ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 6/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ της 26ης ΑΥΓΥΣΤΥ 1974 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τΰ 1974 εκδίδεται δια δημσιεύσες εις την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνς τ "Αρθρ 52 τυ Συντάγματς. 'Αριθμός 6 τυ 1974 ΝΜΣ ΤΡΠΠΙΩΝ ΤΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΜΥΣ ΤΥ 197 Ή Βυλή τν 'Αντιπρσώπν ψηφίζει ώς ακλύθς : 1. Ό παρών Νόμς θα άναφέρηται ώς ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τυ 1974, και θά αναγινώσκηται όμ μετά τν περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες Νόμν τυ 197 (έν τΐς εφεξής αναφερμένν ώς «ό δασικός νόμς»). 2, Ό Τρίτς Πίναξ τΰ βασικύ νόμυ αιά τυ παρόντς τρππιείται δια της άπαλείψες τν λεπτμερειών εκείνν τν δασμλγικών κλάσεν αύτΰ τών πίν ol αριθμί αναφέρνται έν τη πρώτη στήλη τΰ Πρώτυ και Δευτέρυ Μέρυς τΰ Πρώτυ Πίνακς τΰ παρόντς Νόμυ και δια της αντικαταστάσες τν (α) δια περίδν αρχμένη ν την η ν Μαΐυ 1974 και λήγυσαν την 11ην 'Ιυλίυ 1974 διά τών λεπτμερειών αιτινες αναφέρνται έναντι εκάστης τιαύτης δασμλγικής κλάσες έν τή δευτέρα, τη τρίτη, τή τετάρτη, τή πέμπτη, τη έκτη, τη εβδόμη, τή όγδη, τή ένατη και τή δεκάτη στήλη 1 τυ Πρώτυ Μέρυς τΰ Πρώτυ Πίνακς τΰ παρόντς Νόμυ' (β) από της 12ης Ιυλίυ 1974, καΐ εφεξής, διά τών λεπτμερειών αΐτινες αναφέρνται έναντι έκαστης τιαύτης δασμλγικής κλάσες έν τη δευτέρα, τή τρίτη, τή τετάρτη, τή πέμπτη, τή έκτη, τή εβδόμη, τή γδόη, τή ένατη καΐ τη δεκάτη στήλη τΰ Δευτέρυ Μέρυς τΰ Πρώτυ Πίνακς τΰ παρόντς Νόμυ. (679) Συνπτικός τίτλς. 57τΰ τΰ 197. Τρττπίησις τ Τρίτυ Πίνακς τΰ δασικΰ νόμυ. Πρώτν Μέρς. Πρώτς Πίναξ. Δεύτερν Μέρς Πρώτς Πίναξ.

2 Ν. 6/74 68 Τρππίησις τϋ Τετάρτυ Πίνακς τΰ βασικύ νόμυ. Πρώτν Μέρς Δεύτερς Πίναξ. Δεύτερν Μέρς Δεύτερς ΓΚναξ. "Εναρξις ισχύς τΰ παρόντς Νόμυ. * Ό Τέταρτς Πίναξ τυ βασικύ νόμυ δια τΰ παρόντς τρππιείται δια της άπαλείψες τν λεπτμερειών τν δασμλγικών κλάσεν ύπ' άρ. 2 καΐ 4 και TTJC αντικαταστάσες τν (α) δια περίδν άρχμένην την ην Μαΐυ 1974 καΐ λήγυσαν την Π ην 'Ιυλίυ 1974 δια τν λεπτμερειών αΐτινες αναφέρνται εν τη πρώτη, δευτέρα καΐ τρίτη στήλη τυ Πρώτυ Μέρυς τυ Δευτέρυ Πίνακς τυ παρόντς Νόμυ' (($) από της 12ης 'Ιυλίυ 1974 και έφεξης δια τών λεπτμερειών αΐτινες αναφέρνται εν τη πρώτη, δευτέρα και τρίτη στήλη τυ Δευτέρυ Μέρυς τυ Δευτέρυ Πίνακς τυ παρόντς Νόμυ. 4. Ό παρών Νόμς τίθεται έν Ισχύϊ άπό της ης Μαΐυ 1974.

3 681 Ν. 6/74 ν β έ Χ o P I=F α _, 5 Υ. y o o Ρ o P υ» *r si Ρ b t κ/» «ρ 'CT Θo o. c J If.' o *o _ S so CN ρ (Ν so «S (S so _ ρ fn r o ρ ro r». rs ρ Γ»ϊ t». CN ρ fn t*. κι 2 Π W + C Η. UI Ζ W +~ I u ~ α (S * % 1 Ρ Ρ β '6 + W w Ό U. 1_, «1Λ S2 w 2 P uo icter y ;* σ GL 5 UJ Ί5 Ϊ? ρ β β «e * * a o Q. t Ul to il I Λύ Q. U 1=. ί b ' W b o. t P β*σ «.* χ» W χ ΙΛ α % ρ α Ρ 1* s ρ 'S Ρ su sc" ρ" 5 CDS «Ν ΰ so ϋ ρ Μ =" IS s ρ 5C su 5 i.. Χ ; " Ρ. s f» ρ α δ s trs τ» ΰ a ϋ. t πια καΐ μέλασσαι, ά εχνήτώς Κεχρσμένα, ιν χυμών όπρών τών ρόσθετσν σάκχαρίν είς ργίαν 2 ** su «x*j p Ρ O g O O C Η Η Q XK Ρ b Ρ Q.O P O * i l Ρ χ S. u t= ~ θϊ ρ w ίτ Ρ β si a ' P IB χ s? I? w o o SO so t % '2 S UP b a U) a b UJ ρ u «u o * u» ui to» ς δ «s so Μ NP τ** " ΰ w CL σ χ b w S. αι θ σ» 21 S S5 σ orb c»o vp h» Np Np s " ts, t P P.

4 Ν. β/ A LP Tog Ε Σ.Ε *- Ό ΌΌΌΌ.5.«««..,. σ σ β β. σ * si 'D. Μ Μ c θ _ ύΐσκυ Τζιν Λικέρ Κνιάκ Βότκα Ρύμι Λιπά. η σ f w - u. ϋ CUO u 2 «2. ι 2 a SS UlQt 4ί". e gosul oj ι, "g (r δ i o.. t :i t Π 5 «Ι 'MWXBS y t= t F S a s5 t C «: o r uffl i 5 5«σχ y *U _ί * e» *" ui α "7 " ~ " 'Φ " "Γ rs «Ν NSPtNr*«LP ί _ o o St i si si i O ' St C. Q_ t «c o 1= 1 V.U» CD CEL. CD oc o J1 ί O «_, ΙΛ l a * si κ 'L e «* ' «ε Q St h «fts. 5 g So " O I _ 2*' e'o it go" r* (Ν ί r* Γ* η ΓΜ «Ν. «η * «** StSI Hi SI s» l J* tjf r UP,. W VI' "=t i* : L 5 ' c'ag.e NO _se a"» «P si s» si ' ** tr «J*...tr j. $ a β aig. {:, g «OBI S* S SI K s* SL'? ι If *7 5 ι» α =» S L e a 8 tis. t. t=" 2 " CL «««is Q O D i n * s kvl 5i W H a Ζ S Jt 1 g " goa t * st ϋ 1 "U a o. CI r«i * u g : : si "SrST ~τ i S ι» So & 51

5 68 Ν. 6/74 (ΝΤ α* * &* (Ν (Ν (Ν fn ft, ro Γ ίό Γ ro ΓΛ no to tn win Τ in \θ ΙΛ 1/1 LT) \o NO N s \? so N? J* 9 N S? so tfn N N *. NO \ \ ' ϋ =.? «J' if ' "M'va i σ» JET σ g «i H P t H β * p «.? g b C ~. U» * «. = if 6 * s * PI P X ί X CT S "Ό t $r* θ es. ϋ ; i.sfs log S:J 6 X fflxo *)4 w & χ =L«5 ι * II IS α * a 4th ί. ΰ _. 5α «JQ t QL «ί β y «* Q. Ρ S' 5 «s c c1 icr, Ό u.q w = y X

6 Ν. 6/ Ό Ό cr «. c V/ Lf ai σ. 2 cy _* τ L 2 u»j l O Γ Q. U o ρ * u» olto» in r* r ΙΛ J\ α* av τ «ΙΛ lit in JS r»cn '«Τ Τ ΙΛ LTI in a» H r to fm "ί * σ* CD w l_ τ 2 r s» r*» «5 LCI LTI to., υ» fe σ 9*S ϊέ U» «j» 'Ξ'ξΓ' παϊ νμι νότητ Λ UJQSji "Ν Ν (Ν "Ν? IN ιλ N? "4 vo os κτ N to 8 ιλ tn J «t f «Μ τ "N? in r* Ί.IO eo sr N? N N I " «:*.! ΙΈ r si ' wclso '2 =?~ U I uj.. w e o Λ β " β?.. Ϊ Ϊ Ε to J Θ Ι a σ a t W β L u Sf I. 2 I a β ί o, I _, δ o's a. Q. 2 9 u Ρ u Ι ε, 5 8 Η χ Η W S U.S22. n_ ε 'got 5 6 * i 1 \y 2,υ w = Ρ U j Ρ.S 9 "β* u» n w Tl 'U κ i* h :u» w c Ό V σ 5 f t w 2 Q. v/i 6 Q. o Π 1 Ρ σ ρίo w HiO 2 O O :u g it v _. o W «pig si sc io,_ Q ; P" κ) κ _ ab κ. x.φ, u to 2. o» I h. * «Ό IN ro σ τ

7 685 Ν. 6/74 ι. g S * ~ϋ Λ!5. :θ?*. υ» w» u 1 ZLOZl O Η Λ * Ι \ "1 Λ Κ V.Ό ί Λ otflt t S t ι/"ΐ tf J/ I Q ν = ΐί κ 5 Χ «Ν * Ρ4 *D Ν Ν ν Λ Np ν? V.O "Ν» ν_ρ ν Ν. SPo \t s s s OD W s * αθ ιχ) + «α s \ s co «'5 u) ««η s s s spsp i*a ΝΡ ΝΡ ΝΡΡ SP ΝΡ sp τη *τι op ro p τ' rn in tn % AN 4 oc in in ui sp vp sp s s «oi ' c* oi sp *} $ W l I 4 *- o c* o 8'O.fflo.o S9 2 ««2 8 S1 5LS. _ Ε g =1 I a sits s sif ii? g 2 41 Iffsl -U*tti$ U'iiJ ill fit ΪΊϊ sitk!?!?? S S MI ίί 111 if4 f= i g iliif* 1 I a stj!i ns ** i l llslhi S4Ml?l \* * %\MVk% Ills U% ill.sa ifso,2.8 o ro o 1 " S 9 to ic=»s"»s *S Σ t Ί t o. CI }ί t= qrg Γ* J5 π t? Σ Η " X tcr 2g

8 Ν. 6/ *8 «θα w *«icr **'.w J t " β t «. j, ρ Η * ι τ _ σν Ν _ ν (Ν Ν ν Ν ΙΛ fn LO _.. r c* «Ν t. Γ+ Γν α u O L_ NP oo P. "Ν? "Ν? vo ocr P vo NP vo α ; =L h α LP 'tr O Η. u» S u 2 κ W \j crie u Μ * ρ 'α er t J Χ Ν? Ν? vr N? α "Ν? s to N ΙΛ NP N co ΓΝ. N? co I * Np. 1»» N? (N, NP r«s N? rvv : S"u & ou ϊιβ α cr» N? Ν? OrN N Ν N? co N. N?. " N? fs. "Ν? IN»

9 Ν. 6/74. Q. ". s» νρ *» s eo Np so t Np sp o so NP Ν? s Np s Sp * O fc J *o. D = L» κ si cr w = * 5 θ.gu»?*r* α t : s vi Ϊ «CL 5 28 o * S _ *ΐβ? _ απ Κ h «*. O._. Ό * Ρ cr *.«Jf g" δ. "8* " F 5 *2 κ * Θ aa is br" w jfr Lg. «Ή ; "'. «t 2 1; «c 2 u eo. Λ Λ...2 Ό 1 o'g δ?.9:λ. S2rS κ w» ««Τ fs5 Xsi «,Η if ic o a ι tp ' W «s ''2 g. 4 lo Uo % =. CL a «s«.. "~ C" t! u 5 Έ Je «i: a S. = OiO O O 9 l :C I! Hi S Q. X ue Λ S «β u»" η OS * Η l tb 5 Θ

10 Ν. 6/ ν ρ..» θ ιδ «ay Q to O J 4 Ζ Β & δ s s * s. * 2"w 2. Ι LT «ν Wif t α Ρ «Χ.!5 «. uiqiai..5 s s CN LP ι s co ν s «r τ s r * w ' t ~ * if DO.2 fit» er 2. Q. χ o~ itfs.fi 1. g a;o f g 5 6 a 2 Ξ χ«βτ 5 &1. scr X (O sw Q.D Θ Λ "i U 1 ί= «9, ( β ι= 5 =L"?.._ ϊ! D _ e. 9 S Ώ =' * a * α _ w 5 δ 5.2 * «2 χ xto e, w ι ρ " P. θν 5 *.FT j» 7 "S" ΰ α δ\5 α * τ\ si, β δ" JL",ξ 2 9 2, 6 / * ~ ι** η ν?; χ.τ 1 2. a Ι Ι s'ls* 1. 9 b x ' _ 5 y_ io t a *» e r q Q. O o" 2 & ΰ ( κ Ρ w 2 υ»2. W ι ioioio.i ι u t " P s t δ ΰκ 2o σ u* t * 'ol α_ Ό" ι S *S 2 ΰ Ν5 2 2 α «W ι Ό 2 i "

11 689 Ν. 6/74 «s δ S Ν NO SO sp ην. Ρ in so *.»r. «Ν? *P s on NP sp «CD sp sp «t f κ) 5. * = ft I 2 "2 t 2 W H O j _, x '2'2 o S" io 2 t 2 5 δ «ϊϋ" 2 wd α g "US " * "5. I 2 b. = ui o* Α g *. «o T α Η 5.g c g 2 W P δ,* 5 ΛΪ t 2 «r»» Jz s Z «re* τί * * t a β **». Θ!, R/ u» i S ξ Q.2 " *Ξ? * 2 uj oi ρ ι tr w * a =to Aitr *.aftg Js o. S I!S *χ l i * u ΕΦ t= ϋ S «β t.s «o. 2 o 2 o *= W fc ' β Q. t= I 1 sif.. fit ι H S.6 «* UJ Q. OK

12 Ν. 6/74 69 υ» W Ι θ. u OH (S sp NP NO cr* σ* "«Τ». ψ to Ό α 12 as» 8 α ZL σ δ If U1A.fr toc " Q.O ** "*~ «if o oh *.σ X ι. Ul 21 Γ 2ϊ: =Ί J J δ 5 * 2 2«&. Q 1 fo,? DCS o. * w bi ι * J Ul io t σ t θ a c o τ " Ό So o.. Ν» NO Ν tf* QV tfs OS s NP Ν? Ν? tfn tfs # S «N NP 55 BC- O O t c Χι» Q. b i t t S 2 σ to 5 ~ U5 S 1= S * =" -"S * o ίί? " fc 'S o * 2 * O b 2 s Q.. _, «;c t= w» s o lis bi u o o if 5 2ΐ Σ w S S..S = f VsP =?2 ιλ 2ό la "1 stjg 2 = 1 vp t 2; ciiiu» σ r w.. b Ϊ O ui t σ t ". χ tcr t y 2 2* &i«! Ji g. f S $ g *»» P 2 9 o E' 2 Ό χ ""Ό io s"s S rt. S o 2 I' δ t UJ t P CQ.»

13 691 Ν. 6/74 " * τ* α * " Κ 2 assise δ 8. Β. Ιί **» «a

14 Ν. 6/ ΔΕΥΤΕΡΣ ΠΙΝΑΞ ΠΡΩΤΝ ΜΕΡΣ ("Αρθρν (α).) Κλάσις ή Είδς 'Εμπρεύματς Παρατηρήσεις 2. ινπνευματώδη. {.5 μΐλς κατά, γαλόνιαν «πρσύφ» ' Εν περιπτώσει παραλαβής ζιβανίαςέκ τν απθηκών τΰ Διευθυντύ της 'Επιτρπής 'Αμπελυργικών Πρϊόντν δια σκπύς ανακαθρισμύ ύπό αδειύχυ ή έξυσιδτη μένυ ίνττνευματπιϋ Β' κατηγρίας, ό 'Υπυργός ικνμικών θά έπΐτρέπη τήν παραλαβήν, άνευ πληρμής φόρυ, τσαύτης πσότητς, έπΐ πλέν εκείνης δι' ην ό πληρτέας φόρς κατεβλήθη, ήτις κατά τήν γνώμην TQU αντιπρσπεύει τν μέσν όρν τν απλειών αΐτινες δυνατόν να επέλθυν κατά: τήν διάρκειαν τυ συνήθυς ανακαθρισμύ ταύτης. 4. Καπνός βιμηχανπιημένς (ύττό μρφήν σιγαρέττν ή άλλς πς): (i) κατεσκευασμένς έκ μη βιμηχανπιημένυ καττνϋ παραχνυ πρϊόντς ή κατά 1,17 σι.7 μΐλς κατ' όκάν τελειμέθέντς έν τη Δημκρατί γαρέττσ. (ii) κατεσκευασμένς έκ μη βιμηχανπιημένυ καπνύ τύπυ 'Ανατλής (Τυρκικός, "Ελληνικός και παρόμιι τόπι), δστις έπΐ τη εισαγγή τύ υπόκειται είς δασμλόγησιν κατά (α) τν συντελεστήν γενικσϋ μΐλς κατ' όκάν τελειμένυ πρϊόντς ή κατά ί, 17 σίγα δασμϋ, ώς ύτς δεί κνυται έν τ Τρίτ Πινάκι. ρέττ (β) τν συντελεστήν τΰ δασμϋ πρτιμήσες, ώς νυ πρϊόντς ή κατά 1,17 σιγα 5.8 μΐλς κατ* όκάν τελειμέ ύτς δείκνυται έν τώ ρέττ Τρίτ Πίνακι. (iii) κατεσκευασμένς έκ μή βιμηχανπιημένυ καπνύ, πλην τΰ έν (ί) ή (ϋ) αντέρ περιλαμβανμένυ, όστις έπΐ τη εισαγγή τυ υπόκειται εις δασμλόγησιν κατά (α) τν συντελεστήν τΰ γενικύ δασμϋ, ώς ύτς νυ πρϊόντς ή κατά 1,17 σίγα μίλς κατ' όκάν τελειμέ δείκνυται έν τώ Τρίτ Πινάκιρέττ

15 69 Ν. 6/74 ΔΕΥΤΕΡΣ ΠΙΝΑΞ. συνέχει Κλάσις ή Είδς "Εμπρεύματς Συντελεστής Φόρυ Παρατηρήσεις 4. Καπνός, βιμηχανπιημένς (υπό μρφήν στγαρεττν ή άλλς πς). συνέχει ifi) τν συντελεστήν τΰ δα 7.4 μϊλς κατ* όκαν τελειμένυ σμαϋ πρτιμήσες, πρϊόντς η «ατά Ι,ΓΤ σινα ώς ύτς είχνυται ίν τ ρέττ Τρίτ ΤΗνακι. "Era πλέν τών αντέρ συντελεστών επιβάλλεται φόρς κατά τυς «ώτδι συντελεστάς: Συντελεστής φάρ Kill α 2 oxyopia *σά«ας ή τιμή πλήσες δεν oisgjpsftsi τα2δμιλς κατά 2τνβρέττ 2μΐλς ή Λαχνική τιμή ττατσες ins&p ηί«ατώ2β ;μ»5 άλλα δεν uinpfoifagt TO 25 μίλς κατά 2D χα- "γαρέττα..... D ΐϊΑς USSEP ι ~. SO μ**ς «τα 2OT?papET....Τ5μ»λ5

16 Ν. 6/ rgg &*l si o Ό O _ Ό o o. o «* O o i P Λ *if to» * u» p c θα Q. I c 2* * = (Ν «* C4 5 (Ν oi f*» * q ro fs q " o q r4 r **. Ι = β c at. f w Η u Ό u L_ «1 Ή ρ S O 5*8 to 5'e Q. X e. «. ui O O Ρ LU o UJ Ρ. o u» Q. o t=.α Ό g x? J* W χ Ι t ν bi Ρ, η» Λ ii.q lir r* ;. *2 It r * α vo ; CM _ o. a X O r» o on a» Γ». Ν σ α so s *r. *ι : α_χ..2 «J» Ρ u _τ. Ρ W 2. Ξ: 5 2 ".2 ' χ S * t= b w" Γ' *~ 2 α ΰ σ J. g " W i l h t Ι «G.. Μ 2 si HE X 'α V Ul Ρ a a θ Η Η *o ". O in χ 18 s» o. o. o s». cr. P '2 Ι "6 O U) u Ul κ Ui OS. o ul u Ul. \J k p: s vo. nron on cr t»». v u» O. X b Λ Ρ. Ι.» α y» s si 'cr o g L_:o rs S5 s os. a o o a Ρ δ α

17 695 Ν. 6/74? α σ σ α σ fs ΓΊ *" LO \β ν τ! τ τ τ Ν ti r*i ri Ν ri ri rn β VI ' β * «al e 2* Γ»* VI. *. ' j i g 16.5 την 16.5 τά 1 1 α? S. S 8 VI O ΐ 1; a «5 D μ.ϊ*!.ΐ. δ? S?. ΰ π 2 : Q. t t= 5.Λ. a a «νι ρ St *. Ε Λ W? * JJ» * c ja t=su β ' XJ. 4= w. 1. a υ* β 4 Ό ττ β 8i o tr n. Lf "L' *Λ 1* σ ΙΛ ici + π ί * θ ιπ " χη α.π, * Α Ό in Λ ".5 θ t b νι νι Ό «"/8 U ί Ό o_ 4=!*? *$ VI l χ ί; χ tr. o«1? H Q. CQ δ Ρ? o, «g S s is Wt?! Ul *o X Ρ S"t t= ί s g o lr.g Wai t 5 X) V Λ. b X o w t. X u o t S i S 2 t= _ y 1 o D W κ 8" S *Λ 1«τ VI _: cr VJ. S 2 N f t= * w Ό t t=" β X) * t ί VI ρ ΰ * =t. F Η b = «α * S c. σ 5 Q. _ t t= 1=

18 Ν. 6/ Μρνάς Πσότητς * se o * o * _ P p * o o o Υ I 11 1 ] Κ Ρ Η ι V θ Ρ Ε. ι Ρ. " Ρ 1= α Ρ o 5 5 θ u Ρ Ρ Ρ w CQ _ CN Ν Ν n ** fs (N N ro ro ro LO LO Ρ P,c 12 S! S J. " " c P o J? _2 CQ vo N t S N co ro ΙΛ1ΛΙΛ δ tr ΰ Q t χδ CN IN Γ ro en if v W O K 9 Ρ *. Ρ Λ S S P:. Ρ Ρ : α ϋ *: N ro PO LO LO to O O NO O.. Ρ o *r «J 1 Win 'it*="o * se ρ ξ: 9 δ S 2 LUQ* Τ* oson CNVO NP J ~N r» P w oa cr Otf (N to ~* L.fs 2. i & * go»2. 5 O t Ρ. g α β Ρ Ρ 2 Ρ U» ( D 8 ϊ * " ί 2 2 ήά?..; &Ρ υ b S * ϊ J Λ «* o S x i ~ go ρ κ ΐ *e.. t=. if, ' ' l H SiJ:. ;»o '.. = Ε. 2 a x * 5i.i CL X ν * u ί= Ε" n Ι ί l O X a XO u WCDy X.P 9 LU Θ

19 697 Ν. 6/74,_ o c η t η χ. ΰ υ ι LP α eo. π Ε. υπ t η o.scr e 5 t w CL-a 9 t δ? SO OS os os os s o on os as. Np s ' Sp. u\ 1= υ» Ό Ό Λ..Λ/«"β " Ρ 'js.is Ρ «π ϋ W 2'.r? Ξ. ίζ Ρ yrt» β β, C/ * * Q. P 4τ 5 g Χ * QLog «* η 2 *=" ' τ) Ό 1 t w Α * * S J= = *β «2 * β * «2. t u σ «="Ρ Η!* * Ot 5t) Γ4 g»ι ic"2 4 JQ. O P Ρ t α *. Ρ Ρ ' 1 * JΓι ί Ρ- CL Λ. LT 2 * Ρ J oft ΐί Ρ Ρ.* i LHO t Ε β Χ * 1 ρ Ι ί 15 w, Ι S 2' β i t Λ ΐ «,Ε os. ν w»j ετ 2 Ρ f' 'Β ox 5 i a5 2'o t Π. «W «C" " S 9 "2 o2 Ji u u Σ ρ o a =L

20 Ν. 6/ I I 1 I I u SO o o,_ to Ε Ό α Χ ν xo \β $ U» ι_ U» l sp OS. sp ΙΛ sp sp os IA N? ff S? cot s? OS OO. η υ» cr &». W «j» Ε Ι «J» ιρ c cr» Ε ί α UI 8 Χ δ* _υ U 5s * «5 2 UJ Θ Q CL? ι η α 5 2 S.o _ί * t,. GO LP' CTi u lissl ~ UJ *» " u δ io fa io 'O * 'U u vi 1 K w 1. o ol'o ss i J. 1 so OS cor \Λ U* ' «u lo t _r S u ~ u 'W (O.._._ X'S 6. δ c sp OS in u spas o» r _ sp ro c* r s o " ".. c.g ot w» «C tf»c t!.g.g ;c " 5.. τγ Ρ «5 a Ίί " ι.2: 'Ό t Μ O u «I. y- sp «is νβ «j» ' w y- UI sp osv» r «. Jtf C* V sp in U» «K sp on o *s» H i J, _ w. β ν. C" o t «'. 5 S fr gs. U 1 Κ u, w c o'g «MJ h w» u h Sp vo tr* «Ul l Q r = 5 ST 54 «o rr?r Ε u W k Φ * "* c χ κ c & V'E 5?; w u κ s OS νβ u» «t- η OL OMl) t 41 u O I X E cu» ex n 2 «ui "5 = o o g u EMJ?.Q. Jf S.

21 699 Ν. 6/74 I./" " u Η «.,'ttj υ ϊ~μ s.s.s. g * ' So UJ Ν? s D s s Ν SP ν Ν «s» «' ' Ρ α CD s. s sp SO Ν ΝΡ \ s ΝΡ s co s s s P s s NP s v N ffh* o o s 5 ". Λ *~ fa st b «5 fr :± w ct.2: = XJ. «? * 2Γ OL o *»» t 2 o g ό *:»oto S JO C + al.o ii I «+. "β ϋ xr to, '«b ζ :Λ u J o y a ICT P u.+ ' β. SET i" ζ ; + Ρ u Q. X alsij r.. O? '" t «w +" t «u Ϊ s CD.5. tt ' "*" u β : 1= Ε β st; ΰ t 5 4= D? si I cx! f ί; ζ ί. io c Jo " 1 '. S «υ TL r i St * A u S wg S,5 "S α ϋ w t! CD 2 tco. o b y u b 25. t «ε= a fto *i»ϋ J UJ to t. o CD _ τ; it p a ι a *= ί t Ι t t= b ξ wo ϋ tio υ w CD a * w UJ Η o + c p" ί?8 «J». = 15 a ϋ w o o D. W

22 Ν. 6/74 7 σ _ 2y Q io Ν? 8 '. α ιρ o r, ΝΡ s» s s So* _u D f l 5.KJ SF, Q_? 5 2 _., 2 a o l τ: ηβ_ = a u. Q..O.,c 1 β os 'S" ill w ": 2 o D S y! δ 5 δ. r 9b. 1,9:6 u S P. «C to ' Ι Γι Sc ;C ζ, J$ g LPS Q.. =, 8" Η x i c a. Ιιϊ S 'tr fc. o8.o κ O. 8. υ * 2,ϋ Φ. S. P"? u«ϋ _ Q. cr 2 κ = 2 ex Ϊ ΐ υ u μ.. α ι~ί cc e. D O Q. ζ" «, " :cr, t=. σ l.lp _ ft w Zr S κ ι Ε 6 Θ 2

23 71 Ν. 6/74 Ό χ t 9 9 s» s s «8 OS (A SO N OS os " 2 χ» 22 = it.oc x) Ot βΰΐ Λ o * t) u iv u Q in Ό = 2 x p σ xg +: Win t 5 5 xi «l?? : '* Γ Έ» «Oin ; '.«la _, u. o χι sr β 2 a "* c sr β _ t) _ " b ϊ «σ a σ e t) * β J «W t * D Θ r «J* θ 2 χ O *5C" JQ. w. " X 5 XI 2 If O Q. X! _, tour 2 ~*o 2o ΙξΗ w ΐίl w H 9 5 ig? ϊ 2ίθ:Γ 5 Q.' S o? :«b = * = jof S 5 Ό 5 =1= =ί_ Ό y * Τ y. & ι sui i_n.2 9 β* v uv o t D g ζ:*» g * rt Q. it j =L ogg 5 g y P x K 2f" 'O ~ * w. U: ι r p? i sp ft ΰ * 5 o t y 5,o r "

24 Ν. 6/74 72 I I to o 1 LP ι "Ν? in *~ LP \r "N? NO N LCI nin h LP ρ ί W LP α c 1 α uu 1= 9 ' ϊ Η α; α, * ί δν. u«s Q f i«'i it *» o.g "=" χ.= β y Q.. gc _. g p~g δ " LP g. :t LP 'C.Q, * o. =Z, si ι. σ * a u LP Q.9 D *2 *.ao. c Ε a g ξ t D S χ xz lllo: CiO C" " = rl a :cr * ' LP h LP LP -. 8.S α S 5 Q. 8.! ~. c x 2 S' : CJ :» o o * Ζ t Lfl N? or* er τ ~v "N? s * V in :2.» 5 in t *Ν a Ι η Ρ a _ * π. η LP» y LP '» LP l 7 χ ι *o «θ GL Ρ Η. LU O *N? o oo σ ~o ~o. 9 g b a fc T»= S _. w S E fc Κ r o t "N? s * in o *N r* P o *C r «Τ

25 7 Ν. 56/74 «ν χ χί* χρ χ " «Χ, χ fts s * s * χ \ v p O** s * $? s«; % 8 *s s νξ i? i5 5? H; ν» SP SP V~ Ν? STK D* «rv Γ?** s.. *' Ξ Ξ ~5 4 SP S? siilcfiiiϋ f*f I**! lift*.. giiit*f# S.eo & β δ =* JI B 5 J os jlb «5$: 2 * 2. 4* τ*

26 Ν. 6/74 74 ΔΕΥΤΕΡΣ ΠΙΝΑΞ Κλάσις ή Είδς Εμπρεύματς ΔΕΥΤΕΡΝ ΜΕΡΣ ("Αρθρν Ι (β).)" Συντελεστής Φόρυ Παρατηρήσεις 2. ινπνευματώδη 1.5 μ'ιλς κατάγαλόνιν «πρυφ» Έν περιπτώσει παραλαβής ζιβανίας έκ τν απθηκών τΰ Διευθυντύ της 'Επιτρπής 'Αμπελυργικών Πρϊόντν δια σκπύς άνακαθαρισμϋ ύπό αδειύχυ ή εξυσιδτημένυ ίνττνευματπσιϋ Β' κατηγρίας, ό 'Υπυργός ικνμικών θά, έπιτρέπη τήν παραλαβήν, άνευ πληρμής φόρυ, τσσχχύτπς: πσότητς, έτη πλέν εκείνης δι* ην ό πληρτές φόρς κατεβλήθη, ήτις κατά τήν γνώμην τυ αντιπρσπεύει τόν μέσν δρν τών απλειών αϊτινες δυνατόν να επέλθυν κατά τήν διάρκειαν τΰ συνήθυς ανακαθρισμύ ταύτης. 4. Καπνός βιμηχανπιημένς (ύπό μρφήν σιγαρέττν ή άλλς πς): (i) κατεσχευασμένς έκ μη βιμηχανπιημένυ καπνύ πανυ πρϊόντς ή κατά 1,17 σιγα.7 μίλς κατά* όκάν τελειμέραχθέντςέντή Δημκρατί ρέττ (ϋ) κατασκευασμένς έκ μη βιμηχανπιημένυ καπνϋ τύπυ Ανατλής (Τυρκικός, 'Ελληνικός καΐ παρόμιι τύπι), όσης έπΐ ττ} εισαγγή τυ υπόκειται εις δασμλόγησιν κατά (α) τόν συντελεστήν γενικϋ μίλς κατ όκάν τελειμένυ δασμί), πρϊόντς ή κατά 1,17 στγα ώς ύτς δείκνυται έν τ Τρίτ Πινάκιρέττ (β) τόν συντελετήν τΰ δασμύ πρτιμήσες, ώς ύτς δείκνυται έν τ Τρίτ Πίνακι. (πι) κατεσκευασμένς έκ μή βιμηχανπιημένυ καπνύ, πλην τΰ έν (ί) ή (ϋ) αντέρ περι. ριλαμβανμένυ, δστις έπΐ τή εισαγγή τυ υπόκειται εις δασμλόγησιν κατά (α) τόν συντελετήν τΰ γενικύ δασμύ, ώς ύτς δείκνυται έν τ Τρίτ Πίνακι. 5.8 μίλς κατ' όκάν τελειμένυ πρϊόντς ή κατά 1,17 σιγαρέττ μίλς κατ' όκάν τελειμένυ πρϊόντς ή κατά 1,17 σιγαρέττ

27 75 Ν. 6/74 ΔΕΥΤΕΡΣ ΠΙΝΑΞ: συνέχει Κλάσις ή Είδς 'Εμπρεύματς Συντελεστής Φόρυ Παρατηρήσεις 4. Καπνός, βιμηχανπιημένς (ύπό μρφήν σιγαρέττν ή άλλς πς) συνέχει (β) τόν συντελεστήν τϋ δασμύ πρτιμήσες, ς ύτς δείκνυται εν τ Τρίτ Πινάκι μίλς κατ' όκάν τελειμέ 1 νυ πρϊόντς ή κατά 1,17 σιγαρέττ j Ι Έπΐ πλέν τν αντέρ συντελε στν επιβάλλεται φόρς κατά τυς κάτθι συντελεστάς : Συντελεστής φόρυ κατά 2 σιγαρέττα 'σάκις ή λιανική τιμή πλήσες δεν υπερβαίνει τα 19 μίλς κατά κυτίν τν 2 σιγαρέττν ή 15 μίλς χατά κιττίν τν Η σιγαρέττν μίλς Όσάκις ή λιανική τιμή ττλήσες ύττερβηίνειτά 19 μΐλς άλλα δεν ύττερβαίνει τά 25 μΐλς κατά 2 σιγαρέττα 5 μίλς 'σάκις ή λιανική τιμή ττλήσες ΰπερβαίνειτά 25 μίλς κατά 2 σιγαρέττα μίλς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 758 της Ιης ΝΕΜΒΡΙΥ 1969 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Ι " περί Τελνειακών Δασμών και Φρύν Καταναλώσες ('Επιβλή καΐ 'Επιστρφή τύτν) (Τρππιητικός) (Άρ. 2) Νόμς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 870 της 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1971 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 870 της 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1971 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 87 της 2ης ΑΠΡΙΛΙΥ 1971 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Ι Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες ('Επιβλή και Επιστρφή τύταιν) (Τρππιητικός) (Άρ. 2) Νόμς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΑΤΗΜΑ ΠΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 645 της 5ης ΑΠΙΛΙΥ 1968 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΣ Ι περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες ('Επιβλή και Επιστρφή τύτν) (Τρππιητικός) Νόμς τΰ 1968, εκίεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν.4(Π)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 9 της ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 998 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ περί Συμπληρωματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 8) τυ 998 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

s.s a a e !* : Β 3 Β. t Β. ε= α Η S < is *? A1=3 a ** 5 * 5 .Π % ** 5. II sr ο. " f-s ο < go< (5) D ^ X s ti3i "ε Ρ 5 Ρ Η. θ δ δ .

s.s a a e !* : Β 3 Β. t Β. ε= α Η S < is *? A1=3 a ** 5 * 5 .Π % ** 5. II sr ο.  f-s ο < go< (5) D ^ X s ti3i ε Ρ 5 Ρ Η. θ δ δ . Ε.Ε. Παρ. III(I) Κ.Δ.Π. /200 Αρ. 671,.1.200 Αριθμός ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΣ 90 ΤΥ 1972, 56 ΤΥ 1982, 7 ΤΥ 1990, 28 ΤΥ 1991, 91(1) ΤΥ 1992, 95(1) ΤΥ 199, 72(1) ΤΥ 1998, 59(1) ΚΑΙ 142(1) ΤΥ 1999)

Διαβάστε περισσότερα

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'..

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'.. 40 Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων (Συγχώνευσις μετά των μισθών μέρυς τυ τιμαριθμικύ επιδόματς) Νόμς τυ 1967 εκδίδεται δια δημσιεύσεως είς την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1993» ο αριθμός «36» αντικαθίσταται. (β) Στη στήλη των επεξηγήσεων αναγράφεται η ακόλουθη

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1993» ο αριθμός «36» αντικαθίσταται. (β) Στη στήλη των επεξηγήσεων αναγράφεται η ακόλουθη E.E. Παρ. Ι(Π) 1197 Ν. 63(11)/93 Αρ. 2842,10.12.93 Ο περί Πρϋπλγισμύ (Τρππιητικός) (Αρ. 6) Νόμς τυ 1993 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

1529 Ν. 29(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990,

1529 Ν. 29(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990, E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990, 21.7.95 1529 Ν. 29(ΙΙ)/95 περί Συμπληρωματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 4) τυ 1995 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΣ ΕΠΙΣΜΥ ΕΦΜΕΡΙΔΣ ΤΣ ΔΜΚΡΑΤΙΑΣ ύττ' Άρ. 694 της 29ης ΝΕΜΒΡΙΥ 968 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Ι Ό περί 'Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Άναδιάρθρσις και Μισθδσία) Νόμς τυ 968 εκδίδεται δια δημσιεύσες είς την

Διαβάστε περισσότερα

1857 Ν. 62(ΙΙ)/97. τίτλος

1857 Ν. 62(ΙΙ)/97. τίτλος Ε.Ε. Παρ. I() Αρ. 3202, 5.12.97 157 Ν. 62(ΙΙ)/97 περί Συμπληρωματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 23) τν 1997 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Αρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Π

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Π Ν. 8(Π)/9 ΠΑΡΑΡΤΜΑ ΠΡΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΜΣ ΕΦΜΕΡΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2782 της 19ης ΜΑΡΤΙΥ 199 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Π περί Πρϋπλγισμύ της Αρής λεκτρισμύ Κύπρυ Νόμς τυ 199 εκδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της

Διαβάστε περισσότερα

2399 Ν. 89/88. Αριθμός 89 του 1988

2399 Ν. 89/88. Αριθμός 89 του 1988 E.E., Πρ. I, Αρ. 2, 22.6.88 299 Ν. 89/88 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπρικύ ργνισμύ Τυρισμύ Νόμς τυ 1988 εκδίδετι με δμσίευσ στν επίσμ εφμερίδ τς Κυπρικής Δμκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 89 τυ

Διαβάστε περισσότερα

1387 Ν. 114/91. E.E., Παρ. I, Αρ. 2590,

1387 Ν. 114/91. E.E., Παρ. I, Αρ. 2590, E.E., Παρ. I, Αρ. 2590, 10.4.91 187 Ν. 114/91 περί Σμπληρματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 20) τ 1991 εκδίδεται με δημσίεση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κπριακής Δημκρατίας σύμφνα με τ 'Αρθρ 52 τ Σντάγματς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96 .. Π. () Α. 050, 5.4.96 184 Ν. 28(Π)/96 πεί Πϋπλγμύ τυ γνμύ μτδτήες Στέγς Νόμς τυ 1996 εκδίδετ με δμίευ τν πίμ φμείδ τς Κυπκής Δμκτίς ύμφν με τ Άθ 52 τυ Συντάγμτς. Πίμ. 194 τυ 1987 18 τυ 1987 52 τυ 1988.

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 3ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 3ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 25(ΙΙ)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 252 της ης ΙΥΛΙΥ 1998 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ II περί Πρϋπλγιμύ τυ Τμείυ γι Σύνδρμ Επίκτητης Ανπιητικής Ανεπάρκεις γι τ έτς 1998 Νόμς τυ 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 27/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 166 της ής ΜΑΙΥ 198 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) (Άρ. 4) Νόΐμς τϋ 198 εκδίδεται διά δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

E.E., ϊίαρ. I, Αρ. 2521, Ν. 125/90

E.E., ϊίαρ. I, Αρ. 2521, Ν. 125/90 E.E., ϊίαρ. I, Αρ. 1, 9.7.90 1419 Ν. 1/90 περί Συμπληρματκύ Πρϋπλγσμύ Νόμς (Αρ. 8) τυ 1990 εκδίδετα με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπρακής Δημκρατίας σύμφνα με τ Άρθρ τυ Συντάγματς. Αρθμός 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1995 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 43(ΙΙ)/95 ΠΑΑΤΜΑ ΠΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΜΣ ΕΦΜΕΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΑΤΙΑΣ Αρ. 3025 της 1ης ΔΕΚΕΜΒΙΥ 1995 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΣ II περί Συμπληρματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 11) τυ 1995 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(H). Αρ. 3044,

E.E. Παρ. 1(H). Αρ. 3044, E.E. Πρ. 1(H). Αρ. 44, 8..6 1242 Ν. 15(ΙΙ)/6 περί Πρϋπλγισμύ διά τ έτς 16 τ Τμεί διά την Ανέγερσιν Κπρικύ σεί Νόμς τ 16 εκδίδετι με δημσίεσν εις την Επίσημη Εφημερίδ της Κπρικής Δημκρτίς σμφώνς τ Αρθρ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1077 Κ.Δ.Π. 102/2001 Αρ. 3479,

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1077 Κ.Δ.Π. 102/2001 Αρ. 3479, Ε.Ε. Πρ. III(I) 077 Κ.Δ.Π. 0/00 Αρ. 479,..00 Αριθμός 0 ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 90 ΤΥ 97, 6 ΤΥ 9, 7 ΤΥ 990, ΤΥ 99, 9() ΤΥ 99, () ΤΥ 99, 7() ΤΥ 99 ΚΑΙ 9() ΤΥ 999) Διάτγμ Διτήρηης ύμφων με τ άρθρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 55()/94 ΠΑΑΤΑ ΠΩΤ ΤΣ ΕΠΣΣ ΕΕΔΑΣ ΤΣ ΔΚΑΤΑΣ Α. 2889 της 1ης ΥΛΥ 1994 ΝΘΕΣΑ ΕΣ II πεί Συμπλημτκύ Πϋπλγμύ Νόμς (Α. 19) τυ 1994 εκδίδετ με δημίευη τη Επίημη Εφημείδ της Κυπκής Δημκτίς ύμφ με τ Άθ 52 τυ Συτάγμτς.

Διαβάστε περισσότερα

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia SWOT 1 Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries ISIGInstitute of International Sociology Gorizia ! " # $ % ' ( )!$*! " "! "+ +, $,,-,,.-./,, -.0",#,, 12$,,- %

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 "$ 6, ::: ;"<$& = = 7 + > + 5 $?"# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B"',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,.

! # $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 $ 6, ::: ;<$& = = 7 + > + 5 $?# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,. ! " #$%&'()' *('+$,&'-. /0 1$23(/%/4. 1$)('%%'($( )/,)$5)/6%6 7$85,-9$(- /0 :/986-$, ;2'$(2$ 1'$-/-$)('')5( /&5&-/ 5(< =(4'($$,'(4 1$%$2/996('25-'/(& ;/0->5,$ 1'$-/%'')$(($/3?$%9'&-/?$( 5(< @6%-'9$

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II Ν. 57()/94 ΠΑΑΤΑ ΠΩΤ ΤΣ ΕΠΣΣ ΕΦΕΔΑΣ ΤΣ ΔΚΑΤΑΣ Αρ. 289 της 8ης ΥΛΥ 1994 ΝΘΕΣΑ ΕΣ II περί Συμπληρμτκύ Πρϋπλγσμύ Νόμς (Αρ. 21) τυ 1994 εκδίδετ με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπρκής Δημκρτίς σύμφν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 618 τής 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1967 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ 1 Ό περί Τελωνεικών Δσμών κΐ Φόρων Κτνλώσεως (Επιβλή κι 'Επιστρφή τύτων) Νόμς τυ 1967 εκδίδετι δι δημσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ OPOTO ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ OPOTO ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν* 15/84 ΠΑΑΤΜΑ OPOTO ΤΣ ΕΠΙΣΜΣ ΕΦΜΕΙΔΑΣ ΤΣ ΔΜΚΑΤΙΑΣ Αρ. 194 της 2ας ΜΑΤΙΥ 1984 ΝΜΘΕΣΙΑ περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τυ 1984 εκδίδεται διά δημσιεύσες εις την επίσημν εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 14ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 14ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2000 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΛ.Ϊ. 97/000 ΠΑΑΤΗΜΑ ΤΤ ΤΗΣ ΕΠΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΑΤΑΣ Αρ. 40 της 4ης ΑΠΛΥ 000 ΑΚΗΤΚΕΣ ΠΑΞΕΣ ΜΕΣ Κννστκές Δκητκές Πράξς Αρθμός 97 ΠΕ ΕΛΕΓΧΥ ΤΗΣ ΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΜΣ (ΝΜ 69 ΤΥ 99 ΚΑ 76() ΤΥ 99) Δάτγμ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(II) 1408 Ν. 20(ΙΙ)/98 Αρ. 3248,

E.E. Παρ. I(II) 1408 Ν. 20(ΙΙ)/98 Αρ. 3248, E.E. Πρ. I() 1408 Ν. 0()/98 Αρ. 48,19.6.98 περί Πρϋπλγισμύ διά τ έτς 1998 τυ Τμείυ διά την Ανέγερσιν Κυπριύ υσείυ Νόμς τυ 1998 εδίδετι με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδ της Κυπριής Δημρτίς σύμφν με τ

Διαβάστε περισσότερα

E.K., Παρ. I, Αρ. 2427, 14.7.89

E.K., Παρ. I, Αρ. 2427, 14.7.89 E.K., Πρ. I, Αρ. 2427, 4.7.89 3405 Ν. 39/89 περί Πρϋπλγισμύ τυ Κεντρικύ Σφγείυ Νόμς τυ 989 εκδίδετι με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 39

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

^'εεε. g3 t- 3 5 A C. s-sg" - Xu- eu. ρ\* ε Κ.Δ.Π. 168/ ξ * ξ S 2 2 ^ Λ Λ Λ Λ Λ <*» αο. >* <~* «^ a o. a. oa.> 3» B ~ 5a.

^'εεε. g3 t- 3 5 A C. s-sg - Xu- eu. ρ\* ε Κ.Δ.Π. 168/ ξ * ξ S 2 2 ^ Λ Λ Λ Λ Λ <*» αο. >* <~* «^ a o. a. oa.> 3» B ~ 5a. E.E. Παρ. IBI (Ι) 627 Κ.Δ.Π. I68/S4 Αρ. I960, 18 5.84 Αριθμός 168 ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΙΑΣ 1 ΚΑΙ ΧΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΣ ('ΝΙ 90 ΤΥ 1972 ΚΑΙ 56 ΤΥ 1982) Διάταγμα διατήρησης σύμφωνα με τ άρθρ 8 l (jl) (Ασκώντας τις εξυσίες πυ

Διαβάστε περισσότερα

1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ.

1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ. 1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ. (Προτείνόμενοί φυλλομετρητές: Mozllla Firefox, Internet Explorer)

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

.viiv-γ Ϊ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚίϊΧΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΛΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΗΝ VMSS. 1

.viiv-γ Ϊ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚίϊΧΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΛΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΗΝ VMSS. 1 .viiv-γ Ϊ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚίϊΧΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΤΙΚΛΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΗΝ VMSS. 1 Χ- Σολουωνιΰηο Π.Ε.Δ. (Κτηοιο 1, 1ος Όροφος, Αρ. Γρ. 1, Αρ. Αιθ Γ η 3Ι06 \ Xy Ηονιατζήι: Π.Ε.Α- (Κτήριο 1,

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΟ ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6 OO ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 OO ΑΓΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6 OO ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 3 OO ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 OO ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

!!# $ %% %$ & % !'!  #$! " "" %%"" %" &" %" " " " % ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() & "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%(

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 1-30054 & 6937016375 F: 1-30054 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε,

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου Χαλκίδα Τ: & F: W:

Περικλέους Σταύρου Χαλκίδα Τ: & F: W: Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Κεφ. Ιο ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 27

περιεχόμενα Κεφ. Ιο ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 27 περιεχόμενα ΠΛΓΣ 27 Κεφ. Ι Ι ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΥ ΤΥΙΣΤΙΚΥ ΦΑΙΝΜΕΝΥ.. δυναμική τυ τυρισμύ και ι επιδράσεις τυ 2.2. ι παράγντες πυ συνέβαλαν στην ανάπτυξη τυ τυρισμύ 5.. ανάπτυξη τυ τυρισμύ δημιυργεί πρσδκίες

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3196, Ν. 60(ΙΙ)/97

E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 3196, Ν. 60(ΙΙ)/97 E.E. Πρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 196, 7.11.97 1841 Ν. 60(ΙΙ)/97 περί ιδικεύσες Συμπληρμτικής Πιστώσες (Τμεί Ανπτύξες) Νόμς (Αρ. ) τν 1997 εκδίδετι με δημσίευση στην πίσημη φημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Άρθρ

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. Ι (Π), Αρ. 2684, Ν. 10(Π)/92

E.E., Παρ. Ι (Π), Αρ. 2684, Ν. 10(Π)/92 E.E., Πρ. Ι (Π), Αρ. 2684,28.2.92 727 Ν. 10(Π)/92 περί Πρϋπλγιμύ της Αρχής Κρτικών Εκθέεν Νόμς τυ 1992 εκδίδετι με δημίευη την Επίημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς ύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Erkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit

Erkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit rkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit TITOJNKÄSITTLYTITIDN LAITOS TAMPRN YLIOPISTO D 2008 6 TAMPR 2009 TAMPRN YLIOPISTO TITOJNKÄSITTLYTITIDN LAITOS JULKAISUSARJA D VRKKOJULKAISUT D 2008 6, TOUKOKUU 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ II ΠΑΑΤΜΑ ΠΩΤΝ ΤΣ ΕΠΣΜΥ ΕΦΜΕΔΣ ΤΣ ΔΜΚΑΤΑΣ ύττ" Άρ. 9 της 1ης ΑΠΛΊΥ 1964 ΝΜΘΕΣΑ ΜΕΣ II ΚΝΤΚ ΝΜ ΕΛΛΝΚΣ ΚΝΤΚΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ Τ Πρέδρυ της Δημκρατίας ύττγράψαντς τήν 8ην Φεβρυαρίυ 1964, τν παρόντα Νόμν της 'Ελληνκής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 265 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 56 ΤΟΥ 1982)

Αριθμός 265 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 56 ΤΟΥ 1982) E.E. Πρ. ΙΠ(Ι) 1746 Κ.Δ.Π. 6/98 Αρ. 79,1.11.98 Αριθμός 6 ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΙ 9 ΤΥ 197 ΚΑΙ 6 ΤΥ 198) Διάτγμ Διτήρηης ύμφων με τ άρθρ 8(1) Ακώντς τις εξυίες πυ ρηγύντι ' υτόν πό τ εδάφι (1)

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(Π) Αρ. 3170, Ν. 52(Π)/97

E.E. Παρ. Ι(Π) Αρ. 3170, Ν. 52(Π)/97 E.E. Πρ. Ι(Π) Αρ. 70,5.7.97 7 Ν. 5(Π)/97 περί Συμπληρμτικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 7) τυ 997 εκδίδετι με δημσίευση στην πίσημη φημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς σύμφν με τ Αρθρ 5 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 5() τυ

Διαβάστε περισσότερα

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24 !! "#$ % (33 &' ())**,"-.&/(,01.2(*(33*( ( &,.*(33*( ( 2&/((,*(33*( 24 /&25** 24.&6,2(2**02)' 24 " 0 " ( 78,' 4 (33 72"08 " 2/((,02..2(& (902)' 4 #% 7' 2"8(7 39$:80(& 2/((,* (33; (* 3: &

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4672 Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013 119 Αριθμός 88 Ο Παναγιώτης Κουτσού, μόνιμος Τεχνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων, απεβίωσε

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο q = C V => q = 48(HiC. e και. I = -3- => I = 24mA. At. 2. I = i=>i= -=>I = e- v=»i = 9,28 1(Γ 4 Α. t Τ

Κεφάλαιο q = C V => q = 48(HiC. e και. I = -3- => I = 24mA. At. 2. I = i=>i= -=>I = e- v=»i = 9,28 1(Γ 4 Α. t Τ Κεφάλαιο 3.1 1. q = C V => q = 48(HiC q = χ e => χ = - e και => χ = 3 ΙΟ 15 ηλεκτρόνια I = -3- => I = 24mA. At 2. I = i=>i= -=>I = e- v=»i = 9,28 1(Γ 4 Α. t Τ 3. Έστω u d η μέση ταχύτητα κίνησης των ελευθέρων

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

). = + U = -U U= mgy (y= H) =0 = mgh. y=0 = U=0

). = + U = -U U= mgy (y= H) =0 = mgh. y=0 = U=0 3761 5226 9585 ). = + U = -U U= mgy (y= H) =0 = mgh. y=0 = U=0 y = mgh mgy, 3761 5226 ) ) =mg 2 F=ma F-B=ma Fmg=m.2g F=3mg F=3B B = F/3 3763 5208 ) ) W 1 = -mgh W 2 =mgh W = W 1 + W 2 = -mgh + mgh=0 3763

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 104/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2515 της 22ς ΙΥΝΙΥ 1990 ΝΜΘΕΣΙΑ περί Πρϋπλγιμύ τυ Θετρικύ ργνιμύ Κύπρυ Νόμς τυ 1990 εκδίδετι με δημίευη την επίημη εφημερίδ της Κυπρικής

Διαβάστε περισσότερα

[ ] [ ] ( ) 1 1 ( 1. ( x) Q2bi

[ ] [ ] ( ) 1 1 ( 1. ( x) Q2bi NSW BOS Mhics Esio Soluios 8 F dowlod d pi fo wwwiuco Do o phoocopy opyigh 8 iuco Q L u 5 d ( ) c u u 5 Q Qc ( ) ( ) d 5 u d c d d l c d [ ] [ ] ( ) d l ( ) l l Qd L u fo > ( ) u d Wh u ; wh u d d ( u

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ; ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ &ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ-ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΤΗΛΗΣ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ; ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ &ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ-ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΣΤΗΛΗΣ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΜΧΑΝΟΛΟΓΙΑΤ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟ γ ρ ο ΥΔΗ ΕΥ A ΓΓΕΛ Ο Υ ΘΕΜΑ; ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ &ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ-ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA. DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA Viale Risorgimento n BOLOGNA (ITALIA) FOR THE CURRENT DISTRIBUTION

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA. DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA Viale Risorgimento n BOLOGNA (ITALIA) FOR THE CURRENT DISTRIBUTION UVERSÀ DEG SUD D BOOGA DPAREO D GEGERA EERCA Vl Rogo - 36 BOOGA (AA AAYCA SOUOS FOR HE CURRE DSRBUO A RUHERFORD CABE WH SRADS. F. Bch Ac h gocl o of h ol co coffc og h of Rhfo cl vg. h olo fo h gl l c

Διαβάστε περισσότερα

~"' ~ - ~ Ε>') ~ r 2"1 -~ ~ ~..:::: Ι> R!>.:) ~ ~ _... ~ a ~ χ φ. 6 > ο ~ ~ Μ 9 ' "- ~- z ο ο "'..::::

~' ~ - ~ Ε>') ~ r 21 -~ ~ ~..:::: Ι> R!>.:) ~ ~ _... ~ a ~ χ φ. 6 > ο ~ ~ Μ 9 ' - ~- z ο ο '..:::: (l_ i ίγ.ι t> _.. ίγ.ι Ι>?d ;ζ. τ _.. f;.' Ζ.. f3' ;:!:: ίγ.ι.. ;ζ... 6 Ι> θ Μ.. Μ f; ς1;.t \b,... θ f;j Μ ω ω! Μ.il, @.... Ε>') t> 5 Ξ2 9 ' " 1, :1 ;:ι:.: t> 9 d.., Ζ Q Ζ ;:ι:.: t> _.. ' Μ.,... (Χ) g

Διαβάστε περισσότερα

1-21. Οι απαντήσεις προκύπτουν εύκολα από τη θεωρία.

1-21. Οι απαντήσεις προκύπτουν εύκολα από τη θεωρία. 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 1-21. Οι απαντήσεις προκύπτουν εύκολα από τη θεωρία. Ερωτήσεις - ασκήσεις - προβλήματα α. Ταχύτητα αντίδρασης 22. Βλέπε θεωρία. 23. Βλέπε θεωρία. 24. Βλέπε θεωρία. 25. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. [Γλώσσα και κοινωνικοποίηση]

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. [Γλώσσα και κοινωνικοποίηση] ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο [Γλώσσα και κοινωνικοποίηση] Ο πρώτος κώδικας επικοινωνίας δηλαδή η μητρική γλώσσα είναι κοινωνικός θεσμός. Αυτό σημαίνει ότι η γνώση της μητρικής γλώσσας και η καλή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.2. Η ζητούμενη ανάλυση φαίνεται. στην εικόνα 6.

Κεφάλαιο 1.2. Η ζητούμενη ανάλυση φαίνεται. στην εικόνα 6. Κεφάλαιο... Στην πρώτη περίπτωση οι δυνάμεις έχουν την ίδια κατεύθυνση και έτσι η συνισταμένη τους είναι: F = Fj + F = (80 + 60)Ν ή F=40N ίδιας κατεύθυνσης. Στη δεύτερη περίπτωση οι δυνάμεις έχουν αντίθετη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο. O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του

Μάθημα 12ο. O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του Μάθημα 12ο O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του Γενική και Ανόργανη Χημεία 201-17 2 Η χημεία ΠΠΠ (= προ περιοδικού πίνακα) μαύρο χάλι από αταξία της πληροφορίας!!! Καμμία οργάνωση των στοιχείων.

Διαβάστε περισσότερα

1401 Ν. 29(ΙΙ)/ Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριά Συνοπτικός κού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος του 1996.

1401 Ν. 29(ΙΙ)/ Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριά Συνοπτικός κού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμος του 1996. Ε.Ε. Πρ. I() Αρ. 050, 5.4.96 1401 Ν. 29(ΙΙ)/96 περί Πρϋπλγιμύ τυ Κυπρικύ ργνιμύ Αθλητιμύ Νόμς τυ 1996 εκδίδετι με δημίευη την Επίημη Εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς ύμφν με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγμτς. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 9/9 ΠΑΑΤΑ ΠΩΤ ΤΣ ΕΠΙΣΣ ΕΦΕΙΔΑΣ ΤΣ ΔΚΑΤΙΑΣ Αρ. 248 της 16ης ΦΕΒΥΑΙΥ 199 ΝΘΕΣΙΑ περί Πρϋπλγισμύ τυ Κυπριύ ργνισμύ Ανπτύξες Γης Νόμς τυ 199 εδίδετι με δημσίευση στην επίσημη εφημερίδ της Κυπριής Δημρτίς

Διαβάστε περισσότερα

973 Ν. 19(Π)/93. E.E. Παρ. 1(11) Αρ. 2790,

973 Ν. 19(Π)/93. E.E. Παρ. 1(11) Αρ. 2790, E.E. Π. 1(11) Α. 2790,15.4.9 97 Ν. 19(Π)/9 πί Πϋπλγισμύ τυ γνισμύ Χμτδτήσς Στέγς Νόμς τυ 199 δίδτι μ δμσίυσ στν Επίσμ Εφμίδ τς Κυπιής Δμτίς σύμφν μ τ Άθ 52 τυ Συντάγμτς. Αιθμός 19(11) τυ 199 ΝΣ ΠΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

! "#$ %$ & ' ( )*" +, -../

! #$ %$ & ' ( )* +, -../ !"#$%$& ' ( )*"+, -../ *)"123$45"4%$!"%!", 62" #$7" $!6$ $$!$8592*!" $1:" #$8 *);"*)3)"4%$6$*% #3!)*%$!$*"#$%""3#"$ 3$#3"%! ) :!)"%""

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ Εθηίκεζε αμίαο κεηαπώιεζεο ζπηηηώλ κε αλάιπζε δεδνκέλωλ. Παιεάο Δπζηξάηηνο

ΕΡΓΑΙΑ Εθηίκεζε αμίαο κεηαπώιεζεο ζπηηηώλ κε αλάιπζε δεδνκέλωλ. Παιεάο Δπζηξάηηνο ΕΡΓΑΙΑ Εθηίκεζε αμίαο κεηαπώιεζεο ζπηηηώλ κε αλάιπζε δεδνκέλωλ Παιεάο Δπζηξάηηνο ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1) Δηζαγσγή 2) Πεξηγξαθηθή Αλάιπζε 3) ρέζεηο Μεηαβιεηώλ αλά 2 4) Πξνβιεπηηθά / Δξκελεπηηθά Μνληέια

Διαβάστε περισσότερα

(... )..!, ".. (! ) # - $ % % $ & % 2007

(... )..!, .. (! ) # - $ % % $ & % 2007 (! ), "! ( ) # $ % & % $ % 007 500 ' 67905:5394!33 : (! ) $, -, * +,'; ), -, *! ' - " #!, $ & % $ ( % %): /!, " ; - : - +', 007 5 ISBN 978-5-7596-0766-3 % % - $, $ &- % $ % %, * $ % - % % # $ $,, % % #-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 Ε_.ΧλΘ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 8 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

ON THE MEASUREMENT OF

ON THE MEASUREMENT OF ON THE MEASUREMENT OF INVESTMENT TYPES: HETEROGENEITY IN CORPORATE TAX ELASTICITIES HENDRIK JUNGMANN, SIMON LORETZ WORKING PAPER NO. 2016-01 t s r t st t t2 s t r t2 r r t t 1 st t s r r t3 str t s r ts

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

!"#!$% &' ( )*+*,% $ &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667

!#!$% &' ( )*+*,% $ &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667 !"#!$% & &' ( )*+*,% $ -*(-$ -.*/% $- &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667 5051 & 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 9 508&:;&& 0000000000000000000000000000000000000000000000000

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου Χαλκίδα Τ: & F: W:

Περικλέους Σταύρου Χαλκίδα Τ: & F: W: Περικλέους Σταύρου 1 4100 Χαλκίδα Τ: 1-0054 & 69701675 F: 1-0054 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε,

Διαβάστε περισσότερα

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1]

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1] 1 ( ) 2007 02 16 (2006 5 19 ) 1 1 11 1 12 2 13 Ore 8 14 9 2 (2007 2 16 ) 10 1 11 ( ) ( [T] 131),, s 1 a as 1 [T] 15 (, D ), Lie, (derived category), ( ) [T] Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter

Διαβάστε περισσότερα

&,'-- #-" > #'$,"/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'"$8 ''#"&$'!&0-##-""#;-# B

&,'-- #- > #'$,/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'$8 ''#&$'!&0-##-#;-# B !"#"# $%"&$' ('#')#''$# * +,-""&$'.-,-"#!&"!##/'#')#''$# ** '$#/0'!0#'&!0"#"/#0"## * 1--'/''00#&'232232223#24 *5 ##-'"-&1-$6'#76#!$#0"$8&9-1$" * '$#&$'!&&1:"-#;6"/'-#

Διαβάστε περισσότερα

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (II), 1015 Ν. 37(Π)/92 Αρ. 2709,

E.E., Παρ. I (II), 1015 Ν. 37(Π)/92 Αρ. 2709, E.E., Παρ. I (II), 1015 Ν. 37(Π)/9 Αρ. 709,.5.9 περί Πρϋπλγσμύ τυ Κυπρακύ Πρακτρείυ Εδήσεων Νόμς τυ 199 εκδίδετα με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπρακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 5 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Π) 1483 Ν. 31(ΙΙ)/97 Αρ. 3153,

Ε.Ε.Παρ.Ι(Π) 1483 Ν. 31(ΙΙ)/97 Αρ. 3153, Ε.Ε.Πρ.Ι(Π) 14 Ν. 1(ΙΙ)/97 Αρ. 1, 0..97 περί Πρϋπλγιμύ της Επιτρπής Σιτηρών Κύπρυ Νόμς τυ 1997 εκίετι με ημίευη την Επίημη Εφημερί της Κυπρικής Δημκρτίς ύμφν με τ Άρθρ 2 τυ Συντάγμτς. Αριθμός 1(11) τυ

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! #  $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα