9j αιωνος Pi.Fr.l61j. 2. asbigasa tree, Thphr./7P δε'ξι.09,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9j αιωνος Pi.Fr.l61j. 2. asbigasa tree, Thphr./7P3.1.1. -δε'ξι.09,"

Transcript

1 Ισημψίον U.HAtfd b!4, etc.: in pi., Hp.Aer.11, P].4x.tfoc, Porph.Antr ημερινό9, f!, 6v, equinoctial, ίνατολ)\, 51ισμύ, Arist.7l/<?te.363 a Μ,"r, cf. Str.2.1.n; σκιά Hipparch , cf. Str ; ζφδιον Ptol. Tetr.11; ωραι standard hours (opp. καιρικός, q.v.), each=^:of the νυχθήμερον, Hipparch. r.1, ίο, Ptol.^/m.2.9, Gal , etc.; ir upfol wheat sown at that time, Thphr.CP4 1 r.4; <51 κύκλος celestial equator, knsi.mete.^tfi, Euc.Phaen.p.4M., Plu.2.429f, etc.; 6 I. (sc. κύκλος), Hipparch.i.io.22, Str , etc. ; άψίς Jul.Or.5 168c ; j. χρόνοι time-degrees [each =4 time-minutes] of the equator, Ptol. Aim i<rt\\1ep10v, T0, = aequinoctium, Gloss. ίσήμερος, ov, = aequidialis, ib. Ισημορτεν απέθανε ν, Hsch. Ισηρετμοϊ [Γ], ov, with as many oars as, τινι Έ..ΙΑ242 (lyr.). Ισήρηϊ, ες, = ϊσος, l. ψήφοι Ε./Γ1472, cf. Nic.7Vi.643 [ ϊα ] : c. dat., βαιβοϊσιν ΙσΊιρεες [ΐσ] ib.788. Ισηρι-βμος, ov, poet, for Ισάριθμος. ίσθι, know, imper. of οίο a. II. ϊσθι, be, imper. οϊειμί. Ισθλή, v. Ιξαλη. ϊσθμα, = &σθμα, and ϊσθμαίνω, = ασθμαίνω, PIsch. (also 1σ μ-, Id.). "Ισβμ-ια, ων, τά, ν. ϊσθμιον IV. -ιάζω, attend the Isthmian games. prov., to be unhealthy, Suid., Hsch. II. {'ισθμός 1) drink, Phot. -ιακόξ, ή, 6v, = Ίσθμικός (q.v.): Ισθμιακά, τά, a kind of garlands, Ar.Pr.49x. -ιά9, άδος, pecul. fem. of foreg., νίκα Pi. 1.8(7) 3; αΐ'ι. (T7ro> SoiTh.8.9. II. ή'1. (sc. εορτή) the Isthmian festival, PI.Com.46,10 : pi., αϊ Ίσθμιάδες, = τά, Ισθμια Pi ; a period of two years, between each celebration of the games, Apollod ιαστής, οΰ, 6, spectator of the Isthmian games : Ίσθμιασταί, oi, title of a play by Aeschylus. -ikos, f), iv, of the Isthmus, αγάν, σπονδαί, Str , Paus ϊσβμιον, τό, (Ισθμός) anything belonging to the neck or throat, necklace, Od Ισθμια, τά, pharynx, fauces, Hp.Dent. 21, Nic. ^/.191,615, unless = παρίσ0μ1α. II. neck of a bottle, ϊσθμιον αμφιφορηος Poet.ap.Suid.; big-bellied bottle with a long neck, Cypr. word in Pamphil.ap.Ath.i 1.472ε ; ν.ίσφνιov. 2. curb-stone of a well, Phot., Moer. 3. part of dagger, perh. the guard, Philet.ap.Ath c. III. isthmus, Hsch. IV. Ισθμια {sc. ιερά), τά, the Isthmian games, held on the Isthmus of Corinth, Ar.Pax^g, etc.; '11τθμι' ένίκα Simon.153, cf. 7G ;.. Ισθμια έστεφανώθ ην Simon. 188 ; στέφος ' Ισθμι ελών Id.158. Ίσθμιονίκης [ci], ου, 6, conqueror in the Isthmian games, B.9.26 (also-vikos, 6, Id.1.46): Ίσθμιονΐκαι, 01, title of one book of Pindar's odes, A. D.Synt , etc. ισθμιο9, a, ov, also ος, ov E. Pr.1098 (lyr.) : of or belonging to the 837 ίσοθάνατος OGI\ 75.4 (>' B.C.), etc., Ισ'ι or Ί Hdt.2. :9, OGI61.4 (iii b. c.) ; acc. 10 ' : Isis, Hdt. 11. cc., Call. /.58, Apollod.2.1.3, Plu.2.35!f, POxy (ii A. d.), etc.; Ισιδοί τρίχες, name of a plant, Pl'u d, cf. Plin./ZTVi II. name of a plaster, Gal.i 1.126, III. Pythag. name for the δυάς, Theol.Ar. 12. ίσκαι, ων, ai,fungus growing on oaks and walnut-trees, used as a cautery, Aet.7.91, Paul.Aeg.6.49, Alex.Trall.12. Ισκάνδιον σαλπίγγων, Hseh. ίσκανδοτόν" σαλπιγγωτόν, Id. ίσ κ\09, ό, V. ΰσκλος. icncos κλέπτης, Id. ; cf. κίσκος. ίσκω (A), iterat. pres. of εΐμι, go, ένς κόλεμον Schwyzeri So (Crete). ισ κω (Β), = έίσκω (q.v.), only 3sg. impf. ϊσκε{ν) in early Ep., make like, φωνην ϊσκουσ' αλόχοισιν she made her voice like (the voice of) their wives, Od ; feign, Var/ce ψεύδεα πολλά λίγων έτύμοισιν όμοια II. think like, έμε σοϊ ϊσκοντες thinking me like (i.e. taking me for) you, II.16.41; σε τφ ϊσκοντες H.fgg {είσκ- Aristarch.), 2. guess, imagine, ϊσκεν έκαστοςανήρ Od.22.31; suppose, c. acc. et inf., Simon.130. III. in Alex. Poets, through a misinterpretation of Horn., speak, say, A,R.2.240,al.: 1 sg. ϊσκον Theoc , part, ϊσκων Lyc.574. ϊσμα, ατοϊ, τό, (ϊ α>)foundation, ΐσ μα, ίσμαίνω, V. ϊσθμα. Ισμή, ή, (οίδα, ϊσμεν) knowledge, seat, Lyc.731. Hsch. ίσο-αχθης, is, equal in weight, Nic. Th.44. -βάθη?, 4s, of equal depth, Thphr.CP3.4.2, Heliod.(?)ap.Orib βαρεω, to be of equal weight, τά -βαρέοντα τ φ ύγρψ Archim.P/W/. 1 3, cf. Sch.Il «β^ρήβ ג» of equal weight, Arist.Cae7.273 b 24,308 b 34, Chrysipp.Stoc.2.175, Archim.Fhtit.i.^, Luc.Vit.Auct βάσΐλευ9, έως, &, η, equal to a king, Plu.Alex.^g. -βΐ09, ov, holding office for life, γραμματεύς IGRom (Belevi). -βοι.ο9, ov, (/3021) worth an ox, Hsch. s.v. αντίβοιος. II. Ισόβοιον, τιί, a poppy-like flower, Id. Ισοβόλων* Ισοστασίων, Hsch., Phot. Ισ ό- γαιο9, ov, of equal height in relation to the land, θάλασσαι Luc. Ner.5 : Att. -γεα>9, even with the ground, τεμνειν Ισόγεων Thphr.CP : written -γειω9, 7G (iv B.C.). ιςτογκος [Ϊ], ov, equal in bulk, Archim.Fluit. τ.7, 3.4. ίσο-γλώχΐν, tvos, <5. ή, equiangular, Nonn.Z) γονία, ή, equality of birth, P\.Mx.2^gz., D.C γραφ05 or -γράφοξ, ov, writing like : metaph., I. τέττιζιν musicals the cicada, of Plato, Timo30.2 (s.v.l.): -γραφή, ή, name ofa work by Antisthenes, D.L. 6.15: -γραφον, τό, copy, Men.Prot.p.24D. (pi.). -γώνιο«, ov, equiangular, τετράγωνα Arist.Metaph.10c : 4 h 2, cf. Plu.2.427a, etc.; πεντάγωνον Gal δαίμων, ov, gen. ονος, godlike, A.P^S.634 (lyr.), Ariphron 1.4, Hierocl. «ic^4p-425 Μ. II. equal in fortune or happiness, l. βασιλεϋσι Pi.N δαίτη9, ου, 6, (δαίω) dividing equally, giving to all alike, epith. of Dionysus and Pluto, Plu a, Luc.Ep.Sat.32 ; of Pluto, Hsch. {Ισοδέτης cod.). II. Subst., Isthmus, Isthmian, Ποτειδαν Pi ; χθιίν S.O7940. Ισθμοειδή9, ές, like an isthmus, αϋχην Peripl. M.Eux.cfi. Ίσθμ-άθεν, Ad v. from the Isthmus, APc>.1j88 (Ale.). -661, Adv. on the Isthmus, ib (Phil.). -01, loc. οΐ'ισθμός 11.2, Ar.Pr. J4D : usu. on the Isthmus, at the Isthmian games, IGi''.*]*], Pi. name of a δαίμων, Hyp.Pr δάμιοργό9, 6, (f ισο- lapis) enjoying , Lys.19.63, Timocr.i.io ; also iv Ισθμοί Simon. 125 cod. the privileges of α δαμι οργός (cf. δημιουργός), at Elis, Schwyzer [>0-/G1 2.77,829; Ίθμο:5Ι&36Λ (Delph., iv B. c.),but Ισθμοί ib. Β (Olymp.). -δενδροβ, ov, equal to that of a tree, Ισοδένδρου.. (Olymp., ν B.C.) ; cf.'i<r^tis.] -as, οΰ, ό (η luscr.delos 9j αιωνος Pi.Fr.l61j. 2. asbigasa tree, Thphr./7P δε'ξι.09, 34(iii B. c.), buti , and v. infr. π), neck, narrow passage, esp. ov, ambidextrous, Philostr.Crym.41. -δίαι/ros [ϊ], ov, living on of the body, neck, Emp. loo. 19; I. καϊ opos τη5 τε κεφαλής καΐ του στήfespl.7v.69e: an equal footing, πρός τίνα with one, Til.1.6; τινι Luc.Bis Acc. metaph., βίου βραγύν Ισθμόν S.Fr.$68(lyr.) διάσ τατ09, ov, equal in dimension, of the surfaces of a cube, pharynx, fauces, Gal. 18(2).961, Aret.S^1.6.. II neck of land, ( 4. Nicom cf. Iamb. innic.p.g^, P., Eust.ad D.P.2. -δομο9, between two seas, isthmus, 61. της Χερσονήσου Hdt ; of Athos, ov, of walls, built in equal courses, Vitr.2.8.6, Ρ1ίη.//Λ Γ :> δοξο9, Id.7.22 ; Κιμμερικός A.Pr.729 ; 6 l. της Παλλήνης Th.t.56 ; & Αεν- ov, gloss on Ισοκλεής, Hsch., Phot., Suid. -SovKos, ov, like ca5ίων I Id Ισθμός (also Ίθμό«SIG^ (Delph., iii a slave, Sch.A.CA.135. Arist.Pr. -δρομε'ω, keep pace with, τινι B.C.), cf. foreg.) ό (η in Pi., as ,8.48), the Isthmus of Corinth, 9!3 a 38 ; ΐσοδρομεΰσα χελιδόσι (Ion. part.) Nic.Pr Hdt.8.40, etc.; Ίσθμοΰ δειράς, αίιχήν Ίσθμοΰ, Pi./.l.g, Β.2.7; dat. metaph., concur with, τοις οϋρανίοις εργοις Longin.15.4: abs., to be 'Ισβμφ prob. f.l. for Ισθμοί (q.v.) in Th.5.18, AP 13.15; but εν concurrent, Arist.G^727 1) 10. -δρομο9, ov, keeping pace with, τινι Ίσ^ correctly in Hdt.9.27, narrow ridge, of the Caucasus, Pl.7V.3Sd, Ti.L0cr.96e, Ph ; τίνος Arist.M«.399 a 8 : abs., I. betweencaspian andeuxine, Arist.iW«.393 l> 25, D.P ofthe,u^kos a course of equal length, ^P7.212 (Mnasalc.). II. η Ισοδρόμη sea,strait, narrow channel,inscr.delosw..מ«. cc.,app.//«34 (Perh.fr. Κήτηρ, i. e. Cybele, Str είμι iibo), cf. %a, είσ-ίθμη, and the spellings Ίθμός (supr.), Ίθμο-νίκα Ισοδΐναμ-εω, have equal power, rb ψεΐδοί l. πρ}ις τήν αλήθειαν /G4.951.IO.) -ώδη9, εϊ, = ΐο-β,αοειδήϊ, Th.7.26: Sup.,Scymn.926. PIb ; to be equivalent to, τινι Stoic.3.9, Ph.2.291, etc.; άλλήλοις γνώσιν, Hsch. Arr.Epict ; esp. in meaning, A.D.P;0«.41.15,al.: Math., Ισ-ϊακό5 [ϊ], ή, όν, of or for Isis, σύνοδος IGRom (Philae, Pto\.Alm.2^ : abs., Chrysipp SV0?ir.2.83, LxxSi'.P^0/.13 ; of sounds c.): Subst.-K09, b,priest ofisis, Dsc. 3.23, Plu b..י 8 -ιασταί, in speech, Phld.P0.//«r<r.994i r r.2 2 ; of drugs, etc., possess the same 01, guild of worshippers of Isis, at Rhodes, /&12(1).I57,165(1 properties, Dsc. [.70, 5.75 : Astrol., to be equipollent, Ptol. Tetr.^6, B.C.). -ΐδεϊον, τά, temple of Isis, RousselCultesF.gyptiens223 Vett.Val ία, η, equal force or power, Ti.L0cr.95b, 2. (Delos, ii B.C.), Sammelb.3926 (Ptolemais Hermiu, i B.C.) : also equivalencein meaning, A.D.Conj Astrol.. equipollence, Ίσιίΐον, τό, SIG 2^ (Delos, Ptol. Tetr. 132, Vett.Val , ov, equal in force ox power, ii B. c.) ; pi. Είσιεΐα, τά, festival of Alex.Aphr.Pr ; of drugs, Paul.Aeg ; equivalent in meaning, I, PCair.Zen.i^4 {iii B.C.): later Ίσειον, τό, iemple of I., Plu.2. Men.Prot.p.24 D.: generally, equivalent, c. dat., Lxx4.Λ/ D.S.I.^,87. 2 a> prob. in A Pi r.212 (Lucill, pi.); pi. Ίσεΐα, τά, festival of I., Adv. -μως, ϊχειν Eust.72.33, cf. Gal. 18(2) 483 Ισίκιάριος [ϊσ], δ, sausage-maker, PStrassb. 46 (via. D.). ίσο-ελκής, is, equal in weight, Nic. 77;.41, v. 1. ib.44. -eiriirc- Ισΐκιομάγειρο9,[ to ] ό, = foreg., Wien.Stud (vi A.D.). 809, equal in plane surface, lamb. HNic.p.93 : P. - τηρ09, ov, Ισίκιον [to1,[ τό, ΟΓΪσΐκοβ, ό, a dish of mince-meat (formed from equalinyears, Nonn. > [7]., 9 (, ί ' > = foreg., gloss on Lat. insicium acc. to Macr.Sa^.7.8.1), Ath.9.376b, POxy. 1730(iv ο'ιίτΐας, Apollon.Z.^., Sch.U.Ory II. Ισοετίς,τΑ, = adζωοντ)) μικράν,p\m.hn2 ζ. lfto. -ευρής, άς, equal in breadth, Phot. a.d.) : also ϊσικος, 6, Alex.Aphr.Pr.1.22, Alex.Trail.P^r.i: pi., Olymp. in Grg.p. 360 J. ϊσοζϋγ-εω, make equal in weight, Nic. 7Ά ή9, es, evenly Ϊσινδίη καθίνη, Hsch. balanced, equal, APio (Theaet.). - os, ov, Gramm.', of the ίσιο», τό, purgative bark, Aet same number and person, βημα A.D.Pron.6g.8. II. gloss on Ίσιονόμο9, <5, warden of the temple of Isis, PCair.Zen (111 άντίζυγα, Hsch. c.), BGUgg^ (ii B.C.). ισο-θάνατοϊ [βδ], ov, like death, S.Pr.359; άρρωατία PHaw.65.., Ι<9 V, voc. τ 1σιν UPZ81H 19 (ii B. c.), gen. Ισιδος BGi/gqzii 10 19; κίνδυνος Vett.Val ϊ censured by Poll Θ609, 'B-c.), Plu f, etc.; Ion. and later Ισιος Hdt.2.41, PPetr. 3 ov, equal to the gods, godlike, of heroes, l. φύς , Od.1.324, A. Ρ 216 (iii B. c.), etc. (written r E010 gךschιvyzer4 (vb.c.)), dat.'!»^! Pers.80 (lyr.) ; Δαρείος ib.857 (lyr.); oil. S.Ant.Stf (anap.); γένος

2 Ισόθι 838 ισοπολιτεία Ε.Λ4626, cf. PI.Phdr.255a, Isoc.2.5, etc.; lητpbς φιλόσοφος I. Hp. Decent.5: Com., νομίσαι τ' Ισόθεον την έγχελυν Antiph of things, ί. τυραννίς Ε. 7"r.I169; δόξα Isoc.5.145» είσοδος Epicur. Fr. 165; τιμαί Μ en.21/0«. 3 78, Plb.io ,7G5(2).43 2 *4 (Megalop.); χάριτες OG/666.2r (Egypt, i A. D.) ; freq. of medicines or remedies, Gal.13.65,279, Aet.7.11 : neut. -660vas Adv., PMag.Par [ϊσin Horn. andtrag. (always lyr.); hyperaeol. Ισσο-Schwyzer64J.1 ζ (Cyme, i A. D.).] -θεάω,make equal to the gods, in Pass., Aesop ίσάθι, Arc. Adv. within, i. πλέθρω S/G (Tegea, ivb.c.). Ισό-θροο?, ov, sounding like,, Ηχώ Nonn.D θϋμο?, ov, equal in spirit, Sch.II καινός, ov, as good as new, Hsch. s. v. αντίκαινον. -κάμττανος, ov, equal in weight, Sch.Od ; cf. κάμπανος. -καττΐτώλιοϊ, ov, ranking with the K07. r1- τώλια, άγων BGUio^. 16 (iii A. D.). -κατάληκτο?, ov, ending alike, Eust : -ληκτα, τά, Gell κε'χευθος, ov, walking alike, keeping up with, Nonn.P [ϊ], -κε'φαλος, ov, like-headed, dub. in Ibyc.16. -κίνδυνος, ov,facing equal risks, Th. 6.34; τισί D.C.4I.55. -κιννάμωμος [a], ov, like cinnamon, of cassia (prob. = &χυ, q.v.), Plin.//A/ κλεής, ές, equal in glory, Hsch., Phot. -κληρονόμος, ov, inheriting equally, Sch. Hermog. in Rh W. -κλήρος, ov, equal in property, Plu. Lyc.8. -κχϊνής, ές, evenly balanced, Arist.il/M.400 l '28. -κνημος, ov, with the legs on a level, Erot. -κοίλος, ov, with equal cavities, αυλός Plu a, The0Sm.p.60H. (pi.). -κόρϋφος, ov, equally high or eminent, πόλεις D.H.3.9. κράης, ές, equally mixed, prob. 1. (for -κρατεί) Hp.Morb κραιρος, ov, with equal horns, Nonn.Z> κράς, δ, ή, = 'ισοκραής, Hdn.Gr.i κράτεια [κρά], ή, = ισοκρατία, equilibrium, equivalence, Gal. Hist.Phil Ίσοκράτειος [a], ov, of Isocratcs, λόγοι Phld.P^.t. 100S.; αγωγή D.H./50C.20 : also Ίσοκρατικός, ή, όν, Id. Velt.Cens.3.3 : -κοί, oi, followers of I.,. Phld.P/1.148 S. ίσ οκρατ-ε'ω, to be of equal force, S.E. M rjs, ές, of equal power, possessing equal rights with others, ίσοκρατέες..ai γυναίκες τοΐσι ανδράσι Hdt.4.26 ; I. καϊ δμότιμοι Plu.2.827b : generally, evenly balanced, ή 'ισημερία εστί χειμίον κα\ θέρος Ισοκρατής Arist.Pr.942 b 37 > 1. οίνος half-and-half, Hp.Morb.2.42 (nisi leg. Ισοκραής); έκ της αμφο'ιν -οΰς μίξεως Gal.6.528; ί. κράσεις normal temperaments, Ruf.ap. Orib Adv. -τως, απομάχεσθαι Ph ; with even balance, Zeno Stoic. 1.27, Iamb, in Nic.p. 79 P. -ία, ή, equality of strength or power, Ti. Locr.95c. 2. = Ισονομία, equality of rights, republic, opp. τυραννίς, Hdt.5.92.a'(pi.). 'ισ ό-κρατος, ον, = ισοκραής, Praxag.ap.Ruf.O«om κρΐθος, ov, equal to barley in price, Plb κτϊτος, ov, (κτίζω) made alike, Hsch., Phot. -κτυιτος, ov, sounding like, τινι Nonn.P κνκλος, ov, equally round, Phil0x κωλία, ή, equality of 'members or clauses, Hermog./t/. 1.12(pl.). -κώλος, ov, of equal members or clauses, Arist. Top.148^^ ; τ b I. a sentence consisting of equal members, Demetr.P/or.25, Plu.2.350e : in pi., D.S , Ath.5.187c. 2. formed of an equal number of strands, χορδαί Nicom.Harm.6. -λαχής, ές, = 'ισόμοιρος, cj. in Philol. 6. -λεκτοι versus, antithetically composed, Diom.p.498 Κ. -λεχης, ές, with the same bed, ApaWon. f ex.horn. -λογε'ω, speak freely with, τινι.ךsch.ε.hipp.02 -λογία, ή, = 'ισηγορία, Plb ; λογίαν εχειν πρός τινα Id II. in pi., counterbalancing arguments, S.Ε.Μ λόγχητος, ov, =<5 τά ίσα λαχών(οί. λόγχη), dub. in IGg(1).^og (Thronium). ίσ-ολνμίγίος, ov, like those rendered to the Olympians, τιμαί Ph , cf II. ranking with the Olympic games, [άγων] γυμνικός S/GC30.13 (Delph., ii B.C.), cf. /G12(7) (Nicuria), etc. Ισό-λϊρος, ov, like the lyre, Sch.S. 7V μάτωρ [a], Dor. for -μητωρ, δ, ή, like one's mother or dam, a/wy Theoc.8.14; said to be Cret. by Hsch. -μαχος, ov, equalin thefight, D.H.3.52 ; αρετή, κίνδυνος, D.S ,17.83 : τισι Ant.Lib μεγε'θης, ες, equal in size, X.CyM.5.29, Plb , Phld.ii/0ri.3, Herod.Med.ap. Orib : c. dat., κύστις'ι. ληκύθφ Aen.Tact ; i. γι! Ju\.Gal. 135c. Adv. θως Aristid.Quint με'ρεια, ή, equality, 4ξ -μεριάς Sammelb (vi A. D.). -μερής, ές, equally divided, δόσεις BGU (1 B.C.); of equal length, ib (11 A. D.): generally, equal, κέρδος Just.lVov.gf.l. -με'τρητος, ov, of equal measure ox weight, εικων Pl.PWr.235d, Plu.So/25 ; τινι D.C.59.II, cf. Max.Tyr μετρία, ή, equality of measure, Arist.Pr μίτρος, ον, = 1σομέτρητος, Ephipp.14.9, Palaeph.30 ; λίθοι, prob. in /G ; σφηνίσκος Sever.ap.Aet.7.92 : c. dat., 1. ttj προτέρα δούναι προίκα Just..ךNov.9 ζ ; of equal perimeter, περί l. σχημάτων, title of work by Zenodorus ; in the same latitude, Nech.in Cat.Cod.Astr : Subst., ϊσόμετρον, τό, life-size statue, rivos BCH (Delos, iv B. c.). -μετωιτος, ov, with equal forehead or front, X.//G μήκης, ες, equal in length, Arist.//^i506 b 14; ττι'αττικτι Str.9.2.1; of numbers, having a common factor, PI. P. 546c. -μΐλήσιος, a, ov, of Milesian fashion, ίμάτιον D.S ίσομοιρ-ε'ω, have an equal share, Th.6.39, X.Cyr ; τίνος of a thing, D.48.19; τινός πρός T1vaTh.6.16; πρbς αλλήλους Isoc.5. 39; τινός τινι Is.1.2, D.H II. Astrol., occupy the same degree, Cat.Cod.Astr.$(1).21g. -Ca, Ion. -ίη, ή, equal share, κακο'ισιν εσθλους ισομοιρίαν [- ϊο ] εχειν Sol. a p. Arist. 12.3; τίνος inathing, Th ='ισονομία, Nymphod.21, D.C equability, of climate, Hp.Aer.12 ; των κράσεων Gal Astrol., equivalence of degree, Vett.Val ικ'ός, ή, όν, of equivalent positions, κανονογραφία1ά.3?!6.11! S «ov, Cret. furfi- Leg.Gort , GD/4974 (Gort.) : (μοίρα.) sharing equally or alike, c. gen. rei, πάντων X.Cyr , etc.; των άλλων i. <ττω S/G ο (Halic., iv Β. c.); 77)5 Ισόμοιρ' αήρ air that sharest earth equally [with light], S. /.S7(anap.): c. dat., τιμοΰς Ισόμοιρον έθηκεν ταν δμόλεκτρον ηρωσιν IG\2(3) ז (Melos); Ισόμοιρον, τό, equal portion, Nic : abs., Ισόμοιρα.,.εν τφ κόσμφ φως καϊ σκότος D.L Adv. זρω - Eust equivalent, corresponding, c. dat., κί βισιν, βάκτρφ αρπην Ισόμοιρον AJAg.320(Sin0pe). 3. Astrol., occupying the same degree, αί κατ' 'ισόμοιρον στάσεις Vett.Val.70.31, cf. Man.4.194: την Άφροδίτην ισόμοιρον ο ίσα ν ήλίφ Proc\.Hyp.1,21. Adv. -ρως Cat.Cod.Astr.5(1).219. ϊσόμορος, ον, = Ισόμοιρος, used by Poseidon of himself in relation to Zeus, Il : generally,/;'^, T!v1.<4P6.2c6(Antip.Sid.); ΐσόμορον,τό,equal portion, Nic. 77;. 105, Androm.ap. Gal [ϊσ-ll.cc.] ίσόνειρος, ov, dream-like, empty, A./V.549(lyr.) [perh. ϊ]. ίσό-νεκνς, υος, δ, η, dying equally or alike, E.Or. 200 (lyr.), ubi v, Sch. -νε'μεος, ov, ranking with the Nemeangames, iyiiv 5/ , al. (Delph., iii B.C.), /G (prob.) : also -νεμειος KU (Delph., iii B.C.). Ισονομ-ε'ομαι, Pass., have equal rights, μετά τίνος Th (a, Ion. -ίη, ή, equal distribution, equilibrium, balance, δυνάμεων Alemaeon4, cf. Ti.L0cr.99b, Epicur.Fr.352. XI. equality of political rights, Hdt.3.80,142 ; I. ποιεΐν Id.5.37 ; opp. δυναστεία, Th.4.78; 1. πολιτική Id.3.82 ; I. ίν γυναιξί πρίis Άνδρας καϊ ανδράσι πράς γυναίκας Pl.Ti.563b. ικός, ή, όν, devoted to equality, άνήρ. e ib561-05, ο ν, where all have equal rights, 'ισονόμους τ' 'Αθήνας εποιησά την Scol. 12 ; ολιγαρχία I. Th.3.62 ; δίκαιος καϊ 1. πολιτεία Pl.Ep.1,26d ; ένίσονόμφ πολιτεύειν App.PCl.15 ; ζψον I. θεω M.Ant.8.2 ; Γαλατία 'ι. enjoying full citizen rights, of Gallia Cisalpina, Nic.Dam J. II. χαλκός I. copper at par (24 obols = I stater), opp. χαλκίς 01 διαλλαγή (copper at a discount), UPZ112v1g (iib.c.), PTeb.gg.j.(}iB.c.), PPifr.3p.193,al. (iib.c.). Ισονυκτιον, τό, equinox, Gloss.: Adj. -κΰκτιος, OV, equinoctial, Gal ίσ-οξ, d, a fish, Hsch. (Celtic word, cf. Welsh ehawc, eog 'salmon', Lat. esox.) ΐσό-ξύλος, ov, likewood, Hsch. s. v. οξυλον. -ογκος, ov, of equal bulk or volume, Simp.inCael.6g1.in Pli irais, 6,ή, like a child, as of a child, 'ισχύς A.Ag. 75 (lyr.). -ττάλαιστο? [β], ov, a span long, AP6.28y (Antip.). [ϊ..ά] -παλής, β, equal in the struggle, well-matched, μαχόμενων..καϊ γενομένων Ισοπαλέων Hdt. 1.82, cf ; evenly balanced, μάχη Ctes.Pr generally, equivalent, equal, ι. πάντη Parm.8.44 ; I. κίνδυνοι Th ; τλήθει I. τισί Id.4.94 ; ούτι ίίιριφος l. τοι Theoc.5.30 i. ηματι νύξ APg , cf. Orph.Arg Adv. -λως Sch.Arat.364. =, 01 -ιταλός, foreg., Luc.TVau.36, D.C.40.42, Poll.3.149,5.157, Hsch.; prob. in Ibyc. 14, X.Ages τταχης, ές, of equal or even thickness or density, Arist.HA^2'/ i 'j, Thphr.HP3.5.6, Dsc.5.90, Gal , Nicom.Harm.6 : late nom. sg. - π-αχ-υς Herod.Med.ap.Orib codd. -ιτίδήϊ, ές, = ισόπεδος, Gloss. -ιτεδον, τό, level ground, a flat, II , X. Cyr ; φυλάττειν έπϊ τοΰ ίσοπέδου εαυτήν Luc.Im.21. -ττεδος, ov, of even surface, level, εξ l. χωρίου Hp.KClI, cf. Luc.Hipp.4 ; I. τφ δέρματι Gal.IO.IOI1; l. χρώματα flat in appearance, opp. κο'ιλα, Alex.Aphr.Pr c. dat., level or even with, χουν ποιέων τη άλλη γι! Ισόπεδον. I,cf Hdt.420 D.S ! Plu.Num. 10., ιτε'λεθρος - ov, of the same number ofπλέθρα, Hsch. -πενθής, ές, in equal distress, Sch.Α.Ρκ πέραcttos or -ττί'ρατος, ov,equally bounded, Sch.Od περίμετρος, ov, of equal perimeter, He.ro, /. Damian.O/3 Def.82, Procl.i» Τί.2ηι D., al., ιτετρος - ov, gloss on αντίπετρος, Sch.S.OC192. -ιτηχυς, υ, oftlielengthofa cubit, Philostr.Gyw. 12,0 pp.// *λαα-το!, ov, gloss on αντίπλαστος, Hsch. -πλάτης, ές, equal in breadth, Arist.O«: a 33, Archimel.ap.Ath.5.209c ; Άρτος I. Hippoloch.ap. Ath.4.128d(-n^aTus codd.): c. dat., i. τφ τείχει Th ιτλάτων, ωνος, δ, a second Plato, Λ Pi [ί..α], ττλευρος - ov, with equal sides, πλαίσιον. Ά.Αη , etc.: freq. in Geom., equilateral, τρίγωνοι/pi. 7«'.54a,e; ε'πίπεδον ib.jje; τετράγωνονplb Π. of numbers, square, opp. έτερομήκης, Pl.Tht.148a, Arist.^Po,73*40. Adv. -πλεύρως Nicom.^r III. Rhet., of periods, Hermog. Inv ττλη-γής, ές, struck in the same way, χορδή Porph.1«Harm.P.296W. -ιτληθής, ές, equal in number or quantity, yiip Hp.Morb. 2.4 ; ιππείς X.Ages.2.9: Math., equal in number, Euc.12. 4, al.; σχήματατας πλευράς l. έχοντα Papp : c. dat., τινι to a person or thing, Th.6.37, D.C ; I. βαλάσση ποταμοί Poll Adv. -θώς Euc ^τληθοιτλευρος, ov,having unequal nuwi ber of sides, ευθύγραμμα, σχήματα, Anon.Geom.1nPapp.I142.2l. ίσοττολΐτ-εία, ή, equality of civic rights, Arist.Pr.575 > S Tinte^t0 individuals, /G (Oropus, iii B.C.), 5(2).ll (Tegea, iii B.C.), etc.; or to communities, S/G (Phigalea, iii B.C.), Pib > D.S , etc. 2. esp. reciprocity of such rights (guaranteed by treaty between two states), GP/5040 (Crete), OG/265 (Pergam., iii B.C.), etc.; Αεβαδεΰσίν 4στιν I. πpbςάpκάδaς P\u.2.^00b. <» י ου, δ, enjoying equal political rights, τινας τ07ς Μακεδόσιν ποιήσα! / J A f , cf. Lxx3A/a.2.30, GP/ (Crete), Inscr.Magn ' al., /PPi enjoying reciprocity of rights, of the citizens of Roman municipia, D.H.8.76 : fem. -itoxitis, ίτιδος, of cities enjoying such rights, ai l. πόλεις, = municipia, App.2JCl.I0. 3. equitable citizen, POxy (iii/iv A. D.).

3 Ισοπραξία 839 ίσοσώματος Uro-ιτραξία,ή, a faring equally, like condition, Eust ττρεσβνς, υ, like an old man, A.Ag.jS (anap.). -π-ροικον, τό, wedding- of an army, Χ.Λη (but ev ίσω προσιέναι to advance with even παρονσι Id,I.IJ2. III. of ground, even, flat, εις Tb t καταβαίνειν, gift of bridegroom to bride, CPP 3 oii 10 (vi A. D.), etc. 2. as good step, ib ) ; λέονσιν els rb 1. καθιστάμενοι μάχεσθαι, opp. μετά CIS given away, Hsch. s. v. αντίπροικα., π ρ<5 ενος - ov, (f ίσο- lapis) πλεονεξίας αγωνίζεσθat, oneven terms, Id.Cyr.l.6.28 ; ϊ. τοίχος, opp. enjoying the privileges ofα πρόξενος, Schwyzer (Olymp.). -τττερος, ov, gloss on άπτερος, Sch.A.Ag.2y6 : also ίσόπτεροι" 'ισότιμοι, voc.) : but also, 1. neut. sg. and pi. from Horn, downwds. (v. sub κεκλικώς, perpendicular, Phlp. in AP0.2.2J. IV. Adv. Ισως (v. sub Hsch. init.), ίσον..απήχθετο κηρϊ μελαίνη even as Death, II ; Ισον έμοϊ tcro-ΐγτυχής, ές, with similar folds, χιτώνων /G2 2.T518.82,84. βασίλευε be king like me, ; Ισον γάρ σε θεφ τίσουσιν 'Αχαιοί ib. -Ίττωτος, ov, (πτώσις) with like cases, A.O.Pron.go.6. -7Γ υβ1.0ς 603; ίσον εμή κεφαλή 18.82; rbv..ίσα θεφ..εισορόωσιν Od ; ranking with the Pythian games, άγών S/G402.24(Delph., iii, 01 [0], Ισα φίλοισι ז τεκεσσι c f , זOd.1.432, etc.: later abs., alike, δείλαιε του νου ttjs τε συμφοράς Ίσον S.OP1 347 ; τήν 'Χάμον B.C.), prob. in IG ; στέφανος 5/G557.29(Magn. Mae.); Uph. Αύγουστε?«I IGRom (Thyatira). -ττυκνος, ov, equally καϊ Ηρακλέας στήλας ϊσον άπέχειν Hdt : c. dat., ίσον ναοΐς θεών condensed (by tension), χορδή. W Porph.inHarm.p.2g6 (comment ~E.Hel.801; Ίσον άπεσμεν τφ πριν equally as before, Id.Hipp.302 (v. 1. on πυκνοτέρας in Ptol.Harm. 1.8)., τυργος 7 - ov, gloss on αντίπύργος, Hsch. -ττΐρον, τό, fumitory, Fumaria capreolata. Dsc. των πριν); ϊσα tois πάνυ D.C.Pr.70.6 ; ίσα και.. like as, as if, S. Ο (lyr.), E.P/.994 (anap.),th.3.14; Ισον ως.. Ε.Ion 1363 ; &σπερ 4.120, Plin./PV27.g4, Gal ιτϋρος, ov, reckoned as of.. S.P/.532 ; 'ώστε.. E.Or.882 ; ό τε.. Id.HF66j(lyr.); οσονπερ.. equal value with wheat, λωτός, κρότων. PLond.ined ρρεττής, D with Preps.: a7ri>t7js ϊσης equally, Th.1.15 ; όά 7τϊ>τί)5 is, Ισόρροπος, Nic. Th.646, Poet.deHerb.g8. ϊ. εχθρός Id.3.40; άπ' Ίσης είναι D.14.6 ; αφ' 'ίσου SIG (Teos, Ισορροπ-έω, to be equally balanced, in equipoise, PI. Ti.5 2e, Lg. 733c, iii B.C.); 81' Ίσου D.C.43-37! at equal distance, Pl.P.617b: also 794ε; τινι with.., Plb.l.lI.I. -ησις, εως, ή, equipoise, equilibriunt, HeroSpir ία, ή, equipoise, equilibrium, PI.Phd. in Math., ex aequali, of proportions, Euc.5 >«/.17, al.; 51' i. iv τεταραγμένη αναλογία ex aequali in disturbed proportion, Archim. 109a: metaph., I. τοΰχρόνου Agath ικά, τά, title of work Sph.Cyl.2.4,al., Papp.932.Il ; εν ϊσω equally, Th.2.53,4.65 ; iv ϊσφ on equilibrium by Archimedes. -ος, ov, (βοπή) in equipoise, of έστί it matters not, E.I A1199; iv ϊσφ [ε'στί] καϊ ει.. Th.2.60 ; εν τφ the balance, P\.Phd.10ga,Plt. 270a (Sup.), etc.; τάλαντα βρίσας ουκ ϊσφεΐναι Id.4.10 ; εξ ϊσ-ης Pl.Z.^861. a : more freq. εξ Ίσου Hdt.7.135, ίσορρόπιρ τύχη A.Pers.346! Ισορρόπου του πήχεως (sc. του ζυγοΰ) γινομενού 7G2 q.ioi generally, well-balanced, well-matched, S.O7563, etc.; 4ξϊ. τινι Id.ΑηΙ.ξιό,644, Antiphog.i, Pl.Grg-.gifa; evenly, ευθεία γραμμή εστίν'ήτις εξ'ί. τοις εφ' εαυτής σημείοις κείται Euc. ί. ams έαντφ of a man with his legs of the same length, Hp.Fract.1g ; idef. 4; εξ ϊ. καϊ.. S.OC254 > Id.O 7'61 ; οί εξ ϊ. persons of of a nose, flattened, but not awry, Id.Art.zT', of a bone, cylindrical, ib. equal station, Pl.Tlg-.777d, cf. gigd ; δ ίξϊ. κίνδυνος Plb ; εκ του 34; δέρμα 'ι., opp. περιρρεπής, ib.50 ; I. άγών evenly balanced, E.Supp. ϊ. γίγνεσθαι τινι Th.2.3 ; τοις εκ τον Ισου ήμ,ΐν ουσι X.Hier.8.% ; εξ Ίσου 706; μάχη Th ; δυνάμεις Pl.7Y.52e; βίος. Id./, 7330 ; τιμή τισϊτής πολιτείας μεταδιδόναι Lys.25-3 > έκ % μάχεσθαι to be evenly kxist.en1164 b 4 : C. dat., τό γένος Tb 'ATTtKbv '1 τφ εωυτων!& γίνοιτο matched, X.//G ; εξ ϊ. πολεμεΐν D.8-47 > κατά μήνα τί> αίρουν εξ would become a matchfor their own, Hdt.5.91; 'ι. 'Ρωμαίοις Hdn.6. ϊ. the sum due in equal monthly instalments,pamh.2.g2.14, etc.; iv 1 7.8; I. καταστήναί τινι /PP1 s.4o.18(01bia, ii A. D.); ί. δ λόγος των or in' 'ίσης, ε'ττ! ϊ. διαφέρειν Tbv πόλεμον Hdt.1.74 ', τοΰτο επ'ϊσης έχει epywv in precise equipoise with.., Th.2.42 ; ϊ. πρόςτι Hdn Id.7.50, cf. S.El (lyr.), etc.; 6V Ίσου Plb ; έπ'ΐσον Id. of equal weight, χρυσίον Inscr.Delos 313 a -45 (iii B.C.,-opo-). II , cf. D0cum,ap.D , Phld./r.p.21 W.; έπϊ ίσα μάχη τέτατο Adv. -ίπας, άφιέναι Hp.^ri.43 ; πορεύεσθαι Pl.PWr.247b ; αγωνί- Il j cf. κατάϊσα μάχην ετάνυσσε י, κατ' ίσον Dsc , (τασθαι D.C.41.61: neut. pi. Ισόρροπα as Adv., Tim.P«rs.47. Gal.iZPl.19; μετ' ίσου equally, Demetr.Lac.Herc V. Ισ-όρ-υθμος, ov, perh. of like form, Pi.Pae.Fr.go. Comp. 'ισαίτερος E.Supp Th.8.89, :ך. X.HG1.14 Sup. ισότατος ϊσος, η, ov, Ep. Ισος and εϊσος (v. infr.) ; Cret., Arc. f La-fog GDI Timo68 ; ίσαίτατος Ph Adv. ως ισαίτατα. Pl. g744 c > but ,4982.2, Schwyzer665, cf. γισγόν Ισον, Hsch.; later ισος ίσότατα SIG (Dyme). [J in early Ep. (exc. Hes.0/1.752), cf. ךSchwyzer1\08 ) (Ephesus, iv b. C.), Tab. Heracl , etc.: equal Sol.24.1:?first in Thgn.678, Sapph.2.1 (but ίσος Ead.gr s. v.l.), B. insize, strength, or number, c. dat., κύματα Ισα ορεσσιν Od , etc.; 5.46(but ίσον 1.62,Pr.2.2), and always in Pi. (exc. in compd. Ίσοδαίμων) and Trag. (A.Pr.216 is dub. I.) exc. in compd. ϊσό-θεος (q.v.); freq. of appearance, like, ίσος ίνανδφ ; ΐσος^Αρενι Sapph.91 (dub.); ίσος θεοίσιν Ead.2. ι: freq. abs., Ίσην,.βίην καϊ κΰδος ך. II.205 '! dub. in Ισ-όνειρος. Both quantities are found in later poetry, sts. laov Qupbv εχε iv to be oi like mind, , : neut. as Adv., Ισον in same line, εχοισαν Ίσον κάτω, ίσον άνωθεν Theoc.8.19 ; πρέσβυν Ιμ,οΙφρονέονσα 15-5, θεοίσινϊσ' έθελε φρονέειν 5-44 I! c f 21 Z^S! etc.; ίσον κούροις, Ίσον άδόντα κάραις API ] foos τινϊ Tb μέγαθος, υψος, Hdt.2.32,124 ; Tb μήκος, Tb πλάτος, X.An ; αριθμόν E.Supp.662 ; ϊσα Tbv a. PI.P.44IC ; ποτήν ίσον equal Ισοσθε'ν-εια, ή, equipollence, [των αισθήσεων] Epicur.Pr.36, cf. inflight of song, Alex.Aet.5.5 ; ίσον, τό, copy of a document, PLond. Chrysipp SY0i'<T.2.37, S.E.P.1.8, D.L έω, possess equal (iia. D.), etc.: with dat. pers. in place of an object of comparison, ού μεν σοι ποτε ίσον εχω γέρας (i.e. τφ σφ γέραί) ; force, [κινήσεων] κατ' Ίσον άμφοιν σθενουσών Ga\.UP1.1g ; of arguments, D.L.9-73 i 1 be equal in strength, of military forces, Ascl. τοΐιτδ' Ίσας ναΰς (i.e. ταις τωνδε) E.IA262(lyr.); ίσα τοίςνΰν στρατηγοίίάγάβ' ε'φγασμένους D.13.21: folld. by a relative word, εμοϊ'ίσον.., Tact.3.2,4. -ής, ές, equal in force or power, πενίαν 'ι. πλούτφ ποιείν Democr. 284 ; αδάμαντος I. diop Opp.// ; μύες τήν ρώμ-ην 1. 'όσονπερ ϋμ7ν the same to me as to you, Ar.Ec. 173; τά εκεί Gal.fP7.14 Ίσα, ίίσπερ ; evenly balanced, μάχαι Id ; διαφωνία S.E.P.1.26 ; rh ίνθίδε Lys.!9.36codd. (fort, σα); τά ίσα 'όσαπερ.. Lexap.D.23. Tb I. D.L Adv. -νως Gal ! ίσον..'όπερ Pl.Pwc.405b. 2. repeated to denote equal relations, Ίσα πpbς ίσα tit for tat, Hdt. 1.2 ; ταχθέντες 'ίσοι πρόςϊσονς S. Plol.7Vir.j25. -ής, ές, with equal legs, esp. ingeom., having two ίσοσκελ-eia, ή, having two sides equal; κατ' -ειαν in trine aspect, ^)rf.i42(anap.); ίσουςϊσοισι..άντιθείς E.Ph.J^o ; Ίσα άντϊ ίσων λαμ, i!<w εκδοΰναί, cךךp\.lg.4 ϊσος ϊσφ (sc. οίνος νδατι) Cratin.184, of numbers, that can be divided into two equal parts, even sides equal, isosceles, τρίγωνον PI a, etc.; rb I. Arist.^iP0.41 b Com.Adesp. 107, etc.; κύλικος Ίσον ϊσφ κεκραμένης (where ϊσον is (as6 = 3 + 3), opp. σκαληνός, odd (as 7=4 + 3), Pl.Euthphr.12d. 3. adverbial) Ar.P/.n32; διδόναι γάλα καϊ οΐνον πίνει ν ϊσον ϊσφ Hp. Rhet., of periods, containing equal members, Hermog./» Epid.1.5.1: metaph., 'fairly blended', μηδέν ϊσον ϊσφ φέρων Ar. Ach. Medic., having equal tails, of a bandage, Heliod.ap.Orib.48.62tit of persons, equal in rights, βούλεται η πόλις εξ ϊσων είναι Ισόσιτριος, ov, bean-like, όνος i. an insect that rolls itself up like καϊ όμοίων Arist.PoZ 1295^25 ; ή πολιτική έλευθέρων καϊ 'ίσων αρχή ib. a bean, the wood-louse, S.Pr.363. ίσο-στάδην [a], Adv., (Ίστημι) Ισοστασίως, with marginal gloss J) συστάδην, Suid. s. v. ανταγωνιστής. -σταθμ^ω, to be equal in weight, Id. s. v. άγονσαν. -σταθμός,, 01 equal in weight, Dsc. 1.44, Orib.Pr.106, App.SzV.3; even, σφυγμός [Gal ; gloss on σΰστα b20 > rb κατ' άξίαν ϊ. ib.i307 a 26,al. II. equally divided or distributed, ϊση μοίρα II ; ϊση alone, one's equal share, μή τίς μοι Λτεμβόμενος κίοι ϊσης Od.9.42 (ϊσσης cj. Fick, ci-ϊσσασθαι); τήνϊ. εχων Cratin.250; oil μήν ϊ. ετεισεν (sc. τίσιν) S.OT^Sio ; άχρι τής ϊ. up to the point of equality, D.5.17 : neut., μή ϊσον νε'ιμαι έκατέρφ Pl.Prt_337 a ; oil μόνον ίσον, άλλακαϊ πλέον εχειν Isoc.i7.57 > ονκάνέξτ! δωμάτων εχων W κα! τφδε νε'ιμαι; Ε.Ph. 547 J» י!'σαfair measure, τά ϊ. νέμειν Hdt. X.Cyr ; ; Π μή ϊσων εκαστον τυγχάνειν άλλα πλεονεκτείν, νροστυχεΐν των ϊ. to obtain fair terms, S.PA ; κάν ϊσαι (sc. ψήφοι) ται ω1 γο equally divided, Ar.Pa based on equality of rights, t καϊ έννομος πολιτεία Aeschin.1.5 ; τήν πολιτείαν 'ισαιτεραν καθιστά- αϊth.8.89 ί ϊ. equal rights, equality, freq. joined with τά 'όμοια or τα 51/taia, ώί τής πολιτείας εσομένης εν τοις ϊ. καϊ δμοίοις X.HGj. 1.45! υ 21.67; καϊ των δικαίων έκαστος ηγείται Ιαυτφ μετεΐναι εν τή δημοκρατία οΰ μέτεστι των ϊ. οΰδ^ των δμοίων vpbs τοίις πλουσίους τοις Κοινοί! ib.n2 ; τωνϊ. μετείχε το'ις άλλοις ib.96 ; also ή ϊ. καϊ δμοία (sc. 5 «l!),t?ji. καϊ όμοιας μετέχει ν Th ; ε'ττ' ϊ. τ ε καϊ δμοί η on fair and equal terms,!«1.9.7,0', cf. Th ; επ\ τή ϊ. καϊ δμοία ib.27, «S/G (Samos, ivb.c.), OGI22g.44 (Smyrna, iii B.C.), etc. : generally,just, fair, εκποίαςϊ. καϊ δικαίας προφάσεως; D of persons, fair, impartial, S.Ph.684 (lyr.), ΟΓ677 ; ϊ. δικαστής PI.Lg. 9?7e; ί. καϊ κοινοϊ άκροαταί D.29.1, cf. 18.7; t καϊ Koivbv δικαστήριον ^7-36; κοινούς μεν.., ϊ. δέ μή Pl.Pri.337 a > 1-ϊσθι κρίνων Men.Μοη. 257; κριταϊ ϊ. καϊ δίκαιοι Plb > etc, 4 ^equate, φρουράth.7.27 (expld. by Sch. as regular, τεταγμένη), ϊσος rois יי θμος, ib. 143 : also -στάθμης, ές, Ptol. Tetr.98. -στάσιος [a], ov, equal in weight, χρυσός, χρυσίον, Str.4.4.5, PIU.CG17 ; equivalent or adequate, τινι Hp.Ep.16, Luc.DMort.io.5, D.C.44.40, Max.Tyr.6.6 ; τίς σοι l. νεκρός; Polem. Call.46, cf. 31; S.pa ούν 1 τφ Κρόνφ δ Ζεύς; Dam.Pr.91: Ισοστάσιον, τό, prob. name of a εταίρα, title of a play by Alexis. 2. equally poised, in equilibrium, metaph., Dam.Pr.122. Adv.-1«5P011.8.ii : neut. pi.as Adv., βαίνειι/ph στατε'ω, Ισοσταθμέω, Lib.Decl.4Z-2 -στοιχέω, = αντιστοιχέω, Sch.D.T. ρ.44 Η.; to be co-ordinate, Simp, in Ph στοίχος, ov, occupying a corresponding place, of terms in parallel series, Id. in Cael ; gloss on αντίστοιχος, Sch.E.Andr.'j45. -στροφή, ή, correspondence, Ammon.7«^4Pr.35.23, Phlp.inAPr.40.Z- -στροφος, ov, equally twisted, even, χορδαί Nicom.Harm.6. II. = αντίστροφος, S.E./I/.7.6, Ammon.i'«v4Pr : coupled with αντίστρ., Herm. inphdr.p. 189 A.; ανάγκη irsi πpbς παν ^ ι. εΐναι ή έτερον Dam. Pr.312. σιίγκρΐτος, ov, glosson ό,μφήριστος, Sch.Opp./Z.i.go. Ισοσ υχχαβ.ε'ω, have the same number of syllables, A.D.Pro«.!!. 20, al., PLit.L0nd.18z -ία, V, equality of syllables, A. D.Adv ος, ov, having the same number of syllables, Plu a, Hermog./</.1.12, A.D.Pr0K.11.8, etc. Adv. -βως St.Byz. 3.ν. Αβαι Ei Y 5S2-34- ίσο-σώματος or-σωμός, ov, glosses on αντίστοιχος, Sch.E.Andr.

4 ισοτάχεια ταγής, ές, corresponding in order, Philol.6(v. 1.); χωραι Theol.Ar.Cjl. -τάλαντος [τά], ov, gloss on ατάλαντος, Hsch. -ταύρος, ov, like a bull, cj. in S.O7478 (lyr.). ίσοτάχ-εια [τά], ή, equal velocity, Simp. i'«pa ε'ω, travel with equal velocity, Thphr.Pr.89.11; τινι Ph.1.463, Hid ής, ές, possessing equal velocity, AristPA.216 a 20, al., Plb , Cleom.2.1, PI ; άτομοι Epicur.P^.i p.18 U., Nat.2.2 ; πλοία Ph.Se/ ; τινι Arist.PA.240 a 8 : generally, equally swift, νίκης κρίσις Epigr.Gr (Synnada). Adv. -χως Arist.AferA.848" 16, Sch.Epicur.P/>.1p.8U. II. uniform in rate, of the pulse, Gal , Plb , Str Adv. -χως Gal Ισοτελ-εια, ή, condition of an ισοτελής, equality in tax and tribute, X.//G2.4.25, Vect.4.12, /G ,276.13,al., GPZ3077 (Mesembria), Ph.l.'160, etc.: freq. in Boeot. Inscrr., /^ισοτε'λια ZC7.505,al. (Tanagra). -εστος, ov, (τελε'ω) made exactly like, exact, i. μίμημα Nonn.P coming at the last to all alike, επίκουρος, of Death, S.OC12 20(lyr.). -ευτον, τό, leading to the same result, Sch. Hermog. in Rh W. Ισοτελής, ε'5 (gen. sg. ϊσοτελοΰ (sic), Epigr.Gr.48), (τέλος) bearing equal burdens ; at Athens and elsewh., of a favoured class of μέτοικοι, subject to the same taxation as the citizens, Lys.Pr.225S., Is.Pr.45, D.20.29,, i.58.2 // Arist4 ZG ,al., cf. S/G742.44(Ephesus, ib.c.); offreedmen, 7G9(1).4!2 (Aetolia), Hsch. II. metaph., of Hera, [τ Δ11] Ϊ. his consort, Orph.pr.163. ισο-τενής, ές, level, [ίπποι] τά ι ώτα!voteveistim.gaz.ap.ar.byz. Epit τετράγωνος [a], ov, of four equal rectangles, συναγωγή Ps.-HeroPo//orf.p.238 W. -τεχνος, ov, equal in art or skill, τινι Epigr.Gr.532 (Perinthus); τοίν 'ι. αύληταΐν Pla.Nob.g. ίσότης, ητος, ή, (Ισος) equality, Arist.Metaph b 3, etc.: in pi., P1.Z b ; ι. χρόνου Id.Prm.140e : Math., I. γεωμετρική equality of ratios, proportion, Id.Gro-.508a; αναλογία l. λόγων Arist. ΕΝ112,1" esp. political equality or justice, personified in E.Ph.536, cf. PLZ a ; ΐ. πολιτική Plb.6.8.4, etc.: in dual, Pl.Z.< -.757b, cf. Arist.Po/ a 7, Isoc II. fair dealing, impartiality, Men. Mon.259, Plb , Ep.Col.4.1. III. equiformity, of the earth, Epicur./Va/.ii.io. (On the accent v. Hdn.Gr.i.83,2.945; Wrfcis said to be Hellenistic by M0er.202.) Ισοτί Χ-ηρ.α Γτϊ], gloss on ίσωνία (-ονία cod.), Hsch. -ία, ή, equality of privilege, opp. πλεονεξία, X.771>r.8.10, cf. Str.8.5.4, Ph.i. 160 ; έξ Ισοτιμίας διαλέγεσθαί τινι to converse with him as his equal, Luc.Pisf.34. -ος, ov, equal in honour or privilege,, Απόλλων (i.e. sharing the honours paid to Zeus) OGZ (Delph., iii B.C."), CRAcad.Inscr.1go6.41g(A\abar1da), δ θεός... -ov παρέχι τράπεζαν το is δποθενοΰν άφικνουμένοις BCH51.73 (Panamara) ; πίστις 1 Ep. 840 Pet.Ι.ι ; oi πρώτοι καϊ I. Plu.Zys.19, cf. WilckenChr.i^.lo (i A.D.), Luc.Pi/or/.24.3, etc.; πόλεις τισί D.Chr.41.2 : Comp. -ότεροι, τοις κρατοΰσιν Id.39.4 ; τό ΐ., = 'ισοτιμία, Ph.2.246; of a person, maintabling equality of privilege, Hdn Adv. -μως, τινάς τισιν άγει ν Ath c > ζώντα δικαίως καϊ I. OG (Ancyra, ii A. D.), cf. CZG (ibid.), IGRom (ibid.) ; I. εχουσι πρός αλλήλους oi 'όροι Phlp. <«^Pr , cf. Alex.Aphr. inmetaph generally, equal in value : hence, equal, αμάρτημα ακούσιον l. εκουσίφ Ph.2.24S ; Tb 'ι. δυσέφικτον εν ταΐς άμοιβαΐς Hdn ; I. μάχη evenly balanced, AeX.NA as title of rank at the Ptolemaic court, των 'ισοτίμων τ02ς πρώτοις φίλοις PRyl.66 intr., 253 ("Β. c.), Arch.Pap Ισ-ό-τοιχος, ov, with equal walls or sides, of ships, gloss on Ησας, Hsch. -τονία, ή, in Music, uniformity of pitch, level pitch, Ptol. Harm.1.4,ו. pi ) Porph. inharm.p.28f W. -τόνος, ov, pulling evenly, βρόχος Gal. 18 (I ).351, Paul. Aeg II. bearing the same accent, Hermog.Zrf in Music, of level (unvarying) pitch, Ptol.Harm.1.4 ; but, in unison, ib. 7,2.1. III. generally,equal, even, 'ι. τή συγκρίσει του χρώματος Dsc Adv. -νως equally, θυμιασθαι Id τράιτεζος [a], ov, equal to the table, i.e. large enough to fill it, κάκκαβος Antiph.182.2, cf. Philox τριβής, ές, in A.^4^.1443, σελμάτων 'ισοτριβής (cj. Pauw. pro ίστοτρ-) pressing the benches like others. -τΐττος, ov, shaped alike, Nonn.D II. executed in duplicate, δμολογία PLond (vi A.D.), cf. PMasp.32.7g (vi A. D.); misspelt σοιτυπος POxy (ii A. D.): Subst., 'ισότυπον, τό, copy, counterpart of a legal instrument, Just. Nov Ep. -τύραννος [ί], ov, despotic, absolute, αρχή Arist. P0/.1270 b!4, D.H ίσ-οιιράνιος [a], a, ov, high as heaven, δόξα Arch.Pap (Ptol.). -ονργός, όν, (έργον) doing like things, Phot. ίσο-ΰψής, ές, of equal height, Euc , al.; τείχει, νεφ, Plb.8.4.4, Str : also -ίίψος, ov, Gal. 18(1) φάνής, ές, appearing like, Nonn./) ισοφαρίζω [ϊ], = άντιφερίζω, match oneself with, vie with, ουδέ τίς oi δύναται μένος Ισοφαρίζειν ΙΟΙ; έργα δ' Άθηναίη. ισοφαρίζοι 9 39 ϊ μνήμην οίτινά φημι Σιμωνίδη -φαρίζειν Simon. 146, cf. U1e0C.7.3 ^ generally, to be equal to, τινι , Hes.Op.4go. II. trans., make equal, Nic. Th.572. Ισό-φθογγος, ov, sounding equally, Nonn.Z> φονος, ov, gloss on άντίφονος, Sch.A. 77; φορία, ή, equal or regular movement, ορχηστοϋ Poll φόριος, ov, dub. sens, in POxy (iv A. D.). -φόρος, ov, bearing or drawing equal weights, equal in strength, βόες..ήλικες, ίσοφόροι Od ; τά σκέλη το'ις ϋμοις -φόρα εχειν X.Smp II. proparox., moving regularly, Poll Ιστάω ϊσοφρυς, δ, name otaplant, Herm.Trism. \nrev.phil.32.2^2, Ισό-φρων, ovos, δ, ή, fair-minded, εύθυντήρ IGg(l).877 (Core., i B.C.). -φύής, 6s, of equal growth, i.e. symmetrical, coined as etym. of οσφύς, Arist.HA<\g3' i like in character, Thphr.HP φωτον, τό, name of an eyesalve, Aet (109 Lai. vers.). -χειλής, ές, level with the brim, κριθαΐ Ισοχειλεΐς grains of maltfloating level with the brims of the vessels, i.e. on the surface of the liquor, X.An ; ζωρόν κεράσας Ισοχειλέα AP6.105 (Apollonid.); ί. τ ήν κάτω σιαγόνα ποιήσας [5 βάτραχοι] level with the surface of the water, Arist./ 4536 a 16: c. dat., Ευφράτης ί. τη γη Arr. ^« ; equally full, Max.Tyr χείλος, ov, = foreg., τγ γη Gp , cf χειρ, χειρός, ό, ή, ambidextrous, Phiiostr. Gym.41. -χνοος, ov, equally woolly with, τινι AP6.2$2 (Antiphil.). -χοιρον, Achaean for βούθουτον (i.e. βούθυτον), Hsch. s.h.v. -χοός, ov, of the same number of χάες, όξος i. νδατι Hp. Morb χορδος, ov, with like strings, Hsch. s. v. αντίχορδα. ίσοχρον-ε'ω, to be as old as, τινι Luc.Syr.D.$ ; to have the same period of maturity, τό μή -χρονεϊν τά σπέρματα καθάπερ καϊτά (φα T11phr.CP II. Gramm., have the same number of timeunits, of syllables, A.D.Sy«/ ; of feet, -χρονοϋντες πόδει Aristid.Quint ιος,, oj = sq., Thphr.CP4.11.2, Euc.Phaen. P.4M., al., HeroDioptr.38 ; στροφή Cleom.2.4; διαστήματα Ptol. Tetr.36: C. dat., τί> -χρόνιον είναι τό παρά φύσιν τφ κατά φύσιν Simp. incael Adv. -ίως Ptol.Aim.ίΐ,.2, Heph.Astr.1.10; τ φ ήλίψ Theo Sm.p. Ι ך I Η. -ος, ov, equal in period of revolution, oi ατλανεΐς αστέρες Ισόχρονοι ε'ισιν αλλήλων Eudox..<4 rs ; equal in period of maturity, cj. in Thphr.CPl.18.3 (περισσόχρονος codd., παρισό- Schneid., alternatively). 2. contemporary, Gloss.; τίνος Vit. Theoc. 3. even, regular, σφυγμός Gal Adv. -vws Eudox.^*s5.8, Gem.6.27, S.E.71/.5.83, Ruf.Syw.Pw/s^. II. Gramm., consisting of the same number of time-units, A.D.Sy«/ , Hermog./i/.1.12, Aristid.Quint.i.23. Ισό-χροος, ov, of uniform colour, Dsc χρΰσος, ov, like gold, worth its weight in gold, Archipp.49, Archestr.Pr II. Ισόχρυσον, τό, name of an eyesalve, CTZ , Gal ψηφία, ή, equality of votes, D.H II. equal right to vote, Plu. CGg. -ψηφιστής, οΰ, 6, valuer, cj. for -ψίστης in Gloss. ψήφος, ov, with or by an equal number of votes, f!v 1 κριθή Α.Ρμ 74ι ; 1. δίκη ib.795 II having an equal vote with others, ξύμμαχοι Th.i. 141, cf. 3.11; of a commander, ib.79; ποιεΐν [δύναμιν] ίσόψηφόν τινι Pl.Lg.6g2a ; oi communities, possessing an equal franchise, έλευθερώσας τήνδ' ί. πόλιν E. S u p p. 2. voting alike, D. H III. equal in numerical value, of words in which the values of letters added together make up the same sum, "Ααμαγίpav" κάι "λοιμόν" Ισόψηφόν τις άκούσας (both words make up 270, PiI.334 ; ϊσόψηφος δυσϊ τούτοις "Γάϊος" ως "άγιος", ως "άγαβύι" προλέγω /GRom.4-743(Eumenia), cf. Gell , Artem.3.34,4.24; for examples cf. the epigrams of Leonidas,.«4P6.321 sqq. 2. I. εστία, name of a plaster, containing a number of drachms equal to the numerical value of its name, Nech.ap.Aet ψιστος and -ψίστης, = aestimator, Gloss, (dub.). -ψνχος, ov, of equal spirit, κράτος ι. A.Ag.t ך 40 (lyr.). Adv. -χωγ, μάχεσθαι Eust.S of like soul or mind, Pp.Phil Ισόω [ϊ, exc. in Od. I.e.], make equal, τινι τι S , Ar.Kj6; (dub.l.), Hp.iI/orA.4.39 : Med., όνυχας χείράς τε 'ισώσαντο they made their nails and hands alike, i.e. used them in like manner, Hes.Sc. 263 : Pass, (with aor. 1 Med.), to be made like or equal to, τοϊσίν κεν iv άλγεσιν ισωσαίμην Od ; θεοίσι μέν νυν ουκ 'ισούμενόν σ'..κρίνοντες S.07"3i, cf. 581, Hp. I.e.: abs., Ισούμενος, opp. κρείττων, rl. Phdr. 239a ; to be made level, oi a bank, POxy (111 A. D.). Ίσιτανία, ή, Spain, Mon.Anc.Gr.16.1, Str , Agathem.7; από τής Ιβηρίας ή Ισπανίας ή όπως &ν τις δνομάζειν εθέλΐ) Gal ; τήν'ιβηρίαν τε καϊ Σττανίαν (ν. 1. Ίσπανίαν) ονομαζομένην Id.6.613, cf , D.S.5.37 Ίσιτάνός, ή, όν, Spanish, μάχαιραι Ph. ך. Bel ι.ϊ 41 etc.: Ίσπανον, τό, a kind of oil, in form Σ-ττάνον or Σιτανόν, Gal ,790,822, , POxy.2052 (vi A.D.), Gp.9.26 ; ή Σιτάνη [λιθάργυρος] Dsc ίσσα, exclam. of malicious triumph over another's distress, PI. Com.66, Men.36 ; ΐσσά Herod (Onomatop.; cf. σίττα.) ίσσασθαι κληρονσθαι, Αέσβιοι, Hsch. ίσσε'λα, Ιτθε'λα, ν. Ιξαλή. ίσσόθεος, ν. ίσόθεος fin. ισσυττος, = υσσωπος, PGoodsp.Cair.ys.42 (ii Α. D.). Ισ τάνω, later collat. form οί'ίστημι, first in inf. ίστάνειν, (ίνθ-) PPetr.2 p.120 (iii B.C.), (καθ-) Michel (Teos, ii B.C.), (συν) Plb , (άποκαθ-) Ascl. Τ act.10. g, cf. Dsc.4.43, etc.; cf. iarim 'Αττικοί, ίστάνειν "Ελληνες M0er.200; part, (έφ)ιστάνοντες Plb. I! 5; Tb ίστάνον Simp.ן«Ph : nd φτάνει Philistioap.Ath e, ίστάνομενερ.rom.3.31,(παρ)ιστάνουσι Phld./?A S.,et<v. impf. (συν)ίστανον Plb.4.5.6, (δι-) App.Hisp.36, etc. : Pass., ιστανόμενος IG (1 Β. c.): introduced by the copyists into Lys. 25.3, Is.2.29, etc.. Ιστάριον, τό, Dim. of ιστός, Men.142, P/.owa' (vi A.D.j, Choerob. in Theod. 1.31,2, Ιστάρχης, ου, δ, = ίστωνάρχης, Ostr Ιστάω, collat. form of 'ίστημι, 3 sg. pres. ιστα Hdt.2.143,4 Ι0 3 : UPZ18 ( στη / : freq. in later Gr.', (καθ-) 1. (v. impf. ιστα Id ( in4.43 (ii B.C.), Aristeas2 28, (συν-) Str , cf. Dsc (v. 1. Aes0p.340, Them.Oy c, etc.

5 [στάον 841 Ιστίον 'κττίΐον, το, = ίστεάν, PCair.Zen ("' B - c ) : g en Ρ written 1VTea» -SGi/135g,a]., PTeb.wed.y03.g0. Χστίον, (*εϊδω, otsa) one must see, Ιστίο» δή PI. Tht.202e ; I ηδη τί fori rb πραγμα.ךid.smp.210 II. one must know, Gal.5.480, Sch. Nic.27f.11. Ιστίων, ωνος, b, weaving-shed, Men.Sew. 19 : censured by Phryn. '44,. ϊστημι (cf. ίστάω, ίστάνω), I. causal, make to stand, )mper. pi.ii.484d : Pass., <5 i-rrb Λαρείου σταθείς ύπαρχος Hdt^.lOJ, cf. IG 9(1) (Stiris, ii B.C.). 4. establish, institute, χορούς, παννυχίδα, Hdt ) 4-76 (so στήσασθαι!θεά τε καϊ νόμους Id.2.35 ; αγώνα h.ap.i^o), στησαι χορόν, 'Ολυμπιάδα, έορτάν, Pi.P.q.114, 0.2.3, 10(11).58; κτερίσματα S > χορούς Β.ιο.112, D.21.5i; οϋχ ΰγιώς ιστάμενος λόγον setting up a bad argument, Anon.Lond : Pass., άγορή Ίσταταί τινι Hdt.6.sS. 5. = Lat. statuere, determine, γνώναι καϊ στησαι D.H.S.6S ; διαγεινωσκειν καϊ ίστάναι Not. Arch.4.21 (Aug.): Pass., τα υπό τίνος σταβέντα OG/ (Egypt, i A. D.); το εσταμένα Wilcken CAy (ii B.C.). 6. fix by agreement, ό σταθεϊς TOKOS PGrenf (i B.C.), cf. PPlor (iv A. D.) ; Tb εσταμενον ενοίκιον SGi/ (iii A.D.). 7 bring Ur-η ll , Έ-Supp.1230, καθ-ίστα II : impf., ϊστη Ep. Ίατασκε Od ; 3 pi. Ίσταν B : fut. στήσω, Dor. στάσω Theoc.5.54 : aor. I έστησα, Ep. 3 pi. εστασαν for έστησαν dub. in Od.]8.307,3.1S2,8.435,al.(v. εστασαν). hence, in late Poets, ίστα- Iras, εστασε, A Ρ ( ) ך. 0, Sך,, 14 (Phil.): aor. I Med. εστησάμην about, (never cause, άμπνοάν Pi.P.4.199; στησαι δύσκηλον χθόνα make its case desperate, A.P«.825. IV. place in the balance, weigh, ,22.350,24.232, Ar.F.40; [έκπύματα] Thphr.CAar.18.7 ; άριθμοΰντες καϊ μέτρουντες καϊ ίστάντες X.Cyr , etc.; ίστάναι τι intr.), v. infr. A.HI. 2, 3: pf. εστακα Cere.3, (καθ-) Hyp EYi;r.2S, UPZ (iib.c.), (περι-)pl4#.370> d, ('αφ-),ןlxxje.6.5 (nap-) Phld.Rh. i,9s.,al.,(<tw-) S.E.M ; also εστηκα (v. infr.)in trans, sense, (51-) Arist. Ki«i.973 a 18, (αφ-) v. 1. in Lxx 1. c. ; έστακεΐα trans, in Test. Epict II intr., stand, 1. Act., aor. 2 έστην, Ep. στάσκον H.3,217; 3p, «έστησα more freq. in Horn, ίσταν, στάν [ά] ; imper. στήθι. Dor. σταθι Sapph.29, Theoc ; subj. στώ, Ep. 2 and 3 sg. <rw)1)s, ןןןדστ (for σφ, στη), ) Ρ 1 στέωμεν (as disyll.) , στείομεν 15> 2 97! opt σταΐεν, Ep. 3 pi. σταίησαν > στψαι, Ερ. στί!μεναι,ך 16.ך 1 Οd.5-4H! Dor. σταμεν Ρί.Ρ.4.2 ; part. στάς: pf. εβτηκα : plpf. εστήκειν, sts. with strengthd. augm. είστή,» κ as E.//F935, Ar.^.513, Th.1.89, etc. ; Ion. 3sg. εστήκεε Hdt. προς άργύριον weigh a thing against silver, Hdt.2.65; άyaθbς ίστάναι good at weighing, Pl.Prf.356b ; Tb εγγύς καϊ τί) πόρρω στήσας εν τφ ζυγω ibid., cf. Lys.10.18; επϊ Tb ίστάναι έλθεΐν have recourse to the scales, PX.Euthphr.jc : Pass., 'ίστασθο.ι επϊ ζυγοΰ Arr.Epict ; σταθείς weighed, IG11(2).161 Β 113 (Delos, iii B.C.), 2. weigh out, pay, Lxx 3Ki , cf. Za , Ευ.Matt B. Pass, and intr. tenses of Act., to beset or placed, stand, Horn. etc., άγχοΰ, άσσον, II , ; άντα τινός 17 3 > 4ί μέσσον Od > σταθείς ές μέσον Hdt. 130 ; άντίοι εσταν, ενάντιοι έστησαν, : from Horn, downwds. the shorter dual and pi. 535» forms Od of the ' prov. of critical circumstances, 6V1 ξυροΐ 'ίσταται pf. are preferred, έστατον, εσταμεν, εστατε, έστασι (IG12(8).356 ακμής : freq. merely a stronger form of είναι, to be in a (Thasos, vi B.C.), etc.), in Hdt. εστέασι; imper. εστάθι Aristomen. certain place or state, άργύρεοι σταθμοί iv χαλκέφ εστασαν ούδω Od.7 5; subj. έστω ; opt. εστα'ιην ; inf. εστάναι, Ep. εστάμεν, εστάμεναι 89, etc.; έστάτω for έστω, S.AJ.\084, τά νυν έστώτα, τα νυν, Id. (εστηκέναι only late, as Ael. VH3.18) ; part. εστως (εστηκώς rare 7Υ.1271 (anap.) ; εμοϊ δ' &χος έστακεν Id.Af 200 (lyr.) : with Adv., ζυμφοράς 'iv έσταμεν, 'iv' εστ. χρείας, in what case or need we are, Id. Tr.l 145, ΟΓ1442 ; που τύχης έστηκεν; ld.aj.102; later also αδίκως, opθώς, εϋλαβώς 'ίστασθαι, behave wrongly, etc., Plb ,33.6.3, take up an intellectual attitude, ως'ίστασθαι δεΐπερϊ χρημάτων κτήσεως Ph\d.Oec.p.^8 J.; ουκ ορθώςt Id.PA.1.53 S. 3. in pregnant in early Gr., Hdt.2.126, PI.Men.93d, Lg.802c, Arist. (infr. B. II. 2), Alex , είστηκότα IGI 2, )! fem. έστώσσ. (not έστυΐα ; but συνεστηκυιων prob. in Wp.Aer. 10), neut. έστάς Pl.7V.40b, Tht. 183ε, S/G1234 (Lycia), etc., (καθ-) POxy (ii A. D.), (iv-)ppyl. 98(«).! ο (ii A.D.), (παρ-) Ar.Eq.564 (-ώς freq. v.l. as in PI. and Ar. ll.ee., preferred by Choerob. in Theod.2.313) ; gen. έστωτοϊ ; Ion. εστεώς, έστεός, ωτος ; Ep. έστηώς Hes.7%.747 ; dat. pi. έστηωσι cj. in Antim. 16.5, cf Call,Λακ.134; Horn, does not use the nom., but has gen. εσταότος, acc. εσταίτα, nom. pi. εσταάτες, as if from εσταιίς : so also plpf. εστάτην, εστάμεν, εστατε, εστασαν: late pres. εστήκω, formed from pf., P0sidipp.ap.Ath e: hence, fut. εστήξω Horn. X.Cyn X.Cyr , Hegesipp.1.25, εστήξομαι, < # codd. 2. Pass., 'ίσταμαι: imper. "στασο Hes.Stf.449, Ίστω S.Ph. 893, Ar.-Ec.737 : impf. ίστάμην : fut. σταθήσομαι And.3.34, Aeschin : more freq. στήσομαι Il.20.90, etc.: aor. εστάθην Od , etc.; rarely εστην, Dor. jsg. εσστα S/G56.43 (Argos, ν B.C.) : pf. sense, στηναι ές.. Hdt.9.21; στ. 4ς δίκηνΐ..ιτ^62 ; στ. παρά τίνα II (but 01 μη στάν τες παρά τά δεινά those who did not face the danger, D.H.9.28): c. acc. loci, τί του τ' αίθερίαν έστηκε πέτραν; H.Supp.g8j (lyr.) ; στητέ τόνδε τρίβον Id.Oj-.1251: c. acc. cogn.,7roia» /i' ανάστασιν δοκεΐς.. στηναι; S.ΡΑ.277 II- stand still,halt, αλλ' άγε δη στέωμεν II.II.348, cf. Od.6.211,10.97 ; ΡΡ- φεύγω, 6.199, etc -; stand idle, U.4.243,&1. ; εστάναι to be stationary, ορρ. κινεΐσθαι, PLP.436C, etc.; κατά χωρην εστάναι Hdt.4-97! Μ ^" ενταϋθ' έστηκε Tb πράγμα does not rest here, D , cf ; iav ή κοιλία στη if the bowels are constipated, Arist.i7 J!4588 a 8 : c. part., οϋ στήσεται άδικων D.io.lo ; come to a stop, rest satisfied, &v TIS ορθώς hτιβάλη, έπειτα σταθη Epicur. 'έσταμαι (δι-) v. 1. in PI. Ti.8id, κατεστέαται v. 1. in Hdt. Fr ; ούχ (From ιστάμενοι Plot : impers., ϊσταται there is a slop, one I.-E. stha-, cf. Skt. stha- (aor. ά-stha-t), Lat. stare, etc.; Gr. redupl. comes to a stop,. Arist.^4P>43 a 37,al.; ουκ έστη ενταύθα κακοΐς γενομένοις άποθανείνρϊοι.$.2.8 ; also 'ίστασθαι μέχρι του γένους Them, τη ΑΡο. pres. and pf. fr. si-stha-, se-stha-.) 55-8,al. 2. metaph., standfirm, X.//G ; τη διάνοια, Plb ; of arguments or propositions, hold good, Phld. Rh. 1.83,2.192 A. Causal, maketostand, setup, πελέκεαςέξείης Od ; εγχος μεν f>' εστησε φέρων npbs κίονα he set it against the pillar, I.I 27, cf. II ; 1. ΙστΑν set up the loom, or raise the mast (v. Ιστός 1 and 11); 5. : part., εστηκώς fixed, stable, Arist. GA 776 a 35,. 7V1104 a 4, Metaph. κρητηρας στ ήσασθαι to have bowls set up, Od ; θεοΐί..κρητηρα 1047 a 15 ; δει Tb κρίμα έστη^ς καϊ κύριον είναι SIG826 ii 29 (Delph., στήσασθαι in honour of the gods, 11,6.5 28; στησαίτινα ορθόν, στ. ορθαν ii Β. C.) ; λoγισμbς εστίας καϊ νουνεχής Plb ; τέχναι ουκ εχουσαι Tb έστηκός, αλλά Tb στοχαστικόν Phld. ΡΑ S. (so Adv. έστηκό- καρδίαν,ρί.ρ 3.53,96 ; ορθω στ. 67τ! σφυρφ Id./.7(6). 13! «opebv t. τινά Ε Supp.12 30; (5 ΐίανθία^ Thy φαλλύν ορθύ!* στησατω Ar. Ach. 243 ί opqbv τως, ορρ. στοχαστικως, ib.70s.), cf. Iamb.Protr.21.κ'; χρεία έστηκυία 05s ΐστ-ησιι27 ; στησαι Xiyxas, for battle, Id.^»i.145 ftal (lyr.); τεταγμένη esp. Plb ; εστηκότα θεωρήματα, εστηκότες σκοποί, raise buildings, statues, trophies, etc., I. ανδριάντα Hdt ; τρόπαια Plild.PA. 1.2S., Ρο.5.22 ; of age, έστηκυία ηλικία Pl.Lg.802c ; τιμαϊ S.7V j τροτταΐον l. των πολεμίων Isoc.4.150, cf. IG ; τρο- ן έστηκυΐαι fixed prices, PTeb. ined III. to be set up or upright, stand up, rise up, κρημνοϊ εστασαν II ; όρθαΐ τρίχες έσταν τβΐον στησάμενοι X..HG2.4.7! τροπαΐον h.v στήσαιτο των ταύτηί τρόπων ΑΓ.Ρ/ 453 ; τά μακρα στησαι τείχη Th. 1.69; τινά χα\κονν set him up ; c f- Α.ΓΑ.564 (lyr.), Pl./0«535 c > etc - κ0 "' ίη Ί 'ίστατο II ; in brass, raise a brazen statue to him, D , (so in pf., stand, ϊστατο κΰμα ; of a horse, 'ίστασθαι ορθός to rear, Hdt ; ούτος εστηκε λίθινο! Hdt : Pass., σφυρήλατος εν 'Ολυμπία στάβητι PI.Phdr.2^6b; σταθηναι χαλκοΰί Arist./?A. I410 a 33) 11 set. or built, στήλη, 'ή τ' επϊ τύμβφ έστήκτ) > έστακε τροπαίον Α. 'ίστασθαι βάθρων from the steps, S.O 7* to be set up, erected, place, of things or persons, τρίποδ' εστασαν εν πυρί Od.8.435> etc. ; lis ΤΑ.954 (ly r ) ; μνημείον Ar.Eq.268, etc.; v. supr. Α.ιι. 3. generally, arise, begin, ϊστατο νείκος > Α σ'ίγχ 2 Ι 4 ιγ ί) 5 στήσωσι Καδμείας S.OC399) etc 5 fix,t0bs οφθαλμούς eis י- τ^ιν γην Philostr.Kvii.io; esp. seamen in order or array, πεζούς δ' marking Time, έαρος νέον ίσταμένοιο when spring is not long begun, ίζόνιθε στησεν ΙΙ.4.298, cf , etc. ; στησαί Tivas τελευταίους Χ. Od ; 'έβδομος έστήκει μείς the seventh month was begun, II. Φ 2 < ' etc. III. bring to a standstill, stay, check, λαΐν δε στη ; του μεν φθίνοντος μηνός, του δ' ίσταμένοιο as one month ends 0-ov 11,6.433; vias, 'ίππους, ήμιίνους στησαι, Od-3.182, ! 2 4 and the next begins, Od , cf. Hes.O/1.780 ; later μήν ιστάμενος, ; Aeschin.3.67 ; μύλην στησαι to stop the mill, Od ; στησεν &p' (sc. ημιό- μέσων, φθίνων, first in Hdt.6.57,106, cf. And.1.121, י 3.0 Vovs) 7,4 ; στησ«δ4 v Άμνισψ (sc. νηα) ; βάριν Iamb. Myst.6. σχ6δbv ifsr; μεσημβρία Ίσταται Pl.Phdr.242a. 5. to be appointed, i; στί)σα! τ^ν φάλαγγα halt it, X. Cyr ; Ίστησι f>ox)v Pl.Cn2.437b, στηναι ες αρχήν Hdt.3.80 ; v. supr. A. IN. 3, etc.; '/. την ψυχ}!ν επί τοίϊ πράγμασιν ib.437 a > στ. τα 'όμματα fix Ιστία, 1σ τία, Ιστίη, Ίστίη, Ιστιαία, ν. εστία. Ίστιαϊκός, ή, them, of a dying man, Id.Phd. 118 ; στ. τί> πρόσωπον compose the όν, Histiaean, of currency, BCH2.^g, 6.51, (Del0s. Ιστίασι5, εως, ή, εστίασις, POxy (" = ή, D ) Ιστιατορία, Λ countenance, X.Cyr.1.3.9; στήσαντες Μ τούτων την διήγησιν Plb : esp. in Medic., i κοιλίαν Dsc.1.20 ; τα! κοιλίας Philotim.ap. εστ., feast, P7V6.584(ii a. d.). Ιστιάτωρ, v. εστιάτωρ. Ιστιητόριον, and άτοριον, ν. εστιατόρων. prib ; (ΰμορρα-γίας Dsc : abs Arist.//^60f a 29 : Med., ιστάμενος τφ νοσήματι Hp.Ep.ig (Hermes $3.65). 2. set on foot, ίστιο-δρομεω, run under full sail, Hp. Ep.i^, Plb , D.S.3. shr up, κονίης.λστασιν ομίχλην Il ; Ίστη Se μέγα κΰμα κωττος (sc. ναϋς), ή, with oars and sails, a type of boat, Gell. 3'3; νεφέλην εστησε Κρονίων Od , cf. Ι , of battle, etc φνλόπιδα στήσειν stir up strife, Od.ll.314; εριν στήσαντες < ίστίον, τό (Dim. of ιστός in form only), web, cloth, sheet. hence in (so intr. φύλοπις εστηκε the fray is on foot, II ) : also in Med., pi, hangings, LxxP^r.27.9,15 ; as a measure, piece, PPy (ii ττησάμενοι δ' ίμάχοντο ib.533, Od.9.54; πολέμους 'ίστασθαι Hdt.7. B.C.) ; but, II. from Horn, downwds., sail, mostly in pi. ιστία, ;! 9 θ236!175 so ίστάναι βοήν A.Ch.885; κραυγών E.Or.1529 (Pass., έλκον δ' ιστία λευκά..βοεΰσιν they hauled them up with ox-hide Μρνβοςίσταται βοής arises, S.FA.1263); also of passions and states ropes, Od ; τέταθ' ιστία the sails were spread, 11.11, cf. Pi. of mind,, μη Ελπίδα στησαι, ld.ot6 99, E.IA 7 SS (lyr.) 3. set "P, appoint, τινά βασιλέα Hdt.1.97 ; τύραννον S.OTg^o, cf. OC1041, 51 ; ιστία στέλλεσθαι, μηρύεσθαι, καθελεΐν, to lower or furl sail Ant.666 Med., έστάσαντο τΰραννον Alc.37 A ; φύλακας στησόμεθα (v. sub voce.): λύειν Od ; ίστίοισι χράσθαι Hdt.4.11 ο; ίκροισι χρωμενος τοις ίστίοις Ar.Pa.1000 : prov., πλήρεσιν ί. under full sail, E63

6 ίστιο π της 84.2 ίσ-χανάω with all one's might, Philostr.VS1.25.5, cf. Suid.: rarely in sg., έν δ' άνεμος νρήσεν μέσον Ιστίον II ; έξίει ί. άνεμόεν Pi.Ρ. 1.92, /στίφ καταπετάσαι τινά Pl.Prw.i3ib, cf. ך. PMagd.ll (iii Β. c.). ΐστιο-ττετής, velivolus, Gloss. -τταιεομαι, Pass., to be furnished with sails, of ships, Str ρράφος [a], 6, (βάπτω) sailpatcher, C7G9175, P0IL metaph., tricky, cheating fellow, Ar.77!.935 : also Ιστιαρράφος, Gramm. in Reitzenstein Ind.Lect. P0S/.1892/3P.4. ίστο-βοε-ύς, έως, Ion. ήος, ό, plough-tree or pole, LIes.O/j.435. cf. A.R : prov., ίστοβοτμ γέροντι νέην ποτίβαλλε κορώνην put a new tip on the old plough, of an old man marrying a young wife, Orac.ap.Paus Acc. Ιστοβόην, prob. f. 1. for ίστοβοή, AP (Phil.). -δόκη, ή, mast-holder, a piece of wood standing up from the stern, on which the mast rested when let down, II.1.434; glossed by-θήκη, Sch, Dadl0c.,Pi7478.3o. -κεραία, ή, sail-yard, Orph.vi.696, Artem ττεδη, Dor. α, ή, apiece of wood set in the keel to which the mast was bound, or, a hole in the keel for stepping the mast, Od.12.51,162, Alc ττοδες, oi, κελέοντες, the long beams of the loom, between which the web was stretched, -fip7.424(antip.sid.): sg., Eub. 145,POxy.264.5(i A.D.). -rroiia, ή, loom-making, Sch. Nic. PA ττόνος, ov, working at the loom, AP6.48, Man.4.423; Παλλάϊ AP6.247 (Phil.) ; κερκίδες ib (Id.); v.i. for ίστότονος, Ar.Pa.i315. ίστορ-έω, (Ϊστωρ) inquire into or about a thing, τι Hdt.2.113, A. Pr.632, etc.; περί τίνος Plb ; also, inquire about a person, τινα S.OP 150,1156 ; 85' εϊμ' 'Ορέστης, Λν 'ιστορείς E.Or.380, cf. 7>. 261: folld. by relat. clause, Αϊγισθον ένθ' ψκηκεν ιστορώ S.El examine, observe, χώραν, πόλιν, Plu. Thes.30, Pomp.40, cf. J.^/i.ir.4 ; τήν του Μέμνονος [σύριγγα] 7 OG/6g4 ל τήν σύνεσίν τίνος Plu.Oc.2, etc.; τινάς απολουμένους Gal.II.109: hence, to be informed about, know, κακώς τό μέλλον ίστορών A.P«rs.454; πατέρα ιστορείς καλώς \ά.ειι.4~,$, cf. Hp.Praec.12: metaph., εϊ τις ίκτις ηλίου νιν ιστορεί βλέποντα has news of him, A.Ag.6j6: folld. by relat., τήν πορείαν Ιστορών, is δυσδίοδος υπάρχει Plb ; read in history, Id c. acc. pers., inquire of, ask, ίστοοέων αντους /)ντινα δύναμιν ϊχει ό Ν ετλος Hdt.2.19, cf. 3-77! inquire of an oracle, E.Ion 1547; visit a person forthepurposeof inquiry, Κηφα.νΕρ.ΰα1.1.18: Pass., to be questioned, κληθέντας ίστορέεσβαι εΐ.. Hdt.1.24 ; ίστορούμεν05 S. 7V.415, E.7/«/.i37i. b. c. dupl, acc., inquire o/one about a thing, τί μ' ιστορείς τόδε Id.PA.62I, cf. Lyc. I. 4. abs., inquire, anroii ί. Hdt,2.29, etc.; esp. in part., ίστορέων εύρισκε Id.1.56, etc.; ονθ' όρών οϋθ' ιστορών S.OT14S4 ; folld. by a relat. word, ιστόρεόν τε ότεψ τρόπφ περιγένοιτο Hdt II. give an account of what one has learnt, record, τους βίους των χερσαίων Thphr.T7P4.i3 1) cf- Luc. Hist.Conner.7, etc.; Ιστοροΰσί τίνες.. it is stated that.., Dsc.4.75, etc.: freq. in Pass., <5 καρπός.. έπιλημπτικοός ιστορείται ώφελεΐν Id ; περί τίνος ιστορείται διότι Phld. J/ws.p. 18 Κ.; ιστορείται περί Γοργούς τοιούτον Plu.2.227e, cf. Id.O'c.r, Ael. Tact.34.3, etc.; Άπολλόδωρος εϊρηκεν απελθόντας"ύαντας ίστορεισθαι are represented as having gone, Str ; T V ΐστορουμένων οϋδενός ήττον πολυπράγμων the most industrious person on record, Phld.Mus.p. 108 K. " VH - ατός, τό, narrative, tale, φευκτόν i. Anacreont.4.9; μυθικά I. D.H.2.61, cf. Plu.p«r.1: pi., μαθήματα καϊ i. Aristid. Or.46(3).28. -ητε'ον, one must relate, λόγον Plu b. -ία, Ion. -ίη, ή, inquiry, ίστορίγσι είδέναι τι παρά τίνος Hdt , cf. 119; ή περϊ φύσεως ί. Pl.Phd.g6a.; αί περϊ των ζψων i. Arist.Resp.477*7, al.; ήΐ.ή περϊ τά ζφα ld.pa674 h 16; ή ζωική ί. ib.668 b 30; περϊ φυτών ί., title of work by Theophrastus; systematic or scientific observation, EpicurP/j. 1 p. 29 U.: abs., oi science generally, όλβιος όστις τής ί. έσχε μάθησιν E-.Fr.gio (anap.) ; of geometry, Pythag.ap.Iamb.PP18.89: in empirical medicine, body of recorded cases, GaLl.144 ; mythology, «Ησίοδο πάσης *ηρανον ίστορίης Hermesian knowledge so obtained, information, Hdt.i Praef., Hp.VM20; όφις εμή καϊ γνώμη καϊ i. Hdt.2.gg; πρός Ιστορίαν τών κοινών for the knowledge of.., D. χ ; ή τής ψυχής t. Arist. de An a 4_ II. written account of one's inquiries, narrative, history, prob. in this sense in Hdt.7.96 ; ai τών περί τάς πράξεις γραφόντων ί. Arist,PA.1360 a 37) Ρ Ι45 Ι ' > 3) Plb ! ai -! Ιστοριών καϊ εκ τών άλλων μαρτυριών OGI13-12 (iii Β. c.) ; at Μαιανδρίου i. Inscr. Prien ; κοινή ί. general history, D.H.1.2 ; ί., Ελληνική 'Ρω-,uai'frii,Plu.2.119d; restricted by some to contemporary history, Lat. rerum cognitio praesentium, Verr.Flacc.ap.Gell.5.18: generally, story, account, Call.Aet ίστοριαγράφος, v. ιστοριογράφος. ιστορικός, ή, όν, exact, precise, scientific, μίμησις Pl.Sph.267e ; τών παρά τοις άλλοις εύρημένων i. well-informed respecting.. or able to recount.., Axist.PA.1359 b 32 ; αποδείξεις ιστορικών Phld.P Adv. -κώς scientifically, accurately, Arist. GA 75 7 b 35 ; by personal observation, καταμαθεΐν τι Gal II. belonging to history, historical, πραγματειαι D.H.1.1; τύπος (opp. λογικός) Id.Dem.24; αναγραφή Id. 1.4 ; γράμματα Plu. Them. 13 : Subst., historian, Arist. P0.145! b f, Aristeas31, Phld.PA.1.200S., D.H.4.6, D.S.1.6, etc.; -ώτατος βασιλέων Plu.Sert.g. Adv. -κώς, i. καϊ διδασκαλικώς Str. r. 1.10; ί. καϊ έξηγητικώς, ορρ. άποδεικτικώς, Phld./T7i(s.p. 12 Κ.; but εξηγητικώτερον ή -ώτερον, of Aristotle's method in Η A, Antig.iV71'r.60. ίστοριογραφ-ε'ω, write history, D.H. PA.42. -ία, ή, historywriting, interpol. in J.Ap.i.ig. -ικός, ή, όν, = Ιστορικός II, Sch. D.T.p.167 Η. -ος, ό, writer of history, historian, Inscr.Prien (ii B.C.), Plb , Phld.PA.i.359S., D.S.1.9, Ath.Mech.7.2, etc. : chronicler, as distd. from συγγραφεύς (writer of contemporary history), Sch.D.T.p.16SH.; Εφορος 6 I, ορρ. "Ηρόδοτος 6 συγγρ., Plant.4.1,6 : Dor. ίστοριαγράφος, oi ί. oi συγγεγραφότες τάς!may» ήτων πράξεις SIG560.13, cf (Delph., ii Β. C.), (Crete). ίστόρ-ιον, τί, (Ίστωρ) fact or illustration in proof, Hp.Να t.puer. 31, AforA.4.54, Ep.ig (Hermes 53.66). -ισμα, csros, τό, clinical history, Gal.17(1).648 (pi.). -ιώδης, ες, like history, Tz.77.8 N0.231 tit. Ιστός, ό, (ΐστη μι) anything set upright: I. mast, ίστόν,. στήσαν άείραντες they stepped the mast, Od , cf. II , etc.; 1Vroi j στησάμενοι Od cf. II.1.480; ίστόν αφεσθαι X.//G6.2,29; opp. καθαφεϊν, κάδ δ' ελονίστόν took it down, unstepped it, Od ; κεραίακαΐ i. /G2 2.65/.14: generally, rod,pole, Ιστός χάλκεος Hdt.8.122; beam, 7G (pi.). II. of a loom, which stood upright, instead of lying horizontal as in our looms ; πόσσω κατέβα τ01 αφ' ίστω; (sc. το έμπερόναμα) Theoc > ' a ter I. όρθιος (opp. the horizontal loom), Artem.3.36 : generally, loom, ίστόν τ' ήλακάτην tc ? Schwyzer 180 (Crete), etc.; ί. στήσασθαι to set up the beam and so begin a web, Hez.Op.77g; I. έποίχεσθαι to traverse the loom, because the weaver was obliged to walk to and fro, II.1.31, Od warp fixed to the beam : hence, the web itself, ίστόν υφαίνε , etc.; ήματίη μεν ΰφαίνεσκεν μέγαν t., νύκτας δ' αλλύεσκενοά ; ί. μεταχειρίζεσθαι Pl.Phd.84a.; 6 έκτετ μη μένος ί. the web cut from the loom and finished, opp. ό πρός έκτο μήν, Artem. I. c.; web 0J a certain size, piece, PHib (iii B. c.), etc.; οθονίων i τρισχίλιοι Plb ; τρεις ί. καθελεΐν Str i. άραχνάν spiders' webs, B comb of bees, Arist L4624 ll 5. IIL shinbone, leg, Opp.C.J.408. IV. a constellation, Aet Ιστό-τονος, ov, stretched on the loom, πηνίσματα v. 1. in the codd. other than Rav. for ίστόπονα, Ar.Pa.1315 ; κερκίς Έ-.Hyps.Fr.i iiio (lyr.). -τριβής, v. ΐσοτριβής. ίστουργ-εΐον, τό, = ιστών, Gloss. -4ω, work at the loom, S. OC340,,(. yphoap.ath d(epit T1 Orph.Pr ία, ή, weaving, Pi. Snip. 197b, Alciphr ικός, ή, όν, of or for weaving, Poll. 7.35, ; ή i. (sc. τέχνη), <= foreg., Phld.iI/KS.p.24 K. Adv. -κώς Poll s, ό or ή, worker at the loom, weaver, PS/ (iii B.C.), J.P/r ίστοφόρος, ov, beating a mast, Hsch. ϊστραξ, a kind of bird, Hsch. (fort, τέτραξ)., Ιστρος ό, Ister, Danube, Hes. Th.339, etc.; Ίστρος, ή, Milesian colony at its mouth, St.Byz.; also called Μστρία, ή, Arr.ap.eund., Ion. -ίη, Hdt.2.33 : Adj., Ιστριανός, Ion. -ηνός, ή, όν, of or from Istria, fidt.4.78, St.Byz., etc.; Ίστριανά πρόσωπα tattooed masks, like the faces of Scythian slaves, Ar.Pr.88; Ίστριαναϊ ζειραί Scythian tunics, prob. for Ισπνιάται σειραί (glossed ΐστρηνίδες), Theognost. Can. 14 ; Ιστριανά, τά, covers for the baskets carried by κανηφόροι, Poll. ίο. 191 : fem. Ίστριανίδες, of these garments and covers, Hsch.; but also Ίστριανίδων ίίφη S.Fr ίστρίδες, ai, a kind oi garment (perh. f. 1. for foreg. (or for ρεστρ-)), Hsch. Ιστυάζει οργίζεται, Id.; cf. όϊστρος. ίστυλόν rb στυχηδόν (leg. στοιχηδόν), Id. ίστω, 3 sg. imper. of 0IS0; cf.irrw. ιστών, ώνος, ό, = ίστεών (q.v.), weaving-shed, VarroPPl Ιστων-άρχης, ου, 6, controller of weaving, PGiss.11, Ostr. 1154, al. -αρχία, ή, his office, PRyl.gS.5 (ii A. D.),PGP753iv4(iiiA.D,), ίστωρ or ΐστωρ, Boeot. ίστωρ / Schwyser491, etc., ορος, i, f!: one who knows law and right, judge, έπϊ ιστορι πειpap έλέσθαι ; ϊστορα δ' Άτρείδην 'Αγαμέμνονα βείομεν &μφω 23.4S6 ; f ιστορεί witnesses, IG (Thespiae); τώ τεθμίω f ίστωρ Schwyser (Orchom. Boeot.) ; θεούς πάντας Ίστορας ποιεύμενος Hp./Ks/.init., cf. Ρ0ΙΙ II. Adj. knowing, learned, Hes.O/1.792; ϊ. τινό! knowing a thing, skilled in it, ώδής h.hom.32.2 ; έγχέων B.8.44; κάγώ τουδ' ϊ. ύπερίστωρ S.P/.850 (lyr), cf. Ε.7Γ1431, Pl.Cra.4c6b. (From fis-τωρ, cf. *εϊδω, οίδ α: Ίστωρ acc. to Hdn.Gr.2.108, etc.) Ισφαίνειν* μεριμναν, Hsch. ϊσφνιον, τό, prob. f. 1. for ϊσθμιον, neck of a jar, E.Pr.656 : prov., χαλεπός βίος ϊσφνι άγοντος, expld. of a potter's life, cod.par.ap. Nauck 1. c., nisi leg. ' Ισθμι (cf. ισθμιάζω). ΐσφωρες' λησταί, κλέπται (Lacon.), Hsch. Ισχάδιον [α], τό, Dim. of ίσχάς, Ar.Pl.7g8. ίσχαδο-κάρΐον [κ α], τό, mixture of figs and almonds, Arr.Epid : pi., ib , , ττώλης ου, ό, dealer in figs, Pherecr.4, Nicoph.19. fem ' ιτωλις, isos, Ar.I-ys φάγο? [φα], ov, eating figs, Hsch. s. v. κραδοφάγος, Ισχαδώνης, ου, ό, buyer of figs, Pherecr.4. ίσχαιμος, ov, (ϊσχω, αΐμα) staunching blood, Thphr./77^.13 I, Dsc. 4.43; styptic, Luc. Pi'w.46, Aret.C.42.6 (dat. pi. -αίμασι codd.), POxy ϊσχαιμος, ή, plant used as a styptic, Andropogott iscliaemum, Thphr.77P9.15.3, Sch.II Ιο-χαίνω, f. 1. for ίσχάνω or Ισχναίνω (qq. v.). ιοτχαλεος, a, ov, poet, for Ισχνός, dried, κρομύοιο λοτόΐ Ισχαλεοιο Od ; thin,paltry, περόνα 1 Man : later Ισχναλεοί, Eust, ϊσχαλίϋσαι θηλάσαι, Hsch. (Cf. άνίσχαλος.) Ισχαλωμίνοι' δεδερματωμέναι, Id. (cf. ϊξαλος). ίσχανάω, Ep. lengthd. form of Ισχάνω (cf. sq.): Ion. impf.!σχ*~ νάασκον Il : hold back, stay, 5.89 ; νΰν δ' έπεί ίσχανάαs (sc.» 1<τχ με) Od : Pass., hold back, wait, νηυσϊν έπι.. εελμένοι νόωντο Il ; σόν μΰθον ποτιδέγμενοι ίσχανόωνται Od.7-161, cf ; to be stayed, A.R II intr., c. gen., cling to, and so, long after, desire eagerly, μέγα δρόμου Ισχανόωσαν II ; '!"Χ" '

7 Ισχάνω νόαιν φιλότητος Od : c. inf., [μυΐα].. ΐσχανά? δακέειν U ; Ισχανίωσιν Ιδεΐν Procl.A. Ven.2.6. (ίχαν- is v.!. in II , Od , and shd. prob. be preferred ; cf. Ιχανάω.) Ισχάνω [a], Ep. Iengthd. form οίϊσχα (v. foreg.), hold in check, hinder, δέος 'ισχάνει άνδρας U ; Αϊαντ' Ισχανέτην &ς τε πρών Ισχάνει ύδωρ ! τ όν δ' ούκ ίσχανε δεσμά h.bacch. 13: c. gen., keep back from, κρύος άνέρα έργων 'ισχάνει Hes.Op.4g5 ; s0 Prose, i ήλιος. Λσχάνει [τόν σΐτον] checks its growth, Thphr.CP (v.l. Ισχαίνει, fort. Ισχναίνει). II. get, obtain, have, άπεμνημόνευεν ή ανίλογον τή απομνημονεύσει πάθος Ίσχα[νε] had an experience.-., Epicur.AW.27G., cf. 51 G.; περϊ.. δάκτυλον (δακτύλων codd.) πάθος ίαχίνουσιν Vett.Val.65 13! μάλλον Ικ των πραγμάτων ή εκ των λόγων τίς λαβάς Ισχάνουσι Phld.77«r ; έμέθεν πέρι θυμ,όν άρείω Ίσχανε A.R.I.9 02 ίσχάριον, τ<ί, Dim. of ϊσχίον, hip, HeroAut.29. ίσχάς, άδος, ή, (Ισχνός) dried fig, Ar.py.755> Hermipp.63.l6, Alex Arist.Hvi577 a10 r 7G , PCai>.Ze«.no(iii B.C.), Theoc.1.147, etc.; ίσχάδος έγκώμιον POxy. 2084; also, oi over-ripe olives, Eust spurge, Euphorbia Apios, Thphr.7/P9.9.6, Dsc.4.175, Plin.777V II. (ϊσχω) that which holds, anchor, S.iV.761, Lnc.Lex.ic,. ΰτχαυδαι' ϊσχ[ν]όφωνοι, Hsch. 'ισχί-γαον, τό, (ϊσχω, γή) retaining wall, SIG241A7, 247Ρ14 (Delph., iv Β. c.). -θϋρον,τό, perh. frame of a window, IG11 (2) ,al. (Delos, iii B.C.). ττλινθα, τά, uprights (perh. doorjambs), S7G247P15 (Delph., ivb.c.). Ισχερώ έξη?, Hsch. (Cf. σχερός.) Ισχητηριοξ, a, ov, (ϊσχω) astringent, Hp.L0c.H0m.20, cf. Erot. ίσχϊ-άοικός, ή, όν, (Ισχίον) of the hips, φθίσις Hp.C0ac.140. II. of persons, subject to sciatica, Dsc.i.30.6, Gal III. good for sciatica, έπίπλασμα Dsc (as v.l.), cf. Gal.I.e. -όζω, move the hips, of a rider, Procop. Goth. 4.31; of a woman, Id.Arc.g; in walking, Suid., Phot. II. Pass., καϊ Ισχιασθέντα, of a bandage, prob. f.l. for καϊ σχισθέντα, Gal.18(1) ακόϊ, ή, όν, =!σχιαδικός, Thphr.Pr.87, Cat.Cod.Astr as (sc. νόσος), άδος, ή, hip-disease, Hp.Aph.6.59! sciatica, ib.3.22 (pi.), Id.Aer. 22 (pi.), Thphr.77P9.13.6(pl.); l. χρονιά Dsc II. - λευκά κανθα, Id.3.19, cf. Gal ασίξ, εωϊ, ή, hip-disease, Pall.!'«P/1.2.13D. -οίδης (οίδέω)' δ μεγάλα 'ισχία εχων, Com.Adesp. יκατ -ov (parox.), τό, hip-joint, in which the thigh turns, ισχίον, ένθα τε μηρός ισχίφ ένστρέφεται, κοτύλην δέ τέ μι ν καλέουσιν II , cf. II.339» Od , etc.; later τό κατ' ισχίον άρθρον Gal. IZPij.8 ; also, the intra-capsular ligament of the hip-joint, Poll.2. κεφαλή ; 186 του μηρού, Hp.Art.53,58, Cael.Aur. 7P in pi. (dual, Avitocr.1.6), fleshy parts round the liify-joint, haunches, of a boar, Ισχία τε γλουτούς τε II ; of a lion, πλευράς τε καϊ ισχία ; of a horse, PI.Phdr.254c, cf. e ; freq. of men, έκ τών μηρών ts τε τά I. καϊ τάς λαπάρας Hdt.6.75> cf- Χ.Ρ<? 7 7 ; Ισχίων φύσιν.. πρίς rets αναπαύσεις χρήσιμον Arist.Pvi689 b I5 ; τά I. σαρκώδη έποίη- <τεν [ή φΰσιϊ] ib. b!4: hence, other animals are said to have no ί., ib. '6,33. II. later, the projecting part of the os innominatum, upon which man rests when sitting, Gal.2.772, ίσχιορρωγικόϊ, ή, όν, (!>ώξ) with broken hips, limping, μέτρον 1. an iambic trimeter ending in five long syllables ascribed to Ananius, Gramm. Harl. in Studemund Ind. Led. Vratisl. 1887/8 p. 16 : also!(τχιορρώξ (sc. στίχος), ώγος, δ, Τ ζ. in An. Οχ, 3.3 to. ίσχν-αίνω, fut. -ανώ (συν-) E./A6g4 codd.: aor. ϊσχνάνα A.Eu. 267, Ar.Ra.g41; Ion. -ηνα Hdt.3.24, Hp.0^13: Med. (v. κατιιτχναίνω) : Pass., aor. Ισχνάνθην Id. Coac.369,407: (ισχνός): make dry, wither, έπεάν τόν νεκρόν ίσχνήνωσι, oi a mummy, Hdt.3.24, cf. Hp.^A.5.22, A.Eu. 267, PL Gr^.5 2 2a, etc.; I. τό σώμα Hp. Art. 33, cf. Pl.P//.293b, Ar\st.Metaph.1048 h 2T ; έπινε βρΰτον Ισχναίνων χρόα A.Pr reduce a swelling, Hp.Liqu.6, Aph.5.25 : metaph., σφυδώντα θυμόν 'ι. to bring down a proud stomach, A.Pr. 382; τό δεινόν καϊ διαφθαρέν φρενών ϊσχναινε Ε.Or. 298 ; τήν τέχνην οίδοΰσαν ϊσχνανα I reduced the swollen art (Tragedy), Ar.Pe.941. In the metaph. sense, ϊσχαίνω is a constant v.l. (as in the compds. κάτισχναίνω, συνισχναίνω) ; cf. Ισχάνω fin. -άλεος, v. Ισχαλεos. -ανσ-is, εως, ή, emaciation, Paul.Aeg.3.69, Aet.16,80(75), Mich.wPA^E.E. -OVTIKOS, ή, όν, fit for reducing, Arist.Pr.885 a 28, Dsc.i.24. -ao-ia, Ion. -ίη, ή, thinness, leanness, Hp.Aff.12, ^r\st.metaph.l013 h 1,1048 h 2g. -ασμ.ό$, δ, reducing treatment, T05 σώματος Hp.Fract.14. ϊσχνεΰσαι ύφεϊναι,θηλάσαι, Hsch. (Ci. Ισχαλεΰσαι.) Ισχνίδες- &γκνραι, ϊσχάδες' καϊ φιλήματος είδος, Id. ϊσχνο-καλάμ,ώδηξ, ες, with slender reed, Eust κώλος, ov, with thin limbs, Antyll.ap.Orib μϋδε'ω, = λεπτόλογέω, and -μΐβία, ή, subtle dispute, Hsch. -ιτονς, π000s, δ, ή, gloss on ταναύποδα, Sch.Od Ισχνός, ή, όν, dry, withered, φυλλεία Ar.Ach.46g ; I τυρός, opp. χλαιρίς, Poll.6.48, ΡΟΛ9Μ338 (Ν A. D.). 2. of persons, thin, lean, Hp.^/,.2.44, Theoc.10.27, etc.; ισχνοί καϊ σφηκώδεις Ar.PZ.561 ; καϊ άσιτοι Pl.Lg.665e; 'ι. έξεις a spare habit of body, <*ז 01 >'> Plu.Lyc. '7; of roots, ότεραι Dsc.i.9,ίο ; ofthe voice, ΐσχνόν φθέγγεσθαι to speak thin or small, 'Lac.Nigr weak, feeble, σφυγμός Gal reduced, of a swelling, ο'ύτω άν τάχιστα ίσχνόν τό οϊδημα γένοιτο Hp.Prarf.21, cf. Epid Adv. -νώς, έστηκώς without ex- Vernal swelling, ld.c0ac light, thin, of clothing materials, P0 *y 1535 B 9 (»/iii A - D -)> etc : me taph., of style, spare, plain, 843 ισχυρός unadorned, ϊ. χαρακτήρ V).Β..Pomp.2, cf. Demetr.P/oc. igo. Quint , Plu.2.42d. Adv. -vis, ειπείν to speak plainly, Plb ; -νώς ίδεϊν τήν άρετήν dub. 1. in Lycurg.80. (Perh. cogn. with Lat. vescus : a connexion with ίσχω was imagined by the Greeks ; cf. 'ισχνόφωνος Π. J Ισ χνοσ κελής, ε'5-, lean-shanked, D.L.5.1, Gal ίσ χνότης, ητος, ή, thinness, leanness, σαρκός Hp.Aer.2i ; σώματος Arist.7P4581 b 26; φύσιος Aret.SAi. 1 /. 2. of style, spareness, i. e. plainness, l. φράσεως, of Lysias, D.H.Vett.Cens.5.1; cf. Phld.ZiA.l. igjs., Demetr.p/oc thinness, weakness of pronunciation, opp. πλατειασμός, Quint.I. j.32. Ισχνουργής, ες, finely wrought, gloss on εύύφής, Sch.S. 7V.602. ίο χνο-φωνία, Ion. -ίη, ή, hesitancy of speech, Hp.Epid.2.5.1, Arist. Pr.895 a 16, 902 b 25. -φωνος, ov, thin-voiced, weak-voiced, Phld. Po.2.25, Gal.17(l).186 ; of Isocrates, Plu.2.837a; of partridges, Antig.A7z'r.6 ; but, XI. having an impediment in one's speech (connected by the Greeks with ϊσχω), 01 ι...ϊσχονται too φωνείν Arist.Pr.903 a 38, cf. 895^15, 905 a 21, AB100; I. καϊ τραυλός Hdt , cf. Hp.Epid.l.1g ; i. καϊ βραδύγλωσσος LxxP.r.4.10, cf. Ezek. Exag. 114; also of metals, etc., χρυσός καϊ λίθοs υπό πληρότητας 'ι. καϊ δυσηχή Plu.2.72 ic : metaph., ή φιλία ί. γέγονεν εν τφ παρρησιάζεσθαι ib.sgb. Adv. -φώνως Ζos.Alch.p.108B. Ισ χν-όω, = ίσχναίνω, make dry, Arist.Pr.885 a 19; put on low diet, Orib.SyH ωσις, εως, ή, drying up, μαστών Sor.1.59 ; of the body, Id ωτικός, ή, όν, of or for drying up or reducing, δύναμις Dsc (Interpol.). Ισ χομ.ενως, Adv., (ϊσχω) with checks or hindrances, Pl.Cra.415c. Ισχο-υρ-έω, suffer from retention of urine, Aret SP2.4, Herod. Med. ap.orib , -ία, ή, retention of urine, Sor. 2.6, Gal.8.403, Herod.Med.ap. Orib ίσχϋρ-ιείω, Desiderat. from sq., venture to affirm, Hp.Art. 1, cf. Gal.l8(l).309 -ίζομαι, fut.-γοΰμαι Lys.6.35, Isoc : aor Ισχΰρΐσάμην Th.5.26, PL Grg.^gc : make oneself strong, be strong, ισχυριζόμενος ΰφ' Ίππων σίδηρος gaining force from the impetus of the horses, X.Oyr II. use one's strength, τφ σώματι PI. 1. c. ; esp. in overcoming resistance, πρός τό πολό ήττον Arist.Pr.951 a 13 > εις τους ασθενείς Id.ENl 124 b 23 ', contend stoutly, όπερ άθλων Ael.ΝΑ ; persist or continue obstinately in doing.., c. part., Th.7.49 : abs., ibid.; esp. by word of mouth, maintain stiffly, obstinately, c.acc. etinf., Id.3.44, Is.il.l ; ταϊτα PLGrg.495b ; 'ότι.., ώς.. Th. 4.23,6.55, Pl.7Aii.172b ; περί Τίνος Id,Sph.249c. 2. putfirm trust in a thing, rely on it, τφ ξυνφ πάντων Heraclit.l 14 ; λόγφ Lys.6.35; διαθήκαις Is.1.3; τφ νόμφ Hyp.Eux.4, D.33.27; παρασκευή Id.44.3, cf. Isoc.17.24; feel confidence, Antiph0 5>76. -ικός, ή, όν, stubborn, PL Tht.169b (Comp.), prob. 1. in Alex. 194, cf. Phot. -ιστε'ον, one must maintain stoutly, PI.7?.533a. -ιστικώς έχω, to be inclinedto affirm, gloss on ίσχυριείω, Gal.l8(l).309. ίσ χνρο-γνωμοσ υνη, ή, obstinacy, Ph.1.653, ].Ap.l.22 - γνώμων, ov, gen. ονος, stiff in opinion, Arist.P7V1151 b 5, D.L.2.24 : Sup., Ph.iV.23H.: metaph., λογισμός Id δε-ros, ov, fastbound, Sch.A.Pr θώραξ, α,κος, δ, ή, gloss on χαλκοχιτώνων, Hsch. -κάρδιος, ov, gloss on τλήθυμος, Id. τταθε'ω, = δεινοπαθέω, Sch.Arat.71. -παίκτης, ου, δ, one who plays valiantly, 7G , Delph-3(1).216, Vett.Val.4.17., π-λήκτης - ου, δ, wounding severely, gloss on διοπλήκταν, Hsch., ιτοιε'ω - strengthen, τήν δύναμιν D.S ; τάϊ επικρατείας τινός Plb ; τόπον J.AJ15.8.5; στόμαχον [Gal.] '1 establish, τάς διατριβάς τών Ρητορικών Phld.Rh S.: Med., Onos.21.2 : Pass., Ισχυροποιείται τά μέσα Ascl. Tact.ΙΟ. 16 ; τής δυναστείας ουμένης D.S.14-9; cf ך. Arr.Epict.2.18 ; of assertions, Vett.Val ; to be valid, ή αναλογία ουκ εΐται S.E.A7.I.20I., ι.ς τοίησ! - εως, ή, strengthening, τών άσθενούντων μορίων Aet II. confirma- Hon, corroboration, Gloss. -ττοι.ός, όν, strengthening, EM , Sch.A.Ch.415, etc. -τι-ότης, ου, δ, gloss on ζαπότης, Hsch. -ττονς, ποδος, δ, ή, strong-footed, gloss on χαλκόποδαϊ, Id. -ττράγμων, ov, gen. ovos, doing mighty deeds, Paul.Al.0.1; gloss on οβριμοεργός, Sch.DII ρριζος, ov, (j.')ίζα) with strong root, Thphr.CP2.12.3, etc. Ισ χνρός, ά. όν, (Ισχύς) strong, esp. of personal strength, S.PA.945, E.Pr.290, etc.; of things, i. βέλος Alc.15.4 '! βεύματα Hdt.8.12; i. χθών hard, A.Pers.310 ; of food, indigestible, Hp.virf.50; of taste, strong, Thphr.77P7.6.1; of armies, 'ισχυροτέρα φάλαγξ X.Cyr ; of places, Th.4.9, X.An.4.6.1,ז etc. ; τής χώρης τ2>-<$τατον Hdt.1.76 ; τό εαυτού ι., ορρ. τά τοις πολεμίοις I., X.Eq.Mag.8.24 ; τά ισχυρότατα your strongest points, Th ; τά τής πόλεως I. that in which the strength of the state lies, Aeschin.3.66 ; δρώντες ουδέν i. από τών Αεσβίων no show of strength, Th.3.6 ; I. τι πρός τό πράγμ' έχειν a strong point, Men.P/>!7.130 ; -ότατον τεκμήριον SIG68$.84 (Crete, ii B.C.). 2. powerful, άλοχος Διός A.Supp.302 ; 7πίλ1ϊ E.SK^.447 ; θεός Ar.Pl.g46 ; i. τό πολλόν Hdt.1.136; oil. εν ταΐς πόλεσιν X.Ath. 1.14: Comp. ότερος, ές πειθώ Democr.51; δ οπίσω μου έρχόμενος ότερός μου εστίν Εν. Matt forcible, violent, severe, σι τοδείη, ψύχη, Hdt. 1 94> λιμόςev.luc , αναγκαίη Hdt ; αίλίαν I. τιμωρίαι violent, excessive, Id ; όρκος -ότατος, άνάγκαι -όταται, Antiph0 5.11,6.25 ; νόσημα Hp. A cut. ( Sp.) 4 j βήξ Th.2.49 ; γέλως, έπιθυμίαι, etc., Pl.P.388e,560b, etc.; νόμος ί. severe, Hdt , Lys.15.9; *χθρα Pl.Phdr.233c; γνώμη -οτέρη more positive, Hdt.9.41 ; τρόπφ $ άν δύνανται -οτάτφ Foed.ap.Th.5.23 ; κατά τό ισχυρόν by main force, ορρ. δόλφ, Hdt.4 201, cf. g.2. '4. ofliterary

8 ίσχυροσώματος 844 Ιτέα style, vigorous, Ό.Η.Comp.22 ; also ofsyllables, strong, ib.16 ; στάσεις λαμβάνειν ί. ib.2 2. II. Adv. -ρώς strongly, with all force, έγκεΐσθαι Th.1.69, etc < φυλάττειν τινάς X.An.6.3.II. 2. very much, exceedingly, with Adjs., Hdt ; έθνος μέγα 'ι. ib. 183 ; διώρυγες l. βαθεΐαι X.An.[ ], etc.; I. χλωρόν Hp.Progn.II; κίνησις νωθής l.arist.ha503 g; i. φιλονλάτων Phld.Ind Sto.61 : with Verbs, 1.?/δεσθαι, ανιάσθαι, X.Cyr.8,3.44 ; απήγγειλεν 'ότι πάντα δοκοίη I. τφ εύνούχφ ib י Comp. -οτέρως Heraclit.l 14, Hdt ; -ότερον X.Cyr.4.5.ϊ2, etc.: Sup., in answers, ισχυρότατά γε most certainly, Id.Occ Ισχϋροσώματο5, ov, gloss on όβριμοεργός, Sch.Opp Ισ χΰρότη5, ητος, ή, strength, Ph.1.128; v.l. for έχ-, D.H.3.65, for οχ-, Ph ίο χ ΰρό-φρων, ovos, 6, ή, strong-minded, D.C.Pr φωνος, ov, strong-voiced, Antyll.ap.Orib χρωβ, ωτος, <5, ή, gloss on ταλαύρινος, Sch.IL ψϋχος, ov, strong-souled, Hsch. s. v. λάσιον κήρ. ΐσ χνρ!5ω, strengthen, Lxx/s Ισχ-iis [v. sub fin.], ύος, ή, strength of body, Hes. Th.l\6,823, etc.; άκμαϊ 'ισχύος Pi.O.I.96 ; δεινόν 'ισχύος θράσος S.PA.I04 ; τήν ί. δεινά καϊ τήν ρώμην Pl.Sm/>.I90b ; πρός Ισχύν οφθαλμοί άριστα πεφυκότες Χ.Snip.5.5 ρΐ-, Ισχυες καϊ άσθένειαι Pl.P.618d ; κατά σωμάτων ισχύς καϊ εύμopφίaς\d.lg.4 ; c \ך of places, Ισχύς 7isS.OC6!o; ofafortified place, Th might,power, θεού,θεών, A. Th.226 (lyr.),s.a/. 118; ι. βασιλεία A.Pcrs. 590 (ly r.), cf. 12(anap.) ; 'όπου γαρ ί. συζυγούσι καϊ δίκη might and right, Id.Pr.381; φύσεως ι'., of Themistocles, Th ; <?jr) μέγα έλθεΐν Ισχύος to a great height of power, Id.2.97, cf. I.85, etc.; παρά ισχυν τής δυνάμεως Id. 7-66; I. μάχης fighting power, Id.2.97; ϊ. τής ίλπίδος Id.4.65, cf ; ή τών νόμων ί. POxy (iva.d.); validity, PGrenf iii 1 (iii A. d.), etc. 3. brute force, κατ' Ισχύν perforce, opp. δόλρ, A.Pr.214; πρός 'ισχύος κράτος S.Ph. 594; πρός ισχύος χάριν E.Med.538 ; ϋπό τής Ισχύος Epicr.3.10 ; κατέχοντες ίσχύϊ τό πλήθος Th.3.62 ; εϊτι Ισχύϊ πράττεται, 'ισχυρώς πράτ- TeTa1Pl.Prf.332b. 4. motiveforce, Arist.PA.250 a 6; ή κινούσα ί. Id. Cael.275 b 20,al. 5. \r1'lit.crit.,vigouroistyle,o.h.pomp.? ),Comp. 2,al. II. in Tactics, the main body of troops, οϋπω ή i. πάρεστιν X.Cyr.ι [C in gen., etc.: in nom. and acc. sg. ν in Pi.7V (acc.) : ϋ in Trag. and Com., Α. PA.1080 (anap.), Ch.721 (anap.), S. Aj. 118, Men.449,] (Perh. {ισχύς, cf. βίσχνν,γισχύν.) -ϋσιβ,εω5, ή, mistranslation of Hebr., LxxCa.2.7,3.5 prob. for diff. root; prob. f.l. for χύσις (cj. Wendl.) in PI ΐω (ίσχύϊ), Batr.279 : impf. ϊσχυον Ar. P.357, X.77G : fut. Ισχύσω, ν4ί; Α1 etc. : aor. ϊσχΰσα S.Aj.502, etc.: pf. ϊσχύκα Aeschin.1.165, Cerc : Pass., aor. κατ-ισχύθην D.S : (ίσχύς) : to be strong in body, S. 7V.234 ; 07τω5 ύγιαίνοιεν καϊ Ισχύοιεν X.Cyr ; os μέγιστον ϊσχυσε στρατού S.Aj.gol ; I. τοις σώμασιν X.Mem σώματος ισχύοντος ל Antiph ϊσχυόν τ' αυτός έμαυτού, i.e. I had all my strength, Ar.P.357; l. έκ νόσου to be recovering, X.UG , 2. to be powerful, prevail, μηδέν μείον l. Αι os A.Pr.510, etc.; πλέον, μείζον I., E.77cc.1188, Ar.Av ; later I. vpis τινα prevail against, LxxPs.l2(13).4; επί τινας ib.ι.λ/α.10.49; i. τινί to be strong in a thing, σοφία, άνήρ ύπέρ ανδρός Ισχύει Pi.Pr.61; θράσει E.Or.903 ; έν τή ποιητική Pllld.Ρο.5.9 ", 1 τινϊ πρός τους πολεμίους Th.3.46 ; ι' έκ πονηρίας D.2.9 ; 'όθεν ϊσχύομεν, $περ 'ισχύουσι, Τ , 2.13 ', ί παρά τινι have power or influence with one, Id.8.47, Aeschin.2.2, D , etc. b. of things, prevail, όρκος ούτι Ζηνός ί. πλέον A.Ett. 621 ; τ&ληθες γάρ Ισχύον τρέφω S.OP356; τό δίκαιον έν ττΰσιν 'ι. D ΐ have force, h ώρ'ισω συ δίκαια, ταύτα.. καϊ κατά σου προσήκει το?ς άλλοις Ισχύειν D , cf ; ό λύγος δόξειεν άν Ισχύειν Arist. Pol a 28; νομή Άδικος ούδέν I. is of no force, PTeb. 2S6.7 (ii A.D.); ίσχΰίίν τι something permanent, prob. in Epicur.Pf.l p. 7 U.: c.inf., 6 καιρός 'ισχύει,.πράττειν D.17.9, cf. Lxx 2 Ch. 2.6(5), al., Plu.Pomp. 58; ούκ 'ι. άρτιστομείν Str , cf. Ev.Marc.5.4, D.Chr.33.22, etc. 3. to be worth or equivalent to, ή μνά ισχύει λίτρας δύο καϊ ήμισυ ].Af [4.7.1, cf. PGnom. 106, Ptol. Tetr. 134 ; ai ψήφοι τάλαντον ισχύουσιν (prob. for ϊσχουσιν) Plb Act., condense, νεφέλας LxxSi.43.i5. b. &ρτον πάσαν ήδονήν Ισχύοντα making strong.., ib. Wi (inse habentem, Vulg.). 5. -ύοντες αστέρες those in dominating positions, Serapion in Cat.C0d.Astr.8(4).226. [ϋ 1η Batr. 1. c., Trag. and Com., S.vi/'.1409, OP356, Ar.P.357, Av. 488,1606; later, ϋ sts. in pres. and impf., AP5.166 (Asclep.), 211 (Mel.).] ϊσχω, redupl. form of έχω (only found in pres., and impf. Act. and Pass., Ep. inf. Ισχέμεναι, ίσχέμεν,0ά.20.α0, II ), but in Horn. and Hes. almost always with a limited sense, keep back, restrain (v. infr. 11), δέος ϊσχει τινά II.5-812,817, etc. ; ϊ. τινά ανάγκη Od > θυμόν ϊ. έν στήθεσσι ΙΙ ; Zeus ϊσχεν έόν μένος Hes. Th.687 ; οΰδ' ετι σηκοϊ ϊσχουσι (the calves) Od ! [πρών] ϊσχει ρέεθρα ο ; ϊιτπουςϊ, , etc.; Ίσχον βονλομένους τούς επτά ές τό πρόσω παριέναι Hdt.3-77 '> μηόέν ήμάς Ισχέτω Ar.V ; ουδέποτε γ' ϊσχει θύρα, prov. of those who keep open house, Eup.265; ϊσχε στόμα E.77P1244 ; ϊσχε δακών στόμα σόν S. Tr.976 (anap.) ; τί) ϊσχον τήν πορείαν Χ. An ; χείμαρρον.. έρκεα ϊσχει άλωάων keep it back, ΙΙ.5.90: c.gen., ξίφος ϊ. TIVOS to keep it from him, F..77<>/ ; T τής όοής, του Ιέναι, PI.Cra.416b, 420ε : folld. by inf., ϊ. τινά μή πράσσειν Ε. IA 661: Pass., to be checked, Gal.i/P!5.3: also impers., εν τούτφ ϊσχετο here the matter stopped, X.An abs., ϊσχε hold, stay, stop! A.CA.1052, S.Ichn.95 ; of ships, put in, v.l. in Th.2.91; TTpiis Tais πόλεσι Id.7.35, cf. A.R ; of rivers, stop, Arr.An.5. " i this sense Horn, uses Med. or Pass., ϊσχεσθ' 'Apyeioi, μή 9-4 φεύγετε Od.24.54, CF II.3.82 ; ϊσχεο check thyself, be calm, Γ.214,2. 247, Od , etc.; keep quiet, XI.251: c. gen., ϊσχεσθαί τίνος desist from a thing, , II. holdfast, hold, once in Horn., [κανόνα] άγχόθι στήβεος II , cf. S.Aj.575, Ph.ll II (lyr.): metaph., keep, maintain, εύφημίαν Id.7V.178; ίλπίσiv t τι ib, 138; γνώμαν Id.Ph.853 (lyr.) ; έπιστήμην λαβόντα ϊσχειν PI.77!/. 198A; of outward matters, οδύνη ϊ. τήν γαστέρα affects it, Hp.Nat.Mul.n-, τόν dla' άπλατos ϊσχει S.Aj.256 (lyr.) ; ai άτομοι τόν παλμόν ϊσχουσι keep up, Epicur.P/>.1 p.8u.: Pass., φθόη ϊσχεσθαι Isoc (s.v.l., σχόμενον Blass) ; also τό Ισχόμενον κατά διαφοράν that which is permoment in distinction, Chrysipp S701'c III. after Horn., hold or have in possession, v.l. in Hdt.3.39, Th.3.58 ; have a wife, Hdt.5.92./3'; of women,. 1 εν γαστρί or simply I to be pregnant, Hp. Epid , etc.; μετά τούτον ϊ. Κλεόμβροτον conceives CI., Hdt.j. 41: generally, like έχω, ϊσχε κάμον μνήστιν S, Aj. $20; λήστιν ϊ. to be forgetful, Id. OC584; άλγος Ϊ. Id. OP1031 ; γνώμαν ϊ., = γνώναι, id (lyr.); ϊ. δ ούλο ν βίον Id. TV ; νουν P\.Smp.18ld ; επωνυμίαν Id.Prw.130E; χρώματα Hp.Prog.12, κακώσιας Id.viri.61; receive, [ττεμπάδα] S/G57-35 (Milet., ν B.C.) ; Ισχέτω δίκην καϊ ύτεχέτω ib (iv B.C.), cf. 7G5(2) (Stymphalus, iii B.C.): c. dupl. acc., ί τινά ξύνευνον S.Aj ; θεόν ού λήξω προστάταν ϊσχιβν Id. OTS82 (lyr.). 2. have in it, involve, όλβος ϊ. φθόνον Pi.P.II.29; μετάστασιν Ϊ. to be susceptible, capable of cure, Hp.Aph.5.7; ανάλ-ηψιν μετ' εύπετείας PI. Ti.S^e; to be worth, dub. 1. in Plb ; V ϊσχύω 3 3. intr., to be, like έχω, απολέμως ϊσχοντες P\.Plt.y07e; εΐ I τό σώμαιά.ρ.^ιιο; ωδείά.phil.38c; τ 07s πασι χαλεπώτερον Th Ισωνία, ή, (ώνή) the same price, cost price, τής i. Ar. Pa* 1227; TSs l. απολυσάτω he shall release him at the original price, Milet. 3N (Crete). Ισωνϋ χ-ία, ή, rejected as a name for a pronoun by A.D.ProM.9, 7. -os, ov, (όνομα) bearing the same name as, c. gen., καλε7ν τινα 'ισώνυμον εμμεν μάτρωος Pi.O.9.64; ήελίοιο τροπαϊς Ισώνυμον [»] ερνοί, i.e. ήλιοτρόπιον, Nic.Th.678. ίσως, Lacon. fiitp (ν. βίωρ), Adv. of i'σος, equally, in like manner, Sapph.Supp.25.11, S.PA.758, Pl./.^.S05a, etc.; 0>siVa1VaTaib.744c; evenly, Hp.Off.$. II. equally, with referejice to equality, τό ορθόν ληπτέον ϊσως Arist.Po/. I283 b 40 ; fairly, equitably, ϊ. καϊ κοινώς Aen. Tact ; ούκ ϊ. ουδέ πολιτικώς D ; μηδέν ϊ. καϊ δικαίας φρονούντας D.Η.10.40; ούκ ϊσως χρήσασθαί τινι Plb III probably, perhaps, A\c.Supp.^Zi Hdt.6.124, A.Pr.319, S.PA.144, PI. Grg.473b, etc.; ϊ. που Ε.ΡΛ518 ; ούτε συμφόρως 0Βτ' ϊ. καλώς D.5.10; ούκϊσως, αλλ' όντως Pi.Lg.g65c : ironical, σμικρά γε ϊ. προσθήκη Id. P.339 b : fre q joined wit h &v or τάχ' &v, e. g. S.Aj.6g1,1009, Ρϊ.Λρ. 31a ; αμφισβητούντες προστιθέασιν άεϊ τό ϊσως και τάχα Arist.Rh. 138g b 18 : ϊσως without &ν c. opt. is f.l. in A.Supp.727, E.77"IOJ5 ; ϊ. μεν.., ϊ. Si,. perhaps so or so, X. Cyr : repeated ϊ.,ϊ. Ar.Nu. 1320, D.3.33: used to soften orqualifya positive assertion, S.OC661, Ar.Pa.224, Pl.PW.61c,PArfr.233e,Arist.Atoa/A.987 a 26,etc. IV. with numerals, about, AT.PI. 1058, Damox.3.2. ισωσις, ECUS, ή, (ίσόω) making equal, comparison, Gloss. ΐταλα* ιστία ε'ις & τούς ιστούς διατείνουσιν, Hsch. (Cf. ίτλαί.) Ίταλ-ία, ίη, ή, Italy, Hdt. 1.24, etc. [Ιτ-, S.Ant.li 19(lyr.), CaIl.PiiW.58.] -ιάζω, Dor. fut -άξω, live in Italy, Hsch., Phot. -ίδη5, ου, S, poet, for Ίταλιώτης, APg.344(Le011.), Call. Pr.448. ικός, ή, όν, Italian, Pl.Lg.65gb, etc.; αϊρεσις Pladt ; στείρα, = Cokors Italica, Act.Ap.10.1; Ιταλικοί, oi, Italians resident at Delos, SIGj26.4(1 B.C.), etc.: pecul. fem. -is, ibos [I], APy.373 (Thall.); ή Ίταλίς (sc. γή), ='Ιταλία, D.C codd. ιώτης, ου, ό, Greek inhabitant of Italy, Hdt.4.15, Th.6. 44, etc.; cf. Σικελιώτης. fem. -ιώτις, 15ος, Ad).Italian, νήες, πόλαί, Luc.Pis*., rh.8.91 Str : Adj. -IWTVKOS, ή, όν, Pl.Ep.i26b, Conscr s, 15,7tafraH,Parth.7.1, Str : as Adj.,, I. αίχμητής [ϊ] AP7.741 (Crin.), etc. ίταλόβ, ό, = ταύρος, D.C.Pr.4.2, Hsch.; whence Italy is said to be called, Timae. 12, cf. Fest. s. v. 'Ιταλία, (f ιταλός, cf. Lat. vitulus, Osc. Viteliu (Italia).) Ιταμ-6-ύομαι [1], to be ιταμός, Interpol, in Jul.Or.7.210c. <«i ή, = ιταμύτης,ι^ίχ^.29.17(49.16). -os, ή, όν,(είμι tbo, ϊτη!'' head long, hasty, eager, κννες A.Pr.2 82, Alex.234; ί. πρόσωπον Nicol.Com.i. 2 8; bold, reckless, Ιταμόν καϊ τολμηρόν ή πονηρία ).25.24; αναιδής κα 1 ί. Men.Epit.31l; ί. πρός τό πράττειν Arist.Pr.95,V4 > πρόςτά δεινά Plu,./?/. Phld Galb.25; πρός λόγους ίταμώτερος Id a : Sup. -ώτατος S., Luc.7car.30 ; τό I., ίταμότης, Plu.Pab.1g, etc.; vigour oi style, Diog.Oen.12 ; τό i. τής ψυχής ן. Plu.Rom ; I. τι δεδορκάις Luc. Fug. 19 ; (. άντιβλέπειν Ael.NA Adv. -μώς Alex.105, Eupliro 1.25, Men.PA.306, Plu.2.93b, Gal.II.232; 0/ l. πολιτευόμενοι_d.s. 68: Comp. -ώτερον Pl.Lg.77zb; -ώτερον τφ βίφ χρήσθ" <5τηβ, ητος, ή, initiative, vigour, Pl.P/i.3 lla ; Φ' οηttry > Plu.2.7!5e, Jul.Or.7.225c ; συγγραφέως Plb ίταβ' 'όρκος, καϊ δ άδής, Hsch., Ιτβα [ϊ], Ep. and Ion. 1τ η, also 1τ ίη (Α. R ז ) : V' willow, Ii , Heeat.292(a) J., Hdt ,Prc6.«W.703.I9;,etc.; U»H> = Salixalba, 'ι. μέλαινα, Salixamplexicaulisfibphr.HPl.li^ י 11 wicker shield, target, E.Heracl.376 (lyr.), Supp.6g$, Tr.ligh Cyc-h Ar.Pr.65. III. I SeVSpos, = ϊππουρις, PS.-D.SC (Είτεα, the Attic deme-name, is a different word ; cf. ιτέϊνος, Ιτεόφνλλος', Ρ Γ0 cogn. with Lat. viere, vlmen, Lith. vyti,יtwist ' 'wind', vytts 'willow-twig', OE. wipig, willow'.)

9 Ιτίϊνος 845 ίχθυδόκο5 ΙτΛνοβ [ίτ], η, ov, of willow, l ράβδος Hdt.4.67, cf. Thphr.//P5.3.4, PCair.Zen.353-5('" b-c.) ; τά i. Sammelb II. made of withy rods, wicker, <\ σάκεα Theoc ITCOV [Ϊ], (εϊμιώο) one must go, Ηρ.^ί:κΛ38, Pl.P.394d, 7.^.803ε, etc. Ιτεόφυλλοϊ [ϊ], ov, decorated with a pattern of willow-leaves, φιάλη Annuario4/5.463 (Halic., iii B. c.). Ιτεών [ϊ], ωνος, ό, willow-ground, Gp ΐτηλος, η, ov, expld. by Hsch. as έμμονος, ούκ έξίτηλος, A.Fr. 42. Ιτ-ήριος [ί], coined as etym. of έξιτήριος, Pil/ ου, d, =!ταμός, Ar.JVu.44ij, Pl.Smp.203d ; ϊταςγε έφ' hot πολλοί φοβούνται Uvat Id.Prt.349 e! 359 c! πολυπράγμων D.C ητε'ον, = Ιτέον, Ar.iVM.i31, Diph.3I. -ητικό?, ή, όν, = 'ιταμός, Max.Tyr. 41.5: Comp., ib.21.2 : Sup. -ύτατον δ θυμός πρός τούς κινδύνους most ready to encounter dangers, Arist.PA^i 116 b 26. Ιτθαι ήσθαι, Hsch. ίτβέλαν διφθέραν, Id. fcf. Ιξαλή). Ιτλαί* οΐς (έν)τείνουσι τάς &ας τού ύφαινομένου μυγελε'ις (fort. Πυγελε?5) oi δε TOUS,αίτουϊ, Id. ϊτον, τό, Thracian name for a kind of mushroom, Thphr.Pr.167, Pli11.PP19.36 ; prob. fr. firov, cf. ο'ιτόν, ούιταν. ίτός, ή, όν, (εϊμι ibo) passable, δδός APj.480 (Leon.). ϊτριον (on the accent v. Hdn.Gr.l.357,al.), τό, a kind of cake(πεμμάτιον λεπτόν διά σησάμου καϊ μέλιτος γινόμενον Ath.i4.646d, but cf. πλακούντες, σησαμούντες, ϊτρια Ar.Ach.log2, μελιτύμασι καϊ 'ιτρίοις Dsc.4.63), Anacr.17, Hp.Acut.(Sp.)72, Anon.Lond.Pr.2.3, POxy : freq. in pi., Sol.38, S.Pr.199, Archipp.9, prob. in Herod.3. 44; ϊτρια, τραγήμαθ" ήκε, πυραμούς, &μης Ephipp.8-3 ; later, of any cake, ϊτρια καρπού πεποιημέναπυρίνου D.H j of the Roman libum, 7rλακοΰς έκ γάλακτος ίτρίων καϊ μέλιτος Ath.3.125L 'ιτρίνεοξ [iv], a, ov, like ϊτρια, ΑΡ6.232 (Crin.). Ιτριοπώλη?, ου, δ, dealer in ϊτρια, prob. in Poll ϊττα, dialect word for δρυοκόλαψ, Hsch. Ιττελα, v. Ιξαλή. ϊτ- T10V ουσία (Elean), Id. ΐττον εν (Cret.), Id. ίττυγα" έκτληκτικά A.Fr.42 /(ap. Hsch.). ϊττω, Boeot. for ϊστω, 3 sg. imper. of οίδα, esp. in phrase ϊττω ϊεύς Zeus be witness! says Cebes the Theban in Pl.Phd.62a, Θήβαθεν ϊττω Αεύς, and ϊττω 'Ηρακλής, says the Boeotian in Ar.^cA.911,860, c Pl. />.345a. "Ιτίλοϊ [ι], δ, Itylus, son of Zethus and Aedon, Od , Pherecyd,I24 J. : expld. as, = μόνος, ορφανός, νέος, απαλός by Hsch. ίτνξ, a bird, Phot., Suid.; cf. ΐδυξ. ITVS [1], ι os, ή, in Horn, (only in II.) always of the felloe of a wheel, οφρα ϊτυν κάμψη II (made of poplar), cf , PMasp (vi A.D.) ; outer edge or rim of a shield, Hes.Sc.314, Hdt.7.89 : hence, the round shield itself, Tyrt.15.3, E./O«2IO (lyr.), Tr. 1197, ך. X.An.4.12 ; ϊ. βλεφάρων arch of the eyebrows, Anacreont ; αγκίστρων t AP6.28 (Jul.), cf. Opp.7p5.138 ; ϊ. τής πλευράς border of rib, Gal.2.681; rim of joint-socket, Id.PP2.i7; guard oi trepan, Id (Aeol.fiTvsTer.Maur.658.) "ITVS, υος, δ, Itys, son of Tereus and Procne, A.Ag (lyr.),,. Ar.^i212 etc. ΐϊτΰ-, but & Ίτΰν αίέν "Ιτϋν όλοφύρεται S.El.148 (lyr.), cf. Ar. I.e.] ϊτω [1], 3 sg. imper. from εΐμι (ibo) ; in Trag. almost an exclam., go toi S.PA.120; well, well! P..Med.-jg%. "Ιτων [Ϊ], 6, St.Byz., and'ltuvos, δ, Str.9.5.8, a town in Thessaly: hence'lt<1>via, η, titleof Athena who was worshipped there, Hecat. 2 J., Paus , ; χρυσαιγίδος'ιτωνιας ναός B.Pr.II.2 ; alsoat Coronea, Plb , , Str , Paus ; at Athens, IG ; at Amorgos, ib.l2(7).33(ii B.C.): also'ltwvias, ή, Call. Cer.75, APg.743 (Theodorid.) : Ίτωνίς, ή, A.R.1.551, AP6.130 ((Leon.)). Ίτώνιοϊ, δ (sc. μήν), name of month in Thessaly, /<?9(2).259.5,al.: Ίτώνια, τά, festival of Athena Itonia, ib.l 2(7).22,al. (Amorgos), cf. Polyaen ίί, exclam. of surprise, Hdn.Gr Ίϊγγίηϊ, δ, epith. of Dionysus, Hsch. Ινγγικόξ, ή, όν, (ϊυγξ) of the ϊυγγες (cf. ϊυγξ 3), φύσις Dam.Pr. 112, 'liiyyios, δ (sc. μήν), name of month in Thessaly, 7G9(2) (cf. p.xii); cf. Ίυγγίης. Ινγγοδρομεω, = βοηδρομέω, βοηθέω, (Boeot.) Hsch. (leg. Ιυγο-). V, = Ιυγμός, howling, shrieking,!(ידיי' Orac.ap. as of men in pain, Hdt.9,43 ; S.PA. 752; = γυναικών ο'ιμωγαί AB26y; but also of the shout of heralds, Tim.Pers. 233; the hissing of snakes, Nic. ΓΑ.400, Opp. P [ϊΰ-orac.ap. Hdt. I.e., Nic.; 10-in S. I.e.] Ιιιγμό?, δ, (Ιύζω) shout of joy, ; also, a cry of pain, shriek, A.a.26 (lyr.), P..Heracl.126. in 1 ] II.; rin Trag.] ivyl, ϊυγγος, ή, (Ιύζω, cf. Dam.Pr. 213), wryneck, lynx torquilla, Arist.P^504 a 12,P^695 a 23, Ael.AM6.19 ; used as a charm to recover unfaithful lovers, being bound to a revolving wheel, ϊ. τετρά- cvapospi.p cf. ΛΡ5.204; έλκεινϊυγγα επί τινι X.Mem ; ί. έλκε τύ τήνον έμόν ποτϊ όώμα Theoc.2.I7: metaph., έλκομαι "vyyi ήτop as by the magic wheel, Pi.P.4.35 ; Άσπερ από ϊυγγος τφ καλλει έλκόμενος Luc.D0m metaph., spell, charm, τή σή ληφθέντες ϊυγγι Ar.Lys.111ο, cf. S.Pr.474 (prob. cj.), Lyc.310, D.L. 6.76, Plu d (prob. cj. in 568a), Philostr.F^8.7 (pi.), Hld.8.5 ; passionateyearning for, αγαθών έτάρων A.Pers.g8g. 3. in pi., name of certain, Chaldaic' divinities, Procl.»P.2.213K., incra.p.33 P., Dam.Pr.i 11, al. : in sg., ή πράτ»; Ϊ. ib.217, cf = σύριγζ μονοκάλαμος, EM [I Ep. and Pi.; f Att.] 'ινζω, aor. ϊυξα Pi.P.4.237: shout, yell, in order to scare beasts, πολλά μάλ' 'ιύζουσιν ; οΐ δ* 'ιύζοντες έποντο Od ; later, yell from grief or pain, cry out, ϊυξεν άφωνήτφ άχει Pi. I.e.; used by A. in lyr., only in imper., ϊυζ'άποτμον βοάν Pers. 281, cf. 1042, Supp. 808,872; part., Ιύζων S.ZV.787 ; Ιύζων αν' opos CaIl.Pr.512 (perh. here=piping, cf. sq.); of bees, buzz, Q.S (From the Interjection it, q.v. (from Ιού acc. to ^480.6): fi-, cf. άβίυκτος, εκβιούζει.) [f Ep. and Pi.; rin S.7V.787, and prob. in Α.] ίυκτης [ί], οΰ, ό, (Ιύζω) one who shouts or yells: singer, piper, Theoc.8.30, in poet, form Ιυκτά [a]. ivpkes αίγες άγρίαι, ύστριχ'ιδες, Hsch. ίυχμός, ό, = Ιυγμός, Id. ιφειομ,αχω, = ario, Gloss, (dub., fort, κριομαχω, = arieto). Ίφθϊμις, ό, Egyptian deity (prob. Nefertem) identified with Prometheus, PHib (iii B.C.). ιφθΐμος, η, ov, also os, ov (v. infr.), stout, strong, of bodily strength, ύμοις I. Il.l8.204 > Kparl έπ' i ; I. ποταμών βοων ϊ. κάρ Va ; of heroes, ϊ. ψυχαί, κεφαλαί, 1-3,11-55? of Hades, Od ; a ' s0! of women, comely, stately, l. βασίλεια ; ίλοχος U.5.415, Theoc ; παράκοιτις Od.23.92, etc.; θυγάτηρ ; Πηρώ : later, generally, strong, powerful, Ιφθίμης φιλότητοs D.P.655 : Horn, uses ιφθίμη of women ; but ϊφθιμοι ψυχαί, κεφαλαί, speaking of men. (No f-; prob. not cogn. with is, ϊφι.) ϊφι (A) (instrum. of is, q. v.), Ep. Adv. by force or might, freq. in Horn., but only with four Verbs, ϊ. άνάσσειν II.1.38, etc.; ί. μάχεσθαι 1.151; ϊ. δαμήναι , Od ; βοόςΐ. κταμένοιο Π ; later Γ. βιησάμενος Euph.90, etc. Freq. in prop, names, e.g. Ίφιάνασσα, Ιφιγένεια, Ίφιγόνη, Ίφιδάμας,"1φικλος, {ιφιάδας, etc. ϊφι (Β), an Egyptian measure, prob., and^artaba ^ PMasp. 138, 139,al. (vi A.D.), PZ.onc il (vi A.D.). hence ϊφιον μέτρον PMasp.308.3(v'1A.D.): written οϊφιν Hsch. Ιφΐ-γε'νεια. [ϊφ], ή, strong-born, mighty, epith. of Artemis, Paus , Hsch. II. pr. n., Iphigeneia, Agamemnon's daughter, the Homeric Ίφιάνασσα (but distd. by S.P/.158), Stesich.27, etc.; also called Ίφιγόνη, Ε ; T I< 1s Lyc.324. [-eia A.Ag.1526 (lyr.).] -γ«νητο5, ov,produced by might, πύρ Orph.Pr ΐφικλοξ δυσχερής, Hsch.: as pr. η., ,al.: hence Adj., Ίφίκλειος, a, ov, σφνρόν Call. Aet Ίφικρατίδε5, ai, a kind of shoes, called from the Athen. general Iphicrates, D.S.15.44, Alciphr.3.57, Dam./sic7,89. ίφίν" καλήν, Hsch. ίφιντάν* κρύφα λαλούσαν, α'ινιγματωδως, Id. ΐφιος [ϊψ], a, ov, Ep. Adj., freq. in Horn., but only in phrase ϊ. μήλα fat, goodly sheep, ,81., cf. D.P.753, etc. ΐφις* ταχύς, Hsch. Ιφίτην* άγνίτην, Id. ιφλημ,α τραύμα, Id. (i.e. ϊφλ-, cf. σίφλωμα). ϊφνον [ϊ], τό, spike-lavender, Lavandula Spica, Ar. Th.g 10(pi.), Fr. 560(pl.), Epich.161, Thphr.77P6.6.11, Ιχαίνω [ϊ], = sq., 'άσσο. δ' εμεϊο σέθεν παρά θυμός άκοΰσαι 'ιχαίνει Call. Aet , cf. Ρϋ/ Ιχανάω [ϊ], crave, yearn, v.l. for 'ισχ- in Il , Od ; τυροΰ άλιίπηξ Ιχανωσα Babr.77.2 : Med., Ιχανάσθ' έπαυρέσθαι Herod.,ך. 26 cf. Hsch., ΡΛ/ , Ιχανα *; name of a town sq. (Cf. Sicily, is derived from the root by St.Byz.: prob. cogn. with άχήν, ήχήν ; Avest. azi- 'craving', Skt. thate 'crave'.) ΐχαρ (ίχαρ codd.), τά, vehement desire, dub. 1. in A.Supp.850 (lyr.), cf. Sch. ίχθον &στρον, έγχειράδιον, ξυλοφάνιον, Hsch. Ιχθύ-α [Β], Ion. - όη, ή, {Ιχθύς) dried skin of the fish ρίνη, like our shagreen, Hp.Foet.Exsect.i, Archig.ap.Gal ; of fish-skin in general, Ruf.ap.Orib II. pot, perh. for pickled fish, CIG 8345r(Nola, vase). III. fishing, fishery, BGU1123.9(1 A.D.), PS/ (ii A. D.). IV. ταριχηρά I. pickled fish, PLond (1A.D.). -ayuyis, v. ϊχθυόνερ. -άζομαι, = ίχθυάω, AP (Apollonid.). -ακό5, ή, όν, = Ιχθυικός, ζψδια, Cat.Cod. Astr II. -ακή πύλη, ή,fish-gate, Aq., Sm., Thd.Ze.1.10: cf. ϊχθυϊκός. -άω, fish, angle, mostly in Ep. pres. and impf., Ιχθυάασκον γναμπτοΐς άγκίστροισιν Od : c. acc., fish for, αυτού δ' ίχθυάα;,.δέλφινας 12.95, cf. Opp.// : Med., Lyc.46. II. sport (like fish), δέλφινες.. έθύνεον Ιχθυάοντες Hes.Sir.210. III. Pass., to be made offish, Ιχθυιίμενος άρτος (vulg. άργος) Horap Ιχθΰβολ-ίύϊ, έως, ό,^ίχθυβόλος 2, Nic. 7/2.793? Call.Ρ«/. 15, AP~ t. 504(Le0n.), 10.9, cf. Ps.-Hes.ap.Ath.3.116a. -έω, strike, harpoon fish, AP7.381 (Etrusc.), 635 (Antiphil.). -os, ov, fparox.) striking fish, catching fish, l. μηχανή of the trident, A. 77/. 132 (lyr.) ; αϊθυιαι AP Subst., fisher, angler, ib (Leon.), (Bianor). II. Pass., (proparox.) I. θήρα a spoil of speared fish, ib.6.24;?. δείπνα Opp.7/ ϊχθΐ-βόροϊ, ov, fish-eating, λαρίδες ΑΡγ.6ζ2 (Leon.). -βοτος, ov, fed on by fish, Opp./7.2.1, Epic.0^.213 T.1 s. -γόνο«, ov, producing fish, Nonn.P, ΐχθΰδιον, τό, Dim. of ιχθύς, little fish, freq. in Com. (v. infr.), etc. Chrysipp.S/oic.2.208, PFlor (iii A.D.), Jul.Ms.350b,, ] Ar.Pr.387.8,Theopomp.Com.62.3, Anaxil. 19, Cratin.Jun.13,POxy. 784(1 b.c.), etc.; but ϋ in dact., AP11.405(Lucill.), Archestr.Pr ] ΐχθΰ-δο κο5, ov, (δέχομαι) holding fish, σπυρίδες AP6.\(Leon.). -eiov, τ ό, fish-market, dub. in /G12(2).646\49 (Nesos:. -η, ή,

10 Ιχθυοβολζύς Ion. for 'ιχθύα. -ήματα, τά, (Ιχθύα) fish-scales: hence, scrapings, shavings, λωτού Hp. Ulc. 13, al.: sg. only, ib ηρός, ά, όν, (ιχθύς) fishy,scaly, i.e. foul, dirty, πινακίσκοι Ar.P/.814,Pr.532 ; έλαιον Ph. Bel. go. 19 ; ζωμός hac.lex.c, ; ούκ έστιν ίχθυηρόν nothing of the fish kind, Diph.32.21; ή πύλη ή 'ι. the fish-gate, LxxNe.3.3 : Subst., ίχθΰηρά, ή, tax on fish, UPZ (11 B.C.), PPajy.42(a) T 2 (ii A. D.). -ΐα, ή, fishing, Procl. Vit.Hom.p.25 W. -ϊκός, ή, όν, = Ιχθυηρός, πύλη Lxx2C/!.33* I 4! ζψόια Ptol. Tetr.152 : Subst., -ΐκή, ή, fishery toll, Inscr.Magn.l 16.42, OG/496.9 (Ephesus) : -ϊκά, τά, Osir.343(iii Β. c.): also -ΐνος, η. ov, Ael.NA κεντρον, τό, trident, Poll , Paus.Gr.Pr.216 : ίχθϋόκεντρον, Hsch., Suid. -μεδων, οντος, δ, king of fish, Marc.Sid.54. -νόμος, ov, ruling-fish, Opp. H Ιχθίο-βολενς, βόλος, = 'ιχθυβ-, Phot., Eust.l βρωτος, ov, eaten by fish, Plu.2.668a,.S/G997.1 (Smyrna). -ειδής, ές, fish-like, λεπίς Hdt εις, εσσα, εν, full of fish, fishy, πόντος, Ελλήσποντος, Π.9.4,360 ; ί. κέλευθα, i.e. the sea, Od ί μυχός L, of the Bosporus, Ar. 77!.324; fish-like, δέμας Opp II. consisting of fish, θήρη ib ; βόλος A P6.223 (Antip.). -θήρα, = κυκλάμινος, Ps.-Dsc θήρας, ου, δ, fisherman, Sch.Lyc.1200: also -θηρευτής, οΰ, δ, Man : -θηρηττηρ, ήρος, δ, APj.702 (Apollonid.). -θηρία,ή,fishing, Eust : η 'ιχθυοθηρική (sc. τέχνη) Poll κένταυρος, δ, ή, half-man and half-fish, of Triton, Tz. ad Lyc. 34. κολλά, ή, fish-glue, i. e. isinglass, Dsc.3.88, Gal , cf. Plin.TPV32.84: also -κολλον, τό, Gloss. -λογεω, discourse offish, Ath.7.303d, 8.360d. -λύμης [λϋ], ου, δ, plague of fish, Cora, epith. of a fish-eater, Ar. Pax μαντις, εως, ό, one who prophesies by means of fish, Ath d. -μετάβολος, δ, fishmonger, PRyl (ii A. D.). ίχθυόνερ ίχθυαγωγοί, Hsch. ίχθϋο-π-ράτης [α], οΰ, ό, = -πώλης, PLond b 4 (vi A. D.), etc. Ιχθϋοτττρίς (v.l. -οιττίς), ίδος, fem. Adj. for broiling fish, έσχάρα Poll.6.88, Ιχθΐο-ττώλαινα, irreg. fem. of -πώλης, Pherecr.64. -ττωλε'ω, sell fish, Poll ττώλης, ου, δ, fishmonger, freq. in Com., Ar. Fr , Antiph.68.7, Alex.56.1 ; also in Pap., BGU330.10, etc.: fem. -ττωλις αγορά fish-market, Plu.2.849e, MaiuriNuovaSilloge 440 (Cos). -ιτωλία, ή, fishmongering, Ath.7.276^ Plu.2.668a ί nisi leg. τά Ιχθυοπώλια). -ιτώλιον, τό, fish-market, IPEI a. 32 B4(01bia),. r.119.9(iiia P770 D.), Sch.Ar.Pa.1068 : -ττωλεϊον, Hsch. -ρροος, ov, contr. -ρους, ου ν, (ρέω) swarming with fish, ποταμός Timocl τροφεΐον, τ ό, fish-pond, Moschio ap.ath a, D.S : -τρόφιον, τό, S7G (Smyrna). -τροφικός, ή, όν, ofor for keeping fish, Gp tit. -τρόφος, ov, feeding fish \ full offish, διαδρομαί Plu.I-Mir.39. ίχθΐονλκός, δ, (έλκω) angler, Phot., Suid.: written -ολκός in Hsch. Ιχθϋοφαγ-ε'ω, feed on fish, Arist.77^4616 a 32, Str ία, ή, fish diet, PMag.Berol.1.290, Eust ος, ov, eatingfish, Clearch.74; έθνη Porph.Abst.l.I3 ; oi Ί. άνδρες the Fish-eaters, a tribe on the Arabian Gulf, Hdt.3.19, cf. Str , Paus ; another on the Persian Gulf, Str.l Ιχθΰοφορ-έω, convey fish, ε'ις Άρκαδίαν, Άρχ.Έφ (Epid.). II. producefish, Pi/ ος, ο ν, producing fish, κρηνΐδες Ctes.Pr carrying fish, πλοία Sm./ά (31) : Subst. -φόρος, δ, Άρχ.Έφ. 19(8.168 (Epid.). Ιχθυ-χάγής, ές, piercingfish, αγκίστρων στόματα ΑΡ6.27 (Theaet.). -ττόρος, δ, (πείραι) harpoon, Inscr.Delos (>ϋ Β - c ) ίχθΰς (so Hdn.Gr.2.936, -5s and -ύς freq. in codd.), ύος, δ, acc. ίχθύν Pi.Pr.306, cf. Hdn.Gr.1.416, Choerob. in Theod , in late Poets also Ιχθύα APg.227 (Bianor), Theoc : voc. ιχθύ Erinn. I, CratesCom.14: pi. ίχθύες Pl.Phd.10ge, etc., Ιχθύς Alex.261.9, acc. ιχθύος, contr. Ιχθύς Od.5.53, both forms being used in Com., -ΰς Ar.Ra. 106S, Archipp.29, -ύας Antiph,68.12, Ephipp.21 ; codd. vary in Arist./P4564 b 19,P^4644 a 21, D.S.5.3, Str , etc.; -Cj S/G997. ι (Smyrna, perh. i B.C.); -ύας PGP (Aug.), etc.: dual 'ιχθύ Antiph.194.l5. fish, ώμηστής Il.24.82, cf ,al., cf. Hes.Op.277, Hdt.2.93, S.^7.1297, etc.: prov., άφωνότερος τών Ιχθύων Lac.Gall. 1, cf. S.E.A/ : metaph., of a stupid fellow, Plu b. II. in pl, oi ιχθύες the fish-market at Athens, παρά τούς Ιχθύς Ar.Ra. 1068; ε'ν τοις ίχθύσι Id.P.7S9, Antiph III. pi., the constellation Pisces, Eudox.ap.Hipparch > ' AicisPorph. Antr.22. (ιχθύς Att. acc. to Gell ) [0 in disyll. cases, nom. -us , Damox.2.20, Archestr.Pr.52 (ιχθύς ούσα shd. be read for 'ιχθύς έοΰσα in Matro Conv.35), acc. -ϋν Pherecr. 120, Antiph , Archestr.Pr.28, but -ΰν Theoc.21.49, and apptly. Pi. I.e.: D in trisyll. cases and in all compds.] (Cf. Lith. zuvis, Arm. jukn, 'fish'.) Ιχθϋσιληϊστήρ, ήρος, δ, a stealer of fish, AP7.2g$ (Leon.). ίχθυ-σ-τεφής, ές, fish-crowned, κόλποι Άμφιτρίτας Tim.Pers.38. -φάγος [C, a], ov, = ιχθυοφάγος, APg.83 (Phil.). -φόνος, ov, killingfish, Opp.C ώδης, ες, = ίχθυοειδής, Arist.PA6g7 b $, al. Adv.-5«s Id.P^4536 a full offish, λίμνη Hdt.7. log, Arr. Ind.41. ι. II. (όδ-ωδα) fishy, smelling or tasting of fish, έρυγή Aret.SPl.5, Gal ; πρόβατα Philostr. VA3.55, cf. Arr.Ind ίχλα- κίχλα, Hsch. ίχματα ϊχνια, Id. (Perh. for ϊθματα.) Ίχν-αΐος, a, ov, of Ichnae in Thessaly, of Themis, h.ap.g^ ; of Nemesis, ^ Diod.), Lyc.129: "Ιχναι (in Thessaly), ό'του ή Θέμις Ί. τιμάται Str άομαι, ΐχνεύω, Hsch., 846 1χωρ0 ίΰη 5 Suid. -εία, ή, casting about for the scent, of hounds, X.Cyn. 3.7 (pi.). -ελάτης, v. ιχνηλάτης. -ευμα, ατος, τά, track, Poll εύμων, ovos, δ, tracker, hence, 1. an Egyptian animal of the weasel-kind, which hunts out crocodile's eggs (asp's eggs, Ael.NA6.38), Herpestes ichneumon, Ari%t.HA6\2"-\6, Eub , Nic.Th. 190, Plu.2.966d, PLond.3.904(11 A.D.); cf. ιχνευτής II. 2. asmall kind of wasp, that hunts spiders, Pelopaeus spirifex, Arist.HA^2 b 26,609^5, cf. Plin.HNi a bird, Ant.Lib ευσις, (ως, ή, tracking, X.Cyn.3.4,10., Poll.5.n. IX. method of investigation, cj. in Epicur.P/>. 2 p.42 U. -εύτειρα, ή, fem. οί'ιχνευτήρ, τέχνα IGg(l).880.g(C0rc.). -ευτέος, a, ov, to be searched out, δικαιοσύνη Philostr.iOi εντήρ,ήρος, δ, = sq., Opp.C. 1.76,450,468 ; as Adj., I. ταρσός Nonn. > ευτής, ov, δ, tracker, hunter, Poll.5.10; of dogs which hunt by scent, ib. 17 : metaph., Κύπριδος ίχνευτάς αργυρέους σκύλακας, of money given to a εταίρα, APc,. 15 (Marc. Arg.): Ίχνευταί, oi, title of a satyric play by Sophocles (cf. v. 298). 2. detective who traces missing persons, ppy (ii A.d.). ΙΙ. = 'ιχνεύμων ι, Hdt.2.67, Nic.Th ευτικός, ή, 6v, good at tracking, κύων Ael.NA6.5g, Arr. Epict , Ph.2.38., track out. hunt after, S.Af.20, OT 221,476 (lyr.) ; Ζ. θήρας κυσίν K.Cyc. I30; κύνες 'ιχνεύουσαι hunting by scent, Pl.jLg-.654e : metaph., κατά σον τήν ψήφον '1. seeking for a vote of condemnation, Ar.Eq.808 ; 'ι. τά λεχθέντα Pl.Prm.128c ; τήν τον καλού φύσιν Id.P>401c ; [! σοφία ] Lxx Si ϊχνεύεις.. τίς εϊμ εγώ.. ; Epigr.Gr.227 (Teos); follow on the track of, emulate, ματpaδελφεούς Pi.P I. όρη to hunt the mountains, X.Cyn.4.9. Ϊχνηλ-άο-ία, ή, (έλαύνω) tracking out, search, Them. Or (!. -ατε'ω, track out, τάληθές λόγφ Ph. 1.12, cf , a ' -άτης [a], ου, δ, tracker, [αληθείας] Plu.2.762b: poet. Ιχνελάτης AP6.183 (Zos.), API ατία or -εία, ή, = if. 11. for -ηλασία in Poll < Sch.S8./4 -ατικός, ή, όν, = 'ιχνευτικός, ίχνιον, τό (Dim. of ϊχνος only in form, cf. Hdn.Gr.2.903, but written ίχνίον by Eust ), track, footprint, ϊχνι' ερευνώντες κύνες ήϊσαν Od ; μ-ε-τ'ϊχνια βαίνε θεοίο followed on her track ; μετ άνέρος ϊχνι ερευνών II ; κατ' ϊχνιά τίνος έφέπεσθαι A.R.I. 575 ; ϊχνια Ίππων Χ.Αη.τ.6.1 (ν. 1. Ίχνη): less freq. in sg., τα ϊ. μουνον λέλειπται τών ποδών Democr ; ϊ. οξέος Ίππου Call.^4«/ ; έπεσθαίτινι κατ' ίχνιον Q.S.8.361; ϊ. έόράσασθαι to plant one's step, AP6.70(Maced.). 2. metaph., trace, remnant, προτέρης αγλιύης ib-58 (Isid.). ίχνι-iriros Άπου oi λίθοι τρίβονται, άκόνη, Hsch. Ιχνο-βάτης [α], ου, δ, going on the track, name of a hound, Ov.Mtt βλάβης, ές, hurt in the foot, Man γραφία, ή, tracing out: ground-plan, Vitr ττεδη, ή, a kind of fetter or trap, AP6.109 (Antip.), ττοιε'ω, track out, τάΐς βισιν l. τά θηρία ΡΛ/ ίχνος, εος, τό, track, footstep, י 7 Od Hes.O/.680, Hdt.4.82; of the spoor of game, X.Cyn. 6.15, etc.: metaph., track, trace, κατ'ιχνος πλατάν ί,φαντον A.Ag.6gc, (lyr.); ές ταύτόν ελθών.. λόγων Χ. Id.Pr.845; ϊ. κακών ξηνηλατούσ-ρ Id. Ag ; ϊ. παλαιάς δυστέκμαρτον αιτίας S. ΟΡ109 ; ϊ. τειχέων fl.hel. 108 ; ϊχνη τών πληγών Pl.Gig-.524c; τα τών κονδύλων ϊ. Aeschin : with neg., not a trace, μαζών ουδέ ϊχνη Aret.SPl.S ; ϊ. ποδός θεΐναι, Lat. vestigia ponere, Ε./Γ752, cf. Or.234; θέσθαι ΛΡ7.464(Antip.); λεπτόν ϊ. άρβύλης τίθετε step softly, Ε. Or. 140 (lyr.) ; ϊ. έπαντέλλειν ποδός Id.PA.I05 (lyr.) ; ϊ. έρείδειν ΑΡζ.ο,οο (Paul. Sil.); έν ϊχνεσί τίνος πόδα νέμει ν (metaph.) Pi.P.6.15; ιχνών τίνος έχεσθαι Lib.Or.64.4; to?s στοιχούσι τοί! ϊχνεσι τής πίστεως Ep.Rom.4.12 ; κατ ϊχνος άσσειν, κατ' ϊχνη διιίκειν, S.Aj.$2, Pl.P.410b, cf. E./Pc (lyr.) ; ε\ς ϊχνος τινός Ιέναι Pl.P/>.330e; ϊ. μετιέναι, μετελθεΐν, ld.phdr.276d, Tht.lSye ; ϊχνοι/s προσάπτεσθαι hit upon a trail, Id.Pft.290d ; τοις αρχαίοι! ϊ. ές τά θεμέλια χρωμένους Jul.Or.2.66b ; ϊχνη υποψίας εϊς τινα φέρει Antipho ; μήτ' ϊ. μήτ αχθυγμα..παραδιδόντων Phld.S!^«.29, cf. Rh.I. 91S. 2. poet.,/oo/, Ε.Ρβ.1134, Herod hardsoleof the foot, LxxPi.11.24, al., Gal , Orib ; sole of a shot, Hp.Art.62, Arr.Ind.16.5! sandal,poxy (pi., iii A.D.). 4. τά ϊ. τών χειρών the palms of the hands, Lxx\KL tavdpuπινον, as a measure of length, Ruf.Anat.31. β. track, route in the desert, PPjy/ (ii A.D.). 7 pl, representations of footprints as votive offerings indicating the presence of a God, ανέθηκαν.ζ. κατά τήν τ οΰ θεοΰ ένέργιαν ϊχνη αυτού χρύσεα τέσσερα BCHjl. 106 (Panamara), etc. Ιχνοσ-κοττ-εω, look at the track or traces, iv στίβοισι τοις έμοis A.Ch. יי 3 Plu , cf. S.Ichn.7 ; i. καϊ στιβεύειν τό μέλλον looking at the tracks, Plu.2.917f. ίχώρ [ϊ], ώρος, δ, ichor, the juice, not blood, that flows in the veins of gods, II.5.340, etc.: Ep. acc. ΐχώ ib.416: in pl, of the Giants, Str. later 6.3.5; simply, blood, A.Ag. 1480(anap.). II. the watery part of animal juices, serum (cf. Gal ), of the blood, Hp.Cord. 11, Pl.Pi.83c, Arist.//^521 b 2 (also in pl, v.l. in 521*18),PA6p l 18 ; of gall, χολώδεας ιχώρας Hp.Acut.(Sp.)1; of milk, whey, Arist. 77^521 b 27 ; gravy of underdone meat, Archestr.Pr.57.6 ; juice oi burning logs, Dsc , Eup serous or sero-purulent» / ίχί discharge, Hp.PC!9, Arist./P4630 a 6 (pi.), Gal , etc.; ΰδαρεΐς ύπωχροι, from women in childbirth, Arist.//^586 b 32; of the putrefied blood of Ά viper, Id.i/!'r.845 a 8 ; of naphtha (prob.), regarded in legend as due to the putrefaction of Giants' corpses, ib.s38'29 ^ Ιχωρο-ειδής [t], ές, serous, αίμα Hp.Nat.Horn.12, Arist./Wsi 13, Alex.Trall.12. -ppoc'u, (βέω; run with serous matter, Hp.

11 Ιχωρώδης Coac.501, Erot. s.v. δακρυώδες έλκος : later ίχωρροε'ω, 3>τα ΐχωρροοϋντα Dsc.3.23, cf, Archig.ap.Orib Ιχωρώδηβ p], = Ιχωροειδής, Hp.Morb.3.16, v. 1. in Arist./P4586 a 29. ίψ (on the accent v. Hdn.Gr.1.404), δ, gen. 'ιπός [ϊ], nom. pi. ΐπες : (ίτττο/ιαι): wood-worm, Od / Thphr.//P8.10.5; found in vines, Id.CP3.22.5,Lap.^g, Str (Cf. ϊξ.) ίψαο, v. Ίπτομαι. ϊψ.ηλος, a, ov, Aeol. for ύψηλάϊ, Lyr.Adesp ev, Aeol. for ύψόθεν, ]0.Gramm.Comp , Aeol. for ύψοΰ, Sapph.91. ίψον ( Ίπτομαι ) τό δεσμωτήριον, Hsch. ϊψος (A) or Ιψός, δ, cork-oak, Quercus Suber(1), Thphr.HP3. 4,2. 2. at Thurii, = κισσός, Hsch. ίψος (Β), τό, Aeol. for ύ'ψοτ, Hdn.Gr ; cf. Ίφοι. ΐω, subj. of εϊμι (ibo). ίώ, contr. for ΐάου, imper. of ίάομαι. 'ιώ, an exclam., chiefly in dramatic poetry (lyr.) ; freq. repeated twice, rarely three times, as A.Supp.125 ; esp. in invoking aid, I. μ «apes,'1 θεοί, Id.TA.96, S.PA,736 ; I. I. Παιάν Id. Tr.222 ; ί. Βάκχαι Ε.5α freq. also of grief or suffering, oh! i. δύστανος S. Ant.850 ; 'ι. μοί μοι ld.oclgg, etc.; I. κακοπάρθενε Μοίρα ΑΡ].φ8 (Mel.); ί. Σπάρτα ib.434(d' osc )' c S en -> ' 1 > πάτερ, σου τών τε.. τέκνων A.Ag.1305 ; Ι', μοι πόνων Ε.ΡΑ.1290 ; I. ί. τραυμάτων Ar. Ach rarely in Prose, l., φασίτινες, of an objector, Gal. Thras. 32. II. with other Interj., I. & & S.OC224 ; I e ί. Id.El.840. [Γ: yetsts. i, in anap., A.Ag.1455, S.P/.149, E.VI/C.741.] Ίώ [ϊ], Ί ους, ή, acc. Ίοΰν Hdt.1.1; voc. '101 A.Pr.635, etc.: 10, daughter of Inachus. II. name of the moon at Argos, Eust. ad D.P.92. ίωά (A), = Id, A.Pers (lyr.). ίωά (Β), ή, smoke, prob. in Call.F»1.40. P. ίώγα, V. εγώ. ίωγή, ή, Ep. word, shelter, Βορέω ΰπ' Ιωγή under shelter from the north wind, Od ιώδης [ϊ], ες, (Ιός) like verdigris, green, Hp.Prog. 11, Dsc. 5.79, Gal ; of bile, ld,18(l).i07 ; κακόνοια.. τουτϊ τό Ιώδες.. άφίησιν P1U.2.56?C. 2. rust-coloured, ferruginous, Thphr. Lap. 37, Call. Hist.4, DSC poisonous, ύδωρ Ath.2.42a, cf. Gal.n.327; Μντες, of serpents, Philostr.Jun.7m-5 : metaph., of persons, virulent, Ptol.Teir.158. II. (0δ-αδα) acrid, οξύτητες Hp.VMig; άσθμα Philura.Kex.36.3, etc. Ιωεΐ' βέλει, Hsch. Ιωή, ή, any loud sound: shout, or cry of men or women, περί φρέvas ήλυθ' 'ιωή Il.IO.i39 ; Ζρτο δ' ί. λεττταλέη όδυρομένων A.R ; I. δενδρώδης (of Daphne) Nonn.D ; sound of the lyre, περϊ Ιέ σφεα,ς ^λυθ' ίωή φόρμιγγας Od ; of the wind, ύπό Ζεφύροιο ΐαιής by the roaring blast of Zephyrus, II.4.276, cf ; of fire, ηιρός δηίοιο 'ιωήν ; of footsteps, ποδών αιπεία 1. Hes. ΤΑ.682 ; clang of arms, Coluth.56. Ep. word, once in Trag,, βαα τηλωπόν.(. S.PA.216(lyr W1 'ιωκή, ή (for διωκή acc. to A.D.Conj , v. sq.), rout, pursuit, οίτε βίας.,ΰπεδείδισαν ούτε ίωκάς Il.g.g21: personified, with Ερις and, Αλκή, metaplast י acc., πόνον αΐπύν ιώκά τε δακρυόεσσαν II.601. Αώκω, = διώκω, GDI53 (Corinthian vase). Ιωλία, ή, (ίά) = φήμη, δειλή, Hsch. ίώλκα, = αύλακα, Id., Cyr.; cf. ΐιλκα. ϊωλον μέλαν, Hsch. ίων, Ιώνγα, ίώνει, Boeot. for εγώ, έγωγε, έγώνη, ν. εγώ. "Ιων, αίνος, δ, Ion, Hdt. 7-94» 8 44» Ε./Ο» 74; etc.: "Ιωνες, 01, the lonians, ν. Ίάονε5; of those who spoke the Ionic dialect, A.D.Pron. 4.22,al.: 'Ιωνία, ή, their country, A.Pers.771. ίωνας περιστερά, Hsch. 847 Κάβειροι ίωρός, δ, Att. for δ αύτής τής πόλεως φύλαξ acc, to A.D.Pron (pi., derived from'/), cf. Hdn.Gr , Hsch., Phot.; but ίντός (εν TOIS) and εκτός Ιωρού, of the ban placed on manslayers, Prov.ap. Suid., App.Prov ΐωσ-ις [ί], εως, ή, (Ιόω) refinement (because freq. due to oxidization of impure substances), χρυσού PMag.Leid. P.6.18, cf. Olymp. AIch.p.94B., Zos.Alch.p. 145 B., al. 2. making of a tincture, ib. p.219 B. Ιώτα [1], τό, indecl., (Hebr. yod) the letter 1, Pl.Cra.418b, Aen. Tact.31.18, Call.Gramm.ap.Ath d, etc. 2. line, stroke, on a sundial, Bull.Soc.Alex.4.83(111' B.C.). anything 3. prov., of very small, smallest letter, jot, Ev.Matt ίωτάκισ μός, οΰ, δ, doubling of i, as in Troiia, Maiia, Quint.T.5-32, Isid.P/ym II. repetition of i, as Iunio Iuno lovis iure irascitur, Mart.Cap ίωτογράφεω, write with iota, Sch.Ar. V.926 (Pass.), etc. ίωχμός [ϊ], δ, = ιωκή,ήλθον αν' Ιωχμόν through the rout, ,158 > ίωή άσπέτου 'ιωχμοΐο Hes. Th.683, cf. Theoc ΐωψ [Γ], ωπος, δ, a small fish, D0ri0ap.Ath.7.300f, Nic.Pr.18, Call. Fr.38, Ael.yVviz.58, Hdn.Gr Κ τ is perh. used as one syll.in a metrical (?)Inscr., 7G12(7).296(Minoa), like ζήσασα έτη ε, at the end of a hexam. (?), C/G3025 (Lydia). κά, Dor. for Ep., Aeol. κε(ν), = Αϋ., Arc. &v, SIGg (Olympia, vi B.C.), Epich.35,al., Leg.Gort. 1.9, Foed.Delph.Pell.2Ag, Ar.Ach. 737, 799, Z-j s. τ 17, Th.5.77, Theoc.1.4. [Although long, the a is elided in Epich ,8!., S/G56.8 (Argos, ν B.C.), Leg.Gort.1.1, etc.] κα, shortd. form of κατά used before the article, κα τόν νόμον IGg (2).16 (Arcadia) ; κατώννυ ib.262 ; κατούς νόμους SIG (Delph., ii B. c.), etc.; κα τά τής συγκλήτου δόγματα SIG (ibid.) κα τά δόξαντα..τή βουλή Inscr.Magn ('' Λ Ώ ) ' also in compds., cf. καβαίνων, etc. XI. Cypr., = κάς, Inscr.Cypr H., Schwyzer Ka,crasisforKal i, i.e. καϊ έμ ( = ev), Herod (κήμ corr.m.rec.). κααρτίας* βάτραχος, Hsch. κάανκα* περιδέραια, πλόκια, Id. (leg. κάλυκας). καβάδης, δ, military garment named after the Persian king Καβάδης, Tz.ii καβαθα (accent dub.), ή, prob. = Lat. gabata, dish, Edict.Diocl : also as neut. pi., καβαθα β' PPZ (iii B.C.); [γ]αβαθα τρία CumontFouillesdeDoura-Europosp.3j2 No. 13 ; cf. γαβαθόν, ζάβάτος 11. καβαίνων, Dor. for κο.ταβ-, Alcm.38. κάβαιετος [ά], δ, gluttonous fellow, Cratin.103. (Derived by Gramm, fr. κάβος and αγσα and said to be a pr. n.; cf. Κάβαισος IG 5(2) (Mantinea, ivb.c.).) καβάλλειον, τό, = sq., κ. καϊ έργάτας δεκαπέντε Rev.Arch (Callatis) : καβάλλιον, Hsch. καβάλλης, ου, δ, nag, Lat. caballus, Plu.2.828e ; = έργάτης Ίππος, Hsch.: hence καβαλλαρικός, ή, όν, of or for a horse, μύλος Edict. Diocl.i5.52 ; τάπης 19.22: καβαλλάτιον, τό,-- κυνόγλωσσον, Ps.- Dsc Ιωνιά, as, ή, (Ίον) violet-bed, Ar.Pax51 ; ך ך. λευκή gilliflower, Mat-κάβαξthiola incana, Thphr.PP6.8.5 ; ϊ. μέλαινα violet, Viola odorata, ib. Κάβαρνος, δ, priest of Demeter at Paros, /(?12(5).292 (iii A.D.) : = πανούργος, Phot., EM4S2.26, Suid II. ground-pine, Ajuga Chamaepitys, Apollod.ap.Ath. 15. pi., Hsch. (From Κάβαρνις, a poetical name of Paros, St.Byz.) 681d, Dsc ; ι. αγρία Sch.K1c.Al.55. III. ές Ιωνιάν ες κάβαιτα and καβάσας, both perh. nom. sg., name of an unknown ϊ0τρωι α, Hsch. object in temple inventories, Inscr.De'los2gSA 111, 300P16, IG 11 Ίωνίζω, speak Ionic, Α. Ό. Adv (2).287_589 (Delos, iii B.C.). (Perh. fr. Κάβα σα in Egypt.) ΊωνικοΧόγος, δ, reciter of "Ιωνικά, Ath e. κάβάσι [κα], Lacon. for κατάβηθι, Hsch. Ίωνικάς, ή, όν, Ionic, Ionian : -και, oi, ="1ωνες, Philostr. VS1.21. g : καβάτας, = καταιβάτης (q.v.), title of Zeus in Laconia, /C5(l). -κόν (sc. υπόδημα), τό, a kind of shoe, Herod.7.59 ; esp. with the 1316 (Thalamae). connotation, effeminate, Ar.Pa.r46, PI.Com.69.14, etc. Adv. -κώς καββαλικός, ή, όν, Lacon. for καταβλητικός, good at throwing, of wrestlers: in Comp. καββαλικώτερος Plu.2.236e, Gal.TAra5.45: metaph., more ready to trip up one's neighbour, M.Ant.7.52 : καββαλική (sc. τέχνη), ή, art of wrestling, Gal. I.e. m the Ionic fashion, i.e. softly, effeminately, Ar. TA '1. μέτρον, συζυγία, Ionic, defined in Heph.il, cf. D.H.Com^.4, etc. ; nis Heph.1.9, cf Aristid.Quint.1.15 : -κά, τά, poem in this style, Ath e. Adv. -κώς, prob. in D.H.Dem Ί. έθος, of the Ionic dialect, A.D.Pro« Adv. -κώς Sch.Porph.Abst.2.36 : Comp. -ώτερον A.T>.Adv Ιώνιος, a,, ov foreg., τρόπος, of the Ionic dialect, Philostr. VA7 35 : fem. Ίωνίς, ίδος, Ionian, Paus , etc. : as Subst., Call.Ep. *T,~Ph.Luc.l8: Ίωνιάς, άδος, Nic.Pr.74.4, Str ίωνίς, ίδος, ή, a water bird, Ar.Byz.P^ft.5.5. ίωνίσκος, δ, Ephes. name for the fish χρύσοφρυς, Archestr.Pr. 12. Ίωνιστί, Adv. in Ionic dialect, A.D.Adv Ίωνο-κάμτττης,, 01 δ, one who sings with soft Ionic modulations, Tim.Fr.27. -κνσ ος, δ, debauchee, Cratin.419. Ιωνός, <5 a kind offish, Hsch. ίωξις, εως, ή, = Ιωκή (q. v.), Id., ^481.30, Suid. ϊωττάτερ τά έν τοίς Ιματίοις σημεία (Lacon.), Hst: h ΐωιτι δ εύρο (Lydian), Id. καββάλλω, Aeol. for καταβάλλω, Alc.343 ; κάββαλε, Ep. for κατέβαλε, aor. 2 of καταβάλλω: also κάβαλεν* κατέβαλεν, Hsch. καβ- καββιόρνους βάς, v. καταβαίνω. καββασία, ν. καταβααία. κατεσθίων, Id. κάββλημα' περίστρωμα (Lacon.), Id. Κάβειροι [ά], 01, the Cabeiri, divinities worshipped especially in Lemnos, Samothrace, and Boeotia, Pi.Pr.74 b Schr., Hdt.2.51, 3.37, Str , etc.; at Miletus, Nic.Dam.52J., Milet. (v. infr.), BCH1. 288; title of play by Aeschylus, Ath f, Sch.Pi.P : sg., Κάβεψος Pi. I. e.; freq. in Boeotian Inscrr. (written-fi1p-),ig'7.2457,' al., cf. AP6.245 (Diod.), Q.S.I.267 : Καβειρίδες Νύμφαι, and βειρώ, ή, the sisters and mother of the Cabeiri, Acus.20J., Pherecyd. 48J.: Adj. Καβειρικός, ή, όν, fem. Καβειριάς, άδος, Cabeiric, St. B : / als0 a, ov, Id.. Paus : Καβειρία, ή, epith. of Demeter at Κάβειροι, Id codd.: Καβείριον, τό, sanctuary of the C., Id ; more correctly Καβείρ[ε]ιον 7GII(2).I 4 4^90

12 κάβει ο<ζ (Delos, iv B.C.) : Καβείρια, τά, their mysteries, Inscr.Perg.252, J Hsch.: hence Καβειριάζομαι, celebrate these mysteries, St.Byz.: Καβϊριάρχας, i,/g7.2428(boeot.) : -αρχίω ( =-ε'ω), ib (The spelling -βειρ- is correct, ib.n(2).l.c., Hdn.Gr : the form -βιρ- is Boeot. (v. supr.) and late Gr., Milet.6.26 (i A.D.), Alexio and Philox.apP/.G««?.2S9.30.) (The connexion with the Semitic root KBR 'great' (cf. the title Μεγάλοι Θεοί) is not certain ; nor is that with Skt. Kiibera- (name of a divinity), fr. *Kabera-, cf. Patron. Kaberaka-.) κάβειος' νέος (Paph.), Hsch. κάβηλος' δ άπεσκαλυμμένος τό αϊδοΐον, ή όνος, Id. καβιδάριος, δ, gem-en graver, Lat. cabidarius, Gloss., Rhetor, in Cat.Cod. Astr.8(4).216. καβιτάς, ί, dub. sens, (apptly. a nomen agentis), PLond S. καβλε'ει - καταπίνει, Hsch. καβλής* μάνδαλος των θυρών (Paph.), Id. καβολά, ά, = Dor. καταβολή, Schwyzer! 10 s (Argos). κάβος, δ, (Hebr. kab) corn-measure, = 4 ξέσται, Lxx4P ; f. 1. in Gp κάγ, poet, form for κατά before γ, κάγ γόνυ for κατά γόνυ, ! κάγ γόνων Sapph.44! κάγ γάν dub. in SIG179.9 (Boeot., iv β. C.). καγκαίνω, parch, dry, Hsch.: also κάγκω, metaph. in Pass., καγκομένης- ξηράς τφ φόβφ (cf. αυος), Id. (Cf. κέγκω.) κά-γκαμον, τό, Bissa Bol, Balsamodendron Katuf, an Arabian gum, Dsc. ι. 24, Plin.ZPV12.98 : also κάγ καλόν, τό, Hsch. κάγκανον,τ ό, = κακκαλία (q.v.), Gal.12.8, Paul.Aeg.7.3 κάγκάνος, ov, (καγκαίνω) dry, ξύλα κ , Od , Theoc ; κάγκανα καλα h.merc.112 : κ. κήλα Epich. inarch.pap.^ ρ.7 ; σταχύς Lyc : καγκαλεα* κατ ακεκαυμένα, Hsch.: καγκάνεος, Man κάγκελλον μέτρον, a system of measures of capacity, μέτρφ τφ κ. άρτάβας ένδεκα τέταρτον POxy (' Α )> cf ( ν * A.D.), etc. κάγκελος, δ, = Lat. cancelli, barrier, sta>iing-gate, in races, Sch. Theoc.8.57, Hsch.: also κάγκελλοι, oi, ZG (Plataea), POxy (111 A. D.) : whence καγκελλάριος, δ, orig. usher at the (lattice-work) bar of a court, then = λογοθέτης, Lyd.Mag.z.36,tf, PMasp.5.1g, al. (vi A. D.) : κάγκελον, τό, bar, τού δικαστηρίου Sch. Ar.Py.641,675 : κάγγελχον,railing, balustrade,pryl.233.4(11 A.D.) : hence καγκελο-ει,δώς, Adv. like a grating, criss-cross, Hippiatr. 117 (v.l. -λλ-) : -θΰρίς, ίδος, ή, = κιγκλίς, ΕΜ513 4 : a ' s0 καγκελωτή θύρα Sch.Ar. V. 124, Poll.8.124; διαβάθρα KayyeWarr) furnished with a railing, PRyl (ii A. D.). καγκε'ς 1 πτύελος, Hsch. καγκΰλη, ή, Aeol. for κηκίς, Hsch. καγρα(ς) καταφαγας (Salam.), Id. (prob. 1.. καγχάζω, later form for καχάζω (q. v.). καγχαλάω, rejoice, exult, καγχαλόωσι..'αχαιοί, κτλ. rejoice because a Trojan champion has been chosen for his looks, II.3.43 ; καγχαλόων 6.514, ; καγχαλόωσα Od.23.1,59 > καγχαλάασκε A.R ; έπακτήρ καγχαλων άγρεύματι Lyc.109; καγχαλάασκον έτώσια μητιόωντι Q.S ; ένϊ φρεσϊ -όωντες κρύβδ' Ηρης Id.3Ί36, cf. 200, al., Opp.C.4.377» ^ ; of hounds, deer, Id.C.1.523, 2.237! f pards, οίνφ μέγα -όωσι ib.3.80 ; ofa polypus, Id.ZZ καγχαλίζομαι,, καγχάομαι, = foreg., Hsch. κάγχαμος, δ, in Crotoniate dialect, = κισσός, Id. κάγχαρμον* τότήν λόγχην άνω εχειν (Maced.), Hsch. καγχ-ασμάς, δ, loud laughter, Ρ0Ι ; ν καχασμός. -αστής, οΰ, δ, loud laugher, Phryn.PSp.78B., Poll καγχλάζω, = καγχάζω, Ath.IO.438f, Aq.y , Hsch. καγχρυδιον, κάγχρυς, etc., ν. καχρύδιον, κάχρυς, etc. κάγώ [ά], Att. crasis for καϊ εγώ. κάδ, Ep. for κατά before δ, κάδ δώματα Od.4.72 ; κ. δύναμιν Hes. Op.336; before δε, ο, etc.; κ. δ' έβαλε by tmesis for κατέβαλε, δε Od καδαλε'ομαι, Dor. for καταδηλέομαι (q.v.). καδαλίων, δ, one κάδαμος who walks on stilts ; and κάδαλοι, oi, stilts, Hsch. τυφλός (Salam.), Id. καδαράν θολερόν, Id. καδδαιμονεντερος, = κακοδ-, Epich. ι Demianczuk, κάδδιον, v. κάδιον. κάδδΐχος, δ, (κάδος) jar, κάδδιχος καλείται τό άγγείον εις ό τάς άπομαγδαλίας έμβάλλουσι Plu.Lyc.I2 : hence, voting-urn, whence κεκαδδίχθαι, to be rejected on a vote, ibid.; also, a measure, = ήμίεκτον, Hsch., cf. Tab.Heracl.1.52, ZG5(i).i447.io (Messene, iii/ii B.C.) : Lacon. καδίκορ, Hsch. s. v. ένδεκαδίκορ. κάδδος, = κάδος (q.v.). καδδρΰθε'την,v.καταδαρθόνω. καδδνσαι, Ep. nom. pi. fem. aor. 2 part. Act. of καταδύω. κάδεστής, Dor. for κηδεστής. κάδης' αγιασμός, Hsch. καδικευω, perh. hold a priesthood, dub. in Rev.Phil.$5.$02(^Ph&rsalus). κάδ-ιον [ά], τά, Dim. of κάδος, ךIGu(2).28 A 64 (Delos, iii B.C.), Lxx ι Ki ; = ΰδρία (Salam.), Hsch. (pi.): κάδδιον Sch.D.T. Ρ-195Η.: also κάδιν, έλαιον καϊ κάδιν Abh.Berl.Akad.1g25(5).J,l (Cyrene, ii/iii A. D.). -ίσκιον, τό, Dim. of sq., part of a spice-box, N1coch.2. -ίσκος, δ, Dim. of κάδος, Cratin.193, Stratt.22, BCH (ii B.C.), Ph.2.89, Gal.l 1^.555. II. voting-urn used in lawcourts, δ δέ κ...δ μεν άπολύων ούτος, ό δ' άπολλύς δδί Ph1yn.C0m.32, I 848 καθαίρζσ is cf. Ar.F.853, Lys.13.37> Lycurg.149; καδίσκων τεττάρων τεθέντων κατά τόν νόμον (in a civil cause), D.43.10, cf. Is καδμεία (in codd. καδμία (sc. γη), ή, cadmia, calamine, Dsc.5.74, Gal.1.413,al., ΡΓίέ (ii/iii A. D.) : written καδμήα, POxy, ^1 A.D. ). Καδμει-ώνες, oi, = Καδμείοι, II.4.385, etc. -ώνη, ή, daughter oj Cadmus, i.e. Semele, /(? Καδμϊλος (on the accent v. Hdn.Gr.1.162), <5, name of one of the Cabiri in Samothrace, St.Byz. s. v. Καβειρία, Hdn.Gr.2.446: also Κασμ-, Dionysodor.ap.Sch.A.R.I.91 7, cf. 7G1 2(8).74(Imbros, ii A.D.), Call.Pr.409 ; identified with Hermes, ibid., Hdn.Gr.1.162, Sch.Lyc. 162 : with Lat.camillus (casm-), Varr.Z.Z.7.3, cf. Plu.P««!. 7; Καδμΐλοι is prob. for Κάδωλοι, title of ministrants in the cult of the Curetes and Μεγάλοι Θεοί, D.H Καδμογενής, ές, Cadmus-bom, A , S.7V. 116, E.PA.808 (all lyr.). Κάδμος, δ, Cadmus, Od.5.333, Hes. Th.937, etc. : Adj. Καδμείο?, a, ov, Ion. Καδμήιος, η, ov, Cadmean, Hes.PA.940, etc.: fern. Καδμηίς, ίδος, ή, h.bacch.tf, Hes. Op. 162, Th. 1.12, prob. in Trag. Adesp.177 : poet. Καδμείος, Ρί./ 3(4).71, S.^K/.1115(lyr.): Καδμεΐοι, 01, the Cadmeans or ancient inhabitants of Thebes, II.4.388, Hes. P/j.326, Hdt , etc.: Καδμεία, ή, the citadel of Thebes, X.//G6.3.I1; also, Pythag. name for eight, Theol.Ar.54. prov., Κ. νίκη a victory involving one's own ruin (from the story of the Σπαρτοί, or that of Polynices and Eteocles), Hdt.1.166, cf. Pl.Z.^.641c, PIu.2.48Sa, Suid. (but = a great victory, Arr.Pr.21 J.); so Κ. κράτος (Mel.): metaph., Κ. παιδεία PL I.e.; Κ. γράμματα the alphabet, supposed to have been brought by K. from Phoenicia, Hdt (The spelling Κάσσμος is found on a vase of Rhegium, Roscher Lex.d. Gr. u. Rom. Myth. 2 (1).84 2.) κάδμος" δόρυ, λόφος, ασπίς (Cret.), Hsch. κάδοττοιάς, όν, making pails or vessels, Sch.Ar.Paxi 202. κάδος [ά], δ, jar or vessel for water or wine, Anacr. 17, Archil.4, Hdt. 3.20, S.Pr (anap.), Ar.Ach.54g, etc.; κ. άντλητι κός CPR (ii A. D.) ; said to be Ion. for κεράμων, Clitarch.Gloss.ap.Atli b. 2. a liquid measure, =άμφορεύς, Philoch. 155a ; έλα ίου Lxx (9) (cod. A), cj. in Simon (Hermes64.274); πίνει τετραχόοισι κάδοις Hedyl.ap.Ath. I.e.; later, half an αμφ., Script. Metrol.1.25η, 2.144Hultsch. II. =καδίσκος 11, Ar.Av III. funerary urn, fahresh.s.154. The metre usu. requires κάδος, never κάδδος which is written in Them. ««PA.26S.2,al.; cf. κάδδιχος. κάδος, Dor. for κήδος. κάδονσα - είδογ σταφυλής, Hsch. καδρανε'ς (perh. for καπρανες, i.e. κατα-πρηνές) κατ ωφερές, Id. κάδυροί' κάπρος ένορχις, Id. καδ-ύτας, ου, δ, a parasitic plant, dodder, Cassytafiliformis (Arabic kasuth), Thphr.CP Κάδωλοι, V. Καδμιλος. Κάειρα [ά], ή, fem. from Κάρ, Carian woman, ? Hdt.i, 92, al. II. Adj. fem., = Καρική, έσθής Hdt καείς, καήμεναι, V. καίω. κάζελε, Arc. for κατέβαλ(, Hsch. κάηνα' τά ευ καιόμενα ξύλα, Id. κάθά [0ά], Adv. for καθ' a., according as, just as, ZG ,116.27, Men.M0n.551, PCm'r.Ze«.1S8.8 (iii B.C.), Plb , LxxGf.7.9, etc.; δ κ. παρατεταγμένος σφυγμός the (so to speak) 'regular' pulse (a military metaphor), Archig.ap.GaLS.626. II. also καβάπε{!, Ion. κατά-ιτερ, Philol.14, Democr.164, Hdt.1.182,al., Ar.Eq.8,Ec. 61, /Gl ,al., D.37.16, etc.: freq. in legal instruments, ήτραξι! έστω κ. έκ δίκης PEleph.1.12 (iv Β. c.), etc. : with a part., like is, &τε, D.C (nisi leg. καίπερ). strengthd., καθάττερ εΐ (1011. κατίπερ εΐ, Hdt.1.170), likeasif exactly as, Pl.Phlb.22e, 59ε,al.; καβάιτερ ί" (for έάν) D.23.41; καθάττερ άν ε'ι P\.Lg.684c, Arist.PA.240 b 10, Plb , etc.: μάχαιραν κ. like a knife, Porph.C/ir.31. Cf. καθό,καθωί. < χί ψ καθάγ-ιάζω, = sq., LxxPe.27.26, 27l/a.1.26 ; δ σοφός -άζει Ph.1.115: Pass., Iamb.iI/Ks/ ίίω, Att. fut. -ιω: Ion. fut. inf. κατ-αγιεΐν Hdt. 1.86: devote, dedicate, ακροθίνια θεών 8τεψ δή I.e.; νήττη πυρούς Ar.Av.566, cf. Lys.238, Pl.Cn'/«'.120a, Men , etc.; esp. of a burnt offering, θυμιήματακ. Hdt.2.130; κ.πνρι ib.47; κ. έπϊπύρης Id.7.167; έπϊ τον βωμού Id ; άρκεύβου ξίλοι! Paus : abs., Hdt.2.40, etc.; make offerings to the dead, Luc. Luct.9: Pass., cj. in Ρ (καταγι -Pap., καθαγνιζ- codd.),ji5s (καθαγνιζ- codd.). II. generally, burn, καταγιζομένουτοϋκαρχουτου έπιβαλλομένου [έπ! τό πύρ] Hdt ; esp. burn a dead body,ri> <τΰμ* τού Καίσαρος έν αγορά. κ. Plu.Ant.14, cf - Brut 20 > so ( as C J {or γνισαν) όσων σπαράγματ' fj κύνες καθήγισαν whose mangled bodies dogs have buried, i. e. devoured, S. Ant.1081 ( = μετά άγους Μμισαν, Sch.). -ισμός, δ, funeral rites, huc.luct νί^ω, Att. fut -ιω, purify, hallow, τόν τόπον θείφ καϊ δαδί S.12 </ Id.P/70 ; μήτψ*ψ καθήγνισται δέμας, i.e. has been burnt' on the funeral-pyre, Ε.(Jr. 40. II. offer as an expiatory sacrifice, πέλανον έπϊ πυρϊ καβαγνισν Id./o«707 (lyr.). On S.Ant.1081, Ph.1.190,558, v. καθαγίζω^ καθαιμ-ακτός, όν, bloodstained, φόνος Ε.Or.1358 (lyr.). -ασο «. make bloody, sprinkle or stain with blood, τινα A.Eu.450 *ז )' χρόα, 5 ; Ε.Hec. 1126, Or ; σκήπτρφ κ. κάρα ld.andr.588 ; τήν γλύττα* Pl.Phdr.2s4e -ατόω, = foreg., E.Hel.1599!Hp 1161, Ar. Th.6g5 : Pass.,.. Luc./«9 -ος, ov, bloody, τρανματα, σΐτα, E./Pi374, prob. in PP383 (lyr.). _ καθαίρ-εσις, εως, ή, pulling down, demolition, Th.5.42, Isoc.7. 1 X.//G2.2.15,/G (ivB.c.), Pil/a^.9.6(iiiB.c.), etc.: metaph., τίνων, opp. οικοδομή, 2Ep.Cor ; άναστήσωμεν τήν * ""

13 καθαιρώ 849 καθάπτω λαούήαων Lxx ιμα.3.43 in concrete sense, ai καθαιρέσεις the debris, robbers, S.7V (hex.), 1061, Plu. Thes.7 ; κ. ληστηρίων τήν έπαοχίαν Jul.Cars. ld.mar.6 : c. acc. cogn., καθαρμόν κ. Pl.Lg.735b: Pass., τήν νη- V\1.Bel.g1.3l. 2. generally, overthrow, subjugation, 320d; τής άνετου εξουσίας Hdn Ιουλιανού Id.3-1.1; killing, δύν άνασχισθεΐσαν καϊ καθαρθε'ισαν Hdt in religious sense, Plu.Ant reduction, diminution, opp. πρόσθεσις, Arist.PA. purify, [Seiras] έκάθηρε θεε'κρ by fumigating with sulphur, I S ; 207*23 : Medic., bringing down superfluous flesh, lowering, reducing, κ. τινα φόνου purify him from blood, Hdt.1.44, cf. Berl.Sitzb Hp. /><</.6.3.1, cf. Gal.17(2).368 ; τών σωμάτων Arist.G^738 a 3! ; 160(Cyrene) ; Δί)λον κ. Hdt. 1.64, cf.th.1.8 ; στόλοι/ κ., Lat. classem τΰν όγκων Pi.Ti.58e. 4. eclipseoi sun ormoon (with reference to lustrare, App.PC5.96 : abs., 7G5(i) (Andania, i B.C.): the magical process of drawing down those bodies), Sch.A.R Med., purify oneself, get purified, Hdt.4.73 ; οί φιλοσοφία καθηράμενοι (pi.). -ετ^ος, a, ov, to be put down, Th II. καθαιρετέον Pl.PArf.114c, cf. Phdr. 243a, Cra.3g6e; καθαίρεσθαι καθαρμούς Id.Lg. one must put down, overthrow, κ. καϊ καταγωνιστέον τινά,ς Aristid. 868e; καθήρασθαι στόμα keep one's tonguepure, A.Pr.354: Pass., κεκαθαρμένος " εξ ακροπόλεως τήν τυραννίδα Them. Or a. י j 1.445,; έτη - καϊ τετελεσμένος Pl.PArf.69c. 3. Medic.,purge, evacuate, ου, δ, overthrower, πολεμίων Th.4.83 ; Καίσαρος D.C.44 1 II either by purgatives or emetics, κ. κάτω ή άνω Hp.YLT«/ (Pass.), house-breaker(?), BGU14νι2 (iii A.d.). -ετικός, ή, όν, destructive, cf. Thphr.PP9.i1. II, etc.: Med., κατά κύστιν έκαθήρατο Hp.Epid. c. gen., Corn.ND30, Ph reducing, catheretic, φάρμακα, 1.15: Pass., ib.5.2, etc.; also of menstruation, ld.superf.37,, of of mild caustics, Gal.Il.756 ; σπληνός καθαιρετικόν Dsc ; putting the after-birth, τά λοχεία κ. Id.A/n/. r.78 ; καθαίρων, δ, name for?pis, a stop to, παλμών Gal.7.600: generally, ΰγ'ιεια κ. παθών Ph.Pr. Ps.-Dsc.i.l. 4. prune a tree, i. e.clearit of superfluous wood, Ev.Jo. 103H. -ετ&ϊ,ή, όν, able to be achieved, δ έκεΐνοι επιστήμη προύχουσι, sift, winnow grain, PTeb (11 A.D.). 6. metaph., καθαιρετόν ήμίν έστϊ μελέτη Th. 1.Ι2Ι (v.l. καθαιρετέον, but = μαστιγόω, Theoc II. of the thing removed by purifica- cf. D.C.Fr.43.11). ~έω, Ion. κατ-, Aeol. κατάγρημι, q. v.: fut. tion, purge away, wash off, λύματα πάντα κάθηρεν II., έπεϊ πλύνάν -ήσωι\ , etc.: fut. 2 καθελώ API (Antiphil.): aor.2 καθε'ιλον, τε κάθηράν τε βύπα πάντα Od.6.93 j clear away, τά ληστικά D.C. 3 7 inf. καθελείν : aor. I καθεΐλα Lxx3Zft.19.I4 : Ion. pf. part. 52: metaph., φόνον κ. A.CA.74 (ly r ) j also perh., clear up, explain an Pass, καταραιρημένος Hdt : takedown, καθείλομεν ιστία Od. action, τήνσύστασινερία1γ.ναί.66ό.,οί. 73G. III. c.dupl.acc., ז" ,^ πασσαλόφι י ζυγόν ΐίρεον II ; κ. άχθος take it αίμα κάθηρον..σαρνηδόνα cleanse him of blood, wash the blood off down, i. e. off one's shoulders, Ar.Pa.io ; κ. τό σημεϊov And.1.36 ; κ. των έκ τής στοάς όπλων some of them, X.PG5.4.8 ; κ. ε'ικόνα εξ him, Il : Pass., καθαίρομαι γήρας I am purged of old age, A. Pr.45 ; <5 καθαρθεϊς τόν φόνον Hdt ακροπόλεως Lycurg.117; κ. τινά, from the cross, Plb.ι.86.6, Ph : Med., κατελέσθαι τά τόξα take down one' show, Hdt.3.78; τούς κάθακα, τά, apptly., = καθήκοντα, πάντα τά. κ. ποιήσασα BSA 'ιστούς Plb put down, close the eyes of (Beroea). the dead, όσσε καθαιρήσουσι θανόντι περ II ϊ οφθαλμούς καθελούσα Od ; καθάλλομαι, fut. -αλούμαι: aor. part, αλόμενος or -αλάμενος (both χερσϊ κατ' οφθαλμούς έλέειν II of sorcerers, bring down readings in X.PC4.5.7) : leap down, από τού Ίππου, άπ' όχθων, Id. from the sky, σελήνην Ar.Nu.750, Pl.G^.513a. 4. κατάμεπέδον I.e.,Eq. 3.7 ; έντόςτοΰ τείχους Luc.DMort.14.5: abs., hpp.hisp. 22: γάς έλοι may earth swallow me! E.Supp.82g (lyr.). II. put down metaph,, of a storm, rush down, καθαλλομένη Ιοειδέα πόντον ορίνει II. by force, destroy, 'ότε κέν μιν μοΐρ' όλο) καθέλησι Od ,19.145, cf 3 II.298 ; of convulsions, Anon.ap.Gal , etc.; μή καθέλοι μιν αίιίν Pi ; φωτ' άδικον καθαιρεί Α. Ag. καθαλμ-άω, (άλμη) become crusted with salt, κέραμον τόν καθηλμηκότα IG11(2).287 Λ 112 (Delos, iii B.C.). -Ής, ές, salt, saltish, Nic. 398(lyr.); μοίρα τόν φύσαντα καθεΐλε S.Aj.^TJ, cf.e.p/.878 Gyr.), etc.; kill, slay, ταΰρον ib. 1143, cf. Stesich.23, S. Tr. 1063, pr.205 ; εάν τις Al άποκτείντ).. έν δδω καθελάψ,. Pass Lexap.D of criminals, ίο be κάθάλος,,ע 0 (άλς A) full ofsalt, over-salted, Diph.i 7.13 : comically, executed, Plu. Them put down, reduce, κ. Κϋρον καϊ τί;ν Περσέων δύναμιν Hdt.1.71, etc.; καθαιρεθήναι, ορρ. αρθήναι, D. 2.8; esp. καβάμαξευω, wear with wheels: metaph., έτεροι κατημάξευσαν (sic) of the cook, Posidipp.1.7. depose,dethrone, Hdt , e ' c! κ λγστικόνέκ τήςθaλάσσηςremove τάσδε τάς τρίβους Nech.ap.Vett.Val.354 2» crush, καθημάξευσε ταΐς 'Autterly from.., Th.1.4, cf. POxy (iii A.D.) ; κ. ύβριν τινός συμφοραΐς Eun.Z7!'s/.p.240D.: elsewh. in pf. part. Pass., καθημαξευμένος, η, ov, metaph., γύναιον κ. ύπό παντός τού προσιόντος, oi a Hdt.9.27, LxxZrt.9.6; ολβον S.Pr.646.4; ύπερηφάνονς Aristeas 263: Pass., καθηρημένος τήν αΐσθησιν bereft of sense, Phl.Per.38 ; common prostitute, Ael.Pr.123 : but almost always written κατημ-, καθαιρεισθαι τής μεγαλείότητος [ Αρτε'!α1δο$] Act.Ap raze hackneyed, stale, trite, άντιλογίαι D.H.10.41, cf. Th.11.2 ; έθη κ. Ph. to the ground, demolish, πόλεις Th.1.58, al., Lxx/s ; τείχη PI. I.513 ; πρόχειpov καϊ κ. ib.426 ; τά κοινά καϊ κ. Ath a, cf. Mx.244c; τών τειχών a part of the walls, X.Z/G4.4.13: Pass., Th. Artem.ι.31 (in marg.), Simp.mCa^ , Sch.Pi.N.6.g1 (ind., [δ 5.39, etc.; καθηρέθη..οιχαλία δορί S. Pr cancel, rescind, λόγος~\ κατημάξενται Conon46). Adv. καθημαξευμένως in a trite way, τίι Μεγαρέων ψήφισμα Th.l.140, cf. 139, Plu.Pir.29; έργον κ. λόγψ Ael.Dion.Pr.218. Philem as law-term, condemn, ή καθαιρούσα ψήφος a κάθαμμα, ατος,τό, (καθάπτω) knot, metaph.,«. λύειν λό-γου (dub. 1.) verdict οί guilty, Lys : C. inf., έμέ πάλος καθαιρεί,.λαβείν S. to solve a knotty point, Έ..Ηίρρ.671 (lyr.) ; κ. λύειν, proverb from the Ant.275 ; so prob. κατά με.,ά'ί'δας 'έλοι πατρϊ ξυνθανεΐν Id.OC168g Gordian knot, to overcome a difficulty, Zen.4.46, Suid. (lyr.), cf. E.Or.862 ; simply, decide, 'ό τι &v ai πλείους ψήφοι καθαιρωσι D.H.7.36,39 ; in book-keeping, &v καθαιρωσιν ai ψήφοι whatever the counters (or accounts) prove, prob. in D reduce, των αυξανομένων καϊ καθαιρουμένων γραμμών Arist.PA.237^9 ΐ του άποστήματος πεφυκότος έπϊ πολύ καθαιρεΐν τά μεγέθη PhId.Sig7i.9 ; of mild caustics, τά ύπερσαρκέοντα καθαιρεί (prob. for καθαιρεί) Hp. Ulc. 14, cf. Gal ; τό σώμα κ. διαίταις Plu.Ant.53 ' Rhet., minimize, AristPA.1376*34. III. overpower, seize, κάδ δε'μιν 'ύπνοςτιρειοά Ι * τινά overtake, X.Cyr ; κ. τινά έν άφροσύνη catch in the act of folly, < S383./«4 (anap.) : c. gen. partis, κ. τών ϋτων seize by.., Theoc : Pass., κ. ύπό τίνος Hdt IV. fetch down as a reward or prize, καθαιρεΐν αγώνας P\u.Pomp.8 : metaph., achieve, άγώνιον..εόχος έργφ καθελών Pi.O.Io(ll).63 : fut. inf. καθαρείν, παστόν, μίτραν, Epigr. in Berl.Sitsb.18g4.g08 (Asia Minor) : Med., φόνφ καθαιρείσθ', ού λόγφ, τά πράγματα t-.supp.749 : Pass., Hdt V. less freq. like the simple αίρεΐν, take and carry off, Id.6. 41, cf (Pass.). Cf. καθαίρω. κάβαίρω, fut. κάθάρώ X.Oec.18.6, prob. in Pl.Z.^.735b, etc.: aor. I έκάβηρα Od , Th.3.104, Hp.Mul.1.47, 7G (ava-), Theoc.5.119, etc.; έκάθαρα is found in codd. of Antipho6.37, X.An. Thphr.CA«r. Hp.J4c«/.(S/>.)11, and commonly in later Gr., < לי , 5CP6.23(Delos, ii B.C.), (ava-) PPetr.3p.141 (iii B.C.), (συνaro-)zg11(2).163^56(delos, iii B.C.), ^.διακαθαίρω, έκκαθαίρω,etc., andphryn.16; v.infr.med.: ρί.κεκάθαρκα : ^ Sch.Ar.P752 (έκ-) Med., fut. καθαροΰμαι Pl.Cra.396e, Hp.Morb.2.38 (in pass, sense, ib. 2.13, Nat.Mul.13,Mul.2.160): aor. έκαθηράμην A.Pr.354, Hp.Epid. >43! PI.Z.^.868a, ZGII(2).I 4 6^ 78(Delos, iv b.c.), 153.9,154^37 (ibid., iii B.C.); later έκαθαράμην ib.146 A 80(iv B.C.), Inscr.Delos ! a' (iii B.C.), etc., (ava-) ZG (iv B. c.): - Pass., fut. καθαρ- 9V0/1a1Ruf.ap.Orib , Gal : aor. έκαθάρθην Hdt. 1.43, Th , Hp.Epid.5.2, etc. (aor. 2 άποκαθαρή is f.l. in Arr.Cy«.27.1): pf. κεκάθαρμαι Hp.Nat.Mul.8, PI.PArf.69c, etc.: (καθαροί): I. cleanse, of things, καθήρατε κρητήρα5 Od ; τραπέζας ϋδατι.. καθαιρεΐν ; καθήραντες χρόα καλόν י ΰδατι " ο'ικίαν Antipho 1. c., Thphr. I. c.; of wounds, Hp. Ulc.6, al. (cf. καθαιρέω 11.6): c,. gen Ίππον αύχμηράς τριχός S.Pr.475 ; κ. σ'ιτον X.Oec. 18.6; γήν clear οί weeds, ib , cf. Ρ Lille 5.24 (iii b. C.), etc.; χρυσόν purify, ^fine, Pi.Plt.303d : metaph., purge, clear a land of monsters and καθαμματιζω (κατ- cod.), innodo, Gloss. καθαμμίζω, cover with sand, ε αυτά Arist.HΑ62ό 2g, prob. in Antig.i7;'r.48. καθάνυω, Att. for κατανύω, acc. to Hdn.Gr.1.541; καθήνυσαν cited by Phryn.PSp. 23B.; καθανύσαι' συντελέσαι, Hsch.: but codd. of Att. writers have only κατανιίω, q.v. (καθήνυσαν is cj. in S.P/.1451 (Dobree), καθανύσαι, -σας,, σε - in X.ZZG7.1.15, ,20 (Cobet)',. καθάτταν [cur], Adv. on the whole; better divisim καθ' άπαν, cf. Lxx 2Ma καθάπαξ [air], Adv. once for all, Od.2l.349, D , Phld.P.3 Pr.23, Jul.Or.2.70c ; out-and-out, absolutely, οί κ. έχθροί D ; κ. άτιμος γέγονεν Id , cf ) σπουδαίος, opp. κατά τι, Phld. Ρο.5-16, cf. Ph.2.6 ; ορρ. πρός τι, Archig.ap.Gal ; 01 κ. μή συναπτόμενοι not at all, Ocell.4.4 j ούτω κ. πεπρακεν εαυτόν D ; ούδέ κ. not even once, Plb , ι.20.12, etc.; ούδε τό κ. S.E.M. II.97; πάντως δ', ου κ. not merely in a single case, Demetr.Lac Here ; singly, Plb II. each time, - εκάστοτε, PMag. Par καθάπερ, καθαιτερεί, καθαπερανεί, v. καθά. καθαττλόω, spread over, τού αύχένος, of the hair, Aristaenet.2.4. καθατττής, οΰ, δ, or -ή, ή, a kind of vase, in pl, γάστρας καϊ καθαπτάς PS (iii B.C.). καθατττάς, ή, όν, bound with, equipped with, θύρσοισι καϊ νεβρων δοραις E.Pr.752 II κ. ipyavovpercussion instrument, e. g. cymbal or drum, Aristoclesap.Ath.4.174c. καθάιττω, Ion. κατ-, fasten or fix on, put upon, καθήψεν ώμοις.. άμφίβληστρον S. 7V.1051; κ. τι άμφί τινι E.70«1006 ; τι επί τι X.Cyn. 6.9,' τι είς τι Plb ; τι έκ τίνος Plu.2.647e; ίγκυραν καθάψας having made itfast, Philem.2i3.l0 ; τάοστεακαβάπτειτάνευρα Arist. י Theoc.Ep.3.4 Spir.483 b 3 l: Med., κισσόν έπϊ κρατϊ καθάπτεσθαι Pass., βρόχιρ καθημμένος S.Ant. 1222, cf. Theoc.Adon equip by fastening or hanging on, in Med., σκευή σώμ' έμόν καθάψομαι Ε.ΡΑ.202, cf. APg.ig (Arch.) : Pass., νεβρίντ! καθημμένος δορά with a fawn-skin slung round him, S.Tchn.21g ; καθημμένοι νεβρίδας Str intr., attach itself, είς τι, πρός τι, Arist.ΗΑ514* 1 3 >M5 a 3; later = 11. 5, fasten upon, τής χειρός TIVOS Act.Ap.28.3, cf. Poll II. used by Horn, only in Med., καθάπτεσθαι τινα έπέεσσι, in good or bad sense, as, συ τόν γ' έπέεσσι μαλακοΐσι do thou accost him.., II ; μαλακοίσι καθάπτεσθαι καβαπτόμενος

14 καθάρβνλος 850 καθαρός έπέεσσιν Od ; μειλιχίοις έπέεσσι κ ϊ but also αντιβίοις καθαρματώδης, es, connected with καθαρμοί, όνομα EM έπέεσσι καθαπτόμενος assailing.., » ; χαλεπο'ισι κ. έπέεσσι Ples.Op.33 2 ' without a qualifying Adj., accost, assail, έπέεσσι μον]?? יי"/ Jd.jSe.929; βάσιν χφιτί 7rροσθίαν καθαρμόσας fitting its καθαρμάξω, join or fit to, βρόχον del pa E.Hipp. 771 (lyr.); [πλόκα- καθάπτετο βούρον Αρηα II , cf. Od.2.240; without έπέεσσι, forefeet to my hands, Id./?/!.210; fit clamps into their places, IGj. γέροντα καθαπτόμενος י προσέειπεν , II (Lebad.): Med., 2. Ph after Horn., c. gen,, upbraid, Hdt.6.69, Th.6.16, PI.Cn.52a, X.HG καθαρμός, δ, (καθαιρώ) cleansing, purification, from guilt, νίψαι I.7.4: abs.,th military sense, attack, καθαψάμενοι rijs καθαρμψ τήνΐ,ε τήν στέγην S.OT1 228 : hence, purificatory offering, ούραγίας Plb.i appeal to, θεών..καταπτόμενος appealing atonement, expiation, καθαρμόν τής χάρτης ποιέεσθαί τινα Hdt.7.J97: to them, Hdt.6.68 ; Αημαρήτου καϊ άλλων μαρτύρων Id freq. in pi., ja&ros έλαύνειν καθαρμοί A.CA.96S (lyr., dub. 1.), cf. Th. lay hold of, τυραννίδος Sol.33.3 ; βρέφεος χείρεσσι Theoc.i7.65 ; τής θοΰ vvv θαλάσσης take to the sea, Philostr. VA3.23 : Act., καθάπτων τού τραχήλου Arr.Epict. 3.2ο.10 (ci. 1.3). 6 to be sensitive in respect of, καθαρμόν θύειν E./P1332 ; λύσει! τε καϊ καθαρμό ϊ αδικημάτων ΡΙ,Ζ?. καθαρμόν δαιμόνων make a«offering to avert their wrath, Id.OC466 ; ψόφου Η p. Prorrh ε ; δ περϊ τήν διάνοιαν κ. ld.sph.227c ; κ. ποιείσθαι τής δυνάμεως, καθάρβυλος, v. κατάρβυλος. Lat. lustrare exercitum, Plb.21.4l-9, Plu.G7«5-43 ; of the Roman lustrum, D.H.4.22 ; κ. οπλών, σάλπιγγας, = Lat. armilustrium, tubilu- καθάρ-etos, later καθάριος [θα], ov, (καθαρός) of persons, cleanly. neat, tidy, τούς καθαρείους περϊ όψιν, περϊ αμπεχόνην, περϊ όλον τόν βίον strium, Lyd.Mens.4.34, purificatory rite of initiation into Arist.Rh. 13Sl b l: -ιώτατόν (v. I. -ειότατόν) έστιτό ζώον (ί. e. the bee) mysteries, P\.Phd.6gc,Phdr.244e ; άνιστάς άπό τού καθαρμού D.1S. Id.iM626"24 ; καθάρειοι τοις διαίταις D.S.5.33(καθάριοι codd.); , cf. Plu.2.47a: hence in pi., as title of poem by Empedocles, καθαρειότεροι decent, respectable men, Phld.i?A.2.150S., Hieroel. Ath d; by Epimenides, Suid. s. h.v. 3. purgation by p.63 Α. ( ριώτ, -ρώτ-codd., em. Meineke); of things, έάνή σκευασ'ια ordeal, PMag.Lond ,196. II. purging, evacuation, discharge, Arist. HAffi^l, Plu.2.134d. 2. metaph.,purge, clear- καθάρ(ε)ιος f Men.Phasm.Fr.2 ; καθαριώτερα (or -ειότερα) όπλα Plb. II.9.5 ; K < daintiness, of food, PIU.2.663C ; κ. άρτος white bread, ance of unhealthy animals, PI.735b. III. = κάθαρμα 1. 2, Plu. Sammelb.5730(ivfv A.D., sg.), PMag.Lond (pi.); βίος, δίαιτα 2.518b. καθάρειος, refined, Ath-3.74d, Carm.Aur.35; εις τά καθάρεια λιμός καθάρμσα-ις, εως, ή, precise adaptation, Theol.Ar.54. είσοικίζεται Men.841 (καθαρά codd.). Adv. -είως cleanly, tidily, έγχέουσιν X.Cyr , cf. Posidon. 15J., Dsc.i.44; neatly, κ. ε'ιργα- 35.!roie'co, cleanse, έλκη Gal sift, winnow, gloss κάθαρο-χογε'ω, to be precise or accurate in language, Eust.352. σμένος Ph.Bel ; clearly, ύποδείξαι Pib ; also, frugally, on πτίσσειν, Sch.Ar.Ach.506. II. clear property from debts and μή πολυτελώς, άλλά καθαρείως Eub.no.I, Ephipp.15-3) Nicostr.6.2; encumbrances, Ρ Μ asp.gq.3 2 (vi A. D.): hence π οίη<τις, eais, ή, ib. εχειν καθαρ(ε)ίως έγχελύδιον Amphis35; μονοτροφονντες καθαρίως καϊ (via.d.). λιτώς Str.3.3.6; irreproachably, άναστραφεis άνδρήως Καϊ καθαρήως καθαρ-ός, ά, όν, Dor. κοθαρός Tab.Heracl.x. 103, Orph.Pr.32c.!, (sic) AJA (Sardes, ί B.C.). II. Gramm. of language, pure, Aeol. κόθ- Alc.Supp.7.3; cf. άνακαθαίρω, κάθαρσις : 1. physically correct, όνομα Sch.Ar.vii:A.244 ; oi κ. purists, Archig.ap.GaLS.578. clean, spotless (not in II.), είματα Od.6.61, Archil. 12, cf.e.oyc.35,562, [-fios is written in Phld.i?A. i.e. (Comp.), PSI (Comp., iii etc.; of persons, cleanly, κ. περϊ έσθήτα Arist. Wi250 b 28, cf. ΡΛ.1416* A. D.), Ph!d D.3.8, PMag.Lond. I.e., and required by metre in 23 (nisi leg. καθάριος). 2. clear of admixture, clear, pure, esp. of Eub., Nicostr., Carm.Aur., ll. ee. : -10s never.] -ειότης, later water, Βορυσθένης βέει καθαρός παρά θολεροΐσι Hdt.4.53 ', κ. ίδατα Ε. καθαριότης, ητος, ή, cleanliness, neatness, Hdt.2.37, X.Mem ; Hipp. 209 (anap.); ΰ'δωρ κ. ζω ν LxxNu.f. 17; δρόσοι Ε.Ιοη g6 (anap.); purity, διαφέρει ή όψις αφής καθαρειότητι Arist.ENi 176% cf a κ. καϊ διαφανή ύδάτια Pl.Phdr.22gh ; ούρον Hp.Epid. 1.1, ; διαχώρημα 26 ; τοΰ αέρος Thphr.SeHS.48 ; purity of language, Plu.Lyc.21, S.E. Id.C0ac.64o; κ. φάος, φέγγος, Ρί.Ρ.6.14, 9-9 > πνεύμα κ. ουρανού ΛΓ1.Τ scrupulousness, moral integrity, IG4.1 (Aegina, ii E.Hel.867; κ. άρτος Hdt.2.40; of white bread, WilckenCAr B. c.), OG/ (Sestos, ii B. c.). 3. elegance, refinement, τή κ. (iii/iib.c.),lxx/«.10.5, Gal.6.482,19.137; SAeupo» K.Diocl.Pr.139; Κυπρίους,.[ύπερέβαλε] DurisioJ,; ορρ. περιεργία, Plu.2.693b, cf. χρυσίον, άργύριον -ύτατον, Η d t , cf. Theoc , Ph , etc.; 142a, Crass.3; opp. λιτότης, Hieroel.!'«CA17p.457 M.; also, simplicity, frugality, τής διαίτης PIU.2.644C ; economy of movement in a freq. of grain, winnowed, πυρός κ. άδολος POxy (i a.d.), cf. σίτος X.Oec ; σίτος κ. άπό πάντων PHib.l.84(a).6 (iv/iii Β. c.) : surgeon's hand, ib.67e. -tens, εως, ή, perh. Dor. for καθάρισις, PTeb.g3.36 (ii B.C.), etc.; of metals, etc., σίδηρος Sammelb στέγας IG (Epid.). -evens, εως, ή, gloss on αγιασμός, (VA.x>.),etc.; αρωμάτων,καθαρών,λαχάνων,dub.sens.inplond.i.^v). Hsch., cf. EM εντέον, one must keep oneself clean, 6 (i V A. D.); άκρατος καϊ κ. νους Χ. Cyr , χρόαι Arist.SfMS.440'5; τίνος from a thing, Luc. Hist. Conscr.6 ; περϊ αφροδίσια Epict.Ench. φωναί1ά.α1ίά.8αι^28 ; offeelings, unmixed, μίσος τής αλλότριας φν evoj, (καθαρός) to be clean or pure, Pl.PAai.58b, Lg.759c, (rewspl.mjt:.245d,cf.thgn.89; serene, φρήνε.ηίρρ.τι20(ιγτ,). 3. Phld.T.i'i.p.9 O., Porph.^i5s/.4.6 ; of sifted grain, PPetr.2 p.2 (iii clear of objects, free, έν καθαρψ (sc. τόπω) in an open space, εν κ., 391 δή B.C.) : c. gen., to be clean or free from, φόνου Pl.Ep.357a ; [ κακιών ] νεκύων διεφαίνετο χώρος ; έν κ., όβι κύμα τ' έπ' ήϊόνος κλύζεσκον Phld.i?/! s.; αμαρτημάτων Plu. Cat.Mi. 24; ovei'sous Luc.Am , cf. Ph.2.535(Sup.); πάξαις "Αλτιν έν κ. in a clearing, Ρΐ.Ο.ιο 22 ; κ. πυρετού to be free from fever, Gal.7.503: hence ήμέραι -εύουσαι ibid.; κ. άιτ' «ΰτοΟ (sc. τοΰ σώματος) Pl.PArf.67a; κ. γνώμ-η to be κ. οίκείν live in the clear sunshine, Pl.ii.520d ; δια καθαρού βέειν, of a (11).45 ; έν κ. βήναι to leave the way clear, S.OC1575(lyr.); έν τφ pure or clean in mind, Ar.Pa wepi τι Plb Rhet., river whose course is clear and open, Hdt : with Subst., κελεύθφ ένκ. Pi.O.6.23; χώρος κ. Hdt.1.132; έν κ. λειμώνι Theoc.26.5; of a writer, to be pure, correct in language, κ. τήν διάλεκτον D.H. Lys.2 ; οί καθαρεύοντες purists, Hdn.Gr Gramm., to be έν ήλίψ κ. in the open sun, opp. σκιά, Pl.PArfr.239c ; &ς σιpi τό έμποδών έγεγόνεε κ. was cleared away, Hdt.7.!S3 ; Κ. ποιεΐσθαι τάς αρκυ- preceded by a voivel, to be ' pure'' (cf. καθαρός 1. 5b), A.D.P«w. 99,24, Theodos. Can.p. 70 H.; contain a 'pure' syllable, Hdn. Gr.2.923, Id. στασίας set up the nets in open ground, X.Cyn.6.6 ; freq. of land, ap.eust ιειίω, to be καθάριος, in Med., Alex.Aphr. free from weeds, etc., παραδώσω τόν κλήρον κ. άπό θρνου καλάμου άγραστεως κτλ. PTeb ' B.C.) ; παραδώσω τάς άρονρας κ. ώς ελαβον Pr II. = καθαρεόω 3, Hdn.Gr.ap.Choerob.i» Theod.l.232, Theognost.Ca«. 2S, etc. -ίζω, fut. -ιώ Ep.Hebr.9.14: cleanse, P i/ (iii A.D.): C. gen., γλώσσα καθαρή τών σημηίων dear οί θυσιαστήριου Lxxpr.29.36, cf. Ev.Matt.23.25, Act.Ap ; ^fi the marks, Hdt.2.38; καθαρόν των προβόλων, ofafort, ΑΓΓ.^«.2.2Ι 7; grain, PSirass6.2.Il (iii A.D.); prune away, περισσά βλαστήματα of documents, free from mistakes, POxy (iii A.D.); χειρόγραφον κ. άπό επιγραφής καϊ άλείφαδος free from interlineation and PL0nd.\.\3l T 1g2 (i A.D.); clear ground of weeds, etc., PLips.HI. 12 (iv A.D.); keep a precinct clear, άπό τίνων /G5(1) (Andania, i B. C.) : in Med., fut. -ιούμαι, of the menses, Hp Superf. liability, etc., κ. από δημοσίων καϊ παντός είδους BGUΙ97 Η(' Α β )! erasure, PLond (11 A.D. ). b. metaph., free, clear of debt, 43. II. of persons, purify, άπό αμαρτίας LxxSi ; άπό παντί>s μολυσμού 2Ep.C0r.7.1 ; τήν συνείδησιν άπό νεκρών έργων Ep. Α. D.); γήκ. από γεωργίας βασιλικής POxy.633 Α. D.); καθαρά ποιή- κ. άπό τε οφειλής καϊ ύποθήκης καϊ παντός διεγγυήματος ib.li2.il(i Hebr.9.14; cleanse from leprosy, Εν.Matt.8.2 (and in Pass., of the σαι to give a discharge, PAvrom. 1A 22 ; in moral senst, free from disease, ib.3) : Pass., -ιζέστω άπό γυναικός κτλ. /C , cf. pollution, καθαρψ θανάτψ an honourable death, Od ; θάνατονού ιος, v. καθάρειος. II. καθάριον,τό, purgative medicine, κ., τόν δι' αγχόνης Ph ; ψυχαΐ άρηίφατοι καθαρώτεραι ή έν} νονσοις POxy.\\6.15 (ϋ A.D.). -ιόω, purify, in Pass., LxxCa.4.7, prob. Heraclit.136 ; freq. free from guilt or defilement, pure, χείρες A.Eu. in PTeb.ined LOTS, ems, ή, = κάθαρση, PHeid. I.6.18(iv 313 (anap.) ; καθαρός χείρας Hdt.1.35, Antiph05.11, And.r.95; κ A.D.), v.l. in LxxZ.«.I2>4,6, Aq.ibid.; cf. καθάρεσις. -ισμός, δ, παρέχειν τινά κατά τό σώμα καϊ κατά later form for καθαρμός, LxxEx.2g.36, Ev.Luc.2.22, Ev.Jo.2.6, Luc. τήν ψυχήν PI.Cra.405b; έρχομαι Asin.22, PLond, (ii A.D.). -ιστηριον, τό, place for έκ καθαρών καθαρά Orph.Pr.32c.I,al.; of ceremonial purity, καβαρα και purifying, sifting, Harp. s. v. Κεγχρεών. -ιστης, ού, δ, tree-pruner, αγνή ε'ιμι άπό τε τών άλλων τών ου καθαρευόντων καϊ άπ' ανδρός συνου- Jusj.ap.D σίας cf - UPZ78.28 (ii B.C.), LxxA'w.8-7, al.; arb Gloss. «/ persons τάφου καϊ εκφοράς καθαροί S/G982.9 (" B.C.) ; esp. of κάθαρμα [κα], ατος, τό, (καθαιρώ) that which is thrown away in fied after pollution, ικέτης προσήλθες κ. A.Eu.474, cf. S.OC54S, etc.; cleansing, in pi., offscourings, refuse of a sacrifice, A.CA.98 ; residuum also of things, βωμοί, θύματα, δόμος, μέλαθρα, A. S1</</>.65 4 (1 yr.), t. of ore after smelting, slag, Str.3.2.8: sg., = κάθαρσις 11, Hp.Epid. /Γ1163,123!(troch.),693 : c. gen., clear oforfrom.., κ. έγκλημα^ rw =ψαρμακός, Sch.Ar.PZ.454, Sch.Id.py.1133 : hence metaph., of persons, outcast, Ar.PZ.454 ; αίρούμενοι καθάρματα στρατη- τόπος Id. Tht.I77a ; κ. τάς χείρας φόνου ld.lg.864e ; Κόρινθον..&* Antipho ; αδικίας, κακών, Pl.if.496d, Cr«.404a ; δ τών κακών κ. γούς Eup ; τούς μεν καθάρματα, τούς δε πτωχούς, τούς δ' ούδ' δείξαι τών μιαιφόνων καθαράν X.HG κ. ε'ιμι άπό τοΰ αίματο! τάν ανθρώπους νπολαμβάνων είναι D , cf. 199, , Aeschin.3. των Act.Ap.20.26, cf. D.C ; Κ. άττδ όρκου Ls.xGe.14S i ctr '~ 211, etc. II. in pi., = κάθαρσις, purification, E.7P1316 ; ποντίων monially pure, of food, όσπριον Hdt.2.37 ; of victims. LxxC«-7 2 < a ' καθαρμάτων,.άμοιβάς in return for clearing the sea (of pirates), Id. PGen. 32.9(11 A. D.),etc.; κ. ήμέρα.1, opp. αποφράδες,pl.lg.800d. 0 HF225. III. EVTJIS τοΰ Καθάρματος within the purified ground where the assembly was held, Ar.yicA.44. in act. sense, purifying, cleansing, λέβης Pi.O.1.26 ; θέειον Theoc of birth, pure, genuine, σπέρμα θεού Pi.P.3 15! r0kis

15 καθαρονργ{ζ)ΐον Ε./ο«673 ; τών 'Αθηναίων όπερ έστράτευε καθαρόν έξήλβε, i. e. were citizens of pure blood, Th.5.8 ; oi τω γένει μή κ. Arist. Ath. 13-5! «ίστοί Sch.Ar.Ach.506; καθαρόν a real, genuine saying, Ar. P.1015 ; κ. Τίμων a Timon pure and simple,.! Id.^41549 ; κ. δούλος Antiph.9 (glossed by άπηκριβω μένος, AB105); ζημία κ., of a person, Alciphro of language, pure, ονόματα, λέξις, D.H.Comp. 1, 3; διάλεκτος Id.Dem.5 ; so of writers, [Λυσ/as] κ. τήν έρμηνείαν ld.lys.2 ; \%ενοφών~\ κ. TOTS ονόμασι Id.Pomp.4 ; also, clear, simple, σεμνός καϊ κ. Jul.On2.77a. b. Gramm., preceded by a vowel, pure, D.T ,639.5, Hdn.Gr.2.930, al.; containing a 'pure 1 syllable, ib without blemish, sound, & κ. στρατός, τό κ. τοΰ στρατού, the sound portion of the army, Hdt.i,211,4.135; v. supr clear, exact, hv κ. ώσιν ai ψήφοι if the accounts are exactly balanced, D (sed cf. καθαιρέω 11.5). II. Adv.purely,άγνώς καϊ καθαρώς h.ap.121, Hes.O/1.337: Comp. -ωτέρως Porph.Abst of birth, κ. γεγονέναι Hdt.r.147 ; αίκ. 'Ελληνίδες Sor. I.112,cf. Luc.Rh. Pr.24. ίί. with clean hands, honestly, συν δίκη.. καϊ κ. Thgn. 198 ; δικαίως καϊ κ. O.g.62 ; κ. τε καϊ μετρίως τόν βίον διεξελθεΐν Pl.Phd. 108c. 4. clearly, plainly, λέγειν Ar.V.631, cf. E.P/2.35 (anap.) ; λέξις κ. καϊ ακριβώς έχουσα Isoc. 5.4; κ.γνώναι Ar. P.1045, Pl.Phd.66e; είσεσθαι ibid.; καθαρώταταάποδε"ιξαι Id.Cra.426b. 5. oflanguage, purely,correctly,-ώτερον δ;αλεγεσ0αιρ1υ e, cf. Luc.Im entirely, Ar. ^. 591; κ. τις &v άόργητος Phld.P.p./I W.; κ. ες εφή- 0ους τελεΐν D.C.36.25, cf. Cod.fust.l י Sup. -ώτατα in its purestform, Pbid.Piet.66. -ότης, ητος, ή, purity of αΐθήρ as compared with αήρ, Pl.Phd.111b : metaph,, [ή σοφία] χωρεΐ διά πάντων δια τήν κ. Lxx Wi.7 24; ή τών ειδών κ. Dam.Pr.308 ; άμικτος καϊ ίσύγχυτος κ. ibid. 2. cleanliness, of a town, PI.Lg.778c. 3. clearness, οφθαλμών Hp. Coac moral purity, ψυχής Aristeas honesty, ή περϊ τα χρήματακ. Plb > έπιείκειακαϊ tc. POxy.67.6 (iv Α. D.) ; πίστις καϊ κ. Michel (Phrygia, ii Β. c.). β. purity, lucidity, of literary style, Sch.Hermog.inRh.7.81 W. 7 as a title, Rectitude, Holiness, POxy. 211 ο. 16 (iv A. D.). κάθάρουρ7-(ε)ιον, τό, bakery for fine bread, CPP (iia.d.). -ία, ή, artistic work (the exact sense is dub.), C/G4558(Syria). II. baking of fine bread, POxy (ii A. D.). -ικός, ή, όν, sifted, fine,γύρις Gp ός, ό, baker of fine bread, Sammelb (pi., I A.D.), PLond.2.454a (iv A. D.). καβαρο-φόνος and -φόντης, glosses on 'Αργειφόντης, Hsch. καθαρττ-αγή (κατ- cod.), ή, direptio, Gloss. -άζω, snatch down, ίκ δεξιάς ξίφη, τεύχη πασσάλων, E-.Andr.813,1122 ; seize, appropriate, τά αλλότρια Str : Pass., Ph.2.7, PThead (iv A. D.). κάθαρ-σιος, ov, (καθαιρώ) cleansing from guilt or defilement, purifying, Zeus Hdt.1.44, cf. Arist Jl/K.401 a 23, etc.; of Dionysus, μολεΐν καθαρσίφποδί S.Ant.1144(lyr.); of sacrifice, αγμαα.ρ«449, Th.680; τΰρ E.HFg37,IA1112, J.A/20.8.5, al.; ψλόξ E.Hel.86g ; προχύται ld.ia1471: c. gen., [Λοξίαϊ] δωμάτων κ. A.Eu.63, ιερά κ. οχκων Ε. HFg23; also κ. φόνου cleansing,. from A.Eu.57% II. as Subst., 1. καθάρσιον (sc. ιερόν), τό, purificatory offering, Aeschin. 1.23, cf. Phot.: pl, Β Mus.lnscr.481*.280: hence, expiation, καθαρήου έόέετο κυρήσαι Hdt.i. 35, cf. Jul.Or. 2.58d. 2. (sc.φάρμακου) purge, Alex.TraIL1.15, PO^y (v A. D.), Phlp. in Ph III. καθάρσια, τά, Lat. illuvies, Gloss, (nisi leg. άκαθαρoia). -ens, εως, ή, Elean κάθαρσας Schwyzer412, cleansing from guilt or defilement, purification, Hdt.i.35, Pl.Cra.405a, etc.; κάθαρσις.,τό χωρίζειν 3τι μάλιστα άττό του σώματος τήν ψυχήν ld.phd.67c, cf. S/A.227c(pl.); cleansing of the universe by fire, Zeno and Chrysipp S70!'c.2.184; cleansing of food by or before cooking, Diocl. 7V clarification, φυσικών προβλημάτων Epicur.P/>.2p-36 U.; καθάρσεως δεΐται needs explanation, Phld.P!'&.p II. Medic,, clearing off of morbid humours, etc., evacuation, whether natural or by the use of medicines (cf. Gal.17(2).358), Hp.Aph. 5.36, cf. Acut.(Sp.)31, etc.; 'ιατρική κ. Pl.P^628. d; καθάρσεις, the menses in women, Hp. Aph.5.60 ; καθάρσεις καταμηνίων Arist. ךHA52 h 2g; so κάθαρσις alone, Id.GL4775 b 5; κ. μετά τόκον Hp.Aer. 7 i ή iv τοις τόκοις κ. Arist.P^574 b 4 > κ αϊματος αύτομάτη μοι... συνέβη D b. τραγψδία ελε'ου '. 81 καϊ φόβου περαίνουσα τήν τών τοιούτων παθημάτων κ. Arist.P0.I449 b28 > c f P0/.134 lb 38. ILL, pruning of trees,thphr.cp TV. winnowing of grain, in pi., ) PTeb B.C.) ; κ. πυροΰ PRyl.71.9(i B.C.); του καρπού Ph.2.57 (sg.). V. clearing of land, PS/ (iii Gal. j ( ^ PPetr. 3 p (iii B. C.), etc. -τε'ος, a, ov, to be purged, י II. -τε'ον, one must purge, Hp.Loc.Hom one must prune, δένδρον Gp τήρ, ήρος, 6, = καθαρτής, Man. Ή5 1 ; a name given to όροβος at Tralles, Plu b. -τηριος, ov, purificatory, θυσίαι D.H.9.40 ; τά κ. Poll II. -τήριον (sc. φάρμακον), τό, drug which effects κάθαρσις, λαχείων, επιμηνίων, Ηρ.Λ/κ/.ι,78 j purgative, Aret.C^il.4, Gal ; κ. κατωτερικόν Aet τής, 05, S, cleanser, purifier, μάγοι καϊ κ. Hp.Morb. Sacr.1, cf. D.Chr.4.89(pl.); σουγάρέρχομαι,.κ. S.P/.70; στρατού κ. Id.Pr.34; τής χώρας ΑΓ.Ρ.ΙΟ43 ; ποταμών Plu.Luc.26; θηρίων, of Heracles, Max.Tyr. 21.6: metaph.,. δοξών περϊ ψυχήν κ. εϊναι PI Sph. 2 i le > as occupational name, IG5(1).20g.25 (i B.C.). -τικός,τ;, iv, of, fit for cleansing or purifying, ελαίου καϊ γης PL Τ 1.60ά; τά μέλη «.^ Phld.Si τά Κ. (ν. κάθαρσις 11) Arist.Pol. 13^15 5 τά κ. purgatives,.sph. κ. άρεταί Hierocl. inca2 p Μ. : ή -κή (sc. τέχνη) PI.י ס b. Adv.-Kcus Marin.Proc/19. II. Medic., promoting κάθαρσις, *ρόοθετον Hp.Mul.1.74; usu.. purgative, δύναμις Gal (me- 851 καθζλίσσω taph., Cebes14); φάρμακον Plu.2,999^7 Gal.5.128; οίνος Dsc.5.66 (Comp.); κ. alone, Hp.FracZ.24, S.E.M τρια, ή, fem. of καθαρτής, Sch. Pi.P νλλος, ov, Com. Di m. ol καθαρός, dainty, άρτοι Pl.C0m.86. Adv. -λλως Cratin.2". -ώδης, ες, clear, όμμα V. 1. for καρώδης, Η p.epid καθαυαίνω, ν. καταυαίνω. κάθαψις, ecus, ή, good reaction, produced by friction after the bath, άχρι πολλής κ. Agathin.ap.Orib.10.7.i8. κάθε 6πίδος, Hsch. καθεδρ-α, ή, seat, κ. τοΰ λαγώ a hare's seat or form, X.Cyn. 4.4; chair, Herod.Med.ap.Orib , CPR22.8 (ii A. D.), Hdn ; opp. κλίνη, Plu.2.714Ε; of rowers' seats, Plb.l ; κ. λοιμών, πρεσβυτέρων, LxxPs.I.I,106(107) sitting part, posteriors, Hp.Int.47, Poll , PRyl (iii A.D.). 3. base of a column, Str II. sitting posture, Arist.Ca/.6 b 11, PYI689 B 21, Thphr.Pass.5,7, PIU.2.45C, etc. 2. sitting idle, inaction, iv τή καθέδρα Th.2.18 ; κ. καϊ σχολή Plu.Caw session, Luc. JTr.l I. III. chair of a teacher, έπϊ τής Μωυσεως κ. εκάθισαν Εν. Matt.23.2; professorial chair, επϊ τής κ. σοφιστής S/G845 (Eleusis, iii Α. D.). IV*. imperial throne, τόν επϊ τή κ. τοΰ Αύτοκράτορος, the Emperors representative, BSA27.234(Sparta, ii A.D.). -άριον, τό, Dim. of foreg., POxy. 963 (ii/iii A. D.). LOS, OV, of or for sitting, σχήμα AntyIl.ap.Orib , Aet.15.5; καθέδριόν τινα σχήματίζειν ib-7 ; -10ς σχηματιζέσθω Id sedentary, βίος Sor II. Subst. -ιον, τό, small chair, ib. 106 ; gloss on διέδριον, Zonar. -ωτός, όν, provided with seats, καρρίον Gloss. κα,θε'ζομαι (v. infr.), impf. εκαθεζόμην in Prose, X.An.1.5.9, Cyr (but freq. as aor. 2, And. 1.44, Th.4.110, Pl.Euthd.272e:) ; in Poets, καθεζόμην Od.9.417, A.Eu.6, Ar.Lys. 1139: fut. καθεδούμαι Id. Ra. 200, Av.727 (anap.), And.I.IH, Pl.7ViZ.l46a, D.5.15 ; later καθεδήσομαι D.L.2.72, καθεσθήσομαι LxxLe.12.5: aor. καθεσθείς APg (Agath.), Paus.9.3.4, Charito 3.2, but v. Luc.So/. 11 (καθίζομαι, Pass. 0( καθίζω, which supplies the trans, sense, is more common in pres. and impf., but v/ehave κατ'άρ'έζεαιοά , κaθεζόμεσθae.herac/. 33, καθίζονται Lys.13.37, etc.): sit down, take one 1 s seat, άγορήνδε καθεζώμεσθα κιόντες Od ; ε'ινϊ θύρ-ρσι καθέζετο 9.417, cf. II , etc.; κατ' άρ' ε ευ έπϊ θρόνου ib.522 ; κατ' &ρ' 'έζετ' επϊ.,.λίθοισιν Od ; καθεζομένη πρόχνυ (ν. πρόχνυ)', so κ. iv...εύνατηρίοις S. Tr. 918; επί ζντ/οίς'αρχής Ε.ΡΑ-75 '? es θρόνον A.Pr.231; preside, Lys. I.e., Aeschin.3.73; ενθαδί Ar.Pa.200; οΰ λαχόντες προεδρεύειν, αλλ' ίκ παρασκευής καθεζόμενοι taking their seats, Aeschin.3.3 : Medic., Hp.Epid sit down in, occupy, a country, encamp, Th.2. 18, 7.77; settle, els χωράν OG/ (Nubia, vi A. D.). II. remain seated, in various senses : 1. sit still, with collat. notion of inaction, τίφθ' ο'ύτως κατ' άρ' έζεαι ίσος άναύδψ; Od , cf sit as suppliants, ίκέται καθεζόμεσθα βωμιοι E.Heracl. I.e.; πρός τά ιερά ικετών καθεζομένων Th.3.70, cf. Ar.Pjys.II39, D.18.I sit for one's portrait, Porph.P/o/.l. 4. of a teacher, πρός υμάς εκαθεζόμην διδάσκων Εν.Matt καθείατο, Ep. for εκάθηντο, 3 pi Impf. of κάθημαι. καθείμαρται, pf. Pass., used impers., it is ordained by fate, esp. to one's ruin, Ps.-huc.Philopatr.14; τινι c.inf., ib.16, Αττ.Epict : plpf., καθείμαρτο Chrysipp.S/01'c ; also pers., βραχύς χρόνος ό τοΰ ζήν εκάστψ καθείμαρται Luc.Am.1g ; part., πάλαι καθειμαρμενων τούτων having been ordained by fate, Plu. Alex. 52. καθείργνϋμι, and in Luc.yiw.39 καθείρ-γω (= κατείργω, q.v.): aor. ι καθεΐρξα E.Pa.618 (troch.), etc.: shut in, confine, usu. of animals or persons, κατά συφεόϊσιν εέργνυ Od ; 05 καθείρξ ημάς Ε.Ρα. 1. c.; τόν πατέρα... ένδον καθείρξας Ατ.ν.ηο, cf. Cratin.72, Lys. Fr.75 4, PI.Tht.1g7e ; κηρίνοις πλάσμασι κ. ib.200c ; iv τφ σταυρώματι X.HG3 2.3; εν οικίσκοι D rarely of things, καθεΐρξα! χρυσόν iv δόμοις Anan.3 ; τήν σελήνην.. ες λοφεΐον Ar.Nu.751 τήν μακρολογίαν κ. confine it within bounds, Pl.Grg.461d. κάθειρξις, εως, ή, Att. for κάτειρξις, shutting in, confining, Plu d, Ael.NA15.27,.. Aristid.Oi58.(24)48 καθείς, for καθ' els, one by one, one after another, Lxx ;,Ma.5.34 ; εΐς καθείς Ev.Marc.14.1g, etc.: formed backwards from the neut. έν καθέν, noted by LUC.S0/.9. καθεΐσα, v. καθίζω: but καθεΐσαν 3 pi. aor. 2 of καθίημι. καθειστόν' εϊδος φιλήματος, Hsch. καθεκ-τε'ον, (κατέχω) one must keep back, restrain, Plu.Cat.Mi.63, etc. της, ου, ό, trap-door, Gp τικός, ή, όν, capable of holding or retaining, ή μνήμη έξις κ. ύπολήψεως Arist. Top. I25 b 18 ; κ. δύναμις Gal.1.654, Alex.Aphr.Pr.2.60; τό κ. καϊ ιξώδες Artem. 2.14: c. gen., κ. τού πνεύματος, ορρ. προετικός, Arist.Pr.963 a 21 (Comp.). Adv. -κώς, έχειν των μαθημάτων Marin.Procl.5. -τός, ή, όν, (κατέχω) to be held back, checked, θρασύς καϊ βδελυρός καϊ ούδέ κ. έτι D. 21.2, cf. Phi.Fab.lo, Pomp.66; των πραγμάτων ούκέτι πολλοίς όντων καθεκτών since power could not be retained in the hands of many, Id. Brut.47; έν τω κ. είναι to contain oneself, Philostr.//«.2.6. Adv. ού -TBS so as not to be restrained, μάχεσθαι ld.her II. in the grip of, λούπησι χαλεπήσιν Corinn.Supp καθελίσ-σ-ω, Ion. κατειλίσσω, Att. aor. part. κατειλίξας (v. infr.), wrap with bandages, κατειλίσσουσι παν τό σώμα σινδόνος.. τελαμώσι, of mummies, Hdt.2.86; of wounds, Id.7.181; σώματα σπαργάνοις καθειλίξαντες Max.Tyr.36.2 (v. 1. κατ-); καττίτερον.. κατειλίξας έρίοις IG (iv Β. c.) ; καθελίξας, ν.1. κατελλ-, κατελ-, Hp.Nat.Mul. 3 2 ' Pass., τάς κνήμας βάκεσι..κατειλίχατο (3pl. plpf ) Hdt.7.76; κατειλ'ιχθαι ταινίρ Hp. Art.5; έρίοις... καθείλικτο Gal.UP^.g ; 'όταρ

16 καθελκύομαι κατελιχθή Ath. Mech II. of a serpent, drag down in its coils, συνέσφιγγεν άπαντα,καθελίττων ές τήν εαυτού χειάν Eun.ffist.p.257 D. καθίλκόομαι, Pass., break out into ulcers, χείλεα καθηλκωμένα Hp. Epid.7.11; but καθελκωθεί5 covered with wounds, Arist./Pi4621 a 20. καθελκυσμός, δ, launching, M0schioap.Ath.5.2o7a, II. collapse, Marcellin.Puis.293. καθελκω, fut. καθέλξω Ar.Ra.l398, καθελκύσω Luc.DDeor.2I. I: aor. part, καθελκύσαντες Th.6.34: PF καθείλκΰκα D.5.12: Pass., aor. and pf. (v. infr.): 1. of ships, draw to the sea, launch, Ε.Hel. 1531, Ar.yicA.544,P?.13I5, Isoc.4.118; καθείλκον ναΰς ές τόν ΠειpataTh.2.94 : abs., Phld.Tl/i<i.p.15 K.,al.: Pass., των νεών κατελκυσθεισέων ές θάλασσαν Hdt.7.100; εϊτι ναυτικόν έστι καθειλκυσμένον Th drawdown, depress the scale, Ar.Ra. 1398: metaph., outweigh, καθέλκει δρΰν πολύ τήν μακρήν ομπνια Θεσμοφόρος Call.Aet. Oxy τ Ρ Φή~\ T0 ' s λοιπόΐς. Ισοσθενεΐ καϊ κ. τά πάντα Gal in building, carry down, τά σκέλη καθείλκυσται the long walls have been carried down to the sea, Str II. metaph., drag down, τό χείρον. καθελκυσθέν συνεφελκύσασθαι τό μεσον Plot.2.9.2, cf. Luc.Apol constrain, compel, BGU (ii A. D.), POxy (iii A. D.) ; τινά ε'ις φιλανθρωπίαν Lib.Or (Pass.). κάθεμα, ατός, τό, (καθίημι) necklace, collar, Lxx/s.3.19: written κάθημα in Antiph.319. κάθεμεν, Ep. ι pl. aor. 2 of καθίημι. καθε'ν, for καθ' έν, v. κατά Β. π. 3 καθεννΰμι, clothe, ν. καταέννυμι. καθε'νς, ν. κατατίθημι. καθεξής, Adv., = the more usu. εφεξής, Ev.Luc.1.3, Plu.2.615c, Ael.P7Z8.7, IGRom (Smyrna); poet, κατά θ* ε είη$ Opp. C κάθεξις, 6C0S, ή, (κατέχω) holding, retention, τής αρχής Th.3,47 ; iv μνήμτ] καϊ καθέξει Plu.2.968c ; possession, Plot holding in, restraining, τοΰ πνεύματος Arist.P0w«.456 a ; l6 [ θυμοί ] Id.PP 12 23^ retentive power, ofthe bladder, Aret.CJ41.4. καθε'ξω, fut. of κατέχω. κάθερμα, aros, τό, in pl., = έρματα (v. 'έρμα 11), Anacr.2I.12. καθε'ρ7τω, aor. I καθείρπύσα Ar.Pa.485 : creep, steal down, απ' όρθιων πάγων καθεΐρπεν έλαφος S.Pr.Sg ; καθέρπυσόν νυν ες Κεραμεικόν Ar.Ra.12g, cf. 485 : metaph., παρά τά Ζτα Άρτι ϊουλος καβέρπει Χ. Smp II. return from exile, S/G (Delph., from Tegea, iv B.C.) : in this signf. the aor. part, is κατενθάν ib_4; pf. part, κατηνθηκως ib.39. κάθε?, aor. 2 imper. οι καθίημι. καθε'σ αι, aor. 1 inf. of καθίζω. καθε'σιμον (sc. άργύριον),τό, וκαθίζω ) fee for attendance at the βουλή, IG , al. κάθεσ-ι,ς, εω$, ή, (καθίημι) letting down, τής κόμης D.L.I.109 ; of a diving-bell, Arist.PR.960 b production of a play, Sch^Ar. P.1317, prob. in Seh.P«.1060, Sch.Lys insertion, τού αύλίσκου. Rut.Ren ך. Pes ; of a finger, Antyll.ap.Orib r ; of a lancet, Orib II. (from Pass.) descent, Arist.if/eZe.356*11 ; κ. νεφου5 sis τούς κάτω τόπους Epicur.Pp.2 p.47 U. κάθεσσαν, καθεσσαντο, aor. 1 of καθίζω. καθεστε'ον, (.καθέζομαι) one must sit down, Pherecr.215. καθίοτηκότως, Adv. pf. part. Act. of καθιστή μι, fixedly, steadily, κ. έχειν πρός τι Arist.P0Z.I340 b 3. καθεστήξω, fut. 3 of καθίστημι, with intr. sense. καθεστήριον, το', guest-room of a monastery, PMasp (vi A. D.). καθεστιάω, v. καθιστιάω. καθεστώτα, ων, τά, neut. pl. pf. part, of καθίστημι. καθεστώτως, Adv. = καθεστηκότως, steadily, νορεύεσθαι prob. in D.Chr καθίσω, v. καθίζω. καθετ-ήρ, ήρος, δ, (,καθίημι) anything let down into, inserted: 1. plug of lint, pessary, Hp./2.157./«/ ap.gal (Ara9eT7!piy codd. Hp.). 2. surgical instrument for emptying the bladder, Gal.i. 125, al., Sor.2.59; κ. άρρενικός Ruf.Oss fishing-line, Artem = κάθεμα, Nicostr.Com.33, IG11(2).287 P68 (Delos, iii B.C.). -ηρίδιον, τό, Dim. of foreg. 4, PC// (ib., ii B.C.). -Ύ\ρίζω, treat with the καθετήρ 2, Orib.Fr.64. -ήριον (sc. όργανον), τό, = καθετήρ I, f.l. in Ηρ.ΛίΜΖ.2.157; τό όργανον τό κ. Aret.CA2.g. -ηρισμός, ό, insertion ofthe καθετήρ, Ruf.ap.Aet , Paul.Aeg.6,59 -ηριστε'ον, one must treat with the κ., Ruf. ap.aet.ll.2i. -ης, ου, δ, prob. portcullis (v. πτερόν ), Sch. E.PA.114. II. plummet, Aen.Tact.32.6 cod., Gloss. -ικός, ή, όν, perpendicular, Sch.Arat ος, ov, (καθίημι) let down, perpendicular, πρός τήν γήν Arist.Zl/ccA.857 b 28; καθέταν is f.l. in Ale. 39: usu.subst., 1. κάθετoς(sc.γρaμμή),ή,perpendicular,arist.mete. 373 a 11, Ti.L0cr.98b, etc., al.; plumb-line, Aen.Tact.32.6 ; πρός τήν κ. δ' έμετρήθη Epigr.ap. Plu.Aem. 15 ; κατά κάθετον vertically, perpendicularly, Ph.Bel.6g.22, Heliod.ap.Orib.49.13,1, Placit.2,24.1, Apol- Iod.Po/i'orc ; κατά κ. τοΰ ομφαλού vertically below, Paul.Aeg.6. 50; πρός κ. Plu.2.938a; perpendicular height, τριών 'ήμισυ σταδίων έχειν τήν κ. Str (sc. δρμιά), ή, fishing-line, Ορρ.//.3. 77Π38, ךΑΡη.63 (Antip., v.l. καθέτης). 3. (sc. αμνός or βοΰς), ό, an animal let down into the sea as an offering to Poseidon, Lys. PR.227S., cf. Phot., Suid. καθενδητεον, one must sleep, PI.PArfr.259d. καθενδω, so also in Ion., Hdt.2.95 codd.: impf. καβεΰδο (καθηύδον) II , Ar.v4y.495, Pi.Smp.217d, al.; 4κάθευδον Lys.I.13,23, 852 καθήκω X.Oec.J.ii : fut. καθΐυδήσω Ar.Ec.419, X.Cyr.6,2.30, etc.: aor. έκαθευδησα (not in Att.), h\xc.asin.6 ; inf. καθευδήσαι Hp Int.11:_ lie down to sleep, sleep, I1.1.61I, Od.3.402, etc.; opp. άγρυπνέω, έγρήγορα, Thgn.471, Pl.PArf.71c, etc.; καχός νέκυς, οΐα καθενδων Bion i.71; κ. μάτην A.CA.881; VUKTOS Κ. to sleep by night, Pi.Phdr. 251ε; κ. τάς νύκτα! to sleep all one's nights, Bato4 ; μαλακως, σκλψ ρίis κ., Antiph. 1S7.6, Timocl.16.2 ; of male and female, 'ίνα τά ye καθεύδετον iv φιλότητι Od κ. μετά TIVOS Pi.Smp.2lgd: generally, pass the night, τήν βουλήν εις άκρόπολιν Ιέναι κάκε'ι κ. And. 1.45; κ. 41τϊ ξύλου roost, of a fowl, Ar.Aw.143i; ik τοΰ καθεύδοντος from a sleeping state, Pl.PArf.72b. II. metaph., lie asleep, lie idle, χερια. Ag cf. X.//G5.i.20, AM.!.3.11, D ; κ. τόν βίον to be asleep all one's life, sleep away one's life, PI.P.404a ; opp. ένεργείν, Arist.P/V1157 b 8 ; opp. νροσέχειν τοις πράγμασι, Plu.Pomp.i^. 2, of things, lie still, beat rest, έλπίδες οϋπω κ. Ε.ΡΑ.634; καθενδειν iav iv τρ yfj κατακείμενα τείχη PI. Lg. 7 78d : τούς νόμους εάν κ. י 30.3'. of the sleep of death, καϋεύδοντες 4vTa<p!pLxxPs.S7(88).6, c{. Da.12.2, 1Ep. Thess.ξ.10. καθίνρεμα, ατός, τό, invention, LxxS!'.32(35).10(12) (but prob. καθ' εΰρεμα). καθευρεσΐλογε'ω, invent reasons, Plb ^9. καθενρίσκω, discover, Luc.Ocyp.68 : Pass., καθευρέθη κοσμούσα she was found in the act of adorning.., S. Ant.(prob. f. i. for καθηρεθη she was caught). καθεφθ-ε'ος, a, ov, = sq., prob. cj. in Nic.v4/.573 (κατεψθεος, κάθεipioio, καθεφέος codd.). -os, ov, boiled down, Hp. Mul , Achae. 7, Diocl,Pr.139 (κάτ- codd.), Mnesith.ap.Orib./«<r , Dieuch. ap.orib , Diph.Siph.ap.Ath.2.59b. καθε'ψησις, εως, ^,aboiling down, Hp.Kj'rt.2.42, D.S καθεψιάομαι, mock at, c. gen., ως σέθεν ai κύνες α'ίδε καθεψιόωνται Od καθεψω, fut. -εψήσω, boildown, in Pass., Dsc.Alex.6, Plu.2-555bj of plants, to be dried up by the sun, cj. in Thphr.ΗΡη.5.2 ; of a person, ήλίφ -ψεΐσθαι (sic) to be broiled, swelter, Luc.^sm.25 ; of a river, to be softened (swe8tened) by boiling, D.S,1.40: Act., -ψοντες εαυτούς, by hot baths, Gal.6.185, II. metaph., soften, temper, joined with πραύνειν, X.Eq.g digest, άργύριον Ar.P.795 codd. (prob. καταπέσεις). κάθ-ρ, Att. for κάθησαι, 2 sg. pres. of κάθημαι. καθηγεμ-ονία, ή, headship of a philosophical school, /G ,35 (Plotina): generally, primacy, leadership, Phld.PiiZ.76. -ών, Ion. κατηγ-, Dor. καθάγ-, όνος, ό, ή, leader, guide, τής δδοϋ Hdt , cf. Plb ; pilot, Id ; of a statesman, Άράτ<ρ καθψ γεμόνι χρησάμενος περί των όλων Id ; f the founders of the Epicurean school, Phld.PA. 1.49S., 7np.89W., al.; of Crates, Jul. Or.6.202d; κ. τής αρετής in or to virtue, Plu.P/01 ; as a title of gods, Διόνυσος κ. CIG3068(Te0s); τ εύεργέτιδι καϊ καθαγεμίνι res πόλιος 5/G (Arc., from Magn. Mae., iii B.C.) ; Άφροδίτψ κ. ποιείσθαι Plu. Thes. 18; of divinities, τφ Αιί, καθηγεμόν ι τον τ φ τής τΰν όντων διοικήσεως όντι יי Stoic καθηγεμύνες ευτυχούς αρχής OGI (Nemrud Dagh, i Β. C.) : metaph., κ. ταττόμενοι τόν θνμίνlxx 2 Μα καθηγ-εομαι, Ion. κατηγ-, act as guide, lead the way, abs,, Hdt. 9.40,66,6.135, Th.6.4; oi κατηγεόμενοι the guides, Hdt.7.130; ffi1 καθηγοΰ, εψομαι δ' έγά Pl.Ep.3i2b ; κατ. τινί is χάρους Hdt.4.12;, cf ; 4πϊ Φωκέας Id ; also κατ. τινί όδόν Id c, acc. rei, show, explain, indicate, τό έρμα κατ. τινί Id, 7.183, cf. X. An ; δ τόν ποταμόν κ. he who was explaining it, i.e. showing where it was fordable, Pl. Tht. 200e. 3. c. gen., κ. τον λόγου to begin the discourse, ld.smp.199c ; ων καθηγήσαιτ' hv τούτο of which this would be the beginning, Id.Pa.182c, b. lead, command, exercise authority over, κ. τής στρατείας, τοΰ πολιτεύματος, Plu.Caw.15, Thes to be the first to do, establish, institute, Hdt.2.49,56: C. part., οΰ κατηγήσομαι νόμον τόνδε τιθείς I will not begin establishing this law,. Id.7.8.a S. instruct, teach, abs., Phld.L1'6.p.21 0.,al.; κ. γραμματιστοΰ τρόπον Diog.Oen.il; i καβηγησάμενος the teacher, Plu.2.120a : c. gen. pers., to be teacher of.., Str , D.H./5.1, A mm. 6. in Logic, to be antecedent, Stoic ησις, εως, ή, rule, principle, αί τοΰ τακτικού κ. Ascl. Tact.12.11, cf. Ael.PacZ.42.2 ; also f.l.in Antig.Mr ητης, οΰ, δ, guide, Numen.ap.Ath.7.313d. 2. teacher,professor, Phld./r. p.43 W.,al., D.H. PA.3, Ev.Matt.23.10, Plu.2.70e, Philum.FiM.5.6, OG/408 (Theb. Aegypt., ii A.D.),. ΡΟΛ>930.6 (ii/iii A.D.), etc.: also -ητήρ, ήρος, ό, Man.2.300, Dor. καθαγ-, κελενθου /G12(l)-44 (Rhodes): fem. -ήτειρα0311.ρη33ρ., Orph.// ητικί«. ή, όν, able to guide, guiding, c. gen., Gal.Phil.Hist. 16,19. καθηδυνω (0], sweeten, α'ι μέλιτται κ. τό πόμα Max.Tyr.27-6 '> καθηδνσμένος περιττ&ς Ath.4.!40a. 2. gratify, τινα Eun.Ki Ρ-458Β., καθηδϋπαθε'ω, squander in luxury or revelling, τούς δαρεικου! Λ. dn ; τά$ εύπορίας D.H.20.8 ; τόν χρόνον κ. καϊ άναλίσκειν'plu. Ant. 28; τού α τοΰ πολέμου καιρούς κ. Luc. PAforZ : abs.. Ρ' ,357) Alciphr.1.2t. καθηκόντως, v. sq. II. 4. καθήκω, Ion. κατήκω, (v. ήκω) come or go down, esp. to fight, A- CA.455 (lyr ) ז«Hdt.7 2. come down to, reach to, ές θάλασσαν Μ 3 Th.2.27; πρός τόν Μηλιακόν κόλπαν Id.2.32,5.49 ΙβΟ; έπϊ θάλ. 96 ; κέρκος., ε'ις λεπτόν καθήκουσα tapering away, Arist.Ρ^5 0 3' 20 : metaph., of descent, % iyivas] εις αυτόν κ. Arr.An come

17 καθηλίάζω 853 καθίζω in due course to any one, καθήκεν ές ημάς S λόγοs the turn of speaking (iii Β. c.) ; ούδέν ποιοΰντεϊ ένθάδε καθήμεθα, μέλλοντες ז ז.. D αεί came to us, Aeschin. 2.25; παρά τετάρτην ημέραν εκάστη σημαίς. καθήκειν 17, cf. 2.23, S.Pr , etc.; also, of an army, to /;aw its quarters, τήν λειτουργία» PIb , cf. PCair.Zen '('" β. c.); της ie encamped, περϊ τάς Άχαρνάς Th.2.2ο, cf. 101 ; έχθρων ΰπ' αύτοΐς βολή! καθηκούσης is αύτόν Plu.Ale.2, iv τω ξυμποσίφ.. επ\ Tbv τείχεσιν καθήμενων Ε.ΡΑ reside in a place, Lxx /W.11.6 ; ισμόπολιν καθήκε τϊι σκωμμα Luc.Merc.Cond.34 4 of Time, λαίι* καθήμενος έν σκοτία Εν.Matt.4.16 ; settle, εις Σινώ πην Muson.Pr. &πίτε καθήκοι 6 χρόνος X./-/G4.7.2 ; 'όταν 01 χρόνοι καθήκωσι Arist. 9Ρ.43Η. 5. lead a sedentary, obscure life, έν σκότφ καθήμενος Pi, HA 591*8 ; πρότερον ή τήν ίίραν καθήκειν PRev.Laws («> Β - c 0 > O.1.83; * σω καθημένη A.Ch.919; α! βαναυσικαϊ [τέχναι] άναγκάζουσι in part., του καθήκοντος χρόνου the normal time, S. ΟΤ75, D.4.35, cf. καθήσθαι X.Oec.4.2 ; /0 engaged or employed, esp. in a sedentary Aeschin ; αί κ. ήμέραι the regular, proper days, D ; iv business, επ' αύτφ τον τφ Hdt.2.86 ; κ. επϊ τή τραπέζι!, of bankers, τρ κ. Upa. Arist.H^4568 a 17 ; iv τοις κ. «aipocs ^.573*30 ; of events, D ) cf ; ev εργαστηρίου Id ; έπϊ τοΰ.. Ιατρείου έόρτής tls τ as ημέρας έκείνας καθηκούσης as the festival fell on those Aeschin ; καθήσθαι έν πάλει, ορρ. ζήν έν χωρίφ, Muson.Pr.11 days, Plu.i ai.18, cf. Plb.4.7.1; έκκλησίαν ποιήσαι, 'όταν εκ των νόμων P-59H. 6. sit as a suppliant, εν Αελφοΐσι Hdt.5-63, cf. Orac.ib. καθήκη when it is legally due, D ; ή κ. σύνοδος or εκκλησία, of districts and countries, lie, χωρία άμοίως καθήμενα Plb ,1.15.8, etc. II. tobemeet,fit,proper, τοίς κ. [νομίμου'] Thphr.TTPS.8.7. be low-lying, τά λεία κα} καθήμενα Ael.VH Arist.P0/ a I3; TOSS έσθήταςτάς κ. αεί τάΐς περιθεταΐς suiting them, 3.1, cf. ΝΑ 16.12; πεδίον κ. Him.Or ; πόπανον,.κ. δωδεκόμφαλον prob.flat in the middle, /G of a statue, to be Plb > ^ καθήκων έκ των νομίμων αριθμός a quorum, D.C j also καθήκόν έστιν αμν έπαινεΐσθαι Inscr.Prkn.W^.Z' 2 ג) Β. c.). 2. placed, Pl.S»!^.215b, Arist. P0/.1315 b of things, to be set or impers., καθήκει μοι it belongs to me, is my duty, c. inf., οΐς καθήκει placed, λαγφοις έπ' άμύλφ καθημένοις Telecl.32, cf. Pherecr ; αθροίζεσθαι X.An , f- Cyr.S.t.4, etc.: in later writers, impf. τό πηδάλιον κ. πλάγιον Arist.Mech.Zc,! 3 ^, cf. ib. 13. καθήκε in pres. sense, it is meet, proper, οΰδ' άψασθαι καθήκέ τίνων καθημαξευμε'νως, Adv. pf. part. Pass, of καθαμαξεύω (q. v.). Aristeas149 ; ου κ. αύτίν ζην Act.Αρ : freq. in part., τά καθήκοντά one's due or duty, ז X.Cyr.I.2.5 κατήκοντα 2παρτιήτησι καθημερ-εία, ή, daily business, PIb (pl.). -105, Dor. καθάμ-, a, ov, day by day, daily (καθ' ήμέραν), neut. as Adv., Ε.Ph. Hdt.7.104; ποιεΐν Tb κ. Men.575 : es P ' η Stoic philos. (from 229 (lyr.) ; μοίρα κ. S.PZ.1414 (dub., lyr.): later also καθημερινός, signf.i. 3 acc. to D.L.7.108, cf. κατά B.i. 3), π ερί τοΰ κ., title of work ή, iv, δίαιτα LXX/k.i2.t5, cf Plu.2.141b,al.; διακονία Act.Ap.6.1 ; by Zeno, cf. Sto'c.r.55, etc.: freq. in pi., ib.3.30, etc.; μή κ. unbecoming, Ep. Rom.T τα κατήκοντα the present crisis, Hdt. γυμνάσια Ael.Tacf.3.1, Plu.Lyc.10, Ath.I.loc ; of fevers, quotidian, later word for άμφημερινός (q.v.), esp. of non-remittent quotidians, I.97,5.49 ; τά κ. πρήγματα Id.8.19,40,102. b. τά καθήκοντα the Gal.7.354,17(1).221; β'γος PTeb (iii A.D.) ; φρίξ POxy.924. payments due, UPZ42.lt, (ii B. c.); τήν -ουσαν ήμτν δίδοσθαι σύνταξιν 3(ivA.D.). -ίσια, τά, daily wages, IG A τ&ν δεόντων ib Adv. pres. part, καθηκόντως fittingly, καθημεροθυτης [δ], ου, ό, priest who offers daily sacrifice, SZG1021. properly, Epicur E)!>.2 p.53 U., 0G/90.28(R0setta, ii B. c.), Plb.5.9.6, 22(Oiymp.), v.l. in D.S ; πρός τι Porph. A bst ; consistently with duty, καθημερόω, soften, tranquillize, τήν ψυχήν Porph.PP32 : Med., Sloic.3.188, Plu.2.448e ; appropriately, c. dat., τψ τόπω Aristeas81; smooth down, κύματα v.l. in Ps.-Callisth.i.l: Pass., καθημερούμενα κ. εχειν πρός τι Id.87. XII. τί) καθήκον the precise proportion, ζφα Hierocl.p.59A. Thphr.Z.«/>.46. καθήραι, καθήρας, aor. 1 inf. and part, of καθαιρώ. καθηλιάζω, bring the sun upon, illuminate, νύκτα 'LMC.Epigr.ig. καθησΐχάζω, strengthd. for ήσυχάζω, Plb , Ph.2.71, BGU καβήλιξ, λΐκος, δ, ή, contemporary, Inscr.Prien.11y.^6(i Β. C.) (Trajan): Med., fut. καθησυχάσομαι Lyr.Alex.Adesp καθηλ-άω or κατηχόω (cf. ήλος), nail on, παραβλήματα κατηλωσαι καθθη ράτόριον, τό, Lacon. (for *κα,ταθηρατόριον), contest in hunting IG (iv B.C.); τ ι πρός τι Plu.Alex.24; περίτι Apollod.1.9.1, at Sparta, 7(?5(1).278, etc.; cf. κασσ-ηρατόριν. CF./G , ; Κ τήν ψυχήν vpbs τήν άπόλαυσιν Porph. καθιγνϋσ αι* νεκροΐς θΰσαι, Phot. (Apptly. corrupt for καθαγνίσαι.) Abst. 1.38: Pass., κλΐμαξ σανίσι καθηλωμένη with boards nailed κάθιδοι* ύδρίαι (Arc.), Hsch. thereto, Plb , CF. Apollod.Poliorc.l8g. 5 ; καθηλωθήσεται σύριγξι κάθιδρος, ov, sweating violently, Lxx/c.8.6, Hsch., Phot. καμαρικαΐς Ath. Mech.36.5; λεπίδες καθηλωμέναι nailed on, D. S , καθίδρ-ϋμα, ατός, τά, = Ίδρυμα, Gloss. -ϋσίς, εως, ή, Ίδρυσις, cf. Orib ; χάλκωμα συμμαχίας... iv Καπετωλίφ κατηλωθήναι 1G εαυτής, of Artemis, D.S > άγαλμάτων Iamb.Myst.5.23 (pl.), cf. 1s(3).!73.7(Astypalaea, iib.c.). II. by confusion of Hebr. Poll. 1.11, Cat. Cod. Astr. 8(4). 252 ; άνδριάντων Cod. Just samar 'bristled' with samar, imper. simor 'nail thou', καθήλωσαν (pl.) ; foundation-festival, BGU 1.28 (ii/iii A.D.). -ra, causal h τοΰ φόβου σου τάς σάρκας μου LXXPS.II8(II9).I20. -Ω 1Α, OTOS, of καθέζομαι, make to sit down, Όδυσήα καθίδρυε ל Od μακάρων τ{, that which isnailedon, revetment, ib. 3^Γί ωσ-is, εως, ή, ές αΐαν σόν καθιδρύσει βίον will carry thee to the land of the Blest nailing on, ασθενής [των ήλων] γίνεται ή κ. tiero Bel.95.6, cf. SM., that thou mayst live there, E.Brt.1339 : Pass., sit down, settle, Ar. ΊΜ.&.7.23, P L o n d. A. D. ). -ωτης, 05, ο, onewho Av.45 ; έν πάλει, έν τω όρει, Pl.Sph.224d, Th.4.46 ; κ. ές Άργώ take nails on, Gloss. one's seat in.., Theoc ; to be quartered, of troops, PLond.3. κάθη 1α, V. κάθεμα (vi A. D.). 2. establish, place, έν τοΐς τιμιωτέροις τί> τιμιώτερον (sc. τήν καρδίαν) καθίδρυκεν ή φύσις Arist.P/i ; εφ' ένός κάθημαι, Ion. κάτ-, 2 sg. κάθησαι (Ion. /«ίτ-hdt.3.134) X.Cyr ,prob.inCall.Sos.vi4, κάθη Hyp.i V. 115, Act.Ap.23.3, dub. 1. in Com. τόπου κ. τήν ίστορίαν to limit it, D. Η : Pass., κ. is τήν έωυτών Adesp. 1203, (προ-) Them.Or.13.17ra codd.; 3 sg. κάθηται Ar.Lys. χώρην to be restored, replaced, Hp.Fract. 31, cf. Prorrh. 2.19; εν αΐς 597, PlAp.^c, D.9.70, S/G (Chios, iv B.C.); Ion. 3pi. κατεαται Hdt.2.86; imper. κάθησο , Έ.ΙΑ62 7 ; κάθου, Ar.Fr.620 consecrate, dedicate, aor. I Med. καθιδρϋσάμην E.ZP1481 ; -υσάμην [ίστορίαΐϊ] καθιδρΰσθαι τήν άλήθειαν ύπολαμβάνομεν D.H.I.I. 3. Anaxandr.i3, Men.107,ז Alex. 224; κάθουσο Sch.Theoc ; 3sg. IG (Capua): pf. Pass, in act. sense, E.Cyc.318: Pass., καθήσθω A.Pr.g16, 3 pi. καθήσθωσαν IGg(2) (Thess.); subj. ΧΙοσειδώνος τοΰ κατιδρυθέντος ύπό...s/g (Halic., I B.C.); τεμένη -ύετο τω θεφ Luc.CaZ found, γυμνάσιον Lxx 2Μα. KaeS i ua1 < ci0pcratin.2 77,/ca9^Ta1Ar. ^.754; opt.ka0oi>7)yid.t?a.919, prob.inid.z.jys.149; ίηί.καθήσθαι; part.καθήμεν05: impf.^αθήμηνar «52, D.48.31, etc., εκάθητο h.bacch.14, Ar.Av.510, Th.5.6, έκάθηafckr.ach.e^, εκάθηντο, Ion. έκατέατο v.l. in Hdt.3.144,8.73 ; also (pl). -ευω, sacrifice, offer, αύτούς Pl.Phdr.252c ; τήν μητέρα Arist. καθιε'ρ-ευσις, εως, ή, consecration, deification, ζω ω ν PIu.2.380d without syll. augm. καθήστοιί. ι.$6g,ε.βα.1102,ph. 146*7,Pl.R.328c, ii7v1148 b 26; τόνίκέτην D.H.8.1: οΐ.κατιαραίω. -ουργε'ω, for eg., IS.6.T9, καθήτο D ,217; Ion. κατήστο Hdt.1.46, καθήσθε D. D.S (Pass.). -όω, Ion. κατϊρόω, dedicate, devote, Hdt.i.92, (with vv. 11.), καθήντ0 Ar.Ec.302, v.l. inth.5.58; Ep. καθήατο 164; τρ μεν γάρ Αθηναία καθιέρωσεν εϊς άναθήματα..πεντακισχιλίους II ; Ion. KaTeaToHdt.3.144,8.73, 9.9ο(ν.1.κα0-): the later fut. στατήρας Lys ; τόλαχόν μέρος έκάστφτφ θεφ PL7-g745. d; χώραν καθήσομο. 1 LxxLe.8.35, Ev.Luc is corrupt in E./V.960: to be Aeschin ; εαυτούς ύπέρ τής πατρίδος τφ δαίμονι κ. Plu.Cam. 21; seated,sit,αυτός τε κάθησο κα\ άλλους'ίδρυε λαούςii ; κάθησ' εδραία τό θέατρον D.C.39'3 8 ) cf SZG (Delph., i A. D.), etc.: Pass., t.andr.266. freq. in part., πέτργ έπι προβλήτι καθήμενος II ; εμοϊτραφείς τε καϊ καθιερωμένος [ϊ] A.Eu.304 ', ή Κιρραία χώρα καθιερώθη was consecrated, D > καθιερωμένα άναθήματα Plb » 3 : 44 Ι κλαίον δ' iv λεχέεσσι κ. Od.Io.497! θύρησι κ j έπϊ cf ; οί καθιερούμενοι τφ Arfhis priests, S.E.P set w' 'ακτής κλαΐε κ. Od.5-82 ; κ.'οΐος iv "Ιδτ! ; εν ατγωνι κ. τάίιτι θύραις Ar.Nu. 466; αύτόθεν εκ δίφροιο κ. even from his seat as he up, establish as sacred, τήν φήμην PLZ._g-.838d : Pass., νόμιμον καθιερωθέν sat there, Od ; καθήμεθ' άκρων ik πάγων S.Ant.411; ik μέσου ib. 839c; δίκαια iv στήλη καθιερωμένα Plb Prose word, «Λτηστο sate aloof, remained neutral, Hdt.3.83, cf ,8.73; iv used once by Α. -ωσ ις, εως, ή, dedication, Aeschin.3.46, D.H. βρόνψ K. Id > θρόνω κ. K.El.^ie,, κ. wpbs τάψφ Id.i/^.1084; 6.1, J.V4/19.7.5, Ph.2.234, Plu.Publ.15, ΒMus.Inscr.481*.21 (pl.), ybs TJ) πυρ Ar. V. 7 73; ίπ\ δίφρου PL.ff.328c; Μ τ&ν Ίππων X.Cyr.4. etc.: Dor. καθιάρωσ ις Schwyzer203.9 (Crete, from Teos, iii. ii 5 54! W τοΰ άρματος Act.Ap.8.28 ; is τουργαστήριον Alciphr.3-27 : B.C.). -ωτεος, a, ov, to be dedicated, PLZ._g-.809b. -ωτικός, c. acc. cogn., έδραν κ. E.Heracl.55 : c. acc. loci, sit on, οφρύην ib. ή, όν, dedicatory, λόγος Sopat. in Rh.5.14 W esp. of courts, councils, assemblies, etc., sit: 01 καθήμενοι καθίεψεν* έξέθετο, Hsch. the judges, the court, And.1.139, D.6.3, etc. ; δικαστάς ούχ δρω καθιζάνω, Aeol. κατισδάνω Sapph..Si(^/>. 19.5, irreg. impf. έκαθί- «αφημένους Ar.A^M.208 ; ΰμε 'is oi καθήμενοι you who sit as judges, Th. ζανον (παρ-) /G (ii B.C.) : sit down, θώκόνδε καθίζανον they 5 5 ; ουκ ivl τούτφ κ. δ δικαστής P\. Ap.35 c ז κ υπέρ των νόμων Ό. 8. went to the council and took their seats, Od.5.3 "> μάντις is θρόνους κ. S; of the βουλή, And. 1.43; βουλής περί τούτων καθημένης D ; A.Eu.29; παρά τινα Polyaen. 8.64: abs., σί δε καθίζανε Pherecr. 172 ; f an assembly, X.An ; oi κ. the spectators in a theatrehegeδ of bees, birds, etc., settle, perch, μέλιτταν έφ' άπαντα βλαστήματα ΦΡ Ι sit still, sit quiet, ί/ψι περ iv νεφέεσσι καθημένω Od. καθιζάνουσαν Isoc. 1.52, cf, Arist.ZP460I a 7; ε'7τ! δονάκων, πέτραις, ib ; σφοΐσιν ένϊ μεγάροισι καθήατο (for έκάθηντο) Ι ; iv πέν 593 b 10,61 b 9 8. S.Fr. μιγάλιρ ^ κατήστο Hdt ; μετά κόπον κ. rest after labour, καθίζω, Ion. κατ-, impf. κάθιζον II.3.436, al.; in Prose εκάθιζον Hdt. and, in bad sense, sit doing nothing, lie idle, Il , י X.HG5.4.6, Din.2.13 : fut. ιιαθέσω Eup D.; καθίσω (intr.) Apollod.Com.5; Ion. κατ/σω (trans.) Hdt.4.190; Att. also καθιώχ. An ; of an army, Id.9. ;6, Th ; of a boat's crew, PCair.Zen. i.

18 καθίημι 854 καθίστημι 1.4, D.24.25, 39.11, /G (iii B.C.); Dor. καθιξώ Bionpr.io. 16: aor. 1 καθεΐσα II , al., subj. καθέσω h.ap.ap.th.3.104; inf. καθέσαιιΰ2 2.φαΒ* 21,25 ( v /' v B - c ) '! poet, κάθεσσα Pi.P.5.42 codd.; this aor. καθεΐσα has Ms. authority in E.Hipp.31 (iykaff-, Med.), PA. 1188, Hdt.i.88,4.79, Th.7.82, but we also find Ep. κάθισα, Ion. κάτ- (for which κάθεσα, κάτεσον, etc., shd, perh. be restored), Il (v.l. κάθεσαν), al., Hdt.i.89, 2.126, καθϊσα Ar.Pa.911, Th.6.66 (leg.,יκαθεΐσα later iκάθiσa X.Cyr , Men.544, etc., cf. Poll.3.89 ; also Ep. part, καθίσσας II.9.4S8 ; Dor.Ka0i astheoc.i.12, subj.καθίξ-ρ ib.51; late part, καθιζήσας, subj.-ζήση, D.C.54.30,37.27: pf. κεκάθϊκα D.S , Ep.Hebr. 12.2, A.D.Sy«Z : Med., impf. εκαθιζόμην Ar.P.824, κάδ.."ζ- II.19.50: fut. καθιζήσομαι PI.PArfr.229a, Euthd.278b, (προσ-) Aeschin.3.167, later καθίσομαι Εν.Matt , PIu.2.583f, ιούμαι LxxMa.3.3, al.: aor. I καθεσσάμην Anacr.ru ; also εκαθισάμην SIGg75.6 (Delos, iii B.C.), Hsch., (έπ-, παρ-) Th codd., ϋ.33.14; Ep. έκαθισσάμην CaU.Dian.233, καθισσάμην A.R ,1219: Pass., aor. 1 part, καθιζηθείς D.C.63.5: I. causal, make to sit down, seat, άχλους μεν κάθισαν Τρώας ; μή με κάθιζ' 6.360; α* έπ' εμοΐσιν εγώ γούνεσσι καθίσσας 9 4^8; κάδ δ' εϊσ' iv θαλάμφ ; τήν μέν.. καθεΐσεν επϊ θρόνου ; κατίσαι τινά επ' οικήματος Hdt ε'; καθιεΐν τινα εις τόν θρόνον, i.e. to make him king, X. An ; I7rl θρόνονρ\\\ά.νϋ.χ>.22 J. 2. set, place, τόν μεν... καθεΐσεν fa' ήϊόεντι Σκαμάνδριρ ΙΙ.5.36; κάδ δ' εν Άθήνρς εΐσεν i Κράνον..Ζεύςγαίης νέρθε καθεΐσε ; καθίζειντινά e'tsδόμονε.ιοη ί κ. στρατόνencampii, Id.//erar/.664,cf.Th.4.90; κ.τό στράτευμα is χωρίον έπιτήδεων Id.6.66; σΰλλογον eis χωρίον κ., χωρίς μεν τούς δπλίτας, χωρϊς δέ τους Ιππέας Pl.p^. 755 e ני post watchers, guards, etc., σκοπός 0v {>a καθεΐσεν Αίγισθος Od.4.524; κατίσαι φυλάκους set guards, Hdt.i.89, cf. X.Cyr ; άλλους κάτισον άγαγών κατά τάς.-.πύλας Hdt > " ένέδραν Plu.Publ.ig ; rarely of things, τι έπϊ τηγάνοις Pherecr setup,ανδριάντακάθεσσανpi.ρ-5-42 codd.: Med., καθέσσασθαι Anacr.Iil, A.R cause an assembly, court, etc., to take their seats, convene, αγοράς ήμέν λύει ήδέ καθίζει Od.2.69 ; όταν καθέσωσιν αγώνα A.yi^.ap.Th ; κ. τό δικαστήριον Ar.P-305, cf , 7G i 3! νομοθέτας D.24.25, prob. in Id.3.10; but κ. Τ1ί1 δικαστήν appoint a judge to try a person, Pl.Zg-.874a; εάν τε χίλιους εάν θ' δττοσουσοΰν ή πόλις καθίστ! D ; constitute, establish, δικαστήρια Ρ1.Ρ//.298ε; βονλήνεπίσκονονπάντωνρϊη.ξοι. 19. δ. put into a certain condition, esp. in the phrase κλαίοντά τινα κ. s«/him a- weeping, κλάοντα καθέσω σ' Eup. 1. c., cf. Pl./0«535e, X.Cyr ; but ib.14 κλαίειντινά κ. to make him weep: fortheoc.1.51, v. άκράτιστος. 6. marry, γυναίκας αλλότριας LxxPc.i3.27, cf. 23. II. intr., take one's seat, sit, abs., II , etc.; μετ άθανάτοισι, iv θρόνοισι καθic^iv, 15-5 >Od ; έν [θωκοισι]ηιίί.ι.ι81; e7rlt01s έργαστηρίοις or τών-ίων, ISOC.18.9,7-15; επϊ σκίμποδαατ.^.2541 έπϊ δένδρου Arist. 7P4614 a 34(b"t κ. e'7rl κώπην, of rowers, Ar.Pa.197)> of suppliants, κ. έπϊ τόν βωμόνη.1.126, Lys.13.24; elsyivv D.S.17.I!5 : in Poets also c. acc., κ. τρίποδα Ε.Ion366, El.980 ; βωμόν, ομφαλόν, ιερά, Id. HF4$,Ion6, sit, recline at meals, X.Cyr.S sit asjudge, Hdt. 1.97,5.25, Pl.Pg-.659b, Ph ; hold a session, ofthe πρόεδροι, D.24.89, cf. Hermes 17.5 (Delos). 4. reside, μετά τίνος LxxPii.2.23(3.1) ; iv πόλει ib.ak.n.i. 5. settle, sink down, επϊ τά 'ισχία καθίσαι τώ ϊππω Pl.PArfr.254c; καθίσας δ φελλός ανοίξει τόν κρουνόν HeroSpir.l.20. β. of ships, run aground, be stranded, Plb , Str III. Med. in intr. sense, II (^ tmesi), Theoc.15.3, etc.; els τόν αύτόν θακον Pl.P.5t6e ; εάν δε καθίζεσθαι κελεύση if be order them to take their seats (among the spectators in the theatre), D.21.56(nisi leg. καθέζεσθαι, as also ib.162, both readings are foundib.l 19); καθίζεσθαιήκατακλινήναι Pl.PArfr.228e. 2. of birds, settle, alight, Arist./P4614 b leave goods purchased in a market, SIG975.6 Hsch. (Delos, iii B.C.). Att. in this signf. acc. to καθίημι, Ion. κατ-, fut. καθήσω A.P«.555(Iyr.): aor. I καθήκα, Ep. καθέηκα II : 2 dual aor. 2 κάθετον h.ap.tfo7 : pf. καθεΐκα Lysipp.1, D : (v. ϊημι): let fall, drop, send down, κάδ δε [KS.[ pauvbi.ήκε χαμάζε ? κατά δ' ύψόθεν ήκεν εέρσας II 53 j οΐνον λαυκανίης καθέηκα I have sent the wine down my throat, ; καθ- 1 ere Ίππους iv δίνρσι sink them in the stream, as an offering to the river-god, ; [ιστία] es νήας κάθεμεν we let them down, lowered them, Od.9.72 ; λαΐφος καθήσειν A.Eu. I.e.; σχοίνφ σπυρίδα κ. let it down by a cord, Hdt.5.16; σώμα πύργων κ. E.Pr.loll; κοντόν ές [τήν λίμνην] κ. Hdt.4.195; έμαυτόν είς άλα E.Hel.1614 ', (Ιττλα ε'ις αλα ib. 1375; καθεΐσαν δέλεαρ μοι φρενών Id./P1181(so metaph. τούτον τόν λόγον καθεΐκε D.29.46); κ. τι ές πώμα E./0W1034; νάρθηκ' ες πέδον Id.Ba.706; κ. σπονδάς pour them, Id.ΙΑ60; τόν κλήρον is μέσον καθείς, of putting lots into a helmet or urn, S.Aj.1285 ; άγκυρα ν Hdt ; τά δίκτυα Arist.iP4533 b 18 ; κατιεμέν-ην καταπειρητηρίην, of a sounding-line, Hdt.2.28: abs., καθιέναι reach by sounding, sound, ούδεis καθεϊς έδυνήθη πέρας εύρεΐν AristMete-Si^IS ' Medic., [αΰλί [ σκον pass a catheter, Ruf.Pc«. Ves. 7.11; o'iav πρόφασιν καθήκε (παρά προσδοκία ν for οίον άγκιστρον) Ar.P.174; λόγους συμβατηρίους κ. make offers of peace, D.C.41.47; κ. πεΐραν make an attempt, Ael. VH2.13, NA 1.57 ; eis ώμους κ. κόμα5 let one's hair flow loose, E. Ba.695, cf. /P52 ; κ. πώγωνα let one's beard grow long, Ar.Ec. 100, cf. 7Ά.841, Arr.Epict (Pass., τάs τρίχας καθειμεναι Crates Com.27 ; πώγωνα καθειμένος Plu.PAoc.Io ; το γένειον αύτφ καθεΐτο Ael. PP11.10); [αί oi'ey] μείζω τά οίθαπα καθιάσιν Arist. Η Α 596^24 (Pass., of a mare's udder, Hdt.4.2); also τείχη καθεΐναι is θάλασσαν carry them down to the sea, Th.5.52 (Pass., καθεΐτο τείχη 4.103); καθ- ήκε τά σκέλη let down his legs, of one who had been lying, Pl.Phd. 61c ; κατ' άμφοΐν άμφια (sc. το σκέλη) καθέντοί, of a wrestler, Gal.6, 143 ; κ. δόρατα let down one's pike, bring it to the rest, X.An.6,5.25; κ. τάς κώπας let down the oars, so as to stop the ship's way, Th.2.91; rarely of striking, Si' ομφαλού καθήκεν έγχος E.PA.I413; καθήκε ξύλον παιδός es κάρα Id,Hi993 > κ is )(/זי -yaiav γόνο to kneel down, Id. Hec.561; is 56 -yijj/ 7<ί< υ καμάτφ καθ ei σαν Id ; κ. τινά is υτνον let him fall asleep, Id.HF too6 ; els κίνδυνον έμαυτόν D.H. 5.27; [»ά-, els \ous] es λειμώνων χλόη ν Ε.I A423 ; of a general, κ. στρατόπεδα let them march into.., Plb ; els τό πεδίον τήν δύναμιν Id ; κ. έπί τινas τόπους ενέδρας lay an ambush, Id : Pass., stretch down seawards, opea μέχρι πp0s τήν θάλατταν καθειμένα Pl. Criti. 118a; εως γης τοΰ πρηστήρος καβιεμένου Epicur.P/!. 2 p.47 U., cf. p.5ru.; το καθειμένον τής φωνής low tone of voice, Hdn send down into the arena, enter for racing, άρματα, ζεύγη, Th.6.16, Isoc.16.34; of plays, produce, Eratosth.ap.Sch.Ar.iVw.552(Pass.); διδασκαλίαν Plu.CVw.8 ; so εδοξε τοΐς πρυτάνεσι..γνώμας καθεΐναι (Com. for προθεΐναι) AT.EC.397 > κατά τήν αγοράν λογοποιους κ. D.24, 15 : freq. in later Greek in a general sense, set in motion, employ, Luc. DMeretr. 7.4; κ. ές τινας υποψίας Philostr. Kyi6.38 ; φίλους καϊ ρήτορας κ. employ them, Plu.Per.7, cf. Philostr.^4.42 : Pass., to be put in motion, ή στρατηλασίη κατίετο is πάσαν τήν 'Ελλάδα Hdt allow to return from exile, φυγάδας X.HG II. intr., swoop down like a wind, λαμπρός καϊ μέγας καθιείς Ar.Py.430; of rivers, run down, έκατέρωσε μέχρι τοΰ μέσου Pl.PArf.1x2e ; κ. els γόνυ sink on the knee, Plu.Ant.45 ; κ. els αγώνα, Lat. descendere in arenam, Id.2.6x6d, Luc.Alex.6, κ. ες 'Ρόδον arrive there, v.l. for κατήγεν, Polyaen καθΐκετενω, Ion. κατ-, strengthd. for Ικετεύω, entreat earnestly, κατικ. τινί Hdt.6.68 ; πολλά κ. τινά Hld.6.14 j τινα c. inf., Plu.Ca/. Mi.32, cf. Parth.5.2, Ph.2.384: also in Med., E.Or.324(lyr.). καθικμαίνω, = κατικμαίνω (q.v.). καθικνέομαι, fut. -ίξομαι Plb , etc., dub. in /G5(2).4.13(Tegea, iv B.C.): aor. -ϊκόμην (v. infr.): pf. part, καθιγμένον Hsch.: comedown to. in Horn, only metaph., reach, touch, με μάλιστα καβίκετο πένθος ίλαστον Od.1.342, μόλα πώς με καθίκεο θυμόν ένιπή thou hast touched me nearly, II ; later, of any down-stroke, κάρα,. κέντροισί μου καθίκετο came down upon my head, S.OP809; eis 8λμους κ. ύπέροις Paus : abs., έπανατεινάμενος τό ξίφος καθικνείται Parth.8.9 : generally, take effect, Phld.i7«s.p.85K.; attack, affect, τής οπτήσεως καθικνουμένης καϊ εξατμ.ιζούσης τό τροφώδες Ath.Med.ap. Orib.i.g.i: freq. in Prose, c. gen,, κ. τής πηγής Paus ; κ.τήί ψυχής reach or touch it, PI.yix.369e ; ήμών δ λόγος καθίκετο Luc. Nigr.35 ; ή ΰβρις οϋ μετρίας μου καθίκετο Id. Ρο.ν. 46 ; κ. τινός πικράτατα Ael. VH14.3', κ. τινός σκύτεσι, κονδύλφ, strike one with a strap, etc., Plu. Ant. 12, Ale κ. της επιβολής attain one's purpose, Plb , cf ; ποιεΐν [ πόλιν ] τηλικαύτην ήλίκην καϊ τειχίζειν επιβαλλόμενοι καθίζονται they will succeed, Id κατικίμενον, τό, that which comes to one, one's share of an inheritance, IG9 ( 1 ) 334.3ο (Locr., v. B.C.). καθΐλάρ-ευομαι, c, gen., and -ΰνω, c. dat., sine expl., Suid.? καθιχνσα άθροίσας, Hsch. (fort, καθειλήσας = κατ-), καθΐμ-άω, let down by a rope, αύτόν Ar. P.379,396 ; κάδον Arist. Mech.857 b 4 ; τόν τράχηλον..καθιμήσας, of the heron, Babr.94.3 : Pass., εςτό Καπιτώλιον έκτοΰ ούρανού καβιμήσθαι D.C ησι«, εως, ή, a letting down by a rope, Plu.2.264f. -oveuω,^καθψάω, Hsch. καθίνννμαι, by-form of καθίζομαι, Hp.Prari.3,8 ; take a hip-bath, εν ϋδατι θερμω Id.Mul.l.S^, cf ,al.; cf. Ινύεσθαι. κάθιξις, εως, ή, arrival at a point, τής συναφής Vett.Val καθιξώ and καθίξω, Dor. fut. and aor. χ subj. of καθίζω. καθιππ-άζομαι, Ion. κατ- : I. trans., ride down, overrun with horse, χώρην Hdt metaph., trample underfoot, δαίμονα A. p«.150(lyr.) ; νόμους ib.779(lyr.),cf. 731: later c. gen., κ. φιλοσοφία! D.L II. Pass.,pf.. Machoap.Ath d(sens NR^0a1 K«0 obsc.). III. intr., ride, Polyaen ewis,εως,ή,charging down, of cavalry, D.H.9.9 (pl.). -εύω, ride over, overrun with horse, τά πεδία Id.3.26, cf. Hdn ; ride upon, όίδμα Hymn.Is. 154; of fish, κύμα κ. Opp.H : Pass., of frozen rivers, to be ridden over, Arist.Mir.8 46^32, Hdn ride down, trample underfoot, Άργείων στρατόν Ε.ΡΑ conquer by means of a horse (i. e. the δούρειος ίππος), Tryph καθιττιτο-κράτεω, conquer with horse, P01L1.164, μαχω, = foreg., ibid. -τροφε'ω, squander a fortune in keeping horses, Is καθίιτταμαι, v. καταπέτομαι. Ka9i1rTa ts (leg. καθίππαξις), εως, ή, cavalcade (Lacon.), Hsch. Gal. /r39 κάθΐσΐϊ, εως, ή, sitting, καθίσεις άμορφοι PIU.2.609C, cf. (pl.). II. causing to sit doivn, Plu b. κάθισμα, ατός, τό, part on which one sits: in pl., buttocks, Sen. Aeschin seat, Simp. mpa , Pall,inHp.Fract.u. 278C. 3. base of a still, Zos. Alch.p Β. II. sinking, settling down, ofa wall, Apollod.PoA'orc sediment, Sch.Nic,/". 95 καθιστάνω, = καθίστημι, inf., Is.2.29, Lys.26.i5, 28.7, CIG3065.il 5/G531-3 (Teos), etc.: impf., D.S.15.33, etc.: also καθιστάω, (Dyme, iii B.C.); inf. -ιστάν D.S ; part.-ιστών LxxDe.17.li! -ιστώντες (v.l. ιστάνοντες) Act.Ap.i7.15. ut καθίστημι, A. in causal sense : Act., in pres., impf., f

19 καθίστημι and ρ{.καθέστάκαηγρ.ειιχ.28, Lxx Je. 1.10, O.H.Dent.54,P> , etc.; once καθέστηκα PHib i 14(111 B. c.): plpf -εστάκει Demetr. Sceps.ap.Ath d : also in Med., fut. (Paus.3.5.1), aor. I, more rarely pres. (infr. A ): set down, κρητήρα καθίστα II ; νήακατάστησον bring it to land, Od ; κ. δίφρους place, station them, before starting for the race, S.PZ.710; ποί [δεγ] καθιστάναι πόδα; Ε.βα.184; κ. τινά ε'ιςτό φανερόν Χ.Αη.γ.γ.22 ; set up, erect, of stones, Insa.Cypr.94,95 Η.: Med., [Aa?0os] κατεστήσαντο βοεύσι steadied it, h.ap bring down to a place, τούς μ έκέλευσα Πύλονδε καταστήσαι ל Od generally, bring, κ. τινά es Νάξον Hdt.1.64, cf. Th.4.78 ; esp. bring back, πάλιν αύτόν κ. ές τό τείχος σων καϊ ύγιά י Id-3 34 " τούς Ελληνας είς Ίωνίαν πάλιν Χ.Αη ,' without πάλιν, replace, restore, ές φώς σόν κ. βίον Pi.Alc.362 ; &ς(sc. ras κόρας) ουδ' ό Μελάμπους..καταστήσειεν άν cure their squint, Alex.112.5; ίκτεριώντας κ. Dsc.4.1 ; τό σώμα restore the general health, Hp.Mul. 2,133: Med., κατεστήσαντο (v.l. for κατεκτήσαντο) εύδαιμονίαν Isoc. 4,62: Pass., ούκ άν αντί πόνων χάρις καθίσταιτο would be returned, Th bring before a. ru\er or magistrate, Hdt , PPjyZ (i B.C.), etc.; τινά έπϊ τιναpcair.zen (iii B. c.), POxy (i A.D.). II. set in order, array, of soldiers, X.V4?2.I.IO.IO ; set as guards, προφυλακάς ib.3.2.1, etc. 2. ordain, appoint, κατέστησε τύραννον είναι παΐδα τόν έωυτού Hdt-5.94; cf. 25 : usu. without the inf., κ. τινά υπάρχον Id ; &λλον [άρχοντα] άντϊ αύτού X.Cyr , etc.; βασιλέα έπί τινας Lxx iki.8.5, al.; τινά ές μοναρχίαν E.Supp. 352; έπϊ τάς αρχάς Isoc ; τινά τύραννον Ar.Av. 1672; κ. έγγυητάς Hdt , Ar.Pc.1064; δικαστάς, έπιμελητάς, νομοθέτας, Id.Pl. 917, X.Cyr.8.1.9, sed ) D.310 leg. καθίσατε, cf. καθίζω 1.4); of games, etc., γυμνικούς αγώνας κ. Isoc.4.1 : rarely c. inf., oi καθιστάντες μουσική.. παιδεύε iv Pl.P.4I0b : so in Pass., κυβερνάν κατασταθείς Χ. Mem : aor. Med., appoint for oneself, τύραννον καταστ-ησάμενοι παρά σφίσι αύτοΐσι Hdt.5.92.α'; άρχοντας Χ.Α e tc. b esp. ofiaws, constitutions, ceremonies,etc.,establish,νόμους,τελετάς, Ε.Οκ.892, Βα.21, etc.; πολιτείαν,δημοκρατίαν, Arist.Ath.'/.i, Decr.ib. 29.3; όλιγαρχίαν Lys ; also, set in order, arrange, πολιτείαν Pl. &5goe : also in Med., τούτο βουλευτήριον φρούρημα γής καθίσταμαι ךA.Eu.06 ; τήν 'ϊππίου καθίσταμαι τυραννίδα Ar. Ρ.502 ; καθίστατο τά περί τήν Μυτιλήνην ή αύτφ έδόκει י Th.3.35 πόλεις επϊ τό ώφέλιμον Id. 1.76; [Είίβοιαν] δμολογίιρ ib.114; πρός εμέ τό πράγμα καταστήσασθαι settle it with me, D bring into a certain state, τινά es άπό- 1/01avTh.l.82 ; is airopiay Id.7.75 ; eis ανάγκην Lys.3.3 ; eis αίσχύνην Pl.Sph.230d ; eis ερημίανφίλων ld.phdr.232d ; εις αγώνα Id. Ap.24c ; τινά εϊς άσφάλειαν Isoc.5! 23 ; τίνας είς αγώνα καθέστακα; Hyp.Eux. 28, cf. Lycurg.2 ; κ. τινά εν άγώνι καϊ κινδύνψ Antipho 5.61; τήν πόλιν εν πολέμφ Pl.Mr.242a; τούς φίλους έν άκινδύνφ X.Cyr ; κ. εαυτόν ές κρίσιν present himself for trial, Th.1.131, cf. Lycurg.6 ; κ. τινά είς τούς αρχικού5 reckon him as one of.., XJkiem c. dupl. acc., make, render so and so, ψευδή γ' έμαυτόν S. Ant.657 ; ή έπιθυμία κ. τινά άμνήμονα Antipho 2.1.7; τό πιστόν ύμάς άπιστοτέρους K.Th.1.68 ; κ. τιφανερίν, σαφές, Id. 2.42,1.32 ; τινός έπίπονοντόν βίον κ. Isoc.10,17: c. part., κλαίοντα καθιστάναι τινά bring one to tears, P..Andr.63e ) : rarely c. inf., κ, τινάφεύγειν make him fly, Th.2.84, cf. P-.Alc.283, i-uc.charid.8 : Pass., ανάγκη τήν ναυμαχίαν πεζομαχ'ιαν καθίστασθαι Th Med., get for oneself, τήν ζό-ην καταστήαασθαι άν' έργων άνοσιωτάτων Hdt β. make, in periphrases, παννυχοι.. διάπλοον καθίστασαν A.Pers.382 : Med., κρυφαΐον έκπλουν 0ί δα/χί5 καθίστατο ib.385. Β. intr. in aor. 2, pf. καθέστηκα, and plpf. of Act. (also fut. καθεστήξω Th.3.37,102), and all tenses of Med. (exc. aor. 1) and Pass. : pf. καθέσταμαι in later Greek, /G2 2.1o06.24 (ii B.C.), LxxiV«.3.32, etc ' to be set, set oneself down, settle, es [Αίγιναν] Hdt , cf. Pb.4.75 j [οδύναι] καθίσταντο ές ύπογάστριον Hp.Epid.7.97 ; of joints, έξίσταται άνωδύνως καϊ κ. goes out of joint and in again, Id. Art.8; κ. ε'5 'Ρήγιον to make R. a base of operations, Th.3.86 ; simply, to be come to a place, όποι καθέστο.μεν S.OC23. b. come before another, stand in his presence, Pi.P ; λέξον καταστάς A.Pers. 295 (unless it be taken in signf. 4), cf. Hdt.i.152 ; κ. is όψιν τινός Id.7.29; καταστάντες Μτούς άρχοντας έλεγον Id.3.46, cf. 156 ; καταστ as επϊ τό πλήθος έλεγε Th to be set as guard, υπό τίνος Hdt.7,59, cf S.OC356, X.v4« , etc.; to be appointed, δεσπότης καθέστηκα E.PP142 ; στρατηλάτης νέος καταστάς ld.supp.1216; Κ. χορηγός εις Θαργήλια, στρατηγός, etc., Antiph06.II, Isoc etc.; οίπρόβουλοι καθεστάσιν e'7ri τοϊ$ βουλευτάίς Arist.P0Z.1299 b 37 > δικτάτωρ..καθε[στάμενοςτότέταρτον], = Lat. dictatordesignatus quar- Z«01,» Caesar,7G12(2).3567(Mytil.). 3. deposit a sediment, Hp. Epid. 1.2,7. 4. also, stand or becomequiet or calm, of water, 8ταν η λίμνη καταστή Ar.P9.865, cf. PHolm.16.3! θάλασσα γαληνή καϊ κ. Plb ; πνεύμα λείον καϊ καθεστηκός calm and settled, Ar.Ra. J 0 0 3; & θόρυβος κατέστη subsided, Hdt.3.80 ; of laughter, Philostr. ra 3.4; of a swelling, ך. Hp.Prog ; έως τά πράγματα κατασταίη Lys ; also of persons, καταστάς composedly, A.Pers.295 (but v. supr. l^b) ; ψνχήΐ καθίσταται καϊ ήρεμίζεται Arist.PA. 248*2; δρώμεν (Toils ενβοοσ1αστικοϋ5]..καθιστάμενους Id.P0Z.1342 a lo; καθεστηκυίας τής διανοίας Ocell.4.13; καθεστώτι προσώπψ with composed, calm countenance, Plu.Pai.17; μαίνεσθαι καϊ εξω τού καθεστηκότος είναι i-^.philops. 5 ; TI'S άν καθεστηκώς φήσαιε; what person of mature judgement would say..? Phld.Po.5.15; ή καθεστηκυία ηλικία middle age, Th.2.36 ; ή\ ικ ία μέση καϊ κ. Pl.Ep.316c; οί καθεστηκότες those of middle age, Hp.Aph.1.13 : also, with metaphor from wine, mellow, of persons, Alex come into a certain state, become, and 855 καθόλου in pf. and plpf., to have become, be, άντϊ φίλου πολέμιόν τινι κ. Hdt. 1.87; 01 μεν οφθαλμών ίητροϊ κατεστέασι, οί δε κεφαλής Id.2.84; έμφρων καθίσταται S.Aj.306 ; των Άνωθεν υπόπτων καθεστώτων Epicur. Sent, 13; is μάχην Hdt.3.45 is πόλεμον ύμίν καϊ μάχην κ. Ε.HF 1168 ; is πάλην καθίσταται δορός τό πράγμα id.heracl. 159! ές τήν ϊησιν Hp.Prorrh.2.12 ; is τό αυτό they recover, Id.Coac. 160 (later abs., καταστήναι καϊ μηδενός έτι φαρμάκου δεηθήναι Gal. Vict. Att. ϊ) ; e's τούς κινδύνους Antipho2.3.1 ; ές φόβον Hdt.8.12, Th.2.81 ; ες δέος, λύπην, Id.4.108,7.75 ; ές φυγήν Id.2.81; is έχθραν τινί Isoc.9.67; el's δμόνοιαν, εις πολλήν άθυμίαν, Lys, 18.18,12.3; καταστήναι ες συνήθειάν τίνος τήν πόλιν ποιείν make the city become accustomed to it, Aeschin ; άντιστασιώτης κατεστήκεε had been, Hdt.i.92, cf. 9.37; iv δείματι μεγάλφ κατέστασαν Id ; καταστάντων σφι εύ τών πρηγμάτων ib > τινι τρόπψ καθέστατε; in what case are ye? S.OT10; φονέα με φησϊ..καθεστάναι ib.703; άπαρνος δ'ούδενός καθίστατο Id.v4KZ.435 > κρυπτός καταστάς L.Andr.l06\ ; 01 έν τούτφ τής ηλικίας καθεστώτες έν φ.. Antipho2.1.1 ; εν οΐφ τρόπψ \_ή τών 'Αθηναίων αρχή] κατέστη how it came into being, Th. 1.97, cf. 96; αρξάμενος εύθύς καθισταμένου (sc. τού πολέμου) from its first commencement, Id. i.i. 6. to be established or instituted, prevail, και σφι μαντήϊον Διός κατέστηκε Hdt.2.29; άγραι..πολλαϊ κατεστάσι ib.70, cf ; όδε σφι νόμος κατεστήκεε ib.197; βροτόίσιν ός καθέστηκεν νόμος Ε. Hipp.gi: c. inf., θεόν Άμφιάραον πρώτοις 'Πρωπίοις κατέστη νομίζειν Paus.1,34 2 : pf part., existing, established, prevailing, τόν νυν κατεστεώτα κόσμον Hdt.i. 65; ήν κατεστηκός ουδέν φόρου πέρι Id ΐ TO0S κατεστεώτας τριηκοσίους the regular 300, Id ; οί καθεστώτες νόμοι S.Ant.lllZ! Ar.Nu.1400, τά. καθεστώτα the present state of life, S.Ant.i 160; also, existing laws, usages, τά τότε κ., τά ποτέ κ., Pl.Lg. 798b, Isoc.7.56; evl τσίσ! κατεστεώσι ένεμετήν πόλιν Hdt of purchases, cost, πλέον ή 'όσου ίμοϊ κατέστησαν more than they stood me in, And. 2.11, cf. Plu.2.349a. 8. stand against, oppose, πρός τινα dub. 1. in Plb : Pass., Τιτήνεσσι κατέσταθεν Hes. ΓΑ.674. C. aor. ι Med. and sts. pres. Med. are used in trans, sense, v. supr. A. 11.2sq. καθιστήριον,τό, seat, Sch.Ar.Pc. 729, Hsch. s. v. δίφρον. καθισ τ-ίάσ ις, εως, ή, expenditure on feasts, IG (Acraeph.). ιάω, spend on feasts, τόκον ib. 12(7) , cf. 56 (Amorgos). καβι.σ ταρε'ω, observe, Gp. 15.2,31. καθίστρα, ή, = καθέδρα(?), Supp.Epigr.2.727(Pednelissus). καθό, Adv. for καθ' ό (which shd. perh. be written), in so far as, according as, Lys.34.5, Arist..Mc/a/A.1022 a 14, D.S.31.16, 2Ep.Cor. 8.12, etc.; κ. μεγέθει καϊ κ. ποιότητι in respect of.., Phld./r.p.gi W. II. wherefore, Pl.Sji1A.267d, Plu.2.51b. καθοδηγ-ε'ω, guide, Lxxyi.12.23, Plu.CW.ilfo.13 : C. acc., Id d., ηοίς εως, ή, guidance, Th.Zs ία, ή, = foreg., Str.2.3.4, os 15, guide, Hellanic.51 J., Str , Orph , Apollod.3.4.1; τής"1σιδος PMag.Osl καθόδιον, τό, expenses of return journey, ZlP7c/.3N (Eresus, ii B. c.). καθοδοιττορε'ω, strengthd. for δδοιπορέω, Erot.Fr.36. κάθοδος, Ion. κάτοδοβ, ή, descent, esp. of Demeter, Plu.2.378Ε; represented in mysteries, Herod.1.56 ; and so of 3. procession, ^paos κ. CalLv4cZ : generally, going down, τών έδεστών έν τή κ. ή ηδονή Arist.PV4690 B 30, cf. Luc.Nec.2; way down, Id.DMort. 27.1; of planets, declination, Simp.mCaiZ.5I ή κ. ή έπϊ θάλασσαν, κατάβασις, Arr.An journey down the Nile, POxy (iii A.D.), etc. II. coming back, return, E.PP19, Th ; esp. of an exile to his country, Hdt. 1.60,61, al., Th.3.85,5.16, etc.; κ. καϊ άδεια Id III. cycle, recurrence, χιλίων ετών κ. a thousand years twice told, in pl., LxxPc.6.6, cf. Phot.; also rpe?s καθόδους three times, LXX3PZ.9.25, cf. AqJEx.34.24, al.; άχρι δύο καθόδων twice over, Alex.Trall.l.l 7. καθολικός, ή, όν, (καθόλου) general, ΰδερος Hp.Int.26 ; καθολικόν, τό, generic description, Stoic. 2.74; καθολικά, τά, title of work by Zeno, ib.1.14; έμφασις (v. sub voc.) Plb.6.5.3, cf ; κ. καϊ κοινή ιστορία Id ; κ. περίληψις D.H.Comp.12 ; κ. παραδόσεις Phld. PA.1.126S.; κ. θεώρημα Cic.Att ; κ. praecepta, Quint ; -ώτεροι λόγοιgeneral,ορρ. ei5»coi,s.e,p.2.84, cf, Hermog.Meth. 5 ; κ. προσφδία, title of work by Hdn.Gr. on accents; νόμος -ώτερος Ph ; κ. επιστολή an epistle general, lep.pet. tit.; of general interest, BGU 19 i 5 (ii A. D.); universal, κ. τις εστίν καϊ θεία ή ταυτότης καϊ ή έτερότης.. Dam.P?310 Adv. -κώς generally, άποφήνασθαι Plb ; ειπείν in general terms, Str , cf. Phld.PA.1.161S.; κ. εύρίσκεταί τι Hermog.Pin.3.11 ; κ., opp. τληθικώςר ('in the majority of cases'), OG/669.49(Egypt, i A.D.) ; universally, Porph.Sent.2 2 : Comp.-ώτερον Plb Gal. 18(1). 15; -«jrepcustz.adlyc. 16. II. as Subst., καθολικός, δ, supervisor of accounts (οί καθόλου λόγοι), = Lat. procurator a rationibus, Εύφράτης δ κ. Gal. 14.4! cf. Jahresh.23 Beibl.269(Ephes.,ii A. D.); in Egypt, = Lat. rationalis, PLond (iii A. D.), IGRom (Diocletian), POxy (1VA.D.), etc.; also, = consularis, Gloss.; in cent, iv, also, = rationalis summarum, Τεωργίφ κ. ]ul.ep.188,189 tit. καθολκ-εύς, έως,δ,(καθέλκω) a kind of bandage, Gal. 18(!).78;. -ή, ή, drawing down of ships to sea, opp. άνολκή, Aen.Tact.10.'12, cf. /C (pl.), Callix.i, Her0v4»Z ός, δ, = καθολκεύς, Gal.18(1).786. καθόλου, Adv. on the whole, in general, = καθ' 'όλου (as it shd. peril. be written), Epist.Philipp.ap.D ί «, γράφε opp. κατά μέρος,

20 κάθομα Plb ; κ. είπείν Arist.P0^.156 a 13 Plu c > etc.; οί κ. λόγοι general statements, ορρ. οϊ έπϊ μέρους, Arist.PTVi 107*30 (but in Roman times, accounts kept by the central government, = Lat. summae rationes, OG/715.3 (Alexandria), D.C.79.21, etc.); τούτο γάρ έστι κ. μάλλον too general, Arist.P0/.1265 a 3 I 1 c f GA748*8 ; ή τών κ. πραγμάτων σύνταξις general history, Plb ; τό κ. D.S.I. 7 7? P' u !; τό κ. τής μοχθηρίας, ορρ. τό πρός ημάς, ib-468e ; ουδ' οΰτος άποφαίνε ι κ. τό καταλειφθέν the whole amount left, D ; έν τφ κ. in general, speaking generally, Ath.l.30e, Arr.Epict.1.S.S, ά\. 2. in the Logic of Arist., of terms, τό κ. general, opp. τό καθ' έκαστον (singular), λέγω δέ κ. μέν & έπ\ πλειόνων πέφυκε κατηγορείσθαι, καθ' έκαστον δέ t> μή 7«/.Ι7"391 c f- Metaph.\023f2g ; ορρ. τί> κατά μέρος, Rh.l357 b U al.; hence, τά κ. universal truths, ή ποίησις μάλλον τά κ., ή δ' 'ιστορία τά καθ' έ. λέγει Ρο. 145 lb 7 ', = γνώμαι, ib.1450 b 12 ; esp. commensurate predicate, & &v κατά παντός τε ΰπάρχρ κα} καθ' αυτό καϊ αυτό ΑΡο. 73 b 26 ; as Adj., of propositions, λόγος κ. a universal statement, opp. έν μέρει, κατά μέρος (particular), αδιόριστος (infinite), ΑΡκ24 λ 1 ך λ sq.; of inference, ή κ. άπόδειξις universal proof, opp. κατά μέρος, ΑΡο.85*13; hence, as predicate, κ. εμν [αί άρχαί] Metaph.loo3*7 ; as Adv., κ. αποφαίνεσθαι έπϊ τοΰ κ. Int. 17 b?, al. 3. completely, entirely, Plb ; ουδέ κ. μακρόν πλο'ιον no warships at all, lb. 13, cf. LxxPa.3.50, al.; μηδέ τέχνην είναι τό κ. τον πείθειν Phld.ΡΑ S. (Written κατά 8λου Pi.Men.yya.).. Id.Ox) = κάθομα, f.l. for καθ' όμά, Call.pr.293, καθομηρ-ευω, express in Homeric language, Hsch. s.v. καθωμηρευμένα. -ίζω, describehomericalfy, Aristaenet.1.3,12. II. intr., speak in the style of Homer, Eustr. inen καθομΐλέω, conciliate by daily intercourse, win the favour of, τούς γνωρίμους Arist.Po/. 13!5 b 4, cf. Plu.2.52ε, Caes.15, App.PC5.63 : c. dat., κ. τφ πλήθει (nisi leg. τά πλήθη) D.S ; κ. τούς καιρούς Ath b, v.l. in Sch.Ar.Pa.1001, v.l. in Suid. s.v. άγχίστροφοι (nisi leg. rois καιροΐς, as in Sch.Ar.Pa.47,546) : Pass,, ύπό Λημάδου καθομιληθείς D.S II. Pass., to be used in daily intercourse, to be current, esp. in pf. part. Pass., ή καθωμιλημένη δόξα Plb ; κ. φράσεις Phld.PA S.; κ. όνομα Alex. Aphr.m Mete. 7.9, cf. An tig. Apr. 8; also Σαρδόνιος γέλως καθωμίληται has become a proverb, T>sc.Alex. 14: c. dat., νόμοι ού -μένοι τω τών πολλών εθει which have nothing to do with.., Max.Tyr καθομοιόω, assimilate, Simp, in Cat καθομολογ-εω, confess, allow, esp. to one's detriment, Pl.Cn.49d, Grg.499b. 2. consent, abs., And b. consent to accept in payment, τόκους D II. promise, engage, vow: Pass.,&v<iθηματφ θεφ Luc.PAa/.2.1,cf.Philostr.PA betroth,τινάτω υίώ Lxx Ex (Med.) ; Κλαυδίαν άνδρί Plu. PG4: pf. Pass, in med. s8nse, τήν άδελφήν..γυναικά τινι καθωμολογημένος id.crass.33 ί but in pass, sense, Id.Pow^.47 : plpf. καθωμολόγητο Parth pledge,, mortgage ύποθήκην κ. τί τινι Alciphr.3.3 HI. Med. in sense of Act, 11.1, c. fut. inf., Parth ία, ή, engagement, agreement, Foed.Delph.Pell.2 A 3. κάθομον, f. 1. for καθ' οΐμον, Hsch. καθόττερ, = καθ' όπερ. Ion. κατόττερ, just as, SIG45.43(Halic., vb.c.),57.11(milet., VB.C.). καθοττλ-ίζω, equip, arm fully, τή πανοπλία. Aeschin , cf. Deer. ap.d , Aristeas 14: Med.', arm oneself fully, Batr.122,160, Plb , P1U.PA!7.9, etc.; παντοπλίας κ. arm oneself in.-., Lxx 4Ma.3.12 : Pass.,/0 6«so armed, X.Cyr ; καθωπλισμένοι ε'ιςτά Μακεδόνικα D.S ! θυμιατηρίφ καθωπλισμένος furnished with.., Lxx4Af«.7.11: metaph., καλοκαγαθία ib II. array, set in order: metaph., τό μή καλόν καθοπλίσασα δύο φέρειν so ordering that which is not well as to,., S.P/.1087 (lyr., Sch. καταπολεμήσασα τό α'ισχρόν καϊ νικήσασα). -ΐσις, εως, ή, arming, making of arms, Philoch.ap.Anoii.O^y.1241 v6 ; mode of arming, armour, Plb , Ael.Tact.2.7 : so -ισμός, b, Plb , Ael. Tact. 2.9, S/G (Halasarna, iii B.C.); 01 εν τοίς βαρέσι κ. Plb ; κούφοι κ. D.S καθο-π-τευει* καβορα, Hsch.; cf. κατοπτεύω. καθορ-άτικός, ή, όν, able to see into, keen-sighted, Poll άω, Ion. κατ-, impf. καθεώρων X.Cyr , Ion. 3sg. κατώρα Hdt : pf. καθεώρακα Pl.P.g'.gosb : fut. κατόφομαι Hdt.3.17 : 3 sg. pf. κατώπται Pl.P,432b : aor. Ι κατώφθην ld.phlb.46h : for aor. Act., v. κατεΐδον: look down, έξ"1δης καθαρών II.11 ו 337 "י^ τίνος Hdt.7.44: Med., επί Θρηκών καθορώμενος alavll II. trans,, look down upon, 'όσους θνητούς ήέλιος καθορα Sol.14, cf. Thgn. 168, 616, X.Cyr. 3,2.10 ; ύφόθεντόν τών κάτω βίον Pi.Sph.2l6c, etc. : metaph., φρένα Δίαν κ., όψιν Άβυσσον A.Supp.lo5% (lyr.) : Med., Τροίην κατά πάσαν όράται Il have within view, see distinctly, descry, Hdt ,9.59, Ar.Nu.326, Pl.P.516a, etc.: Pass., Th.3.20,112, PL Phlb.3 d, etc. 3. behold, observe, perceive, Pi.P.9.49, E.Pr (anap.) ; καθοράν τι εν τινι to observe something therein, Pl.Lg. 905b, cf. Grg.457c ; τι iv τή ζητήσει Id.P-368e ; 'iv' & πανούργε?*μή καθορα σου that he may not observe thy knavish tricks, Ar.Pj.803 j also κ. τάί τρίχας ε'ι.. to look and see whether.., Hdt explore, τά άλλα Id.3.17, cf regard, reverence, τό τού θεού κράτος Lxx3il7a καθορ-ίζω, determine, τάς αίτιας τινός Phld.P ; bound, define, Hsch.: Med.,lay claim to, τόπους Sammelb (1 A. D.). -ιστι- κώς, Adv. definitely, ούδεν κ. δογματίζειν Anon, in Tht καθορμ-ίζω, bring a ship into harbour, bring to anchor, καθώρμισαν πρός τι πολισμάτιον Plb. ι 53 ίο codd. (dub.) ; τόν στόλον είς τό νεώ- 856 καθύπερθί. ρ LOP Plu.Cat.Mi.3g : Pass., with aor. Med., come into harbour, put in, h τήν "Εφεσον Th.3.32, cf. 6.97, etc.: aor. ι Pass,, Anon.Hist. (PGr.H160)ii20 (iii B.C.), Plb , Plu.S«//.26 ; ύπ'άκραγαντίνων (Cobet υπ' ίκραν τινά) καθωρμίσθησαν Polyaen metaph., is τάσδε σαυτον ττημονας καθώρμισας hast brought thyself to such miseries, A. Pr. 965 ; κ. εαυτόν els ήσυχίαν PIU.2.455C: Pass., καθώρμισται 7! κύστις έκ τ&ν νεφρών is suspended from them, Arist. PA671 b 25 ' metaph., γένος έν μεταιχμίφ αρετή! και κακίαs -ισμένον Max.Tyr.30.3 ; of logical dependence, το αίτια το νοητά, eis & δια νου -ίζεται η έπιστήμη Simp, t'nde An ιον, τό, - Sppas, necklace, PMagd.42.5 (iii B.C.), Lxx/ (15), Phot., Suid.; καθορμον Hsch. -ισις, εως, ή, bringing to land, Dio11.Byz.40. καθάσι-ος, ov, in Sup. -άπατος devotissimus, Gloss. -ότη5, ητος, ή, defunctio, Gloss. -όω, dedicate, άγαλμα P0U.1.11, cf , al. (Commagene, i b. C.)..S/G799.6 (Cyzicus, 1A. D.) : Med., t>v τοΐσδε βωμοις θεά καθωσιώσατο Ε.7Ρ1320: Pass., έπε\ δέ βαμφ πόπανα κα! προθύματα καθωσιάθη Ar.Pl.661, cf. D.H.2.23 ; καθωσιαμένος τινί devoted, of a person, Hdn ; -ωμένοι νόμοι PI1.2.5S1; στρατιώται ]ust.edict betroth, ].BJr κ.πόλιν καθαρμοΐς purify, Plu.S0Z.I2. -ωσις, εως, ή, dedication, [άγαλματων] Poll devotion,fidelity,poxy.2106.giiw A.D., written,( κατοα Just.iV0^.v4^i>.4.1 ; as a title, ή έμή κ., SIGg05.11 (Chalcis, iv A. D.), cf. Arch.Pap (iv A. D.). II. crimen laesae majestatis, Just.AiW , cf. Suid. s.v. ευνούχος. -ωτε'αν, one must dedicate oneself, c. dat., Theol.Ar.^o. καθότι, Ion. κατ-, for καθ' 'ό τι (which shd. perh. be written) in what manner, /GI , al., Hdt.7.2, Tb.1.82, etc.; κ. γέγραπται as is written, S/G577.18(Milet., iii/ii B.C.), etc.; sofaras, inasmuch as, Plb.4.25,3, al. καθοΰ, aor. 2 imper. Med. of καθίημι. κάθον, imper. of κάβημαι. καθουφην άλώπεκα, Hsch.; cf. κοθοΰριν. καθυβρίζω, Ion. κατ-, treat despite fully, insult, c. acc., S. El. 522; σώμ' έμόν E.P/.698, cf. PHal (iii B.C.), Ph.2.574, etc.; κ.ταΰτα αύτόν Ε.Ρα.616 (troch.); τόν δήμον Ar.Ach.631, cf. PLit.Lond.52.2 : c. acc. cogn., κολλά κ. Plu.Crass.29: alsoc. gen., S.OC960,PA. 1364: abs., Id.OCl 535 : Pass., Phld.Pi/.p. 12J.; καθυβρίζεται τοιαύτα των χειρωνακτέων υπό των ανθρώπων such are occasions of the practitioners being mocked, Hp.Acut c. dat., Hdt.i.212, Paus ; also κ. εις θυγατέρας dub. I. in D.H.II.2. καθυγρ-αίνω, moisten well, Arist.Pr.863 B 23, Thphr.CP , PIu.P«c.32 : Pass., Thphr.CPi.13.6 ; of the bowels, to be relaxed, Hp.Aph.4.27, etc. II. liquefy, in Pass., Plu.2.953Ε. -ασμ,ος,ό, moistening, Sor , Aet ~o%,ov, very wet, Hp.Aph.5.62; χώρα, γή, Gp , Porph.Antr.2S ; of plants which grow in wet places, Thphr.ipPi.4.2 ; χωρίον v.l. in Plb ; Γαλάται τιiis σαρξϊ κ. with fiowing muscles, D.S connected with water or the sea, πράγματα Vett.Val ; ζφδια Ptol. Tetr κάθυδρος [ί], ov, very watery, full of water, κ. κρατήρ S.OCijS (lyr.) ; χωρίον v.l. in Plb καθϋλακτε'ω, bark at one, Plu.2.969d : also καθυλάσσ ω (written κατ-), Gloss. καθϋλίζω, strain, filter, τόν οίνο ν Ath d; of a drug, clarify, τό αίμα κ. Archig.ap.Aet.3.114, cf καθΰλομάνέω, run alltowood, Hp.Ep.13. καθυμνεω, sing of much or constantly, descant upon, Cleanth.1.6, Phld. Rh. i. 2 21S., D.S.11.11, J.P/1.31.3, Plu a; make a hymn of, τόν αυτών βίον Epicur.Pr.605. καθΰομαι [ϋ], Pass., to be rained upon, σφοδροίς ίμβροis St.Byz. S. V. 'Ύηττός. καθυ-τγ-ακοΰω, consent, σίτον άποδόσθαι τής καλώς έχαύσης τιμής 1G (Oropus, iii/ii B.C.). -άρχω, strengthd. for υπάρχω, Plu. Cic. 23. είκω, strengthd. for ύπείκω, Nicom.Harw.3. καθυττερ-ακοντίζω, overshoot completely, 'iv' oi θεοί τοός Γηγενή.. καθυπερηκόντισαν Ar.Av.B25. -βάλλω, v.l. for υπερβάλλω, Ruf., ήττω ap.orib έχω, to be much superior, -έχων, opp. Aristeas 257 : c. gen., άλο'γων ζφων κ. τφ άρε τάς έπίμοιρος ^eceuryph. ap.stob ; τινι in or by a thing, Plb ; γένει Callicrat. ap.stob : rarely c. acc., έξουσίαν κ. Theano Ep.5.4 : c.acc. pers. etdat. rei, τίύς άλλως άρε τά Diotog.ap.Stob : Pass., Ps.- Phil01.ap.St0b.I ηφάνε'ω, strengthd. for ύπερηφανέω, Arg. Ar.Ach.: c.gen., treat with disdain, τών φιλοσόφων Phld.P1/.p.7 J : also -ηφανεΰομαι, Hsch. s.v. κατεπλατύνετο, Eust.561.1: hence Subst. -ηφάνία, ή, Phld.Pi/.p^Sj. καθυττερθε [β], poet, before a vowel -θεν (also v, 1. in Th.5.59 S. P/.1090 (lyr.)); Ion. κατυιτερθε : Ad v.. from above, down jrow above, δεινόν δέ λόφος κ. ενευεν ? cf , Od.i2.4-f 2! etc '> κ.μελαθρόφιν έκ μεν τοΰ πεδίου.., κ. δέ.. Th.5-59> cf./gl 2.39 S ; c. gen., πυρός Nic. Th atop, above, opp. ύπένερθε, Od.I0.3i3! κ. έπιρρέει floats atop, ; κ. τών όπλων τοΰ τόνου Hdt.7-3! 01 geographical position, Αέσβος άνω.., και Φρυγίη καθύπερθε ? : c.gen., καθύπερθε Χίοιο above, i.e. north of, Chios, Od in Prose, Κερκιος κατύπερθε 57G1-3(Abu Simbel, vi B.C.); ή χάριν K Hdt.4.8; ή κ. όδός Id.1.104, etc.; τά κ. the upper country, i.e. farther inland, τά κ. τής λίμνης Id. 2.5 ; τά κ. τής θηριώδεος ib-32 ; το π «'Ασσνρίων οίκημένοισι Id above, h a v i n g the upper hand of, κ. γενέσθαι τινός, prop., of a wrestler who falls atop of his opponent, ib.67,8.60,-y'; κ. χερϊ πλοότφ τε τών έχθρων S.El.lc. (lyr.)l also, of affairs, έλογίζετο.. κ. οί τά πρ-ηγματα ε:σεσβαι τών 'Ελληνικών Hdt ; κακοί δ' άγαθών καθύπερθε ν Thgn.679! μόχθου κ. superior

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 29. Adjectival Participle

Chapter 29. Adjectival Participle Chapter 29 Adjectival Participle Overview (29.3-5) Definition: Verbal adjective Function: they may function adverbially or adjectivally Forms: No new forms because adverbial and adjectival participles

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is Volume of a Cuboid The formula for the volume of a cuboid is Volume = length x breadth x height V = l x b x h Example Work out the volume of this cuboid 10 cm 15 cm V = l x b x h V = 15 x 6 x 10 V = 900cm³

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Present Participles. Verbal Adjectives with Present Aspect. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Present Participles Verbal Adjectives with Present Aspect A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Participles with Present Aspect Participle = a verbal adjective Allows a whole clause to tell

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF FRICTION COEFFICIENT

DETERMINATION OF FRICTION COEFFICIENT EXPERIMENT 5 DETERMINATION OF FRICTION COEFFICIENT Purpose: Determine μ k, the kinetic coefficient of friction and μ s, the static friction coefficient by sliding block down that acts as an inclined plane.

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram?

HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? What is the 50 th percentile for the cigarette histogram? HISTOGRAMS AND PERCENTILES What is the 25 th percentile of a histogram? The point on the horizontal axis such that of the area under the histogram lies to the left of that point (and to the right) What

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων

Croy Lesson 18. First Declension. THIRD Declension. Second Declension. SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι. GEN -ας / -ης [-ου]* -ων Croy Lesson 18 First Declension SINGULAR PLURAL NOM -α / -η [-ης]* -αι GEN -ας / -ης [-ου]* -ων DAT -ᾳ / -ῃ -αις ACC -αν / -ην -ας VOC -α / -η -αι *Masculine Nouns of First Declension Second Declension

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω 0 1 2 3 4 5 6 ω ω + 1 ω + 2 ω + 3 ω + 4 ω2 ω2 + 1 ω2 + 2 ω2 + 3 ω3 ω3 + 1 ω3 + 2 ω4 ω4 + 1 ω5 ω 2 ω 2 + 1 ω 2 + 2 ω 2 + ω ω 2 + ω + 1 ω 2 + ω2 ω 2 2 ω 2 2 + 1 ω 2 2 + ω ω 2 3 ω 3 ω 3 + 1 ω 3 + ω ω 3 +

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Trigonometric Formula Sheet

Trigonometric Formula Sheet Trigonometric Formula Sheet Definition of the Trig Functions Right Triangle Definition Assume that: 0 < θ < or 0 < θ < 90 Unit Circle Definition Assume θ can be any angle. y x, y hypotenuse opposite θ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Correction Table for an Alcoholometer Calibrated at 20 o C

Correction Table for an Alcoholometer Calibrated at 20 o C An alcoholometer is a device that measures the concentration of ethanol in a water-ethanol mixture (often in units of %abv percent alcohol by volume). The depth to which an alcoholometer sinks in a water-ethanol

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Problem Set 3: Solutions

Problem Set 3: Solutions CMPSCI 69GG Applied Information Theory Fall 006 Problem Set 3: Solutions. [Cover and Thomas 7.] a Define the following notation, C I p xx; Y max X; Y C I p xx; Ỹ max I X; Ỹ We would like to show that C

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1)

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1) Name: Date: Nuclear Physics 5. A sample of radioactive carbon-4 decays into a stable isotope of nitrogen. As the carbon-4 decays, the rate at which the amount of nitrogen is produced A. decreases linearly

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών γενικών τάξεων σχετικά με τα ΑμεΑ How can a teacher inform and sensitize his/her students about disability Δημοτικό Σχολείο Πευκοχωρίου Χαλκιδικής 1 ος μήνας

Διαβάστε περισσότερα

MATHEMATICS. 1. If A and B are square matrices of order 3 such that A = -1, B =3, then 3AB = 1) -9 2) -27 3) -81 4) 81

MATHEMATICS. 1. If A and B are square matrices of order 3 such that A = -1, B =3, then 3AB = 1) -9 2) -27 3) -81 4) 81 1. If A and B are square matrices of order 3 such that A = -1, B =3, then 3AB = 1) -9 2) -27 3) -81 4) 81 We know that KA = A If A is n th Order 3AB =3 3 A. B = 27 1 3 = 81 3 2. If A= 2 1 0 0 2 1 then

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα

Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα [ 1 ] Πανεπιστήµιο Κύπρου Εγχειρίδια Μαθηµατικών και Χταποδάκι στα Κάρβουνα Νίκος Στυλιανόπουλος, Πανεπιστήµιο Κύπρου Λευκωσία, εκέµβριος 2009 [ 2 ] Πανεπιστήµιο Κύπρου Πόσο σηµαντική είναι η απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Solution to Review Problems for Midterm III

Solution to Review Problems for Midterm III Solution to Review Problems for Mierm III Mierm III: Friday, November 19 in class Topics:.8-.11, 4.1,4. 1. Find the derivative of the following functions and simplify your answers. (a) x(ln(4x)) +ln(5

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο μια ακολουθία S από n (n 40) ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει ως έξοδο δύο ακολουθίες από θετικούς ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009. HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2009 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Στατιστικά Κειμένου Text Statistics Γιάννης Τζίτζικας άλ ιάλεξη :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ \ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θεμα: Μελέτη της γνώσης, στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 Παρακίνηση εργαζοµένων: Ο ρόλος του ηγέτη στην παρακίνηση των εργαζοµένων. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία της ΘΕΟ ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΜΣ:5411 ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη

Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Περί γκρίζων ζωνών και άλλων καινών δαιμονίων: Η οριοθέτηση στον Κόλπο της Βεγγάλης Μαρία Γαβουνέλη Επίκουρη καθηγήτρια Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών Μια συνολική ρύθμιση: q Bangladesh/Myanmar: ITLOS

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Ian the Thorpedo Ian Thorpe (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 7, Lesson 1, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες Εκπαιδευτικό Υλικό Οι µαθητές επιδιώκεται:

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

οίητό οΐκεω % νόμοιί..μάλιστα οίκεΐσθαι δοκεΐ D.21.150: fut. οίκήσεται in pass. α ' 1 [*

οίητό οΐκεω % νόμοιί..μάλιστα οίκεΐσθαι δοκεΐ D.21.150: fut. οίκήσεται in pass. α ' 1 [* οίητό ν 1202 οΐκεω οίητόν, = rebile, Gloss. olis, ιδο!, η, poet, for o'is, sheep, Theoc.1.9 (in acc. sg. d!1 δα, but οΐίδα 'sheepskin' [cj. Ahrens] is prob.). οΐκα, as, ε, Ion. for εοικα. οικ-α86 (Delph.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016

εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 εἶμι, φημί, Indirect Discourse Intensive Classical Greek Prof. Kristina Chew June 28, 2016 Conditional Relative Clauses relative clauses referring to an indefinite person or thing (whoever, whatever, anyone,

Διαβάστε περισσότερα