ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 6/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ της 26ης ΑΥΓΥΣΤΥ 1974 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τΰ 1974 εκδίδεται δια δημσιεύσες εις την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνς τ "Αρθρ 52 τυ Συντάγματς. 'Αριθμός 6 τυ 1974 ΝΜΣ ΤΡΠΠΙΩΝ ΤΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΜΥΣ ΤΥ 197 Ή Βυλή τν 'Αντιπρσώπν ψηφίζει ώς ακλύθς : 1. Ό παρών Νόμς θα άναφέρηται ώς ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τυ 1974, και θά αναγινώσκηται όμ μετά τν περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες Νόμν τυ 197 (έν τΐς εφεξής αναφερμένν ώς «ό δασικός νόμς»). 2, Ό Τρίτς Πίναξ τΰ βασικύ νόμυ αιά τυ παρόντς τρππιείται δια της άπαλείψες τν λεπτμερειών εκείνν τν δασμλγικών κλάσεν αύτΰ τών πίν ol αριθμί αναφέρνται έν τη πρώτη στήλη τΰ Πρώτυ και Δευτέρυ Μέρυς τΰ Πρώτυ Πίνακς τΰ παρόντς Νόμυ και δια της αντικαταστάσες τν (α) δια περίδν αρχμένη ν την η ν Μαΐυ 1974 και λήγυσαν την 11ην 'Ιυλίυ 1974 διά τών λεπτμερειών αιτινες αναφέρνται έναντι εκάστης τιαύτης δασμλγικής κλάσες έν τή δευτέρα, τη τρίτη, τή τετάρτη, τή πέμπτη, τη έκτη, τη εβδόμη, τή όγδη, τή ένατη και τή δεκάτη στήλη 1 τυ Πρώτυ Μέρυς τΰ Πρώτυ Πίνακς τΰ παρόντς Νόμυ' (β) από της 12ης Ιυλίυ 1974, καΐ εφεξής, διά τών λεπτμερειών αΐτινες αναφέρνται έναντι έκαστης τιαύτης δασμλγικής κλάσες έν τη δευτέρα, τή τρίτη, τή τετάρτη, τή πέμπτη, τή έκτη, τή εβδόμη, τή γδόη, τή ένατη καΐ τη δεκάτη στήλη τΰ Δευτέρυ Μέρυς τΰ Πρώτυ Πίνακς τΰ παρόντς Νόμυ. (679) Συνπτικός τίτλς. 57τΰ τΰ 197. Τρττπίησις τ Τρίτυ Πίνακς τΰ δασικΰ νόμυ. Πρώτν Μέρς. Πρώτς Πίναξ. Δεύτερν Μέρς Πρώτς Πίναξ.

2 Ν. 6/74 68 Τρππίησις τϋ Τετάρτυ Πίνακς τΰ βασικύ νόμυ. Πρώτν Μέρς Δεύτερς Πίναξ. Δεύτερν Μέρς Δεύτερς ΓΚναξ. "Εναρξις ισχύς τΰ παρόντς Νόμυ. * Ό Τέταρτς Πίναξ τυ βασικύ νόμυ δια τΰ παρόντς τρππιείται δια της άπαλείψες τν λεπτμερειών τν δασμλγικών κλάσεν ύπ' άρ. 2 καΐ 4 και TTJC αντικαταστάσες τν (α) δια περίδν άρχμένην την ην Μαΐυ 1974 καΐ λήγυσαν την Π ην 'Ιυλίυ 1974 δια τν λεπτμερειών αΐτινες αναφέρνται εν τη πρώτη, δευτέρα καΐ τρίτη στήλη τυ Πρώτυ Μέρυς τυ Δευτέρυ Πίνακς τυ παρόντς Νόμυ' (($) από της 12ης 'Ιυλίυ 1974 και έφεξης δια τών λεπτμερειών αΐτινες αναφέρνται εν τη πρώτη, δευτέρα και τρίτη στήλη τυ Δευτέρυ Μέρυς τυ Δευτέρυ Πίνακς τυ παρόντς Νόμυ. 4. Ό παρών Νόμς τίθεται έν Ισχύϊ άπό της ης Μαΐυ 1974.

3 681 Ν. 6/74 ν β έ Χ o P I=F α _, 5 Υ. y o o Ρ o P υ» *r si Ρ b t κ/» «ρ 'CT Θo o. c J If.' o *o _ S so CN ρ (Ν so «S (S so _ ρ fn r o ρ ro r». rs ρ Γ»ϊ t». CN ρ fn t*. κι 2 Π W + C Η. UI Ζ W +~ I u ~ α (S * % 1 Ρ Ρ β '6 + W w Ό U. 1_, «1Λ S2 w 2 P uo icter y ;* σ GL 5 UJ Ί5 Ϊ? ρ β β «e * * a o Q. t Ul to il I Λύ Q. U 1=. ί b ' W b o. t P β*σ «.* χ» W χ ΙΛ α % ρ α Ρ 1* s ρ 'S Ρ su sc" ρ" 5 CDS «Ν ΰ so ϋ ρ Μ =" IS s ρ 5C su 5 i.. Χ ; " Ρ. s f» ρ α δ s trs τ» ΰ a ϋ. t πια καΐ μέλασσαι, ά εχνήτώς Κεχρσμένα, ιν χυμών όπρών τών ρόσθετσν σάκχαρίν είς ργίαν 2 ** su «x*j p Ρ O g O O C Η Η Q XK Ρ b Ρ Q.O P O * i l Ρ χ S. u t= ~ θϊ ρ w ίτ Ρ β si a ' P IB χ s? I? w o o SO so t % '2 S UP b a U) a b UJ ρ u «u o * u» ui to» ς δ «s so Μ NP τ** " ΰ w CL σ χ b w S. αι θ σ» 21 S S5 σ orb c»o vp h» Np Np s " ts, t P P.

4 Ν. β/ A LP Tog Ε Σ.Ε *- Ό ΌΌΌΌ.5.«««..,. σ σ β β. σ * si 'D. Μ Μ c θ _ ύΐσκυ Τζιν Λικέρ Κνιάκ Βότκα Ρύμι Λιπά. η σ f w - u. ϋ CUO u 2 «2. ι 2 a SS UlQt 4ί". e gosul oj ι, "g (r δ i o.. t :i t Π 5 «Ι 'MWXBS y t= t F S a s5 t C «: o r uffl i 5 5«σχ y *U _ί * e» *" ui α "7 " ~ " 'Φ " "Γ rs «Ν NSPtNr*«LP ί _ o o St i si si i O ' St C. Q_ t «c o 1= 1 V.U» CD CEL. CD oc o J1 ί O «_, ΙΛ l a * si κ 'L e «* ' «ε Q St h «fts. 5 g So " O I _ 2*' e'o it go" r* (Ν ί r* Γ* η ΓΜ «Ν. «η * «** StSI Hi SI s» l J* tjf r UP,. W VI' "=t i* : L 5 ' c'ag.e NO _se a"» «P si s» si ' ** tr «J*...tr j. $ a β aig. {:, g «OBI S* S SI K s* SL'? ι If *7 5 ι» α =» S L e a 8 tis. t. t=" 2 " CL «««is Q O D i n * s kvl 5i W H a Ζ S Jt 1 g " goa t * st ϋ 1 "U a o. CI r«i * u g : : si "SrST ~τ i S ι» So & 51

5 68 Ν. 6/74 (ΝΤ α* * &* (Ν (Ν (Ν fn ft, ro Γ ίό Γ ro ΓΛ no to tn win Τ in \θ ΙΛ 1/1 LT) \o NO N s \? so N? J* 9 N S? so tfn N N *. NO \ \ ' ϋ =.? «J' if ' "M'va i σ» JET σ g «i H P t H β * p «.? g b C ~. U» * «. = if 6 * s * PI P X ί X CT S "Ό t $r* θ es. ϋ ; i.sfs log S:J 6 X fflxo *)4 w & χ =L«5 ι * II IS α * a 4th ί. ΰ _. 5α «JQ t QL «ί β y «* Q. Ρ S' 5 «s c c1 icr, Ό u.q w = y X

6 Ν. 6/ Ό Ό cr «. c V/ Lf ai σ. 2 cy _* τ L 2 u»j l O Γ Q. U o ρ * u» olto» in r* r ΙΛ J\ α* av τ «ΙΛ lit in JS r»cn '«Τ Τ ΙΛ LTI in a» H r to fm "ί * σ* CD w l_ τ 2 r s» r*» «5 LCI LTI to., υ» fe σ 9*S ϊέ U» «j» 'Ξ'ξΓ' παϊ νμι νότητ Λ UJQSji "Ν Ν (Ν "Ν? IN ιλ N? "4 vo os κτ N to 8 ιλ tn J «t f «Μ τ "N? in r* Ί.IO eo sr N? N N I " «:*.! ΙΈ r si ' wclso '2 =?~ U I uj.. w e o Λ β " β?.. Ϊ Ϊ Ε to J Θ Ι a σ a t W β L u Sf I. 2 I a β ί o, I _, δ o's a. Q. 2 9 u Ρ u Ι ε, 5 8 Η χ Η W S U.S22. n_ ε 'got 5 6 * i 1 \y 2,υ w = Ρ U j Ρ.S 9 "β* u» n w Tl 'U κ i* h :u» w c Ό V σ 5 f t w 2 Q. v/i 6 Q. o Π 1 Ρ σ ρίo w HiO 2 O O :u g it v _. o W «pig si sc io,_ Q ; P" κ) κ _ ab κ. x.φ, u to 2. o» I h. * «Ό IN ro σ τ

7 685 Ν. 6/74 ι. g S * ~ϋ Λ!5. :θ?*. υ» w» u 1 ZLOZl O Η Λ * Ι \ "1 Λ Κ V.Ό ί Λ otflt t S t ι/"ΐ tf J/ I Q ν = ΐί κ 5 Χ «Ν * Ρ4 *D Ν Ν ν Λ Np ν? V.O "Ν» ν_ρ ν Ν. SPo \t s s s OD W s * αθ ιχ) + «α s \ s co «'5 u) ««η s s s spsp i*a ΝΡ ΝΡ ΝΡΡ SP ΝΡ sp τη *τι op ro p τ' rn in tn % AN 4 oc in in ui sp vp sp s s «oi ' c* oi sp *} $ W l I 4 *- o c* o 8'O.fflo.o S9 2 ««2 8 S1 5LS. _ Ε g =1 I a sits s sif ii? g 2 41 Iffsl -U*tti$ U'iiJ ill fit ΪΊϊ sitk!?!?? S S MI ίί 111 if4 f= i g iliif* 1 I a stj!i ns ** i l llslhi S4Ml?l \* * %\MVk% Ills U% ill.sa ifso,2.8 o ro o 1 " S 9 to ic=»s"»s *S Σ t Ί t o. CI }ί t= qrg Γ* J5 π t? Σ Η " X tcr 2g

8 Ν. 6/ *8 «θα w *«icr **'.w J t " β t «. j, ρ Η * ι τ _ σν Ν _ ν (Ν Ν ν Ν ΙΛ fn LO _.. r c* «Ν t. Γ+ Γν α u O L_ NP oo P. "Ν? "Ν? vo ocr P vo NP vo α ; =L h α LP 'tr O Η. u» S u 2 κ W \j crie u Μ * ρ 'α er t J Χ Ν? Ν? vr N? α "Ν? s to N ΙΛ NP N co ΓΝ. N? co I * Np. 1»» N? (N, NP r«s N? rvv : S"u & ou ϊιβ α cr» N? Ν? OrN N Ν N? co N. N?. " N? fs. "Ν? IN»

9 Ν. 6/74. Q. ". s» νρ *» s eo Np so t Np sp o so NP Ν? s Np s Sp * O fc J *o. D = L» κ si cr w = * 5 θ.gu»?*r* α t : s vi Ϊ «CL 5 28 o * S _ *ΐβ? _ απ Κ h «*. O._. Ό * Ρ cr *.«Jf g" δ. "8* " F 5 *2 κ * Θ aa is br" w jfr Lg. «Ή ; "'. «t 2 1; «c 2 u eo. Λ Λ...2 Ό 1 o'g δ?.9:λ. S2rS κ w» ««Τ fs5 Xsi «,Η if ic o a ι tp ' W «s ''2 g. 4 lo Uo % =. CL a «s«.. "~ C" t! u 5 Έ Je «i: a S. = OiO O O 9 l :C I! Hi S Q. X ue Λ S «β u»" η OS * Η l tb 5 Θ

10 Ν. 6/ ν ρ..» θ ιδ «ay Q to O J 4 Ζ Β & δ s s * s. * 2"w 2. Ι LT «ν Wif t α Ρ «Χ.!5 «. uiqiai..5 s s CN LP ι s co ν s «r τ s r * w ' t ~ * if DO.2 fit» er 2. Q. χ o~ itfs.fi 1. g a;o f g 5 6 a 2 Ξ χ«βτ 5 &1. scr X (O sw Q.D Θ Λ "i U 1 ί= «9, ( β ι= 5 =L"?.._ ϊ! D _ e. 9 S Ώ =' * a * α _ w 5 δ 5.2 * «2 χ xto e, w ι ρ " P. θν 5 *.FT j» 7 "S" ΰ α δ\5 α * τ\ si, β δ" JL",ξ 2 9 2, 6 / * ~ ι** η ν?; χ.τ 1 2. a Ι Ι s'ls* 1. 9 b x ' _ 5 y_ io t a *» e r q Q. O o" 2 & ΰ ( κ Ρ w 2 υ»2. W ι ioioio.i ι u t " P s t δ ΰκ 2o σ u* t * 'ol α_ Ό" ι S *S 2 ΰ Ν5 2 2 α «W ι Ό 2 i "

11 689 Ν. 6/74 «s δ S Ν NO SO sp ην. Ρ in so *.»r. «Ν? *P s on NP sp «CD sp sp «t f κ) 5. * = ft I 2 "2 t 2 W H O j _, x '2'2 o S" io 2 t 2 5 δ «ϊϋ" 2 wd α g "US " * "5. I 2 b. = ui o* Α g *. «o T α Η 5.g c g 2 W P δ,* 5 ΛΪ t 2 «r»» Jz s Z «re* τί * * t a β **». Θ!, R/ u» i S ξ Q.2 " *Ξ? * 2 uj oi ρ ι tr w * a =to Aitr *.aftg Js o. S I!S *χ l i * u ΕΦ t= ϋ S «β t.s «o. 2 o 2 o *= W fc ' β Q. t= I 1 sif.. fit ι H S.6 «* UJ Q. OK

12 Ν. 6/74 69 υ» W Ι θ. u OH (S sp NP NO cr* σ* "«Τ». ψ to Ό α 12 as» 8 α ZL σ δ If U1A.fr toc " Q.O ** "*~ «if o oh *.σ X ι. Ul 21 Γ 2ϊ: =Ί J J δ 5 * 2 2«&. Q 1 fo,? DCS o. * w bi ι * J Ul io t σ t θ a c o τ " Ό So o.. Ν» NO Ν tf* QV tfs OS s NP Ν? Ν? tfn tfs # S «N NP 55 BC- O O t c Χι» Q. b i t t S 2 σ to 5 ~ U5 S 1= S * =" -"S * o ίί? " fc 'S o * 2 * O b 2 s Q.. _, «;c t= w» s o lis bi u o o if 5 2ΐ Σ w S S..S = f VsP =?2 ιλ 2ό la "1 stjg 2 = 1 vp t 2; ciiiu» σ r w.. b Ϊ O ui t σ t ". χ tcr t y 2 2* &i«! Ji g. f S $ g *»» P 2 9 o E' 2 Ό χ ""Ό io s"s S rt. S o 2 I' δ t UJ t P CQ.»

13 691 Ν. 6/74 " * τ* α * " Κ 2 assise δ 8. Β. Ιί **» «a

14 Ν. 6/ ΔΕΥΤΕΡΣ ΠΙΝΑΞ ΠΡΩΤΝ ΜΕΡΣ ("Αρθρν (α).) Κλάσις ή Είδς 'Εμπρεύματς Παρατηρήσεις 2. ινπνευματώδη. {.5 μΐλς κατά, γαλόνιαν «πρσύφ» ' Εν περιπτώσει παραλαβής ζιβανίαςέκ τν απθηκών τΰ Διευθυντύ της 'Επιτρπής 'Αμπελυργικών Πρϊόντν δια σκπύς ανακαθρισμύ ύπό αδειύχυ ή έξυσιδτη μένυ ίνττνευματπιϋ Β' κατηγρίας, ό 'Υπυργός ικνμικών θά έπΐτρέπη τήν παραλαβήν, άνευ πληρμής φόρυ, τσαύτης πσότητς, έπΐ πλέν εκείνης δι' ην ό πληρτέας φόρς κατεβλήθη, ήτις κατά τήν γνώμην TQU αντιπρσπεύει τν μέσν όρν τν απλειών αΐτινες δυνατόν να επέλθυν κατά: τήν διάρκειαν τυ συνήθυς ανακαθρισμύ ταύτης. 4. Καπνός βιμηχανπιημένς (ύττό μρφήν σιγαρέττν ή άλλς πς): (i) κατεσκευασμένς έκ μη βιμηχανπιημένυ καττνϋ παραχνυ πρϊόντς ή κατά 1,17 σι.7 μΐλς κατ' όκάν τελειμέθέντς έν τη Δημκρατί γαρέττσ. (ii) κατεσκευασμένς έκ μη βιμηχανπιημένυ καπνύ τύπυ 'Ανατλής (Τυρκικός, "Ελληνικός και παρόμιι τόπι), δστις έπΐ τη εισαγγή τύ υπόκειται είς δασμλόγησιν κατά (α) τν συντελεστήν γενικσϋ μΐλς κατ' όκάν τελειμένυ πρϊόντς ή κατά ί, 17 σίγα δασμϋ, ώς ύτς δεί κνυται έν τ Τρίτ Πινάκι. ρέττ (β) τν συντελεστήν τΰ δασμϋ πρτιμήσες, ώς νυ πρϊόντς ή κατά 1,17 σιγα 5.8 μΐλς κατ* όκάν τελειμέ ύτς δείκνυται έν τώ ρέττ Τρίτ Πίνακι. (iii) κατεσκευασμένς έκ μή βιμηχανπιημένυ καπνύ, πλην τΰ έν (ί) ή (ϋ) αντέρ περιλαμβανμένυ, όστις έπΐ τη εισαγγή τυ υπόκειται εις δασμλόγησιν κατά (α) τν συντελεστήν τΰ γενικύ δασμϋ, ώς ύτς νυ πρϊόντς ή κατά 1,17 σίγα μίλς κατ' όκάν τελειμέ δείκνυται έν τώ Τρίτ Πινάκιρέττ

15 69 Ν. 6/74 ΔΕΥΤΕΡΣ ΠΙΝΑΞ. συνέχει Κλάσις ή Είδς "Εμπρεύματς Συντελεστής Φόρυ Παρατηρήσεις 4. Καπνός, βιμηχανπιημένς (υπό μρφήν στγαρεττν ή άλλς πς). συνέχει ifi) τν συντελεστήν τΰ δα 7.4 μϊλς κατ* όκαν τελειμένυ σμαϋ πρτιμήσες, πρϊόντς η «ατά Ι,ΓΤ σινα ώς ύτς είχνυται ίν τ ρέττ Τρίτ ΤΗνακι. "Era πλέν τών αντέρ συντελεστών επιβάλλεται φόρς κατά τυς «ώτδι συντελεστάς: Συντελεστής φάρ Kill α 2 oxyopia *σά«ας ή τιμή πλήσες δεν oisgjpsftsi τα2δμιλς κατά 2τνβρέττ 2μΐλς ή Λαχνική τιμή ττατσες ins&p ηί«ατώ2β ;μ»5 άλλα δεν uinpfoifagt TO 25 μίλς κατά 2D χα- "γαρέττα..... D ΐϊΑς USSEP ι ~. SO μ**ς «τα 2OT?papET....Τ5μ»λ5

16 Ν. 6/ rgg &*l si o Ό O _ Ό o o. o «* O o i P Λ *if to» * u» p c θα Q. I c 2* * = (Ν «* C4 5 (Ν oi f*» * q ro fs q " o q r4 r **. Ι = β c at. f w Η u Ό u L_ «1 Ή ρ S O 5*8 to 5'e Q. X e. «. ui O O Ρ LU o UJ Ρ. o u» Q. o t=.α Ό g x? J* W χ Ι t ν bi Ρ, η» Λ ii.q lir r* ;. *2 It r * α vo ; CM _ o. a X O r» o on a» Γ». Ν σ α so s *r. *ι : α_χ..2 «J» Ρ u _τ. Ρ W 2. Ξ: 5 2 ".2 ' χ S * t= b w" Γ' *~ 2 α ΰ σ J. g " W i l h t Ι «G.. Μ 2 si HE X 'α V Ul Ρ a a θ Η Η *o ". O in χ 18 s» o. o. o s». cr. P '2 Ι "6 O U) u Ul κ Ui OS. o ul u Ul. \J k p: s vo. nron on cr t»». v u» O. X b Λ Ρ. Ι.» α y» s si 'cr o g L_:o rs S5 s os. a o o a Ρ δ α

17 695 Ν. 6/74? α σ σ α σ fs ΓΊ *" LO \β ν τ! τ τ τ Ν ti r*i ri Ν ri ri rn β VI ' β * «al e 2* Γ»* VI. *. ' j i g 16.5 την 16.5 τά 1 1 α? S. S 8 VI O ΐ 1; a «5 D μ.ϊ*!.ΐ. δ? S?. ΰ π 2 : Q. t t= 5.Λ. a a «νι ρ St *. Ε Λ W? * JJ» * c ja t=su β ' XJ. 4= w. 1. a υ* β 4 Ό ττ β 8i o tr n. Lf "L' *Λ 1* σ ΙΛ ici + π ί * θ ιπ " χη α.π, * Α Ό in Λ ".5 θ t b νι νι Ό «"/8 U ί Ό o_ 4=!*? *$ VI l χ ί; χ tr. o«1? H Q. CQ δ Ρ? o, «g S s is Wt?! Ul *o X Ρ S"t t= ί s g o lr.g Wai t 5 X) V Λ. b X o w t. X u o t S i S 2 t= _ y 1 o D W κ 8" S *Λ 1«τ VI _: cr VJ. S 2 N f t= * w Ό t t=" β X) * t ί VI ρ ΰ * =t. F Η b = «α * S c. σ 5 Q. _ t t= 1=

18 Ν. 6/ Μρνάς Πσότητς * se o * o * _ P p * o o o Υ I 11 1 ] Κ Ρ Η ι V θ Ρ Ε. ι Ρ. " Ρ 1= α Ρ o 5 5 θ u Ρ Ρ Ρ w CQ _ CN Ν Ν n ** fs (N N ro ro ro LO LO Ρ P,c 12 S! S J. " " c P o J? _2 CQ vo N t S N co ro ΙΛ1ΛΙΛ δ tr ΰ Q t χδ CN IN Γ ro en if v W O K 9 Ρ *. Ρ Λ S S P:. Ρ Ρ : α ϋ *: N ro PO LO LO to O O NO O.. Ρ o *r «J 1 Win 'it*="o * se ρ ξ: 9 δ S 2 LUQ* Τ* oson CNVO NP J ~N r» P w oa cr Otf (N to ~* L.fs 2. i & * go»2. 5 O t Ρ. g α β Ρ Ρ 2 Ρ U» ( D 8 ϊ * " ί 2 2 ήά?..; &Ρ υ b S * ϊ J Λ «* o S x i ~ go ρ κ ΐ *e.. t=. if, ' ' l H SiJ:. ;»o '.. = Ε. 2 a x * 5i.i CL X ν * u ί= Ε" n Ι ί l O X a XO u WCDy X.P 9 LU Θ

19 697 Ν. 6/74,_ o c η t η χ. ΰ υ ι LP α eo. π Ε. υπ t η o.scr e 5 t w CL-a 9 t δ? SO OS os os os s o on os as. Np s ' Sp. u\ 1= υ» Ό Ό Λ..Λ/«"β " Ρ 'js.is Ρ «π ϋ W 2'.r? Ξ. ίζ Ρ yrt» β β, C/ * * Q. P 4τ 5 g Χ * QLog «* η 2 *=" ' τ) Ό 1 t w Α * * S J= = *β «2 * β * «2. t u σ «="Ρ Η!* * Ot 5t) Γ4 g»ι ic"2 4 JQ. O P Ρ t α *. Ρ Ρ ' 1 * JΓι ί Ρ- CL Λ. LT 2 * Ρ J oft ΐί Ρ Ρ.* i LHO t Ε β Χ * 1 ρ Ι ί 15 w, Ι S 2' β i t Λ ΐ «,Ε os. ν w»j ετ 2 Ρ f' 'Β ox 5 i a5 2'o t Π. «W «C" " S 9 "2 o2 Ji u u Σ ρ o a =L

20 Ν. 6/ I I 1 I I u SO o o,_ to Ε Ό α Χ ν xo \β $ U» ι_ U» l sp OS. sp ΙΛ sp sp os IA N? ff S? cot s? OS OO. η υ» cr &». W «j» Ε Ι «J» ιρ c cr» Ε ί α UI 8 Χ δ* _υ U 5s * «5 2 UJ Θ Q CL? ι η α 5 2 S.o _ί * t,. GO LP' CTi u lissl ~ UJ *» " u δ io fa io 'O * 'U u vi 1 K w 1. o ol'o ss i J. 1 so OS cor \Λ U* ' «u lo t _r S u ~ u 'W (O.._._ X'S 6. δ c sp OS in u spas o» r _ sp ro c* r s o " ".. c.g ot w» «C tf»c t!.g.g ;c " 5.. τγ Ρ «5 a Ίί " ι.2: 'Ό t Μ O u «I. y- sp «is νβ «j» ' w y- UI sp osv» r «. Jtf C* V sp in U» «K sp on o *s» H i J, _ w. β ν. C" o t «'. 5 S fr gs. U 1 Κ u, w c o'g «MJ h w» u h Sp vo tr* «Ul l Q r = 5 ST 54 «o rr?r Ε u W k Φ * "* c χ κ c & V'E 5?; w u κ s OS νβ u» «t- η OL OMl) t 41 u O I X E cu» ex n 2 «ui "5 = o o g u EMJ?.Q. Jf S.

21 699 Ν. 6/74 I./" " u Η «.,'ttj υ ϊ~μ s.s.s. g * ' So UJ Ν? s D s s Ν SP ν Ν «s» «' ' Ρ α CD s. s sp SO Ν ΝΡ \ s ΝΡ s co s s s P s s NP s v N ffh* o o s 5 ". Λ *~ fa st b «5 fr :± w ct.2: = XJ. «? * 2Γ OL o *»» t 2 o g ό *:»oto S JO C + al.o ii I «+. "β ϋ xr to, '«b ζ :Λ u J o y a ICT P u.+ ' β. SET i" ζ ; + Ρ u Q. X alsij r.. O? '" t «w +" t «u Ϊ s CD.5. tt ' "*" u β : 1= Ε β st; ΰ t 5 4= D? si I cx! f ί; ζ ί. io c Jo " 1 '. S «υ TL r i St * A u S wg S,5 "S α ϋ w t! CD 2 tco. o b y u b 25. t «ε= a fto *i»ϋ J UJ to t. o CD _ τ; it p a ι a *= ί t Ι t t= b ξ wo ϋ tio υ w CD a * w UJ Η o + c p" ί?8 «J». = 15 a ϋ w o o D. W

22 Ν. 6/74 7 σ _ 2y Q io Ν? 8 '. α ιρ o r, ΝΡ s» s s So* _u D f l 5.KJ SF, Q_? 5 2 _., 2 a o l τ: ηβ_ = a u. Q..O.,c 1 β os 'S" ill w ": 2 o D S y! δ 5 δ. r 9b. 1,9:6 u S P. «C to ' Ι Γι Sc ;C ζ, J$ g LPS Q.. =, 8" Η x i c a. Ιιϊ S 'tr fc. o8.o κ O. 8. υ * 2,ϋ Φ. S. P"? u«ϋ _ Q. cr 2 κ = 2 ex Ϊ ΐ υ u μ.. α ι~ί cc e. D O Q. ζ" «, " :cr, t=. σ l.lp _ ft w Zr S κ ι Ε 6 Θ 2

23 71 Ν. 6/74 Ό χ t 9 9 s» s s «8 OS (A SO N OS os " 2 χ» 22 = it.oc x) Ot βΰΐ Λ o * t) u iv u Q in Ό = 2 x p σ xg +: Win t 5 5 xi «l?? : '* Γ Έ» «Oin ; '.«la _, u. o χι sr β 2 a "* c sr β _ t) _ " b ϊ «σ a σ e t) * β J «W t * D Θ r «J* θ 2 χ O *5C" JQ. w. " X 5 XI 2 If O Q. X! _, tour 2 ~*o 2o ΙξΗ w ΐίl w H 9 5 ig? ϊ 2ίθ:Γ 5 Q.' S o? :«b = * = jof S 5 Ό 5 =1= =ί_ Ό y * Τ y. & ι sui i_n.2 9 β* v uv o t D g ζ:*» g * rt Q. it j =L ogg 5 g y P x K 2f" 'O ~ * w. U: ι r p? i sp ft ΰ * 5 o t y 5,o r "

24 Ν. 6/74 72 I I to o 1 LP ι "Ν? in *~ LP \r "N? NO N LCI nin h LP ρ ί W LP α c 1 α uu 1= 9 ' ϊ Η α; α, * ί δν. u«s Q f i«'i it *» o.g "=" χ.= β y Q.. gc _. g p~g δ " LP g. :t LP 'C.Q, * o. =Z, si ι. σ * a u LP Q.9 D *2 *.ao. c Ε a g ξ t D S χ xz lllo: CiO C" " = rl a :cr * ' LP h LP LP -. 8.S α S 5 Q. 8.! ~. c x 2 S' : CJ :» o o * Ζ t Lfl N? or* er τ ~v "N? s * V in :2.» 5 in t *Ν a Ι η Ρ a _ * π. η LP» y LP '» LP l 7 χ ι *o «θ GL Ρ Η. LU O *N? o oo σ ~o ~o. 9 g b a fc T»= S _. w S E fc Κ r o t "N? s * in o *N r* P o *C r «Τ

25 7 Ν. 56/74 «ν χ χί* χρ χ " «Χ, χ fts s * s * χ \ v p O** s * $? s«; % 8 *s s νξ i? i5 5? H; ν» SP SP V~ Ν? STK D* «rv Γ?** s.. *' Ξ Ξ ~5 4 SP S? siilcfiiiϋ f*f I**! lift*.. giiit*f# S.eo & β δ =* JI B 5 J os jlb «5$: 2 * 2. 4* τ*

26 Ν. 6/74 74 ΔΕΥΤΕΡΣ ΠΙΝΑΞ Κλάσις ή Είδς Εμπρεύματς ΔΕΥΤΕΡΝ ΜΕΡΣ ("Αρθρν Ι (β).)" Συντελεστής Φόρυ Παρατηρήσεις 2. ινπνευματώδη 1.5 μ'ιλς κατάγαλόνιν «πρυφ» Έν περιπτώσει παραλαβής ζιβανίας έκ τν απθηκών τΰ Διευθυντύ της 'Επιτρπής 'Αμπελυργικών Πρϊόντν δια σκπύς άνακαθαρισμϋ ύπό αδειύχυ ή εξυσιδτημένυ ίνττνευματπσιϋ Β' κατηγρίας, ό 'Υπυργός ικνμικών θά, έπιτρέπη τήν παραλαβήν, άνευ πληρμής φόρυ, τσσχχύτπς: πσότητς, έτη πλέν εκείνης δι* ην ό πληρτές φόρς κατεβλήθη, ήτις κατά τήν γνώμην τυ αντιπρσπεύει τόν μέσν δρν τών απλειών αϊτινες δυνατόν να επέλθυν κατά τήν διάρκειαν τΰ συνήθυς ανακαθρισμύ ταύτης. 4. Καπνός βιμηχανπιημένς (ύπό μρφήν σιγαρέττν ή άλλς πς): (i) κατεσχευασμένς έκ μη βιμηχανπιημένυ καπνύ πανυ πρϊόντς ή κατά 1,17 σιγα.7 μίλς κατά* όκάν τελειμέραχθέντςέντή Δημκρατί ρέττ (ϋ) κατασκευασμένς έκ μη βιμηχανπιημένυ καπνϋ τύπυ Ανατλής (Τυρκικός, 'Ελληνικός καΐ παρόμιι τύπι), όσης έπΐ ττ} εισαγγή τυ υπόκειται εις δασμλόγησιν κατά (α) τόν συντελεστήν γενικϋ μίλς κατ όκάν τελειμένυ δασμί), πρϊόντς ή κατά 1,17 στγα ώς ύτς δείκνυται έν τ Τρίτ Πινάκιρέττ (β) τόν συντελετήν τΰ δασμύ πρτιμήσες, ώς ύτς δείκνυται έν τ Τρίτ Πίνακι. (πι) κατεσκευασμένς έκ μή βιμηχανπιημένυ καπνύ, πλην τΰ έν (ί) ή (ϋ) αντέρ περι. ριλαμβανμένυ, δστις έπΐ τή εισαγγή τυ υπόκειται εις δασμλόγησιν κατά (α) τόν συντελετήν τΰ γενικύ δασμύ, ώς ύτς δείκνυται έν τ Τρίτ Πίνακι. 5.8 μίλς κατ' όκάν τελειμένυ πρϊόντς ή κατά 1,17 σιγαρέττ μίλς κατ' όκάν τελειμένυ πρϊόντς ή κατά 1,17 σιγαρέττ

27 75 Ν. 6/74 ΔΕΥΤΕΡΣ ΠΙΝΑΞ: συνέχει Κλάσις ή Είδς 'Εμπρεύματς Συντελεστής Φόρυ Παρατηρήσεις 4. Καπνός, βιμηχανπιημένς (ύπό μρφήν σιγαρέττν ή άλλς πς) συνέχει (β) τόν συντελεστήν τϋ δασμύ πρτιμήσες, ς ύτς δείκνυται εν τ Τρίτ Πινάκι μίλς κατ' όκάν τελειμέ 1 νυ πρϊόντς ή κατά 1,17 σιγαρέττ j Ι Έπΐ πλέν τν αντέρ συντελε στν επιβάλλεται φόρς κατά τυς κάτθι συντελεστάς : Συντελεστής φόρυ κατά 2 σιγαρέττα 'σάκις ή λιανική τιμή πλήσες δεν υπερβαίνει τα 19 μίλς κατά κυτίν τν 2 σιγαρέττν ή 15 μίλς χατά κιττίν τν Η σιγαρέττν μίλς Όσάκις ή λιανική τιμή ττλήσες ύττερβηίνειτά 19 μΐλς άλλα δεν ύττερβαίνει τά 25 μΐλς κατά 2 σιγαρέττα 5 μίλς 'σάκις ή λιανική τιμή ττλήσες ΰπερβαίνειτά 25 μίλς κατά 2 σιγαρέττα μίλς

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'..

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'.. 40 Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων (Συγχώνευσις μετά των μισθών μέρυς τυ τιμαριθμικύ επιδόματς) Νόμς τυ 1967 εκδίδεται δια δημσιεύσεως είς την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1993» ο αριθμός «36» αντικαθίσταται. (β) Στη στήλη των επεξηγήσεων αναγράφεται η ακόλουθη

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1993» ο αριθμός «36» αντικαθίσταται. (β) Στη στήλη των επεξηγήσεων αναγράφεται η ακόλουθη E.E. Παρ. Ι(Π) 1197 Ν. 63(11)/93 Αρ. 2842,10.12.93 Ο περί Πρϋπλγισμύ (Τρππιητικός) (Αρ. 6) Νόμς τυ 1993 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Π

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Π Ν. 8(Π)/9 ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΠΡΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΜΣ ΕΦΜΕΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΥ 199 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Π περί Πρϋπλγισμύ της Αρής λεκτρισμύ Κύπρυ Νόμς τυ 199 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της

Διαβάστε περισσότερα

2399 Ν. 89/88. Αριθμός 89 του 1988

2399 Ν. 89/88. Αριθμός 89 του 1988 E.E., Πρ. I, Αρ. 2, 22.6.88 299 Ν. 89/88 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπρικύ ργνισμύ Τυρισμύ Νόμς τυ 1988 εκδίδετι με δμσίευσ στν επίσμ εφμερίδ τς Κυπρικής Δμκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 89 τυ

Διαβάστε περισσότερα

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96 .. Π. () Α. 050, 5.4.96 184 Ν. 28(Π)/96 πεί Πϋπλγμύ τυ γνμύ μτδτήες Στέγς Νόμς τυ 1996 εκδίδετ με δμίευ τν πίμ φμείδ τς Κυπκής Δμκτίς ύμφν με τ Άθ 52 τυ Συντάγμτς. Πίμ. 194 τυ 1987 18 τυ 1987 52 τυ 1988.

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 27/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 166 της ής ΜΑΙΥ 198 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) (Άρ. 4) Νόΐμς τϋ 198 εκδίδεται διά δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 618 τής 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1967 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ 1 Ό περί Τελωνεικών Δσμών κΐ Φόρων Κτνλώσεως (Επιβλή κι 'Επιστρφή τύτων) Νόμς τυ 1967 εκδίδετι δι δημσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

E.K., Παρ. I, Αρ. 2427, 14.7.89

E.K., Παρ. I, Αρ. 2427, 14.7.89 E.K., Πρ. I, Αρ. 2427, 4.7.89 3405 Ν. 39/89 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κεντρικύ Σφγείυ Νόμς τυ 989 εκδίδετι με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 39

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ.

1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ. 1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ. (Προτείνόμενοί φυλλομετρητές: Mozllla Firefox, Internet Explorer)

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΟ ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 OO ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 1-30054 & 6937016375 F: 1-30054 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε,

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου Χαλκίδα Τ: & F: W:

Περικλέους Σταύρου Χαλκίδα Τ: & F: W: Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24 !! "#$ % (33 &' ())**,"-.&/(,01.2(*(33*( ( &,.*(33*( ( 2&/((,*(33*( 24 /&25** 24.&6,2(2**02)' 24 " 0 " ( 78,' 4 (33 72"08 " 2/((,02..2(& (902)' 4 #% 7' 2"8(7 39$:80(& 2/((,* (33; (* 3: &

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4672 Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013 119 Αριθμός 88 Ο Παναγιώτης Κουτσού, μόνιμος Τεχνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων, απεβίωσε

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο. O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του

Μάθημα 12ο. O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του Μάθημα 12ο O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του Γενική και Ανόργανη Χημεία 201-17 2 Η χημεία ΠΠΠ (= προ περιοδικού πίνακα) μαύρο χάλι από αταξία της πληροφορίας!!! Καμμία οργάνωση των στοιχείων.

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 9/9 ΠΑΑΤΑ ΠΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΣ ΕΦΕΙΔΑΣ ΤΣ ΔΚΑΤΙΑΣ Αρ. 248 της 16ης ΦΕΒΥΑΙΥ 199 ΝΘΕΣΙΑ περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπριύ ργνισμύ Ανπτύξες Γης Νόμς τυ 199 εδίδετι με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδ της Κυπριής Δημρτίς

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ; ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ &ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ-ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΤΗΛΗΣ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ; ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ &ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ-ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΜΧΑΝΟΛΟΓΙΑΤ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟ γ ρ ο ΥΔΗ ΕΥ A ΓΓΕΛ Ο Υ ΘΕΜΑ; ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ &ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ-ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

[ ] [ ] ( ) 1 1 ( 1. ( x) Q2bi

[ ] [ ] ( ) 1 1 ( 1. ( x) Q2bi NSW BOS Mhics Esio Soluios 8 F dowlod d pi fo wwwiuco Do o phoocopy opyigh 8 iuco Q L u 5 d ( ) c u u 5 Q Qc ( ) ( ) d 5 u d c d d l c d [ ] [ ] ( ) d l ( ) l l Qd L u fo > ( ) u d Wh u ; wh u d d ( u

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA. DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA Viale Risorgimento n BOLOGNA (ITALIA) FOR THE CURRENT DISTRIBUTION

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA. DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA Viale Risorgimento n BOLOGNA (ITALIA) FOR THE CURRENT DISTRIBUTION UVERSÀ DEG SUD D BOOGA DPAREO D GEGERA EERCA Vl Rogo - 36 BOOGA (AA AAYCA SOUOS FOR HE CURRE DSRBUO A RUHERFORD CABE WH SRADS. F. Bch Ac h gocl o of h ol co coffc og h of Rhfo cl vg. h olo fo h gl l c

Διαβάστε περισσότερα

~"' ~ - ~ Ε>') ~ r 2"1 -~ ~ ~..:::: Ι> R!>.:) ~ ~ _... ~ a ~ χ φ. 6 > ο ~ ~ Μ 9 ' "- ~- z ο ο "'..::::

~' ~ - ~ Ε>') ~ r 21 -~ ~ ~..:::: Ι> R!>.:) ~ ~ _... ~ a ~ χ φ. 6 > ο ~ ~ Μ 9 ' - ~- z ο ο '..:::: (l_ i ίγ.ι t> _.. ίγ.ι Ι>?d ;ζ. τ _.. f;.' Ζ.. f3' ;:!:: ίγ.ι.. ;ζ... 6 Ι> θ Μ.. Μ f; ς1;.t \b,... θ f;j Μ ω ω! Μ.il, @.... Ε>') t> 5 Ξ2 9 ' " 1, :1 ;:ι:.: t> 9 d.., Ζ Q Ζ ;:ι:.: t> _.. ' Μ.,... (Χ) g

Διαβάστε περισσότερα

FOLOTEC ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΑΠΕ Α ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ- ΙΑΣΤΟΛΗΣ

FOLOTEC ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΑΠΕ Α ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ- ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ & ΑΠΕ Α ΑΡΜΟΙ ΣΥΣΤΟΛΗΣ- ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥΣ RJ Στρογγυλεµένο γωνιακό προφίλ για τέλειο και ανθεκτικό φινίρισµα στις εξωτερικές γωνίες τοίχων, χωρίς φαλτσογωνιές. ιατίθεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ Εθηίκεζε αμίαο κεηαπώιεζεο ζπηηηώλ κε αλάιπζε δεδνκέλωλ. Παιεάο Δπζηξάηηνο

ΕΡΓΑΙΑ Εθηίκεζε αμίαο κεηαπώιεζεο ζπηηηώλ κε αλάιπζε δεδνκέλωλ. Παιεάο Δπζηξάηηνο ΕΡΓΑΙΑ Εθηίκεζε αμίαο κεηαπώιεζεο ζπηηηώλ κε αλάιπζε δεδνκέλωλ Παιεάο Δπζηξάηηνο ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1) Δηζαγσγή 2) Πεξηγξαθηθή Αλάιπζε 3) ρέζεηο Μεηαβιεηώλ αλά 2 4) Πξνβιεπηηθά / Δξκελεπηηθά Μνληέια

Διαβάστε περισσότερα

! "#$ %$ & ' ( )*" +, -../

! #$ %$ & ' ( )* +, -../ !"#$%$& ' ( )*"+, -../ *)"123$45"4%$!"%!", 62" #$7" $!6$ $$!$8592*!" $1:" #$8 *);"*)3)"4%$6$*% #3!)*%$!$*"#$%""3#"$ 3$#3"%! ) :!)"%""

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΧλΘ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 8 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ON THE MEASUREMENT OF

ON THE MEASUREMENT OF ON THE MEASUREMENT OF INVESTMENT TYPES: HETEROGENEITY IN CORPORATE TAX ELASTICITIES HENDRIK JUNGMANN, SIMON LORETZ WORKING PAPER NO. 2016-01 t s r t st t t2 s t r t2 r r t t 1 st t s r r t3 str t s r ts

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

&,'-- #-" > #'$,"/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'"$8 ''#"&$'!&0-##-""#;-# B

&,'-- #- > #'$,/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'$8 ''#&$'!&0-##-#;-# B !"#"# $%"&$' ('#')#''$# * +,-""&$'.-,-"#!&"!##/'#')#''$# ** '$#/0'!0#'&!0"#"/#0"## * 1--'/''00#&'232232223#24 *5 ##-'"-&1-$6'#76#!$#0"$8&9-1$" * '$#&$'!&&1:"-#;6"/'-#

Διαβάστε περισσότερα

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1]

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1] 1 ( ) 2007 02 16 (2006 5 19 ) 1 1 11 1 12 2 13 Ore 8 14 9 2 (2007 2 16 ) 10 1 11 ( ) ( [T] 131),, s 1 a as 1 [T] 15 (, D ), Lie, (derived category), ( ) [T] Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter

Διαβάστε περισσότερα

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! #  $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

!  #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ.

Υ ΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004. Καθηγητής Περ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Υ ΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2004 Κ. Π. ΧΑΛΒΑ ΑΚΗΣ Καθηγητής Περ. Μηχανικής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

1417 Ν. 23(ΙΙ)/99. E.E. Παρ. Ι(Π) Αρ. 3322, 30.4.99

1417 Ν. 23(ΙΙ)/99. E.E. Παρ. Ι(Π) Αρ. 3322, 30.4.99 E.E. Παρ. Ι(Π) Αρ., 0.4.99 47 Ν. (ΙΙ)/99 περί Πρϋπλγισμύ τυ Ραδιφωνικύ Ιδρύματς Κύπρυ Νόμς τυ 999 εκδί-δεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 5 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ. Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ Σύνοψη συμπληρωματικών δράσεων διαχείρισης των νερών στην Πρέσπα για το έτος 2014 Άγιος Γερμανός, Φεβρουάριος 2015 Ομάδα συγγραφής Βαλεντίνη Μάλιακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧ ΕΞΑΡΤ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AUTOCAD.

ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧ ΕΞΑΡΤ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AUTOCAD. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ ΜΗΧ ΕΞΑΡΤ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ AUTOCAD. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΣΙΟΥΝΕΛΟΣ ΒΑΣΙΑΕΙΟΣ Α.Ε.ΜΙ3165) ΕΠ1ΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΡΑΜΠΑ ΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧΕΑΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-!  #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Γης Καλλιέργειας Πεπονιού Στην Ελλάδα

Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Γης Καλλιέργειας Πεπονιού Στην Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Γης Καλλιέργειας Πεπονιού Στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ BALANCED SCORECARD ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Σπουδαστές: Δεληλίγκα Αργυρούλα, ΑΜ: 2008057

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ BALANCED SCORECARD ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Σπουδαστές: Δεληλίγκα Αργυρούλα, ΑΜ: 2008057 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ BALANCED SCORECARD ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Σπουδαστές: Δεληλίγκα

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 4: Περιοδικό σύστημα των στοιχείων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 4: Περιοδικό σύστημα των στοιχείων Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 4: Περιοδικό σύστημα των στοιχείων Τόλης Ευάγγελος e-mail: etolis@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Προγραμματισμός Γ Λυκείου Μέρος 2 ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 4 - - 75 - true true - false

Διαβάστε περισσότερα

A R ID CRO P J O U RNAL O F NA TU RAL R ESO U RC ES

A R ID CRO P J O U RNAL O F NA TU RAL R ESO U RC ES 12 3 1997 7 J O U RNAL O F NA TU RAL R ESO U RC ES Vol. 12 No. 3 J uly, 1997 ARID CROP Ξ ( 210093) A R ID CRO P, Yq, Yw, Q (Q = ( Yw - Yq) / Yq), 3 750 9 750 kg/ hm 2,, 3 750 kg/ hm 2,, 5 % 10 %, 75 %

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15 / 12 / 2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15 / 12 / 2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15 / 12 / 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης 2. Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος

Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης 2. Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος 4 η Θεµατική Ενότητα : Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης Επιµέλεια διαφανειών:. Μπακάλης Εισαγωγή Μια δοµή MOS προκύπτει από την υπέρθεση ενός αριθµού στρώσεων από µονωτικά και αγώγιµα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ. Η σύσταση του φλοιού ουσιαστικά καθορίζεται από τα πυριγενή πετρώματα μια που τα ιζήματα και τα μεταμορφωμένα είναι σε ασήμαντες ποσότητες συγκριτικά. Η δημιουργία των βασαλτικών-γαββρικών

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

O O P P P P P P PP P r PP Pr

O O P P P P P P PP P r PP Pr OO P PPPPP PP Pr PP Pr P P O I! rp P "P PP P#PPP$ #P" %P! & P rp PP PrP " $P P "P $ PP % P"$ P#"P P PP PP r PP! 'P "P ( P rp $ (P P P P r (P r P # PP P P! ) P '*+'&!P!! &!,*-*. -/012340015$5 ( P6 7"r8P!r9P"7999!P!r

Διαβάστε περισσότερα

I S L A M I N O M I C J U R N A L J u r n a l E k o n o m i d a n P e r b a n k a n S y a r i a h

I S L A M I N O M I C J U R N A L J u r n a l E k o n o m i d a n P e r b a n k a n S y a r i a h A n a l i s a M a n a j e m e n B P I H d i B a n k S y a r i a h I S S N : 2 0 8 7-9 2 0 2 I S L A M I N O M I C P e n e r b i t S T E S I S L A M I C V I L L A G E P e n a n g g u n g J a w a b H. M

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 1 4100 Χαλκίδα Τ: 1-0054 & 69701675 F: 1-0054 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε,

Διαβάστε περισσότερα

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h.

3. Υπολογίστε το μήκος κύματος de Broglie (σε μέτρα) ενός αντικειμένου μάζας 1,00kg που κινείται με ταχύτητα1 km/h. 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι η συχνότητα και το μήκος κύματος του φωτός που εκπέμπεται όταν ένα e του ατόμου του υδρογόνου μεταπίπτει από το επίπεδο ενέργειας με: α) n=4 σε n=2 b) n=3 σε n=1 c)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Δίνονται τα στοιχειά 13 Αl και 19 Κ. Να βρεθεί σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του Π.Π. είναι τοποθετημένα τα στοιχειά αυτά:

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Δίνονται τα στοιχειά 13 Αl και 19 Κ. Να βρεθεί σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του Π.Π. είναι τοποθετημένα τα στοιχειά αυτά: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Για να βρούμε τη θέση ενός στοιχείου μιας κύριας ομάδας στον Περιοδικό Πίνακα (Π.Π.) γράφουμε την ηλεκτρονιακή δομή οπότε ο αριθμός των στοιβάδων μας δίνει την περίοδο και ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εισαγωγή Η µελέτη και ο σχεδιασµός όλων των διεργασιών των τροφίµων απαιτούν τη γνώση των θερµοφυσικών ιδιοτήτων τους. Τα τρόφιµα είναι γενικά ανοµοιογενή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Κεφάλαιο 1 Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό του επιστημονικού κλάδου της Οργανικής Χημείας και περιλαμβάνει αναφορές στους πυλώνες της. Ειδικότερα, εδώ παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

&+, + -!+. " #$$% & # #'( # ) *

&+, + -!+.  #$$% & # #'( # ) * ! &+,+-!+. "#$$%&##'( 0 1 2 #$$% 3! 4 4 &5 -! 3 &-! 4 &5 -!63 &-!6 41 7+ 8 " : 4 ; 4( & 4 # < 4/45 45 4 &- 4= 4 6 % 8 " 8 ' : "#$$%&/#'( > #$$% 8 8 4! " 4 3!??? - "#$$%&=#'( ( #..1@+A >+." (% &+.*+1+.B1.1>6+!#$$=A#$$%(%

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική 468 Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική Αναγνωστάκης Σίμος 1, Φαχαντίδης Νικόλαος 2 sanagn@edc.uoc.gr, nfaxanti@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

http://ekfe.chi.sch.gr ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΡΙΠΛΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ(ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ)

http://ekfe.chi.sch.gr ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Πειράματα Χημείας ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΡΙΠΛΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ(ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ) http://ekfe.chi.sch.gr 7 η - 8 η Συνάντηση ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 010 Πειράματα Χημείας ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ-ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΡΙΠΛΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗ ΑΙΘΙΝΙΟΥ(ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ) ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΛΔΕΥΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣYΣKEYEΣ ΘEPMIKΩN ΔIEPΓAΣIΩN

ΣYΣKEYEΣ ΘEPMIKΩN ΔIEPΓAΣIΩN ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ TMHMA MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN EPΓAΣTHPIO ΦYΣIKΩN & XHMIKΩN ΔIEPΓAΣIΩN ΣYΣKEYEΣ ΘEPMIKΩN ΔIEPΓAΣIΩN Tεύχος 1ο: Eναλλάκτες μονοφασικής ροής B. Mποντόζογλου BOΛOΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 298 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 56 ΤΟΥ 1982)

Αριθμός 298 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 56 ΤΟΥ 1982) E.E. Πρ. ffl(i) 1407 Κ.Δ.Π. 98/95 Αρ. 0, 8.1.95 Αριθμός 98 ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 197 ΚΑΙ 56 ΤΥ 198) Διάτγμ Διτήρησης σύμφων με τ άρθρ 8(1) Ασώντς τις εξυσίες πυ ρηγύντι σ' υτόν πό τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Επιλέγετε δέκα από τα δεκατρία θέματα) ΘΕΜΑΤΑ 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Γιατί; (α) Από τα στοιχεία Mg, Al, Cl, Xe, C και Ρ, τον μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ

Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής 1 ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ 1. α) Γχζηε ηζξ ααζζηέξ ανπέξ μζημδυιδζδξ ημο δθεηηνμκζημφ πενζαθήιαημξ ηςκ αηυιςκ Mg (Z=12), K (Z=19), ηαζ Ag (Ε=47). Δλδβήζηε ιε ηδ εεςνία ηςκ ιμνζαηχκ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ 4 - ΙΛ? ' γψ ίφ :;j s;* / ft ^ J ; / p *>_ UWr V>i '»UCr; -* v:# vs#: J?'* * i", S V Λ'ί./ *' ' : M.I. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ! XHMEIAI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΠΑΝΝΙΝΟΝ >-*v *?.' V ' / 1, Ί &-$ Χ Η Μ ΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94 E.E. Π. Ι(ΙΙ) Α. 290,.7.94 167 Ν. 67(Η)/94 πεί Πϋπλγιμύ τυ Πνεπιτημίυ Κόπυ Νόμς τυ 1994 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημείδ της Κυπικής Δημκτίς ύμφν με τ 'Αθ 2 τυ Συντάγμτς. Αιθμός 67(11) τυ 1994 ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3231 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3231 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι "Ν. 11(Ι)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21 της 0ής ΜΑΡΤΙΥ 1998 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Ι περί Τελνεικών Δμών κι Φόρν Κτνλώες Νόμς τυ 1998 εκδίδετι με δημίευη την Επίημη Εφημερίδ της

Διαβάστε περισσότερα