ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ"

Transcript

1

2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΤΩΠΟ ΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Εγκρίθηκε από την τριµελή εξεταστική επιτροπή την ΜΕΝΤΖΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.... ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.... ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 007

4 ... ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΤΩΠΟ ΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Copyright Αθανάσιος Π. Κατωπόδης, 007 Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα. Ερωτήµατα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

5 «Λίγες ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν µελετηθεί τόσο πολύ, από τόσο διαφορετικές πλευρές και τόσο διαφορετικούς τρόπους, όσο η αγορά και η πώληση µετοχών» Robert Edward & John Magee, Technical Analysis of Stock Trends, 199.

6

7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον κ. Ιωάννη Ψαρρά, Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π., του οποίου οι διαλέξεις στα πλαίσια των προπτυχιακών µαθηµάτων «Συστήµατα Αποφάσεων» και «Συστήµατα Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης» µε παρακίνησαν να εργαστώ περαιτέρω στην ερευνητική περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας και των Συστηµάτων Αποφάσεων. Επιπλέον, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τις κατευθύνσεις και τις πολύτιµες συµβουλές του που έπαιξαν σηµαίνοντα ρόλο στην εκπόνηση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, αλλά και στη γενικότερη πορεία µου τα τελευταία δύο έτη. Ιδιαίτερη µνεία επίσης οφείλω στον Υποψήφιο ιδάκτορα του Εργαστηρίου Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης, κ. Π. Ξυδώνα, του οποίου οι συµβουλές και η καθοδήγηση αποτέλεσαν λύση σε πολλά εµπόδια που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συγγραφής της παρούσας εργασίας. Ευχαριστώ ακόµη τον κ. Γ. Μέντζα, Καθηγητή Ε.Μ.Π., και τον κ.. Ασκούνη, Επίκουρο Καθηγητή Ε.Μ.Π., για την τιµή που µου έκαναν να συµµετάσχουν στην επιτροπή εξέτασης της διπλωµατικής εργασίας. εν θα µπορούσα να παραλείψω να ευχαριστήσω επίσης όλα τα µέλη του Εργαστηρίου Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης για τη φιλοξενία στο χώρο εργασίας τους. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια µου, στην οποία και αφιερώνω την εργασία αυτή. Τους γονείς µου Πάρι και Ισαβέλλα Κατωπόδη για την άνευ όρων υποστήριξη και την αµέριστη συµπαράστασή τους καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών µου, και όχι µόνο. Αθανάσιος Π. Κατωπόδης

8

9 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι έντονες οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, που συµβαίνουν µε γοργούς ρυθµούς, είναι γεγονός ότι δεν αφήνουν ανεπηρέαστες τις παγκόσµιες χρηµατοοικονοµικές αγορές. Oι νέες αυτές συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί, µετέβαλαν τη φύση των χρηµατοοικονοµικών προβληµάτων αυξάνοντας σηµαντικά την πολυπλοκότητά τους. Η αυξηµένη αυτή πολυπλοκότητα που διέπει πλέον το χώρο της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης (Financial Management), καθιστά αναγκαία και την κατάλληλη προσαρµογή των διαδικασιών αντιµετώπισης των προβληµάτων λήψης χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων. Η αναγωγή του προβλήµατος της επενδυτικής απόφασης στη βελτιστοποίηση συναρτήσεων µίας µεταβλητής κρίνεται ανεπαρκής. Ιδιαιτέρως δε, το πρόβληµα της Σύνθεσης και Επιλογής Χαρτοφυλακίου παρουσιάζει έναν έντονο πολυδιάστατο χαρακτήρα, ο οποίος πρέπει να ληφθεί υπ όψιν στη διαδικασία αντιµετώπισής του. Το µεθοδολογικό πλαίσιο της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων προβάλλει ως ένα ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο για την υποστήριξη του αποφασίζοντα στο πρόβληµα του χαρτοφυλακίου. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας προτείνεται µία επιστηµονική µεθοδολογία, η οποία στοχεύει στην υποστήριξη του επενδυτή κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής Μετοχικών Τίτλων. Η προτεινόµενη µεθοδολογία στηρίζεται στις πολυκριτήριες µεθόδους ELECTRE TRI και ELECTRE III, οι οποίες αντιµετωπίζουν τις προβληµατικές της ταξινόµησης και της κατάταξης. Μέσω της χρήσης αυτών των µεθόδων, επιτυγχάνεται η αξιολόγηση µετοχικών τίτλων ως προς ένα πολυπληθές σύνολο κριτηρίων, το οποίο απαρτίζεται από χρηµατιστηριακούς, χρηµατοοικονοµικούς και ποιοτικούς δείκτες. Η µεθοδολογία που προτείνεται στην παρούσα εργασία εφαρµόζεται για την αξιολόγηση των µετοχών του χρηµατιστηριακού δείκτη ASE 140 του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και για την επιλογή ενός υποσυνόλου αυτών, το οποίο απαρτίζεται από τις πλέον αξιόλογες µετοχές για τη σύνθεση χρηµατιστηριακών µετοχικών χαρτοφυλακίων µακροπρόθεσµου επενδυτικού ορίζοντα. Λέξεις Κλειδιά Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση, Επιλογή και Σύνθεση Χαρτοφυλακίων, Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών, Επιχειρησιακή Έρευνα, Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων, Π.Α.Α., Θεωρία Σχέσεων Υπεροχής, ELECTRE TRI, ELECTRE III, Ταξινόµηση, Κατάταξη, Ανάλυση Συχνότητας.

10 ABSTRACT It is a fact that the intense economic, social and political changes, that eventuate rapidly, influence strongly the global financial markets. The consequence of these new conditions that arise is the change of the financial problems nature and the increase of their complexity. The increasing complexity, that rules the field of Financial Management, calls for the appropriate reorientation of the procedures dealing with the settlement of the financial decision making problems. The use of optimization of single-objective functions as a tool in order to deal with investment decision problems is judged as insufficient. Specifically, the Portfolio Composition and Selection Problem displays an obvious multidimensional character, that has to be taken into account in the problem s solution process. The methodological framework of Multicriteria Decision Analysis is considered as a particularly valuable tool for the support of the decision maker in the portfolio problem. The aim of this diploma thesis is the proposal of a scientific methodology for the support of the investor in the Stocks Valuation and Selection process. The proposed model is based on the multicriteria methods ELECTRE TRI and ELECTRE III, which deal with the problematiques of classification and ranking. The use of these methods allows the valuation of stocks considering a numerous set of criteria, consisted by stock-market, financial and qualitative indicators. The proposed methodology is applied to the evaluation of the stocks that consist the stockmarket index ASE 140 of Athens Stock Exchange, and also for the selection of the worthiest of them for the composition of long-term investment horizon stock portfolios. Keywords Financial Management, Portfolio Composition and Selection, Stocks Evaluation and Selection, Operational Research, Multicriteria Decision Analysis, MCDA, Outranking Relations Theory, ELECTRE TRI, ELECTRE III, Classification, Ranking, Frequency Analysis.

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Το Πρόβληµα Το Αντικείµενο και ο Στόχος της ιπλωµατικής Η Συµβολή της ιπλωµατικής Η οµή της ιπλωµατικής Το Πρόβληµα της Επιλογής και Σύνθεσης Χρηµατιστηριακών Μετοχικών Χαρτοφυλακίων Εισαγωγή Επιχειρησιακή Έρευνα και Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση Πολυκριτηριακή Ανάλυση και Επιλογή Χαρτοφυλακίου Ανάλυση Μέσου ιακύµανσης Θεµελιώδη Στατιστικά Μέτρα Ανάλυσης Χαρτοφυλακίων Αποτελεσµατικά Χαρτοφυλάκια Τεχνικές Υπολογισµού Βέλτιστου Μετώπου Απλοποιηµένες Προσεγγίσεις της ιαδικασίας Επιλογής Χαρτοφυλακίου Μοντέλο Απλού είκτη Μοντέλα Πολλαπλών εικτών Απλουστευµένες τεχνικές Καθορισµού Βέλτιστου Μετώπου Επιλογή Βέλτιστου Χαρτοφυλακίου Ανάλυση Χρησιµότητας Άλλα Μοντέλα Επιλογής Χαρτοφυλακίων Μοντέλα Ισορροπίας Κεφαλαιαγορών Το Μοντέλο Αποτίµησης Περιουσιακών Στοιχείων

12 .5.. Το Μοντέλο αντισταθµιστικής Αποτίµησης Περιουσιακών Στοιχείων...8 Βιβλιογραφία ου Κεφαλαίου Ανασκόπηση Συσχετιζόµενων Μεθοδολογιών Εισαγωγή Η Πολυδιάστατη Φύση του Προβλήµατος Χαρτοφυλακίου Το Μεθοδολογικό Πλαίσιο της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων Ανασκόπηση Μοντέλων Ανασκόπηση Κριτηρίων Βιβλιογραφία 3 ου Κεφαλαίου Προτεινόµενη Μεθοδολογία Εισαγωγή Αποτύπωση Συστήµατος Προτιµήσεων Αποφασίζοντα Επιλογή Κριτηρίων Προσδιορισµός Τεχνικών Παραµέτρων Τα Κριτήρια της Προτεινόµενης Μεθοδολογίας Παρουσίαση και Σχολιασµός των Κριτηρίων Οµαδοποίηση Κριτηρίων Σύγκριση µε Άλλες Μεθοδολογίες Συλλογή των Απαιτούµενων εδοµένων Πρώτη Φάση της Προτεινόµενης Μεθοδολογίας (Ταξινόµηση) Η Μέθοδος ELECTRE TRI Σενάρια και Επαναληπτική ιαδικασία Ανάλυση Συχνότητας Ταξινόµησης

13 4.6. εύτερη Φάση της Προτεινόµενης Μεθοδολογίας (Κατάταξη) Η Μέθοδος ELECTRE ΙΙΙ Σενάρια και Επαναληπτική ιαδικασία Ανάλυση Συχνότητας Κατάταξης Σχολιασµός..159 Βιβλιογραφία 4 ου Κεφαλαίου Εφαρµογή Προτεινόµενης Μεθοδολογίας Εισαγωγή Τα Χαρακτηριστικά του Πεδίου Εφαρµογής Το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Χρηµατιστηριακοί Κλάδοι Χρηµατιστηριακοί είκτες Συλλογή και Επεξεργασία των Απαιτούµενων εδοµένων Τα Σενάρια Η Εφαρµογή Αποτελέσµατα Ταξινόµησης Ανά Σενάριο Ανάλυση Συχνότητας Αποτελεσµάτων Ταξινόµησης Αποτελέσµατα Κατάταξης Ανά Σενάριο Ανάλυση Συχνότητας Αποτελεσµάτων Κατάταξης Τα Τελικά Αποτελέσµατα και ο Σχολιασµός τους Συµπεράσµατα και Προοπτικές Τα Πλεονεκτήµατα και οι υνατότητες της Προτεινόµενης Μεθοδολογίας Μελλοντικές Ερευνητικές Κατευθύνσεις

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...03 Παράρτηµα Α: Τα εδοµένα της Εφαρµογής...05 Παράρτηµα Β: Οι Κλάδοι του Χ.Α.Α...11

15

16

17 Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων Επιλογής και Σύνθεσης Χρηµατιστηριακών Μετοχικών Χαρτοφυλακίων 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

18 Αθανάσιος Π. Κατωπόδης

19 Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων Επιλογής και Σύνθεσης Χρηµατιστηριακών Μετοχικών Χαρτοφυλακίων Το Πρόβληµα Οι έντονες οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, που συµβαίνουν µε γοργούς ρυθµούς, είναι γεγονός ότι δεν αφήνουν ανεπηρέαστες τις παγκόσµιες χρηµατοοικονοµικές αγορές. Η γενική ρευστότητα και αστάθεια, που παρατηρείται στις περισσότερες εξ αυτών των χρηµατοοικονοµικών αγορών, στη σηµερινή εποχή, είναι ένα φαινόµενο που προβληµατίζει έντονα, τόσο τους χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές, όσο και τους επενδυτές. Παράλληλα όµως, οι νέες αυτές συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί, µετέβαλλαν τη φύση των χρηµατοοικονοµικών προβληµάτων αυξάνοντας σηµαντικά την πολυπλοκότητά τους. Το πλήθος των νέων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που είναι σήµερα διαθέσιµα σε επιχειρήσεις και οργανισµούς για την καλύτερη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων στους οποίους εκτίθενται, αλλά και για την πληρέστερη κάλυψη των χρηµατοδοτικών και επενδυτικών τους αναγκών, καθιστά εµφανή τη ριζική αναµόρφωση του ρόλου και της φύσης της χρηµατοοικονοµικής επιστήµης. Η αυξηµένη αυτή πολυπλοκότητα που διέπει πλέον το χώρο της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης (Financial Management), καθιστά αναγκαία και την κατάλληλη προσαρµογή των διαδικασιών αντιµετώπισης των προβληµάτων λήψης χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων. Οι εµπειρικές προσεγγίσεις είναι πλέον ανεπαρκείς, και σταδιακά, σε παγκόσµιο επίπεδο, εντοπίζεται η χρησιµότητα περισσότερο εµπεριστατωµένων αναλύσεων που βασίζονται σε σύγχρονες ποσοτικές µεθόδους, όπως η στατιστική, η βελτιστοποίηση, η πρόβλεψη, η προσοµοίωση, οι στοχαστικές διαδικασίες, η ασαφής λογική, τα νευρωνικά δίκτυα, αλλά και η πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων. Η διάδοση όλων αυτών των µαθηµατικών εργαλείων γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση µετά τη δεκαετία του 1950 και τη δηµοσίευση των εργασιών του Νοµπελίστα Harry Markowitz (195, 1959), ο οποίος διατύπωσε το πρόβληµα της σύνθεσης ενός χαρτοφυλακίου χρεογράφων ως ένα πρόβληµα τετραγωνικού µαθηµατικού προγραµµατισµού (quadratic mathematical programming). Έκτοτε, η συµβολή των εφαρµοσµένων µαθηµατικών, της οικονοµετρίας, της στατιστικής, της επιχειρησιακής έρευνας, της τεχνητής νοηµοσύνης, αλλά και της πληροφορικής υπήρξε καθοριστική για την αντιµετώπιση της αυξηµένης πολυπλοκότητας των προβληµάτων που απαντώνται στο χώρο της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης, σε συνδυασµό πάντα µε τις θεωρητικές εξελίξεις του χώρου αυτού. Το ενδιαφέρον για την εφαρµογή όλων αυτών των ποσοτικών προσεγγίσεων στην αντιµετώπιση προβληµάτων λήψης χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων έχει δύο κατευθύνσεις. Υπό την έννοια αυτή, οι χρηµατοοικονοµικοί ερευνητές επιζητούν την εφαρµογή καινοτόµων ποσοτικών µεθοδολογιών που θα τους οδηγήσουν στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των χρηµατοοικονοµικών προβληµάτων. Ταυτόχρονα όµως, οι µη χρηµατοοικονοµικοί ερευνητές οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους προαναφερθέντες χώρους αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα λήψης χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων ως ένα ιδιαίτερα σηµαντικό πεδίο πρακτικής εφαρµογής των αποτελεσµάτων της διεξαγόµενης θεωρητικής έρευνας. Η διαπίστωση αυτή δικαιολογείται στη βάση της αυξηµένης πρακτικής σηµασίας των προβληµάτων λήψης χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων, καθώς και της πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν.

20 4 Αθανάσιος Π. Κατωπόδης Τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν ιδιαίτερη «πρόκληση» για την εφαρµογή οποιασδήποτε µεθοδολογίας ποσοτικής ανάλυσης. Το γενικό θεµατικό πλαίσιο µέσα στο οποίο τοποθετείται η παρούσα εργασία είναι η ιαχείριση Χαρτοφυλακίου (Portfolio Management). Η θεωρία χαρτοφυλακίου κατέχει τα τελευταία πενήντα περίπου χρόνια κυρίαρχη θέση µέσα στο ευρύτερο πεδίο της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης, όσον αφορά στο ερευνητικό, αλλά και πρακτικό ενδιαφέρον που απολαµβάνει. Η διαδικασία της Επιλογής Χαρτοφυλακίου (Portfolio Selection) αποτελείται από δύο συνιστώσες. Στην πρώτη από αυτές, ο επενδυτής καλείται, από ένα σύνολο διαθέσιµων προς αγορά χρεογράφων, να ξεχωρίσει και να επιλέξει τα χρεόγραφα εκείνα που παρουσιάζουν το υψηλότερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Το στάδιο αυτό είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου τα εξεταζόµενα χρεόγραφα αφορούν µετοχές. Ο µεγάλος αριθµός µετοχών που διαπραγµατεύονται στις χρηµατιστηριακές αγορές, καθιστά προφανώς πολύ δύσκολη τη σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου διερευνώντας ταυτόχρονα τις εκατοντάδες ή και χιλιάδες µετοχές που είναι διαθέσιµες ως επενδυτικές επιλογές. Στο δεύτερο στάδιο, ο επενδυτής έχοντας εντοπίσει έναν περιορισµένο αριθµό κατάλληλων χρεογράφων, πρέπει να αποφασίσει σχετικά µε την κατανοµή του διαθέσιµου κεφαλαίου σε αυτά, συνθέτοντας έτσι το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο. Το πρόβληµα το οποίο φιλοδοξεί να αντιµετωπίσει η παρούσα εργασία είναι αυτό που περιγράφεται στην πρώτη συνιστώσα, και δεν είναι άλλο από το πρόβληµα Αξιολόγησης και Επιλογής Μετοχικών Τίτλων (Stock Evaluation and Selection). 1. Το Αντικείµενο και ο Στόχος της ιπλωµατικής Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, αναδεικνύεται η ανάγκη ανάπτυξης επιστηµονικών µεθοδολογιών, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στην πολυδιάστατη φύση του προβλήµατος αξιολόγησης και επιλογής µετοχών. Ο σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάπτυξη µίας ολοκληρωµένης µεθοδολογίας, η οποία θα υποστηρίζει τον επενδυτή κατά το πρόβληµα επιλογής µετοχών για τη σύνθεση µετοχικού χρηµατιστηριακού χαρτοφυλακίου. Η προτεινόµενη µεθοδολογία βασίζεται στη θεωρία της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων (ΠΑΑ, multicriteria decision aid, MCDA ή multicriteria decision making, MCDM). Η ΠΑΑ είναι ένας χώρος της επιχειρησιακής έρευνας (operational research, OR), ο οποίος έχει γνωρίσει ιδιαίτερη άνθηση τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η κύρια αιτία της εξέλιξης αυτής είναι η διαπίστωση ότι η επίλυση πολύπλοκων και ιδιαίτερα σηµαντικών προβληµάτων λήψης αποφάσεων δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιείται µέσω µιας µονόπλευρης και µονοδιάστατης ανάλυσης, η οποία οδηγεί σε υποδείγµατα που εστιάζουν σε ένα αντικείµενο / στόχο. Ένα τέτοιο πρόβληµα πολυδιάστατου χαρακτήρα είναι, προφανώς, το πρόβληµα αξιολόγησης και επιλογής µετοχών. Η ανάδειξη του µεθοδολογικού πλαισίου της ΠΑΑ ως του πλέον κατάλληλου για την αντιµετώπισή του προβλήµατος αυτού, είναι µία βασική πτυχή της παρούσας µελέτης. Αναλυτικότερα, η προτεινόµενη µεθοδολογία χωρίζεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο εξ αυτών, πραγµατοποιείται µία ταξινόµηση των µετοχών του υπό εξέταση συνόλου, µε βάση τις επιδόσεις τους σε ένα πλήθος κριτηρίων. Η συνιστώσα αυτή υλοποιείται µε

21 Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων Επιλογής και Σύνθεσης Χρηµατιστηριακών Μετοχικών Χαρτοφυλακίων 5 χρήση της µεθόδου ELECTRE TRI, η οποία ανήκει στην οικογένεια των µεθόδων της Θεωρίας Σχέσεων Υπεροχής (Outranking Relations Theory). Αποτέλεσµα της πρώτης συνιστώσας της προτεινόµενης µεθοδολογίας είναι η ταξινόµηση του αρχικού συνόλου µετοχών σε τρεις κατηγορίες: (α) µετοχές υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος, (β) µετοχές χαµηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος, (γ) µετοχές χαµηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια, οι µετοχές που ταξινοµήθηκαν στην κατηγορία «υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος» κατά την πρώτη συνιστώσα, αποτελούν το σύνολο εφαρµογής της δεύτερης συνιστώσας της προτεινόµενης µεθοδολογίας. Με χρήση της µεθόδου ELECTRE III της οικογένειας µεθόδων της Θεωρίας Σχέσεων Υπεροχής, πραγµατοποιείται κατάταξη φθίνοντος επενδυτικού ενδιαφέροντος των µετοχών αυτών. Το συνολικό αποτέλεσµα της προτεινόµενης µεθοδολογίας είναι ο προσδιορισµός ενός πλήθους µετοχών, οι οποίες κρίνονται ως οι πλέον κατάλληλες για να συµπεριληφθούν στο µετοχικό χαρτοφυλάκιο του επενδυτή. Το πεδίο εφαρµογής της προτεινόµενης µεθοδολογίας είναι ο δείκτης ASE-140 του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), ο οποίος αποτελείται από 140 µετοχικούς τίτλους υψηλής, µεσαίας και χαµηλής κεφαλαιοποίησης και θεωρείται ενδεικτικός του συνόλου της αγοράς, υπό την έννοια ότι η σύστασή του τον καθιστά αντιπροσωπευτικό του συνόλου των µετοχικών τίτλων που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α.Α. 1.3 Η Συµβολή της ιπλωµατικής Είναι ευνόητο ότι η ανάπτυξη µίας επιστηµονικά ισχυρής και εµπεριστατωµένης µεθοδολογίας για την αντιµετώπιση αξιολόγησης και επιλογής µετοχικών τίτλων έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα, καθώς τα οφέλη που µπορεί να λάβει κανείς, είναι πολλά. Τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την ύπαρξη µίας ολοκληρωµένης µεθοδολογίας για τον αποφασίζοντα µπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω βασικά σηµεία: Η προτεινόµενη µεθοδολογία θα βοηθήσει τους επενδυτές να διαπιστώσουν ποιες είναι εκείνες οι µεταβλητές που επηρεάζουν την απόδοση των µετοχών. Έτσι, θα τους επιτρέψει να αξιολογήσουν τις µετοχές µε βάση τους συγκεκριµένους δείκτες και συνεπώς να επιλέξουν τις κατάλληλες εκείνες µετοχές που θα συµµετέχουν στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου. Άρα η διαδικασία αυτή συντείνει στην επιτυχή πραγµατοποίηση του πρώτου σταδίου κατά την επιλογή και σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου, δηλαδή την επιλογή των πλέον καταλληλότερων χρεογράφων που θα συµµετέχουν σε αυτό. Η ταξινόµηση όµως στην οποία οδηγεί η προτεινόµενη µεθοδολογία βοηθάει τους επενδυτές όχι µόνο κατά την επιλογή ενός χαρτοφυλακίου, αλλά επίσης και στη λήψη ορθότερων αποφάσεών τους στο µέλλον. Για παράδειγµα, εάν εξάγεται το συµπέρασµα ότι ένας συγκεκριµένος δείκτης έχει άµεση συσχέτιση µε τις αποδόσεις των µετοχών, µπορεί ο επενδυτής να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις, όσον αφορά τον τρόπο δράσης του. Η προτεινόµενη µεθοδολογία υποστηρίζει όχι µόνο τους επενδυτές, αλλά και τα στελέχη των χρηµατιστηριακών εταιρειών, καθώς τους παρέχει τη δυνατότητα επιστηµονικά εµπεριστατωµένης υποστήριξης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης µίας µετοχής.

22 6 Αθανάσιος Π. Κατωπόδης ιευκολύνει τους χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές στην εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων για τις ιδιότητες που τυχόν παρουσιάζουν οι µετοχές που ανήκουν στην ίδια κατηγορία ταξινόµησης, καθώς και για τις διαφορές που είναι δυνατό να υπάρχουν µεταξύ των µετοχών που ταξινοµούνται σε διαφορετικές κατηγορίες. Έτσι, σηµαντικά στατιστικά και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µπορούν να προκύψουν για τις ιδιότητες που παρουσιάζουν όλες οι µετοχές που ανήκουν στην ίδια κατηγορία ταξινόµησης. Είναι δυνατό να εξαχθεί ένα µέτρο των επιδόσεων των επιχειρήσεων, όσον αφορά την πορεία των µετοχών τους στη χρηµατιστηριακή αγορά, αλλά επίσης και ένα µέτρο σύγκρισης των επιχειρήσεων. Η επιρροή στην απόδοση µίας µετοχής µπορεί να θεωρηθεί στα πλαίσια ενός συστήµατος ανάδρασης για την επιχείρηση, δεδοµένου ότι οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες έχουν άµεση συσχέτιση µε την πορεία της µετοχής στο χρηµατιστήριο. Το πλέον σηµαντικό πλεονέκτηµα, ωστόσο, της προτεινόµενης µεθοδολογίας, είναι η δυνατότητα προσαρµογής αυτής στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του αποφασίζοντα. Παραµερίζοντας την παρωχηµένη και µη-ρεαλιστική υπόθεση περί «τυπικού επενδυτή», η προτεινόµενη µεθοδολογία διαµορφώνεται µε βάση τις προτιµήσεις του επενδυτή, στη µοντελοποίηση των οποίων δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. 1.4 Η οµή της ιπλωµατικής Η παρούσα εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια, το καθένα εκ των οποίων συµβάλλει κατά τον πληρέστερο δυνατό τρόπο στην αποτελεσµατική παρουσίαση του προβλήµατος και στην ανάδειξη της µεθοδολογίας που προτείνεται για την αντιµετώπισή του. Ήδη, στο πρώτο κεφάλαιο πραγµατοποιήθηκε µία εκτεταµένη εισαγωγή στο αντικείµενο και στους στόχους της µελέτης αυτής. Περιγράφηκε µε συντοµία το πρόβληµα το οποίο καλείται να αντιµετωπίσει η προτεινόµενη µεθοδολογία, η εφαρµογή που πραγµατοποιήθηκε στη συγκεκριµένη εργασία, καθώς και η σηµασία της προτεινόµενης µεθοδολογίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο ορίζεται πλήρως το πρόβληµα το οποίο καλείται να αντιµετωπίσει η µεθοδολογία που προτείνει η παρούσα εργασία. Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται µία εκτενής ανασκόπηση όλων των εξελίξεων των τελευταίων πενήντα περίπου ετών στη Θεωρία της ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου. Η παρουσίαση αυτή είναι πλήρης και µαθηµατικά αυστηρή, ενώ σε πολλά σηµεία της δίνεται µία πλούσια βιβλιογραφική περιγραφή των έως τώρα σχετικών ερευνών. Στα πλαίσια αυτής γίνεται λόγος για το µοντέλο µέσου-διασποράς του Markowitz, τα µοντέλα ενός και πολλαπλών δεικτών, τη συνάρτηση χρησιµότητας του επενδυτή, τα µοντέλα ισορροπίας κεφαλαιαγορών (CAPM και ΑΡΤ) κ.ά. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάδειξη της πολυδιάστατης φύσης του προβλήµατος και, ως εκ τούτου, η αποτελεσµατική αιτιολόγηση της χρήσης της πολυκριτηριακής ανάλυσης για την αντιµετώπισή του. Ακόµη, στο τρίτο κεφάλαιο περιέχεται µία πληρέστατη καταγραφή και ανασκόπηση του συνόλου των µεθοδολογιών της πολυκριτηριακής ανάλυσης που έχουν κατά καιρούς προταθεί από

23 Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων Επιλογής και Σύνθεσης Χρηµατιστηριακών Μετοχικών Χαρτοφυλακίων 7 διάφορους ερευνητές για την αντιµετώπιση προβληµάτων χρηµατοοικονοµικής απόφασης και ιδιαιτέρως του προβλήµατος επιλογής χαρτοφυλακίου. Στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας περιγράφεται αναλυτικά η προτεινόµενη µεθοδολογία. Συγκεκριµένα, περιγράφεται η διαδικασία προσδιορισµού των απαραίτητων παραµέτρων και παρουσιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των µετοχών, καθώς και οι δύο συνιστώσες της µεθοδολογίας και τα επιµέρους στοιχεία αυτών. Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της προτεινόµενης µεθοδολογίας σε ένα σύνολο µετοχών του Χρηµατιστηρίου αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.). Αφού παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά του πεδίου εφαρµογής, ακολουθεί λεπτοµερής παρουσίαση των αποτελεσµάτων, η οποία ακολουθεί το πρότυπο του τετάρτου κεφαλαίου. Τέλος, πραγµατοποιείται σχολιασµός και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της εφαρµογής. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά συµπεράσµατα, συνοψίζονται τα βασικά αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν από την εφαρµογή που πραγµατοποιήθηκε και προτείνονται µελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις.

24 8 Αθανάσιος Π. Κατωπόδης

25 Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων Επιλογής και Σύνθεσης Χρηµατιστηριακών Μετοχικών Χαρτοφυλακίων 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

26 10 Αθανάσιος Π. Κατωπόδης

27 Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων Επιλογής και Σύνθεσης Χρηµατιστηριακών Μετοχικών Χαρτοφυλακίων 11.1 Εισαγωγή Στην εισαγωγική παράγραφο αυτού του κεφαλαίου οριοθετείται και παρουσιάζεται το πρόβληµα που καλείται να αντιµετωπίσει η µεθοδολογία που προτείνεται στα επόµενα κεφάλαια. Τα τελευταία πενήντα χρόνια, η επιχειρησιακή έρευνα έχει αποτελέσει πολύτιµο εργαλείο υποστήριξης του αποφασίζοντα στα χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα απόφασης. Μέσα στο ευρύτερο πεδίο των προβληµάτων χρηµατοοικονοµικής απόφασης (financial management decision problems), το πρόβληµα της διαχείρισης και επιλογής χαρτοφυλακίου (portfolio management and selection problem) έχει ξεχωρίσει ως ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα ερευνητικά, και όχι µόνο, αντικείµενα. Ωστόσο, οι ιδιαιτερότητες του προβλήµατος αυτού, καθιστούν αναγκαία µία ρεαλιστική και πολυδιάστατη προσέγγιση του. Έτσι, η πολυκριτηριακή ανάλυση αποφάσεων (ΠΑΑ, multicriteria decision aid, MCDA ή multicriteria decision making, MCDM) αναδεικνύεται ως ένα εργαλείο ιδιαίτερης σπουδαιότητας για τη µοντελοποίηση του προβλήµατος του χαρτοφυλακίου και την υποστήριξη του αποφασίζοντα. Επιπλέον, η ΠΑΑ µε τη σειρά της επηρεάζει τη θεωρία χαρτοφυλακίου και διαµορφώνει νέους ορίζοντες και αντιλήψεις..1.1 Επιχειρησιακή Έρευνα και Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση Η παγκοσµιοποίηση των χρηµατοοικονοµικών αγορών, ο αυξανόµενος ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων και οι ραγδαίες οικονοµικές, κοινωνικοπολιτικές και

28 1 Αθανάσιος Π. Κατωπόδης τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών, έχουν οδηγήσει στην αυξηµένη πολυπλοκότητα του επιχειρηµατικού και οικονοµικού περιβάλλοντος. Το στοιχείο αυτό έχει προάγει τη χρηµατοοικονοµική διοίκηση (financial management), έναν από τους ευρύτερους και ταχύτερα εξελισσόµενους χώρους της σύγχρονης διοικητικής επιστήµης, σε ένα από τα πλέον βασικά συστατικά στοιχεία της βιώσιµης ανάπτυξης κάθε επιχείρησης και οργανισµού. Ο ρόλος της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης καλύπτει όλες τις πτυχές της σύγχρονης επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε θέµατα επενδύσεων, χρηµατοδότησης αλλά και σε θέµατα που αφορούν τη σχέση των επιχειρήσεων µε τους µετόχους τους (µερισµατική πολιτική). Παράλληλα όµως, οι νέες αυτές συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί, µετέβαλλαν τη φύση των χρηµατοοικονοµικών προβληµάτων αυξάνοντας σηµαντικά την πολυπλοκότητά τους. Το πλήθος των νέων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που είναι σήµερα διαθέσιµα σε επιχειρήσεις και οργανισµούς για την καλύτερη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων στους οποίους εκτίθενται, αλλά και για την πληρέστερη κάλυψη των χρηµατοδοτικών και επενδυτικών τους αναγκών, καθιστά εµφανή τη ριζική αναµόρφωση του ρόλου και της φύσης της χρηµατοοικονοµικής επιστήµης. Η αυξηµένη αυτή πολυπλοκότητα που διέπει πλέον το χώρο της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης, καθιστά αναγκαία και την κατάλληλη προσαρµογή των διαδικασιών αντιµετώπισης των προβληµάτων λήψης χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων. Οι εµπειρικές προσεγγίσεις είναι πλέον ανεπαρκείς, και σταδιακά, σε παγκόσµιο επίπεδο, εντοπίζεται η χρησιµότητα περισσότερων εµπεριστατωµένων αναλύσεων βασιζόµενες σε σύγχρονες ποσοτικές µεθόδους, όπως η στατιστική, η βελτιστοποίηση, η πρόβλεψη, η προσοµοίωση, οι στοχαστικές διαδικασίες, η ασαφής λογική, τα νευρωνικά δίκτυα, αλλά και η πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων. Η διάδοση όλων αυτών των µαθηµατικών εργαλείων γνώρισε ιδιαίτερη διάδοση µετά τη δεκαετία του 1950 και τη δηµοσίευση των εργασιών του Νοµπελίστα Harry Markowitz (195, 1959), ο οποίος διατύπωσε το πρόβληµα της σύνθεσης ενός χαρτοφυλακίου χρεογράφων ως ένα πρόβληµα τετραγωνικού µαθηµατικού προγραµµατισµού (quadratic mathematical programming). Έκτοτε, η συµβολή των εφαρµοσµένων µαθηµατικών, της οικονοµετρίας, της στατιστικής, της επιχειρησιακής έρευνας, της τεχνητής νοηµοσύνης, αλλά και της πληροφορικής υπήρξε καθοριστική για την αντιµετώπιση της αυξηµένης πολυπλοκότητας των προβληµάτων που απαντώνται στο χώρο της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης, σε συνδυασµό πάντα µε τις θεωρητικές εξελίξεις του χώρου αυτού. Το ενδιαφέρον για την εφαρµογή όλων αυτών των ποσοτικών προσεγγίσεων στην αντιµετώπιση προβληµάτων λήψης χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων έχει δύο κατευθύνσεις. Υπό την έννοια αυτή, οι χρηµατοοικονοµικοί ερευνητές επιζητούν την εφαρµογή καινοτόµων ποσοτικών µεθοδολογιών που θα τους οδηγήσουν στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των χρηµατοοικονοµικών προβληµάτων. Ταυτόχρονα όµως, οι µη χρηµατοοικονοµικοί ερευνητές οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους προαναφερθέντες χώρους αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα λήψης χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων ως ένα ιδιαίτερα σηµαντικό πεδίο πρακτικής εφαρµογής των αποτελεσµάτων της διεξαγόµενης θεωρητικής έρευνας. Η διαπίστωση αυτή δικαιολογείται στη βάση της αυξηµένης πρακτικής σηµασίας των προβληµάτων λήψης χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων, καθώς και της πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν.

29 Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων Επιλογής και Σύνθεσης Χρηµατιστηριακών Μετοχικών Χαρτοφυλακίων 13 Τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν ιδιαίτερη «πρόκληση» για την εφαρµογή οποιασδήποτε µεθοδολογίας ποσοτικής ανάλυσης. Στη µελέτη των Ashford et al. (1988) εξετάζεται προσεκτικά η συµβολή της επιχειρησιακής έρευνας στην αντιµετώπιση των προβληµάτων χρηµατοοικονοµικής απόφασης, σε επίπεδο τόσο βραχυπρόθεσµων προβληµάτων (διαχείριση ρευστών) όσο και µακροπρόθεσµων (επένδυση κεφαλαίων). Σύµφωνα µε τους συγγραφείς, η αυξανόµενη πολυπλοκότητα των προβληµάτων χρηµατοοικονοµικής απόφασης αναδεικνύει την σπουδαιότητα της επιχειρησιακής έρευνας για την επίλυσή τους. Ένας µεγάλος αριθµός προβληµάτων λήψης χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων, παρουσιάζει ισχυρή πολυκριτηριακή φύση, µε πιο χαρακτηριστικά τα ακόλουθα παραδείγµατα: 1. Πρόβλεψη της πτώχευσης των επιχειρήσεων: διαχωρισµός µεταξύ των µη βιώσιµων και των βιώσιµων επιχειρήσεων. Η ώθηση στο χώρο της πρόβλεψης της πτώχευσης των επιχειρήσεων δόθηκε από την εργασία του Altman (1968), ο οποίος διερεύνησε τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός υποδείγµατος πολλαπλών χρηµατοοικονοµικών δεικτών χρησιµοποιώντας τη γραµµική διακριτική ανάλυση. Η εργασία αυτή αποτέλεσε το έναυσµα για την εφαρµογή µιας σειράς άλλων στατιστικών και οικονοµετρικών προσεγγίσεων, όπως της τετραγωνικής διακριτικής ανάλυσης (Altman et al., 1977), της ανάλυσης οµαδοποίησης [Jensen (1971), Gupta και Huefner (197)], του λογιστικού υποδείγµατος πιθανότητας [Martin (1977), Ohlson (1980), Zavgren (1985), Peel (1987), Keasey et al. (1990)], του κανονικού υποδείγµατος πιθανότητας [Zmijewski (1984), Casey et al. (1986), Skogsvik (1990)], της ανάλυσης επιβίωσης (Luoma και Laitinen, 1991), κ.ά. Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ερευνητές του χώρου παρουσίασαν την εφαρµογή των σύγχρονων µεθοδολογικών εξελίξεων από τους χώρους της επιχειρησιακής έρευνας και της τεχνητής νοηµοσύνης. Αναλυτικότερα, οι εφαρµογές του µαθηµατικού προγραµµατισµού (Gupta et al., 1990), των έµπειρων συστηµάτων [Elmer και Borowski (1988), Messier και Hansen (1988)], της µηχανικής µάθησης (Frydman et al., 1985), των προσεγγιστικών συνόλων [Slowinski και Zopounidis (1995), Dimitras et al. (1999)], των νευρωνικών δικτύων [Wilson και Sharda (1994), Boritz και Kennedy (1995)], και της πολυκριτήριας ανάλυσης [Zopounidis (1987), Andenmatten (1995), Dimitras et al. (1995), Zopounidis (1995), Zopounidis και Dimitras (1998)] έδειξαν ότι τα νέα αυτά µεθοδολογικά εργαλεία είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία το πρόβληµα της πρόβλεψης της πτώχευσης των επιχειρήσεων. Αναλυτική καταγραφή της µέχρι σήµερα έρευνας στο χώρο αυτό παρουσιάζεται στα βιβλία του Altman (1993), των Zopounidis και Dimitras (1998), καθώς και στις εργασίες των Keasey και Watson (1991), Dimitras et al. (1996), Altman και Saunders (1998).. Εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων: διαχωρισµός µεταξύ των επιχειρήσεων που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν χωρίς να υπάρχει κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων που τους δηµιουργεί ο δανεισµός (default risk), από τις επιχειρήσεις για τις οποίες ο κίνδυνος αυτός είναι αυξηµένος. Σε ερευνητικό επίπεδο, ευρεία υπήρξε µέχρι σήµερα η χρησιµοποίηση στατιστικών προσεγγίσεων. Αναλυτική ανασκόπηση των

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 3: Θεωρία Χαρτοφυλακίου Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου. Ενότητα # 3: Θεωρία Χαρτοφυλακίου Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ενότητα # 3: Θεωρία Χαρτοφυλακίου Διδάσκων: Σπύρος Σπύρου Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλ. Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ε01 Εισαγωγή Χάρης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 13

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Κεφάλαιο : Εισαγωγή... 9. Είδη των προβλημάτων λήψης αποφάσεων... 9.2 Το πρόβλημα της ταξινόμησης και η σημασία του... 24.3 Γενικό περίγραμμα των μεθοδολογιών ταξινόμησης... 29.4

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλ. Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ε01 Εισαγωγή Χάρης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκριτήρια Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων

Πολυκριτήρια Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων Πολυκριτήρια Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων Χριστίνα Ευαγγέλου, Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece {chriseva, nikos}@mech.upatras.gr ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλ. Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ε09 Πολυκριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Χαρτοφυλακίου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Θεωρία Χαρτοφυλακίου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θεωρία Χαρτοφυλακίου ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ by Dr. Stergios Athianos 1- ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Τοποθέτηση συγκεκριμένου ποσού με στόχο να αποκομίσει ο επενδυτής μελλοντικές αποδόσεις οι οποίες θα τον αποζημιώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Σάνδρα Κοέν, Εύη Νεοφύτου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μιχάλης Δούμπος, Κωσταντίνος Ζοπουνίδης Πολυτεχνείο Κρήτης S. Cohen, M. Doumpos,

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.)

O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL O ΕΙΚΤΗΣ PRICE EARNINGS GROWTH (P.E.G.) Με την ευγενική χορηγία O δείκτης αποτίµησης που συνδυάζει το λόγο «Τιµή προς Κέρδη ανά Μετοχή» µε τους διαχρονικούς ρυθµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (1) 1 Προέλευση και ιστορία της Επιχειρησιακής Έρευνας Αλλαγές στις επιχειρήσεις Τέλος του 19ου αιώνα: βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Εισαγωγή Ο σκοπός της διαχείρισης του ενεργητικού και παθητικού μιας τράπεζας είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων. Η επίτευξη αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.)

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) Μάθημα Επιλογής Γενικό ΜΒΑ (Γ Εξάμηνο) Ανάλυση Επενδύσεων και Διοίκηση Χαρτοφυλακίου Εισηγητές: Αθανάσιος Γ. Νούλας Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 13: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 4: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμή Αγοράς Αξιογράφου. Υποδείγματα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων

Γραμμή Αγοράς Αξιογράφου. Υποδείγματα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων Γραμμή Αγοράς Αξιογράφου Υποδείγματα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων Η Γραμμή Αγοράς Αξιογράφου (Security Market Line-SML) Αν ένα αξιόγραφο προστεθεί σ ένα καλά διαφοροποιημένο χαρ/κιο, ο κίνδυνος που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Τυπικό Εξάμηνο: Δ Αλέξιος Πρελορέντζος Εισαγωγή Ορισμός 1 Η συστηματική εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και επιλογή δράσης (έργου)

Αξιολόγηση και επιλογή δράσης (έργου) Αξιολόγηση και επιλογή δράσης (έργου) Η διαδικασία για αξιολόγηση ξεχωριστών δράσεων, έργων ή ομάδων έργων και η επιλογή υλοποίησης μερικών από αυτών, για την επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού της επιχείρησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση

Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση Εφαρμοσμένη Βελτιστοποίηση Ενότητα 1: Το πρόβλημα της βελτιστοποίησης Καθηγητής Αντώνιος Αλεξανδρίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκριτηριακός Γραμμικός Προγραμματισμός. Συστήματα Αποφάσεων Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης

Πολυκριτηριακός Γραμμικός Προγραμματισμός. Συστήματα Αποφάσεων Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Πολυκριτηριακός Γραμμικός Προγραμματισμός Πολλαπλά κριτήρια στη λήψη απόφασης Λήψη Αποφάσεων με Πολλαπλά Κριτήρια Διακριτό σύνολο επιλογών Συνεχές σύνολο επιλογών Πολυκριτηριακή Ανάλυση (ELECTRE, Promethee,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 9: Αποτίμηση κοινών μετοχών Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων Ι

Αναγνώριση Προτύπων Ι Αναγνώριση Προτύπων Ι Ενότητα 1: Μέθοδοι Αναγνώρισης Προτύπων Αν. Καθηγητής Δερματάς Ευάγγελος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη. MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική

Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη. MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104

ΘΕΜΑ 3 Επομένως τα μερίσματα για τα έτη 2015 και 2016 είναι 0, 08 0,104 ΘΕΜΑ 3 ΙΑ) Η οικονομική αξία της μετοχής BC θα υπολογιστεί από το συνδυασμό των υποδειγμάτων α) D D προεξόφλησης IV για τα πρώτα έτη 05 και 06 και β) σταθερής k k αύξησης μερισμάτων D IV (τυπολόγιο σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα µαθήµατος

Περιεχόµενα µαθήµατος Περιεχόµενα µαθήµατος Λήψη αποφάσεων Ειδικά θέµατα (προγραµµατισµός κι έλεγχος παραγωγής, ανάλυση χρονοσειρών, διαχείριση κι έλεγχος αποθεµάτων, κ.ά.) Ορισµός, στόχοι και µορφές επιχειρήσεων και Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Μεθοδολογία της Έρευνας ΕΙΚΟΝΑ 1-1 Μεθοδολογία της έρευνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή Μεθοδολογία της Έρευνας ΕΙΚΟΝΑ 1-1 Μεθοδολογία της έρευνας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή Η Μεθοδολογία της Έρευνας (research methodology) είναι η επιστήμη που αφορά τη μεθοδολογία πραγματοποίησης μελετών με συστηματικό, επιστημονικό και λογικό τρόπο, με σκοπό την παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλ. Βιομηχανικών Διατάξεων & Συστημάτων Αποφάσεων Πολυκριτηριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ε07 Η μέθοδος ELECTRE

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 15 Κεφάλαιο 1: Ο κύκλος εκμετάλλευσης μιας βιομηχανικής επιχείρησης και η γενική λογιστική... 19

Πρόλογος... 15 Κεφάλαιο 1: Ο κύκλος εκμετάλλευσης μιας βιομηχανικής επιχείρησης και η γενική λογιστική... 19 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Κεφάλαιο 1: Ο κύκλος εκμετάλλευσης μιας βιομηχανικής επιχείρησης και η γενική λογιστική... 19 Μερικές βασικές έννοιες... 19 Ίδρυση της επιχείρησης και αρχική χρηματοδότηση...20

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Ακαδημαϊκό έτος: Άσκηση : «Πολυκριτήρια Μέθοδος UTADIS»

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Ακαδημαϊκό έτος: Άσκηση : «Πολυκριτήρια Μέθοδος UTADIS» «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Ακαδημαϊκό έτος: 2006-2007 Άσκηση : «Πολυκριτήρια Μέθοδος UTADIS» Στοιχεία Φοιτητή: Ζυγομήτρος Αθανάσιος Π 0473 thor4bp@gmal.com Υπεύθυνος Καθηγητής: Σίσκος Ι. Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΤΟΜΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΟΟΔΟΑΟΓΙΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 3: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΕΤΛΕΣΤΗ BETA Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση προβληµάτων

Μοντελοποίηση προβληµάτων Σχεδιασµός Αλγορίθµων Ακέραιος προγραµµατισµός Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Μη Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Σχεδιασµός Αλγορίθµων Ακέραιος προγραµµατισµός Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Μη Αποδοτικοί Αλγόριθµοι Θεωρία γράφων

Διαβάστε περισσότερα

Η Επόµενη Ηµέρα των Ελληνικών Τραπεζικών Μετοχών

Η Επόµενη Ηµέρα των Ελληνικών Τραπεζικών Μετοχών Παρασκευή 31 Μαϊου 2013 Η Επόµενη Ηµέρα των Ελληνικών Τραπεζικών Μετοχών Η πρόσφατη σηµαντική άνοδος και στη συνέχεια έντονη διακύµανση των ελληνικών τραπεζικών µετοχών ενόψει και εν µέσω αυξήσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής Πανεπιστήµιο Κύπρου Χρήστος Παντσίδης Παναγιώτης Σπύρου Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε :

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απευθύνεται σε επενδυτές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασµό µε άµεση ρευστότητα για βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Αθήνα, Οκτώβριος 2016 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΙΤΟΝΟΕΙΔΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Καλύβας Θ., Ζέρβας Ε.¹ ¹ Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤHΜΑΤΑ ΑΠΟΦAΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓH

ΣΥΣΤHΜΑΤΑ ΑΠΟΦAΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓH ΣΥΣΤHΜΑΤΑ ΑΠΟΦAΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓH Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διοίκηση Παραγωγής & Συστημάτων Υπηρεσιών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρησιακή Έρευνα Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Γραμμικό Προγραμματισμό (1 ο μέρος) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικός κίνδυνος

Επενδυτικός κίνδυνος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

«Ο κύριος στόχος δεν είναι να ανακαλύψουµε

«Ο κύριος στόχος δεν είναι να ανακαλύψουµε Η Πολυκριτηριακή αξιολόγηση στη διαδικασία λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων Πολυκριτηριακή ανάλυση «Ο κύριος στόχος δεν είναι να ανακαλύψουµε µια λύση αλλά να δηµιουργήσουµε ή να κατασκευάσουµε κάτι το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Μανώλης Χριστοφάκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 3

Asset & Liability Management Διάλεξη 3 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 3 Cash-flow matching Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1.2 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...6 1.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...9 1.4 ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.1 ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ...11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Κυριότερες Μέθοδοι Αποτίµησης & η ιαδικασία Εξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη μιας προσαρμοστικής πολιτικής αντικατάστασης αρχείων, με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών EMΠ

Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών EMΠ Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών EMΠ Ανάπτυξη μοντέλου βελτιστοποίησης της κατανομής πόρων για την συντήρηση των λιμένων της Ελλάδας Σωτήριος Χαριζόπουλος Επιβλέποντες: Γιώργος Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

Case 04: Επιλογή Χαρτοφυλακίου IΙ «Null Risk Securities» ΣΕΝΑΡΙΟ

Case 04: Επιλογή Χαρτοφυλακίου IΙ «Null Risk Securities» ΣΕΝΑΡΙΟ Case 04: Επιλογή Χαρτοφυλακίου IΙ «Null Risk Securities» ΣΕΝΑΡΙΟ εκαετές πρόγραµµα επενδύσεων Οκτώ επενδυτικές ευκαιρίες Έντοκα γραµµάτια δηµοσίου, κοινές µετοχές εταιρειών, οµόλογα οργανισµών κ.ά. H επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Διαχείρισης Επενδύσεων (Investment Management Process)

Διαδικασία Διαχείρισης Επενδύσεων (Investment Management Process) Διαδικασία Διαχείρισης Επενδύσεων (Investment Management Process) 1. Καθορισμός Επενδυτικών στόχων (Setting Investment Objectives) Ιδιώτες επενδυτές (Individual Investors) Θεσμικοί επενδυτές (Institutional

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Tίτλος: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ FINANCIAL MANAGEMENT Σχεδιασμός εξωφύλλου Σελιδοποίηση: Αθηνόδωρος Παπαϊωαννίδης Εκτύπωση: Proforma ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Copyright : Βασίλειος Φ. Φίλιος Copyright 2016: Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι χρήσης των ETFs

Τρόποι χρήσης των ETFs ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Τρόποι χρήσης των ETFs Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Απρίλιος 2010 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Χάρης Δούκας, Πάνος Ξυδώνας, Ιωάννης Ψαρράς

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Χάρης Δούκας, Πάνος Ξυδώνας, Ιωάννης Ψαρράς Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Υπολογιστών ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΕΙΣΜΟΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΕΙΣΜΟΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 2015 Copyright Μιχαήλ Χατζηνικόλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι κατά τα αρχικά στάδια της επενδυτικής δραστηριότητας και πολύ πριν από την ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής επιστήμης και διαχείρισης, το επενδυτικό κοινό

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Λύσεις αντιστρόφων προβλημάτων.

1.4 Λύσεις αντιστρόφων προβλημάτων. .4 Λύσεις αντιστρόφων προβλημάτων. Ο τρόπος παρουσίασης της λύσης ενός αντίστροφου προβλήµατος µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τη «φιλοσοφία» επίλυσης που ακολουθείται και τη δυνατότητα παροχής πρόσθετης

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1 γ Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 6: «ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ευκαιρία είναι η επένδυσή σας να ακολουθεί ένα μέσο-μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι μια ευκαιριακή νοοτροπία. Γιατί καθετί ευκαιριακό δεν σας εγγυάται το μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1. Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου.

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Εισηγήτρια: Άρτεμις Παναγιωτοπούλου Διάρκεια Σεμιναρίου: 8 ώρες Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Στατιστικά κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων Παράδειγμα Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δίνει τις ροές επενδυτικών σχεδίων λήξης μιας περιόδου στο μέλλον, όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρησιακή Έρευνα Ενότητα 5: Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού (1 ο μέρος) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ EΡΕΥΝΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ EΡΕΥΝΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ EΡΕΥΝΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1. Κ. Πραματάρη, Δ.Ε.Τ. / Ο.Π.Α. The

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ. Δρ. Τσιρίµπα Αθηνά Εισαγωγή

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ. Δρ. Τσιρίµπα Αθηνά Εισαγωγή ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δρ. Τσιρίµπα Αθηνά Εισαγωγή ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά µε την ερευνητική µεθοδολογία που είναι απαραίτητες για την κατανόηση, τη διαµόρφωση και την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία & Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή του Σαράντη το προηγούµενο µήνα κινήθηκε έντονα καθοδικά και οδηγήθηκε στη µακροχρόνια γραµµή στήριξής της και το επίπεδο των 6 ευρώ. Είναι πολύ πιθανό να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Δημήτριος Βασιλείου Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Νικόλαος Ηρειώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 1 Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ονοματεπώνυμο φοιτητή. Γεώργιος Καπώλης (ΜΧΑΝ 1021)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ονοματεπώνυμο φοιτητή. Γεώργιος Καπώλης (ΜΧΑΝ 1021) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχέση μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης μετοχών, χρηματιστηριακής αξίας και δείκτη P/E Ονοματεπώνυμο φοιτητή (ΜΧΑΝ 1021) Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Διακογιάννης Επιτροπή: Εμμανουήλ Τσιριτάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα