Προγράµµατα χορήγησης µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του ιοικητικού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3.15.7.1 Προγράµµατα χορήγησης µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του ιοικητικού"

Transcript

1 S&B BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ («S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.») ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων σύµφωνα µε την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και την εισαγωγή των νέων µετοχών στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά , εφόσον η αύξηση καλυφθεί πλήρως, µε την έκδοση και διάθεση νέων κοινών, άυλων, ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,00 η κάθε µία και τιµής διάθεσης 4,00 για κάθε µία µετοχή, σε αναλογία 1 νέα µετοχή για κάθε 3 παλαιές µετοχές. Για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης, εποµένως, υπό την επιφύλαξη των ρυθµίσεων που αφορούν στη διάθεση των τυχών αδιάθετων νέων µετοχών, εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το µετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί µέχρι το ποσό της κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, µόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ Ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού ελτίου είναι η

2 Πίνακας Περιεχοµένων 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επιχειρηµατική ραστηριότητα και Σύντοµο Ιστορικό ιοίκηση της S&B Μετοχική Σύνθεση Πληροφορίες σχετικά µε τις Μετοχές της Εταιρίας Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση Εσόδων Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων και Περιόδου Επενδυτικοί Κίνδυνοι Έγγραφα µέσω παραποµπής Έγγραφα στη ιάθεση του Επενδυτικού Κοινού ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Εταιρία και τον Όµιλο Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τις Μετοχές της Εταιρίας ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπεύθυνα Πρόσωπα Πορίσµατα Νοµικού Ελέγχου Νόµιµοι Ελεγκτές Εκθέσεις ελέγχου των οικονοµικών χρήσεων 2006, 2007 και 2008 και έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσης περιόδου Βεβαίωση επί της επάρκειας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και Έκθεση Επισκόπησης της δήλωσης της Εταιρίας για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων και Περιόδου Φορολογικοί Έλεγχοι Πληροφορίες για τον Εκδότη Ιστορικό και ανάπτυξη Επενδύσεις Επενδύσεις Χρήσεων και περιόδου Τρέχουσες και Μελλοντικές Επενδύσεις Επιχορηγήσεις Πληροφορίες για τη ραστηριότητα της Εταιρίας και του Οµίλου Κυριότερες ραστηριότητες - Αγορές Κλάδος Βωξίτη Κλάδος Μπεντονίτη Κλάδος Περλίτη Κλάδος Otavi Κλάδος Stollberg Νέες δραστηριότητες Ορυχεία Μεταλλεία - Αποθέµατα Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας Υγιεινή & Ασφάλεια ίκτυο Πωλήσεων - ιανοµής Οργανωτική ιάρθρωση Οµίλου Πληροφορίες για τις συµµετοχές της S&B Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Ακίνητα, Εγκαταστάσεις, Εξοπλισµός Εγκαταστάσεις & εξοπλισµός Ασφαλιστικές Καλύψεις Εµπράγµατα Βάρη - Εγγυήσεις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Έρευνα & Ανάπτυξη, Εκµετάλλευση και Λειτουργία Μεταλλείων και Ορυχείων Έρευνα & Ανάπτυξη Εκµετάλλευση και Λειτουργία Μεταλλείων και Ορυχείων στην Ελλάδα

3 Εκµετάλλευση και Λειτουργία Μεταλλείων και Ορυχείων σε άλλες χώρες Νοµοθετικό πλαίσιο Ορυχεία Έρευνα και εκµετάλλευση βιοµηχανικών ορυκτών Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (υπ αριθµ. 11-5η/ Φ/ 17402/ υπουργική απόφαση του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων) Σηµαντικές Συµβάσεις Συµβάσεις Μισθώσεων Μεταλλείων & Ορυχείων µε το Ελληνικό ηµόσιο Σηµαντικές συµβάσεις µε Πελάτες Σηµαντικές Πιστωτικές ανειακές Συµβάσεις Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Οµίλου S&B Περιορισµοί στη Χρήση Κεφαλαίων Πληροφορίες για τις πηγές προέλευσης κεφαλαίων για επενδύσεις Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη Συναλλαγές µε τους Βασικούς Μετόχους Ενδοοµιλικές Συµβάσεις Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη σε επίπεδο Μητρικής και Οµίλου Χρήσεων 2006, 2007, 2008 και περιόδου Πληροφορίες για τις Τάσεις ιοικητικά, ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη ιοικητικό Συµβούλιο Επιτροπές Επιτροπή Ανθρωπίνων Πόρων Επιτροπή Ελέγχου Επιτροπή Προτάσεων Υποψηφιοτήτων (Nomination Committee), Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού Επιτροπή Συνταξιοδοτικού Προγράµµατος ηλώσεις µελών ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων και Ανώτερων ιοικητικών Στελεχών Αµοιβές και Οφέλη Συµβάσεις Ορισµένης ιάρκειας Μετοχές της Εταιρίας που κατέχονται από µέλη των ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων και από Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη Προγράµµατα χορήγησης µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και σε ιοικητικά Στελέχη Προγράµµατα χορήγησης µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και σε Στελέχη µέσω άσκησης δικαιωµάτων προαίρεσης (Stock Option Plan) Προγράµµατα µακροπρόθεσµων κινήτρων ιοικητικών Στελεχών (Long Term Incentives) Εταιρική ιακυβέρνηση Προσωπικό Μετοχική Σύνθεση Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τα Περιουσιακά Στοιχεία, τις Υποχρεώσεις, τη Χρηµατοοικονοµική Θέση και τα Αποτελέσµατα του Οµίλου Εταιρίες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσεων Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεων Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεων συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων

4 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ισολογισµών χρήσεων Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ταµειακών ροών Οµίλου S&B για τις χρήσεις Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις µεταβολές της Καθαρής Θέσης για τις χρήσεις Επεξηγηµατικές πληροφορίες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων Περιόδου Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενδιάµεσων αποτελεσµάτων περιόδου Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένης κατάστασης συνολικών εσόδων περιόδου Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενδιάµεσων ενοποιηµένων ισολογισµών περιόδου Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενδιάµεσων ταµειακών ροών περιόδου Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις µεταβολές της Καθαρής Θέσης της περιόδου Μερισµατική Πολιτική ικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες Σηµαντικές αλλαγές στη Χρηµατοοικονοµική ή Εµπορική Θέση της Εταιρίας Πρόσθετες Πληροφορίες Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Ιδρυτική πράξη και Καταστατικό Έγγραφα µέσω Παραποµπής Έγγραφα στη ιάθεση του Επενδυτικού Κοινού ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ήλωση για την επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης Κεφαλαιακή ιάρθρωση και Συνολικό Καθαρό Χρηµατοοικονοµικό Χρέος του Οµίλου S&B Λόγοι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση των Εσόδων Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ήλωση Βασικών Μετόχων ιαδικασία Άσκησης ικαιωµάτων Προτίµησης και ικαιωµάτων Προεγγραφής Αποκοπή ικαιώµατος ιαδικασία άσκησης ικαιωµάτων Προτίµησης ικαίωµα προεγγραφής Κάλυψη / υνατότητα υπαναχώρησης Προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου Πληροφορίες σχετικά µε τις Μετοχές της Εκδότριας Γενικά ικαιώµατα Μετόχων Φορολογία Μερισµάτων Φορολογία του κέρδους από την πώληση µετοχών εταιριών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Μείωση ιασποράς Αραίωση (Dilution) απάνες Έκδοσης Σύγκρουση Συµφερόντων

5 Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο περιλαµβάνει δηλώσεις που αφορούν στις δραστηριότητες του οµίλου S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (εφεξής «ο Όµιλος» ή «ο Όµιλος S&B») και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. ηλώσεις, που δεν αφορούν ιστορικά γεγονότα, καθώς και εκφράσεις των προσδοκιών και των πεποιθήσεών της ιοίκησης του Οµίλου είναι από τη φύση τους προβλέψεις που βασίζονται στα υφιστάµενα σχέδια του Οµίλου και στους υπολογισµούς του. Τέτοιου είδους δηλώσεις περιλαµβάνουν προβλέψεις που αναφέρονται στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του Οµίλου, στις προσδοκίες του Οµίλου αναφορικά σε µελλοντικές δραστηριότητές του, τα ακαθάριστα κέρδη και την κερδοφορία του, τη ρευστότητα και τις πηγές των κεφαλαίων του, στην επιχειρηµατική στρατηγική του και σε άλλα σχέδια και στόχους αναφορικά σε µελλοντικές δραστηριότητες, καθώς και άλλες δηλώσεις που δεν αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα. Αυτές οι δηλώσεις σε µερικές περιπτώσεις µπορούν να αναγνωριστούν από τη χρήση ορολογίας που ενέχει το στοιχείο της εκτίµησης όπως «αναζητά», «σκοπεύει», «στοχεύει», «αναµένει», «θα», «µπορεί», «πιστεύει», «θα πρέπει», «περιµένει», «προβλέπει», «πιθανότητα», «κίνδυνος», «στόχος», «σκοπός», «εκτίµηση», «µελλοντικά», «ενδεχόµενα», «προβλέπει», «εκτιµάται» και άλλες παρόµοιες εκφράσεις. Αυτές οι δηλώσεις µπορούν να βρεθούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στις παρακάτω ενότητες του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου «Παράγοντες Κινδύνου», «Πληροφορίες για τη ραστηριότητα της Εταιρίας και του Οµίλου», «Ορυχεία Μεταλλεία Αποθέµατα», «Εκµετάλλευση και Λειτουργία Μεταλλείων και Ορυχείων στην Ελλάδα», «Εκµετάλλευση και Λειτουργία Μεταλλείων και Ορυχείων σε άλλες χώρες» «Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις», «Πληροφορίες για τις Τάσεις»και αλλού. Οι δηλώσεις αυτές αντανακλούν τις τρέχουσες απόψεις της ιοίκησης του Οµίλου σχετικά µε µελλοντικά γεγονότα και υπόκειται σε γνωστούς ή/και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις. Πολλοί παράγοντες δύνανται να οδηγήσουν τα πραγµατικά αποτελέσµατα, την απόδοση ή τα επιτεύγµατα του Οµίλου να διαφέρουν από τα µελλοντικά συµπεράσµατα, την απόδοση ή και τα επιτεύγµατα που ενδέχεται να διατυπώνονται άµεσα ή έµµεσα στις εν λόγω δηλώσεις. Είναι επίσης πιθανό όλες ή κάποιες από αυτές τις προβλέψεις να µη συµβούν καθόλου. 4

6 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν ενηµερωτικό δελτίο (στο εξής το «Ενηµερωτικό ελτίο»), αφορά στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών (στο εξής η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») της εταιρίας «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (στο εξής «η S&B» ή «η Εταιρία» ή «η Εκδότρια») µε ηµόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών µετόχων της και την εισαγωγή των νέων µετοχών στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»). Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ελτίου. Συνεπώς κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενηµερωτικού ελτίου ως σύνολο. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες, που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ασκείται ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί µε τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Ενηµερωτικού ελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλλαν το Περιληπτικό Σηµείωµα, συµπεριλαµβανόµενης οποιασδήποτε µετάφρασής του και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν. 3401/2005, αποδίδεται αστική ευθύνη µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια, όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου. Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και του ιστορικού, της ιοίκησης, της µετοχικής σύνθεσης, των πληροφοριών σχετικά µε τις µετοχές της Εταιρίας, των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών του οµίλου S&B (εφεξής «ο Όµιλος» ή «Όµιλος S&B»), των επενδυτικών κινδύνων, των στοιχείων της παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της χρήσης των εσόδων. 1.1 Επιχειρηµατική ραστηριότητα και Σύντοµο Ιστορικό Ο Όµιλος S&B ξεκίνησε το 1934 στην Ελλάδα, µε δύο µεταλλευτικές εταιρίες: την Α.Ε.Μ. Βωξίται Παρνασσού και την Α.Ε.Ε. Αργυροµεταλλευµάτων & Βαρυτίνης. Η S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., µητρική εταιρία του Οµίλου S&B, σχηµατίστηκε από τη συγχώνευση αυτών των δύο εταιριών το 1996, ενώ η εταιρική της επωνυµία τροποποιήθηκε σε «S&B BIOMHXANIKA ΟΡΥΚΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» το Ο Όµιλος της S&B δραστηριοποιείται στα βιοµηχανικά ορυκτά και µεταλλεύµατα και κυρίως στους παρακάτω κλάδους προϊόντων: Μπεντονίτη Περλίτη Βωξίτη Συλλιπασµάτων Συνεχούς Χύτευσης («Συλλιπάσµατα» ή «Stollberg») Otavi Η Εταιρία εκµεταλλεύεται ορυχεία µπεντονίτη, και περλίτη κυρίως στη νήσο Μήλο. Παράλληλα, οι θυγατρικές της Εταιρίας εκµεταλλεύονται ορυχεία στις χώρες Ιταλία (Σαρδηνία), Γεωργία, Τουρκία, Κίνα, Βουλγαρία, Γερµανία, Ουγγαρία, Μαρόκο και Η.Π.Α. 5

7 Επίσης, η Εταιρία εκµεταλλεύεται µεταλλεία βωξίτη στην περιοχή Παρνασσού Γκιώνας, στoν Ελικώνα και στη Σαρδηνία. Τέλος, εµπορεύεται εξειδικευµένα βιοµηχανικά ορυκτά όπως σποδουµένιο, βολλαστονίτη, φρυγµένο βωξίτη, καολίνη κ.α. υπό την επωνυµία Otavi. Tα συλλιπάσµατα χύτευσης του κλάδου Stollberg αποτελούν σειρά εξειδικευµένων και υψηλής προστιθέµενης αξίας προϊόντων που χρησιµοποιούνται για την υποβοήθηση της παραγωγής χάλυβα µε τη µέθοδο της συνεχούς χύτευσης. H Εταιρία απασχολεί 709 υπαλλήλους και ο Όµιλος (Εταιρία και ενοποιούµενες εταιρίες) άτοµα (στοιχεία ). Εκτός των ελληνικών συνόρων ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, στις Ηνωµένες Πολιτείες, στην Άπω Ανατολή και στη Λατινική Αµερική. 6

8 1.2 ιοίκηση της S&B ιοικητικό Συµβούλιο Η ιοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το ιοικητικό της Συµβούλιο. Το παρόν ιοικητικό Συµβούλιο της S&B εξελέγη µε απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 14ης Μαΐου 2008, αποτελείται από 15 µέλη, συγκροτήθηκε σε σώµα δυνάµει του από πρακτικού του ιοικητικού Συµβουλίου και έχει την ακόλουθη σύνθεση: Ον οµατ επώ ν υµο Θέση στ ο.σ. Ιδιότ ητ α Μ έλ ους Αικ ατερίν η Κυριακ οπούλου του Γεωργ ίου Ο δυσσέας Κυριακ όπουλ ος του Παρασκ ευά Εµµανουήλ Ι. Βούλ γαρης του Ιωάν νη Ηµεροµην ία Εκ λ ογ ής Επίτιµη Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος Α ντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος Ευθύµιος Βιδάλης του Ορέστη ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος Στέλ ιος Αργυρός του Αλέξαν δρου Ιάκωβος Γεωργάνας του Γεωργ ίου Μέλ ος Μέλ ος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Μιχαήλ Καραµίχας του Ιωάννη Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Ιωάν νης Καρκαλέµης του Παν αγ ιώτη Φλώρα-Μαρία Κυριακ οπούλ ου του Παρασκευά Ραφαήλ Μωυσής του Α σερ Νίκ ος Νανόπουλ ος του Κων σταντίν ου Καλυψώ - Μαρία Νοµικ ού του Αναστασίου Ιωάν νης Οικ ον οµόπουλος του Νικ ολάου Ελ ένη Παπακ ων σταντίν ου του Μιχαήλ Αλέξαν δρος Σαρρηγ εωργ ίου του Παναγιώτη Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μέλος Μέλ ος Μέλ ος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μέλ ος Μέλ ος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Η επαγγελµατική διεύθυνση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου είναι Α. Μεταξά 15, Κηφισιά. Η διάρκεια της θητείας των συµβούλων είναι τριετής, αρχίζει την ενδέκατη ηµέρα µετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εκλογής τους και λήγει τη δέκατη ηµέρα µετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους εξόδου τους. Ανώτερα διοικητικά στελέχη και εποπτικά όργανα Ανώτερα διοικητικά στελέχη και εποπτικά όργανα της S&B αποτελούν τα µέλη του ιοικητικού της Συµβουλίου και η Επιτροπή Ελέγχου τα µέλη της οποίας είναι οι κ.κ. Ε. Βούλγαρης, Ι. Γεωργάνας, Γ. Καρκαλέµης και Ε. Παπακωνσταντίνου. 7

9 1.3 Μετοχική Σύνθεση Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας κατά την είναι η ακόλουθη: ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Στοιχεία Μετόχου Πατρώνυµο Αριθµός Μετοχών Αριθµός ικαιωµάτων Ψήφου (βάσει του νόµου 3556/2007) % επί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου (βάσει του νόµου 3556/2007) Αικατερίνη Κυριακοπούλου Οδυσσέας Κυριακόπουλος Φλώρα - Μαρία Κυριακοπούλου Γεώργιος (1) 51,295 Παρασκευάς (2) (3) 3,128 Παρασκευάς (3) 4,679 SCR-SIBELCO N.V. - 0 (4) ,979 Λοιποί Μέτοχοι 5% (5) ,212 Ίδιες µετοχές (6) Σύνολο (6) ,00 Πηγή: Εταιρία, βάσει των TR-1 γνωστοποιήσεων που έχουν υποβληθεί στην Εταιρία και επιστολών που έχουν αποσταλεί στην Εταιρία για τη δέσµευση των µετοχών ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την των µετοχών της Εταιρίας και του Μετοχολογίου της (1) Η κα Αικατερίνη Κυριακοπούλου, πέραν των δικαιωµάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε µετοχές επί των οποίων η ίδια έχει πλήρη κυριότητα, ασκεί επίσης τα δικαιώµατα ψήφου που αντιστοιχούν σε µετοχές ψιλής κυριότητας του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου και µετοχές ψιλής κυριότητας της κας Φλώρας Μαρίας Κυριακοπούλου σύµφωνα µε σύµβαση επικαρπίας, που έχει συνάψει, αντίστοιχα, µε τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο και την κα Φλώρα Μαρία Κυριακοπούλου, όπου συµφωνείται ότι η κα Αικατερίνη Κυριακοπούλου θα δικαιούται να ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου επί των ως άνω µετοχών ως επικαρπώτρια. (2) κοινές ονοµαστικές µετοχές του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου έχουν ενεχυριαστεί υπέρ της EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρία. Σύµφωνα µε την σχετική σύµβαση ενεχύρασης µετοχών, τα δικαιώµατα ψήφου ασκούνται από τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο. (3) Τα δικαιώµατα ψήφου για µετοχές ψιλής κυριότητας του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου και µετοχές ψιλής κυριότητας της κας Φλώρας Μαρίας Κυριακοπούλου ασκούνται από την κα Αικατερίνη Κυριακοπούλου, ως επικαρπώτρια, βάσει της ως άνω αναφερθείσας σύµβασης επικαρπίας. (4) Στο µετοχολόγιο της Εταιρίας εµφανίζονται α) η EOC EQUITY LIMITED ως κάτοχος µετοχών και β) η Morgan Stanley & Co International plc ως κάτοχος µετοχών. Σύµφωνα µε την από 26 Σεπτεµβρίου 2008 υποβολή στην Εκδότρια του εντύπου γνωστοποίησης TR-1 από τη SCR-Sibelco N.V. και σύµφωνα µε επιστολές που έχουν αποσταλεί στην Εταιρία για τη δέσµευση των εν λόγω µετοχών ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας την , η EOC EQUITY LIMITED και η Morgan Stanley & Co International plc κατέχουν τις εν λόγω µετοχές για λογαριασµό της εταιρίας SCR-SIBELCO N.V. η οποία και ελέγχει τα δικαιώµατα ψήφου. (5) Στους «Λοιπούς µετόχους <5%» συµπεριλαµβάνονται α) η EOC EQUITY LIMITED ως κάτοχος µετοχών και β) η Morgan Stanley & Co International plc ως κάτοχος µετοχών. Σύµφωνα µε την από 26 Σεπτεµβρίου 2008 υποβολή στην Εκδότρια του εντύπου γνωστοποίησης TR-1 από τη SCR-Sibelco N.V. και σύµφωνα µε επιστολές που έχουν αποσταλεί στην Εταιρία για τη δέσµευση των εν λόγω µετοχών ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας την , η EOC EQUITY LIMITED και η Morgan Stanley & Co International plc κατέχουν τις εν λόγω µετοχές για λογαριασµό της εταιρίας SCR-SIBELCO N.V. η οποία και ελέγχει τα δικαιώµατα ψήφου. 8

10 (6) Οι ίδιες µετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηµατισµό απαρτίας, ενώ τα δικαιώµατα παράστασης στη Γ.Σ. και τα δικαιώµατα ψήφου για αυτές τις µετοχές αναστέλλονται, για όσο διάστηµα βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρίας (αρ. 16 του κ.ν. 2190/20) Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, η Εταιρία την κατείχε ίδιες µετοχές στο πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος αγοράς ίδιων µετοχών που απεφάσισε η από Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου η Εταιρία κατέχει ίδιες µετοχές, και οι θυγατρικές της δεν κατέχουν µετοχές της Εταιρίας. 9

11 1.4 Πληροφορίες σχετικά µε τις Μετοχές της Εταιρίας Οι µετοχές της Εταιρίας είναι άυλες, κοινές, ονοµαστικές, µετά ψήφου, διαπραγµατεύονται στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του καταστατικού της Εταιρίας. Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Νumber) των κοινών µετοχών της S&B είναι GRS Αρµόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων µετοχών είναι η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα. Οι µετοχές της Εταιρίας διαπραγµατεύονται σε Ευρώ. Η µονάδα διαπραγµάτευσης των µετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος µίας (1) άυλης κοινής µετοχής. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και ελεύθερα µεταβιβάσιµες και δεν υπάρχουν συµφωνίες µετόχων που να περιορίζουν την ελεύθερη διαπραγµατευσιµότητα και µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας. Για τις µετοχές επί των οποίων έχει συσταθεί περιορισµένο εµπράγµατο δικαίωµα (όπως επικαρπία ή ενέχυρο) απαιτείται η άρση του περιορισµένου εµπράγµατου δικαιώµατος για τη χρηµατιστηριακή µεταβίβασή τους. Οι µετοχές της Εταιρίας δεν έχουν ρήτρα εξαγοράς. Η Εταιρία δεν έχει συνάψει σύµβαση Ειδικής ιαπραγµάτευσης της µετοχής της. Πλην όσων αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ελτίο στις ενότητες «Μετοχική σύνθεση» και «Προγράµµατα χορήγησης µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και σε ιοικητικά Στελέχη», δεν υφίστανται συµβάσεις µετόχων, συµβάσεις µεταβίβασης µετοχών, συµβάσεις επαναγοράς µετοχών, συµβάσεις περιορισµού του δικαιώµατος µεταβίβασης ή επιβάρυνσης µετοχών της Εταιρίας, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν συµβάσεων που αφορούν δικαιώµατα ψήφου, δικαιώµατα προτίµησης, δικαιώµατα προαίρεσης αγοράς των µετοχών της Εταιρίας, δικαιώµατα αγοράς ή πώλησης ή συµφωνίες διανοµής κερδών, ή διανοµής µερίσµατος ή συµφωνία που να προβλέπει ότι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αποτελέσει το αντικείµενο δικαιώµατος προαίρεσης. Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, δεν υφίστανται συµφωνίες που να προβλέπουν ότι το κεφάλαιο οποιουδήποτε µέλους του Οµίλου θα αποτελέσει το αντικείµενο δικαιώµατος προαίρεσης. εν υφίστανται δεσµευτικές προσφορές εξαγοράς των υφιστάµενων µετοχών ή των µετοχών που πρόκειται να εκδοθούν δυνάµει της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας και δεν υφίστανται κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου ούτε υπήρξαν κατά την χρήση του 2008 και την τρέχουσα χρήση δηµόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά των κοινών µετοχών της Εταιρίας. Σύµφωνα µε δήλωση της Εταιρίας, δεν υφίστανται δικαιώµατα αγοράς µετοχών από τους εργαζοµένους της Εταιρίας πλην όσων αναφέρονται στην ενότητα «Προγράµµατα χορήγησης µετοχών της Εταιρίας σε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου και σε ιοικητικά Στελέχη» του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας είναι ολοσχερώς καταβεβληµένο και οι µετοχές της Εταιρίας είναι πλήρως αποπληρωµένες. 10

12 εν υπάρχουν προνοµιούχες µετοχές, ιδρυτικοί τίτλοι, ή κινητές αξίες µετατρέψιµες σε ή ανταλλάξιµες µε µετοχές της Εταιρίας. 11

13 1.5 Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση Εσόδων Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την αποφάσισε, µεταξύ άλλων, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων της µε αναλογία 1 νέα µετοχή για κάθε 3 παλαιές µετοχές. Συνολικά θα εκδοθούν σε τιµή υπέρ το άρτιον νέες, κοινές, άυλες, ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,00 (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»). Το.Σ. της Εταιρίας στην από συνεδρίαση του, όπως εξουσιοδοτήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της , αποφάσισε τον καθορισµό της Τιµής ιάθεσης των Νέων Μετοχών σε 4,00 ανά µετοχή. Η Τιµή ιάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής των υφιστάµενων µετοχών της Εταιρίας κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, όπως προβλέπει το άρθρο του Κανονισµού του Χ.Α. Κατά συνέπεια, το σύνολο των κεφαλαίων που δύναται να αντληθούν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθει στο ποσό των Από το ποσό αυτό, ποσό θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασµού «Καταβεβληµένες διαφορές από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Η ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος θα ορισθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας εντός του προβλεπόµενου από τον νόµο χρονικού διαστήµατος και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στους µετόχους σύµφωνα µε το νόµο. Αναλυτικότερα, ως προς τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών και σύµφωνα µε την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τις αποφάσεις του από Σ. της Εταιρίας : 1) ικαίωµα προτίµησης στην παρούσα Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα έχουν: i. όλοι οι µέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραµµένοι στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων της εταιρίας Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε., τη δεύτερη εργάσιµη που έπεται της ηµεροµηνίας αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώµατα προτίµησης κατά την περίοδο διαπραγµάτευσής τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 2) Η έναρξη και η λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώµατος προτίµησης θα ορισθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ελληνική εταιρική και χρηµατιστηριακή νοµοθεσία. 3) Η ως άνω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διάθεση των δικαιωµάτων προτίµησης που θα αναλογούν στις ίδιες µετοχές που θα κατέχει η Εταιρία κατά την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης, σε ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα που δεν θα ενεργούν για λογαριασµό της Εταιρίας και εξουσιοδότησε το ιοικητικό Συµβούλιο να καθορίσει τον τρόπο και τις λεπτοµέρειες της διάθεσης των δικαιωµάτων προτίµησης που αναλογούν στις ίδιες µετοχές. Το ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε τη χρηµατιστηριακή µεταβίβαση των ως άνω δικαιωµάτων προτίµησης. Εφόσον διατεθούν δικαιώµατα προτίµησης που αναλογούν στις ίδιες µετοχές η Εταιρία θα προβεί στις απαιτούµενες από τη σχετική νοµοθεσία ανακοινώσεις. 4) Οι κάτοχοι δικαιωµάτων προτίµησης θα έχουν δικαίωµα προεγγραφής για τυχόν Αδιάθετες Μετοχές εφόσον έχουν ασκήσει πλήρως το δικαίωµα προτίµησής τους. Κάθε δικαιούχος προς άσκηση δικαιώµατος προεγγραφής, δύναται να ασκήσει το δικαίωµα προεγγραφής για απόκτηση στην Τιµή ιάθεσης µέχρι του 10% των δικαιωµάτων προτίµησης που του αναλογούν (βλ. ενότητα «ικαίωµα Προεγγραφής» του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου). 12

14 5) Σε περίπτωση που και µετά την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης και µετά την άσκηση του δικαιώµατος προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται αδιάθετες µετοχές, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δύναται να διαθέσει τις µετοχές αυτές κατά την ελεύθερη κρίση του, στην Τιµή ιάθεσης. 6) Σε περίπτωση που µετά τα ανωτέρω (συµπεριλαµβανοµένης της διάθεσης Αδιάθετων Μετοχών κατ ελεύθερη κρίση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας), υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Συνοπτικά οι όροι της ανωτέρω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ Αριθµός υφιστ άµενων µετ οχών Έκδοση νέων µετ οχών µέχρι Με καταβολή µετρητών και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία 1 νέας για κάθε 3 παλαιές Σύνολο µετ οχών µετ ά τ ην αύξηση µέχρι Ονοµαστική αξία µετοχής 1,00 Τιµή διάθεσης ανά µετοχή 4,00 Συνολικά Έσοδα Αύξησης Μετ οχικού Κεφαλαίου µέχρι ,00 Σηµειώνεται ότι στις ο αριθµός των µετοχών ανερχόταν σε Σύµφωνα µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την εκδόθηκαν νέες κοινές, άυλες, ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές στο πλαίσιο εφαρµογής προγραµµάτων επιβράβευσης ορισµένων στελεχών της Εταιρίας και των θυγατρικών της. Ως εκ τούτου ο συνολικός αριθµός των µετοχών της Εταιρίας µετά την εν λόγω αύξηση ανήλθε σε Αναφορικά µε την παρούσα Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η προαναφερθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, αποφάσισε, µεταξύ άλλων, ότι: Κλασµατικές µετοχές δεν θα εκδοθούν. Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την παρούσα αύξηση θα δικαιούνται µέρισµα από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης έτους Η παραπάνω Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του καταστατικού της Εταιρίας έχουν εγκριθεί µε την από Κ2-6739/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. την Η ιοίκηση της S&B δηλώνει ότι τήρησε όλες τις νόµιµες διαδικασίες ως προς τη σύγκληση και διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της , η οποία αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και δεσµεύεται ότι θα τηρεί τις νόµιµες διαδικασίες αναφορικά µε την αύξηση αυτή. Το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της παρούσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 13

15 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ Έγκριση Ενηµερωτικού ελτίου από το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ηµοσίευση Ενηµερωτικού ελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, του Χ.Α., της Ε.Κ. και των Συµβούλων) ηµοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενηµερωτικού ελτίου Έγκριση από το.σ. του Χ.Α. για την έναρξη διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων προτίµησης Ανακοίνωση στο Ηµερήσιο ελτίο Τιµών του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωµάτων προτίµησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωµάτων στην αύξηση µε καταβολή µετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων Αποκοπή δικαιωµάτων προτίµησης ικαιούχοι δικαιωµάτων προτίµησης (record date) Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωµάτων προτίµησης στους λογαριασµούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ Έναρξη διαπραγµάτευσης και άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης Λήξη διαπραγµάτευσης δικαιωµάτων προτίµησης Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων µετοχών Έγκριση Εισαγωγής των νέων µετοχών από το.σ. του Χ.Α Έναρξη διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών Σηµειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από πολλούς αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται να µεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού µε σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται. Τα αντληθησόµενα κεφάλαια µετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης θα διατεθούν για τη µείωση του τραπεζικού δανεισµού και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης του Οµίλου, δεδοµένου ότι προσδίδει κεφαλαιακή ευελιξία στον Όµιλο σε µια περίοδο κατά την οποία η πρόσφατη χρηµατοοικονοµική κρίση είχε και συνεχίζει να έχει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσµια οικονοµία. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το χρονοδιάγραµµα διάθεσης των αντληθησοµένων κεφαλαίων: ΧΡΟΝΟ ΙΑ ΓΡΑ Μ Μ Α ΙΑ ΘΕΣΗΣ Α ΝΤ Λ ΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑ Λ Α ΙΩΝ Β' Εξάµην ο 2009 Α ' Εξάµην ο 2010 Σύν ολ ο Κατ ηγ ορία Χρήσης Α ν τ λ ηθέν τ ω ν Κεφαλ αίω ν Πο σό (σε χιλ.) Μείωση τραπεζικού δανεισµού (1) Ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης απάνες αύξησης µετοχικού κεφαλαίου Σύν ολ ο (1) Ποσό 7,5 εκατ. αφορά στην αποπληρωµή δόσης της δανειακής σύµβασης της θυγατρικής της Εκδότριας, S&B Holding GmbH, συνολικού ποσού 75 εκατ. Το ποσό των 7,5 εκατ. θα δοθεί στην S&B Holding GmbH είτε µέσω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου είτε µέσω διεταιρικού δανείου. Σε περίπτωση µερικής κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου προτεραιότητα θα δοθεί στην αποπληρωµή του τραπεζικού δανεισµού της Εκδότριας και κατά δεύτερο λόγο στην αποπληρωµή του τραπεζικού δανεισµού της θυγατρικής της εταιρίας S&B Holding GmbH. 14

16 1.6 Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Χρήσεων και Περιόδου Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα και αφορούν τις οικονοµικές χρήσεις που έληξαν στις , και , προέρχονται από τις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 και τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα / ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) και έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κ.κ. Γιάννη Μυστακίδη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) και Βασίλη Καµινάρη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. Οι συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα και αφορούν τις περιόδους και προέρχονται από τις δηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα / ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) και έχουν επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασίλειο Καµινάρη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε., εκτός από τον ισολογισµό της ο οποίος προέρχεται από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008, οι οποίες έχουν συνταχθεί από την Εταιρία σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα / ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) και έχουν ελεγχθεί από τον ίδιο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Σηµειώνεται ότι, εντός της χρήσης 2008: α) η Εταιρία ολοκλήρωσε την εκχώρηση στους µετόχους της Εταιρίας µέρους του ποσοστού συµµετοχής της στη θυγατρική Μοτοδυναµική Α.Ε.Ε. και των θυγατρικών της (υπο-όµιλος Μοτοδυναµική), η οποία είχε αποφασισθεί κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της βάσει εισήγησης του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας το εκέµβριο του Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του Οµίλου από-αναγνωρίστηκαν από τον Ισολογισµό του υπο-οµίλου Μοτοδυναµική κατά την 1η Ιανουαρίου 2008 καθώς κατά την ηµεροµηνία αυτή έπαψε η ιοίκηση να κατέχει ουσιαστικά τον έλεγχο (control) του υπο-οµίλου Μοτοδυναµική. Τα αποτελέσµατα των χρήσεων 2007 και 2006 ταξινοµήθηκαν και αναταξινοµήθηκαν αντίστοιχα και παρουσιάστηκαν στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 σε διακριτές στήλες στην ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων υπό τον τίτλο «ιακοπτόµενες δραστηριότητες», σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΠΧΠ 5. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του υπο-οµίλου Μοτοδυναµική την , ηµεροµηνία κατά την οποία ενοποιήθηκαν για τελευταία φορά, παρουσιάστηκαν στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2008, ως διακριτά στοιχεία διακοπτόµενων δραστηριοτήτων στον Ισολογισµό. β) αποφάσισε και ολοκλήρωσε την πώληση της θυγατρικής της εταιρίας «Ergotrak Εµπορική Μηχανηµάτων και Βιοµηχανικών Ειδών Α.Ε.Ε.» και των θυγατρικών της (υπο-όµιλος Ergotrak). Η σχετική συµφωνία υπογράφηκε τον Απρίλιο του Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις του υπο-οµίλου Ergotrak από-αναγνωρίστηκαν από τον Ισολογισµό του Οµίλου κατά την 1 η Ιουλίου 2008, ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρία έπαψε να κατέχει τον έλεγχο (control) του Οµίλου Ergotrak. Τα παραπάνω γεγονότα αποτυπώθηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ως εξής: α) στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008, οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της χρήσης 2007 αναδιατυπώθηκαν αναλόγως και για τις δύο προαναφερόµενες εταιρικές πράξεις, β) στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007, οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων που αφορούσαν στη χρήση 2006 αναδιατυπώθηκαν ώστε να αντανακλούν την εκχώρηση του µέρους του 15

17 ποσοστού συµµετοχής της Εταιρίας στη Μοτοδυναµική, λόγω του ότι η εισήγηση του.σ. της Εταιρίας προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε την εκχώρηση του ποσοστού συµµετοχής της Εταιρίας στη Μοτοδυναµική, έλαβε χώρα τον εκέµβριο του Συνοπτικά στοιχεία των αποτελεσµάτων του Οµίλου για τις χρήσεις 2006, 2007 και 2008 και για την περίοδο παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 16

18 ΕΝΟΠΟΙΗΜ ΕΝΗ ΚΑ Τ Α Σ ΤΑ Σ Η Α ΠΟΤ ΕΛ ΕΣ Μ Α ΤΩΝ Για τ ην 6µην η περίοδο που έλ ηξε 30 Ιουν ίου, Για τ η χρήση που έλ ηξε 31 εκ εµβρίου, σε χιλ Συνεχιζόµενες δραστηριότητες ιακοπτόµενες δραστηριότητες Σύνολο Συνεχιζόµενες δραστηριότητες ιακοπτόµενες δραστηριότητες Σύνολο Συνεχιζόµενες δραστηριότητες ιακοπτόµενες δραστηριότητες Σύνολο Συνεχιζόµενες δραστηριότητες ιακοπτόµενες δραστηριότητες Σύνολο Κύκ λ ος εργ ασιών Μικ τά κ έρδη Περιθώριο µικ τού κ έρδους 20, 7% 23, 1% 26, 6% 23, 3% 22, 7% 26, 6% 22, 8% 25, 9% 20, 1% 24, 7% 26, 9% 17, 9% 25, 3% Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) * Κέρδη προ φ όρων Κέρδη µετά από φ όρους Καταν έµον ται σε: Ιδιοκ τήτες εταιρίας ικ αιώµατα µειοψ ηφ ίας (35) (131) Κέρδη µετ ά από φόρους αν ά µετ οχή - βασικ ά (σε ) 0,0600 0,3308 0,0789 0,4097 0,4524 0,0446 0,4970 0,7329 0,1030 0,8359 0,6406 0,0851 0,7257 Κέρδη µετ ά από φόρους αν ά µετ οχή - αποµειω µέν α (σε ) (1) 0,0597 0,3286 0,0785 0,4071 0,4499 0,0443 0,4942 0,7278 0,1023 0,8301 0,6385 0,0848 0,7233 Πηγή: ηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006), δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 (οι οποίες συνοδεύονται από συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δηµοσιευµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου , οι οποίες συντάχθηκαν κατά ΠΧΠ από την Εταιρία και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

19 (1) Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους µετόχους της Εταιρίας µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν από τον Όµιλο ως ίδιες µετοχές. Τα αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους µετόχους της Εταιρίας (προσαρµοσµένο µε την επίδραση της µετατροπής δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε µετοχές) µε το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρµοσµένο µε την επίδραση των δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε µετοχές). (*) Σηµειώνεται ότι τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσης 2006 που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, ανερχόµενα σε συνολικό ποσό χιλ., προέρχονται από τα συγκριτικά µεγέθη της χρήσης 2006, όπως αυτά παρουσιάζονται στις δηµοσιευµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης Εάν εφαρµοζόταν στα µεγέθη της χρήσης 2006 η µέθοδος υπολογισµού των EBITDA που προβλέπεται στην εγκύκλιο αρ. 34 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα EBITDA της χρήσης 2006 θα ανέρχονταν σε χιλ. Συγκεκριµένα, µε βάση τα οριζόµενα στην εν λόγω εγκύκλιο, στα EBITDA συµπεριλαµβάνονται τα κέρδη / ζηµίες που αναλογούν στον Όµιλο από τη συµµετοχή του σε συγγενείς εταιρίες των οποίων οι δραστηριότητες είναι συναφείς µε το αντικείµενο δραστηριοτήτων του, ενώ δεν συµπεριλαµβάνεται το χρηµατοοικονοµικό κόστος των προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού και για αποκατάσταση περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου το αναπροσαρµοσµένο EBITDA της χρήσης 2006, το οποίο καθίσταται και συγκρίσιµο µε τα αντίστοιχα EBITDA των ετών 2007 και 2008, ανέρχεται σε χιλ. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο αρ. 34 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το κονδύλι «κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων» (EBITDA) υπολογίζεται ως εξής: Κέρδη /(ζηµίες) προ φόρων ± Χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα + Συνολικές αποσβέσεις (ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων) = Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων Επισηµαίνεται ότι, ο Όµιλος συµπεριλαµβάνει στον υπολογισµό EBITDA τα κέρδη/ ζηµίες που αναλογούν στον Όµιλο από τη συµµετοχή του σε συγγενείς εταιρίες των οποίων οι δραστηριότητες είναι συναφείς µε το αντικείµενο δραστηριοτήτων του Οµίλου, ενώ δεν συµπεριλαµβάνει το χρηµατοοικονοµικό κόστος των προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού και για αποκατάσταση περιβάλλοντος. ιευκρινίζεται ότι: 1. Το κονδύλι «κέρδη/ζηµίες προ φόρων» που χρησιµοποιείται στον ανωτέρω υπολογισµό, λαµβάνεται όπως ακριβώς απεικονίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων των οικονοµικών καταστάσεων. 2. Το κονδύλι «χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα» αφορά έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες, που σχετίζονται µε τη χρονική αξία του χρήµατος (τόκοι καταθέσεων, δανείων κλπ) και τις επενδύσεις κεφαλαίου. Με τον όρο επενδύσεις κεφαλαίου νοούνται οι τοποθετήσεις της επιχείρησης σε χρεόγραφα (µετοχές, οµολογίες κλπ), ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία (επενδυτικά και ιδιοχρησιµοποιούµενα), στις περιπτώσεις που οι τοποθετήσεις αυτές δεν αποτελούν ένα από τα αντικείµενα δραστηριότητας (segments) του εκδότη. Το κονδύλι περιλαµβάνει ενδεικτικά, έσοδα από τόκους καταθέσεων, έξοδα από τόκους δανειακών κεφαλαίων, µη λειτουργικές συναλλαγµατικές διαφορές, έσοδα µερισµάτων, κέρδη/ζηµίες από πώληση, διαγραφή, αποµείωση, αναστροφή αποµείωσης και αποτίµηση χρεογράφων, ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 3. Το κονδύλι των «συνολικών αποσβέσεων» που προστίθεται στα κέρδη/ ζηµίες προ φόρων, είναι αυτό που προκύπτει µετά από το συµψηφισµό των αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων (έξοδο), µε τις αντίστοιχες αποσβέσεις των τυχόν επιχορηγήσεων (έσοδο), που έχουν ληφθεί γι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.

20 Περίοδος Οι συνολικές ενοποιηµένες πωλήσεις του Οµίλου S&B ανήλθαν σε χιλ. το α εξάµηνο του 2009, σε σχέση µε χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008 σηµειώνοντας µείωση 36,7%. Η µείωση αυτή οφείλεται στους µικρότερους όγκους πωλήσεων και στην, έως την 30η Ιουνίου 2008, ενσωµάτωση της διακοπείσας δραστηριότητας του υπο-οµίλου Ergotrak. Ειδικότερα, οι πωλήσεις του υπο-οµίλου Ergotrak κατά το α εξάµηνο 2008 ανήλθαν σε χιλ. Τα συνολικά µικτά κέρδη του Οµίλου ανήλθαν σε χιλ. κατά τη διάρκεια της περιόδου , έναντι χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης Το συνολικό περιθώριο µικτού κέρδους του Οµίλου παρουσίασε µείωση από 23,3% την περίοδο σε 20,7% την περίοδο Τα συνολικά κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου ήταν µειωµένα κατά 85,8% και ανήλθαν σε χιλ. για το α εξάµηνο του 2009 σε σχέση µε χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης Σηµειώνεται ότι, στα κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008 περιλαµβάνονται µη επαναλαµβανόµενα κέρδη της τάξης των 5,4 εκατ. που αφορoύσαν στην εκχώρηση της εµπορικής δραστηριότητας του υπο-οµίλου Μοτοδυναµική. Χρήσεις Οι συνολικές πωλήσεις του Οµίλου παρουσίασαν αύξηση 17,5% κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007 σε σχέση µε τη χρήση 2006 και κάµψη της τάξης του 12,5% κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008 σε σχέση µε τη χρήση Η αύξηση του κύκλου εργασιών εντός της χρήσης 2007, σε σχέση µε τη χρήση 2006, αποδίδεται κυριότερα στην ισχυρή οργανική ανάπτυξη σε συνδυασµό µε αναπροσαρµογή των τιµολογιακών πολιτικών και στην αποδοτικότερη προϊοντική σύνθεση των πωλήσεων (product mix). Επίσης, η αναλογική ενοποίηση των µεγεθών της Cebo και των κοινοπραξιών συλλιπασµάτων χύτευσης (Stollberg) στην Κίνα και την Κορέα, ενίσχυσαν τις πωλήσεις του Οµίλου. Αναφορικά µε τη χρήση 2008, η µείωση οφείλεται κυρίως στο γεγονός της εκχώρησης του υπο-µίλου Μοτοδυναµική. και στο γεγονός ότι οι πωλήσεις του υπο-οµίλου Ergotrak κατά την χρήση 2008 αφορούν µόνο το πρώτο εξάµηνο αυτής. Το συνολικό µικτό κέρδος του Οµίλου παρουσίασε αύξηση της τάξης του 14,7%, διαµορφούµενο σε χιλ. στη χρήση 2007, έναντι χιλ. στη χρήση 2006 λόγω της ισχυρής οργανικής ανάπτυξης και της αποδοτικότερης προϊοντικής σύνθεσης των πωλήσεων (product mix) σε συνδυασµό µε την αναλογική ενοποίηση των µεγεθών της Cebo και της Stollberg στην Κίνα και την Κορέα. Το συνολικό µικτό κέρδος του Οµίλου παρουσίασε κάµψη της τάξης του 19,4%, διαµορφούµενο σε χιλ. στη χρήση 2008, έναντι χιλ. στη χρήση 2007, µείωση που οφείλεται στις διακοπείσες δραστηριότητες, στην αύξηση της τιµής του πετρελαίου και των υπερπόντιων ναύλων, καθώς και στην ενίσχυση του δολαρίου έναντι του Ευρώ. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου ανήλθαν σε χιλ. την χρήση 2008 και σε χιλ. την χρήση 2007, παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 12,0%, η οποία οφείλεται κυρίως στην κάµψη του µικτού κέρδους. Αντίστοιχα, για τη χρήση 2006 ανήλθαν σε χιλ. µε βάση τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 ενώ αν εφαρµοζόταν η νέα µέθοδος υπολογισµού του EBITDA µε βάση την εγκύκλιο αρ. 34 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το EBITDA θα ανερχόταν σε χιλ. Η αύξηση στο EBITDA της χρήσης 2007 της τάξης του 7,6% σε σχέση µε το αντίστοιχο µέγεθος της χρήσης 2006, όπως αυτό διαµορφώθηκε µε τη νέα µέθοδο υπολογισµού, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων 19

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 Αθήνα, 03.06.2013 ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου* ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 (ΔΠΧΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 (ΔΠΧΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα Α τριμήνου 2009 (ΔΠΧΑ) ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενοποιημένες πωλήσεις 80 εκατ. περίπου, μειωμένες κατά 28% σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

( Οι Οικονοµικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

( Οι Οικονοµικές Καταστάσεις βρίσκονται ήδη αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30-06-2011 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πληροφοριακό Έντυπο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. στ του ν. 3401/2005 (Stock Option Plan) σχετικά µε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών.

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών. ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τ τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2011 Αθήνα 23 Μαΐου 2011 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr( OPAr.AT AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων Σχέδιο Εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ATTICA BANK Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 31/3/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 772,71 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,53%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 59,03 εκατ. εκ των οποίων 2,30 αποτελούσαν πακέτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ κατ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Προς τους κ.κ. Μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενόψει της προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 21/11/2012 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σχεδόν αµετάβλητο το Χ.Α. παρά την πτώση του τραπεζικού δείκτη (-2,37%). Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 821,23 µονάδες σηµειώνοντας κέρδη 0,04%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 31/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 564,37 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,48%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 24,67 εκατ. εκ των οποίων 0,93 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε

«J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». AΡ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 29 Ιουνίου 2011, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.3.2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα