ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: :38:52 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 7985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. οικ Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α 6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 3. Το Π.. «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α /2000). 4. Το Π.. 119/2013 «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών, Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α 31). 6. Τις διατάξεις του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α 41). 7. Την υπ αριθµ. ΥΓ3(α)/οικ /2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΒ Β 2912/2012), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. ΥΓ3(α)/οικ (ΦΕΚ Β 3356/ ) κατ την υπ αριθµ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 2219/ ). 8. Την υπ αριθµ. ΥΓ1( )/οικ.88814( ΦΕΚ ΥΟ, 463/ ), «Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούµένων φαρµακευτικών ιδιο σκευασµάτων και εξορθολογισµού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασµάτων για σοβαρές ασθένειες». 9. Τις διατάξεις του ν. 4213/2013 (ΦΕΚ A 261/ ). 10. Την υπ αριθµ. οικ.3457 (ΦΕΚ 64/Β/ ), υπουργική απόφαση «Ρύθµιση θεµάτων τιµολόγησης φαρµάκων». 11. Την υπ αριθµ. οικ. 325/5851/Γ.Π. (ΦΕΚ 88/Β/ ), υπουργική απόφαση «ιατάξεις τιµολόγησης φαρµάκων». 12. Τα υπ αριθµ / , / και 216/ , έγγραφα του Προέδρου της Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούµενων φαρµα κευτικών ιδιοσκευασµάτων, για τη διαβίβαση των αρ χείων της θετικής λίστας. 13. Το υπ αριθµ / , έγγραφο του Προέ δρου της Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογρα φούµενων φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων «ιορθώσεις του θετικού καταλόγου συνταγογραφούµενων φαρµάκων». 14. Την υπ αριθµ. οικ (ΦΕΚ 329/Β / ) υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση Υπουργικής Από φασης έγκρισης του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 15. Τα υπ αριθµ. Γ24/217, Γ24/218 από έγγρα φα του Προέδρου του ΕΟΠΠΥ «ιαβίβαση ενηµέρωσης σχετικά µε το υπόλοιπο οφειλής rebate φαρµακευτικών εταιρειών για τα έτη 2011, 2012 και τα πρώτα τρίµηνα 2013», «ιαβίβαση ενηµέρωσης σχετικά µε οφειλές claw back, έτους 2012, φαρµακευτικών εταιρειών µετά από την ολοκλήρωση των συµψηφισµών µε τα νοσοκοµεία». 16. Τα υπ αριθµ. Πρ. Γ24/27/ , Γ24/28/ , Γ24/29/ , Γ24/31/ , Γ24/32/ , Γ24/33/ , Γ24/34/ , Γ24/35/ , Γ24/50/ , Γ24/51/ , Γ24/52/ , έγ γραφα του ΕΟΠΥΥ, «Σχετικά µε προϊόντα εταιρειών που διαγράφηκαν από τον θετικό κατάλογο τις », και το υπ αριθµ. Γ24/43/ , έγγραφο του Προέδρου του ΕΟΠΠΥ, µε θέµα: «Συµψηφισµός οφειλών». 17. Το υπ αριθµ. Γ23/25/ , έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, «Σχετικά µε οφειλές rebate εταιρειών 2011». 18. Τα υπ αριθµ , 18346/ και 19312, 19314/ , έγγραφα του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, «Σχετικά µε προϊόντα εταιρειών που διαγράφηκαν από τον θετικό κατάλογο τις ». 19. Τα υπ αριθµ. Γ24/01/ , Γ24/06/ , Γ23/08/ , Γ24/10/ , Γ24/12/ , Γ24/14/ , έγγραφα του ΕΟΠΥΥ, «ιαβίβαση ενη µέρωσης σχετικά µε πληρωµή rebate εταιρειών». 20. Τα υπ αριθµ Γ.Υ./οικ. 1067/ , Γ.Υ./οικ. 1134/ έγγραφα του Υπουργού Υγείας. 21. Το από , «ελτίο Τιµών Φαρµάκων αν θρώπινης χρήσης». 22. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, απο φασίζουµε: Εγκρίνεται ο θετικός κατάλογος συνταγογραφούµε νων φαρµάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, ως αυτός καταρτίστηκε από την αρµόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης του Θετικού καταλόγου, ο οποίος επισυνάπτεται εις την παρούσα.

2 7986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) : 1 ATC A - A02 -A A02B - A02BA -A H2-.. A02BA01 CIMETIDINE A02BA TAGAMET F.C.TAB 400MG/TAB x25 VIANEX A.E. 0,000 G 12,50 0,512 6,40 4,88 4,88 A02BA TAGAMET F.C.TAB 200MG/TAB x50( BLI VIANEX A.E. 0,000 G 12,50 0,512 6,40 4,88 4,88 A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE A02BA ALPHADINE F.C.TAB 150MG/TAB BTX30(FOILS 0,000 G 15,00 0,349 5,23 5,85 5,23 A02BA B-ALCERIN F.C.TAB 150MG/TAB BTX20(FOIL2 MEDICUS A.E. 0,000 G 10,00 0,414 4,14 3,90 3,90 A02BA BINDAZAC F.C.TAB 150MG/TAB BTx20(2x10). 0,000 G 10,00 0,414 4,14 3,90 3,90 A02BA BRIXORAL F.C.TAB 150MG/TAB 20(FOIST DAST BIOTECH 0,000 G 10,00 0,414 4,14 3,90 3,90 A02BA LOMADRYL C.TAB 300MG/TAB BTx30 S.J.A. PHARM 0,000 G 30,00 0,315 9,46 11,70 9,46 A02BA LUMAREN F.C.TAB 150MG/TAB ( ) 20(BLIST ELPEN AE 0,000 G 10,00 0,414 4,14 3,90 3,90 A02BA LUMAREN F.C.TAB 150MG/TAB BTx30 (BLIST ELPEN AE 0,000 G 15,00 0,349 5,23 5,85 5,23 A02BA NARIGEN F.C.TAB 150MG/TAB ( ) BTX50(FOIST VOCATE 0,000 G 25,00 0,338 8,46 9,75 8,46 A02BA NIPODUR F.C.TAB 300MG/TAB BTx30 (BLIST 0,000 G 30,00 0,315 9,46 11,70 9,46 A02BA NIPODUR F.C.TAB 150MG/TAB BTx50 0,000 G 25,00 0,338 8,46 9,75 8,46 A02BA PTINOLIN F.C.TAB 300MG/TAB ( ) BTx10 HELP 0,000 G 10,00 0,409 4,09 3,90 3,90 A02BA PTINOLIN F.C.TAB 150MG/TAB 20(BLIST HELP 0,000 G 10,00 0,414 4,14 3,90 3,90 A02BA RANITIDINE/G F.C.TAB 150MG/TAB BTx20 ( BLI GENERICS PHARM 0,000 G 10,00 0,414 4,14 3,90 3,90 A02BA RESTOPON C.TAB 150MG/TAB BTx20 BROS 0,000 G 10,00 0,414 4,14 3,90 3,90 A02BA RESTOPON C.TAB 300MG/TAB BTx20 BROS 0,000 G 20,00 0,333 6,65 7,80 6,65 A02BA SMARIL F.C.TAB 150MG/TAB 20(BLIST COUP ABEE 0,000 G 10,00 0,414 4,14 3,90 3,90 A02BA TUPAST F.C.TAB 150MG/TAB BTx30 (BLIST MEDICAL PHARM 0,000 G 15,00 0,349 5,23 5,85 5,23 A02BA VERLOST F.C.TAB 150MG/TAB BTX30(STRIP RAFARM A.E.B.E. 0,000 G 15,00 0,349 5,23 5,85 5,23 A02BA YARA F.C.TAB 150MG/TAB 20(FOIST MEDOCHEMIE HEL 0,000 G 10,00 0,414 4,14 3,90 3,90 A02BA ZANTAC EF.TAB 150MG/TAB TUB x 10 TAB GLAXOSMITHKLIN 0,000 G 5,00 0,654 3,27 1,95 1,95 A02BA ZANTAC F.C.TAB 150MG/TAB BTX20(FOIL2 GLAXOSMITHKLIN 0,000 G 10,00 0,493 4,93 3,90 3,90 A02BA ZOLIDEN EFF.GRAN 300MG/SACHET BTX10 FOI UNI-PHARMA 0,000 G 10,00 1,293 12,93 3,90 3,90 A02BA ZOLIDEN EF.TAB 150MG/TAB BTX12 TABS( UNI-PHARMA 0,000 G 6,00 0,493 2,96 2,34 2,34 A02BA ZOLIDEN F.C.TAB 150MG/TAB BTx20 UNI-PHARMA 0,000 G 10,00 0,414 4,14 3,90 3,90

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 7987 ATC.. A02BA ZURFIX F.C.TAB 150MG/TAB BTx60(FOIST 0,000 G 30,00 0,321 9,62 11,70 9,62 A02BA03 FAMOTIDINE A02BA BANATIN F.C.TAB 40MG/TAB BTX10(BLIST REMEDINA ABEE 0,000 G 10,00 0,525 5,25 3,90 3,90 A02BA BANATIN F.C.TAB 40MG/TAB ( ) BTx30 (BLIST REMEDINA ABEE 0,000 G 30,00 0,400 12,00 11,70 11,70 A02BA IMPOSERGON C.TAB 40MG/TAB BTx10 RAFARM A.E.B.E. 0,000 G 10,00 0,525 5,25 3,90 3,90 A02BA MOSTRELAN C.TAB 40MG/TAB 20(BLIST SANOPHARM AE 0,000 G 20,00 0,451 9,01 7,80 7,80 A02BA PEPTAN F.C.TAB 20MG/TAB BTx20( BLI VIANEX A.E. 0,000 G 10,00 0,629 6,29 3,90 3,90 A02BA PEPTAN F.C.TAB 40MG/TAB x10( BLI VIANEX A.E. 0,000 G 10,00 0,640 6,40 3,90 3,90 ( ) A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE A02BA BRIXORAL SYR 75MG/5ML FLX300ML DAST BIOTECH 0,000 G 15,00 0,403 6,04 6,15 6,04 A02BA EPADOREN SYR 75MG/5ML FLX300ML DEMO ABEE 0,000 G 15,00 0,527 7,91 6,15 6,15 A02BA LOMADRYL SYR 75MG/5ML FLX300ML S.J.A. PHARM 0,000 g 15,00 0,403 6,04 6,15 6,04 ( ) A02BA01 CIMETIDINE A02BA TAGAMET INJ.SOL 200MG/2ML AMP BTx10AMPSx VIANEX A.E. 0,000 G 2,50 1,356 3,39 3,60 3,39 A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE A02BA EPADOREN INJ.SOL 50MG/2ML AMP BTx5 AMPSx DEMO ABEE 0,000 G 0,83 4,084 3,39 1,20 1,20 A02BA LUMAREN INJ.SOL 50MG/2ML BTx5 AMPSx ELPEN AE 0,000 G 0,83 4,084 3,39 1,20 1,20 A02BA PTINOLIN INJ.SOL 50MG/2ML AMP BTx5 AMPSx HELP 0,000 G 0,83 4,084 3,39 1,20 1,20 A02BA YARA INJ.SOL 50MG/2ML AMP BTx5 AMPSx MEDOCHEMIE HEL 0,000 G 0,83 3,880 3,22 1,20 1,20 A02BA ZANTAC INJ.SOL 50MG/2ML AMP BTx5 AMPSx GLAXOSMITHKLIN 0,000 G 0,83 5,084 4,22 1,20 1,20 A02BB - A02BB01 MISOPROSTOL A02BB CYTOTEC TAB 200MCG/TAB x42 (BLIST PFIZER.. 0,000 G 10,50 0,822 8,63 8,61 8,61 A02BC -A :, ( ) A02BC01 OMEPRAZOLE A02BC ALEVIOR GR.CAP 20MG/CAP BTx14 (Blist 2 AURORA PHARMA 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC ALEVIOR GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (Blist 4 AURORA PHARMA 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ALEVIOR GR.CAP 40MG/CAP BTx28 AURORA PHARMA 0,000 G 56,00 0,459 25,73 25,20 25,20 A02BC ALEVIOR GR.CAP 40MG/CAP BTx28 (Blist 4 AURORA PHARMA 0,000 G 56,00 0,459 25,73 25,20 25,20 A02BC ASSOPROL GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (4BLIS S.J.A. PHARM 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC BELIFAX GR.CAP 20MG/CAP BTx30 0,000 G 30,00 0,464 13,93 13,50 13,50

4 7988 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ATC.. A02BC BENZOL GR.CAP 20MG/CAP BTx28 ( BENNETT 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC COMOPRAZO GR.CAP 20MG/CAP ( ) x 14 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC COMOPRAZO GR.CAP 20MG/CAP BTx28 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC DIORIUM GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (BOTT.. 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC EFROZIN GR.CAP 40MG/CAP BTx28 (Blist 4 0,000 G 56,00 0,459 25,73 25,20 25,20 A02BC EFROZIN GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (Blist 4 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC EFROZIN GR.CAP 40MG/CAP BTx28 0,000 G 56,00 0,459 25,73 25,20 25,20 A02BC EFROZIN GR.CAP 20MG/CAP BTx14 (Blist 2 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC ELCODROP GR.CAP 20MG/CAP BT x 4 BL.(AL ARS MEDENDI 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ELCONTROL GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (Blist 4 MEDHEL 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ELCOZEK GR.CAP 40MG/CAP BTx1 VIALx28 VIOFAR 0,000 G 56,00 0,441 24,69 25,20 24,69 A02BC ELCOZEK GR.CAP 20MG/CAP BTx1 VIALx14 VIOFAR 0,000 G 14,00 0,560 7,84 6,30 6,30 A02BC ELCOZEK GR.CAP 40MG/CAP BTx1 VIALx14 VIOFAR 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC ELCOZEK GR.CAP 20MG/CAP BTx1 VIALx28 VIOFAR 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC ELKOMED GR.CAP 20MG/CAP BTx1 VIALx28.. 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC ELKOMED GR.CAP 20MG/CAP BTx4BLISTx7.. 0,000 G 28,00 0,161 4,52 12,60 4,52 A02BC ELKOSTOP GR.CAP 20MG/CAP x28 (FOIL 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ELKOSTOP GR.CAP 20MG/CAP x14 (FOIL 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC ELKOTHERAN E.C.CAPS 20MG/CAP BTX28(FOIST BROS 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ELKOTHERAN E.C.CAPS 20MG/CAP BTX14(FOIST BROS 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC ESELAN GR.CAP 40MG/CAP BTx28 0,000 G 56,00 0,441 24,69 25,20 24,69 A02BC ESELAN GR.CAP 40MG/CAP BTx28 0,000 G 56,00 0,441 24,69 25,20 24,69 A02BC ESELAN GR.CAP 40MG/CAP x 14 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC ESELAN GR.CAP 40MG/CAP x 14 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC ESELAN GR.CAP 20MG/CAP FLx ,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ESELAN GR.CAP 20MG/CAP FLx ,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC ESOPRAZ GR.CAP 40MG/CAP BTx1 VIALx14 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC ESOPRAZ GR.CAP 40MG/CAP BTx28 0,000 G 56,00 0,441 24,69 25,20 24,69 A02BC ESOPRAZ GR.CAP 40MG/CAP BTx1 VIALx28 0,000 G 56,00 0,441 24,69 25,20 24,69 A02BC ESOPRAZ GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (BL 2x 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ESOPRAZ GR.CAP 20MG/CAP x 14 ( L.2 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC ESOPRAZ GR.CAP 40MG/CAP x 14 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC EUROPRAZOL GR.CAP 20MG/CAP x14(bliste DESANT 0,000 G 14,00 0,560 7,84 6,30 6,30 A02BC EUROPRAZOL GR.CAP 20MG/CAP x28(bliste DESANT 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 7989 ATC.. A02BC FLUSAL GR.CAP 40MG/CAP BTx28 (Blist 4 PLUS 0,000 G 56,00 0,459 25,73 25,20 25,20 A02BC FLUSAL GR.CAP 40MG/CAP BTx28 PLUS 0,000 G 56,00 0,459 25,73 25,20 25,20 A02BC GERTALGIN E.C.CAPS 20MG/CAP x14( ANGELINI PHARM 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC GERTALGIN E.C.CAPS 20MG/CAP BTx28 ( ANGELINI PHARM 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC GERXUS GR.CAP 20MG/CAP BTx30 VERISFIELD (UK) LT 0,000 G 30,00 0,464 13,93 13,50 13,50 A02BC GLAVERAL GR.CAP 20MG/CAP BTx30 HELP 0,000 G 30,00 0,464 13,93 13,50 13,50 A02BC GLAVERAL GR.CAP 20MG/CAP BTx 28 (FL 1 x HELP 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC GLAVERAL GR.CAP 20MG/CAP x 14 HELP 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC INHIPLEX GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (Blist ,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC LANEX GR.CAP 20MG/CAP BT x 28 ( LAVIPHARM HELL 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC LENAR GR.CAP 20MG/CAP BTxFLx28 CHEMICA PHARM 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC LENAR GR.CAP 20MG/CAP BTx2 BLx7 ca PLUS 0,000 G 14,00 0,589 8,25 6,30 6,30 A02BC LENAR GR.CAP 20MG/CAP BTx4 BLx7cap PLUS 0,000 G 28,00 0,464 12,98 12,60 12,60 A02BC LEXIGOR GR.CAP 20MG/CAP BTx28 ( VIVAX PHARMACE 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC LODREC GR.CAP 20MG/CAP BTx1 VIALx28 LABNEWMED 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC LODREC GR.CAP 20MG/CAP BTx1 VIALx14 LABNEWMED 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC LOPROC GR.CAP 20MG/CAP x28(bliste. 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC LOPROC GR.CAP 20MG/CAP x14(bliste. 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC LOPROC GR.CAP 40MG/CAP x28(bliste. 0,000 G 56,00 0,441 24,69 25,20 24,69 A02BC LOPROC GR.CAP 40MG/CAP x14(bliste. 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC LORDIN GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (Blist 4 VIANEX A.E. 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC LOSEC GR.CAP 20MG/CAP x14( ASTRAZENECA AE 0,000 G 14,00 0,736 10,31 6,30 6,30 A02BC LOSEC GR.CAP 10MG/CAP BTx10 ASTRAZENECA AE 0,000 G 5,00 0,982 4,91 2,25 2,25 A02BC LOZAPRIN E.C.CAPS 20MG/CAP FLX14( COUP ABEE 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC LOZAPRIN E.C.CAPS 20MG/CAP BTxFLx28 COUP ABEE 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC LYOPRAZ GR.CAP 20MG/CAP x 14 MEDICAL PHARM 0,000 G 14,00 0,589 8,25 6,30 6,30 A02BC LYOPRAZ GR.CAP 20MG/CAP BTx28 MEDICAL PHARM 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC MALORTIL GR.CAP 20MG/CAP BTx28 ALET PHARMACEU 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC MEPROLEN GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (Blist 4 VOCATE 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC MEPROLEN GR.CAP 20MG/CAP BTx14 (Blist 2 VOCATE 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC NOVEZOL GR.CAP 20MG/CAP BTx4 BLISTER NOVERA TRADING 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC NOVEZOL GR.CAP 20MG/CAP BTx1 VIALx14 NOVERA TRADING 0,000 G 14,00 0,560 7,84 6,30 6,30 A02BC NOVEZOL GR.CAP 20MG/CAP BTx2 BLISTER NOVERA TRADING 0,000 G 14,00 0,560 7,84 6,30 6,30 A02BC NOVEZOL GR.CAP 20MG/CAP BTx1 VIALx28 NOVERA TRADING 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34

6 7990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ATC.. A02BC ODASOL/GEN GR.CAP 20MG/CAP x 14 GENEPHARM AE 0,000 G 14,00 0,589 8,25 6,30 6,30 A02BC ODASOL/GEN GR.CAP 20MG/CAP BTx28 GENEPHARM AE 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC OFNIMAREX GR.CAP 20MG/CAP BTx28 ( DAST BIOTECH 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC OFNIMAREX GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (Blist 4 DAST BIOTECH 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC OFNIMAREX GR.CAP 20MG/CAP x14( DAST BIOTECH 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC OMEPRAZOLE GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (Blist 4 GENERICS PHARM 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC OMEPRAZOLE GR.CAP 20MG/CAP BTx30 GENERICS PHARM 0,000 G 30,00 0,441 13,23 13,50 13,23 A02BC OMEPRAZOLE GR.CAP 20MG/CAP BTx14 (BLIST TEVA PHARMA BV, 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC OMEPRAZOLE GR.CAP 40MG/CAP BTx14 (BLIST TEVA PHARMA BV, 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC OMEPRAZOLE GR.CAP 40MG/CAP BTx1x14 TEVA PHARMA BV, 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC OMEPRAZOLE GR.CAP 20MG/CAP BTx1x14 TEVA PHARMA BV, 0,000 G 14,00 0,560 7,84 6,30 6,30 A02BC OMEZALIN GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (Blist 4 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC OPRAZIUM GR.CAP 20MG/CAP BTx30 ( FARMEDIA AE 0,000 G 30,00 0,464 13,93 13,50 13,50 A02BC OPRAZIUM GR.CAP 40MG/CAP BTx30 FARMEDIA AE 0,000 G 60,00 0,464 27,85 27,00 27,00 A02BC OPRAZIUM GR.CAP 40MG/CAP BTx28 ( FARMEDIA AE 0,000 G 56,00 0,459 25,73 25,20 25,20 A02BC ORTANOL GR.CAP 20MG/CAP BT x 28 CAPS SANDOZ GMBH, K 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ORTANOL GR.CAP 40MG/CAP BT x 28 CAPS SANDOZ GMBH, K 0,000 G 56,00 0,459 25,73 25,20 25,20 A02BC PALSER GR.CAP 20MG/CAP ( ) BTx28 MEDITRINA 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC PENRAZOL GR.CAP 40MG/CAP BTx1VIAL HD ELPEN AE 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC PENRAZOL GR.CAP 40MG/CAP BTx28 ELPEN AE 0,000 G 56,00 0,441 24,69 25,20 24,69 A02BC PENRAZOL GR.CAP 40MG/CAP BTx1VIAL HD ELPEN AE 0,000 G 56,00 0,441 24,69 25,20 24,69 A02BC PENRAZOL GR.CAP 40MG/CAP x 14 ELPEN AE 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC PENRAZOL GR.CAP 20MG/CAP BT X 28( ELPEN AE 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC PIP-ACID GR.CAP 20MG/CAP BTx28 IASIS PHARMACHE 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC PIP-ACID GR.CAP 20MG/CAP ( ) x 14 IASIS PHARMACHE 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC RANOPRAL GR.CAP 20MG/CAP BTx28 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC RANOPRAL GR.CAP 20MG/CAP x 14 0,000 G 14,00 0,560 7,84 6,30 6,30 A02BC RUKUZ GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (BOTT 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC RYTHMOGAST GR.CAP 20MG/CAP BT x 28 (4 BL RAFARM A.E.B.E. 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC RYTHMOGAST GR.CAP 20MG/CAP BTx28 ( RAFARM A.E.B.E. 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC RYTHMOGAST GR.CAP 20MG/CAP x 14 RAFARM A.E.B.E. 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC SEDACID GR.TAB 20MG/TAB BTx1 BOTTLE ANABIOSIS LTD, G 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC SIERAL GR.CAP 20MG/CAP x28 (HDPE FARMEDIA AE 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC SIERAL GR.CAP 20MG/CAP x30 (HDPE FARMEDIA AE 0,000 G 30,00 0,464 13,93 13,50 13,50

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 7991 ATC.. A02BC SODEPROL GR.CAP 20MG/CAP BT x 4 BL (AL 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC SPEZATO GR.CAP 40MG/CAP BTx28 (Blist 4 TARGET PHARMA 0,000 G 56,00 0,441 24,69 25,20 24,69 A02BC SPEZATO GR.CAP 40MG/CAP BTx14 (Blist 2 TARGET PHARMA 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC SPEZATO GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (Blist 4 TARGET PHARMA 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC UFONITREN E.C.CAPS 20MG/CAP BTX28(. NOVENDIA 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC VAMAC GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (.. 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC VAMAC GR.CAP 20MG/CAP x14(.. 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC VEPAZOL GR.CAP 20MG/CAP BTx2 Alu/Alu VERPAS / 0,000 G 14,00 0,560 7,84 6,30 6,30 A02BC VERALOX E.C.CAPS 20MG/CAP BTX14(BLISTE DEMO ABEE 0,000 G 14,00 0,589 8,25 6,30 6,30 A02BC VERALOX E.C.CAPS 20MG/CAP BTx28 BLI DEMO ABEE 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ZOLANDIL GR.CAP 20MG/CAP ( ) BTx14 (Blist 2 DELEGANT HOLDI 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC ZOLANDIL GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (Blist 4 DELEGANT HOLDI 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ZOLANDIL GR.CAP 40MG/CAP ( ) BTx14 (Blist 2 DELEGANT HOLDI 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ZOLANDIL GR.CAP 40MG/CAP BTx28 (Blist 4 DELEGANT HOLDI 0,000 G 56,00 0,459 25,73 25,20 25,20 A02BC ZOLELCON GR.CAP 20MG/CAP BTx28 FARMEDIA AE 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ZOLLDENOL GR.CAP 20MG/CAP x 28 ( L 4 NOVIS PHARMACE 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ZOLMACH GR.CAP 20MG/CAP BTx28 ( RAFARM A.E.B.E. 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC02 PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE A02BC CONTROLOC GR.TAB 40MG/TAB x 14 SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 14,00 0,718 10,05 6,30 6,30 A02BC CONTROLOC GR.TAB 40MG/TAB BTx28 SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 28,00 0,663 18,57 12,60 12,60 A02BC NOXADIF GR.TAB 40MG/TAB BTx28(BLIST... 0,000 G 28,00 0,501 14,02 12,60 12,60 A02BC NOXADIF GR.TAB 40MG/TAB BTx14 (Blist ,000 G 14,00 0,606 8,49 6,30 6,30 A02BC OZEPRAN GR.TAB 40MG/TAB BTx30 SANDOZ GMBH, K 0,000 G 30,00 0,485 14,55 13,50 13,50 A02BC PANTIUM GR.TAB 40MG/TAB BTx28 WIN MEDICA 0,000 G 28,00 0,501 14,02 12,60 12,60 A02BC PANTOGASTR GR.TAB 20MG/TAB BTx 28 BLI 0,000 G 14,00 0,595 8,33 6,30 6,30 A02BC PANTOGASTR GR.TAB 40MG/TAB BTx 28 BLI 0,000 G 28,00 0,431 12,07 12,60 12,07 A02BC PANTOPRAZO GR.TAB 40MG/TAB BTx28(BLIST GENERICS PHARM 0,000 G 28,00 0,501 14,02 12,60 12,60 A02BC PANTOPRAZO GR.TAB 40MG/TAB BTX30 ( BLI GENERICS PHARM 0,000 G 30,00 0,417 12,52 13,50 12,52 A02BC PANTOPRAZO GR.TAB 40MG/TAB BTx28 SELMED LTD, CYPR 0,000 G 28,00 0,501 14,02 12,60 12,60 A02BC PANTOPRAZO GR.TAB 20MG/TAB BTx28 SELMED LTD, CYPR 0,000 G 14,00 0,627 8,78 6,30 6,30 A02BC PANTOPRAZO GR.CAP 40MG/CAP ( ) BTx28 TEVA PHARMA BV, 0,000 G 28,00 0,501 14,02 12,60 12,60 A02BC PANTOPRAZO GR.CAP 40MG/CAP ( ) x 14 TEVA PHARMA BV, 0,000 G 14,00 0,575 8,05 6,30 6,30 A02BC PANTOPROL- GR.TAB 40MG/TAB BTx28 RALDEX ENTERPRI 0,000 G 28,00 0,501 14,02 12,60 12,60 A02BC PANTOPROL- GR.TAB 40MG/TAB x 14 RALDEX ENTERPRI 0,000 G 14,00 0,575 8,05 6,30 6,30

8 7992 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ATC.. A02BC PANTOZOL-R GR.TAB 40MG/TAB BTx28 RALDEX ENTERPRI 0,000 G 28,00 0,501 14,02 12,60 12,60 A02BC PANTOZOL-R GR.TAB 40MG/TAB x 14 RALDEX ENTERPRI 0,000 G 14,00 0,575 8,05 6,30 6,30 A02BC PRAZ-UP GR.TAB 20MG/TAB BTx14 (Blist 1 BALU 0,000 G 7,00 0,697 4,88 3,15 3,15 A02BC PRAZ-UP GR.TAB 40MG/TAB BTx28(BLIST BALU 0,000 G 28,00 0,501 14,02 12,60 12,60 A02BC PRONZEK GR.TAB 40MG/TAB BTx28 (4BLIS. 0,000 G 28,00 0,476 13,32 12,60 12,60 A02BC PRONZEK GR.TAB 40MG/TAB BTx14 (2 BLIS. 0,000 G 14,00 0,546 7,65 6,30 6,30 A02BC PRONZEK GR.TAB 40MG/TAB BTx28 (1 BOT. 0,000 G 28,00 0,476 13,32 12,60 12,60 A02BC PRONZEK GR.TAB 40MG/TAB BTx14 (1 BOT. 0,000 G 14,00 0,546 7,65 6,30 6,30 A02BC ZURCAZOL GR.TAB 40MG/TAB x 14 TAKEDA 0,000 G 14,00 0,718 10,05 6,30 6,30 A02BC ZURCAZOL GR.TAB 40MG/TAB BTx28 TAKEDA 0,000 G 28,00 0,663 18,57 12,60 12,60 A02BC03 LANSOPRAZOLE A02BC APRADIL GR.CAP 15MG/CAP BTx28 (Blist 4 PROTON PHARMA 0,000 G 14,00 0,662 9,27 6,30 6,30 A02BC APRADIL GR.CAP 30MG/CAP BTx28 (Blist 4 PROTON PHARMA 0,000 G 28,00 0,544 15,22 12,60 12,60 A02BC DIASOLON GR.CAP 30MG/CAP BTx14 (Blist 1 0,000 G 14,00 0,656 9,18 6,30 6,30 A02BC DIASOLON GR.CAP 15MG/CAP BTx28(BLIST 0,000 G 14,00 0,664 9,30 6,30 6,30 A02BC DIASOLON GR.CAP 30MG/CAP BTx28(BLIST 0,000 G 28,00 0,516 14,45 12,60 12,60 A02BC DIASOLON GR.CAP 15MG/CAP BTx14 (Blist 1 0,000 G 7,00 0,773 5,41 3,15 3,15 A02BC LANCIPROL GR.CAP 30MG/CAP BTx28 BLI S.J.A. PHARM 0,000 G 28,00 0,544 15,22 12,60 12,60 A02BC LANSO GR.CAP 30MG/CAP BTx28 (Blist 4 IASIS PHARMACHE 0,000 G 28,00 0,544 15,22 12,60 12,60 A02BC LANZOL GR.CAP 30MG/CAP BT x 28(BOTT VERISFIELD (UK) LT 0,000 G 28,00 0,544 15,22 12,60 12,60 A02BC LAPRAZOL GR.CAP 15MG/CAP BTx14 (Blist 2 VIANEX A.E. 0,000 G 7,00 0,993 6,95 3,15 3,15 A02BC LAPRAZOL GR.CAP 30MG/CAP BTX14(BLISTE VIANEX A.E. 0,000 G 14,00 0,857 12,00 6,30 6,30 A02BC NOVOPRAZ GR.CAP 15MG/CAP BTx28(BLIST LYOFIN LTD, GREE 0,000 G 14,00 0,664 9,30 6,30 6,30 A02BC NOVOPRAZ GR.CAP 30MG/CAP BTx14 (Blist 1 LYOFIN LTD, GREE 0,000 G 14,00 0,656 9,18 6,30 6,30 A02BC NOVOPRAZ GR.CAP 30MG/CAP BTx28(BLIST LYOFIN LTD, GREE 0,000 G 28,00 0,516 14,45 12,60 12,60 A02BC ZOLETAD GR.CAP 30MG/CAP BTx28 BLI TAD PHARMA GM 0,000 G 28,00 0,544 15,22 12,60 12,60 A02BC04 RABEPRAZOLE SODIUM A02BC AIRCODOS GR.TAB 20MG/TAB ( ) BTx28 SIEGER PHARMA A 0,000 G 28,00 0,459 12,84 12,60 12,60 A02BC BEPRASYN GR TABS 20MG/TAB BTX14 TABS.. 0,000 G 14,00 0,594 8,32 6,30 6,30 A02BC BEPRASYN GR TABS 20MG/TAB BTX28TABS.. 0,000 G 28,00 0,336 9,41 12,60 9,41 A02BC PARIET GR.TAB 20MG/TAB BTx28(BLIST JANSSEN-CILAG 0,000 G 28,00 0,655 18,35 12,60 12,60 A02BC PARIET GR.TAB 20MG/TAB BTx14 (Blist 2 JANSSEN-CILAG 0,000 G 14,00 0,601 8,41 6,30 6,30 A02BC RABEPRAZOLE GR.TAB 20MG/TAB ( ) BTx28 TEVA PHARMA BV, 0,000 G 28,00 0,459 12,84 12,60 12,60 A02BC RABEPRAZOLE GR.TAB 10MG/TAB ( ) x 14 TEVA PHARMA BV, 0,000 G 7,00 0,683 4,78 3,15 3,15

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 7993 ATC.. A02BC RABEPRAZOLE GR.TAB 20MG/TAB x 14 ACTAVIS GROUP P 0,000 G 14,00 0,594 8,32 6,30 6,30 A02BC RABEPRAZOLE GR.TAB 20MG/TAB ( ) BTx28 ACTAVIS GROUP P 0,000 G 28,00 0,459 12,84 12,60 12,60 A02BC RABEREN/IASI GR.TAB 20MG/TAB BTX14 TABS IASIS PHARMACHE 0,000 G 14,00 0,594 8,32 6,30 6,30 A02BC RABEREN/IASI GR.TAB 20MG/TAB BTX28TABS IASIS PHARMACHE 0,000 G 28,00 0,459 12,84 12,60 12,60 A02BC05 ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM A02BC ELCO-FREE GR GR.TAB 20MG/TAB ( ) BTx28(BLIST.. 0,000 G 18,67 0,435 8,13 8,40 8,13 A02BC ELCO-FREE GR GR.TAB 40MG/TAB ( ) BTx28(BLIST.. 0,000 G 37,33 0,321 12,00 16,80 12,00 A02BC ESACTIVE GR.TAB 20MG/TAB ( ) BTx28 ELPEN AE 0,000 G 18,67 0,435 8,13 8,40 8,13 A02BC ESACTIVE GR.TAB 40MG/TAB ( ) BTx28 ELPEN AE 0,000 G 37,33 0,321 12,00 16,80 12,00 A02BC ESODEC GR.CAP 20MG/CAP ( ) BT x 28 CAPS SIEGER PHARMA A 0,000 G 18,67 0,435 8,13 8,40 8,13 A02BC ESODEC GR.CAP 40MG/CAP ( ) BT x 28 CAPS SIEGER PHARMA A 0,000 G 37,33 0,321 12,00 16,80 12,00 A02BC ESOLIB GR.CAP 20MG/CAP ( ) x 14 LIBYTEC 0,000 G 9,33 0,458 4,27 4,20 4,20 A02BC ESOLIB GR.CAP 40MG/CAP ( ) BTx28 LIBYTEC 0,000 G 37,33 0,321 12,00 16,80 12,00 A02BC ESOLIB GR.CAP 40MG/CAP ( ) x 14 LIBYTEC 0,000 G 18,67 0,324 6,05 8,40 6,05 A02BC ESOLIB GR.CAP 20MG/CAP ( ) BTx28 LIBYTEC 0,000 G 18,67 0,435 8,13 8,40 8,13 A02BC ESOMEPRAZO GR.CAP 20MG/CAP ( ) BTx30 GENERICS PHARM 0,000 G 20,00 0,420 8,41 9,00 8,41 A02BC ESOMEPRAZO GR.CAP 40MG/CAP ( ) BTx30 GENERICS PHARM 0,000 G 40,00 0,300 12,00 18,00 12,00 A02BC ESOMEPRAZO GR.TAB 20MG/TAB BTx28 (Blist 4 NOVIS PHARMACE 0,000 G 18,67 0,435 8,13 8,40 8,13 A02BC ESOMEPRAZO GR.TAB 40MG/TAB BTx28 (Blist 4 NOVIS PHARMACE 0,000 G 37,33 0,321 12,00 16,80 12,00 A02BC HELIDES GR.CAP 40MG/CAP ( ) BTx14 CAPS SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 18,67 0,324 6,05 8,40 6,05 A02BC HELIDES GR.CAP 20MG/CAP ( ) BT x 28 CAPS SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 18,67 0,435 8,13 8,40 8,13 A02BC HELIDES GR.CAP 20MG/CAP ( ) BTx14 CAPS SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 9,33 0,458 4,27 4,20 4,20 A02BC HELIDES GR.CAP 40MG/CAP ( ) BT x 28 CAPS SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 37,33 0,321 12,00 16,80 12,00 A02BC NEXIUM GR.TAB 20MG/TAB x 14 ASTRAZENECA AE 0,000 G 9,33 0,573 5,35 4,20 4,20 A02BC NEXIUM GR.TAB 20MG/TAB BTx28 ASTRAZENECA AE 0,000 G 18,67 0,543 10,14 8,40 8,40 A02BC NEXIUM GR.TAB 40MG/TAB BTx28 ASTRAZENECA AE 0,000 G 37,33 0,386 14,41 16,80 14,41 A02BC PRAZONEX GR.TAB 40MG/TAB ( ) BTx28 (Blist 4 SPECIFAR ABEE 0,000 G 37,33 0,321 12,00 16,80 12,00 A02BC PRAZONEX GR.TAB 20MG/TAB ( ) BTx28 (Blist 4 SPECIFAR ABEE 0,000 G 18,67 0,435 8,13 8,40 8,13 A02BC03 LANSOPRAZOLE A02BC LANSOPRAZO OR.DISP.TA 30MG/TAB BTx28 TEVA PHARMA BV, 0,000 G 28,00 0,493 13,80 15,40 13,80 A02BC LANSOPRAZO OR.DISP.TA 30MG/TAB x 14 TEVA PHARMA BV, 0,000 G 14,00 0,569 7,97 7,70 7,70 A02BC LANSOPRAZO OR.DISP.TA 15MG/TAB x 14 TEVA PHARMA BV, 0,000 G 7,00 0,860 6,02 3,85 3,85 A02BC LAPRAZOL FA OR.DISP.TA 15MG/TAB x 14 VIANEX A.E. 0,000 G 7,00 1,131 7,92 3,85 3,85

10 7994 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ATC.. A02BC LAPRAZOL FA OR.DISP.TA 30MG/TAB BTx28 VIANEX A.E. 0,000 G 28,00 0,653 18,28 15,40 15,40 ( ) A02BC05 ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE A02BC NEXIUM GR.GR.SUS 10MG/SACHET x 28 sache ASTRAZENECA AE 0,000 G 9,33 1,905 17,77 17,73 17,73 ( ) A02BC01 OMEPRAZOLE A02BC ASSOPROL PD.SOL.INF 40MG/VIAL BTx1 VIAL S.J.A. PHARM 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC CONTROLOC PD.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx1 VIAL SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 1,00 6,910 6,91 2,44 2,44 A02BC ESELAN PS.INJ.SOL 40MG/VIAL BTX1VIAL+1A 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC ESELAN PS.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx5VIALS 0,000 G 10,00 2,421 24,21 24,37 24,21 A02BC ESOPRAZ PS.INJ.SOL 40MG/VIAL BT x 1 VIAL + 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC LOMEZEC PS.INJ.SOL 40MG/VIAL BT x 1 VIAL + HOSPITAL LINE A.E 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC LOPROC PS.INJ.SOL 40MG/VIAL BT x 1 VIAL +. 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC LORDIN PS.INJ.SOL 40MG/VIAL BT x 1 VIAL + VIANEX A.E. 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC LOSEC LY.PD.INJ 40MG/VIAL BTx1VIAL+10 ASTRAZENECA AE 0,000 G 2,00 3,385 6,77 4,87 4,87 A02BC LYOPRAZ PS.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx1 VIALx1 MEDICAL PHARM 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC MEPROLEN PS.INJ.SOL 40MG/10ML VIAL BTX1VIAL+1A VOCATE 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC ODASOL/GEN PS.INJ.SOL 40MG/VIAL BT x 1 VIAL + GENEPHARM AE 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC OMEPRAZOLE PD.SOL.INF 40MG/VIAL BTx1 VIAL SPECIFAR ABEE 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC OMEPRAZOLE PD.SOL.INF 40MG/VIAL BT x 5 GLASS GENERICS PHARM 0,000 G 10,00 1,742 17,42 24,37 17,42 A02BC OMEPRAZOLE PD.SOL.INF 40MG/VIAL BTx1 VIAL/PA TEVA PHARMA BV, 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC OMERANE PS.INJ.SOL 40MG/VIAL BT x 1 VIAL + MEDICUS A.E. 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC PENRAZOL PS.INJ.SOL 40MG/VIAL BTX1VIAL+1A ELPEN AE 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC PORTORIN PD.INJ.SOL 40MG/VIAL ( ) BTx1 VIAL DEMO ABEE 0,000 G 1,00 5,690 5,69 2,44 2,44 A02BC UFONITREN PS.INJ.SOL 40MG/10ML VIAL BTX1VIAL+1A NOVENDIA 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC VERALOX PS.INJ.SOL 40MG/VIAL 1VIAL+1AMP DEMO ABEE 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC ZURCAZOL I.V PD.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx1 VIAL TAKEDA 0,000 G 1,00 6,910 6,91 2,44 2,44 A02BC02 PANTOPRAZOLE SODIUM A02BC PANTAROL PD.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx5VIALSx4 0,000 G 5,00 4,492 22,46 12,19 12,19 A02BC PANTAROL PD.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx1VIALx40 0,000 G 1,00 5,390 5,39 2,44 2,44 A02BC PANTOPRAZO PD.I.S.INF 40MG/VIAL BTx1VIALx40 TEVA PHARMA BV, 0,000 G 1,00 5,690 5,69 2,44 2,44 A02BC PANTOPRAZO PD.I.S.INF 40MG/VIAL BTx5VIALSx4 TEVA PHARMA BV, 0,000 G 5,00 4,946 24,73 12,19 12,19 A02BC PANTOSEC PD.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx1 VIAL MEDICINA 0,000 G 1,00 5,670 5,67 2,44 2,44 A02BC PANTOSEC PD.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx5VIALS MEDICINA 0,000 G 5,00 4,124 20,62 12,19 12,19 A02BC ULCERON PD.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx5VIALS 0,000 G 5,00 4,124 20,62 12,19 12,19

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 7995 ATC.. A02BC05 ESOMEPRAZOLE SODIUM A02BC NEXIUM PD.I.S.INF 40MG/VIAL BTx1 VIAL ASTRAZENECA AE 0,000 G 1,33 3,376 4,49 3,24 3,24 A02BX - A02BX02 SUCRALFATE A02BX PEPTONORM TAB 1000MG/TAB BTx30 (BLIST UNI-PHARMA 4,000 G 7,50 0,800 6,00 6,00 6,00 ( ) A02BX02 SUCRALFATE A02BX PEPTONORM GRA.OR.SUS 1000MG/SACHET x30 SACHE UNI-PHARMA 4,000 G 7,50 0,657 4,93 4,88 4,88 A02BX PEPTONORM SUS.SD 1000MG/5MLSAC BTx30 SACHE UNI-PHARMA 4,000 G 7,50 0,669 5,02 4,88 4,88 A02BX PEPTONORM ORAL.SUSP 1000MG/5ML FLx150ML UNI-PHARMA 4,000 G 7,50 0,645 4,84 4,88 4,84 A03 - A03A - A03AA -, ( ) A03AA04 MEBEVERINE HYDROCHLORIDE A03AA DUSPATALIN PR.CAP 200MG/CAP BTx30 (BLIST ABBOTT LABORAT 0,000 G 20,00 0,254 5,08 5,20 5,08 A03AA05 TRIMEBUTINE MALEATE A03AA IBUTIN S.R.F.C.TA 300MG/TAB 20(BLIST GALENICA 0,000 G 10,00 1,334 13,34 2,60 2,60 A03AB -, A03AB06 OTILONIUM BROMIDE A03AB DORALIN F.C.TAB 40MG/TAB BTx30 (BLIST AMENARINI INDUS 0,000 G 15,00 0,499 7,49 6,00 6,00 A03AB OTILAX F.C.TAB 40MG/TAB BTx30 (BLIST 0,000 G 15,00 0,400 6,00 6,00 6,00 A03AX - A03AX04 PINAVERIUM BROMIDE A03AX DICETEL F.C.TAB 50MG/TAB BTx50 (BLIST ABBOTT LABORAT 0,000 G 16,67 0,280 4,66 4,67 4,66 A03B - (Belladonna), A03BB - (Belladonna), ( ) A03BB HOMATROPINE METHYLBROMIDE A03BB NOPAR OR.SO.D 4MG/ML FLX15ML UNI-PHARMA 0,000 G 3,16 0,386 1,22 1,23 1,22 ( ) A03BB01 HYOSCINE BUTYLBROMIDE A03BB BUSCOPAN INJ.SOL 20MG/1ML AMP BTx6AMPSx1 BOEHRINGER INGE 0,000 G 6,00 0,282 1,69 1,68 1,68 A03C - A03CA -

12 7996 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ATC.. A03CA02 CHLORDIAZEPOXIDE,CLIDINIUM BROMIDE A03CA LIBRAX C.TAB (5+2,5)MG/TAB BTx30 MEDA PHARMACE 5,000 TE 6,00 0,268 1,61 1,08 1,08 A03CA02 DIAZEPAM,CLIDINIUM BROMIDE A03CA DISTEDON C.TAB (2+2,5)MG/TAB BTx30 ADELCO A.E. 5,000 TE 5,46 0,176 0,96 0,98 0,96 A03D - A03DB - (Belladonna) ( ) A03DB04 PARACETAMOL,HYOSCINE BUTYLBROMIDE A03DB SPASMO-APO INJ.SOL (600+20)MG/4ML BTX3AMPS X UNI-PHARMA 1,000 TE 3,00 0,870 2,61 2,61 2,61 A03F - A03FA - A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE A03FA PRIMPERAN TAB 10MG/TAB BTx20 (BLIST SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 6,67 0,136 0,91 1,67 0,91 A03FA03 DOMPERIDONE A03FA CILROTON F.C.TAB 10MG/TAB BTx30 (BLIST JOHNSON & JOHN 0,000 G 10,00 0,249 2,49 2,50 2,49 A03FA OROPERIDYS OR.DISP.TA 10MG/TAB BT x 30 TABS PIERRE FABRE FAR 0,000 G 10,00 0,458 4,58 2,50 2,50 ( ) A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE A03FA PRIMPERAN SYR 5MG/5ML FLX125ML SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 4,17 0,237 0,99 1,00 0,99 A03FA03 DOMPERIDONE A03FA CILROTON ORAL.SOL 5MG/5ML FLx200ML( JOHNSON & JOHN 0,000 G 6,67 0,384 2,56 1,60 1,60 ( ) A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE A03FA PRIMPERAN INJ.SOL 10MG/2ML AMP BTX6AMPSX2 SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 2,00 0,570 1,14 1,14 1,14 A04 - A04A - A04AA -A (5HT3) A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE A04AA BIOSETRON F.C.TAB 8MG/TAB BTX15(BLIST. MEDICUS A.E. 0,000 G 7,50 3,857 28,93 28,93 28,93 A04AA CRUZAFEN F.C.TAB 8MG/TAB BTX15(BLIST. MEDITRINA 0,000 G 7,50 3,857 28,93 28,93 28,93 A04AA ONDA F.C.TAB 8MG/TAB BTX15(BLIST. VIANEX A.E. 0,000 G 7,50 3,857 28,93 28,93 28,93 A04AA ONDAMETON F.C.TAB 8MG/TAB BTX15(BLIST. MEDICINA 0,000 G 7,50 3,857 28,93 28,93 28,93 A04AA ONDANSETRO F.C.TAB 8MG/TAB BT x 15. GENERICS PHARM 0,000 G 7,50 3,857 28,93 28,93 28,93 A04AA SETRODAN F.C.TAB 8MG/TAB BTX15(BLIST. S.J.A. PHARM 0,000 G 7,50 3,857 28,93 28,93 28,93 A04AA TRONDAMET FC TAB 8MG/TAB BT x 15. 0,000 G 7,50 3,857 28,93 28,93 28,93 A04AA VEFRON F.C.TAB 8MG/TAB BTX15(BLIST. OPUS MATERIA 0,000 G 7,50 3,857 28,93 28,93 28,93

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 7997 ATC.. A04AA ZODATRON F.C.TAB 8MG/TAB BTX15(BLIST. PROTON PHARMA 0,000 G 7,50 3,857 28,93 28,93 28,93 A04AA ZOFRON F.C.TAB 4MG/TAB BT x 15. GLAXOSMITHKLIN 0,000 G 3,75 8,781 32,93 14,47 14,47 A04AA ZOFRON F.C.TAB 8MG/TAB BT x 15. GLAXOSMITHKLIN 0,000 G 7,50 5,105 38,29 28,93 28,93 A04AA ZOFRON ZYDI LING.TAB 8MG/TAB BTx10 (BLIST). GLAXOSMITHKLIN 0,000 G 5,00 5,536 27,68 19,29 19,29 A04AA02 GRANISETRON HYDROCHLORIDE A04AA GRANISETRO F.C.TAB 2MG/TAB BTx5 ( BLI. SPECIFAR ABEE 0,000 G 5,00 5,946 29,73 19,29 19,29 A04AA KYTRIL F.C.TAB 2MG/TAB BTx5(BLIST 1. ROCHE HELLAS A.E 0,000 G 5,00 7,870 39,35 19,29 19,29 ( ) A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE A04AA ZETRON SYR 4MG/5ML ( ) BTx1 BOTTLE. VOCATE 0,000 G 2,50 8,492 21,23 28,02 21,23 A04AA ZOFRON SYR 4MG/5ML FL x 50 ML. GLAXOSMITHKLIN 0,000 G 2,50 11,212 28,03 28,02 28,02 A04AA02 GRANISETRON HYDROCHLORIDE A04AA GRANITRON ORAL.SOL 1MG/5ML BTX30ML BO. VERISFIELD (UK) LT 0,000 G 3,00 4,570 13,71 33,63 13,71 ( ) A04AA01 ONDANSETRON A04AA ZOFRON SUPP 16MG/SUP BTx1. GLAXOSMITHKLIN 0,000 G 1,00 12,060 12,06 12,06 12,06 ( ) A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE A04AA BIOSETRON INJ.SOL 4MG/2ML VIAL BTx1 VIAL MEDICUS A.E. 0,000 G 0,25 22,120 5,53 4,37 4,37 A04AA BIOSETRON INJ.SOL 8MG/4ML VIAL BTx1 VIAL MEDICUS A.E. 0,000 G 0,50 12,000 6,00 8,74 6,00 A04AA CRUZAFEN INJ.SOL 8MG/4ML AMP BTx1 AMPx4 MEDITRINA 0,000 G 0,50 12,000 6,00 8,74 6,00 A04AA CRUZAFEN INJ.SOL 8MG/4ML AMP BTx5 AMPSx MEDITRINA 0,000 G 2,50 9,664 24,16 43,72 24,16 A04AA ODASEN INJ.SOL 8MG/4ML AMP BT x 5 (AMP LYOFIN LTD, GREE 0,000 G 2,50 9,664 24,16 43,72 24,16 A04AA ONDA INJ.SOL 4MG/2ML AMP BT x 1 ( AMP VIANEX A.E. 0,000 G 0,25 22,120 5,53 4,37 4,37 A04AA ONDA INJ.SOL 8MG/4ML AMP BTx1 AMPx4 VIANEX A.E. 0,000 G 0,50 12,000 6,00 8,74 6,00 A04AA ONDAMETON INJ.SOL 8MG/4ML BTx1 AMPx4 MEDICINA 0,000 G 0,50 12,000 6,00 8,74 6,00 A04AA ONDAMETON INJ.SOL 8MG/4ML BTx5 AMPSx MEDICINA 0,000 G 2,50 9,664 24,16 43,72 24,16 A04AA ONDANSETRO INJ.SOL 8MG/4ML AMP BTx5 AMPSx B BRAUN MELSUN 0,000 G 2,50 9,664 24,16 43,72 24,16 A04AA ONDANSETRO INJ.SOL 4MG/2ML AMP BTx5 AMPSx B. BRAUN MELSU 0,000 G 1,25 16,080 20,10 21,86 20,10 A04AA ONDANSETRO INJ.SOL 2MG/ML BTx1 AMPx4 GENERICS PHARM 0,000 G 0,50 12,000 6,00 8,74 6,00 A04AA ONDANSETRO INJ.SOL 2MG/ML BT x 1 ( AMP GENERICS PHARM 0,000 G 0,25 22,120 5,53 4,37 4,37 A04AA ONDANSETRO INJ.SOL 2MG/ML BT x 1 ( AMP FRESENIUS KABI H 0,000 G 0,25 22,120 5,53 4,37 4,37 A04AA ONDANSETRO INJ.SOL 2MG/ML BTx1 AMPx4 FRESENIUS KABI H 0,000 G 0,50 12,000 6,00 8,74 6,00 A04AA ONDASEPROL INJ.SOL 8MG/4ML AMP BTx1 AMPx4 NOVENDIA 0,000 G 0,50 12,000 6,00 8,74 6,00 A04AA SETRODAN INJ.SOL 4MG/2ML BT x 1 ( AMP S.J.A. PHARM 0,000 G 0,25 22,120 5,53 4,37 4,37

14 7998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ATC.. A04AA SETRODAN INJ.SOL 8MG/4ML BTx1 AMPx4 S.J.A. PHARM 0,000 G 0,50 12,000 6,00 8,74 6,00 A04AA TRONDAMET INJ.SOL 2MG/ML BTx5 AMPSx 0,000 G 2,50 9,664 24,16 43,72 24,16 A04AA TRONDAMET INJ.SOL 2MG/ML BTx5 AMPSx 0,000 G 1,25 16,080 20,10 21,86 20,10 A04AA VEFRON INJ.SOL 8MG/4ML VIAL BTx1VIAL x4 OPUS MATERIA 0,000 G 0,50 12,000 6,00 8,74 6,00 A04AA ZETRON INJ.SOL 8MG/4ML BTx5 AMPSx VOCATE 0,000 G 2,50 9,664 24,16 43,72 24,16 A04AA ZODATRON INJ.SOL 8MG/4ML AMP BTx1 AMPx4 PROTON PHARMA 0,000 G 0,50 12,000 6,00 8,74 6,00 A04AA ZOFRON INJ.SOL 8MG/4ML AMP BTx1 AMPx4 GLAXOSMITHKLIN 0,000 G 0,50 14,240 7,12 8,74 7,12 A04AA ZOFRON INJ.SOL 4MG/2ML AMP BT x 1 ( AMP GLAXOSMITHKLIN 0,000 G 0,25 26,960 6,74 4,37 4,37 A04AA02 GRANISETRON HYDROCHLORIDE A04AA GRANISETRO S.CON.INJF 1MG/ML BTx 5AMPS x B BRAUN MELSUN 0,000 G 5,00 12,248 61,24 87,45 61,24 A04AA GRANISETRO C/S.SOL.IN 3MG/3ML BT x 5 AMPS TEVA PHARMA BV, 0,000 G 5,00 12,248 61,24 87,45 61,24 A04AA VIATRINIL SO.INJ.INF 1MG/ML BTx 5AMPS x 0,000 G 5,00 4,470 22,35 87,45 22,35 A04AA VIATRINIL SO.INJ.INF 1MG/ML x1ampx3 0,000 G 1,00 5,130 5,13 17,49 5,13 A04AA05 PALONOSETRON A04AA ALOXI INJ.SOL 250MCG/VIAL BTx1 VIAL HELSINN BIREX PH 0,000 G 1,00 86,450 86,45 17,49 17,49 A04AD - A04AD12 APREPITANT A04AD EMEND CAPS 125MG/CAP&80 BLISTER(ALU) MERCK SHARP&D 0,000 G 3,00 23,083 69,25 69,24 69,24 A05 - A05A - A05AA - A05AA02 URSODEOXYCHOLIC ACID A05AA URSOFALK CAPS 250MG/CAP BTx30 (BLIST GALENICA 0,000 G 10,00 1,200 12,00 12,00 12,00 A06 -K A06A -K A06AD - ( ) " : "" """ A06AD11 LACTULOSE A06AD DUPHALAC SYR 3,335G/5ML FLX300ML ABBOTT LABORAT 6,000 G 29,87 0,111 3,32 3,88 3,32 A06AD LACTULOSE/R ORAL.SOL 3,3G/5ML ( ) BTx1BOTTLEx RESOLUTION CHE 6,000 G 29,55 0,090 2,66 3,84 2,66 A06AD12 LACTITOL MONOHYDRATE A06AD IMPORTAL ORAL.SOL 3,333G/5ML FLX500ML ANGELINI PHARM 10,000 G 33,35 0,196 6,54 4,34 4,34 A06AD IMPORTAL PD.OR.SD 10G/SACHET BTx20SACHE ANGELINI PHARM 10,000 G 20,00 0,162 3,24 2,60 2,60 (, ) A06AD MONOBASIC SODIUM PHOSPHATE DIHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC DODECAHYDRATE

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 7999 ATC.. A06AD PHOSPHATES/ ORAL.SOL (24,4+10,8)g/45 BTx2 FL x 45 2,000 TE 1,00 6,100 6,10 5,54 5,54 A06AD POTASSIUM SODIUM TARTRATE TETRAHYDRATE A06AD TRIGOLAX ORAL.SOL 15%(30gr/200ml) FL X200ML COUP ABEE 1,000 TE 1,00 4,890 4,89 5,54 4,89 : A06AD SODIUM PHOSPHATE DIBASIC DIHYDRATE,PHOSPHORIC ACID A06AD ODRINOL ORAL.SOL (24,4+10,8)g/45 FLx2 BOTTLE VIOFAR 2,000 TE 1,00 6,080 6,08 5,54 5,54 A06AD SODIUM PHOSPHATE DIBASIC,PHOSPHORIC ACID A06AD ENTER-OUT ORAL.SOL (24,4+10,8)g/45 BTx2 BOTTLE 2,000 TE 1,00 6,100 6,10 5,54 5,54 A06AD FLEELAXAT ORAL.SOL (24,4+10,8)g/45 BTx2 BOTTLE 2,000 TE 1,00 6,100 6,10 5,54 5,54 A06AD FLEET PHOSP ORAL.SOL (24,4+10,8)g/45 BTx2 FL x 45 NOVIS PHARMACE 2,000 TE 1,00 7,630 7,63 5,54 5,54 A06AD PHOSPHO-LA ORAL.SOL (24,4+10,8)g/45 BTx2 FL x 45 HOSPITAL LINE A.E 2,000 TE 1,00 6,100 6,10 5,54 5,54 A06AD SODIUM PHOSPHATE DIBASIC,PHOSPHORIC ACID,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC DODECAHYDRATE,MONOBASIC SODIUM PHOSPHATE DIHYDRATE A06AD DULOX ORAL.SOL (24,4+10,8)g/45 BTx2 BOTTLE VERISFIELD (UK) LT 2,000 TE 1,00 6,100 6,10 5,54 5,54 A06AD65 MACROGOL 3350,POTASSIUM CHLORIDE,SODIUM CHLORIDE,SODIUM BICARBONATE,SODIUM SULFATE ANHYDROUS A06AD KLEAN-PREP P ORAL.PD BTx4SACHET KITE 4,000 TE 1,00 7,840 7,84 5,54 5,54 A06AD65 MACROGOL 4000,SODIUM SULFATE ANHYDROUS,SODIUM BICARBONATE,SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE A06AD FORTRANS PD.ORA.SOL 74G/SACHET BTx4SACHET IPSEN 4,000 TE 1,00 9,130 9,13 5,54 5,54 A06AG - : (, ) A06AG01 SODIUM PHOSPHATE DIBASIC DIHYDRATE,PHOSPHORIC ACID A06AG BIOKLYSM ENEMA (20,8+7,8)G/130 FLx130ML DAST BIOTECH 1,000 TE 1,00 1,750 1,75 2,05 1,75 A06AG01 SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC HYDRATE A06AG ENEMA COOP ENEMA (7,5+20)G/FL FLX125ML 1,000 TE 1,00 1,890 1,89 2,05 1,89 A06AG FOSFOLAX ENEMA (7,5+20,0)G/FL.SI FLX125ML COUP ABEE 1,000 TE 1,00 1,790 1,79 2,05 1,79 A06AG01 SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC HYDRATE,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE A06AG KLYSMOL REC.SOL (21,28+7,98)g/13 FL X133ML DEMO ABEE 1,000 TE 1,00 1,750 1,75 2,05 1,75 A06AG ODRINOL REC.SOL (20,8+7,8)G/130 FLx130ML VIOFAR 1,000 TE 1,00 1,830 1,83 2,05 1,83 A06AG PHOSPHATES/ REC.SOL (20,8+7,8)G/130 BTxBOTTLEx1 1,000 TE 1,00 2,570 2,57 2,05 2,05 A06AG PHOSPHATES/ REC.SOL (20,8+7,8)G/130 BTxBOTTLEx8 1,000 TE 1,00 2,570 2,57 2,05 2,05 A07 -, / A07A -K A07AA -A A07AA11 RIFAXIMIN A07AA LORMYX F.C.TAB 200MG/TAB BTx12 (1BLIS ANGELINI PHARM 0,000 G 3,00 2,340 7,02 7,20 7,02 A07AA RIFACOL C.TAB 200MG/TAB BTX12(BLISTE VIANEX A.E. 0,000 G 3,00 2,410 7,23 7,20 7,20

16 8000 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ATC.. ( ) A07AA02 NYSTATIN A07AA NYSTAMYSYN ORAL.SUSP 100,000IU/ML BTx1 BOTTLE.. 1,000 MU 3,33 0,952 3,17 3,16 3,16 A07AX - A07AX03 NIFUROXAZIDE A07AX ERCEFURYL CAPS 200MG/CAP x24(blist SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 8,00 0,287 2,30 2,32 2,30 ( ) A07AX03 NIFUROXAZIDE A07AX ERCEFURYL ORAL.SUSP 220MG/5ML FL x 100 ML SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 7,33 0,262 1,92 1,91 1,91 A07C -H A07CA - ( ) A07CA SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE,SODIUM CITRATE,DEXTROSE (GLUCOSE) ANHYDROUS A07CA DEXTROLYTE GRA.OR.SOL 0,875+0,375+0,72 BTX20SACHE UNI-PHARMA 2,000 TE 10,00 0,388 3,88 3,90 3,88 A07E - A07EA -K ( ) A07EA06 BUDESONIDE A07EA BUDECOL MOD.R.CA.H 3MG/CAP BTx50 ASTRAZENECA AE 0,000 G 16,67 2,527 42,13 42,18 42,13 A07EA BUDENOFALK GR.CAP 3MG/CAP 20(BLIST GALENICA 0,000 G 6,67 3,372 22,49 16,88 16,88 ( ) A07EA02 HYDROCORTISONE ACETATE A07EA COLIFOAM REC.FOAM 10% FLx20,8G MEDA PHARMACE 2,000 TE 7,00 1,621 11,35 42,28 11,35 A07EA06 BUDESONIDE A07EA BUDECOL TB.S.R.SUS 2,3MG/ SINGLE D BTx7DISP.TA ASTRAZENECA AE 1,000 TE 7,00 6,559 45,91 42,28 42,28 A07EA BUDENOFALK REC. FOAM 2MG/ACT. (BTx1SPRAY GALENICA 1,000 TE 14,00 5,941 83,18 84,56 83,18 A07EC -A ( ) A07EC02 MESALAZINE A07EC ASACOL GR.TAB 400MG/TAB BTx30 ANGELINI PHARM 4,000 TE 7,50 1,304 9,78 12,38 9,78 A07EC ASACOL GR.TAB 800MG/TAB BTx60(BLIST6 ANGELINI PHARM 2,000 TE 30,00 1,572 47,17 49,50 47,17 A07EC MEZAVANT GR.PR.R.TA 1200MG/TAB BTx60 SHIRE PHARMACE 2,000 TE 30,00 2,389 71,67 49,50 49,50 A07EC PENTASA GR.PR.GRA 2G/SACHET BTX60 SACHE FERRING 1,000 TE 60,00 1, ,54 99,00 99,00 A07EC SALOFALK GR.TAB 500MG/TAB BTX50(BLIST GALENICA 3,000 TE 16,67 0,881 14,68 27,51 14,68 A07EC SALOFALK GR GR.PR.GRA 1000MG/SACHET BT x 50 SAC GALENICA 2,000 TE 25,00 1,755 43,88 41,25 41,25 A07EC01 SULFASALAZINE

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 8001 ATC.. A07EC SALOPYRINE TAB 500MG/TAB BTX50(BLIST ADELCO A.E. 2,000 G 12,50 0,638 7,97 8,00 7,97 ( ) A07EC02 MESALAZINE A07EC ASACOL SUPP 500MG/SUP 20(FOIST ANGELINI PHARM 1,000 G 6,67 2,090 13,94 14,27 13,94 A07EC SALOFALK SUPP 250MG/SUP 30(FOIST GALENICA 1,000 G 5,00 2,400 12,00 10,70 10,70 A07EC SALOFALK SUPP 500MG/SUP BTX20(FOIST GALENICA 1,000 G 6,67 2,121 14,15 14,27 14,15 ( ) A07EC02 MESALAZINE A07EC ASACOL REC.SUS 4G/ SINGLE DOSE BTx7FLx100 ANGELINI PHARM 1,000 G 18,67 1,715 32,02 36,59 32,02 A07EC SALOFALK REC.SUS 4G/ SINGLE DOSE BT X 7 FL X 6 GALENICA 1,000 G 18,67 2,009 37,50 36,59 36,59 A07F - A07FA - " : : "" """ A07FA02 SACCHAROMYCES BOULARDII A07FA ULTRA-LEVUR CAPS 50MG/CAP BTx20 1,000 G 1,00 2,440 2,44 1,54 1,54 A07FA ULTRA-LEVUR CAPS 250MG/CAP ( ) x 10 CAPS 1,000 G 2,50 1,256 3,14 3,85 3,14 ( ) " : : "" """ A07FA02 SACCHAROMYCES BOULARDII A07FA ULTRA-LEVUR PD.ORA.SUS 250MG/SACHET ( ) BTx10 SACHE 1,000 G 2,50 1,284 3,21 3,20 3,20 A07X - A07XA - A07XA04 RACECADOTRIL A07XA HIDRASEC CAPS 100MG/CAP BTx20 FERRER-GALENICA 0,000 G 6,67 1,397 9,32 9,34 9,32 (, ) A07XA04 RACECADOTRIL A07XA HIDRASEC ( GRA.OR.SUS 10MG/SACH.(S.D) 30 FERRER-GALENICA 0,000 G 8,55 1,246 10,65 9,92 9,92 A07XA HIDRASEC ( GRA.OR.SUS 30MG/SACH.(S.D. 30 FERRER-GALENICA 0,000 G 8,16 1,085 8,85 9,47 8,85 A09 - A09A - A09AA - ( ) A09AA02 PANCREATIN A09AA CREON GR.CAP 150MG/CAP FL x 50 CAPS ABBOTT LABORAT 6,000 TE 8,33 0,852 7,10 8,91 7,10 A09AA CREON (25,00 GR.CAP 300MG/CAP FL x 50 CAPS ABBOTT LABORAT 4,000 TE 12,50 1,250 15,63 13,38 13,38 A09AA PANZYTRAT GR.CAP BTx50 VIANEX A.E. 4,000 TE 12,50 1,367 17,09 13,38 13,38 A10 -

18 8002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ATC.. A10A -I A10AB -,, ( ) A10AB01 INSULIN HUMAN BIOSYNTHETIC A10AB ACTRAPID - 1 INJ.SOL 100IU/ML 1.. NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 12,32 12,32 12,32 A10AB ACTRAPID PE INJ.SOL 100IU/ML 5.. NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 27,54 27,54 27,54 A10AB HUMULIN RE INJ.SOL 100IU/ML BTx1 VIAL x 1 0,000 0,00 0,000 13,27 13,27 13,27 A10AB HUMULIN(RE INJ.SOL 100IU/ML BTX5CARTR.X 0,000 0,00 0,000 26,80 26,80 26,80 A10AB04 INSULIN LISPRO A10AB HUMALOG INJ.SOL 100U/ML BTx1 VIAL x 1 ELI-LILLY NEDERLA 0,000 0,00 0,000 20,68 20,68 20,68 A10AB HUMALOG (K INJ.SOL 100IU/ML BTx 5 PF. PE ELI-LILLY NEDERLA 0,000 0,00 0,000 43,42 43,42 43,42 A10AB HUMALOG-CA INJ.SOL 100U/ML BTX5 CARTR. ELI-LILLY NEDERLA 0,000 0,00 0,000 36,18 36,18 36,18 A10AB05 INSULIN ASPART A10AB NOVORAPID INJ.SOL 100U/ML 1VIALX10ML NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 20,83 20,83 20,83 A10AB NOVORAPID F INJ.SOL 100U/ML 5PF.SYR.X3M NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 40,14 40,14 40,14 A10AB NOVORAPID P INJ.SOL 100U/ML 5CARTRIDGE NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 35,28 35,28 35,28 A10AB06 INSULIN GLULISINE A10AB APIDRA INJ.SOL 100U/ML 5CARTRIDGE AVENTIS PHARMA 0,000 0,00 0,000 33,57 33,57 33,57 A10AB APIDRA INJ.SOL 100IU/ML BT x 5 PF. PE SANOFI-AVENTIS 0,000 0,00 0,000 33,69 33,69 33,69 A10AB APIDRA INJ.SOL 100U/ML 1VIALX10ML AVENTIS PHARMA 0,000 0,00 0,000 21,35 21,35 21,35 A10AC -,, ( ) A10AC01 INSULIN ISOPHANE HUMAN BIOSYNTHETIC A10AC HUMULIN NP INJ.SUSP 100IU/ML BTx1 VIAL x 1 0,000 0,00 0,000 13,27 13,27 13,27 A10AC HUMULIN(NP INJ.SUSP 100IU/ML BTX5CARTR.X 0,000 0,00 0,000 26,93 26,93 26,93 A10AC PROTAPHANE INJ.SUSP 100IU/ML BTX5 NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 27,72 27,72 27,72 A10AC PROTAPHANE INJ.SUSP 100IU/ML BTx1 VIAL x 1 NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 12,36 12,36 12,36 A10AD -,, ( ) A10AD01 INSULIN HUMAN BIOSYNTHETIC,INSULIN ISOPHANE HUMAN BIOSYNTHETIC A10AD HUMULIN M3 INJ.SUSP 100IU/ML BT x 5 CARTR 0,000 0,00 0,000 26,81 26,81 26,81 A10AD HUMULIN M3 INJ.SUSP 100IU/ML BTx1 VIAL x 1 0,000 0,00 0,000 13,27 13,27 13,27 A10AD MIXTARD 30 P INJ.SUSP 100IU/ML 5. NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 30,20 30,20 30,20 A10AD MIXTARD 30- INJ.SUSP 100IU/ML 1.. NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 13,17 13,17 13,17 A10AD MIXTARD 40 P INJ.SUSP 100IU/ML 5. NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 34,22 34,22 34,22 A10AD MIXTARD 50 P INJ.SUSP 100IU/ML 5. NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 30,81 30,81 30,81

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 8003 ATC.. A10AD04 INSULIN LISPRO A10AD HUMALOG (M INJ.SUSP 100U/ML BTx 5 PF. PE ELI-LILLY NEDERLA 0,000 0,00 0,000 43,18 43,18 43,18 A10AD HUMALOG (M INJ.SUSP 100U/ML BTx 5 PF. PE ELI-LILLY NEDERLA 0,000 0,00 0,000 43,18 43,18 43,18 A10AD HUMALOG-MI INJ.SUSP 100U/ML BTX5 ELI-LILLY NEDERLA 0,000 0,00 0,000 38,16 38,16 38,16 A10AD HUMALOG-MI INJ.SUSP 100U/ML BTX5 ELI-LILLY NEDERLA 0,000 0,00 0,000 37,45 37,45 37,45 A10AD05 INSULIN ASPART,INSULIN ASPART PROTAMINE A10AD NOVOMIX 30 INJ.SUSP 100U/ML 5 NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 45,17 45,17 45,17 A10AD NOVOMIX 30 INJ.SUSP 100U/ML 5 NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 39,48 39,48 39,48 A10AE -,, ( ) A10AE04 INSULIN GLARGINE A10AE LANTUS INJ.SOL 100IU/ML BTX5 CARTR. AVENTIS PHARMA 0,000 0,00 0,000 62,59 62,59 62,59 A10AE LANTUS INJ.SOL 100IU/ML 1 VIA AVENTIS PHARMA 0,000 0,00 0,000 46,01 46,01 46,01 A10AE LANTUS INJ.SOL 100IU/ML BTx5 PF. PEN SANOFI-AVENTIS 0,000 0,00 0,000 61,45 61,45 61,45 A10AE05 INSULIN DETEMIR A10AE LEVEMIR IN.SO.PF.P 100U/ML FLEXPE 5 PF.PEN X 3 NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 71,63 71,63 71,63 A10AE LEVEMIR INJ.SOL 100U/MLPENFILL 5 CARTR X 3 NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 71,46 71,46 71,46 A10B -, A10BA - A10BA02 METFORMIN HYDROCHLORIDE A10BA GLUCOFREE F.C.TAB 850MG/TAB BTx60.. 2,000 G 25,50 0,111 2,83 2,81 2,81 A10BA GLUCOPHAGE F.C.TAB 850MG/TAB BTx30 ( MERCK AE 2,000 G 12,75 0,157 2,00 1,40 1,40 A10BA GLUCOPHAGE F.C.TAB 1000MG/TAB BT x 30 TABS MERCK AE 2,000 G 15,00 0,155 2,32 1,65 1,65 A10BA GLUCOPLUS G F.C.TAB 1000MG/TAB BTX30 (BLIST... 2,000 G 15,00 0,124 1,86 1,65 1,65 A10BA METFORMIN F.C.TAB 850MG/TAB BTx30 AUROBINDO PHAR 2,000 G 12,75 0,126 1,61 1,40 1,40 A10BA METFORMIN F.C.TAB 1000MG/TAB BTx40 AUROBINDO PHAR 2,000 G 20,00 0,093 1,86 2,20 1,86 A10BA METFORMIN/ F.C.TAB 850MG/TAB ( ) BTx30 GENERICS PHARM 2,000 G 12,75 0,126 1,61 1,40 1,40 A10BA METFORMIN/ F.C.TAB 1000MG/TAB ( ) BTx30 GENERICS PHARM 2,000 G 15,00 0,124 1,86 1,65 1,65 ( ) A10BA02 METFORMIN HYDROCHLORIDE A10BA GLUCOFORMI ORAL.SOL 850MG/5ML BOTTLEx150 VERISFIELD (UK) LT 2,000 G 12,75 0,409 5,22 5,22 5,22 A10BA METFORMIN ORAL.SOL 500MG/5ML BT x 150 ML/ RAFARM A.E.B.E. 2,000 G 7,50 0,468 3,51 3,51 3,51 A10BB -, ( ) A10BB01 GLIBENCLAMIDE A10BB DEROCTYL MOD.R.CA.H 7,5MG/CAP BTx20 GAP A.E. 0,000 G 21,43 0,244 5,22 5,36 5,22

20 8004 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ATC.. A10BB09 GLICLAZIDE A10BB DIAMICRON CON.R.TAB 30MG/TAB BTx 28 BLI 0,000 G 14,00 0,429 6,00 3,50 3,50 A10BB GLICLAZIDE/G CON.R.TAB 30MG/TAB BTx28(BLIST GENERICS PHARM 0,000 G 14,00 0,252 3,53 3,50 3,50 A10BB01 GLIBENCLAMIDE A10BB DAONIL TAB 5MG/TAB x30(bliste SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 21,43 0,093 2,00 2,79 2,00 A10BB DEROCTYL TAB 5MG/TAB BTx30 GAP A.E. 0,000 G 21,43 0,075 1,61 2,79 1,61 A10BB12 GLIMEPIRIDE A10BB ADINSULIN-S TAB 4MG/TAB BT x 30 TABS S.J.A. PHARM 0,000 G 60,00 0,100 6,00 7,80 6,00 A10BB ADINSULIN-S TAB 3MG/TAB BT x 30 TABS S.J.A. PHARM 0,000 G 45,00 0,150 6,73 5,85 5,85 A10BB ANOVIS TAB 4MG/TAB BTx30(BLISTE UNI-PHARMA 0,000 G 60,00 0,100 6,00 7,80 6,00 A10BB ANOVIS TAB 3MG/TAB BTx30(BLISTE UNI-PHARMA 0,000 G 45,00 0,150 6,73 5,85 5,85 A10BB ANOVIS TAB 1MG/TAB BTx30(BLISTE UNI-PHARMA 0,000 G 15,00 0,198 2,97 1,95 1,95 A10BB ANOVIS TAB 2MG/TAB BTx30(BLISTE UNI-PHARMA 0,000 G 30,00 0,161 4,82 3,90 3,90 A10BB DIA-BAN TAB 1MG/TAB BTX30 ( BLI IASIS PHARMACHE 0,000 G 15,00 0,198 2,97 1,95 1,95 A10BB DIA-BAN TAB 3MG/TAB BTX30 ( BLI IASIS PHARMACHE 0,000 G 45,00 0,150 6,73 5,85 5,85 A10BB DIA-BAN TAB 4MG/TAB BTX30 ( BLI IASIS PHARMACHE 0,000 G 60,00 0,100 6,00 7,80 6,00 A10BB DIA-BAN TAB 2MG/TAB BTX30 ( BLI IASIS PHARMACHE 0,000 G 30,00 0,161 4,82 3,90 3,90 A10BB DIALOSA TAB 1MG/TAB BTx30 BLI SPECIFAR ABEE 0,000 G 15,00 0,198 2,97 1,95 1,95 A10BB DIALOSA TAB 4MG/TAB BTx30 BLI SPECIFAR ABEE 0,000 G 60,00 0,100 6,00 7,80 6,00 A10BB DIALOSA TAB 3MG/TAB BTx30 BLI SPECIFAR ABEE 0,000 G 45,00 0,150 6,73 5,85 5,85 A10BB DIALOSA TAB 2MG/TAB BTx30 BLI SPECIFAR ABEE 0,000 G 30,00 0,161 4,82 3,90 3,90 A10BB GLIDIL TAB 3MG/TAB BTx30 (3x10) VIANEX A.E. 0,000 G 45,00 0,150 6,73 5,85 5,85 A10BB GLIDIL TAB 4MG/TAB BTx30 (3x10) VIANEX A.E. 0,000 G 60,00 0,100 6,00 7,80 6,00 A10BB GLIMEPIRID/T TAB 4MG/TAB BT x 30 (BLIS TEVA PHARMA BV, 0,000 G 60,00 0,100 6,00 7,80 6,00 A10BB GLIMEPIRID/T TAB 3MG/TAB BT x 30 (BLIS TEVA PHARMA BV, 0,000 G 45,00 0,150 6,73 5,85 5,85 A10BB GLIMEPIRID/T TAB 2MG/TAB BT x 30 (BLIS TEVA PHARMA BV, 0,000 G 30,00 0,161 4,82 3,90 3,90 A10BB GLIMEPIRID/T TAB 1MG/TAB BT x 30 (BLIS TEVA PHARMA BV, 0,000 G 15,00 0,198 2,97 1,95 1,95 A10BB GLIMEPIRIDE/ TAB 3MG/TAB ( ) BTX30 ( BLI ACTAVIS GROUP P 0,000 G 45,00 0,150 6,73 5,85 5,85 A10BB GLIMEPIRIDE/ TAB 4MG/TAB ( ) BTX30 ( BLI ACTAVIS GROUP P 0,000 G 60,00 0,100 6,00 7,80 6,00 A10BB GLIMEPIRIDE/ TAB 2MG/TAB ( ) BTX30 ( BLI ACTAVIS GROUP P 0,000 G 30,00 0,153 4,60 3,90 3,90 A10BB GLIMEPIRIDE/ TAB 1MG/TAB ( ) BTX30 ( BLI ACTAVIS GROUP P 0,000 G 15,00 0,198 2,97 1,95 1,95 A10BB GLIMEPIRIDE/ TAB 1MG/TAB BTX30 ( BLI GENERICS PHARM 0,000 G 15,00 0,198 2,97 1,95 1,95 A10BB GLIMEPIRIDE/ TAB 3MG/TAB BTX30 ( BLI GENERICS PHARM 0,000 G 45,00 0,150 6,73 5,85 5,85

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K.

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K. 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML SOLV) B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 0,55 0,58 0,8 GALENICA ΑΕ 2489003 01 2802489003019 A-CNOTREN SOFT.CAPS

Διαβάστε περισσότερα

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K.

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K. 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML SOLV) B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 0,55 0,58 0,8 GALENICA ΑΕ 2489003 01 2802489003019 A-CNOTREN SOFT.CAPS

Διαβάστε περισσότερα

993.18 χαµηλότερη = 879.77 (Υ.Χ.Τ.: 934.80) 866.770000 879.77 993.18 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K.

993.18 χαµηλότερη = 879.77 (Υ.Χ.Τ.: 934.80) 866.770000 879.77 993.18 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K. Τιµή 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF N 0.660000 0.71 1.02 ανατιµολόγηση. 0.660000 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΑΘΗΝΑ, 21 /3 / 2011 Αρ. Πρωτ.:ΔΥΓ3α/οικ.32294

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX LY.PD.INJ 2802409001019 0,58 0,58 0% 0,81 0,81 0% 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ LY.PD.INJ 2802409002016 0,58 0,58 0% 0,81 0,81 0% ABANIFAN (450+50)MG/TAB BTx30 (BLIST

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ N01 -AΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ N01A -Γενικά αναισθητικά N01AB -Aλογονωµένοι υδρογονάθρακες Από του στόµατος χορήγηση (υγρές ή ηµιστερεές µορφές για εισπνοές) N01AB07 DESFLURANE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΑΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ATC ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ. 8(3)β - Γνωστή δραστική.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΑΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ATC ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ. 8(3)β - Γνωστή δραστική. 1 185411901 APOTEL EFF.GRAN 1000MG/SACHET BTx20 SACHETS PARACETAMOL N02BE01 8(3)β - Γνωστή δραστική UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ τιμολογημένα 3.40 AUBAGIO F.C.TAB SANOFI-AVENTIS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G01 -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩ Η ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ G01A -Αντιλοιµώδη και Αντισηπτικά, εκτός Συνδυασµών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, βιολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών

ΘΕΜΑ : Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, βιολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 6/2/2013 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός Αριθμ.Πρωτ.: 10072 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελ. Προϊόντων Τμήμα Γραμματείας & Διοικητικού Ελέγχου Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ "ΦΕΚ : Β' ΤΕΥΧΟΣ Αρ. Φ. 1003/2-04-2012" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΕΚ : Β' ΤΕΥΧΟΣ Αρ. Φ. 1003/2-04-2012 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ "ΦΕΚ : Β' ΤΕΥΧΟΣ Αρ. Φ. 1003/2-04-2012" ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΗΜΑ ΕΟΦ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ N.3816 13012 275770401 DOXORUBICIN DOXOTIL INJ.SOL 100MG/50ML VIAL BTx1VIALx50ML

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2010. Ευθύνη όλων η έξοδος από την κρίση! ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.: ο πλήρης κατάλογος. Άρθρο 32 του Ν. 3846/2010: όλες οι διατάξεις

Ιούλιος 2010. Ευθύνη όλων η έξοδος από την κρίση! ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.: ο πλήρης κατάλογος. Άρθρο 32 του Ν. 3846/2010: όλες οι διατάξεις Ιούλιος 2010 Ευθύνη όλων η έξοδος από την κρίση! ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.: ο πλήρης κατάλογος Άρθρο 32 του Ν. 3846/2010: όλες οι διατάξεις Κινητοποιήσεις Φ.Σ.Α. για τις καθυστερήσεις στις οφειλές του ΟΠΑΔ & αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 20 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011. Δραστηριότητες Φ. Σ.

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 20 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011. Δραστηριότητες Φ. Σ. ΤΕΥΧΟΣ 20 / Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Δραστηριότητες Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Ανασκόπηση των δράσεων του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα. διεθνοποιείται! Το 8o PHARMA POINT

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα. διεθνοποιείται! Το 8o PHARMA POINT ΤΕΥΧΟΣ 6 / Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2008 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Υγεία Η στυτική δυσλειτουργία και η αντιμετώπισή της Ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1004/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Θέμα: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1004/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκη 19-2-2015 Αριθμ.πρωτ.144 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1004/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Σας διαβιβάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.01.24 09:36:39 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 37315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση άδειας Κολλεγίου UINDY ATHENS COLLEGE... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 17 / Ιούλιος - Αύγουστος 2010. Δραστηριότητες Φ. Σ.

Φαρμακευτικά. και... επίκαιρα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΕΥΧΟΣ 17 / Ιούλιος - Αύγουστος 2010. Δραστηριότητες Φ. Σ. ΤΕΥΧΟΣ 17 / Ιούλιος - Αύγουστος 2010 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Δραστηριότητες Φ. Σ. Θεσσαλονίκης 10o PHARMA point ΕΦΜ: Φαρμακείο με όνομα Υγεία Ο ρόλος του φαρμακοποιού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3324 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τελών και παραβόλων για τη διεξαγω γή τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Φ. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συμπεράσματα από το 8o PHARMA point

Περιεχόμενα. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Φ. Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συμπεράσματα από το 8o PHARMA point ΤΕΥΧΟΣ 7 / Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2008 Φαρμακευτικά και... επίκαιρα Επίσημη έκδοση του Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Δραστηριότητες Φ. Σ. Θεσσαλονίκης Στιγμιότυπα από το 8ο PHARMA point ΣΥ. ΦΑ. News Εκδρομή στη Συρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

23-26. Θεσσαλονικη. Κλινικές Δεξιότητες των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών στις Υπηρεσίες Υγείας. Απριλίου 2015

23-26. Θεσσαλονικη. Κλινικές Δεξιότητες των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών στις Υπηρεσίες Υγείας. Απριλίου 2015 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών Κλινικές Δεξιότητες των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών στις Υπηρεσίες Υγείας 23-26 Απριλίου 2015 Θεσσαλονικη Hotel MACEDONIA PALACE Υπό την αιγίδα του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 64 16 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3457 Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.08.16 10:05:23 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 28077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : 62 - INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 10:34:33 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2013.01.16 09:4:02 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. : 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. : 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα