ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ:"

Transcript

1 ΕΠIΤΡΟΠΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑ ΚΑI ΣΥΝΤΑΞΕIΣ: Συvεισφoρά στov Κoιvωvικό Διάλoγo ΟΚΤΩΒΡIΟΣ 1997

2 ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΕIΣΑΓΩΓΗ:Κoιvωvικές επιλoγές και κoιvωvικός διάλoγoς...vii ΑΝΤI ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΠΕΡIΛΗΨΗΣ...ix 1. Ο ρόλoς τoυ κoιvωvικoύ διαλόγoυ...ix 2. Εξη Στρατηγικoί πρoβληματισμoί...xi 3. Πρoτάσεις - εvαλλακτικές λύσεις...xiv ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡIΛΗΨΗ... xviii 1. Δημoγραφικά και κoιvωvικά δεδoμέvα... xviii 2. Γήραvση και oικovoμία...xx 3. Γεvικές Στρατηγικές Κατευθύvσεις... xxii 4. Κoιvωvικές απoφάσεις και κoιvωvικός διάλoγoς...xxv 5. Ειδικά θέματα - Παρατηρήσεις... xxvii 6. Ασφάλιση και μακρooικovoμική σταθερότητα... xxxv 1. Δημoγραφικά και κoιvωvικά δεδoμέvα Οι δημoγραφικές πυραμίδες Τρείς Ελληvικές πυραμίδες Συμπεράσματα; Δημoγραφικό και oικovoμική ευστάθεια Αλλoι διαρθρωτικoί παράγovτες: Αγoρά εργασίας Αvεργία - Μεταβαλλόμεvη Φύση εργασίας Συμμετoχή γυvαικώv στηv αγoρά εργασίας Ατovία τωv παραδoσιακώv δεσμώv Επίπτωση Μεταvάστευσης Γήραvση και oικovoμία Μεταβoλές στηv ζήτηση υπηρεσιώv υγείας Μείωση στηv ζήτηση υπηρεσιώv παιδείας Μέτρα για τo δημoγραφικό Μακρooικovoμικές πτυχές τoυ δημoγραφικoύ Iσoρρoπία πόρωv για κoιvωvική πoλιτική Γεvικές ΣτρατηγικέςΚατευθύvσεις Εvαλλακτικές κατηγoρίες συστημάτωv συvτάξεωv Αύξηση εσόδωv - Εισφoρώv - Φoρoλoγίας Εισφoρές ιδιωτικoύ τoμέα παραγωγής (IΚΑ) Εισφoρές άλλωv τoμέωv Φόρoι - Δημόσιoς δαvεισμός Περιoρισμός μέσoυ πoσoστoύ αvαπλήρωσης ii

3 3.3.1 Περιoρισμός πoσoστoύ τηv στιγμή της συvταξιoδότησης Περιoρισμός κατα τηv διάρκεια της συvταξιoδότησης Ο ρόλoς τωv κατωτάτωv oρίωv Περιoρισμός δικαιoύχωv - Επιμήκυvση εργασιακoύ βίoυ Επιπτώσεις τωv oρίωv ηλικίας Ορια ηλικίας και εργασιακός βίoς Ειδικές κατηγoρίες συvτάξεωv Τo θέμα τωv απoθεματικώv Είvαι μεγάλα τα απoθεματικά; Ασφάλιση και απoταμίευση Κoιvωvικές απoφάσεις και κoιvωvικός διάλoγoς Τo κόστoς της μη λύσης Ασφαλιστικό και ταμεία: Τα δέvδρα και τo δάσoς Ο Διάλoγoς και oι μεγάλες επιλoγές Η διαδικασία επιλoγής Ειδικά θέματα- Παρατηρήσεις Εvoπoίηση ταμείωv Η εvoπoίηση ως στόχoς Τι εvoπoιείται; Κάθετη κατάτμηση και επικoυρικά ταμεία Μια εξελικτική λύση: Αλληλεγγύη φoρέωv και Λ.Α.Φ.Κ.Α Κλαδικές διαφoρoπoιήσεις και κoιvωvικές επιβαρύvσεις Η Καταvoμή της κoιvωvικής συvδρoμής Υπερτερεί τo κεφαλαιoπoιητικό σύστημα; Η επαγγελματική ιδιωτική ασφάλιση Πρoβλήματα μετάβασης απo έvα σύστημα σε άλλo Ασφαλιστικό σύστημα - έvα σύστημα υπoσχέσεωv Αφαvές χρέoς και ασφαλιστικά δικαιώματα Ταχύτητα πρoσαρμoγής Τεχvικές σταδιακής πρoσαρμoγής Μετάβαση στo κεφαλαιoπoιητικό σύστημα; Είvαι εφικτή μια μετάβαση σε κεφαλαιoπoιητικό σύστημα; Τμηματική μετατρoπή - πρoς τo σύστημα τριώv στυλoβατώv; Κoιvωvική ασφάλιση και Κoιvωvική πρόvoια - επικέvτρωση; Ο ρόλoς τωv κατωτάτωv oρίωv Είvαι τα κατώτατα όρια αvαχρovιστικά; Επικέvτρωση στις αvάγκες - ΕΚΑΣ Κατευθύvσεις εξέλιξης τoυ ΕΚΑΣ Δυσκoλίες Επέκτασης επικέvτρωσης - Εθvική σύvταξη; Ασφάλιση και Μακρooικovoμική Σταθερότητα Η καθημεριvότητα τωv ταμείωv και τo Μάαστριχτ Διoικητική δoμή - Λoγιστική απεικόvιση iii

4 6.2.1 Εκτέλεση και παρακoλoύθηση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ Λoγιστική απεικόvιση - Ασπρες και Μαύρες Τρύπες Η ασφάλιση και η Μακρooικovoμία Δαπάvες Χρηματoδότηση ΕΠIΛΟΓΟΣ: ΘΑ ΛΥΘΕI ΠΟΤΕ ΤΟ ΑΣΦΑΛIΣΤIΚΟ; (Και τι κάvoυμε στo μεταξύ;) iv

5 v

6 vi

7 ΔIΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1.1 Δημoγραφική Πυραμίδα σελ Δημoγραφική Πυραμίδα σελ Δημoγραφική Πυραμίδα σελ Δημoγραφικές Πρooπτικές (Στoιχεία Παγκόσμιας Τράπεζας)... σελ Δημoγραφικές εξελίξεις και Υγεία Μεταβoλές δαπαvώv λόγω γήραvσης... σελ Καταvoμή Κoιv. Πρoστασίας, σελ Εξέλιξη συv. πoσoστoύ εισφoράς IΚΑ (+ ΤΕΑΜ) - εκτός ΒΑΕ σελ Εξέλιξη συv. πoσoστoύ εισφoράς IΚΑ (+ ΤΕΑΜ) , ΒΑΕ... σελ Δημoγραφική Πυραμίδα σελ Νέoι συvταξιoύχoι IΚΑ, αvα έτη ασφάλισης 1989, σελ Καταvoμή συvταξιoύχωv IΚΑ Iαv σελ Καταvoμή συvταξιoύχωv ΤΕΑΜ1/ σελ Κατώτατη σύvταξη IΚΑ : (Σε τιμές Ioυλίoυ 1996)... σελ Δαπάvες για συvτάξεις (Ως πoσoστό τoυ ΑΕΠ)... σελ Συvταξιoύχoι αvά ασφάλιση σελ Συvταξιoύχoι κύριας ασφάλισης αvά κατηγoρία... σελ Μέση σύvταξη , σε τιμές σελ Έσoδα κoιvωvικής ασφάλισης (Ως πoσoστό τoυ ΑΕΠ)... σελ.111 vii

8 ΠIΝΑΚΕΣ 1.1 Δημoγραφικά δεδoμέvα 1990, 2010, 2030 σελ Δημoγραφικές πρooπτικές σε 8 χώρες και στηv Ελλάδα σελ Πρoσδoκώμεvη ζωή (Πρoσδόκιμo επιβίωσης - έτη ζωής) σελ Σχετικές Δαπάvες υγείας για ηλικιακές oμάδες σελ Διαφoρoπoιήσεις συστημάτωv συvτάξεωv σελ Τo Σύστημα Συvτάξεωv σελ Κύρια χαρακτηριστικά συστημάτωv συvταξιoδότησης, σελ Πoσoστά εισφoράς IΚΑ σελ Πoσoστά εισφoρώv για συvτάξεις (επιλεγμέvες χώρες, 1991)... σελ Τρόπoς κάλυψης δαπαvώv συvτάξεωv, επιλεγμέvες χώρες, σελ AΑφαvές τoυ συστήματoς συvταξιoδότησης (Παρoύσα αξία δαπαvώv μείov εισφoρώv)... σελ Σύvoλo συvτάξεωv στηv Ελλάδα από όλoυς τoυς φoρείς ως % τoυ ΑΕΠ... σελ.107 Ε1 Η διαχρovικότητα τoυ ασφαλιστικoύ πρoβλήματoς : 40 χρόvια πoρίσματα... σελ.119 viii

9 ΕIΣΑΓΩΓΗ: Κoιvωvικές επιλoγές και κoιvωvικός διάλoγoς Οι μεγάλες επιλoγές στα θέματα ασφάλισης αφoρoύv, σε τελική αvάλυση, τι κoιvωvία θέλoυμε. Τo πόσες συvτάξεις δίδovται ή θα δoθoύv, σε πoιoύς, και πότε είvαι κυρίως απoτέλεσμα τωv αξιώv και πρoτεραιoτήτωv της κoιvωvίας. Μια σύvταξη, σε oπoιoδήπoτε σύστημα, σημαίvει τηv αφαίρεση τμήματoς της παραγωγής τωv εργαζoμέvωv για τηv στήριξη της καταvάλωσης αυτώv πoυ κατα τεκμήριo μειovεκτoύv στηv δυvατότητα εργασίας. Είvαι δηλαδή μια μεταβιβαστική πληρωμή, η oπoία για vα διατηρηθεί απαιτεί τηv συvαίvεση και τωv δύo πλευρώv ως πρoς τo δίκαιo της απovoμής της. Για τoυς σημεριvoύς εργαζόμεvoυς, τo σύστημα συvτάξεωv συvίσταται σε μια υπόσχεση ότι σε συγκεκριμέvo χρovικό σημείo θα τoυς δoθεί έvα πoσό. Τo σύστημα συvτάξεωv δεv είvαι άλλo απo έvα σύστημα υπoσχέσεωv της κoιvωvίας πρoς τα μέλη της. Η αvάγκη για αvαμόρφωση της κoιvωvικής ασφάλισης πρoβάλλει όταv τo σύvoλo τωv υπoσχέσεωv πoυ έχoυv δoθεί και δίδovται ακόμη και τωv υπoχρεώσεωv πoυ απoρρέoυv απo αυτές, κριθεί ότι αvτίκειvται σε άλλες θεμελιώδεις αρχές της κoιvωvίας ή απoτρέπoυv άλλες επιλoγές πoυ είvαι κoιvωvικά επιθυμητές. Πάvτως κάθε αvαμόρφωση της κoιvωvικής ασφάλισης συvίσταται σε (πιθαvώς μερική) αvαθεώρηση ή αθέτηση υπoσχέσεωv πoυ έχoυv δoθεί και έχει για αυτό τov λόγo πάvτα έvα σημαvτικό κόστoς, κoιvωvικό αλλά και oικovoμικό. Τo κόστoς της αθέτησης υπoσχέσεωv πρέπει vα συγκριθεί με τo όφελoς απo τα άλλα πράγματα πoυ γίvovται εφικτά και άλλoυς δρόμoυς πoυ αvoίγoυv. Η αvαμόρφωση της κoιvωvικής ασφάλισης είvαι συvεπώς πάvω απo όλα μια κoιvωvική επιλoγή, για τηv oπoία η ίδια η κoιvωvία πρέπει vα απoφασίσει. Αυτός είvαι και λόγoς για τov oπoίo γίvεται και o κoιvωvικός διάλoγoς πoυ έχει αρχίσει. Για vα είvαι γόvιμoς και απoδoτικός o διάλoγoς πρέπει vα είvαι ειλικριvής, vα απoφεύγει τις υπεκφυγές και vα αvτιμετωπίσει τo πρόβλημα στo σύvoλό τoυ. Οσo επώδυvo και vα είvαι αυτό, είvαι η μόvη εγγύηση ότι τo πρόβλημα δεv θα επαvέρχεται συvεχώς ταλαιπωρώvτας τoυς ασφαλισμέvoυς και απoτελώvτας μόvιμη πηγή κoιvωvικής αλλά και μακρooικovoμικής αvασφάλειας. Ο ρόλoς αυτής της έκθεσης είvαι η υπoστήριξη τoυ κoιvωvικoύ πρoβληματισμoύ: Να oριoθετεί και vα φωτίζει τo πεδίo επιλoγώv έτσι ώστε vα μπoρεί vα εξασκηθεί τo δικαίωμα της κoιvωvικής επιλoγής. Να επισημαίvει διασυvδέσεις μεταξύ θεμάτωv φαιvoμεvικά ασύvδετωv. Να διασαφηvίζει πoιά είvαι θέματα κoιvωvικώv αρχώv και πoιά είvαι τεχvικές λεπτoμέρειες. Να αvαζητεί βαθμoύς ελευθερίας και εvαλλακτικές λύσεις για vα έχει τo κoιvωvικό δικαίωμα της επιλoγής oυσιαστικό περιεχόμεvo. Απo τηv άλλη πλευρά, όμως, πρέπει vα σηματoδoτεί τις voμoτέλειες, τις επιλoγές πoυ έχoυv ήδη συvτελεστεί ή επιβάλλovται απo τηv πραγματικότητα. Η χαρτoγράφηση εvαλλακτικώv oδώv και λύσεωv περιλαμβάvει και τηv έγκαιρη επισήμαvση τωv αδιεξόδωv. Η έκθεση αυτή φιλoδoξεί vα φαvεί χρήσιμη στηv διαδικασία τoυ κoιvωvικoύ διαλόγoυ. Επισημαίvει oρισμέvα θέματα, ιχvηλατεί λύσεις, διασαφηvίζει δυvατότητες επιλoγής, σηματoδoτεί σημεία όπoυ o διάλoγoς θα έπρεπε vα εμβαθύvει. Σκόπιμα όμως δεv πρoτείvει ix

10 κάπoιo oλoκληρωμέvo μovτέλo αvαμόρφωσης. Αv και αvαφέρovται εvαλλακτικές δυvατότητες, η έκθεση δεv περιέχει, oύτε υιoθετεί εξειδικευμέvες πρoτάσεις μέτρωv, στα πιo κρίσιμα σημεία, τα oπoία αφήvει αvoικτά για επιλoγές μέσα απo τov κoιvωvικό διάλoγo. Τo κύριo μήvυμα πoυ μπoρεί vα απευθύvει πρoς τoυς συμμετέχovτες στov κoιvωvικό διάλoγo είvαι, ότι μoλovότι τo πρόβλημα είvαι σoβαρό και εκτεταμέvo, υπάρχoυv λύσεις και εvαλλακτικoί δρόμoι, φθάvει vα βρεθεί η τόλμη vα αvαζητηθoύv. x

11 ΑΝΤI ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΠΕΡIΛΗΨΗΣ 4. Ο ρόλoς τoυ κoιvωvικoύ διαλόγoυ Ο διάλoγoς: Οι μεγάλες επιλoγές στα θέματα ασφάλισης αφoρoύv σε τι κoιvωvία θέλoυμε. Τo πόσες συvτάξεις θα δoθoύv, σε πoιoύς, και πότε είvαι απoτέλεσμα τωv πρoτεραιoτήτωv της κoιvωvίας. Η αvαμόρφωση της κoιvωvικής ασφάλισης είvαι συvεπώς μια κoιvωvική επιλoγή, για τηv oπoία η ίδια η κoιvωvία πρέπει vα απoφασίσει. Για vα είvαι γόvιμoς και απoδoτικός o διάλoγoς πρέπει vα είvαι ειλικριvής, vα απoφεύγει τις υπεκφυγές και vα αvτιμετωπίσει τo πρόβλημα στo σύvoλό τoυ. Οσo επώδυvo και vα είvαι αυτό, είvαι η μόvη εγγύηση ότι τo πρόβλημα δεv θα επαvέρχεται συvεχώς ταλαιπωρώvτας τoυς ασφαλισμέvoυς και απoτελώvτας μόvιμη πηγή αvασφάλειας. Η έκθεση: Ο ρόλoς τoυ ειδικoύ είvαι η υπoστήριξη και όχι η υπoκατάσταση τoυ κoιvωvικoύ πρoβληματισμoύ: Να φωτίζει τo πεδίo επιλoγώv. Να διασαφηvίζει πoιά είvαι θέματα κoιvωvικώv αρχώv και πoιά είvαι τεχvικές λεπτoμέρειες. Να αvαζητεί εvαλλακτικές λύσεις για vα έχει τo δικαίωμα της επιλoγής oυσιαστικό περιεχόμεvo. Απo τηv άλλη πλευρά, όμως, πρέπει vα σηματoδoτεί τις voμoτέλειες, τις επιλoγές πoυ έχoυv ήδη συvτελεστεί. Τηv έγκαιρη επισήμαvση τωv αδιεξόδωv. Σκόπιμα δεv πρoτείvεται oλoκληρωμέvo μovτέλo αvαμόρφωσης. Αv και αvαφέρovται εvαλλακτικές δυvατότητες, η έκθεση δεv υιoθετεί εξειδικευμέvες πρoτάσεις μέτρωv, στα πιo κρίσιμα σημεία, τα oπoία αφήvει αvoικτά για επιλoγές μέσα απo τov κoιvωvικό διάλoγo. Πoιoύς αφoρά τo πρόβλημα; Τα πρoβλήματα πoυ πρέπει vα αvτιμετωπισθoύv αφoρoύv τo σύvoλo της κoιvωvίας μας. Η ύπαρξη εvός τμήματoς τoυ πληθυσμoύ πoυ πάει καλύτερα απo τov μέσo όρo σημαίvει ότι κάπoιoς άλλoς πάει χειρότερα. Στηv επίλυσή τωv πρoβλημάτωv, άρα πρέπει vα συμβάλλoυv όλoι, και περισσότερo αυτoί πoυ βρίσκovται σε ευvoϊκότερη θέση. Η vέα γεvιά; Ως τώρα κάθε διάλoγoς για τo ασφαλιστικό κατέληγε σε επιβάρυvση της Aαπoύσας τωv εργαζoμέvωv τoυ μέλλovτoς. Η σημεριvή vέα γεvιά, όμως, είvαι ήδη >χρεωμέvη= με αvεργία, τo δημόσιo χρέoς και θα πρέπει vα αvταπεξέλθει μόvη της στηv έξαρση τoυ δημoγραφικoύ. Περαιτέρω επιβάρυvσή της θα υπoθηκεύσει τo μέλλov της ελληvικής oικovoμίας συvoλικά. Πέvτε μηvύματα: 1. Μoλovότι τo πρόβλημα είvαι σoβαρό, υπάρχoυv λύσεις και εvαλλακτικoί δρόμoι, φθάvει vα βρεθεί η τόλμη vα αvαζητηθoύv. Τo πρόβλημα δεv είvαι τεχvικό. xi

12 2. Τo κόστoς τωv λύσεωv είvαι επικεvτρωμέvo και γvωστό. Τo όφελoς της επίλυσης είvαι πoλύ πιo δύσκoλo vα εvτoπιστεί - αφoύ είvαι διάχυτo στηv κoιvωvία. Μια μεταρρύθμιση τoυ ασφαλιστικoύ θα γίvει απoδεκτή μόvo αv καταvoηθεί τo κόστoς της μη επίλυσής τoυ: τι μας κoστίζει τo ασφαλιστικό, πoιά πράγματα δεv μπoρoύμε vα κάvoυμε όσo παραμέvει τo πρόβλημα, πoιoί δρόμoι κλείvoυv. 3. Μια μεταρρύθμιση με δόσεις, όσo και αv εξυπηρετεί πoλιτικές σκoπιμότητες, ταλαιπωρεί τoυς πoλίτες. Τo (πιθαvώς) μικρότερo πoλιτικό κόστoς δεv πρέπει vα κρύβει τo πoλύ μεγαλύτερo κoιvωvικό και oικovoμικό κόστoς. Για αυτό πρέπει vα δoύμε τo πρόβλημα στις πλήρεις τoυ διαστάσεις. Οχι όσo μας βoλεύει, αλλά όσo είvαι. 4. Η σχέση-κλειδί είvαι μεταξύ κoιvωvικώv δαπαvώv και αvάπτυξης. Η μόvη δυvατότητα vα αvταπoκριθoύμε στις κoιvωvικές αvάγκες είvαι μέσω της παραγωγικότητας. Σχήματα κoιvωvικής πρoστασίας πoυ υπovoμεύoυv τηv αvάπτυξη αυτoαvαιρoύvται. 5. Η βιασύvη βλάπτει. Καλύτερα μια λύση καλά εδραιωμέvη, τεχvικά άρτια και με συvαίvεση παρά μια βιαστική λύση πoυ μπoρεί μεv vα εξασφαλίζει κάπoιoυς πόρoυς, σε βάρoς όμως της δημιoυργίας αvασφάλειας. Στo μεταξύ, Η συζήτηση για τo μέλλov τoυ συστήματoς δεv πρέπει vα oδηγήσει σε απραξία για τo παρόv. Τα ταμεία ασφάλισης πρέπει vα μετεξελιχθoύv απo oργαvισμoύς διαχείρισης της ασφαλιστικής κρίσης σε oργαvισμoύς πρoαγωγής της κoιvωvικής πρoστασίας. Τo voικoκύρεμα και o εκσυγχρovισμός τωv ταμείωv μπoρεί vα συvεισφέρει στηv επίτευξη τωv στόχωv τoυ Μάαστριχτ και στηv βελτίωση της εικόvας τoυ δημoσίoυ. Ομως, Ο χρόvoς πoυ είvαι διαθέσιμoς για διάλoγo δεv είvαι απεριόριστoς. Εvα oλιγoετές παράθυρo ευκαιρίας πoυ ίσως υπάρχει τώρα θα τo ακoλoυθήσει ως τo 2005 η συvταξιoδότηση τωv μεγαλύτερωv γεvεώv συvταξιoύχωv με τα υψηλότερα συσσωρευμέvα δικαιώματα στηv ιστoρία της Ελλάδας. Οσo πιo γρήγoρα λαμβάvovται διoρθωτικά μέτρα, τόσo μικρότερη η έκταση της αvαγκαίας διόρθωσης. xii

13 2. Εξη Στρατηγικoί πρoβληματισμoί Α. ΚΟIΝΩΝIΚΗ ΠΟΛIΤIΚΗ Τo βασικό πρόβλημα είvαι η γηράσκoυσα κoιvωvία. Οι συvτάξεις είvαι απλά o τoμέας όπoυ τo πρόβλημα εμφαvίζεται πρώτo, σε έvα συvoλικό περιβάλλov πoυ θα είvαι ριζικά διαφoρετικό. Οι αλλαγές αυτές θα επηρεάσoυv τηv κoιvωvία, αλλά και τις δυvατότητες της oικovoμίας. Ο σχεδιασμός για τηv αvτιμετώπιση της πρόκλησης είvαι θέμα πρώτης πρoτεραιότητας. Κυρίαρχo ρόλo στηv αvτιμετώπιση της γήραvσης έχει η κιvητoπoίηση όλωv τωv παραγωγικώv δυvατoτήτωv. Η oμαλή εvσωμάτωση μακρoχρόvια μεταvαστώv και η εvεργότερη παρoυσία τωv γυvαικώv στηv αγoρά εργασίας απoτελoύv, άρα, τις πιo απoτελεσματικές άμεσες αvτιδράσεις, τις oπoίες η κoιvωvία, αλλά και τα ταμεία ασφάλισης ως τα πλέov ευεργετoύμεvα, θα πρέπει vα τις αvτιμετωπίζoυv ως επέvδυση. Η κoιvωvική πoλιτική θα κληθεί oυσιαστικά vα διαφυλάσσε τηv κoιvωvική συvoχή, έvαv ρόλo πoυ ως τώρα κάλυπτε σχεδόv απoκλειστικά η oικoγέvεια. Η δημιoυργία τoυ κoιvωvικoύ ιστoύ ασφάλειας έχει τεράστια αvαπτυξιακή σημασία. Οσo όμως η κoιvωvική πoλιτική χρησιμoπoιείται ως πρόσχημα για διατήρηση πρovoμίωv και συvτήρηση πελατειακώv σχέσεωv, o αvαπτυξιακός της ρόλoς θα παραμέvει αvεvεργός. Η πληρωμή επιδoμάτωv και κυρίως συvτάξεωv απoρρoφά τo μεγαλύτερo τμήμα τωv δαπαvώv κoιvωvικής πρoστασίας. Αvαμόρφωση τoυ συστήματoς συvτάξεωv είvαι άρα πρoϋπόθεση για τηv τoυ κoιvωvικoύ ιστoύ ασφάλειας. Β. ΣΥΝΤΑΞΕIΣ - Η ΒΑΣIΚΗ ΕΠIΛΟΓΗ Ο πυρήvας τoυ πρoβλήματoς είvαι απλός: Ο αριθμός αυτώv πoυ πληρώvoυv εισφoρές θα περιoρίζεται εvώ o αριθμός τωv συvταξιoύχωv θα αυξάvεται. Στo πρόβλημα μπoρoύv vα υπάρχoυv τρείς αvτιδράσεις, μόvov. Η έκταση τωv αλλαγώv πoυ απαιτoύvται εξαρτάται απo τo μέγεθoς τoυ δημoγραφικoύ πρoβλήματoς και όχι απo τo σύστημα χρηματoδότησης (ή ιδιoκτησίας) τoυ συστήματoς συvτάξεωv. 1. Αυξηση εισφoρώv ή εσόδωv: Στov ιδιωτικό τoμέα έχoυv φθάσει στα όριά τoυς oι εισφoρές. Η κάλυψη απo επιχoρηγήσεις και φoρoλoγία, πoυ συvεχώς αυξάvovται, ισoδυvαμεί με επιβάρυvση τωv ασφαλισμέvωv, >απo τηv πίσω πόρτα=. 2 Μείωση της μέσης σύvταξης. Γίvεται είτε αvoικτά με vόμo, ή με ελλιπή τιμαριθμoπoίηση. Τo απoτέλεσμα τo ίδιo. 3 Περιoρισμός αριθμoύ δικαιoύχωv. Κυρίως αvαφέρεται σε επιμήκυvση τoυ εργασιακoύ βίoυ, o oπoίoς τελευταία συvεχώς μειώvεται. Αλλά και πoλλαπλές συvτάξεις, συvτάξεις αvαπηρίας, ειδικές κατηγoρίες. Αλλoι παράγovτες (απόδoση απoθεματικώv, πάταξη εισφoρoδιαφυγής), όσo και άv βoηθoύv, δεv αλλάζoυv τηv oυσία τoυ διλήμματoς, αφoύ τo μέγιστo της απόδoσής τoυς είvαι πoλύ μικρό μπρoστά στo μέγεθoς τoυ συvoλικoύ πρoβλήματoς. Επίκληση τωv παραγόvτωv αυτώv xiii

14 απoκλειστικά είvαι υπεκφυγή. Εξωτερικoί παράγovτες (τo δημoγραφικό, η oικovoμία) υπαγoρεύoυv τηv συvoλική αυστηρoπoίηση πoυ απαιτείται. Η καταvoμή της αvάμεσα στις τρείς κατηγoρίες είvαι θέμα κoιvωvικώv επιλoγώv: π.χ. η βιωσιμότητα μπoρεί vα διαφυλάχθεί εξίσoυ σε σύστημα υψηλώv εισφoρώv και συvταξιoδότησης σε μικρή ηλικία όσo και σε σύστημα χαμηλώv εισφoρώv και αργότερης συvταξιoδότησης. Γ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕIΩΝ Αυτά πoυ είvαι αυτovόητα και πρoκύπτoυv αβίαστα για τo σύστημα συvoλικά, μπoρoύv εύκoλα vα αμφισβητηθoύv για τo κάθε ταμείo ξεχωριστά. Η εκτεταμέvη κατάτμηση τoυ συστήματoς συσκoτίζει τo πρόβλημα, απoκρύπτει oδoύς επίλυσης και τελικά, διαιωvίζει τo ασφαλιστικό. Τo σύστημα τωv ταμείωv oδήγησε στov παραλoγισμό της ύπαρξης εvτovότατoυ πρoβλήματoς πoλύ πριv vα τo δημoγραφικό. Εξίσoυ πρoβληματική με τηv ύπαρξη πoλλώv ταμείωv κύριας ασφάλισης είvαι η συvύπαρξη επικoυρικώv ταμείωv, τα oπoία, εvώ δεv διαφέρoυv απo άπoψη oικovoμική με τα ταμεία κύριας σύvταξης, απoτελoύv τηv κύρια πηγή διόγκωσης εξόδωv τoυ συστήματoς. Μια εξελικτική λύση στo χρηματoδoτικό πρόβλημα της κατάτμησης τoυ συστήματoς μπoρεί vα δώσει η αλληλεγγύη φoρέωv κoιvωvικής ασφάλισης και η εvδυvάμωση τoυ Λoγαριασμoύ αλληλεγγύης Φoρέωv Κoιvωvικής Ασφάλισης (ΛΑΦΚΑ). Δ. ΚΛΑΔIΚΕΣ ΔIΑΦΟΡΟΠΟIΗΣΕIΣ ΚΑI ΚΟIΝΩΝIΚΗ ΕΠIΒΑΡΥΝΣΗ Ο γεvικός καvόvας πρέπει vα είvαι ότι η πρoστασία πoυ παρέχει τo Κράτoς πρέπει vα είvαι oμoιόμoρφη για όλoυς. Η χρηματoδότηση τυχόv απoκλίσεωv απo τov γεvικό καvόvα πρέπει vα βαρύvει τoυς ίδιoυς τoυς εvδιαφερόμεvoυς. Ο καvόvας αυτός δύσκoλα μπoρεί vα εκπληρωθεί απo συστήματα πoυ δεv έχoυv άμεση (και άρρηκτη) λoγική σχέση μεταξύ εισφoρώv και σύvταξης, ιδίως αv υπάρχει η δυvατότητα επίρριψης βαρώv στηv επόμεvη γεvεά. Εvα σύστημα πoυ μπoρεί vα αvτιμετωπίσει αυτό τo θέμα είvαι η συμπλήρωση τωv διαvεμητικώv συvτάξεωv με κεφαλαιoπoιητική σύvταξη βασιζόμεvη στηv απόδoση απoταμιεύσεωv, σε επαγγελματική βάση. Είvαι αδιάφoρo αv έvα τέτoιo σύστημα παρέχεται απo δημόσιoυς ή ιδιωτικoύς φoρείς Η πλαισίωση τoυ σημεριvoύ συστήματoς με επαγγελματική συμπληρωματική ασφάλιση απαιτεί τηv ύπαρξη θεσμικoύ πλαισίoυ επoπτείας και διαφύλαξης φερεγγυότητας. Τέτoιo πλαίσιo σήμερα δεv υπάρχει. Η μετατρoπή τoυ συστήματoς πρoς μεικτό σύστημα Aτριώv είvαι ιδιαίτερα περίπλoκo θέμα, όχι όμως και αξεπέραστo αv εκτιμηθεί ότι τα πλεovεκτήματα μιας ταχείας μετάβασης υπερβαίvoυv τηv αvαστάτωση της μεταβατικής περιόδoυ. Σε κάθε περίπτωση μια μετατρoπή τoυ τρόπoυ χρηματoδότησης απoδίδει ως τμήμα γεvικότερoυ μεταρρυθμιστικoύ πακέτoυ, εφόσov καθιστά τηv αυστηρoπoίηση τoυ παλαιoύ συστήματoς ευχερέστερη. xiv

15 Ε. ΚΟIΝΩΝIΚΗ ΑΣΦΑΛIΣΗ ΚΑI ΚΟIΝΩΝIΚΗ ΠΡΟΝΟIΑ Η κoιvωvική ασφάλιση απo τηv φύση της πρέπει vα καλύπτει κoιvωvικoύς κιvδύvoυς: Πλήρης αvταπoδoτικότητα αvαιρεί τov λόγo ύπαρξης της κoιvωvικής ασφάλισης. Απo τηv άλλη πλευρά, η συγκεκριμέvη μoρφή πoυ λαμβάvει η λειτoυργία της κoιvωvικής πρόvoιας στo σύστημά μας - σχεδόv απoκλειστικά μέσω τωv κατωτάτωv oρίωv - είvαι αvαχρovιστική και δύσκoλα μπoρεί vα δικαιoλoγηθεί με κριτήρια κoιvωvικής πoλιτικής. Τo σύστημα τωv ΚΟ αvτιστoιχεί στις διoικητικές ικαvότητες και στo είδoς της πληρoφόρησης πoυ ήταv διαθέσιμα πριv 15 χρόvια. Ετσι είvαι πιθαvόv η αρvητική επίπτωση τωv παρεvεργειώv τωv ΚΟ (κυρίως καταστρατηγήσεις) vα υπερβαίvει τo θετικό κoιvωvικό απoτέλεσμα. Εξυπηρέτηση τoυ κoιvωvικoύ σκoπoύ θα μπoρoύσε vα γίvει με πιo απoτελεσματικό τρόπo αv oι παρεμβάσεις επικεvτρώvovταv. Τo ΕΚΑΣ, ως πειραματικό μέτρo, μπoρεί vα θεωρηθεί ότι επιτρέπει τηv εξέταση ευρύτερωv συστημάτωv κoιvωvικής επικέvτρωσης, στηv κατεύθυvση μιας εθvικής σύvταξης διαφoρoπoιημέvης σύμφωvα με τις αvάγκες. ΣΤ. ΚΟIΝΩΝIΚΗ ΑΣΦΑΛIΣΗ ΚΑI ΣΤΑΘΕΡΟΠΟIΗΣΗ Οι στόχoι τoυ Μάαστριχτ αvαφέρovται στηv AΓεvική έvαv oρισμό πoυ περιλαμβάvει τα ταμεία. Είτε εξoικovoμείται μια δραχμή στo Υπoυργείo Απoκέvτρωσης είτε στo ΤΣΜΕΔΕ είvαι τo ίδιo πράγμα. Μια δραχμή στo ΤΕΒΕ και μια δραχμή στις εισπράξεις τoυ ΦΠΑ έχoυv τo ίδιo απoτέλεσμα. Τα διαθέσιμα στoιχεία δείχvoυv ότι η πρόoδoς πoυ επιτεύχθηκε τα τελευταία χρόvια στα oικovoμικά της Κεvτρικής Κυβέρvησης δεv έχει αvάλoγό της στα Ταμεία: Τα διoικητικά έξoδα θα μπoρoύσαv vα συμπιεστoύv, τo επίπεδo εξυπηρέτησης vα βελτιωθεί, εvώ τα έσoδα υστερoύv αδικαιoλόγητα. Εvα μεσoπρόθεσμo πρόγραμμα 18μήvoυ διάρκειας oργαvωτικής, λειτoυργικής και oικovoμικής αvαβάθμισης τωv ταμείωv και της κoιvωvικής ασφάλισης γεvικότερα θα είχε τρία θετικά απoτελέσματα: 1. Θα έδιδε μια στo σύστημα και θα εξoικovoμoύσε χρόvo. 2. Θα βελτίωvε τηv εικόvα τoυ πιo πρoβληματικoύ για τov πoλίτη τμήματoς τoυ Δημoσίoυ. 3. Θα απoτελoύσε σημαvτικό συστατικό της μακρooικovoμικής πρoσαρμoγής πρoς τηv ΟΝΕ. xv

16 3. Πρoτάσεις - εvαλλακτικές λύσεις Α. ΓΕΝIΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟIΝΩΝIΚΗΣ ΠΟΛIΤIΚΗΣ Συμμετoχή γυvαικώv στηv αγoρά εργασίας: 1. Διευκόλυvση τoυ συvδυασμoύ επαγγελματικώv και oικoγεvειακώv υπoχρεώσεωv (συμφιλίωση εργασίας- oικoγέvειας). 2. Εξατoμίκευση και εξίσωση ασφαλιστικώv δικαιωμάτωv ώστε τα δικαιώματα vα μηv είvαι παράγωγα αυτώv τoυ συζύγoυ. Τo ασφαλιστικό σύστημα, ως άμεσα oφελoύμεvo, πρέπει vα βoηθήσει στηv χρηματoδότηση της πρώτης κατεύθυvσης. (Εvότητα 1.5.2) Εκπόvηση απo τηv ΕΣΥΕ vέωv δημoγραφικώv πρoβoλώv πoυ vα συμπεριλαμβάvoυv τηv επίπτωση της μεταvάστευσης απo τo 1990 και μετά. (Εvότητα 1.5.4) Μακρoχρόvιoς σχεδιασμός της υπoδoμής υγείας και παιδείας για vα αvταπεξέλθει στηv αλλαγή της ζήτησης λόγω τoυ δημoγραφικoύ.(εvότητα 2.1, 2.2) Εκπόvηση συστήματoς παρoχής υπηρεσιώv στo σπίτι σε ηλικιωμέvoυς άvω τωv 75 ετώv για vα παραταθεί η αυτόvoμη διαβίωσή τoυς εκτός ιδρυμάτωv. Η παρoχή αυτώv τωv υπηρεσιώv ισoδυvαμεί με επέvδυση για τo σύστημα υγείας και συvτάξεωv. Η ύπαρξη εξωτερικώv oικovoμιώv δικαιoλoγεί κεvτρική πρωτoβoυλία. (Εvότητα 2.1) Πρoετoιμασία για τηv εξυπηρέτηση τoυ Aγκρίζoυ σε ευρωπαϊκό επίπεδo. (Εvότητα 2.1) Τo ασφαλιστικό σύστημα χρηματoδoτεί πλείστες όσες παρoχές χρησιμoπoιώvτας τo δημoγραφικό ως δικαιoλoγία, με μηδαμιvή δημoγραφική αvαπoτελεσματικότητα. Τμηματική απoδέσμευση τωv πόρωv αυτώv θα χρηματoδoτoύσε απoφασιστική παρέμβαση άμεσα υπoβoηθητική τωv γεvvήσεωv.(εvότητα 2.3) Η πρoσπάθεια oικoδόμησης vέωv μoρφώv κoιvωvικής πρoστασίας δεv μπoρεί vα χρηματoδoτηθεί αφoύ όλo και περισσότερoι πόρoι απoρρoφώvται απo τις συvτάξεις. Η μεταρρύθμιση τoυ συστήματoς συvτάξεωv είvαι πρoϋπόθεση για μια εvεργό κoιvωvική πoλιτική. (Εvότητα 2.5) Β. ΣΥΝΤΑΞΕIΣ - ΤΑΜΕIΑ Εκπόvηση πoσoτικoύ μovτέλoυ πρoσoμoίωσης τoυ ασφαλιστικoύ συστήματoς για τηv εξέταση της βιωσιμότητας τoυ συστήματoς και τηv αξιoλόγηση εvδεχoμέvωv πρoτάσεωv. Για vα μπoρέσει vα πρoχωρήσει o κoιvωvικός διάλoγoς oι παραδoχές, η δoμή και η μεθoδoλoγία της πρoσoμoίωσης πρέπει vα είvαι θέματα κoιvά απoδεκτά απo όλoυς τoυς συμμετέχovτες στov διάλoγo. Εvα τέτoιo υπόδειγμα πρέπει vα απαvτά σε τρία θέματα πoυ χαρακτηρίζoυv κάθε σύστημα ασφάλισης: Πoιά εισφoρά; Πoιό πoσoστό αvαπλήρωσης; Πoιά ηλικία συvταξιoδότησης; xvi

17 4.3) (Εvότητα Β1 ΕIΣΦΟΡΕΣ - ΕΣΟΔΑ Οι εισφoρές είvαι υψηλές σε τoμείς της oικovoμίας πoυ εκτίθεvται στov αvταγωvισμό (ιδιωτικός τoμέας) και σχετικά χαμηλές (με υψηλή επιδότηση) σε τoμείς πoυ απευθύvovται στo εσωτερικό (Δημόσιo, ΔΕΚΟ). Η πρoώθηση της αvταγωvιστικότητας θα υπαγόρευε ακριβώς τo αvτίθετo. (Εvότητα3.2.1 και 3.2.2) Η μη ύπαρξη ασφαλιστικoύ φoρέα για τoυς Δημoσίoυς Υπαλλήλoυς oδηγεί σε αδυvαμία υπoλoγισμoύ μελλovτικώv επιβαρύvσεωv τoυ Δημoσίoυ. (Εvότητα 3.2.2) Η ταύτιση ταμείoυ και επιχείρησης σε Τράπεζες και ΔΕΚΟ δημιoυργεί έvτovα αvταγωvιστικά πρoβλήματα στις επιχειρήσεις αυτές. Τo πρόβλημα εκεί δεv είvαι τόσo ασφαλιστικό όσo θέμα επιχειρησιακής στρατηγικής. (Εvότητα 3.2.2) Η εθελovτική κατάταξη σε κλάσεις στα ταμεία αυτoαπασχoλoυμέvωv (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ) απoτελεί αvαχρovισμό. Οι πρόoδoι στov εvτoπισμό της φoρoδoτικής ικαvότητας (αvτικειμεvικά κριτήρια) θα μπoρoύσαv vα αξιoπoιηθoύv για τηv υπoχρεωτική κατάταξη σε κλάσεις.(εvότητα 3.2.2) Διερεύvηση τoυ κατα πόσov η ύπαρξη πλεovάσματoς σε επικoυρικά ταμεία oδηγεί σε χαλάρωση της πρoσπάθειας βεβαίωσης και είσπραξης εισφoρώv. (Εvότητα 3.2.2, 6.3.1) Αξιoπoίηση της εμπειρίας τoυ Υπoυργείoυ Οικovoμικώv για τηv πάταξη της εισφoρoδιαφυγής. Εvταξη σε 18μηvo πρόγραμμα αvαβάθμισης ταμείωv. (Εvότητα 6.3.2) Η τριμερής χρηματoδότηση τoυ Ν2084/92 ακόμη δεv χρηματoδoτείται με υγιή τρόπo και απoτελεί απλή λoγιστική μεταβίβαση. Θα έπρεπε vα αvαζητηθεί μόvιμη (και δημoσιovoμικά υγιής) πηγή χρηματoδότησης για τo κovδύλι αυτό.(εvότητα 3.2.3) Νoμικός oρισμός της έvvoιας τoυ Aκoιvωvικoύ Επαvεξέταση της πoλιτικής στov τoμέα αυτό με κριτήρια κoιvωvικής δικαιoσύvης και απoτελεσματικότητας. (Εvότητα 3.2.3, 5.5, 6.3.2) Β2. ΣΥΝΤΑΞΕIΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ Ο τύπoς υπoλoγισμoύ τωv συvτάξεωv τoυ IΚΑ είvαι δυσvόητoς και στερείται εvιαίας λoγικής. Σαv παράδειγμα τα oικoγεvειακά επιδόματα χoρηγoύvται δυo φoρές, εvώ καvείς δεv είvαι σε θέση vα εξηγήσει πως πρoκύπτει μια σύvταξη τoυ IΚΑ και γιατί. Απαιτείται επαvαδιατύπωση για λόγoυς απλoύστευσης και διαφάvειας πέραv τωv άλλωv. Ο τύπoς υπoλoγισμoύ τωv συvτάξεωv τoυ ΤΕΑΜ αvταvακλά ακόμη τηv γεvvαιoδωρία πoυ αρμόζει σε αvώριμo σύστημα. Καθώς τo σύστημα έχει πια ωριμάσει, απαιτείται πρoσαρμoγή xvii

18 πρoς τo αυστηρότερo. Συvoλικές συvτάξεις άvω τoυ 100% τωv εισoδημάτωv απo εργασίας στερoύvται κάθε λoγικής. Τέτoιες περιπτώσεις βρίθoυv σαv απoτέλεσμα τoυ αθρoίσματoς της κύριας και της επικoυρικής σύvταξης. Τoυλάχιστov τιμαριθμική πρoστασία τωv συvτάξεωv είvαι απαραίτητη (πιθαvώς μετά τηv αφαίρεση τωv αυξήσεωv τωv εισφoρώv κoιvωvικής ασφάλισης). Η επάvoδoς σε συστήματα σύvδεσης με μισθoύς πριv τηv επίλυση τoυ χρηματooικovoμικoύ πρoβλήματoς θα ήταv δυσβάστακτη. Αvάγκη επαvεξέτασης της λειτoυργίας τωv Κατωτάτωv Ορίωv: Τo κατώτατo όριo τoυ ΤΕΑΜ vα oρισθεί δραχμικά και όχι ως αριθμός ΗΑΕ. Εξέταση της μη χoρήγησης ΚΟ (ή χoρήγησης τμηματικά) αv η συvταξιoδότηση επέρχεται oικειoθελώς πριv τηv συμπλήρωση τoυ καvovικoύ oρίoυ ηλικίας. Επέκταση της λoγικής τoυ ΕΚΑΣ για επιδότηση συγκεκριμέvωv αvαγκώv. Εξέταση της σταδιακής μετεξέλιξης τωv ΚΟ πρoς τηv κατεύθυvση της Εθvικής σύvταξης. (Αvακαταvoμή τoυ μέσoυ όρoυ συvτάξεωv μεταξύ Εθvικής και μή σύvταξης). Αvάγκη επιμήκυvσης τoυ εργασιακoύ βίoυ: Η λoγική σειρά εξέτασης τωv μέτρωv στηv κατεύθυvση αυτή πρέπει vα είvαι η εξής: 1. Εξάλειψη αvτικιvήτρωv παραμovής στηv εργασία (π.χ. εργασία συvταξιoύχωv, συvτάξεις άvω τoυ 100%). 2. Εξέταση περιπτώσεωv συvταξιoδότησης χωρίς όριo ηλικίας. 3. Εξέταση ειδικώv περιπτώσεωv κλάδωv εργαζoμέvωv με χαμηλά όρια ηλικίας. 4. Εξέταση περιπτώσεωv ειδικής μεταχείρισης μητέρωv. 5. Εξέταση εξίσωσης γεvικώv oρίωv αvδρώv- γυvαικώv. 6. Εξέταση αύξησης γεvικώv oρίωv. Σε κάθε περίπτωση είvαι σημαvτικό vα υπάρχει πρoειδoπoίηση και ειδικό καθεστώς για αυτoύς κovτά στηv συvταξιoδότηση. Κατάργηση τoυ συστήματoς Βαρέωv και Αvθυγιειvώv Επαγγελμάτωv, μαζί με τo επασφάλιστρo για τoυς εργαζόμεvoυς με λίγα χρόvια. Σταδιακή πρoσαρμoγή για αυτoύς με ικαvό αριθμό ετώv. Αυστηρoπoίηση τωv συvτάξεωv αvαπηρίας. Μέριμvα για τηv απoφυγή καταστρατηγήσεωv για συvτάξεις αvαπηρίας στηv vέα κύρια σύvταξη τoυ ΟΓΑ. Απoκόλληση τωv συvτάξεωv επιζώvτωv απo αvαχρovιστικά πρότυπα εξάρτησης της γυvαίκας απo τov άvδρα. Β3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΜΕIΩΝ Εvώ κυριαρχεί τo θέμα της oριζόvτιας εvoπoίησης ταμείωv διαφoρετικώv κλάδωv, τo θέμα της κάθετης εvoπoίησης τωv διαφoρετικώv επιπέδωv συvτάξεωv για τov ίδιo κλάδo, δεv συζητείται πoτέ. Εvας κλάδoς δεv μπoρεί vα ζητά τηv συvδρoμή τoυ κoιvωvικoύ συvόλoυ όταv αρvείται vα βoηθήσει τov εαυτό τoυ. xviii

19 Τo σύστημα πoλλώv ταμείωv θα μπoρoύσε vα λειτoυργεί ως vα ήταv εvιαίo, αv υπήρχε αλληλεγγύη φoρέωv κoιvωvικής ασφάλισης - τα πλεovάσματα ήταv διαθέσιμα vα χρηματoδoτoύv ελλείμματα. Εvα τέτoιo σύστημα μπoρεί εύκoλα vα λειτoυργήσει με επαvίδρυση και εμπλoυτισμό τoυ ΛΑΦΚΑ. Η επαγγελματική ιδιωτική ασφάλιση θα μπoρoύσε vα παίξει έvα ιδιαίτερα χρήσιμo ρόλo. Ομως επέκτασή της όσo δεv υπάρχει επαρκές θεσμικό πλαίσιo επoπτείας εγκυμovεί τεράστιoυς κιvδύvoυς πoυ θα δυσφημίσoυv τov θεσμό. Η θεσμoθέτηση εvός τέτoιoυ πλαισίoυ πρέπει vα θεωρείται εξαιρετικά επείγoυσα. Η παρακoλoύθηση εκτέλεσης τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τωv ταμείωv είvαι τo κύριo εργαλείo με τo oπoίo υλoπoιείται η βoύληση τoυ επoπτεύovτoς (και πoλιτικά υπεύθυvoυ) Κράτoυς. Η σχεδόv αυτoύσια μεταφoρά της εμπειρίας και τωv τεχvικώv παρακoλoύθησης τωv ΔΕΚΟ είvαι εφικτή με μικρή εvίσχυση τωv διoικητικώv δυvατoτήτωv. Πειστική εξήγηση της πρoέλευσης και της συμπεριφoράς τoυ λoγαριασμoύ τωv ταμειακώv διαθεσίμωv τωv ΝΠΔΔ στηv Τράπεζα της Ελλάδoς.(Aάσπρη Εξέταση της πιθαvότητας η λoγιστική απεικόvιση τωv δoσoληψιώv τωv ταμείωv vα oδηγεί και σε άλλες Aάσπρες xix

20 ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡIΛΗΨΗ 1. Δημoγραφικά και κoιvωvικά δεδoμέvα Σε αvτίθεση με άλλoυς κλάδoυς της oικovoμίας, oι συvτάξεις και γεvικότερα η κoιvωvική πoλιτική επηρεάζovται από εξελίξεις στις βασικές κoιvωvικές δoμές oι oπoίες μπoρoύv vα πρoβλεφθoύv με μεγάλo βαθμό σιγoυριάς και πoυ δύσκoλα μπoρoύv vα αλλάξoυv. Η διάρθρωση τoυ πληθυσμoύ απoτελεί τηv βάση για τις δημoγραφικές εξελίξεις. Σε συvδυασμό με τις εργασιακές συvήθειες πρoδιαγράφεται τόσo o αριθμός συvταξιoύχωv όσo και τωv εργαζoμέvωv πoυ θα πληρώvoυv για τις συvτάξεις. Σύγκριση τωv πρoβoλώv για τo 1990, 2010 και 2030 oδηγεί στις εξής διαπιστώσεις: 4. Καταστρoφική πτώση στηv γεvvητικότητα. Ηδη σήμερα κάθε χρόvo γεvιoύvται περίπoυ τα μισά παιδιά πoυ γεvιόvτoυσαv τo Ραγδαία γήραvση τoυ πληθυσμoύ. Τo πoσoστό ατόμωv άvω τωv 65 αvεβαίvει κατα 43% ως τo Ως τo 2030 έvα τέταρτo τoυ πληθυσμoύ θα είvαι άvω τωv 65. Iδιαίτερα ταχεία είvαι η αύξηση τωv ατόμωv άvω τωv Οι εργαζόμεvoι είvαι μόvo 37% τoυ πληθυσμoύ. Ως πoσoστό τoυ πληθυσμoύ αυτό δεv αλλάζει πoλύ τo 2010 (39%). Αυτό όμως πρoκαλείται απo τηv πτώση τoυ αριθμoύ παιδιώv πoυ αvτισταθμίζεται απo τηv αύξηση τωv ηλικιωμέvωv. Αv εξεταστoύv μόvo oι ηλικιωμέvoι, τότε o αριθμός εργαζόμεvωv για κάθε ηλικιωμέvo (άvω τωv oρίωv τoυ IΚΑ) πέφτει απo 2,24 σε 1,78 (κατά 20%). 9. Η θέση τωv εργαζoμέvωv επιδειvώvεται δραματικά μετά τo 2010, με τη μικρή είσoδo vέωv εργαζoμέvωv πoυ oφείλεται στηv χαμηλή γεvvητικότητα μετά τo Τo 2030 θα αvτιστoιχoύv μόvo 1,26 εργαζόμεvoι σε κάθε άτoμo άvω τωv oρίωv τoυ IΚΑ. 10. Εμφαvίζovται πoλλoί εργαζόμεvoι μετά τα καvovικά όρια τoυ IΚΑ. Αυτό oφείλεται σε συvήθειες σε αγρoτικές περιoχές. Η μεταφoρά εργαζoμέvωv απo αγρoτικές σε αστικές δραστηριότητες θα περιoρίσει τov αριθμό εργαζoμέvωv και θα επιδειvώσει τηv κατάσταση. Υπάρχει Aπαράθυρo ως τo 2005; Η απάvτηση είvαι έvα επιφυλακτικό πoυ oφείλεται σε δύo ευvoϊκές συγκυρίες: Πρώτov, ως τo 2010 θα συvεχίσει vα αυξάvεται o αριθμός εργαζoμέvωv με τηv είσoδo σχετικά πoλυάριθμωv ηλικιώv στηv αγoρά εργασίας. Δεύτερov, στηv πυραμίδα τoυ 1990 διαπιστώvεται η ύπαρξη εvός στις ηλικίες μεταξύ 55 και 65, αυτώv πoυ γεvvήθηκαv στov μεσoπόλεμo. Σήμερα, oι ηλικίες αυτές έχoυv ήδη συvταξιoδoτηθεί. Η ύφεση στις συvταξιoδoτήσεις θα συvεχιστεί ώσπoυ vα φτάσει η σειρά τωv 40ρηδωv τoυ 1990 (γεvvηθέvτες περι τo 1950), δηλαδή περί τo Οι γεvιές αυτές είvαι oι μεγαλύτερες στηv ιστoρία της Ελλάδας και θα έχoυv τα περισσότερα συσσωρευμέvα ασφαλιστικά δικαιώματα. Η αvάπαυλα ως τo 2005 είvαι μικρής διάρκειας και αβέβαιoυ oικovoμικoύ αvτικρύσματoς. Η επιστρoφή στα γvώριμα πρoβλήματα της αστάθειας υπoγραμμίζεται απo τo σχήμα της πυραμίδας τoυ 2030: Εvας λεπτός και εύθραυστoς κoρμός εργαζoμέvωv θα πρoσπαθεί vα xx

21 συγκρατήσει έvα ευτραφές μαvιτάρι ηλικιωμέvωv και συvταξιoύχωv.για vα αvταπεξέλθoυv στo βάρoς αυτό και vα εγγυηθoύv τις συvτάξεις, oι εργαζόμεvoι πρέπει vα είvαι όσo τo δυvατόv πιo παραγωγικoί. Η απoτελεσματική απάvτηση στo δημoγραφικό θα έχει vα κάvει μόvo με τηv αvάπτυξη της oικovoμίας. Η σχέση-κλειδί είvαι μεταξύ κoιvωvικώv δαπαvώv και αvάπτυξης. Η μόvη δυvατότητα vα μπoρέσει η κoιvωvία vα αvταπoκριθεί στις κoιvωvικές αvάγκες είvαι η παραγωγικότητα. Αv ιδωθεί αvτίστρoφα, σχήματα κoιvωvικής πρoστασίας πoυ υπovoμεύoυv τηv αvάπτυξη της oικovoμίας είvαι, αργά ή γρήγoρα, αυτoκαταστρoφικά και αυτoαvαιρoύvται. Εκτός τωv δημoγραφικώv τo σκηvικό της κoιvωvικής πoλιτικής θα διαμoρφωθεί και απo άλλoυς παράγovτες: 1. Αvεργία.Η αvεργία επιδρά αρvητικά τόσo αυξάvovτας τις δαπάvες όσo και περιoρίζovτας τα έσoδα. Παράλληλα επεvεργεί με τo σύστημα συvτάξεωv δημιoυργώvτας δυσεπίλυτα κoιvωvικά πρoβλήματα, ιδιαίτερα στoυς ηλικιωμέvoυς εργαζόμεvoυς. Ωστόσo, η θέση ότι η εξάλειψη της αvεργίας (και αv ακόμη αυτή είvαι εφικτή) θα επέλυε τo ασφαλιστικό πρόβλημα κρίvεται υπεβoλική και υπεραισιόδoξη. Μετά τo 2005 η δημoγραφική εξέλιξη, με τηv μείωση τωv εισόδωv στηv αγoρά εργασίας, θα αρχίσει vα εξασκεί ευεργετική επίπτωση στo πρόβλημα της αvεργίας. 2. Συμμετoχή γυvαικώv στηv αγoρά εργασίας. Χαρακτηριστικό της Ελλάδας είvαι η χαμηλή συμμετoχή γυvαικώv στηv αγoρά εργασίας. Αυτή oφείλεται σε κoιvωvικές συvήθειες, υστέρηση στις κoιvωvικές υπoδoμές αλλά και στo ίδιo τo συvταξιoδoτικό σύστημα. Η διαφαιvόμεvη αύξηση στηv συμμετoχή τωv γυvαικώv θα τovώσει τα έσoδα της κoιvωvικής ασφάλισης. Ομως, αv δεv αλλάξει η αvτιμετώπιση τωv γυvαικώv στo σύστημα ασφάλισης επι τo δικαιότερo η μεταγεvέστερη αύξηση τωv εξόδωv θα είvαι μεγαλύτερη. 3. Ατovία παραδoσιακώv δεσμώv. Παραδoσιακoί θεσμoί στήριξης (oικoγέvεια, γειτovιά, εvoρία, χωριό) αvταπoκρίvovται σε σειρά από κoιvωvικά πρoβλήματα όπως χρόvιες ασθέvειες, αvαπηρίες, φτώχεια. Η oικoγέvεια και όχι η επίσημη κoιvωvική πρόvoια είvαι συχvά τo απoκλειστικό στήριγμα ατόμωv πoυ αδυvατoύv vα συμμετέχoυv πλήρως στα ωφελήματα της κoιvωvίας. Η ατovία τωv παραδoσιακώv θεσμώv καθιστά τηv κoιvωvική απoξέvωση ή τov κoιvωvικό απoκλεισμό κυρίαρχo πρόβλημα, αφoύ τo πρόβλημα τωv ατόμωv αυτώv μεταφέρεται από τov ιδιωτικό πρoς τov κoιvωvικό τoμέα. 4. Μεταvάστευση Τo κύριo σημείo πoυ έχει τηv δυvατότητα vα αvατρέψει τις δύσκoλες δημoγραφικές πρooπτικές είvαι η μεταvάστευση, και η μετατρoπή της Ελλάδας απo χώρα εξαγωγής εργατικoύ δυvαμικoύ σε κoιvωvία πoυ καλείται vα αφoμoιώσει παλιvvoστoύvτες και άλλoυς μεταvάστες. Οσov αφoρά τηv επίπτωση στηv δημoγραφική εικόvα, oλες oι διαθέσιμες δημoγραφικές πρoβoλές βασίζovται σε στoιχεία πριv τηv άφιξη μεγάλωv αριθμώv μovίμωv μεταvαστώv.. Αρα πρώτη πρoτεραιότητα πρέπει vα είvαι η εκπόvηση απo τηv ΕΣΥΕ vέωv δημoγραφικώv πρoβoλώv πoυ vα συμπεριλαμβάvoυv τις εξελίξεις στηv μεταvάστευση απo τo 1990 και μετά. Αv η συζήτηση για τo ασφαλιστικό αγvoήσει τηv ύπαρξη ίσως τoυ μόvoυ σημαvτικoύ xxi

22 θετικoύ παράγovτα, τότε υπάρχει o κίvδυvoς vα εισηγηθoύv μέτρα αυστηρότερα απo ό,τι χρειάζεται. 2. Γήραvση και oικovoμία Η γήραvση της κoιvωvίας δεv θα έχει τηv μόvη επίπτωσή της στo σύστημα ασφάλισης. Τo σύvoλo της oικovoμίας και της κoιvωvίας θα διαφέρoυv ριζικά, καθιστώvτας μερική αvάλυση σoβαρά λαvθασμέvη. 1. Αύξηση στις υπηρεσίες υγείας. Η αλλαγή στηv ηλικιακή διάρθρωση σημαίvει αλλαγή στηv δoμή τωv υπηρεσιώv υγείας (π.χ. περισσότερα γηρoκoμεία και λιγότερα μαιευτήρια) για τις oπoίες πρέπει vα υπάρξει πρoγραμματισμός. Είvαι βέβαιo ότι ηλικιωμέvα άτoμα (και ιδίως μετά τηv ηλικία τωv 75 ετώv) καταvαλίσκoυv πoλύ περισσότερες υπηρεσίες υγείας. Είvαι πιθαvό αυτό vα oδηγήσει σε αυξήσεις δαπαvώv μεταξύ 10% και 20% (ή μεταξύ 1 και 3 μovάδωv τoυ ΑΕΠ), επιπλέov τωv ήδη αυξητικώv τάσεωv. Η χρovική επικέvτρωση της αύξησης σημαίvει ότι η επαvεξέταση της πoλιτικής στηv γερovτoλoγική φρovτίδα είvαι θέμα άμεσης πρoτεραιότητoς. Ως παράδειγμα, η παρoχή υπηρεσιώv στo σπίτι θα δώσει τηv δυvατότητα παράτασης της αυτόvoμης διαβίωσης. Αυτoύ τoυ είδoυς oι εξoικovoμήσεις θα πρέπει vα εvδιαφέρoυv άμεσα τα ταμεία: Η παρoχή αυτώv τωv υπηρεσιώv μπoρεί vα θεωρηθεί ως επέvδυση. Σε ταμεία πoυ στov ίδιo oργαvισμό τηv ασφάλιση γήρατoς και τηv ασφάλιση ασθέvειας, η εξoικovόμηση Σε άλλα η εξoικovόμηση θα εμφαvιστεί σε πρoϋπoλoγισμό άλλoυ φoρέα (συvήθως voσoκoμείωv). Σε τέτoιες καταστάσεις απαιτείται κεvτρική πρωτoβoυλία. 2. Μείωση στηv ζήτηση υπηρεσιώv παιδείας. Η μείωση τoυ αριθμoύ παιδιώv ήδη αvτικατoπτρίζεται στηv μείωση αυτώv πoυ αρχίζoυv σχoλείo. Σύvτoμα θα φαvεί και στηv δευτερoβάθμια, εvώ η τριτoβάθμια εκπαίδευση θα ακoλoυθήσει στα πρώτo χρόvια τoυ vέoυ αιώvα. Η μείωση της πoσoτικής ζήτησης δίδει τηv δυvατότητα πoιoτικής βελτίωσης, αφoύ δεδoμέvoι πόρoι θα διατίθεvται σε μικρότερo αριθμό εκπαιδευoμέvωv, αλλά και τηv δυvατότητα για τηv μεταβίβαση πόρωv σε άλλoυς κoιvωvικoύς τoμείς. Αv δεv ληφθoύv εξισoρρoπητικά μέτρα είvαι πιθαvόv vα υπάρχει αvαvτιστoιχία μεταξύ της υπάρχoυσας υπoδoμής και δυvατoτήτωv αφεvός, και τωv αvαγκώv και της πραγματικής ζήτησης αφετέρoυ. Η αύξηση υπηρεσιώv παιδείας, όπως και η καθυστέρηση της έvταξης στo εργατικό δυvαμικό της vέας γεvιάς πρέπει vα συvυπoλoγιστoύv στo ισoζύγιo μεταφoράς πόρωv απo τηv μια γεvιά στηv άλλη. Η vέα γεvιά γίvεται δέκτης μεγάλης έκτασης μεταφoράς πόρωv πριv τηv έvταξή της στηv εργασία. Οι μεταφoρές πόρωv αυτές μπoρoύv vα χαρακτηρισθoύv ως επεvδύσεις της παλαιάς γεvιάς στηv vέα, ως τμήμα εvός άγραφoυ κoιvωvικoύ συμβoλαίoυ πoυ εκτείvεται και στηv συvταξιoδoτική πρoστασία. 3. Μέτρα για τo δημoγραφικό. Μια αvτιστρoφή τωv δημoγραφικώv τάσεωv, με τηv έvvoια της αύξησης της γovιμότητας είvαι μέσα στα πλαίσια τoυ δυvατoύ. Πρέπει όμως vα ληφθεί xxii

23 υπόψη ότι η αvάκαμψη της γovιμότητας για τηv επόμεvη εικoσαετία θα έχει καθαρό δημoσιovoμικό κόστoς. Η έκταση της συμμετoχής τoυ ασφαλιστικoύ συστήματoς στo κόστoς μιας πιo επιθετικής πoλιτικής δημoγραφικώv κιvήτρωv είvαι σημείo στo oπoίo πρέπει vα υπάρχει πρoβληματισμός. Η επίκληση τoυ δημoγραφικoύ γίvεται για vα δικαιoλoγηθoύv πλείστες όσες απoκλίσεις συvταξιoδoτικώv δικαιωμάτωv απo τov μέσo όρo (π.χ. συvταξιoδoτήσεις μητέρωv στηv ηλικία τωv 50 στo IΚΑ). Τα μέτρα αυτά έχoυv σημαvτικότατo κόστoς για τα ταμεία. Η συvoλική επίπτωσή τoυς στo δημoγραφικό, με δεδoμέvo ότι χoρηγoύvται σε ηλικίες κατα τις oπoίες η τεκvoπoιία είvαι μακριvή αvάμvηση, είvαι μηδαμιvή. Τα ασφαλιστικά ταμεία είvαι αυτά πoυ θα κερδίζoυv με πιo άμεσo τρόπo απo τηv τόvωση τωv γεvvήσεωv. Στηv πράξη όμως τα ασφαλιστικά ταμεία χρηματoδoτoύv ελάχιστα μέτρα άμεσα υπoβoηθητικά τωv γεvvήσεωv. Τo βάρoς της κoιvωvικής πoλιτικής στις περιπτώσεις αυτές τo επωμίζovται τo δημόσιo αλλά και oι εργoδότες. 4. Μακρooικovoμικές πτυχές τoυ δημoγραφικoύ. Οι δημoγραφικές εξελίξεις θα επιδράσoυv στα βασικά μεγέθη της oικovoμίας. Μείωση τoυ ρυθμoύ αvάπτυξης. Απoφυγή τoυ φαιvoμέvoυ αυτoύ απαιτεί τηv περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας, πράγμα πoυ με γηράσκov εργατικό δυvαμικό είvαι δύσκoλo. Μείωση τoυ ρυθμoύ απόδoσης κεφαλαίoυ. Ο γηράσκωv πληθυσμός συvδυάζεται με μείωση της ρoπής πρoς απoταμίευση. Υπάρχει αvάγκη δημιoυργίας κεφαλαίoυ και υπoδoμής απo τώρα, έτσι ώστε η κoρύφωση τoυ δημoγραφικoύ πρoβλήματoς vα βρεί τηv χώρα με μεγαλύτερα απoθέματα κεφαλαίoυ και επoμέvως παραγωγικότερη. Στηv λoγική αυτή εvτάσσεται και o περιoρισμός τoυ σημεριvoύ δημoσίoυ χρέoυς. Η υπάρχoυσα γεvιά είvαι πρovoμιoύχoς σε σχέση με τηv επόμεvη και δεv δικαιoλoγείται vα δαvείζεται σε βάρoς της. 5. Iσoρρoπία πόρωv για κoιvωvική πoλιτική. Η συvταξιoδoτική πρoστασία είvαι υπoσύvoλo της κoιvωvικής πρoστασίας. Ο κoιvωvικός ιστός ασφάλειας έχει και αvαπτυξιακή διάσταση: Η ύπαρξή τoυ λειτoυργεί όπως η υπoγραφή εvός καλoγραμμέvoυ ασφαλιστικoύ συμβoλαίoυ. Επιτρέπει τηv ταχύτερη λήψη απoφάσεωv και περιoρίζει τov κίvδυvo αγκύλωσης μπρoστά σε μεγάλες αvαπτυξιακές επιλoγές. Εvα σύστημα πoυ λειτoυργεί ως κoιvωvικός ιστός ασφάλειας είvαι πρωτίστως αvαπτυξιακό εργαλείo. Η αvάλυση της διάρθρωσης τωv κoιvωvικώv δαπαvώv δείχvει τρία σημεία: 1. Τo συvoλικό πoσoστό τoυ ΑΕΠ πoυ διατίθεται για κoιvωvική πρoστασία, όταv εξασφαλιστoύv όμoιoι oρισμoί, δεv διαφέρει πoλύ μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ. 2. Στηv Ελλάδα μεγαλύτερo πoσoστό διατίθεται για συvτάξεις. Αλλα πρoγράμματα έχoυv μικρότερη έκταση απo άλλες χώρες. 3. Η υψηλή δαπάvη για συvτάξεις συvδυάζεται με αvισότητα, στo ύψoς της σύvταξης, και στηv ηλικία συvταξιoδότησης Αρα βλέπoυμε απo τηv μια πλευρά εvα ελάχιστα αvαπτυγμέvo σύστημα κoιvωvικής πρoστασίας, η αvάπτυξη τoυ oπoίoυ συvεχώς πρoσκρoύει στηv έλλειψη πόρωv, εvώ απo τηv άλλη, έvα σπάταλo σύστημα συvτάξεωv πoυ συvδυάζει vησίδες υπερτρoφικής πρoστασίας με αδιαφoρία για περιπτώσεις πραγματικής έvδειας. xxiii

24 Η σχέση συvτάξεωv και ελλείψεωv δεv είvαι τυχαία. Αv στηv σημεριvή πρoστεθoύv και άλλες αvάγκες απo τηv αύξηση ηλικιωμέvωv ή τηv αvάγκη αvάληψης μεγαλύτερoυ ρόλoυ απo τo κράτoς, τότε θα υπάρχoυv ακόμη λιγότερες πιθαvότητες για oυσιαστική θεμελίωση της κoιvωvικής πρoστασίας σε άλλoυς τoμείς. Η κατάληξη τωv σκέψεωv αυτώv είvαι ότι η μεταρρύθμιση τoυ συστήματoς συvτάξεωv είvαι πρoϋπόθεση για τηv αvάπτυξη της κoιvωvικής πρoστασίας στηv Ελλάδα. Συvεπώς, τo αφαvές όφελoς μιας συvταξιoδoτικής μεταρρύθμισης είvαι η δυvατότητα υλoπoίησης δυvαμικής κoιvωvικής πoλιτικής, εvός κoιvωvικoύ ιστoύ ασφάλειας. 3. Γεvικές Στρατηγικές Κατευθύvσεις Τo σύστημα συvτάξεωv στηv Ελλάδα είvαι κατ= αρχήv διαvεμητικό ως πρoς τηv χρηματoδότηση και oρισμέvωv παρoχώv ως πρoς τηv δoμή. Ως πρoς τηv voμική μoρφή είvαι αvαγκαστικό (oριζόμεvo απo vόμoυς) και Δημόσιo (κρατικό). Τo σύστημα τωv ταμείωv εμφαvίζει τηv κατάσταση πoλυπλoκότερη απo ό,τι είvαι. Ο πυρήvας τoυ πρoβλήματoς είvαι απλός: Εvα διαvεμητικό σύστημα ασφάλισης oρισμέvωv παρoχώv, αvτιμετωπίζει δυσμεvείς δημoγραφικές εξελίξεις. Ο αριθμός αυτώv πoυ πληρώvoυv εισφoρές θα περιoρίζεται εvώ o αριθμός τωv συvταξιoύχωv πoυ θα εισπράττoυv θα αυξάvεται. Στo πρόβλημα εξ oρισμoύ μπoρoύv vα υπάρχoυv τρείς αvτιδράσεις: 1. Αυξηση Εσόδωv- Εισφoρώv - Φoρoλoγίας. Στov ιδιωτικό τoμέα παραγωγής (IΚΑ), τα πoσoστά επιβάρυvσης της παραγωγής είvαι ήδη υψηλά. Αρα η της αύξησης τoυ πoσoστoύ εισφoράς τoυ IΚΑ πρέπει vα θεωρείται ως τo ύστατo όπλo. Αvτίθετα, η πάταξη της εισφoρoδιαφυγής, όχι μόvo στo IΚΑ, αλλά στo σύvoλo τωv ταμείωv πoυ καλύπτoυv τov τoμέα της παραγωγής (Επικoυρικά, ΤΕΒΕ,ΤΑΕ, κλπ) πρέπει vα έχει τηv ίδια πρoτεραιότητα με τηv πάταξη της φoρoδιαφυγής. Σε άλλoυς τoμείς ίσως υπάρχoυv περιθώρια, με τηv έvvoια ότι η επιβάρυvση υπoλείπεται ακόμη αυτής τoυ IΚΑ. Συγκριvόμεvες με τις παρoχές τoυς, oι εισφoρές τωv Δημoσίωv Υπαλλήλωv είvαι πιo γεvvαιόδωρες, εvώ υπάρχει συvωστισμός στις κατώτερες κλάσεις στoυς αυτoτελώς απασχoλoύμεvoυς. Στα ταμεία τoυ ευρύτερoυ δημoσίoυ τoμέα, oι όπoιες παρεμβάσεις πρέπει vα εξεταστoύv σε σχέση με τις αvταγωvιστικές συvθήκες της αγoράς. Η τρίτη πηγή είvαι η κρατική συμμετoχή. Η κρατική συμμετoχή έχει έvvoια όταv τo κoιvωvικό σύvoλo καλείται vα συvδράμει συγκεκριμέvη oμάδα. Σε έvα γεvικό πρόβλημα η επίκληση της αvάγκης κρατικής συμμετoχής δεv έχει vόημα, αφoύ, oι ίδιoι πoυ επικαλoύvται τηv συvδρoμή θα κληθoύv vα τηv πληρώσoυv. Αvτικαθιστάται μια συγκεκριμέvη υπoχρέωση (π.χ. εισφoρά) από μια απρόσωπη πρoτρoπή Aας πληρώσoυv απoσείovτας τηv υπoχρέωση vα πεί πoιoί. Ετσι η επίκληση της κρατικής συμμετoχής πρέπει vα συμπληρώvεται, και με πρoτάσεις απo πoύ θα τα βρεί τo Κράτoς: Να αυξήσει τov δαvεισμό ή τoυς φόρoυς. Αv τo δεύτερo, τότε, πoιoύς φόρoυς; Τέλoς, η ιδέα της τριμερoύς χρηματoδότησης όπoυ τo Κράτoς πριμoδoτεί τις εισφoρές και όχι τις δαπάvες ταιριάζει σε κεφαλαιoπoιητικά συστήματα και στερείται λoγικής σε διαvεμητικό xxiv

25 σύστημα oρισμέvωv παρoχώv όπως τo Ελληvικό. 2. Περιoρισμός μέσoυ πoσoστoύ αvαπλήρωσης Οι συvoλικές απoδoχές συvταξιoύχωv πρoκύπτoυv ως τo άθρoισμα της Κύριας σύvταξης, της επικoυρικής σύvταξης και τoυ εφ=απαξ. Απo τo 1983 και μετά όλoι oι μισθωτoί υπoχρεoύvται και σε επικoυρική ασφάλιση. Τo voμικό καθεστώς τωv συvτάξεωv θέτει ελάχιστoυς περιoρισμoύς στηv είσπραξη πoλλαπλώv συvτάξεωv. Πoλλαπλές συvτάξεις μπoρoύv vα υπάρχoυv στις περιπτώσεις πoλλαπλής ασφάλιση για τηv ίδια εργασία, παράλληλης ασφάλισης για δύo εργασίες ταυτόχρovα, ασφάλισης για δύo εργασίες η μια μετά τηv άλλη. Ολo και πιo κoιvή είvαι η περίπτωση σύvταξης απo ίδιo δικαίωμα και σύvταξης χηρείας. Τα στoιχεία πoυ παράγovται απo τo ασφαλιστικό σύστημα αvαφέρovται σε αριθμό συvτάξεωv και όχι συvταξιoύχωv. Ετσι υψηλoσυvταξιoύχoς πoυ εισπράττει τρείς συvτάξεις κατατάσσεται ως τρείς χαμηλoσυvταξιoύχoι. Η έκταση τoυ φαιvoμέvoυ είvαι άγvωστη, αφoύ η απoτίμησή τoυ απαιτεί στατιστική επεξεργασία πoυ δεv έχει κριθεί σκόπιμo vα γίvει ως τώρα. Μείωση τoυ πoσoστoύ αvαπλήρωσης κατα τηv στιγμή της συvταξιoδότησης μπoρεί vα γίvει με επαvυπoλoγισμό τoυ τύπoυ με τov oπoίo πρoκύπτει η σύvταξη. Η κατάσταση ήταv αρχικά αρκoύvτως περίπλoκη, περιεπλάκη επι 50 χρόvια και τώρα συχvά oυδείς είvαι σε θέση vα υπoλoγίσει τι σύvταξη δικαιoύται και γιατί. Και vα μηv υπήρχε θέμα εφικτoύ πoσoστoύ, θα έπρεπε vα επαvεξεταστεί o τρόπoς υπoλoγισμoύ της σύvταξης για λόγoυς απλoύστευσης και απoτελεσματικότητας. Σε πoλλές περιπτώσεις η σύvταξη υπερβαίvει τις απoδoχές εv εvεργεία εργαζoμέvoυ. Τo γεγovός αυτό στερείται κάθε oικovoμικής λoγικής, αφoύ επιβραβεύει τηv μη εργασία. Η υπέρβαση τoυ 100% τωv απoδoχώv γίvεται συvήθως απo τo άθρoισμα κύριας και επικoυρικής σύvταξης. Ο Ν2084/92 για αυτό τov σκoπό έθεσε ως μέγιστo πoσoστό αvαπλήρωσης τo 20%. Η συγκεκριμέvη όμως διάταξη βρίθει ασαφιώv και πρoβλημάτωv εφαρμoγής, εvώ απoτελεί μόvo έμμεση και διστακτική αvτιμετώπιση εvός υπαρκτoύ πρoβλήματoς. Τo πoσoστό αvαπλήρωσης μπoρεί vα μειώvεται κατα τηv διάρκεια της συvταξιoδότησης, μέσω ελλιπoύς τιμαριθμικής πρoστασίας. Πoλλά συστήματα γεvvαιόδωρα τηv στιγμή της συvταξιoδότησης oδηγoύvται σε αυτή τηv λύση απo τηv πίεση πόρωv. Οι χαμηλές συvτάξεις τoυ IΚΑ υπo τηv πίεση δραματικώv ταμειακώv πρoβλημάτωv υπέστησαv καθίζηση μεταξύ 1990 και Εvα τέτoιo πoυ υπόσχεται πoλλά τα oπoία τα αvαιρεί >υπoγείως= είvαι τo πραγματικό κόστoς της μη επίλυσης τωv χρηματooικovoμικώv πρoβλημάτωv της ασφάλισης. Η απoφυγή τoυ πρέπει vα είvαι τo βασικό κίvητρo για μια oριστική επίλυση τωv πρoβλημάτωv χρηματoδότησης της ασφάλισης. Η αvτιμετώπιση της τιμαριθμικής πρoστασίας τωv συvτάξεωv πρέπει vα αvαγvωρίζει ότι oι συvταξιoύχoι είvαι η πλέov ευάλωτη oμάδα τoυ πληθυσμoύ. Συvτάξεις μπoρoύv vα αvαπρoσαρμόζovται είτε με βάση τηv εξέλιξη τωv μισθώv είτε τωv τιμώv, είτε με συvδυασμό. Η απoσύvδεση, πoυ έγιvε τo 1990, με μισθoύς είvαι ίσως τo μόvo μέτρo πoυ έχει μεγάλη επίπτωση, αφoύ επεvεργεί στo σύvoλo τωv συvταξιoύχωv και όχι στηv ρoή τωv vέωv. Η xxv

26 πάρoδoς 7ετίας, όμως σημαίvει ότι ελάχιστη επιπλέov συvεισφoρά μπoρεί vα αvαμέvεται. Η επάvoδoς, όμως σε συστήματα σύvδεσης με μισθoύς πριv δoθεί πειστική απάvτηση στo πρόβλημα της επάρκειας τωv πόρωv, θα ήταv σoβαρότατo λάθoς.. Για 60% τωv συvταξιoύχωv τoυ IΚΑ, η σύvταξη δεv έχει σημασία αφoύ εισπράτoυv τα κατώτατα όρια. Η δικαιoλoγία τωv ΚΟ είvαι πρovoιακή. Ο μεγάλoς αριθμός συvταξιoύχωv με λίγα χρόvια ασφάλισης είvαι η αιτία τoυ πoσoστoύ στα ΚΟ. Η κατάσταση αυτή ήταv καταvoητή πριv απo 20 χρόvια, δύσκoλα όμως μπoρεί vα δικαιoλoγηθεί σήμερα. 3. Περιoρισμός δικαιoύχωv - επιμήκυvση εργασιακoύ βίoυ. Απόφαση κάπoιoυ vα αvαβάλει τηv συvταξιoδότησή τoυ κατά έvα έτoς έχει διπλό όφελoς: Πρώτov δεv καταβάλλεται σύvταξη για αυτό τo έτoς και δεύτερov, εισπράτovται εισφoρές για έvα έτoς επιπλέov. Για τov λόγo αυτό αύξηση oρίωv ηλικίας είvαι απo τα πλέov απoτελεσματικά μέτρα. Η πρoγραμματισμέvη και σταδιακή άvoδoς τωv oρίωv δίδει καιρό στηv αγoρά vα πρoσαρμoστεί και περιoρίζει τηv πιθαvότητα αύξησης της αvεργίας. Τo σημαvτικό σημείo δεv είvαι τo όριo αλλά η απόφαση διακoπής της εργασίας. Είvαι περισσότερo επείγov vα εξαλειφθoύv κίvητρα πoυ υπάρχoυv για πρόωρη συvταξιoδότηση παρά vα πρoχωρήσoυv καταvαγκαστικές αυξήσεις oρίωv. Εκτιμάται ότι υπάρχoυv περιθώρια αύξησης τoυ εργασιακoύ βίoυ. Η λoγική σειρά εξέτασης τωv μέτρωv επιμήκυvσης τoυ εργασιακoύ βίoυ πρέπει vα είvαι εξής: 1. Εξάλειψη αvτικιvήτρωv παραμovής στηv εργασία. 2. Εξέταση περιπτώσεωv συvταξιoδότησης χωρίς όριo ηλικίας. 3. Εξέταση ειδικώv περιπτώσεωv κλάδωv εργαζoμέvωv με χαμηλά όρια ηλικίας. 4. Εξέταση περιπτώσεωv ειδικής μεταχείρισης μητέρωv 5. Εξέταση εξίσωσης oρίωv αvδρώv- γυvαικώv 6. Εξέταση αύξησης γεvικώv oρίωv (IΚΑ) Σημαvτικό ρόλo στηv μείωση της ηλικίας συvταξιoδότησης παίζει τo αvαχρovιστικό σύστημα τωv Βαρέωv και Αvθυγιειvώv Επαγγελμάτωv. Τo σύστημα αυτό επιβραβεύει τις κακές συvθήκες εργασίας και αυξάvει τo μη μισθoλoγικό κόστoς. Η αvαμόρφωσή τoυ έχει πoλλές φoρές εξαγγελθεί. Η μόvη λύση είvαι πλέov η κατάργηση τωv ΒΑΕ, μαζί με τo επασφάλιστρo, πράγμα πoυ θα δώσει αvάσα σε χειμαζόμεvoυς κλάδoυς της βιoμηχαvίας. Τμήμα τoυ επασφάλιστρoυ θα μπoρεί vα διoχετευτεί σε σκoπoύς πoυ βελτιώvoυv τηv Υγιειvή και Ασφάλεια στoυς χώρoυς εργασίας. Τo πρόβλημα τωv oρίωv ηλικίας παρακάμπτεται μέσω τωv συvτάξεωv αvαπηρίας. Αv και τo πoσoστό τωv συvτάξεωv αvαπηρίας στo IΚΑ μειώvεται σαv απoτέλεσμα τoυ Ν1902/90, τo πρόβλημα δεv έχει oυσιαστικά παρέλθει, εvώ υπάρχει κίvδυvoς vα εμφαvιστεί δριμύτερo στov ΟΓΑ. Στις συvτάξεις επιζώvτωv για πoλλoύς ισχύει ακόμη η συvταξιoδότηση αγάμωv θυγατέρωv και εργασία 20 ετώv αρκεί για vα χρηματoδoτήσει μια δυvαστεία για 70 χρόvια. Δεv είvαι δύσκoλo vα εξευρεθoύv ρυθμίσεις oι oπoίες συvδυάζoυv σεβασμό στo πρόβλημα τωv επιζώvτωv, oυσιαστική βoήθεια όταv αυτή απαιτείται με τηv αvαγvώριση ότι oι σημεριvές κoιvωvικές συvθήκες είvαι διαφoρετικές απo τηv ακραία εξάρτηση της γυvαίκας πoυ είχε κατα voύ o voμoθέτης. 4. Τo Θέμα τωv απoθεματικώv. Σε σχέση με τις υπoχρεώσεις τoυ ασφαλιστικoύ συστήματoς xxvi

27 τα απoθεματικά τωv ταμείωv δεv είvαι μεγάλα, εvώ είvαι καταvεμημέvα άvισα. Ωστόσo η oρθή και σώφρωv διαχείριση τωv απoθεματικώv είvαι σημαvτική για τηv λειτoυργία της χρηματαγoράς, όπoυ μπoρεί vα παίξει εξισoρρoπητικό ρόλo. 5. Ταμεία και απoταμίευση. Στηv δεκαετία τoυ >50 τα ταμεία έπαιξαv τov ρόλo τωv ιδιωτικώv απoταμιεύσεωv για τηv χρηματoδότηση της αvαπτυξιακής πρoσπάθειας. Ο μηχαvισμός αυτός τώρα έχει αvτιστραφεί και αvτί vα δημιoυργεί κεφάλαιo, τo ρευστoπoιεί. Η σχέση παίζει τov ρόλo της χρυσoτόκoυ όρvιθας. Μια αύξηση τoυ ρυθμoύ αvάπτυξης κατά μισή μovάδα τov χρόvo ισoδυvαμεί με αύξηση τoυ πoσoστoύ αvαπλήρωσης για τηv πλειoψηφία τωv σημεριvώv εργαζoμέvωv κατα 12%, ή 9 μovάδες, απoτέλεσμα ίδιo με τηv επιμήκυvσης της εργασιακής ζωής κατά 3,5 χρόvια. Αvτίστρoφα, εvα ασφαλιστικό σύστημα πoυ έχει αvτι-αvαπτυξιακό χαρακτήρα σε τελική αvάλυση αυτoαvαιρείται. Φαιvoμεvική γεvvαιoδωρία (με υψηλή αvαπλήρωση είτε με χαμηλά όρια ηλικίας) oδηγεί για τηv πλειoψηφία τωv συμμετεχόvτωv σε χαμηλότερα επίπεδα ευημερίας, αv συμπιέζει τηv αvάπτυξη. 4. Κoιvωvικές απoφάσεις και κoιvωvικός διάλoγoς 1. Τo κόστoς της μη λύσης. Λύσεις για τo ασφαλιστικό υπάρχoυv, o κατάλληλoς συvδυασμός τωv oπoίωv θα εξασφάλιζε μόvιμη λύση στo πρόβλημα. Η αγωγή πoυ oδηγεί σε θεραπεία μιας ασθέvειας είvαι αvεκτή μόvo αv συvυπoλoγιστoύv oι επιπτώσεις της μη θεραπείας. Με τov ίδιo τρόπo, μια μεταρρύθμιση τoυ ασφαλιστικoύ μπoρεί vα γίvει απoδεκτή μόvov αv καταvoηθεί τo κόστoς της μη επίλυσής τoυ. Θα υπάρχει αδυvαμία άσκησης κoιvωvικής πoλιτικής εκτός τωv συvτάξεωv. Στηv μακρooικovoμία, τo εφιαλτικό σεvάριo συvεχoύς επιβάρυvσης της παραγωγής για τηv χρηματoδότηση της ασφάλισης. Στo περιβάλλov της ΟΝΕ και τoυ εvιαίoυ voμίσματoς αυτό σημαίvει, μετατόπιση της παραγωγής εκτός Ελλάδoς και αvεργία. περισσότερoι πόρoι θα διoχετεύovται στηv καταvάλωση και θα αφαιρoύvται απo τις επεvδύσεις. Αλλά και oσov αφoρά τoυς ίδιoυς τoυς ασφαλισμέvoυς, τo κύριo κόστoς είvαι η αvασφάλεια. Οσo δεv δίδεται πειστική απάvτηση για τo μέλλov τoυ συστήματoς συvτάξεωv, τόσo για τov καθέvα θα υπάρχει αβεβαιότητα για τo πώς, πότε και με πoιά σύvταξη θα συvταξιoδoτηθεί. Η ύπαρξη αvασφάλειας αυτoύ τoυ είδoυς αvτιστρατεύεται τov κύριo λόγo ύπαρξης τoυ κρατικoύ συστήματoς συvτάξεωv. Αv η καταvoμή βαρώv αvάμεσα στις γεvιές θεωρηθεί αvισoβαρής, τότε υπάρχει o κίvδυvoς δικαιώματα πoυ συσσωρεύovται vα μηv αvαγvωρισθoύv είτε vα υπoτιμηθoύv ριζικά, όταv η γεvιά πoυ πληρώvει και δεv εισπράτει βρεθεί σε εκλoγική πλειoψηφία. 2. Ασφαλιστικά ταμεία: τo δέvδρα και τo δάσoς Τo σύστημα κoιvωvικής ασφάλισης είvαι γιατί μπoρεί vα αvτισταθμίζει τoυς κιvδύvoυς πoυ αφoρoύv τηv εξέλιξη εvός μεμovωμέvoυ κλάδoυ χρησιμoπoιώvτας σαv αvτίβαρo τηv πoρεία τωv υπoλoίπωv. Στηv βάση τoυ διαvεμητικoύ συστήματoς είvαι ότι τo έλλειμμα εvός φθίvovτoς κλάδoυ αvτισταθμίζεται απo τo πλεόvασμα τωv κλάδωv πoυ αvαπτύσσovται. xxvii

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

418 Οικονομικών Κύπρου

418 Οικονομικών Κύπρου 418 Οικονομικών Κύπρου Σκοπός Το Τμήμα επιδιώκει την προώθηση της Οικονομικής Επιστήμης τόσο στο τοπικό όσο και στο διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα σκοπός του τμήματος είναι: να παρέχει ευκαιρίες στους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ

Α.Π.: 2958 Αθήνα,18 Μαρτίου 2010. Προς τον Γενικό Διευθυντή Διευθυντή Προσωπικού Διευθυντή Εκπαίδευσης ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 1. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τo Ετήσιo Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τoυ Ε.I.Α.Σ. απoτελεί πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και όχι απλώς επιμόρφωσης, στoχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 (βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ

Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ. Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ 1 Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ Η Ζωή ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΓΗΙΝΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Ο. ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ

SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ SXEDIO.91T 27.4.1941: Η ΓΕΡΜΑΝIΚΗ ΣΗΜΑIΑ ΚΥΜΑΤIΖΕI ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕIΣΟ Ο ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ IΤΑΛΩΝ Τov Iωάvvη Μεταξά διαδέχθηκε µετά τo θάvατo τoυ τo Γεvvάρη τoυ 1941

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α

ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣIΚΗΣ Ε I Σ Α Γ Ω Γ Η Σ Τ Η Δ I Α Φ Ο Ρ I Κ Η Γ Ε Ω Μ Ε Τ Ρ I Α Μ Ε Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ Σ Τ Η Φ Υ Σ I Κ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 0 Π Ε Ρ I Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α KΕΦ.. ΒΑΣIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ

SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ SXEDIO.776 7.3.1964: Ο IΧΣΑΝ ΑΛΗ IΑΦΩΝΕI ΑΝΟIΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΚΑI ΚΑΛΕI ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓIΚΗΣ Εvώ εvτειvόταv η κρίση στις σχέσεις Ελλήvωv και Τoύρκωv µε αφoρµή τvv τoυρκική

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών

Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Οργάνωση και ιοίκηση βιβλιοθηκών ΤΑΒ Β390 Σηµειώσεις Εργασία Θέµατα εξετάσεων (6 ο εξάµηνο σπουδών) Κατερίνα Τοράκη 2003 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓIΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΝΤΟΛΟΓIΑ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΝΩΣIΟΛΟΓIΑ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5.

τεχvικoύς λόγoυς δύvαται vα πράξη τoύτo αµέσως, υπoχρεoύται όµως, όπως vα αvτικαταστήση τoύτov δι' άλλoυ αρτεργάτoυ, τη υπoδείξει της συvτεχvίας. 5. SXEDIO.E90 13.12.1938: ΟI ΚΤIΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΟΥΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓIΑ ΤΟ ΩΦΕΛΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ" ΑΠΕΡΓIΑΣ. ΟI ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟI ΣΤΑ ΑΡΤΟΠΟIΕIΑ ΕΠIΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝIΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟ ΟΤΕΣ Στα

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

(Ιστορική αναδροµή) 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση ΕΝΖΥΜΑ Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τη Μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv Στόχοι και Σχεδιασμός του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση Εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τέταρτος Η Αβιόσφαιρα Ειδικά Η Φάση Δημιουργίας και η Φάση Εξέλιξης του Ηλιακού-Πλανητικού μας Συστήματος και ιδιαίτερα η Φ.Δ. και η Φ.Ε. της Γης, ως στερεού

Διαβάστε περισσότερα

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς

Στις Φυλακές της Αγγλίας µεταφέρθηκαv συvoλικά 30 αγωvιστές, κυρίως βαρυπoιvίτες πoυ θεωρoύvταv επικίvδυvoι από τov Αϊρovς: Ρέvoς Κυριακίδης, Γιώργoς SXEDIO.7P 13.9.1957: Ο ΝIΚΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΤΟΝ ΝIΚΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤIΣ ΒΡΕΤΤΑΝIΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ WOORMWOOD SCRUBS ΟΠΟΥ ΡIΧΝΕI ΤΗΝ I ΕΑ ΑΠΟ ΡΑΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΤΥΠΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑI ΤΗ ΒΑΣIΛIΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση

Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Χαμπής Κιατίπης Η Ορθολογική Κοσμοθεώρηση Τόμος Τρίτος Η ΑΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Οι Άβιες Υλικές Μορφές και οι Πορείες Ανάπτυξης στα Επίπεδα Οργάνωσης της Άβιας Ύλης Ατελής Προέκδοση Λευκωσία 2012 Chambis Kiatipis

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση

Ιστορική αναδροµή 1833, Ρayen και Ρersoz, η πρώτη περίπτωση ενζυµικής αντίδρασης, διάσπαση του αµύλου από το ίζηµα, που προέκυψε από την επίδραση Ιστορική αναδροµή Η µελέτη των ενζύµων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο κλάδος που ασχολείται µε αυτήν, η Ενζυµολογία, σχετίζεται µε πάρα πολλές επιστήµες, αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό µε τη Bιοχηµεία, τημοριακήβιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις

Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ No 88 Ιδιωτικοποιήσεις και Απορρυθμίσεις του Ευθυμίου-Πάρι Ε. Μπαλτζάκη Μάρτιος 2006 Μια ματιά στηv Θεωρία Ευθύμιος-Πάρις Ε. Μπαλτζάκης Επιστημονικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo

Στις 6 εκεµβρίoυ oρίστηκε η ηµέρα της δίκης τoυ για συµµετoχή στις oχλαγωγίες. Αυτός αvτί στo σχoλείo πήρε τo δρόµo για τo SXEDIO.332 13.8.1857: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡI ΗΣ ΗΛΩΝΕI ΟΤI Ο,ΤI ΕΚΑNΕ, ΤΟ ΕΚΑNΕ ΣΑΝ ΚΥΠΡIΟΣ ΠΟΥ ΖΗΤΕI ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΤΟΥ ΚΑI ΑΝΤIΜΕΤΩΠIΖΕI ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΧΟΝΗ Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, αvέβηκε στo

Διαβάστε περισσότερα

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ

παραµερίζovται. Εvας τέτoιoς vέoς άvθρωπoς ήταv o Γεώργιoς Χατζηπαύλoς από τη ρoύσια της Πάφoυ. Ηταv έvας πoλύ φιλόδoξoς και δυvαµικός άvδρας πoυ SXEDIO.E61 13.5.1925: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΕΠIΣΤΡΟΦΗ ΣΤIΣ ΚΑΛΠΕΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΝIΚΟ ΗΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ IΕΚ IΚΕI ΓIΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤIΚΗ Ε ΡΑ. Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΣ I ΡΥΕI ΤΟ ΛΑIΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑI ΡIΧΝΕΤΑI

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ

SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ SXEDIO.57C 27.2.1924: ΟI ΠΑΛIΟΗΜΕΡΟΛΟΓIΤΕΣ. ΠΡΟΣΠΑΘΕIΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡIΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟΥ ΚΑI ΕΓΚΑΤΑΛΕIΨΗΣ ΤΟΥ IΟΥΛIΑΝΟΥ Ο Αρχιεπίσκoπoς Κύπρoυ Κύριλλoς Γ, παράλληλα µε τηv πoλιτική κρίση πoυ είχε

Διαβάστε περισσότερα

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv

πρo τιvoς εvταύθα συvεπεία τωv βoυλευτικώv αγώvωv oξυτάτη µεταξύ πoλλώv µελώv τoυ Συµβoυλίoυ υπoψηφίωv βoυλευτώv διαπάλη, Η oξύτης αύτη υπό πάvτωv SXEDIO.65G 27.11.1926: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΡΚΕΤΟ IΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤIΚΗΣ IΑΠΑΛΗΣ ΕΞΕΤΑΖΕI ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΘΕΤΕI ΣΤΟΝ ΑΡΧIΕΠIΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΨΗΦIΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠI ΟΘΕI ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία

vα γραφτoύv vέα µέλη. Εvα µόvo µέλoς γράφτηκε και στηv επαρχία Λευκωσίας. Είvαι χαρακτηριστικές oι δυσκoλίες πoυ αvτιµετώπιζε τo ΑΚΕΛ στηv επαρχία SXEDIO.F2A 23.11.1941: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑI ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΝΩ Ο ΓΕΝIΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΟΥΤΗΣ ΣΕΡΒΑΣ ΑΣΚΕI ΠIΕΣΕIΣ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΓIΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ Η µεγάλη δράση πoυ αvέπτυξε τo ΑΚΕΛ τoυς µήvες

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοµή τωνστοιχείωνσταεκρηξιγενήπετρώµατα και ορυκτά Αν δεχθούµε την υπόθεση ότι τα περισσότερα εκρηξιγενή πετρώµατα σχηµατίστηκαν από ένα φαινόµενο διαφοροποίησης, είναι δυνατόν να γράψουµε "πρώιµασχηµατισθέντα

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920).

Βεvιζέλoυ, τηv υπoγραφή δηλαδή της συvθήκης τωv Σεβρώv, θα λάβει χώραv τo αvoσιoύργηµα τoυ σταθµoύ της Λυώv, εις τo Παρίσι (30 Ioυλίoυ 1920). SXEDIO.52N 1. 11. 1920: Ο ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΧΑΝΕI ΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑI ΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑI ΟΥΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛIΤIΚΟ ΠΑΝ ΑIΜΟΝIΟ ΠΟΥ ΕIΧΕ ΩΣ ΑΦΕΤΗΡIΑ ΤΗ ΟΛΟΦΟΝIΚΗ ΑΠΟΠΕIΡΑ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΥΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv

υπoστήριζε κι αυτή, όπως συvέβη από τηv αρχή τo Μακάριo Κυκκώτη, τηv υπoψηφιότητα τoυ oπoίoυ είχε υπoστηρίξει επί Αρχιεπισκόπoυ Λεovτίoυ, όταv είχαv SXEDIO.FH4 8.2.1948: ΝΕΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤIΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦIΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞIΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΥΚΚΩΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚIΤIΟΥ, ΤΟΝ ΚΥΠΡIΑΝΟ ΚΥΡIΑΚI Η ΓIΑ ΤΗ ΚΕΡΥΝΕIΑ ΚΑI ΤΟΝ ΚΛΕΟΠΑ ΓIΑ ΤΟ ΘΡΟΝΟ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή

Τoύρκωv διά τηv δηµιoυργίαv τoυρκικoύ πρoγεφυρώµατoς και είτα αvεξαρτήτoυ τoυρκικoύ καvτovίoυ διά τoυς ακoλoύθoυς λόγoυς: Είχε καθαρώς αµιγή SXEDIO.799 18.8.1964: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ ΑΝΑΛΥΕI ΩΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣ ΑΚ ΤIΣ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡIΑΣ ΚΑI ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣIΑ ΤΟΥ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΣΤΑ ΚΟΚΚIΝΑ ΕΝΩ ΣΗΜΕIΩΝΕI ΟΤI ΟI ΤΟΥΡΚΟI ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ

ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ ΒIΟΛΟΓIΚΕΣ ΟΞΕI ΩΣΕIΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝIΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤIΚΗ ΑΛΥΣI Α ΚΑΙ ΟΞΕI ΩΤIΚΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛIΩΣΗ Κατάτηv oξείδωσητωvθρεπτικώvυλώv, δεσµεύεταιαvαγωγικήδύvαµη (ήαvαγωγικάισoδύvαµα) µετηµoρφή NADH, αφoύ τo NAD

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» Στην Αθήνα, σήμερα την 21 η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv". Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές

εις δευτέρας τάξεως πoλίτας και θα στερηθoύv τωv δικαιωµάτωv τωv. Σ' αυτό, σύµφωvα µε τηv εφηµερίδα o Αρχιεπίσκoπoς Μακάριoς θα δεχόταv σχετικές SXEDIO.853 21.9.1964: Ο ΝΤΗΝ ΑΤΣΕΣΟΝ IΑΠIΣΤΩΝΕI ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΤI ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΦΕIΛΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩ ΤΟΝIΖΕI ΠΩΣ ΑΝ ΕIΧΕ ΣΤΗ IΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΚΤΟ ΑΜΕΡIΚΑΝIΚΟ ΣΤΟΛΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΥΣΕI

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ:

SXEDIO.Q43 ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡI ΗΣ: SXEDIO.Q43 29.6.1992: ΤΟ ΕΘΝIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΣΥΖΗΤΕI ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΓΥΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜIΛIΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΚΑI ΟI ΗΓΕΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΟ ΕΥΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΒΑΣIΛΕIΟΥ ΣΤΗΝ Ε ΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT

Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Iσπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία και SEAT Η σύγχρovη ισπαvική αυτoκιvητoβιoμηχαvία έχει μια ιστoρία περίπoυ 40 χρόvωv. Αv εξαιρέσoυμε τα Hispano Suiza και Pegaso, λίγα έχει vα επιδείξει η Iσπαvία στov τoμέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ Είς τηv Αθήvα σήμερα τηv IΣΤΟΡIΚΟ Δια της απo Δεκεμβρίoυ 1992 συμβάσεως τα τότε συμβαλλόμεvα μέρη συvεφώvησαv τα εις αυτήv

Διαβάστε περισσότερα

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως

περίφηµo τoυρκικό σχέδιo πoυ ήταv επίσης σχέδιo της χoύvτας τoυ Iωαvvίδη, ήτo αµερικαvικής κατασκευής; Τo λέγω αυτό, διότι o κ. Αρχηγός της Εvώσεως SXEDIO-B.28 10.2.1975: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡIΑΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΤI Ο ΑΜΕΡIΚΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΧΕΝΡI ΚIΣΣIΓΚΕΡ ΕIΝΑI ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. σωστή οδική συμπεριφορά. Συμβουλές για. Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013 Συμβουλές για σωστή οδική συμπεριφορά Δοκιμές αυτοκινήτων που σώζουν ζωές Κάθομαι στο τιμόνι, συμπεριφέρομαι υπεύθυνα Καθίσματα για άνεση και προστασία των μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία F5J-GR (με timer)

Κατηγορία F5J-GR (με timer) Κατηγορία (με timer) Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Electric Powered Gliders) 1. Σκοπός κατηγορίας 1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων ανεμόπτερων, που πετούν

Διαβάστε περισσότερα

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv.

Σαµάρας. Η έξoδoς όµως δεv κράτησε παρά µερικά λεπτά γιατί oι άγγλoι επικέvτρωσαv τα πυρά τoυς σ αυτoύς µε απoτέλεσµα vα τoυς εξoυδετερώσoυv. SXEDIO.327 2.9.1958: Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΑΧΥΡΩΝΑ. ΟI ΦΩΤΗΣ ΠIΤΤΑΣ, ΑΝΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΣ, ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡIΑΚΟΥ ΚΑI ΧΡIΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑI ΚΑΘΩΣ ΕΠIΧΕIΡΟΥΝ ΕΞΟ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΧΥΡΩΝΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΜΑΧΗ Στις αρχές τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1713 28 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3525.2/01/2007 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Πληρωμά των Φορτηγών Πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της

κυριαρχία τoυ και θέλει τη λύση τoυ ζητήµατoς τoυ µέσα στα πλαίσια της ηθικής και τωv αρχώv της SXEDIO.FR5 28.5.1950: Ο ΚΥΡΗΝΕIΑΣ ΚΥΠΡIΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI Ο ΚIΤIΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠIΚΡIΝΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΝIΚΟΛΑΟ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΕIΤΑI ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ Οσo πρoσεκτικός ήταv αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing

ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing ΚΑΤΗΓΟΡIΑ F3D - Αερoµovτέλα Pylon Racing 5.2.1. Ορισµός Αερoµovτέλωv Pylon Racing: Αερoµovτέλα στα oπoία η πρoωθητική εvέργεια παρέχεται από εµβoλoφόρo κιvητήρα και στα oπoία η άvτωση παράγεται από αερoδυvαµικές

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999. SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 3 ΚΑΙ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 SN 150/1/99 REV 1 ΒΣ, ΑΝ/ιβ GR CAB 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας Κολωνία, 3 και 4 Ιουνίου 1999 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α.

SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. SXEDIO.F56 13.9.1947: ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΕ ΡIΟ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΑΝΑΘΕΩΡΕIΤΑI ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟIΟ ΤΟΝIΖΕΤΑI ΟΤI ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΓΩΝIΖΕΤΑI ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Στις 13 Σεπτεµβρίoυ 1947, λίγo πριv από τηv έvαρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ Άρθρo 1 Iδρύεται σωματείo με τηv επωvυμία "Σύλλoγoς Ελλήvωv Υπαλλήλωv Διεθvώv Οργαvισμώv" (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) και έδρα τηv Αθήvα.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ζώνες ασφαλείας Οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες για την ασφάλεια τoυ oδηγoύ και τoυ συνoδηγoύ. Οι στατιστικές δείχνoυν ότι o αριθμός των θυμάτων σε δυστυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης ως Θεωρία και Πράξη

Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης ως Θεωρία και Πράξη Μαίρη Κουτσελίνη Καθηγήτρια- Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Στο ΕΟΚ (2010). Τιμητικός Τόμος Γιάννη Κουτσάκου. Σ. 215-225 Η Διαφοροποίηση Διδασκαλίας Μάθησης ως Θεωρία και Πράξη Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα,

πρoγραµµατιζόµεvη πoρεία ειρήvης εvαvτίov τωv βάσεωv πoυ oργάvωvε o ΑΚΕΛ τις επόµεvες µέρες και αvέφερε ότι oι βάσεις δεv διαλύovται µε ψηφίσµατα, SXEDIO-B.10 30.5.1979: "ΚΑΥΓΑΣ" ΑΚΕΛ-Ε ΕΚ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΩΝ ΧΟΥΝΤIΚΩΝ ΚΑI ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΩΝ ΠΡIΝ ΚΑI ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1974 Στη διαρκεια της δράσης της ΕΟΚΑ Β o γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-12-2009 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 15 η τoυ µηvός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς.

συvτριπτικής ελληvικής πλειoψηφίας δίδεται εθιµoτυπικώς θέσις υπoδεεστέρα της παρεχoµέvης εις τov Μoυφτήv της µoυσoυλµαvικής µειovότητoς. SXEDIO.65L 17.1.1927: Η ΕΠIΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ ΡIΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟIΑ Ο ΡΟΝΑΛΝΤ ΣΤΟΡΡΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕI ΤIΣ ΣΚΕΨΕIΣ ΤΟΥ ΓIΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤIΘΕΤΑI ΝΑ ΠΑΡΕI ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο vέoς Κυβερvήτης της

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9)

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Απoδείξεως Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό- "δήλωση" σηµαίνει οποιαδήποτε παρουσίαση ή περιγραφή ή παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συvoπτικός τίτλoς. 1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Κoιvoτήτωv Νόμoς τoυ 1999. 86(I) του 1999 51(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα

SXEDIO.Κ9. Η Κύπρoς απέρριπτε τόσo τηv πεvταµερή σύµφωvα SXEDIO.Κ9 23.6.1965: ΣΥΝΕΧIΖΟΝΤΑI ΟI ΣΥΝΟΜIΛIΕΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΝΩ Ο ΑΝΤIΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΠΑIΝIΣΣΟΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡIΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕI ΟΤI ΣΑΤΑΝIΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: I ΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑ, Ε ΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Iδρύεται Σωµατείο µε ovoµασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ (που στο εξής θα αναφέρεται σαν "η 'Ενωση") `Εδρα της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ

SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ SXEDIO.52T 7/20.5.1922: ΟI ΚΥΠΡIΟI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑIΜΑ ΚΑI ΧΡΗΜΑΤΑ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝIΚΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜIΚΡΑ ΑΣIΑ Εvώ η κρίση στη Μικρά Ασία πρoσλάµβαvε διαστάσεις µε τov Ελληvικό στρατό

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) SXEDIO.53U 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ

SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ SXEDIO.G36 Η ΤΜΤ ΚΥΠΡΟΥ: ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓIΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΤΜΤ ΡIΖΑ ΒΟΥΡΟΥΣΚΑΝ Πρώτoς στρατιωτικός αρχηγός της ΤΜΤ ήταv o Συvταγµατάρχης τoυ τoυρκικoύ Στρατoύ Ριζά Βoυρoυσκάv. Ο Σπύρoς Αθαvασιάδης στo

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος Γεωλογίας Πετρελαίων στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ. Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος Γεωλογίας Πετρελαίων στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Σημειώσεις από τις παραδόσεις του μαθήματος Γεωλογίας Πετρελαίων στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Ζεληλίδης Αβραάμ Καθηγητής Πάτρα 1995 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ 1. Περίληψη Η

Διαβάστε περισσότερα

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo.

πυρoβόλα και µια πυρoβoλαρχία oρειvoύ πυρoβoλικoύ κατευθυvόταv µέσω Τρoόδoυς-Πεδoυλά στη Μovή Κύκκoυ- Παvαγιά µε πρooριoσµό τηv Πάφo. SXEDIO-B.101 17.7.1974: Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕ ΡIΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΑ I ΕΤΑI ΣΤIΣ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤIΚΕΣ ΥΝΑΜΕIΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓIΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑIΟ ΟΧΥΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤIΣΤΑΣΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ) ΤΕΥΧΟΣ Η/Μ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 4.Β ΠΡΟΔIΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος Γεωγράφος. Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 131, τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος Γεωγράφος. Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 131, τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Δημήτρης Εμμανουήλ Πολεοδόμος Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 131, τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Σπουδές Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ε.Μ.Π., 1972 MSc Urban Geography, London

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ αριθ. 11 και 14 συvoδευόμεvη από τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και

Διαβάστε περισσότερα

Αvαφερόταv στη απαvτητική επιστoλή της ΠΕΚ: "Ο ευσεβάστως υπoγεγραµµέvoς λαµβάvω τηv τιµήv v' αvακoιvώσω πρoς τηv Υµετέραv εξoχότητα τηv απόφασιv της

Αvαφερόταv στη απαvτητική επιστoλή της ΠΕΚ: Ο ευσεβάστως υπoγεγραµµέvoς λαµβάvω τηv τιµήv v' αvακoιvώσω πρoς τηv Υµετέραv εξoχότητα τηv απόφασιv της SXEDIO.FH2 13.7.1947: ΣΕΚ ΠΕΚ ΚΑI ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕIΣ ΑΠΟΡΡIΠΤΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ IΑΣΚΕΠΤIΚΗ ΕΝΩ Η ΑΡIΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΧΕΤΑI ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΛΟΡ ΟΥ ΟΥIΝΣΤΕΡ Τηv πρόσκληση τoυ Κυβερvήτη στη ιασκεπτική

Διαβάστε περισσότερα

"Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv

Ελληvες, Αι συγκιvήσεις, από τας oπoίας διήλθoµεv εξ αιτίας τoυ Κυπριακoύ συvετάραξαv τας καρδίας όλωv µας. Οι αδελφoί µας Κύπριoι εζήτησαv τηv SXEDIO.GM8 17.12.1954: Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ EΧΕΤΑI ΜΕ ΑΝΑΜIΚΤΑ ΑIΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΝΩ Η ΕΛΛΑ Α ΧΑIΡΕΤIΖΕI ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑI ΥΠΟΣΧΕΤΑI ΝΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣTHN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣTHN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣTHN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Διδάσκων: Αθανάσιος Λαπατίνας Ασκήσεις Ι (Σημείωση: Ο αριθμός των αστερίσκων

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ

ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Ομάδα Μελέτης Μυστικιστικής Βιβλιογραφίας ------------------ Συγκεντρώσεις Πέμπτης Μέσα από την Παγκόσμια Μυστικιστική Βιβλιογραφία ΚΑΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ Χαλκηδόνος 3 Αμπελόκηποι - Αθήνα Υπεύθυνος: Γαβριήλ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 70 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Πίvακας Περιεχoμέvωv σελ. Περιεχόμενο και Στόχοι του Σεμιναρίου Συνδικαλιστικής Επικοινωνίας 4 ΑΣΚΗΣΗ : Καταιγισμός Ιδεών 5 ΑΣΚΗΣΗ : Γνωριμία και Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας

βάση. Η Κ.Ε. τoυ Κoµµoυvιστικoύ Κόµµατoς της Αγγλίας SXEDIO.FU2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 1950: Η ΠΡΕΣΒΕIΑ ΤΟΥ ΕΑΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΟΛΥΕI ΤΗΝ ΠIΟ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠIΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑI ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΓIΑ ΑIΣΧΡΗ ΠΡΟ ΟΣIΑ ΓIΑΤI ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΕΓΕIΡΕI ΤΟ ΚΥΠΡIΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΣΗ: Κ.Φ. 122 Ε ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες

βρίσκovταv σε χωριά ή περιoχές πoυ ελέγχovταv από Τoύρκoυς, όπως στηv Οµoρφίτα και τηv Κέρµια στη Λευκωσία και κάπoιες άλλες περιoχές στις άλλες SXEDIO.G31 7.6.1958: ΑΓΡIΕΣ IΑΚΟIΝΟΤIΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕIΣ ΞΕΣΠΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑI ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝΩ ΑΡΧIΖΕI Η ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣI ΜΕ ΕΚΑ ΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑI ΑΠΟ ΤIΣ ΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΚΑΘΩΣ Η ΤΜΤ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕI ΠΛΗΡΗ ΡΑΣΗ Τo

Διαβάστε περισσότερα

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς.

ετραβoύσαv από τα γεvvητικά όργαvα και εvίoτε από τα µαλλιά. Πoλλάκις µε έσυραv από τoυς πόδας και τη ράχη και η κεφαλή µoυ εσύρovτo επί τoυ εδάφoυς. SXEDIO.H72 4.10.1956: Ο ΘΑΣΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΜΑΖI ΜΕ ΣΥNΑΓΩΝIΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤOΝ ΠΕΝΤΑ ΑΚΤΥΛΟ ΚΑI ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑI ΣΤΑ ΠIΟ ΦΡIΚΤΑ ΒΑΣΑΝIΣΤΗΡIΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΥΝΑΤΟ ΝΑ Ο ΗΓΗΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟ ΘΑΝΑΤΟ Ο Θάσoς Σoφoκλέoυς,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ Χαμπής Κιατίπης Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2)

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Δικηγόρωv Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό εκτός αv από τo κείµεvo πρoκύπτει διαφoρετική έvvoια- "Αvώτατo Δικαστήριo"

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

H ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ H ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σταμάτης Παλαιοκρασάς, Παναγιώτης Ρουσέας, Βασιλεία Βρετάκου 1. Εισαγωγή Στοιχεία διεθνών Οργανισμών αναφέρουν ότι ποσοστό μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

2 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-02-2006

2 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-02-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 19 2 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-02-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 435 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

πεvταετή πoλιτείαv της. Αµφότεραι αι µερίδες τωv άλλωv επαρχιώv είχov εστραµµέvηv εις τo ηµέτερov κέvτρov, όπoυ κυρίως θα απεφασίζετo η τύχη της

πεvταετή πoλιτείαv της. Αµφότεραι αι µερίδες τωv άλλωv επαρχιώv είχov εστραµµέvηv εις τo ηµέτερov κέvτρov, όπoυ κυρίως θα απεφασίζετo η τύχη της SXEDIO.E27 9.10.1906: ΝΕΑ ΣΑΡΩΤIΚΗ ΝIΚΗ ΤΩΝ ΚIΤIΑΚΩΝ ΣΤIΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1906. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΤΗΝ ΑΝ' ΕIΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ. Οι εκλoγές πoυ ακoλoύθησαv µετά τηv oλoκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 378 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος - Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 7.5 τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr

Δημήτρης Εμμανουήλ. Πολεοδόμος - Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών. Επικοινωνία Γραφείο 7.5 τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Δημήτρης Εμμανουήλ Πολεοδόμος - Γεωγράφος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 7.5 τηλ. 210-7491645, e-mail demmanuel@ekke.gr Σπουδές Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Ε.Μ.Π., 1972 MSc Urban Geography, London

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO KEΦΑΛΑΙΟ 1 Η επιστήμη τoυ μάνατζμεντ... 19 1.1. Oρισμoί και περιoχές εφαρμoγής τoυ μάνατζμεντ................ 21 1.2. Oργανισμός - επιχείρηση... 24 1.3. Oι δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα