ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ"

Transcript

1

2

3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΤΩΠΟ ΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Εγκρίθηκε από την τριµελή εξεταστική επιτροπή την ΜΕΝΤΖΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.... ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.... ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 007

4 ... ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΤΩΠΟ ΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Copyright Αθανάσιος Π. Κατωπόδης, 007 Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανοµή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα. Ερωτήµατα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

5 «Λίγες ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν µελετηθεί τόσο πολύ, από τόσο διαφορετικές πλευρές και τόσο διαφορετικούς τρόπους, όσο η αγορά και η πώληση µετοχών» Robert Edward & John Magee, Technical Analysis of Stock Trends, 199.

6

7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον κ. Ιωάννη Ψαρρά, Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π., του οποίου οι διαλέξεις στα πλαίσια των προπτυχιακών µαθηµάτων «Συστήµατα Αποφάσεων» και «Συστήµατα Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης» µε παρακίνησαν να εργαστώ περαιτέρω στην ερευνητική περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας και των Συστηµάτων Αποφάσεων. Επιπλέον, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τις κατευθύνσεις και τις πολύτιµες συµβουλές του που έπαιξαν σηµαίνοντα ρόλο στην εκπόνηση της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, αλλά και στη γενικότερη πορεία µου τα τελευταία δύο έτη. Ιδιαίτερη µνεία επίσης οφείλω στον Υποψήφιο ιδάκτορα του Εργαστηρίου Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης, κ. Π. Ξυδώνα, του οποίου οι συµβουλές και η καθοδήγηση αποτέλεσαν λύση σε πολλά εµπόδια που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συγγραφής της παρούσας εργασίας. Ευχαριστώ ακόµη τον κ. Γ. Μέντζα, Καθηγητή Ε.Μ.Π., και τον κ.. Ασκούνη, Επίκουρο Καθηγητή Ε.Μ.Π., για την τιµή που µου έκαναν να συµµετάσχουν στην επιτροπή εξέτασης της διπλωµατικής εργασίας. εν θα µπορούσα να παραλείψω να ευχαριστήσω επίσης όλα τα µέλη του Εργαστηρίου Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης για τη φιλοξενία στο χώρο εργασίας τους. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια µου, στην οποία και αφιερώνω την εργασία αυτή. Τους γονείς µου Πάρι και Ισαβέλλα Κατωπόδη για την άνευ όρων υποστήριξη και την αµέριστη συµπαράστασή τους καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών µου, και όχι µόνο. Αθανάσιος Π. Κατωπόδης

8

9 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι έντονες οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, που συµβαίνουν µε γοργούς ρυθµούς, είναι γεγονός ότι δεν αφήνουν ανεπηρέαστες τις παγκόσµιες χρηµατοοικονοµικές αγορές. Oι νέες αυτές συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί, µετέβαλαν τη φύση των χρηµατοοικονοµικών προβληµάτων αυξάνοντας σηµαντικά την πολυπλοκότητά τους. Η αυξηµένη αυτή πολυπλοκότητα που διέπει πλέον το χώρο της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης (Financial Management), καθιστά αναγκαία και την κατάλληλη προσαρµογή των διαδικασιών αντιµετώπισης των προβληµάτων λήψης χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων. Η αναγωγή του προβλήµατος της επενδυτικής απόφασης στη βελτιστοποίηση συναρτήσεων µίας µεταβλητής κρίνεται ανεπαρκής. Ιδιαιτέρως δε, το πρόβληµα της Σύνθεσης και Επιλογής Χαρτοφυλακίου παρουσιάζει έναν έντονο πολυδιάστατο χαρακτήρα, ο οποίος πρέπει να ληφθεί υπ όψιν στη διαδικασία αντιµετώπισής του. Το µεθοδολογικό πλαίσιο της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων προβάλλει ως ένα ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο για την υποστήριξη του αποφασίζοντα στο πρόβληµα του χαρτοφυλακίου. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας προτείνεται µία επιστηµονική µεθοδολογία, η οποία στοχεύει στην υποστήριξη του επενδυτή κατά τη διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής Μετοχικών Τίτλων. Η προτεινόµενη µεθοδολογία στηρίζεται στις πολυκριτήριες µεθόδους ELECTRE TRI και ELECTRE III, οι οποίες αντιµετωπίζουν τις προβληµατικές της ταξινόµησης και της κατάταξης. Μέσω της χρήσης αυτών των µεθόδων, επιτυγχάνεται η αξιολόγηση µετοχικών τίτλων ως προς ένα πολυπληθές σύνολο κριτηρίων, το οποίο απαρτίζεται από χρηµατιστηριακούς, χρηµατοοικονοµικούς και ποιοτικούς δείκτες. Η µεθοδολογία που προτείνεται στην παρούσα εργασία εφαρµόζεται για την αξιολόγηση των µετοχών του χρηµατιστηριακού δείκτη ASE 140 του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και για την επιλογή ενός υποσυνόλου αυτών, το οποίο απαρτίζεται από τις πλέον αξιόλογες µετοχές για τη σύνθεση χρηµατιστηριακών µετοχικών χαρτοφυλακίων µακροπρόθεσµου επενδυτικού ορίζοντα. Λέξεις Κλειδιά Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση, Επιλογή και Σύνθεση Χαρτοφυλακίων, Αξιολόγηση και Επιλογή Μετοχών, Επιχειρησιακή Έρευνα, Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων, Π.Α.Α., Θεωρία Σχέσεων Υπεροχής, ELECTRE TRI, ELECTRE III, Ταξινόµηση, Κατάταξη, Ανάλυση Συχνότητας.

10 ABSTRACT It is a fact that the intense economic, social and political changes, that eventuate rapidly, influence strongly the global financial markets. The consequence of these new conditions that arise is the change of the financial problems nature and the increase of their complexity. The increasing complexity, that rules the field of Financial Management, calls for the appropriate reorientation of the procedures dealing with the settlement of the financial decision making problems. The use of optimization of single-objective functions as a tool in order to deal with investment decision problems is judged as insufficient. Specifically, the Portfolio Composition and Selection Problem displays an obvious multidimensional character, that has to be taken into account in the problem s solution process. The methodological framework of Multicriteria Decision Analysis is considered as a particularly valuable tool for the support of the decision maker in the portfolio problem. The aim of this diploma thesis is the proposal of a scientific methodology for the support of the investor in the Stocks Valuation and Selection process. The proposed model is based on the multicriteria methods ELECTRE TRI and ELECTRE III, which deal with the problematiques of classification and ranking. The use of these methods allows the valuation of stocks considering a numerous set of criteria, consisted by stock-market, financial and qualitative indicators. The proposed methodology is applied to the evaluation of the stocks that consist the stockmarket index ASE 140 of Athens Stock Exchange, and also for the selection of the worthiest of them for the composition of long-term investment horizon stock portfolios. Keywords Financial Management, Portfolio Composition and Selection, Stocks Evaluation and Selection, Operational Research, Multicriteria Decision Analysis, MCDA, Outranking Relations Theory, ELECTRE TRI, ELECTRE III, Classification, Ranking, Frequency Analysis.

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Το Πρόβληµα Το Αντικείµενο και ο Στόχος της ιπλωµατικής Η Συµβολή της ιπλωµατικής Η οµή της ιπλωµατικής Το Πρόβληµα της Επιλογής και Σύνθεσης Χρηµατιστηριακών Μετοχικών Χαρτοφυλακίων Εισαγωγή Επιχειρησιακή Έρευνα και Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση Πολυκριτηριακή Ανάλυση και Επιλογή Χαρτοφυλακίου Ανάλυση Μέσου ιακύµανσης Θεµελιώδη Στατιστικά Μέτρα Ανάλυσης Χαρτοφυλακίων Αποτελεσµατικά Χαρτοφυλάκια Τεχνικές Υπολογισµού Βέλτιστου Μετώπου Απλοποιηµένες Προσεγγίσεις της ιαδικασίας Επιλογής Χαρτοφυλακίου Μοντέλο Απλού είκτη Μοντέλα Πολλαπλών εικτών Απλουστευµένες τεχνικές Καθορισµού Βέλτιστου Μετώπου Επιλογή Βέλτιστου Χαρτοφυλακίου Ανάλυση Χρησιµότητας Άλλα Μοντέλα Επιλογής Χαρτοφυλακίων Μοντέλα Ισορροπίας Κεφαλαιαγορών Το Μοντέλο Αποτίµησης Περιουσιακών Στοιχείων

12 .5.. Το Μοντέλο αντισταθµιστικής Αποτίµησης Περιουσιακών Στοιχείων...8 Βιβλιογραφία ου Κεφαλαίου Ανασκόπηση Συσχετιζόµενων Μεθοδολογιών Εισαγωγή Η Πολυδιάστατη Φύση του Προβλήµατος Χαρτοφυλακίου Το Μεθοδολογικό Πλαίσιο της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων Ανασκόπηση Μοντέλων Ανασκόπηση Κριτηρίων Βιβλιογραφία 3 ου Κεφαλαίου Προτεινόµενη Μεθοδολογία Εισαγωγή Αποτύπωση Συστήµατος Προτιµήσεων Αποφασίζοντα Επιλογή Κριτηρίων Προσδιορισµός Τεχνικών Παραµέτρων Τα Κριτήρια της Προτεινόµενης Μεθοδολογίας Παρουσίαση και Σχολιασµός των Κριτηρίων Οµαδοποίηση Κριτηρίων Σύγκριση µε Άλλες Μεθοδολογίες Συλλογή των Απαιτούµενων εδοµένων Πρώτη Φάση της Προτεινόµενης Μεθοδολογίας (Ταξινόµηση) Η Μέθοδος ELECTRE TRI Σενάρια και Επαναληπτική ιαδικασία Ανάλυση Συχνότητας Ταξινόµησης

13 4.6. εύτερη Φάση της Προτεινόµενης Μεθοδολογίας (Κατάταξη) Η Μέθοδος ELECTRE ΙΙΙ Σενάρια και Επαναληπτική ιαδικασία Ανάλυση Συχνότητας Κατάταξης Σχολιασµός..159 Βιβλιογραφία 4 ου Κεφαλαίου Εφαρµογή Προτεινόµενης Μεθοδολογίας Εισαγωγή Τα Χαρακτηριστικά του Πεδίου Εφαρµογής Το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών Χρηµατιστηριακοί Κλάδοι Χρηµατιστηριακοί είκτες Συλλογή και Επεξεργασία των Απαιτούµενων εδοµένων Τα Σενάρια Η Εφαρµογή Αποτελέσµατα Ταξινόµησης Ανά Σενάριο Ανάλυση Συχνότητας Αποτελεσµάτων Ταξινόµησης Αποτελέσµατα Κατάταξης Ανά Σενάριο Ανάλυση Συχνότητας Αποτελεσµάτων Κατάταξης Τα Τελικά Αποτελέσµατα και ο Σχολιασµός τους Συµπεράσµατα και Προοπτικές Τα Πλεονεκτήµατα και οι υνατότητες της Προτεινόµενης Μεθοδολογίας Μελλοντικές Ερευνητικές Κατευθύνσεις

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...03 Παράρτηµα Α: Τα εδοµένα της Εφαρµογής...05 Παράρτηµα Β: Οι Κλάδοι του Χ.Α.Α...11

15

16

17 Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων Επιλογής και Σύνθεσης Χρηµατιστηριακών Μετοχικών Χαρτοφυλακίων 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

18 Αθανάσιος Π. Κατωπόδης

19 Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων Επιλογής και Σύνθεσης Χρηµατιστηριακών Μετοχικών Χαρτοφυλακίων Το Πρόβληµα Οι έντονες οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, που συµβαίνουν µε γοργούς ρυθµούς, είναι γεγονός ότι δεν αφήνουν ανεπηρέαστες τις παγκόσµιες χρηµατοοικονοµικές αγορές. Η γενική ρευστότητα και αστάθεια, που παρατηρείται στις περισσότερες εξ αυτών των χρηµατοοικονοµικών αγορών, στη σηµερινή εποχή, είναι ένα φαινόµενο που προβληµατίζει έντονα, τόσο τους χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές, όσο και τους επενδυτές. Παράλληλα όµως, οι νέες αυτές συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί, µετέβαλλαν τη φύση των χρηµατοοικονοµικών προβληµάτων αυξάνοντας σηµαντικά την πολυπλοκότητά τους. Το πλήθος των νέων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που είναι σήµερα διαθέσιµα σε επιχειρήσεις και οργανισµούς για την καλύτερη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων στους οποίους εκτίθενται, αλλά και για την πληρέστερη κάλυψη των χρηµατοδοτικών και επενδυτικών τους αναγκών, καθιστά εµφανή τη ριζική αναµόρφωση του ρόλου και της φύσης της χρηµατοοικονοµικής επιστήµης. Η αυξηµένη αυτή πολυπλοκότητα που διέπει πλέον το χώρο της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης (Financial Management), καθιστά αναγκαία και την κατάλληλη προσαρµογή των διαδικασιών αντιµετώπισης των προβληµάτων λήψης χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων. Οι εµπειρικές προσεγγίσεις είναι πλέον ανεπαρκείς, και σταδιακά, σε παγκόσµιο επίπεδο, εντοπίζεται η χρησιµότητα περισσότερο εµπεριστατωµένων αναλύσεων που βασίζονται σε σύγχρονες ποσοτικές µεθόδους, όπως η στατιστική, η βελτιστοποίηση, η πρόβλεψη, η προσοµοίωση, οι στοχαστικές διαδικασίες, η ασαφής λογική, τα νευρωνικά δίκτυα, αλλά και η πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων. Η διάδοση όλων αυτών των µαθηµατικών εργαλείων γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση µετά τη δεκαετία του 1950 και τη δηµοσίευση των εργασιών του Νοµπελίστα Harry Markowitz (195, 1959), ο οποίος διατύπωσε το πρόβληµα της σύνθεσης ενός χαρτοφυλακίου χρεογράφων ως ένα πρόβληµα τετραγωνικού µαθηµατικού προγραµµατισµού (quadratic mathematical programming). Έκτοτε, η συµβολή των εφαρµοσµένων µαθηµατικών, της οικονοµετρίας, της στατιστικής, της επιχειρησιακής έρευνας, της τεχνητής νοηµοσύνης, αλλά και της πληροφορικής υπήρξε καθοριστική για την αντιµετώπιση της αυξηµένης πολυπλοκότητας των προβληµάτων που απαντώνται στο χώρο της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης, σε συνδυασµό πάντα µε τις θεωρητικές εξελίξεις του χώρου αυτού. Το ενδιαφέρον για την εφαρµογή όλων αυτών των ποσοτικών προσεγγίσεων στην αντιµετώπιση προβληµάτων λήψης χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων έχει δύο κατευθύνσεις. Υπό την έννοια αυτή, οι χρηµατοοικονοµικοί ερευνητές επιζητούν την εφαρµογή καινοτόµων ποσοτικών µεθοδολογιών που θα τους οδηγήσουν στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των χρηµατοοικονοµικών προβληµάτων. Ταυτόχρονα όµως, οι µη χρηµατοοικονοµικοί ερευνητές οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους προαναφερθέντες χώρους αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα λήψης χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων ως ένα ιδιαίτερα σηµαντικό πεδίο πρακτικής εφαρµογής των αποτελεσµάτων της διεξαγόµενης θεωρητικής έρευνας. Η διαπίστωση αυτή δικαιολογείται στη βάση της αυξηµένης πρακτικής σηµασίας των προβληµάτων λήψης χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων, καθώς και της πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν.

20 4 Αθανάσιος Π. Κατωπόδης Τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν ιδιαίτερη «πρόκληση» για την εφαρµογή οποιασδήποτε µεθοδολογίας ποσοτικής ανάλυσης. Το γενικό θεµατικό πλαίσιο µέσα στο οποίο τοποθετείται η παρούσα εργασία είναι η ιαχείριση Χαρτοφυλακίου (Portfolio Management). Η θεωρία χαρτοφυλακίου κατέχει τα τελευταία πενήντα περίπου χρόνια κυρίαρχη θέση µέσα στο ευρύτερο πεδίο της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης, όσον αφορά στο ερευνητικό, αλλά και πρακτικό ενδιαφέρον που απολαµβάνει. Η διαδικασία της Επιλογής Χαρτοφυλακίου (Portfolio Selection) αποτελείται από δύο συνιστώσες. Στην πρώτη από αυτές, ο επενδυτής καλείται, από ένα σύνολο διαθέσιµων προς αγορά χρεογράφων, να ξεχωρίσει και να επιλέξει τα χρεόγραφα εκείνα που παρουσιάζουν το υψηλότερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Το στάδιο αυτό είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου τα εξεταζόµενα χρεόγραφα αφορούν µετοχές. Ο µεγάλος αριθµός µετοχών που διαπραγµατεύονται στις χρηµατιστηριακές αγορές, καθιστά προφανώς πολύ δύσκολη τη σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου διερευνώντας ταυτόχρονα τις εκατοντάδες ή και χιλιάδες µετοχές που είναι διαθέσιµες ως επενδυτικές επιλογές. Στο δεύτερο στάδιο, ο επενδυτής έχοντας εντοπίσει έναν περιορισµένο αριθµό κατάλληλων χρεογράφων, πρέπει να αποφασίσει σχετικά µε την κατανοµή του διαθέσιµου κεφαλαίου σε αυτά, συνθέτοντας έτσι το βέλτιστο χαρτοφυλάκιο. Το πρόβληµα το οποίο φιλοδοξεί να αντιµετωπίσει η παρούσα εργασία είναι αυτό που περιγράφεται στην πρώτη συνιστώσα, και δεν είναι άλλο από το πρόβληµα Αξιολόγησης και Επιλογής Μετοχικών Τίτλων (Stock Evaluation and Selection). 1. Το Αντικείµενο και ο Στόχος της ιπλωµατικής Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, αναδεικνύεται η ανάγκη ανάπτυξης επιστηµονικών µεθοδολογιών, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στην πολυδιάστατη φύση του προβλήµατος αξιολόγησης και επιλογής µετοχών. Ο σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάπτυξη µίας ολοκληρωµένης µεθοδολογίας, η οποία θα υποστηρίζει τον επενδυτή κατά το πρόβληµα επιλογής µετοχών για τη σύνθεση µετοχικού χρηµατιστηριακού χαρτοφυλακίου. Η προτεινόµενη µεθοδολογία βασίζεται στη θεωρία της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων (ΠΑΑ, multicriteria decision aid, MCDA ή multicriteria decision making, MCDM). Η ΠΑΑ είναι ένας χώρος της επιχειρησιακής έρευνας (operational research, OR), ο οποίος έχει γνωρίσει ιδιαίτερη άνθηση τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η κύρια αιτία της εξέλιξης αυτής είναι η διαπίστωση ότι η επίλυση πολύπλοκων και ιδιαίτερα σηµαντικών προβληµάτων λήψης αποφάσεων δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιείται µέσω µιας µονόπλευρης και µονοδιάστατης ανάλυσης, η οποία οδηγεί σε υποδείγµατα που εστιάζουν σε ένα αντικείµενο / στόχο. Ένα τέτοιο πρόβληµα πολυδιάστατου χαρακτήρα είναι, προφανώς, το πρόβληµα αξιολόγησης και επιλογής µετοχών. Η ανάδειξη του µεθοδολογικού πλαισίου της ΠΑΑ ως του πλέον κατάλληλου για την αντιµετώπισή του προβλήµατος αυτού, είναι µία βασική πτυχή της παρούσας µελέτης. Αναλυτικότερα, η προτεινόµενη µεθοδολογία χωρίζεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο εξ αυτών, πραγµατοποιείται µία ταξινόµηση των µετοχών του υπό εξέταση συνόλου, µε βάση τις επιδόσεις τους σε ένα πλήθος κριτηρίων. Η συνιστώσα αυτή υλοποιείται µε

21 Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων Επιλογής και Σύνθεσης Χρηµατιστηριακών Μετοχικών Χαρτοφυλακίων 5 χρήση της µεθόδου ELECTRE TRI, η οποία ανήκει στην οικογένεια των µεθόδων της Θεωρίας Σχέσεων Υπεροχής (Outranking Relations Theory). Αποτέλεσµα της πρώτης συνιστώσας της προτεινόµενης µεθοδολογίας είναι η ταξινόµηση του αρχικού συνόλου µετοχών σε τρεις κατηγορίες: (α) µετοχές υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος, (β) µετοχές χαµηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος, (γ) µετοχές χαµηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια, οι µετοχές που ταξινοµήθηκαν στην κατηγορία «υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος» κατά την πρώτη συνιστώσα, αποτελούν το σύνολο εφαρµογής της δεύτερης συνιστώσας της προτεινόµενης µεθοδολογίας. Με χρήση της µεθόδου ELECTRE III της οικογένειας µεθόδων της Θεωρίας Σχέσεων Υπεροχής, πραγµατοποιείται κατάταξη φθίνοντος επενδυτικού ενδιαφέροντος των µετοχών αυτών. Το συνολικό αποτέλεσµα της προτεινόµενης µεθοδολογίας είναι ο προσδιορισµός ενός πλήθους µετοχών, οι οποίες κρίνονται ως οι πλέον κατάλληλες για να συµπεριληφθούν στο µετοχικό χαρτοφυλάκιο του επενδυτή. Το πεδίο εφαρµογής της προτεινόµενης µεθοδολογίας είναι ο δείκτης ASE-140 του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), ο οποίος αποτελείται από 140 µετοχικούς τίτλους υψηλής, µεσαίας και χαµηλής κεφαλαιοποίησης και θεωρείται ενδεικτικός του συνόλου της αγοράς, υπό την έννοια ότι η σύστασή του τον καθιστά αντιπροσωπευτικό του συνόλου των µετοχικών τίτλων που διαπραγµατεύονται στο Χ.Α.Α. 1.3 Η Συµβολή της ιπλωµατικής Είναι ευνόητο ότι η ανάπτυξη µίας επιστηµονικά ισχυρής και εµπεριστατωµένης µεθοδολογίας για την αντιµετώπιση αξιολόγησης και επιλογής µετοχικών τίτλων έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα, καθώς τα οφέλη που µπορεί να λάβει κανείς, είναι πολλά. Τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από την ύπαρξη µίας ολοκληρωµένης µεθοδολογίας για τον αποφασίζοντα µπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω βασικά σηµεία: Η προτεινόµενη µεθοδολογία θα βοηθήσει τους επενδυτές να διαπιστώσουν ποιες είναι εκείνες οι µεταβλητές που επηρεάζουν την απόδοση των µετοχών. Έτσι, θα τους επιτρέψει να αξιολογήσουν τις µετοχές µε βάση τους συγκεκριµένους δείκτες και συνεπώς να επιλέξουν τις κατάλληλες εκείνες µετοχές που θα συµµετέχουν στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου. Άρα η διαδικασία αυτή συντείνει στην επιτυχή πραγµατοποίηση του πρώτου σταδίου κατά την επιλογή και σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου, δηλαδή την επιλογή των πλέον καταλληλότερων χρεογράφων που θα συµµετέχουν σε αυτό. Η ταξινόµηση όµως στην οποία οδηγεί η προτεινόµενη µεθοδολογία βοηθάει τους επενδυτές όχι µόνο κατά την επιλογή ενός χαρτοφυλακίου, αλλά επίσης και στη λήψη ορθότερων αποφάσεών τους στο µέλλον. Για παράδειγµα, εάν εξάγεται το συµπέρασµα ότι ένας συγκεκριµένος δείκτης έχει άµεση συσχέτιση µε τις αποδόσεις των µετοχών, µπορεί ο επενδυτής να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις, όσον αφορά τον τρόπο δράσης του. Η προτεινόµενη µεθοδολογία υποστηρίζει όχι µόνο τους επενδυτές, αλλά και τα στελέχη των χρηµατιστηριακών εταιρειών, καθώς τους παρέχει τη δυνατότητα επιστηµονικά εµπεριστατωµένης υποστήριξης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης µίας µετοχής.

22 6 Αθανάσιος Π. Κατωπόδης ιευκολύνει τους χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές στην εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων για τις ιδιότητες που τυχόν παρουσιάζουν οι µετοχές που ανήκουν στην ίδια κατηγορία ταξινόµησης, καθώς και για τις διαφορές που είναι δυνατό να υπάρχουν µεταξύ των µετοχών που ταξινοµούνται σε διαφορετικές κατηγορίες. Έτσι, σηµαντικά στατιστικά και χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µπορούν να προκύψουν για τις ιδιότητες που παρουσιάζουν όλες οι µετοχές που ανήκουν στην ίδια κατηγορία ταξινόµησης. Είναι δυνατό να εξαχθεί ένα µέτρο των επιδόσεων των επιχειρήσεων, όσον αφορά την πορεία των µετοχών τους στη χρηµατιστηριακή αγορά, αλλά επίσης και ένα µέτρο σύγκρισης των επιχειρήσεων. Η επιρροή στην απόδοση µίας µετοχής µπορεί να θεωρηθεί στα πλαίσια ενός συστήµατος ανάδρασης για την επιχείρηση, δεδοµένου ότι οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες έχουν άµεση συσχέτιση µε την πορεία της µετοχής στο χρηµατιστήριο. Το πλέον σηµαντικό πλεονέκτηµα, ωστόσο, της προτεινόµενης µεθοδολογίας, είναι η δυνατότητα προσαρµογής αυτής στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του αποφασίζοντα. Παραµερίζοντας την παρωχηµένη και µη-ρεαλιστική υπόθεση περί «τυπικού επενδυτή», η προτεινόµενη µεθοδολογία διαµορφώνεται µε βάση τις προτιµήσεις του επενδυτή, στη µοντελοποίηση των οποίων δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. 1.4 Η οµή της ιπλωµατικής Η παρούσα εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια, το καθένα εκ των οποίων συµβάλλει κατά τον πληρέστερο δυνατό τρόπο στην αποτελεσµατική παρουσίαση του προβλήµατος και στην ανάδειξη της µεθοδολογίας που προτείνεται για την αντιµετώπισή του. Ήδη, στο πρώτο κεφάλαιο πραγµατοποιήθηκε µία εκτεταµένη εισαγωγή στο αντικείµενο και στους στόχους της µελέτης αυτής. Περιγράφηκε µε συντοµία το πρόβληµα το οποίο καλείται να αντιµετωπίσει η προτεινόµενη µεθοδολογία, η εφαρµογή που πραγµατοποιήθηκε στη συγκεκριµένη εργασία, καθώς και η σηµασία της προτεινόµενης µεθοδολογίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο ορίζεται πλήρως το πρόβληµα το οποίο καλείται να αντιµετωπίσει η µεθοδολογία που προτείνει η παρούσα εργασία. Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζεται µία εκτενής ανασκόπηση όλων των εξελίξεων των τελευταίων πενήντα περίπου ετών στη Θεωρία της ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου. Η παρουσίαση αυτή είναι πλήρης και µαθηµατικά αυστηρή, ενώ σε πολλά σηµεία της δίνεται µία πλούσια βιβλιογραφική περιγραφή των έως τώρα σχετικών ερευνών. Στα πλαίσια αυτής γίνεται λόγος για το µοντέλο µέσου-διασποράς του Markowitz, τα µοντέλα ενός και πολλαπλών δεικτών, τη συνάρτηση χρησιµότητας του επενδυτή, τα µοντέλα ισορροπίας κεφαλαιαγορών (CAPM και ΑΡΤ) κ.ά. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται η ανάδειξη της πολυδιάστατης φύσης του προβλήµατος και, ως εκ τούτου, η αποτελεσµατική αιτιολόγηση της χρήσης της πολυκριτηριακής ανάλυσης για την αντιµετώπισή του. Ακόµη, στο τρίτο κεφάλαιο περιέχεται µία πληρέστατη καταγραφή και ανασκόπηση του συνόλου των µεθοδολογιών της πολυκριτηριακής ανάλυσης που έχουν κατά καιρούς προταθεί από

23 Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων Επιλογής και Σύνθεσης Χρηµατιστηριακών Μετοχικών Χαρτοφυλακίων 7 διάφορους ερευνητές για την αντιµετώπιση προβληµάτων χρηµατοοικονοµικής απόφασης και ιδιαιτέρως του προβλήµατος επιλογής χαρτοφυλακίου. Στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας περιγράφεται αναλυτικά η προτεινόµενη µεθοδολογία. Συγκεκριµένα, περιγράφεται η διαδικασία προσδιορισµού των απαραίτητων παραµέτρων και παρουσιάζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των µετοχών, καθώς και οι δύο συνιστώσες της µεθοδολογίας και τα επιµέρους στοιχεία αυτών. Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της προτεινόµενης µεθοδολογίας σε ένα σύνολο µετοχών του Χρηµατιστηρίου αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.). Αφού παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά του πεδίου εφαρµογής, ακολουθεί λεπτοµερής παρουσίαση των αποτελεσµάτων, η οποία ακολουθεί το πρότυπο του τετάρτου κεφαλαίου. Τέλος, πραγµατοποιείται σχολιασµός και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της εφαρµογής. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά συµπεράσµατα, συνοψίζονται τα βασικά αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν από την εφαρµογή που πραγµατοποιήθηκε και προτείνονται µελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις.

24 8 Αθανάσιος Π. Κατωπόδης

25 Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων Επιλογής και Σύνθεσης Χρηµατιστηριακών Μετοχικών Χαρτοφυλακίων 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

26 10 Αθανάσιος Π. Κατωπόδης

27 Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων Επιλογής και Σύνθεσης Χρηµατιστηριακών Μετοχικών Χαρτοφυλακίων 11.1 Εισαγωγή Στην εισαγωγική παράγραφο αυτού του κεφαλαίου οριοθετείται και παρουσιάζεται το πρόβληµα που καλείται να αντιµετωπίσει η µεθοδολογία που προτείνεται στα επόµενα κεφάλαια. Τα τελευταία πενήντα χρόνια, η επιχειρησιακή έρευνα έχει αποτελέσει πολύτιµο εργαλείο υποστήριξης του αποφασίζοντα στα χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα απόφασης. Μέσα στο ευρύτερο πεδίο των προβληµάτων χρηµατοοικονοµικής απόφασης (financial management decision problems), το πρόβληµα της διαχείρισης και επιλογής χαρτοφυλακίου (portfolio management and selection problem) έχει ξεχωρίσει ως ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα ερευνητικά, και όχι µόνο, αντικείµενα. Ωστόσο, οι ιδιαιτερότητες του προβλήµατος αυτού, καθιστούν αναγκαία µία ρεαλιστική και πολυδιάστατη προσέγγιση του. Έτσι, η πολυκριτηριακή ανάλυση αποφάσεων (ΠΑΑ, multicriteria decision aid, MCDA ή multicriteria decision making, MCDM) αναδεικνύεται ως ένα εργαλείο ιδιαίτερης σπουδαιότητας για τη µοντελοποίηση του προβλήµατος του χαρτοφυλακίου και την υποστήριξη του αποφασίζοντα. Επιπλέον, η ΠΑΑ µε τη σειρά της επηρεάζει τη θεωρία χαρτοφυλακίου και διαµορφώνει νέους ορίζοντες και αντιλήψεις..1.1 Επιχειρησιακή Έρευνα και Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση Η παγκοσµιοποίηση των χρηµατοοικονοµικών αγορών, ο αυξανόµενος ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων και οι ραγδαίες οικονοµικές, κοινωνικοπολιτικές και

28 1 Αθανάσιος Π. Κατωπόδης τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών, έχουν οδηγήσει στην αυξηµένη πολυπλοκότητα του επιχειρηµατικού και οικονοµικού περιβάλλοντος. Το στοιχείο αυτό έχει προάγει τη χρηµατοοικονοµική διοίκηση (financial management), έναν από τους ευρύτερους και ταχύτερα εξελισσόµενους χώρους της σύγχρονης διοικητικής επιστήµης, σε ένα από τα πλέον βασικά συστατικά στοιχεία της βιώσιµης ανάπτυξης κάθε επιχείρησης και οργανισµού. Ο ρόλος της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης καλύπτει όλες τις πτυχές της σύγχρονης επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε θέµατα επενδύσεων, χρηµατοδότησης αλλά και σε θέµατα που αφορούν τη σχέση των επιχειρήσεων µε τους µετόχους τους (µερισµατική πολιτική). Παράλληλα όµως, οι νέες αυτές συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί, µετέβαλλαν τη φύση των χρηµατοοικονοµικών προβληµάτων αυξάνοντας σηµαντικά την πολυπλοκότητά τους. Το πλήθος των νέων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που είναι σήµερα διαθέσιµα σε επιχειρήσεις και οργανισµούς για την καλύτερη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων στους οποίους εκτίθενται, αλλά και για την πληρέστερη κάλυψη των χρηµατοδοτικών και επενδυτικών τους αναγκών, καθιστά εµφανή τη ριζική αναµόρφωση του ρόλου και της φύσης της χρηµατοοικονοµικής επιστήµης. Η αυξηµένη αυτή πολυπλοκότητα που διέπει πλέον το χώρο της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης, καθιστά αναγκαία και την κατάλληλη προσαρµογή των διαδικασιών αντιµετώπισης των προβληµάτων λήψης χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων. Οι εµπειρικές προσεγγίσεις είναι πλέον ανεπαρκείς, και σταδιακά, σε παγκόσµιο επίπεδο, εντοπίζεται η χρησιµότητα περισσότερων εµπεριστατωµένων αναλύσεων βασιζόµενες σε σύγχρονες ποσοτικές µεθόδους, όπως η στατιστική, η βελτιστοποίηση, η πρόβλεψη, η προσοµοίωση, οι στοχαστικές διαδικασίες, η ασαφής λογική, τα νευρωνικά δίκτυα, αλλά και η πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων. Η διάδοση όλων αυτών των µαθηµατικών εργαλείων γνώρισε ιδιαίτερη διάδοση µετά τη δεκαετία του 1950 και τη δηµοσίευση των εργασιών του Νοµπελίστα Harry Markowitz (195, 1959), ο οποίος διατύπωσε το πρόβληµα της σύνθεσης ενός χαρτοφυλακίου χρεογράφων ως ένα πρόβληµα τετραγωνικού µαθηµατικού προγραµµατισµού (quadratic mathematical programming). Έκτοτε, η συµβολή των εφαρµοσµένων µαθηµατικών, της οικονοµετρίας, της στατιστικής, της επιχειρησιακής έρευνας, της τεχνητής νοηµοσύνης, αλλά και της πληροφορικής υπήρξε καθοριστική για την αντιµετώπιση της αυξηµένης πολυπλοκότητας των προβληµάτων που απαντώνται στο χώρο της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης, σε συνδυασµό πάντα µε τις θεωρητικές εξελίξεις του χώρου αυτού. Το ενδιαφέρον για την εφαρµογή όλων αυτών των ποσοτικών προσεγγίσεων στην αντιµετώπιση προβληµάτων λήψης χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων έχει δύο κατευθύνσεις. Υπό την έννοια αυτή, οι χρηµατοοικονοµικοί ερευνητές επιζητούν την εφαρµογή καινοτόµων ποσοτικών µεθοδολογιών που θα τους οδηγήσουν στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των χρηµατοοικονοµικών προβληµάτων. Ταυτόχρονα όµως, οι µη χρηµατοοικονοµικοί ερευνητές οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους προαναφερθέντες χώρους αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα λήψης χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων ως ένα ιδιαίτερα σηµαντικό πεδίο πρακτικής εφαρµογής των αποτελεσµάτων της διεξαγόµενης θεωρητικής έρευνας. Η διαπίστωση αυτή δικαιολογείται στη βάση της αυξηµένης πρακτικής σηµασίας των προβληµάτων λήψης χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων, καθώς και της πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν.

29 Μεθοδολογία Υποστήριξης Αποφάσεων Επιλογής και Σύνθεσης Χρηµατιστηριακών Μετοχικών Χαρτοφυλακίων 13 Τα δύο αυτά στοιχεία αποτελούν ιδιαίτερη «πρόκληση» για την εφαρµογή οποιασδήποτε µεθοδολογίας ποσοτικής ανάλυσης. Στη µελέτη των Ashford et al. (1988) εξετάζεται προσεκτικά η συµβολή της επιχειρησιακής έρευνας στην αντιµετώπιση των προβληµάτων χρηµατοοικονοµικής απόφασης, σε επίπεδο τόσο βραχυπρόθεσµων προβληµάτων (διαχείριση ρευστών) όσο και µακροπρόθεσµων (επένδυση κεφαλαίων). Σύµφωνα µε τους συγγραφείς, η αυξανόµενη πολυπλοκότητα των προβληµάτων χρηµατοοικονοµικής απόφασης αναδεικνύει την σπουδαιότητα της επιχειρησιακής έρευνας για την επίλυσή τους. Ένας µεγάλος αριθµός προβληµάτων λήψης χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων, παρουσιάζει ισχυρή πολυκριτηριακή φύση, µε πιο χαρακτηριστικά τα ακόλουθα παραδείγµατα: 1. Πρόβλεψη της πτώχευσης των επιχειρήσεων: διαχωρισµός µεταξύ των µη βιώσιµων και των βιώσιµων επιχειρήσεων. Η ώθηση στο χώρο της πρόβλεψης της πτώχευσης των επιχειρήσεων δόθηκε από την εργασία του Altman (1968), ο οποίος διερεύνησε τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός υποδείγµατος πολλαπλών χρηµατοοικονοµικών δεικτών χρησιµοποιώντας τη γραµµική διακριτική ανάλυση. Η εργασία αυτή αποτέλεσε το έναυσµα για την εφαρµογή µιας σειράς άλλων στατιστικών και οικονοµετρικών προσεγγίσεων, όπως της τετραγωνικής διακριτικής ανάλυσης (Altman et al., 1977), της ανάλυσης οµαδοποίησης [Jensen (1971), Gupta και Huefner (197)], του λογιστικού υποδείγµατος πιθανότητας [Martin (1977), Ohlson (1980), Zavgren (1985), Peel (1987), Keasey et al. (1990)], του κανονικού υποδείγµατος πιθανότητας [Zmijewski (1984), Casey et al. (1986), Skogsvik (1990)], της ανάλυσης επιβίωσης (Luoma και Laitinen, 1991), κ.ά. Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ερευνητές του χώρου παρουσίασαν την εφαρµογή των σύγχρονων µεθοδολογικών εξελίξεων από τους χώρους της επιχειρησιακής έρευνας και της τεχνητής νοηµοσύνης. Αναλυτικότερα, οι εφαρµογές του µαθηµατικού προγραµµατισµού (Gupta et al., 1990), των έµπειρων συστηµάτων [Elmer και Borowski (1988), Messier και Hansen (1988)], της µηχανικής µάθησης (Frydman et al., 1985), των προσεγγιστικών συνόλων [Slowinski και Zopounidis (1995), Dimitras et al. (1999)], των νευρωνικών δικτύων [Wilson και Sharda (1994), Boritz και Kennedy (1995)], και της πολυκριτήριας ανάλυσης [Zopounidis (1987), Andenmatten (1995), Dimitras et al. (1995), Zopounidis (1995), Zopounidis και Dimitras (1998)] έδειξαν ότι τα νέα αυτά µεθοδολογικά εργαλεία είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία το πρόβληµα της πρόβλεψης της πτώχευσης των επιχειρήσεων. Αναλυτική καταγραφή της µέχρι σήµερα έρευνας στο χώρο αυτό παρουσιάζεται στα βιβλία του Altman (1993), των Zopounidis και Dimitras (1998), καθώς και στις εργασίες των Keasey και Watson (1991), Dimitras et al. (1996), Altman και Saunders (1998).. Εκτίµηση του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων: διαχωρισµός µεταξύ των επιχειρήσεων που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν χωρίς να υπάρχει κίνδυνος αθέτησης των υποχρεώσεων που τους δηµιουργεί ο δανεισµός (default risk), από τις επιχειρήσεις για τις οποίες ο κίνδυνος αυτός είναι αυξηµένος. Σε ερευνητικό επίπεδο, ευρεία υπήρξε µέχρι σήµερα η χρησιµοποίηση στατιστικών προσεγγίσεων. Αναλυτική ανασκόπηση των

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 13: ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Τυπικό Εξάμηνο: Δ Αλέξιος Πρελορέντζος Εισαγωγή Ορισμός 1 Η συστηματική εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 4: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Liability Management Διάλεξη 3

Asset & Liability Management Διάλεξη 3 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Asset & Liability Management Διάλεξη 3 Cash-flow matching Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr http://web.xrh.unipi.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Χρηματοοικονομική Ι. Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι. Ιωάννης Ταμπακούδης. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Χρηματοοικονομική Ι Ενότητα 7: Μετοχικοί τίτλοι Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 15 Κεφάλαιο 1: Ο κύκλος εκμετάλλευσης μιας βιομηχανικής επιχείρησης και η γενική λογιστική... 19

Πρόλογος... 15 Κεφάλαιο 1: Ο κύκλος εκμετάλλευσης μιας βιομηχανικής επιχείρησης και η γενική λογιστική... 19 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Κεφάλαιο 1: Ο κύκλος εκμετάλλευσης μιας βιομηχανικής επιχείρησης και η γενική λογιστική... 19 Μερικές βασικές έννοιες... 19 Ίδρυση της επιχείρησης και αρχική χρηματοδότηση...20

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 5: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα

Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα Στατιστικά κριτήρια επιλογής υποδειγμάτων Παράδειγμα Θεωρήστε τον παρακάτω πίνακα ο οποίος δίνει τις ροές επενδυτικών σχεδίων λήξης μιας περιόδου στο μέλλον, όταν

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μέθοδοι και Τεχνικές Περιφερειακής Ανάλυσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Μανώλης Χριστοφάκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε :

HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ. Επενδύσεις σε : ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ Απευθύνεται σε επενδυτές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, οι οποίοι επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασµό µε άµεση ρευστότητα για βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31

Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ31 Άσκηση η 2 η Εργασία ΔEO3 Ακολουθούν ενδεικτικές ασκήσεις που αφορούν τη δεύτερη εργασία της ενότητας ΔΕΟ3 Η επιχείρηση Α εκδίδει σήμερα ομολογία ονομαστικής αξίας.000 με ετήσιο επιτόκιο έκδοσης 7%. Το

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο Μέσο Σταθµισµένο Κόστος Κεφαλαίου (WACC), Ελεύθερες Ταµειακές Ροές (FCF) και Αποτίµηση (Valuation) 9.1. Εισαγωγή Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε στο κόστος κεφαλαίου µε τη γενικότερη µορφή του και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες ΜΑΘΗΜΑ 3ο Βασικές έννοιες Εισαγωγή Βασικές έννοιες Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της ανάλυσης των χρονικών σειρών είναι η διενέργεια των προβλέψεων. Στα υποδείγματα αυτά η τρέχουσα τιμή μιας οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Κυριότερες Μέθοδοι Αποτίµησης & η ιαδικασία Εξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου.

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Εισηγήτρια: Άρτεμις Παναγιωτοπούλου Διάρκεια Σεμιναρίου: 8 ώρες Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή του Σαράντη το προηγούµενο µήνα κινήθηκε έντονα καθοδικά και οδηγήθηκε στη µακροχρόνια γραµµή στήριξής της και το επίπεδο των 6 ευρώ. Είναι πολύ πιθανό να

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες Ορισμός Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες αβεβαιότητας. Βασικές έννοιες Η μελέτη ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Ενότητα κύκλου «Διαχείριση κινδύνων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» 10 12 Ιουνίου 2009 Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ένας από τους πιο σημαντικούς κινδύνους, καθώς συνδέεται με όλες σχεδόν τις πτυχές της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ενότητα # 1: Μία Ανατομία των Αποφάσεων

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ενότητα # 1: Μία Ανατομία των Αποφάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ενότητα # 1: Μία Ανατομία των Αποφάσεων Διονύσης Γιαννακόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Οι δείκτες διασποράς. Ένα παράδειγµα εργασίας

Οι δείκτες διασποράς. Ένα παράδειγµα εργασίας Κεφάλαιο 5 Οι δείκτες διασποράς 1 Ένα παράδειγµα εργασίας Ένας καθηγητής µαθηµατικών έδωσε σε δύο τµήµατα µιας τάξης του σχολείου του το ίδιο τεστ. Η επίδοση των µαθητών του κάθε τµήµατος (όπως µετρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διαχείριση Υδατικών Πόρων Γ.. Τσακίρης Μάθημα 3 ο Λεκάνη απορροής Υπάρχουσα κατάσταση Σενάριο 1: Μέσες υδρολογικές συνθήκες Σενάριο : Δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες Μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση

Απλή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση µεταξύ κλάδων Περιττή διαφοροποίηση ιαφοροποίηση κατά Markowitz ιεθνική διαφοροποίηση ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Της µαθήτριας: Αλευρά Αλεξάνδρας Τάξη: Α Λυκείου Τµήµα: 1 Καθηγητής: Καρούζος Φώτιος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τον τρόπο που εξελίσσεται το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα αναδεικνύονται

Διαβάστε περισσότερα

(Margin Account) 1. 2. 3.

(Margin Account)  1. 2. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εαρινό εξάµηνο 2008-2009 Λογαριασµού Περιθωρίου (Margin Account) Ο θεσµός του «Λογαριασµού Περιθωρίου» (Margin Account) έχει ως στόχο να αποκλείσει

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση και Γενίκευση. "Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα" (Διαφάνειες), Α. Λύκας, Παν. Ιωαννίνων

Μάθηση και Γενίκευση. Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Διαφάνειες), Α. Λύκας, Παν. Ιωαννίνων Μάθηση και Γενίκευση Το Πολυεπίπεδο Perceptron (MultiLayer Perceptron (MLP)) Έστω σύνολο εκπαίδευσης D={(x n,t n )}, n=1,,n. x n =(x n1,, x nd ) T, t n =(t n1,, t np ) T Θα πρέπει το MLP να έχει d νευρώνες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1)

Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1) Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1) Το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (internal rate of return) ως κριτήριο αξιολόγησης επενδύσεων Προβλήµατα προκύπτουν όταν υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οικονομική Επιστήμη: Η κοινωνική επιστήμη που ερευνά την οικονομική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής

Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Φεβρουάριος 2005 Ο Συντελεστής Beta μιας Μετοχής Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis Journal - Value Invest - www.valueinvest.gr

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 Μαρί-Νοέλ Ντυκέν Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.

Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Τεχνική Ανάλυση Μετοχής ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Η µετοχή Σαράντης στις αρχές Ιουλίου αφού δεν κατάφερε να διασπάσει ανοδικά τον κινητό µέσο όρο των 30 ηµ., κινήθηκε έντονα πτωτικά, µε αποτέλεσµα η τιµή της να µειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήµη των Αποφάσεων, ιοικητική Επιστήµη 5 ο Εξάµηνο. Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήµη των Αποφάσεων, ιοικητική Επιστήµη 5 ο Εξάµηνο. Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Επιστήµη των Αποφάσεων, ιοικητική Επιστήµη 5 ο Εξάµηνο ηµήτρης Λέκκας Επίκουρος Καθηγητής dlekkas@env.aegean.gr Τµήµα Στατιστικής & Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών Ορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Ενότητα # 6: Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία Αθανάσιος Σπυριδάκος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1. Γενικά... 25 2. Έννοια και Είδη Μεταβλητών... 26 3. Κλίμακες Μέτρησης Μεταβλητών... 29 3.1 Ονομαστική κλίμακα... 30 3.2. Τακτική κλίμακα... 31 3.3 Κλίμακα ισοδιαστημάτων... 34 3.4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ενότητα 8: Απόδοση - Κίνδυνος Επενδύσεων Γιανναράκης Γρηγόρης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΜΜ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ, PhD ΙΑΤΡΙΚHΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η επιστημονική έρευνα στηρίζεται αποκλειστικά στη συστηματική μελέτη της εμπειρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής ρ Γ. Γιαννακίδης Εισαγωγή Στόχοι και Οφέλη Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής Life Cycle Cost Analysis - LCCA Μέθοδος οικονοµικής σύγκρισης εναλλακτικών επενδύσεων που βασίζεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Μελέτες Αξιολόγησης Επιχειρήσεων ως Εργαλεία Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Απρίλιος 2005 Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ Τα μέτρα διασποράς χρησιμεύουν για τη μέτρηση των περιφερειακών ανισοτήτων. Τα περιφερειακά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ CAPM ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας - Μάστερ (Msc) στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά - Μάστερ (Msc) στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Μάρτιος 2004 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Μία Σύνοψη των Βασικών Μοντέλων Πρόβλεψης Τα Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα των Μεθόδων Αποτίμησης βάσει των Πρακτικών που Εφαρμόζονται από Ευρωπαίους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ V Η διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου αποτελεί μια από τις κυρίαρχες αρμοδιότητες κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος ενώ επηρεάζει σημαντικά και τον τρόπο άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ VΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα