Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας. ιδακτορική ιατριβή του. Γιάννη Θ. Τσουλφά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας. ιδακτορική ιατριβή του. Γιάννη Θ. Τσουλφά"

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας ιδακτορική ιατριβή του Γιάννη Θ. Τσουλφά 2008

2

3 στους δικούς µου ανθρώπους

4

5

6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. XVII ΚΕΦ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τάσεις στη σύγχρονη ιοίκηση η Επιχειρήσεων και η 3 εισαγωγή της Αειφόρου Ανάπτυξης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 1.2 Η έµφαση στην περιβαλλοντική διάσταση Στόχοι και συνεισφορά στην έρευνα Θεµατολογία κεφαλαίων 13 ΚΕΦ. 2 Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 17 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.1 Εισαγωγή Ορόσηµα της Αειφόρου Ανάπτυξης Θεµατικές περιοχές ανάπτυξης δράσης στην κατεύθυνση της 23 Αειφόρου Ανάπτυξης 2.4 Αειφόρος Ανάπτυξη: Τα βασικά πλαίσια εργασίας Η εξίσωση IPAT Τα Τρία Ουσιώδη Στοιχεία Το Φυσικό Βήµα Κριτική στην έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης Αειφόρος Ανάπτυξη και επιχειρήσεις: Η έννοια της Εταιρικής 40 Κοινωνικής Ευθύνης Η ανάδειξη της σηµασίας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τα οφέλη της εφαρµογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η εφαρµογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η επίδραση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα νέα 45 επιχειρησιακά πρότυπα 2.7 Η ιευρυµένη Εφοδιαστική Αλυσίδα Βασικές διαφορές Κύριας και Αντίστροφης Εφοδιαστικής 49 Αλυσίδας 2.8 Εφοδιαστικές Αλυσίδες και κ Βιοµηχανική Οικολογία Επιχειρησιακές στρατηγικές εφαρµογής των αρχών της 52 Βιοµηχανικής Οικολογίας στις Εφοδιαστικές Αλυσίδες Ολοκληρωµένη ιαχείριση Αλυσίδας ιαχείριση Κύκλου Ζωής Πράσινη ή Περιβαλλοντική ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σύγκριση των επιχειρησιακών στρατηγικών Εργαλεία αποτίµησης της περιβαλλοντικής απόδοσης 56 Εφοδιαστικών Αλυσίδων I

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ Σύνοψη 60 ΚΕΦ. 3 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΗΨΗΣ 61 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3.1 Εισαγωγή Η δοµή και τα στάδια της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής Η µοντελοποίηση του συστήµατος προ όντος Καθορισµός της λειτουργικής µονάδας Συλλογή δεδοµένων και βάσεις δεδοµένων για την Αναλυτική 70 Απογραφή Τα προβλήµατα της συλλογής δεδοµένων Η τεκµηρίωση των δεδοµένων και η ανάπτυξη 72 αναγνωρισµένων βάσεων δεδοµένων Πρωτοβουλίες ανάπτυξης βάσεων δεδοµένων Λογισµικό για την Ανάλυση Κύκλου Ζωής Η συνολική απλοποίηση της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής 75 ιαδικασιών ως εναλλακτική προσέγγιση για την Αναλυτική Απογραφή 3.5 Η Εκτίµηση Επιπτώσεων Πεδία Προστασίας και κατηγορίες επιπτώσεων Φαινόµενο του θερµοκηπίου Εξάντληση του όζοντος στη στρατόσφαιρα ηµιουργία φωτοχηµικού νέφους Ευτροφισµός ηµιουργία όξινου περιβάλλοντος Οικοτοξικότητα Τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία Επιπτώσεις στο περιβάλλον εργασίας Απόβλητα Χρήση γης Εξάντληση φυσικών πόρων Οι κυριότερες µέθοδοι Εκτίµησης Επιπτώσεων Έκταση της µοντελοποίησης Γεωγραφικές και χρονικές διακυµάνσεις Τα βήµατα της Εκτίµησης Επιπτώσεων Χαρακτηρισµός 91 II

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ Κανονικοποίηση Οµαδοποίηση Στάθµιση Η Ερµηνεία της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής Η αβεβαιότητα στην Ανάλυση Κύκλου Ζωής Εφαρµογές της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής σε µία πολυεθνική επιχείρηση Η δυναµική της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής και σχετικών 104 προσεγγίσεων στις Μικροµεσαίες και τις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής σε κυβερνητικό επίπεδο Σύνοψη 110 ΚΕΦ. 4 ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 113 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 4.1 Εισαγωγή Η εξέλιξη της µεθόδου EDIP Οµοιότητες EDIP 97 EDIP ιαφορές EDIP 97 EDIP Σύγκριση των οικολογικών επιπτώσεων της Αντίστροφης 120 Εφοδιαστικής Αλυσίδας των µπαταριών µολύβδου-οξέος οξέος σε σχέση µε τη διάθεσή τους στο περιβάλλον µε τη χρήση των διαφορετικών εκδοχών της EDIP Τα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος Παραδοχές Αποτελέσµατα των εκδοχών της EDIP για τις οικολογικές 123 επιπτώσεις Φαινόµενο του θερµοκηπίου ηµιουργία όξινου περιβάλλοντος ηµιουργία φωτοχηµικού νέφους Ευτροφισµός Χρόνια οικοτοξικότητα υδάτων Χρόνια οικοτοξικότητα εδάφους Τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω αέρα Τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω υδάτων Τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω εδάφους 150 III

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των εκδοχών της EDIP για τη 153 σύγκριση της Αντίστροφης Εφοδιαστικής Αλυσίδας µπαταριών µολύβδου-οξέος σε σχέση µε τη διάθεσή τους στο περιβάλλον 4.4 Βελτιωτικές προσεγγίσεις για τον υπολογισµό των 156 συντελεστών βαρύτητας και εφαρµογή τους στη µέθοδο EDIP Η µέθοδος της Αναλυτικής Ιεραρχικής ιαδικασίας ας Μέθοδοι κατάταξης Υπολογισµός των συντελεστών ν βαρύτητας στη µέθοδο EDIP µε τη χρήση συντελεστών σχετικής σηµασίας των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων Εφαρµογή της Αναλυτικής Ιεραρχικής ιαδικασίας για τον 164 υπολογισµό των συντελεστών σχετικής σηµασίας των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων Εφαρµογή µεθόδων κατάταξης για τον υπολογισµό των 171 συντελεστών σχετικής σηµασίας των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων Υπολογισµός συγκεντρωτικών δεικτών για την Αντίστροφη 174 Εφοδιαστική Αλυσίδα των µπαταριών µολύβδου-οξέος και τη διάθεσή τους στο περιβάλλον Σύγκριση των αποτελεσµάτων 4.5 Θεωρητικές προσεγγίσεις π για το στάδιο της Ερµηνείας Ο κατάλογος ελέγχου της Ερµηνείας Αναθεώρηση του στόχου της µελέτης Επιλογή των σηµαντικών διαδικασιών Ποιότητα των δεδοµένων Αναλυτική Απογραφή Εκτίµηση Επιπτώσεων Η εφαρµογή τεχνικών Συνεργατικής Λήψης Αποφάσεων Η συνεισφορά του σταδίου της Ερµηνείας στην 185 περιβαλλοντική ανάλυση των Εφοδιαστικών Αλυσίδων Εµβάθυνση της γνώσης για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα Αναγνώριση καθοριστικών σηµείων και ανάπτυξη της 186 Συνοπτικής Ανάλυσης Κύκλου Ζωής Αναγνώριση δυνατοτήτων βελτίωσης Ένα µοντέλο αποφάσεων για την ιεράρχηση ενεργειών Εξαγωγή συµπερασµάτων Σύνοψη 192 IV

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΚΕΦ. 5 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ Κ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΩΝ 193 ΑΛΥΣΙ Ω ΛΥΣΙ ΩΝ: Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ 5.1 Εισαγωγή Στόχος της ανάπτυξης συστήµατος αρχών σχεδιασµού 202 Εφοδιαστικών Αλυσίδων 5.3 Ταξινόµηση των αρχών Σχεδιασµός προ όντος και διαδικασίας παραγωγή Συσκευασία Συλλογή διανοµή επιστροφή Ανακύκλωση και διάθεση στο περιβάλλον Εξωτερικό και εσωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον Ζητήµατα διοίκησης Παράµετροι που επηρεάζουν τη λειτουργία και την απόδοση 225 δικτύων Αντίστροφης Εφοδιαστικής Παράµετροι προ όντος Οργανωτικές παράµετροι Κοινωνικές παράµετροι Σύνοψη 229 ΚΕΦ. 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Α 233 ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙ ΩΝ 6.1 Εισαγωγή Η χρήση εικτών Περιβαλλοντικής Απόδοσης για την 236 αποτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 6.3 Ένα σύστηµα εικτών Περιβαλλοντικής Απόδοσης Σχεδιασµός προ όντος και διαδικασίας παραγωγή Συσκευασία Συλλογή διανοµή επιστροφή Ανακύκλωση και διάθεση στο περιβάλλον Εξωτερικό και εσωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον Ζητήµατα διοίκησης Σύνθεση των εικτών Περιβαλλοντικής Απόδοσης Η µέθοδος του Πίνακα Προτιµήσεων Ενδεικτική εφαρµογή των µεθόδων του Πίνακα Προτιµήσεων 256 και της Αναλυτικής Ιεραρχικής ιαδικασίας Εφαρµογή της µεθόδου του Πίνακα Προτιµήσεων Εφαρµογή της Αναλυτικής Ιεραρχικής ιαδικασίας Σύγκριση των τεχνικών σύνθεσης Σύνοψη 273 V

12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΚΕΦ. 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Εισαγωγή Η Αειφόρος Ανάπτυξη στο σύγχρονο επιχειρησιακό 277 περιβάλλον 7.3 Η ανάδειξη του ρόλου της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής στην 280 υποστήριξη λήψης αποφάσεων 7.4 Αρχές σχεδιασµού Εφοδιαστικών Αλυσίδων και είκτες 283 Περιβαλλοντικής Απόδοσης ΠΗΓΕΣ 287 Βιβλιογραφία 287 ικτυακοί Τόποι 308 ΑΠΟ ΟΣΗ ΟΡΩΝ 309 Απόδοση όρων από την ελληνική στην αγγλική 309 Απόδοση όρων από την αγγλική στην ελληνική 314 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 321 ηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά ικά 321 ηµοσιεύσεις σε βιβλία 321 ηµοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων 322 Ανακοινώσεις σε συνέδρια 322 Άλλες επιστηµονικές δηµοσιεύσεις 324 VI

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ σελ. 2.1 Η σύνδεση των Τριών Ουσιωδών Στοιχείων µε την Αειφόρο 36 Ανάπτυξη 2.2 Η Χοάνη του Φυσικού Βήµατος Η µεθοδολογία εφαρµογής του Φυσικού Βήµατος ABCD Τα επαναληπτικά βήµατα για την εφαρµογή της ΕΚΕ Παράδειγµα συστήµατος ανοικτού βρόχου Παράδειγµα συστήµατος κλειστού βρόχου Σχηµατική αναπαράσταση του κύκλου ζωής ενός προ όντος (οι 64 συνεχείς γραµµές εκφράζουν ροές υλικών και ενέργειας και οι διακεκοµµένες ροές πληροφοριών 3.2 Στάδια και εφαρµογές της ΑΚΖ Η συνολική απλοποίηση στην ΑΚΖ ιαδικασιών Η σύγχρονη κατηγοριοποίηση των Πεδίων Προστασίας Σχηµατική αναπαράσταση της µεθόδου Εκτίµησης Επιπτώσεων 98 LIME 4.1 Η αλυσίδα αιτιότητας και τα στάδια που καλύπτουν οι εκδοχές της EDIP 4.2 Το πολυκριτηριακό πρόβληµα απόφασης υπολογισµού των συντελεστών F j 5.1 Παράδειγµα ροών των υλικών σε µία ιευρυµένη Εφοδιαστική Αλυσίδα 5.2 Οι σχέσεις µεταξύ των δύο κύριων συνόλων διαδικασιών στις Αντίστροφες Εφοδιαστικές Αλυσίδες και ο ρόλος των παραµέτρων που επηρεάζουν τη λειτουργία και την απόδοση των δικτύων Αντίστροφης Εφοδιαστικής Η ταξινόµηση των ΠΑ Η ιεραρχική αποδόµηση του προβλήµατος 258 VII

14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 2.1 Τα βασικά ζητήµατα των επιχειρησιακών στρατηγικών εφαρµογής των αρχών της Βιοµηχανικής Οικολογίας στις Εφοδιαστικές Αλυσίδες 2.2 Οι στόχοι και τα πεδία εφαρµογής των κυριότερων µεθόδων αποτίµησης της περιβαλλοντικής απόδοσης Εφοδιαστικών Αλυσίδων 2.3 Οι περιβαλλοντικές αναφορές, η έκταση της ανάλυσης και τα ζητήµατα προς διασφάλιση στις αναλυτικές µεθόδους σελ Ενδεικτική καταγραφή των συνδέσµων που παρέχουν δεδοµένα 74 Αναλυτικής Απογραφής 3.2 Οι κυριότερες µέθοδοι Εκτίµησης Επιπτώσεων Οι κατηγορίες επιπτώσεων στις κυριότερες µεθόδους Εκτίµησης 86 Επιπτώσεων 3.4 Κατηγοριοποίηση των κυριότερων µεθόδων Εκτίµησης Επιπτώσεων 88 σε σχέση µε την έκταση της µοντελοποίησης που υιοθετούν 3.5 Κατηγορίες επιπτώσεων σε σχέση µε τη γεωγραφική περιοχή που 90 ενδεχοµένως επηρεάζουν και το χρονικό ορίζοντά τους για τη µέθοδο EDIP Παρουσίαση των προσεγγίσεων στάθµισης που χρησιµοποιούνται 96 στις κυριότερες µεθόδους Εκτίµησης Επιπτώσεων 4.1 Οι συντοµογραφίες των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων Τα αναπροσαρµοσµένα αποτελέσµατα της Αναλυτικής Απογραφής των ουσιών που συνεισφέρουν στις οικολογικές επιπτώσεις 4.3 EDIP 97 - EDIP 97 (upd) EDIP 2003: Οι τιµές και τα χαρακτηριστικά των συντελεστών βαρύτητας 4.4 Αποτελέσµατα της EDIP 97 και της EDIP 97 (upd) για το φαινόµενο του θερµοκηπίου (RC) vs (DP) 4.5 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για το φαινόµενο του θερµοκηπίου (RC) vs (DP) 4.6 Αποτελέσµατα της EDIP 97 και της EDIP 97 (upd) για τη δηµιουργία όξινου περιβάλλοντος (RC) vs (DP) 4.7 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τη δηµιουργία όξινου περιβάλλοντος (RC) vs (DP) 4.8 Αποτελέσµατα της EDIP 97 και της EDIP 97 (upd) για τη δηµιουργία φωτοχηµικού νέφους (RC) vs (DP) 4.9 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τη δηµιουργία φωτοχηµικού νέφους (βλάστηση) (RC) vs (DP) VIII

15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 4.10 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τη δηµιουργία φωτοχηµικού σελ. 133 νέφους (ανθρώπινη υγεία) (RC) vs (DP) 4.11 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τη δηµιουργία φωτοχηµικού 133 νέφους (συγκεντρωτικά) (RC) vs (DP) 4.12 Αποτελέσµατα της EDIP 97 και της EDIP 97 (upd) για τον ευτροφισµό 136 (RC) vs (DP) 4.13 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τον επίγειο ευτροφισµό (RC) vs 136 (DP) 4.14 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τον υδάτινο ευτροφισµό (RC) vs 137 (DP) 4.15 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τον ευτροφισµό (συγκεντρωτικά) 137 (RC) vs (DP) 4.16 Αποτελέσµατα της EDIP 97 και της EDIP 97 (upd) για τη χρόνια 139 οικοτοξικότητα υδάτων (RC) vs (DP) 4.17 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τη χρόνια οικοτοξικότητα υδάτων 140 (RC) vs (DP) 4.18 Αποτελέσµατα της EDIP 97 και της EDIP 97 (upd) για τη χρόνια 142 οικοτοξικότητα εδάφους (RC) vs (DP) 4.19 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τη χρόνια οικοτοξικότητα 143 εδάφους (RC) vs (DP) 4.20 Αποτελέσµατα της EDIP 97 και της EDIP 97 (upd) για τις τοξικές 145 επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω αέρα (RC) vs (DP) 4.21 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τις τοξικές επιπτώσεις στην 146 ανθρώπινη υγεία µέσω αέρα (RC) vs (DP) 4.22 Αποτελέσµατα της EDIP 97 και της EDIP 97 (upd) για τις τοξικές 148 επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω υδάτων (RC) vs (DP) 4.23 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τις τοξικές επιπτώσεις στην 148 ανθρώπινη υγεία µέσω υδάτων (RC) vs (DP) 4.24 Αποτελέσµατα της EDIP 97 και της EDIP 97 (upd) για τις τοξικές 151 επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω εδάφους (RC) vs (DP) 4.25 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τις τοξικές επιπτώσεις στην 151 ανθρώπινη υγεία µέσω εδάφους (RC) vs (DP) 4.26 Τα κριτήρια για τον υπολογισµό των συντελεστών F j Παράδειγµα πίνακα σύγκρισης της ΑΙ Αξιολόγηση των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων ως προς 166 το κριτήριο της γεωγραφικής έκτασης της επίπτωσης µε τη χρήση της ΑΙ IX

16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 4.29 Αξιολόγηση των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων ως προς το κριτήριο της χρονικής έκτασης της επίπτωσης µε τη χρήση της ΑΙ 4.30 Αξιολόγηση των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων ως προς το κριτήριο της σοβαρότητας της επίπτωσης µε τη χρήση της ΑΙ 4.31 Αξιολόγηση των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων ως προς το κριτήριο του ενδεχόµενου παραβίασης νοµοθετικών περιορισµών µε τη χρήση της ΑΙ 4.32 Αξιολόγηση των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων ως προς το κριτήριο των τεχνοοικονοµικών δυσκολιών βελτίωσης της επίπτωσης µε τη χρήση της ΑΙ 4.33 Αξιολόγηση των κριτηρίων στάθµισης C δ ως προς τη σηµασία τους για το συντελεστή F j µε τη χρήση της ΑΙ 4.34 Οι τιµές των συντελεστών F j όπως προέκυψαν µε τη χρήση της, σελ ΑΙ 4.35 Αξιολόγηση των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων ως προς το κριτήριο της γεωγραφικής έκτασης της επίπτωσης µε τη χρήση µεθόδων κατάταξης 4.36 Αξιολόγηση των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων ως προς το κριτήριο της χρονικής έκτασης της επίπτωσης µε τη χρήση µεθόδων κατάταξης 4.37 Αξιολόγηση των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων ως προς το κριτήριο της σοβαρότητας της επίπτωσης µε τη χρήση µεθόδων κατάταξης 4.38 Αξιολόγηση των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων ως προς το κριτήριο του ενδεχόµενου παραβίασης νοµοθετικών περιορισµών µε τη χρήση µεθόδων κατάταξης 4.39 Αξιολόγηση των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων ως προς το κριτήριο των τεχνοοικονοµικών δυσκολιών βελτίωσης της επίπτωσης µε τη χρήση µεθόδων κατάταξης 4.40 Αξιολόγηση των κριτηρίων στάθµισης C δ ως προς τη σηµασία τους για το συντελεστή F j µε τη χρήση µεθόδων κατάταξης 4.41 Οι τιµές των συντελεστών F j όπως προέκυψαν µε τη χρήση, µεθόδων κατάταξης 4.42 Οι τελικές τιµές των συντελεστών βαρύτητας * w j Σύνθεση των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων για την περίπτωση της EDIP (RC) vs (DP) 176 X

17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ σελ. 5.1 Τα ισχύοντα πρότυπα της σειράς ISO Παραδείγµατα από τη βιβλιογραφία όπου προτείνονται και 238 χρησιµοποιούνται ΠΑ 6.2 Η ταξινόµηση (p, n, q) των ΠΑ για την οµάδα Σχεδιασµός 244 προ όντος και διαδικασίας - Παραγωγή και η αντιστοίχισή τους µε τις αρχές της Ενότητας Η ταξινόµηση (p, n, q) των ΠΑ για την οµάδα Συσκευασία και η 245 αντιστοίχισή τους µε τις αρχές της Ενότητας Η ταξινόµηση (p, n, q) των ΠΑ για την οµάδα Συλλογή διανοµή 246 επιστροφή και η αντιστοίχισή τους µε τις αρχές της Ενότητας Η ταξινόµηση (p, n, q) των ΠΑ για την οµάδα Ανακύκλωση και 247 διάθεση στο περιβάλλον και η αντιστοίχισή τους µε τις αρχές της Ενότητας Η ταξινόµηση (p, n, q) των ΠΑ για την οµάδα Εξωτερικό και 249 εσωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον και η αντιστοίχισή τους µε τις αρχές της Ενότητας Η ταξινόµηση (p, n, q) των ΠΑ για την οµάδα Ζητήµατα διοίκησης 249 και η αντιστοίχισή τους µε τις αρχές της Ενότητας Οι ΠΑ και οι αντίστοιχοι συµβολισµοί τους Αρχικές τιµές, µονάδες µέτρησης και κατηγοριοποίηση των ΠΑ Κανονικοποίηση για τους ΠΑ p (οµάδα G1) Κανονικοποίηση για τους ΠΑ n (οµάδα G1) Κανονικοποίηση για τους ΠΑ n (οµάδα G2) Κανονικοποίηση για τους ΠΑ p (οµάδα G3) Κανονικοποίηση για τους ΠΑ n (οµάδα G3) Κανονικοποίηση για τους ΠΑ p (οµάδα G4) Κανονικοποίηση για τους ΠΑ n (οµάδα G4) Κατά ζεύγη συγκρίσεις για τα εναλλακτικά σενάρια ως προς το 262 ΠΑ EP ιάταξη των εναλλακτικών σεναρίων κατά αύξουσα σηµασία και 262 υπολογισµός των συντελεστών βαρύτητας ( ΠΑ EP12) 6.19 Κανονικοποίηση για το ΠΑ EP12 (οµάδα G4) Κατά ζεύγη συγκρίσεις για τους ΠΑ της οµάδας G ιάταξη των ΠΑ κατά αύξουσα σηµασία και υπολογισµός των 263 συντελεστών βαρύτητας (οµάδα G1) 6.22 Κατά ζεύγη συγκρίσεις για τους ΠΑ της οµάδας G ιάταξη των ΠΑ κατά αύξουσα σηµασία και υπολογισµός των 263 συντελεστών βαρύτητας (οµάδα G2) XI

18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ σελ Κατά ζεύγη συγκρίσεις για τους ΠΑ της οµάδας G ιάταξη των ΠΑ κατά αύξουσα σηµασία και υπολογισµός των 264 συντελεστών βαρύτητας (οµάδα G3) 6.26 Κατά ζεύγη συγκρίσεις για τους ΠΑ της οµάδας G ιάταξη των ΠΑ κατά αύξουσα σηµασία και υπολογισµός των 264 συντελεστών βαρύτητας (οµάδα G4) 6.28 Σταθµισµένες τιµές των ΠΑ, άθροιση και κανονικοποίηση (οµάδα 265 G1) 6.29 Σταθµισµένες τιµές των ΠΑ, άθροιση και κανονικοποίηση (οµάδα 265 G2) 6.30 Σταθµισµένες τιµές των ΠΑ, άθροιση και κανονικοποίηση (οµάδα 265 G3) 6.31 Σταθµισµένες τιµές των ΠΑ, άθροιση και κανονικοποίηση (οµάδα 265 G4) 6.32 Κατά ζεύγη συγκρίσεις µεταξύ των οµάδων ΠΑ ιάταξη των οµάδων ΠΑ κατά αύξουσα σηµασία και υπολογισµός 266 των συντελεστών βαρύτητας 6.34 Σταθµισµένες τιµές των οµάδων ΠΑ, άθροιση και κανονικοποίηση Υπολογισµός των τιµών του ΠΑ EP12 (οµάδα G4) µε τη χρήση της 268 ΑΙ 6.36 Υπολογισµός των σχετικών συντελεστών βαρύτητας µε τη χρήση 268 της ΑΙ (οµάδα G1) 6.37 Υπολογισµός των σχετικών συντελεστών βαρύτητας µε τη χρήση 269 της ΑΙ (οµάδα G2) 6.38 Υπολογισµός των σχετικών συντελεστών βαρύτητας µε τη χρήση 269 της ΑΙ (οµάδα G3) 6.39 Υπολογισµός των σχετικών συντελεστών βαρύτητας µε τη χρήση 270 της ΑΙ (οµάδα G4) 6.40 Σταθµισµένες τιµές των ΠΑ και άθροισή τους (οµάδα G1) Σταθµισµένες τιµές των ΠΑ και άθροισή τους (οµάδα G2) Σταθµισµένες τιµές των ΠΑ και άθροισή τους (οµάδα G3) Σταθµισµένες τιµές των ΠΑ και άθροισή τους (οµάδα G4) Υπολογισµός των σχετικών συντελεστών βαρύτητας µεταξύ των 271 οµάδων ΠΑ µε τη χρήση της ΑΙ 6.45 Σταθµισµένες τιµές των οµάδων ΠΑ και άθροισή τους 272 XII

19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σελ. 4.1 Σύγκριση των σταθµισµένων τιµών των εκδοχών της EDIP για το 128 φαινόµενο του θερµοκηπίου (RC) vs (DP) 4.2 Η σηµασία της (RC) σε σχέση µε αυτή της (DP) - φαινόµενο του 128 θερµοκηπίου 4.3 Η συνεισφορά των ουσιών που συµµετέχουν στο φαινόµενο του 128 θερµοκηπίου στα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP 4.4 Σύγκριση των σταθµισµένων τιµών των εκδοχών της EDIP για τη 130 δηµιουργία όξινου περιβάλλοντος (RC) vs (DP) 4.5 Η σηµασία της (RC) σε σχέση µε αυτή της (DP) - δηµιουργία όξινου 130 περιβάλλοντος 4.6 Η συνεισφορά των ουσιών που συµµετέχουν στη δηµιουργία όξινου 131 περιβάλλοντος στα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP 4.7 Η µεταβολή της σχετικής σηµασίας των ουσιών που συµµετέχουν 131 στη δηµιουργία όξινου περιβάλλοντος στα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP 4.8 Σύγκριση των σταθµισµένων τιµών των εκδοχών της EDIP για τη 134 δηµιουργία φωτοχηµικού νέφους (RC) vs (DP) 4.9 Η σηµασία της (RC) σε σχέση µε αυτή της (DP) - δηµιουργία 134 φωτοχηµικού νέφους 4.10 Η συνεισφορά των ουσιών που συµµετέχουν στη δηµιουργία 135 φωτοχηµικού νέφους στα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP 4.11 Η µεταβολή της σχετικής σηµασίας των ουσιών που συµµετέχουν 135 στη δηµιουργία φωτοχηµικού νέφους στα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP 4.12 Σύγκριση των σταθµισµένων τιµών των εκδοχών της EDIP για τον 138 ευτροφισµό (RC) vs (DP) 4.13 Η σηµασία της (RC) σε σχέση µε αυτή της (DP) - ευτροφισµός Η συνεισφορά των ουσιών που συµµετέχουν στον ευτροφισµό στα 138 υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP 4.15 Σύγκριση των σταθµισµένων τιµών των εκδοχών της EDIP για τη 141 χρόνια οικοτοξικότητα υδάτων (RC) vs (DP) 4.16 Η σηµασία της (RC) σε σχέση µε αυτή της (DP) - χρόνια 141 οικοτοξικότητα υδάτων 4.17 Η συνεισφορά των ουσιών που συµµετέχουν στη χρόνια 141 οικοτοξικότητα υδάτων στα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP XIII

20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 4.18 Η µεταβολή της σχετικής σηµασίας των ουσιών που συµµετέχουν στη χρόνια οικοτοξικότητα υδάτων στα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP 4.19 Σύγκριση των σταθµισµένων τιµών των εκδοχών της EDIP για τη χρόνια οικοτοξικότητα εδάφους (RC) vs (DP) 4.20 Η σηµασία της (RC) σε σχέση µε αυτή της (DP) - χρόνια οικοτοξικότητα εδάφους 4.21 Η συνεισφορά των ουσιών που συµµετέχουν στη χρόνια οικοτοξικότητα εδάφους στα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP 4.22 Σύγκριση των σταθµισµένων τιµών των εκδοχών της EDIP για τις τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω αέρα (RC) vs (DP) 4.23 Η σηµασία της (RC) σε σχέση µε αυτή της (DP) - τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω αέρα 4.24 Η συνεισφορά των ουσιών που συµµετέχουν στις τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω αέρα στα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP 4.25 Η µεταβολή της σχετικής σηµασίας των ουσιών που συµµετέχουν στις τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω αέρα στα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP 4.26 Σύγκριση των σταθµισµένων τιµών των εκδοχών της EDIP για τις τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω υδάτων (RC) vs (DP) 4.27 Η σηµασία της (RC) σε σχέση µε αυτή της (DP) - τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω υδάτων 4.28 Η συνεισφορά των ουσιών που συµµετέχουν στις τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω υδάτων στα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP 4.29 Σύγκριση των σταθµισµένων τιµών των εκδοχών της EDIP για τις τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω εδάφους (RC) vs (DP) 4.30 Η σηµασία της (RC) σε σχέση µε αυτή της (DP) - τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω εδάφους 4.31 Η συνεισφορά των ουσιών που συµµετέχουν στις τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω εδάφους στα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP 4.32 (RC) vs (DP): Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της EDIP 97 για τις οικολογικές επιπτώσεις σελ XIV

21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σελ (RC) vs (DP): Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της EDIP 97 (upd) για τις 155 οικολογικές επιπτώσεις 4.34 (RC) vs (DP): Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τις 155 οικολογικές επιπτώσεις 4.35 Οι τιµές των συντελεστών βαρύτητας που αποδίδουν οι µέθοδοι 163 κατάταξης ROC, RS και RR για 5 κριτήρια 4.36 Οι τιµές των συντελεστών βαρύτητας που αποδίδουν οι µέθοδοι 163 κατάταξης ROC, RS και RR για 9 κριτήρια 4.37 (RC) vs (DP) - Εφαρµογή των τελικών συντελεστών βαρύτητας στην EDIP 2003 F µε τη χρήση της ΑΙ j 4.38 (RC) vs (DP) - Εφαρµογή των τελικών συντελεστών βαρύτητας στην EDIP 2003 F µε τη χρήση της ROC j 4.39 (RC) vs (DP) - Εφαρµογή των τελικών συντελεστών βαρύτητας στην EDIP 2003 F µε τη χρήση της RS j 4.40 (RC) vs (DP) - Εφαρµογή των τελικών συντελεστών βαρύτητας στην EDIP 2003 F µε τη χρήση της RR j (RC) vs (DP) Παράθεση συγκεντρωτικών δεικτών (ΑΙ, ROC, RS, RR) (RC) vs (DP) Κανονικοποιηµένοι συγκεντρωτικοί δείκτες (ΑΙ, ROC, 179 RS, RR) XV

22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XVI

23 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εκπόνηση της διατριβής αυτής µε θέµα Θεωρητικές και Εφαρµοσµένες Προσεγγίσεις στην Περιβαλλοντική Ανάλυση Εφοδιαστικών Αλυσίδων ξεκίνησε το Μάιο του 2000 στο Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του Θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες στον Καθηγητή Κώστα Παππή που µου έδωσε την ευκαιρία να ενταχθώ στην ερευνητική του οµάδα, καθώς, πέρα από την επιστηµονική καθοδήγηση που µου προσέφερε, µου έδωσε τη δυνατότητα να ζήσω ανεκτίµητες εµπειρίες ζωής και να εµπεδώσω αξίες όπως η συντροφικότητα, η αλληλεγγύη και η ελευθερία. Θα ήθελα, επίσης, να εκφράσω τις ευχαριστίες µου: στα υπόλοιπα µέλη της Τριµελούς Επιτροπής Καθηγητή Νίκο Μπλέσιο και Καθηγητή Παναγιώτη Φωτήλα για το ενδιαφέρον και τη συµπαράστασή τους, στους άµεσους συνεργάτες και καλούς φίλους o Σταύρο ανιήλ, που µε βοήθησε σηµαντικά στα ερευνητικά ζητήµατα και καθοριστικά στην επαγγελµατική µου σταδιοδροµία o Θοδωρή Βουτσινά, που µε βοήθησε να εξοικειωθώ γρήγορα µε το χώρο της έρευνας και για τις πολύτιµες συµβουλές του o Νίκο Ραχανιώτη, για τη βοήθειά του σε µαθηµατικά ζητήµατα αλλά και για την ανοχή του στις ιδιοτροπίες µου, κυρίως κατά το διάστηµα που περάσαµε µαζί στο Magdeburg o Θωµά ασακλή, για τις εµπνεύσεις του και για τις χαµαλοδουλειές που έχει κάνει για µένα, στο σύντροφο και φίλο Γιάννη Μουζακίτη για τις αδιέξοδες και µη αναζητήσεις µας επί παντός επιστητού, συµπεριλαµβανόµενων και των ζητηµάτων που αναπτύσσονται στη διατριβή, στους φίλους (και συγγενείς) Πάνο Πλατάνα, Μαίρη Σχίζα, Χρήστο Πατέρα και Λίλα Αργυροπούλου και στα παιδιά τους Αναστασία Πλατάνα, Μαρία-Φωτεινή Πλατάνα και Γρηγόρη Πατέρα για τις όµορφες στιγµές που ζήσαµε και για αυτές που θα ζήσουµε, XVII

24 ΠΡΟΛΟΓΟΣ στο θείο µου Ηρακλή Τσουλφά και τη θεία µου Αθανασία Τσουλφά για την υποστήριξη τους όλα αυτά τα χρόνια, στα πεθερικά µου Φώτη και Μάνθα Σχίζα για την πολύτιµη βοήθειά τους, σε όσους µε έχουν εµπνεύσει σε όλους τους τοµείς της ζωής µου µε τα έργα τους και τις πράξεις τους, είτε τους έχω γνωρίσει είτε όχι. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ εµφατικά (κατά σειρά γνωριµίας) στους ανθρώπους, που, για µεγάλη µου τύχη, αποτελούν την οικογένειά µου και µε έχουν στηρίξει ασταµάτητα όσο καιρό µε ξέρουν (εκτός από την τελευταία, αλλά θα λυγίσει και αυτή κάποτε τη µητέρα µου τον πατέρα µου την αδερφή µου τη γυναίκα µου την κόρη µου Μάνθα. XVIII

25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Οι τάσεις στη σύγχρονη ιοίκηση η Επιχειρήσεων και η εισαγωγή της Αειφόρου Ανάπτυξης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 1.2 Η έµφαση στην περιβαλλοντική διάσταση 1.3 Στόχοι και συνεισφορά στην έρευνα 1.4 Θεµατολογία κεφαλαίων 1

26 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2

27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Οι τάσεις στη σύγχρονη ιοίκηση η Επιχειρήσεων και η εισαγωγή της Αειφόρου Ανάπτυξης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι προηγούµενες τρεις δεκαετίες χαρακτηρίστηκαν από σηµαντικές τοµές στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. Με την ευρεία εισαγωγή της έννοιας της ποιότητας, οι επιχειρήσεις άρχισαν να αντιµετωπίζουν τις διαδικασίες τους ως το επίκεντρο της δηµιουργίας αξίας. Η ιοίκηση Ποιότητας επικεντρώθηκε αρχικά στον Ανταγωνισµό µε Βάση το Χρόνο (Time-based Competition) 1 και τα Συστήµατα Άµεσης Ανταπόκρισης (Just in time), κατόπιν στον Ανασχεδιασµό Επιχειρησιακών ιαδικασιών (Business Process Reengineering) και τελικά στην Οργανωτική Αναδιάρθρωση (Organizational Transformation). Σε όλη αυτή την εξελικτική πορεία, η διαχείριση των διαδικασιών παρέµεινε το κεντρικό σηµείο αναφοράς για δύο λόγους: πρώτον διότι οι επιχειρησιακές διαδικασίες χαρακτήριζαν την ίδια την επιχείρηση και προσέφεραν τη δυνατότητα ανάλυσης σε στρατηγικό επίπεδο και δεύτερον διότι οι οµάδες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της ιοίκησης Ποιότητας ήταν περισσότερο αποτελεσµατικές στην ανάλυση και βελτίωση σαφώς προσδιορισµένων διαδικασιών [147]. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναγνωρίστηκε η σηµασία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain) και της Ανάπτυξης Νέων Προ όντων (New-Product Development). Η Κύρια Εφοδιαστική Αλυσίδα (Forward Supply Chain) αποτελείται από τις διαδικασίες της προµήθειας, της παραγωγής, της διανοµής και της υποστήριξης µετά την πώληση. Η Ανάπτυξη Νέων Προ όντων αποτελείται από διαδικασίες όπως η έρευνα, ο σχεδιασµός και η παραγωγή, καθώς και από τις υποστηρικτικές διαδικασίες που απαιτούνται για να µεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες να επιτύχει ένα προ όν στην αγορά (µάρκετινγκ, προβλέψεις, κτλ). Στα µέσα της δεκαετίας του '90 η επιτυχής ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις ανάγκες που συνδέονται µε τις διαδικασίες έφτασε να θεωρείται θεµελιώδης προ πόθεση συµµετοχής στον ανταγωνισµό. 1 Στην παρούσα διατριβή, την πρώτη φορά που χρησιµοποιείται κάποιος όρος, επισηµαίνεται µε πλάγια γραφή και παρατίθεται η αγγλική του απόδοση σε παρένθεση. 3

28 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την επικράτηση των νέων επιχειρησιακών προτύπων, διαπιστώθηκε ότι η κερδοφορία και η εν γένει οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων αποτελούσε µία µόνο διάσταση της µακροπρόθεσµης επιτυχίας τους αλλά και της επιτυχίας του ίδιου του οικονοµικού συστήµατος [106]. Το µέλλον των ανθρώπων εντός και εκτός της επιχείρησης και το µέλλον του πλανήτη αποτελούν, επίσης, καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχία των επιχειρήσεων [148]. Ειδικότερα, οι κοινωνίες άρχισαν να προβληµατίζονται για σειρά κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητηµάτων που ανέκυψαν έντονα µε την εκτεταµένη εκβιοµηχάνιση µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, αλλά έχουν τη ρίζα τους στη βιοµηχανική επανάσταση. Μία νέα έννοια άρχισε να σχηµατοποιείται σε παγκόσµια κλίµακα: η Αειφόρος Ανάπτυξη 2 (Sustainable Development). Η ιεθνής Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (World Commission on Environment and Development) διατύπωσε τον εξής ορισµό για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Είναι η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να εµποδίζει τις µελλοντικές γενιές να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες [292]. Η Αειφόρος Ανάπτυξη στηρίζεται, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ιεθνούς Συνόδου του 2005 στη Νέα Υόρκη [268], σε τρεις αλληλένδετους και αµοιβαία ενισχυόµενους πυλώνες: την οικονοµική ανάπτυξη, την κοινωνική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία. Ωστόσο, ο Εκπαιδευτικός, Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO), µε την Παγκόσµια ιακήρυξη για την Πολιτισµική Ποικιλότητα, επέκτεινε την έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης διατυπώνοντας τη θέση ότι η πολιτισµική ποικιλότητα είναι τόσο απαραίτητη για το ανθρώπινο είδος, όσο η βιοποικιλότητα για τη φύση, οπότε µπορεί να θεωρηθεί ο τέταρτος πυλώνας της Αειφόρου Ανάπτυξης, ως µέσο ανάπτυξης της διανοητικής, της συναισθηµατικής, της ηθικής και της πνευµατικής υπόστασης του ανθρώπου [269]. 2 Εναλλακτικά χρησιµοποιείται και ο όρος Βιώσιµη Ανάπτυξη. 4

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ Γεωργία Νέα ΚΑΠ: -εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων «Πολλαπλή Συμμόρφωση»

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού

Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού Κων/νος νος Αμπελιώτης Επικ. Καθηγητής, Τμ. Οικιακής Οικονομίας Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Περιεχόμενα Η έννοια του κύκλου ζωής Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ 11 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 31 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 33 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ 21

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Περιβαλλοντικά Προβλήµατα

Παγκόσµια Περιβαλλοντικά Προβλήµατα Παγκόσµια Περιβαλλοντικά Προβλήµατα Κων/νος Αµπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Γραφείο 3.1, Τηλ. 210-9549363 E-mail: kabeli@hua.gr Πως θα γίνει το µάθηµα; 13 παραδόσεις Κάθε Παρασκευή 10-13 Οι παραδόσεις θα τοποθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Διαμόρφωση Βιομηχανικού Οικοσυστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής Ολοκλήρωση ροών μάζας και ενέργειας σε βιομηχανικό σύμπλεγμα Βασικά στοιχεία διαμόρφωσης περιβαλλοντικής πολιτικής Παραδείγματα βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...17 Εισαγωγή...19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Προσπάθεια Ανάπτυξης με Σεβασμό στο Περιβάλλον 1.1 Εισαγωγή...29 1.2 Μηδενική Ανάπτυξη ή Βιομηχανία της Αντιρρύπανσης;...30 1.3 Η Σημερινή Κατάσταση...32

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Λίγα λόγια για τους συγγραφείς.................................................... Πρόλογος....................................................................... ΜΕΡΟΣ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Γ. Σταµπουλής, Γ. Παπαχρήστος, Ε.. Αδαµίδης και Μ. Ψωφάκη Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού στο Πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός προϊόντων με σύστημα CAD και πράσινη εφοδιαστική

Σχεδιασμός προϊόντων με σύστημα CAD και πράσινη εφοδιαστική Σχεδιασμός προϊόντων με σύστημα CAD και πράσινη εφοδιαστική 1 Νικόλαος Ευκολίδης, 2 Γεωργία Ψυχογιού, 3 Άννα Τσιόκα, 4 Παναγιώτης Κυράτσης Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού, ΤΕΙ υτ. Μακεδονίας 1 nefko@teikoz.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...vii ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ...1 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ...1 1. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ... 2 Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ... 2

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση του νερού. Μάρκος Σκληβανιώτης

Τιμολόγηση του νερού. Μάρκος Σκληβανιώτης Τιμολόγηση του νερού Μάρκος Σκληβανιώτης Η τιμολογιακή πολιτική αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης- Αποχέτευσης και για το λόγο αυτό στα άρθρα 25 και 26 του

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ως πλαίσιο Εκπαίδευσης Νεοδιορισθέντων Εκπαιδευτικών: Ποιοτικοί Εκπαιδευτικοί για Ποιοτική Εκπαίδευση ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ/ΠΑΙΔΙ/0308(ΒΙΕ)/07 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ....................................17 1.1 Προβλέψεις - Τεχνικές προβλέψεων και διοίκηση................................17 1.2 Τεχνικές προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector ΟδηγόςΑειφορίαςγια Τράπεζες και Ασφαλιστικές: Πώς να εφαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩ ΜΕΡΩΝ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΡΩΝ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙ 4 ΜΟΡΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, P.E., ASHRAE Accredited

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 Εισαγωγή Η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για τον προσδιορισμό της βέλτιστης τιμής της συγκέντρωσης C του ρυπαντή στο περιβάλλον ή στο σημείο εκροής από

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Οκτώβριος 2013 Γιατί να μετρήσουμε. Ελέγχω

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Βιολογικά προϊόντα και Επιχειρηµατικότητα: Ευκαιρίες και απειλές Μουρτζιόπουλος Χρήστος ιευθυντής ιασφάλισης Ποιότητας Vivartia ABEE Detrop 9 Μαρτίου 2007 Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ Σ.Κ Μυλωνάς Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα