ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ' Πληροφ. κ Αλατζά Κυριακή Τηλ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρικού εξοπλισμού» για την υλοποίηση του Έργου «GIMMIE SHELTER/Joint Strategy for the Social Protection of Vulnerable Social Groups/ Κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων», του Προγράμματος 'Ελλάδα-Βουλγαρία '. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: ,42 (δεκαοκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τρία ευρώ και σαράντα δύο λεπτά) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΞΑΝΘΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Αρ.Προκήρυξης: 1 /2015 Σελίδα 1

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ' Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 19 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. To Ν.4013/2011 «Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» 3. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις άρθρα 1-3» 4. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/ Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ ,Τεύχος Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 6. Το Ν. 3548/2007 «πρόσθετες δημοσιεύσεις» 7. Το Ν.3310/05 (ΦΕΚ Α 30/ ) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 8. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α ). 9. Τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών)» (ΦΕΚ 64 Α ). 10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α ) Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου. 11. Την αρίθ /739/ (ΦΕΚ 1291/ Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 12. Το από εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου με τίτλο «GIMMIE SHELTER/Joint Strategy for the Social Protection of Vulnerable Social Groups/ Κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων», του Προγράμματος 'Ελλάδα-Βουλγαρία ', όπως αυτό ισχύει. 13. Την αριθ. 1 Απόφαση του 27/ Πρακτικού του Δ.Σ. της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ'» περί τροποποίηση της αριθμ. 347/ απόφασή της εταιρείας «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ'» περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου GIMMIE SHELTER. Σελίδα 2

3 14. Την με αριθμ /ΕΥΘΥ521-31/03/2010 (ΦΕΚ /4/2010 Τ.Β) Υπουργική Απόφαση Διαχείριση Συστήματος και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου 3 «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Το υπ'αριθμ.25/ Πρακτικό του Δ.Σ. σύμφωνα με το οποίο έγινε αποδοχή του των όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου strategy for the social protection of vulnerable social groups/κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων'' και ακρωνύμιο 'GIMMIE SHELTER' του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία Την υπ αρ 211/ 2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΑΜΘ (Απόσπασμα Πρακτικού 18/2014) περί διάθεσης υπαλλήλων της ΠΑΜΘ/ Π.Ε Ξάνθης στην εταιρία «ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Η ΣΤΗΡΙΞΗ», προκειμένου να βοηθήσουν στην υλοποίηση των δράσεων, που έχει αναλάβει η εταιρία στα πλαίσια του παραπάνω έργου. 17. Το από 17/12/2008 καταστατικό της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ'» 18. Το Πρακτικό 3/ της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο κατά το άνοιγμα των φακέλων των Οικονομικών προσφορών, διαπιστώθηκε ότι υποβλήθηκε προσφορά που απορρίφθηκε ως απαράδεκτη. 19. Την αριθμ. 2 απόφαση του 30/ πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομαρχίας Ξάνθης 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ'» με την οποία εγκρίνεται η παρούσα και οι όροι της. 20. Την ανάγκη προμήθειας α) Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και β) ηλεκτρικού εξοπλισμού προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ενέργειες«δημιουργία διασυνοριακού δικτύου συνεργασίας για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων / WP4» και «Δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/wp6» για την υλοποίηση του Έργου ''Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups/κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων'' και ακρωνύμιο 'GIMMIE SHELTER' του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ Σελίδα 3

4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρικού εξοπλισμού» για την υλοποίηση του Έργου «GIMMIE SHELTER/Joint Strategy for the Social Protection of Vulnerable Social Groups/ Κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων», του Προγράμματος 'Ελλάδα-Βουλγαρία '. Ειδικότερα, o ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει προσφορά για τα ακόλουθα: Α. Για την υλοποίηση της ενέργειας "Δημιουργία διασυνοριακού δικτύου συνεργασίας για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων/wp4": 1.Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός A/A Είδος Ποσότητα Τιμή μονάδας Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 1 Φορητός Υπολογιστής ( Laptop) , ,00 2 Προσωπικός Υπολογιστής 1 800,00 800,00 3 Μηχάνημα (fax,printer,scan) 1 600,00 600,00 4 Τηλεφωνικό κέντρο 1 600,00 600,00 Σύνολο κατηγορίας 3.000,00 B.Για την υλοποίηση της ενέργειας "Δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,/wp6": 1.Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός A/A Είδος Ποσότητα Τιμή μονάδας Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 1 Φορητός Υπολογιστής ( Laptop) , ,00 2 Προσωπικός Υπολογιστής 2 800, ,00 3 Μηχάνημα (fax,printer,scan) 1 600,00 600,00 4 Εκτυπωτής 1 500,00 500,00 5 Τηλεφωνικό κέντρο 1 600,00 600,00 6 Multimedia projector , ,00 7 Projector screen 1 160,00 160,00 Σύνολο κατηγορίας 5.460,00 Σελίδα 4

5 2.Ηλεκτρικός Εξοπλισμός A/A Είδος Ποσότητα Τιμή Μονάδας Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 1 Τηλεόραση 1 700,00 700,00 2 Dvd player-blue ray 1 200,00 200,00 3 Cd player 1 150,00 150,00 4 Ψυγείο 1 800,00 800,00 5 Ηλεκτρική κουζίνα 1 600,00 600,00 6 Φούρνος μικροκυμάτων 1 100,00 100,00 7 Απορροφητήρας 1 200,00 200,00 8 Κλιματιστικό , ,00 9 Πλυντήριο ρούχων 1 500,00 500,00 10 Πλυντήριο πιάτων 1 500,00 500,00 Σύνολο κατηγορίας ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 8.460,00 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των παραπάνω είναι: Α. Για την υλοποίηση της ενέργειας "Δημιουργία διασυνοριακού δικτύου συνεργασίας για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων/wp4": 1.Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 1 Φορητός Υπολογιστής ( Laptop) - Ποσότητα: 1 Επεξεργαστής Επεξεργαστής: Μάρκα επεξεργαστή: Μοντέλο επεξεργαστή: Core i5 Ταχύτητα επεξεργαστή: 1.7 GHz Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή: 2 Ταχύτητα επεξεργαστή με τούρμπο: 2.7 GHz Μέγεθος κρυφής μνήμης: 3 MB Intel Core i5-4210u Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz) Intel Σελίδα 5

6 RAM Μνήμη RAM: 4 GB DDR3-RAM Ταχύτητες μνήμης: 1600 MHz Οθόνη Ανάλυση: 1366 x 768 pixels Οπίσθιος φωτισμός LED: Ναι Διαγώνιος οθόνης (inch): 14 inch Χαρακτηριστικά οθόνης: Truelife και HD resolution Κάρτα γραφικών Κάρτα γραφικών: HD 4400 Κατασκευαστής κάρτας γραφικών: Intel Σκληρός δίσκος Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 1 TB Τύπος σκληρού δίσκου: HDD Τύπος συνδεσιμότητας: SATA Ταχύτητα περιστροφής: 5400 rpm Μονάδα οπτικού δίσκου Οπτικό μεσο: 8X DVD+/-RW Tray load Drive Συνδεσιμότητα Συνδέσεις: 1x HDMI, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RJ45, 1x συνδυαστική ακουστικών/ μικροφώνου WLAN (standards): b/g/n Bluetooth: 4.0 Δίκτυο: 10/100 Εξοπλισμός Λειτουργικό σύστημα:windows bit Ενσωματωμένο μικρόφωνο:ναι Κάμερα Ενσωματωμένη webcam: Ναι Ανάλυση αισθητήρα κάμερας: 1280 x 720 pixels Τροφοδοσία ρεύματος Τύπος μπαταρίας: Ιόντων λιθίου (40WHr) Αριθμός στοιχείων μπαταρίας: 4 Γενικά χαρακτηριστικά Τύπος συσκευής: Notebook Χρώμα: Μαύρο Βάρος: 2.2 kg Εγγύηση κατασκευαστή:2 Έτη 2. Προσωπικός Υπολογιστής (P.C.) Ποσότητα: 1 Επεξεργαστής : Intel Core i Processor Dual Core, 3MB, 3.50GHz Κάρτα γραφικών w/hd4400 Graphics, Μνήμη 4GB (1x4GB) Non-ECC DDR3 1600MHz SDRAM Memory, Σκληρό δίσκο 500GB 3.5inch Serial ATA (7.200 Rpm) Hard Drive, Οπτικό Δίσκο DVD 16X Half Height DVD+/-RW Drive,Dell(TM) MS111 USB Oπτικό Ποντίκι,Πληκτρολόγιο : Greek (QWERTY) Dell KB212-B QuietKey USB Keyboard Black, Λογισμικό Windows 7 Professional (64Bit Windows 8.1 License, Media)- 5 χρόνια εγγύηση Οθόνη: Input : HDMI 1 Εργονομία ips,vesa, tilt Χρώμα black Webcam Όχι Σελίδα 6

7 Τεχνολογία Οθόνης LED TV Tuner Όχι Κατασκευαστής LG Μοντέλο 23MP55HQ Διαγώνιος 23 Εύρος Διαγωνίου 23'' Aspect Ratio 16:9 Μέγιστη Ανάλυση 1920x1080 Φωτεινότητα 250ms Αντίθεση 5m:1 Χρόνος Απόκρισης 5ms Color Support (Million) 16.7 Γωνία Θέασης 178/178 Δέκτης τηλεόρασης Όχι Input : D-Sub 1 Εγγύηση 2 έτη 3. Μηχήνημα (fax,printer,scan) - Ποσότητα: 1 Πλήρη Χαρακτηριστικά Μονόχρωμο Α4 MFP (print, copy, scan, fax) LED τεχνολογία μονού περάσματος Ταχύτητα εκτύπωσης: 40ppm Νέα, έγχρωμη οθόνη αφής 7 Έγχρωμη σάρωση Συνδέσεις: Hi-Speed USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet Eπεξεργαστής: 667 MHz Μνήμη: 512MB & 3GB emmc Toner σελίδων Drum σελίδων Αρχικό αναλώσιμο σελίδων για εξαιρετικά χαμηλό cpc! Secure Printing Συμβατό με Google Cloud Print Εκτυπωτής Ταχύτητα εκτύπωσης Α4: 40ppm mono χρόνος μέχρι την πρώτη εκτύπωση (TTFP) 5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Χρόνος προθέρμανσης έως 60 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση και έως 25 δευτερολέπτων από λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας Σάρωση Ανάλυση Σάρωσης 600dpi Ταχύτητα σάρωσης Μέχρι χρώμα 10ppm, μέχρι 37.5ppm μονο Χρώμα βάθος εισόδου 48-bit / Έξοδος 24-bit εισόδου εγγράφων 50 φύλλων Αντίστροφη αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (RADF), επίπεδο σαρωτή Αντίθεση 7 επίπεδα Μορφή Μ-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Ασφάλιση PDF + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF από Actkey Utility) Διευθύνσεων LDAP, διεύθυνση 100 , 20 διευθύνσεις ομάδα Σάρωση σε FTP, HTTP, μνήμη USB, , TWAIN, CIFS και σάρωση εφαρμογή και φαξ από Actkey Utility αντίγραφο Πρώτο αντίγραφο (FCOT) Λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα Ταχύτητα Αντιγραφής 40cpm Σελίδα 7

8 Ανάλυση αντιγραφής Έως 600 x 600 dpi Μείωση / Zoom: Μεγέθυνση % Μέγιστος αριθμός αντιγράφων 99 φαξ RJ11 συνδεσιμότητα Φαξ x 2 (Line / Τηλ), PSTN, PBX Γραμμή ITU-T Ταχύτητα φαξ G3 (Super G3) έως 33,6 kbps, έως 2 δευτερόλεπτα / σελίδα Ταχείες κλήσεις 16 κλήσεις ένα άγγιγμα (8 x 2 χρησιμοποιώντας το πλήκτρο shift), 100 γρήγορες κλήσεις ομάδες μέχρι 20 Μετάδοση Μέγιστο 100 4MB μνήμης φαξ (περ. 200 σελίδες εκπομπή και λήψη) πίνακας χειρισμού οθόνη LCD ενιαίο απλουστευμένο πίνακα γραφικών με λευκό οπίσθιο φωτισμό: 84,1 χιλιοστά (Π) x 33,6 χιλιοστά (H)? Ανάλυση: 320x128 κουκκίδες Πληκτρολόγιο 12 α / αριθμητικά πλήκτρα, 4 κύρια κουμπιά λειτουργίας (Αντιγραφή, Σάρωση, εκτύπωση, φαξ), Χρώμα & Mono Έναρξη, Κατάσταση, Περιβάλλον, Βοήθεια, Macro Εργασίας, 6 κύρια κουμπιά πλοήγησης (Πίσω, Πάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά, ΟΚ), Clear, Διακοπή, εξοικονόμησης ενέργειας, Επαναφορά / Έξοδος, 8 πλήκτρα και ένα πλήκτρο Shift για να παρέχει 16 ένα πλήκτρα κλήσης Πατήστε (Φαξ)? Πλήρης Qwertwerty Key Pad Διασύνδεση και λογισμικό Συνδεσιμότητα 10/100 TX Ethernet, συσκευή USB 2.0 ΕΑΝ, ως Host USB 2.0 ΕΑΝ Γλώσσα εκτυπωτή PCL6 (XL3.0), PCL5e, PostScript 3 (εξομοίωση), SIDM (IBM-PPR, EPSON FX-) Δίκτυο & πρωτόκολλα Όλες οι μεγάλες υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου μέσω ethernet κάρτα με εσωτερικό web server για τον εκτυπωτή και την κάρτα δικτύου στήσιμο και τη διαχείριση. TCP / IPv4 & v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1 & v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, το EtherTalk, NetBEUI, LLTD, υπηρεσίες Web σε συσκευές, AirPrint Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα Windows XP (32-bit και 64-bit) / Server 2003 (32-bit και 64-bit) / Server 2008 (32-bit και 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32- bit και 64-bit) / 7 (32-bit και 64-bit)? Mac OS X Προηγμένη δικτύωση και την ασφάλεια φίλτρων IP, MAC Filtering, SSL / TLS, EAP (IEEE802.1x), IPSec Ανάλυση 1200 x 1200dpi, 600 x 600dpi Γραμματοσειρές Χωρητικότητα χαρτιού Δίσκος 1: 250 φύλλα 80gsm? Δίσκο πολλαπλών χρήσεων: 100 φύλλα 80gsm? RADF: 50 φύλλα 80gsm Χωρητικότητα χαρτιού στον προαιρετικό δίσκο 530 φύλλων 80gsm Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού 880 φύλλων 80gsm Μεγέθη χαρτιού Δίσκος 1: A4, A5, B5, A6? Δίσκος 2: A4, A5, B5? Δίσκο πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, B5, Α6, Φάκελοι (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Custom Size (μέχρι χιλιοστά μήκος, συμπεριλαμβανομένων πανό)? Duplex: A4, B5? RADF: A4, B5, A5, A6 (Simplex) Το βάρος του χαρτιού Δίσκος 1/2: 60 έως 120gsm? Δίσκο πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 160gsm? Διπλής όψης: 60 έως 120gsm? RADF: 60 έως 105gsm Duplex Πρότυπο Έξοδος χαρτιού Πρόσωπο κάτω: 150 φύλλα 80gsm Γενικά Χαρακτηριστικά Μνήμη (RAM) Τυπική μνήμη RAM: 256MB Μέγιστη μνήμη RAM: 256MB μνήμης (κάρτα SD) τυπική κάρτα μνήμης SD: 4GB (Συνιστάται 17 C έως 27 C) Θερμοκρασία λειτουργίας / υγρασία 10 C έως 32 C / 20% έως 80% σχετική υγρασία (50% έως 70% RH συνιστάται) Σελίδα 8

9 Θερμοκρασία αποθήκευσης / υγρασίας -10 C έως 43 C / 10% έως 90% RH Παροχή ρεύματος Μονοφασική 220 έως 240VAC, 50-60Hz συχνότητας +/- 2% Κατανάλωση ρεύματος Τυπική: 610W Max: 950W Ρελαντί: 80W Εξοικονόμηση ενέργειας: <14W Βαθύς ύπνος: <3.0W Επίπεδο θορύβου λειτουργίας: 55dB (A) ή λιγότερο Αναμονή: 30dB (Α) Εξοικονόμηση ενέργειας: Αθόρυβος Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) 455 x 427 x 425 χιλιοστά Βάρος Περίπου 20kg Με αρχικό τόνερ για σελ.drum σελ. Tα επόμενα τόνερ να καλύπτουν παραγωγή τουλάχιστον σελ. Να έχει κόστος ανά σελίδα Α4. 4. Τηλεφωνικό Κέντρο- Ποσότητα: 1 Γραμμές Αναλογικές Γραμμές (PSTN) 3 Εσωτερικά Υβριδικά Εσωτερικά 8 Απλά Εσωτερικά 8 Κυψέλες Ταυτόχρονα Κανάλια - Θυροτηλέφωνα Aριθμός 2 Φωνητικό Ταχυδρομείο Πόρτες 1 3 εξωτερικές γραμμές επικοινωνίας και 8 εσωτερικά τηλέφωνα Αποδοτική Διαχείριση Κλήσεων Ημερήσια/Νυχτερινή/Μεσημβρινή Λειτουργία Εμφάνιση Αριθμού Κλήσης(caller id) Φωνητικό Ταχυδρομείο (Προαιρετικό) Εύκολος Προγραμματισμός/Διαχείριση. Κάρτα Voice Mail για φωνητικές θυρίδες και στα 8 εσωτερικά Δρομολόγηση SMS σε απλά εσωτερικά Υποστηρίζει 2 θυροτηλέφωνα και 2 συστήματα ανοίγματος θυρών Αναγνώριση καλούντος σε αποκλειστικές και αναλογικές συσκευές. Ομοιόμορφη κατανομή κλήσεων (UCD) Προώθηση κλήσεων Λειτουργία ημερήσια/νυχτερινή/μεσημβρινή 5μερης συνδιάσκεψη Ανίχνευση φαξ Έλεγχος δωματίου Σελίδα 9

10 Αναφορές κλήσεων Εισαγωγή κωδικού λογαριασμού Φραγές κλήσεων Αδιάλειπτη λειτουργία με μπαταρίες B.Για την υλοποίηση της ενέργειας "Δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες/wp6": Αναλυτικά οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές είναι: 1 Φορητός Υπολογιστής ( Laptop) - Ποσότητα: 1 Επεξεργαστής Επεξεργαστής: Intel Core i5-4210u Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz) Μάρκα επεξεργαστή: Intel Μοντέλο επεξεργαστή: Core i5 Ταχύτητα επεξεργαστή: 1.7 GHz Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή: 2 Ταχύτητα επεξεργαστή με τούρμπο: 2.7 GHz Μέγεθος κρυφής μνήμης: 3 MB RAM Μνήμη RAM: 4 GB DDR3-RAM Ταχύτητες μνήμης: 1600 MHz Οθόνη Ανάλυση: 1366 x 768 pixels Οπίσθιος φωτισμός LED: Ναι Διαγώνιος οθόνης (inch): 14 inch Χαρακτηριστικά οθόνης: Truelife και HD resolution Κάρτα γραφικών Κάρτα γραφικών: HD 4400 Κατασκευαστής κάρτας γραφικών: Intel Σκληρός δίσκος Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 1 TB Τύπος σκληρού δίσκου: HDD Τύπος συνδεσιμότητας: SATA Ταχύτητα περιστροφής: 5400 rpm Μονάδα οπτικού δίσκου Οπτικό μεσο: 8X DVD+/-RW Tray load Drive Συνδεσιμότητα Συνδέσεις: 1x HDMI, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x RJ45, 1x συνδυαστική ακουστικών/ μικροφώνου WLAN (standards): b/g/n Bluetooth: 4.0 Δίκτυο: 10/100 Εξοπλισμός Λειτουργικό σύστημα:windows bit Ενσωματωμένο μικρόφωνο:ναι Σελίδα 10

11 Κάμερα Ενσωματωμένη webcam: Ναι Ανάλυση αισθητήρα κάμερας: 1280 x 720 pixels Τροφοδοσία ρεύματος Τύπος μπαταρίας: Ιόντων λιθίου (40WHr) Αριθμός στοιχείων μπαταρίας: 4 Γενικά χαρακτηριστικά Τύπος συσκευής: Notebook Χρώμα: Μαύρο Βάρος: 2.2 kg Εγγύηση κατασκευαστή:2 Έτη 2. Προσωπικός Υπολογιστής (P.C.) Ποσότητα: 2 Επεξεργαστής : Intel Core i Processor Dual Core, 3MB, 3.50GHz Κάρτα γραφικών w/hd4400 Graphics, Μνήμη 4GB (1x4GB) Non-ECC DDR3 1600MHz SDRAM Memory, Σκληρό δίσκο 500GB 3.5inch Serial ATA (7.200 Rpm) Hard Drive, Οπτικό Δίσκο DVD 16X Half Height DVD+/-RW Drive,Dell(TM) MS111 USB Oπτικό Ποντίκι,Πληκτρολόγιο : Greek (QWERTY) Dell KB212-B QuietKey USB Keyboard Black, Λογισμικό Windows 7 Professional (64Bit Windows 8.1 License, Media)- 5 χρόνια εγγύηση Οθόνη: Input : HDMI 1 Εργονομία ips,vesa, tilt Χρώμα black Webcam Όχι Τεχνολογία Οθόνης LED TV Tuner Όχι Κατασκευαστής LG Μοντέλο 23MP55HQ Διαγώνιος 23 Εύρος Διαγωνίου 23'' Aspect Ratio 16:9 Μέγιστη Ανάλυση 1920x1080 Φωτεινότητα 250ms Αντίθεση 5m:1 Χρόνος Απόκρισης 5ms Color Support (Million) 16.7 Γωνία Θέασης 178/178 Δέκτης τηλεόρασης Όχι Input : D-Sub 1 Εγγύηση 2 έτη 3. Μηχήνημα (fax,printer,scan) - Ποσότητα: 1 Πλήρη Χαρακτηριστικά Μονόχρωμο Α4 MFP (print, copy, scan, fax) LED τεχνολογία μονού περάσματος Ταχύτητα εκτύπωσης: 40ppm Νέα, έγχρωμη οθόνη αφής 7 Έγχρωμη σάρωση Συνδέσεις: Hi-Speed USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet Eπεξεργαστής: 667 MHz Σελίδα 11

12 Μνήμη: 512MB & 3GB emmc Toner σελίδων Drum σελίδων Αρχικό αναλώσιμο σελίδων για εξαιρετικά χαμηλό cpc! Secure Printing Συμβατό με Google Cloud Print Εκτυπωτής Ταχύτητα εκτύπωσης Α4: 40ppm mono χρόνος μέχρι την πρώτη εκτύπωση (TTFP) 5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Χρόνος προθέρμανσης έως 60 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση και έως 25 δευτερολέπτων από λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας Σάρωση Ανάλυση Σάρωσης 600dpi Ταχύτητα σάρωσης Μέχρι χρώμα 10ppm, μέχρι 37.5ppm μονο Χρώμα βάθος εισόδου 48-bit / Έξοδος 24-bit εισόδου εγγράφων 50 φύλλων Αντίστροφη αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (RADF), επίπεδο σαρωτή Αντίθεση 7 επίπεδα Μορφή Μ-TIFF, JPEG, XPS, PDF, Ασφάλιση PDF + (BMP, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, EMF από Actkey Utility) Διευθύνσεων LDAP, διεύθυνση 100 , 20 διευθύνσεις ομάδα Σάρωση σε FTP, HTTP, μνήμη USB, , TWAIN, CIFS και σάρωση εφαρμογή και φαξ από Actkey Utility αντίγραφο Πρώτο αντίγραφο (FCOT) Λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα Ταχύτητα Αντιγραφής 40cpm Ανάλυση αντιγραφής Έως 600 x 600 dpi Μείωση / Zoom: Μεγέθυνση % Μέγιστος αριθμός αντιγράφων 99 φαξ RJ11 συνδεσιμότητα Φαξ x 2 (Line / Τηλ), PSTN, PBX Γραμμή ITU-T Ταχύτητα φαξ G3 (Super G3) έως 33,6 kbps, έως 2 δευτερόλεπτα / σελίδα Ταχείες κλήσεις 16 κλήσεις ένα άγγιγμα (8 x 2 χρησιμοποιώντας το πλήκτρο shift), 100 γρήγορες κλήσεις ομάδες μέχρι 20 Μετάδοση Μέγιστο 100 4MB μνήμης φαξ (περ. 200 σελίδες εκπομπή και λήψη) πίνακας χειρισμού οθόνη LCD ενιαίο απλουστευμένο πίνακα γραφικών με λευκό οπίσθιο φωτισμό: 84,1 χιλιοστά (Π) x 33,6 χιλιοστά (H)? Ανάλυση: 320x128 κουκκίδες Πληκτρολόγιο 12 α / αριθμητικά πλήκτρα, 4 κύρια κουμπιά λειτουργίας (Αντιγραφή, Σάρωση, εκτύπωση, φαξ), Χρώμα & Mono Έναρξη, Κατάσταση, Περιβάλλον, Βοήθεια, Macro Εργασίας, 6 κύρια κουμπιά πλοήγησης (Πίσω, Πάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά, ΟΚ), Clear, Διακοπή, εξοικονόμησης ενέργειας, Επαναφορά / Έξοδος, 8 πλήκτρα και ένα πλήκτρο Shift για να παρέχει 16 ένα πλήκτρα κλήσης Πατήστε (Φαξ)? Πλήρης Qwertwerty Key Pad Διασύνδεση και λογισμικό Συνδεσιμότητα 10/100 TX Ethernet, συσκευή USB 2.0 ΕΑΝ, ως Host USB 2.0 ΕΑΝ Γλώσσα εκτυπωτή PCL6 (XL3.0), PCL5e, PostScript 3 (εξομοίωση), SIDM (IBM-PPR, EPSON FX-) Δίκτυο & πρωτόκολλα Όλες οι μεγάλες υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου μέσω ethernet κάρτα με εσωτερικό web server για τον εκτυπωτή και την κάρτα δικτύου στήσιμο και τη διαχείριση. TCP / IPv4 & v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1 & v3, DHCP, DNS, LPR, Σελίδα 12

13 Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, το EtherTalk, NetBEUI, LLTD, υπηρεσίες Web σε συσκευές, AirPrint Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα Windows XP (32-bit και 64-bit) / Server 2003 (32-bit και 64-bit) / Server 2008 (32-bit και 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32- bit και 64-bit) / 7 (32-bit και 64-bit)? Mac OS X Προηγμένη δικτύωση και την ασφάλεια φίλτρων IP, MAC Filtering, SSL / TLS, EAP (IEEE802.1x), IPSec Ανάλυση 1200 x 1200dpi, 600 x 600dpi Γραμματοσειρές Χωρητικότητα χαρτιού Δίσκος 1: 250 φύλλα 80gsm? Δίσκο πολλαπλών χρήσεων: 100 φύλλα 80gsm? RADF: 50 φύλλα 80gsm Χωρητικότητα χαρτιού στον προαιρετικό δίσκο 530 φύλλων 80gsm Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού 880 φύλλων 80gsm Μεγέθη χαρτιού Δίσκος 1: A4, A5, B5, A6? Δίσκος 2: A4, A5, B5? Δίσκο πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, B5, Α6, Φάκελοι (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Custom Size (μέχρι χιλιοστά μήκος, συμπεριλαμβανομένων πανό)? Duplex: A4, B5? RADF: A4, B5, A5, A6 (Simplex) Το βάρος του χαρτιού Δίσκος 1/2: 60 έως 120gsm? Δίσκο πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 160gsm? Διπλής όψης: 60 έως 120gsm? RADF: 60 έως 105gsm Duplex Πρότυπο Έξοδος χαρτιού Πρόσωπο κάτω: 150 φύλλα 80gsm Γενικά Χαρακτηριστικά Μνήμη (RAM) Τυπική μνήμη RAM: 256MB Μέγιστη μνήμη RAM: 256MB μνήμης (κάρτα SD) τυπική κάρτα μνήμης SD: 4GB (Συνιστάται 17 C έως 27 C) Θερμοκρασία λειτουργίας / υγρασία 10 C έως 32 C / 20% έως 80% σχετική υγρασία (50% έως 70% RH συνιστάται) Θερμοκρασία αποθήκευσης / υγρασίας -10 C έως 43 C / 10% έως 90% RH Παροχή ρεύματος Μονοφασική 220 έως 240VAC, 50-60Hz συχνότητας +/- 2% Κατανάλωση ρεύματος Τυπική: 610W Max: 950W Ρελαντί: 80W Εξοικονόμηση ενέργειας: <14W Βαθύς ύπνος: <3.0W Επίπεδο θορύβου λειτουργίας: 55dB (A) ή λιγότερο Αναμονή: 30dB (Α) Εξοικονόμηση ενέργειας: Αθόρυβος Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) 455 x 427 x 425 χιλιοστά Βάρος Περίπου 20kg Με αρχικό τόνερ για σελ.drum σελ. Tα επόμενα τόνερ να καλύπτουν παραγωγή τουλάχιστον σελ. Να έχει κόστος ανά σελίδα Α4. 4. Εκτυπωτής- Ποσότητα: 1 Σελίδα 13

14 Τεχνολογία εκτύπωσης: έγχρωμος laser Α4 Μέγιστη ποιότητα εκτύπωσης: 1200 x 600dpi Ταχύτητα εκτύπωσης: ασπρόμαυρη έως 30 σελ/λεπτό, έγχρωμη έως 26 σελ/λεπτό Εκτύπωση 1ης σελίδας: ασπρόμαυρη έως 7.5 δευτερόλεπτα, έγχρωμη έως 8 δευτερόλεπτα Ενσωματωμένη μνήμη: 256MB (έως 768MB) Ταχύτητα επεξεργαστή: 532MHz Μηνιαία απόδοση (μέγιστη): σελίδες ανά μήνα Μηνιαία απόδοση (προτεινόμενη): σελίδες ανά μήνα Είδη χαρτιού: δίσκος 1: A4, A5, B5, A6, δίσκος multipurpose: A4, A5, B5, A6, Envelopes (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Index Card (3" x 5") (75 x 125mm), Photo Size (4" x 6", 5" x 7")(100 x 150mm, 125 x 175mm), Custom Size (up to 1200mm length including banners), δίσκος 2 (προαιρετικός): A4, A5, B5 Βάρος χαρτιού: δίσκος 1: από 64gr έως 176gr, δίσκος multipurpose: από 64gr έως 220gr, δίσκος 2 (προαιρετικός): από 64gr έως 176gr Χωρητικότητα εισόδου: δίσκος 1: 250 φύλλα 80gr, δίσκος multipurpose: 100 φύλλα 80gr, δίσκος 2 (προαιρετικός): 530 φύλλα 80gr Χωρητικότητα εξόδου: 150 φύλλα face down, 100 φύλλα face up Εκτύπωση δύο όψεων: αυτόματη Συνδεσιμότητα: USB 2.0 Hi-Speed, 10/100-TX Ethernet Γλώσσες: PCL6 (XL3.0 & PCL5c) PostScript 3 emulation, SIDM (IBM-PPR, EPSON- FX) Συμβατά λειτουργικά: Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32-bit & 64- bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (32-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X to Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 242 x 410 x 504 mm Βάρος: 22kg Εγγύηση: 3 έτη Με αρχικό τόνερ Black και color από σελ. Drum Black και color σελ. To καινούργιο τόνερ Black να καλύπτει παραγωγή τουλάχιστον σελ. To καινούργιο τόνερ Color να καλύπτει παραγωγή τουλάχιστον σελ. 5. Τηλεφωνικό Κέντρο- Ποσότητα: 1 Γραμμές Αναλογικές Γραμμές (PSTN) 3 Εσωτερικά Υβριδικά Εσωτερικά 8 Απλά Εσωτερικά 8 Κυψέλες Ταυτόχρονα Κανάλια - Θυροτηλέφωνα Aριθμός 2 Φωνητικό Ταχυδρομείο Πόρτες 1 Σελίδα 14

15 3 εξωτερικές γραμμές επικοινωνίας και 8 εσωτερικά τηλέφωνα Αποδοτική Διαχείριση Κλήσεων Ημερήσια/Νυχτερινή/Μεσημβρινή Λειτουργία Εμφάνιση Αριθμού Κλήσης(caller id) Φωνητικό Ταχυδρομείο (Προαιρετικό) Εύκολος Προγραμματισμός/Διαχείριση Κάρτα Voice Mail για φωνητικές θυρίδες και στα 8 εσωτερικά Δρομολόγηση SMS σε απλά εσωτερικά Υποστηρίζει 2 θυροτηλέφωνα και 2 συστήματα ανοίγματος θυρών Αναγνώριση καλούντος σε αποκλειστικές και αναλογικές συσκευές. Ομοιόμορφη κατανομή κλήσεων (UCD) Προώθηση κλήσεων Λειτουργία ημερήσια/νυχτερινή/μεσημβρινή 5μερης συνδιάσκεψη Ανίχνευση φαξ Έλεγχος δωματίου Αναφορές κλήσεων Εισαγωγή κωδικού λογαριασμού Φραγές κλήσεων Αδιάλειπτη λειτουργία με μπαταρίες 6. Multimedia projector- Ποσότητα: 1 Type: DLP PC 3D Ready Ανάλυση:XGA (1024 x 768) Φωτεινότητα: 3200 ANSI Lumens Contrast:13000:1 Image Size (Diagonal): Zoom:1.1:1 Είσοδοι: HDMI,VGA(D-sub 15pin) x 2, Composite(RCA), S-Video in (Mini DIN 4pin), Audio in x 1 Εξοδοι:Monitor out(d-sub 15pin), Audio out, Speaker 2W Θύρες επικοινωνίας::rs232 (DB-9pin), IR receiver, USB(Type Mini B) Lamp(Normal/Economic/SmartEco/LampSave):4500/6000/6500/10000 hours Παρελκόμενα:Remote Control w/ Battery, Power Cord, VGA(D-sub 15pin) Cable Net weight:1.9kg 3 χρόνια εγγύηση και 1 χρόνο εγγύηση για την λάμπα 7. Projector screen- Ποσότητα: 1 Ηλεκτρική οθόνη προβολής 120'',χειρισμός με ενσύρματο μπουτόν 3 θέσεων, στερεώνεται από το ταβάνι ή τον τοίχο, επιφάνεια προβολής από υλικό εύκολο στο καθάρισμα και ανθεκτικό στην καύση, μαύρη μπορντούρα περιμετρικά. SCR- PEAC Οθόνη ηλεκτροκίνητη Brateck PEAC 120, 240x180mm Σελίδα 15

16 2. Ηλεκτρικός Εξοπλισμός 1 Τηλεόραση- Ποσότητα: 1 Τεχνολογία Οθόνης LED Διαγώνιος Οθόνης 46" Μέγιστη Ανάλυση Full HD 1.920x1.080 Μέγιστη Κάθετη Ανάλυση 1080p Επιλογές Εμφάνισης 16:9 Αντίθεση Μega Ρυθμός Ανανέωσης 100 Hz Δέκτες RF, DVB-C, DVB-T (MPEG4) Συνδεσιμότητα CI, Ethernet, Headphone, USB, SCART, Component, HDMI, Optical Ήχος Στερεοφωνικά ηχεία 2 x 10 Watt Dolby MS10 / DTS Studio Sound / DTS Premium Sound 5.1 Ενεργειακή Κλάση A+ Χρώμα Μαύρο Διαστάσεις (Π x Y x B) x 625,6 x 94,8 χιλ. (χωρίς βάση) Συνδεσιμότητα: HDMI x2, USB x2, CI+ (1.3), SCART x1, Επιπλέον Component, Ethernet. Χαρακτηριστικά Επεξεργασία Wide Color Enhancer (Plus) 2. Blue- Ray DVD Player- Ποσότητα: 1 BD-ROM FULL HD 3D BD BD-Live BD-RE / BD-RE DL BD-MV (BD-RE version3) JPEG BD-R/ BD-R DL DVD-ROM DVD Video DVD-RAM JPEG AVCHD DVD-R/DVD-RW/DVD-R DL DVD Video DVD-VR AVCHD JPEG / MP3 NAI NAI ΝΑI Σελίδα 16

17 DVD+R/DVD+R DL/DVD+RW Video AVCHD CD CD-DA CD-R/-RW CD-DA MP3 JPEG Κάρτα μνήμης SD (SDHC/SDXC) AVCHD MPEG2 JPEG USB MP3 JPEG Εικόνα Σύστημα σήματος Deep Colour x.v.colour Ήχος Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD DTS-HD Master Audio Essential/ DTS-HD High Resolution Audio Συνδέσεις PAL/ NTSC Υποδοχή κάρτας μνήμης SD OXI Υποδοχή USB (USB 2.0 High Speed) Decode (5.1ch) and Bitstream Output Decode and Bitstream Output Σύνδεση δικτύου Ethernet / for DLNA, BD- LiveTM*10, Internet Apps*7 and Firmware Update Έξοδος HDMI Έξοδος εικόνας Ψηφιακή έξοδος ήχου Άλλα Χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Κατανάλωση (περίπου) σε κατάσταση αναμονής (Standby) NAI AC V, 50Hz 0.5W Σελίδα 17

18 σε κατάσταση Γρήγορης Έναρξης (Quick Start) Βάρος (κιλά) (περίπου) Διαστάσεις (Π x Υ x Β) (χιλ.) (περίπου) 3. Cd player- Ποσότητα: 1 5.5W 1.2kg 415 x 43 x 182 mm Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD. Ράδιο: FM. Ισχύς εξόδου: 2 x 1 W RMS. Συνδεσιμότητα: είσοδος ήχου (3.5 mm). Αριθμός μπαταριών: 6. Τύπος μπαταρίας: C (LR14). Τάση μπαταρίας: 1.5 V. Βάρος: 1.6 Kg. Διαστάσεις (WxDxH): 262 x 245 x 123 mm. Εγγύηση: 1 χρόνο 4. Ψυγείο- Ποσότητα: 1 Μπροστινά ρυθμιζόμενα ποδαράκια Αντιβακτηριδιακό φίλτρο Κλιματική κλάση: N - T Διάφανα ράφια στην πόρτα Χρώμα: Λευκό 1 θήκη για αυγά Κατανάλωση ενέργειας: 0.76 kwh/24 h Ενεργειακή κλάση: A+ Διακόπτης γρήγορης ψύξης Ημερολόγιο τροφίμων Ράφια στην κατάψυξη Ικανότητα κατάψυξης: 3 kg/24 h No frost Μικτή χωρητικότητα κατάψυξης: 82 lt Μικτή χωρητικότητα συντήρησης: 232 lt Μικτή χωρητικότητα: 314 lt Μικτό βάρος: 62 kg Νέο χερούλι χούφτα Φίλτρο: R600a Θήκη για παγάκια Δείκτης για listeria: Space 4 Multi-flow για καλύτερη μεταφορά της θερμοκρασίας Επίπεδο θορύβου : 40 Dba 3 γυάλινα ρυθμιζόμενα ράφια με Inox πλαίσιο 3 ράφια στην πόρτα 1 ενιαία φρουτολεκάνη Διαστάσεις συσκευασίας : 1,78x64x71 cm Διαστάσεις συσκευής : 1,73x60x64 cm Ροδάκια για εύκολη μετακίνηση Αλλαγή φοράς πόρτας Ικανότητα διατήρησης θερμοκρασίας 14 ώρες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος Κατάψυξη: 4 αστέρων Σελίδα 18

19 Ανεμιστήρας 2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 5. Ηλεκτρική Κουζίνα- Ποσότητα: 1 Εστίες Κεραμικές, Αριθμός Εστιών 4, Χωρητικότητα Φούρνου (lt) 62 Lt, Τρόποι Ψησίματος 4, Ρολόι Ηλεκτρονικό, Αυτοματισμοί Χρονοδιακόπτης, Χρώμα Λευκό, Διαστάσεις (Π) 85 x (Υ) 60 x (Β) 60 cm Ενεργειακή Κλάση Α, Yδρολυτικός καθαρισμός 6. Φούρνος Μικροκυμάτων- Ποσότητα: 1 Φούρνος μικροκυμάτων MW711K χωρητικότητας 20 lt, ισχύος 800W με μηχανικό χειρισμό και ηχητική ειδοποίηση ολοκλήρωσης λειτουργίας. Χαρακτηριστικά Χωρητικότητα 20 lt Ισχύς Μικροκυμάτων 800 Watt Χρώμα Λευκό Επιπλέον Στρογγυλή βάση ψησίματος Βάρος σε Kg 12 Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) 27.5 x 48.9 x 34.3 Εγγύηση Προμηθευτή 2 έτη 7. Απορροφητήρας- Ποσότητα: 1 INOX Ηλεκτρομηχανική Λειτουργία Φωτισμός Αλογόνου 2x40 W Μεταλλικά φίλτρα που πλένονται στο Πλυντ.Πιάτων. Διάμετρος αεραγωγού 150/120mm Πλάτος 900mm Απορροφητική Ικανότητα ανά Επίπεδο: 1 : 290 m3/h - 2 : 480 m3/h - 3 : 600 m3/h Θόρυβος ανά Επίπεδο :1 : 48dB(A) - 2 : 55dB(A) - 3 : 66dB(A) Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 60.2x89,8x47.1 cm 8. Κλιματιστικό- Ποσότητα: 15 Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) 9000 Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h) Θερμική Απόδοση (Btu/h) Εύρος Θερμικής Απόδοσης (Btu/h) Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με ΕΝ14825) Ψύξη Φορτίο Σχεδιασμού (kw) 2.6 Ενεργειακή Κλάση A++ SEER 6.1 Ετήσια Κατανάλωση (kwh/έτος) 149 Θέρμανση (Θερμή Ζώνη - Ελλάδα) Φορτίο Σχεδιασμού (kw) 2.8 Ενεργειακή Κλάση A+++ SCOP 5.1 Σελίδα 19

20 Ετήσια Κατανάλωση (kwh/έτος) 769 Θέρμανση (Μέση Ζώνη - Κεντρική Ευρώπη) Φορτίο Σχεδιασμού (kw) 2.4 Ενεργειακή Κλάση A+ SCOP 4.0 Ετήσια Κατανάλωση (kwh/έτος) 840 Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph) 230/50/1 Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη (A) Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση (A) Κατανάλωση Ψύξη (W) Κατανάλωση Θέρμανση (W) Παροχή Αέρα Χαμηλή / Υψηλή (m3/h) 650/560/450 Στάθμη θορύβου Εσωτ. Μονάδα db(a) 41/29 Στάθμη θορύβου Εξωτ. Μονάδα db(a) 57 Ηχητική ισχύς Εσωτερική / Εξωτερική Μονάδα db(a) 54/60 Διαστάσεις Εσωτερική μονάδα ΠxΒxY (mm) 800x188x275 Διαστάσεις Εξωτερική μονάδα ΠxΒxY (mm) 780x250x540 Καθαρό Βάρος Εσωτερική / Εξωτερική (kg) 7.5 /28 Τύπος Συμπιεστή ROTARY Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου 1/4" / 3/8" Ψυκτικό Υγρό R410A/950g Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη (C) -15~50 Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Θέρμανση (C) -15~30 9. Πλυντήριο ρούχων- Ποσότητα: 1 Πίνακας χειρισμού στα ελληνικά Προγράμματα 18 / Γρήγορη πλύση 15m / Ακύρωση στυψίματος και παραμονή νερού στον κάδο Μεταγενέστερη έναρξη λειτουργίας 1, 3, 6, 9 ή 12 ώρες Ενεργειακή κλάση A+++ Χωρητικότητα 9 kg (58 lt) Ταχύτητα στυψίματος από 400 έως 1000 στροφές το λεπτό Επίπεδο θορύβου Πλύσης / Στυψίματος : 59 / 77 db(a) Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kwh): 215 Ετήσια κατανάλωση νερού (l): ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΥxΠxΒ): 85x60x56,5 cm 10. Πλυντήριο πιάτων- Ποσότητα: 1 Πλάτος 60cm Τοποθέτηση Ελεύθερο Χρώμα Λευκό Χωρητικότητα 12 σερβίτσια Ενεργειακή Κλάση A+ Θερμοκρασίες 3 Σελίδα 20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΟΧΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 2 3 4 5 Επεξεργαστής κατασκευαστής Intel Μοντέλο επεξεργαστή τουλάχιστον core i.3 τουλάχιστον 4 ης γενιάς Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ' INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.03 09:36:31 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολος, βασικός, φορητός

Εύκολος, βασικός, φορητός Εύκολος, βασικός, φορητός www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel HM65 Express

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη χρήση του υπολογιστή

Εύκολη χρήση του υπολογιστή Εύκολη χρήση του υπολογιστή www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό μου στούντιο HD

Το προσωπικό μου στούντιο HD Το προσωπικό μου στούντιο HD www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποθηκευτικών μέσων και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη οικογενειακή χρήση

Εύκολη οικογενειακή χρήση Εύκολη οικογενειακή χρήση www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium (64-bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Δ. Δήμου Μυτιλήνη, 8.12.2011 Τηλ.: 22510 36862 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α Είδος Περιγραφή Ανάλυση Απαίτηση ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Σκληρός δίσκος για NAS 1.1 Συμβατότητα Συμβατός με το Synology Rackstation RS2414RP+ Στο σύστημα επί του παρόντος είναι εγκατεστημένοι 4 δίσκοι

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων AMD

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24142 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24142 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 24142 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ>

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά

Ακολουθεί ο εξοπλισμός προς προμήθεια (σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Γενικά χαρακτηριστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βόλος 14/11/2014 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222, Βόλος Επιτροπή σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 'Η ΣΤΗΡΙΞΗ' Πληροφ. κ Αλατζά Κυριακή Τηλ. 2542350120 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ The Programme is co-funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στουρνάρη 57, Αθήνα, Τηλ , Fax , ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ, Πληροφορίες: Δ.

Στουρνάρη 57, Αθήνα, Τηλ , Fax , ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ, Πληροφορίες: Δ. Στουρνάρη 57, 10432 Αθήνα, Τηλ. 2105205200, Fax 2105205201, d.katrinis@praksis.gr, ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ, Πληροφορίες: Δ. Κατρίνης Αθήνα, 8/6/2016 Αριθ. πρωτ.: Δ5740 ΘΕΜΑ: «Απόφαση για

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (ΔΟΚΑΣ) Σητεία 27//202 Αρ. πρωτ. 844 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ. Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25008/2014 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Τη διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη

Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη Οικογενειακή διασκέδαση σε μεγάλη οθόνη www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 26.03.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Ποσότητα: 1) (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι

Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι Κορυφαία απόδοση στην εργασία και το παιχνίδι www.sonyeurope.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Professional (64bit) Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Σετ ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ».

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συµµετοχής, σε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, για την προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού του ΕΦΕΤ». Ν.Π.. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Αθήνα 27-06-2013 Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών ΑΠ 10793 Πληρ.: Ν.Γρίβας Τηλ. 2106971648 Fax: 2106971501 ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ (site Ε.Φ.Ε.Τ.: www.efet.gr) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΗ : 40.638,00. ΦΠΑ 23%: 9346,74. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 49.984,74. Αριθ. µελέτης: 07/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο: Υλικού Χαϊδάρι, 29/11/2016 Αριθμ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 201 6 για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφ. : 986 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος, 15/11/2011 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ. : 35326 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφ. : 986 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος, 15/11/2011 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ. : 35326 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφ. : 986 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος, 15/11/2011 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ Αρ. Πρωτ. : 35326 ΘΕΜΑ: Έγκριση ιενέργειας της προµήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 11/01/2013 Αρ. πρωτ. 297 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΔΕ Κ.Υ.Υ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ευρώ) Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 10.000, ολογράφως ( δεκα χιλιάδων για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, βιντεοπροβολέων, FAX κλπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας Υπόψη: 1. Το Νόμο 1404/83 «περί ΤΕΙ» ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» 3. Τις κείμενες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: 298600/8.5.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το έργο Integrated Territorial Synergies for Children

Διαβάστε περισσότερα

1. Πολυµηχάνηµα Τεχνολογίας Laser ή Led µε τις παρακάτω Τεχνικές

1. Πολυµηχάνηµα Τεχνολογίας Laser ή Led µε τις παρακάτω Τεχνικές Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 Ε Υ-ΠΛΗ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ Είδος Ποσότητα Φορητός Η/Υ Τύπος μνήμης Χωρητικότητα μνήμης Σκληρός δίσκος(χωρητικότητα/στροφές λειτουργίας) Οπτικά μέσ Δίκτυο

ΟΡΓΑΝΑ Είδος Ποσότητα Φορητός Η/Υ Τύπος μνήμης Χωρητικότητα μνήμης Σκληρός δίσκος(χωρητικότητα/στροφές λειτουργίας) Οπτικά μέσ Δίκτυο Σελ. 1 ΟΡΓΑΝΑ Φορητός Η/Υ Τεχνικά χαρακτηριστικά φορητού Η/Υ Επεξεργαστής: Ταχύτητα >=2.2Ghz, Πυρήνες >=2, Cache >=3MB RAM: DDR3 >=8 GB Οθόνη: 15,6, HD Αποκλειστική μνήμη κάρτας γραφικών: >=1 GB DDR3 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

E-AUCTION. Θεσσαλονίκη, 06/03/2014

E-AUCTION. Θεσσαλονίκη, 06/03/2014 ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση: Βούλγαρη 50, ΤΚ 54248, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Ταβλαρίδου Τηλέφωνο: 2310 327733-35 Φαξ: 2310 327737

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 20% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.200,00 ΕΥΡΩ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

50 % Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400, E-mail: dedisa@dedisa.gr, URL: www.dedisa.gr

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ Ταχ. Δ/νση Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε Τ.Κ. 156 69 Παπάγου Τηλέφωνο 210. 650 8925 FAX 210. 650 8043 E-mail Πληροφορίες info@edisas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 )

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ εξοπλισμού (17.320 ) ΟΜΑΔΑ 1 NETBOOKS (3 τεμ.) προϋπολογισμός 2100 Διαγώνιος Οθόνης 10.1" Τεχνολογία Οθόνης X-Black, LED Ανάλυση 1024 x 600 Τεχνολογία Επεξεργαστή Atom 1.83 GHz Μέγεθος Μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 6PROC0044606 06-04-9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 6558 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ημερομηνία: 9-04-06 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Απ. Ζήσης. ΤΗΛ.: 400640 FAX: 4006464 e-mail: azisis@uth.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗ: 41.350,00 πλέον Φ.Π.Α. (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.966,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00 Οίκοθεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX : e-mail : Γεράνι Χανίων 73014

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση Full HD 3D για όλη την οικογένεια

Τηλεόραση Full HD 3D για όλη την οικογένεια KDL37EX720 Τηλεόραση Full HD 3D για όλη την οικογένεια www.sonyeurope.com 1 KDL37EX720 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο RMED044 Μπαταρίες Τύπος AAA x 2 Καλώδιο τροφοδοσίας AC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Α. Σύστημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Α. Σύστημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών, Μεταγωγών, και Εκτυπωτών για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά» ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Α. Σύστημα Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Βενέτη Εύη 2310-996754 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 85041 Θεσσαλονίκη, 11/1/2012 Αρ.Πρωτ.: 2654/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

1. Μία (1) μονάδα Η/Υ συνολικού προϋπολογισμού 1.100,00

1. Μία (1) μονάδα Η/Υ συνολικού προϋπολογισμού 1.100,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 8.800,00, ολογράφως (οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ) για την προμήθεια Η/Υ, ups, FAX κλπ για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ9-ΕΟΣ. Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις του Π..118/2007 (ΦΕΚ 266150/10 07 2007 «Κανονισµός

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ9-ΕΟΣ. Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις του Π..118/2007 (ΦΕΚ 266150/10 07 2007 «Κανονισµός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ Ταχ. /νση : Πλ. Εθνικής Αντίστασης Τ.Κ : 47100, Άρτα Πληροφορίες : Β. Ζήση Τηλέφωνα : 26813-61017 Fax : 26810-75855 E-mail : v.zisi@php.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή

Πώς να επιλέξετε το σωστό Υπολογιστή Η ΚΜΕ (CPU) είναι η καρδιά του κάθε υπολογιστή. Μια ταχύτερη ΚΜΕ σημαίνει: τι, και πόσα προγράμματα και πόσο γρήγορα και ομαλά εκτελούνται, Οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες στο χώρο των CPU είναι Intel και AMD

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης 17/13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προμήθεια: Ηλεκτρονικών Ειδών Κ.Α. 70.7134.0001, 70.7135 Αριθ. Μελέτης 17/13

Διαβάστε περισσότερα

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play

Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 2play. 3play Επίλεξε το Πρόγραμμα που θες Υπηρεσία Πρόγραμμα Σταθερής & Internet ή/και Τηλεόρασης Διάρκεια Συμβολαίου (σε μήνες) Μηνιαίο Πάγιο Μηνιαίο Πάγιο με VDSL VDSL 3play Πρόγραμμα Χρόνου Ομιλίας της επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Ένας κομψός σύντροφος για τη δουλειά ή το σπίτι που συνδυάζει ισχύ και προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας

Ένας κομψός σύντροφος για τη δουλειά ή το σπίτι που συνδυάζει ισχύ και προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας VGN-SR9VN Ο "κινητός" σας συνεργάτης Ένας κομψός σύντροφος για τη δουλειά ή το σπίτι που συνδυάζει ισχύ και προηγμένες δυνατότητες ασφάλειας Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD

Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD KDL40BX420 Ανακαλύψτε την πραγματική αξία με κομψό σχεδιασμό και απόδοση Full HD www.sonyeurope.com 1 KDL40BX420 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο Μπαταρίες Καλώδιο τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ μας διαφέρουν ανά μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανάπτυξη όλων Παρεχόμενα αξεσουάρ

Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ μας διαφέρουν ανά μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανάπτυξη όλων Παρεχόμενα αξεσουάρ Τεχνικές προδιαγραφές KDL-40CX520 Σημειώστε ότι τα αξεσουάρ μας διαφέρουν ανά μοντέλο και οι προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ανάπτυξη όλων Παρεχόμενα αξεσουάρ Τηλεχειριστήριο RM-ED044

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Κως, 03/10/2016 Αριθ. Πρωτ. 1943

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Κως, 03/10/2016 Αριθ. Πρωτ. 1943 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ) ΔΗΜΟΥ ΚΩ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο Διοίκησης Λόφος Πανεπιστημίου 81 100 Μυτιλήνη Μυτιλήνη 07-12-2011 Αριθ. Πρωτ. 8060 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα