ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1,50 ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1,68 Η ΚΑΘΕΜΙΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 1 ΝΕΑ ΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 5 ΠΑΛΑΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Ηµεροµηνία έγκρισης του Ενηµερωτικού ελτίου είναι η 23/08/2007 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συνο τικές ληροφορίες για την Εταιρία Ε ιχειρηµατική ραστηριότητα ιοίκηση Μετοχική Σύνθεση Συνο τικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις Συνο τικά στοιχεία ηµόσιας Προσφοράς νέων µετοχών της Εταιρίας Γενικά Στοιχεία Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Κίνδυνοι ου σχετίζονται µε το µµακροοικονοµικό εριβάλλον Μεταβολές Ε ιτοκίων Κίνδυνοι ου ροέρχονται α ό την οικονοµική ύφεση ραστηριο οίηση της Εταιρίας µέσω θυγατρικών εταιριών σε χώρες εκτός Ελλάδας Νοµικός Κίνδυνος Κίνδυνοι ου σχετίζονται µε την Ε ιχειρηµατική ραστηριότητα της ELBISCO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ιατροφικές Συνήθειες των Καταναλωτών ιατροφικές Κρίσεις στον ευρύτερο χώρο των τροφίµων Ενδεχόµενη α ώλεια της ευνοϊκής φήµης της Εταιρίας ως οιοτικού και ασφαλούς αραγωγού τροφίµων Ενδεχόµενος κίνδυνος α ό τη διακύµανση της τιµής των ρώτων υλών Εξάρτηση α ό ελάτες Ε ιρροή των βασικών µετόχων Περι τώσεις ανωτέρας βίας Κίνδυνοι ου σχετίζονται µε τις µετοχές της Εταιρίας Κατηγορία δια ραγµάτευσης µετοχής Η τιµή της κοινής µετοχής ενδέχεται να αρουσιάσει διακυµάνσεις ιανοµή µερίσµατος ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ε ιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσεων 2004, 2005 και 2006 & ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις εριόδων 01/01 31/03/2006 και 01/01 31/03/ Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Τακτικός Έλεγχος Τακτικός Έλεγχος Ενο οιούµενων Εταιριών Πληροφορίες µέσω Παρα οµ ής Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρίας και των ενο οιούµενων εταιριών Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρίας Φορολογικός έλεγχος ενο οιούµενων εταιριών

3 3.6. Πληροφορίες για την Εταιρία Γενικές Πληροφορίες - Σύντοµο Ιστορικό ραστηριότητα της Εταιρίας Αντικείµενο ραστηριότητας ίκτυο Πωλήσεων Προµηθευτές Συµβάσεις Σηµαντικά εταιρικά γεγονότα κατά τη τριετία και την ερίοδο 01/01/2007 έως την έγκριση του αρόντος ενηµερωτικού δελτίου Συγχώνευση µε α ορρόφηση των ανωνύµων εταιριών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ELITE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «Ν. ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» α ό την εταιρία «ELBISCO ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Εξαγορά της εταιρίας «ΠΕΡΙΠΑΚ Α.Ε.» α ό την εταιρία «ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.» KARAT BULGARIA LTD ΙΑΚΟΠΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ CROISSANT FOLLIE Πώληση της συµµετοχής στην εταιρία «HELBERICA S.A.» Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης Μακρο ρόθεσµες ανειακές Συµβάσεις Άδειες Σήµατα Έρευνα και Ανά τυξη Ε ενδύσεις Τρέχουσες και Σκο ούµενες Ε ενδύσεις Πληροφορίες για τις Τάσεις και τις Προο τικές της Εταιρίας Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγκαταστάσεις Ενσώµατα Περιουσιακά στοιχεία Ασφαλιστικές Καλύψεις Εγγυήσεις και Εµ ράγµατες Ασφάλειες Περιβαλλοντικές Ε ι τώσεις ικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες Οργανωτική ιάρθρωση Οµίλου Πληροφορίες για τις συµµετοχές της Εταιρίας Περιγραφή Ενο οιούµενων Θυγατρικών Εταιριών Περιγραφή Ενο οιούµενων Συγγενών Εταιριών Περιγραφή Μη Ενο οιούµενων Συγγενών Εταιριών Αρχές σύνταξης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων Βάση σύνταξης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και ολιτικών Ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσεων 2004, 2005 και Ενο οιηµένοι Ισολογισµοί την 31/12/2004, 31/12/2005 & 31/12/ Χρηµατοοικονοµικές ληροφορίες ταµειακών ροών οικονοµικών χρήσεων 2004, 2005 &

4 Πληροφορίες για τα κεφάλαια της εταιρίας «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» της 31/12/ Χρηµατοοικονοµικές ληροφορίες ενο οιηµένων οικονοµικών καταστάσεων εριόδου 01/01/ /03/ Ενο οιηµένα α οτελέσµατα εριόδου 01/01/ /03/ Ενο οιηµένος Ισολογισµός εριόδου 01/01/ /03/ Ενο οιηµένες ταµειακές ροές εριόδου 01/01/ /03/ ήλωση για την ε άρκεια του κεφαλαίου κίνησης Κεφαλαιακή διάρθρωση και καθαρό χρηµατοικονοµικό χρέος Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Μέρη Συµµετοχή των βασικών µετόχων Εταιρίες µε κοινή ιοίκηση Αµοιβές µελών.σ. και διευθυντικών στελεχών εριόδου 01/01/ /03/ Συναλλαγές συνδεδεµένων εταιριών Σηµαντικές αλλαγές στη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρίας Μερισµατική ολιτική ιοικητικά, ιαχειριστικά και Ε ο τικά Όργανα και Ανώτατα ιοικητικά Στελέχη ιοικητικό Συµβούλιο Εσωτερικός Έλεγχος Εταιρική ιακυβέρνηση ηλώσεις µελών διοικητικών, διαχειριστικών και ε ο τικών οργάνων καθώς και ανώτατων διοικητικών στελεχών Αµοιβές και οφέλη Συµµετοχές των µελών του.σ. και των στελεχών ου συµµετέχουν στα ε ο τικά και διαχειριστικά όργανα της Εταιρίας στη διοίκηση άλλων εταιριών Μετοχές της ΕLBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ου κατέχουν τα Μέλη των ιοικητικών, ιαχειριστικών Ε ο τικών Οργάνων και των Ανώτατων ιοικητικών Στελεχών Οργανόγραµµα Προσω ικό Μετοχικό κεφάλαιο Καταβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου Μέτοχοι Καταστατικό Θεσµικό λαίσιο της λειτουργίας της Εταιρίας ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

5 4.1. Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου - Προορισµός Νέων Κεφαλαίων και Χρονοδιάγραµµα ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ιαδικασία Άσκησης ικαιωµάτων Προτίµησης Α οκο ή ικαιώµατος ιαδικασία Άσκησης ικαιωµάτων Προτίµησης Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές της Εταιρίας ικαιώµατα Μετόχων Φορολογία µερισµάτων Προθέσεις Βασικών Μετόχων Μείωση ιασ οράς Αραίωση (Dilution) Εξαίρεση α ό την υ οχρέωση υ οβολής ηµόσιας Πρότασης α άνες Έκδοσης

6 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το αρόν Ενηµερωτικό ελτίο αφορά στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ανώνυµης εταιρίας µε την ε ωνυµία «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ELBISCO A.E.» (στο εξής η «ELBISCO» ή «η Εταιρία» ή «ο Εκδότης» ή «η Εκδότρια Εταιρία»), µε την καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων κοινών ανώνυµων µετοχών της Εταιρίας µε ηµόσια Προσφορά (κατά την έννοια του Ν. 3401/2005) υ έρ των αλαιών µετόχων της και την εισαγωγή αυτών των νέων µετοχών στην κατηγορία «Ειδικών Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών» της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»). Έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε ιτρο ής Κεφαλαιαγοράς µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών ληροφόρησης του ε ενδυτικού κοινού, ό ως αυτές καθορίζονται α ό τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Ε ιτρο ής της Ευρω αϊκής Ένωσης. Το αρόν Περιλη τικό Σηµείωµα α οτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ελτίου και εριλαµβάνει α) µια συνο τική εριγραφή των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, β) συνο τικές χρηµατοοικονοµικές ληροφορίες σε ενο οιηµένη βάση και γ) τα συνο τικά στοιχεία της αρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της. Συνε ώς, κάθε ε ενδυτής θα ρέ ει να βασίσει ο οιαδή οτε α όφασή του για ε ένδυση σε κινητές αξίες της Εταιρίας στην εξέταση του Ενηµερωτικού ελτίου ως σύνολο. Σε ερί τωση ου αξίωση σχετική µε τις ληροφορίες ου εριέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ασκείται ενώ ιον αλλοδα ού δικαστηρίου, ο ενάγων ε ενδυτής ενδέχεται να ε ιβαρυνθεί µε τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Ενηµερωτικού ελτίου ριν α ό την έναρξη της αρα άνω διαδικασίας. Στα ρόσω α εκείνα ου υ έβαλλαν το Περιλη τικό Σηµείωµα, συµ εριλαµβανοµένης ο οιασδή οτε µετάφρασής του και ζήτησαν την κοινο οίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, α οδίδεται αστική ευθύνη µόνο εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι αρα λανητικό, ανακριβές ή δεν αρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υ όλοι α µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου. Κάθε νέο σηµαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλµα σχετικά µε τις ληροφορίες ου εριέχονται στο ενηµερωτικό δελτίο, ου µ ορεί να ε ηρεάσει την αξιολόγηση των κινητών αξιών και ανακύ τει ή δια ιστώνεται κατά το χρόνο ου µεσολαβεί α ό την έγκριση του ενηµερωτικού δελτίου έως τη λήξη της δηµόσιας ροσφοράς ή την έναρξη δια ραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά αναφέρεται σε συµ λήρωµα του ενηµερωτικού δελτίου. Το συµ λήρωµα εγκρίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 13 του νόµου 3401/2005 το αργότερο εντός ε τά (7) εργάσιµων ηµερών α ό την υ οβολή του για έγκριση και δηµοσιεύεται µε τα µέσα δηµοσίευσης του αρχικού ενηµερωτικού δελτίου. Εφόσον α αιτείται, το εριλη τικό σηµείωµα και οι τυχόν µεταφράσεις του συµ ληρώνονται αντίστοιχα µε τις νέες ληροφορίες ου εριλαµβάνονται στο συµ λήρωµα. Ε ενδυτές οι ο οίοι έχουν ήδη συµφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή έχουν εγγραφεί για την αγορά των κινητών αξιών ριν α ό τη δηµοσίευση του συµ ληρώµατος, µ ορούν να υ αναχωρήσουν α ό την αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών α ό τη δηµοσίευση του συµ ληρώµατος Συνο τικές ληροφορίες για την Εταιρία Ε ιχειρηµατική ραστηριότητα Η Εταιρία ιδρύθηκε τον εκέµβριο του 1987 δι α οσχίσεως και µετατρο ής σε Ανώνυµη Εταιρία του κλάδου αραγωγής και εµ ορίας καταναλωτικών αγαθών της Ανώνυµης Εταιρίας AΛΛATINH A.B.E.E. (εταιρία εισηγµένη στο X.A. α ό το 1950). H αρχική ε ωνυµία της Εταιρίας ήταν «EΛΛHNIKH ΕΤΑΙΡΙΑ MΠIΣKOTΩN ANΩNYMOΣ BIOMHXANIKH KAI EMΠOPIKH ETAIPIA ΕΙ ΩN IATPOΦHΣ ANTIΠPOΣΩΠEIΩN KAI IANOMΩN», µε διακριτικό τίτλο «EΛΛHNIKH ETAIPIA MΠIΣKOTΩN A.B.E.E.». Το 2000 η Εταιρία ροχώρησε σε α όσχιση του εµ ορικού και βιοµηχανικού της κλάδου και µετατρά ηκε σε εταιρία συµµετοχών µε την ε ωνυµία «ELBISCO ANΩNYMOΣ ETAIPIA ΣYMMETOXΩN». Η δραστηριότητά της Εταιρίας εριστρέφεται γύρω α ό δύο βασικούς άξονες: τη συµµετοχή σε ελληνικές ή αλλοδα ές ε ιχειρήσεις οιασδή οτε µµορφής, ανεξαρτήτως του εταιρικού τους σκο ού, και τη διαχείριση τίτλων κινητών αξιών. Ε ίσης δραστηριο οιείται στην αροχή υ ηρεσιών διοικητικής φύσεως και οργάνωσης ρος εταιρίες και ε ιχειρήσεις οιασδή οτε µµορφής. Όσον αφορά στον ρώτο άξονα, η ELBISCO συµµετέχει κατά κύριο λόγο σε εταιρίες ου δραστηριο οιούνται στον κλάδο αραγωγής και εµ ορίας ροϊόντων µε βάση τα δηµητριακά (άλευρα, φρυγανιές, µ ισκότα, ψωµί και λοι ά αρτοσκευάσµατα) καθώς και ειδών λαστικής συσκευασίας. Συγκεκριµένα, η ELBISCO Α.Ε. 6

7 κατά τη διάρκεια των αρουσιαζόµενων, στο αρόν ενηµερωτικό δελτίο οικονοµικών χρήσεων και εριόδων συµµετείχε στις οι εξής εταιρίες: ELBISCO A.B.E.E., ZITO LUKS A.D. SKOPJE, HELBERICA S.A. και KARAT BULGARIA S.A. Εκτός α ό τις αρα άνω βασικές συµµετοχές, η Εταιρία διαθέτει µειοψηφικό οσοστό στην ΧΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε., ενώ µέσω της θυγατρικής της, ELBISCO Α.Β.Ε.Ε., η Εταιρία συµµετέχει στην ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε., καθώς και στην ΕΒΓΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ο ίνακας ου ακολουθεί αρουσιάζει την ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά τοµέα δραστηριότητας του Οµίλου ELBISCO, βάσει των δηµοσιευµένων ενο οιηµένων οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων και την εριόδου α ό 01/01 έως 31/03/2007, οι ο οίες έχουν συνταχθεί βάσει των ιεθνών Προτύ ων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (στο εξής «.Π.Χ.Π.»): Ανάλυση εσόδων ανά τοµέα δραστηριότητας ( οσά σε χιλ.) 01/01 έως 31/12/ /01 έως 31/12/ /01 έως 31/12/ /01 έως 31/03/ /01 έως 31/03/2007 Φρυγανιά (% ε ί του συνολικού κύκλου εργασιών) 16,71% 17,15% 17,92% 18,33% 18,07% (µεταβολή σε σχέση µε την ροηγούµενη χρήση) 2,78% 10,39% -1,72% Άλευρα (% ε ί του συνολικού κύκλου εργασιών) 8,95% 8,76% 8,72% 7,07% 8,96% (µεταβολή σε σχέση µε την ροηγούµενη χρήση) -2,04% 5,24% 26,35% Μ ισκότα (% ε ί του συνολικού κύκλου εργασιών) 14,45% 15,75% 15,93% 15,32% 14,68% (µεταβολή σε σχέση µε την ροηγούµενη χρήση) 9,18% 6,83% -4,51% Αρτοσκευάσµατα (% ε ί του συνολικού κύκλου εργασιών) 13,48% 14,37% 15,32% 16,04% 14,31% (µεταβολή σε σχέση µε την ροηγούµενη χρήση) 6,70% 12,68% -11,06% Πλαστικά (% ε ί του συνολικού κύκλου εργασιών) 39,55% 40,91% 41,22% 40,99% 42,49% (µεταβολή σε σχέση µε την ροηγούµενη χρήση) 3,58% 6,49% 3,31% Λοι ά (% ε ί του συνολικού κύκλου εργασιών) 6,85% 3,06% 0,89% 2,25% 1,47% (µεταβολή σε σχέση µε την ροηγούµενη χρήση) -55,31% -69,25% -34,93% Σύνολο ωλήσεων Πηγή: Ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσεων 2004, 2005 και 2006, βάσει.π.χ.π., ου ελέγχθηκαν α ό τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Κυριάκο Ριρή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12111), για το 2004 & 2005 και κ. Βασίλειο Γούτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10411) για το 2006 της εταιρίας PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι, Ν. Αττικής, τηλ.: Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εριόδου 01/01 31/03/2007 δεν έχουν ελεγχθεί α ό Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ιοίκηση Σύµφωνα µε την α όφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας, ου ραγµατο οιήθηκε στις 27/06/2006, η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, το ο οίο συγκροτήθηκε σε σώµα την ίδια ηµέρα, είχε ως εξής: Ονοµατε ώνυµο µέλους Κυριάκος Φιλί ου του Αθανασίου Έλενα Φιλί ου Κουµαντάρου Αθανάσιος-Κύρος Φιλί ου του Κυριάκου Αλέξανδρος Μουτσάτσος του ιονυσίου Ελευθερία Κουτσιούµ α του Γεωργίου Θέση στο.σ. Πρόεδρος.Σ. & ιευθύνων Σύµβουλος Αντι ρόεδρος.σ. Μέλος.Σ. Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος.Σ. Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος.Σ. Η θητεία του αρα άνω ιοικητικού Συµβουλίου ήταν διετής µε ηµεροµηνία λήξης στις 30/06/2008. Κατά τη συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εκδότριας ου έλαβε χώρα της 22/12/2006, εξελέγη ο κ. Ραµαντάνης ηµοσθένης του Αλεξάνδρου εκτελεστικό µέλος σε αντικατάσταση του αραιτηθέντος κ. 7

8 Αθανάσιου Κύρου Φιλί ου έως το τέλος της θητείας αυτού. Κατά την ίδια συνεδρίαση το ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως: Ονοµατε ώνυµο µέλους Κυριάκος Φιλί ου του Αθανασίου Έλενα Φιλί ου Κουµαντάρου ηµοσθένης Ραµαντάνης του Αλέξανδρου Αλέξανδρος Μουτσάτσος του ιονυσίου Ελευθερία Κουτσιούµ α του Γεωργίου Θέση στο.σ. Πρόεδρος Αντι ρόεδρος.σ ιευθύνων Σύµβουλος Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος.Σ. Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος.Σ. Η εκλογή του κ. Ραµαντάνη ηµοσθένη του Αλέξανδρου στο ιοικητικό Συµβούλιο της Εκδότριας εγκρίθηκε µε την α ό 10/05/2007 α όφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας. Η θητεία του ανωτέρω ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στις 30/06/2008. Σύµφωνα µε δήλωση της ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ τα ανώτατα διοικητικά, διαχειριστικά και ε ο τικά όργανα της είναι τα µέλη του ιοικητικού της Συµβουλίου και ο Υ εύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου. Ε ι λέον η Εταιρία ορίζει ως ανώτατα διοικητικά στελέχη τον Οικονοµικό ιευθυντή, τον ιευθυντή Προγραµµατισµού & Ανά τυξης, τον Υ εύθυνο Ε ενδυτικών Σχέσεων και τον Υ εύθυνο Εταιρικών Ανακοινώσεων και Ενηµέρωσης Μετόχων Μετοχική Σύνθεση Οι µετοχές της Εταιρίας είναι κοινές ανώνυµες. Πηγές ληροφόρησης της εταιρίας για τη µετοχική σύνθεση της α οτελούν οι υ οχρεώσεις γνωστο οίησης των υ όχρεων ροσώ ων. Βάσει αυτών των ηγών η µετοχική σύνθεση κατά την ηµεροµηνία έγκρισης του αρόντος ενηµερωτικού δελτίου έχει ως ακολούθως: Μετοχική Σύνθεση - Αύγουστος 2007 αριθµός µετοχών αριθµός δικαιωµάτων ψήφου Ε ωνυµία ή ονοµατε ώνυµο µετόχου άµεση συµµετοχή % ε ί του συνόλου έµµεση % ε ί του συµµετοχή συνόλου άµεση συµµετοχή % ε ί του συνόλου έµµεση % ε ί του συµµετοχή συνόλου ΑΦΝΟΣ Α.Ε ,98% µεταβίβαση δικαιωµάτων ψήφου σε Τρά εζα Κύ ρου µεταβίβαση δικαιωµάτων ψήφου σε Τρά εζα Πειραιώς µεταβίβαση δικαιωµάτων ψήφου σε Millennium Bank µεταβίβαση δικαιωµάτων ψήφου σε ιδιώτες Σύνολο δικαιωµάτων ψήφου της " ΑΦΝΟΣ Α.Ε." ,84% ΑΓΑΝ Α.Ε ,00% ,00% ALBATROS HOLDING S.A ,90% ,90% ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ,90% ,90% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Α.Ε ,73% ,73% ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ,99% µεταβίβαση δικαιωµάτων ψήφου σε Εµ ορική Τρά εζα Σύνολο δικαιωµάτων ψήφου του κ. Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ,33% ΑΦΝΟΣ Α.Ε ΑΓΑΝ Α.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Α.Ε Σύνολο έµµεσης συµµετοχής του Κυριάκου Φιλί ου ,71% ,57% ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΣ ,00% ,00% ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΛΕΝΑ ,79% ,79% ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΟΙ ΑΝΕΙΣΤΕΣ ,47% 8

9 Ευρύ ε ενδυτικό κοινό (µέτοχοι µε οσοστό < 2%) ,61% ,95% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,61% ,53% ,94% Πηγή: Στοιχεία της εταιρίας & δηµοσιευµένες ληροφορίες. Σηµειώσεις: Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης του αρόντος ενηµερωτικού δελτίου η άµεση συµµετοχή του κ. Κυριάκου Φιλί ου στο µετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας ήταν ίση µε 2,99% ε ί του µετοχικού κεφαλαίου, ήτοι µετοχές ε ί συνόλου µετοχών, ενώ η άµεση συµµετοχή του στα δικαιώµατα ψήφου ανέρχονταν σε 2,73% ε ί του συνόλου, ήτοι ε ί συνόλου δικαιωµάτων ψήφου. Κατά την ίδια ηµεροµηνία η έµµεση συµµετοχή του κ. Κυριάκου Φιλί ου στο µετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας ανέρχονταν σε οσοστό 62,71% ε ί του συνόλου των µετοχών, ήτοι µετοχές ε ί συνόλου Η έµµεση συµµετοχή του στα δικαιώµατα ψήφου ανέρχονταν σε 46,14% ε ί του συνόλου, ήτοι ε ί συνόλου Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζεται για κάθε έναν α ό τους βασικούς µετόχους της Εκδότριας Εταιρίας ο αριθµός των ενεχυριασµένων µετοχών καθώς και η µεταβίβαση των δικαιωµάτων ψήφου των εν λόγω µετοχών στον ενεχυρούχο - δανειστή. ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΝΕΧΥΡΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΣΤΟΝ ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΝ Α.Ε. 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ HYPOVEREINSBANK ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΝΟΣ Α.Ε. 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΙΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΙΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΙΗΛ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΙΗΛ ΜΑΤΘΙΛΛΗ του ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΘΗΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ MILLENIUM BANK ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. 1 MILLENIUM BANK ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Στοιχεία της εταιρίας, Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. Σηµειώσεις: (1): Για τα ενέχυρα τα ο οία έχουν συσταθεί µεταξύ της εταιρίας ΑΦΝΟΣ Α.Ε. και τους υ αριθµ.6, 7, 8, 9, 11, 12 και 13 ενεχυρούχους δανειστές, α οµένει µόνο η τυ ική διαδικασία για την άρση αυτών. (2): υνάµει των συµβάσεων σύστασης ενεχύρου µεταξύ των µετόχων της Εκδότριας και των ενεχυρούχων δανειστών, οι ως άνω µετοχές αραµένουν «εις χείρας» των ενεχυρούχων δανειστών και δε δύνανται να µεταβιβαστούν α ό τους µετόχους ριν τη λήξη του ενεχύρου και την ε ιστροφή τους στους µετόχους. 9

10 1.2. Συνο τικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζονται ε ιλεγµένα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία των α οτελεσµάτων του Οµίλου για τις οικονοµικές χρήσεις ου έληξαν στις 31/12/2004, 31/12/2005 & 31/12/2006 και τις εριόδους 01/01 31/03/2006 &01/01 31/03/2007. Α οτελέσµατα χρήσεων & εριόδου ( οσά σε '000) 31/12/ /12/ /12/ /3/ /3/2007 Πωλήσεις Κόστος ωληθέντων ( ) ( ) ( ) (26.231) (26.088) Μικτό κέρδος (1) (% ε ί του κύκλου εργασιών) 32,70% 38,30% 38,51% 39,01% 39,14% Οργανικά έξοδα (1) (% ε ί του κύκλου εργασιών) 28,31% 28,66% 26,99% 32,49% 29,51% Α οτελέσµατα εκµετάλλευσης (1) (% ε ί του κύκλου εργασιών) 4,39% 9,64% 11,51% 8,84% 12,02% Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Α οσβέσεις Κέρδη / (Ζηµιές) ρο φόρων (7.669) (1.275) (% ε ί του κύκλου εργασιών) -4,63% -0,77% 2,05% 0,15% 0,45% Σηµείωση 1: έχουν αφαιρεθεί οι ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος α οσβέσεις Πηγή: Ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσεων 2004, 2005 και 2006, βάσει.π.χ.π., ου ελέγχθηκαν α ό τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Κυριάκο Ριρή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12111), για το 2004 & 2005 και κ. Βασίλειο Γούτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10411) για το 2006 της εταιρίας PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι, Ν. Αττικής, τηλ.: Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εριόδου 01/01 31/03/2007 δεν έχουν ελεγχθεί α ό Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Οι δραστηριότητες των εταιριών ου συµµετέχουν στην ενο οίηση δεν αρουσιάζουν ε οχικότητα. Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά τρίµηνο για την εξεταζόµενη ερίοδο. Ανάλυση κύκλου εργασιών ανά τρίµηνο ( οσά σε ) ο τρίµηνο (% ε ί του συνόλου) 23,62% 22,44% 24,55% 2ο τρίµηνο (% ε ί του συνόλου) 26,74% 25,23% 25,13% 3ο τρίµηνο (% ε ί του συνόλου) 25,81% 25,19% 24,92% 4ο τρίµηνο (% ε ί του συνόλου) 23,82% 27,14% 25,40% Σύνολο Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζεται ο καταµερισµός του εξόδου των α οσβέσεων στα τρία κέντρα κόστους της Εταιρίας για τις αρουσιαζόµενες οικονοµικές χρήσεις και εριόδους. Ανάλυση α οσβέσεων ( οσά σε χιλ.) 31/12/ /12/ /12/ /3/ /3/2007 Κόστος ωληθέντων Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης

11 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Πηγή: Ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσεων 2004, 2005 και 2006, βάσει.π.χ.π., ου ελέγχθηκαν α ό τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Κυριάκο Ριρή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12111), για το 2004 & 2005 και κ. Βασίλειο Γούτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10411) για το 2006 της εταιρίας PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι, Ν. Αττικής, τηλ.: Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εριόδου 01/01 31/03/2007 δεν έχουν ελεγχθεί α ό Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Ο κύκλος εργασιών το 2005 αυξήθηκε κατά 0,14%, ήτοι 235 χιλ. σε σχέση µε τη χρήση 2004 ενώ το 2006 η αύξηση του κύκλου εργασιών ήταν ίση µε 5,68%, ήτοι χιλ. σε σχέση µε την ροηγούµενη οικονοµική χρήση (2004: χιλ. 2005: χιλ. 2006: χιλ.). Η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά τη χρήση 2006 οφείλεται στην αύξηση των ωλήσεων σε όλες τις βασικές δραστηριότητες του Οµίλου. Το µικτό εριθώριο κέρδους, ως οσοστό ε ί του κύκλου εργασιών κατέγραψε σηµαντική βελτίωση κατά τη χρήση του 2005 σε σχέση µε την ροηγούµενη οικονοµική χρήση (2004). Η αύξηση αυτή ήταν ίση µε 5,6%, ως οσοστό ε ί του κύκλου εργασιών (2004: 32,70% : 38,30%) και 17,26% ως α όλυτο νούµερο, ήτοι χιλ. (2004: χιλ. 2005: χιλ.). Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στη µείωση του κόστους αναλωθέντων ρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας και του κόστους α όκτησης εµ ορευµάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η τιµή του αλεύρου, η βασικότερη ρώτη ύλη για την ELBISCO A.B.E.E., κατά τη χρήση 2005 αρουσίασε µείωση σε σχέση µε την ροηγούµενη οικονοµική χρήση (2004). Συγκεκριµένα το αλεύρι για όλες τις αραγωγικές χρήσεις αρουσίασε µείωση ίση µε 10,21%, η τιµή του αλεύρου για φρυγανιά αρουσίασε µείωση ίση µε 20,18%, ενώ η µέση τιµή κτήσης των αλεύρων για την αραγωγή µ ισκότων µειώθηκε κατά 6,09% το 2005 σε σχέση µε το Οι τιµές των σιτηρών καθορίζονται α ό τις διεθνείς χρηµαταγορές. Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζεται η ανάλυση των εξόδων διοίκησης, διάθεσης & διανοµής καθώς και τα λοι ά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης. Οργανικά έξοδα ( οσά σε χιλ.) 31/12/ /12/ /12/2006 Έξοδα διάθεσης διανοµής Έξοδα διοίκησης Σύνολο (% ε ί του κύκλου εργασιών) 29,15% 29,53% 29,11% Λοι ά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης Σύνολο (% ε ί του κύκλου εργασιών) 28,31% 28,66% 26,99% Τα έξοδα διοίκησης, διάθεσης και διανοµής ( ρο α οσβέσεων), κατά τη διετία αρουσίασαν µία µικρή αύξηση τόσο ως α όλυτο νούµερο ( 693 χιλ.), όσο και ως οσοστό ε ί του κύκλου εργασιών (0,38%). Κατά την τελευταία δηµοσιευµένη οικονοµική χρήση (2006), τα έξοδα διοίκησης, διάθεσης και διανοµής ( ρο α οσβέσεων), αυξήθηκαν ως α όλυτο νούµερο κατά χιλ., ήτοι 4,18% ενώ ως οσοστό ε ί του κύκλου εργασιών µειώθηκαν κατά 0,42%. Τα λοι ά έσοδα εκµετάλλευσης κατά τη χρήση 2006 αυξήθηκαν κατά χιλ. σε σχέση µε την ροηγούµενη οικονοµική χρήση (2005). Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στα κέρδη ου ραγµατο οίησαν οι εταιρίες του Οµίλου α ό την ώληση ενσώµατων ακινητο οιήσεων τα ο οία ανήλθαν στο οσό των χιλ. Οι τόκοι των τρα εζικών δανείων, σε ενο οιηµένη βάση βαίνουν αυξανόµενοι κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης τριετίας. (2004: χιλ. 2005: χιλ. 2006: χιλ.). Κατά την τελευταία δηµοσιευµένη οικονοµική χρήση καταχωρήθηκαν στα α οτελέσµατα του Οµίλου ιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές, ύψους χιλ. Η βελτίωση του α οτελέσµατος ρο φόρων τη χρήση 2005, ίση µε χιλ. συγκριτικά µε την ροηγούµενη οικονοµική χρήση (2004: χιλ. 2005: χιλ.) οφείλεται στη βελτίωση του µικτού εριθωρίου κέρδους και στη µείωση των οργανικών εξόδων κατά τα οσοστά ου αναφέρονται στις ανωτέρω αραγράφους. Κατά τη χρήση 2006, ο Όµιλος βελτίωσε το µικτό εριθώριο κέρδους, τα οργανικά έξοδα µειωθήκαν, ως οσοστό ε ί του κύκλου εργασιών, ενώ καταγράφηκαν στα α οτελέσµατα του κέρδη α ό την ώληση αγίων και α ό ιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές. 11

12 (Για την ανάλυση των α οτελεσµάτων της τριετίας βλέ ε αρ , Ενο οιηµένες καταστάσεις α οτελεσµάτων οικονοµικών χρήσεων , σελ: 87) Στο ρώτο τρίµηνο του 2007 τα α οτελέσµατα εκµετάλλευσης, ως οσοστό ε ί του κύκλου εργασιών βελτιώθηκαν κατά 3,18% σε σχέση µε την αντίστοιχη ερίοδο της ροηγούµενης οικονοµικής χρήσης. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη µείωση των οργανικών εξόδων, τόσο ως α όλυτο νούµερο όσο και ως οσοστό ε ί του κύκλου εργασιών κατά και κατά 2,98% αντίστοιχα (31/3/2006: χιλ. & 32,49% ε ί των ωλήσεων 31/3/2007: χιλ. & 29,51% ε ί των ωλήσεων). Κατά την τρέχουσα χρήση (2007) οι τιµές α όκτησης των βασικών ρώτων και βοηθητικών υλών έχουν αυξηθεί σε σχέση µε τη χρήση Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι τιµή α όκτησης του αλεύρου για όλες τις αραγωγικές χρήσεις έχει αυξηθεί κατά 30,1% ερί ου, η τιµή α όκτησης του αλεύρου για φρυγανιά έχει αυξηθεί κατά 42,1% και η τιµή των αλεύρων για µ ισκότα έχει αυξηθεί κατά 34,3% ερί ου σε σχέση µε το (Για την ανάλυση των α οτελεσµάτων του ρώτου τριµήνου του 2007 βλέ ε αρ , Ενο οιηµένα α οτελέσµατα εριόδου 01/01/ /03/2007. σελ: 113) 12

13 1.3. Συνο τικά στοιχεία ηµόσιας Προσφοράς νέων µετοχών της Εταιρίας Γενικά Στοιχεία Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Η α ό 27/06/2006 Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ α οφάσισε, µεταξύ άλλων την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα ροτίµησης υ έρ των αλαιών µετόχων της µε αναλογία µία (1) νέα µετοχή ρος έντε (5) αλαιές. Συνολικά θα εκδοθούν νέες κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,50 και τιµή διάθεσης 1,68 για κάθε µία νέα µετοχή, ενώ ροσδοκάται να αντληθούν ( Χ 1,68). Κλάσµατα µετοχής δεν θα εκδοθούν. Η εν λόγω αύξηση ε ανεγκρίθηκε µε την α ό 23/11/2006 α όφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας. Με την α ό 26/02/2007 α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας αραχωρήθηκε δικαίωµα ροεγγραφής στους αλαιούς µετόχους της εταιρίας οι ο οίοι θα ασκήσουν λήρως το δικαίωµα ροτίµησης στην εν λόγω αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Η α ό 11/04/2007 έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, η ο οία συντάχθηκε βάσει του άρθρου 289 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών αναφέρει: τη διάθεση των κεφαλαίων ου ροήλθαν α) α ό την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 26/11/1999 και β) α ό την έκδοση του οµολογιακού δανείου ου έλαβε χώρα της 04/02/2006. Το ε ενδυτικό σχέδιο της ροτεινόµενης αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου Τις δεσµεύσεις των βασικών µετόχων οι ο οίοι συµµετέχουν και στη διοίκηση της εταιρίας Την ροτεινόµενη τιµή διάθεσης των νέων µετοχών. Η α ό 10/05/2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακάλεσε τις ροηγούµενες ληφθείσες α οφάσεις σχετικά µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και α οφάσισε, µεταξύ άλλων, την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά µε καταβολή µετρητών και δικαίωµα ροτίµησης υ έρ των αλαιών µετόχων της µε αναλογία µία (1) νέα µετοχή ρος έντε (5) αλαιές µετοχές. Συνολικά θα εκδοθούν νέες κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,50 και τιµή διάθεσης 1,68 για κάθε µία νέα µετοχή. Προσδοκάται να αντληθούν ( Χ 1,68). Κλάσµατα µετοχής δεν θα εκδοθούν. Η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας των νέων µετοχών και της τιµής διάθεσής τους θα αχθεί, µετά την αφαίρεση των δα ανών της έκδοσης, σε ίστωση του λογαριασµού του αθητικού «Ειδικό Α οθεµατικό α ό την Έκδοση Μετοχών Υ έρ το Άρτιο». Η ως άνω Γενική Συνέλευση α οφάσισε η τιµή διάθεσης των νέων µετοχών της Εταιρίας να µην είναι ανώτερη α ό τη χρηµατιστηριακή τιµή των υφιστάµενων µετοχών της κατά το χρόνο α οκο ής του δικαιώµατος ροτίµησης. Κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας ο µέτοχος της κ. Κυριάκος Φιλί ου, ρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου, δεσµεύτηκε να διατηρήσει, κατ ελάχιστο το οσοστό ε ί του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ου κατείχε κατά το χρόνο ου έλαβε χώρα η ως άνω Γενική Συνέλευση έως την ολοκλήρωση της αρούσας αύξησης και της εισαγωγής των νέων κινητών αξιών ρος δια ραγµάτευση και για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών µετά την έναρξη δια ραγµάτευσης των νέων µετοχών. Βάσει των δεσµεύσεων τους ρος την ροαναφερόµενη Γενική Συνέλευση οι µέτοχοι «ΑΦΝΟΣ Α.Ε.» και ο κ. Κυριάκος Φιλί ου θα συµµετάσχουν στην αρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το οσοστό συµµετοχής τους. Ε ι λέον στην ερί τωση κατά την ο οία οι υ όλοι οι υφιστάµενοι µέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωµα ροτίµησης τότε η εταιρία «ΑΦΝΟΣ Α.Ε.» θα καλύψει την αύξηση µέχρι του οσού ου έχει ήδη καταθέσει, ενώ ο κ. Κυριάκος Φιλί ου θα καλύψει την αύξηση έως το οσό ου έχει ήδη καταθέσει λέον τη διαφορά µεταξύ του εκτιµώµενου ροϊόντος της αρούσας έκδοσης ( ,00) και των συνολικών καταθέσεων των δύο µετόχων ( ,00). Σ αυτή την ερί τωση ο κ. Κυριάκος Φιλί ου θα καταβάλλει το ε ι λέον οσό των ,00, το ο οίο αντιστοιχεί σε νέες κοινές ανώνυµες µετοχές. ικαίωµα ροτίµησης έχουν οι αλαιοί µέτοχοι κατά την αναλογία συµµετοχής τους και ε οµένως τα οσά ου κατέθεσαν οι δύο µέτοχοι ΑΦΝΟΣ Α.Ε. και κ. Κυριάκος Φιλί ου και τα ο οία είναι έραν της αναλογίας συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, θα ληφθούν υ όψη για την κάλυψη της αύξησης κατά το άρθρο 13, αρ. 8 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον δεν καλυφθεί η αύξηση στο σύνολό της α ό τους υφιστάµενους µετόχους της εταιρίας. 13

14 Το οσό ου θα ροκύψει α ό τη συµµετοχή των αλαιών µετόχων, θα α οδοθεί στους ως άνω δύο (2) µετόχους κατά την ίδια αναλογία ου θα τους διατεθούν οι µετοχές ου δεν θα έχουν αναληφθεί, α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας µε τη σχετική, κατά τα ως άνω ροβλε όµενα, α όφασή του. Ε ι λέον η εν λόγω Γενική Συνέλευση αραχώρησε δικαίωµα ροεγγραφής ρος τους αλαιούς µετόχους της εταιρίας, οι ο οίοι θα ασκήσουν λήρως το δικαίωµα ροτίµησης στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Οι αλαιοί µέτοχοι συγχρόνως µε την λήρη άσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης, µ ορούν να ροεγγράφονται για ε ι λέον αριθµό νέων µετοχών της εταιρίας, στην τιµή διάθεσης, δεσµεύοντας οσό αντίστοιχο µε την αξία των µετοχών αυτών. Σε ερί τωση υ ερβάλλουσας ζήτησης των αδιάθετων µετοχών, οι εν λόγω ροεγγραφές θα ικανο οιηθούν αναλογικά µε βάση τη ζήτησή τους. Στην ερί τωση κατά την ο οία, αρά τα ανωτέρω ροκύψουν αδιάθετες µετοχές, τότε αυτές θα διατεθούν στους δύο (2) µετόχους, στην εταιρία µε την ε ωνυµία «ΑΦΝΟΣ Α.Ε.» και στον κ. Κυριάκο Φιλί ου, κατά την αναλογία των οσών ου έχουν ήδη καταβάλλει έναντι της αρούσας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και βάση των δεσµεύσεων ου ανέλαβαν στην ροαναφερόµενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η ροθεσµία για την ενάσκηση του δικαιώµατος ροτίµησης των µετόχων ορίζεται σε δέκα έντε (15) ηµέρες α ό την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ρόσκλησης για την ενάσκηση του σχετικού δικαιώµατος στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης. Οι µετοχές ου δεν θα έχουν αναληφθεί µετά το τέλος της ως άνω ροθεσµίας, θα διατεθούν ελεύθερα α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας (αρ. 13 αρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920). Η ροθεσµία καταβολής της α οφασισθείσης αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου ορίστηκε σε τέσσερις (4) µήνες µε την α ό 10/05/2007 α όφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι µέχρι της 10/09/2007, και κατό ιν σχετικής α όφασης του ιοικητικού Συµβουλίου, κατά τα οριζόµενα στην αρ. 4 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920 και στην ως άνω α όφαση της Γενικής Συνέλευσης, µ ορεί να αραταθεί για ένα ε ι λέον µήνα, ήτοι µέχρι της 10/10/2007. Συνο τικά οι όροι της ανωτέρω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου αρουσιάζονται στον αρακάτω ίνακα: Αριθµός υφιστάµενων µετοχών Έκδοση νέων µετοχών (µε καταβολή µετρητών & δικαίωµα ροτίµησης υ έρ των αλαιών µετόχων µε αναλογία µία (1) νέα µετοχή για κάθε έντε (5) αλαιές µετοχές) Σύνολο µετοχών µετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου Ονοµαστικά αξία µετοχής 1,50 Τιµή διάθεσης 1,68 Προσδοκώµενο ροϊόν αρούσας αύξησης Μονάδα δια ραγµάτευσης στο Χ.Α. Μια (1) µονάδα Όλες οι νέες µετοχές θα δικαιούνται να συµµετάσχουν σε ενδεχόµενη διανοµή µερίσµατος α ό τα κέρδη της χρήσης Όλες οι νέες µετοχές θα είναι άυλες, ανώνυµες, κοινές µε δικαίωµα ψήφου. Η αρα άνω αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και η σχετική τρο ο οίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας έχει εγκριθεί µε την υ αριθ. Κ2-8695/ α όφαση του Υ ουργείου Ανά τυξης, η ο οία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στις 07/06/2007. H ροσαρµογή της τιµής των µετοχών εξαιτίας της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Κανονισµού του Χ.Α., σε συνδυασµό µε την α όφαση 35/ του.σ. του Χ.Α. Η ιοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν υ άρχουν συµφέροντα των φυσικών και νοµικών ροσώ ων ου συµµετέχουν στην αρούσα έκδοση, εριλαµβανοµένων των συγκρουόµενων συµφερόντων, τα ο οία ε ηρεάζουν σηµαντικά την αρούσα έκδοση, έραν αυτών ου εριγράφονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. 14

15 Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Της 06/02/2006 έληξε µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο ύψους χιλ. το ο οίο είχε συνάψει η Εταιρία της 04/02/2003. Η α ο ληρωµή του εν λόγω οµολογιακού δανείου, ύψους ραγµατο οιήθηκε µε τη σύναψη νέου δανείου, ύψους χιλ., µε ιδία συµµετοχή της Εταιρίας κατά 166 χιλ. και µε τις καταθέσεις δύο εκ των βασικών µετόχων της Εταιρίας, ύψους χιλ. Με την α ό 10/05/2007 α όφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εκδότριας Εταιρίας α οφασίστηκε εκ νέου η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας µε την έκδοση νέων κοινών ανώνυµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,50 έκαστη και τιµή διάθεσης 1,68 η κάθε µία. Με την αρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου η Εταιρία θα κεφαλαιο οιήσει τις ροαναφερόµενες καταθέσεις των δύο µετόχων της, της εταιρίας «ΑΦΝΟΣ Α.Ε.» και του κ. Κυριάκου Φιλί ου. Στην ερί τωση κατά την ο οία οι υ όλοι οι υφιστάµενοι µέτοχοι ασκήσουν το δικαίωµα ροτίµησης στην αρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου τότε η Εκδότρια Εταιρία θα ε ιστρέψει στους δύο ροαναφερόµενους µετόχους της εκείνο το µέρος των καταθέσεων τους ου είναι έραν της αναλογίας τους στο µετοχικό κεφάλαιο αυτής. Αντιθέτως, στην ερί τωση κατά την ο οία οι υ όλοι οι αλαιοί µέτοχοι δεν ασκήσουν το δικαίωµα ροτίµησης, τότε η αρούσα αύξηση θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου α ό τους δύο ως άνω µετόχους σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις τους ρος την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10/05/2007. Πλήρη ανάλυση των λόγων αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου καθώς και του ροορισµού των νέων κεφαλαίων δίνεται στην αράγραφο 4.2«Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου - Προορισµός Νέων Κεφαλαίων και Χρονοδιάγραµµα ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων», σελ:

16 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Η ε ένδυση στις κοινές ανώνυµες µετοχές της ELBISCO Α.Ε. υ όκειται σε µια σειρά κινδύνων. Μαζί µε τις λοι ές ληροφορίες ου εριέχονται στο αρόν Ενηµερωτικό ελτίο, οι δυνητικοί ε ενδυτές θα ρέ ει να εξετάσουν ροσεκτικά τους αράγοντες κινδύνου ου εριγράφονται αρακάτω, ριν ε ενδύσουν σε αυτές τις µετοχές. Εάν ε έλθει ο οιοδή οτε α ό τα γεγονότα ου εριγράφονται αρακάτω, η Εταιρία, η χρηµατοοικονοµική της θέση ή τα α οτελέσµατα της λειτουργίας της ενδέχεται να ε ηρεαστούν δυσµενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα µ ορεί να σηµειωθεί τώση στην αξία και την τιµή ώλησης των ανώνυµων µετοχών της, οδηγώντας σε α ώλεια του συνόλου ή µέρους της ε ένδυσης σε αυτές. Ε ι ρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες ου εριγράφονται αρακάτω µ ορεί να µην είναι οι µόνοι ου ενδεχοµένως να αντιµετω ίσει η Εταιρία και οι θυγατρικές της. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες ου ε ί του αρόντος δεν είναι γνωστοί ή ου θεωρούνται ε ουσιώδεις, µ ορεί να ε ιδράσουν ε ίσης δυσµενώς στις ε ιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρίας. Σηµειώνεται τέλος ότι η σειρά αράθεσης των κινδύνων δεν αρα έµ ει σε διαφορο οιήσεις τους όσον αφορά στη βαρύτητα ή στην ιθανότητα ραγµατο οίησης καθενός α ό αυτούς Κίνδυνοι ου σχετίζονται µε το µµακροοικονοµικό εριβάλλον Μεταβολές Ε ιτοκίων Οι εταιρίες του Οµίλου χρηµατοδοτούν τις ε ενδύσεις τους καθώς και τις ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης και µέσω τρα εζικού δανεισµού, µε συνέ εια να ε ιβαρύνουν τα α οτελέσµατα τους µε χρεωστικούς τόκους. Σηµαντικές αυξήσεις στα ε ιτόκια ενδέχεται να έχουν σηµαντική αρνητική ε ί τωση στα α οτελέσµατα των εταιριών ου συµµετέχουν στην ενο οίηση Κίνδυνοι ου ροέρχονται α ό την οικονοµική ύφεση Η κάµψη της οικονοµικής δραστηριότητας και ο εριορισµός ανά τυξης του εθνικού ροϊόντος ε ιφέρει αρνητικά α οτελέσµατα και ε ιδρά µµειωτικά στην µµεγέθυνση των εργασιών των εταιριών του Οµίλου διότι εριορίζεται η καταναλωτική δα άνη ραστηριο οίηση της Εταιρίας µέσω θυγατρικών εταιριών σε χώρες εκτός Ελλάδας Η Εταιρία δραστηριο οιείται, µέσω θυγατρικών της, στη Π.Γ..Μ. την Ισ ανία, στη Γαλλία, στην Αλβανία και στη Κύ ρο και εξάγει τα ροϊόντα της σε ολλές ακόµη χώρες. Συνε ώς, τα α οτελέσµατα του Οµίλου υ όκεινται σε ε ιχειρηµατικούς κινδύνους ό ως η οικονοµική αστάθεια και ο συναλλαγµατικός κίνδυνος α ό την διακύµανση της ισοτιµίας του νοµίσµατος της εκάστοτε χώρας σε σχέση µε το ευρώ Νοµικός Κίνδυνος Ο νοµικός κίνδυνος ηγάζει α ό δικαστικές διεκδικήσεις ου ενδέχεται να εγερθούν εναντίον της Εταιρίας και των θυγατρικών της και ιθανόν να συνε άγονται δα άνες ή ε ι λοκές στην εύρυθµη λειτουργία της. Ε ίσης, υ άρχει η ιθανότητα ε ιβολής σε εταιρίες του Οµίλου ροστίµων ή άλλων διοικητικών κυρώσεων α ό διοικητικές αρχές, ό ως α ό το Υ ουργείο Ανά τυξης ή τον ΕΦΕΤ για τυχούσες αραβάσεις. Η Εταιρία και οι θυγατρικές της έχουν κά οιες εκκρεµείς δικαστικές υ οθέσεις για τις ο οίες η ιοίκηση της Εταιρίας εκτιµά ότι η τυχούσα αρνητική έκβασή τους δεν θα έχει σηµαντική αρνητική ε ί τωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας Κίνδυνοι ου σχετίζονται µε την Ε ιχειρηµατική ραστηριότητα της ELBISCO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ιατροφικές Συνήθειες των Καταναλωτών H ΕLBISCO Α.Β.Ε.Ε. είναι η µια α ό τις µεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες αραγωγής ροϊόντων µε βάση τα δηµητριακά (µ ισκότα, φρυγανιές, συσκευασµένο ψωµί, αλεύρι, crackers, αξιµάδια, κριτσίνια) και ροσφέρει στον καταναλωτή µια ευρεία γκάµα ροϊόντων, υψηλής οιότητας, και α ολαυστικής γεύσης µε αγνά και φυσικά υλικά για ισορρο ηµένη διατροφή σε καθηµερινή βάση. Σε ερί τωση δραστικής µµεταβολής των διατροφικών συνηθειών των καταναλωτών, ο Όµιλος ενδέχεται να αντιµετω ίσει µµειούµενα µερίδια αγοράς ή µειωµένα οικονοµικά α οτελέσµατα. 16

17 ιατροφικές Κρίσεις στον ευρύτερο χώρο των τροφίµων Σε ερί τωση διατροφικής κρίσης στο κλάδο των τροφίµων στον ο οίο δραστηριο οιείται κατά κύριο λόγο ο Όµιλος ( αραγωγή ροϊόντων µε βάση τα δηµητριακά), ενδέχεται να αντιµετω ίσει µειωµένη κερδοφορία α ό τώση στις ωλήσεις λόγω µείωσης της αγοράς, καθώς η κατανάλωση ε ηρεάζεται α ό τυχόν διατροφική κρίση Ενδεχόµενη α ώλεια της ευνοϊκής φήµης της Εταιρίας ως οιοτικού και ασφαλούς αραγωγού τροφίµων Η ΕELBISCO Α.Β.Ε.Ε. διαθέτει ισχυρή φήµη ως οιοτικός και ασφαλής αραγωγός τροφίµων. Ωστόσο, η φήµη της εν λόγω εταιρίας µ ορεί να ε ηρεαστεί α ό αρνητική δηµοσιότητα και άλλους αράγοντες εκτός του ελέγχου της. Ανεξάρτητα α ό τη βασιµότητα των γεγονότων ου συνδέονται µε ο οιοδή οτε εριστατικό αρνητικής δηµοσιότητας, η ζηµιά στη φήµη της εν λόγω εταιρίας θα µµ ορούσε να οδηγήσει σε α ώλεια ελατών της και να έχει δυσµενή ε ίδραση στην ε ιχειρηµατική της λειτουργία και τις ροο τικές της. Ο κλάδος τροφίµων στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται α ό έντονο ανταγωνισµό. Η εταιρία αντιµετω ίζει σηµαντικό ανταγωνισµό α ό άλλες εταιρίες ου δραστηριο οιούνται στη αραγωγή µ ισκότων, φρυγανιών, συσκευασµένου ψωµιού, αλεύρων, crackers, αξιµαδιών, κριτσινιών κλ. Η ικανότητα της εταιρίας να αντιµετω ίσει τον έντονο ανταγωνισµό εξαρτάται α ό ολλούς αράγοντες Ενδεχόµενος κίνδυνος α ό τη διακύµανση της τιµής των ρώτων υλών Η κερδοφορία του Οµίλου και των θυγατρικών του µ ορεί να ε ηρεαστεί (είτε θετικά, είτε αρνητικά) α ό τη διακύµανση των τιµών των ρώτων υλών οι ο οίες συµµετέχουν στο σύνολο του κόστους και των δα ανών κατά 40% ερί ου. Η ρώτη ύλη, δηλαδή το σιτάρι, α οτελεί το βασικό αράγοντα κόστους αραγωγής για τις εταιρίες του κλάδου. Το σιτάρι δια ραγµατεύεται χρηµατιστηριακά στο εξωτερικό και η διαµόρφωση της τιµής του είναι α οτέλεσµα της διεθνούς ροσφοράς και ζήτησης. Οι καιρικές συνθήκες ε ιδρούν άµεσα στην οσότητα των αραγόµενων σιτηρών και συνε ώς καθορίζουν την ροσφορά. Εν αντιθέσει, η ζήτηση κινείται σε σταθερά ε ί εδα. Κατά συνέ εια σε εριόδους καλής αραγωγής, οι τιµές των σιτηρών διαµορφώνονται σε χαµηλά ε ί εδα, ενώ σε εριόδους µε κακές καιρικές συνθήκες (.χ. βροχή κατά τη συγκοµιδή ή ξηρασία στους µήνες ωρίµανσης των δηµητριακών), λόγω µειωµένης αραγωγής, διαµορφώνονται σε υψηλότερα ε ί εδα. Λόγω του αυξηµένου ανταγωνισµού του κλάδου, τυχόν αυξήσεις των διεθνών και εγχωρίων τιµών της ρώτης ύλης δεν µετακυλύονται εύκολα στην τελική τιµή των ροΐόντων, γεγονός ου ενέχει τον κίνδυνο αρνητικής ε ίδρασης στα α οτελέσµατα του Οµίλου Εξάρτηση α ό ελάτες O óµιλος ELBISCO δεν διέ εται α ό αυστηρή εξάρτηση α ό την ελατειακή του διάρθρωση καθώς κανένας α ό τους ελάτες του δεν έχει τέτοια οσοστά αγορών α ό τον Όµιλο ου να δικαιολογεί τέτοιο συµ έρασµα. Παρόλα αυτά ο δυναµικός χαρακτήρας των αραγόντων δηµιουργεί ένα ιδιαίτερο είδος στις σχέσεις της βιοµηχανίας τροφίµων- οτών µε τον τοµέα του λιανικού εµ ορίου διαµορφώνει ένα ιδιαίτερο είδος αλληλε ίδρασης µεταξύ του Οµίλου και των ελατών του. Οι µεγάλες αλυσίδες των super-markets φαίνεται να διαθέτουν σηµαντική δια ραγµατευτική δύναµη και να µ ορούν δυνητικά να ασκήσουν ιέσεις σε ε ί εδα τιµών στους βιοµηχανικούς ροµηθευτές τους ό ως είναι οι εταιρείες του Οµίλου. Πάντως, οι σχέσεις ου δηµιουργούνται µεταξύ βιοµηχανίας και λιανικού εµ ορίου δεν µ ορούν να γενικευτούν και τουλάχιστον στις ερι τώσεις των µεγάλων αλυσίδων σού ερ-µάρκετς ροσδιορίζονται α ό διµερείς συµφωνίες ροσαρµοζόµενες κάθε φορά στις εξελίξεις στο εσωτερικό των δύο κλάδων, αλλά και στη γενικότερη οικονοµική συγκυρία Ε ιρροή των βασικών µετόχων Η λειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατέχεται α ό µικρό αριθµό µετόχων, οι ο οίοι, µέσω της άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου στις Γενικές συνελεύσεις αυτής, δύναται να ε ηρεάσουν σηµαντικά τις δραστηριότητες και την ορεία των εργασιών της ELBISCO Περι τώσεις ανωτέρας βίας Σε ερι τώσεις ανωτέρας βίας (force majeure risk), ό ως σεισµός, τροµοκρατία, ληµµύρες κλ. η Εταιρία ενδέχεται να ε ηρεαστεί αρνητικά, ό ως θα ε ηρεαστεί και ο οιαδή οτε άλλη ε ιχειρηµατική δραστηριότητα. 17

18 2.3. Κίνδυνοι ου σχετίζονται µε τις µετοχές της Εταιρίας Κατηγορία δια ραγµάτευσης µετοχής Το ιοικητικό Συµβούλιο του Χ.Α. την α οφάσισε τη µεταφορά των µετοχών της Εταιρίας α ό την κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιο οίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία «Ειδικών Χρηµατιστηριακών Χαρακτηριστικών» λόγω χαµηλής διασ οράς (µικρότερη α ό το 15% ρος το ευρύ ε ενδυτικό κοινό). Σ αυτή την κατηγορία οι µετοχές δια ραγµατεύονται µία (1) ώρα ηµερησίως Η τιµή της κοινής µετοχής ενδέχεται να αρουσιάσει διακυµάνσεις Η τιµή δια ραγµάτευσης των µµετοχών της Εταιρίας µ ορεί να υ όκειται σε διακυµάνσεις ως α οτέλεσµα λήθους αραγόντων, ολλοί α ό τους ο οίους είναι εκτός του ελέγχου της. Μεταξύ των αραγόντων αυτών εριλαµβάνονται ενδεικτικά και όχι εριοριστικά- οι ακόλουθοι: ιακυµάνσεις στα λειτουργικά α οτελέσµατα της Εταιρίας Η ε ιτυχής υλο οίηση της στρατηγικής της Εταιρίας, Η κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας και των οικονοµιών των χωρών ου έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ε ίσηµο νόµισµα ή στις ο οίες η Εταιρία ε εκτείνει τις δραστηριότητές της Πιθανή ή ραγµατο οιηθείσα ώληση µεγάλων ακέτων κοινών µετοχών της Εταιρίας στην αγορά Αλλαγές εκτιµήσεων χρηµατοοικονοµικών µµεγεθών α ό χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές, ή η αδυναµία εκ λήρωσης των ροσδοκιών των αναλυτών Πολιτική αστάθεια ή ενδεχόµενη ολεµική σύρραξη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό Η γενικότερη κατάσταση των κεφαλαιαγορών Ε ι ρόσθετα, στις χρηµατιστηριακές αγορές, γενικότερα, έχουν αρατηρηθεί µεγάλες διακυµάνσεις µετά τις τροµοκρατικές ε ιθέσεις της 11ης Σε τεµβρίου Περαιτέρω τροµοκρατικές ε ιθέσεις, ράξεις αντε ίθεσης ή κλιµάκωση εχθρο ραξιών θα µ ορούσαν να οδηγήσουν σε εραιτέρω διακυµάνσεις στην τιµή δια ραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρείας. Αυτές οι διακυµάνσεις της αγοράς µ ορεί να ε ηρεάσουν δυσµενώς την τιµή δια ραγµάτευσης των κοινών µετοχών της Εταιρίας, ασχέτως των α οτελεσµάτων της ιανοµή µερίσµατος Η Εταιρία δεν ροέβη σε διανοµή µερίσµατος για τις χρήσεις 2003 έως 2006 λόγω ύ αρξης ζηµιών. 18

19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3.1. Ε ιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσεων 2004, 2005 και 2006 & ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις εριόδων 01/01 31/03/2006 και 01/01 31/03/2007. Οι ακόλουθες συνο τικές χρηµατοοικονοµικές ληροφορίες των χρήσεων 2004, 2005 και 2006 σε ενο οιηµένη βάση ροέρχονται α ό τις ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2005 και 2006, οι ο οίες συντάχθηκαν α ό την Εταιρία βάσει των.π.χ.π. και ελέγχθηκαν α ό τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές κ.κ. Κυριάκο Ριρή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12111) για τη χρήση 2005 και Βασίλειο Γούτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10411) για τη χρήση 2006 της εταιρίας PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία, Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι, Ν. Αττικής, τηλ.: Οι δηµοσιευµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις των εριόδων 01/01 31/03/2006 και 01/01 31/03/2007 δεν έχουν ελεγχθεί α ό Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Στις ανωτέρω ενο οιηµένες ετήσιες και ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας εριλαµβάνονται εκτός της ELBISCO Α.Ε. οι εταιρίες: ELBISCO A.B.E.E., KARAT BULGARIA S.A., ZITO LUCKS A.D. SKOPJE, HELBERICA S.A., και ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (βλέ ε , Βάση Ενο οίησης, σελ: 76) Α οτελέσµατα χρήσεων & εριόδου ( οσά σε '000) 31/12/ /12/ /12/ /3/ /3/2007 Πωλήσεις Κόστος ωληθέντων ( ) ( ) ( ) (26.231) (26.088) Μικτό κέρδος (1) (% ε ί του κύκλου εργασιών) 32,70% 38,30% 38,51% 39,01% 39,14% Οργανικά έξοδα (1) (% ε ί του κύκλου εργασιών) 28,31% 28,66% 26,99% 32,49% 29,51% Α οτελέσµατα εκµετάλλευσης (1) (% ε ί του κύκλου εργασιών) 4,39% 9,64% 11,51% 8,84% 12,02% Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Α οσβέσεις Κέρδη / (Ζηµιές) ρο φόρων (7.669) (1.275) (% ε ί του κύκλου εργασιών) -4,63% -0,77% 2,05% 0,15% 0,45% Πηγή: Ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσεων 2004, 2005 και 2006, βάσει.π.χ.π., ου ελέγχθηκαν α ό τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ Κυριάκο Ριρή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12111) για τη χρήση 2005 και Βασίλειο Γούτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10411) για τη χρήση 2006 της εταιρίας PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία, Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι, Ν. Αττικής, τηλ.: Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι ανέλεγκτες. Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζεται η ανάλυση του ενο οιηµένου κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των αρουσιαζόµενων οικονοµικών χρήσεων και εριόδων αρουσιάζεται στον ίνακα ου ακολουθεί. Ανάλυση εσόδων ανά τοµέα δραστηριότητας ( οσά σε χιλ.) 01/01 έως 31/12/ /01 έως 31/12/ /01 έως 31/12/ /01 έως 31/03/ /01 έως 31/03/2007 Φρυγανιά (% ε ί του συνολικού κύκλου εργασιών) 16,71% 17,15% 17,92% 18,33% 18,07% (µεταβολή σε σχέση µε την ροηγούµενη χρήση) 2,78% 10,39% -1,72% Άλευρα

20 (% ε ί του συνολικού κύκλου εργασιών) 8,95% 8,76% 8,72% 7,07% 8,96% (µεταβολή σε σχέση µε την ροηγούµενη χρήση) -2,04% 5,24% 26,35% Μ ισκότα (% ε ί του συνολικού κύκλου εργασιών) 14,45% 15,75% 15,93% 15,32% 14,68% (µεταβολή σε σχέση µε την ροηγούµενη χρήση) 9,18% 6,83% -4,51% Αρτοσκευάσµατα (% ε ί του συνολικού κύκλου εργασιών) 13,48% 14,37% 15,32% 16,04% 14,31% (µεταβολή σε σχέση µε την ροηγούµενη χρήση) 6,70% 12,68% -11,06% Πλαστικά (% ε ί του συνολικού κύκλου εργασιών) 39,55% 40,91% 41,22% 40,99% 42,49% (µεταβολή σε σχέση µε την ροηγούµενη χρήση) 3,58% 6,49% 3,31% Λοι ά (% ε ί του συνολικού κύκλου εργασιών) 6,85% 3,06% 0,89% 2,25% 1,47% (µεταβολή σε σχέση µε την ροηγούµενη χρήση) -55,31% -69,25% -34,93% Σύνολο ωλήσεων Πηγή: Ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσεων 2004, 2005 και 2006, βάσει.π.χ.π., ου ελέγχθηκαν α ό τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ Κυριάκο Ριρή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12111) για τη χρήση 2005 και Βασίλειο Γούτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10411) για τη χρήση 2006 της εταιρίας PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία, Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι, Ν. Αττικής, τηλ.: Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι ανέλεγκτες. Κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης τριετίας η µέση ετήσια αύξηση του κύκλου εργασιών ήταν ίση µε 2,87% (2004: χιλ. 2006: χιλ.). Ο κύκλος εργασιών κατά τα δύο (2) ρώτα αρουσιαζόµενα έτη αρέµεινε σχεδόν αµετάβλητος ενώ την τελευταία δηµοσιευµένη οικονοµική χρήση (2006) αρουσίασε αύξηση ίση µε 5,68%, ήτοι χιλ. (2005: χιλ. 2006: χιλ.). Η σύνθεση του κύκλου εργασιών δεν έχει µεταβληθεί σηµαντικά, τουλάχιστον όσον αφορά στους βασικούς τοµείς δραστηριότητας των εταιριών του Οµίλου, µε εξαίρεση τη µείωση των ωλήσεων της κατηγορίας «λοι ά», η ο οία αντι ροσω εύει κυρίως ωλήσεις εµ ορευµάτων. Στο ρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους (2007) ο ενο οιηµένος κύκλος εργασιών αρουσίασε µείωση κατά (0,35%) συγκριτικά µε την αντίστοιχη ερίοδο της ροηγούµενης οικονοµικής χρήσης (2005). Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζεται η σύνθεση των οργανικών εξόδων, λην των α οσβέσεων, τα ο οία έχουν ε ιµεριστεί στο κόστος ωληθέντων και τα έξοδα διοίκησης διάθεσης. Οργανικά έξοδα α ό 1/1 έως α ό 1/1 έως 31/12/ /12/ /12/2006 ( οσά σε χιλ.) 31/3/ /3/2007 Κόστος Α' & Β' Υλών και Υλικών Συσκευασίας Μισθοδοσία Έξοδα ροώθησης και διαφήµισης Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα Γενικά έξοδα Μεταφορικά έξοδα ΣΥΝΟΛΟ (% ε ί των ωλήσεων) 96,45% 91,24% 90,61% 93,55% 91,54% Πηγή: Ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσεων 2004, 2005 και 2006, βάσει.π.χ.π., ου ελέγχθηκαν α ό τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ Κυριάκο Ριρή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12111) για τη χρήση 2005 και Βασίλειο Γούτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10411) για τη χρήση 2006 της εταιρίας PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία, Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι, Ν. Αττικής, τηλ.: Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι ανέλεγκτες. Κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης τριετίας ( ), το σύνολο των εξόδων, λην των α οσβέσεων µειώθηκε, ως οσοστό ε ί του κύκλου εργασιών κατά 5,84%. (2004: 96,45% ε ί των ωλήσεων 2006: 90,61% ε ί των ωλήσεων). Η βελτίωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη µείωση του κόστους αναλωθέντων υλών τόσο ως α όλυτο νούµερο όσο και ως οσοστό ε ί του κύκλου εργασιών. Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζεται ο ε ιµερισµός του εξόδου των α οσβέσεων στα τρία κέντρα κόστους των ενο οιηµένων α οτελεσµάτων των υ ό εξέταση οικονοµικών χρήσεων και εριόδων. 20

21 Ανάλυση α οσβέσεων ( οσά σε χιλ.) 31/12/ /12/ /12/ /3/ /3/2007 Κόστος ωληθέντων Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ Πηγή: Ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσεων 2004, 2005 και 2006, βάσει.π.χ.π., ου ελέγχθηκαν α ό τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ Κυριάκο Ριρή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12111) για τη χρήση 2005 και Βασίλειο Γούτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10411) για τη χρήση 2006 της εταιρίας PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία, Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι, Ν. Αττικής, τηλ.: Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι ανέλεγκτες. Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζονται συνο τικά οι ταµειακές ροές του Οµίλου κατά την αρουσιαζόµενη ερίοδο (01/01/2004 έως 31/03/2007) Ταµειακές ροές χρήσεων & εριόδου ( οσά σε χιλ.) 31/12/ /12/ /12/ /3/ /3/2007 Ταµειακές ροές α ό λειτουργικές δραστηριότητες (2.201) (1.633) Ταµειακές ροές α ό ε ενδυτικές δραστηριότητες (23.218) (8.044) (405) 167 (2.040) Ταµειακές ροές α ό χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες (10.278) (680) (991) Πηγή: Ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσεων 2004, 2005 και 2006, βάσει.π.χ.π., ου ελέγχθηκαν α ό τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ Κυριάκο Ριρή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12111) για τη χρήση 2005 και Βασίλειο Γούτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10411) για τη χρήση 2006 της εταιρίας PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία, Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι, Ν. Αττικής, τηλ.: Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι ανέλεγκτες. Σηµείωση: Στις δηµοσιευµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του ρώτου τριµήνου 2006 το σύνολο των ταµειακών ροών α ό λειτουργικές δραστηριότητες ήταν ίσο µε χιλ. και το σύνολο των ταµειακών ροών α ό χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ήταν ίσο µε ( ) χιλ. Η διαφορά αυτού του οσού µε τα οσά και ( 680) ου αντιστοιχούν στις ταµειακές ροές α ό λειτουργικές και χρηµατοδοτικές δραστηριότητες αντίστοιχα και αναφέρονται στον ανωτέρω ίνακα οφείλεται στην καταχώρηση των καταθέσεων των δύο (2) µετόχων της εταιρίας, ύψους χιλ. για τη µερική α ο ληρωµή οµολογιακού δανείου το ο οίο έληξε τον Φεβρουάριο του Η εταιρία εµφάνισε τις ανωτέρω καταθέσεις στις βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις αυτής αφού µέχρι και την ηµεροµηνία έγκρισης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της εριόδου 01/01 31/03/2006 δεν είχε ακόµη α οφασιστεί α ό το αρµόδιο όργανο της Εταιρίας η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε σκο ό την κεφαλαιο οίηση των ροαναφερόµενων καταθέσεων και ούτε οι δύο (2) µέτοχοί της είχαν αναλάβει µέχρι εκείνη τη στιγµή δέσµευση για κάλυψη της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. Κατά την τελευταία δηµοσιευµένη οικονοµική χρήση (2006) οι ταµειακές ροές α ό λειτουργικές δραστηριότητες βελτιώθηκαν κατά 568 χιλ. (2005: ( χιλ.) 2006: ( χιλ.). Τα κέρδη ρο φόρων, χρηµατοδοτικών, ε ενδυτικών δραστηριοτήτων και α οσβέσεων βελτιώθηκαν το 2006 κατά χιλ. (2005: χιλ. 2006: χιλ.). Κατά τις δύο τελευταίες οικονοµικές χρήσεις (2005 & 2006) η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης αρήγαγε σχεδόν το ίδιο α οτέλεσµα. Το 2005 αρατηρήθηκε αύξηση των υ ολοί ων των κονδυλίων «α οθέµατα» και «α αιτήσεις» κατά χιλ. η ο οία χρηµατοδοτήθηκε κατά 13,40% α ό την αύξηση των βραχυ ρόθεσµων υ οχρεώσεων ( λην τρα εζών) κατά χιλ. σε σχέση µε την ροηγούµενη οικονοµική χρήση. Το 2006 αρατηρήθηκε µία µείωση των βραχυ ρόθεσµων υ οχρεώσεων ( λην τρα εζών) κατά χιλ. η ο οία χρηµατοδοτήθηκε κατά 27,60% α ό τη µείωση του υ ολοί ου του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά χιλ. Το 2006 οι εταιρίες ου συµµετέχουν στην ενο οίηση κατέβαλαν για φόρους και τόκους χιλ. ερισσότερα α ότι στην ροηγούµενη οικονοµική χρήση (2005: χιλ. 2006: χιλ.). Οι ταµειακές ροές α ό ε ενδυτικές δραστηριότητες το 2006 βελτιώθηκαν κατά χιλ. σε σχέση µε την ροηγούµενη οικονοµική χρήση (2005: ( χιλ.) 2006: ( 405 χιλ.). Η βελτίωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στο κέρδος ου α οκόµισαν οι εταιρίες ου συµµετέχουν στην ενο οίηση α ό την ώληση ενσώµατων και ασώµατων ακινητο οιήσεων ύψους χιλ. Με το εν λόγω κέρδος χρηµατοδοτήθηκαν οι α οκτήσεις άγιων στοιχείων κόστους χιλ. Ε ι λέον κατά τη χρήση 2006 η εκροή για την α όκτηση εταιριών ύψους χιλ. χρηµατοδοτήθηκε α ό εισροές ύψους χιλ. ροερχόµενες α ό τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρίας της ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. και την ε ιστροφή των χρηµάτων ου η εν λόγω εταιρία είχε καταβάλλει. 21

22 Οι ηγές και οι χρήσεις των ταµειακών ροών α ό χρηµατοδοτικές δραστηριότητες τη χρήση 2006 διαφορο οιήθηκαν σηµαντικά σε σχέση µε την ροηγούµενη οικονοµική χρήση (2005). Το 2005 οι εισ ράξεις α ό δάνεια ύψους χιλ. χρηµατοδότησαν κατά το οσό των χιλ. την εξόφληση τρα εζικού δανεισµού και κατά το υ όλοι ο οσό, ύψους χιλ. χρηµατοδότησαν τις αρνητικές ταµειακές ροές ου αφορούσαν ε ενδυτικές και λειτουργικές δραστηριότητες, ύψους χιλ. και χιλ. αντίστοιχα. Το 2006 οι εξοφλήσεις τρα εζικών υ οχρεώσεων, ύψους χιλ. χρηµατοδοτήθηκαν και α ό τις αναλήψεις νέων δανείων, ύψους χιλ. αλλά και α ό τις καταθέσεις δύο (2) εκ των βασικών µετόχων της Εταιρίας, ύψους χιλ. µετά την αφέραιση των εξόδων έκδοσης. Α ό τις δύο ανωτέρω ηγές χρηµατοδοτήθηκαν οι αρνητικές ταµειακές ροές α ό λειτουργικές και ε ενδυτικέςδραστηριότητες, ύψους χιλ. και 405 χιλ. αντίστοιχα. Κατά το ρώτο τρίµηνο του τρέχοντος έτους (31/03/2007) οι ταµειακές ροές α ό λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. της αντίστοιχης εριόδου του ροηγούµενου έτους (31/03/2006). Στο ρώτο τρίµηνο του 2007 τα α οτελέσµατα ρο φόρων, α οσβέσεων ε ενδυτικών και χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. την αντίστοιχη ερίοδο του Το υ όλοι ο των κονδυλίων «α οθέµατα και α αιτήσεις», κατά το ρώτο τρίµηνο του 2007 αυξήθηκε κατά χιλ. ενώ την ίδια ερίοδο του 2006 είχε αυξηθεί κατά χιλ. Οι βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 303 χιλ. ενώ στο ρώτο τρίµηνο του 2006 αυξήθηκαν κατά το οσό των χιλ. Το συνολικό οσό ου κατέβαλαν οι εταιρίες ου συµµετέχουν οι εταιρίες κατά το 1 ο τρίµηνο του 2007 ανήλθε στο οσό των χιλ. έναντι χιλ. του 1 ου τριµήνου του Οι ταµειακές ροές α ό ε ενδυτικές δραστηριότητες το 1 ο τρίµηνο του 2007 ανήλθαν σε ( χιλ.), έναντι 167 χιλ. την αντίστοιχη ερίοδο του Η διαφορο οίηση αυτή οφείλεται κυρίως στις εισ ράξεις ύψους χιλ. α ό την ώληση ενσώµατων και άυλων εριουσιακών στοιχείων κατά το ρώτο τρίµηνο του 2006 οι ο οίες χρηµατοδότησαν την α όκτηση ενσώµατων ακινητο οιήσεων ύψους χιλ. Οι ταµειακές ροές α ό χρηµατοδοτικές δραστηριότητες κατά το 1 ο τρίµηνο του 2007 ανήλθαν σε ( 991 χιλ.) έναντι ( 680 χιλ.) την αντίστοιχη ερίοδο του Στην υ ό εξέταση ερίοδο του 2006 οι καταθέσεις των δύο (2) βασικών µετόχων της Εταιρίας, δηλαδή του κ. Φιλί ου Κυριάκου και της ανωνύµου εταιρίας µε την ε ωνυµία «ΑΦΝΟΣ Α.Ε.», ύψους χιλ. χρηµατοδότησαν την µερική εξόφληση του οµολογιακού δανείου της µητρικής εταιρίας. Κατά το 1 ο τρίµηνο του 2007 οι εξοφλήσεις δανείων ύψους χιλ. χρηµατοδοτήθηκαν α ό νέα εκδοθέντα δάνεια ύψους χιλ. Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζονται τα βασικότερα κονδύλια ου συνθέτουν τους ενο οιηµένους Ισολογισµούς κατά τις ηµεροµηνίες 31/12/2004, 31/12/2005, 31/12/2006, 31/03/2006 και 31/03/2007. Ισολογισµοί χρήσεων ( οσά σε '000) 31/12/ /12/ /12/ /3/ /3/2007 Μη κυκλοφορούντα εριουσιακά στοιχεία Πελάτες και λοι ές α αιτήσεις (% ε ί των ωλήσεων) 0,28 0,33 0,25 1,20 1,03 Λοι ά κυκλοφορούντα στοιχεία ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Μακρο ρόθεσµος τρα εζικός δανεισµός Βραχυ ρόθεσµος τρα εζικός δανεισµός Συνολικός τρα εζικός δανεισµός (% ε ί των ιδίων κεφαλαίων) 1,80 2,06 1,57 1,82 1,57 Λοι ές µακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις Προµηθευτές & λοι ές υ οχρεώσεις Λοι ές βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ & Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Πηγή: Ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσεων 2004, 2005 και 2006, βάσει.π.χ.π., ου ελέγχθηκαν α ό τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ Κυριάκο Ριρή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12111) για τη χρήση 2005 και Βασίλειο Γούτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10411) για τη χρήση 2006 της εταιρίας PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία, Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι, Ν. Αττικής, τηλ.: Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι ανέλεγκτες. 22

23 Η διάρθρωση του ισολογισµού κατά τις ροαναφερόµενες ηµεροµηνίες είχε ως ακολούθως: ιάρθρωση του Ισολογισµού 31/12/ /12/ /12/ /3/ /3/2007 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό (% ε ί του συνόλου του ενεργητικού) Κυκλοφορούν ενεργητικό (% ε ί του συνόλου του ενεργητικού) Ίδια κεφάλαια (% ε ί του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων & υ οχρεώσεων) Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις (% ε ί του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων & υ οχρεώσεων) Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις (% ε ί του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων & υ οχρεώσεων) 70,16% 65,55% 68,72% 65,02% 68,84% 29,84% 34,45% 31,28% 34,98% 31,16% 26,61% 24,68% 29,29% 23,82% 29,33% 36,31% 24,21% 35,31% 27,41% 35,02% 37,08% 51,11% 35,40% 48,78% 35,66% Πηγή: Ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσεων 2004, 2005 και 2006, βάσει.π.χ.π., ου ελέγχθηκαν α ό τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ Κυριάκο Ριρή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12111) για τη χρήση 2005 και Βασίλειο Γούτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10411) για τη χρήση 2006 της εταιρίας PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία, Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι, Ν. Αττικής, τηλ.: Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι ανέλεγκτες. Στις 31/12/2005 η διάρθρωση του ενεργητικού αρουσιάζει διαφορο οιήσεις σε σχέση µε τη διάρθρωση του ισολογισµού στις 31/12/2006. Οι διαφορο οιήσεις αυτές οφείλονται α) στη µείωση της ανα όσβεστης αξίας των ενσώµατων ακινητο οιήσεων και β) στη µεταφορά µέρους αυτών στο κυκλοφορούν ενεργητικό και συγκεκριµένα στο κονδύλι «άγια στοιχεία κατηγοριο οιηµένα ως διαθέσιµα ρος ώληση». Η αύξηση του κυκλοφορούν ενεργητικού στις 31/12/2005 οφείλεται κυρίως στην αύξηση του υ ολοί ου του κονδυλίου «ελάτες και λοι ές α αιτήσεις». Στις 31/12/2006 το κυκλοφορούν ενεργητικό αυξάνεται σε σχέση µε την 31/12/2005 µε αντίστοιχη αύξηση του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού. Η µείωση του κυκλοφορούντος ενεργητικού οφείλεται στη µείωση του υ ολοί ου του κονδυλίου «ελάτες και λοι ές α αιτήσεις» ενώ η αύξηση του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού οφείλεται στην καταχώρηση της υ εραξίας µίας συµµετοχής ου α οκτήθηκε α ό θυγατρική εταιρία. Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζονται µερικοί α ό τους βασικούς χρηµατοοικονοµικούς δείκτες για τη χρονική ερίοδο ου καλύ τει το αρόν ενηµερωτικό δελτίο. Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 31/12/ /12/ /12/ /3/ /3/ Μικτό εριθώριο κέρδους 32,70% 38,30% 38,51% 39,01% 34,02% - Καθαρό εριθώριο κέρδους -4,63% -0,77% 2,05% 0,15% 0,45% - Γενική ρευστότητα 0,80 0,67 0,88 0,72 0,87 - Ειδική ρευστότητα 0,58 0,51 0,63 0,82 0,83 - Ηµέρες ελατών Ν/Α Ν/Α Ν/Α - Ηµέρες ροµηθευτών Ν/Α Ν/Α Ν/Α - Ηµέρες α οθεµάτων Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ηµέρες ελατών: (( ελάτες & λοι ές α αιτήσεις ((T + (T-1))/2)) / κύκλο εργασιών T) x 365 Ηµέρες ροµηθευτών: (( ροµηθευτές & λοι ές υ οχρεώσεις ((T + (T-1))/2)) / κόστος α & β υλών T) x 365 Ηµέρες α οθεµάτων: ((α οθέµατα ((T + (T-1))/2))/ κόστος ωληθέντων T) x

24 3.2. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Στο αρόν Ενηµερωτικό ελτίο εριέχονται και αρουσιάζονται όλες οι ληροφορίες ου είναι α αραίτητες ροκειµένου οι ε ενδυτές να µ ορέσουν µε εµ εριστατωµένο τρό ο να αξιολογήσουν τα εριουσιακά στοιχεία, τις υ οχρεώσεις, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τα α οτελέσµατα και τις ροο τικές της ELBISCO Α.Ε., καθώς και τα δικαιώµατα ου α ορρέουν α ό τις κοινές ανώνυµες µετοχές της. Το αρόν Ενηµερωτικό ελτίο α οτελείται α ό: α) το Περιλη τικό Σηµείωµα, β) τους Παράγοντες Κινδύνου, γ) το Έγγραφο Αναφοράς και δ) το Σηµείωµα Μετοχικού Τίτλου. Οι ε ενδυτές ου ενδιαφέρονται για ερισσότερες ληροφορίες, µ ορούν να α ευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας: Στο 21 χλµ Λ. Μαραθώνος, Πικέρµι, Ν. Αττικής, τηλ.: (αρµόδιος ο κ. Κ. Καραµίντζιος, Υ εύθυνος Ε ενδυτικών Σχέσεων). Η σύνταξη και η διάθεση του αρόντος Ενηµερωτικού ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το Ενηµερωτικό ελτίο εριέχει κάθε ληροφορία, της ο οίας η δηµοσιο οίηση ροβλέ εται α ό τον Κανονισµό (ΕΚ) 809/2004 της Ε ιτρο ής της Ευρω αϊκής Ένωσης και η ο οία αφορά στην Εταιρία και στην αρούσα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε ιτρο ής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το εριεχόµενο του αρόντος Ενηµερωτικού ελτίου µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών ληροφόρησης του ε ενδυτικού κοινού, ό ως αυτές καθορίζονται α ό τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Ε ιτρο ής της Ευρω αϊκής Ένωσης. To αρόν ενηµερωτικό δελτίο είναι διαθέσιµο στα γραφεία της Εταιρίας, 21 χλµ. Λ. Μαραθώνος, Πικέρµι, Ν. Αττικής και στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της: ενδυτών/ενηµερωτικά_δελτία Η Εταιρία και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της είναι υ εύθυνοι για το εριεχόµενο του Ενηµερωτικού ελτίου και για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων ου έχουν εριληφθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και α οτελούν εριεχόµενο του αρόντος. Οι ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2004 και 2005, οι ο οίες συντάχθηκαν α ό την Εταιρία βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν µε την α ό 30/03/2006 α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εκδότριας Εταιρίας και έχουν ελεγχθεί α ό τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Κυριάκο Ριρή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12111). Οι ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006, οι ο οίες εγκρίθηκαν µε την α ό 29/03/2007 α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εκδότριας, έχουν ελεγχθεί α ό τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασίλειο Γούτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10411). Και οι δύο ροαναφερόµενοι ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές εργάζονται στην εταιρία PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία, Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι, Ν. Αττικής, τηλ.: Οι ενδιάµεσες ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εριόδου 01/01/2007 έως 31/03/2007, οι ο οίες συντάχθηκαν α ό την Εταιρία βάσει των.π.χ.π., εγκρίθηκαν µε την α ό 29/05/2007 α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ELBISCO Α.Ε.. Τα φυσικά ρόσω α ου ε ιµελήθηκαν της σύνταξης του Ενηµερωτικού ελτίου είναι τα εξής: Ο κ. Κυριάκος Φιλί ου, Πρόεδρος.Σ., οδός: 21 χλµ Λ. Μαραθώνος, Πικέρµι, Ν. Αττικής τηλ.: Ο κ. Ιωάννης Πα αδό ουλος, ιευθυντής Οικονοµικών Υ ηρεσιών και Προγραµµατισµού & Ανά τυξης, οδός: 21 χλµ Λ. Μαραθώνος, Πικέρµι, Ν. Αττικής τηλ.: Τα φυσικά ρόσω α ου ε ιµελήθηκαν της σύνταξης του Ενηµερωτικού ελτίου και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συµφωνούν µε το εριεχόµενο του αρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και βεβαιώνουν υ εύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο µέτρο για το σκο ό αυτό, οι ληροφορίες ου εριέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο είναι, καθόσον γνωρίζουν σύµφωνες µε την ραγµατικότητα και δεν υ άρχουν αραλείψεις ου θα µ ορούσαν να αλλοιώσουν το εριεχόµενό του Τακτικός Έλεγχος Η Εταιρία ελέγχεται α ό Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές για τις εξαµηνιαίες και ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της. Τον έλεγχο των εταιρικών και ενο οιηµένων δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων 2004 και 2005 οι ο οίες συντάχθηκαν βάσει των.π.χ.π. διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Κυριάκος 24

25 Ριρής (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Εταιρία, Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι, Ν. Αττικής, τηλ.: Τον έλεγχο των εταιρικών και ενο οιηµένων δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2006 οι ο οίες συντάχθηκαν βάσει των.π.χ.π. διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Βασίλειος Γούτης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Εταιρία, Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι, Ν. Αττικής, τηλ.: Η ελεγκτική εταιρία PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε. δια του νοµίµου εκ ροσώ ου της κ. Κυριάκο Ριρή, δηλώνει ότι δεν συνδέεται και δεν διατηρεί ο οιοδή οτε συµφέρον στην εταιρία «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», εριλαµβανοµένων τυχόν συγκρουόµενων συµφερόντων, το ο οίο δύναται να ε ηρεάσει σηµαντικά την αρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, εκτός των αµοιβών ου λαµβάνει στα λαίσια του ρόλου της ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής της Εκδότριας Εταιρίας και των θυγατρικών της ELBISCO A.B.E.E. και ZITO LUKS A.D. SKOPJE. Η ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. δια του νοµίµου εκ ροσώ ου της κ. Παναγιώτη Μαρκό ουλο, δηλώνει ότι δεν συνδέεται και δεν διατηρεί ο οιοδή οτε συµφέρον στην εταιρία «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», εριλαµβανοµένων τυχόν συγκρουόµενων συµφερόντων, το ο οίο δύναται να ε ηρεάσει σηµαντικά την αρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, εκτός των αµοιβών ου λαµβάνει στα λαίσια του ρόλου της ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής της ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε Έκθεση Ελέγχου του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή ε ί των ενο οιηµένων οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων2004, 2005 και 2006 ου συντάχθηκαν α ό την Εταιρία βάσει των.π.χ.π. Ελέγξαµε τις συνηµµένες ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ανώνυµης εταιρείας ELBISCO ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε (η «Εταιρεία») και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος») ό ως αρατίθενται στις σελίδες 1 έως 58, οι ο οίες α οτελούνται α ό τους ενο οιηµένους ισολογισµούς της 31 εκεµβρίου 2006, 2005 και 2004 και τις ενο οιηµένες καταστάσεις α οτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών για τις χρήσεις ου έληξαν αυτές τις ηµεροµηνίες, καθώς και ερίληψη των σηµαντικών λογιστικών ολιτικών και άλλες ε εξηγηµατικές σηµειώσεις. Οι ενο οιηµένες αυτές οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε σκο ό να συµ εριληφθούν στο Ενηµερωτικό ελτίο σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Ευρω αϊκής Ένωσης 809/2004, σχετικά µε την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους ου α οφασίστηκε α ό την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 10 Μαίου Ευθύνη της ιοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις Η ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη αρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, ό ως αυτά έχουν υιοθετηθεί α ό την Ευρω αϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή εριλαµβάνει το σχεδιασµό, την εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου ου αφορά στην κατάρτιση και εύλογη αρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, α αλλαγµένων α ό ουσιώδη ανακρίβεια, ου οφείλεται σε α άτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή εριλαµβάνει ε ίσης την ε ιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών ολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων, ου είναι λογικές για τις εριστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης ε ί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυ α ου είναι εναρµονισµένα µε τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυ α. Τα ρότυ α αυτά α αιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκο ό την α οκόµιση εύλογης διασφάλισης ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι α αλλαγµένες α ό ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος εριλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα οσά και τις ληροφορίες ου εριλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες ε ιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και εριλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω α άτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υ όψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ου αφορά στην κατάρτιση και εύλογη αρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκο ό το σχεδιασµό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για τις εριστάσεις, αλλά όχι για την έκφραση γνώµης ε ί της α οτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος εριλαµβάνει ε ίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών ολιτικών ου εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων ου έγιναν α ό τη ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής αρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 25

26 Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια ου έχουµε συγκεντρώσει είναι ε αρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αρουσιάζουν εύλογα, α ό κάθε ουσιώδη ά οψη, την χρηµατοοικονοµική κατάσταση του Οµίλου κατά την 31 εκεµβρίου 2006, 2005 και 2004, καθώς και τη χρηµατοοικονοµική του ε ίδοση και τις ταµειακές του ροές για καθεµιά α ό τις τρεις χρήσεις ου έληξαν τις ηµεροµηνίες αυτές, σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, ό ως αυτά υιοθετήθηκαν α ό την Ευρω αϊκή Ένωση Τακτικός Έλεγχος Ενο οιούµενων Εταιριών Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2005, των εταιρειών, ELBISCO Α.Β.Ε.Ε., και ZITO LUKS A.D. SKOPJE, έχουν ελεγχθεί α ό τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Κυριάκος Ριρής (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία, Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι, Ν. Αττικής, τηλ.: Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2006, των εταιρειών, ELBISCO Α.Β.Ε.Ε., και ZITO LUKS A.D. SKOPJE, έχουν ελεγχθεί α ό τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Βασίλειο Γούτη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία, Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι, Ν. Αττικής, τηλ.: Οι οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2005 και 2006, της εταιρείας ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε., έχει ελεγχθεί α ό τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. ηµήτριος Κακούρας (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 13291) της ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα Η εταιρία «Helberica S.A.» ελέγχθηκε για τις οικονοµικές χρήσεις ου έληξαν στις 31/12/2005 και 31/12/2006, α ό την ελεγκτική εταιρία BDO Audiberia, Carlos Hernandez de Alba Peris, Alicante Espana. Για την οικονοµική χρήση ου έληξε στις 31/12/2004, ελέγχθηκε α ό τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κο. Emigdio Martinez Garcia Η εταιρία «KARAT BULGARIA A.D» η ο οία βρίσκεται σε εκκαθάριση κατά τις αρουσιαζόµενες οικονοµικές χρήσεις ελέγχθηκε α ό την Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια κα. Sylvia Rangelova. Η εταιρία «MORPACK S.A. FRANCE» ελέγχεται α ό τις ελεγκτικές εταιρίες α)cabinet ACCER, Mr. Dominique Block, 82 Avenue Pasteur, F LE HAILLAN & β) Cabinet AUDIAL, Mr Oruezabar, 21 Rue Ariane, F MERIGNAC FRANCE. Η εταιρία «MORPACK CYPRUS ltd.» ελέγχεται α ό την ελεγκτική εταιρία PKF/Savvides & Co limited, Λεωφ. Αρχιε ισκό ου Μακαρίου 229, 3105 Κύ ρος. Η εταιρία «MORPACK ALBANIA SH.A.», ελέγχεται α ό την ελεγκτική εταιρία «ERNST & YOUNG Albania SH.A., Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, 3 rd Floor, Tirana Albania. Η εταιρία «OVERPACK HOLDING» λόγω των µεγεθών της δεν είναι υ οχρεωµένη να ελέγχεται α ό Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές Πληροφορίες µέσω Παρα οµ ής Οι ληροφορίες ου µνηµονεύονται στο αρόν κεφάλαιο είναι διαθέσιµες στον δικτυακό τό ο της Εκδότριας Εταιρίας ( Ενδιάµεσες εταιρικές και ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εριόδου 01/01 31/03/2007. Τις ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της τριετίας οι ο οίες έχουν συνταχθεί βάσει των ΠΧΠ/ ΛΠ. Άλλες ληροφορίες στο διαδικτυακό τό ο της Εταιρίας, λην των ανωτέρω ληροφοριών ου είναι διαθέσιµες στη συγκεκριµένη διεύθυνση: Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Τα έγγραφα ου µνηµονεύονται στο αρόν κεφάλαιο είναι διαθέσιµα στα γραφεία της Εταιρίας (21ο χιλιόµετρο Λ. Μαραθώνα, Πικέρµι 19009, Αττική) Το Καταστατικό της Εταιρίας. 26

27 Οι δηµοσιευµένες και ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών ELBISCO A.B.E.E., ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε., ΖΙΤΟ LUCKS A.D. SKOPJE, KARAT BULGARIA S.A. και HELBERICA S.A. καθώς ε ίσης και τα αντίστοιχα ιστο οιητικά ελέγχου για τις οικονοµικές χρήσεις Τις δηµοσιευµένες ενδιάµεσες εταιρικές και ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εκδότριας Εταιρίας για την ερίοδο α ό 01/01 31/03/2007. Τα δηµοσιευµένα στοιχεία και ληροφορίες ε ί των ελεγµένων εταιρικών και ενο οιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εκδότριας Εταιρίας για τις χρήσεις 2005 και Τα δηµοσιευµένα στοιχεία και ληροφορίες ε ί των ενδιάµεσων εταιρικών και ενο οιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εκδότριας Εταιρίας για την ερίοδο 01/01 31/03/2007. Τα ρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και των ιοικητικών Συµβουλίων ου ενέκριναν τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις. Η ε ιστολή του Νοµικού Συµβούλου της ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κ. Γεωργίου Γεωργίου Κωστακό ουλου. Την ετήσια έκθεση του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων (ΣΕΒΤ) για το έτος Τα ρακτικά της α ό 10/05/2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας στην ο οία α οφασίστηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Η έκθεση του.σ. της Εκδότριας Εταιρίας βάσει του άρθρο 289 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Οι δηµοσιευµένες και ελεγµένες εταιρικές και ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εκδότριας Εταιρίας ου αφορούν στις οικονοµικές χρήσεις ου έληξαν στις 31/12/2005 και 31/12/2006. Οι εταιρικές και ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των εταιριών ου συµµετέχουν στην ενο οίηση των οικονοµικών χρήσεων ου έληξαν στις 31/12/2005 και 31/12/

28 3.5. Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρίας και των ενο οιούµενων εταιριών Παρακάτω αρατίθεται συγκεντρωτικός ίνακας ελεγµένων και ανέλεγκτων χρήσεων για τις ενο οιούµενες εταιρείες του Οµίλου: Συγκεντρωτικός Πίνακας Φορολογικού Ελέγχου Ενο οιούµενων Εταιρειών Οµίλου Εταιρία ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ελεγµένη Ελεγµένη Ελεγµένη Ανέλεγκτη Ανέλεγκτη ΕELBISCO ΑΒΕΕ (ΠΡΩΗΝ ΕELBISCO EMΠΟΡΙΚΗ A.E. Ελεγµένη Ελεγµένη Ελεγµένη Ανέλεγκτη Ανέλεγκτη Ε.Ε.Μ. Α.Β.Ε. Ελεγµένη Ελεγµένη Ελεγµένη /Υ ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ Ελεγµένη Ελεγµένη Ελεγµένη /Υ ΑΡΤ/ΝΑΙ ELITE ΑΕ Ελεγµένη Ελεγµένη Ελεγµένη /Υ ZITO LUKS AD Ελεγµένη Ελεγµένη Ανέλεγκτη Ανέλεγκτη Ανέλεγκτη KARAT BULGARIA SA Ανέλεγκτη Ανέλεγκτη Ανέλεγκτη Ανέλεγκτη Ανέλεγκτη ΜΟΡΝΟΣ ΑΕΒΕ Ελεγµένη Ελεγµένη Ελεγµένη Ελεγµένη Ανέλεγκτη ΗΕLBERICA SA Ανέλεγκτη Ανέλεγκτη Ανέλεγκτη Ανέλεγκτη Ανέλεγκτη Οι εταιρίες οι ο οίες συµµετέχουν στην ενο οίηση της «ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.» δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για τις οικονοµικές χρήσεις 2004, 2005 και Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζονται οι εν λόγω εταιρίες. Ε ωνυµία Εταιρίας Έδρα Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις - MORPACK S.A. Γαλλία MORPACK CYPRUS ltd Κύ ρος MORPACK ALBANIA SH.A. Αλβανία OVERPACK HOLDING Λουξεµβούργο Η Εταιρία διευκρινίζει ότι δεν έχει καταχωρήσει στις ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ροβλέψεις για ενδεχόµενες φορολογικές υ οχρεώσεις, λόγω των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων των εταιριών του οµίλου, λόγω ύ αρξης ζηµιών στα α οτελέσµατά της κατά τις χρήσεις Η Εταιρία δηλώνει ότι το ενδεχόµενο α οτέλεσµα των φορολογικών ελέγχων των εταιριών του οµίλου δεν θα έχει σηµαντική ε ί τωση στη καθαρή θέση, τα α οτελέσµατα και τις ταµειακές ροές σε ε ί εδο Οµίλου. Η Εταιρία έως σήµερα δεν έχει υ οβάλλει αίτηση ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων των εταιριών του Οµίλου Φορολογικός Έλεγχος της Εταιρίας Η ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2004, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο φορολογικός έλεγχος ου διεξήχθη για τις χρήσεις 2003 και 2004 α ό το Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών (Π.Ε.Κ. Αθηνών) µε την µε αριθ. 2979/ Εντολή Ελέγχου, αφορούσε στον ροσδιορισµό των άσης φύσεως φορολογικών υ οχρεώσεων (Φορολογία Εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., Τέλη χαρτοσήµου, Παρακρατούµενοι Φόροι κλ.) ολοκληρώθηκε στις Αναλυτικά οι Λογιστικές ιαφορές και οι Φόροι Φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2003 και 2004 φαίνονται στον ακόλουθο ίνακα: ELBISCO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ( οσά σε ) Σύνολο Λογ. ιαφ

29 Σύνολο λογ.διαφ Φόρος Εισοδήµατος ου ε ιβλήθηκε ε ί των λογ.διαφ. 35% Προσαύξηση 72% Σύνολο Φόρου Λοι οί Φόρου ΦΠΑ Χαρτόσηµα Σύνολο Φόρων και λοι ών ε ιβαρύνσεων Σηµείωση: Τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλο οιήσεις. Σηµειώνεται ότι η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2005 και για το λόγο αυτό δεν µ ορούν να θεωρηθούν οριστικές οι φορολογικές της υ οχρεώσεις για τη χρήση αυτή Φορολογικός έλεγχος ενο οιούµενων εταιριών ELBISCO A.B.E.E. ( ρώην ELBISCO ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.) Σηµειώνεται ότι η εταιρία ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. µε την σηµερινή της µορφή δηµιουργήθηκε τον Α ρίλιο του 2005, όταν τα ιοικητικά Συµβούλια των θυγατρικών εταιριών της ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: α) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.», οσοστού συµµετοχής 99,95%, β) «Ν. ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», οσοστού συµµετοχής 98,63%, γ) «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ELITE Α.Ε.» οσοστού συµµετοχής 98,92% και δ) «ELBISCO ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» οσοστού συµµετοχής 99,98% α οφάσισαν τη συγχώνευση των εταιριών σε ένα ενιαίο νοµικό ρόσω ο µε την α ορρόφηση των τριών ρώτων (α, β και γ) α ό την τελευταία (δ). - α ορροφούσα εταιρία και ήδη µετονοµασθείσα σε ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και µε διακριτικό τίτλο «ELBISCO Α.Β.Ε.Ε.». Ακολούθως αρουσιάζονται στοιχεία για τους φορολογικούς ελέγχους των εταιριών α ό τη συγχώνευση των ο οίων ροήλθε η ELBISCO Α.Β.Ε.Ε ELBISCO ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Η ELBISCO ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2004, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο φορολογικός έλεγχος ου διεξήχθη για τις χρήσεις 2002 έως 2004 α ό το ια εριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών (.Ε.Κ. Αθηνών) µε την µε αριθ. 1052/ Εντολή Ελέγχου, αφορούσε στον ροσδιορισµό των άσης φύσεως φορολογικών υ οχρεώσεων (Φορολογία Εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., Τέλη χαρτοσήµου, Παρακρατούµενοι Φόροι κλ.) ολοκληρώθηκε στις Αναλυτικά οι Λογιστικές ιαφορές και οι Φόροι Φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2002 έως 2004 φαίνονται στον ακόλουθο ίνακα: ELBISCO ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ( οσά σε ) Σύνολο Έλεγχος Λ Ε ιτρο ή Φόρος Λοι οί Φόροι Σύνολο Φόρων Σηµείωση: Τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλο οιήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ Α.Β.Ε. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ Α.Β.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2003, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο φορολογικός έλεγχος ου διεξήχθη για τις χρήσεις 2002 και 2003 α ό το ια εριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών (.Ε.Κ. Αθηνών) µε την µε αριθ. 931/ Εντολή Ελέγχου, αφορούσε στον ροσδιορισµό των άσης φύσεως φορολογικών υ οχρεώσεων (Φορολογία Εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., Τέλη χαρτοσήµου, Παρακρατούµενοι Φόροι κλ.) ολοκληρώθηκε στις

30 Αναλυτικά οι Λογιστικές ιαφορές και οι Φόροι Φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2002 και 2003 φαίνονται στον ακόλουθο ίνακα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ Α.Β.Ε Σύνολο Έλεγχος Λ Ε ιτρο ή Φόρος Λοι οί Φόροι Σύνολο Φόρων Σηµείωση: Τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλο οιήσεις ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Η ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2004, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο φορολογικός έλεγχος ου διεξήχθη για τις χρήσεις 2003 και 2004 α ό το Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Πειραιά (Π.Ε.Κ. Πειραιά) µε την µε αριθ. 1183/ Εντολή Ελέγχου, αφορούσε στον ροσδιορισµό των άσης φύσεως φορολογικών υ οχρεώσεων (Φορολογία Εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., Τέλη χαρτοσήµου, Παρακρατούµενοι Φόροι κλ.) ολοκληρώθηκε στις Αναλυτικά οι Λογιστικές ιαφορές και οι Φόροι Φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2003 και 2004 φαίνονται στον ακόλουθο ίνακα: ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε Σύνολο Έλεγχος Λ Φόρος Λοι οί Φόροι Σύνολο Φόρων Σηµείωση: Τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλο οιήσεις ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ELITE A.E. Η ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ELITE A.E. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2004, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ο φορολογικός έλεγχος ου διεξήχθη για τις χρήσεις 2002 έως 2004 α ό το ια εριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών (.Ε.Κ. Αθηνών) µε την µε αριθ. 883/2004 Εντολή Ελέγχου, αφορούσε στον ροσδιορισµό των άσης φύσεως φορολογικών υ οχρεώσεων (Φορολογία Εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., Τέλη χαρτοσήµου, Παρακρατούµενοι Φόροι κλ.) ολοκληρώθηκε στις Αναλυτικά οι Λογιστικές ιαφορές και οι Φόροι Φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2002 έως 2004 φαίνονται στον ακόλουθο ίνακα: ELITE A.E Σύνολο Έλεγχος Λ Ε ιτρο ή Φόρος Λοι οί Φόροι Σύνολο Φόρων Σηµείωση: Τυχόν διαφορές οφείλονται σε στρογγυλο οιήσεις 30

31 Σηµειώνεται ότι η ELBISCO A.B.E.E. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2005 και για το λόγο αυτό δεν µ ορούν να θεωρηθούν οριστικές οι φορολογικές της υ οχρεώσεις για τη χρήση αυτή ZITO LUKS A.D. SKOPJE Η εταιρία ZITO LUKS A.D. SKOPJE έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Οι φορολογικές υ οχρεώσεις ου ροέκυψαν για την εταιρία µέχρι και την ελεγµένη χρήση 2003 ήταν µηδενικές λόγω συσσωρευµένων ζηµιών ε ί των α οτελεσµάτων της κατά τις αρελθούσες χρήσεις. Η ZITO LUKS A.D. SKOPJE δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις και για το λόγο αυτό δεν µ ορούν να θεωρηθούν οριστικές οι φορολογικές της υ οχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές KARAT BULGARIA S.A. Η εταιρία KARAT BULGARIA S.A. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Οι φορολογικές υ οχρεώσεις ου ροέκυψαν για την εταιρία µέχρι και την ελεγµένη χρήση 2001 ήταν µηδενικές λόγω συσσωρευµένων ζηµιών ε ί των α οτελεσµάτων της κατά τις αρελθούσες χρήσεις. Η KARAT BULGARIA S.A δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις και για το λόγο αυτό δεν µ ορούν να θεωρηθούν οριστικές οι φορολογικές της υ οχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές. Σηµειώνεται ότι τον Ιούλιο του 2005, η Γενική Συνέλευση των µετόχων της KARAT Bulgaria Ltd., α οφάσισε τη διακο ή της δραστηριότητάς της και την θέση αυτής σε εκκαθάριση. Σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες ου ακολουθούνται µετά τον Σε τέµβριο 2006, ο ότε λήγει η ερίοδος εκκαθάρισης της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των µετόχων της KARAT µε α όφασή της θα εγκρίνει τον τελικό ισολογισµό εκκαθάρισης και θα α οφασίσει τη διαγραφή της εν λόγω εταιρίας α ό τα µητρώα MΟΡΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Η ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙ ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2005, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Αναλυτικά οι Λογιστικές ιαφορές και οι Φόροι Φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις αναφέρονται στον ακόλουθο ίνακα: ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε Έλεγχος Λ Φόρος Λοι οί Φόροι Σύνολο Φόρων Σηµειώνεται ότι η ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2006 και για το λόγο αυτό δεν µ ορούν να θεωρηθούν οριστικές οι φορολογικές της υ οχρεώσεις για τη χρήση αυτή. Οι εταιρίες οι ο οίες συµµετέχουν στην ενο οίηση της «ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.» δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για τις οικονοµικές χρήσεις 2004 και Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζονται οι εν λόγω εταιρίες. Ε ωνυµία Εταιρίας Έδρα Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις - MORPACK S.A. Γαλλία MORPACK CYPRUS ltd Κύ ρος MORPACK ALBANIA SH.A. Αλβανία OVERPAC HOLDING Λουξεµβούργο

32 HELBERICA S.A. Η εν λόγω θυγατρική εταιρία, έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι τη χρήση 2001 κατά την ο οία και συστάθηκε. Η HELBERICA S.A. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις και για το λόγο αυτό δεν µ ορούν να θεωρηθούν οριστικές οι φορολογικές της υ οχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές. 32

33 3.6. Πληροφορίες για την Εταιρία Γενικές Πληροφορίες - Σύντοµο Ιστορικό H «ELBISCO ANΩNYMOΣ ETAIPIA ΣYMMETOXΩN», µε διακριτικό τίτλο «ELBISCO A.E.» ιδρύθηκε τον εκέµβριο του 1987 (ΦEK 3019/ ) δι α οσχίσεως και µετατρο ής σε Aνώνυµη Eταιρία του κλάδου αραγωγής και εµ ορίας καταναλωτικών αγαθών της Aνώνυµης Eταιρίας AΛΛATINH A.B.E.E. (εταιρία εισηγµένη στο X.A. α ό το 1950). H αρχική ε ωνυµία της Eταιρίας ήταν «EΛΛHNIKH ETAIPIA MΠIΣKOTΩN ANΩNYMOΣ BIOMHXANIKH KAI EMΠOPIKH ETAIPIA EI ΩN IATPOΦHΣ ANTIΠPOΣΩΠEIΩN KAI IANOMΩN», µε διακριτικό τίτλο «EΛΛHNIKH ETAIPIA MΠIΣKOTΩN A.B.E.E.». H Eταιρία µετονοµάστηκε σε «ELBISCO ANΩNYMOΣ ETAIPIA ΣYMMETOXΩN», µε την α ό 20/11/2000 α όφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της και την α ό 21/12/2000 εγκριτική α όφαση του Y ουργείου Aνά τυξης αναφορικά µε την τρο ο οίηση των άρθρων 1 (ε ωνυµία) και 3 (σκο ός) του Kαταστατικού της Eταιρίας. H Eταιρία έχει έδρα στο Πικέρµι, Ν. Αττικής, 21 χλµ. Λ. Μαραθώνος, τηλ.: H Eταιρία είναι καταχωρηµένη στα Mητρώα Aνωνύµων Eταιριών του Y ουργείου Aνά τυξης, Γ.Γ. Eσωτερικού Eµ ορίου, µε Aρ /06/B/87/03. H διάρκεια της Eταιρίας έχει οριστεί µέχρι το έτος Mετά την τρο ο οίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της, ου α οφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 20/11/2000, ο σκο ός της Eταιρίας έχει ως εξής: α) H συµµετοχή σε ελληνικές ή αλλοδα ές εταιρίες και ε ιχειρήσεις οιασδή οτε µορφής ου έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξαρτήτως του εταιρικού τους σκο ού. β) H διαχείριση τίτλων και κινητών αξιών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. γ) Oι ε ενδύσεις γενικώς µε κάθε νόµιµο τρό ο και ιδιαίτερα µε αγορές εταιριών ή χαρτοφυλακίων και µε συµµετοχή σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιριών. δ) H διαχείριση της εριουσίας της (κινητής και ακίνητης). ε) H αροχή υ ηρεσιών διοικητικής φύσεως και οργάνωσης ρος εταιρίες και ε ιχειρήσεις οιασδή οτε µορφής, σε θέµατα ωλήσεων, αραγωγής, ροβολής και ροώθησης ροϊόντων. Α ό την ίδρυσή της, κυρίως όµως α ό την ηµεροµηνία εξαγοράς της α ό τον κ. Κυριάκο Φιλί ου τον Ιανουάριο του 1988, οι εργασίες της Εταιρίας έχουν διαγράψει µία αξιοσηµείωτη ορεία. Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ε έδρασε άµεσα στην ορεία της Εταιρίας λόγω της ε ιθετικής ολιτικής ου ακολουθήθηκε στον εµ ορικό τοµέα µε την διενέργεια διαφηµιστικών ρογραµµάτων καθώς και µέσω της ολιτικής ροώθησης των ροϊόντων της Εταιρίας, της ανά τυξης νέων ροϊόντων, των ε ενδύσεων στον τοµέα της αραγωγής και στην στελέχωση της Εταιρίας µε έµ ειρο και ικανό ανθρώ ινο δυναµικό. Τον Μάιο του 1988, ο Όµιλος Κ. Φιλί ου α έκτησε την λειοψηφία της εταιρίας «ELITE A.E.» και α ό τον Σε τέµβριο του ίδιου έτους τα ροϊόντα της εταιρίας «ELITE Α.Ε.» άρχισαν να διακινούνται µέσω του δικτύου της «ELBISCO A.E.» ( ρώην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.). Κατά τη διετία και στα λαίσια ανά τυξης νέων ροϊόντων, η Εταιρία εισήγαγε στην αγορά για ρώτη φορά σε αραδοσιακή µορφή ροϊόντα ό ως κουλουράκια διαφόρων γεύσεων, κουραµ ιέδες, µελοµακάρονα κλ. Τον Σε τέµβριο του 1994, και ροκειµένου η Εταιρία να αυξήσει τους όρους για να χρηµατοδοτήσει τις ροαναφερθείσες δραστηριότητές της, εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µέσω της Αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών. Το 1995, η Εταιρία ακολουθώντας την τάση της βιοµηχανίας για αναζήτηση νέων και ολυτελών ροϊόντων, εκ όνησε µελέτες για τις ανάγκες της αγοράς, ου την οδήγησαν στην αραγωγή και διάθεση ροϊόντων ό ως τα σοκολαταρισµένα µ ισκότα τύ ου Excess, τις οικιλίες ροϊόντων υψηλής ροστιθέµενης αξίας τύ ου Full-Bite και οικιλίες µ ισκότων cookies, τύ ου Soft Baked Cookies (Soft Kings), δηµιουργώντας κατά αυτήν την έννοια αυτόνοµες οικογένειες ροϊόντων (brands). Κατά τη διάρκεια του 1998, η Εταιρία εισήγαγε στην αγορά τα ατατάκια (chips) τύ ου Roasters, διαφορο οιώντας το ροϊόν της σε σχέση µε τα ήδη υ άρχοντα χρησιµο οιώντας την τεχνολογική καινοτοµία του ψησίµατος αντί του τηγανίσµατος. Στο εδίο εµ ορικών συνεργασιών η Εταιρία συνέχισε να διανέµει α οκλειστικά τα ροϊόντα της εταιρίας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ELITE Α.Ε.». Η σχετική σύµβαση εµ ορικής συνεργασίας της έδινε τη δυνατότητα να έχει στο δίκτυο της ολύ ισχυρά εµ ορικά σήµατα, ό ως τις φρυγανιές και τα αξιµάδια ELITE καθώς και τα αρτοσκευάσµατα ΚΡΙΣ-ΚΡΙΣ. Ε ισηµαίνεται ότι το 1997, η Εταιρία ροχώρησε στην υ ογραφή αρεµφερούς σύµβασης µε την εταιρία «N. ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», µε την ο οία ανελάµβανε την διανοµή κατά α οκλειστικότητα των φρυγανιών ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ και FORMA. 33

34 To 1999 η Εταιρία, στα λαίσια κατάρτισης νέας σύµβασης, ροχώρησε σε συνεργασία µε την εταιρία «ΕΒΓΑ Α.Ε.» και ενέταξε στο δίκτυο ωλήσεών της τα ισχυρά εµ ορικά σήµατα FOLIE, TRENDY και PRALEDA. Η εταιρία ραγµατο οίησε σηµαντικό άνοιγµα στις αγορές της Ανατολικής Ευρώ ης και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια. Για τους σκο ούς αυτούς χρησιµο οιούσε την εταιρία «KARAT BULGARIA LTD», ου ανήκε κατά 99% στη θυγατρική της εταιρίας «ELATI HOLDING S.A.» µε έδρα το Λουξεµβούργο. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της , α οφάσισε µεταξύ άλλων την α όσχιση του βιοµηχανικού και του εµ ορικού κλάδου της Εταιρίας και την εισφορά αυτών σε νέες υ ό σύσταση εταιρίες. Ειδικότερα α οφασίστηκε η εισφορά του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και αθητικού του βιοµηχανικού κλάδου της Εταιρίας σε νεοσυσταθείσα εταιρία µε την ε ωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και η εισφορά του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και αθητικού του εµ ορικού κλάδου της Εταιρίας σε νεοσυσταθείσα εταιρία µε την ε ωνυµία «ELBISCO ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ( ρώην ELITE ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ). Σε συνδυασµό µε την ανωτέρω α όσχιση και βάσει του στρατηγικού σχεδιασµού του Οµίλου α οφασίσθηκε οι µειοψηφικές συµµετοχές της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΩΝ» νυν «ELBISCO A.E.» να εράσουν σαν συµµετοχές στην εταιρία «ELBISCO ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». Αναλυτικότερα, η µεταβολή συντελέσθηκε µε την εισφορά του λογαριασµού ενεργητικού «Οφειλόµενο Μετοχικό Κεφάλαιο» το ο οίο κατά την ανερχόταν σε εκατ. δρχ. Μέρος του οσού αυτού ύψους εκατ. δρχ. ροοριζόταν (βάσει του Ενηµερωτικού ελτίου για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της «ELBISCO Α.Ε.») για την α όκτηση µειοψηφικού ακέτου στις εταιρίες «ΕΒΓΑ Α.Ε.» και «ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.». Εντός της χρήσης 2000, έ ειτα α ό την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών ου ραγµατο οιήθηκε τον Α ρίλιο του 2000, η Εταιρία ροχώρησε σε συµµετοχή (ή σε αύξηση της ήδη υ άρχουσας συµµετοχής της) στις εταιρίες «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ELITE A.E.», «N. ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», «ΕΒΓΑ Α.Ε.» και «ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.». Ειδικότερα ραγµατο οιήθηκαν οι ακόλουθες ενέργειες: H εξαγορά λειοψηφικού οσοστού συµµετοχής (67,92%) στην «Ν. ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», µε την ο οία διατηρεί µακροχρόνια εµ ορική συνεργασία για την α οκλειστική διάθεση των ροϊόντων της. Στη διάρκεια του εκεµβρίου 2001 η εταιρία εξαγόρασε ρόσθετο οσοστό 30,71% µε βάση ιδιωτικό συµφωνητικό ου υ εγράφη µε την εταιρία «ΕΒΓΑ Α.Ε.». Έτσι το συνολικό οσοστό συµµετοχής της ανέρχεται σήµερα σε 98,63%. Η συµµετοχή στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ELITE A.E.» η ο οία α οφασίσθηκε α ό την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της. Συνε εία της εξ ολοκλήρου κάλυψης της ως άνω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και της εξαγοράς ακέτου µετοχών (Μάιος 2001) α ό την εταιρία «ΑΦΝΟΣ Α.Ε.», το οσοστό συµµετοχής ου διέθετε λέον η Εταιρία στην «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ELITE A.E.» διαµορφώθηκε σε 71,24%. Η εξαγορά µειοψηφικού ακέτου µετοχών 26,22% (το ο οίο έφτασε το 28,95% το 2002, µετά α ό αύξηση µετοχικού κεφαλαίου) της εταιρίας «ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.», η ο οία α οτελεί βασικό ροµηθευτή των εταιριών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ Α.Β.Ε.»«Ν. ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», «ΕΒΓΑ Α.Ε.» και «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ELITE A.E.». H α όκτηση συµµετοχής στην εταιρία «ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.» διασφαλίζει την οµαλή ροή υλών συσκευασίας και την ε ίτευξη ανταγωνιστικών τιµών για όλες τις εταιρίες συµµετοχικού ενδιαφέροντος της «ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ». Η εξαγορά µειοψηφικού οσοστού συµµετοχής (2,94% σήµερα) στην εταιρία «ΕΒΓΑ Α.Ε.». Η Eταιρία α έκτησε τo Μάρτιο του 2001, µέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου το 51,91 % της Σκο ιανής βιοµηχανικής και εµ ορικής εταιρίας «ΖΙΤΟ LUKS A.D.». Η «ELBISCO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» τον Οκτώβριο του 2001 ίδρυσε ε ίσης νέα εταιρία αραγωγής ροϊόντων µ ισκοτο οιίας και αρτο οιίας στην Ισ ανία. Η εταιρία, µε την ονοµασία «HELBERICA S.A.», είναι Joint Venture µεταξύ της «ΕLBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και της ισ ανικής βιοµηχανίας τροφίµων «SANCHIS MIRA S.A.», µε έδρα το Αλικάντε. Οι δύο εταιρίες συµµετέχουν στην HELBERICA S.A. µε οσοστό 50%-50%, στο συνολικό αρχικό µετοχικό κεφάλαιο αυτής, ύψους 1,5 εκατοµµυρίων. Α ό τον εκέµβριο του 2001 η εταιρία συµµετέχει µε 20,66% στο µετοχικό κεφάλαιο της «ΧΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε.», στην Πτολεµαϊδα, εταιρία ου είναι α οκλειστικός αραγωγός κριτσινιών και αρτοσκευασµάτων της θυγατρικής εταιρίας «ELBISCO ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». Τον Φεβρουάριο του 2002 η εταιρία ροχώρησε στην ώληση του µεριδίου ου κατείχε στην «ELATI HOLDING S.A.» και συγχρόνως αγόρασε το 99% της «KARAT BULGARIA LTD» α ό την αρα άνω εταιρία. Η άµεση συµµετοχή της εταιρίας στην KARAT BULGARIA LTD της έδωσε το εριθώριο 34

35 αναδιοργάνωσης της εταιρίας. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών µετατρο ής της KARAT σε Ανώνυµη Εταιρία, η εταιρία ροχώρησε σε ε ενδύσεις δικτύου στη βουλγαρική αγορά, καθώς και στις αγορές των γειτονικών χωρών. Η εταιρία διέθετε στόλο φορτηγών αυτοκινήτων και διακινούσε ροϊόντα τόσο του Οµίλου FILIPPOU INVESTMENTS όσο και γνωστών εταιριών. Τον Ιούλιο του 2002 η εταιρία ELBISCO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ συµµετείχε στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της KARAT S.A. κατά , ενώ τον Αύγουστο του 2002 η Εταιρία συµµετείχε σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της HELBERICA κατά , ροκειµένου η εταιρία να ολοκληρώσει την ε ένδυσή της σε µηχανολογικό εξο λισµό. Στις αρχές του 2003 και στο λαίσιο του ανα τυξιακού της ρογράµµατος, η ELBISCO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ροχώρησε στην έκδοση µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου ύψους τριετούς διάρκειας µε ιδιωτική το οθέτηση µε σκο ό τη χρηµατοδότηση του ε ενδυτικού της ρογράµµατος. Το Μάρτιο του 2003 η ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. εξαγόρασε τον κλάδο εύκαµ της συσκευασίας της εταιρίας FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. Παράλληλα, µε στόχο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό, η ΜΟΡΝΟΣ ίδρυσε στο Γεωργουτσάτι Αργυροκάστρου τη MORPACK ALBANIA SH.A., εταιρία αραγωγής και εµ ορίας ρώτων υλών και έτοιµων ροϊόντων συσκευασίας, στην ο οία η ΜΟΡΝΟΣ συµµετέχει µε 60%. Τον Α ρίλιο 2003, η ELBISCO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ροχώρησε στην αγορά α ό την εταιρία «Ανώνυµη Εµ ορική Εταιρία Ε ιχειρήσεις Πικέρµι Α.Ε.» µετοχών, ου αντι ροσω εύουν οσοστό 27,69% του µετοχικού κεφαλαίου της ανώνυµης εταιρίας «Αρτοβιοµηχανία Elite Α.Ε.». Με την αγορά αυτή η εταιρία κατέχει λέον το 98,92% της εταιρίας. Εντός του 2003, ξεκίνησε και η α ορρόφηση α ό την εταιρία «ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.» της θυγατρικής της «DENISTONE Α.Ε.», στην ο οία συµµετείχε µε οσοστό 100%, η ο οία ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του Τον Οκτώβριο 2003, η Αρτοβιοµηχανία ELITE Α.Ε. α οφάσισε Αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου µε την έκδοση νέων µετοχών, µε α οτέλεσµα το Μετοχικό της Κεφάλαιο να ανέλθει στα ,48. Την ίδια ερίοδο, η εταιρία ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευσή της, ροέβη στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της τάξεως των Συγκεκριµένα α οφασίστηκε η έκδοση νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 2,94 έκαστη και ορίστηκε η υ έρ το άρτιο διάθεση των νέων µετοχών στην τιµή των 10 ανά µετοχή. Ως εκ τούτου, το οσοστό συµµετοχής της ELBISCO ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. στη ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. ανέρχεται λέον σε 32,07%. Στις αρχές του 2004 και στα λαίσια του ροσυµφωνηµένου ρογράµµατος χρηµατοδότησης α ό την Ευρω αϊκή Τρά εζα Ε ενδύσεων (EBRD), η εταιρία «ZITO LUKS A.D.» έλαβε µέρος εκ του οσού των µε σκο ό την υλο οίηση του 3ετούς ε ενδυτικού της λάνου. Το εν λόγω δάνειο, 8ετούς διάρκειας και µε εγγυήτρια την ELBISCO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, είναι το ρώτο ου χορηγεί η τρά εζα σε ιδιωτική ε ιχείρηση του κλάδου τροφίµων στη χώρα των Σκο ίων. Τον Μάιο του 2004, η ELBISCO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ συµµετείχε στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας ΧΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. κατά Ως εκ τούτου, το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΧΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. ανέρχεται λέον σε , διαιρεµένο σε µετοχές. ενώ η συµµετοχή της ELBISCO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στην ΧΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. ανέρχεται λέον σε 24,66%. Η εν λόγω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΧΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε., έγινε στο λαίσιο ε ενδυτικού ρογράµµατος της εταιρίας µε σκο ό την ε έκταση των κτιριακών εγκαταστάσεών της, την αγορά νέου µηχανολογικού εξο λισµού και τη βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής διάρθρωσής της. Ε ι λέον, εντός του 2004, ολοκληρώθηκε το 90% της κατασκευής εργοστασίου για τη στέγαση της βιοµηχανικής εταιρίας MORPACK ALBANIA SH.A. Το εκέµβριο του 2004, η εταιρία «ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.», ροχώρησε στην έκδοση 5ετούς, εµ ραγµάτως εξασφαλισµένου, οµολογιακού δανείου ύψους µε ιδιωτική το οθέτηση, µε σκο ό την υλο οίηση του ε ενδυτικού της ρογράµµατος για την τριετία καθώς και τη αναχρηµατοδότηση βραχυ ρόθεσµων τρα εζικών της υ οχρεώσεων. Κατά το 2005, στο λαίσιο αναδιοργάνωσης του Οµίλου ELBISCO, ραγµατο οιήθηκε µε ε ιτυχία η συγχώνευση των θυγατρικών του εταιριών α)«ελληνικη ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.», β) «Ν. ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», γ)«αρτοβιομηχανια ELITE Α.Ε. και δ)«elbisco ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε ένα ενιαίο νοµικό ρόσω ο µε την α ορρόφηση των τριών ρώτων (α, β και γ) α ό την τελευταία (δ). Η αρα άνω διαδικασία συγχώνευσης ολοκληρώθηκε το Σε τέµβριο του 2005, µε την καταχώρηση στα Μητρώα Ανωνύµων Εταιριών της υ αριθµ. ΕΜ 8335/ εγκριτικής α όφασης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης της Ανατολικής Αττικής. 35

36 Τον Ιούλιο του 2005, η Γενική Συνέλευση των µετόχων της KARAT Bulgaria Ltd., θυγατρικής κατά 99% της ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ α οφάσισε τη διακο ή δραστηριότητας και εκκαθάριση της εταιρίας. Ε ι λέον, τον Οκτώβριο του 2005, η ΜORPACK ALBANIA Sh.A., θυγατρική κατά 60% της ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε., έλαβε δάνειο οσού ευρώ 4 εκατ., µε την Ευρω αϊκή Τρά εζα Ε ενδύσεων (EBRD). Σκο ός της χρηµατοδότησης είναι η ολοκλήρωση της ανέγερσης του εργοστασίου της για τη στέγαση της βιοµηχανικής της εγκατάστασης στην Αλβανία, καθώς και η υλο οίηση του ε ενδυτικού της ρογράµµατος. Την ίδια χρονιά, το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας ELBISCO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ α οφάσισε στο λαίσιο του ε ενδυτικού ρογράµµατος της εταιρίας HELBERICA S.A. την ισό οση συµµετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Το συνολικό οσό της αύξησης ανήλθε σε , στην ο οία η ELBISCO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ συνεισέφερε οσό Κατά το 2006, η εταιρία ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. ροχώρησε στην α όκτηση της εταιρίας µε την ε ωνυµία ΠΕΡΙΠΑΚ Α.Ε. ε ιτυγχάνοντας µε αυτό τον τρό ο την είσοδό της στο χώρο της χάρτινης συσκευασίας. Κατά το 2007, η Εκδότρια Εταιρία εκχώρησε τη συµµετοχή της στην εταιρία µε την ε ωνυµία HELBERICA S.A., µε έδρα την Ισ ανία. Ε ι λέον η Εταιρία ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. α έκτησε το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας MORPACK ALBANIA SH.A. Σηµειώνεται ότι η εταιρία ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. α οφάσισε της 16/07/2007 την ώληση του συνόλου της συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας MORPACK MATERIEL D EMPALLAGE S.A. (MORPAKC FRANCE S.A.) αντί του οσού των 538,5 χιλ. Η αξία κτήσης της ανωτέρω συµµετοχής, στα βιβλία της µητρικής εταιρίας ανέρχονταν στο οσό των χιλ. Α ό την ώληση της ανωτέρω θυγατρικής θα ροκύψει ζηµιά και τα α οτελέσµατα της Εταιρίας και του Οµίλου θα ε ιβαρυνθούν µε 529 χιλ. και αντίστοιχα µε ισό οσες µειώσεις της καθαρής θέσης σε εταιρικό και ενο οιηµένο ε ί εδο ραστηριότητα της Εταιρίας Αντικείµενο ραστηριότητας Μετά την α όσχιση του εµ ορικού και βιοµηχανικού της κλάδου, η ELBISCO Α.Ε., α οτελεί την εταιρία συµµετοχών (holding) του οµίλου εταιριών ELBISCO. Η µετεξέλιξη της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. σε εταιρία συµµετοχών συνε άγεται την αλλαγή του αντικειµένου δραστηριότητας της αρα άνω εταιρίας. Mε το τρο ο οιηµένο καταστατικό της η δραστηριότητα της Εταιρίας εριστρέφεται γύρω α ό δύο βασικούς άξονες: τη συµµετοχή σε ελληνικές ή αλλοδα ές ε ιχειρήσεις οιασδή οτε µορφής, ανεξαρτήτως του εταιρικού τους σκο ού, και τη διαχείριση τίτλων κινητών αξιών. Ε ίσης δραστηριο οιείται στην αροχή υ ηρεσιών διοικητικής φύσεως και οργάνωσης ρος εταιρίες και ε ιχειρήσεις οιασδή οτε µορφής. Όσον αφορά στον ρώτο άξονα, η ELBISCO Α.Ε. συµµετέχει κατά κύριο λόγο σε εταιρίες ου δραστηριο οιούνται στον κλάδο αραγωγής και εµ ορίας ροϊόντων µε βάση τα δηµητριακά (φρυγανιές, µ ισκότα, ψωµί / αρτοσκευάσµατα, αλεύρι). Ε ίσης, η Εταιρία µέσω των συµµετοχών της δραστηριο οιείται στον κλάδο της συσκευασίας, ενώ µέσω της συµµετοχής της στην ΕΒΓΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. έχει αρουσία και στην αγορά των αγωτών, των χυµών των κρουασάν και των κατεψυγµένων ζυµών. Ωστόσο, έντε είναι οι κύριοι ε ιχειρηµατικοί τοµείς στους ο οίους δραστηριο οιείται η ELBISCO µέσω των εταιρίων στις ο οίες συµµετέχει: 1. Παραγωγή και εµ ορία φρυγανιάς 2. Παραγωγή και εµ ορία αλεύρων 3. Παραγωγή και εµ ορία µ ισκότων 4. Παραγωγή και εµ ορία ψωµιού & αρτοσκευασµάτων 5. Παραγωγή και εµ ορία λαστικών και ειδών λαστικής συσκευασίας Ο ίνακας ου ακολουθεί αρουσιάζει την ανάλυση των εσόδων ανά τοµέα δραστηριότητας του Οµίλου ELBISCO για τις τρεις τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές χρήσεις καθώς και για το εξεταζόµενο τρίµηνο των χρήσεων 2006 και

37 Ανάλυση εσόδων ανά τοµέα δραστηριότητας ( οσά σε χιλ.) 01/01 έως 31/12/ /01 έως 31/12/ /01 έως 31/12/ /01 έως 31/03/ /01 έως 31/03/2007 Φρυγανιά Άλευρα Μ ισκότα Αρτοσκευάσµατα Πλαστικά Λοι ά Σύνολο ωλήσεων Πηγή: Ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσεων 2004, 2005 και 2006, βάσει.π.χ.π., ου ελέγχθηκαν α ό τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ Κυριάκο Ριρή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12111) για τη χρήση 2005 και Βασίλειο Γούτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10411) για τη χρήση 2006 της εταιρίας PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία, Λ. Κηφισίας Χαλάνδρι, Ν. Αττικής, τηλ.: Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είναι ανέλεγκτες. Σύµφωνα µε δήλωση του Εκδότη, κατά την διάρκεια των χρήσεων δεν υ ήρξαν έκτακτοι αράγοντες οι ο οίοι να ε ηρέασαν σηµαντικά την δραστηριότητα του Εκδότη. Φρυγανιές Η Εταιρία µέσω της συµµετοχής της στην ELBISCO A.B.E.E. διαθέτει στην αγορά διάφορα είδη φρυγανιάς µε τις ε ωνυµίες «Elite», «Forma», και «Βοσινάκη». Elite Με την ε ωνυµία «Elite» αράγονται 13 διαφορετικοί κωδικοί φρυγανιάς 4 διαφορετικών γεύσεων: Σταρένιες, Σικάλεως, Σταρένιες Χωρίς Αλάτι, και Σικάλεως Χωρίς Αλάτι. Ε ίσης η «Elite» διαθέτει ένα είδος αραδοσιακής φρυγανιάς, την χωριάτικη µε ροζύµι. Οι στρογγυλές φρυγανιές «Elite Status» σταρένιες και σικάλεως µε έντε δηµητριακά ολοκληρώνουν την οικογένεια των φρυγανιών Elite. Τέλος, µε την ε ωνυµία «Elite» αράγεται ένας κωδικός τρίµµατος σε µικρή συσκευασία. Βοσινάκη Με την ε ωνυµία «Βοσινάκη» αράγονται 7 διαφορετικοί κωδικοί φρυγανιάς 5 διαφορετικών γεύσεων: Σταρένιες, Σικάλεως, Ολικής Άλεσης, Σταρένιες Χωρίς Προσθήκη Ζάχαρης και Λι αρών, και Χωριάτικες. Ε ίσης αράγονται δύο κωδικοί τρίµµατος (µικρή και οικονοµική συσκευασία) Forma Με την ε ωνυµία «Forma» αράγονται 7 διαφορετικοί κωδικοί φρυγανιάς 3 διαφορετικών γεύσεων: Σταρένιες, Σικάλεως, και Ολικής Άλεσης, καθώς και ένας κωδικός τρίµµατος σε µικρή ρακτική συσκευασία. Άλευρα Η Εταιρία µέσω της συµµετοχής της στην ELBISCO A.B.E.E. δραστηριο οιείται στην συσκευασία και εµ ορία αλεύρων µε την ε ωνυµία «αλεύρι Αλλατίνη». Η εν λόγω εταιρία συσκευάζει και διακινεί µία ευρεία γκάµα ροϊόντων ου α οτελείται α ό 10 διαφορετικούς κωδικούς αλεύρου, 2 είδη σιµιγδαλιού και 2 είδη διογκωτικών (ξηρή µαγιά & baking powder). Τον Σε τέµβριο του 2005, ροστέθηκαν στην κατηγορία των ειδικών αλεύρων Αλλατίνη, ου εριλαµβάνει το Κίτρινο Αλεύρι -για σ ιτικό ψωµί και ίτες, καθώς και το Extra υνατό - για την αρασκευή τσουρεκιών, κρουασάν & ντόνατς, δύο νέοι κωδικοί: το νέο Αλεύρι Αλλατίνη Ολικής Άλεσης, µε φύτρο σταριού και φυτικές ίνες, για την αρασκευή σ ιτικού ψωµιού ολικής άλεσης, καθώς και το Στιγµιαίο Αλεύρι Αλλατίνη, λε τόκοκκο αλεύρι, ιδανικό για µ εσαµέλ, κρέµες, σού ες και σάλτσες, για τέλειο α οτέλεσµα χωρίς να σβολιάζει. Σηµειώνεται ότι η Εταιρία µέσω της συµµετοχής της στην ZITO LUKS A.D. SKOPJE δραστηριο οιείται και στην αραγωγή αλεύρου καθότι η εν λόγω εταιρία διαθέτει α ό το 1993 µύλο αλεύρου και α οθηκευτικές εγκαταστάσεις σιταριού στη FYROM. 37

38 Μ ισκότα Η Εταιρία µέσω των συµµετοχών της (ELBISCO A.B.E.E., HELBERICA S.A.) δραστηριο οιείται αραγωγή και διάθεση ροϊόντων µ ισκοτο οιίας. Ειδικότερα η ELBISCO A.B.E.E. διαθέτει στην αγορά ερισσότερους α ό 60 κωδικούς µ ισκότων µε την ε ωνυµία «Αλλατίνη». Ενδεικτικά αναφέρονται µερικά α ό τα ροϊόντα ου ανήκουν στην οικογένεια Αλλατίνη: 20 κωδικοί γεµιστών µ ισκότων/ σοκολατο-µ ισκότων, ό ως τα Rollers και τα νέα Γεµιστά, τα Full Bite, τα Excess, και τα Soft Kings, 9 κωδικοί Cookies/ Βουτηµάτων, 11 κωδικοί κλασικών µ ισκότων ό ως τα Πτι Μ ερ, Μαριέττα, Μαριάννα, Goody, Hobby, Rondel και Coral, 4 κωδικοί αιδικών µ ισκότων ό ως τα «Μεγάλα» Αλλατίνη, Πάρκο, 8 µάρκες αλµυρών µ ισκότων / κράκερς (συνολικά 15 είδη), µεταξύ των ο οίων οι δύο νέες καινοτοµικές σειρές των Elite Crackers (τα Κλασικά Crackers µοναδικά λε τά και ελαφριά, χωρίς ζάχαρη, µε χαµηλά λι αρά και λίγες θερµίδες & τα Μεσογειακά Crackers µε ελαιόλαδο) ου ανατάραξαν την αγορά και 8 διαφορετικά είδη γκοφρετών ό ως οι γκοφρέτες Zoom, Biscofretes κ.α. Το 2005 σηµατοδοτήθηκε α ό στρατηγικές αλλαγές ου ισχυρο οίησαν τη θέση της Εταιρίας στην αγορά. Με γνώµονα τον καταναλωτή και εφαρµόζοντας τη βασική της αρχή ου συνίσταται στο να ροσφέρει ροϊόντα ανώτερης διατροφικής αξίας, η εταιρία ροχώρησε στη εκλογίκευση της γκάµας των ροϊόντων της και τη συγκέντρωση τους σε µία ενιαία λατφόρµα. Συνε ώς κάτω α ό ένα αξιό ιστο, Ελληνικό και ιστορικό εµ ορικό σήµα, αυτό της «Αλλατίνη» κατάφερε να ενδυναµώσει συγκεκριµένες µάρκες χτίζοντας το χαρακτήρα ου εκφράζει τις αξίες του κοινού στο ο οίο α ευθύνονται και να δηµιουργήσει συνέργειες καθώς και οικονοµίες κλίµακας. Με το σκο ό αυτό, καταργήθηκαν κωδικοί ου δεν ήταν α οδοτικοί ενώ αράλληλα λανσαρίστηκαν νέοι κωδικοί ου ενίσχυσαν την γκάµα της Αλλατίνη α έναντι στη αγορά και στους ανταγωνιστές της. Αναλυτικότερα: 1. Τα Petit-Beurre Αλλατίνη, εριέχουν αγνά και ωφέλιµα συστατικά, βάσει των ο οίων δηµιουργήθηκαν νέοι κωδικοί, το Petit-Beurre Αλλατίνη Ολικής Άλεσης και Petit-Beurre Αλλατίνη Μέλι & Γάλα, ου εριέχουν φρέσκο γάλα, δηµητριακά και εκλεκτό ελληνικό µέλι. Ε ι λέον, η κατηγορία του Petit-Beurre ενισχύθηκε µε το ε ιτυχηµένο λανσάρισµα των Petit-Beurre µε ε ικάλυψη σοκολάτας υγείας και γάλακτος Παυλίδη, σε συνεργασία µε την Kraft Foods. 2. Τα Digestive Αλλατίνη Classic και Light, λούσια σε φυτικές ίνες (δηµητριακά, σιτηρά ολικής άλεσης), α οτελούν την α άντηση στη σύγχρονη διατροφική τάση. H σειρά των Digestive Αλλατίνη, εµ λουτίσθηκε α ό δύο νέα digestive µε ε ικάλυψη σοκολάτας υγείας και γάλακτος Παυλίδη, σε συνεργασία µε την Kraft Foods. 3. Στα ρωτο οριακά Γεµιστά µ ισκότα, ΓΕΜΑΤΑ Αλλατίνη, ροστέθηκε και ένας ε ι λέον κωδικός α όλαυσης, ΓΕΜΑΤΑ µε ε ικάλυψη σοκολάτας γάλακτος. 4. Το ρωτο οριακό και µοναδικό ροϊόν Soft Kings, λάνσαρε άλλους δύο νέους κωδικούς στην ελληνική αγορά, λησιάζοντας τα όρια της σοκολάτας: Soft Kings Triple Choco µε ε ικάλυψη σοκολάτας γάλακτος, µε 3 διαφορετικά είδη σοκολάτας και ε ι λέον ε ικάλυψη, για α όλυτη α όλαυση, και, Soft Kings µε γέµιση κρέµα ορτοκάλι και ε ικάλυψη σοκολάτα γάλακτος, για ιο γευστικές α ολαύσεις. 5. Τα αιδικά µ ισκότα «ΜεΓάλα» Αλλατίνη είναι µια ηγή α αραίτητων, για την ισορρο ηµένη διατροφή του αιδιού, θρε τικών στοιχείων. Ε ι λέον, η αραγωγική δραστηριότητα της «HELBERICA S.A.» εριλαµβάνει ροϊόντα γκοφρέτας αραγόµενα µε τη µέθοδο της έγχυσης, αλλά και της διαµόρφωσης. Ψωµί & αρτοσκευασµάτα Η Εταιρία µέσω των συµµετοχών της (ELBISCO A.B.E.E., ΧΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε., ZITO LUKS A.D. SKOPJE, HELBERICA S.A.) δραστηριο οιείται αραγωγή και διάθεση ροϊόντων µ ισκοτο οιίας. Ειδικότερα, η ELBISCO A.B.E.E. διαθέτει δύο γκάµες ροϊόντων κάτω α ό τη µάρκα Κρις Κρις: το «Κρις Κρις», ου εριλαµβάνει όλα τα κλασσικά ψωµιά, και το «Κρις Κρις Φέτες Ζωής», ου εριλαµβάνει όλα τα ψωµιά υψηλής διατροφικής αξίας. Με την ε ωνυµία «Κρις Κρις» αράγονται 6 διαφορετικοί κωδικοί ψωµιού για τοστ: Σίτου Οικογενειακή Συσκευασία, Σίτου Μικρή Συσκευασία, Σικάλεως Οικογενειακή Συσκευασία, Σικάλεως Μικρή Συσκευασία, Σίτου Ψίχα (Χωρίς Κόρα), και Σικάλεως Ψίχα (Χωρίς Κόρα). Ε ίσης διαθέτει 2 διαφορετικά είδη ψωµιού σε φέτες (ολικής άλεσης σταριού και σίκαλης µε φυτικές ίνες, και ολικής άλεσης σταριού και σίκαλης - ολύσ ορο) καθώς και ψωµάκια rolls (στρογγυλά, µακρόστενα), και ψωµί για µ όµ ες. Τέλος, διαθέτει 3 38

39 κωδικούς ροψηµένου ψωµιού σε συσκευασία (τρο ο οιηµένης ατµόσφαιρας): µ αγκέτες σίτου, µ αγκέτες σικάλεως και µ αγκετίνια σίτου. Με την ε ωνυµία «Κρις Κρις Φέτες Ζωής» αράγονται 2 διαφορετικοί κωδικοί ψωµιού για τοστ: Κρις Κρις Φέτες Ζωής Ολικής Άλεσης: συσκευασµένο ψωµί σε φέτες 100% ολικής άλεσης, λούσιο σε φύτρο σταριού, φυσική ηγή Ω3-Ω6 και φυτοστερολών. Κρις Κρις Φέτες Ζωής Σίτου: συσκευασµένο ψωµί σε φέτες µε την διατροφική αξία του ψωµιού ολικής άλεσης, λούσιο σε φύτρο σταριού και φυτικές ίνες. Ε ι λέον, η ΧΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. αράγει για την ELBISCO A.B.E.E. µακρόστενα κριτσίνια σίτου µε σουσάµι, σε συσκευασία fresh packs για αναλλοίωτη γεύση, κριτσίνια µ ουκίτσες σίτου µε σουσάµι και µακρόστενα κριτσίνια ολικής άλεσης µε οικιλία δηµητριακών. Ψωµί και αρτοσκευάσµα αράγουν και διαθέτουν στις το ικές τους αγορές και οι συµµετοχές της ELBISCO, ZITO LUKS A.D. SKOPJE και HELBERICA S.A. Πλαστικά / είδη λαστικής συσκευασίας Μέσω της θυγατρικής της, ELBISCO Α.Β.Ε.Ε., η ELBISCO Συµµετοχών συµµετέχει στην ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε., ου δραστηριο οιείται στον κλάδο των λαστικών και ειδικότερα στην αραγωγή ειδών λαστικής συσκευασίας. Ειδικότερα η εταιρία αράγει µεγάλη οικιλία ροϊόντων ου εριλαµβάνουν µεταξύ άλλων, εύκαµ τες συσκευασίες, κύ ελλα βιοµηχανικής χρήσης, κιβώτια φιαλών, αγροτικά κιβώτια, κάδους- εριέκτες µεγάλης χωρητικότητας, βαρέλια, βιοµηχανικά φύλλα, gasket ψυγείων και χάρτινα υλικά συσκευασίας, κύ ελλα µιας χρήσεως και µεγάλη οικιλία α ό είδη οικιακής χρήσεως. Ε ίσης, η ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. κατασκευάζει ροϊόντα οικιακής χρήσης µε το διακριτικό σήµα «Μο» καθώς και ετικέττες OPP φιαλών PET, εριέκτες και ώµατα για τη Φέτα ΦΑΓΕ, SF ολυσυσκευασιών για αναψυκτικά, µ ύρες και νερά, χάρτινα κύ ελλα, λαστικά ώµατα για χάρτινα κύ ελλα, καταναλωτικά κύ ελλα αναψυκτικών First Price ίκτυο Πωλήσεων O Όµιλος διαθέτει ένα εκτενές δίκτυο διανοµής των ροϊόντων του ου καλύ τει γεωγραφικά όλη την Ελληνική ε ικράτεια. Για την κάλυψη των αναγκών διανοµής των ροϊόντων αυτών ο Όµιλος χρησιµο οιεί ανελλαδικά τέσσερα (4) κέντρα διανοµής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα και Πάτρα. Το τµήµα ωλήσεων του Οµίλου σε συνεργασία µε τα τµήµα marketing φροντίζουν µε ε ιτυχία για την ροβολή και ροώθηση των ροϊόντων της ELBISCO στην αγορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα λέον αναγνωρίσιµα εµ ορικά σήµατα των εταιριών του Οµίλου ό ως το αλεύρι και τα µ ισκότα ΑΛΛΑΤΙΝΗ, οι φρυγανιές ELITE & ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ καθώς και τα αρτοσκευάσµατα ΚΡΙΣ-ΚΡΙΣ βρίσκονται στα ράφια ακόµη και των ιο µικρών supermarkets και minimarkets. Το τµήµα ωλήσεων της Εταιρίας το ο οίο είναι υ εύθυνο για την διανοµή των ροϊόντων, είναι οργανωµένο ανά γεωγραφικές εριφέρειες και α αρτίζεται α ό σηµαντικό αριθµό ωλητών. Η ορεία των ωλήσεων αρακολουθείται στενά σε καθηµερινή βάση ενώ ο καθορισµός των στόχων του τµήµατος ανα ροσαρµόζεται δύο φορές το χρόνο (Μάιο και Σε τέµβριο). Τα ροϊόντα του Οµίλου διατίθενται σε ερισσότερα α ό 400 supermarkets σε όλη την Ελλάδα στα ο οία ο Όµιλος διαθέτει σηµαντική δια ραγµατευτική δύναµη έναντι του ανταγωνισµού. Μεταξύ των κυριοτέρων ελατών είναι οι αλυσίδες supermarkets DIA HELLAS Α.Ε., A.B.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Όµιλος ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛ.ΟΜ.Α.Σ., ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΜΑΚΡΟ Α.Ε., ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. και ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. Ο Όµιλος ε ίσης χρησιµο οιεί αριθµό χονδρεµ όρων οι ο οίοι στην συνέχεια διανέµουν τα ροϊόντα σε ερί τερα και µικρά σηµεία ώλησης. Ε ίσης ο Όµιλος συνεργάζεται µε α οκλειστικούς ειδικούς συνεργάτες για την διανοµή των ροϊόντων του. Η διανοµή των ροϊόντων α ό το εργοστάσιο και τους α οθηκευτικούς χώρους στους κατά τό ους ειδικούς συνεργάτες ραγµατο οιείται α ό ένα στόλο ιδιόκτητων και ενοικιαζόµενων φορτηγών. Οι ειδικοί συνεργάτες ε ίσης έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον 2 φορτηγά για την εραιτέρω διανοµή των ροϊόντων. Η δυναµικότητα α οθήκευσης του Οµίλου στις εγκαταστάσεις της Αθήνας Μαγούλας, της Χαλκίδας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας ανέρχεται συνολικά σε αλέττες. Για την διανοµή του τυ ο οιηµένου ψωµιού η Εταιρία χρησιµο οιεί ξεχωριστό δίκτυο διανοµής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ε αρχία. Παράλληλα η εξαγωγική δραστηριότητα του Οµίλου ραγµατο οιείται µέσα α ό ειδικούς συνεργάτες διανοµής στις κυριότερες ευρω αϊκές χώρες, στα Βαλκάνια, στην Μέση Ανατολή, Ια ωνία, Καναδά και Κύ ρο. 39

40 Προµηθευτές Οι αγορές του Οµίλου α αρτίζονται α ό µεγάλη γκάµα ροϊόντων (.χ. σιτηρά, άλευρα, ζάχαρη, υλικά συσκευασίας, κλ ). Το ιο σηµαντικό όµως αγοραζόµενο είδος α ό τον Όµιλο είναι τα άλευρα ου α οτελούν και την κυριότερη α ύλη της ELBISCO A.B.E.E. ου έχει και την ιο έντονη αραγωγική δραστηριότητα στον Όµιλο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το σύνολο των αγορών της ροαναφερθείσας εταιρίας σε άλευρα για το έτος 2005 α ό τους 5 κυριότερους ροµηθευτές αλεύρων ( ΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ "ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ ΑΥΛΩΝΟΣ", ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε., ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε., ΚΥΛΙΝ ΡΟΜΥΛΟΙ Κ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.) ανήλθε σε 8,2 εκατ Συµβάσεις Ούτε η ELBISCO ούτε άλλο µέλος του Οµίλου έχουν συνάψει συµβάσεις βάσει των ο οίων έχουν αναληφθεί σηµαντικές υ οχρεώσεις ή δεσµεύσεις για τον Όµιλο, έρα α ό τις συµβάσεις ου συνά τονται στο σύνηθες λαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Στο λαίσιο αυτό συµ εριλαµβάνονται οι συµβάσεις αραχώρησης χρήσης των σηµάτων της ELBISCO ρος τις θυγατρικές της καθώς και συµβάσεις αροχής υ ηρεσιών. Οµοίως και η ΕLBISCO ABEE, στο σύνηθες λαίσιο της δραστηριότητας της έχει συµβάσεις εµ ορικής συνεργασίας µε όλες τις αλυσίδες και Οµίλους Super Market, ό ως ενδεικτικά MAΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ, ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΑΣΠΙ Α, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΩΝ, ΚΥΨΕΛΗ, ΕΛ.ΟΜ.Α.Σ κλ. καθώς και σύµβαση α οκλειστικής διανοµής µε την εταιρία EYΡΗΚΑ στην Κύ ρο Σηµαντικά εταιρικά γεγονότα κατά τη τριετία και την ερίοδο 01/01/2007 έως την έγκριση του αρόντος ενηµερωτικού δελτίου Συγχώνευση µε α ορρόφηση των ανωνύµων εταιριών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ELITE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», «Ν. ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» α ό την εταιρία «ELBISCO ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Με την α ό 23/12/2004 συνεδρίαση των ιοικητικών Συµβουλίων των εταιριών «Ελληνική Εταιρία Μ ισκότων Α.Β.Ε.», «Αρτοβιοµηχανία ELITE Α.Ε.», Ν. Βοσινάκης Α.Β.Ε.Ε.», (εφεξής οι α ορροφώµενες εταιρίες), και στην α ό 23/12/2004 συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας «ELBISCO Εµ ορική Α.Ε. ιανοµών Τροφίµων», (εφεξής η α ορροφώσα εταιρία) α οφασίστηκε η συγχώνευση µε α ορρόφηση των τριών ρώτων εταιριών α ό την τέταρτη εταιρία, σύµφωνα µε τις διαδικασίες των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και τις διατάξεις των άρθρων του κ.ν. 2190/1920. Η α όφαση αυτή στηρίχθηκε στο γεγονός ότι οι ανωτέρω α ορροφώµενες εταιρίες ανήκουν στον ίδιο ε ιχειρηµατικό όµιλο και στην ουσία λόγω της κοινής τους ιδιοκτησίας α οτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Η ροτεινόµενη α ό τα ιοικητικά Συµβούλια των ανωτέρω εταιριών κρίθηκε συµφέρουσα, διότι εκτιµήθηκε ότι θα είχε ως α οτέλεσµα την ε ίτευξη µικρότερου κόστους λειτουργίας, την εφαρµογή ορθολογικής και α οτελεσµατικής διοικητικής οργάνωσης, τη συγκέντρωση µεγαλύτερου κεφαλαίου και την βελτίωση των οικονοµικών α οτελεσµάτων ράγµα ου θα βοηθήσει στην ε ίτευξη µεγαλύτερης ωφέλειας για τους µετόχους των ανωτέρω εταιριών. Ως ηµεροµηνία των ισολογισµών µετασχηµατισµού ορίστηκε η 31/12/2004 και των έλεγχο αυτών ανέλαβε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Ιωάννης Α. Πα ουτσής (ΑΜ ΣΟΕΛ 14361) της ελεγκτικής εταιρίας BKR Πρότυ ος Ελεγκτική Α.Ε. Τα τέσσερα σχέδια σύµβασης συγχώνευσης υ οβλήθηκαν και α ό τα τέσσερα εµ λεκόµενα µέρη στην αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής και καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών την 09/05/2005. Η µετοχική σύνθεση των εµ λεκόµενων εταιριών ριν τη συγχώνευση είχε ως ακολούθως. Ε ωνυµία ή Ονοµατε ώνυµο µετόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ Α.Β.Ε. ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ELITE Α.Ε. Ν. ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ELBISCO ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ποσοστό Μετοχές Ποσοστό Μετοχές Ποσοστό Μετοχές Ποσοστό Μετοχές ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 99,95% ,93% ,63% ,98%

41 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 0,05% ,37% ,02% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Α.Ε. 1,07% ΣΥΝΟΛΟ 100,00% ,00% ,00% ,00% Πηγή: Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης Το µετοχικό κεφάλαιο της α ορροφώσας εταιρίας α οφασίστηκε να αυξηθεί κατά το οσό των ευρώ ,66 ε ι λέον καταβολής µετρητών 3.007,77 δηλαδή κατά οσό ίσο µε το µετοχικό κεφάλαιο των α ορροφούµενων εταιριών και θα ανέλθει στο οσό των ευρώ ,00 διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 4,00 ευρώ της κάθε µίας. Οι νέες µετοχές ου εκδόθηκαν α ό την α ορροφούσα Εταιρία µας για το µετοχικό κεφάλαιο ου ροέκυψε µετά τη συγχώνευση, αραδόθηκε στους µετόχους της α ορροφώσας, καθώς και στους µετόχους των α ορροφούµενων εταιριών, µε βάση την ιο κάτω οριζόµενη σχέση ανταλλαγής, µε την ροσκόµιση α ό αυτούς των µετοχών τους, οι ο οίες θα ακυρωθούν α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της α ορροφώσας, συντασσοµένου για το σκο ό αυτό ειδικού ρακτικού ακύρωσης. Η Σχέση Ανταλλαγής των µετοχών της α ορροφώσας και των µετοχών των εταιριών α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ Α.Β.Ε., β) ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ELITE A.E., γ) Ν. ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ρος τις νέες µετοχές ου εκδόθηκαν µετά τη συγχώνευση είναι συνάρτηση: α) των καταβληµένων Μετοχικών Κεφαλαίων της κάθε µίας α ό τις συγχωνευόµενες εταιρίες, καθώς και του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της α ορροφούσας µετά τη συγχώνευση και β) της ονοµαστικής αξίας κάθε µίας α ό τις εκδοθησόµενες νέες µετοχές, του αριθµού των µετοχών ου δικαιούνται οι µέτοχοι της κάθε εταιρίας και του αριθµού των µετοχών αυτών. Σύµφωνα µε τα αρα άνω, το συνολικό οσό της εριουσίας (Ιδίων Κεφαλαίων) της α ορροφούσας ροέκυψε µετά τη συγχώνευση, ανέρχεται σε ευρώ ,34 ου ροκύ τει α ό τον συνυ ολογισµό A) του οσού των ιδίων κεφαλαίων των α ορροφούµενων εταιριών, δηλαδή της λογιστικής αξίας των εισφερόµενων εριουσιακών στοιχείων, ό ως ροκύ τουν α ό τους ισολογισµούς µετασχηµατισµού της 31/12/2004 α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ Α.Β.Ε. ( , ,38 µετρητά), β) ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ELITE A.E. ( , ,36 µετρητά), γ) Ν. ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ( ,28+170,03 µετρητά) και B) του οσού των ιδίων κεφαλαίων της α ορροφούσας Εταιρίας ( ,23+879,57) µετρητά, σύµφωνα µε τον 31/12/2004 Ισολογισµό αυτής. Με βάση τα αρα άνω, η Σχέση Ανταλλαγής Μετοχών ροσδιορίσθηκε ως ακολούθως: Οι α ορροφούµενες ανώνυµες εταιρίες α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ Α.Β.Ε., β) ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ELITE A.E., γ) Ν. ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. συµµετέχουν στο σύνολο της εριουσίας (Ιδίων Κεφαλαίων) της α ορροφούσας εταιρίας ου θα ροκύψει µετά τη συγχώνευση, κατά οσοστό ,54 / ,34 = 77,37% και ειδικότερα για η α ορροφούµενη εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά 35,28%, η α ορροφούµενη εταιρία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ELITE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά 37,72% και η α ορροφούµενη εταιρία «Ν. ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά 4,37%. Η α ορροφούσα ανώνυµη εταιρία ELBISCO ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ συµµετέχει στο σύνολο της εριουσίας (Ιδίων Κεφαλαίων) των α ορροφούµενων µετά τη συγχώνευση, κατά οσοστό ,80 / ,34 = 22,63%. Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζεται το µετοχικό κεφάλαιο όλων των συγχωνευόµενων εταιριών, η ροσδιορισθείσα σχέση ανταλλαγής και το σύνολο των νέων µετοχών ου α οδόθηκε στους µετόχους κάθε µίας συγχωνευόµενης εταιρίας. ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Αριθµός Μετοχών Ονοµαστική Αξία Μετοχών Μετοχικό Κεφάλαιο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Καταβολή Μετρητών Σχέση Ανταλλαγής Μετοχές στη νέα εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ Α.Β.Ε , , , ,38 1, ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ELITE Α.Ε , , , ,36 0, Ν. ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε , , ,28 170,03 1, ELBISCO ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ιανοµών Τροφίµων , , ,23 879,57 1,

42 ΣΥΝΟΛΟ , , , Οι µετοχές της µειοψηφίας ριν και µετά τη συγχώνευση έχουν ως ακολούθως: ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΠΡΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ Α.Β.Ε ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ELITE Α.Ε Ν. ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε ELBISCO ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Πηγή: Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης εδοµένου ότι η Εκδότρια Εταιρία ενο οιούσε τις ανωτέρω εταιρίες και ριν τη συγχώνευση καθώς και του ιδιαίτερα υψηλού οσοστού συµµετοχής της στα µετοχικά κεφάλαια των συγχωνευόµενων εταιριών συµ εραίνεται ότι η συγχώνευση αυτή δεν ροκάλεσε σηµαντική µεταβολή της συνολικής κατάστασης και δεν ε ηρέασε τις ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εκδότριας, οι ο οίες και αρουσιάζονται στο αρόν έγγραφο αναφοράς Εξαγορά της εταιρίας «ΠΕΡΙΠΑΚ Α.Ε.» α ό την εταιρία «ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.» Στις 31/03/2006 η ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. α έκτησε το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΠΕΡΙΠΑΚ Α.Ε, α ό τους µετόχους της LEKEREN HOLDING S.A., ΝΑΝΟΣ Α.Ε. και κ. Γ. Μίχαλο. Το κόστος της συναλλαγής ορίστηκε σε 6.788,161,03. Η εν λόγω α όκτηση χρηµατοδοτήθηκε κυρίως µε τα ε ιστρεφόµενα κεφάλαια της µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% θυγατρικής της εταιρίας OVERPACK HOLDING S.A. κατά το οσό των χιλ. Κατά τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας «OVERPACK HOLDING S.A.» η ο οία έλαβε χώρα στις 24/03/2006 α οφασίστηκε η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά χιλ. και η ε ιστροφή του οσού της µείωσης στο µέτοχό της «ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.». Ως ηµεροµηνία του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού ορίστηκε η 31 η /03/2006. Βάσει του ελέγχου ου διενεργήθηκε, α ό τον ελεγκτικό οίκο «BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» για τη δια ίστωση της λογιστικής αξίας των εριουσιακών στοιχείων της α ορροφούµενης εταιρίας κατά την 31 η /03/2006, το ύψος της λογιστικής αξίας των εριουσιακών στοιχείων της εταιρίας ανέρχονταν σε ,66. Στις ελεγµένες α ό την ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ Α.Ε., οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας «ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.» για τη χρήση ου έληξε στις 31/12/2006, αναφορικά µε το τίµηµα α όκτησης της ΠΕΡΙΠΑΚ Α.Ε. αναφέρονται τα ακόλουθα: «Οι κύριες αραδοχές ου χρησιµο οιήθηκαν για τον υ ολογισµό της αξίας κτήσης είναι οι εξής: 1) µικτό εριθώριο: 5% - 15%, 2) λειτουργικό εριθώριο: 3% - 9%, 3) ρυθµός ανά τυξης: 5% - 6% και 4) ροεξοφλητικό ε ιτόκιο: 8% - 10%. Η ιοίκηση του Οµίλου εκτιµά ότι εάν οι εν λόγω αραδοχές είχαν µία δυσµενή α όκλιση της τάξεως του 10%, δε θα χρειαζόταν να διενεργηθεί α οµείωση της υ εραξίας ου έχει αναγνωριστεί στο αρόν στάδιο». Ε ισηµαίνεται ότι η µέθοδος α οτίµησης ου υιοθετήθηκε ήταν αυτή των ροεξοφληµένων ταµειακών ροών. Στις 21/08/2006 τα ιοικητικά Συµβούλια των δύο ροαναφερόµενων εταιριών «ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.» & «ΠΕΡΙΠΑΚ Α.Ε.» α οφάσισαν τη συγχώνευση µε α ορρόφηση της δεύτερης α ό την ρώτη εταιρία η ο οία κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της ρώτης βάσει των διατάξεων των άρθρων του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993. Στις 31/08/2006 εγκρίθηκε α ό τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Βοιωτίας η συγχώνευση των ανωνύµων εταιριών «ΜΟΡΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ» µε διακριτικό τίτλο «ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.» και «ΠΕΡΙΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ» µε α ορρόφηση της δεύτερης εταιρίας α ό την ρώτη, η ο οία κατέχει το 100% των µετοχών της α ορροφούµενης εταιρίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/

43 Ο σκο ός της εξαγοράς της εν λόγω εταιρίας ήταν η ανά τυξη της «ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.» στον κλάδο της χάρτινης συσκευασίας. Ο κύκλος εργασιών ου ραγµατο οίησε η ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. κατά τη χρήση 2006 και αφορούσε στη χάρτινη συσκευασία ανήλθε σε χιλ. Της 31/12/2005 το σύνολο του ενεργητικού της εξαγοραζόµενης εταιρίας ήταν ίσο µε χιλ., οσό ου αντιστοιχεί στο 14,44% του συνόλου του ενο οιηµένου ενεργητικού της ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. Ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2005 ανήλθε σε χιλ. και αντι ροσω εύει το 8,99% του ενο οιηµένου κύκλου εργασιών της ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε KARAT BULGARIA LTD. Η α ό 29/07/2005 Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας µε την ε ωνυµία «KARAT BULGARIA ltd.» α οφάσισε τη διακο ή των δραστηριοτήτων της εταιρίας. Σύµφωνα µε α όφαση της ιοίκησης της η εταιρία «ELBISCO A.B.E.E.» συνεχίζει να διανέµει τα ροϊόντα της στη χώρα της Βουλγαρίας µέσω νέας εµ ορικής συµφωνίας µε την εταιρία INKO-FOODS Ltd., µία α ό τις µεγαλύτερες εταιρίες διανοµών στη Βουλγαρία µε ολοκληρωµένο δίκτυο 50 ωλητών και 10 κέντρα διανοµής στις µεγαλύτερες όλεις της χώρας. Στις καταστάσεις των ενο οιηµένων α οτελεσµάτων και ταµειακών ροών της χρήσης 2005 εριλαµβάνονται και κονδύλια ου αφορούν την εν λόγω εταιρία. Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζονται οι ταµιακές ροές της εν λόγω εταιρίας α ό λειτουργικές, ε ενδυτικές και χρηµατοδοτικές δραστηριότητες για τις χρήσεις 2005 και Ταµειακές ροές διακο είσας δραστηριότητας ( οσά σε 000) Ταµειακές ροές α ό λειτουργικές δραστηριότητες -114,28 0,00 Ταµειακές ροές α ό ε ενδυτικές δραστηριότητες 44,90 0,00 Ταµειακές ροές α ό χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 0,00 0,00 Πηγή: Ελεγµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατά τη χρήση ου έληξε της 31/12/2005 ο συνολικός κύκλος εργασιών της εν λόγω εταιρίας ανήλθε στο οσό των ου αντι ροσω εύει το 0,16% του ενο οιηµένου κύκλου εργασιών. Στη τελευταία δηµοσιευµένη οικονοµική χρήση (2006) δεν υ ήρξε κύκλος εργασιών. Στις ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης ου έληξε της 31/12/2006 το σύνολο του ισολογισµού της εν λόγω εταιρίας, το ο οίο και ενσωµατώθηκε στον ενο οιηµένο ισολογισµό ανέρχονταν στο οσό των Στην αράγραφο , KARAT BULGARIA S.A.σελ. 65, του αρόντος ενηµερωτικού δελτίου αρατίθεται ο Ισολογισµός και τα α οτελέσµατα της εν λόγω εταιρίας για τις οικονοµικές χρήσεις 2004, 2005 και ΙΑΚΟΠΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ CROISSANT FOLLIE Η θυγατρική εταιρία «ELBISCO Α.Β.Ε.Ε.» είχε αναλάβει το 2003 την ώληση των croissant follie τα ο οία αράγονται α ό την εταιρία «ΕΒΓΑ». Η δραστηριότητα αυτή διήρκησε δύο (2) έτη ( ). Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζεται το α οτέλεσµα της εταιρίας α ό τη δραστηριότητα αυτή. Α οτελέσµατα χρήσεων Κύκλος Εργασιών 7.701, ,61 Κόστος α οκτήσεις εµ ορευµάτων 5.802, ,18 Μικτά α οτελέσµατα εκµετάλλευσης 1.898, ,44 % ε ί του κύκλου εργασιών 24,65% 24,24% Πηγή: Στοιχεία της Εταιρίας. 43

44 Η διακο ή της εν λόγω συνεργασίας α οτέλεσε α όφαση της ιοικήσεως η ο οία λήφθηκε µετά α ό την εξέταση του καθαρού α οτελέσµατος της συγκεκριµένης δραστηριότητας σε σχέση µε τον α αιτούµενο βαθµό δέσµευσης αραγωγικών στοιχείων της εταιρίας ELBISCO Α.Β.Ε.Ε Πώληση της συµµετοχής στην εταιρία «HELBERICA S.A.» Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εκδότριας Εταιρίας α οφάσισε τον Ιούνιο του 2007 να ροχωρήσει στην ώληση της συµµετοχής της στην εταιρία µε την ε ωνυµία HELBERICA S.A. µε έδρα την Ισ ανία. Η ELBISCO Α.Ε. συµµετέχει µε 50% στο µετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρίας το ο οίο α οτελείται α ό µετοχές, ονοµαστικής αξίας 10 έκαστη. Το ύψος της συναλλαγής ορίστηκε στο οσό των το ο οίο θα χρησιµο οιηθεί για τη µερική α ο ληρωµή του µακρο ρόθεσµου δανεισµού της Εταιρίας. Στις τελευταίες δηµοσιευµένες ετήσιες ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ELBISCO A.E., η HELBERICA S.A. συµµετείχε µε 0,7% ε ί του ενο οιηµένου συνόλου του ενεργητικού, ενώ οι ωλήσεις της αντι ροσώ ευαν το 0,9% του ενο οιηµένου κύκλου εργασιών. Στις ετήσιες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης ου έληξε της 31/12/2006 η HELBERICA S.A. είχε καταχωρηθεί στο κονδύλι του Ισολογισµού «Ε ενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες» στην αξία κτήσης της συµµετοχής, ήτοι Η εν λόγω α όφαση άρθηκε µετά α ό εκδήλωση ενδιαφέροντος ροσώ ου συνδεόµενο µε τον έτερο µέτοχο της HELBERICA S.A Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης Η ΕLBISCO Α.Β.Ε.Ε. έχει συνάψει µια ληθώρα συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης µηχανολογικού εξο λισµού και φορτηγών αυτοκινήτων. Οι σηµαντικότερες α ό αυτές έχουν συναφθεί µε τις ALPHA LEASING A.E., ΓΕΝΙΚΗ LEASING A.E. και ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING A.E. Η αρχική αξία των συµβάσεων, το υ όλοι ο αυτών στις 31/12/2006 και 31/03/2007 εµφανίζονται στον ίνακα ου ακολουθεί: Αντικείµενο µίσθωσης ( οσά σε χιλ.) Α ό ιάρκεια Έως Αρχική αξία Υ όλοι ο 31/12/2006 Υ όλοι ο 31/03/2007 Μηχανολογικός εξο λισµός Mεταφορικά µέσα Έ ι λα & λοι ός εξο λισµός Σύνολο Πηγή: Στοιχεία της Εταιρίας. Οι εταιρίες ZITOLUKS A.D. SKOPJE, KARAT BULGARIA S.A. & HELBERICA S.A. δεν έχουν συνάψει συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Η Εταιρία ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. έχει συνάψει συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης µηχανολογικού εξο λισµού. Η αρχική αξία του συνόλου των µισθώσεων, το υ όλοι ο αυτών µε 31/12/2006 και 31/03/2006 εµφανίζονται στον ίνακα ου ακολουθεί. Αντικείµενο σύµβασης ( οσά σε χιλ.) Α ό ιάρκεια έως Αρχική Αξία Υ όλοι ο 31/12/2006 Υ όλοι ο 31/03/2007 Μηχανολογικός εξο λισµός Μακρο ρόθεσµες ανειακές Συµβάσεις Α) Στις 23 εκεµβρίου 2003 η ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. σύναψε οµολογιακό δάνειο ύψους µε ανάδοχους τις τρά εζες CITIBANK INTERNATIONAL Plc, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., εκ ρόσω ο Οµολογιούχων την CITIBANK INTERNATIONAL Plc και διοργανωτή του δανείου τη CITIBANK GLOBAL MARKETS LIMITED για την αναχρηµατοδότηση των υ οχρεώσεων του εκδότη. Στις 31/03/2007 το υ όλοι ο του δανείου ανέρχεται σε το ο οίο αναµένεται να καλυφθεί σύµφωνα µε το αρακάτω χρονοδιάγραµµα. 44

45 Έως 30/06/07 ληρωµή υ όλοι ο Έως 31/12/07 ληρωµή υ όλοι ο Έως 30/06/08 ληρωµή υ όλοι ο Έως 31/12/08 ληρωµή υ όλοι ο Έως 30/06/09 ληρωµή Για την εξασφάλιση του ανωτέρω δανείου έχουν εγγραφεί ροσηµειώσεις υ οθηκών ε ί του συνόλου των ακινήτων των εργοστασίων της Χαλκίδος και του Πικερµίου συνολικού οσού χιλ. Β) Στα λαίσια ε ιδοτούµενης ε ένδυσης συνολικού ύψους ενταγµένης κατά το οσό των στον ανα τυξιακό νόµο 3299/2004 η Εταιρία έχει ροβεί σε σύναψη χρεολυτικού δανείου µε την Τρά εζα Κύ ρου ύψους για την κάλυψη του 40% της ε ιδοτούµενης ε ένδυσης. Το δάνειο θα εξοφληθεί σε 16 ισό οσες τριµηνιαίες δόσεις αρχής γενοµένης 12 µήνες α ό την ηµεροµηνία της εκταµίευσης (Σε τ. 2006). Σηµειώνεται ότι η συνολική ε ιδότηση ε ί του αρχικού ε ενδυτικού σχεδίου ανέρχονταν σε Χ 35% = ,05. Το ε ιδοτούµενο ε ενδυτικό ρόγραµµα της Εταιρίας αφορά ε ένδυση στην α οθήκη της ELBISCO ΑΒΕΕ στην Μαγούλα - Αττικής, ε ένδυση στο εργοστάσιο αραγωγής µ ισκότου και αλεύρου της Χαλκίδας καθώς και ε ένδυση στο εργοστάσιο αραγωγής φρυγανιάς και αρτοσκευασµάτων του Πικερµίου- Αττικής. Μέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης του αρόντος ενηµερωτικού δελτίου, η εν λόγω θυγατρική είχε ολοκληρώσει τις ε ενδύσεις ου αφορούσαν στο εργοστάσιο του Πικερµίου συνολικού οσού και ακύρωσε τις υ όλοι ες ε ενδύσεις ου αφορούσαν στα εργοστάσια της Χαλκίδος και της Πάτρας. Η ολοκλήρωση της ε ένδυσης έχει ιστο οιηθεί και αναµένεται η εκταµίευση της ε ιδότησης. Για την εξασφάλιση του ανωτέρω δανείου έχει εγγραφεί υ οθήκη ε ί του συνόλου των ακινήτων του εργοστασίου της Πάτρας ύψους υ έρ της Τρά εζας Κύ ρου. Το υ όλοι ο του εν λόγω δανείου στις 31/03/2007 ανέρχονταν στο οσό των Γ) Στις 31 Ιανουαρίου 2006 η ELBISCO Α.Ε. σύναψε µε την τρά εζα ALPHA BANK A.E.δάνειο (σύµβαση ίστωσης ανοιχτού-αλληλόχρεου λογαριασµού). Το οσό του δανείου ανήλθε σε και ο σκο ός της χορήγησης του ήταν η µερική α ο ληρωµή του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ανείου ου είχε η Εταιρεία ως υ οχρέωση µε την ίδια τρά εζα, το ο οίο εξοφλήθηκε ολικά έναντι της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ου εξετάζει το αρόν δελτίο. Η εξόφληση του δανείου θα γίνει µε ε τά ισό οσες εξαµηνιαίες δόσεις της ρώτης καταβλητέας την 02/02/2008 και της τελευταίας 02/02/2011, οι ο οίες θα εριλαµβάνουν και τους αναλογούντες τόκους του κάθε εξαµήνου. Για την κάλυψη του εν λόγω δανείου συνεστήθη ενέχυρο ε ί µετοχών της εταιρίας ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. α ό την εταιρία µε την ε ωνυµία BROWN HOLDING S.A. (βασικός µέτοχων της εταιρίας ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.) υ έρ της ανώνυµης τρα εζικής εταιρίας µε την ε ωνυµία «ALPHA BANK» ) Το Φεβρουάριο 2004 η εταιρία ZITOLUKS SKOPJE σύναψε µε την Ευρω αϊκή Τρά εζα Ε ενδύσεων (EBRD) δάνειο οκταετούς διάρκειας ύψους Η εταιρία ZITOLUKS SKOPJE σύναψε το εν λόγω δάνειο ροκειµένου να ροβεί σε ε ενδύσεις για την ενίσχυση του δικτύου λιανικής ου διαθέτει στα Σκό ια. Η εξόφληση του δανείου θα γίνει µε δεκα έντε εξαµηνιαίες δόσεις της ρώτης καταβλητέας την και της τελευταίας , οι ο οίες θα εριλαµβάνουν και τους αναλογούντες τόκους του κάθε εξαµήνου. Το ε ιτόκιο του εν λόγω δανείου ανέρχεται σε Euribor + 1,00%. Ε ί του εργοστασίου στα Σκό ια και ε ί ενός καταστήµατος έχει εγγραφεί υ οθήκη ύψους για εγγύηση του µακρο ρόθεσµου δανεισµού της εκεί θυγατρικής εταιρίας. Ε ι λέον η Εκδότρια Εταιρία έχει ενεχυριάσει µετοχές της ZITOLUKS A.D. ρος εξασφάλιση των µακρο ρόθεσµων δανείων της. Ε) Η εταιρία «ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.» σύναψε τον 12/2006 νέα σύµβαση οµολογιακού δανείου ύψους , ενταετούς διάρκειας µε εκ ρόσω ο των οµολογιούχων δανειστών και διοργανωτή την ALPHA BANK. Για την κάλυψη αυτού του δανείου εγγράφηκε υ οθήκη υ έρ των οµολογιούχων δανειστών οσού Ε ι λέον η εν λόγω εταιρία είχε συνάψει το 2004 οµολογιακό δάνειο, ύψους , ενταετούς διάρκειας. Για την κάλυψη αυτού του δανείου εγγράφηκε υ οθήκη υ έρ των οµολογιούχων δανειστών οσού

46 Συνολικά ε ί των ακινήτων της εν λόγω εταιρίας έχουν εγγραφεί υ οθήκες και ροσηµειώσεις συνολικού οσού χιλ. και οσού ECU χιλ. υ έρ τρα εζών σε κάλυψη δανείων. Για δάνεια ου έχουν λήρως εξοφληθεί εκκρεµεί η ολοκλήρωση της τυ ικής διαδικασίας άρσης των αντίστοιχων υ οθηκών συνολικής αξίας χιλ. & ECU χιλ. Το υ όλοι ο του µακρο ρόθεσµου δανεισµού της εν λόγω εταιρίας στις 31/03/2007 ανέρχονταν στο οσό των χιλ. Σύµφωνα µε δήλωση του εκ ροσώ ου της Εκδότριας Εταιρίας δεν έχουν συναφθεί κατά τα δύο ροηγούµενα έτη σηµαντικές συµβάσεις ου να εξέρχονται του συνήθους λαισίου των ε ιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της. Σύµφωνα µε δήλωση του εκ ροσώ ου του Εκδότη δεν υ άρχει εξάρτηση α ό κά οια συγκεκριµένη σύµβαση, η ο οία να ε ιδρά σηµαντικά στην ε ιχειρηµατική δραστηριότητα ή στην κερδοφορία του Εκδότη. Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζονται οι µακρο ρόθεσµες δανειακές συµβάσεις ανά εταιρία η ο οία συµµετέχει στις ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εκδότριας και το υ όλοι ο αυτών της 31/03/2007. Ανάλυση µακρο ρόθεσµου δανεισµού ( οσά σε χιλ.) ELBISCO A.E. ELBISCO A.B.E.E. ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. ZITOLUKS A.D. Alpha bank Citibank (οµολογιακό δάνειο) Citibank (οµολογιακό δάνειο) Τρά εζα Κύ ρου (leasing) Alpha bank (οµολογιακό 2004) Alpha bank (οµολογιακό 2006) Εταιρίες leasing EBRD Komercijalna bank Stopanska bank Σύνολο , Βραχυ ρόθεσµο µέρος µακρο ρόθεσµου δανεισµού ( οσά σε χιλ.) ELBISCO A.E. ELBISCO A.B.E.E. ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. ZITOLUKS A.D. Alpha bank 435 Citibank (οµολογιακό δάνειο) Citibank (οµολογιακό δάνειο) Τρά εζα Κύ ρου (leasing) 156 Alpha bank (οµολογιακό 2004) Alpha bank (οµολογιακό 2006) Εταιρίες leasing 929 EBRD Komercijalna bank Stopanska bank 370 Σύνολο Υ όλοι ο µακρο ρόθεσµου δανεισµού 31/03/ Σηµείωση: Για το σύνολο των εγγυηµένων και εξασφαλισµένων τρα εζικών δανείων (βλέ ε αρ , Κεφαλαιακή διάρθρωση και καθαρό χρηµατοικονοµικό χρέος, σελ: 125) 46

47 3.10. Άδειες Η ELBISCO A.E. ως εταιρία συµµετοχών δεν έχει αραγωγική δραστηριότητα και κατά συνέ εια δεν υφίστανται άδειες λειτουργίας. Οι εργοστασιακές µονάδες της θυγατρικής ELBISCO ΑΒΕΕ λειτουργούς µε τις εξής άδειες: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΡ. Α ΕΙΑΣ ΑΡΧΗ ΕΚ ΟΣΗΣ ΗΜΕΡ: ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΦ14.2/3238/2244, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙ ΟΣ 2563/Φ14/213/4, /ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β.Ε.Τ.Ο.Π ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ * 3293, ZITO LUKS A.D. SKOPJE / ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ HELBERICA S.A /Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ (*) Η άδεια λειτουργίας του εν λόγω εργοστασίου τελεί υ ό ανανέωση δυνάµει της α ό µε αρ. ρωτ αιτήσεως Σήµατα Η Εταιρία έχει κατοχυρωµένα στο όνοµά της τα αρακάτω εµ ορικά σήµατα, ου χρησιµο οιούνται α ό τις θυγατρικές της εταιρίες: υνάµει σειρά συµβάσεων αραχώρησης χρήσης οι ο οίες έχουν νοµίµως κατατεθεί και εγκριθεί α ό το Υ ουργείου Ανά τυξης, η εταιρία ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. έχει α ό το 1988 το δικαίωµα α οκλειστικής χρήσεως εις το διηνεκές για είδη µ ισκοτο οιείας, αλεύρι σε οικιακή χρήση και κάθε είδος τροφίµου σε συσκευασία τελικού καταναλωτή των σηµάτων α. ΑΛΛΑΤΙΝΗ και a. ALLATINI. Ο δικαιούχος ου αραχώρησε στην ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. την ανωτέρω άδεια είναι η εταιρία "ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Ε. Ειδών ιατροφής, Αντι ροσω ειών, Τεχνικών, Τουριστικών και Ναυτιλιακών Ε ιχειρήσεων" Η Αρµόδια Αρχή στην ο οία κατατίθενται τα σήµατα είναι το τµήµα κατάθεσης σηµάτων της Γενικής Γραµµατείας Εµ ορίου του Υ ουργείου Ανά τυξης. Οι σχετικές α οφάσεις λαµβάνονται α ό τη ιοικητική Ε ιτρο ή Σηµάτων (.Ε.Σ.) Έρευνα και Ανά τυξη Η Εταιρία διαθέτει τµήµα Έρευνας & Ανά τυξης (R&D) η ύ αρξη του ο οίου α οτελεί ανα όσ αστο κοµµάτι της φιλοσοφίας της. H συνεχής ροσ άθεια για αξιο οίηση νέων ιδεών µε στόχο την ανά τυξη νέων ροϊόντων και την ανανέωση των υ αρχόντων α οτελούν το ε ίκεντρο των δραστηριοτήτων του εν λόγω τµήµατος. Στην Εταιρία, ο ρόλος του τµήµατος Έρευνας & Ανά τυξης είναι στρατηγικός και η α οστολή του εστιάζεται στα ακόλουθα θεµατικά εδία : (α) Προώθηση Καινοτοµίας & ηµιουργία Νέας Γνώσης (β) Ανά τυξη Τεχνογνωσίας & Βελτίωση Γνωστικού Ε ι έδου (γ) Υ οστήριξη Εργοστασίων στην Αντιµετώ ιση Τεχνολογικών Προβληµάτων Το τµήµα Έρευνας & Ανά τυξης διαχειρίζεται ολλά projects ταυτόχρονα ανά τυξη νέων ροϊόντων, οιοτική αναβάθµιση υ αρχόντων ροϊόντων, ενίσχυση διατροφικής αξίας, αξιολόγηση Α υλών, µείωση κόστους κ.α. Ε ι λέον, βασική δραστηριότητα του τµήµατος R&D είναι και η συνεχής αρακολούθηση της οιότητας των ροϊόντων. H συνεχής βελτίωση των ροιόντων της Εταιρίας είναι ένας διαρκής αγώνας για 47

48 µικρές ή µεγάλες αλλαγές ου κρατούν τα ροϊόντα αυτά ε ίκαιρα και σέβονται τις εξελισσόµενες ανάγκες του καταναλωτή. Εξειδικευµένοι ε ιστήµονες αρακολουθούν συστηµατικά τις εξελίξεις της τεχνολογίας και µελετούν την ρόοδο της ε ιστήµης των τροφίµων, η ο οία είναι µία αστείρευτη ηγή ιδεών για νέα ροϊόντα. Ε ι λέον η Eταιρία ενθαρρύνει και καλλιεργεί την συνεργασία µε ακαδηµαϊκά και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, ώστε να ενισχυθεί η ανταλλαγή γνώσεων η ο οία οδηγεί στη συνεχή βελτίωση των υ αρχόντων ροϊόντων της Ε ενδύσεις Οι κυριότερες ε ενδύσεις του Οµίλου σε άγια σύµφωνα µε τις ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για την αρουσιαζόµενη ερίοδο έχουν ως εξής: Ε ενδύσεις εριόδου 01/01 έως 31/03/2007 Οι σηµαντικότερες ε ενδύσεις του Οµίλου κατά τη διάρκεια του ρώτου τριµήνου του 2007 έχουν ως ακολούθως: Προσθήκες ύψους χιλ. ου αφορούσαν κυρίως τη διαµόρφωση εξωτερικών χώρων των εργαστασίων στη Πάτρα, στη Χαλκίδα και στο Πικέρµι. Οι ανωτέρω ε ενδύσεις χρηµατοδοτήθηκαν κυρίως µε τρα εζικό δανεισµό. Ε ενδύσεις 2006 Οι σηµαντικότερες ε ενδύσεις του Οµίλου κατά τη διάρκεια του 2006 έχουν ως ακολούθως: Προσθήκες ύψους χιλ. σε ασώµατες ακινητο οιήσεις ου αφορούσαν κυρίως στη λογιστικο οίηση της υ εραξίας της εταιρίας ΠΕΡΙΠΑΚ Α.Ε. κατά την εξαγορά της α ό την εταιρία ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. Η εν λόγω ε ένδυση χρηµατοσοτήθηκε κατά το οσό των χιλ. α ό τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρίας της ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. και κατά το υ όλοι ο µε ιδία συµµετοχή. (βλέ ε αρ , Εξαγορά της εταιρίας «ΠΕΡΙΠΑΚ Α.Ε.» α ό την εταιρία «ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.», σελ: 42) Προσθήκες ύψους χιλ. σε µηχανολογικό εξο λισµό ου αφορούσαν κυρίως εγκαταστάσεις νέων γραµµών αραγωγής τροφίµων και ειδών συσκευασίας καθώς και τη διαµόρφωση των α αιτούµενων χώρων για τη στέγαση αυτών των γραµµών αραγωγής. Οι ανωτέρω ε ενδύσεις χρηµατοδοτήθηκαν κατά 50% ερί ου µε ίδια συµµετοχή, κατά 25% µε ε ιχορηγήσεις και κατά το υ όλοι ο 25% µε τρα εζικό δανεισµό. Ε ενδύσεις 2005 Η Εταιρία µέσω των θυγατρικών της ραγµατο οίησε: ε ενδύσεις ύψους 563 χιλ. σε ασώµατες ακινητο οιήσεις οι ο οίες αφορούσαν κυρίως δα άνες για έρευνα και ανά τυξη νέων ροϊόντων ό ως η νέα γκάµα ροϊόντων Κρις-Κρις, φρυγανιές χωρίς αλάτι, χωριάτικες φρυγανιές κλ. ε ενδύσεις ύψους χιλ. σε οικό εδα και κτίρια οι ο οίες αφορούσαν κυρίως δα άνες για την κατασκευή α οθηκευτικών χώρων και την βελτίωση των υ αρχόντων βιοµηχανοστασίων του Οµίλου. ε ενδύσεις ύψους χιλ. σε µεταφορικά µέσα και µηχανολογικό εξο λισµός οι ο οίες αφορούσαν κυρίως δα άνες για τον εκσυγχρονισµό και την ε έκταση του µηχανολογικού εξο λισµού των εργοστασίων του Οµίλου µε στόχο την αύξηση της αραγωγικής ικανότητας και την αραγωγή νέων ροϊόντων. ε ενδύσεις ύψους 362 χιλ. σε έ ι λα και λοι ό εξο λισµό οι ο οίες αφορούσαν κυρίως δα άνες για την αγορά µηχανολογικού εξο λισµού (Η/Υ) των εταιριών του Οµίλου. Οι ανωτέρω ε ενδύσεις καλύφθηκαν α ό τις χρηµατορροές της Εταιρίας και α ό βραχυ ρόθεσµο δανεισµό. Ε ενδύσεις 2004 Η Εταιρία µέσω των θυγατρικών της ραγµατο οίησε: ε ενδύσεις ύψους 292 χιλ. σε ασώµατες ακινητο οιήσεις οι ο οίες αφορούσαν κυρίως δα άνες για έρευνα και ανά τυξη νέων ροϊόντων. 48

49 ε ενδύσεις χιλ. σε οικό εδα και κτίρια οι ο οίες αφορούσαν κυρίως δα άνες για τη βελτίωση των υ αρχόντων βιοµηχανοστασίων του Οµίλου. Ε ίσης, σηµειώνεται ότι τα οικό εδα και τα κτίρια ανα ροσαρµόσθηκαν για τελευταία φορά την α ό ανεξάρτητους εκτιµητές, βάση της α αλλαγής ου ε ιτρέ ει το ΠΧΠ 1 ε ενδύσεις ύψους χιλ. σε µεταφορικά µέσα και µηχανολογικό εξο λισµός οι ο οίες αφορούσαν κυρίως δα άνες για τον εκσυγχρονισµό και την ε έκταση του µηχανολογικού εξο λισµού (αγορά µηχανηµάτων αραγωγής µ ισκότων, σύσταση νέας γραµµής αραγωγής ψωµιού, αγορά συσκευαστικών µηχανών φρυγανιάς, αγορά κλιβάνων ξήρανσης ψωµιού, αγορά µηχανηµάτων αραγωγής λαστικών κυτίων κλ ) των εργοστασίων του Οµίλου µε στόχο την αύξηση της αραγωγικής ικανότητας και την αραγωγή νέων ροϊόντων. ε ενδύσεις ύψους 651 χιλ. σε έ ι λα και λοι ό εξο λισµό οι ο οίες αφορούσαν κυρίως δα άνες για την αγορά µηχανολογικού εξο λισµού (Η/Υ) των εταιριών του Οµίλου. Οι ανωτέρω ε ενδύσεις καλύφθηκαν α ό τις χρηµατορροές της Εταιρίας και βραχυ ρόθεσµο δανεισµό Τρέχουσες και Σκο ούµενες Ε ενδύσεις Οι ιοικήσεις των εταιριών του Οµίλου δεν έχουν αναλάβει δεσµεύσεις έναντι τρίτων για την υλο οίηση ο οιουδή οτε άλλου ε ενδυτικού σχεδίου. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας «ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. στην α ό 06/07/2007 συνεδρίασή του α οφάσισε την κατασκευή κτιρίου α οθήκης στο Πικέρµι Αττικής ό ου στεγάζονται και οι αραγωγικές µονάδες της εν λόγω θυγατρικής. Το ύψος του συγκεκριµένου εγχειρήµατος εκτιµάται ότι θα ανέλθει στο οσό των χιλ. καταβλητέο σε δύο (2) δόσεις. Ως χρόνος υλο οίησης του έργου ορίστηκε διάστηµα ε τά (7) µηνών α ό την ανάληψή του. Κατά την ίδια συνεδρίαση το ιοικητικό Συµβούλιο της εν λόγω εταιρίας α οφάσισε και για την εταιρία στην ο οία θα αναθέση το έργο. Η χρηµατοδότηση της εν λόγω ε ένδυσης εκτιµάται ότι θα ροέλθει κυρίως α ό τρα εζικό δανεισµό. ) Πέραν των ανωτέρω η Εκδότρια Εταιρία καθώς και οι εταιρίες ου συµµετέχουν στην ενο οίηση δεν έχουν αναλάβει την υ οχρέωση υλο οίησης άλλων ε ενδύσεων. 49

50 3.15. Πληροφορίες για τις τάσεις και τις ροο τικές του Οµίλου Σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση για το 2005 µε τίτλο «Ελληνική Βιοµηχανία Τροφίµων Ποτών 1» του Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), η ο οία συντάχθηκε α ό τον Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων, η βιοµηχανία τροφίµων α οτελεί το µεγαλύτερο κλάδο της ευρω αϊκής µετα οίησης, α ό ά οψη ωλήσεων αλλά και α ασχόλησης. Η συντρι τική λειοψηφία των ε ιχειρήσεων του κλάδου είναι µικροµεσαίες ε ιχειρήσεις, δηλαδή µε ροσω ικό µέχρι 250 άτοµα. Παράλληλα, στον κλάδο δραστηριο οιούνται και µεγάλες ολυεθνικές ε ιχειρήσεις µε καθετο οιηµένη οργάνωση της αραγωγής και ευρεία γκάµα ροϊόντων, οι ο οίες αίζουν σηµαντικό ρόλο στην ε ίδοση του κλάδου διεθνώς. Σύµφωνα µε την ανωτέρω έκθεση του Ι.Ο.Β.Ε., στην Ελλάδα η βιοµηχανία τροφίµων κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική µετα οίηση. Α οτελεί τον κλάδο µε την υψηλότερη συµβολή σε όλα τα βασικά µεγέθη της µετα οίησης, ό ως οι ωλήσεις (24,4% της συνολικής µετα οίησης, η ροστιθέµενη αξία (23,8% της συνολικής µετα οίησης), ο αριθµός των ε ιχειρήσεων (19,8% της συνολικής µετα οίησης) και η α ασχόληση (22,4% της συνολικής µετα οίησης. Η µακροχρόνια ορεία της βιοµηχανίας τροφίµων οτών έχει ε ιδείξει σηµαντική αύξηση της αραγωγής µε συσσωρευτική µεταβολή µεταξύ της τάξης του 22,5%. Στο λαίσιο αυτό, είναι εύλογο λέον ο ανταγωνισµός να βρίσκεται σε ιδιαίτερη όξυνση, κάτι ου εντείνεται ιδίως λόγω των τάσεων για ολλα λές εταιρικές συνεργασίες και συγχωνεύσεις, το άγωµα των τιµών, την ολοένα αυξανόµενη αρουσία ροϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, την ισχυρο οίηση του λιανεµ ορίου µε τη δραστηριο οίηση αλυσίδων hard discounters και το κλίµα αβεβαιότητας ου χαρακτηρίζει το σύγχρονο καταναλωτή εξαιτίας της ευρύτερης οικονοµικής δυσχέρειας. Ο όµιλος ELBISCO, για να ισχυρο οιήσει τη θέση του έναντι των ανταγωνιστικών ρος αυτόν ε ιχειρήσεων ροχώρησε το 2005 στην συγχώνευση τεσσάρων εκ των θυγατρικών εταιριών ου λειτουργούσαν στην ελληνική αγορά καθώς και στον τερµατισµό ζηµιογόνων δραστηριοτήτων µε σηµαντικότερο το ε ικείµενο κλείσιµο της µη-κερδοφόρας θυγατρικής του Οµίλου KARAT στη BULGARIA. Τέλος, ροωθεί συνεργασίες µε στόχο την ελαχιστο οίηση του κόστους διανοµής και ροώθησης των εµ ορευµάτων του δηµιουργώντας έτσι ένα ιο ευέλικτο ε ιχειρηµατικό µοντέλο ου θα εκµεταλλεύεται α οτελεσµατικότερα τα ανταγωνιστικά λεονεκτήµατα του. Ε ι ρόσθετα, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται µια συνεχώς αυξανόµενη ευαισθητο οίηση των ολιτών για την ροστασία του εριβάλλοντος και στροφή ρος ιο υγιεινές µορφές διατροφής. Έτσι, οι ροτιµήσεις και οι συνακόλουθες α αιτήσεις των καταναλωτών για οιότητα, ευκολία, οικιλία, ασφαλή και υγιεινά ροϊόντα µε σταθερή αραγωγή και αράλληλα σε ροσιτή τιµή- υ ογραµµίζουν τις κατευθύνσεις της έρευνας και τις ευκαιρίες για καινοτοµία και διαφορο οίηση α ό µέρους των ε ιχειρήσεων ενώ ταυτόχρονα ο αυξανόµενος ανταγωνισµός α ό χώρες χαµηλού κόστους αραγωγής εκτός Ευρω αϊκής Ένωσης κάνει ε ιτακτική την ανάγκη αραγωγής οιοτικών ροϊόντων υψηλής ροστιθέµενης αξίας, ου ενσωµατώνουν τις νέες τεχνολογίες. Προς αυτή την κατεύθυνση ο Όµιλος σκο εύει να συντηρήσει το ειδικό βάρος ου ροσδίδει στη δηµιουργία ροϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας ό ως τα νέα ροϊόντα Κρις-Κρις ου λανσάρισε στην ελληνική αγορά αρτοσκευασµάτων το Ε ίσης, για την κάλυψη των ροαναφερθέντων καταναλωτικών αναγκών ο Όµιλος ροβαίνει και θα συνεχίσει να είναι ιστός σε ε ενδύσεις µηχανολογικού εξο λισµού, αρακολουθώντας στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις, ου αφορούν εκσυγχρονισµό των µονάδων αραγωγής, την ροσδοκώµενη ζήτηση για τα ροϊόντα του και τα εκάστοτε κίνητρα για ε ενδύσεις. 1 Οι ληροφορίες της εν λόγω µελέτης έχουν ανα αραχθεί ιστά 50

51 Τα είδη ου αράγουν οι εταιρίες του Οµίλου κοστολογούνται µηνιαία για τον έλεγχο και ενηµέρωση των κοστολογικών δεδοµένων τους. Το κύριο βάρος στο κόστος των ροϊόντων αυτών έχει το µεταβλητό κόστος ου ουσιαστικά α οτελείται α ό τις ρώτες ύλες και τα υλικά συσκευασίας ενώ έ ονται τα άµεσα εργατικά έξοδα και τα υ όλοι α βιοµηχανικά (ενέργεια κλ.). Η διάρθρωση του κόστους ωληθέντων καθώς και των εξόδων διοίκησης και διάθεσης αναµένεται να διαφορο οιηθεί, τουλάχιστον έως το τέλος της τρέχουσας χρήσης. Το µικτό εριθώριο κέρδους των εταιριών του Οµίλου εξαρτάται κατά κύριο λόγο, ό ως έχει ήδη αναφερθεί α ό το κόστος α όκτησης των ρώτων και βοηθητικών υλών καθώς και των υλικών συσκευασίας. Οι τιµές των σιτηρών έχουν αυξηθεί σηµαντικά σε σχέση µε την ροηγούµενη χρήση κάνοντας τα άλευρα κατά λέον του 20% ακριβότερα. Οι ενδείξεις για τις τιµές των γαλακτοκοµικών είναι ανοδικές. Το ίδιο ισχύει και για το κόστος ενέργειας. εδοµένου των νέων ε ενδύσεων ου ολοκληρώθηκαν κατά το ροηγούµενο και τρέχον έτος (κυρίως η ολοκλήρωση νέας µονάδας αραγωγής ψωµιού) ροβλέ εται µία αύξηση των α οσβέσεων και µία µείωση των εργατικών εξόδων. Ο Όµιλος αντα οκρινόµενος στις ροκλήσεις της αγοράς µε γνώµονα τον εξορθολογισµό των δα ανών και τις αυτοµατο οιήσεις µέσω των νέων ε ενδύσεων θα αντα οκριθεί θετικά. Η διαχείριση των α οθεµάτων των εταιριών του οµίλου ELBISCO, η ο οία ουσιαστικά διαµορφώνεται άµεσα α ό την ίδια της την αραγωγική δραστηριότητα, εξαρτάται α ό τις ροβλέψεις της ζήτησης των ροϊόντων τους α ό την αγορά, ενώ στόχος είναι η αριστο οίηση του µεγέθους των α οθεµάτων ου διατηρούνται στους α οθηκευτικούς τους χώρους. Α ώτερο α οτέλεσµα της ανωτέρω ολιτικής είναι η ελαχιστο οίηση των χρηµατικών όρων ου δεσµεύονται σε µορφή α οθεµάτων και εραιτέρω η µεγιστο οίηση της ρευστότητας του Οµίλου. Ε ι λέον, ο όµιλος ELBISCO σκο εύει να διατηρήσει και ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του αυξάνοντας τις εξαγωγές του και εντείνοντας την ροσ άθεια για άνοιγµα νέων αγορών στο εξωτερικό για τα ροϊόντα του, γεγονός το ο οίο αναµένεται να συµβάλλει εραιτέρω στη βελτίωση των οικονοµικών του µεγεθών Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγκαταστάσεις Ενσώµατα Περιουσιακά στοιχεία Η Εταιρία έχει στη διάθεση της τα κάτωθι ιδιόκτητα οικό εδα και κτίρια: Α. Οικό εδο συνολικής έκτασης τ.µ. στην εριοχή Ν. Αγχίαλος Θεσ/νίκης. Β. Κτίρια (Βιοµηχανοστάσιο, υ οσταθµός, λεβητοστάσιο, γραφεία, α οθήκες) συνολικού εµβαδού τ.µ. ε ί του ως άνω οικο έδου στην Ν. Αγχίαλο Θεσσαλονίκης. Η αξία των αρα άνω αγίων ανα ροσαρµόστηκε την 01/01/2004 α ό ανεξάρτητους εκτιµητές και η αξία τους ορίστηκε σε 1.578χιλ. Η ανα όσβεστη αξία των ανωτέρω γη έδων και κτιριακών εγκαταστάσεων, βάσει του ισολογισµού της Εταιρίας µε ηµεροµηνία 31/12/2006 ανερχόταν σε χιλ. ενώ µε ηµεροµηνία 31/03/2007 η ανα όσβεστη αξία αυτών ήταν χιλ. Ε ί των ως άνω ακινήτων δεν υφίστανται βάρη. Ε ίσης η Εταιρία στα λαίσια των δραστηριοτήτων της, βάσει του α ό 12/07/2006 ιδιωτικού συµφωνητικού µίσθωσης, µισθώνει α ό την θυγατρική της εταιρία ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. γραφείο 20 τ.µ. στο 21 χ.λ.µ. Λ. Μαραθώνος Πικέρµι Ν. Αττικής αντί 150 µηνιαίως. Ηµεροµηνία λήξης του εν λόγω ιδιωτικού συµφωνητικού µίσθωσης είναι η 12/07/2011. ΟΜΙΛΟΣ Η ανα όσβεστη αξία των γη έδων και κτιριακών εγκαταστάσεων του Οµίλου βάσει του ενο οιηµένου Ισολογισµού της Εταιρίας στις ανερχόταν σε χιλ. ενώ στις 31/03/2007 ανέρχονταν σε χιλ. Η κατηγορία των ενσώµατων ακινητο οιήσεων «µεταφορικά µέσα και µηχανολογικός εξο λισµός», εριλαµβάνει κυρίως φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, µέσα εσωτερικών µεταφορών και µηχανήµατα αραγωγικής διαδικασίας και συσκευασίας. Η ανα όσβεστη αξία των ανωτέρω ενσώµατων ακινητο οιήσεων στις 31/12/2006 ανέρχονταν στο οσό των χιλ. ενώ στις 31/03/2007 στο οσό των χιλ. Τα έ ι λα και ο λοι ός εξο λισµός αφορούν κυρίως εξο λισµό γραφείων, µηχανές γραφής, λογισµικά ρογράµµατα και ηλεκτρονικούς υ ολογιστές. Το ανα όσβεστο υ όλοι ο του λογαριασµού αυτού στις 31/12/2006 ανήλθε σε χιλ. ενώ στις 31/03/2007 στο οσό των χιλ. 51

52 Για την ανάλυση της κίνησης των ενσώµατων ακινητο οιήσεων του Οµίλου κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης εριόδου, βλέ ε αρ , Ενσώµατα άγια, σελ: 96 και αρ , Ενσώµατα άγια, σελ: 118) Γενικότερα, τα άγια στοιχεία του Οµίλου αφορούν κατά κύριο λόγο τα εξής: Α) Εργοστάσιο τ.µ. σε συνολική οικο εδική έκταση τ.µ. στη Γλύφα Χαλκίδας του Ν. Ευβοίας. Το εργοστάσιο αυτό διαθέτει 13 γραµµές αραγωγής ροϊόντων (Μ ισκότου, Γκοφρέτες), αυτόµατο συγκρότηµα συσκευασίας αλεύρου καθώς και σύγχρονους α οθηκευτικούς χώρους. Σήµερα η µέγιστη αραγωγική ικανότητά του σε µ ισκότα ανέρχεται ετησίως σε τόνους, ενώ σε συσκευασµένο αλεύρι σε τόνους. Β) Εργοστάσιο αραγωγής τ.µ. στο Πικέρµι Αττικής σε συνολική οικο εδική έκταση τ.µ. Το εργοστάσιο αυτό µ ορεί να αράγει καθηµερινά µέχρι και 45 τόνους φρυγανιές. Οι γραµµές αραγωγής είναι λήρως αυτοµατο οιηµένες, ενώ το εργοστάσιο διαθέτει και σύστηµα ροµ οτικής ου συσκευάζει και το οθετεί σε κιβώτια τους φακέλους φρυγανιάς µε ρυθµό 400 τεµαχίων ανά λε τό. Η ετήσια αραγωγική δυναµικότητα φτάνει τους τόνους φρυγανιάς, τόνους φρέσκων αρτοσκευασµάτων, 500 τόνους αξιµαδιών και τόνους κατεψυγµένων αρτοσκευασµάτων. Γ) Στο ρέ ανο Πατρών του Ν. Αχαΐας είναι εγκατεστηµένη σε οικό εδο έκτασης τ.µ αραγωγική µονάδα ου καταλαµβάνει τ.µ. Ο µηχανολογικός εξο λισµός της εριλαµβάνει κυρίως ένα συγκρότηµα αραγωγής ψωµιού, (ζυµωτήρια, λαστική στόφα, φούρνος ψωµιού µε ταινία 25 µέτρων), δύο συγκροτήµατα φρυγάνισης (το κάθε ένα α οτελείται α ό κο τική, ε ιστρωτική, φούρνο φρυγάνιση µε ταινία 35 µέτρων), και το συγκρότηµα των συσκευαστικών µηχανών και του αυτόµατου εγκιβωτισµού των ακέτων. Το εργοστάσιο έχει αραγωγική δυνατότητα τόνους ετησίως. ) Στο κράτος των Σκο ίων, ο Όµιλος, µέσω της θυγατρικής εταιρίας ZITO LUKS A.D. SKOPJE, έχει στην διάθεση του συνολικά τ.µ εγκαταστάσεων και οικο έδων των ο οίων οι χρήσεις αναλύονται αρακάτω: α) Για την α οθήκευση και ε εξεργασία σιταριού και την α οθήκευση των ροϊόντων άλεσης διαθέτει: i. Σιλό α οθήκευσης σιταριού χωρητικότητας τόνων, καθώς και σύγχρονο µύλο αλεύρου αραγωγικής δυνατότητας τόνων ετησίως µε µηχανήµατα (buhler ). ii. Σιλό α οθήκευσης αλεύρου χωρητικότητας τόνων και 950 τόνων αντίστοιχα στα εργοστάσια και α οθήκες για το συσκευασµένο αλεύρι. β) Για την αραγωγή ψωµιού και αρτοσκευασµάτων διαθέτει ένα σύγχρονο εργοστάσιο αραγωγής ου εριλαµβάνει (7) γραµµές αραγωγής ψωµιού αραγωγικής ικανότητας τεµ/ώρα και υ ερσύγχρονο Μύλο αλεύρου αραγωγικής δυνατότητας τόνων ετησίως. Ε ίσης, στο κράτος των Σκο ίων ο Όµιλος, µέσω της θυγατρικής εταιρίας ZITO LUKS A.D. SKOPJE, διαθέτει αλυσίδα καταστηµάτων µε 31 ιδιόκτητα καταστήµατα (αρτο οιεία και µικρά minimarkets). Ε) Στην Χιχόνα (Jijona) Αλικάντε της Ισ ανίας ο Όµιλος µέσω της της θυγατρικής εταιρίας HELBERICA S.A. διαθέτει εργοστάσιο έκτασης τ.µ. Το εν λόγω εργοστάσιο διαθέτει ειδικούς χώρους ωρίµανσης για τα σοκολαταρισµένα ροϊόντα, χώρους αναµίξεων, σιλό αλεύρου και ζάχαρης. Οι δυνατότητες του εργοστασίου ε ιτρέ ουν την αραγωγή των αρα άνω ροϊόντων µε διάφορες γεµίσεις, µε ή χωρίς ε ικάλυψη σοκολάτας και µε ρυθµούς 100kg/h για τα ροϊόντα διαµόρφωσης και 250 kg/h για τα ροϊόντα έγχυσης.- ΣΤ) Ο Όµιλος διαθέτει ιδιόκτητο εργοστάσιο στο 7ο χιλ. Θήβας - Χαλκίδας σε έκταση τ.µ µε καλυ τόµενη ε ιφάνεια τ.µ. Το εργοστάσιο αυτό αράγει µεγάλη οικιλία ροϊόντων ου εριλαµβάνουν µεταξύ άλλων εύκαµ τες συσκευασίες, κύ ελλα βιοµηχανικής χρήσης, κιβώτια φιαλών, αγροτικά κιβώτια, κάδους- εριέκτες µεγάλης χωρητικότητας, βαρέλια, βιοµηχανικά φύλλα, χάρτινα υλικά συσκευασίας, κύ ελλα µιας χρήσεως και µεγάλη οικιλία α ό είδη οικιακής χρήσεως. (Για τα εµ ράγµατα βάρη ου συνοδεύουν τις ανωτέρω ενσώµατες ακινητο οιήσεις, βλέ ε αρ. 3.18, Εγγυήσεις και Εµ ράγµατες Ασφάλειες, σελ: 53) 52

53 Η Εταιρία δηλώνει ότι δεν υφίσταται καµία εριβαλλοντική τυχή, η ο οία θα µ ορούσε να ε ηρεάσει τη χρήση των ενσώµατων ακινητο οιήσεών της Ασφαλιστικές Καλύψεις Η Εταιρία δηλώνει ότι, τα άγια εριουσιακά της στοιχεία και τα α οθέµατα ου διατηρεί στους α οθηκευτικούς της χώρους είναι λήρως ασφαλισµένα. Συγκεκριµένα το σύνολο των ασφαλιζοµένων αγίων και α οθεµάτων του Οµίλου, ανέρχεται σε Το εν λόγω οσό καλύ τει το 95% της αξίας των ενσώµατων ακινητο οιήσεων (εξαιρώντας τα γή εδα, τα έργα υ ό εκτέλεση και τις ροκαταβολές για έξοδα κεφαλαίου) και των α οθεµάτων, ό ως αυτά εµφανίζονται στον ισολογισµό της 31/03/2007, ύψους χιλ. και χιλ. αντίστοιχα. Πάγια ολιτική της Εταιρίας είναι να ασφαλίζει τα άγια εριουσιακά της στοιχεία ό ως ακίνητα, αυτοκίνητα, έ ι λα, ηλεκτρονικούς υ ολογιστές και µηχανολογικό εξο λισµό και τα α οθέµατα της ου βρίσκονται σε δικές της εγκαταστάσεις ή λοι ών τρίτων. Οι καλύψεις αρέχονται α ό τις ασφαλιστικές εταιρίες GENERALI HELLAS, ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΦΟΙΝΙΞ-METROLIFE, COMMERCIAL VALUE, ALLIANZ, GERLING KONZERN, AIG, ΜARSH INSURANCE. Η ολιτική του Οµίλου είναι να ασφαλίζει τα κτίρια και τα εριεχόµενα αυτών ( λην των εµ ορευµάτων, των ρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας) στην τρέχουσα ραγµατική αξία τους. Όσον αφορά τα εµ ορεύµατα, τις ρώτες και βοηθητικές ύλες καθώς και τα υλικά συσκευασίας, αυτά ασφαλίζονται στην αξία κόστους. Ως τρέχουσα ραγµατική αξία για τα κτίρια θεωρείται το οσό ου α αιτείται για την κατασκευή ενός καινούργιου, ανοµοιότυ ου και ίδιας χρήσης και ροδιαγραφών κτιρίου και για το εριεχόµενο αυτών το οσό ου α αιτείται για την αντικατάσταση κάθε αντικειµένου µε καινούργιο. Αξία κόστους θεωρείται η δα άνη κατασκευής ή ε εξεργασίας όµοιων νέων εµ ορευµάτων ή το κόστος αγοράς αυτών. Αξία εγκατάστασης θεωρείται το οσό ου α αιτείται για την αντικατάσταση κάθε αντικειµένου µε καινούργιο ου έχει την ίδια χρήση και τις ίδιες ροδιαγραφές χωρίς την αφαίρεση της λόγω χρήσεως µείωσης της αξίας τους. Κατά την τελευταία ενταετία δεν έχουν γίνει σηµαντικές ζηµιές στα ασφαλιζόµενα εριουσιακά στοιχεία και συνε ώς δεν έχουν ζητηθεί αξιόλογες α οζηµιώσεις. Ε ίσης σηµειώνεται ότι έχει συναφθεί οµαδικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο ασφαλιστήριο (ιατροφαρµακευτική ερίθαλψη, ασφάλεια ζωής, κλ.) για το όλο το ροσω ικό της Εταιρίας Εγγυήσεις και Εµ ράγµατες Ασφάλειες Τα εµ ράγµατα βάρη και οι εγγυήσεις της Εταιρίας εριγράφονται αρακάτω: Ε ί του συνόλου των ακινήτων στην Γλύφα Χαλκίδας και ε ί των ακινήτων στο Πικέρµι Αττικής, εριουσιακά στοιχεία της εταιρίας «ELBISCO A.B.E.E.» έχει εγγραφεί υ οθήκη για εγγύηση του α ό Οµολογιακού ανείου υ έρ της Τρα έζης CITIBANK INTERNATIONAL PLC ως εκ ροσώ ου των Οµολογιούχων, για και η ο οία υ οθήκη ενεγράφη την Ε ί του εργοστασίου στην Θήβα, εριουσιακό στοιχείο της εταιρίας «ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.» έχουν εγγραφεί ροσηµειώσεις οσών ECU και για την κάλυψη µακρο ρόθεσµων δανείων. Ε ί του εργοστασίου στα Σκό ια και ε ί ενός καταστήµατος έχει εγγραφεί υ οθήκη ύψους για εγγύηση των µακρο ρόθεσµων δανείων της εταιρίας «ZITOLUKS A.D.». Η Εκδότρια Εταιρία έχει ενεχυριάσει µετοχές της εν λόγω εταιρίας ρος εξασφάλιση των µακρο ρόθεσµων δανείων της. Η εταιρία ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. έχει ροβεί στην εγγραφή ενεχύρου µετοχών της θυγατρικής της εταιρίας MORPACK ALBANIA για εγγύηση του µακρο ρόθεσµου δανεισµού αυτής το υ όλοι ο του ο οίου στις 31/03/2007 ανέρχονταν στο οσό των ,66. εν υφίστανται ενέχυρα ή άλλα βάρη ε ί των αγίων εριουσιακών στοιχείων της ELBISCO Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Οι εγγυητικές ε ιστολές ου έχουν εκδοθεί α ό τις τρά εζες για λογαριασµό του Οµίλου µέχρι την 31/03/2007 έχουν ως εξής: Εγγυητικές Ε ιστολές Οµίλου σε 31/03/2007 Καλή Εκτέλεση Συµβάσεων Συµµετοχή σε ιαγωνισµούς

54 Λήψη ροκαταβολής ληρωµής (1) Σύνολο Πηγή: Στοιχεία ου ροέρχονται α ό τη ιοίκηση της Εταιρίας, τα ο οία δεν έχουν ελεγχθεί α ό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. (1): Στα λαίσια αντιδικίας µε την εταιρία ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ εκδόθηκε εγγυητική ε ιστολή της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ σε εφαρµογή της υ 'αριθµ. 327/03 α όφασης του Συµβουλίου Αναστολών του Αρείου Πάγου. Μετά τη λήξη της αντιδικίας η εγγυητική ε ιστολή αραµένει στην Γραµµατεία του Αρείου Πάγου µέχρις εκδόσεως α οφάσεως των αρµοδίων δικαστηρίων ε ί αντιθέτων αιτήσεων. Το Εφετείο Αθηνών έκρινε ότι η εν λόγω εγγυητική ε ιστολή δεν µ ορεί να εισ ραχθεί α ό την αντίδικο εταιρία λόγω της αόριστης διατύ ωσης του αιτήµατός της. Η νοµική υ ηρεσία της Εταιρίας αναφέρει ότι η συνολική κατά τωση της εγγυητικής ε ιστολής είναι λίαν αµφίβολη µε βάση την ανω α όφαση του Εφετείου. Ενεχυριασµένες Μετοχές Σύµφωνα µε στοιχεία τα ο οία ε εξεργάσθηκε η Εταιρία, κατά την ηµεροµηνία έγκρισης του αρόντος οι ενεχυριασµένες µετοχές ανά µέτοχο είχαν ως ακολούθως: ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΝΕΧΥΡΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΣΤΟΝ ΕΝΕΧΥΡΟΥΧΟ 1 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΝ Α.Ε. 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ HYPOVEREINSBANK ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΝΟΣ Α.Ε. 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΙΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΙΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΙΗΛ ΙΩΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΙΗΛ ΜΑΤΘΙΛΛΗ του ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΘΗΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ MILLENIUM BANK ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. 1 MILLENIUM BANK ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Στοιχεία της Εταιρίας, Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. Σηµειώσεις: (1): Για τα ενέχυρα τα ο οία έχουν συσταθεί µεταξύ της εταιρίας ΑΦΝΟΣ Α.Ε. και τους υ αριθµ. 6, 7, 8, 9, 11, 12 και 13 ενεχυρούχους δανειστές, α οµένει µόνο η τυ ική διαδικασία για την άρση αυτών. (2): υνάµει των συµβάσεων σύστασης ενεχύρου µεταξύ των µετόχων της Εκδότριας και των ενεχυρούχων δανειστών, οι ως άνω µετοχές αραµένουν «εις χείρας» των ενεχυρούχων δανειστών και δε δύνανται να µεταβιβαστούν α ό τους µετόχους ριν τη λήξη του ενεχύρου και την ε ιστροφή τους στους µετόχους. Ο κ. Κυριάκος Φιλί ου ρος εξασφάλιση του δανεισµού της εταιρίας «ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.» έχει ενεχυριάσει µετοχές. Η εταιρία «ΑΓΑΝ Α.Ε.» έχει ενεχυριάσει ρος εξασφάλιση του δανεισµού των εταιριών του Οµίλου µετοχές. Η εταιρία «ΑΦΝΟΣ Α.Ε.» έχει ενεχυριάσει ρος εξασφάλιση του δανεισµού των 54

55 εταιριών του Οµίλου µετοχές. Η Εταιρία δηλώνει ότι δεν υ άρχουν εραιτέρω εγγυήσεις και εµ ράγµατες ασφάλειες. (Ανάλυση των εγγυήσεων ανά µακρο ρόθεσµο δάνειο δίνεται στην ενότητα 3.9, Μακρο ρόθεσµες ανειακές Συµβάσεις, σελ: 44) Περιβαλλοντικές Ε ι τώσεις Ολες οι αραγωγικές µονάδες της Εταιρίας λειτουργούν κάτω α ό το καθεστώς εγκεκριµένων µελετών εριβαλλοντικών ε ι τώσεων. Στα λαίσια αυτά, γίνονται σε τακτά διαστήµατα τα αρακάτω: Kαταγραφή µετρήσεων στοιχείων καύσης στους καυστήρες υγραερίου στο σχετικό θεωρηµένο βιβλίο. Μετρήσεις COD, BOD, PH των υγρών ληµµάτων και έλεγχος συµµόρφωσης ως ρος τα τεθέντα όρια. Α οκοµιδή αχρηστων υλικών συσκευασίας και υ ολειµµάτων της αραγωγικής διαδικασίας. Ελεγχοι κατάστασης των δεξαµενών υγραερίου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Καθαρισµός εριβάλλοντος χώρου εργοστασίων και α οψίλωση του οικο εδικού χώρου. Ε ι ροσθέτως σηµειώνεται ότι η Εταιρία συµµετέχει στο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών (ΣΣΕ -Ανακύκλωση) ικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες Νοµικός Σύµβουλος της Εταιρίας είναι ο κ. Γεώργιος-Γεωργίου Κωστακό ουλος, Ακαδηµίας 18, Αθήνα τηλ.: Μετά α ό αίτηµα της Εταιρίας, ο Νοµικός Σύµβουλος µε την α ό 10/07/2007 ε ιστολή του αναφέρει ότι: «Η Εταιρία και οι θυγατρικές της εµ λέκονται (υ ό την ιδιότητα του εναγόµενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές υ οθέσεις στα λαίσια της συνήθους λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών και µέχρι σήµερα. Σύµφωνα µε την εκτίµησή µας, καµία α ό αυτές τις δικαστικές υ οθέσεις ή άλλη διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία δεν δύναται να έχει σηµαντικές ε ι τώσεις στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην κερδοφορία του Εκδότη και του Οµίλου. Ε ι λέον, σύµφωνα µε τα στοιχεία ου έχουν εριέλθει στην γνώση του Εκδότη, δεν αναµένεται καµία άλλη διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία, να κινηθεί κατά αυτού και η ο οία θα µ ορούσε να έχει σηµαντικές ε ι τώσεις στην χρηµατοοικονοµική θέση, στα α οτελέσµατα και στις ταµειακές ροές του Εκδότη και του Οµίλου.» Η ανωτέρω ε ιστολή, µετά α ό την συναίνεση της Νοµικού Συµβούλου, θα είναι διαθέσιµη στα γραφεία του Εκδότη για το ε ενδυτικό κοινό. Η ιοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι η ιδία και οι θυγατρικές της εµ λέκονται (υ ό την ιδιότητα του εναγόµενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές υ οθέσεις στα λαίσια της συνήθους λειτουργίας τους κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών και µέχρι σήµερα. Η Εταιρία λαµβάνοντας υ όψη και τις εκτιµήσεις του Νοµικού της Συµβούλου δηλώνει ότι καµία α ό αυτές τις δικαστικές υ οθέσεις ή άλλη διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία δεν δύναται να έχει σηµαντικές ε ι τώσεις στην χρηµατοοικονοµική κατάσταση ή στην κερδοφορία αυτής καθώς και του Οµίλου. Ε ι λέον, η Εταιρία λαµβάνοντας υ όψη και τις εκτιµήσεις του Νοµικού της Συµβούλου δηλώνει ότι, δεν αναµένεται καµία άλλη διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία, να κινηθεί κατά αυτής και η ο οία θα µ ορούσε να έχει σηµαντικές ε ι τώσεις στην χρηµατοοικονοµική θέση, στα α οτελέσµατα και στις ταµειακές ροές του Οµίλου. 55

56 3.21. Οργανωτική ιάρθρωση Οµίλου Η δοµή των εταιριών του Οµίλου της ELBISCO στις 31/03/2007 αρουσιάζεται σχηµατικά στο διάγραµµα ου ακολουθεί: ΑΦΝΟΣ Α.Ε. (42,98%) ELBISCO A.E. (99.53%) (53.71%) (99.00%) (50.00%) (23,23%) ELBISCO A.B.E.E. ZITOLUKS A.D. SCOPJE KARAT BULGARIA S.A. HELBERICA S.A. ΧΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. (2,94%) ΕΒΓΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (32,08%) ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. (100,00%) ΕΒΓΑ Α.Ε. (85,20%) MORPACK S.A. (100,00%) OVERPACK HOLDING (66.67%) MORPACK CYPRUS ltd (60.00%) MORPACK ALBANIA ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (1): Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας µε την α ό 25/06/2007 α όφασή του εκχώρησε τη συµµετοχή της στην εταιρία µε την ε ωνυµία «HELBERICA S.A.» µε έδρα την Ισ ανία. (βλέ ε αρ , Πώληση της συµµετοχής στην εταιρία «HELBERICA S.A.», σελ: 44) (2): Η Εταιρία συµµετέχει, µέσω της θυγατρικής της ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. στην εταιρία ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. µε 32,07%. Η εταιρία ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. συµµετέχει στις ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εκδότριας µε τη µέθοδο της ολικής ενο οίησης λόγω της συµφωνίας ου έχει υ ογραφεί µεταξύ των εταιριών ELBISCO A.B.E.E., ELBISCO A.E. και BROWN HOLDING S.A. (µέτοχος της ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. µε οσοστό 60,87% ε ί του συνόλου των µετοχών και µε οσοστό 30,87% ε ί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου), η ο οία δίνει το δικαίωµα άσκησης δεσ όζουσας ε ιρροής στην εταιρία ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. και ε οµένως στην εταιρία ELBISCO A.E.. Συγκεκριµένα, βάσει τριµερούς εταιρικής συµφωνίας µεταξύ των ροαναφερόµενων εταιριών, συµφωνήθηκε α) η εκλογή δύο (2) κοινών µελών στα ιοικητικά Συµβούλια των εταιριών ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. και ELBISCO A.B.E.E. και β) η υ όδειξη των ως άνω µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. α ό την ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. Η εν λόγω σύµβαση ανανεώνεται κάθε χρόνο. (Για τα ιοικητικά Συµβούλια της ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. και της ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. βλέ ε αρ , ELBISCO A.B.E.E. ( ρώην ELBISCO ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.), σελ: 59 και αρ , ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙ ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, σελ: στη σελίδα 68) Οι ανωτέρω αναφερόµενες θυγατρικές εταιρίες ελέγχονται α ό ορκωτούς ελεγκτές λογιστές (βλ. ενότητα Τακτικός Έλεγχος Ενο οιούµενων Εταιριών) και ενο οιούνται µε τη µέθοδο της ολικής ενο οίησης λην της θυγατρικής HELBERICA S.A. η ο οία ενο οιείται µε την αναλογική µέθοδο. Η εταιρία «ΧΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε.» δεν ενο οιείται στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου εξαιτίας της µη άσκησης δεσ όζουσας ε ιρροής α ό την Εκδότρια στην εν λόγω εταιρία. Οι οικονοµικές καταστάσεις της EBΓΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δεν ενσωµατώνονται στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Ως δεδοµένα για την µη ενο οίησή της λήφθηκαν υ όψη τα εξής: α. Η ELBISCO Α.Ε. δεν έχει την λειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου της ΕΒΓΑ. Ε ίσης δεν υ άρχουν τρίτοι ου κατέχουν για λογαριασµό της ELBISCO τίτλους και δικαιώµατα στην ΕΒΓΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. β. εν υ άρχει συµφωνία της ELBΙSCO Α.Ε. µε άλλους µετόχους ή εταίρους της ΕΒΓΑ ερί ελέγχου την λειοψηφίας των δικαιωµάτων ψήφου της τελευταίας. γ. Η ELBΙSCO Α.Ε. δεν έχει το δικαίωµα είτε άµεσα είτε µέσω τρίτων να διορίζει ή να αύει την λειοψηφία των µελών των οργάνων διοίκησης της ΕΒΓΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. δ. Η ELBISCO δεν έχει την εξουσία να ασκεί ούτε ασκεί στην ραγµατικότητα κυριαρχική ε ιρροή ή έλεγχο στην ΕΒΓΑ. Η οικονοµική και ε ιχειρηµατική ολιτική της είναι ανεξάρτητη και η ELBΙSCO Α.Ε. δεν εξαρτά οφέλη α ό τις δραστηριότητές της. Ε ίσης έραν της αρουσία του κ. Κυριάκου Φιλί ου στα Σ των δύο εταιριών, οι εταιρίες δεν έχουν ενιαία διεύθυνση αλλά διευθύνονται α ό διαφορετικά ρόσω α,.σ. και διευθυντικά στελέχη και ακολουθούν ανεξάρτητη οικονοµική και ε ιχειρηµατική ολιτική και δεν λειτουργούν συντονισµένα σε σχέση µε την ELBISCO Α.Ε.. 56

57 ε. Η EΒΓΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δεν ελέγχεται άµεσα ή έµµεσα µέσω θυγατρικών της ELBISCO Α.Ε. α ό την τελευταία. Ειδικότερα η µέτοχός της EAGLE ΗOLDINGS AND INVESTEMENT διοικείται α ό ανεξάρτητο τριµελές.σ. το ο οίο α αρτίζεται α ό τους Mr. Thierry SCHMIT, S.G.A. SERVICES S.A. και FMS SERVICES S.A. Η διοίκηση της EAGLE δεν λειτουργεί συντονισµένα σε σχέση µε την ELBISCO Α.Ε. Ε ίσης οι µέτοχοί της Αθανάσιος Κύρος Φιλί ου και Έλενα Φιλί ου δεν έχουν συνάψει µεταξύ τους ή µε τον κ. Κυριάκο Φιλί ου, ρητή ή σιω ηρή συµφωνία για συντονισµένη συµ εριφορά και οι α οφάσεις τους σε σχέση µε τη συµµετοχή τους στην ΕΒΓΑ είναι ανεξάρτητες και µη κατευθυνόµενες α ό τρίτο λην των ιδίων. στ. Η δραστηριότητα των θυγατρικών της Εκδότριας είναι διαφορετική και ασύνδετη µε τη δραστηριότητα των Θυγατρικών της ΕΒΓΑ και οι δύο εταιρίες δεν εξαρτούν κοινά οφέλη α ό αυτές. Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζονται οι εταιρίες ου συµµετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας. Ε ωνυµία ή ονοµατε ώνυµο µετόχου αριθµός µετοχών % ε ί του συνόλου αριθµός δικαιωµάτων ψήφου % ε ί του συνόλου ΑΦΝΟΣ Α.Ε ,98% ,41% ΑΓΑΝ Α.Ε ,00% ,00% ALBATROS HOLDING S.A ,90% ,90% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Α.Ε ,73% ,73% Πηγή: Στοιχεία της Εταιρίας. Οι µετοχές της εταιρίας είναι ανώνυµες. Ε οµένως ηγή ληροφόρησης για τη µετοχική σύνθεση α οτελούν οι γνωστο οιήσεις των υ όχρεων, βάσει της κείµενης χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας, ροσώ ων. Στο ίνακα ου ακολουθεί αρατίθεται η µετοχική σύνθεση και τα δικαιώµατα ψήφου των µετοχών της ΑΦΝΟΣ Α.Ε. κατά την ηµεροµηνία έγκρισης του αρόντος: ΑΦΝΟΣ Α.Ε. Ε ωνυµία ή Ονοµατε ώνυµο µετόχου Αριθµός µετοχών % συµµετοχής ικαιώµατα ψήφου (.δ. 51/92) % συµµετοχής LEKEREN HOLDING S.A. (1) ,72% ,72% ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ,28% ,28% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% (1): Τελικός δικαιούχος είναι ο κ. Κυριάκος Φιλί ου Πηγή: Στοιχεία της Εταιρίας. Στο ίνακα ου ακολουθεί αρατίθεται η µετοχική σύνθεση και τα δικαιώµατα ψήφου των µετοχών της ΑΓΑΝ Α.Ε κατά την ηµεροµηνία έγκρισης του αρόντος ΑΓΑΝ Α.Ε. Ε ωνυµία ή Ονοµατε ώνυµο µετόχου Αριθµός µετοχών % συµµετοχής ικαιώµατα ψήφου (.δ. 51/92) % συµµετοχής ΠΑΛΑΣ Α.Τ.Ε.Ε. (1) ,08% ,08% ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ,20% ,20% ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΟΣ ,72% ,72% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% (1): Τελικός δικαιούχος είναι ο κ. Κυριάκος Φιλί ου Πηγή: Στοιχεία της Εταιρίας. Στο ίνακα ου ακολουθεί αρατίθεται η µετοχική σύνθεση και τα δικαιώµατα ψήφου των µετοχών της ALBATROS S.A.κατά την ηµεροµηνία έγκρισης του αρόντος: ALBATROS HOLDING S.A. 57

58 Ε ωνυµία ή Ονοµατε ώνυµο µετόχου Αριθµός µετοχών % συµµετοχής ικαιώµατα ψήφου (.δ. 51/92) % συµµετοχής ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ,00% ,00% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% Πηγή: Στοιχεία της Εταιρίας Πληροφορίες για τις συµµετοχές της Εταιρίας Στον ίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζονται οι εταιρίες στο µετοχικό κεφάλαιο των ο οίων η ELBISCO A.E. συµετείχε στις 31/12/2006 και 31/03/2007 µε οσοστό άνω του 10%. Εταιρία Χώρα Σύστασης % Συµµετοχής % ικαιωµάτων Ψήφου σύµφωνα µε το Π.. 51/1992 ELBISCO A.B.E.E. Ελλάδα 99,53% 99,53% KARAT BULGARIA SA (1) Βουλγαρία 99,00% 99,00% ZITO LUKS A.D Σκό ια 53,71% 53,71% HELBERICA SA (2) Ισ ανία 50,00% 50,00% ΧΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε (3) Ελλάδα 24,66% 24,66% (1): Η εν λόγω εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκκαθάρισης. (2): Η εν λόγω συµµετοχή δεν υφίσταται λέον. Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας α οφάσισε την εκχώρηση της εν λόγω συµµετοχής τον Ιούνιο του (3): εν συµµετέχει στις ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ELBISCO Α.Ε.. Ε ι λέον, στις 31/12/2006 και 31/03/2007 η ELBISCO Α.Ε. µέσω της θυγατρικής της ELBISCO A.B.E.E. συµµετείχε και εξακολουθεί να συµµετέχει στη ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. µε οσοστό 32,07% καθώς και στην εταιρία ΕΒΓΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. µε οσοστό 2,94%. Η αξία κτήσεως των συµµετοχών της Εταιρίας στο µετοχικό κεφάλαιο των ενο οιούµενων εταιριών στις 31/12/2006 και 31/03/2007 αρουσιάζεται στον αρακάτω ίνακα: Συµµετοχές της ELBISCO A.E ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στο µετοχικό κεφάλαιο ενο οιούµενων εταιρειών Εταιρία % Συµµετοχής Αξία Κτήσεως (σε χιλ) Α οµειώσεις (Σωρευτικά) (σε χιλ.) Υ όλοι ο (σε χιλ.) ικαιώµατα Ψήφου % Συµµετοχής ELBISCO A.B.E.E % ,53% KARAT BULGARIA S.A % ,00% ZITOLUKS A.D % ,71% HELBERICA S.A % ,00% ΧΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. (1) (µέσω της ELBISCO Α.Β.Ε.Ε.) 32.07% ,07% Πηγή: ηµοσιευµένες και ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσεων (1): Η Εταιρία συµµετέχει, µέσω της θυγατρικής της ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. στην εταιρία ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. µε 32,07%. Η εταιρία ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. συµµετέχει στις ενο οιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εκδότριας µε τη µέθοδο της ολικής ενο οίησης λόγω της συµφωνίας ου έχει υ ογραφεί µεταξύ των εταιρίων ELBISCO A.B.E.E., ELBISCO A.E. και BROWN HOLDING S.A. (µέτοχος της ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. µε οσοστό 60,87% ε ί του συνόλου των µετοχών και µε οσοστό 30,87% ε ί του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου), η ο οία δίνει το δικαίωµα άσκησης δεσ όζουσας ε ιρροής στην εταιρία ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. και ε οµέως στην εταιρία ELBISCO A.E.. Συγκεκριµένα, βάσει τριµερούς εταιρικής συµφωνίας µεταξύ των ροαναφερόµενων εταιριών, συµφωνήθηκε α) η εκλογή δύο (2) κοινών µελών στα 58

59 ιοικητικά Συµβούλια των εταιριών ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. και ELBISCO A.B.E.E. και β) η υ όδειξη των ως άνω µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. α ό την ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. Η Εταιρία δεν εισέ ραξε µερίσµατα α ό τις εταιρίες, στις ο οίες συµµετέχει, κατά τη χρήση Περιγραφή Ενο οιούµενων Θυγατρικών Εταιριών ELBISCO A.B.E.E. ( ρώην ELBISCO ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.) Η ELBISCO Α.Ε. συµµετέχει µε οσοστό 99,53% στο µετοχικό κεφάλαιο της ELBISCO Α.B.E.Ε. H Eταιρία ιδρύθηκε µε την υ αριθµ. EM 8175/ εγκριτική α όφαση σύστασης της Nοµαρχίας Aνατολικής Aττικής, δι α οσχίσεως και µετατρο ής σε Aνώνυµη Eταιρία του κλάδου εµ ορίας της Aνώνυµης Eταιρίας EΛΛHNIKH ETAIPIA MΠIΣKOTΩN ANΩNYMOΣ BIOMHXANIKH KAI EMΠOPIKH ETAIPIA EI ΩN IATPOΦHΣ ANTIΠPOΣΩΠEIΩN KAI IANOMΩN. H εταιρία στη συνέχεια µετονοµάστηκε σε «ELBISCO ANΩNYMOΣ ETAIPIA IANOMΩN TPOΦIMΩN» και τον διακριτικό τίτλο «ELBISCO EMΠOPIKH». Eιδικότερα, η «ELBISCO EMΠOPIKH ANΩNYMOΣ ETAIPIA IANOMΩN TPOΦIMΩN», µε την α ό εγκριτική της σύστασης α όφαση υ οκατέστησε την ιδρύτρια εταιρία, και όσον αφορά µόνο τον εισφερόµενο κλάδο της εµ ορίας, α) σε όλες τις σχέσεις της µε ο οιοδή οτε φυσικό ή νοµικό ρόσω ο, δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ηµεδα ό ή αλλοδα ό, ο οιασδή οτε ηµόσιας ή Kοινοτικής Aρχής και τις Tρά εζες και τους Oργανισµούς και β) σε όλες τις συµβάσεις µε κάθε τρίτο. H έδρα της εταιρίας βρισκόταν στο Πικέρµι, Ν. Αττικής, 21 χλµ Λ. Μαραθώνος. H διάρκεια της εταιρίας ορίσθηκε σε εκατό (100) χρόνια, αρχής γενοµένης α ό την καταχώριση στο Mητρώο A.E. α ό την αρµόδια ε ο τεύουσα αρχή της διοικητικής α όφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως αυτής. Τον Α ρίλιο του 2005, τα ιοικητικά Συµβούλια των Θυγατρικών Εταιριών της ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: α)«ελληνικη ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.», οσοστού συµµετοχής 99,95%, β)«ν. ΒΟΣΙΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», οσοστού συµµετοχής 98,63%, γ)«αρτοβιομηχανια ELITE Α.Ε.» οσοστού συµµετοχής 98,92% και δ)«elbisco ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΙΑΝΟΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» οσοστού συµµετοχής 99,98% α οφάσισαν τη συγχώνευση των εταιριών σε ένα ενιαίο νοµικό ρόσω ο µε την α ορρόφηση των τριών ρώτων (α,β και γ) α ό την τελευταία (δ). - α ορροφούσα εταιρία και ήδη µετονοµασθείσα σε ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και µε διακριτικό τίτλο «ELBISCO Α.Β.Ε.Ε.». Ειδικότερα, η «ELBISCO Α.Β.Ε.Ε.». µε την υ αριθµ. ΕΜ8335/05 ΙΣ εγκριτική α όφαση διαδέχθηκε τις αρα άνω εταιρίες (α, β, γ) σε όλες τις σχέσεις της µε ο οιαδή οτε φυσικό ή νοµικό ρόσω ο, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ηµεδα ό ή αλλοδα ό, ο οιασδή οτε ηµόσιας ή Κοινοτικής Αρχής καθώς και Τρά εζες και Οργανισµούς και όλες τις συµβάσεις µε κάθε τρίτο. Η αρα άνω διαδικασία συγχώνευσης ολοκληρώθηκε µε ε ιτυχία το Σε τέµβριο του 2005, µε την καταχώρηση στα Μητρώα Ανωνύµων Εταιριών της υ αριθµ. ΕΜ 8335/ εγκριτικής α όφασης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης της Ανατολικής Αττικής. Η εν λόγω συγχώνευση διενεργήθηκε µε βάση τα στοιχεία του ενεργητικού και αθητικού των Ισολογισµών Μετασχηµατισµού της 31ης εκεµβρίου 2004 των α ορροφούµενων εταιριών. H έδρα της εταιρίας αρέµεινε στο Πικέρµι, Ν. Αττικής, 21 χλµ Λ. Μαραθώνος. Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε σε εκατό (100) χρόνια, αρχής γενοµένης α ό την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. α ό την αρµόδια ε ο τεύουσα αρχή της διοικητικής α όφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως αυτής. Η εταιρία δραστηριο οιείται στην αραγωγή και εµ ορία µεγάλης οικιλίας µ ισκότων, γκοφρετών, κράκερς, φρυγανιών, αρτοσκευασµάτων, ψωµιού για τόστ και άλλων ειδών ψωµιού, νο ών και κατεψυγµένων ροϊόντων ζύµης, καθώς και ζαχαρο λαστικών ροϊόντων (.χ. κέικς). Ε ίσης η εταιρία δραστηριο οιείται στην ε εξεργασία, συσκευασία και εµ ορία των ε ώνυµων αλεύρων Αλλατίνη. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ριν την τη συγχώνευση ήταν διαιρουµένο σε ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 4 η κάθε µία. Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας ριν τη συγχώνευση ήταν η ακόλουθη: 59

60 Μετοχική Σύνθεση Μέτοχος Μετοχές Ποσοστό ELBISCO A.E.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,945% Κυριάκος Φιλί ου ,055% Σύνολο % Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας την ήταν διαιρουµένο σε ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 4 η κάθε µία: ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. Ε ωνυµία ή Ονοµατε ώνυµο µετόχου Αριθµός µετοχών % συµµετοχής ικαιώµατα ψήφου (.δ. 51/92) % συµµετοχής ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,53% ,53% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Α.Ε ,42% ,42% ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ,06% ,06% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας ριν τη συγχώνευση α αρτιζόταν α ό τα αρακάτω µέλη: Ονοµατε ώνυµο Κυριάκος Αθ. Φιλί ου Έλενα Φιλί ου-κουµαντάρου ηµήτριος Ρούσσος Κωνσταντίνος ούκας Γεώργιος- Γεωργίου Κωστακό ουλος Αντώνιος Γουρουντής Αναστάσιος Σκοτίδας ιοικητικό Συµβούλιο Θέση Πρόεδρος Αντι ρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Γενικός ιευθυντής & Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Σύµφωνα µε το α ό ρακτικό.σ. της ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. σε συνέχεια της αραίτησης του µέλους του.σ., ιευθ/ντος Συµβούλου, κ. ηµητρίου Ρούσσου, λόγω συνταξιοδότησης, η σύνθεση του ιοικητικού συµβουλίου της ΕLBISCO A.Β.Ε.E. ορίστηκε εκ νέου σε αντικατάσταση του αραιτηθέντος και για το υ όλοι ο της θητείας του, δηλαδή την 20η κεµβρίου Έτσι, το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας α ό την 31 η /03/2006 α αρτίζονταν α ό τους κάτωθι: Ονοµατε ώνυµο Κυριάκος Αθ. Φιλί ου Έλενα Φιλί ου-κουµαντάρου ηµοσθένης Ραµαντάνης Αθανάσιος-Κύρος Φιλί ου Πέτρος Καραµ άς Γεώργιος- Γεωργίου Κωστακό ουλος Αναστάσιος Σκοτίδας ιοικητικό Συµβούλιο Θέση Πρόεδρος Αντι ρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος 60

61 Με την α ό της 15/12/2006 συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας εξελέγη µέλος η κα. Ευσταθία Οικονόµου του Λουκά, σε αντικατάσταση του αραιτηθέντος κ. Αθανάσιου Κύρου Φιλί ου του Κυριάκου για το υ όλοι ο της θητείας του. Κατά την ίδια συνεδρίαση το ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως: Ονοµατε ώνυµο Κυριάκος Αθ. Φιλί ου Έλενα Φιλί ου-κουµαντάρου ηµοσθένης Ραµαντάνης Ευσταθία Οικονόµου Πέτρος Καραµ άς Γεώργιος- Γεωργίου Κωστακό ουλος Αναστάσιος Σκοτίδας ιοικητικό Συµβούλιο Θέση Πρόεδρος Αντι ρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Βάσει του α ό 20/04/2007 ρακτικού του ιοικητικού Συµβουλίου εξελέγη µέλος η κα. Βασιλική Λινάρδου του Βασιλείου σε αντικατάσταση του αραιτηθέντος κ. Γεωργίου Γεωργίου-Κωστακό ουλου του Σωτηρίου για το υ όλοι ο της θητείας του. Κατά την ίδια συνεδρίαση το ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως: Ονοµατε ώνυµο Κυριάκος Αθ. Φιλί ου Έλενα Φιλί ου-κουµαντάρου ηµοσθένης Ραµαντάνης Ευσταθία Οικονόµου Πέτρος Καραµ άς Βασιλική Λινάρδου Αναστάσιος Σκοτίδας ιοικητικό Συµβούλιο Θέση Πρόεδρος Αντι ρόεδρος ιευθύνων Σύµβουλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Στους ίνακες ου ακολουθούν αρατίθενται τα δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία, των χρήσεων και των ενδιάµεσων εριόδων ου αναλύονται στο αρόν ενηµερωτικό δελτίο (01/01/2004 έως 31/03/2007). Α οτελέσµατα χρήσεων & εριόδου Ποσά σε 000' ELBISCO A.B.E.E /3/ /3/2007 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Λοι ά έσοδα/ (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) Α οτελέσµατα εκµετάλλευσης (1.993) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα καθαρά Κέρδη / Ζηµιές α ό συνδεδεµένες εταιρίες Κέρδη ρο φόρων (4.504) (540) 872 (143) Φόρος εισοδήµατος 601 (1.928) (2.448) (35) (200) Καθαρά κέρδη εριόδου α ό συνεχιζόµενες δραστηριότητες (3.903) (2.468) (1.575) (177) Σηµ: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλο οιήσεις. Πηγή: ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας ELBISCO A.B.E.E. για τις χρήσεις 2004, 2005 και Η ηγή των στοιχείων ου αφορούν τις εριόδους του τριµήνου του 2006 και 2007 ροέρχονται α ό τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί α ό Τακτικό Ορκωτο Ελεγκτή - Λογιστή. 61

62 Οικονοµικά Στοιχεία Ισολογισµών Ποσά σε 000' ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό /3/ /3/2007 Ενσώµατα άγια Άύλα εριουσιακά στοιχεία Λοι ές ε ενδύσεις Ε ενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες Αναβαλλόµενες φορολογικές α αιτήσεις Πελάτες και λοι ές α αιτήσεις Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Α οθέµατα Πελάτες και λοι ές α αιτήσεις Ε ενδύσεις διαθέσιµες ρος ώληση Πάγια στοιχεία διαθέσιµα ρος ώληση Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια α οδιδόµενα στους µετόχους Μετοχικό κεφάλαιο Α οθεµατικά εύλογης αξίας Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον (3.904) (2.468) (1.575) (177) 525 Κέρδη/ (ζηµιές) ροηγούµενων χρήσεων (14.344) (18.219) (20.516) (20.688) (22.091) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις άνεια Αναβαλλόµενες φορολογικές υ οχρεώσεις Υ οχρεώσεις αροχών ροσω ικού λόγω εξόδου α ό την υ ηρεσία Λοι ές µακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις Ε ιχορηγήσεις Σύνολο µακρο ρόθεσµων υ οχρεώσεων Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις Προµηθευτές και λοι ές υ οχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υ οχρεώσεις άνεια Σύνολο βραχυ ρόθεσµων υ οχρεώσεων Σύνολο υ οχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υ οχρεώσεων Σηµ: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλο οιήσεις. Πηγή: ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας ELBISCO A.B.E.E. για τις χρήσεις 2004, 2005 και Η ηγή των στοιχείων ου αφορούν τις εριόδους του τριµήνου του 2006 και 2007 ροέρχονται α ό τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί α ό Τακτικό Ορκωτο Ελεγκτή - Λογιστή ZITO LUKS A.D. SKOPJE Η ELBISCO Α.Ε. συµµετέχει µε οσοστό 53,71% στο µετοχικό κεφάλαιο της ZITO LUKS A.D. SKOPJE. Αρχικά εισήλθε στο µετοχικό κεφάλαιο της ZITO LUKS A.D. SKOPJE όταν α έκτησε το 51,9% των µετοχών της στις Η ZITO LUKS ιδρύθηκε το 1947 και έχει έδρα τα Σκό ια. Κύριο αντικείµενο δραστηριότητας της εταιρίας είναι η αραγωγή και διανοµή ψωµιού, αρτοσκευασµάτων, κατεψυγµένων ροϊόντων ζύµης και γλυκισµάτων καθώς και η αραγωγή και ώληση αλεύρων. Το 1985 ξεκίνησε η µερική ιδιωτικο οίηση της εταιρίας, η ο οία ολοκληρώθηκε το 1995 ο ότε και οι µέτοχοι της λέον ήταν κατά 100% οι εργαζόµενοι σε αυτήν. Το 1993 η ZITO LUKS κατασκεύασε έναν µύλο αλεύρου, ο ο οίος µέχρι σήµερα είναι ο µεγαλύτερος και ιο σύγχρονος, στη FYROM. Μέσα στα τελευταία 20 χρόνια η ZITO LUKS AD Skopje ανα τύχθηκε σε µια µοντέρνα βιοµηχανική και εµ ορική εταιρία η ο οία διαθέτει λέον στην αγορά µια ευρεία γκάµα ροϊόντων, ου η ίδια αράγει µε τελευταίας τεχνολογίας µηχανολογικό εξο λισµό σε υ ερσύγχρονες εγκαταστάσεις ου καλύ τουν όλα τα 62

63 στάδια αραγωγής (α ό την α οθήκευση σταριού έως την τελική αρασκευή ψωµιού), ενώ στην συνέχεια µε το δικό της στόλο φορτηγών φροντίζει για την έγκαιρη διανοµή τους στα καταστήµατα και στους ελάτες της εταιρίας. Η ZITO LUKS διαθέτει αλυσίδα καταστηµάτων στα Σκό ια µε 31 καταστήµατα (αρτο οιείο και µικρά mini markets). Εκτός α ό τα ιδιο αραγόµενα ροϊόντα, στο δίκτυο καταστηµάτων της εταιρίας διατίθενται όλα τα ροϊόντα της ELBISCO (φρυγανιές, µ ισκότα). Παράλληλα µε τη δραστηριο οίησή της στην εγχώρια αγορά, η ZITO LUKS έχει ανα τύξει εξαγωγικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, ό ου εξάγει τρία είδη φρυγανιάς, καθώς και σε όµορες χώρες. Ε ίσης, η εταιρία αράγει α οκλειστικά για λογαριασµό της αλυσίδας εστιατορίων Mac Donald, στα Σκό ια, τα ψωµάκια ου χρησιµο οιούνται στα ροϊόντα της. Η εταιρία διαθέτει το Πιστο οιητικό Ποιότητας ISO 9001 (έκδοση 2000). Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέχεται στα διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 35 έκαστη. Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας στις 31/12/2006 και 31/03/2007 ήταν η αρακάτω : ZITO LUKS A.D. SKOPJE Ε ωνυµία ή Ονοµατε ώνυµο µετόχου Αριθµός µετοχών % συµµετοχής ικαιώµατα ψήφου (.δ. 51/92) % συµµετοχής ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,71% ,71% ALBATROS HOLDING S.A ,14% ,14% Εργαζόµενοι & Φυσικά ρόσω α ,71% ,71% Νοµικά ρόσω α & Εταιρίες ( ρονοµιούχες) ,76% ,76% Ασφαλιστικά ταµεία της Π.Γ..Μ. ( ρονοµιούχες) ,68% ,68% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% * Σηµειώνεται ότι α ό τις µετοχές ου κατέχει η ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στην θυγατρική της εταιρία «ΖΙΤΟ LUKS A.D», οι µετοχές βρίσκονται σε καθεστώς ενεχυρίασης, για την κάλυψη τρα εζικών υ οχρεώσεων της εν λόγω εταιρίας. Oι µετοχές της Εταιρίας δια ραγµατεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου των Σκο ίων. (Macedonian Stock Exchange Inc. Skopje). Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας µέχρι της 30/10/2006 α αρτίζονταν α ό τους κάτωθι: Ονοµατε ώνυµο ηµοσθένης Ραµαντάνης Ιωάννη Πα αδό ουλος Νικόλαος ιαµαντό ουλος Katerina Davidovska Emilija Dubargieva Fani Lazarova Θέση Πρόεδρος Αντι ρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Με την α ό 30/10/2006 α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, ο κ. Βουδούρης Νικόλαος εκλέχθηκε µέλος. Κατά την ίδια συνεδρίαση το ιοικητικό Συµβούλιο συγκριτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως: Ονοµατε ώνυµο ηµοσθένης Ραµαντάνης Βουδούρης Νικόλαος Ιωάννη Πα αδό ουλος Νικόλαος ιαµαντό ουλος ιοικητικό Συµβούλιο Θέση Πρόεδρος Αντι ρόεδρος Μέλος Μέλος 63

64 Katerina Davidovska Emilija Dubargieva Fani Lazarova Μέλος Μέλος Μέλος Στους ίνακες ου ακολουθούν αρατίθενται τα δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία των χρήσεων και των εριόδων ου αναλύονται στο αρόν ενηµερωτικό δελτίο (01/01/2004 έως 31/03/2007). Α οτελέσµατα χρήσεων & εριόδου Ποσά σε 000' /3/ /3/2007 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Λοι ά έσοδα/ (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) (1.093) Α οτελέσµατα εκµετάλλευσης (4.159) (2.351) (425) (649) (61) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - καθαρά Κέρδη / Ζηµιές α ό συνδεδεµένες εταιρίες Κέρδη ρο φόρων (4.401) (2.925) (1.223) (925) (353) Φόρος εισοδήµατος 59 0 Καθαρά κέρδη εριόδου α ό συνεχιζόµενες δραστηριότητες (4.401) (2.925) (1.164) (925) (353) Σηµ: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλο οιήσεις. Πηγή: ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της εν λόγω εταιρίας για τις χρήσεις 2004, 2005 και Η ηγή των στοιχείων ου αφορούν τις εριόδους του τριµήνου του 2006 και 2007 ροέρχονται α ό τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις..οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί α ό Τακτικό Ορκωτο Ελεγκτή - Λογιστή. Οικονοµικά Στοιχεία Ισολογισµών Ποσά σε 000' ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό /3/ /3/2007 Ενσώµατα άγια Άύλα εριουσιακά στοιχεία Αναβαλλόµενες φορολογικές α αιτήσεις 82 Πελάτες και λοι ές α αιτήσεις Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Α οθέµατα Πελάτες και λοι ές α αιτήσεις Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω α οτελεσµάτων Πάγια στοιχεία διαθέσιµα ρος ώληση Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια α οδιδόµενα στους µετόχους Μετοχικό κεφάλαιο Α οθεµατικά εύλογης αξίας (67) Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον (4.401) (2.925) (1.164) (925) (353) Κέρδη/ (ζηµιές) ροηγούµενων χρήσεων (19.562) (20.843) (23.559) (23.936) (17.027) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακρο ρόθεσµες υ οχρεώσεις άνεια Αναβαλλόµενες φορολογικές υ οχρεώσεις Υ οχρεώσεις αροχών ροσω ικού λόγω εξόδου α ό την υ ηρεσία Σύνολο µακρο ρόθεσµων υ οχρεώσεων Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις Προµηθευτές και λοι ές υ οχρεώσεις άνεια

65 Σύνολο βραχυ ρόθεσµων υ οχρεώσεων Σύνολο υ οχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υ οχρεώσεων Σηµ: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλο οιήσεις. Πηγή: ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της εν λόγω εταιρίας για τις χρήσεις 2004, 2005 και Η ηγή των στοιχείων ου αφορούν τις εριόδους του τριµήνου του 2006 και 2007 ροέρχονται α ό τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί α ό Τακτικό Ορκωτο Ελεγκτή - Λογιστή KARAT BULGARIA S.A. Η KARAT BULGARIA LTD ιδρύθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1993 και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εµ ορικών Εταιριών µε αριθµό στη Βουλγαρία. Αρχικά και µέχρι τον Ιούνιο του 2002 η εταιρία λειτουργούσε σαν εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης µε έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας, 114-Α James Baucher Str, ενώ τον Ιούλιο του 2002 µετατρά ηκε σε Ανώνυµη Εταιρία. Η εταιρία είχε σαν αντικείµενο εργασιών την εµ ορική αντι ροσω εία και µεσιτεία, εµ όριο και αραγωγή όλων των ειδών, καθώς και τη διαχείριση ξενοδοχείων και εστιατορίων και κάθε είδους µεταφορές και υ ηρεσίες ή ε ενδυτικές δραστηριότητες. Τον Ιούλιο του 2002 ολοκληρώθηκαν όλες οι α αραίτητες διαδικασίες για την µετατρο ή της εταιρίας α ό Ε.Π.Ε σε Α.Ε. (Α όφαση Νο 9/ του Εµ οροδικείου της Σόφιας). Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Λεβ Βουλγαρίας, διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 100 Λέβ Βουλγαρίας η κάθε µία. Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας είναι η ακόλουθη: Ε ωνυµία ή Ονοµατε ώνυµο µετόχου Αριθµός µετοχών % συµµετοχής ικαιώµατα ψήφου (.δ. 51/92) % συµµετοχής ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,00% ,00% ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 69 1,00% 69 1,00% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% Η εταιρία KARAT BULGARIA S.A. στην αρούσα δεν διαθέτει ιοικητικό Συµβούλιο καθότι η εταιρία έχει τεθεί υ ό εκκαθάριση. Στους ίνακες ου ακολουθούν αρατίθενται τα βασικά δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία, βάσει.π.χ.π., της εταιρίας για τις χρήσεις Α οτελέσµατα χρήσεων & εριόδου Ποσά σε 000' KARAT BULGARIA S.A Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Λοι ά έσοδα/ (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 956 (0) 0 Α οτελέσµατα εκµετάλλευσης 742 (158) 0 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα καθαρά Κέρδη / Ζηµιές α ό συνδεδεµένες εταιρίες Κέρδη ρο φόρων 709 (159) 0 Φόρος εισοδήµατος 0 Καθαρά κέρδη εριόδου α ό συνεχιζόµενες δραστηριότητες 709 (159) 0 Σηµ: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλο οιήσεις Πηγή: ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της εν λόγω εταιρίας για τις χρήσεις 2004, 2005 και Η ηγή των στοιχείων ου αφορούν τις εριόδους του τριµήνου του 2006 και 2007 ροέρχονται α ό τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. 65

66 Οικονοµικά Στοιχεία Ισολογισµών Ποσά σε 000' ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώµατα άγια Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Α οθέµατα Πελάτες και λοι ές α αιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού α ό µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες 284 Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια α οδιδόµενα στους µετόχους Μετοχικό κεφάλαιο Α οθεµατικά εύλογης αξίας Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 709 (159) Κέρδη/ (ζηµιές) ροηγούµενων χρήσεων (793) (83) (242) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο µακρο ρόθεσµων υ οχρεώσεων Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις Προµηθευτές και λοι ές υ οχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υ οχρεώσεις Σύνολο βραχυ ρόθεσµων υ οχρεώσεων Σύνολο υ οχρεώσεων Σύνολο υ οχρεώσεις α ό µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες 156 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υ οχρεώσεων Σηµ: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλο οιήσεις Πηγή: ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της εν λόγω εταιρίας για τις χρήσεις 2004, 2005 και Η ηγή των στοιχείων ου αφορούν τις εριόδους του τριµήνου του 2006 και 2007 ροέρχονται α ό τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Σηµειώνεται ότι τον Ιούλιο του 2005, η Γενική Συνέλευση των µετόχων της KARAT Bulgaria Ltd., α οφάσισε τη διακο ή της δραστηριότητάς της και την θέση αυτής σε εκκαθάριση, µε τον κ. Κωνσταντίνου άβρη σε ρόλο εκκαθαριστή. Σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες ου ακολουθούνται µετά τον Σε τέµβριο 2006, ο ότε λήγει η ερίοδος εκκαθάρισης της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των µετόχων της KARAT µε α όφασή της θα εγκρίνει τον τελικό ισολογισµό εκκαθάρισης και θα α οφασίσει τη διαγραφή της εν λόγω εταιρίας α ό τα µητρώα. Με την δηµοσίευση της α όφασης του αρµοδίου δικαστηρίου ου θα ε ικυρώσει την αρα άνω α όφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων ολοκληρώνεται η διαδικασία και η εταιρία διαγράφεται α ό τα µητρώα. Σύµφωνα µε τις εκθέσεις του εκκαθαριστή κ. Κωνσταντίνου άβρη µέχρι σήµερα δεν έχουν αναγγελθεί δανειστές ου να ε ηρρεάσουν την αρα άνω διαδικασία. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δηλώνει, ότι µετά το έρας της εκκαθάρισης της KARAT BULGARIA S.A., δεν θα υ άρξει ε ί τωση στα οικονοµικά στοιχεία της HELBERICA S.A. Η εταιρία «HELBERICA S.A.» ιδρύθηκε στις 10/10/2001 ως joint venture µε την ισ ανική SANCHIS MIRA S.A. Η εταιρία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Εµ ορίου του Αλικάντε της Ισ ανίας στις µε αριθµό Α Η έδρα της εταιρίας είναι στο Poligono Industrial Segorb στην Χιχόνα (Jijona) Αλικάντε της Ισ ανίας. Η εταιρία δραστηριο οιείται στην αραγωγή και τη διάθεση στην ισ ανική αγορά (και όχι µόνο) αρτοσκευασµάτων, µ ισκότων και συναφών ροϊόντων ζαχαρο λαστικής. Η SANCHIS MIRA, η ο οία έχει ήδη σηµαντική αρουσία στην αγορά της Ισ ανίας, έχει αναλάβει µέσω του εµ ορικού της δικτύου την ροώθηση, ροβολή και διανοµή των ροϊόντων ου αράγει η εταιρία, ενώ η ELBISCO ροσφέρει την τεχνογνωσία της σε ότι αφορά στην αραγωγή των ροϊόντων. Η έναρξη της αραγωγής των ροϊόντων της «HELBERICA S.A.» έγινε τον Σε τέµβριο του Η αραγωγική δραστηριότητα της «HELBERICA S.A.» εριλαµβάνει ροϊόντα γκοφρέτας αραγόµενα µε τη µέθοδο της έγχυσης αλλά και της διαµόρφωσης. 66

67 Το Μετοχικό Κεφάλαιο της HELBERICA S.A., ανέρχεται σήµερα σε , διαιρεµένο σε µετοχές. Η µετοχική σύνθεση της HELBERICA S.A αρουσιάζεται στον αρακάτω ίνακα: Ε ωνυµία ή Ονοµατε ώνυµο µετόχου Αριθµός µετοχών % συµµετοχής ικαιώµατα ψήφου (.δ. 51/92) % συµµετοχής ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ,00% ,00% SANCHIS MIRA S.A ,00% ,00% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας α αρτίζεται α ό τους εξής: ιοικητικό Συµβούλιο Ονοµατε ώνυµο Γεώργιος Γράντας Cesar Soler Coloma Νικόλαος Κορογιαννάκης Roberto Soler Cortes Θέση Πρόεδρος Γραµµατέας Μέλος Μέλος Η θητεία του αρόντος ιοικητικού Συµβουλίου λήγει την 30/06/2011. Στους ίνακες ου ακολουθούν αρατίθενται τα δηµοσιευµένα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας για τις οικονοµικές χρήσεις και τις ενδιάµεσες εριόδους ου αναλύονται στο αρόν ενηµερωτικό δελτίο: Α οτελέσµατα χρήσεων & εριόδου Ποσά σε 000' HELBERICA S.A /3/ /3/2007 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Λοι ά έσοδα/ (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) Α οτελέσµατα εκµετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - καθαρά 1 0 Κέρδη / Ζηµιές α ό συνδεδεµένες εταιρίες Κέρδη ρο φόρων Φόρος εισοδήµατος (25) (34) (52) (1) Καθαρά κέρδη εριόδου α ό συνεχιζόµενες δραστηριότητες Σηµ: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλο οιήσεις. Πηγή: ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της εν λόγω εταιρίας για τις χρήσεις 2004, 2005 και Η ηγή των στοιχείων ου αφορούν τις εριόδους του τριµήνου του 2006 και 2007 ροέρχονται α ό τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί α ό Τακτικό Ορκωτο Ελεγκτή - Λογιστή. Οικονοµικά Στοιχεία Ισολογισµών Ποσά σε 000' ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό /3/ /3/2007 Ενσώµατα άγια Αναβαλλόµενες φορολογικές α αιτήσεις Πελάτες και λοι ές α αιτήσεις Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό 67

68 Α οθέµατα Πελάτες και λοι ές α αιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια α οδιδόµενα στους µετόχους Μετοχικό κεφάλαιο Α οθεµατικά εύλογης αξίας Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον Κέρδη/ (ζηµιές) ροηγούµενων χρήσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο µακρο ρόθεσµων υ οχρεώσεων Βραχυ ρόθεσµες υ οχρεώσεις Προµηθευτές και λοι ές υ οχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υ οχρεώσεις Σύνολο βραχυ ρόθεσµων υ οχρεώσεων Σύνολο υ οχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υ οχρεώσεων Σηµ: Τυχόν διαφορές στα αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλο οιήσεις. Πηγή: ηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της εν λόγω εταιρίας για τις χρήσεις 2004, 2005 και Η ηγή των στοιχείων ου αφορούν τις εριόδους του τριµήνου του 2006 και 2007 ροέρχονται α ό τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί α ό Τακτικό Ορκωτο Ελεγκτή - Λογιστή. Κατά τον Ιούνιο του 2007, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εκδότριας Εταιρίας α οφάσισε την εκχώρηση της εν λόγω συµµετοχής (βλέ ε αρ , Πώληση της συµµετοχής στην εταιρία «HELBERICA S.A.», σελ: 44) Περιγραφή Ενο οιούµενων Συγγενών Εταιριών ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙ ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Η εταιρία ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙ ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ιδρύθηκε το 1991 µε διάρκεια µέχρι το έτος 2040 (ΦΕΚ 4131/ ) και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της Νοµαρχίας Πειραιά, µε αριθµ /02/Β/91/25. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στη Θήβα, Ν. Βοιωτίας, 7ο χλµ. Θήβας-Χαλκίδας. Σκο ός της ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.B.E. σύµφωνα µε το καταστατικό της µεταξύ άλλων είναι η αραγωγή και εµ ορία ρώτων υλών και υλικών συσκευασίας τα ο οία ροορίζονται για αραγωγή και συσκευασία βιοµηχανικών ροϊόντων τροφίµων και οτών άσης φύσεως. Ειδικότερα η εταιρία αράγει µεγάλη οικιλία ροϊόντων ου εριλαµβάνουν µεταξύ άλλων, εύκαµ τες συσκευασίες, ετικέττες OPP φιαλών PET, εριέκτες και ώµατα για τη Φέτα ΦΑΓΕ, SF ολυσυσκευασιών για αναψυκτικά, κύ ελλα βιοµηχανικής χρήσης, κιβώτια φιαλών, αγροτικά κιβώτια, κάδους- εριέκτες µεγάλης χωρητικότητας, βαρέλια, βιοµηχανικά φύλλα, gasket ψυγείων και χάρτινα υλικά συσκευασίας, κύ ελλα µιας χρήσεως και µεγάλη οικιλία α ό είδη οικιακής χρήσεως. Σηµειώνεται ότι η Eταιρία συµµετέχει έµµεσα, µέσω της θυγατρικής της ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. µε οσοστό 32,07% στη ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.B.E. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήµερα σε ,14 διαιρούµενο σε ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,94 εκάστη. Η µετοχική σύνθεση της ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.B.E. σήµερα είναι η ακόλουθη: ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε ΕΙ ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε ωνυµία ή Ονοµατε ώνυµο µετόχου Αριθµός µετοχών % συµµετοχής ικαιώµατα ψήφου (.δ. 51/92) % συµµετοχής ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ,04% ,04% BROWN HOLDINGS S.A. (1) ,87% ,87% ELBISCO A.B.E.E ,07% ,07% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Α.Ε ,02% ,02% ALPHA BANK Α.Ε. 0 0,00% ,00% 68

69 ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% (1): Η Εταιρία συµµετέχε&iot