ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 6/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ της 26ης ΑΥΓΥΣΤΥ 1974 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τΰ 1974 εκδίδεται δια δημσιεύσες εις την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνς τ "Αρθρ 52 τυ Συντάγματς. 'Αριθμός 6 τυ 1974 ΝΜΣ ΤΡΠΠΙΩΝ ΤΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΜΥΣ ΤΥ 197 Ή Βυλή τν 'Αντιπρσώπν ψηφίζει ώς ακλύθς : 1. Ό παρών Νόμς θα άναφέρηται ώς ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τυ 1974, και θά αναγινώσκηται όμ μετά τν περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες Νόμν τυ 197 (έν τΐς εφεξής αναφερμένν ώς «ό δασικός νόμς»). 2, Ό Τρίτς Πίναξ τΰ βασικύ νόμυ αιά τυ παρόντς τρππιείται δια της άπαλείψες τν λεπτμερειών εκείνν τν δασμλγικών κλάσεν αύτΰ τών πίν ol αριθμί αναφέρνται έν τη πρώτη στήλη τΰ Πρώτυ και Δευτέρυ Μέρυς τΰ Πρώτυ Πίνακς τΰ παρόντς Νόμυ και δια της αντικαταστάσες τν (α) δια περίδν αρχμένη ν την η ν Μαΐυ 1974 και λήγυσαν την 11ην 'Ιυλίυ 1974 διά τών λεπτμερειών αιτινες αναφέρνται έναντι εκάστης τιαύτης δασμλγικής κλάσες έν τή δευτέρα, τη τρίτη, τή τετάρτη, τή πέμπτη, τη έκτη, τη εβδόμη, τή όγδη, τή ένατη και τή δεκάτη στήλη 1 τυ Πρώτυ Μέρυς τΰ Πρώτυ Πίνακς τΰ παρόντς Νόμυ' (β) από της 12ης Ιυλίυ 1974, καΐ εφεξής, διά τών λεπτμερειών αΐτινες αναφέρνται έναντι έκαστης τιαύτης δασμλγικής κλάσες έν τη δευτέρα, τή τρίτη, τή τετάρτη, τή πέμπτη, τή έκτη, τή εβδόμη, τή γδόη, τή ένατη καΐ τη δεκάτη στήλη τΰ Δευτέρυ Μέρυς τΰ Πρώτυ Πίνακς τΰ παρόντς Νόμυ. (679) Συνπτικός τίτλς. 57τΰ τΰ 197. Τρττπίησις τ Τρίτυ Πίνακς τΰ δασικΰ νόμυ. Πρώτν Μέρς. Πρώτς Πίναξ. Δεύτερν Μέρς Πρώτς Πίναξ.

2 Ν. 6/74 68 Τρππίησις τϋ Τετάρτυ Πίνακς τΰ βασικύ νόμυ. Πρώτν Μέρς Δεύτερς Πίναξ. Δεύτερν Μέρς Δεύτερς ΓΚναξ. "Εναρξις ισχύς τΰ παρόντς Νόμυ. * Ό Τέταρτς Πίναξ τυ βασικύ νόμυ δια τΰ παρόντς τρππιείται δια της άπαλείψες τν λεπτμερειών τν δασμλγικών κλάσεν ύπ' άρ. 2 καΐ 4 και TTJC αντικαταστάσες τν (α) δια περίδν άρχμένην την ην Μαΐυ 1974 καΐ λήγυσαν την Π ην 'Ιυλίυ 1974 δια τν λεπτμερειών αΐτινες αναφέρνται εν τη πρώτη, δευτέρα καΐ τρίτη στήλη τυ Πρώτυ Μέρυς τυ Δευτέρυ Πίνακς τυ παρόντς Νόμυ' (($) από της 12ης 'Ιυλίυ 1974 και έφεξης δια τών λεπτμερειών αΐτινες αναφέρνται εν τη πρώτη, δευτέρα και τρίτη στήλη τυ Δευτέρυ Μέρυς τυ Δευτέρυ Πίνακς τυ παρόντς Νόμυ. 4. Ό παρών Νόμς τίθεται έν Ισχύϊ άπό της ης Μαΐυ 1974.

3 681 Ν. 6/74 ν β έ Χ o P I=F α _, 5 Υ. y o o Ρ o P υ» *r si Ρ b t κ/» «ρ 'CT Θo o. c J If.' o *o _ S so CN ρ (Ν so «S (S so _ ρ fn r o ρ ro r». rs ρ Γ»ϊ t». CN ρ fn t*. κι 2 Π W + C Η. UI Ζ W +~ I u ~ α (S * % 1 Ρ Ρ β '6 + W w Ό U. 1_, «1Λ S2 w 2 P uo icter y ;* σ GL 5 UJ Ί5 Ϊ? ρ β β «e * * a o Q. t Ul to il I Λύ Q. U 1=. ί b ' W b o. t P β*σ «.* χ» W χ ΙΛ α % ρ α Ρ 1* s ρ 'S Ρ su sc" ρ" 5 CDS «Ν ΰ so ϋ ρ Μ =" IS s ρ 5C su 5 i.. Χ ; " Ρ. s f» ρ α δ s trs τ» ΰ a ϋ. t πια καΐ μέλασσαι, ά εχνήτώς Κεχρσμένα, ιν χυμών όπρών τών ρόσθετσν σάκχαρίν είς ργίαν 2 ** su «x*j p Ρ O g O O C Η Η Q XK Ρ b Ρ Q.O P O * i l Ρ χ S. u t= ~ θϊ ρ w ίτ Ρ β si a ' P IB χ s? I? w o o SO so t % '2 S UP b a U) a b UJ ρ u «u o * u» ui to» ς δ «s so Μ NP τ** " ΰ w CL σ χ b w S. αι θ σ» 21 S S5 σ orb c»o vp h» Np Np s " ts, t P P.

4 Ν. β/ A LP Tog Ε Σ.Ε *- Ό ΌΌΌΌ.5.«««..,. σ σ β β. σ * si 'D. Μ Μ c θ _ ύΐσκυ Τζιν Λικέρ Κνιάκ Βότκα Ρύμι Λιπά. η σ f w - u. ϋ CUO u 2 «2. ι 2 a SS UlQt 4ί". e gosul oj ι, "g (r δ i o.. t :i t Π 5 «Ι 'MWXBS y t= t F S a s5 t C «: o r uffl i 5 5«σχ y *U _ί * e» *" ui α "7 " ~ " 'Φ " "Γ rs «Ν NSPtNr*«LP ί _ o o St i si si i O ' St C. Q_ t «c o 1= 1 V.U» CD CEL. CD oc o J1 ί O «_, ΙΛ l a * si κ 'L e «* ' «ε Q St h «fts. 5 g So " O I _ 2*' e'o it go" r* (Ν ί r* Γ* η ΓΜ «Ν. «η * «** StSI Hi SI s» l J* tjf r UP,. W VI' "=t i* : L 5 ' c'ag.e NO _se a"» «P si s» si ' ** tr «J*...tr j. $ a β aig. {:, g «OBI S* S SI K s* SL'? ι If *7 5 ι» α =» S L e a 8 tis. t. t=" 2 " CL «««is Q O D i n * s kvl 5i W H a Ζ S Jt 1 g " goa t * st ϋ 1 "U a o. CI r«i * u g : : si "SrST ~τ i S ι» So & 51

5 68 Ν. 6/74 (ΝΤ α* * &* (Ν (Ν (Ν fn ft, ro Γ ίό Γ ro ΓΛ no to tn win Τ in \θ ΙΛ 1/1 LT) \o NO N s \? so N? J* 9 N S? so tfn N N *. NO \ \ ' ϋ =.? «J' if ' "M'va i σ» JET σ g «i H P t H β * p «.? g b C ~. U» * «. = if 6 * s * PI P X ί X CT S "Ό t $r* θ es. ϋ ; i.sfs log S:J 6 X fflxo *)4 w & χ =L«5 ι * II IS α * a 4th ί. ΰ _. 5α «JQ t QL «ί β y «* Q. Ρ S' 5 «s c c1 icr, Ό u.q w = y X

6 Ν. 6/ Ό Ό cr «. c V/ Lf ai σ. 2 cy _* τ L 2 u»j l O Γ Q. U o ρ * u» olto» in r* r ΙΛ J\ α* av τ «ΙΛ lit in JS r»cn '«Τ Τ ΙΛ LTI in a» H r to fm "ί * σ* CD w l_ τ 2 r s» r*» «5 LCI LTI to., υ» fe σ 9*S ϊέ U» «j» 'Ξ'ξΓ' παϊ νμι νότητ Λ UJQSji "Ν Ν (Ν "Ν? IN ιλ N? "4 vo os κτ N to 8 ιλ tn J «t f «Μ τ "N? in r* Ί.IO eo sr N? N N I " «:*.! ΙΈ r si ' wclso '2 =?~ U I uj.. w e o Λ β " β?.. Ϊ Ϊ Ε to J Θ Ι a σ a t W β L u Sf I. 2 I a β ί o, I _, δ o's a. Q. 2 9 u Ρ u Ι ε, 5 8 Η χ Η W S U.S22. n_ ε 'got 5 6 * i 1 \y 2,υ w = Ρ U j Ρ.S 9 "β* u» n w Tl 'U κ i* h :u» w c Ό V σ 5 f t w 2 Q. v/i 6 Q. o Π 1 Ρ σ ρίo w HiO 2 O O :u g it v _. o W «pig si sc io,_ Q ; P" κ) κ _ ab κ. x.φ, u to 2. o» I h. * «Ό IN ro σ τ

7 685 Ν. 6/74 ι. g S * ~ϋ Λ!5. :θ?*. υ» w» u 1 ZLOZl O Η Λ * Ι \ "1 Λ Κ V.Ό ί Λ otflt t S t ι/"ΐ tf J/ I Q ν = ΐί κ 5 Χ «Ν * Ρ4 *D Ν Ν ν Λ Np ν? V.O "Ν» ν_ρ ν Ν. SPo \t s s s OD W s * αθ ιχ) + «α s \ s co «'5 u) ««η s s s spsp i*a ΝΡ ΝΡ ΝΡΡ SP ΝΡ sp τη *τι op ro p τ' rn in tn % AN 4 oc in in ui sp vp sp s s «oi ' c* oi sp *} $ W l I 4 *- o c* o 8'O.fflo.o S9 2 ««2 8 S1 5LS. _ Ε g =1 I a sits s sif ii? g 2 41 Iffsl -U*tti$ U'iiJ ill fit ΪΊϊ sitk!?!?? S S MI ίί 111 if4 f= i g iliif* 1 I a stj!i ns ** i l llslhi S4Ml?l \* * %\MVk% Ills U% ill.sa ifso,2.8 o ro o 1 " S 9 to ic=»s"»s *S Σ t Ί t o. CI }ί t= qrg Γ* J5 π t? Σ Η " X tcr 2g

8 Ν. 6/ *8 «θα w *«icr **'.w J t " β t «. j, ρ Η * ι τ _ σν Ν _ ν (Ν Ν ν Ν ΙΛ fn LO _.. r c* «Ν t. Γ+ Γν α u O L_ NP oo P. "Ν? "Ν? vo ocr P vo NP vo α ; =L h α LP 'tr O Η. u» S u 2 κ W \j crie u Μ * ρ 'α er t J Χ Ν? Ν? vr N? α "Ν? s to N ΙΛ NP N co ΓΝ. N? co I * Np. 1»» N? (N, NP r«s N? rvv : S"u & ou ϊιβ α cr» N? Ν? OrN N Ν N? co N. N?. " N? fs. "Ν? IN»

9 Ν. 6/74. Q. ". s» νρ *» s eo Np so t Np sp o so NP Ν? s Np s Sp * O fc J *o. D = L» κ si cr w = * 5 θ.gu»?*r* α t : s vi Ϊ «CL 5 28 o * S _ *ΐβ? _ απ Κ h «*. O._. Ό * Ρ cr *.«Jf g" δ. "8* " F 5 *2 κ * Θ aa is br" w jfr Lg. «Ή ; "'. «t 2 1; «c 2 u eo. Λ Λ...2 Ό 1 o'g δ?.9:λ. S2rS κ w» ««Τ fs5 Xsi «,Η if ic o a ι tp ' W «s ''2 g. 4 lo Uo % =. CL a «s«.. "~ C" t! u 5 Έ Je «i: a S. = OiO O O 9 l :C I! Hi S Q. X ue Λ S «β u»" η OS * Η l tb 5 Θ

10 Ν. 6/ ν ρ..» θ ιδ «ay Q to O J 4 Ζ Β & δ s s * s. * 2"w 2. Ι LT «ν Wif t α Ρ «Χ.!5 «. uiqiai..5 s s CN LP ι s co ν s «r τ s r * w ' t ~ * if DO.2 fit» er 2. Q. χ o~ itfs.fi 1. g a;o f g 5 6 a 2 Ξ χ«βτ 5 &1. scr X (O sw Q.D Θ Λ "i U 1 ί= «9, ( β ι= 5 =L"?.._ ϊ! D _ e. 9 S Ώ =' * a * α _ w 5 δ 5.2 * «2 χ xto e, w ι ρ " P. θν 5 *.FT j» 7 "S" ΰ α δ\5 α * τ\ si, β δ" JL",ξ 2 9 2, 6 / * ~ ι** η ν?; χ.τ 1 2. a Ι Ι s'ls* 1. 9 b x ' _ 5 y_ io t a *» e r q Q. O o" 2 & ΰ ( κ Ρ w 2 υ»2. W ι ioioio.i ι u t " P s t δ ΰκ 2o σ u* t * 'ol α_ Ό" ι S *S 2 ΰ Ν5 2 2 α «W ι Ό 2 i "

11 689 Ν. 6/74 «s δ S Ν NO SO sp ην. Ρ in so *.»r. «Ν? *P s on NP sp «CD sp sp «t f κ) 5. * = ft I 2 "2 t 2 W H O j _, x '2'2 o S" io 2 t 2 5 δ «ϊϋ" 2 wd α g "US " * "5. I 2 b. = ui o* Α g *. «o T α Η 5.g c g 2 W P δ,* 5 ΛΪ t 2 «r»» Jz s Z «re* τί * * t a β **». Θ!, R/ u» i S ξ Q.2 " *Ξ? * 2 uj oi ρ ι tr w * a =to Aitr *.aftg Js o. S I!S *χ l i * u ΕΦ t= ϋ S «β t.s «o. 2 o 2 o *= W fc ' β Q. t= I 1 sif.. fit ι H S.6 «* UJ Q. OK

12 Ν. 6/74 69 υ» W Ι θ. u OH (S sp NP NO cr* σ* "«Τ». ψ to Ό α 12 as» 8 α ZL σ δ If U1A.fr toc " Q.O ** "*~ «if o oh *.σ X ι. Ul 21 Γ 2ϊ: =Ί J J δ 5 * 2 2«&. Q 1 fo,? DCS o. * w bi ι * J Ul io t σ t θ a c o τ " Ό So o.. Ν» NO Ν tf* QV tfs OS s NP Ν? Ν? tfn tfs # S «N NP 55 BC- O O t c Χι» Q. b i t t S 2 σ to 5 ~ U5 S 1= S * =" -"S * o ίί? " fc 'S o * 2 * O b 2 s Q.. _, «;c t= w» s o lis bi u o o if 5 2ΐ Σ w S S..S = f VsP =?2 ιλ 2ό la "1 stjg 2 = 1 vp t 2; ciiiu» σ r w.. b Ϊ O ui t σ t ". χ tcr t y 2 2* &i«! Ji g. f S $ g *»» P 2 9 o E' 2 Ό χ ""Ό io s"s S rt. S o 2 I' δ t UJ t P CQ.»

13 691 Ν. 6/74 " * τ* α * " Κ 2 assise δ 8. Β. Ιί **» «a

14 Ν. 6/ ΔΕΥΤΕΡΣ ΠΙΝΑΞ ΠΡΩΤΝ ΜΕΡΣ ("Αρθρν (α).) Κλάσις ή Είδς 'Εμπρεύματς Παρατηρήσεις 2. ινπνευματώδη. {.5 μΐλς κατά, γαλόνιαν «πρσύφ» ' Εν περιπτώσει παραλαβής ζιβανίαςέκ τν απθηκών τΰ Διευθυντύ της 'Επιτρπής 'Αμπελυργικών Πρϊόντν δια σκπύς ανακαθρισμύ ύπό αδειύχυ ή έξυσιδτη μένυ ίνττνευματπιϋ Β' κατηγρίας, ό 'Υπυργός ικνμικών θά έπΐτρέπη τήν παραλαβήν, άνευ πληρμής φόρυ, τσαύτης πσότητς, έπΐ πλέν εκείνης δι' ην ό πληρτέας φόρς κατεβλήθη, ήτις κατά τήν γνώμην TQU αντιπρσπεύει τν μέσν όρν τν απλειών αΐτινες δυνατόν να επέλθυν κατά: τήν διάρκειαν τυ συνήθυς ανακαθρισμύ ταύτης. 4. Καπνός βιμηχανπιημένς (ύττό μρφήν σιγαρέττν ή άλλς πς): (i) κατεσκευασμένς έκ μη βιμηχανπιημένυ καττνϋ παραχνυ πρϊόντς ή κατά 1,17 σι.7 μΐλς κατ' όκάν τελειμέθέντς έν τη Δημκρατί γαρέττσ. (ii) κατεσκευασμένς έκ μη βιμηχανπιημένυ καπνύ τύπυ 'Ανατλής (Τυρκικός, "Ελληνικός και παρόμιι τόπι), δστις έπΐ τη εισαγγή τύ υπόκειται είς δασμλόγησιν κατά (α) τν συντελεστήν γενικσϋ μΐλς κατ' όκάν τελειμένυ πρϊόντς ή κατά ί, 17 σίγα δασμϋ, ώς ύτς δεί κνυται έν τ Τρίτ Πινάκι. ρέττ (β) τν συντελεστήν τΰ δασμϋ πρτιμήσες, ώς νυ πρϊόντς ή κατά 1,17 σιγα 5.8 μΐλς κατ* όκάν τελειμέ ύτς δείκνυται έν τώ ρέττ Τρίτ Πίνακι. (iii) κατεσκευασμένς έκ μή βιμηχανπιημένυ καπνύ, πλην τΰ έν (ί) ή (ϋ) αντέρ περιλαμβανμένυ, όστις έπΐ τη εισαγγή τυ υπόκειται εις δασμλόγησιν κατά (α) τν συντελεστήν τΰ γενικύ δασμϋ, ώς ύτς νυ πρϊόντς ή κατά 1,17 σίγα μίλς κατ' όκάν τελειμέ δείκνυται έν τώ Τρίτ Πινάκιρέττ

15 69 Ν. 6/74 ΔΕΥΤΕΡΣ ΠΙΝΑΞ. συνέχει Κλάσις ή Είδς "Εμπρεύματς Συντελεστής Φόρυ Παρατηρήσεις 4. Καπνός, βιμηχανπιημένς (υπό μρφήν στγαρεττν ή άλλς πς). συνέχει ifi) τν συντελεστήν τΰ δα 7.4 μϊλς κατ* όκαν τελειμένυ σμαϋ πρτιμήσες, πρϊόντς η «ατά Ι,ΓΤ σινα ώς ύτς είχνυται ίν τ ρέττ Τρίτ ΤΗνακι. "Era πλέν τών αντέρ συντελεστών επιβάλλεται φόρς κατά τυς «ώτδι συντελεστάς: Συντελεστής φάρ Kill α 2 oxyopia *σά«ας ή τιμή πλήσες δεν oisgjpsftsi τα2δμιλς κατά 2τνβρέττ 2μΐλς ή Λαχνική τιμή ττατσες ins&p ηί«ατώ2β ;μ»5 άλλα δεν uinpfoifagt TO 25 μίλς κατά 2D χα- "γαρέττα..... D ΐϊΑς USSEP ι ~. SO μ**ς «τα 2OT?papET....Τ5μ»λ5

16 Ν. 6/ rgg &*l si o Ό O _ Ό o o. o «* O o i P Λ *if to» * u» p c θα Q. I c 2* * = (Ν «* C4 5 (Ν oi f*» * q ro fs q " o q r4 r **. Ι = β c at. f w Η u Ό u L_ «1 Ή ρ S O 5*8 to 5'e Q. X e. «. ui O O Ρ LU o UJ Ρ. o u» Q. o t=.α Ό g x? J* W χ Ι t ν bi Ρ, η» Λ ii.q lir r* ;. *2 It r * α vo ; CM _ o. a X O r» o on a» Γ». Ν σ α so s *r. *ι : α_χ..2 «J» Ρ u _τ. Ρ W 2. Ξ: 5 2 ".2 ' χ S * t= b w" Γ' *~ 2 α ΰ σ J. g " W i l h t Ι «G.. Μ 2 si HE X 'α V Ul Ρ a a θ Η Η *o ". O in χ 18 s» o. o. o s». cr. P '2 Ι "6 O U) u Ul κ Ui OS. o ul u Ul. \J k p: s vo. nron on cr t»». v u» O. X b Λ Ρ. Ι.» α y» s si 'cr o g L_:o rs S5 s os. a o o a Ρ δ α

17 695 Ν. 6/74? α σ σ α σ fs ΓΊ *" LO \β ν τ! τ τ τ Ν ti r*i ri Ν ri ri rn β VI ' β * «al e 2* Γ»* VI. *. ' j i g 16.5 την 16.5 τά 1 1 α? S. S 8 VI O ΐ 1; a «5 D μ.ϊ*!.ΐ. δ? S?. ΰ π 2 : Q. t t= 5.Λ. a a «νι ρ St *. Ε Λ W? * JJ» * c ja t=su β ' XJ. 4= w. 1. a υ* β 4 Ό ττ β 8i o tr n. Lf "L' *Λ 1* σ ΙΛ ici + π ί * θ ιπ " χη α.π, * Α Ό in Λ ".5 θ t b νι νι Ό «"/8 U ί Ό o_ 4=!*? *$ VI l χ ί; χ tr. o«1? H Q. CQ δ Ρ? o, «g S s is Wt?! Ul *o X Ρ S"t t= ί s g o lr.g Wai t 5 X) V Λ. b X o w t. X u o t S i S 2 t= _ y 1 o D W κ 8" S *Λ 1«τ VI _: cr VJ. S 2 N f t= * w Ό t t=" β X) * t ί VI ρ ΰ * =t. F Η b = «α * S c. σ 5 Q. _ t t= 1=

18 Ν. 6/ Μρνάς Πσότητς * se o * o * _ P p * o o o Υ I 11 1 ] Κ Ρ Η ι V θ Ρ Ε. ι Ρ. " Ρ 1= α Ρ o 5 5 θ u Ρ Ρ Ρ w CQ _ CN Ν Ν n ** fs (N N ro ro ro LO LO Ρ P,c 12 S! S J. " " c P o J? _2 CQ vo N t S N co ro ΙΛ1ΛΙΛ δ tr ΰ Q t χδ CN IN Γ ro en if v W O K 9 Ρ *. Ρ Λ S S P:. Ρ Ρ : α ϋ *: N ro PO LO LO to O O NO O.. Ρ o *r «J 1 Win 'it*="o * se ρ ξ: 9 δ S 2 LUQ* Τ* oson CNVO NP J ~N r» P w oa cr Otf (N to ~* L.fs 2. i & * go»2. 5 O t Ρ. g α β Ρ Ρ 2 Ρ U» ( D 8 ϊ * " ί 2 2 ήά?..; &Ρ υ b S * ϊ J Λ «* o S x i ~ go ρ κ ΐ *e.. t=. if, ' ' l H SiJ:. ;»o '.. = Ε. 2 a x * 5i.i CL X ν * u ί= Ε" n Ι ί l O X a XO u WCDy X.P 9 LU Θ

19 697 Ν. 6/74,_ o c η t η χ. ΰ υ ι LP α eo. π Ε. υπ t η o.scr e 5 t w CL-a 9 t δ? SO OS os os os s o on os as. Np s ' Sp. u\ 1= υ» Ό Ό Λ..Λ/«"β " Ρ 'js.is Ρ «π ϋ W 2'.r? Ξ. ίζ Ρ yrt» β β, C/ * * Q. P 4τ 5 g Χ * QLog «* η 2 *=" ' τ) Ό 1 t w Α * * S J= = *β «2 * β * «2. t u σ «="Ρ Η!* * Ot 5t) Γ4 g»ι ic"2 4 JQ. O P Ρ t α *. Ρ Ρ ' 1 * JΓι ί Ρ- CL Λ. LT 2 * Ρ J oft ΐί Ρ Ρ.* i LHO t Ε β Χ * 1 ρ Ι ί 15 w, Ι S 2' β i t Λ ΐ «,Ε os. ν w»j ετ 2 Ρ f' 'Β ox 5 i a5 2'o t Π. «W «C" " S 9 "2 o2 Ji u u Σ ρ o a =L

20 Ν. 6/ I I 1 I I u SO o o,_ to Ε Ό α Χ ν xo \β $ U» ι_ U» l sp OS. sp ΙΛ sp sp os IA N? ff S? cot s? OS OO. η υ» cr &». W «j» Ε Ι «J» ιρ c cr» Ε ί α UI 8 Χ δ* _υ U 5s * «5 2 UJ Θ Q CL? ι η α 5 2 S.o _ί * t,. GO LP' CTi u lissl ~ UJ *» " u δ io fa io 'O * 'U u vi 1 K w 1. o ol'o ss i J. 1 so OS cor \Λ U* ' «u lo t _r S u ~ u 'W (O.._._ X'S 6. δ c sp OS in u spas o» r _ sp ro c* r s o " ".. c.g ot w» «C tf»c t!.g.g ;c " 5.. τγ Ρ «5 a Ίί " ι.2: 'Ό t Μ O u «I. y- sp «is νβ «j» ' w y- UI sp osv» r «. Jtf C* V sp in U» «K sp on o *s» H i J, _ w. β ν. C" o t «'. 5 S fr gs. U 1 Κ u, w c o'g «MJ h w» u h Sp vo tr* «Ul l Q r = 5 ST 54 «o rr?r Ε u W k Φ * "* c χ κ c & V'E 5?; w u κ s OS νβ u» «t- η OL OMl) t 41 u O I X E cu» ex n 2 «ui "5 = o o g u EMJ?.Q. Jf S.

21 699 Ν. 6/74 I./" " u Η «.,'ttj υ ϊ~μ s.s.s. g * ' So UJ Ν? s D s s Ν SP ν Ν «s» «' ' Ρ α CD s. s sp SO Ν ΝΡ \ s ΝΡ s co s s s P s s NP s v N ffh* o o s 5 ". Λ *~ fa st b «5 fr :± w ct.2: = XJ. «? * 2Γ OL o *»» t 2 o g ό *:»oto S JO C + al.o ii I «+. "β ϋ xr to, '«b ζ :Λ u J o y a ICT P u.+ ' β. SET i" ζ ; + Ρ u Q. X alsij r.. O? '" t «w +" t «u Ϊ s CD.5. tt ' "*" u β : 1= Ε β st; ΰ t 5 4= D? si I cx! f ί; ζ ί. io c Jo " 1 '. S «υ TL r i St * A u S wg S,5 "S α ϋ w t! CD 2 tco. o b y u b 25. t «ε= a fto *i»ϋ J UJ to t. o CD _ τ; it p a ι a *= ί t Ι t t= b ξ wo ϋ tio υ w CD a * w UJ Η o + c p" ί?8 «J». = 15 a ϋ w o o D. W

22 Ν. 6/74 7 σ _ 2y Q io Ν? 8 '. α ιρ o r, ΝΡ s» s s So* _u D f l 5.KJ SF, Q_? 5 2 _., 2 a o l τ: ηβ_ = a u. Q..O.,c 1 β os 'S" ill w ": 2 o D S y! δ 5 δ. r 9b. 1,9:6 u S P. «C to ' Ι Γι Sc ;C ζ, J$ g LPS Q.. =, 8" Η x i c a. Ιιϊ S 'tr fc. o8.o κ O. 8. υ * 2,ϋ Φ. S. P"? u«ϋ _ Q. cr 2 κ = 2 ex Ϊ ΐ υ u μ.. α ι~ί cc e. D O Q. ζ" «, " :cr, t=. σ l.lp _ ft w Zr S κ ι Ε 6 Θ 2

23 71 Ν. 6/74 Ό χ t 9 9 s» s s «8 OS (A SO N OS os " 2 χ» 22 = it.oc x) Ot βΰΐ Λ o * t) u iv u Q in Ό = 2 x p σ xg +: Win t 5 5 xi «l?? : '* Γ Έ» «Oin ; '.«la _, u. o χι sr β 2 a "* c sr β _ t) _ " b ϊ «σ a σ e t) * β J «W t * D Θ r «J* θ 2 χ O *5C" JQ. w. " X 5 XI 2 If O Q. X! _, tour 2 ~*o 2o ΙξΗ w ΐίl w H 9 5 ig? ϊ 2ίθ:Γ 5 Q.' S o? :«b = * = jof S 5 Ό 5 =1= =ί_ Ό y * Τ y. & ι sui i_n.2 9 β* v uv o t D g ζ:*» g * rt Q. it j =L ogg 5 g y P x K 2f" 'O ~ * w. U: ι r p? i sp ft ΰ * 5 o t y 5,o r "

24 Ν. 6/74 72 I I to o 1 LP ι "Ν? in *~ LP \r "N? NO N LCI nin h LP ρ ί W LP α c 1 α uu 1= 9 ' ϊ Η α; α, * ί δν. u«s Q f i«'i it *» o.g "=" χ.= β y Q.. gc _. g p~g δ " LP g. :t LP 'C.Q, * o. =Z, si ι. σ * a u LP Q.9 D *2 *.ao. c Ε a g ξ t D S χ xz lllo: CiO C" " = rl a :cr * ' LP h LP LP -. 8.S α S 5 Q. 8.! ~. c x 2 S' : CJ :» o o * Ζ t Lfl N? or* er τ ~v "N? s * V in :2.» 5 in t *Ν a Ι η Ρ a _ * π. η LP» y LP '» LP l 7 χ ι *o «θ GL Ρ Η. LU O *N? o oo σ ~o ~o. 9 g b a fc T»= S _. w S E fc Κ r o t "N? s * in o *N r* P o *C r «Τ

25 7 Ν. 56/74 «ν χ χί* χρ χ " «Χ, χ fts s * s * χ \ v p O** s * $? s«; % 8 *s s νξ i? i5 5? H; ν» SP SP V~ Ν? STK D* «rv Γ?** s.. *' Ξ Ξ ~5 4 SP S? siilcfiiiϋ f*f I**! lift*.. giiit*f# S.eo & β δ =* JI B 5 J os jlb «5$: 2 * 2. 4* τ*

26 Ν. 6/74 74 ΔΕΥΤΕΡΣ ΠΙΝΑΞ Κλάσις ή Είδς Εμπρεύματς ΔΕΥΤΕΡΝ ΜΕΡΣ ("Αρθρν Ι (β).)" Συντελεστής Φόρυ Παρατηρήσεις 2. ινπνευματώδη 1.5 μ'ιλς κατάγαλόνιν «πρυφ» Έν περιπτώσει παραλαβής ζιβανίας έκ τν απθηκών τΰ Διευθυντύ της 'Επιτρπής 'Αμπελυργικών Πρϊόντν δια σκπύς άνακαθαρισμϋ ύπό αδειύχυ ή εξυσιδτημένυ ίνττνευματπσιϋ Β' κατηγρίας, ό 'Υπυργός ικνμικών θά, έπιτρέπη τήν παραλαβήν, άνευ πληρμής φόρυ, τσσχχύτπς: πσότητς, έτη πλέν εκείνης δι* ην ό πληρτές φόρς κατεβλήθη, ήτις κατά τήν γνώμην τυ αντιπρσπεύει τόν μέσν δρν τών απλειών αϊτινες δυνατόν να επέλθυν κατά τήν διάρκειαν τΰ συνήθυς ανακαθρισμύ ταύτης. 4. Καπνός βιμηχανπιημένς (ύπό μρφήν σιγαρέττν ή άλλς πς): (i) κατεσχευασμένς έκ μη βιμηχανπιημένυ καπνύ πανυ πρϊόντς ή κατά 1,17 σιγα.7 μίλς κατά* όκάν τελειμέραχθέντςέντή Δημκρατί ρέττ (ϋ) κατασκευασμένς έκ μη βιμηχανπιημένυ καπνϋ τύπυ Ανατλής (Τυρκικός, 'Ελληνικός καΐ παρόμιι τύπι), όσης έπΐ ττ} εισαγγή τυ υπόκειται εις δασμλόγησιν κατά (α) τόν συντελεστήν γενικϋ μίλς κατ όκάν τελειμένυ δασμί), πρϊόντς ή κατά 1,17 στγα ώς ύτς δείκνυται έν τ Τρίτ Πινάκιρέττ (β) τόν συντελετήν τΰ δασμύ πρτιμήσες, ώς ύτς δείκνυται έν τ Τρίτ Πίνακι. (πι) κατεσκευασμένς έκ μή βιμηχανπιημένυ καπνύ, πλην τΰ έν (ί) ή (ϋ) αντέρ περι. ριλαμβανμένυ, δστις έπΐ τή εισαγγή τυ υπόκειται εις δασμλόγησιν κατά (α) τόν συντελετήν τΰ γενικύ δασμύ, ώς ύτς δείκνυται έν τ Τρίτ Πίνακι. 5.8 μίλς κατ' όκάν τελειμένυ πρϊόντς ή κατά 1,17 σιγαρέττ μίλς κατ' όκάν τελειμένυ πρϊόντς ή κατά 1,17 σιγαρέττ

27 75 Ν. 6/74 ΔΕΥΤΕΡΣ ΠΙΝΑΞ: συνέχει Κλάσις ή Είδς 'Εμπρεύματς Συντελεστής Φόρυ Παρατηρήσεις 4. Καπνός, βιμηχανπιημένς (ύπό μρφήν σιγαρέττν ή άλλς πς) συνέχει (β) τόν συντελεστήν τϋ δασμύ πρτιμήσες, ς ύτς δείκνυται εν τ Τρίτ Πινάκι μίλς κατ' όκάν τελειμέ 1 νυ πρϊόντς ή κατά 1,17 σιγαρέττ j Ι Έπΐ πλέν τν αντέρ συντελε στν επιβάλλεται φόρς κατά τυς κάτθι συντελεστάς : Συντελεστής φόρυ κατά 2 σιγαρέττα 'σάκις ή λιανική τιμή πλήσες δεν υπερβαίνει τα 19 μίλς κατά κυτίν τν 2 σιγαρέττν ή 15 μίλς χατά κιττίν τν Η σιγαρέττν μίλς Όσάκις ή λιανική τιμή ττλήσες ύττερβηίνειτά 19 μΐλς άλλα δεν ύττερβαίνει τά 25 μΐλς κατά 2 σιγαρέττα 5 μίλς 'σάκις ή λιανική τιμή ττλήσες ΰπερβαίνειτά 25 μίλς κατά 2 σιγαρέττα μίλς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 27/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 166 της ής ΜΑΙΥ 198 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) (Άρ. 4) Νόΐμς τϋ 198 εκδίδεται διά δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'..

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'.. 40 Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων (Συγχώνευσις μετά των μισθών μέρυς τυ τιμαριθμικύ επιδόματς) Νόμς τυ 1967 εκδίδεται δια δημσιεύσεως είς την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94 E.E. Π. Ι(ΙΙ) Α. 290,.7.94 167 Ν. 67(Η)/94 πεί Πϋπλγιμύ τυ Πνεπιτημίυ Κόπυ Νόμς τυ 1994 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημείδ της Κυπικής Δημκτίς ύμφν με τ 'Αθ 2 τυ Συντάγμτς. Αιθμός 67(11) τυ 1994 ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Γ Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ U ίβ»ι I ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση Αύσεις των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Α ύ σ ε ι ς τ ω ν α σ κ

Διαβάστε περισσότερα

! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0

! #$%&'( )(! $*&+,-(.//0 ! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0 1 2! " "#$"$ %&''( 3445& 666 "3(475("45( "3,(&6 6685 ' ))*$ + + " #, " $&''(+ "-)". / / /. +- 0 1 /2 /. +-$3 2+- 0$!4 $ 1 3 0 $ /. +- 0$ 0 $ 1 3 +-30$ 1 $ 5!4 0 $ 3 /. + - 0$

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4550 Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013 245 Αριθμός 187 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW.

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ ΠΑΙΑΑΓβΠΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λ ZJK * Η\ίτν ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW V % iiir^ff TlIS C? IV ftepo, θ» H-C = = C f y ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Αριθμός 4628 Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Αριθμός 5558 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (1909-1912)

Η ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (1909-1912) Η ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (1909-1912) Η συνταγματική μεταρρύθμιση του 1908 στην Οθωμανική αυτοκρατορία, τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο, δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-1. του rιάννη θεοδώρου

Μέρος Β ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-1. του rιάννη θεοδώρου 181 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-1 του rιάννη θεοδώρου (Τακτικού Καθηγητή-Α ΤΕΙ Λαμίας) Μέρος Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Μιγαδικοί Αριθμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Διανυσματική Άλγεβρα ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Αναλυτική fεωμετρία ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: Στοιχεία fραμμικής

Διαβάστε περισσότερα

e*u βίβλίυ IMTkl-jlllUlV

e*u βίβλίυ IMTkl-jlllUlV e*u βίβλίυ IMTkl-jlllUlV EOvimJ και Καποδιστρίακΰ Πανίπιοτι^μιο Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΔίΑΠΟΛΙΤΙΙΜΙΙίΗΙ ΑΓΟΓΗΪ Αθήνα 2007 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας 1: Μέτρο 1. 1: Ενέργεια 1. 1. 1: Πράξη: Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη

Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη Product Development Process Προγραµµατισµός Προγραµµατισµός Ανάπτυξη Ανάπτυξη Ιδέας Ιδέας Σχεδίαση Σχεδίαση Συστήµατος Συστήµατος Λεπτοµερής Λεπτοµερής Σχεδιασµός Σχεδιασµός οκιµή

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. Επίμετρον

Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. Επίμετρον Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. Επίμετρον Νίκος ΒΕΗΣ Δελτίον XAE 6 (1906), Τεύχος β', Περίοδος A' Σελ. 49-120 ΑΘΗΝΑ 1906 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΆΦΩΝ ΚΩΔΊΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν)

ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΚΩΔΙΚΟΣ: 4315 Τρίμη νη Έκδ οση της Ετ αιρ είας Κλ ι ν ικής Μικρ ο βι ολ ο γίας και

Διαβάστε περισσότερα

συγγενικών' δικc/ιωιjάτων στην κοινωνία της πληροφόρίας»

συγγενικών' δικc/ιωιjάτων στην κοινωνία της πληροφόρίας» . Ε.Ε, Παρ. 1(1) 2131 Ν.128(Ι)12004 Αρ. 3850,30.4.2004 Ο περί του Δικαιώματος 11νευμαΤΙΥ.ής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιήτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεωι με δημόσίευ'ση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U

K s EEMI D U EEMI LMI. H(M) M + M n. dm dn O D D EEMI D U D U " #%$&' ()%$* -,5%8:>@?BCFE(GIHIJ*HL>?*QR?FSTC8HVWVYX?F@[\Q]^C _,`HVYa%b>c:S>LS@[: edgf-hfifkjlihiymbnpo8qrjlifkjhstq (jmnvuxwryziw f{jlhstq uxw m q VejlHI}GIG(m ~i-hijlhi}wv }igi%ƒ*q,hi}q WmBnpuxw `-,}w

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟ 181(I)/2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ. e-learning" "Μοντελοποίηση Υφασμάτων και. Ιωάννη Α. Πέππα ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ 2010 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ. e-learning Μοντελοποίηση Υφασμάτων και. Ιωάννη Α. Πέππα ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΙΓΑΛΕΩ 2010 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΩΣΤΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ "Μοντελοποίηση Υφασμάτων και e-learning" Πτυχιακή ε ργασία του Ιωάννη Α. Πέππα ΑΙΓΑΛΕΩ 200 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ "Μοντελοποίηση Υφασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Π.Α.Κ.ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ) ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Äïýêáò Ðáíáãéþôçò

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ HaSO 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ηλ/ο,'-SE' C a H 2 O 6 HaP 0 * 6-» H - c. < Ζ + Ι O O O C a Η5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΑΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα