ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Σπ. Στραβοράβδη Τηλέφωνο : /62256 Fax : Κέρκυρα, 24/02/2015 Αρ. Πρωτ. Οικ /12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: 2 ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,35 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ,97 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23% 3 ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,30 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ,08 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23% 4 ΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 13% 1

2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ » ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,05 ΜΕ Φ.Π.Α. Κωδικός έργου : 2009ΝΑ Χρονική διάρκεια του έργου : Τρεις (3) Μήνες 2

3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2 ου, 3 ου και 4 ου ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ » ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΣTA ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,35 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,30 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ ΕΣ ΝΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣ ΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία έγκρισης Στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημ/νία Ημέρα Ώρα 03/04/2015 Παρασκευή 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αίθουσα Συνεδριάσεων (ισόγειο κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας) Προϋπολογισθείσα δαπάνη ,05, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 3

4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κωδικό Έργου 2009ΝΑ ΣΑΝΑ 023/8 της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. Χρονική διάρκεια του Έργου Τρεις (3) Μήνες ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων έχοντας υπ όψη : 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/99 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία». 2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1784/99 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο» (ΕΚ). 3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων. 4. Τις διατάξεις του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/ ) «Διαχείριση, Παρακολούθηση, Έλεγχος Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». 5. Την Απόφαση Ε(2000)3405/ της Ε.Ε. σχετικά με την έγκριση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο αρ. 1 στην Ελλάδα, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση Ε (2004) 2414/ της ΕΕ. 6. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7 ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων. 7. Την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων». 8. Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ. 145 /Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». 9. Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/ ): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.). 10. Το Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/ 665 Ε.Ο.Κ.». 4

5 11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64 Α/ ) : Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Το Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α / ): Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 13. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/Α/ ), άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις». 14. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α /1995) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων». 15. Τις διατάξεις του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α /95), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α /96), άρθρο 11, και το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α /96), άρθρο 14, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α / ) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/ Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α ), «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 17. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που προηγείται της σύμβασης». 18. Τις διατάξεις του Ν. 3060/02, άρθρο 2, «Έλεγχος Νομιμότητας Συμβάσεων Προμηθειών, Παροχής Υπηρεσιών και Δημοσίων Έργων». 19. Τις διατάξεις του Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131/Α / ) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις. 20. Τις διατάξεις του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68/Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 21. Τις διατάξεις του Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α / ) Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο Τις διατάξεις του Ν. 4013/2001 (ΦΕΚ Α 204/ ) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 23. Την εγκύκλιο Π1/4232/ για την εφαρμογή του Π.Δ. 118/2007 (Νέος Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου). 24. Τον με αριθμ. 1177/2009 Κανονισμό της Επιτροπής της 30 ης Νοεμβρίου 2009 «περί τροποποίησης των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων». 25. Την αριθμ. 2/45564/0026/ (ΦΕΚ 1066/Β / ), απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «περί αύξησης και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95. 5

6 26. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α / ) περί «Απλούστευσης διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου» 27. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 28. Την υπ αριθμ / απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων περί έγκρισης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της ΠΙΝ έτους Την υπ αριθμ. πρωτ οικ /7841/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ ΒΧΝΖ7ΛΕ-86Ι) 30. Την υπ αριθμ / απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, περί έγκρισης των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, που αποτελεί το 2 ο, 3 ο και 4 ο υποέργο της πράξης: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΆΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 31. Tα υπ αριθμ. πρωτ. 353/ , οικ. 360/ και οικ. 362/ έγγραφα περί διατύπωσης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρησης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΠΡΟ Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, στο πλαίσιο του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΆΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», το οποίο εντάχθηκε στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων » με την υπ αριθμ. 3972/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. οικ. 2930/ η τροποποίηση απόφασης ένταξης, και αφορά στην εκτέλεση των παρακάτω προμηθειών: 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,35 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ,97 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23% 3 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,30 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ,08 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23% 4 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 13% 6

7 της πράξης:«ανακατασκευη ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΆΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ», Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,05 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του παραπάνω έργου. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Εξοπλισμός Ποσότητα Τιμή μονάδος Μερική δαπάνη 1 Σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής 2 592, ,50 2 Οθόνη LG LED Η/Υ 2 173,65 347,30 3 Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής 1 710,70 710,70 4 Βίντεο-προβολέας (projector) , ,20 5 Φωτοτυπικό μηχάνημα / Εκτυπωτής , ,00 Α3 6 Πολυμηχάνημα Α ,00 437,00 7 UPS 1000VA 5 126,50 632,50 8 Ηχείο ενεργό εσωτερικού & 6 460, ,00 εξωτερικού χώρου 9 Επαγγελματική κονσόλα ήχου ,00 368,00 καναλιών 1 Βάση τρίποδο για τα ηχεία 6 29,90 179, Καλώδιο σύνδεσης ηχείων (audio) 10 12,65 126, Μικρόφωνο reloop ενσύρματο 6 69,00 414, Μικρόφωνο reloop διπλό ασύρματο 1 212,75 212,75 3 (1Χ2) 1 Επαγγελματική κονσόλα ήχου ,50 333,50 4 καναλιών 1 Επαγγελματική κονσόλα φωτοσμού 1 333,50 333, καναλιών 1 Τηλεόραση Χ Hz 1 931,50 931,50 6 Ολική δαπάνη ,35 ΦΠΑ 23% 2.943,62 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ) ,97 7

8 ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Εξοπλισμός Ποσότητα Τιμή μονάδος Μερική δαπάνη 1 Γραφείο 3 529, ,00 2 >Βιβλιοθήκη 2 793, ,00 3 Κάθισμα τύπου Α 3 131,10 393,30 4 Κάθισμα τύπου Β 5 299, ,00 5 Κάθισμα τύπου Γ , ,80 6 Προθήκη κονσόλα 8 581, ,20 7 Προθήκη - βιτρίνα 4 793, ,00 Ολική δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ ,30 ΦΠΑ 23% 4.364,78 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ) ,08 ΥΠΟΕΡΓΟ 4 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ Εξοπλισμός Ποσότητα Τιμή μονάδος Μερική δαπάνη 1 Προμήθεια και εγκατάσταση , ,00 ανελκυστήρα σκάλας με πλατφόρμα για ΑΜΕΑ Ολική δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 13% 2.210,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ) ,00 Ο εξοπλισμός για τον οποίο γίνεται ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια ειδών εξοπλισμού για την λειτουργία του ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ και περιγράφεται λεπτομερώς στις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο. 8

9 ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αίθουσα Συνεδριάσεων Ισόγειο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Παρασκευή 10:00 π.μ. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται στο κατάστημα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Σαμάρα 13, ΤΚ 49100, στη Γραμματεία (2 ος όροφος), για την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας της ΠΙΝ - Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την , ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 μ.μ., με ευθύνη του προσφέροντος. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο υποκεφάλαιο 6.1 της παρούσας προκήρυξης. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές είτε για κάθε υποέργο ξεχωριστά, είτε και για τα τρία ως άνω υποέργα. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της 9

10 προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/2007, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο. Η παρούσα διακήρυξη θα βρίσκεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gr Η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού εναπόκειται σε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τα παραπάνω, όπως και τα συνημμένα παραρτήματα, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και Π.Δ. 118/2007. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Φιλαρμονική Άνω Κορακιάνας Κέρκυρας ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Προμήθεια Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά ,05 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με Κωδικό Έργου 2009ΝΑ ΣΑΝΑ 023/8 της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. 10

11 ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 15PROC Τρείς (3) μήνες. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 02/04/2015, ημέρα Πέμπτη ώρα 14:30 μ.μ. Η έδρα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σαμάρα 13 ΚΕΡΚΥΡΑ Τ.Κ /04/2015 ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:00 π.μ. 11

12 15PROC ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ YΠΟΕΡΓΟ 2 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1.1. ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 3 Α/Α Τεχνική Προδιαγραφές Απαίτηση Γενικά 1. Τύπος VERTICAL TOWER / MIDI TOWER με 450W τροφοδοτικό 2. Επώνυμο προϊόν. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής. Ναι 3. Να αναφερθεί το μοντέλο και η ημερομηνία πρώτης ανακοίνωσης. Ναι 4. Όλα τα μέρη του υλικού των σταθμών εργασίας να είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Ναι 5. Να αναφερθούν πιστοποιήσεις- CE MARK του προϊόντος. Ναί Κεντρική μονάδα επεξεργασίας Intel i5 ή ανώτερο ή ισοδύναμος (Να αναφερθεί και να τεκμηριωθεί η 6. Tύπου δίνει τιμή > του ισοδυναμία) Ο επεξεργαστής να 6000 κατά τo standard Passmark Benchmark CPU 7. Να αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας (GHz) Ναι 8. Μέγεθος μνήμης Cache Επεξεργαστή (MB) 3 9. Να αναφερθεί και τεκμηριωθεί η επίδοση επεξεργαστή με passmark cpu benchmark Ναι Μνήμη (Main Memory) 10. Τεχνολογία μνήμης DDR ΙΙI ή ισοδύναμο ή ανώτερο 11. Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) 4 GB 12. Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος (GB) 32 GB 13. Slots Μνήμης 4 Μονάδες Εσωτερικών Σκληρών Δίσκων 14. Αριθμός Δίσκων Συνολική χωρητικότητα σκληρών δίσκων. 1 TB 12

13 1.1. ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : Δίσκος τύπου SATA-3 με τουλάχιστον 16ΜΒ cache Ναι Μονάδες Οπτικών Δίσκων DVD+/-RW 17. Αριθμός μονάδων Ταχύτητα εγγραφής DVD (Single Layer) 16x Επικοινωνίες Συστήματος 19. Να αναφερθούν αν υπάρχουν σειριακές θύρες on board Ναι 20. Να αναφερθούν αν υπάρχουν παράλληλες θύρες on board Ναι 21. Θύρα Ethernet Τύπος 10/100/1000 Ναι 22. Θύρες USB: 6 (τουλάχιστον 2 εξ αυτών USB3 και 2 εκ των οποίων να βρίσκονται στο εμπρός μέρος) Κάρτα Γραφικών 23. Κάρτα γραφικών Να αναφερθεί 24. Κάρτα γραφικών είναι ενσωματωμένη στη μητρική ή εξωτερική με διεπαφή Να αναφερθεί 25. Μνήμη Κάρτας γραφικών 1GB Κάρτα Ήχου 26. Περιγραφή κάρτας ήχου Ναι - Να αναφερθεί Λειτουργικό Σύστημα 27. Microsoft Windows 8 ή αντίστοιχο νεώτερο. Ναι 28. Να προσκομισθεί η άδεια χρήσης του λειτουργικού συστήματος Ναι 29. Το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να Ναι προσφερθεί εγκατεστημένο στους υπό προμήθεια Προσωπικούς Υπολογιστές. 30. Παροχή τουλάχιστον ενός CD για κάθε προσφερόµενο Ναι λογισµικό (OS, drivers κ.λ.π.). Συνοδευτικά Λογισμικά Σταθμού Εργασίας 31. Eνιαία εμπορική σουίτα Λογισμικού Αυτοματισμού Γραφείου. Πλήρως εξελληνισμένο γραφικό περιβάλλον εργασίας με εκτενή κείμενα βοήθειας χρήσης στα Ελληνικά για όλη τη Ναι Open Office / Libre Office παρεχόμενη λειτουργικότητα. 32. Για όλους τους Προσωπικούς Υπολογιστές θα προσφερθεί Ναι εγκατεστημένο λογισμικό ανάγνωσης αρχείων τύπου PDF. Λοιπά - Διάφορα 33. Το σύστημα θα συνοδεύεται από πληκτρολόγιο και ποντίκι Ναι 34. Άλλος απαραίτητος εξοπλισμός όπως καλώδια κ.λ.π. Ναι 35. Ύπαρξη τεχνικών εγχειριδίων για το σύστημα και όλα τα Ναι επιμέρους συστήματα 36. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόµενο Ναι σηµείο 37. Υποστήριξη της παραµετροποίησης (configuration set up) Ναι στο σηµείο λειτουργίας Εγγύηση 13

14 1.1. ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : Διασφάλιση διαθεσιμότητας σε ανταλλακτικά 5 έτη 39. Χρόνος Εγγύησης (έτη) Service on-site ΝΑΙ 1.1. ΟΘΟΝΗ LED ΣΤΑΘΕΡΟΥ H/Y ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 3 Α/Α Τεχνική Προδιαγραφές Απαίτηση Γενικά 1. Επώνυμο προϊόν. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής. Ναι 2. Να αναφερθεί το μοντέλο και η ημερομηνία πρώτης Ναι ανακοίνωσης. Χαρακτηριστικά υλικού 3. Τύπος TFT - LCD ή LED 4. Διαγώνιος 21,5 inch 5. Ανάλυση 1920Χ Χρόνος απόκρισης 5n ms 7. Φωτεινότητα 250 cd/m2 8. Υποστήριξη Χρωμάτων Αντίθεση :1 10. Γωνία Θέασης 175/ Αναλογία οθόνης (Aspect Ratio ) Να αναφερθεί Πιστοποιήσεις 12. Να αναφερθούν πιστοποιήσεις Ναι Λοιπός Εξοπλισμός 13. Άλλος απαραίτητος εξοπλισμός όπως καλώδια κ.λ.π. Ναι 14. Σύνδεση ( DVI) Ναι 15. Σύνδεση ( D-sub) Ναι 16. Ύπαρξη τεχνικών εγχειριδίων για το σύστημα και όλα τα Ναι επιμέρους συστήματα Εγγύηση 17. Διασφάλιση διαθεσιμότητας σε ανταλλακτικά 5 έτη 18. Χρόνος Εγγύησης (έτη) Service on-site Ναι 1.2. ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 (ΝΟΤΕΒΟΟΚ) Α/Α Τεχνική Προδιαγραφές Απαίτηση Γενικά 1 Τύπος Φορητός Η/Υ (Notebook) 2 Επώνυμο προϊόν. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής. Ναι 14

15 1.2. ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΝΟΤΕΒΟΟΚ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 3 Να αναφερθεί το μοντέλο και η ημερομηνία πρώτης ανακοίνωσης. Ναι 4 Μέγεθος Οθόνης τύπου LED 15,6 Ναι Κεντρική μονάδα επεξεργασίας Intel i5 5 Tύπου 6 Να αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας 2,4 GHz 7 Μέγεθος μνήμης Cache Επεξεργαστή (MB) 3ΜΒ Μνήμη (Main Memory) τέταρτης γενιάς ή ανώτερο ή ισοδύναμος (Να αναφερθεί και να τεκμηριωθεί η ισοδυναμία) Ο επεξεργαστής να δίνει τιμή > του 4000 κατά τo standard Passmark Benchmark CPU DDR ΙΙI ή 8 Τεχνολογία μνήμης ισοδύναμο ή ανώτερο 1600MHz 9 Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB) 4 GB 10 Μέγιστο υποστηριζόμενο μέγεθος (GB) 8 GB 11 Slots Μνήμης 2 Μονάδες Εσωτερικών Σκληρών Δίσκων Αριθμός Δίσκων 1 12 Συνολική χωρητικότητα σκληρών δίσκων. 600 GB Μονάδες Οπτικών Δίσκων DVD+/-RW Double Layer (Super Multi) 13 Αριθμός μονάδων 1 14 Ταχύτητα εγγραφής DVD (Single Layer) 16x Επικοινωνίες Συστήματος 15 Θύρα Ethernet Τύπος 10/100 ή ταχύτερο Ναι 16 Θύρες USB: 3 (τουλάχιστον 1 17 Επί πλέον: 1 x headphone (stereo), 1 x external microphone, 1 x Multi- Card Reader (supports SD Card, minisd / microsd Cards. 1 x HDMI-out supporting 1080p signal format, 1 x external monitor, 1 x RJ-45, 1 x integrated 0.9MP HD Web Camera εξ αυτών USB3) Ναι 15

16 1.2. ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΝΟΤΕΒΟΟΚ) (Τουλάχιστον 1,280 x 720) with built-in microphone ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 18 Ασύρματη Επικοινωνία: Bluetooth LE, Wireless LAN b/g/n (έως Ναι 150Mbps) Κάρτα Γραφικών 19 Κάρτα γραφικών με αποκλειστική μνήμη Να αναφερθεί 20 Μνήμη Κάρτας γραφικών 1GB Κάρτα Ήχου 21 Περιγραφή κάρτας ήχου built-in stereo speakers, enhanced by DTS Sound, volume dial: by hot key function, Realtek ALC269Q-VB5-GR ή Ναι αντίστοιχη Λειτουργικό Σύστημα 22 Microsoft Windows 8. Ναι 23 Να προσκομισθεί η άδεια χρήσης του λειτουργικού Ναι συστήματος 24 Το προσφερόμενο λειτουργικό σύστημα θα πρέπει να προσφερθεί εγκατεστημένο στο υπό προμήθεια φορητό Υπολογιστή. Ναι Συνοδευτικά Λογισμικά Σταθμού Εργασίας 25 Eνιαία εμπορική σουίτα Λογισμικού Αυτοματισμού Γραφείου. Πλήρως εξελληνισμένο γραφικό περιβάλλον εργασίας με εκτενή κείμενα βοήθειας χρήσης στα Ελληνικά για όλη τη παρεχόμενη λειτουργικότητα. 26 Να προσφερθεί εγκατεστημένο λογισμικό ανάγνωσης αρχείων Ναι τύπου PDF. Λοιπά - Διάφορα 27 Άλλος απαραίτητος εξοπλισμός όπως καλώδια κ.λ.π. Ναι 28 Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόµενο Ναι σηµείο 29 Υποστήριξη της παραµετροποίησης (configuration set up) Ναι στο σηµείο λειτουργίας Εγγύηση 30 Διασφάλιση διαθεσιμότητας σε ανταλλακτικά 5 έτη 31 Χρόνος Εγγύησης (έτη) 2 Ναι Open Office / Libre Office 1.3. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ A4 ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 Α/Α Τεχνική Προδιαγραφές Απαίτηση Γενικά 1. Τύπου Laser ΒW 16

17 1.3. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ A4 ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 2. Μέγεθος χαρτιού Α4 3. Εκτύπωση, σάρωση, Λειτουργίες αντιγραφή, φαξ 4. Τροφοδοσία χαρτιού 200 φύλλων 5. Εκτύπωση διπλής όψης Ναι 6. Μέχρι Μηνιαίος φόρτος εκτύπωσης σελ./ μήνα 7. USB & Σύνδεση με Η/Υ και δίκτυο ETHERNET/LAN Λειτουργίες Αντιγραφής 8. Ταχύτητα Αντιγραφής 30 σελίδες /λεπτό Α4 9. Αυξομείωση μεγέθους Ναι σε % κλίμακα 10. Ανάλυση 600 Χ 600 dpi 11. Πολλαπλά αντίγραφα 1 έως 99 σελίδες 12. Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF) 50 φύλλων Λειτουργίες Σάρωσης 13. Ταχύτητα Σάρωσης 5 sec / σελίδα Α4 Α/Μ 14. Ανάλυση ( οπτική) 300 x 300 dpi Λειτουργίες Εκτύπωσης 15. Ταχύτητα Εκτύπωσης 30 sec / σελίδα Α4 16. Ανάλυση 1200 x 1200 dpi Λειτουργίες Fax 17. Μόντεμ 33.6 Kbps Super G3 18. Ταχύτητα αποστολής 3 σελίδες/ sec Α4 19. Συνδεσιμότητα Fax RJ11 (line/tel),pstn 20. Αυτόματη αποστολή και λήψη ΝΑΙ 21. Χειροκίνητη αποστολή ΝΑΙ 22. Redial NAI 23. Να διαθέτουν σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση έλλειψης χαρτιού. 24. Μηνιαίος φόρτος εκτύπωσης σελ./ μήνα 25. Μνήμη 128 Λοιπά - Διάφορα 26. Απαραίτητος εξοπλισμός όπως καλώδια USB, Ethernet κ.λ.π. Ναι 27. Συμβατότητα με LINUX, PC (Windows) Ναι 28. Ύπαρξη τεχνικών εγχειριδίων και οπτικών δίσκων με προγράμματα εγκατάστασης 29. Ναι Να Πιστοποιήσεις Energy star, CE κ.λ.π. αναφερθούν Αναλώσιμα 30. Να αναφερθούν Ναι Ναι 17

18 1.3. ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ A4 ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 1. τα αναλώσιμα ( π.χ. toner, drum κ.λ.π.) που απαιτούνται για την λειτουργία του υλικού 2. η παραγωγική ικανότητά για το κάθε είδος αναλωσίμου (σελίδες /μήνα) 3. Το ενδεικτικό κόστος προμήθειας για το κάθε είδος αναλωσίμου Θα προτιμηθούν εκτυπωτές με ένα αναλώσιμο μόνον (σε μία συσκευασία γραφίτης και μονάδα εκτύπωσης) Εγγύηση 31. Διασφάλιση διαθεσιμότητας σε ανταλλακτικά 5 έτη 32. Εγγύηση 1έτη 33. Service on-site ΝΑΙ 1.4. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ / ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ A3 ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 Α/Α Τεχνική Προδιαγραφές Απαίτηση Γενικά 1. Ψηφιακό φωτοαντιγραφικό, με ηλεκτροστατική μεταφορά Ναι ξηρού γραφίτη, μέσω δέσμης Laser 2. Μέγεθος πρότυπο / αντιγράφου Α5-Α3 3. Δίσκος συρτάρι 2 4. Χωρητικότητα Δίσκων συρτάρι 500 φύλλα (Μεγέθη Α3,Α4,Α5) 5. Δίσκος By Pass Ναι 6. Χωρητικότητα δίσκος By Pass 50 φύλλα (Μεγέθη Α3,Α4,Α5) 7. Εργοστασιακός φωριαμός στήριξης του μηχανήματος ΝΑΙ 8. Μηνιαίος Φόρτος Εργασίας φύλλα/μηνα Εκτύπωση 9. Ταχύτητα εκτύπωσης ( Α4) 25 σελ/λεπτό ( Α4) 10. Ταχύτητα εκτύπωσης ( Α3) 10 σελ/λεπτό ( Α3) 11. Ανάλυση εκτύπωσης 600 X 600 dpi σε 256 διαβαθμίσεις του γκρι. 12. Χρόνος εκτύπωσης 1ης σελίδας 5 sec 13. Χρόνος προθέρμανσης εκκίνηση 45 sec 14. Μνήμη συσκευής και με επιθυμητό σκληρό δίσκο 512 MB, 120 GB Εκτύπωση Διπλής όψης 15. Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης Ναι 16. Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης 100 φύλλων (Μεγέθη 18

19 1.4. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ / ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ A3 ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 Α3,Α4,Α5,Α6) 17. Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης( Α4) 25 σελ/λεπτό ( Α4) Λειτουργίες 18. Πολλαπλά αντίγραφα Ναι 19. Λειτουργίες αντιγραφής Σμίκρυνση & Μεγέθυνση Ναι 20. Σμίκρυνση / Μεγέθυνση μεταβλητό 25% έως 400% σε βήματα Ναι 1% 21. Έλεγχος ποιότητας αντιγράφων αυτόματη και χειροκίνητη, Ναι επιλογή φωτοαντιγραφής σε photo mode 22. Ρυθμίσεις φωτεινότητας αντιγράφου Ναι 23. Να διαθέτει εύχρηστη οθόνη αφής (επιθυμητή στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ), με διαγνωστικό σύστημα, το οποίο να ενημερώνει τον χρήστη για τυχόν προβλήματα- βλάβες, και από την οθόνη αφής να δίνει οδηγίες σε γραφικό περιβάλλον για την επίλυση σφαλμάτων και εμπλοκών. Ναι 24. Αθροιστικός μετρητής εκτυπώσεων Ναι 25. Θύρα USB για εκτύπωση στο εμπρός μέρος Ναι Συνδεσιμότητα 26. Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ USB, Ethernet (10/T100/1000BaseTX) 27. Δυνατότητες δικτυακής εκτύπωσης 600Χ600 dpi κατ ελάχιστο και δικτυακής σάρωσης 600Χ600 dpi κατ ελάχιστο, από λειτουργικά συστήματα Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, LINUX 28. Να δοθεί το Λογισμικό εγκατάστασης Ναι 29. Να διαθέτει ενσωματωμένο δικτυακό interface για απομακρυσμένη διαχείριση και παρακολούθηση του συστήματος από οποιοδήποτε σταθμό εργασίας στο δίκτυο. Ναι 30. Να διαθέτει ουρά εργασιών, για πλήρη έλεγχο των εργασιών. Ναι Σαρωτής 31. Ταχύτητα σάρωσης τροφοδότη 50 σελ. / λεπτό 32. Ανάλυση σάρωσης 600 x 600 dpi 33. Τύπος αρχείων PDF/JPEG/TIFF Ναι Λοιπά - Διάφορα 34. Πιστοποιήσεις Energy star, CE κ.λ.π. 35. Εγχειρίδια χρήσης λειτουργίας Ναι 36. Απαραίτητος εξοπλισμός όπως καλώδια τροφοδοσίας κ.λ.π. Ναι Αναλώσιμα 37. Να αναφερθούν 4. τα αναλώσιμα (π.χ. toner, drum κ.λ.π.) που απαιτούνται για Ναι Ναι Ναι Να αναφερθούν Ναι 19

20 1.4. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ / ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ A3 ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 την λειτουργία του υλικού 5. η παραγωγική ικανότητά για το κάθε είδος αναλωσίμου (σελίδες /μήνα) 6. Το ενδεικτικό κόστος προμήθειας για το κάθε είδος αναλωσίμου Εγγύηση 38. Διασφάλιση διαθεσιμότητας σε ανταλλακτικά 5 έτη 39. Εγγύηση 1 έτη 40. Service on-site Ναι 1.5. ΒΙΝΤΕΟ-ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (PROJECTOR) ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 1 Α/Α Τεχνική Προδιαγραφές Απαίτηση Γενικά LCD Panel ή Τεχνολογία 1 αντίστοιχ 2 Επώνυμο προϊόν. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής. Ναι 3 Να αναφερθεί το μοντέλο και η ημερομηνία πρώτης ανακοίνωσης. Ναι 4 Φωτεινότητα σε ανάλυση (White lite & Color) XGA (Normal Mode) 4000 Ansi Lumens 5 Φωτεινότητα σε ανάλυση (White lite & Color) XGA (Eco Mode) 2600 Ansi Lumens 6 Πραγματική ανάλυση XGA 1024 X Χρώματα 16,7 εκατ/ρια 8 Ηχεία 2 Χ 6 W 9 Εστίαση φακού Χειροκίνητη με χειρoκίνητο zoom X 1,2 10 Μέγιστη & Ελάχιστη διαγώνιος απεικόνισης 70cm - 700cm 11 Εστιακή απόσταση 0,8m - 10,7m 12 Αντίθεση (contrast ratio) 3000:1 13 Χρόνος ζωής λάμπας σε κανονική λειτουργία 5000 ώρες 14 Χρόνος ζωής λάμπας σε οικολογική (eco) λειτουργία 6000 ώρες 15 Επίπεδο θορύβου σε κανονική & eco λειτουργία 38 & 30db 16 Συμβατότητα HDΜΙ Video: Signal: 525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 20

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδικας : 49100 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073, 37063, 37041 Fax: 28210-37082 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37073-37063 / Fax (28210) 37082

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Εθνικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia Προϋπολογισμός Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015

Πάτρα, 09/04/2015 Αρ. Πρωτ.: 656 Αρ. Προκήρυξης: 10/2015 Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (TEI) ΔΥΤΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΚΡΥΞ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/Ν: Κοίλα Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δημιουργία Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ Ταχ. /νση: Κοραή 4,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα