ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: :38:52 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 7985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ. οικ Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ Α 6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 3. Το Π.. «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α /2000). 4. Το Π.. 119/2013 «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυ βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών, Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α 31). 6. Τις διατάξεις του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α 41). 7. Την υπ αριθµ. ΥΓ3(α)/οικ /2012 υπουργική απόφαση (ΦΕΒ Β 2912/2012), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. ΥΓ3(α)/οικ (ΦΕΚ Β 3356/ ) κατ την υπ αριθµ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 2219/ ). 8. Την υπ αριθµ. ΥΓ1( )/οικ.88814( ΦΕΚ ΥΟ, 463/ ), «Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούµένων φαρµακευτικών ιδιο σκευασµάτων και εξορθολογισµού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασµάτων για σοβαρές ασθένειες». 9. Τις διατάξεις του ν. 4213/2013 (ΦΕΚ A 261/ ). 10. Την υπ αριθµ. οικ.3457 (ΦΕΚ 64/Β/ ), υπουργική απόφαση «Ρύθµιση θεµάτων τιµολόγησης φαρµάκων». 11. Την υπ αριθµ. οικ. 325/5851/Γ.Π. (ΦΕΚ 88/Β/ ), υπουργική απόφαση «ιατάξεις τιµολόγησης φαρµάκων». 12. Τα υπ αριθµ / , / και 216/ , έγγραφα του Προέδρου της Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούµενων φαρµα κευτικών ιδιοσκευασµάτων, για τη διαβίβαση των αρ χείων της θετικής λίστας. 13. Το υπ αριθµ / , έγγραφο του Προέ δρου της Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογρα φούµενων φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων «ιορθώσεις του θετικού καταλόγου συνταγογραφούµενων φαρµάκων». 14. Την υπ αριθµ. οικ (ΦΕΚ 329/Β / ) υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση Υπουργικής Από φασης έγκρισης του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 15. Τα υπ αριθµ. Γ24/217, Γ24/218 από έγγρα φα του Προέδρου του ΕΟΠΠΥ «ιαβίβαση ενηµέρωσης σχετικά µε το υπόλοιπο οφειλής rebate φαρµακευτικών εταιρειών για τα έτη 2011, 2012 και τα πρώτα τρίµηνα 2013», «ιαβίβαση ενηµέρωσης σχετικά µε οφειλές claw back, έτους 2012, φαρµακευτικών εταιρειών µετά από την ολοκλήρωση των συµψηφισµών µε τα νοσοκοµεία». 16. Τα υπ αριθµ. Πρ. Γ24/27/ , Γ24/28/ , Γ24/29/ , Γ24/31/ , Γ24/32/ , Γ24/33/ , Γ24/34/ , Γ24/35/ , Γ24/50/ , Γ24/51/ , Γ24/52/ , έγ γραφα του ΕΟΠΥΥ, «Σχετικά µε προϊόντα εταιρειών που διαγράφηκαν από τον θετικό κατάλογο τις », και το υπ αριθµ. Γ24/43/ , έγγραφο του Προέδρου του ΕΟΠΠΥ, µε θέµα: «Συµψηφισµός οφειλών». 17. Το υπ αριθµ. Γ23/25/ , έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, «Σχετικά µε οφειλές rebate εταιρειών 2011». 18. Τα υπ αριθµ , 18346/ και 19312, 19314/ , έγγραφα του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, «Σχετικά µε προϊόντα εταιρειών που διαγράφηκαν από τον θετικό κατάλογο τις ». 19. Τα υπ αριθµ. Γ24/01/ , Γ24/06/ , Γ23/08/ , Γ24/10/ , Γ24/12/ , Γ24/14/ , έγγραφα του ΕΟΠΥΥ, «ιαβίβαση ενη µέρωσης σχετικά µε πληρωµή rebate εταιρειών». 20. Τα υπ αριθµ Γ.Υ./οικ. 1067/ , Γ.Υ./οικ. 1134/ έγγραφα του Υπουργού Υγείας. 21. Το από , «ελτίο Τιµών Φαρµάκων αν θρώπινης χρήσης». 22. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, απο φασίζουµε: Εγκρίνεται ο θετικός κατάλογος συνταγογραφούµε νων φαρµάκων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, ως αυτός καταρτίστηκε από την αρµόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης του Θετικού καταλόγου, ο οποίος επισυνάπτεται εις την παρούσα.

2 7986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) : 1 ATC A - A02 -A A02B - A02BA -A H2-.. A02BA01 CIMETIDINE A02BA TAGAMET F.C.TAB 400MG/TAB x25 VIANEX A.E. 0,000 G 12,50 0,512 6,40 4,88 4,88 A02BA TAGAMET F.C.TAB 200MG/TAB x50( BLI VIANEX A.E. 0,000 G 12,50 0,512 6,40 4,88 4,88 A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE A02BA ALPHADINE F.C.TAB 150MG/TAB BTX30(FOILS 0,000 G 15,00 0,349 5,23 5,85 5,23 A02BA B-ALCERIN F.C.TAB 150MG/TAB BTX20(FOIL2 MEDICUS A.E. 0,000 G 10,00 0,414 4,14 3,90 3,90 A02BA BINDAZAC F.C.TAB 150MG/TAB BTx20(2x10). 0,000 G 10,00 0,414 4,14 3,90 3,90 A02BA BRIXORAL F.C.TAB 150MG/TAB 20(FOIST DAST BIOTECH 0,000 G 10,00 0,414 4,14 3,90 3,90 A02BA LOMADRYL C.TAB 300MG/TAB BTx30 S.J.A. PHARM 0,000 G 30,00 0,315 9,46 11,70 9,46 A02BA LUMAREN F.C.TAB 150MG/TAB ( ) 20(BLIST ELPEN AE 0,000 G 10,00 0,414 4,14 3,90 3,90 A02BA LUMAREN F.C.TAB 150MG/TAB BTx30 (BLIST ELPEN AE 0,000 G 15,00 0,349 5,23 5,85 5,23 A02BA NARIGEN F.C.TAB 150MG/TAB ( ) BTX50(FOIST VOCATE 0,000 G 25,00 0,338 8,46 9,75 8,46 A02BA NIPODUR F.C.TAB 300MG/TAB BTx30 (BLIST 0,000 G 30,00 0,315 9,46 11,70 9,46 A02BA NIPODUR F.C.TAB 150MG/TAB BTx50 0,000 G 25,00 0,338 8,46 9,75 8,46 A02BA PTINOLIN F.C.TAB 300MG/TAB ( ) BTx10 HELP 0,000 G 10,00 0,409 4,09 3,90 3,90 A02BA PTINOLIN F.C.TAB 150MG/TAB 20(BLIST HELP 0,000 G 10,00 0,414 4,14 3,90 3,90 A02BA RANITIDINE/G F.C.TAB 150MG/TAB BTx20 ( BLI GENERICS PHARM 0,000 G 10,00 0,414 4,14 3,90 3,90 A02BA RESTOPON C.TAB 150MG/TAB BTx20 BROS 0,000 G 10,00 0,414 4,14 3,90 3,90 A02BA RESTOPON C.TAB 300MG/TAB BTx20 BROS 0,000 G 20,00 0,333 6,65 7,80 6,65 A02BA SMARIL F.C.TAB 150MG/TAB 20(BLIST COUP ABEE 0,000 G 10,00 0,414 4,14 3,90 3,90 A02BA TUPAST F.C.TAB 150MG/TAB BTx30 (BLIST MEDICAL PHARM 0,000 G 15,00 0,349 5,23 5,85 5,23 A02BA VERLOST F.C.TAB 150MG/TAB BTX30(STRIP RAFARM A.E.B.E. 0,000 G 15,00 0,349 5,23 5,85 5,23 A02BA YARA F.C.TAB 150MG/TAB 20(FOIST MEDOCHEMIE HEL 0,000 G 10,00 0,414 4,14 3,90 3,90 A02BA ZANTAC EF.TAB 150MG/TAB TUB x 10 TAB GLAXOSMITHKLIN 0,000 G 5,00 0,654 3,27 1,95 1,95 A02BA ZANTAC F.C.TAB 150MG/TAB BTX20(FOIL2 GLAXOSMITHKLIN 0,000 G 10,00 0,493 4,93 3,90 3,90 A02BA ZOLIDEN EFF.GRAN 300MG/SACHET BTX10 FOI UNI-PHARMA 0,000 G 10,00 1,293 12,93 3,90 3,90 A02BA ZOLIDEN EF.TAB 150MG/TAB BTX12 TABS( UNI-PHARMA 0,000 G 6,00 0,493 2,96 2,34 2,34 A02BA ZOLIDEN F.C.TAB 150MG/TAB BTx20 UNI-PHARMA 0,000 G 10,00 0,414 4,14 3,90 3,90

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 7987 ATC.. A02BA ZURFIX F.C.TAB 150MG/TAB BTx60(FOIST 0,000 G 30,00 0,321 9,62 11,70 9,62 A02BA03 FAMOTIDINE A02BA BANATIN F.C.TAB 40MG/TAB BTX10(BLIST REMEDINA ABEE 0,000 G 10,00 0,525 5,25 3,90 3,90 A02BA BANATIN F.C.TAB 40MG/TAB ( ) BTx30 (BLIST REMEDINA ABEE 0,000 G 30,00 0,400 12,00 11,70 11,70 A02BA IMPOSERGON C.TAB 40MG/TAB BTx10 RAFARM A.E.B.E. 0,000 G 10,00 0,525 5,25 3,90 3,90 A02BA MOSTRELAN C.TAB 40MG/TAB 20(BLIST SANOPHARM AE 0,000 G 20,00 0,451 9,01 7,80 7,80 A02BA PEPTAN F.C.TAB 20MG/TAB BTx20( BLI VIANEX A.E. 0,000 G 10,00 0,629 6,29 3,90 3,90 A02BA PEPTAN F.C.TAB 40MG/TAB x10( BLI VIANEX A.E. 0,000 G 10,00 0,640 6,40 3,90 3,90 ( ) A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE A02BA BRIXORAL SYR 75MG/5ML FLX300ML DAST BIOTECH 0,000 G 15,00 0,403 6,04 6,15 6,04 A02BA EPADOREN SYR 75MG/5ML FLX300ML DEMO ABEE 0,000 G 15,00 0,527 7,91 6,15 6,15 A02BA LOMADRYL SYR 75MG/5ML FLX300ML S.J.A. PHARM 0,000 g 15,00 0,403 6,04 6,15 6,04 ( ) A02BA01 CIMETIDINE A02BA TAGAMET INJ.SOL 200MG/2ML AMP BTx10AMPSx VIANEX A.E. 0,000 G 2,50 1,356 3,39 3,60 3,39 A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE A02BA EPADOREN INJ.SOL 50MG/2ML AMP BTx5 AMPSx DEMO ABEE 0,000 G 0,83 4,084 3,39 1,20 1,20 A02BA LUMAREN INJ.SOL 50MG/2ML BTx5 AMPSx ELPEN AE 0,000 G 0,83 4,084 3,39 1,20 1,20 A02BA PTINOLIN INJ.SOL 50MG/2ML AMP BTx5 AMPSx HELP 0,000 G 0,83 4,084 3,39 1,20 1,20 A02BA YARA INJ.SOL 50MG/2ML AMP BTx5 AMPSx MEDOCHEMIE HEL 0,000 G 0,83 3,880 3,22 1,20 1,20 A02BA ZANTAC INJ.SOL 50MG/2ML AMP BTx5 AMPSx GLAXOSMITHKLIN 0,000 G 0,83 5,084 4,22 1,20 1,20 A02BB - A02BB01 MISOPROSTOL A02BB CYTOTEC TAB 200MCG/TAB x42 (BLIST PFIZER.. 0,000 G 10,50 0,822 8,63 8,61 8,61 A02BC -A :, ( ) A02BC01 OMEPRAZOLE A02BC ALEVIOR GR.CAP 20MG/CAP BTx14 (Blist 2 AURORA PHARMA 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC ALEVIOR GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (Blist 4 AURORA PHARMA 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ALEVIOR GR.CAP 40MG/CAP BTx28 AURORA PHARMA 0,000 G 56,00 0,459 25,73 25,20 25,20 A02BC ALEVIOR GR.CAP 40MG/CAP BTx28 (Blist 4 AURORA PHARMA 0,000 G 56,00 0,459 25,73 25,20 25,20 A02BC ASSOPROL GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (4BLIS S.J.A. PHARM 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC BELIFAX GR.CAP 20MG/CAP BTx30 0,000 G 30,00 0,464 13,93 13,50 13,50

4 7988 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ATC.. A02BC BENZOL GR.CAP 20MG/CAP BTx28 ( BENNETT 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC COMOPRAZO GR.CAP 20MG/CAP ( ) x 14 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC COMOPRAZO GR.CAP 20MG/CAP BTx28 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC DIORIUM GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (BOTT.. 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC EFROZIN GR.CAP 40MG/CAP BTx28 (Blist 4 0,000 G 56,00 0,459 25,73 25,20 25,20 A02BC EFROZIN GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (Blist 4 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC EFROZIN GR.CAP 40MG/CAP BTx28 0,000 G 56,00 0,459 25,73 25,20 25,20 A02BC EFROZIN GR.CAP 20MG/CAP BTx14 (Blist 2 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC ELCODROP GR.CAP 20MG/CAP BT x 4 BL.(AL ARS MEDENDI 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ELCONTROL GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (Blist 4 MEDHEL 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ELCOZEK GR.CAP 40MG/CAP BTx1 VIALx28 VIOFAR 0,000 G 56,00 0,441 24,69 25,20 24,69 A02BC ELCOZEK GR.CAP 20MG/CAP BTx1 VIALx14 VIOFAR 0,000 G 14,00 0,560 7,84 6,30 6,30 A02BC ELCOZEK GR.CAP 40MG/CAP BTx1 VIALx14 VIOFAR 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC ELCOZEK GR.CAP 20MG/CAP BTx1 VIALx28 VIOFAR 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC ELKOMED GR.CAP 20MG/CAP BTx1 VIALx28.. 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC ELKOMED GR.CAP 20MG/CAP BTx4BLISTx7.. 0,000 G 28,00 0,161 4,52 12,60 4,52 A02BC ELKOSTOP GR.CAP 20MG/CAP x28 (FOIL 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ELKOSTOP GR.CAP 20MG/CAP x14 (FOIL 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC ELKOTHERAN E.C.CAPS 20MG/CAP BTX28(FOIST BROS 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ELKOTHERAN E.C.CAPS 20MG/CAP BTX14(FOIST BROS 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC ESELAN GR.CAP 40MG/CAP BTx28 0,000 G 56,00 0,441 24,69 25,20 24,69 A02BC ESELAN GR.CAP 40MG/CAP BTx28 0,000 G 56,00 0,441 24,69 25,20 24,69 A02BC ESELAN GR.CAP 40MG/CAP x 14 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC ESELAN GR.CAP 40MG/CAP x 14 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC ESELAN GR.CAP 20MG/CAP FLx ,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ESELAN GR.CAP 20MG/CAP FLx ,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC ESOPRAZ GR.CAP 40MG/CAP BTx1 VIALx14 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC ESOPRAZ GR.CAP 40MG/CAP BTx28 0,000 G 56,00 0,441 24,69 25,20 24,69 A02BC ESOPRAZ GR.CAP 40MG/CAP BTx1 VIALx28 0,000 G 56,00 0,441 24,69 25,20 24,69 A02BC ESOPRAZ GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (BL 2x 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ESOPRAZ GR.CAP 20MG/CAP x 14 ( L.2 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC ESOPRAZ GR.CAP 40MG/CAP x 14 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC EUROPRAZOL GR.CAP 20MG/CAP x14(bliste DESANT 0,000 G 14,00 0,560 7,84 6,30 6,30 A02BC EUROPRAZOL GR.CAP 20MG/CAP x28(bliste DESANT 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 7989 ATC.. A02BC FLUSAL GR.CAP 40MG/CAP BTx28 (Blist 4 PLUS 0,000 G 56,00 0,459 25,73 25,20 25,20 A02BC FLUSAL GR.CAP 40MG/CAP BTx28 PLUS 0,000 G 56,00 0,459 25,73 25,20 25,20 A02BC GERTALGIN E.C.CAPS 20MG/CAP x14( ANGELINI PHARM 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC GERTALGIN E.C.CAPS 20MG/CAP BTx28 ( ANGELINI PHARM 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC GERXUS GR.CAP 20MG/CAP BTx30 VERISFIELD (UK) LT 0,000 G 30,00 0,464 13,93 13,50 13,50 A02BC GLAVERAL GR.CAP 20MG/CAP BTx30 HELP 0,000 G 30,00 0,464 13,93 13,50 13,50 A02BC GLAVERAL GR.CAP 20MG/CAP BTx 28 (FL 1 x HELP 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC GLAVERAL GR.CAP 20MG/CAP x 14 HELP 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC INHIPLEX GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (Blist ,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC LANEX GR.CAP 20MG/CAP BT x 28 ( LAVIPHARM HELL 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC LENAR GR.CAP 20MG/CAP BTxFLx28 CHEMICA PHARM 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC LENAR GR.CAP 20MG/CAP BTx2 BLx7 ca PLUS 0,000 G 14,00 0,589 8,25 6,30 6,30 A02BC LENAR GR.CAP 20MG/CAP BTx4 BLx7cap PLUS 0,000 G 28,00 0,464 12,98 12,60 12,60 A02BC LEXIGOR GR.CAP 20MG/CAP BTx28 ( VIVAX PHARMACE 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC LODREC GR.CAP 20MG/CAP BTx1 VIALx28 LABNEWMED 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC LODREC GR.CAP 20MG/CAP BTx1 VIALx14 LABNEWMED 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC LOPROC GR.CAP 20MG/CAP x28(bliste. 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC LOPROC GR.CAP 20MG/CAP x14(bliste. 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC LOPROC GR.CAP 40MG/CAP x28(bliste. 0,000 G 56,00 0,441 24,69 25,20 24,69 A02BC LOPROC GR.CAP 40MG/CAP x14(bliste. 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC LORDIN GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (Blist 4 VIANEX A.E. 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC LOSEC GR.CAP 20MG/CAP x14( ASTRAZENECA AE 0,000 G 14,00 0,736 10,31 6,30 6,30 A02BC LOSEC GR.CAP 10MG/CAP BTx10 ASTRAZENECA AE 0,000 G 5,00 0,982 4,91 2,25 2,25 A02BC LOZAPRIN E.C.CAPS 20MG/CAP FLX14( COUP ABEE 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC LOZAPRIN E.C.CAPS 20MG/CAP BTxFLx28 COUP ABEE 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC LYOPRAZ GR.CAP 20MG/CAP x 14 MEDICAL PHARM 0,000 G 14,00 0,589 8,25 6,30 6,30 A02BC LYOPRAZ GR.CAP 20MG/CAP BTx28 MEDICAL PHARM 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC MALORTIL GR.CAP 20MG/CAP BTx28 ALET PHARMACEU 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC MEPROLEN GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (Blist 4 VOCATE 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC MEPROLEN GR.CAP 20MG/CAP BTx14 (Blist 2 VOCATE 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC NOVEZOL GR.CAP 20MG/CAP BTx4 BLISTER NOVERA TRADING 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC NOVEZOL GR.CAP 20MG/CAP BTx1 VIALx14 NOVERA TRADING 0,000 G 14,00 0,560 7,84 6,30 6,30 A02BC NOVEZOL GR.CAP 20MG/CAP BTx2 BLISTER NOVERA TRADING 0,000 G 14,00 0,560 7,84 6,30 6,30 A02BC NOVEZOL GR.CAP 20MG/CAP BTx1 VIALx28 NOVERA TRADING 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34

6 7990 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ATC.. A02BC ODASOL/GEN GR.CAP 20MG/CAP x 14 GENEPHARM AE 0,000 G 14,00 0,589 8,25 6,30 6,30 A02BC ODASOL/GEN GR.CAP 20MG/CAP BTx28 GENEPHARM AE 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC OFNIMAREX GR.CAP 20MG/CAP BTx28 ( DAST BIOTECH 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC OFNIMAREX GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (Blist 4 DAST BIOTECH 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC OFNIMAREX GR.CAP 20MG/CAP x14( DAST BIOTECH 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC OMEPRAZOLE GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (Blist 4 GENERICS PHARM 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC OMEPRAZOLE GR.CAP 20MG/CAP BTx30 GENERICS PHARM 0,000 G 30,00 0,441 13,23 13,50 13,23 A02BC OMEPRAZOLE GR.CAP 20MG/CAP BTx14 (BLIST TEVA PHARMA BV, 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC OMEPRAZOLE GR.CAP 40MG/CAP BTx14 (BLIST TEVA PHARMA BV, 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC OMEPRAZOLE GR.CAP 40MG/CAP BTx1x14 TEVA PHARMA BV, 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC OMEPRAZOLE GR.CAP 20MG/CAP BTx1x14 TEVA PHARMA BV, 0,000 G 14,00 0,560 7,84 6,30 6,30 A02BC OMEZALIN GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (Blist 4 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC OPRAZIUM GR.CAP 20MG/CAP BTx30 ( FARMEDIA AE 0,000 G 30,00 0,464 13,93 13,50 13,50 A02BC OPRAZIUM GR.CAP 40MG/CAP BTx30 FARMEDIA AE 0,000 G 60,00 0,464 27,85 27,00 27,00 A02BC OPRAZIUM GR.CAP 40MG/CAP BTx28 ( FARMEDIA AE 0,000 G 56,00 0,459 25,73 25,20 25,20 A02BC ORTANOL GR.CAP 20MG/CAP BT x 28 CAPS SANDOZ GMBH, K 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ORTANOL GR.CAP 40MG/CAP BT x 28 CAPS SANDOZ GMBH, K 0,000 G 56,00 0,459 25,73 25,20 25,20 A02BC PALSER GR.CAP 20MG/CAP ( ) BTx28 MEDITRINA 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC PENRAZOL GR.CAP 40MG/CAP BTx1VIAL HD ELPEN AE 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC PENRAZOL GR.CAP 40MG/CAP BTx28 ELPEN AE 0,000 G 56,00 0,441 24,69 25,20 24,69 A02BC PENRAZOL GR.CAP 40MG/CAP BTx1VIAL HD ELPEN AE 0,000 G 56,00 0,441 24,69 25,20 24,69 A02BC PENRAZOL GR.CAP 40MG/CAP x 14 ELPEN AE 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC PENRAZOL GR.CAP 20MG/CAP BT X 28( ELPEN AE 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC PIP-ACID GR.CAP 20MG/CAP BTx28 IASIS PHARMACHE 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC PIP-ACID GR.CAP 20MG/CAP ( ) x 14 IASIS PHARMACHE 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC RANOPRAL GR.CAP 20MG/CAP BTx28 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC RANOPRAL GR.CAP 20MG/CAP x 14 0,000 G 14,00 0,560 7,84 6,30 6,30 A02BC RUKUZ GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (BOTT 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC RYTHMOGAST GR.CAP 20MG/CAP BT x 28 (4 BL RAFARM A.E.B.E. 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC RYTHMOGAST GR.CAP 20MG/CAP BTx28 ( RAFARM A.E.B.E. 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC RYTHMOGAST GR.CAP 20MG/CAP x 14 RAFARM A.E.B.E. 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC SEDACID GR.TAB 20MG/TAB BTx1 BOTTLE ANABIOSIS LTD, G 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC SIERAL GR.CAP 20MG/CAP x28 (HDPE FARMEDIA AE 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC SIERAL GR.CAP 20MG/CAP x30 (HDPE FARMEDIA AE 0,000 G 30,00 0,464 13,93 13,50 13,50

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 7991 ATC.. A02BC SODEPROL GR.CAP 20MG/CAP BT x 4 BL (AL 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC SPEZATO GR.CAP 40MG/CAP BTx28 (Blist 4 TARGET PHARMA 0,000 G 56,00 0,441 24,69 25,20 24,69 A02BC SPEZATO GR.CAP 40MG/CAP BTx14 (Blist 2 TARGET PHARMA 0,000 G 28,00 0,441 12,34 12,60 12,34 A02BC SPEZATO GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (Blist 4 TARGET PHARMA 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC UFONITREN E.C.CAPS 20MG/CAP BTX28(. NOVENDIA 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC VAMAC GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (.. 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC VAMAC GR.CAP 20MG/CAP x14(.. 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC VEPAZOL GR.CAP 20MG/CAP BTx2 Alu/Alu VERPAS / 0,000 G 14,00 0,560 7,84 6,30 6,30 A02BC VERALOX E.C.CAPS 20MG/CAP BTX14(BLISTE DEMO ABEE 0,000 G 14,00 0,589 8,25 6,30 6,30 A02BC VERALOX E.C.CAPS 20MG/CAP BTx28 BLI DEMO ABEE 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ZOLANDIL GR.CAP 20MG/CAP ( ) BTx14 (Blist 2 DELEGANT HOLDI 0,000 G 14,00 0,622 8,71 6,30 6,30 A02BC ZOLANDIL GR.CAP 20MG/CAP BTx28 (Blist 4 DELEGANT HOLDI 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ZOLANDIL GR.CAP 40MG/CAP ( ) BTx14 (Blist 2 DELEGANT HOLDI 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ZOLANDIL GR.CAP 40MG/CAP BTx28 (Blist 4 DELEGANT HOLDI 0,000 G 56,00 0,459 25,73 25,20 25,20 A02BC ZOLELCON GR.CAP 20MG/CAP BTx28 FARMEDIA AE 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ZOLLDENOL GR.CAP 20MG/CAP x 28 ( L 4 NOVIS PHARMACE 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC ZOLMACH GR.CAP 20MG/CAP BTx28 ( RAFARM A.E.B.E. 0,000 G 28,00 0,464 13,00 12,60 12,60 A02BC02 PANTOPRAZOLE SODIUM SESQUIHYDRATE A02BC CONTROLOC GR.TAB 40MG/TAB x 14 SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 14,00 0,718 10,05 6,30 6,30 A02BC CONTROLOC GR.TAB 40MG/TAB BTx28 SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 28,00 0,663 18,57 12,60 12,60 A02BC NOXADIF GR.TAB 40MG/TAB BTx28(BLIST... 0,000 G 28,00 0,501 14,02 12,60 12,60 A02BC NOXADIF GR.TAB 40MG/TAB BTx14 (Blist ,000 G 14,00 0,606 8,49 6,30 6,30 A02BC OZEPRAN GR.TAB 40MG/TAB BTx30 SANDOZ GMBH, K 0,000 G 30,00 0,485 14,55 13,50 13,50 A02BC PANTIUM GR.TAB 40MG/TAB BTx28 WIN MEDICA 0,000 G 28,00 0,501 14,02 12,60 12,60 A02BC PANTOGASTR GR.TAB 20MG/TAB BTx 28 BLI 0,000 G 14,00 0,595 8,33 6,30 6,30 A02BC PANTOGASTR GR.TAB 40MG/TAB BTx 28 BLI 0,000 G 28,00 0,431 12,07 12,60 12,07 A02BC PANTOPRAZO GR.TAB 40MG/TAB BTx28(BLIST GENERICS PHARM 0,000 G 28,00 0,501 14,02 12,60 12,60 A02BC PANTOPRAZO GR.TAB 40MG/TAB BTX30 ( BLI GENERICS PHARM 0,000 G 30,00 0,417 12,52 13,50 12,52 A02BC PANTOPRAZO GR.TAB 40MG/TAB BTx28 SELMED LTD, CYPR 0,000 G 28,00 0,501 14,02 12,60 12,60 A02BC PANTOPRAZO GR.TAB 20MG/TAB BTx28 SELMED LTD, CYPR 0,000 G 14,00 0,627 8,78 6,30 6,30 A02BC PANTOPRAZO GR.CAP 40MG/CAP ( ) BTx28 TEVA PHARMA BV, 0,000 G 28,00 0,501 14,02 12,60 12,60 A02BC PANTOPRAZO GR.CAP 40MG/CAP ( ) x 14 TEVA PHARMA BV, 0,000 G 14,00 0,575 8,05 6,30 6,30 A02BC PANTOPROL- GR.TAB 40MG/TAB BTx28 RALDEX ENTERPRI 0,000 G 28,00 0,501 14,02 12,60 12,60 A02BC PANTOPROL- GR.TAB 40MG/TAB x 14 RALDEX ENTERPRI 0,000 G 14,00 0,575 8,05 6,30 6,30

8 7992 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ATC.. A02BC PANTOZOL-R GR.TAB 40MG/TAB BTx28 RALDEX ENTERPRI 0,000 G 28,00 0,501 14,02 12,60 12,60 A02BC PANTOZOL-R GR.TAB 40MG/TAB x 14 RALDEX ENTERPRI 0,000 G 14,00 0,575 8,05 6,30 6,30 A02BC PRAZ-UP GR.TAB 20MG/TAB BTx14 (Blist 1 BALU 0,000 G 7,00 0,697 4,88 3,15 3,15 A02BC PRAZ-UP GR.TAB 40MG/TAB BTx28(BLIST BALU 0,000 G 28,00 0,501 14,02 12,60 12,60 A02BC PRONZEK GR.TAB 40MG/TAB BTx28 (4BLIS. 0,000 G 28,00 0,476 13,32 12,60 12,60 A02BC PRONZEK GR.TAB 40MG/TAB BTx14 (2 BLIS. 0,000 G 14,00 0,546 7,65 6,30 6,30 A02BC PRONZEK GR.TAB 40MG/TAB BTx28 (1 BOT. 0,000 G 28,00 0,476 13,32 12,60 12,60 A02BC PRONZEK GR.TAB 40MG/TAB BTx14 (1 BOT. 0,000 G 14,00 0,546 7,65 6,30 6,30 A02BC ZURCAZOL GR.TAB 40MG/TAB x 14 TAKEDA 0,000 G 14,00 0,718 10,05 6,30 6,30 A02BC ZURCAZOL GR.TAB 40MG/TAB BTx28 TAKEDA 0,000 G 28,00 0,663 18,57 12,60 12,60 A02BC03 LANSOPRAZOLE A02BC APRADIL GR.CAP 15MG/CAP BTx28 (Blist 4 PROTON PHARMA 0,000 G 14,00 0,662 9,27 6,30 6,30 A02BC APRADIL GR.CAP 30MG/CAP BTx28 (Blist 4 PROTON PHARMA 0,000 G 28,00 0,544 15,22 12,60 12,60 A02BC DIASOLON GR.CAP 30MG/CAP BTx14 (Blist 1 0,000 G 14,00 0,656 9,18 6,30 6,30 A02BC DIASOLON GR.CAP 15MG/CAP BTx28(BLIST 0,000 G 14,00 0,664 9,30 6,30 6,30 A02BC DIASOLON GR.CAP 30MG/CAP BTx28(BLIST 0,000 G 28,00 0,516 14,45 12,60 12,60 A02BC DIASOLON GR.CAP 15MG/CAP BTx14 (Blist 1 0,000 G 7,00 0,773 5,41 3,15 3,15 A02BC LANCIPROL GR.CAP 30MG/CAP BTx28 BLI S.J.A. PHARM 0,000 G 28,00 0,544 15,22 12,60 12,60 A02BC LANSO GR.CAP 30MG/CAP BTx28 (Blist 4 IASIS PHARMACHE 0,000 G 28,00 0,544 15,22 12,60 12,60 A02BC LANZOL GR.CAP 30MG/CAP BT x 28(BOTT VERISFIELD (UK) LT 0,000 G 28,00 0,544 15,22 12,60 12,60 A02BC LAPRAZOL GR.CAP 15MG/CAP BTx14 (Blist 2 VIANEX A.E. 0,000 G 7,00 0,993 6,95 3,15 3,15 A02BC LAPRAZOL GR.CAP 30MG/CAP BTX14(BLISTE VIANEX A.E. 0,000 G 14,00 0,857 12,00 6,30 6,30 A02BC NOVOPRAZ GR.CAP 15MG/CAP BTx28(BLIST LYOFIN LTD, GREE 0,000 G 14,00 0,664 9,30 6,30 6,30 A02BC NOVOPRAZ GR.CAP 30MG/CAP BTx14 (Blist 1 LYOFIN LTD, GREE 0,000 G 14,00 0,656 9,18 6,30 6,30 A02BC NOVOPRAZ GR.CAP 30MG/CAP BTx28(BLIST LYOFIN LTD, GREE 0,000 G 28,00 0,516 14,45 12,60 12,60 A02BC ZOLETAD GR.CAP 30MG/CAP BTx28 BLI TAD PHARMA GM 0,000 G 28,00 0,544 15,22 12,60 12,60 A02BC04 RABEPRAZOLE SODIUM A02BC AIRCODOS GR.TAB 20MG/TAB ( ) BTx28 SIEGER PHARMA A 0,000 G 28,00 0,459 12,84 12,60 12,60 A02BC BEPRASYN GR TABS 20MG/TAB BTX14 TABS.. 0,000 G 14,00 0,594 8,32 6,30 6,30 A02BC BEPRASYN GR TABS 20MG/TAB BTX28TABS.. 0,000 G 28,00 0,336 9,41 12,60 9,41 A02BC PARIET GR.TAB 20MG/TAB BTx28(BLIST JANSSEN-CILAG 0,000 G 28,00 0,655 18,35 12,60 12,60 A02BC PARIET GR.TAB 20MG/TAB BTx14 (Blist 2 JANSSEN-CILAG 0,000 G 14,00 0,601 8,41 6,30 6,30 A02BC RABEPRAZOLE GR.TAB 20MG/TAB ( ) BTx28 TEVA PHARMA BV, 0,000 G 28,00 0,459 12,84 12,60 12,60 A02BC RABEPRAZOLE GR.TAB 10MG/TAB ( ) x 14 TEVA PHARMA BV, 0,000 G 7,00 0,683 4,78 3,15 3,15

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 7993 ATC.. A02BC RABEPRAZOLE GR.TAB 20MG/TAB x 14 ACTAVIS GROUP P 0,000 G 14,00 0,594 8,32 6,30 6,30 A02BC RABEPRAZOLE GR.TAB 20MG/TAB ( ) BTx28 ACTAVIS GROUP P 0,000 G 28,00 0,459 12,84 12,60 12,60 A02BC RABEREN/IASI GR.TAB 20MG/TAB BTX14 TABS IASIS PHARMACHE 0,000 G 14,00 0,594 8,32 6,30 6,30 A02BC RABEREN/IASI GR.TAB 20MG/TAB BTX28TABS IASIS PHARMACHE 0,000 G 28,00 0,459 12,84 12,60 12,60 A02BC05 ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM A02BC ELCO-FREE GR GR.TAB 20MG/TAB ( ) BTx28(BLIST.. 0,000 G 18,67 0,435 8,13 8,40 8,13 A02BC ELCO-FREE GR GR.TAB 40MG/TAB ( ) BTx28(BLIST.. 0,000 G 37,33 0,321 12,00 16,80 12,00 A02BC ESACTIVE GR.TAB 20MG/TAB ( ) BTx28 ELPEN AE 0,000 G 18,67 0,435 8,13 8,40 8,13 A02BC ESACTIVE GR.TAB 40MG/TAB ( ) BTx28 ELPEN AE 0,000 G 37,33 0,321 12,00 16,80 12,00 A02BC ESODEC GR.CAP 20MG/CAP ( ) BT x 28 CAPS SIEGER PHARMA A 0,000 G 18,67 0,435 8,13 8,40 8,13 A02BC ESODEC GR.CAP 40MG/CAP ( ) BT x 28 CAPS SIEGER PHARMA A 0,000 G 37,33 0,321 12,00 16,80 12,00 A02BC ESOLIB GR.CAP 20MG/CAP ( ) x 14 LIBYTEC 0,000 G 9,33 0,458 4,27 4,20 4,20 A02BC ESOLIB GR.CAP 40MG/CAP ( ) BTx28 LIBYTEC 0,000 G 37,33 0,321 12,00 16,80 12,00 A02BC ESOLIB GR.CAP 40MG/CAP ( ) x 14 LIBYTEC 0,000 G 18,67 0,324 6,05 8,40 6,05 A02BC ESOLIB GR.CAP 20MG/CAP ( ) BTx28 LIBYTEC 0,000 G 18,67 0,435 8,13 8,40 8,13 A02BC ESOMEPRAZO GR.CAP 20MG/CAP ( ) BTx30 GENERICS PHARM 0,000 G 20,00 0,420 8,41 9,00 8,41 A02BC ESOMEPRAZO GR.CAP 40MG/CAP ( ) BTx30 GENERICS PHARM 0,000 G 40,00 0,300 12,00 18,00 12,00 A02BC ESOMEPRAZO GR.TAB 20MG/TAB BTx28 (Blist 4 NOVIS PHARMACE 0,000 G 18,67 0,435 8,13 8,40 8,13 A02BC ESOMEPRAZO GR.TAB 40MG/TAB BTx28 (Blist 4 NOVIS PHARMACE 0,000 G 37,33 0,321 12,00 16,80 12,00 A02BC HELIDES GR.CAP 40MG/CAP ( ) BTx14 CAPS SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 18,67 0,324 6,05 8,40 6,05 A02BC HELIDES GR.CAP 20MG/CAP ( ) BT x 28 CAPS SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 18,67 0,435 8,13 8,40 8,13 A02BC HELIDES GR.CAP 20MG/CAP ( ) BTx14 CAPS SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 9,33 0,458 4,27 4,20 4,20 A02BC HELIDES GR.CAP 40MG/CAP ( ) BT x 28 CAPS SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 37,33 0,321 12,00 16,80 12,00 A02BC NEXIUM GR.TAB 20MG/TAB x 14 ASTRAZENECA AE 0,000 G 9,33 0,573 5,35 4,20 4,20 A02BC NEXIUM GR.TAB 20MG/TAB BTx28 ASTRAZENECA AE 0,000 G 18,67 0,543 10,14 8,40 8,40 A02BC NEXIUM GR.TAB 40MG/TAB BTx28 ASTRAZENECA AE 0,000 G 37,33 0,386 14,41 16,80 14,41 A02BC PRAZONEX GR.TAB 40MG/TAB ( ) BTx28 (Blist 4 SPECIFAR ABEE 0,000 G 37,33 0,321 12,00 16,80 12,00 A02BC PRAZONEX GR.TAB 20MG/TAB ( ) BTx28 (Blist 4 SPECIFAR ABEE 0,000 G 18,67 0,435 8,13 8,40 8,13 A02BC03 LANSOPRAZOLE A02BC LANSOPRAZO OR.DISP.TA 30MG/TAB BTx28 TEVA PHARMA BV, 0,000 G 28,00 0,493 13,80 15,40 13,80 A02BC LANSOPRAZO OR.DISP.TA 30MG/TAB x 14 TEVA PHARMA BV, 0,000 G 14,00 0,569 7,97 7,70 7,70 A02BC LANSOPRAZO OR.DISP.TA 15MG/TAB x 14 TEVA PHARMA BV, 0,000 G 7,00 0,860 6,02 3,85 3,85 A02BC LAPRAZOL FA OR.DISP.TA 15MG/TAB x 14 VIANEX A.E. 0,000 G 7,00 1,131 7,92 3,85 3,85

10 7994 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ATC.. A02BC LAPRAZOL FA OR.DISP.TA 30MG/TAB BTx28 VIANEX A.E. 0,000 G 28,00 0,653 18,28 15,40 15,40 ( ) A02BC05 ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM TRIHYDRATE A02BC NEXIUM GR.GR.SUS 10MG/SACHET x 28 sache ASTRAZENECA AE 0,000 G 9,33 1,905 17,77 17,73 17,73 ( ) A02BC01 OMEPRAZOLE A02BC ASSOPROL PD.SOL.INF 40MG/VIAL BTx1 VIAL S.J.A. PHARM 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC CONTROLOC PD.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx1 VIAL SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 1,00 6,910 6,91 2,44 2,44 A02BC ESELAN PS.INJ.SOL 40MG/VIAL BTX1VIAL+1A 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC ESELAN PS.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx5VIALS 0,000 G 10,00 2,421 24,21 24,37 24,21 A02BC ESOPRAZ PS.INJ.SOL 40MG/VIAL BT x 1 VIAL + 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC LOMEZEC PS.INJ.SOL 40MG/VIAL BT x 1 VIAL + HOSPITAL LINE A.E 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC LOPROC PS.INJ.SOL 40MG/VIAL BT x 1 VIAL +. 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC LORDIN PS.INJ.SOL 40MG/VIAL BT x 1 VIAL + VIANEX A.E. 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC LOSEC LY.PD.INJ 40MG/VIAL BTx1VIAL+10 ASTRAZENECA AE 0,000 G 2,00 3,385 6,77 4,87 4,87 A02BC LYOPRAZ PS.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx1 VIALx1 MEDICAL PHARM 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC MEPROLEN PS.INJ.SOL 40MG/10ML VIAL BTX1VIAL+1A VOCATE 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC ODASOL/GEN PS.INJ.SOL 40MG/VIAL BT x 1 VIAL + GENEPHARM AE 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC OMEPRAZOLE PD.SOL.INF 40MG/VIAL BTx1 VIAL SPECIFAR ABEE 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC OMEPRAZOLE PD.SOL.INF 40MG/VIAL BT x 5 GLASS GENERICS PHARM 0,000 G 10,00 1,742 17,42 24,37 17,42 A02BC OMEPRAZOLE PD.SOL.INF 40MG/VIAL BTx1 VIAL/PA TEVA PHARMA BV, 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC OMERANE PS.INJ.SOL 40MG/VIAL BT x 1 VIAL + MEDICUS A.E. 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC PENRAZOL PS.INJ.SOL 40MG/VIAL BTX1VIAL+1A ELPEN AE 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC PORTORIN PD.INJ.SOL 40MG/VIAL ( ) BTx1 VIAL DEMO ABEE 0,000 G 1,00 5,690 5,69 2,44 2,44 A02BC UFONITREN PS.INJ.SOL 40MG/10ML VIAL BTX1VIAL+1A NOVENDIA 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC VERALOX PS.INJ.SOL 40MG/VIAL 1VIAL+1AMP DEMO ABEE 0,000 G 2,00 2,785 5,57 4,87 4,87 A02BC ZURCAZOL I.V PD.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx1 VIAL TAKEDA 0,000 G 1,00 6,910 6,91 2,44 2,44 A02BC02 PANTOPRAZOLE SODIUM A02BC PANTAROL PD.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx5VIALSx4 0,000 G 5,00 4,492 22,46 12,19 12,19 A02BC PANTAROL PD.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx1VIALx40 0,000 G 1,00 5,390 5,39 2,44 2,44 A02BC PANTOPRAZO PD.I.S.INF 40MG/VIAL BTx1VIALx40 TEVA PHARMA BV, 0,000 G 1,00 5,690 5,69 2,44 2,44 A02BC PANTOPRAZO PD.I.S.INF 40MG/VIAL BTx5VIALSx4 TEVA PHARMA BV, 0,000 G 5,00 4,946 24,73 12,19 12,19 A02BC PANTOSEC PD.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx1 VIAL MEDICINA 0,000 G 1,00 5,670 5,67 2,44 2,44 A02BC PANTOSEC PD.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx5VIALS MEDICINA 0,000 G 5,00 4,124 20,62 12,19 12,19 A02BC ULCERON PD.INJ.SOL 40MG/VIAL BTx5VIALS 0,000 G 5,00 4,124 20,62 12,19 12,19

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 7995 ATC.. A02BC05 ESOMEPRAZOLE SODIUM A02BC NEXIUM PD.I.S.INF 40MG/VIAL BTx1 VIAL ASTRAZENECA AE 0,000 G 1,33 3,376 4,49 3,24 3,24 A02BX - A02BX02 SUCRALFATE A02BX PEPTONORM TAB 1000MG/TAB BTx30 (BLIST UNI-PHARMA 4,000 G 7,50 0,800 6,00 6,00 6,00 ( ) A02BX02 SUCRALFATE A02BX PEPTONORM GRA.OR.SUS 1000MG/SACHET x30 SACHE UNI-PHARMA 4,000 G 7,50 0,657 4,93 4,88 4,88 A02BX PEPTONORM SUS.SD 1000MG/5MLSAC BTx30 SACHE UNI-PHARMA 4,000 G 7,50 0,669 5,02 4,88 4,88 A02BX PEPTONORM ORAL.SUSP 1000MG/5ML FLx150ML UNI-PHARMA 4,000 G 7,50 0,645 4,84 4,88 4,84 A03 - A03A - A03AA -, ( ) A03AA04 MEBEVERINE HYDROCHLORIDE A03AA DUSPATALIN PR.CAP 200MG/CAP BTx30 (BLIST ABBOTT LABORAT 0,000 G 20,00 0,254 5,08 5,20 5,08 A03AA05 TRIMEBUTINE MALEATE A03AA IBUTIN S.R.F.C.TA 300MG/TAB 20(BLIST GALENICA 0,000 G 10,00 1,334 13,34 2,60 2,60 A03AB -, A03AB06 OTILONIUM BROMIDE A03AB DORALIN F.C.TAB 40MG/TAB BTx30 (BLIST AMENARINI INDUS 0,000 G 15,00 0,499 7,49 6,00 6,00 A03AB OTILAX F.C.TAB 40MG/TAB BTx30 (BLIST 0,000 G 15,00 0,400 6,00 6,00 6,00 A03AX - A03AX04 PINAVERIUM BROMIDE A03AX DICETEL F.C.TAB 50MG/TAB BTx50 (BLIST ABBOTT LABORAT 0,000 G 16,67 0,280 4,66 4,67 4,66 A03B - (Belladonna), A03BB - (Belladonna), ( ) A03BB HOMATROPINE METHYLBROMIDE A03BB NOPAR OR.SO.D 4MG/ML FLX15ML UNI-PHARMA 0,000 G 3,16 0,386 1,22 1,23 1,22 ( ) A03BB01 HYOSCINE BUTYLBROMIDE A03BB BUSCOPAN INJ.SOL 20MG/1ML AMP BTx6AMPSx1 BOEHRINGER INGE 0,000 G 6,00 0,282 1,69 1,68 1,68 A03C - A03CA -

12 7996 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ATC.. A03CA02 CHLORDIAZEPOXIDE,CLIDINIUM BROMIDE A03CA LIBRAX C.TAB (5+2,5)MG/TAB BTx30 MEDA PHARMACE 5,000 TE 6,00 0,268 1,61 1,08 1,08 A03CA02 DIAZEPAM,CLIDINIUM BROMIDE A03CA DISTEDON C.TAB (2+2,5)MG/TAB BTx30 ADELCO A.E. 5,000 TE 5,46 0,176 0,96 0,98 0,96 A03D - A03DB - (Belladonna) ( ) A03DB04 PARACETAMOL,HYOSCINE BUTYLBROMIDE A03DB SPASMO-APO INJ.SOL (600+20)MG/4ML BTX3AMPS X UNI-PHARMA 1,000 TE 3,00 0,870 2,61 2,61 2,61 A03F - A03FA - A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE A03FA PRIMPERAN TAB 10MG/TAB BTx20 (BLIST SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 6,67 0,136 0,91 1,67 0,91 A03FA03 DOMPERIDONE A03FA CILROTON F.C.TAB 10MG/TAB BTx30 (BLIST JOHNSON & JOHN 0,000 G 10,00 0,249 2,49 2,50 2,49 A03FA OROPERIDYS OR.DISP.TA 10MG/TAB BT x 30 TABS PIERRE FABRE FAR 0,000 G 10,00 0,458 4,58 2,50 2,50 ( ) A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE A03FA PRIMPERAN SYR 5MG/5ML FLX125ML SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 4,17 0,237 0,99 1,00 0,99 A03FA03 DOMPERIDONE A03FA CILROTON ORAL.SOL 5MG/5ML FLx200ML( JOHNSON & JOHN 0,000 G 6,67 0,384 2,56 1,60 1,60 ( ) A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE A03FA PRIMPERAN INJ.SOL 10MG/2ML AMP BTX6AMPSX2 SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 2,00 0,570 1,14 1,14 1,14 A04 - A04A - A04AA -A (5HT3) A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE A04AA BIOSETRON F.C.TAB 8MG/TAB BTX15(BLIST. MEDICUS A.E. 0,000 G 7,50 3,857 28,93 28,93 28,93 A04AA CRUZAFEN F.C.TAB 8MG/TAB BTX15(BLIST. MEDITRINA 0,000 G 7,50 3,857 28,93 28,93 28,93 A04AA ONDA F.C.TAB 8MG/TAB BTX15(BLIST. VIANEX A.E. 0,000 G 7,50 3,857 28,93 28,93 28,93 A04AA ONDAMETON F.C.TAB 8MG/TAB BTX15(BLIST. MEDICINA 0,000 G 7,50 3,857 28,93 28,93 28,93 A04AA ONDANSETRO F.C.TAB 8MG/TAB BT x 15. GENERICS PHARM 0,000 G 7,50 3,857 28,93 28,93 28,93 A04AA SETRODAN F.C.TAB 8MG/TAB BTX15(BLIST. S.J.A. PHARM 0,000 G 7,50 3,857 28,93 28,93 28,93 A04AA TRONDAMET FC TAB 8MG/TAB BT x 15. 0,000 G 7,50 3,857 28,93 28,93 28,93 A04AA VEFRON F.C.TAB 8MG/TAB BTX15(BLIST. OPUS MATERIA 0,000 G 7,50 3,857 28,93 28,93 28,93

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 7997 ATC.. A04AA ZODATRON F.C.TAB 8MG/TAB BTX15(BLIST. PROTON PHARMA 0,000 G 7,50 3,857 28,93 28,93 28,93 A04AA ZOFRON F.C.TAB 4MG/TAB BT x 15. GLAXOSMITHKLIN 0,000 G 3,75 8,781 32,93 14,47 14,47 A04AA ZOFRON F.C.TAB 8MG/TAB BT x 15. GLAXOSMITHKLIN 0,000 G 7,50 5,105 38,29 28,93 28,93 A04AA ZOFRON ZYDI LING.TAB 8MG/TAB BTx10 (BLIST). GLAXOSMITHKLIN 0,000 G 5,00 5,536 27,68 19,29 19,29 A04AA02 GRANISETRON HYDROCHLORIDE A04AA GRANISETRO F.C.TAB 2MG/TAB BTx5 ( BLI. SPECIFAR ABEE 0,000 G 5,00 5,946 29,73 19,29 19,29 A04AA KYTRIL F.C.TAB 2MG/TAB BTx5(BLIST 1. ROCHE HELLAS A.E 0,000 G 5,00 7,870 39,35 19,29 19,29 ( ) A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE A04AA ZETRON SYR 4MG/5ML ( ) BTx1 BOTTLE. VOCATE 0,000 G 2,50 8,492 21,23 28,02 21,23 A04AA ZOFRON SYR 4MG/5ML FL x 50 ML. GLAXOSMITHKLIN 0,000 G 2,50 11,212 28,03 28,02 28,02 A04AA02 GRANISETRON HYDROCHLORIDE A04AA GRANITRON ORAL.SOL 1MG/5ML BTX30ML BO. VERISFIELD (UK) LT 0,000 G 3,00 4,570 13,71 33,63 13,71 ( ) A04AA01 ONDANSETRON A04AA ZOFRON SUPP 16MG/SUP BTx1. GLAXOSMITHKLIN 0,000 G 1,00 12,060 12,06 12,06 12,06 ( ) A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE A04AA BIOSETRON INJ.SOL 4MG/2ML VIAL BTx1 VIAL MEDICUS A.E. 0,000 G 0,25 22,120 5,53 4,37 4,37 A04AA BIOSETRON INJ.SOL 8MG/4ML VIAL BTx1 VIAL MEDICUS A.E. 0,000 G 0,50 12,000 6,00 8,74 6,00 A04AA CRUZAFEN INJ.SOL 8MG/4ML AMP BTx1 AMPx4 MEDITRINA 0,000 G 0,50 12,000 6,00 8,74 6,00 A04AA CRUZAFEN INJ.SOL 8MG/4ML AMP BTx5 AMPSx MEDITRINA 0,000 G 2,50 9,664 24,16 43,72 24,16 A04AA ODASEN INJ.SOL 8MG/4ML AMP BT x 5 (AMP LYOFIN LTD, GREE 0,000 G 2,50 9,664 24,16 43,72 24,16 A04AA ONDA INJ.SOL 4MG/2ML AMP BT x 1 ( AMP VIANEX A.E. 0,000 G 0,25 22,120 5,53 4,37 4,37 A04AA ONDA INJ.SOL 8MG/4ML AMP BTx1 AMPx4 VIANEX A.E. 0,000 G 0,50 12,000 6,00 8,74 6,00 A04AA ONDAMETON INJ.SOL 8MG/4ML BTx1 AMPx4 MEDICINA 0,000 G 0,50 12,000 6,00 8,74 6,00 A04AA ONDAMETON INJ.SOL 8MG/4ML BTx5 AMPSx MEDICINA 0,000 G 2,50 9,664 24,16 43,72 24,16 A04AA ONDANSETRO INJ.SOL 8MG/4ML AMP BTx5 AMPSx B BRAUN MELSUN 0,000 G 2,50 9,664 24,16 43,72 24,16 A04AA ONDANSETRO INJ.SOL 4MG/2ML AMP BTx5 AMPSx B. BRAUN MELSU 0,000 G 1,25 16,080 20,10 21,86 20,10 A04AA ONDANSETRO INJ.SOL 2MG/ML BTx1 AMPx4 GENERICS PHARM 0,000 G 0,50 12,000 6,00 8,74 6,00 A04AA ONDANSETRO INJ.SOL 2MG/ML BT x 1 ( AMP GENERICS PHARM 0,000 G 0,25 22,120 5,53 4,37 4,37 A04AA ONDANSETRO INJ.SOL 2MG/ML BT x 1 ( AMP FRESENIUS KABI H 0,000 G 0,25 22,120 5,53 4,37 4,37 A04AA ONDANSETRO INJ.SOL 2MG/ML BTx1 AMPx4 FRESENIUS KABI H 0,000 G 0,50 12,000 6,00 8,74 6,00 A04AA ONDASEPROL INJ.SOL 8MG/4ML AMP BTx1 AMPx4 NOVENDIA 0,000 G 0,50 12,000 6,00 8,74 6,00 A04AA SETRODAN INJ.SOL 4MG/2ML BT x 1 ( AMP S.J.A. PHARM 0,000 G 0,25 22,120 5,53 4,37 4,37

14 7998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ATC.. A04AA SETRODAN INJ.SOL 8MG/4ML BTx1 AMPx4 S.J.A. PHARM 0,000 G 0,50 12,000 6,00 8,74 6,00 A04AA TRONDAMET INJ.SOL 2MG/ML BTx5 AMPSx 0,000 G 2,50 9,664 24,16 43,72 24,16 A04AA TRONDAMET INJ.SOL 2MG/ML BTx5 AMPSx 0,000 G 1,25 16,080 20,10 21,86 20,10 A04AA VEFRON INJ.SOL 8MG/4ML VIAL BTx1VIAL x4 OPUS MATERIA 0,000 G 0,50 12,000 6,00 8,74 6,00 A04AA ZETRON INJ.SOL 8MG/4ML BTx5 AMPSx VOCATE 0,000 G 2,50 9,664 24,16 43,72 24,16 A04AA ZODATRON INJ.SOL 8MG/4ML AMP BTx1 AMPx4 PROTON PHARMA 0,000 G 0,50 12,000 6,00 8,74 6,00 A04AA ZOFRON INJ.SOL 8MG/4ML AMP BTx1 AMPx4 GLAXOSMITHKLIN 0,000 G 0,50 14,240 7,12 8,74 7,12 A04AA ZOFRON INJ.SOL 4MG/2ML AMP BT x 1 ( AMP GLAXOSMITHKLIN 0,000 G 0,25 26,960 6,74 4,37 4,37 A04AA02 GRANISETRON HYDROCHLORIDE A04AA GRANISETRO S.CON.INJF 1MG/ML BTx 5AMPS x B BRAUN MELSUN 0,000 G 5,00 12,248 61,24 87,45 61,24 A04AA GRANISETRO C/S.SOL.IN 3MG/3ML BT x 5 AMPS TEVA PHARMA BV, 0,000 G 5,00 12,248 61,24 87,45 61,24 A04AA VIATRINIL SO.INJ.INF 1MG/ML BTx 5AMPS x 0,000 G 5,00 4,470 22,35 87,45 22,35 A04AA VIATRINIL SO.INJ.INF 1MG/ML x1ampx3 0,000 G 1,00 5,130 5,13 17,49 5,13 A04AA05 PALONOSETRON A04AA ALOXI INJ.SOL 250MCG/VIAL BTx1 VIAL HELSINN BIREX PH 0,000 G 1,00 86,450 86,45 17,49 17,49 A04AD - A04AD12 APREPITANT A04AD EMEND CAPS 125MG/CAP&80 BLISTER(ALU) MERCK SHARP&D 0,000 G 3,00 23,083 69,25 69,24 69,24 A05 - A05A - A05AA - A05AA02 URSODEOXYCHOLIC ACID A05AA URSOFALK CAPS 250MG/CAP BTx30 (BLIST GALENICA 0,000 G 10,00 1,200 12,00 12,00 12,00 A06 -K A06A -K A06AD - ( ) " : "" """ A06AD11 LACTULOSE A06AD DUPHALAC SYR 3,335G/5ML FLX300ML ABBOTT LABORAT 6,000 G 29,87 0,111 3,32 3,88 3,32 A06AD LACTULOSE/R ORAL.SOL 3,3G/5ML ( ) BTx1BOTTLEx RESOLUTION CHE 6,000 G 29,55 0,090 2,66 3,84 2,66 A06AD12 LACTITOL MONOHYDRATE A06AD IMPORTAL ORAL.SOL 3,333G/5ML FLX500ML ANGELINI PHARM 10,000 G 33,35 0,196 6,54 4,34 4,34 A06AD IMPORTAL PD.OR.SD 10G/SACHET BTx20SACHE ANGELINI PHARM 10,000 G 20,00 0,162 3,24 2,60 2,60 (, ) A06AD MONOBASIC SODIUM PHOSPHATE DIHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC DODECAHYDRATE

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 7999 ATC.. A06AD PHOSPHATES/ ORAL.SOL (24,4+10,8)g/45 BTx2 FL x 45 2,000 TE 1,00 6,100 6,10 5,54 5,54 A06AD POTASSIUM SODIUM TARTRATE TETRAHYDRATE A06AD TRIGOLAX ORAL.SOL 15%(30gr/200ml) FL X200ML COUP ABEE 1,000 TE 1,00 4,890 4,89 5,54 4,89 : A06AD SODIUM PHOSPHATE DIBASIC DIHYDRATE,PHOSPHORIC ACID A06AD ODRINOL ORAL.SOL (24,4+10,8)g/45 FLx2 BOTTLE VIOFAR 2,000 TE 1,00 6,080 6,08 5,54 5,54 A06AD SODIUM PHOSPHATE DIBASIC,PHOSPHORIC ACID A06AD ENTER-OUT ORAL.SOL (24,4+10,8)g/45 BTx2 BOTTLE 2,000 TE 1,00 6,100 6,10 5,54 5,54 A06AD FLEELAXAT ORAL.SOL (24,4+10,8)g/45 BTx2 BOTTLE 2,000 TE 1,00 6,100 6,10 5,54 5,54 A06AD FLEET PHOSP ORAL.SOL (24,4+10,8)g/45 BTx2 FL x 45 NOVIS PHARMACE 2,000 TE 1,00 7,630 7,63 5,54 5,54 A06AD PHOSPHO-LA ORAL.SOL (24,4+10,8)g/45 BTx2 FL x 45 HOSPITAL LINE A.E 2,000 TE 1,00 6,100 6,10 5,54 5,54 A06AD SODIUM PHOSPHATE DIBASIC,PHOSPHORIC ACID,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC DODECAHYDRATE,MONOBASIC SODIUM PHOSPHATE DIHYDRATE A06AD DULOX ORAL.SOL (24,4+10,8)g/45 BTx2 BOTTLE VERISFIELD (UK) LT 2,000 TE 1,00 6,100 6,10 5,54 5,54 A06AD65 MACROGOL 3350,POTASSIUM CHLORIDE,SODIUM CHLORIDE,SODIUM BICARBONATE,SODIUM SULFATE ANHYDROUS A06AD KLEAN-PREP P ORAL.PD BTx4SACHET KITE 4,000 TE 1,00 7,840 7,84 5,54 5,54 A06AD65 MACROGOL 4000,SODIUM SULFATE ANHYDROUS,SODIUM BICARBONATE,SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE A06AD FORTRANS PD.ORA.SOL 74G/SACHET BTx4SACHET IPSEN 4,000 TE 1,00 9,130 9,13 5,54 5,54 A06AG - : (, ) A06AG01 SODIUM PHOSPHATE DIBASIC DIHYDRATE,PHOSPHORIC ACID A06AG BIOKLYSM ENEMA (20,8+7,8)G/130 FLx130ML DAST BIOTECH 1,000 TE 1,00 1,750 1,75 2,05 1,75 A06AG01 SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE,SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC HYDRATE A06AG ENEMA COOP ENEMA (7,5+20)G/FL FLX125ML 1,000 TE 1,00 1,890 1,89 2,05 1,89 A06AG FOSFOLAX ENEMA (7,5+20,0)G/FL.SI FLX125ML COUP ABEE 1,000 TE 1,00 1,790 1,79 2,05 1,79 A06AG01 SODIUM PHOSPHATE MONOBASIC HYDRATE,SODIUM PHOSPHATE DIBASIC HEPTAHYDRATE A06AG KLYSMOL REC.SOL (21,28+7,98)g/13 FL X133ML DEMO ABEE 1,000 TE 1,00 1,750 1,75 2,05 1,75 A06AG ODRINOL REC.SOL (20,8+7,8)G/130 FLx130ML VIOFAR 1,000 TE 1,00 1,830 1,83 2,05 1,83 A06AG PHOSPHATES/ REC.SOL (20,8+7,8)G/130 BTxBOTTLEx1 1,000 TE 1,00 2,570 2,57 2,05 2,05 A06AG PHOSPHATES/ REC.SOL (20,8+7,8)G/130 BTxBOTTLEx8 1,000 TE 1,00 2,570 2,57 2,05 2,05 A07 -, / A07A -K A07AA -A A07AA11 RIFAXIMIN A07AA LORMYX F.C.TAB 200MG/TAB BTx12 (1BLIS ANGELINI PHARM 0,000 G 3,00 2,340 7,02 7,20 7,02 A07AA RIFACOL C.TAB 200MG/TAB BTX12(BLISTE VIANEX A.E. 0,000 G 3,00 2,410 7,23 7,20 7,20

16 8000 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ATC.. ( ) A07AA02 NYSTATIN A07AA NYSTAMYSYN ORAL.SUSP 100,000IU/ML BTx1 BOTTLE.. 1,000 MU 3,33 0,952 3,17 3,16 3,16 A07AX - A07AX03 NIFUROXAZIDE A07AX ERCEFURYL CAPS 200MG/CAP x24(blist SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 8,00 0,287 2,30 2,32 2,30 ( ) A07AX03 NIFUROXAZIDE A07AX ERCEFURYL ORAL.SUSP 220MG/5ML FL x 100 ML SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 7,33 0,262 1,92 1,91 1,91 A07C -H A07CA - ( ) A07CA SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE,SODIUM CITRATE,DEXTROSE (GLUCOSE) ANHYDROUS A07CA DEXTROLYTE GRA.OR.SOL 0,875+0,375+0,72 BTX20SACHE UNI-PHARMA 2,000 TE 10,00 0,388 3,88 3,90 3,88 A07E - A07EA -K ( ) A07EA06 BUDESONIDE A07EA BUDECOL MOD.R.CA.H 3MG/CAP BTx50 ASTRAZENECA AE 0,000 G 16,67 2,527 42,13 42,18 42,13 A07EA BUDENOFALK GR.CAP 3MG/CAP 20(BLIST GALENICA 0,000 G 6,67 3,372 22,49 16,88 16,88 ( ) A07EA02 HYDROCORTISONE ACETATE A07EA COLIFOAM REC.FOAM 10% FLx20,8G MEDA PHARMACE 2,000 TE 7,00 1,621 11,35 42,28 11,35 A07EA06 BUDESONIDE A07EA BUDECOL TB.S.R.SUS 2,3MG/ SINGLE D BTx7DISP.TA ASTRAZENECA AE 1,000 TE 7,00 6,559 45,91 42,28 42,28 A07EA BUDENOFALK REC. FOAM 2MG/ACT. (BTx1SPRAY GALENICA 1,000 TE 14,00 5,941 83,18 84,56 83,18 A07EC -A ( ) A07EC02 MESALAZINE A07EC ASACOL GR.TAB 400MG/TAB BTx30 ANGELINI PHARM 4,000 TE 7,50 1,304 9,78 12,38 9,78 A07EC ASACOL GR.TAB 800MG/TAB BTx60(BLIST6 ANGELINI PHARM 2,000 TE 30,00 1,572 47,17 49,50 47,17 A07EC MEZAVANT GR.PR.R.TA 1200MG/TAB BTx60 SHIRE PHARMACE 2,000 TE 30,00 2,389 71,67 49,50 49,50 A07EC PENTASA GR.PR.GRA 2G/SACHET BTX60 SACHE FERRING 1,000 TE 60,00 1, ,54 99,00 99,00 A07EC SALOFALK GR.TAB 500MG/TAB BTX50(BLIST GALENICA 3,000 TE 16,67 0,881 14,68 27,51 14,68 A07EC SALOFALK GR GR.PR.GRA 1000MG/SACHET BT x 50 SAC GALENICA 2,000 TE 25,00 1,755 43,88 41,25 41,25 A07EC01 SULFASALAZINE

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 8001 ATC.. A07EC SALOPYRINE TAB 500MG/TAB BTX50(BLIST ADELCO A.E. 2,000 G 12,50 0,638 7,97 8,00 7,97 ( ) A07EC02 MESALAZINE A07EC ASACOL SUPP 500MG/SUP 20(FOIST ANGELINI PHARM 1,000 G 6,67 2,090 13,94 14,27 13,94 A07EC SALOFALK SUPP 250MG/SUP 30(FOIST GALENICA 1,000 G 5,00 2,400 12,00 10,70 10,70 A07EC SALOFALK SUPP 500MG/SUP BTX20(FOIST GALENICA 1,000 G 6,67 2,121 14,15 14,27 14,15 ( ) A07EC02 MESALAZINE A07EC ASACOL REC.SUS 4G/ SINGLE DOSE BTx7FLx100 ANGELINI PHARM 1,000 G 18,67 1,715 32,02 36,59 32,02 A07EC SALOFALK REC.SUS 4G/ SINGLE DOSE BT X 7 FL X 6 GALENICA 1,000 G 18,67 2,009 37,50 36,59 36,59 A07F - A07FA - " : : "" """ A07FA02 SACCHAROMYCES BOULARDII A07FA ULTRA-LEVUR CAPS 50MG/CAP BTx20 1,000 G 1,00 2,440 2,44 1,54 1,54 A07FA ULTRA-LEVUR CAPS 250MG/CAP ( ) x 10 CAPS 1,000 G 2,50 1,256 3,14 3,85 3,14 ( ) " : : "" """ A07FA02 SACCHAROMYCES BOULARDII A07FA ULTRA-LEVUR PD.ORA.SUS 250MG/SACHET ( ) BTx10 SACHE 1,000 G 2,50 1,284 3,21 3,20 3,20 A07X - A07XA - A07XA04 RACECADOTRIL A07XA HIDRASEC CAPS 100MG/CAP BTx20 FERRER-GALENICA 0,000 G 6,67 1,397 9,32 9,34 9,32 (, ) A07XA04 RACECADOTRIL A07XA HIDRASEC ( GRA.OR.SUS 10MG/SACH.(S.D) 30 FERRER-GALENICA 0,000 G 8,55 1,246 10,65 9,92 9,92 A07XA HIDRASEC ( GRA.OR.SUS 30MG/SACH.(S.D. 30 FERRER-GALENICA 0,000 G 8,16 1,085 8,85 9,47 8,85 A09 - A09A - A09AA - ( ) A09AA02 PANCREATIN A09AA CREON GR.CAP 150MG/CAP FL x 50 CAPS ABBOTT LABORAT 6,000 TE 8,33 0,852 7,10 8,91 7,10 A09AA CREON (25,00 GR.CAP 300MG/CAP FL x 50 CAPS ABBOTT LABORAT 4,000 TE 12,50 1,250 15,63 13,38 13,38 A09AA PANZYTRAT GR.CAP BTx50 VIANEX A.E. 4,000 TE 12,50 1,367 17,09 13,38 13,38 A10 -

18 8002 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ATC.. A10A -I A10AB -,, ( ) A10AB01 INSULIN HUMAN BIOSYNTHETIC A10AB ACTRAPID - 1 INJ.SOL 100IU/ML 1.. NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 12,32 12,32 12,32 A10AB ACTRAPID PE INJ.SOL 100IU/ML 5.. NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 27,54 27,54 27,54 A10AB HUMULIN RE INJ.SOL 100IU/ML BTx1 VIAL x 1 0,000 0,00 0,000 13,27 13,27 13,27 A10AB HUMULIN(RE INJ.SOL 100IU/ML BTX5CARTR.X 0,000 0,00 0,000 26,80 26,80 26,80 A10AB04 INSULIN LISPRO A10AB HUMALOG INJ.SOL 100U/ML BTx1 VIAL x 1 ELI-LILLY NEDERLA 0,000 0,00 0,000 20,68 20,68 20,68 A10AB HUMALOG (K INJ.SOL 100IU/ML BTx 5 PF. PE ELI-LILLY NEDERLA 0,000 0,00 0,000 43,42 43,42 43,42 A10AB HUMALOG-CA INJ.SOL 100U/ML BTX5 CARTR. ELI-LILLY NEDERLA 0,000 0,00 0,000 36,18 36,18 36,18 A10AB05 INSULIN ASPART A10AB NOVORAPID INJ.SOL 100U/ML 1VIALX10ML NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 20,83 20,83 20,83 A10AB NOVORAPID F INJ.SOL 100U/ML 5PF.SYR.X3M NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 40,14 40,14 40,14 A10AB NOVORAPID P INJ.SOL 100U/ML 5CARTRIDGE NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 35,28 35,28 35,28 A10AB06 INSULIN GLULISINE A10AB APIDRA INJ.SOL 100U/ML 5CARTRIDGE AVENTIS PHARMA 0,000 0,00 0,000 33,57 33,57 33,57 A10AB APIDRA INJ.SOL 100IU/ML BT x 5 PF. PE SANOFI-AVENTIS 0,000 0,00 0,000 33,69 33,69 33,69 A10AB APIDRA INJ.SOL 100U/ML 1VIALX10ML AVENTIS PHARMA 0,000 0,00 0,000 21,35 21,35 21,35 A10AC -,, ( ) A10AC01 INSULIN ISOPHANE HUMAN BIOSYNTHETIC A10AC HUMULIN NP INJ.SUSP 100IU/ML BTx1 VIAL x 1 0,000 0,00 0,000 13,27 13,27 13,27 A10AC HUMULIN(NP INJ.SUSP 100IU/ML BTX5CARTR.X 0,000 0,00 0,000 26,93 26,93 26,93 A10AC PROTAPHANE INJ.SUSP 100IU/ML BTX5 NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 27,72 27,72 27,72 A10AC PROTAPHANE INJ.SUSP 100IU/ML BTx1 VIAL x 1 NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 12,36 12,36 12,36 A10AD -,, ( ) A10AD01 INSULIN HUMAN BIOSYNTHETIC,INSULIN ISOPHANE HUMAN BIOSYNTHETIC A10AD HUMULIN M3 INJ.SUSP 100IU/ML BT x 5 CARTR 0,000 0,00 0,000 26,81 26,81 26,81 A10AD HUMULIN M3 INJ.SUSP 100IU/ML BTx1 VIAL x 1 0,000 0,00 0,000 13,27 13,27 13,27 A10AD MIXTARD 30 P INJ.SUSP 100IU/ML 5. NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 30,20 30,20 30,20 A10AD MIXTARD 30- INJ.SUSP 100IU/ML 1.. NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 13,17 13,17 13,17 A10AD MIXTARD 40 P INJ.SUSP 100IU/ML 5. NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 34,22 34,22 34,22 A10AD MIXTARD 50 P INJ.SUSP 100IU/ML 5. NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 30,81 30,81 30,81

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 8003 ATC.. A10AD04 INSULIN LISPRO A10AD HUMALOG (M INJ.SUSP 100U/ML BTx 5 PF. PE ELI-LILLY NEDERLA 0,000 0,00 0,000 43,18 43,18 43,18 A10AD HUMALOG (M INJ.SUSP 100U/ML BTx 5 PF. PE ELI-LILLY NEDERLA 0,000 0,00 0,000 43,18 43,18 43,18 A10AD HUMALOG-MI INJ.SUSP 100U/ML BTX5 ELI-LILLY NEDERLA 0,000 0,00 0,000 38,16 38,16 38,16 A10AD HUMALOG-MI INJ.SUSP 100U/ML BTX5 ELI-LILLY NEDERLA 0,000 0,00 0,000 37,45 37,45 37,45 A10AD05 INSULIN ASPART,INSULIN ASPART PROTAMINE A10AD NOVOMIX 30 INJ.SUSP 100U/ML 5 NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 45,17 45,17 45,17 A10AD NOVOMIX 30 INJ.SUSP 100U/ML 5 NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 39,48 39,48 39,48 A10AE -,, ( ) A10AE04 INSULIN GLARGINE A10AE LANTUS INJ.SOL 100IU/ML BTX5 CARTR. AVENTIS PHARMA 0,000 0,00 0,000 62,59 62,59 62,59 A10AE LANTUS INJ.SOL 100IU/ML 1 VIA AVENTIS PHARMA 0,000 0,00 0,000 46,01 46,01 46,01 A10AE LANTUS INJ.SOL 100IU/ML BTx5 PF. PEN SANOFI-AVENTIS 0,000 0,00 0,000 61,45 61,45 61,45 A10AE05 INSULIN DETEMIR A10AE LEVEMIR IN.SO.PF.P 100U/ML FLEXPE 5 PF.PEN X 3 NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 71,63 71,63 71,63 A10AE LEVEMIR INJ.SOL 100U/MLPENFILL 5 CARTR X 3 NOVO NORDISK A/ 0,000 0,00 0,000 71,46 71,46 71,46 A10B -, A10BA - A10BA02 METFORMIN HYDROCHLORIDE A10BA GLUCOFREE F.C.TAB 850MG/TAB BTx60.. 2,000 G 25,50 0,111 2,83 2,81 2,81 A10BA GLUCOPHAGE F.C.TAB 850MG/TAB BTx30 ( MERCK AE 2,000 G 12,75 0,157 2,00 1,40 1,40 A10BA GLUCOPHAGE F.C.TAB 1000MG/TAB BT x 30 TABS MERCK AE 2,000 G 15,00 0,155 2,32 1,65 1,65 A10BA GLUCOPLUS G F.C.TAB 1000MG/TAB BTX30 (BLIST... 2,000 G 15,00 0,124 1,86 1,65 1,65 A10BA METFORMIN F.C.TAB 850MG/TAB BTx30 AUROBINDO PHAR 2,000 G 12,75 0,126 1,61 1,40 1,40 A10BA METFORMIN F.C.TAB 1000MG/TAB BTx40 AUROBINDO PHAR 2,000 G 20,00 0,093 1,86 2,20 1,86 A10BA METFORMIN/ F.C.TAB 850MG/TAB ( ) BTx30 GENERICS PHARM 2,000 G 12,75 0,126 1,61 1,40 1,40 A10BA METFORMIN/ F.C.TAB 1000MG/TAB ( ) BTx30 GENERICS PHARM 2,000 G 15,00 0,124 1,86 1,65 1,65 ( ) A10BA02 METFORMIN HYDROCHLORIDE A10BA GLUCOFORMI ORAL.SOL 850MG/5ML BOTTLEx150 VERISFIELD (UK) LT 2,000 G 12,75 0,409 5,22 5,22 5,22 A10BA METFORMIN ORAL.SOL 500MG/5ML BT x 150 ML/ RAFARM A.E.B.E. 2,000 G 7,50 0,468 3,51 3,51 3,51 A10BB -, ( ) A10BB01 GLIBENCLAMIDE A10BB DEROCTYL MOD.R.CA.H 7,5MG/CAP BTx20 GAP A.E. 0,000 G 21,43 0,244 5,22 5,36 5,22

20 8004 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ATC.. A10BB09 GLICLAZIDE A10BB DIAMICRON CON.R.TAB 30MG/TAB BTx 28 BLI 0,000 G 14,00 0,429 6,00 3,50 3,50 A10BB GLICLAZIDE/G CON.R.TAB 30MG/TAB BTx28(BLIST GENERICS PHARM 0,000 G 14,00 0,252 3,53 3,50 3,50 A10BB01 GLIBENCLAMIDE A10BB DAONIL TAB 5MG/TAB x30(bliste SANOFI-AVENTIS A 0,000 G 21,43 0,093 2,00 2,79 2,00 A10BB DEROCTYL TAB 5MG/TAB BTx30 GAP A.E. 0,000 G 21,43 0,075 1,61 2,79 1,61 A10BB12 GLIMEPIRIDE A10BB ADINSULIN-S TAB 4MG/TAB BT x 30 TABS S.J.A. PHARM 0,000 G 60,00 0,100 6,00 7,80 6,00 A10BB ADINSULIN-S TAB 3MG/TAB BT x 30 TABS S.J.A. PHARM 0,000 G 45,00 0,150 6,73 5,85 5,85 A10BB ANOVIS TAB 4MG/TAB BTx30(BLISTE UNI-PHARMA 0,000 G 60,00 0,100 6,00 7,80 6,00 A10BB ANOVIS TAB 3MG/TAB BTx30(BLISTE UNI-PHARMA 0,000 G 45,00 0,150 6,73 5,85 5,85 A10BB ANOVIS TAB 1MG/TAB BTx30(BLISTE UNI-PHARMA 0,000 G 15,00 0,198 2,97 1,95 1,95 A10BB ANOVIS TAB 2MG/TAB BTx30(BLISTE UNI-PHARMA 0,000 G 30,00 0,161 4,82 3,90 3,90 A10BB DIA-BAN TAB 1MG/TAB BTX30 ( BLI IASIS PHARMACHE 0,000 G 15,00 0,198 2,97 1,95 1,95 A10BB DIA-BAN TAB 3MG/TAB BTX30 ( BLI IASIS PHARMACHE 0,000 G 45,00 0,150 6,73 5,85 5,85 A10BB DIA-BAN TAB 4MG/TAB BTX30 ( BLI IASIS PHARMACHE 0,000 G 60,00 0,100 6,00 7,80 6,00 A10BB DIA-BAN TAB 2MG/TAB BTX30 ( BLI IASIS PHARMACHE 0,000 G 30,00 0,161 4,82 3,90 3,90 A10BB DIALOSA TAB 1MG/TAB BTx30 BLI SPECIFAR ABEE 0,000 G 15,00 0,198 2,97 1,95 1,95 A10BB DIALOSA TAB 4MG/TAB BTx30 BLI SPECIFAR ABEE 0,000 G 60,00 0,100 6,00 7,80 6,00 A10BB DIALOSA TAB 3MG/TAB BTx30 BLI SPECIFAR ABEE 0,000 G 45,00 0,150 6,73 5,85 5,85 A10BB DIALOSA TAB 2MG/TAB BTx30 BLI SPECIFAR ABEE 0,000 G 30,00 0,161 4,82 3,90 3,90 A10BB GLIDIL TAB 3MG/TAB BTx30 (3x10) VIANEX A.E. 0,000 G 45,00 0,150 6,73 5,85 5,85 A10BB GLIDIL TAB 4MG/TAB BTx30 (3x10) VIANEX A.E. 0,000 G 60,00 0,100 6,00 7,80 6,00 A10BB GLIMEPIRID/T TAB 4MG/TAB BT x 30 (BLIS TEVA PHARMA BV, 0,000 G 60,00 0,100 6,00 7,80 6,00 A10BB GLIMEPIRID/T TAB 3MG/TAB BT x 30 (BLIS TEVA PHARMA BV, 0,000 G 45,00 0,150 6,73 5,85 5,85 A10BB GLIMEPIRID/T TAB 2MG/TAB BT x 30 (BLIS TEVA PHARMA BV, 0,000 G 30,00 0,161 4,82 3,90 3,90 A10BB GLIMEPIRID/T TAB 1MG/TAB BT x 30 (BLIS TEVA PHARMA BV, 0,000 G 15,00 0,198 2,97 1,95 1,95 A10BB GLIMEPIRIDE/ TAB 3MG/TAB ( ) BTX30 ( BLI ACTAVIS GROUP P 0,000 G 45,00 0,150 6,73 5,85 5,85 A10BB GLIMEPIRIDE/ TAB 4MG/TAB ( ) BTX30 ( BLI ACTAVIS GROUP P 0,000 G 60,00 0,100 6,00 7,80 6,00 A10BB GLIMEPIRIDE/ TAB 2MG/TAB ( ) BTX30 ( BLI ACTAVIS GROUP P 0,000 G 30,00 0,153 4,60 3,90 3,90 A10BB GLIMEPIRIDE/ TAB 1MG/TAB ( ) BTX30 ( BLI ACTAVIS GROUP P 0,000 G 15,00 0,198 2,97 1,95 1,95 A10BB GLIMEPIRIDE/ TAB 1MG/TAB BTX30 ( BLI GENERICS PHARM 0,000 G 15,00 0,198 2,97 1,95 1,95 A10BB GLIMEPIRIDE/ TAB 3MG/TAB BTX30 ( BLI GENERICS PHARM 0,000 G 45,00 0,150 6,73 5,85 5,85

A02BA01 14019010 1 TAGAMET F.C.TAB 200MG/TAB Φ ΒΤx50(ΣΕ BLI ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIANEX A.E. 0,000 G 12,50 0,512 6,40 4,88 4,88

A02BA01 14019010 1 TAGAMET F.C.TAB 200MG/TAB Φ ΒΤx50(ΣΕ BLI ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ VIANEX A.E. 0,000 G 12,50 0,512 6,40 4,88 4,88 7986 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σελίς: 1 A -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 329 13 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ οικ 14228 Aντικατάσταση υπουργικής απόφασης έγκρισης του θε τικού καταλόγου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 572 7 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.. 21261 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 22405 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α' του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3376 16 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.108477 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ5/οικ. 32194 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Α A02 -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02B A02BA -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης -Aνταγωνιστές των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2477 3 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. oικ. 91173 «Τροποποίηση υπουργικής απόφασης έγκρισης του θε τικού καταλόγου του

Διαβάστε περισσότερα

ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΗΔ ΚΗΘ ΤΙΜΗ

ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ DDD MON ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΗΔ ΚΗΘ ΤΙΜΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 20 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 43066 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2336 29 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 74288 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

-ΠΔΠΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ

-ΠΔΠΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΟΤΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ ΑΠΌ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Α A02 A02B -ΠΔΠΣΙΚΗ ΟΓΟ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ A02BA -AΝΣΗΟΞΗΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ -Φάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηνπ πεπηηθνύ έιθνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ B -AΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ B B01 -AΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ B01A B01AA -AΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -Aντιθρομβωτικοί παράγοντες -Aνταγωνιστές της βιταμίνης K Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

Διαβάστε περισσότερα

A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρµακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης

A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρµακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ Ο ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩ ΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των H2-υποδοχέων A02BA01 CIMETIDINE

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και συµψηφισµός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρµακευτικές εταιρείες προς νοσοκοµεία ΕΣΥ.

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και συµψηφισµός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρµακευτικές εταιρείες προς νοσοκοµεία ΕΣΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Σταδίου Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ B -AΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ B01 -AΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ B01A -Aντιθρομβωτικοί παράγοντες B01AA -Aνταγωνιστές της βιταμίνης K Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) B01AA07 ACENOCOUMAROL 0303101

Διαβάστε περισσότερα

H01AC01 SOMATROPIN 2472802 01 NUTROPINAQ INJ.SOL 10MG/2ML Φ 1 cartridge x 2ML ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1986213 05 GENOTROPIN(ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ PS.INJ.

H01AC01 SOMATROPIN 2472802 01 NUTROPINAQ INJ.SOL 10MG/2ML Φ 1 cartridge x 2ML ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1986213 05 GENOTROPIN(ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ PS.INJ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ATC ΚΩ ΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 189382701 σε συνδυασμό με συστήματα χορήγησης ινσουλίνης τύπου πένας φέροντα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 189382701 σε συνδυασμό με συστήματα χορήγησης ινσουλίνης τύπου πένας φέροντα ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α.Κ. 195440101 ASACOL GR.TAB 400MG/TAB BTx30 ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 195440401 ASACOL GR.TAB 800MG/TAB BTx60 (BLIST6x10) ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 196180201 SALOFALK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. HUMULIN(REGULAR)CARTRIDGE INJ.SOL 100 IU/ML BTx5CARTRx3ML για χρηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. HUMULIN(REGULAR)CARTRIDGE INJ.SOL 100 IU/ML BTx5CARTRx3ML για χρηση ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α.Κ. 195440101 ASACOL GR.TAB 400MG/TAB BTx30 ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 195440401 ASACOL GR.TAB 800MG/TAB BTx60 (BLIST6x10) ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 196180201 SALOFALK

Διαβάστε περισσότερα

384 ΝΕΑ ΓΕΝΟΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟY

384 ΝΕΑ ΓΕΝΟΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΙΟΡΘΩΣΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟY ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS 2802974701024 7,60 10,72 10,57 ALOPEXY, CUT.SOL 5%, BTX1 (BOTTLEX60ML) κίηρινο ΡΕΤ 2802933601013 10,58 15,21 15,00 ALPRAZOLAM/GENERICS TAB 0.5MG/TAB BTx100 (BLISTER)

Διαβάστε περισσότερα

ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND POSTV 7,32 7,68 10,63

ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND POSTV 7,32 7,68 10,63 242050302 ABROBION SYR 30MG/5ML FLx200 ML AMBROXOL HYDROCHLORIDE HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02 290070102 290070104 ACIDWELL GR.TAB 20MG/TAB BTx14 σε Blisters (OPA-Al-PVC/Al) PANTOPRAZOLE SODIUM SANDOZ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ATC ΚΩ ΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1267 26 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ5/44129 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00 BENEFIX 1000IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL 2802337703016 560,60 0,60-99% 661,32 0,74-99% BENEFIX 500IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL 2802337702019 279,87 0,60-99% 348,87 0,74-99% BENEFIX

Διαβάστε περισσότερα

ENGERIX (ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SUSP 10MCG/0,5ML(1 DOSE) BTx1PF.SYR.x0,5ML (1 DOSE+ 1βελόνα+Back stop syringe) 2801963201057

ENGERIX (ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SUSP 10MCG/0,5ML(1 DOSE) BTx1PF.SYR.x0,5ML (1 DOSE+ 1βελόνα+Back stop syringe) 2801963201057 BARCODE DRNAME (gredis) ABILIFY OR.DISP.TA 15 MG/TAB BT x 28 (BLIST ALU/ALU 2802657007023 διάτρητα/dose) ABILIFY ORAL.SOL 1 MG/ML 1 φιάλη (PET)x150ML+ 1 κύπελλο +1 2802657009058 βαθμονομημένο σταγονόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

1.676 ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΛΣΙΟY

1.676 ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΛΣΙΟY ACCORDIA FC TAB (500+125) mg/tab BTX16 TAB (B 2803030701101 2,37 3,34 3,29 ACCORDIA FC TAB (875+125) mg/tab BTX12 TAB (B 2803030702078 4,35 6,13 6,04 ACIFOLIC TABS 5MG/TAB, BTX28 2802947901017 2,56 3,61

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χονδρική χρήσης (με Νέα Γενόσημα) τιμή ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE 7.6 10.

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χονδρική χρήσης (με Νέα Γενόσημα) τιμή ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE 7.6 10. ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Ισχύει από 1-7-2013 λιανική ΜηΣυΦα N3816 ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS ALFUZOSIN 7.6 10.72 Ν NEWRON PHARMACEUTICAL LIMITED, CYPRUS ALOPEXY, CUT.SOL 5%, BTX1 (BOTTLEX60ML) κίτρινο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012 χονδρική ΜΗΣΥΦΑ 233770301 BENEFIX 1000IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL 0.68 0.59 0.60 0.75 Νοσοκομεία,ΕΟΠΥΥ,Φαρμακεία 670.78 99.89 233770201 BENEFIX 500IU/ VIAL BTx 1 VIAL +1 VIAL x PS.INJ.SOL

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ.

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9089 A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9089 A02BA02 RANITIDINE HYDROCHLORIDE ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9089 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σελίς: 1 A -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02 POSTV 13,02 13,66 18,91 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ POSTV 9,41 9,87 13,66

HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02 POSTV 13,02 13,66 18,91 ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ POSTV 9,41 9,87 13,66 242050302 290070102 290070104 306810202 306810301 298410101 298410201 300810106 300810206 300810307 247810204 284190201 282180211 282180111 291250101 283700101 283700201 256840202 ABROBION SYR 30MG/5ML

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 24/07/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 24/07/2014 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF false true 0.71 1.02 ανατιμολόγηση. 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ- ΓΕΝΟΣΗΜΑ.xlsx 1 / 26

ΝΕΑ- ΓΕΝΟΣΗΜΑ.xlsx 1 / 26 242050302 290070102 290070104 306810202 306810301 298410101 298410201 300810106 300810206 300810307 247810204 284190201 282180211 282180111 291250101 283700101 283700201 256840202 263910102 263910202 302070101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 23/01/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 23/01/2014 1567501 01 2801567501010 2-DROP 12.5%+3.11% CUT.SOL FLX10ML D11AF N 0,71 0,62 1,02 8 Y 500 IU/VIAL LY.PD.INJ (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML 2409002 01 2802409002016 SOLV) B02BD02 0,58 0,5 0,82 2489003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ 2008 Δευτέρα 2 Ιουνίου 2008 ΑΡΙΘΜ. ΦΑΚΕΛΩΝ 3M ESPE AG GERMANY 2 7 SEVENS LTD 1 ADELCO A.E. ΧΡΩΜ.ΑΘΗΝ.ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 18 ALET PHARMACEUTICALS ABEE 4 ALICE LOREN CO LTD,

Διαβάστε περισσότερα

Δραστική KAK Λίστα Τιμολ. EX-FACTORY. ABROBION SYR 30MG/5ML FLx200 ML R05CB06 AMBROXOL HYDROCHLORIDE HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02

Δραστική KAK Λίστα Τιμολ. EX-FACTORY. ABROBION SYR 30MG/5ML FLx200 ML R05CB06 AMBROXOL HYDROCHLORIDE HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02 242050302 ABROBION SYR 30MG/5ML FLx200 ML R05CB06 AMBROXOL HYDROCHLORIDE HELP ΑΒΕΕ MHSYFA 2,59 2,79 4,02 290070102 290070104 ACIDWELL GR.TAB 20MG/TAB BTx14 σε Blisters (OPA-Al-PVC/Al) A02BC02 PANTOPRAZOLE

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Χονδρική 2409001 01 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0,58 0,50 0,82 GALENICA ΑΕ

Ειδική Χονδρική 2409001 01 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0,58 0,50 0,82 GALENICA ΑΕ 2409001 01 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0,58 0,50 0,82 GALENICA ΑΕ 2409002 01 240900201 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ 0,58 0,50 0,82 GALENICA ΑΕ 1931801 01 193180101 ABDUCE 5% W/W TBX10G

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA G1 -Τετρακυκλίνες / Δοξυκυκλίνη J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE

Διαβάστε περισσότερα

H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ

H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣ H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.10.24 09:28:09 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 29345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2535804 04 FORCID SOLUTAB (500+125) 3.90 MG/TAB BTx 3.39 20 (BLIST 4 x 5) 5.50

2535804 04 FORCID SOLUTAB (500+125) 3.90 MG/TAB BTx 3.39 20 (BLIST 4 x 5) 5.50 2529802 02 STATINUM-MEDICHROM F.C.TAB 40MG/TAB 16.72 BTX30 14.55 (BLIST 3X10) 23.58 2530001 01 VERISTIN 20MG/TAB F.C.TAB BTx10(1BLISTx10) 3.92 3.41 5.53 2530001 02 VERISTIN 20MG/TAB F.C.TAB BTx30 10.90

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012

Δελτίο τιμών φαρμάκων 20/10/2012 Ισχύει για τα φαρμακεία από 1/11/2012 χονδρική ΜΗΣΥΦΑ 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX LY.PD.INJ 0.58 0.50 0.82 0.82 0.00 240900201 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ LY.PD.INJ 0.58 0.50 0.82 0.82 0.00 231680101 ABANIFAN (450+50)MG/TAB

Διαβάστε περισσότερα

% ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΠΑΛΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤ BARCODE ΤΜ ΣΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΙΜΗ ΤΜ+ΕΠΙΒ ΤΜ + ΕΠΙΒ ΤΜ + ΕΠΙΒ

% ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΠΑΛΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΤ BARCODE ΤΜ ΣΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΙΜΗ ΤΜ+ΕΠΙΒ ΤΜ + ΕΠΙΒ ΤΜ + ΕΠΙΒ CELSENTRI F.C.TAB 150MG/TAB BT x 60 2802802001036 0% 742,25 695,89 556,69 46,36 92,78 46,42 REOPRO INJ.SO.INF 2MG/ML BTx 1 VIAL x5 M 2802232301010 25% 268,54 309,70 129,57 67,14 101,88 34,74 TADIM INH.SOL.N

Διαβάστε περισσότερα

ATC_CODE EOF_CODE COMMERCIAL_NAME_AND_ALL B05AA01 094380101 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL.INF 200G/L BTx1FLx100ML 094380104 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL.

ATC_CODE EOF_CODE COMMERCIAL_NAME_AND_ALL B05AA01 094380101 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL.INF 200G/L BTx1FLx100ML 094380104 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL. ATC_CODE EOF_CODE COMMERCIAL_NAME_AND_ALL B05AA01 094380101 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL.INF 200G/L BTx1FLx100ML 094380104 HUMAN ALBUMIN/BEHRING SOL.INF 200G/L BT x1flx50ml 226780101 HUMAN ALBUMIN/GRIFOLS

Διαβάστε περισσότερα

0008403 01 BUSCOPAN INJ.SOL 20MG/1ML AMP 0.80 BTx6AMPx1ML 0.70 1.13 0009201 01 COLIK (2.5+1)MG/ML OR.SO.D FLX30ML 0.65 0.57 0.92

0008403 01 BUSCOPAN INJ.SOL 20MG/1ML AMP 0.80 BTx6AMPx1ML 0.70 1.13 0009201 01 COLIK (2.5+1)MG/ML OR.SO.D FLX30ML 0.65 0.57 0.92 Ονομασία περιεκτικ ότητα συσκευασ Φαρμ/κή Νέα Κωδικός Συσκ. ία μορφή Χονδρική Νοσ/κή χονδρική Λιανική ΜΗΣΥΦΑ 0000902 01 ANTIVOM 8MG/TAB BTx50(σε 2.58 BLISTERS) 2.24 3.64 0000903 02 ANTIVOM 8MG/ML OR.SO.D

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο 20/10/2012 14:00 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX LY.PD.INJ 2802409001019 0,58 0,58 0% 0,81 0,81 0% 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ LY.PD.INJ 2802409002016 0,58 0,58 0% 0,81 0,81 0% ABANIFAN (450+50)MG/TAB BTx30 (BLIST

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τιμών φαρμάκων 22_10_2012 ΙΣΧΥΕΙ για τα φαρμακεία από 1/11/2012

Δελτίο τιμών φαρμάκων 22_10_2012 ΙΣΧΥΕΙ για τα φαρμακεία από 1/11/2012 156750101 2 DROP 12.5%+3.11% FLX10ML CUT.SOL 0.71 0.62 1.02 N 1.05 2.86 240900101 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX LY.PD.INJ 0.58 0.50 0.82 0.82 0.00 240900201 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ LY.PD.INJ

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII ABDUCE CREAM 5% W/W TBX10G D06BB03 ACICLOVIR 3,803667 3,99

HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII ABDUCE CREAM 5% W/W TBX10G D06BB03 ACICLOVIR 3,803667 3,99 A/A Κωδικός,E+ Ονοµασία Μορφή Περιεκτικότητα ATC ραστική(ές) ουσία(ες) Αρν. λίστα ΜΗ. ΣΥ. ΦΑ. ex Factory Χονδρική Y LY.PD.INJ IU/VIAL (BTXBTXVIAL)+ (BTXBTXVIALXML SOLV) BBD HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES

Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES 003810106 Κωδικός Περιγραφή Νομική Βάση Τύπος Τρόπος Διάθεσης ATCCODE Δραστική KAK BEFORE_2012 Προτ. Τιμή Κατ. Τιμολόγησης NOTES MANNITOL/FRESENIUS SOL.INF 20% 10 BOTTLES (PE) x 500ML ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΝΕΣΙΜΟ ΜΕΓΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

DICHLOROBENZYL ALCOHOL:AMYLMETACRESOL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01GB06 AMIKACIN SULFATE ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

DICHLOROBENZYL ALCOHOL:AMYLMETACRESOL ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ J01GB06 AMIKACIN SULFATE ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BARCODE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ATCCODE ΔΡΑΣΤΙΚΗ/ΕΣ KAK ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΙΤ. Χ.Τ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ Χ.Τ STREPSILS (LEMON SUGAR FREE) LOZ (1,2+0,6)MG/LOZ

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα που μετακινούνται σε ΦΠΑ 13% & 23%

Φάρμακα που μετακινούνται σε ΦΠΑ 13% & 23% Κεντρικό : Αδριανείου 29, Ν. Ψυχικό, ΤΚ 115 25 Τηλ : 210-670.5000, Fax : 210-670.5050 Υποκ/μα : Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 542 48 Τηλ: 231-0 20.60.20, Fax:231-0 20.60.30 Φάρμακα που μετακινούνται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A02 -AΝΤΙΟΞΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ A02B -Φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης A02BA -Aνταγωνιστές των H2-υποδοχέων A02BA02 RANITIDINE

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 59.039.197,92, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και Συμψηφισμός ποσού 59.039.197,92, μεταξύ ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομείων και Φαρμακευτικών Εταιρειών. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΗΡ. ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ A04 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΤΙΕΜΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΑΣ A04A -Φάρµακα αντιεµετικά και κατά της ναυτίας A04AA -Aνταγωνιστές της σεροτονίνης (5HT3) A04AA01 ONDANSETRON HYDROCHLORIDE 2679501 02 OTREDIL INJ.SOL 4MG/2ML

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2984 27 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.42000/31584/4324 Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοι νωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ M01 -ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ M01A -Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη και Αντιρευματικά M01AB -Παράγωγα οξεικού οξέος και συγγενείς ενώσεις Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Δραστική/ες Ουσία/ες SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA DONEPEZIL HYDROCHLORIDE DONEPEZIL HYDROCHLORIDE

Δραστική/ες Ουσία/ες SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA DONEPEZIL HYDROCHLORIDE DONEPEZIL HYDROCHLORIDE 303760301 2803037603019 303760603 2803037606034 293230101 2802932301013 ACC EF.TAB 600MG/TAB BTx20 (TUBES) ACC PD.ORA.SOL 600mg/SACHET BTx20 SACHETS ACICLOVIR/GENERICS C/S.SOL.IN 25MG/1ML BTx 5AMPx 10ML

Διαβάστε περισσότερα

Europharmacy Hellas Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Euromedica Windows

Europharmacy Hellas Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Euromedica Windows Νέα 2 DROP 12.5%+3.11% FLX10ML 0.71 0 N 1.00 1.02 1.96% 8 Y LY.PD.INJ 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX 0.58 N 0.82 0.82 0.00% 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ 0.58 N 0.82 0.82 0.00% ABANIFAN F.C.TAB

Διαβάστε περισσότερα

35194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

35194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 35194 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ATC ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚ/ΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

HELICOBACTER TEST INFAI (13 C ΟΥΡΙΑ) PD.ORA.SOL 75MG/JAR 1 jar in a kit with sample tubes V04CX 13 C UREA 19,70 20,67

HELICOBACTER TEST INFAI (13 C ΟΥΡΙΑ) PD.ORA.SOL 75MG/JAR 1 jar in a kit with sample tubes V04CX 13 C UREA 19,70 20,67 1 2338501 01 2802338501017 HELICOBACTER TEST INFAI (13 C ΟΥΡΙΑ) PD.ORA.SOL 75MG/JAR 1 jar in a kit with sample tubes V04CX 13 C UREA 19,70 20,67 INFAI INSITUT FUR BIOMEDIZINISCHE ANALYTIK 28,62 & NMR IMAGING

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2141 26 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΥΓ3/οικ.104893 Εγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του

Διαβάστε περισσότερα

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

M ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ H01 -ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ H01A -Oρμόνες πρόσθιου λοβού της υπόφυσης και ανάλογα H01AB -Θυροτροπίνη H01AB01 THYROTROPIN

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 09/03/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 09/03/2015 Τιμή 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF N 0.660000 0.71 1.02 ανατιμολόγηση. 0.660000 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση ΕΟΦ 16/11/2012

Έκδοση ΕΟΦ 16/11/2012 1 of 169 Για να αναζητήσετε ένα φάρμακο πιέστε Ctrl+F και πληκτρολογήστε την ονομασία του L01 L01A AΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ L01AA Aνάλογα του L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDE 11501 2 ENDOAN C.TAB 50MG/TAB BT50[BLIST(ALU

Διαβάστε περισσότερα

5,71 2707802 02 ABESYL 10MG/CAP BTx 30(BLIST 3 x 10) MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ 6,64 ΠΡ

5,71 2707802 02 ABESYL 10MG/CAP BTx 30(BLIST 3 x 10) MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.& ΕΜΠΟΡ.ΦΑΡΜ.& Φ/ΚΩΝ 6,64 ΠΡ 1567501 01 2- DROP 12.5%+3.11% FLX10ML ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 0,62 1,02 N 2409001 01 8 Y 250IU/VIAL (BTX10BT+1VIAL)+(BTX GALENICA ΑΕ 0,50 0,82 2409002 01 8 Y 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ GALENICA

Διαβάστε περισσότερα

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ J -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ J01 -ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ J01A -Τετρακυκλίνες J01AA -Τετρακυκλίνες J01AA02 DOXYCYCLINE HYCLATE 2033302 01 MICROVIBRATE CAPS 50MG/CAP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8121

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8121 J05AB09 28300010 1 FAMCILET F.C.TAB 125MG/TAB BTx10(BLISTE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ALET PHARMACEU 0,000 G 1,67 4,868 8,13 8,52 8,13 J05AB09 29631010 1 FAMCIVAR

Διαβάστε περισσότερα

1 / 195 THERAPY ABEE>> MEDOCHEMIE HEΚΚAS AE Α Α.& PACLITAXEL FORMULATED AS ALBUMIN BOUND MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG,

1 / 195 THERAPY ABEE>> MEDOCHEMIE HEΚΚAS AE Α Α.& PACLITAXEL FORMULATED AS ALBUMIN BOUND MEDICE ARZNEIMITTEL PUTTER GMBH & CO KG, ο η Δ ου Η ΣΥ Φ 08 GAΚEΠICA 466 2409002 01 2802409002016 2489003 01 2802489003019 8 Y LYPDIJ 500 IUVIAL BTX10BTX1VIAL BTX10BTX1VIALX20ML SOLV ACΠOTREΠ SOFTCAPS MGCAP BT σ ERS B02BD02 HUMA PLASMA COAGULATIO

Διαβάστε περισσότερα

993.18 χαµηλότερη = 879.77 (Υ.Χ.Τ.: 934.80) 866.770000 879.77 993.18 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K.

993.18 χαµηλότερη = 879.77 (Υ.Χ.Τ.: 934.80) 866.770000 879.77 993.18 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K. Τιµή 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF N 0.660000 0.71 1.02 ανατιµολόγηση. 0.660000 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G01 -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ G01A -Αντιλοιμώδη και Αντισηπτικά, εκτός Συνδυασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ A ΠΕΠΤΙΚΗ Ο ΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A Φάρµακα στόµατος A01AA Φάρµακα για την πρόληψη της τερηδόνας A01AA01 SODIUM FLUORIDE 2469602 01 DURAPHAT 5000 TOOTHPASTE 1,10% (W/W) BTx1TUBEx51G

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ- ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ.xlsx Φύλλο1 1 / 5

ΝΕΑ- ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ.xlsx Φύλλο1 1 / 5 APOTEL EFF.GRAN 1000MG/SACHET 185411901 BTx20 SACHETS PARACETAMOL N02BE01 AUBAGIO F.C.TAB 306030102 14MG/TAB BTx28 TERIFLUNOMIDE L04AA31 CAPRELSA F.C.TAB 100MG/TAB BTx30 σε 302190101 BLISTERS VANDETANIB

Διαβάστε περισσότερα

Τελική νοσοκομειακή τιμή με ΦΠΑ. Έκπτωση. 2,33 5,00% 2,21 0,00% 2,35 Bayer 30 tabs Πρωτότυπο 0,08

Τελική νοσοκομειακή τιμή με ΦΠΑ. Έκπτωση. 2,33 5,00% 2,21 0,00% 2,35 Bayer 30 tabs Πρωτότυπο 0,08 204620101 Acarbose 204620201 Acarbose GLUCOBAY TABL BT 30X50 MG GLUCOBAY TABL BT 30X100 MG 2,33 5,00% 2,21 0,00% 2,35 Bayer 30 tabs Πρωτότυπο 0,08 2,87 5,00% 2,73 0,00% 2,89 Bayer 30 tabs Πρωτότυπο 0,10

Διαβάστε περισσότερα

D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣ D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ D01 -ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ D01A -Αντιμυκητιασικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010»

Θέμα: «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010» Αρ. Πρωτ.: οικ. 34730 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 - Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Τηλ.: 210-8110674 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 3/5/2012 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός Αριθμ.Πρωτ.: 31252

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 3/5/2012 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός Αριθμ.Πρωτ.: 31252 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 3/5/2012 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός Αριθμ.Πρωτ.: 31252 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελ. Προϊόντων Τμήμα Γραμματείας & Διοικητικού Ελέγχου Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

MΚΩΔΙΚΟΣ Σ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ V -Διάφορα άλλα φάρμακα V01 -ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ V01A -Αλλεργιογόνα V01AA -Εκχυλίσματα αλλεργιογόνων Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) V01AA02 GRASS POLLEN EXTRACT (PHLEUM PRATENSE) 2720201 01 GRAZAX

Διαβάστε περισσότερα

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K.

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K. ex Factory Χονδρική Λιανική Κ.Α.Κ 1567501 01 2801567501010 2 DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF SALICYLIC ACID CAMPHOR N 0,66 0,71 1,02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ L01A -Aλκυλιούντες παράγοντες L01AA -Aνάλογα του αζωθυπερίτη L01AA G1 -Aνάλογα του αζωθυπερίτη / Κυκλοφωσφαμίδη L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDE MONOHYDRATE 0011501 02 ENDOXAN C.TAB 50MG/TAB Φ BTX50[BLIST(ALUΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

1815501 03 2801815501038 ABBA MED.SHAMP 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE N 5,06 5,45 7,84 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS

1815501 03 2801815501038 ABBA MED.SHAMP 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE N 5,06 5,45 7,84 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF SALICYLIC ACID CAMPHOR N 0,66 0,71 1,02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Σχετικά με τους περιορισμούς στη συνταγογράφηση σκευασμάτων του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων».

Θέμα: «Σχετικά με τους περιορισμούς στη συνταγογράφηση σκευασμάτων του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων». Αθήνα, 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 14743 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα Φαρμακευτικής Πολιτικής Ταχ. Δ/νση: Αποστόλου Παύλου 12, 151 23, Μαρούσι fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

A/A Κωδικός BARCODE Ονομασία Μορφή Περιεκτικότητα ATC ραστική(ές) ουσία(ες) ex Factory Χονδρική Λιανική Κ.Α.Κ

A/A Κωδικός BARCODE Ονομασία Μορφή Περιεκτικότητα ATC ραστική(ές) ουσία(ες) ex Factory Χονδρική Λιανική Κ.Α.Κ 1 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML SOLV) B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 0,55 0,58 0,8 GALENICA ΑΕ IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

29346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

29346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29346 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2505001 02 250500102 AUROCALCIN NASPR.SOL 100 IU/DOSE Φ ΒΤ x FL x 4 ML+ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (28DOSES) 2505002 01 250500201 AUROCALCIN NASPR.SOL 200 IU/DOSE

Διαβάστε περισσότερα

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K.

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K. 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML SOLV) B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 0,55 0,58 0,8 GALENICA ΑΕ 2489003 01 2802489003019 A-CNOTREN SOFT.CAPS

Διαβάστε περισσότερα

ABDUCE 5% W/W CREAM TBX10G D06BB03 ACICLOVIR 3,80 3,99 5, ABDUCE 5% W/W CREAM TUBX5G D06BB03 ACICLOVIR 2,90 3,04 4,28

ABDUCE 5% W/W CREAM TBX10G D06BB03 ACICLOVIR 3,80 3,99 5, ABDUCE 5% W/W CREAM TUBX5G D06BB03 ACICLOVIR 2,90 3,04 4,28 1 2409002 28024090026 8 Y 500 IU/VIAL LY.PD.INJ (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML SOLV) B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 0,55 0,58 0,82 GALENICA ΑΕ 2 19318 2893182 ABDUCE 5% W/W CREAM TBX10G

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Φύλλο1 1 / 6

ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Φύλλο1 1 / 6 185411901 APOTEL EFF.GRAN 1000MG/SACHET BTx20 SACHETS PARACETAMOL N02BE01 8(3)β - Γνωστή δραστική UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ MHSYFA τιμολογημένα 3,15 3,40 4,89 306030102 302190101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 20/11/2015

ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 20/11/2015 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF 0.71 1.02 8(3) - Πλήρης αίτηση. ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. εν έγινε ανατιμολόγηση. 0.71 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 8 Y LY.PD.IJ 500 IU/VIAL

Διαβάστε περισσότερα

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K.

2657010 01 2802657010016 ABILIFY INJ.SOL 7,5MG/ML BTx1 VIAL x 1,3 ML N05AX12 ARIPIPRAZOLE 3,00 3,15 4,37 OTSUKA PHARMACEUTICAL EUROPE LTD, U.K. 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML SOLV) B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 0,55 0,58 0,8 GALENICA ΑΕ 2489003 01 2802489003019 A-CNOTREN SOFT.CAPS

Διαβάστε περισσότερα

1 / 17 VICAN Ν.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΕ ΠΑΡΑΦ.& 2,57 ΦΑΡ.ΠΡ.Δ.Τ. VICAN AE VICAN Ν.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΕ ΠΑΡΑΦ.& IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ.

1 / 17 VICAN Ν.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΕ ΠΑΡΑΦ.& 2,57 ΦΑΡ.ΠΡ.Δ.Τ. VICAN AE VICAN Ν.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΕ ΠΑΡΑΦ.& IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.& ΕΜΠ. 1 1567501 01 2801567501010 2 DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF SALICYLIC ACID CAMPHOR N 0,66 0,71 1,02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ D.A.S.T. BIOTECH ΦΑΡ/ΚΗ ΕΠΕ Δ.Τ. D.A.S.T. 2 2316801 01 2802316801016

Διαβάστε περισσότερα

993.18 χαµηλότερη = 879.77 (Υ.Χ.Τ.: 934.80) 866.770000 879.77 993.18 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K.

993.18 χαµηλότερη = 879.77 (Υ.Χ.Τ.: 934.80) 866.770000 879.77 993.18 TEVA PHARMACEUTICALS LTD, U.K. Τιµή 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF N 0.660000 0.71 1.02 ανατιµολόγηση. 0.660000 0.71 1.02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500

Διαβάστε περισσότερα

1815501 03 2801815501038 ABBA MED.SHAMP 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE N 5,06 5,45 7,84 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS

1815501 03 2801815501038 ABBA MED.SHAMP 2% W/W FLX180ML D01AC08 KETOCONAZOLE N 5,06 5,45 7,84 FARMELLAS ENTERPRISES LTD, CYPRUS 1567501 01 2801567501010 2-DROP CUT.SOL 12.5%+3.11% FLX10ML D11AF SALICYLIC ACID CAMPHOR N 0,66 0,71 1,02 ΡΕΚΙΤ ΜΠΕΝΚΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΧΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Λίστα Τιµολ. Κατ. Τιµολόγησης EX-FACTORY ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

ΚΑΤΟΧΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Λίστα Τιµολ. Κατ. Τιµολόγησης EX-FACTORY ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ APOTEL EFF.GRAN 1000MG/SACHET BTx20 185411901 SACHETS PARACETAMOL N02BE01 8(3)β - Γνωστή δραστική UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ MHSYFA Περιεκτικότητες- Συσκευασίες (OFF-PATENT πριν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Η ταυτότητα του ΟΑΕΕ Ο ΟΑΕΕ αποτελεί έναν από τους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς της χώρας Εξυπηρετεί: 835.000 άμεσα ασφαλισμένους 320.000 συνταξιούχους με 2.900

Διαβάστε περισσότερα

1 / 171 ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ <<A.G. THERAPY

1 / 171 ALPHA GENERICS THERAPY ΑΕΒΕΦ <<A.G. THERAPY 2409002 01 2802409002016 8 Y LY.PD.INJ 500 IU/VIAL (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML SOLV) B02BD02 HUMAN PLASMA COAGULATION FACTOR VIII 0.55 0.58 0.8 GALENICA ΑΕ 2489003 01 2802489003019 A- CNOTREN

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ G -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ G01A -Αντιλοιμώδη και Αντισηπτικά, εκτός Συνδυασμών με Κορτικοστεροειδή G01AA -Αντιβιοτικά Κολπική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) G01AA10 CLINDAMYCIN PHOSPHATE 2538501 01 CLIMYCEN VAG.CR 2% Φ TUBX40G+7APPLΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ A01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ A01A -Φάρμακα στόματος A01AA -Φάρμακα για την

Διαβάστε περισσότερα

Απουσίαζαν τα τακτικά μέλη κ. Γρηγοριάδης Σταύρος, κ Στεργιούλας Δημήτριος και παραβρέθηκε το αναπληρωματικό Χαριτίδου Αντιγόνη

Απουσίαζαν τα τακτικά μέλη κ. Γρηγοριάδης Σταύρος, κ Στεργιούλας Δημήτριος και παραβρέθηκε το αναπληρωματικό Χαριτίδου Αντιγόνη 1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝIΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα πρακτικού 12 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, βιολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών

ΘΕΜΑ : Αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, βιολογικών προϊόντων και φαρμακευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χολαργός, 6/2/2013 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62, Χολαργός Αριθμ.Πρωτ.: 10072 Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελ. Προϊόντων Τμήμα Γραμματείας & Διοικητικού Ελέγχου Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010»

Θέμα: «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 3816/2010» Αρ. Πρωτ.: 19896 Αθήνα, 07 Ιουνίου 2013 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Τηλ.:210-8110674 Fax: 210-8110694

Διαβάστε περισσότερα