Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας. ιδακτορική ιατριβή του. Γιάννη Θ. Τσουλφά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας. ιδακτορική ιατριβή του. Γιάννη Θ. Τσουλφά"

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας ιδακτορική ιατριβή του Γιάννη Θ. Τσουλφά 2008

2

3 στους δικούς µου ανθρώπους

4

5

6

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. XVII ΚΕΦ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τάσεις στη σύγχρονη ιοίκηση η Επιχειρήσεων και η 3 εισαγωγή της Αειφόρου Ανάπτυξης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 1.2 Η έµφαση στην περιβαλλοντική διάσταση Στόχοι και συνεισφορά στην έρευνα Θεµατολογία κεφαλαίων 13 ΚΕΦ. 2 Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 17 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.1 Εισαγωγή Ορόσηµα της Αειφόρου Ανάπτυξης Θεµατικές περιοχές ανάπτυξης δράσης στην κατεύθυνση της 23 Αειφόρου Ανάπτυξης 2.4 Αειφόρος Ανάπτυξη: Τα βασικά πλαίσια εργασίας Η εξίσωση IPAT Τα Τρία Ουσιώδη Στοιχεία Το Φυσικό Βήµα Κριτική στην έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης Αειφόρος Ανάπτυξη και επιχειρήσεις: Η έννοια της Εταιρικής 40 Κοινωνικής Ευθύνης Η ανάδειξη της σηµασίας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τα οφέλη της εφαρµογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η εφαρµογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η επίδραση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα νέα 45 επιχειρησιακά πρότυπα 2.7 Η ιευρυµένη Εφοδιαστική Αλυσίδα Βασικές διαφορές Κύριας και Αντίστροφης Εφοδιαστικής 49 Αλυσίδας 2.8 Εφοδιαστικές Αλυσίδες και κ Βιοµηχανική Οικολογία Επιχειρησιακές στρατηγικές εφαρµογής των αρχών της 52 Βιοµηχανικής Οικολογίας στις Εφοδιαστικές Αλυσίδες Ολοκληρωµένη ιαχείριση Αλυσίδας ιαχείριση Κύκλου Ζωής Πράσινη ή Περιβαλλοντική ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σύγκριση των επιχειρησιακών στρατηγικών Εργαλεία αποτίµησης της περιβαλλοντικής απόδοσης 56 Εφοδιαστικών Αλυσίδων I

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ Σύνοψη 60 ΚΕΦ. 3 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΗΨΗΣ 61 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3.1 Εισαγωγή Η δοµή και τα στάδια της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής Η µοντελοποίηση του συστήµατος προ όντος Καθορισµός της λειτουργικής µονάδας Συλλογή δεδοµένων και βάσεις δεδοµένων για την Αναλυτική 70 Απογραφή Τα προβλήµατα της συλλογής δεδοµένων Η τεκµηρίωση των δεδοµένων και η ανάπτυξη 72 αναγνωρισµένων βάσεων δεδοµένων Πρωτοβουλίες ανάπτυξης βάσεων δεδοµένων Λογισµικό για την Ανάλυση Κύκλου Ζωής Η συνολική απλοποίηση της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής 75 ιαδικασιών ως εναλλακτική προσέγγιση για την Αναλυτική Απογραφή 3.5 Η Εκτίµηση Επιπτώσεων Πεδία Προστασίας και κατηγορίες επιπτώσεων Φαινόµενο του θερµοκηπίου Εξάντληση του όζοντος στη στρατόσφαιρα ηµιουργία φωτοχηµικού νέφους Ευτροφισµός ηµιουργία όξινου περιβάλλοντος Οικοτοξικότητα Τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία Επιπτώσεις στο περιβάλλον εργασίας Απόβλητα Χρήση γης Εξάντληση φυσικών πόρων Οι κυριότερες µέθοδοι Εκτίµησης Επιπτώσεων Έκταση της µοντελοποίησης Γεωγραφικές και χρονικές διακυµάνσεις Τα βήµατα της Εκτίµησης Επιπτώσεων Χαρακτηρισµός 91 II

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ Κανονικοποίηση Οµαδοποίηση Στάθµιση Η Ερµηνεία της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής Η αβεβαιότητα στην Ανάλυση Κύκλου Ζωής Εφαρµογές της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής σε µία πολυεθνική επιχείρηση Η δυναµική της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής και σχετικών 104 προσεγγίσεων στις Μικροµεσαίες και τις Νεοσύστατες Επιχειρήσεις Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής σε κυβερνητικό επίπεδο Σύνοψη 110 ΚΕΦ. 4 ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 113 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 4.1 Εισαγωγή Η εξέλιξη της µεθόδου EDIP Οµοιότητες EDIP 97 EDIP ιαφορές EDIP 97 EDIP Σύγκριση των οικολογικών επιπτώσεων της Αντίστροφης 120 Εφοδιαστικής Αλυσίδας των µπαταριών µολύβδου-οξέος οξέος σε σχέση µε τη διάθεσή τους στο περιβάλλον µε τη χρήση των διαφορετικών εκδοχών της EDIP Τα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος Παραδοχές Αποτελέσµατα των εκδοχών της EDIP για τις οικολογικές 123 επιπτώσεις Φαινόµενο του θερµοκηπίου ηµιουργία όξινου περιβάλλοντος ηµιουργία φωτοχηµικού νέφους Ευτροφισµός Χρόνια οικοτοξικότητα υδάτων Χρόνια οικοτοξικότητα εδάφους Τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω αέρα Τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω υδάτων Τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω εδάφους 150 III

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των εκδοχών της EDIP για τη 153 σύγκριση της Αντίστροφης Εφοδιαστικής Αλυσίδας µπαταριών µολύβδου-οξέος σε σχέση µε τη διάθεσή τους στο περιβάλλον 4.4 Βελτιωτικές προσεγγίσεις για τον υπολογισµό των 156 συντελεστών βαρύτητας και εφαρµογή τους στη µέθοδο EDIP Η µέθοδος της Αναλυτικής Ιεραρχικής ιαδικασίας ας Μέθοδοι κατάταξης Υπολογισµός των συντελεστών ν βαρύτητας στη µέθοδο EDIP µε τη χρήση συντελεστών σχετικής σηµασίας των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων Εφαρµογή της Αναλυτικής Ιεραρχικής ιαδικασίας για τον 164 υπολογισµό των συντελεστών σχετικής σηµασίας των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων Εφαρµογή µεθόδων κατάταξης για τον υπολογισµό των 171 συντελεστών σχετικής σηµασίας των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων Υπολογισµός συγκεντρωτικών δεικτών για την Αντίστροφη 174 Εφοδιαστική Αλυσίδα των µπαταριών µολύβδου-οξέος και τη διάθεσή τους στο περιβάλλον Σύγκριση των αποτελεσµάτων 4.5 Θεωρητικές προσεγγίσεις π για το στάδιο της Ερµηνείας Ο κατάλογος ελέγχου της Ερµηνείας Αναθεώρηση του στόχου της µελέτης Επιλογή των σηµαντικών διαδικασιών Ποιότητα των δεδοµένων Αναλυτική Απογραφή Εκτίµηση Επιπτώσεων Η εφαρµογή τεχνικών Συνεργατικής Λήψης Αποφάσεων Η συνεισφορά του σταδίου της Ερµηνείας στην 185 περιβαλλοντική ανάλυση των Εφοδιαστικών Αλυσίδων Εµβάθυνση της γνώσης για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα Αναγνώριση καθοριστικών σηµείων και ανάπτυξη της 186 Συνοπτικής Ανάλυσης Κύκλου Ζωής Αναγνώριση δυνατοτήτων βελτίωσης Ένα µοντέλο αποφάσεων για την ιεράρχηση ενεργειών Εξαγωγή συµπερασµάτων Σύνοψη 192 IV

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΚΕΦ. 5 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ Κ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΩΝ 193 ΑΛΥΣΙ Ω ΛΥΣΙ ΩΝ: Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ 5.1 Εισαγωγή Στόχος της ανάπτυξης συστήµατος αρχών σχεδιασµού 202 Εφοδιαστικών Αλυσίδων 5.3 Ταξινόµηση των αρχών Σχεδιασµός προ όντος και διαδικασίας παραγωγή Συσκευασία Συλλογή διανοµή επιστροφή Ανακύκλωση και διάθεση στο περιβάλλον Εξωτερικό και εσωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον Ζητήµατα διοίκησης Παράµετροι που επηρεάζουν τη λειτουργία και την απόδοση 225 δικτύων Αντίστροφης Εφοδιαστικής Παράµετροι προ όντος Οργανωτικές παράµετροι Κοινωνικές παράµετροι Σύνοψη 229 ΚΕΦ. 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Α 233 ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙ ΩΝ 6.1 Εισαγωγή Η χρήση εικτών Περιβαλλοντικής Απόδοσης για την 236 αποτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 6.3 Ένα σύστηµα εικτών Περιβαλλοντικής Απόδοσης Σχεδιασµός προ όντος και διαδικασίας παραγωγή Συσκευασία Συλλογή διανοµή επιστροφή Ανακύκλωση και διάθεση στο περιβάλλον Εξωτερικό και εσωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον Ζητήµατα διοίκησης Σύνθεση των εικτών Περιβαλλοντικής Απόδοσης Η µέθοδος του Πίνακα Προτιµήσεων Ενδεικτική εφαρµογή των µεθόδων του Πίνακα Προτιµήσεων 256 και της Αναλυτικής Ιεραρχικής ιαδικασίας Εφαρµογή της µεθόδου του Πίνακα Προτιµήσεων Εφαρµογή της Αναλυτικής Ιεραρχικής ιαδικασίας Σύγκριση των τεχνικών σύνθεσης Σύνοψη 273 V

12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΚΕΦ. 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Εισαγωγή Η Αειφόρος Ανάπτυξη στο σύγχρονο επιχειρησιακό 277 περιβάλλον 7.3 Η ανάδειξη του ρόλου της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής στην 280 υποστήριξη λήψης αποφάσεων 7.4 Αρχές σχεδιασµού Εφοδιαστικών Αλυσίδων και είκτες 283 Περιβαλλοντικής Απόδοσης ΠΗΓΕΣ 287 Βιβλιογραφία 287 ικτυακοί Τόποι 308 ΑΠΟ ΟΣΗ ΟΡΩΝ 309 Απόδοση όρων από την ελληνική στην αγγλική 309 Απόδοση όρων από την αγγλική στην ελληνική 314 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 321 ηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά ικά 321 ηµοσιεύσεις σε βιβλία 321 ηµοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων 322 Ανακοινώσεις σε συνέδρια 322 Άλλες επιστηµονικές δηµοσιεύσεις 324 VI

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ σελ. 2.1 Η σύνδεση των Τριών Ουσιωδών Στοιχείων µε την Αειφόρο 36 Ανάπτυξη 2.2 Η Χοάνη του Φυσικού Βήµατος Η µεθοδολογία εφαρµογής του Φυσικού Βήµατος ABCD Τα επαναληπτικά βήµατα για την εφαρµογή της ΕΚΕ Παράδειγµα συστήµατος ανοικτού βρόχου Παράδειγµα συστήµατος κλειστού βρόχου Σχηµατική αναπαράσταση του κύκλου ζωής ενός προ όντος (οι 64 συνεχείς γραµµές εκφράζουν ροές υλικών και ενέργειας και οι διακεκοµµένες ροές πληροφοριών 3.2 Στάδια και εφαρµογές της ΑΚΖ Η συνολική απλοποίηση στην ΑΚΖ ιαδικασιών Η σύγχρονη κατηγοριοποίηση των Πεδίων Προστασίας Σχηµατική αναπαράσταση της µεθόδου Εκτίµησης Επιπτώσεων 98 LIME 4.1 Η αλυσίδα αιτιότητας και τα στάδια που καλύπτουν οι εκδοχές της EDIP 4.2 Το πολυκριτηριακό πρόβληµα απόφασης υπολογισµού των συντελεστών F j 5.1 Παράδειγµα ροών των υλικών σε µία ιευρυµένη Εφοδιαστική Αλυσίδα 5.2 Οι σχέσεις µεταξύ των δύο κύριων συνόλων διαδικασιών στις Αντίστροφες Εφοδιαστικές Αλυσίδες και ο ρόλος των παραµέτρων που επηρεάζουν τη λειτουργία και την απόδοση των δικτύων Αντίστροφης Εφοδιαστικής Η ταξινόµηση των ΠΑ Η ιεραρχική αποδόµηση του προβλήµατος 258 VII

14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 2.1 Τα βασικά ζητήµατα των επιχειρησιακών στρατηγικών εφαρµογής των αρχών της Βιοµηχανικής Οικολογίας στις Εφοδιαστικές Αλυσίδες 2.2 Οι στόχοι και τα πεδία εφαρµογής των κυριότερων µεθόδων αποτίµησης της περιβαλλοντικής απόδοσης Εφοδιαστικών Αλυσίδων 2.3 Οι περιβαλλοντικές αναφορές, η έκταση της ανάλυσης και τα ζητήµατα προς διασφάλιση στις αναλυτικές µεθόδους σελ Ενδεικτική καταγραφή των συνδέσµων που παρέχουν δεδοµένα 74 Αναλυτικής Απογραφής 3.2 Οι κυριότερες µέθοδοι Εκτίµησης Επιπτώσεων Οι κατηγορίες επιπτώσεων στις κυριότερες µεθόδους Εκτίµησης 86 Επιπτώσεων 3.4 Κατηγοριοποίηση των κυριότερων µεθόδων Εκτίµησης Επιπτώσεων 88 σε σχέση µε την έκταση της µοντελοποίησης που υιοθετούν 3.5 Κατηγορίες επιπτώσεων σε σχέση µε τη γεωγραφική περιοχή που 90 ενδεχοµένως επηρεάζουν και το χρονικό ορίζοντά τους για τη µέθοδο EDIP Παρουσίαση των προσεγγίσεων στάθµισης που χρησιµοποιούνται 96 στις κυριότερες µεθόδους Εκτίµησης Επιπτώσεων 4.1 Οι συντοµογραφίες των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων Τα αναπροσαρµοσµένα αποτελέσµατα της Αναλυτικής Απογραφής των ουσιών που συνεισφέρουν στις οικολογικές επιπτώσεις 4.3 EDIP 97 - EDIP 97 (upd) EDIP 2003: Οι τιµές και τα χαρακτηριστικά των συντελεστών βαρύτητας 4.4 Αποτελέσµατα της EDIP 97 και της EDIP 97 (upd) για το φαινόµενο του θερµοκηπίου (RC) vs (DP) 4.5 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για το φαινόµενο του θερµοκηπίου (RC) vs (DP) 4.6 Αποτελέσµατα της EDIP 97 και της EDIP 97 (upd) για τη δηµιουργία όξινου περιβάλλοντος (RC) vs (DP) 4.7 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τη δηµιουργία όξινου περιβάλλοντος (RC) vs (DP) 4.8 Αποτελέσµατα της EDIP 97 και της EDIP 97 (upd) για τη δηµιουργία φωτοχηµικού νέφους (RC) vs (DP) 4.9 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τη δηµιουργία φωτοχηµικού νέφους (βλάστηση) (RC) vs (DP) VIII

15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 4.10 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τη δηµιουργία φωτοχηµικού σελ. 133 νέφους (ανθρώπινη υγεία) (RC) vs (DP) 4.11 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τη δηµιουργία φωτοχηµικού 133 νέφους (συγκεντρωτικά) (RC) vs (DP) 4.12 Αποτελέσµατα της EDIP 97 και της EDIP 97 (upd) για τον ευτροφισµό 136 (RC) vs (DP) 4.13 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τον επίγειο ευτροφισµό (RC) vs 136 (DP) 4.14 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τον υδάτινο ευτροφισµό (RC) vs 137 (DP) 4.15 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τον ευτροφισµό (συγκεντρωτικά) 137 (RC) vs (DP) 4.16 Αποτελέσµατα της EDIP 97 και της EDIP 97 (upd) για τη χρόνια 139 οικοτοξικότητα υδάτων (RC) vs (DP) 4.17 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τη χρόνια οικοτοξικότητα υδάτων 140 (RC) vs (DP) 4.18 Αποτελέσµατα της EDIP 97 και της EDIP 97 (upd) για τη χρόνια 142 οικοτοξικότητα εδάφους (RC) vs (DP) 4.19 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τη χρόνια οικοτοξικότητα 143 εδάφους (RC) vs (DP) 4.20 Αποτελέσµατα της EDIP 97 και της EDIP 97 (upd) για τις τοξικές 145 επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω αέρα (RC) vs (DP) 4.21 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τις τοξικές επιπτώσεις στην 146 ανθρώπινη υγεία µέσω αέρα (RC) vs (DP) 4.22 Αποτελέσµατα της EDIP 97 και της EDIP 97 (upd) για τις τοξικές 148 επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω υδάτων (RC) vs (DP) 4.23 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τις τοξικές επιπτώσεις στην 148 ανθρώπινη υγεία µέσω υδάτων (RC) vs (DP) 4.24 Αποτελέσµατα της EDIP 97 και της EDIP 97 (upd) για τις τοξικές 151 επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω εδάφους (RC) vs (DP) 4.25 Αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τις τοξικές επιπτώσεις στην 151 ανθρώπινη υγεία µέσω εδάφους (RC) vs (DP) 4.26 Τα κριτήρια για τον υπολογισµό των συντελεστών F j Παράδειγµα πίνακα σύγκρισης της ΑΙ Αξιολόγηση των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων ως προς 166 το κριτήριο της γεωγραφικής έκτασης της επίπτωσης µε τη χρήση της ΑΙ IX

16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 4.29 Αξιολόγηση των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων ως προς το κριτήριο της χρονικής έκτασης της επίπτωσης µε τη χρήση της ΑΙ 4.30 Αξιολόγηση των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων ως προς το κριτήριο της σοβαρότητας της επίπτωσης µε τη χρήση της ΑΙ 4.31 Αξιολόγηση των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων ως προς το κριτήριο του ενδεχόµενου παραβίασης νοµοθετικών περιορισµών µε τη χρήση της ΑΙ 4.32 Αξιολόγηση των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων ως προς το κριτήριο των τεχνοοικονοµικών δυσκολιών βελτίωσης της επίπτωσης µε τη χρήση της ΑΙ 4.33 Αξιολόγηση των κριτηρίων στάθµισης C δ ως προς τη σηµασία τους για το συντελεστή F j µε τη χρήση της ΑΙ 4.34 Οι τιµές των συντελεστών F j όπως προέκυψαν µε τη χρήση της, σελ ΑΙ 4.35 Αξιολόγηση των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων ως προς το κριτήριο της γεωγραφικής έκτασης της επίπτωσης µε τη χρήση µεθόδων κατάταξης 4.36 Αξιολόγηση των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων ως προς το κριτήριο της χρονικής έκτασης της επίπτωσης µε τη χρήση µεθόδων κατάταξης 4.37 Αξιολόγηση των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων ως προς το κριτήριο της σοβαρότητας της επίπτωσης µε τη χρήση µεθόδων κατάταξης 4.38 Αξιολόγηση των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων ως προς το κριτήριο του ενδεχόµενου παραβίασης νοµοθετικών περιορισµών µε τη χρήση µεθόδων κατάταξης 4.39 Αξιολόγηση των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων ως προς το κριτήριο των τεχνοοικονοµικών δυσκολιών βελτίωσης της επίπτωσης µε τη χρήση µεθόδων κατάταξης 4.40 Αξιολόγηση των κριτηρίων στάθµισης C δ ως προς τη σηµασία τους για το συντελεστή F j µε τη χρήση µεθόδων κατάταξης 4.41 Οι τιµές των συντελεστών F j όπως προέκυψαν µε τη χρήση, µεθόδων κατάταξης 4.42 Οι τελικές τιµές των συντελεστών βαρύτητας * w j Σύνθεση των υποκατηγοριών οικολογικών επιπτώσεων για την περίπτωση της EDIP (RC) vs (DP) 176 X

17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ σελ. 5.1 Τα ισχύοντα πρότυπα της σειράς ISO Παραδείγµατα από τη βιβλιογραφία όπου προτείνονται και 238 χρησιµοποιούνται ΠΑ 6.2 Η ταξινόµηση (p, n, q) των ΠΑ για την οµάδα Σχεδιασµός 244 προ όντος και διαδικασίας - Παραγωγή και η αντιστοίχισή τους µε τις αρχές της Ενότητας Η ταξινόµηση (p, n, q) των ΠΑ για την οµάδα Συσκευασία και η 245 αντιστοίχισή τους µε τις αρχές της Ενότητας Η ταξινόµηση (p, n, q) των ΠΑ για την οµάδα Συλλογή διανοµή 246 επιστροφή και η αντιστοίχισή τους µε τις αρχές της Ενότητας Η ταξινόµηση (p, n, q) των ΠΑ για την οµάδα Ανακύκλωση και 247 διάθεση στο περιβάλλον και η αντιστοίχισή τους µε τις αρχές της Ενότητας Η ταξινόµηση (p, n, q) των ΠΑ για την οµάδα Εξωτερικό και 249 εσωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον και η αντιστοίχισή τους µε τις αρχές της Ενότητας Η ταξινόµηση (p, n, q) των ΠΑ για την οµάδα Ζητήµατα διοίκησης 249 και η αντιστοίχισή τους µε τις αρχές της Ενότητας Οι ΠΑ και οι αντίστοιχοι συµβολισµοί τους Αρχικές τιµές, µονάδες µέτρησης και κατηγοριοποίηση των ΠΑ Κανονικοποίηση για τους ΠΑ p (οµάδα G1) Κανονικοποίηση για τους ΠΑ n (οµάδα G1) Κανονικοποίηση για τους ΠΑ n (οµάδα G2) Κανονικοποίηση για τους ΠΑ p (οµάδα G3) Κανονικοποίηση για τους ΠΑ n (οµάδα G3) Κανονικοποίηση για τους ΠΑ p (οµάδα G4) Κανονικοποίηση για τους ΠΑ n (οµάδα G4) Κατά ζεύγη συγκρίσεις για τα εναλλακτικά σενάρια ως προς το 262 ΠΑ EP ιάταξη των εναλλακτικών σεναρίων κατά αύξουσα σηµασία και 262 υπολογισµός των συντελεστών βαρύτητας ( ΠΑ EP12) 6.19 Κανονικοποίηση για το ΠΑ EP12 (οµάδα G4) Κατά ζεύγη συγκρίσεις για τους ΠΑ της οµάδας G ιάταξη των ΠΑ κατά αύξουσα σηµασία και υπολογισµός των 263 συντελεστών βαρύτητας (οµάδα G1) 6.22 Κατά ζεύγη συγκρίσεις για τους ΠΑ της οµάδας G ιάταξη των ΠΑ κατά αύξουσα σηµασία και υπολογισµός των 263 συντελεστών βαρύτητας (οµάδα G2) XI

18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΩΝ σελ Κατά ζεύγη συγκρίσεις για τους ΠΑ της οµάδας G ιάταξη των ΠΑ κατά αύξουσα σηµασία και υπολογισµός των 264 συντελεστών βαρύτητας (οµάδα G3) 6.26 Κατά ζεύγη συγκρίσεις για τους ΠΑ της οµάδας G ιάταξη των ΠΑ κατά αύξουσα σηµασία και υπολογισµός των 264 συντελεστών βαρύτητας (οµάδα G4) 6.28 Σταθµισµένες τιµές των ΠΑ, άθροιση και κανονικοποίηση (οµάδα 265 G1) 6.29 Σταθµισµένες τιµές των ΠΑ, άθροιση και κανονικοποίηση (οµάδα 265 G2) 6.30 Σταθµισµένες τιµές των ΠΑ, άθροιση και κανονικοποίηση (οµάδα 265 G3) 6.31 Σταθµισµένες τιµές των ΠΑ, άθροιση και κανονικοποίηση (οµάδα 265 G4) 6.32 Κατά ζεύγη συγκρίσεις µεταξύ των οµάδων ΠΑ ιάταξη των οµάδων ΠΑ κατά αύξουσα σηµασία και υπολογισµός 266 των συντελεστών βαρύτητας 6.34 Σταθµισµένες τιµές των οµάδων ΠΑ, άθροιση και κανονικοποίηση Υπολογισµός των τιµών του ΠΑ EP12 (οµάδα G4) µε τη χρήση της 268 ΑΙ 6.36 Υπολογισµός των σχετικών συντελεστών βαρύτητας µε τη χρήση 268 της ΑΙ (οµάδα G1) 6.37 Υπολογισµός των σχετικών συντελεστών βαρύτητας µε τη χρήση 269 της ΑΙ (οµάδα G2) 6.38 Υπολογισµός των σχετικών συντελεστών βαρύτητας µε τη χρήση 269 της ΑΙ (οµάδα G3) 6.39 Υπολογισµός των σχετικών συντελεστών βαρύτητας µε τη χρήση 270 της ΑΙ (οµάδα G4) 6.40 Σταθµισµένες τιµές των ΠΑ και άθροισή τους (οµάδα G1) Σταθµισµένες τιµές των ΠΑ και άθροισή τους (οµάδα G2) Σταθµισµένες τιµές των ΠΑ και άθροισή τους (οµάδα G3) Σταθµισµένες τιµές των ΠΑ και άθροισή τους (οµάδα G4) Υπολογισµός των σχετικών συντελεστών βαρύτητας µεταξύ των 271 οµάδων ΠΑ µε τη χρήση της ΑΙ 6.45 Σταθµισµένες τιµές των οµάδων ΠΑ και άθροισή τους 272 XII

19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σελ. 4.1 Σύγκριση των σταθµισµένων τιµών των εκδοχών της EDIP για το 128 φαινόµενο του θερµοκηπίου (RC) vs (DP) 4.2 Η σηµασία της (RC) σε σχέση µε αυτή της (DP) - φαινόµενο του 128 θερµοκηπίου 4.3 Η συνεισφορά των ουσιών που συµµετέχουν στο φαινόµενο του 128 θερµοκηπίου στα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP 4.4 Σύγκριση των σταθµισµένων τιµών των εκδοχών της EDIP για τη 130 δηµιουργία όξινου περιβάλλοντος (RC) vs (DP) 4.5 Η σηµασία της (RC) σε σχέση µε αυτή της (DP) - δηµιουργία όξινου 130 περιβάλλοντος 4.6 Η συνεισφορά των ουσιών που συµµετέχουν στη δηµιουργία όξινου 131 περιβάλλοντος στα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP 4.7 Η µεταβολή της σχετικής σηµασίας των ουσιών που συµµετέχουν 131 στη δηµιουργία όξινου περιβάλλοντος στα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP 4.8 Σύγκριση των σταθµισµένων τιµών των εκδοχών της EDIP για τη 134 δηµιουργία φωτοχηµικού νέφους (RC) vs (DP) 4.9 Η σηµασία της (RC) σε σχέση µε αυτή της (DP) - δηµιουργία 134 φωτοχηµικού νέφους 4.10 Η συνεισφορά των ουσιών που συµµετέχουν στη δηµιουργία 135 φωτοχηµικού νέφους στα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP 4.11 Η µεταβολή της σχετικής σηµασίας των ουσιών που συµµετέχουν 135 στη δηµιουργία φωτοχηµικού νέφους στα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP 4.12 Σύγκριση των σταθµισµένων τιµών των εκδοχών της EDIP για τον 138 ευτροφισµό (RC) vs (DP) 4.13 Η σηµασία της (RC) σε σχέση µε αυτή της (DP) - ευτροφισµός Η συνεισφορά των ουσιών που συµµετέχουν στον ευτροφισµό στα 138 υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP 4.15 Σύγκριση των σταθµισµένων τιµών των εκδοχών της EDIP για τη 141 χρόνια οικοτοξικότητα υδάτων (RC) vs (DP) 4.16 Η σηµασία της (RC) σε σχέση µε αυτή της (DP) - χρόνια 141 οικοτοξικότητα υδάτων 4.17 Η συνεισφορά των ουσιών που συµµετέχουν στη χρόνια 141 οικοτοξικότητα υδάτων στα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP XIII

20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 4.18 Η µεταβολή της σχετικής σηµασίας των ουσιών που συµµετέχουν στη χρόνια οικοτοξικότητα υδάτων στα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP 4.19 Σύγκριση των σταθµισµένων τιµών των εκδοχών της EDIP για τη χρόνια οικοτοξικότητα εδάφους (RC) vs (DP) 4.20 Η σηµασία της (RC) σε σχέση µε αυτή της (DP) - χρόνια οικοτοξικότητα εδάφους 4.21 Η συνεισφορά των ουσιών που συµµετέχουν στη χρόνια οικοτοξικότητα εδάφους στα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP 4.22 Σύγκριση των σταθµισµένων τιµών των εκδοχών της EDIP για τις τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω αέρα (RC) vs (DP) 4.23 Η σηµασία της (RC) σε σχέση µε αυτή της (DP) - τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω αέρα 4.24 Η συνεισφορά των ουσιών που συµµετέχουν στις τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω αέρα στα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP 4.25 Η µεταβολή της σχετικής σηµασίας των ουσιών που συµµετέχουν στις τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω αέρα στα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP 4.26 Σύγκριση των σταθµισµένων τιµών των εκδοχών της EDIP για τις τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω υδάτων (RC) vs (DP) 4.27 Η σηµασία της (RC) σε σχέση µε αυτή της (DP) - τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω υδάτων 4.28 Η συνεισφορά των ουσιών που συµµετέχουν στις τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω υδάτων στα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP 4.29 Σύγκριση των σταθµισµένων τιµών των εκδοχών της EDIP για τις τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω εδάφους (RC) vs (DP) 4.30 Η σηµασία της (RC) σε σχέση µε αυτή της (DP) - τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω εδάφους 4.31 Η συνεισφορά των ουσιών που συµµετέχουν στις τοξικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία µέσω εδάφους στα υπό εξέταση συστήµατα προ όντος στις εκδοχές της EDIP 4.32 (RC) vs (DP): Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της EDIP 97 για τις οικολογικές επιπτώσεις σελ XIV

21 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ σελ (RC) vs (DP): Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της EDIP 97 (upd) για τις 155 οικολογικές επιπτώσεις 4.34 (RC) vs (DP): Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της EDIP 2003 για τις 155 οικολογικές επιπτώσεις 4.35 Οι τιµές των συντελεστών βαρύτητας που αποδίδουν οι µέθοδοι 163 κατάταξης ROC, RS και RR για 5 κριτήρια 4.36 Οι τιµές των συντελεστών βαρύτητας που αποδίδουν οι µέθοδοι 163 κατάταξης ROC, RS και RR για 9 κριτήρια 4.37 (RC) vs (DP) - Εφαρµογή των τελικών συντελεστών βαρύτητας στην EDIP 2003 F µε τη χρήση της ΑΙ j 4.38 (RC) vs (DP) - Εφαρµογή των τελικών συντελεστών βαρύτητας στην EDIP 2003 F µε τη χρήση της ROC j 4.39 (RC) vs (DP) - Εφαρµογή των τελικών συντελεστών βαρύτητας στην EDIP 2003 F µε τη χρήση της RS j 4.40 (RC) vs (DP) - Εφαρµογή των τελικών συντελεστών βαρύτητας στην EDIP 2003 F µε τη χρήση της RR j (RC) vs (DP) Παράθεση συγκεντρωτικών δεικτών (ΑΙ, ROC, RS, RR) (RC) vs (DP) Κανονικοποιηµένοι συγκεντρωτικοί δείκτες (ΑΙ, ROC, 179 RS, RR) XV

22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XVI

23 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εκπόνηση της διατριβής αυτής µε θέµα Θεωρητικές και Εφαρµοσµένες Προσεγγίσεις στην Περιβαλλοντική Ανάλυση Εφοδιαστικών Αλυσίδων ξεκίνησε το Μάιο του 2000 στο Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του Θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες στον Καθηγητή Κώστα Παππή που µου έδωσε την ευκαιρία να ενταχθώ στην ερευνητική του οµάδα, καθώς, πέρα από την επιστηµονική καθοδήγηση που µου προσέφερε, µου έδωσε τη δυνατότητα να ζήσω ανεκτίµητες εµπειρίες ζωής και να εµπεδώσω αξίες όπως η συντροφικότητα, η αλληλεγγύη και η ελευθερία. Θα ήθελα, επίσης, να εκφράσω τις ευχαριστίες µου: στα υπόλοιπα µέλη της Τριµελούς Επιτροπής Καθηγητή Νίκο Μπλέσιο και Καθηγητή Παναγιώτη Φωτήλα για το ενδιαφέρον και τη συµπαράστασή τους, στους άµεσους συνεργάτες και καλούς φίλους o Σταύρο ανιήλ, που µε βοήθησε σηµαντικά στα ερευνητικά ζητήµατα και καθοριστικά στην επαγγελµατική µου σταδιοδροµία o Θοδωρή Βουτσινά, που µε βοήθησε να εξοικειωθώ γρήγορα µε το χώρο της έρευνας και για τις πολύτιµες συµβουλές του o Νίκο Ραχανιώτη, για τη βοήθειά του σε µαθηµατικά ζητήµατα αλλά και για την ανοχή του στις ιδιοτροπίες µου, κυρίως κατά το διάστηµα που περάσαµε µαζί στο Magdeburg o Θωµά ασακλή, για τις εµπνεύσεις του και για τις χαµαλοδουλειές που έχει κάνει για µένα, στο σύντροφο και φίλο Γιάννη Μουζακίτη για τις αδιέξοδες και µη αναζητήσεις µας επί παντός επιστητού, συµπεριλαµβανόµενων και των ζητηµάτων που αναπτύσσονται στη διατριβή, στους φίλους (και συγγενείς) Πάνο Πλατάνα, Μαίρη Σχίζα, Χρήστο Πατέρα και Λίλα Αργυροπούλου και στα παιδιά τους Αναστασία Πλατάνα, Μαρία-Φωτεινή Πλατάνα και Γρηγόρη Πατέρα για τις όµορφες στιγµές που ζήσαµε και για αυτές που θα ζήσουµε, XVII

24 ΠΡΟΛΟΓΟΣ στο θείο µου Ηρακλή Τσουλφά και τη θεία µου Αθανασία Τσουλφά για την υποστήριξη τους όλα αυτά τα χρόνια, στα πεθερικά µου Φώτη και Μάνθα Σχίζα για την πολύτιµη βοήθειά τους, σε όσους µε έχουν εµπνεύσει σε όλους τους τοµείς της ζωής µου µε τα έργα τους και τις πράξεις τους, είτε τους έχω γνωρίσει είτε όχι. Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ εµφατικά (κατά σειρά γνωριµίας) στους ανθρώπους, που, για µεγάλη µου τύχη, αποτελούν την οικογένειά µου και µε έχουν στηρίξει ασταµάτητα όσο καιρό µε ξέρουν (εκτός από την τελευταία, αλλά θα λυγίσει και αυτή κάποτε τη µητέρα µου τον πατέρα µου την αδερφή µου τη γυναίκα µου την κόρη µου Μάνθα. XVIII

25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Οι τάσεις στη σύγχρονη ιοίκηση η Επιχειρήσεων και η εισαγωγή της Αειφόρου Ανάπτυξης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 1.2 Η έµφαση στην περιβαλλοντική διάσταση 1.3 Στόχοι και συνεισφορά στην έρευνα 1.4 Θεµατολογία κεφαλαίων 1

26 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2

27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Οι τάσεις στη σύγχρονη ιοίκηση η Επιχειρήσεων και η εισαγωγή της Αειφόρου Ανάπτυξης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι προηγούµενες τρεις δεκαετίες χαρακτηρίστηκαν από σηµαντικές τοµές στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων. Με την ευρεία εισαγωγή της έννοιας της ποιότητας, οι επιχειρήσεις άρχισαν να αντιµετωπίζουν τις διαδικασίες τους ως το επίκεντρο της δηµιουργίας αξίας. Η ιοίκηση Ποιότητας επικεντρώθηκε αρχικά στον Ανταγωνισµό µε Βάση το Χρόνο (Time-based Competition) 1 και τα Συστήµατα Άµεσης Ανταπόκρισης (Just in time), κατόπιν στον Ανασχεδιασµό Επιχειρησιακών ιαδικασιών (Business Process Reengineering) και τελικά στην Οργανωτική Αναδιάρθρωση (Organizational Transformation). Σε όλη αυτή την εξελικτική πορεία, η διαχείριση των διαδικασιών παρέµεινε το κεντρικό σηµείο αναφοράς για δύο λόγους: πρώτον διότι οι επιχειρησιακές διαδικασίες χαρακτήριζαν την ίδια την επιχείρηση και προσέφεραν τη δυνατότητα ανάλυσης σε στρατηγικό επίπεδο και δεύτερον διότι οι οµάδες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της ιοίκησης Ποιότητας ήταν περισσότερο αποτελεσµατικές στην ανάλυση και βελτίωση σαφώς προσδιορισµένων διαδικασιών [147]. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναγνωρίστηκε η σηµασία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain) και της Ανάπτυξης Νέων Προ όντων (New-Product Development). Η Κύρια Εφοδιαστική Αλυσίδα (Forward Supply Chain) αποτελείται από τις διαδικασίες της προµήθειας, της παραγωγής, της διανοµής και της υποστήριξης µετά την πώληση. Η Ανάπτυξη Νέων Προ όντων αποτελείται από διαδικασίες όπως η έρευνα, ο σχεδιασµός και η παραγωγή, καθώς και από τις υποστηρικτικές διαδικασίες που απαιτούνται για να µεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες να επιτύχει ένα προ όν στην αγορά (µάρκετινγκ, προβλέψεις, κτλ). Στα µέσα της δεκαετίας του '90 η επιτυχής ανταπόκριση των επιχειρήσεων στις ανάγκες που συνδέονται µε τις διαδικασίες έφτασε να θεωρείται θεµελιώδης προ πόθεση συµµετοχής στον ανταγωνισµό. 1 Στην παρούσα διατριβή, την πρώτη φορά που χρησιµοποιείται κάποιος όρος, επισηµαίνεται µε πλάγια γραφή και παρατίθεται η αγγλική του απόδοση σε παρένθεση. 3

28 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την επικράτηση των νέων επιχειρησιακών προτύπων, διαπιστώθηκε ότι η κερδοφορία και η εν γένει οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων αποτελούσε µία µόνο διάσταση της µακροπρόθεσµης επιτυχίας τους αλλά και της επιτυχίας του ίδιου του οικονοµικού συστήµατος [106]. Το µέλλον των ανθρώπων εντός και εκτός της επιχείρησης και το µέλλον του πλανήτη αποτελούν, επίσης, καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχία των επιχειρήσεων [148]. Ειδικότερα, οι κοινωνίες άρχισαν να προβληµατίζονται για σειρά κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητηµάτων που ανέκυψαν έντονα µε την εκτεταµένη εκβιοµηχάνιση µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, αλλά έχουν τη ρίζα τους στη βιοµηχανική επανάσταση. Μία νέα έννοια άρχισε να σχηµατοποιείται σε παγκόσµια κλίµακα: η Αειφόρος Ανάπτυξη 2 (Sustainable Development). Η ιεθνής Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (World Commission on Environment and Development) διατύπωσε τον εξής ορισµό για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Είναι η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να εµποδίζει τις µελλοντικές γενιές να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες [292]. Η Αειφόρος Ανάπτυξη στηρίζεται, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ιεθνούς Συνόδου του 2005 στη Νέα Υόρκη [268], σε τρεις αλληλένδετους και αµοιβαία ενισχυόµενους πυλώνες: την οικονοµική ανάπτυξη, την κοινωνική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία. Ωστόσο, ο Εκπαιδευτικός, Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO), µε την Παγκόσµια ιακήρυξη για την Πολιτισµική Ποικιλότητα, επέκτεινε την έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης διατυπώνοντας τη θέση ότι η πολιτισµική ποικιλότητα είναι τόσο απαραίτητη για το ανθρώπινο είδος, όσο η βιοποικιλότητα για τη φύση, οπότε µπορεί να θεωρηθεί ο τέταρτος πυλώνας της Αειφόρου Ανάπτυξης, ως µέσο ανάπτυξης της διανοητικής, της συναισθηµατικής, της ηθικής και της πνευµατικής υπόστασης του ανθρώπου [269]. 2 Εναλλακτικά χρησιµοποιείται και ο όρος Βιώσιµη Ανάπτυξη. 4

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000-

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΑΤΕbank)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ του ΣΥΜΕΩΝ ΒΑΣΒΑΝΗ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΙ Η Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ~ THE ROLE OF CORPORATE

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Κ ΥΠΡΙΑΚΗ Δ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ ΣΜΟΥ Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΙΦΟΡΟΣ Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 Μ ΕΛΕΤΗ Ε ΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε ΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Μ ΕΛΕΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Αριστείδης. Κουτρούµπας Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό ίπλωµα στη ιοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Green Logistics & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Green Logistics & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Υπηρεσιών με Εξειδίκευση στη Διοίκηση Logistics Επιβλέπων Καθηγητής: Βούζας Φώτιος Green Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 143 2009 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.1 Ανάπτυξη στρατηγικής Η ανάπτυξη στρατηγικής του Ψυχιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Ναυτιλία ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 Η διερεύνηση των συμπεριφορών, των απόψεων και των στάσεων των ατόμων, των νοικοκυριών του πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μ.Β.Α. ΕΧΕCUTIVE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΉΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Στρατηγική ανάλυση της εταιρίας Foodlink Ανώνυµη Εµπορική (ΑΕ) και Βιοµηχανική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21)

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 21 (AGENDA 21) Σειρά: Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Τεύχος 4 Βασικά κείµενα για την Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Παναγιώτης Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα