος του Νικ ολάου Ελ ένη Παπακ ων σταντίν ου του Μιχαήλ Αλέξαν δρος Σαρρηγ εωργ ίου του Παναγιώτη Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μέλος Μέλ ος Μέλ ος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μέλ ος Μέλ ος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Η επαγγελµατική διεύθυνση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου είναι Α. Μεταξά 15, Κηφισιά. Η διάρκεια της θητείας των συµβούλων είναι τριετής, αρχίζει την ενδέκατη ηµέρα µετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εκλογής τους και λήγει τη δέκατη ηµέρα µετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου τους. Ανώτερα διοικητικά στελέχη και εποπτικά όργανα Ανώτερα διοικητικά στελέχη και εποπτικά όργανα της S&B αποτελούν τα µέλη του ιοικητικού της Συµβουλίου και η Επιτροπή Ελέγχου τα µέλη της οποίας είναι οι κ.κ. Ε. Βούλγαρης, Ι. Γεωργάνας, Γ. Καρκαλέµης και Ε. Παπακωνσταντίνου. 7

9 1.3 Μετοχική Σύνθεση Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας κατά την είναι η ακόλουθη: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Στοιχεία Μετόχου Πατρώνυµο Αριθµός Μετοχών Αριθµός ικαιωµάτων Ψήφου (βάσει του νόµου 3556/2007) % επί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου (βάσει του νόµου 3556/2007) Αικατερίνη Κυριακοπούλου Οδυσσέας Κυριακόπουλος Φλώρα - Μαρία Κυριακοπούλου Γεώργιος (1) 51,295 Παρασκευάς (2) (3) 3,128 Παρασκευάς (3) 4,679 SCR-SIBELCO N.V. - 0 (4) ,979 Λοιποί Μέτοχοι 5% (5) ,212 Ίδιες µετοχές (6) Σύνολο (6) ,00 Πηγή: Εταιρία, βάσει των TR-1 γνωστοποιήσεων που έχουν υποβληθεί στην Εταιρία και επιστολών που έχουν αποσταλεί στην Εταιρία για τη δέσµευση των µετοχών ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την των µετοχών της Εταιρίας και του Μετοχολογίου της (1) Η κα Αικατερίνη Κυριακοπούλου, πέραν των δικαιωµάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε µετοχές επί των οποίων η ίδια έχει πλήρη κυριότητα, ασκεί επίσης τα δικαιώµατα ψήφου που αντιστοιχούν σε µετοχές ψιλής κυριότητας του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου και µετοχές ψιλής κυριότητας της κας Φλώρας Μαρίας Κυριακοπούλου σύµφωνα µε σύµβαση επικαρπίας, που έχει συνάψει, αντίστοιχα, µε τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο και την κα Φλώρα Μαρία Κυριακοπούλου, όπου συµφωνείται ότι η κα Αικατερίνη Κυριακοπούλου θα δικαιούται να ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου επί των ως άνω µετοχών ως επικαρπώτρια. (2) κοινές ονοµαστικές µετοχές του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου έχουν ενεχυριαστεί υπέρ της EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρία. Σύµφωνα µε την σχετική σύµβαση ενεχύρασης µετοχών, τα δικαιώµατα ψήφου ασκούνται από τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο. (3) Τα δικαιώµατα ψήφου για µετοχές ψιλής κυριότητας του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου και µετοχές ψιλής κυριότητας της κας Φλώρας Μαρίας Κυριακοπούλου ασκούνται από την κα Αικατερίνη Κυριακοπούλου, ως επικαρπώτρια, βάσει της ως άνω αναφερθείσας σύµβασης επικαρπίας. (4) Στο µετοχολόγιο της Εταιρίας εµφανίζονται α) η EOC EQUITY LIMITED ως κάτοχος µετοχών και β) η Morgan Stanley & Co International plc ως κάτοχος µετοχών. Σύµφωνα µε την από 26 Σεπτεµβρίου 2008 υποβολή στην Εκδότρια του εντύπου γνωστοποίησης TR-1 από τη SCR-Sibelco N.V. και σύµφωνα µε επιστολές που έχουν αποσταλεί στην Εταιρία για τη δέσµευση των εν λόγω µετοχών ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας την , η EOC EQUITY LIMITED και η Morgan Stanley & Co International plc κατέχουν τις εν λόγω µετοχές για λογαριασµό της εταιρίας SCR-SIBELCO N.V. η οποία και ελέγχει τα δικαιώµατα ψήφου. (5) Στους «Λοιπούς µετόχους <5%» συµπεριλαµβάνονται α) η EOC EQUITY LIMITED ως κάτοχος µετοχών και β) η Morgan Stanley & Co International plc ως κάτοχος µετοχών. Σύµφωνα µε την από 26 Σεπτεµβρίου 2008 υποβολή στην Εκδότρια του εντύπου γνωστοποίησης TR-1 από τη SCR-Sibelco N.V. και σύµφωνα µε επιστολές που έχουν αποσταλεί στην Εταιρία για τη δέσµευση των εν λόγω µετοχών ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας την , η EOC EQUITY LIMITED και η Morgan Stanley & Co International plc κατέχουν τις εν λόγω µετοχές για λογαριασµό της εταιρίας SCR-SIBELCO N.V. η οποία και ελέγχει τα δικαιώµατα ψήφου. 8

10 (6) Οι ίδιες µετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηµατισµό απαρτίας, ενώ τα δικαιώµατα παράστασης στη Γ.Σ. και τα δικαιώµατα ψήφου για αυτές τις µετοχές αναστέλλονται, για όσο διάστηµα βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρίας (αρ. 16 του κ.ν. 2190/20) Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, η Εταιρία την κατείχε ίδιες µετοχές στο πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος αγοράς ίδιων µετοχών που απεφάσισε η από Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου η Εταιρία κατέχει ίδιες µετοχές, και οι θυγατρικές της δεν κατέχουν µετοχές της Εταιρίας. 9

11 1.4 Πληροφορίες σχετικά µε τις Μετοχές της Εταιρίας Οι µετοχές της Εταιρίας είναι άυλες, κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου, διαπραγµατεύονται στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του καταστατικού της Εταιρίας. Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Νumber) των κοινών µετοχών της S&B είναι GRS Αρµόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων µετοχών είναι η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα. Οι µετοχές της Εταιρίας διαπραγµατεύονται σε Ευρώ. Η µονάδα διαπραγµάτευσης των µετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος µίας (1) άυλης κοινής µετοχής. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και ελεύθερα µεταβιβάσιµες και δεν υπάρχουν συµφωνίες µετόχων που να περιορίζουν την ελεύθερη διαπραγµατευσιµότητα και µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας. Για τις µετοχές επί των οποίων έχει συσταθεί περιορισµένο εµπράγµατο δικαίωµα (όπως επικαρπία ή ενέχυρο) απαιτείται η άρση του περιορισµένου εµπράγµατου δικαιώµατος για τη χρηµατιστηριακή µεταβίβασή τους. Οι µετοχές της Εταιρίας δεν έχουν ρήτρα εξαγοράς. Η Εταιρία δεν έχει συνάψει σύµβαση Ειδικής ιαπραγµάτευσης της µετοχής της. Πλην όσων αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ελτίο στις ενότητες «Μετοχική σύνθεση» και «Προγράµµατα χορήγησης µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και σε ιοικητικά Στελέχη», δεν υφίστανται συµβάσεις µετόχων, συµβάσεις µεταβίβασης µετοχών, συµβάσεις επαναγοράς µετοχών, συµβάσεις περιορισµού του δικαιώµατος µεταβίβασης ή επιβάρυνσης µετοχών της Εταιρίας, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν συµβάσεων που αφορούν δικαιώµατα ψήφου, δικαιώµατα προτίµησης, δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς των µετοχών της Εταιρίας, δικαιώµατα αγοράς ή πώλησης ή συµφωνίες διανοµής κερδών, ή διανοµής µερίσµατος ή συµφωνία που να προβλέπει ότι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αποτελέσει το αντικείµενο δικαιώµατος προαίρεσης. Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, δεν υφίστανται συµφωνίες που να προβλέπουν ότι το κεφάλαιο οποιουδήποτε µέλους του Οµίλου θα αποτελέσει το αντικείµενο δικαιώµατος προαίρεσης. εν υφίστανται δεσµευτικές προσφορές εξαγοράς των υφιστάµενων µετοχών ή των µετοχών που πρόκειται να εκδοθούν δυνάµει της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας και δεν υφίστανται κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου ούτε υπήρξαν κατά την χρήση του 2008 και την τρέχουσα χρήση δηµόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά των κοινών µετοχών της Εταιρίας. Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, δεν υφίστανται δικαιώµατα αγοράς µετοχών από τους εργαζοµένους της Εταιρίας πλην όσων αναφέρονται στην ενότητα «Προγράµµατα χορήγησης µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και σε ιοικητικά Στελέχη» του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο και οι µετοχές της Εταιρίας είναι πλήρως αποπληρωµένες. 10

12 εν υπάρχουν προνοµιούχες µετοχές, ιδρυτικοί τίτλοι, ή κινητές αξίες µετατρέψιµες σε ή ανταλλάξιµες µε µετοχές της Εταιρίας. 11

13 1.5 Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση Εσόδων Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την αποφάσισε, µεταξύ άλλων, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων της µε αναλογία 1 νέα µετοχή για κάθε 3 παλαιές µετοχές. Συνολικά θα εκδοθούν σε τιµή υπέρ το άρτιον νέες, κοινές, άυλες, ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,00 (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»). Το.Σ. της Εταιρίας στην από συνεδρίαση του, όπως εξουσιοδοτήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της , αποφάσισε τον καθορισµό της Τιµής ιάθεσης των Νέων Μετοχών σε 4,00 ανά µετοχή. Η Τιµή ιάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής των υφιστάµενων µετοχών της Εταιρίας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, όπως προβλέπει το άρθρο του Κανονισµού του Χ.Α. Κατά συνέπεια, το σύνολο των κεφαλαίων που δύναται να αντληθούν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθει στο ποσό των Από το ποσό αυτό, ποσό θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού «Καταβεβληµένες διαφορές από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Η ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος θα ορισθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας εντός του προβλεπόµενου από τον νόµο χρονικού διαστήµατος και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στους µετόχους σύµφωνα µε το νόµο. Αναλυτικότερα, ως προς τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών και σύµφωνα µε την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τις αποφάσεις του από Σ. της Εταιρίας : 1) ικαίωµα προτίµησης στην παρούσα Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα έχουν: i. όλοι οι µέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραµµένοι στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων της εταιρίας Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε., τη δεύτερη εργάσιµη που έπεται της ηµεροµηνίας αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώµατα προτίµησης κατά την περίοδο διαπραγµάτευσής τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 2) Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώµατος προτίµησης θα ορισθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ελληνική εταιρική και χρηµατιστηριακή νοµοθεσία. 3) Η ως άνω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διάθεση των δικαιωµάτων προτίµησης που θα αναλογούν στις ίδιες µετοχές που θα κατέχει η Εταιρία κατά την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, σε ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα που δεν θα ενεργούν για λογαριασµό της Εταιρίας και εξουσιοδότησε το ιοικητικό Συµβούλιο να καθορίσει τον τρόπο και τις λεπτοµέρειες της διάθεσης των δικαιωµάτων προτίµησης που αναλογούν στις ίδιες µετοχές. Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε τη χρηµατιστηριακή µεταβίβαση των ως άνω δικαιωµάτων προτίµησης. Εφόσον διατεθούν δικαιώµατα προτίµησης που αναλογούν στις ίδιες µετοχές η Εταιρία θα προβεί στις απαιτούµενες από τη σχετική νοµοθεσία ανακοινώσεις. 4) Οι κάτοχοι δικαιωµάτων προτίµησης θα έχουν δικαίωµα προεγγραφής για τυχόν Αδιάθετες Μετοχές εφόσον έχουν ασκήσει πλήρως το δικαίωµα προτίµησής τους. Κάθε δικαιούχος προς άσκηση δικαιώµατος προεγγραφής, δύναται να ασκήσει το δικαίωµα προεγγραφής για απόκτηση στην Τιµή ιάθεσης µέχρι του 10% των δικαιωµάτων προτίµησης που του αναλογούν (βλ. ενότητα «ικαίωµα Προεγγραφής» του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου). 12

14 5) Σε περίπτωση που και µετά την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης και µετά την άσκηση του δικαιώµατος προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες µετοχές, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δύναται να διαθέσει τις µετοχές αυτές κατά την ελεύθερη κρίση του, στην Τιµή ιάθεσης. 6) Σε περίπτωση που µετά τα ανωτέρω (συµπεριλαµβανοµένης της διάθεσης Αδιάθετων Μετοχών κατ ελεύθερη κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας), υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Συνοπτικά οι όροι της ανωτέρω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ Αριθµός υφιστ άµενων µετ οχών Έκδοση νέων µετ οχών µέχρι Με καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία 1 νέας για κάθε 3 παλαιές Σύνολο µετ οχών µετ ά τ ην αύξηση µέχρι Ονοµαστική αξία µετοχής 1,00 Τιµή διάθεσης ανά µετοχή 4,00 Συνολικά Έσοδα Αύξησης Μετ οχικού Κεφαλαίου µέχρι ,00 Σηµειώνεται ότι στις ο αριθµός των µετοχών ανερχόταν σε Σύµφωνα µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την εκδόθηκαν νέες κοινές, άυλες, ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές στο πλαίσιο εφαρµογής προγραµµάτων επιβράβευσης ορισµένων στελεχών της Εταιρίας και των θυγατρικών της. Ως εκ τούτου ο συνολικός αριθµός των µετοχών της Εταιρίας µετά την εν λόγω αύξηση ανήλθε σε Αναφορικά µε την παρούσα Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η προαναφερθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, αποφάσισε, µεταξύ άλλων, ότι: Κλασµατικές µετοχές δεν θα εκδοθούν. Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την παρούσα αύξηση θα δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης έτους Η παραπάνω Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού της Εταιρίας έχουν εγκριθεί µε την από Κ2-6739/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. την Η ιοίκηση της S&B δηλώνει ότι τήρησε όλες τις νόµιµες διαδικασίες ως προς τη σύγκληση και διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της , η οποία αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και δεσµεύεται ότι θα τηρεί τις νόµιµες διαδικασίες αναφορικά µε την αύξηση αυτή. Το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της παρούσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 13

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.946.589 ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 19.995.575,10,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 6

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑTA ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ BIOMHXANIKH ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. FOLLI FOLLIE GROUP ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ KAI THN ΕΚ ΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ KAI ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7.500.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

SCIENS ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 101.678.119 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών των 1.902.786 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. (η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 1.600.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία (πρώην «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. Ανώνυµος Τεχνική Εµποροβιοµηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία») ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίζεται ότι, για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου υπάρχει µερική και υπό όρους εγγύηση κάλυψης

ιευκρινίζεται ότι, για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου υπάρχει µερική και υπό όρους εγγύηση κάλυψης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε ηµόσια Προσφορά σύµφωνα µε την απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 23 ης Μαΐου 2007 και την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 20.667.000 ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» λόγω της συγχώνευσης µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ. Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ. Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή των 9.351.310 νέων κοινών µετοχών και 1.300.000 νέων προνοµιούχων µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα