ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ Α"

Transcript

1 Διεύθυνση Δικτύου ΑΡ./ΗΜ.:ΔΔ/2301/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ "ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ" ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με αριθμό ΔΔ-206/ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ Α Περίληψη : Κατάθεση "ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" σύμφωνα με τους "Όρους και Οδηγίες του Διαγωνισμού" της Διακήρυξης με αριθμό ΔΔ- 206/ για την ανάδειξη Αναδόχων σε πενήντα επτά (57) Εργολαβίες κατασκευής Έργων δικτύων Διανομής. Σχετικά : α) Εγκριτική απόφαση του Δ.Σ. με αριθμό 73/ για τη διενέργεια του Διαγωνισμού της Διακήρυξης με αριθμό ΔΔ-206 και συγκρότηση Επιτροπών Αποσφράγισης και Αξιολόγησης β) ΔΔ/Φ.894/1998/ γ) ΔΔ/2035/ δ) ΔΔ/2036/ ε) κλήσης σε δημόσια συνεδρίαση 1. ΜΕΛΗ "ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ" Η "Επιτροπή Αποσφράγισης", η οποία συστήθηκε με την (α) σχετική έγκριση, προκειμένου να παραλάβει, σύμφωνα με τους "Όρους και Οδηγίες του Διαγωνισμού" της Διακήρυξης με αριθμό ΔΔ-206, τους "ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" που θα επιδίδοντο, καθώς και όσους θα υποβάλοντο ταχυδρομικώς, αποτελείται από τους : Τακτικά Μέλη 1. Τασούλα Ι. (ΔΔ) Πρόεδρο της Επιτροπής 2. Νάκου Κ (ΔΔ) Μέλος 3. Αγγελοπούλου Μ. (ΔΔ) Μέλος Αναπληρωματικά Μέλη (αντίστοιχα των ως άνω τακτικών) 1. Φουρναράκη Εμ. (ΔΔ) 2. Σιγαλό Β. (ΔΔ), 3. Τσουκαλά Μ. (ΔΔ) Ως Εκπρόσωπος της ΔΝΥ ορίσθηκε ο Δικηγόρος κος Φλέσσας Π. Η Επιτροπή λειτούργησε με τα τακτικά της μέλη, το Έργο της δε βοήθησαν οι κ.κ Σιγαλός Βασίλειος, Τσουκαλάς Ματθαίος και Γιαννόπουλος Γεώργιος οι οποίοι παρίσταντο στη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής. 1

2 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η παρούσα προκήρυξη αφορά σε σύμβαση, που συνιστά κατά τις διατάξεις των Οδηγιών 24 και 25/2014 Ε.Κ. το πλαίσιο διενέργειας διαγωνισμού για την κατασκευή διακριτών έργων, που αφορούν πέντε περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να αναδειχθούν τελικώς ανάδοχοι συνολικά σε πενήντα επτά (57) εργολαβίες. Δηλαδή πρόκειται ουσιαστικά για πενήντα επτά (57) ανοικτές δημοπρασίες που διεξάγονται συγχρόνως (ενιαία Διακήρυξη), με το σύστημα της προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου της Υπηρεσίας, για κάθε μία χωριστά και που αφορούν την κατασκευή έργων δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες διοικητικές Περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ. 3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ "ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" 3.1. Στις , Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., όπως είχε ανακοινωθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και στον Ελληνικό Τύπο και σύμφωνα με τη Διακήρυξη με αριθμό ΔΔ-206, η "Επιτροπή Αποσφράγισης" συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στην οδό Χαλκοκονδύλη αρ. 28, στην Αίθουσα "Ξενία" (ημιόροφος), για την παραλαβή των "ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" των Επιχειρήσεων που θα προσήρχοντο για το Διαγωνισμό της Διακήρυξης με αριθμό ΔΔ Υπέβαλαν «ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ενώπιον της Επιτροπής σαράντα πέντε (45) οικονομικοί Φορείς υπό μορφή αυτοτελών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και κοινοπραξιών, οι οποίες καταγράφηκαν κατά τη σειρά προσέλευσης τους στο Διαγωνισμό, στο συνημμένο πίνακα «Εγγράφων Νομιμοποίησης του Διαγωνιζόμενου (Φάκελος Α)». Στη συνέχεια η Επιτροπή ενημερώθηκε με το (β) σχετικό από τη Γραμματεία της ΔΔ, ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους «Όρους και Οδηγίες του Διαγωνισμού», δεν υποβλήθηκε κανένας «φάκελος προσφοράς» στο Πρωτόκολλο της ΔΔ Οι εργασίες της Επιτροπής διεξήχθησαν σύμφωνα με το άρθρο 7 του Τεύχους "Όροι & Οδηγίες του Διαγωνισμού", οι "ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ", αριθμήθηκαν, μονογραφήθηκαν από τα μέλη της "Επιτροπής Αποσφράγισης", όπως επίσης και τα περιεχόμενα των Φακέλων Α και ελέγχθηκε η αντιστοίχιση των Οικονομικών Προσφορών με τις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής, σύμφωνα με τη Διακήρυξη Από τον έλεγχο της αντιστοίχισης διαπιστώθηκε ότι δύο Διαγωνιζόμενοι δεν είχαν καταθέσει αντίστοιχη εγγυητική επιστολή για μία οικονομική προσφορά έκαστος και ειδικότερα: Η εταιρεία «Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΕ» με αρ. προσφοράς 28 για το έργο υπ αριθμ. 2: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ» και Η εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» με αρ. προσφοράς 21 για το έργο υπ αριθμ. 55: «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΑΜΟΥ». Ως εκ τούτου οι φάκελοι Γ οικονομικής προσφοράς για τα συγκεκριμένα έργα, τους επεστράφησαν σφραγισμένοι με τα (γ) και (δ) σχετικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους «Όρους και Οδηγίες του Διαγωνισμού» (παρ.5 του Αρθρου 7). 2

3 Κατόπιν τούτου οι σαράντα πέντε (45) οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, υπέβαλαν συνολικά 417 οικονομικές προσφορές. Τα αναλυτικά στοιχεία των προσφορών που υπεβλήθησαν ανά Διαγωνιζόμενο και Εργολαβία, καθώς και τα σύνολα των προσφορών του κάθε Διαγωνιζόμενου και της κάθε εργολαβίας, φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα προσφορών Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία ελέγχου της εγκυρότητας των 423 συνολικά εγγυητικών επιστολών που υπεβλήθησαν στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και των αναφερόμενων στους «Όρους και Οδηγίες του Διαγωνισμού» (παρ του άρθρου 7). Για το λόγο αυτό απέστειλε, στις , συστημένες σχετικές επιστολές (με συνημμένα Φ/Α των εγγυητικών επιστολών) στους 7 φορείς έκδοσης των εγγυητικών επιστολών (Τράπεζες και ΤΣΜΕΔΕ) Κατόπιν η Επιτροπή προκειμένου να κάνει αποδεκτούς και να παραλάβει τους "ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ", εξέτασε αναλυτικά και κατά σειρά, την πληρότητα και το παραδεκτό ή όχι όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων που περιλαμβάνονται στον Φάκελο Α κάθε προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Τεύχους "Οροι & Οδηγίες του Διαγωνισμού", συμπληρώνοντας αντίστοιχα το συνημμένο "ΠΙΝΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ (ΦΑΚΕΛΟΣ Α)". Κατά τη διάρκεια του ελέγχου δόθηκε η δυνατότητα σε ορισμένους διαγωνιζόμενους, να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις που διαπιστώθηκαν στις εγγυητικές επιστολές των και σε έγγραφα του φακέλου τους. Το έργο της Επιτροπής κατά το στάδιο ελέγχου των στοιχείων του Φακέλου Α των Διαγωνιζομένων, υποβοήθησε και ο ορισμένος Εκπρόσωπος της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών, δικηγόρος κος Φλέσσας Π. Τα λεπτομερή αποτελέσματα ελέγχου του φακέλου του κάθε διαγωνιζόμενου φαίνονται στο συνημμένο στο παρόν παράρτημα. Σημειώνεται ότι πολλοί Διαγωνιζόμενοι στο φάκελό τους υπέβαλαν και δικαιολογητικά, τα οποία είτε είναι δυνητικά από την Διακήρυξη, όπως η «Ενημερότητα πτυχίου» (Αρθρο 6 παρ.1 "Οροι & Οδηγίες του Διαγωνισμού"), είτε δεν απαιτείται από τη Διακήρυξη η προσκόμισή τους (ασφαλιστικές ενημερότητες κλπ). Για τα υπόψη δικαιολογητικά η Επιτροπή δεν προέβη σε έλεγχό τους Μετά την ολοκλήρωση, από την Επιτροπή Αποσφράγισης, των παραπάνω ελέγχων των στοιχείων των φακέλων Α των προσφορών, εδόθη η δυνατότητα, από την Επιτροπή, κατόπιν συνεννόησης και με τον νομικό της σύμβουλο, σε δημόσια συνεδρίαση, στους εκπροσώπους των εταιρειών που επιθυμούσαν να ελέγξουν και αυτοί τα στοιχεία των φακέλων Α των προσφορών των ανταγωνιστών τους, προκειμένου να έχουν έγκαιρα, πλήρη γνώση και στη διάθεσή τους το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, για την άσκηση από μέρους των, τυχόν προσφυγών. Η ενημέρωση των εταιρειών για την προαναφερόμενη δυνατότητα έγινε με το επισυναπτόμενο (ε) σχετικό , καθώς και με αντίστοιχο FAX. 3

4 Η δημόσια συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε επιτυχώς και με ευρεία συμμετοχή, στην οδό Χαλκοκονδύλη αρ. 28, στην Αίθουσα "Ξενία" (ημιόροφος), το τριήμερο από 14/07/2014 έως 16/07/2014. Την πρώτη μέρα του τριημέρου εκλήθη από την Επιτροπή και παρέστη και ο Νομικός της Σύμβουλος της Επιτροπής, κος Π. Φλέσσας, δίνοντας τις απαραίτητες διευκρινήσεις επί της διαδικασίας και απαντήσεις σε σχετικά ερωτήματα των εκπροσώπων των διαγωνιζόμενων εταιρειών. 3.8.Η Επιτροπή αφού ήλεγξε, κατά τα αναφερόμενα παραπάνω, τα στοιχεία ενός έκαστου φακέλου έκρινε αποδεκτούς ομόφωνα και παρέλαβε στο σύνολό τους, τους φακέλους προσφοράς των Σαράντα (40) υποψηφίων Αναδόχων και μερικώς του Ενός (1) και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο, να ανακοινώσει στους υπόψη διαγωνιζόμενους, ότι μετά τον έλεγχο των ΦΑΚΕΛΩΝ Α, των προσφορών τους γίνονται αποδεκτοί και να τους καλέσει σε δημόσια συνεδρίαση για την αποσφράγιση του φακέλου Β των προσφορών. 3.9.Επίσης ομόφωνα, έκρινε μη αποδεκτούς, συνολικά τους φακέλους προσφοράς Τεσσάρων (4) Διαγωνιζομένων και μερικώς ενός (1), διότι δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις περί συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ειδικότερα: Την εταιρεία «ΑΝΤΥΠΑΣ ΑΤΕ» με αρ. προσφοράς 4, διότι δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις της παραγρ του Άρθρου 6 του Τεύχους "Όροι & Οδηγίες του Διαγωνισμού"), δηλαδή δεν έχει υποβάλει την Υ.Δ. για εξωχώριες εταιρείες, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς. Κατόπιν τούτου τα στοιχεία του φακέλου Α δεν είναι σύμφωνα με την Διακήρυξη και ο Διαγωνιζόμενος γίνεται μη αποδεκτός, αποκλείεται από την παραπέρα διαδικασία του Διαγωνισμού και η προσφορά του απορρίπτεται Την σύμπραξη εταιρειών «ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ - EUROPA ΕΒΙΕΚ ΑΤΕ» με αρ. προσφοράς 11. Τα ποσοστά συμμετοχής των μελών της σύμπραξης ανά έργο είναι: Α/Α Προσφορά για Εργολαβίες Ποσοστά συμμετοχής ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ EUROPA ΕΒΙΕΚ ΑΤΕ 1 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ" 65% 35% 2 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ" 82% 18% 3 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΤΡΑΣ-ΑΙΓΙΟΥ" 65% 35% Σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ η σύμπραξη σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτήν εργολαβίας, πρέπει υποχρεωτικά να μετατραπεί σε Κ/ξία του Αρθρου 2 του ΠΔ 186/92. Η υπόψη όμως σύμπραξη ως Κ/ξία με την συγκεκριμένη μορφή, δεν είναι αποδεκτή, διότι δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης (Άρθρο 3 παρ. 1.1.α. εδαφ. 2 της Πρόσκλησης), δηλαδή δεν εντάσσεται σε μορφές Κ/ξίας που αναφέρονται στο Άρθρο 16 του Ν. 1418/84, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον Ν. 2940/01 και στην παράγραφο 7 του Άρθρου 2 του Π.Δ.609/85. 4

5 Κατά συνέπεια η Επιτροπή θεωρεί ομόφωνα ότι εάν η σύμπραξη γίνει αποδεκτή στο παρόν στάδιο και μετά την κατακύρωση μετατραπεί σε Κ/ξία μη αποδεκτή από τους όρους της Διακήρυξης, καταστρατηγούνται εμμέσως πλην σαφώς ουσιώδεις όροι της Διακήρυξης. Κατόπιν τούτου τα στοιχεία του φακέλου Α δεν είναι σύμφωνα με την Διακήρυξη και ο Διαγωνιζόμενος γίνεται μη αποδεκτός, αποκλείεται από την παραπέρα διαδικασία του Διαγωνισμού και η προσφορά του απορρίπτεται Την εταιρεία «ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με αρ. προσφοράς 16, για το έργο «Δίκτυα Δυτ. Κυκλάδων» διότι στην αντίστοιχη εγγυητική επιστολή του ΤΣΜΕΔΕ λείπει η τελευταία παράγραφος του σχετικού υποδείγματος της διακήρυξης. Ενημερώθηκε ο Διαγωνιζόμενος από την Ε.Α., αλλά δεν προσήλθε για συμπλήρωσή της. Κατόπιν τούτου τα στοιχεία του φακέλου Α για το έργο «Δίκτυα Δυτ. Κυκλάδων» δεν είναι σύμφωνα με την Διακήρυξη και απορρίπτεται η προσφορά του για το συγκεκριμένο έργο Την εταιρεία «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» με αρ. προσφοράς 26, διότι δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις της παραγρ του Αρθρου 6 του Τεύχους "Οροι & Οδηγίες του Διαγωνισμού"), δηλαδή δεν έχει υποβάλει την Υ.Δ. για εξωχώριες εταιρείες, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς. Κατόπιν τούτου τα στοιχεία του φακέλου Α δεν είναι σύμφωνα με την Διακήρυξη και ο Διαγωνιζόμενος γίνεται μη αποδεκτός, αποκλείεται από την παραπέρα διαδικασία του Διαγωνισμού και η προσφορά του απορρίπτεται Την εταιρεία «ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ» με αρ. προσφοράς 35, διότι δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις της παραγρ του Αρθρου 6 του Τεύχους "Οροι & Οδηγίες του Διαγωνισμού"), δηλαδή έχει υποβάλει επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης ΜΕΕΠ του οποίου η ισχύς όμως έχει λήξει από και των παρατάσεών της από Επισυνάπτεται αίτηση προς το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων για αναθεώρηση εγγραφής στο ΜΕΕΠ, η οποία όμως, κατά την άποψη της Επιτροπής, δεν υποκαθιστά την βεβαίωση ΜΕΕΠ και δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή. Κατόπιν τούτου τα στοιχεία του φακέλου Α δεν είναι σύμφωνα με την Διακήρυξη διότι δεν έχει προσκομιστεί σε ισχύ πτυχίο ΜΕΕΠ (παρ. 2.3.) και ο Διαγωνιζόμενος γίνεται μη αποδεκτός, αποκλείεται από την παραπέρα διαδικασία του Διαγωνισμού και η προσφορά του απορρίπτεται Η Επιτροπή αποφάσισε λοιπόν ομόφωνα τον αποκλεισμό από την παραπέρα διαδικασία του Διαγωνισμού, των παραπάνω υποψηφίων Αναδόχων, και με βάση τους όρους του Διαγωνισμού εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να τους ανακοινώσει ότι αποκλείστηκαν από την παραπέρα διαδικασία του Διαγωνισμού, καθώς και τους λόγους που αποκλείστηκε καθένας από αυτούς. 5

6 4. Κοινοποίηση πρακτικού Αποσφράγισης φακέλων Α Το παρόν πρακτικό, με ευθύνη του Προέδρου, θα σταλεί με mail στους Διαγωνιζόμενους, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ και θα ανακοινωθεί σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής. Συνημ. : - Σχετικά - (45) "ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ" - (2) ΠΙΝΑΚΕΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αθήνα, Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ι. ΤΑ ΜΕΛΗ Κ.ΝΑΚΟΥ Μ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακες Προσφορών και πίνακες Δικαιολογητικών Υποψήφιων Αναδόχων 7

8 1 ΤΕΡΝΑ ΑΕ 1.1. Πίνακας Προσφορών «ΤΕΡΝΑ ΑΕ» Τάξεις πτυχίου υποψήφιου Αναδόχου : "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΤΡΑΣ-ΑΙΓΙΟΥ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΜΦΙΣΣΑΣ" Πίνακας Δικαιολογητικών «ΤΕΡΝΑ ΑΕ» 2.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής α. ΦΕΚ, με καταστατικό της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίηση του β. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης σχετικά με εκλογή του Δ.Σ. της Α.Ε. γ. Πρακτικά σχετικά με τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα. δ. Βεβαίωση ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν τροποποιήθηκε ή ποιες είναι οι τροποποιήσεις. ε. Πρακτικά Δ.Σ.της Α.Ε. για έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό Ονομαστικοποίηση Μετοχών Δήλωση για Εξωχώριες Εταιρείες 2.3 Επικυρωμένο Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ 2.4 Πιστοποιητικό ( τελ. 3μήνου) ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης Για εκπρόσωπο εταιρείας, πιστοπ. ( τελ.3μήνου) ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης 2.5 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 2.6 Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν είναι Βουλευτής 2.7 Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής όρων Διακήρυξης 2.8 Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο 1.3. Παρατηρήσεις: Εκπρόσωπος είναι ο Γ. Περιστέρης (Αναπληρωτές Κάτσιος Δ., Μουρκάκος Δ, Κρούσκας Ι.) Εχουν κατατεθεί ασφαλιστικές ενημερότητες (δεν απαιτούνται) 8

9 2 ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 2.1. Πίνακας Προσφορών «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» Τάξεις πτυχίου υποψήφιου Αναδόχου : "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΤΡΑΣ-ΑΙΓΙΟΥ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΜΦΙΣΣΑΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ" Πίνακας Δικαιολογητικών «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» 2.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής α. ΦΕΚ, με καταστατικό της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίηση του β. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης σχετικά με εκλογή του Δ.Σ. της Α.Ε. γ. Πρακτικά σχετικά με τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα. δ. Βεβαίωση ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν τροποποιήθηκε ή ποιες είναι οι τροποποιήσεις. ε. Πρακτικά Δ.Σ.της Α.Ε. για έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό Ονομαστικοποίηση Μετοχών Δήλωση για Εξωχώριες Εταιρείες 2.3 Επικυρωμένο Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ 2.4 Πιστοποιητικό ( τελ. 3μήνου) ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης Για εκπρόσωπο εταιρείας, πιστοπ. ( τελ.3μήνου) ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης 2.5 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 2.6 Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν είναι Βουλευτής 2.7 Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής όρων Διακήρυξης 2.8 Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο 9

10 2.3. Παρατηρήσεις : Εκπρόσωποι είναι ο Αλεξόπουλος Α. (Πρόεδρος) και Αλεξόπουλος Χ. (ΔΝΣ) Εχουν κατατεθεί ασφαλιστικές ενημερότητες (δεν απαιτούνται) Εχει κατατεθεί Υ.Δ. ότι η εταιρεία είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερη (δεν απαιτείται) 10

11 3 ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ 3.1. Πίνακας Προσφορών «ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ» Τάξεις πτυχίου υποψήφιου Αναδόχου : "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΗΒΑΣ" Πίνακας Δικαιολογητικών «ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ» 2.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής α. ΦΕΚ, με καταστατικό της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίηση του β. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης σχετικά με εκλογή του Δ.Σ. της Α.Ε. γ. Πρακτικά σχετικά με τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα. δ. Βεβαίωση ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν τροποποιήθηκε ή ποιες είναι οι τροποποιήσεις. ε. Πρακτικά Δ.Σ.της Α.Ε. για έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό Ονομαστικοποίηση Μετοχών Δήλωση για Εξωχώριες Εταιρείες 2.3 Επικυρωμένο Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ 2.4 Πιστοποιητικό ( τελ. 3μήνου) ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης Για εκπρόσωπο εταιρείας, πιστοπ. ( τελ.3μήνου) ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης 2.5 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 2.6 Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν είναι Βουλευτής 2.7 Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής όρων Διακήρυξης 2.8 Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο 3.3. Παρατηρήσεις : Εκπρόσωποι είναι οι Κοντοειδής Μ. (Πρόεδρος), ή Καφίρης Γ. (ΔΝΣ) ή Πιστικόπουλος Π. Εχει κατατεθεί καταστατικό της εταιρείας Εχει κατατεθεί επικυρωμένη Υ.Δ. του Προέδρου όπου αναφέρεται ότι τα μέλη του ΔΣ δεν είναι βουλευτές και Υ.Δ εκάστου μέλους ανεπικύρωτες Εχουν κατατεθεί ασφαλιστικές ενημερότητες (δεν απαιτούνται) Εχει κατατεθεί Υ.Δ. ότι η εταιρεία είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερη (δεν απαιτείται) 11

12 4 ΑΝΤΥΠΑΣ ΑΤΕ 4.1. Πίνακας Προσφορών «ΑΝΤΥΠΑΣ ΑΤΕ» Τάξεις πτυχίου υποψήφιου Αναδόχου : "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ" Πίνακας Δικαιολογητικών «ΑΝΤΥΠΑΣ ΑΤΕ» 2.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής α. ΦΕΚ, με καταστατικό της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίηση του β. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης σχετικά με εκλογή του Δ.Σ. της Α.Ε. γ. Πρακτικά σχετικά με τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα. δ. Βεβαίωση ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν τροποποιήθηκε ή ποιες είναι οι τροποποιήσεις. ε. Πρακτικά Δ.Σ.της Α.Ε. για έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό Ονομαστικοποίηση Μετοχών Δήλωση για Εξωχώριες Εταιρείες 2.3 Επικυρωμένο Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ 2.4 Πιστοποιητικό ( τελ. 3μήνου) ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης Για εκπρόσωπο εταιρείας, πιστοπ. ( τελ.3μήνου) ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης 2.5 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 2.6 Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν είναι Βουλευτής 2.7 Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής όρων Διακήρυξης 2.8 Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο 4.3. Παρατηρήσεις : Εκπρόσωπος είναι ο Αντύπας Α. (Πρόεδρος & ΔΝΣ), Αναπληρωτές οι Αλεξίου Ε.& Πάνος Β. Στην εγγυητική επιστολή του ΤΣΜΕΔΕ έλειπε η τελευταία παράγραφος του σχετικού υποδείγματος της διακήρυξης. Ενημερώθηκε ο Διαγωνιζόμενος από την Ε.Α., το ΤΣΜΕΔΕ την συμπλήρωσε και προσκομίστηκε εκ νέου στην Επιτροπή. Εχουν κατατεθεί ασφαλιστικές ενημερότητες (δεν απαιτούνται) Υ.Δ. προέδρου ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές χωρίς επικύρωση και έχει κατατεθεί βεβαίωση του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ για ονομαστικοποίηση μετοχών. Δεν έχει υποβάλει την Υ.Δ. του Αρ. 6 παρ για εξωχώριες εταιρείες η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς. Τα στοιχεία του φακέλου Α δεν είναι σύμφωνα με την Διακήρυξη και ο Διαγωνιζόμενος γίνεται μη αποδεκτός. 12

13 5 ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ 5.1. Πίνακας Προσφορών «ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ» Τάξεις πτυχίου υποψήφιου Αναδόχου : "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΥ" Πίνακας Δικαιολογητικών «ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ» 2.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής α. ΦΕΚ, με καταστατικό της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίηση του β. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης σχετικά με εκλογή του Δ.Σ. της Α.Ε. γ. Πρακτικά σχετικά με τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα. δ. Βεβαίωση ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν τροποποιήθηκε ή ποιες είναι οι τροποποιήσεις. ε. Πρακτικά Δ.Σ.της Α.Ε. για έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό Ονομαστικοποίηση Μετοχών Δήλωση για Εξωχώριες Εταιρείες 2.3 Επικυρωμένο Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ 2.4 Πιστοποιητικό ( τελ. 3μήνου) ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης Για εκπρόσωπο εταιρείας, πιστοπ. ( τελ.3μήνου) ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης 2.5 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 2.6 Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν είναι Βουλευτής 2.7 Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής όρων Διακήρυξης 2.8 Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο 5.3. Παρατηρήσεις : Εκπρόσωπος είναι ο Κατσάνης Β. Στην εγγυητική επιστολή του ΤΣΜΕΔΕ για το έργο «Δίκτυα Περιοχής Ανατ. Θες/νίκης» έλειπε η τελευταία παράγραφος του σχετικού υποδείγματος της διακήρυξης. Ενημερώθηκε ο Διαγωνιζόμενος από την Ε.Α., το ΤΣΜΕΔΕ την συμπλήρωσε και προσκομίστηκε εκ νέου στην Επιτροπή. Δεν έχει κατατεθεί το ΦΕΚ 888/99 (τροποποίηση καταστατικού) Εχουν κατατεθεί ασφαλιστικές ενημερότητες (δεν απαιτούνται) 13

14 6 Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ - ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ 6.1. Πίνακας Προσφορών «Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ - ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ» Τάξεις πτυχίου υποψήφιου Αναδόχου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ : 3 3 Τάξεις πτυχίου υποψήφιου Αναδόχου ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ : "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ" Πίνακας Δικαιολογητικών «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» 2.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής α. ΦΕΚ, με καταστατικό της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίηση του β. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης σχετικά με εκλογή του Δ.Σ. της Α.Ε. γ. Πρακτικά σχετικά με τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα. δ. Βεβαίωση ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν τροποποιήθηκε ή ποιες είναι οι τροποποιήσεις. ε. Πρακτικά Δ.Σ.της Α.Ε. για έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό Ονομαστικοποίηση Μετοχών Δήλωση για Εξωχώριες Εταιρείες 2.3 Επικυρωμένο Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ 2.4 Πιστοποιητικό ( τελ. 3μήνου) ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης Για εκπρόσωπο εταιρείας, πιστοπ. ( τελ.3μήνου) ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης 2.5 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 2.6 Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν είναι Βουλευτής 2.7 Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής όρων Διακήρυξης 2.8 Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο Παρατηρήσεις : Εκπρόσωποι είναι ο Κτενίδης Χρύσανθος (Πρόεδρος &ΔΝΣ) και αναπληρωτής ο Βασιλειάδης Κυριάκος, Θεοδοσιάδη Αν. Εχουν κατατεθεί ασφαλιστικές ενημερότητες (δεν απαιτούνται) 14

15 6.3. Πίνακας Δικαιολογητικών «ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ» 2.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής α. ΦΕΚ, με καταστατικό της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίηση του β. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης σχετικά με εκλογή του Δ.Σ. της Α.Ε. γ. Πρακτικά σχετικά με τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα. δ. Βεβαίωση ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν τροποποιήθηκε ή ποιες είναι οι τροποποιήσεις. ε. Πρακτικά Δ.Σ.της Α.Ε. για έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό Ονομαστικοποίηση Μετοχών Δήλωση για Εξωχώριες Εταιρείες 2.3 Επικυρωμένο Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ 2.4 Πιστοποιητικό ( τελ. 3μήνου) ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης Για εκπρόσωπο εταιρείας, πιστοπ. ( τελ.3μήνου) ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης 2.5 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 2.6 Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν είναι Βουλευτής 2.7 Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής όρων Διακήρυξης 2.8 Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο Παρατηρήσεις : Εκπρόσωπος είναι ο Θεοδοσιάδης Αν Πίνακας Δικαιολογητικών Κοινοπραξίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ - ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ» Δήλωση Επιχειρήσεων για σύσταση Κοινοπραξίας Κοινοπρακτικό ή επικυρωμένο αντίγραφο σχετικού προσυμφώνου Δήλωση ότι η Σύμπραξη Επιχειρήσεων θα μετατραπεί στην Κοινοπραξία 6.5. Παρατηρήσεις : Εκπρόσωποι της Κ/Ξ είναι ο Θεοδοσιάδης Αν. και Κτενίδης Χρύσανθος Στην Κ/Ξ η «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» αναλαμβάνει το 100% των Ενεργειακών έργων ( και η «ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ» το 100% των Ηλεκτρομηχανο. Η Κ/Ξ είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης (Άρθρο 3 παρ εδαφ. 2 της Πρόσκλησης), και τα μέλη της καλύπτουν τις απαιτούμενες από τη Διακήρυξη τάξεις πτυχίων για τις εργολαβίες που δίδει προσφορά. 15

16 7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ 7.1. Πίνακας Προσφορών «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» Τάξεις πτυχίου υποψήφιου Αναδόχου : "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" Πίνακας Δικαιολογητικών «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» 2.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής α. ΦΕΚ, με καταστατικό της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίηση του β. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης σχετικά με εκλογή του Δ.Σ. της Α.Ε. γ. Πρακτικά σχετικά με τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα. δ. Βεβαίωση ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν τροποποιήθηκε ή ποιες είναι οι τροποποιήσεις. ε. Πρακτικά Δ.Σ.της Α.Ε. για έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό Ονομαστικοποίηση Μετοχών Δήλωση για Εξωχώριες Εταιρείες 2.3 Επικυρωμένο Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ 2.4 Πιστοποιητικό ( τελ. 3μήνου) ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης Για εκπρόσωπο εταιρείας, πιστοπ. ( τελ.3μήνου) ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης 2.5 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 2.6 Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν είναι Βουλευτής 2.7 Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής όρων Διακήρυξης 2.8 Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο 7.3. Παρατηρήσεις : Εκπρόσωποι είναι ο Χαϊδεμένος Κυριάκος και ο Διαμαντής Ν. 16

17 8 Κ/Ξ EUROPA ΕΒΙΕΚ ΑΤΕ - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ 8.1. Πίνακας Προσφορών «Κ/Ξ EUROPA ΕΒΙΕΚ ΑΤΕ - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ» Τάξεις πτυχίου υποψήφιου Αναδόχου EUROPA ΕΒΙΕΚ ΑΤΕ: 3 3 Τάξεις πτυχίου υποψήφιου Αναδόχου ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ : "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΥ" Πίνακας Δικαιολογητικών «EUROPA ΕΒΙΕΚ ΑΤΕ» 2.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής α. ΦΕΚ, με καταστατικό της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίηση του β. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης σχετικά με εκλογή του Δ.Σ. της Α.Ε. γ. Πρακτικά σχετικά με τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα. δ. Βεβαίωση ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν τροποποιήθηκε ή ποιες είναι οι τροποποιήσεις. ε. Πρακτικά Δ.Σ.της Α.Ε. για έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό Ονομαστικοποίηση Μετοχών Δήλωση για Εξωχώριες Εταιρείες 2.3 Επικυρωμένο Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ 2.4 Πιστοποιητικό ( τελ. 3μήνου) ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης Για εκπρόσωπο εταιρείας, πιστοπ. ( τελ.3μήνου) ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης 2.5 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 2.6 Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν είναι Βουλευτής 2.7 Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής όρων Διακήρυξης 2.8 Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο Παρατηρήσεις : Εκπρόσωπος είναι ο Λιάσσας Παν. Στις εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ επισημάνθηκαν επουσιώδη λάθη. Ενημερώθηκε ο Διαγωνιζόμενος από την Ε.Α., το ΤΣΜΕΔΕ τις διόρθωσε και προσκομίστηκαν εκ νέου στην Επιτροπή. 17

18 8.3. Πίνακας Δικαιολογητικών «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ» 2.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής α. ΦΕΚ, με καταστατικό της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίηση του β. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης σχετικά με εκλογή του Δ.Σ. της Α.Ε. γ. Πρακτικά σχετικά με τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα. δ. Βεβαίωση ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν τροποποιήθηκε ή ποιες είναι οι τροποποιήσεις. ε. Πρακτικά Δ.Σ.της Α.Ε. για έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό Ονομαστικοποίηση Μετοχών Δήλωση για Εξωχώριες Εταιρείες 2.3 Επικυρωμένο Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ 2.4 Πιστοποιητικό ( τελ. 3μήνου) ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης Για εκπρόσωπο εταιρείας, πιστοπ. ( τελ.3μήνου) ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης 2.5 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 2.6 Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν είναι Βουλευτής 2.7 Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής όρων Διακήρυξης 2.8 Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο Παρατηρήσεις : Εκπρόσωπος είναι ο Σακέλλιος Δ Πίνακας Δικαιολογητικών Κοινοπραξίας «EUROPA ΕΒΙΕΚ ΑΤΕ - ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ» Δήλωση Επιχειρήσεων για σύσταση Κοινοπραξίας Κοινοπρακτικό ή επικυρωμένο αντίγραφο σχετικού προσυμφώνου Δήλωση ότι η Σύμπραξη Επιχειρήσεων θα μετατραπεί στην Κοινοπραξία 8.5. Παρατηρήσεις : Εκπρόσωποι είναι ο Λιάσσας Παν. με αναπληρωτή τον Σακέλλιο Δ. Στην Κ/Ξ η «EUROPA ΕΒΙΕΚ ΑΤΕ» αναλαμβάνει το 50% των Ενεργειακών έργων και το 100% των Ηλεκτρομηχανο και η «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ» το 50% των Ενεργειακών έργων. Η Κ/Ξ συστήνεται για λόγους αναβάθμισης της δυναμικότητας των πτυχίων των μελών της, που στα Ενεργειακά έργα είναι 3 τάξης ενώ η ζητούμενη από τη Διακήρυξη τάξη στα έργα που δίνει προσφορά είναι η 4 η. Με την αναβάθμισή της μπορεί να αναλάβει έργα με προϋπολογισμό έως Ο προϋπολογισμός των ενεργειακών έργων στις εργολαβίες που δίνει προσφορά είναι: 18

19 Α/Α Προσφορά για Εργολαβίες Προϋπολογισμός Ενεργειακών έργων Συνολικός Προϋπολογισμός 1 "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΥ" Επομένως η Κ/Ξ με την αναβάθμισή της δυναμικότητας των πτυχίων των μελών της στα Ενεργειακά Εργα, καλύπτει τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Το ποσοστό της «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΗ ΑΤΕΒΕ» στην κοινοπραξία για το έργο "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ" είναι 33,75% και για το έργο "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΙΟΥ" είναι 33,21%, οπότε καλύπτεται και η απαίτηση του Αρθρου 16 παρ. 42 για ελάχιστο ποσοστό στην Κ/ξία 30%. Επομένως η Κ/Ξ είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης (Άρθρο 3 παρ εδαφ. 2 της Πρόσκλησης). 19

20 9 ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ 9.1. Πίνακας Προσφορών «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ» Τάξεις πτυχίου υποψήφιου Αναδόχου : "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ" "ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΗΒΑΣ" Πίνακας Δικαιολογητικών «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ» 2.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής α. ΦΕΚ, με καταστατικό της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίηση του β. Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης σχετικά με εκλογή του Δ.Σ. της Α.Ε. γ. Πρακτικά σχετικά με τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα. δ. Βεβαίωση ότι το Καταστατικό της Α.Ε. δεν τροποποιήθηκε ή ποιες είναι οι τροποποιήσεις. ε. Πρακτικά Δ.Σ.της Α.Ε. για έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό Ονομαστικοποίηση Μετοχών Δήλωση για Εξωχώριες Εταιρείες 2.3 Επικυρωμένο Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο ΜΕΕΠ 2.4 Πιστοποιητικό ( τελ. 3μήνου) ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης Για εκπρόσωπο εταιρείας, πιστοπ. ( τελ.3μήνου) ότι δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης 2.5 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 2.6 Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν είναι Βουλευτής 2.7 Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής όρων Διακήρυξης 2.8 Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο 9.3. Παρατηρήσεις : Εκπρόσωπος είναι ο Βασίλας Γ. Στην Υ.Δ. αποδοχής όρων της Διακήρυξης αναφέρεται 2 φορές το έργο «Δίκτυα Περιοχής Κορίνθου» και δεν αναφέρεται το έργο «Δίκτυα Περιοχής Λιβαδειάς» όπου επίσης εδόθη προσφορά. Η Επιτροπή θεώρησε ότι αυτό οφείλεται σε λάθος εκ παραδρομής και κάλεσε τον Διαγωνιζόμενο να προσκομίσει πρόσθετη Υ.Δ. η οποία επισυνάπτεται στο φάκελο Α του Διαγωνιζόμενου, μαζί με την υποβληθείσα στο διαγωνισμό. 20

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Μελ. : 77/2012 Αρ.Πρωτ.: 5.101 ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ΟΥ & 8 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» ΕΣΠΑ Ε.Π. ΠΔΜ 2007-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «No15-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΙΑΣ» 150.000,00 πλέον ΦΠΑ Βόλος, 25 ΙΟΥΝ 2013 Αρ. Πρωτ. : 8907 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 16ο / 29-6 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΠΜ-41205 Για την Παροχή της Υπηρεσίας Καθαρισµός των υαλοπινάκων (εσωτερικής και εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ιεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Περιοχή Καλαµάτας Αρτέµιδος 24100 Καλαµάτα ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε ΗΕ / ΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002796737 2015-05-22

15PROC002796737 2015-05-22 ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 RFP 271/15 Σελ. 1 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: ΑΡΘΡΟ 2: ΑΡΘΡΟ 3: ΑΡΘΡΟ 4: ΑΡΘΡΟ 5: ΑΡΘΡΟ 6: ΑΡΘΡΟ 7: ΑΡΘΡΟ 8: ΑΡΘΡΟ 9: ΑΡΘΡΟ 10: ΑΡΘΡΟ 11: ΑΡΘΡΟ 12: ΑΡΘΡΟ 13: ΑΡΘΡΟ 14: ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα