ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού & Υυπικού σεδιαζμού Γηεχζπλζε: Πιαηεία Κνινθνηξψλε 20 Τ.Κ.: Τξίπνιε Πιεξνθνξίεο: Σ. Χαξξνχ Τειέθσλα: , Fax: Τξίπνιε, Αξ. Πξση /2414 ΠΡ Ππόρ: Ωρ Πίνακαρ Αποδεκηών ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ: Έγκπιζη Πεπιβαλλονηικών Όπυν (Δ.Π.Ο.) ηνπ έξγνπ: «Λειηοςπγία ξενοδοσειακήρ μονάδαρ κλαζικού ηύπος με αίθοςζα πολλαπλών σπήζευν, καηηγοπίαρ πένηε αζηέπυν (5*) και δςναμικόηηηαρ 129 κλινών, ιδιοκηηζίαρ «PROXTEA Α.Δ. (Ππόηςπερ Ξενοδοσειακέρ Τοςπιζηικέρ Δπισειπήζειρ Ανάλητηρ Ανώνςμηρ Δηαιπείαρ» ζηη θέζη «Τπαγάνα ή Βάληορ ή Γλώζζερ, εκηόρ ζσεδίος ηος Γ.Γ. Ανάλητηρ ηος Γήμος Μεζζήνηρ ηηρ ΠΔ Μεζζηνίαρ». Έσονηαρ ςπότη: Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1650/86 (ΦΔΚ 160/Α/ ) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 3010/ (ΦΔΚ 91/Α) θαη κε ηνλ Ν.4014/ Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α/ ) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο» 3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α ) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».

2 4. Τα νξηδφκελα ζηελ ΥΑ κε αξ. 1958/ (ΦΔΚ 21/Β/2012) «Καηάηαμε δεκνζίσλ & ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο κε ην Άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/ (ΦΔΚ Αˊ2019/2011)». 5. Τα νξηδφκελα ζηε ΥΑ κε αξ / ) «Πξνδηαγξαθέο πεξηερνκέλνπ Απνθάζεσλ Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ(Α.Δ.Π.Ο.) γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξίαο Α ηεο ππ αξηζκ. 1958/ απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Β 21), φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 7 ηνπ Ν. 4014/2011 (Α 209)». 6. Τα νξηδφκελα ζηελ ΥΑ κε αξ / Παξάξηεκα 4.6 Οκάδα 6 ε «Δμεηδίθεπζε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ θαθέισλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαηεγνξίαο Α ηεο απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε αξ. 1958/2012 (Β 21) φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 4014/2011 (Α 209), θαζψο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο». 7. Τα νξηδφκελα ζηελ ΥΑ κε αξ / «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Φσξνηαμηθνχ Σρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Τνπξηζκφ θαη ηεο Σηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ απηνχ». 8. Τν Π.Γ. 148/2009 «Πεξηβαιινληηθή επζχλε γηα ηε πξφιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ Δλαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2004/35/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 21εο Απξηιίνπ 2004, φπσο ηζρχεη» (ΦΔΚ 190/Α/2009) 9. Τα νξηδφκελα ζηελ ΚΥΑ Ζ.Π /2011 (ΦΔΚ 354/Β/2011) «Καζνξηζκφο κέηξσλ, φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 10. Τελ κε Α.Π.νηθ / (ΑΓΑ:4Α3Υ0-4) Δγθχθιην κε ζέκα: «Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο ΚΥΑ / Τελ κε αξ. νηθ /ΔΥΠΔ ΦΔΚ 964Β/ «Δμεηδίθεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ άξζξσλ 3, 4, 5, 6 θαη 7 ηνπ Ν.4014/2011, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 13 απηνχ, ησλ εηδηθψλ εληχπσλ ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ ζρεηηθνχ κε ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ζέκαηνο» 12. Τα νξηδφκελα ζηνλ Ν.4276/ «Απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 13. Τελ ΥΑ αξ. 216/ «Καζνξηζκφο ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ γηα ηα μελνδνρεία θαη θαηάηαμε απηψλ ζε θαηεγνξίεο αζηέξσλ». 14. Τελ ΚΥΑ 37111/2021/03 ΦΔΚ 1391/Β/ ) «Καζνξηζκφο ηξφπνπ ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ» θαη ην άξζξν 19 ηνπ λ.4014/2011 γλσκνδνηήζεηο θνξέσλ θαη δεκφζηα δηαβνχιεπζε πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο. 15. Τελ ππ αξηζκ. νηθ / Δγθχθιην ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Υπνπξγείνπ ΠΔΚΑ ζρεηηθά κε: «Γηεπθξηλήζεηο επί ησλ ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ Νφκνπ 4014/2011, ζρεηηθά κε ηελ άδεηα ιπκάησλ ή βηνκεραληθψλ απνβιήησλ». Σελ. 2/21

3 Όπυρ επίζηρ: 16. Τελ ππ αξ /2050/ αίηεζε ζηελ ΓΗ.ΠΔ.ΦΨ. Πει/ζνπ ηεο ηδηνθηήηξηαο εηαηξίαο PROXTEAA.E. κε ηελ νπνία ππεβιήζε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα ηελ αλέγεξζε Ξελνδνρείνπ θιαζζηθνχ ηχπνπ δπλακηθφηεηαο 129 θιηλψλ 17. Τελ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ππ αξ. 2874/ ηεο 26 ε Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ γηα ηελ αλέγεξζε μελνδνρείνπ θιαζηθνχ ηχπνπ δπλακηθφηεηαο 129 θιηλψλ. 18. Τελ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ππ αξ. 3270/ ηεο ΛΖ Δθνξείαο πξντζηνξηθψλ θαη θιαζηθψλ Αξραηνηήησλ γηα ηελ αλέγεξζε Ξελνδνρείνπ θιαζζηθνχ ηχπνπ δπλακηθφηεηαο 129 θιηλψλ. 19. Τελ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ππ αξ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΥΝΔΜΤΔΓΔ/Φ06-ε/3378/ Δθνξείαο Νεσηέξσλ Μλεκείσλ αλέγεξζε Ξελνδνρείνπ θιαζζηθνχ ηχπνπ δπλακηθφηεηαο 129 θιηλψλ. 20. Τελ ππ αξ. πξση. 5083/ βεβαίσζε ηεο Πνιενδνκίαο Καιακάηαο ρξήζεσλ γεο θαη ζεψξεζεο φξσλ δφκεζεο, κε ζεσξεκέλν ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα γηα ηελ αλέγεξζε μελνδνρείνπ θιαζηθνχ ηχπνπ δπλακηθφηεηαο 129 θιηλψλ. 21. Τελ ππ αξ. πξση ηεο Γ/ζεο Τερληθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο κε ζεσξεκέλν ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα σο πξνο ην πιάηνο ηεο νδνχ θαη ηελ βαηφηεηα απηνχ. 22. Τελ ππ αξ. πξση. 547/ απφθαζε Γ.Σ. ηεο ΓΔΥΑΜ γηα ηελ δπλαηφηεηα πδξνδφηεζεο ηεο κνλάδα ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 129 θιηλψλ. 23. Τελ ππ αξ. πξση / βεβαίσζε ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 129 θιηλψλ. 24. Τελ ππ αξ. πξση / πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ ηεο Γ/ζεο Γαζψλ σο αγξνηηθή γε επηθάλεηαο 16158,37η.κ.Τελ ππ αξ. πξση / πξάμε ραξαθηεξηζκνχ ηεο Γ/ζεο Γαζψλ σο γεσξγηθή γε επηθάλεηαο 302,18η.κ. 25. Τελ ππ αξ. πξση. 3497/ έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο νηθνπέδνπ θαη αξρηηεθηνληθήο κειέηεο ηεο ΠΥΤ Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ αλέγεξζε μελνδνρείνπ θιαζηθνχ ηχπνπ δπλακηθφηεηαο 100 θιηλψλ. 26. Τελ ππ αξ. πξση / έγθξηζεο ππαγσγήο ζηηο πξφηππεο πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο ηε Γ/ζεο Τνπξηζηηθψλ Δπελδχζεσλ (ΔΟΤ) γηα ηελ αλέγεξζε μελνδνρείνπ θιαζηθνχ ηχπνπ δπλακηθφηεηαο 100 θιηλψλ. 27. Τελ ππ αξ. 206/2013 έγθξηζε δφκεζεο ηεο Πνιενδνκίαο Καιακάηαο θαη ηελ ππ αξ. 264/2013 άδεηα δφκεζεο ηεο ίδηαο ππεξεζίαο γηα ηελ αλέγεξζε μελνδνρείνπ θιαζηθνχ ηχπνπ δπλακηθφηεηαο 100 θιηλψλ βάζεη ηεο νπνία πξνβιέπεηαη πξαγκαηνπνηνχκελε θάιπςε 3.208,70 η.κ., πξαγκαηνπνηνχκελε δφκεζε 3.231,66 η.κ., επηθάλεηα εκηππαηζξίσλ 398,17 η.κ. θαη ζπλνιηθή επηθάλεηα ππφγεησλ ρψξσλ 2.196,67 η.κ. Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δφκεζεο πεξηιακβάλνληαη ζην ηεχρνο ηεο ΜΠΔ θεθάιαην 4 θαη ηαπηίδνληαη κε ηελ εθδνζείζα νηθνδνκηθή άδεηα. 28. Τν ππ αξ. πξση / αίηεκα ηεο PROXTEAA.E. θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλνδεχνπλ απηφ (δηάγξακκα δφκεζεο, θαηφςεηο θηηξίσλ θηι.) ζηε ΓΗ.ΠΔ.ΦΨ. Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ γλσζηνπνηείηαη φηη ην έξγν πθίζηαηαη λνκίκσο κε ηα ίδηα ζηνηρεία δφκεζεο (απηά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηεχρνο ηεο ΜΠΔ θεθ. 4) θαη ηα νπνία ηαπηίδνληαη κε ηελ ππ αξ. 264/2013 άδεηα δφκεζεο, Σελ. 3/21

4 αιιά κε εγθξηζείζα δπλακηθφηεηα 100 θιηλψλ. Ζ επαχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο απφ 100 ζε 129 θιίλεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ ηνπ μελνδνρείνπ ρσξίο θακία θηηξηαθή επέθηαζε. 29. Τελ ππ αξ. πξση. 5067/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Γ/ζεο Γεκφζηαο Υγείαο Π.Δ. Μεζζελίαο. 30. Τελ ππ αξ /6053/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Γ/ζεο Υδάησλ Πεινπνλλήζνπ φζσλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζέηνληαο φξνπο θαη απαηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 31. Τελ ππ αξ / ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Υδξννηθνλνκίαο ηεο Π.Δ. Μεζζελίαο ζρεηηθά κε ηε κειέηε επαλαρξεζηκνπνίεζεο επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζέηνληαο φξνπο θαη απαηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 32. Τν ππ αξ. πξση / ππφκλεκα ηεο PROXTEAA.E. κε αίηεκα ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο εηζήγεζεο (αξ. πξση / ) ηνπ ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Υδξννηθνλνκίαο Π.Δ. Μεζζελίαο πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σπκβνχιην. 33. Τν ππ αξ. πξση / έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Υδξννηθνλνκίαο Π.Δ. Μεζζελίαο ζην αίηεκα ηεο νξζήο επαλάιεςεο επί ηεο εηζήγεζεο ηεο ππεξεζίαο. Βάζεη ηνπ αλσηέξσ εγγξάθνπ απνζηέιιεηαη ην ππφκλεκα ηεο ηδηνθηήηξηαο εηαηξείαο κε φια ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζην Πεξηθεξεηαθφ Σπκβνχιην έηζη ψζηε λα αμηνινγεζνχλ απφ απηφ. Ζ αηηηνινγία είλαη φηη είρε νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο θαη φηηε εηζήγεζε ηνπ Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Υδξννηθνλνκίαο δελ απνηειεί γλσκνδφηεζε ή απνθαζηζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε. 34. Τελ ππ αξ. 624/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σπκβνπιίνπ Πεινπνλλήζνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε ππ αξ / ηνπ ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Υδξννηθνλνκίαο ηεο Π.Δ. Πεινπνλλήζνπ. 35. Τελ ππ αξηζκφ 13538/450/ Τερληθή Έθζεζε απφ Δηαηξεία PROXTEAS A.E. ζρεηηθά κε ηνλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ αλαθηψκελσλ πγξψλ απνβιήησλ ζηε πεξίπησζε κε δπλαηήο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζε ππεδάθηα άξδεπζε. 36. Τελ ππ αξηζκ /2255/ εηζήγεζε ηνπ ηκήκαηνο Πεξηβαιινληηθνχ θαη Φσξηθνχ Σρεδηαζκνχ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τελ Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων ηνπ έξγνπ: «Λειηοςπγία ξενοδοσειακήρ μονάδαρ κλαζικού ηύπος με αίθοςζα πολλαπλών σπήζευν, καηηγοπίαρ πένηε αζηέπυν (5*) δςναμικόηηηαρ 129 κλινών, ιδιοκηηζίαρ PROXTEA A.E. ζηη θέζη Τπαγάνα ή Βάληορ ή Γλώζζερ εκηόρ ζσεδίος Γ.Γ. Ανάλητηρ ηος Γήμος Μεζζήνηρ». Σελ. 4/21

5 Α. ΔΗΓΟ, ΘΔΖ ΚΑΗ ΜΔΓΔΘΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ. Α.1. Γενικά ηοισεία Σχκθσλα κε ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, πξφθεηηαη γηα έξγν κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: Δίδνο έξγνπ: Γπλακηθφηεηα: Φνξέαο: Κηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο: Σπλνδά θαη ινηπά ππνζηεξηθηηθά έξγα Δπηθάλεηα γεπέδνπ: Θέζε γεπέδνπ: Ξελνδνρεηαθή κνλάδα θιαζηθνχ ηχπνπ 129 θιίλεο PROXTEAA.E. (Πξφηππεο Ξελνδνρεηαθέο Τνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Αλάιεςεο Α.Δ.). 4 Κηίξηα (Κηίξην 1, Κηίξην 2, Κηίξην άζιεζεο & πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, SnackBar, Δζηηαηφξην) 2 Κνιπκβεηηθέο δεμακελέο θαη ππαίζξηα κπαξ Φψξνο ζηάζκεπζεο Βηνινγηθφο θαζαξηζκφο θαη εζσηεξηθά δίθηπα ππνδνκψλ (δίθηπν χδξεπζεο, άξδεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, απνρέηεπζεο, θιπ) m 2 ( m m2) «Τξαγάλα» ή «Βάιηνο» ή «Γιψζζεο», Δθηφο ζρεδίνπ Γ.Γ. Αλάιεςεο, Γήκνπ Μεζζήλεο, Π.Δ. Μεζζελίαο Α.2. ύνηομη πεπιγπαθή έπγος Ζ πεξηνρή φπνπ ιεηηνπξγεί ε μελνδνρεηαθή κνλάδα εληάζζεηαη ζηελ πεξηνρή Β1 (πεξηνρέο κε πεξηζψξηα αλάπηπμεο καδηθνχ ηνπξηζκνχ) θαη ζηελ πεξηνρή Δ (Νεζηά θαη Παξάθηηεο πεξηνρέο) ελψ βξίζθεηαη εληφο ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ Σρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο ζηε Εψλε Τνπξηζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη Λεηηνπξγηψλ Αλαςπρήο ΠΟΔ3. Ζ εληαία έθηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ έρεη επηθάλεηα η.κ. φπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε αξ. ζρεδίνπ Α01 θιίκαθαο 1:500, εκεξνκελίαο Ηνχληνο 2013 κε ππνγξαθέο ησλ: Κπξηαθήο Μσξαθέα πνιηηηθφ κεραληθφ θαη Σππξίδσλα Καηζαξέα Αγξνλφκν & Τνπνγξάθν Μεραληθφ. Ζ εληαία έθηαζε ησλ η.κ. απνηειείηαη απφ έλα άξηην θαη νηθνδνκήζηκν γήπεδν επηθάλεηαο 16158,37 η.κ. ηδηνθηεζίαο PROXTEAA.E. θαη απφ φκνξν γήπεδν επηθ. 302,18 η.κ. γηα ην νπνίν έρεη ζπζηαζεί ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν κίζζσζεο. Τν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα απνηειείηαη απφ ηέζζεξεηο θηηξηαθνχο φγθνπο. Τν θηίξην 1 πνπ ζα απνηειεί ην θχξην θηήξην ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο κε ζπλνιηθή επηθάλεηα 1.545,32 η.κ. Σελ. 5/21

6 Τν θηίξην 2 φπνπ ζα ζηεγάδεη απνθιεηζηηθά ρψξνπο δηακνλήο θαη έρεη ζπλνιηθή επηθάλεηα δφκεζεο 1.516,69 η.κ. Τν θηίξην 3 φπνπ ζηεγάδεη ρψξνπο άζιεζεο παηδηψλ θαη παηδηθψλ δξάζεσλ. Τν θηίξην 4 φπνπ ζα θαιχπηεη ελαιιαθηηθέο αλάγθεο εζηίαζεο ησλ πειαηψλ (snackbar). Οηθίζθνο απφ γπαιί θαη κέηαιιν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ινπφκελσλ. Αλνηθηή δεμακελή θνιχκβεζεο ελειίθσλ επηθάλεηαο 604,39 η.κ. θαη αλνηθηή παηδηθή δεμακελή θνιχκβεζεο επηθάλεηαο 80,00 η.κ. Φψξνη πξαζίλνπ Υπφγεηεο δεμακελέο λεξνχ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα βφξεηα ηνπ θηηξίνπ 1. Δγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ Γεμακελή πγξαεξίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Φψξνο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ. Ζ ζπλνιηθή πξαγκαηνπνηνχκελε δφκεζε πξνβιέπεηαη 3231,66 η.κ. θαη ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ππφγεησλ ρψξσλ 2196,67 η.κ. Όιεο νη θηηξηαθέο θαηαζθεπέο θαη νη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο έρνπλ αλεγεξζεί βάζεη ηεο ππ αξ. 206/2013 έγθξηζεο δφκεζεο θαη ηεο ππ αξ. 264/2013 άδεηαο δφκεζεο ηεο Πνιενδνκίαο Καιακάηαο κε ηίηιν «Ξελνδνρείν θιαζηθνχ ηχπνπ δπλακηθφηεηαο 100 θιηλψλ θαηεγνξίαο 5*» Ζ επαχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο απφ 100 θιίλεο ζε 129 θιίλεο ζα επηηεπρζεί κε εζσηεξηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ μελνδνρείνπ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ ηνπ, ρσξίο επέθηαζε δφκεζεο ησλ πθηζηάκελσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ πξνζπέιαζε ζηελ εγθαηάζηαζε γίλεηαη κέζσ αζθαιηνζηξσκέλεο θνηλφρξεζηεο νδνχ (κε αλαγλσξηζκέλεο) κε πιάηνο 5,50κ. Α.3. Δγκαηεζηημένη ιζσύρ σπήζη νεπού και ενέπγειαρ Φξήζε ελέξγεηαο: Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα γίλεη απφ ην δίθηπν κέζεο ηάζεο ηεο ΓΔΖ. Δπίζεο ζα θαηαζθεπαζηεί δεμακελή απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα γηα ηελ απνζήθεπζε πγξαεξίνπ. Φξήζε λεξνχ: Ζ πδξνδφηεζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζε πφζηκν λεξφ πνζφηεηαο 58,00 κ 3 /εκέξα θαιχπηεηαη απφ ην δεκνηηθφ δίθηπν ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο Αλαιήςεσο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ππφγεηαο δεμακελήο λεξνχ ρσξεηηθφηεηαο 120 θ.κ. Α.4. Δκπομπέρ πύπυν & παπαγυγή αποβλήηυν Δθπνκπέο ζηελ αηκφζθαηξα: 1. Θφξπβνο: απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 2. Οη νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο θαπζαεξίσλ απφ ηνλ ιέβεηα (ΚΥΑ 11249/1993 ΦΔΚ 264/Β/ ) είλαη νη αθφινπζεο : Γείθηεο αηζάιεο 1 θιίκαθαο Bacharach, CO2 10% θ.ν. ή O2 7.5% θ.ν. Παξαγσγή ιπκάησλ πγξψλ απνβιήησλ: Σελ. 6/21

7 1. Τα ιχκαηα ηεο κνλάδαο ζα νδεγνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ πνπ ιεηηνπξγεί ζε ρψξν φκνξα ηνπ νηθνπέδνπ γηα ρνλδξνεζράξσζε θαη νκνγελνπνίεζε κε ηα ιχκαηα ηνπ φκνξνπ μελνδνρείνπ Buca Resort. Ζ νκνγελνπνίεζε ζπληειείηαη ζε δεμακελή νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο φγθνπ 154 θ.κ. Σηελ ζπλέρεηα ζπγθεληξψλνληαη ζε δεμακελή ζηαζεξνπνίεζεο θαη εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο MBR πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε ππφγεην ρψξν εληφο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ PROXTEAA.E. 2. Βηνινγηθή Ηιχο: Ζ παξαγφκελε βηνινγηθή ηιχο είλαη 0,37 θ.κ. / εκέξα θαη θαη επέθηαζε 55,5 θ.κ. γηα φιεο ηηο εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ (5 κήλεο=150 εκέξεο). Ζ βηνινγηθή ηιχο παξακέλεη ζε δεμακελή απνζήθεπζεο γηα 4 ή 5 κήλεο. Α.5. Καηάηαξη δπαζηηπιόηηηαρ Τν έξγν θαηαηάζζεηαη ζηελ 6 ε Οκάδα «Τνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα αζηηθήο αλάπηπμεο, θηηξηαθνχ ηνκέα, αζιεηηζκνχ θαη αλαςπρήο» α/α 2, Υπνθαηεγνξία Α2. Β. ΘΔΜΟΘΔΣΖΜΔΝΑ ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΣΩΝ ΔΤΑΗΘΖΣΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Ζ ζέζε ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο παξαιηαθήο δψλεο ΠΟΔ3 ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ Σρεδίνπ (Γ.Π.Σ.) Μεζζήλεο (αξ. Απφθαζεο 2186/ ΦΔΚ 304). Οη ρξήζεηο γεο έρνπλ ζεζκνζεηεζεί θαη ε ζπγθεθξηκέλε δψλε έρεη επηηξεπφκελε ρξήζε ηνπξηζκνχ θαη ιεηηνπξγηψλ αλαςπρήο. Δπίζεο ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κειέηεο εληάζζεηαη ζηελ δψλε Β1-ππφ αλάπηπμε πεξηνρέοηνπ εηδηθνχ ρσξνηαμηθνχ γηα ηνλ ηνπξηζκφ (αξ. Απφθαζεο ΦΔΚ 1138/ ). Γ. ΟΡΗΑΚΔ ΣΗΜΔ ΔΚΠΟΜΠΩΝ ΡΤΠΩΝ ΣΖΝ ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ, ΣΑ ΤΓΑΣΑ, ΣΟ ΔΓΑΦΟ, ΣΑΘΜΖ ΘΟΡΤΒΟΤ ΚΑΗ ΓΟΝΖΔΩΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 1. Σε φηη αθνξά ην ζφξπβν, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 1180/81. Ζ ζηάζκε ζνξχβνπ ηνπ γεπέδνπ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 50 dba. Δθφζνλ δηαπηζηψλεηαη ππέξβαζε ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα αλαγθαία κέηξα ερνπξνζηαζίαο. 2. Δληφο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηζρχεη ε παξάγξαθνο δ2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ απφ Π.Γ. (ΦΔΚ 61/Γ/1988), φπνπ ην φξην πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ 35 dba. 3. Οη νξηαθέο θαη θαηεπζπληήξηεο ηηκέο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο θάησζη λνκνζεζίαο: Α.ΚΥΑ Ζ.Π /549/Δ.103/2011 Β. Κ.Υ.Α /2127/Δ103/2008 Γ. Κ.Υ.Α. Ζ.Π /1075/Δ103/2007 Γ. Κ.Υ.Α. Ζ.Π /1510/2005 Δ. Π.Γ. 1180/ Ζ δηάζεζε ησλ ιπκάησλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζπιιέγνληαη θαη νδεγνχληαη ζηελ κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηνπ PROXTEA A.E. πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ επηζπλαπηφκελε ηεο ΜΠΔ «Τερληθή κειέηε δηάζεζεο ιπκάησλ θαη βηνινγηθφο θαζαξηζκφο». Σηε κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ζα δηνρεηεχνληαη θαη ηα ιχκαηα ηνπ φκνξνπ μελνδνρείνπ ΒUCΑ RESORT ΑΔ (310 θιηλψλ) γηα επεμεξγαζία θαη ζηε Σελ. 7/21

8 ζπλέρεηα ηα αλαινγνχληα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ζα δηαηίζεληαη γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε εληφο ηνπ μελνδνρείνπ BUCA RESORT. Ζ κέγηζηε εκεξήζηα παξαγσγή ιπκάησλ ππνινγίδεηαη ζε m 3 (θαη απφ ηα δπν μελνδνρεία). Σπγθεθξηκέλα ην PROXTEA ΑΔ θαηά ηελ επνρηαθή ηνπ ιεηηνπξγία (Απξίιην - Οθηψβξην) παξάγεη πνζφηεηα ιπκάησλ m 3 /εκέξα θαη ην BUCA RESORT ΑΔ παξάγεη πνζφηεηα ίζε κε m 3 /εκέξα. Ζ κνλάδα επεμεξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα-δηεξγαζίεο: - Φνλδξνεζράξσζε κε δηαηνκή 25mm & 12mm - Γεμακελή ζπγθέληξσζεο - εξεκίαο, φγθνπ 154 m 3, φπνπ νκνγελνπνηνχληαη ηα ιχκαηα ησλ δχν μελνδνρείσλ. - Δθεδξηθή δεμακελή ζπγθέληξσζεο εξεκίαο, φγθνπ 154 m 3 (ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο πξψελ βηνινγηθνχ ηνπ BUCA RESORT- φκνξα ηνπ νηθνπέδνπ). - Γεπηεξνγελή εζραξηζκφ ζε ζχζηεκα αδξνχ εζραξηζκνχ, γηα ηελ κεραληθή αθαίξεζε ζσκαηηδίσλ κε δηάκεηξν έσο 0,3 mm. - Γεμακελή ζηαζεξνπνίεζεο. - Αληιία ηξνθνδνζίαο ιχκαηνο, κε ηελ νπνία δηνρεηεχνληαη ηα ιχκαηα, κε κέζν ξπζκφ 10m 3 /h ζην θχξην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ηχπνπ MBR (ππφγεηνο ρψξνο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ PROXTEA ΑΔ). - Γεμακελή επεμεξγαζίαο ιχκαηνο MBR, φγθνπ 48 m 3, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη δηαδηθαζία αεξηζκνχ -ληηξνπνίεζεο γηα ηελ βηνινγηθή απνηθνδφκεζε ηνπ νξγαληθνχ θνξηίνπ θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Ο αεξηζκφο γίλεηαη κε ζχζηεκα ππνβξχρησλ δηαρπηψλ ππέξιεπηεο θπζαιιίδαο. Δληφο ηεο δεμακελήο ιακβάλεη ρψξα θαη απνληηξνπνίεζε, κε ηελ παχζε παξνρήο αέξα θαη δεκηνπξγία ζπλζεθψλ αλνμίαο. - Σχζηεκα κεκβξαλψλ ππεξδηήζεζεο, φπνπ θαηαθξαηνχληαη ηα ζσκαηίδηα κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε ή ίζε ησλ 0,02 mm, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ. - Γεμακελή ρισξίνπ θαη αληιία ηξνθνδνζίαο ρισξίνπ γηα αλάδξνκε πιχζε ησλ κεκβξαλψλ. - Γεμακελή αλάδξνκεο πιχζεο. - Γεμακελή θχιαμεο αλαθηεκέλνπ λεξνχ, φγθνπ 1000 lt. - Γεμακελή ζηαζεξνπνίεζεο - πάρπλζεο ηεο ιάζπεο, φγθνπ 60 m 3. - Γεμακελή ρισξίσζεο, φγθνπ 43,75 m 3, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη απνιχκαλζε κε πξνζζήθε NaOCI. Σχκθσλα κε ηελ κειέηε ζρεδηαζκνχ & εθαξκνγήο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, κεηά ηελ επεμεξγαζία ην αλαθηεζέλ λεξφ, πνπ ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο, ζα δηαηίζεηαη ζε ππεδάθην δίθηπν άξδεπζεο. Ζ πξνζθεξφκελε κέγηζηε παξνρή απφ ηελ κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ πξνο ην ππεδάθην πεδίν ζα είλαη ίζε κε 50,60 m 3 /εκέξα. Τν ππεδάθην πεδίν ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο PROXTEA ΑΔ ζα απνηειείηαη απφ 10 θιάδνπο δηάηξεησλ ζσιήλσλ PVC, δηακέηξνπ 10εθ, πνπ ζα δηαηξέρνπλ ζρεδφλ ην Σελ. 8/21

9 ζχλνιν ηνπ νηθνπέδνπ. Κάζε θιάδνο ζα έρεη βάλεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο δηάζεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ψζηε λα κελ ππάξρεη θνξεζκφο. Οη ζσιήλεο ζα έρνπλ θιίζε 0,3% πξνο ηα ηεξκαηηθά θξεάηηα θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ηάθξν πιάηνπο ππζκέλα 90 εθ. πνπ ζα δηαζηξσζεί κε ραιίθη. Οη ζσιελψζεηο ησλ θιάδσλ ζα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο ηνπιάρηζηνλ 2,75 κ. θαη ζα έρνπλ ζπλνιηθφ κήθνο 918,42 κ. Οη ζσιελψζεηο ζα απέρνπλ 3 κ. απφ νξηνγξακκέο θαη ζεκέιηα, 30 κ απφ πεγέο, αθηέο θνιχκβεζεο (ηνπνγξαθηθφ 104 κ), 15 κ. απφ ζσιελψζεηο πδξαγσγείνπ, ζχκθσλα κε ηελ Υγεηνλνκηθή Γηάηαμε. Τν βάζνο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, ζχκθσλα κε ηε γεσηερληθή κειέηε θαηά ηελ επνρή ηνπ Οθησβξίνπ, είλαη 2,5 κ. Σεκεηψλεηαη φηη απφ ηε κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηνπ PROXTEA, κε μερσξηζηή ζσιήλα θαη δηάηαμε ειεθηξνβάλαο, ηα αλαινγνχληα ιχκαηα ηνπ μελνδνρείνπ BUCA RESORT ζα δηνρεηεχνληαη ζην ππεδάθην πεδίν άξδεπζεο ηνπ BUCA RESORT. Ζ εηαηξεία, ζηελ πεξίπησζε φπνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζην ρψξν ην μελνδνρείνπ γηα ππεδάθηα απεξηφξηζηε άξδεπζε, έρεη θαηαζθεπάζεη ζηεγαλή δεμακελή κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο δπν εκεξψλ ησλ αλαθηεκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ έσο φηνπ κεηαθεξζνχλ κε βνζξνθφξν φρεκα ζηελ Μνλάδα Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ ηεο Καιακάηαο. 5. Όια ηα απφβιεηα πνπ παξάγεη ε κνλάδα θαη αλήθνπλ ζηνλ θαηάινγν ησλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (φπσο νξίδεηαη ζηελ ΚΥΑ Ζ.Π /2727/2003-ΦΔΚ 1909/2003, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη) λα ζπιιέγνληαη θαη λα δηαρσξίδνληαη ζηελ πεγή, ζε αμηνπνηήζηκα θαη κε θαη λα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε εηδηθνχο θάδνπο θαη ρψξνπο, ππφ θαηάιιειεο πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηεο Υπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ηνπ νηθείνπ Ο.Τ.Α. Γήκνπ Μεζζήλεο. Τα αμηνπνηήζηκα ζηεξεά απφβιεηα λα δίλνληαη γηα αλαθχθισζε ζε εηδηθά αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο. 6. Όια ηα επηθίλδπλα απφβιεηα (ΔΑ) ζα δηαρεηξίδνληαη κε αζθάιεηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Υ.Α /725/2006 θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Κ.Υ.Α. Ζ.Π /1159/2006 θαζψο θαη ηνπο φξνπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Κ.Υ.Α. 8668/2007 αλαθνξηθά κα ηνλ Δζληθφ Σρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΣΓΔΑ). Γ. ΟΡΟΗ, ΜΔΣΡΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΑΥΗΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΩΝ ΓΤΝΖΣΗΚΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΣΝΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ. Γ.1. Γενικέρ Ρςθμίζειρ 1. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ ήηνη ν Κχξηνο ηνπ έξγνπ σο θαη παο θαηά λφκν ππφρξενο θέξεη αθέξαηε ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, κέηξσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινληαη κε ηελ απφθαζε (ΑΔΠΟ). 2. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε νξηζκνχ αξκφδηνπ πξνζψπνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, κέηξσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεηαη κε ηελ απφθαζε (ΑΔΠΟ) θαη ε γλσζηνπνίεζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ ζηελ ππεξεζία καο. 3. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, πνπ αλαθέξεηαη ζην λνκηθφ ππφβαζξν ηεο παξνχζαο. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο δηαηάμεσλ ηεο Σελ. 9/21

10 θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, αλεμαξηήησο απφ ηελ χπαξμε ζρεηηθήο ξεηήο αλαθνξάο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ. 4. Οη επηβαιιφκελνη κε ηελ παξνχζα απφθαζε φξνη, εθηφο απφ ην θνξέα ηνπ έξγνπ αθνξνχλ: Τν θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ). Τηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. Όινπο φζνπο εθ ηεο ζέζεσο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο είλαη ππεχζπλνη γηα ην ζρεδηαζκφ, έγθξηζε, δεκνπξάηεζε, αλάζεζε, επίβιεςε, πηζηνπνίεζε, παξαιαβή θαη ινηπέο δηαδηθαζίεο, πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη Τνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 5. Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ θέξεη αθέξαηε ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ έζησ θαη εάλ έλα κέξνο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ αλαηεζεί ζε ηξίην. 6. Οη θνξείο θαη εηαηξείεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο, νθείινπλ λα παξέρνπλ ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ζην θνξέα επίβιεςεο ζρεηηθά κε ηελ εθ κέξνπο ηνπο αληαπφθξηζε ζηηο ππνρξεψζεηο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ. Γ.2 Όποι πος αθοπούν ηη λειηοςπγία ηος έπγος Γ.2.1. Γενικέρ δεζμεύζειρ 1. Ζ ειεθηξνδφηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα γίλεηαη απφ λφκηκα αδεηνδνηεκέλν θνξέα ή λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο. 2. Σε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ππνζηαζκφο ειεθηξνδφηεζεο λα εγθαηαζηαζεί εληφο θαηάιιειεο ιεθάλεο αζθαιείαο, ηεο νπνίαο ε ρσξεηηθφηεηα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηνλ φγθν ησλ πεξηερνκέλσλ ζηνλ κεηαζρεκαηηζηή δηειεθηξηθψλ ειαίσλ. απαγνξεχεηαη ε ρξήζε δηειεθηξηθψλ ειαίσλ, ηα νπνία πεξηέρνπλ πνιπρισξησκέλαδηθαηλχιηα (PCBs) θαη πνιπρισξησκέλαηξηθαηλχιηα (PCTs). 3. Τήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ ππξαζθάιεηαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ή ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. Ζ κνλάδα λα εθνδηαζηεί κε Πηζηνπνηεηηθφ Ππξαζθάιεηαο απφ ηελ αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία. 4. Ο ρψξνο ηνπ γεπέδνπ ηεο κνλάδαο θαζψο θαη ν πεξηβάιινλ ρψξνο ζα δηαηεξνχληαη πάληα θαζαξνί, απαιιαγκέλε απφ άρξεζηα αληηθείκελα θαη απφβιεηα. Να ππάξρεη άκεζε ζπκκφξθσζε κε ηηο ηπρφλ ζρεηηθέο ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ Υπεξεζηψλ Πεξηβάιινληνο θαη Υγείαο. 5. Απαγφξεπζε ρξήζεο ησλ αθάιππησλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα πάζεο θχζεσο εξγαζίεο, νχηε γηα ηελ απνζήθεπζε πξψησλ πιψλ, πξντφλησλ θαη κεραλεκάησλ ρσξίο άδεηα. Οη ρψξνη απηνί λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαη απαιιαγκέλνη απφ δηάζπαξηα πιηθά θαη απφβιεηα ζηεξεά ή πγξά. 6. Απαγφξεπζε θαχζεο πάζεο θχζεσο απνβιήησλ / πιηθψλ είηε ππαίζξηα, είηε ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο. 7. Απαγνξεχεηαη ην κπάδσκα νπνπδήπνηε πνηακνχ, ρεηκάξξνπ, ξέκαηνο ή πγξνβηφηνπνπ. 8. Να εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ξνή ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ ηεο πεξηνρήο (θαη εηδηθφηεξα ησλ νκβξίσλ) κε ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ηερληθψλ έξγσλ, ψζηε λα απνηξέπνληαη θαηλφκελα πιεκκπξψλ. Σελ. 10/21

11 9. Τν έξγν λα δηαζέηεη ηηο θαη ειάρηζηνλ απαηηνχκελεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηηο θείκελεο λνκνζεζίαο. 10. Δθάζηε εθ ησλ δεμακελψλ πγξψλ θαπζίκσλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ λα είλαη εγθαηεζηεκέλε εληφο θαηάιιειεο ιεθάλεο αζθαιείαο, ψζηε ζε πεξίπησζε ζηαδηαθήο δηαξξνήο ή νιηθήο δηάξξεμεο ησλ ηνηρσκάησλ ηεο δεμακελήο ηα πεξηερφκελα θαχζηκα λα ζπγθξαηεζνχλ εληφο ηεο ιεθάλεο αζθαιείαο θαη λα κελ δηαθχγνπλ. Ο ελεξγφο φγθνο έθαζηεο ιεθάλεο αζθαιείαο λα είλαη ίζνο κε ηνλ φγθν ηεο αληίζηνηρεο δεμακελήο θαπζίκνπ. 11. Απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε εξγαζία ζπληήξεζεο νρεκάησλ εληφο ηνπ γεπέδνπ ηεο κνλάδαο ρσξίο ηελ θαηάιιειε αδεηνδφηεζε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 12. Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ηπρφλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ ζε ζεκεία ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ, ζε ζάιαζζα ε ζε παξάθηηα δψλε θαη ζηνπο ρψξνπο αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ ησλ παξαθείκελσλ πεξηνρψλ. Γ.2.2. Κανόνερ ςγιεινήρ και αζθάλειαρ. 1. Πηζηή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη ησλ Υγεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ γηα ηελ ελ ιφγσ κνλάδα. 2. Σσζηή ιεηηνπξγία, ηαθηηθή ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφο φισλ ησλ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ιέβεηεο θ.ι.π) ηεο κνλάδαο. 3. Δθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ ζηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο. Γ.2.3. Μέηπα πεπιοπιζμού θοπύβος 1. Να ηεξείηαη ην επηηξεπφκελν φξην ζνξχβνπ φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Γ ηεο παξνχζαο απφθαζεο 2. Όιεο νη ζνξπβψδεηο εγθαηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο (εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, αληιηνζηάζηα, εμαεξηζηήξεο θ.ι.π.) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Ε2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ απφ Π.Γ/ηνο (ΦΔΚ 61/Γ), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, λα είλαη ερεηηθά κνλσκέλεο θαη ηνπνζεηεκέλεο ζε ηθαλή απφζηαζε απφ ηνπο ρψξνπο αλάπαπζεο ησλ θηινμελνπκέλσλ ψζηε ε ζηάζκε ζνξχβνπ κέζα ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο (κε αλνηρηέο πφξηεο θαη παξάζπξα) λα κελ μεπεξλά ηα 35 dba. Τν αλψηαην επηηξεπφκελν φξην ηεο ζηάζκεο ζνξχβνπ πνπ εθπέκπεηαη ζην πεξηβάιινλ απφ ηηο Τνπξηζηηθέο Δγθαηαζηάζεηο κεηξνχκελν ζηα φξηα ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ έξγνπ είλαη ηα 50 dba. 3. Δθφζνλ δηαπηζησζεί ππέξβαζε ηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ ζνξχβνπ, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ επηπιένλ κέηξα ερνπξνζηαζίαο. 4. Σε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί νρήκαηα πάζεο θχζεσο ζε αλνηρηνχο ρψξνπο εληφο ηεο επηρείξεζεο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή εθπνκπψλ ζνξχβνπ ηφζν απφ ηερληθήο πιεπξάο (π.ρ. λα ζπληεξνχληαη επαξθψο θ.ι.π.) φζν θαη απφ πιεπξάο ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ. 5. Σηε πεξίπησζε φπνπ θάπνηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο εθπέκπνπλ ζφξπβν πνπ ππεξβαίλεη ην επηηξεπφκελν φξην ηφηε απηέο απαγνξεχνληαη λα δηεμάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ θνηλήο εζπρίαο. Σελ. 11/21

12 6. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζνξπβσδψλ ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ λα ηεξνχληαη νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο απφ επαίζζεηεο ρξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Κ.Υ.Α 7034/1298/20000 (ΦΔΚ368/Β), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 7. Τα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο γηα ηελ ζπληήξεζε θπηψλ θαη πξαζίλνπ, λα θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE, φπνπ λα αλαγξάθεηαη ε εγγπεκέλε ζηάζκε ερεηηθήο ηζρχνο φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο ππ αξηζκ /2028/2003 (ΦΔΚ1418/Β) θαη 9272/471/2007 (ΦΔΚ 286/Β) θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. Γ.2.4. Όποι για ηη μείυζη ηηρ αημοζθαιπικήρ πύπανζηρ. 1. Να ηεξνχληαη ηα φξηα θαη νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην κέξνο Γ ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη αθνξά ηελ εθπνκπή αέξησλ ξχπσλ. 2. Να ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο έθιπζεο δπζάξεζησλ νζκψλ. 3. Ο ηπρφλ ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο ςχμεσο/θιηκαηηζκνχ, ζε πεξίπησζε πνπ πεξηέρεη ειεγρφκελεο νπζίεο κε θνξηίν ςπθηηθνχ ξεπζηνχ άλσ ησλ ηξηψλ θηιψλ, λα ειέγρεηαη ζχκθσλα κε ηελ Κ.Υ.Α /1829/Δ103/2007 θαη ηελ Κ.Υ.Α. Ζ.Π.18694/658/Δ103/12 φπσο ηζρχνπλ θαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ. 4. Όζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ: Να γίλεηαη φπνηε απηφ απαηηείηαη απνκάθξπλζε ησλ ζηεξεψλ, ησλ ιηπψλ θαη ησλ επηπιεφλησλ αθξψλ απφ ηηο ζεπηηθέο δεμακελέο γηα λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία δπζνζκηψλ θαη άιισλ πξνβιεκάησλ. Ζ παξαγφκελε ιάζπε θαη ηα ιίπε λα ειέγρνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα γίλεηαη έγθαηξε θαη ηαθηηθή απνθνκηδή ηνπο. Να γίλεηαη ηαθηηθφο θαζαξηζκφο ησλ ηνηρσκάησλ ησλ δεμακελψλ θαη ησλ θξεαηίσλ. Τα βηνινγηθά θίιηξα πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο πξέπεη λα είλαη πιήξσο θιεηζηά θαη ζπλδεδεκέλα κε ζχζηεκα απφζκεζεο. Να ππάξρεη πξφβιεςε θαη θαηάιιειεο εθεδξείεο ζηνλ εμνπιηζκφ ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ελαιιαθηηθή επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ. 5. Όια ηα ζηάδηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ λα βξίζθνληαη κέζα ζε θηίξηα κε εμαεξηζκφ θαη απφζκεζε. 6. Ζ απνθπγή ησλ εθπνκπψλ νζκψλ πξνιακβάλεηαη κε ηελ θαιή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Σπγθεθξηκέλα: Σπλερέο πιχζηκν ησλ ζέζεσλ ζπγθέληξσζεο αθαζαξζηψλ θαη γεληθά δηαηήξεζε θαζαξνχ ηνπ ρψξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. Μείσζε ζην ειάρηζην ηεο πηζαλφηεηαο αζηνρίαο ηνπ εμνπιηζκνχ κε ζπλεπή ζπληήξεζε απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Δπαξθήο ζπληήξεζε θαη ειέγρνπ ηνπ δηθηχνπ πξνζαγσγήο αθαζάξησλ θαη ηνπ θξεαηίνπ εηζφδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. 7. Να ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο έθιπζεο ζθφλεο. Γ.2.5. Όποι για ηη διασείπιζη ηυν λςμάηυν και ηυν ςγπών αποβλήηυν. 1. Να νξηζζεί ππεχζπλνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ππεδάθηαο άξδεπζεο. 2. Τα πγξά απφβιεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζπιιέγνληαη θαη νδεγνχληαη ζηε κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηνπ PROXTEA A.E. Σελ. 12/21

13 3. Δπεηδή ηα επεμεξγαζκέλα πγξά απφβιεηα ηεο κνλάδαο ζα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη γηα απεξηφξηζηε ππέδαθηα άξδεπζε εληφο ηνπ νηθνπέδνπ ηεο, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε Κ.Υ.Α /2011 (ΦΔΚ 254/Β), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 4. Να γίλεηαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα εθξνήο ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ. Να γίλνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη καθξνζθνπηθήο θχζεο (νπηηθά, έιεγρνο νζκψλ, ιεηηνπξγίαο ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ξνήο ιπκάησλ, ζηάζκεο δεμακελψλ, θαηάζηαζεο ζράξαο θ.ι.π.) θαη εηήζηνπο ειέγρνπο ζπληήξεζεο. 5. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ, λα ππάξρεη θξεάηην δεηγκαηνιεςίαο ζηελ έμνδν ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο. 6. Απαγνξεχεηαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ ππνγείνπ πδξνθνξέα απεπζείαο κέζσ γεσηξήζεσλ, ή πεγαδηψλ. 7. Ζ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ λα δηαζέηεη εθεδξηθφ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη δεμακελέο θαηάιιεινπ φγθνπ γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ηεο κνλάδαο γηα κηα εκέξα ηνπιάρηζηνλ θαη λα εμαζθαιίδεη κέρξη ηελ επηζθεπή ηεο, ηε κεηαθνξά ηνπο κε βπηηνθφξν ζε λνκίκσο πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο πεξηνρήο. 8. Τα ζηεξεά, ε άκκνο θαη ηα ιίπε πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ λα απνκαθξχλνληαη θαηαιιήισο απφ ηνλ Γήκν είηε απφ αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία ζπιινγήο απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Κ.Υ.Α /2727/2003 (ΦΔΚ 1909/Β) θαη ζηνλ Νφκν 4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 9. Ζ παξαγφκελε ηιχο απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πγξψλ απνβιήησλ, εθφζνλ δελ ππφθεηηαη ζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία εληφο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζεί θαηάιιεια, λα απνκαθξχλεηαη απφ αδεηνδνηεκέλν ζπιιέθηε ή λφκηκν βπηηνθφξν θαη λα δηαηίζεηαη ζε αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Κ.Υ.Α /2727/2003 (ΦΔΚ 1909/Β) θαη ζην Νφκν 4042/2012 (ΦΔΚ24/Α) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 10. Να πξνβιεθζεί ν άξηηνο ηερληθφο ζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ε νκαιή είζνδνο ησλ ιπκάησλ ζην θξεάηην άθημεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Να εμαζθαιηζηεί ε ζηεγαλφηεηα ησλ θεληξηθψλ απνρεηεπηηθψλ αγσγψλ θαη αληιηνζηαζίσλ ηεο πεξηνρήο, κε ρξήζε αλζεθηηθψλ πιηθψλ δηάβξσζεο. Ζ ηαρχηεηα ησλ ιπκάησλ ζηνπο θεληξηθνχο αγσγνχο δελ ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδεη ηελ ειάρηζηε ηηκή απηνθαζαξηζκνχ ησλ αγσγψλ, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί ε ζηξνβηιψδεο ξνή. 11. Δάλ ν Φνξέαο Παξνρήο, δηαπηζηψζεη απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηεί θίλδπλν δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ ή/θαη ζηε δεκφζηα πγεία, λα ην γλσζηνπνηεί ακέζσο ζηελ ππεξεζία καο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί απφ θνηλνχ ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ αξκφδηα Γ/λζε Υγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο ην είδνο, ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ αλαγθαίσλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ. 12. Ο Φνξέαο Παξνρήο ππνρξενχληαη λα ιακβάλεη ηα αλαγθαία πξνιεπηηθά κέηξα θαη κέηξα απνθαηάζηαζεο ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο. 13. Ο Φνξέαο ηεο κνλάδαο ππνρξενχηαη λα αλαξηήζεη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, πνπ γίλεηαη ρξήζε αλαθηεκέλνπ λεξνχ, θαηάιιειε ζήκαλζε πνπ λα δειψλεη φηη πξφθεηηαη γηα αλαθπθιψκελν λεξφ θαη κε πφζηκν. 14. Να ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ γλσκνδφηεζε ηεο Γ/λζεο Υδάησλ (ζρεηηθφ 30). Σελ. 13/21

14 Γ.3.5. Όποι για ηη διασείπιζη ηυν ζηεπεών αποβλήηυν. 1. Σχκθσλα κε ην άξζξν 29 ηνπ Ν. 4042/12, απαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε, ε απφξξηςε θαη ε αλεμέιεγθηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζε ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο ρψξνπο θαη δεη ζε δαζηθέο εθηάζεηο θαζψο θαη ζηελ ζάιαζζα. Τνλίδεηαη φηη ε απφξξηςε νπνηνλδήπνηε πιηθψλ /νπζηψλ ζηε ζάιαζζα απαγνξεχεηαη, πιελ εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ θαηφπηλ ζρεηηθήο αδεηνδφηεζεο. Καηά πξνηεξαηφηεηα ηζρχεη ε αθφινπζε ηεξάξρεζε φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ: Α. Πξφιεςε, Β. Πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, Γ. Αλαθχθισζε, Γ. Άιινπ είδνπο αλάθηεζε (π.ρ. αλάθηεζε ελέξγεηαο), θαη Δ. Γηάζεζε. 2. Τα αζηηθά απνξξίκκαηα πνπ παξάγνληαη ζηελ κνλάδα λα ζπιιέγνληαη απφ ηα ζπλεξγεία θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ θαη λα δηαηίζεληαη ζε εγθεθξηκέλν ρψξν δηάζεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. 3. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν Πεξηθεξεηαθφ Σρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ. 4. Ζ δηαρείξηζε ησλ κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4042/2012, ηεο Κ.Υ.Α /2727/2003 θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δηαρείξηζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ΚΥΑ /1997. Όια ηα κε επηθίλδπλα απφβιεηα, πνπ απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά, λα παξαδίδνληαη ζε θνξέα πνπ δηαζέηεη αλάινγε άδεηα. 5. Ζ πξνζσξηλή θχιαμε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο κνλάδαο λα γίλεηαη θαηά ηξφπν πγεηνλνκηθά απνδεθηφ θαη νη θάδνη ησλ απνξξηκκάησλ λα είλαη επαξθείο θαη λα δηαηεξνχληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε κε ηαθηηθφ πιχζηκν θαη απνιχκαλζε. 6. Τα πιηθά ξππαζκέλα απφ επηθίλδπλα απφβιεηα λα ζπιιέγνληαη ζε εηδηθνχο θάδνπο (ρσξηζηά) θαη λα δηαηίζεληαη ζε αλάινγεο αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο. 7. Ζ δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ θαη απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2939/2001. Να ιεθζεί εηδηθή κέξηκλα ψζηε ηα απφβιεηα λα ζπιιέγνληαη θαη λα δηαρσξίδνληαη ζηελ πεγή θαη λα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθνί θάδνη αλαθχθισζεο γηα απηφ. 8. Να ιακβάλνληαη, θαηά ην δπλαηφλ κέηξα κείσζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηεο κνλάδαο φπσο : -Φξεζηκνπνίεζε πιηθψλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. -Φξεζηκνπνίεζε κεγάισλ ή επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπζθεπαζηψλ. -Σπιινγή πιηθψλ (γπαιί, αινπκίλην θαη ραξηί) θαη δηάζεζε γηα αλαθχθισζε ζε θέληξα αλαθχθισζεο -Φξεζηκνπνίεζε πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αλαθχθισζε, θαζψο θαη πξντφλησλ πνπ είλαη αλαθπθιψζηκα. 9. Ο ρψξνο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ ησλ καγεηξείσλ λα δηακνξθσζεί κε ηε θαηαζθεπή ςπγεηνζαιάκνπ αλάινγεο ρσξεηηθφηεηαο. 10. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε θάζε κνξθήο θαχζε πιηθψλ θαη απνξξηκκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 11. Να ηνπνζεηεζνχλ εληφο ηνπ γεπέδνπ ηεο κνλάδαο θάδνη αλαθχθισζεο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. 12. Τα ππφινηπα ξεχκαηα απνβιήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε (ιηπαληηθά έιαηα, ζπζζσξεπηέο, ειεθηξηθέο ζηήιεο, απφβιεηα. ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιακπηήξσλ, ειαζηηθά, ΟΤΚΕ) λα ζπιιέγνληαη θαη λα παξαδίδνληαη ζε αδεηνδνηεκέλνπο ζπιιέθηεο ή ζε εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ην Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ 179/Α). Σελ. 14/21

15 13. Τα επηθίλδπλα απφβιεηα, λα ζπιιέγνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη ρσξηζηά ζε εηδηθνχο ρψξνπο θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα θαη λα παξαδίδνληαη ζε εηαηξείεο κε ζρεηηθή άδεηα. 14. Να ηεξείηαη ρξνλνινγηθφ αξρείν κε ηηο πνζφηεηεο ησλ απνβιήησλ, ηε θχζε, ηεο πξνέιεπζε, ηνλ πξννξηζκφ, ηε ζπρλφηεηα ζπιινγήο θαη ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ηνπο. 15. Ζ επεμεξγαζία ηεο ιάζπεο λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε ε επεμεξγαζκέλε ιάζπε λα είλαη πιήξσο ζηαζεξνπνηεκέλε, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζεί θαηάιιεια. 16. Ζ ηιχο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο κνλάδαο ζα δηαηίζεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο: Δίηε γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ζηε γεσξγία ή ηε δαζνπνλία (ΚΥΑ 80568/4225/1991 ΦΔΚ 641/Β), Δίηε ζε αδεηνδνηεκέλε εγθαηάζηαζε παξαγσγήο εδαθνβειηησνηηθνχ, Δίηε ζε λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα ρψξν δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (εθφζνλ έρεη κέγηζηε πγξαζία 40%), κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ΦΟΓΣΑ. Δίηε ζε άιιε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ηιχνο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Γ.3.7. Διδικέρ Γεζμεύζειρ 1. Ζ κνλάδα ζα δηαρεηξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηεξεά κε επηθίλδπλα απφβιεηα (εθηφο ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ). 2. Σηε κνλάδα ζα γίλεηαη δηαρείξηζε (πξνζσξηλή απνζήθεπζε ή θαη επεμεξγαζία ) κφλν ησλ κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 3. Οη εηζεξρφκελεο πξψηεο χιεο, πνπ απνηεινχλ νξγαληθά απφβιεηα κε κηθξνβηαθφ θνξηίν, ζα πξέπεη λα αλακεηγλχνληαη εληφο ην πνιχ ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο. 4. Γηα νπνηνδήπνηε έξγν ζηελ δψλε αηγηαινχ παξαιίαο αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ Ν. 2971/2001 (ΦΔΚ 285/Α) γηα «παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο», ή «παξαρψξεζε αηγηαινχ, παξαιίαο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ», φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 5. Να δηαζθαιίδεηαη ε θαζαξηφηεηα ηεο αθηήο. 6. Να εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηελ παξαιία έκπξνζζελ ηνπ έξγνπ. 7. Ζ ιεηηνπξγία ησλ θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ θαη ε δηάζεζε ηνπ λεξνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άδεηαζκα ηνπο, λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ππ αξηζκ. Γ1/443/1973 (ΦΔΚ 87/Β) Υ.Α. φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε. 8. Τν λεξφ πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην άδεηαζκα ησλ θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ ή ησλ πδξνςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δχλαηαη λα δηαηίζεηαη γηα άξδεπζε ησλ θπηψλ ηεο κνλάδαο, εθφζνλ δελ είλαη ζαιαζζηλφ θαη νη ζπγθεληξψζεηο ειεχζεξνπ ρισξίνπ είλαη ρακειέο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ΚΥΑ /2011 (ΦΔΚ 354/Β). 9. Να γίλεηαη ζπιινγή ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ βξψζηκσλ ειαίσλ θαη λα δηαηίζεηαη ζε αδεηνδνηεκέλεο επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπο. 10. Τα πγξά απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξνπο παξαζθεπήο ηξνθίκσλ λα δηέξρνληαη απφ θξεάηηα ιηπνζπιινγήο πξηλ ηε ηειηθή δηαρείξηζή ηνπο καδί κε ηα αζηηθά πγξά απφβιεηα. 11. Να ηνπνζεηεζνχλ θίιηξα ζπγθξάηεζεο νζκψλ ζηηο θακηλάδεο απαεξίσλ. 12. Να εθαξκφδνληαη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ πνπ λα νδεγνχλ ζηε κείσζε θαηά ην δπλαηφλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πνζνηήησλ χδαηνο θαηά ηελ άξδεπζε κε εθαξκνγή θαηάιιεισλ κέηξσλ φπσο: Σελ. 15/21

16 Πξαγκαηνπνίεζε άξδεπζεο κε ζηαιαθηνθφξνπο ζσιήλεο. Οξζνινγηθφο πξνγξακκαηηζκφο αξδεχζεσλ (αξγά ην απφγεπκα ή ηε λχρηα) ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη απψιεηεο. Αμηνπνίεζε δηθηχνπ νκβξίσλ πδάησλ θαη αλαθχθισζε λεξνχ ησλ ειεπζέξσλ πδάηηλσλ επηθαλεηψλ γηα άξδεπζε, φπνπ απηφ είλαη ηερληθά δπλαηφ. 13. Να πξνκεζεπηνχλ θπηά πξνζαξκνζκέλα ζην ειιεληθφ ηνπίν. 14. Ζ ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ λα πεξηνξηζηεί ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο. 15. Να ηεξεζνχλ νη ηπρφλ πξφζζεηνη φξνη πνπ επηβιήζεθαλ κε ηηο εγθξίζεηο ησλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ (Γ/λζε Υδάησλ, Αξραηνινγίεο θ.ι.π.). 16. Να ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (π.ρ. ηνπνζέηεζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ ή θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ, ρξήζε θαηά πξνηίκεζε ιακπηήξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θιπ.) 17. Σε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ ειηαθνί ζπιιέθηεο απηνί λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιειε ζέζε, ψζηε λα πξνθαινχλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή νπηηθή ξχπαλζεο. 18. Ζ παξνχζα απφθαζε δελ απαιιάζζεη ηελ επηρείξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε εθνδηαζκνχ ηεο κε άιιεο άδεηεο πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 19. Ζ παξνχζα απφθαζε δελ ελέρεη ζέζε λνκηκνπνίεζεο ηπρφλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ηεο κνλάδαο γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ. 20. Οη πξνδηαγξαθέο, ε εγθαηάζηαζε, ε ξχζκηζε, ε ιεηηνπξγία - δηαρείξηζε θαη ε ζπληήξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πγξαεξίνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ Τερληθφ Καλνληζκφ Δγθαηαζηάζεσλ Υγξαεξίνπ ζηα θηίξηα (πιελ βηνκεραληψλ-βηνηερληψλ) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ΚΥΑ 31856/03 (ΦΔΚ 1257 Β /3-9-03). 21. Να ειέγρεηαη ηαθηηθά ε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Υ.Α. Φ.50/503/168/11 ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ νξίδεη ε Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/ Ζ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηεο δηαηάμεηο ηεο ΚΥΑ Φ.Α/9.2/OIK.28425/1245/08 (ΦΔΚ 2604 Β/ Γηνξζ. Σθαικ. ζην ΦΔΚ 424 Β/ ). Σχκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 5 απηήο, γηα ιφγνπο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα αλειθπζηήξεο εγθαηεζηεκέλνπο πξηλ ηελ 30/06/2009, δχλαηαη πξναηξεηηθά λα γίλεη αληηζηάζκηζε ηεο αέξγνπ ηζρχνο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. Ζ δηάηαμε απηή θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή γηα αλειθπζηήξεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ κεηά ηελ 01/07/ Να εθαξκφδνληαη ηα κέηξα πνπ πεξηιακβάλεη ε εγθεθξηκέλε κειέηε ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ηνπ θηηξίνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ζπληεξείηαη ζηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο ρξνληθά δηαζηήκαηα. Τν πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο λα δηαηεξείηαη πάληα ελ ηζρχ. Γ.4. Αποκαηάζηαζη, μεπική η ζηαδιακή ή οπιζηική παύζη λειηοςπγίαρ ηος έπγος. Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ηνπ γεπέδνπ ηεο κνλάδαο κεηά ηε παχζε ιεηηνπξγίαο ηεο είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ απνθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 1. Απνκάθξπλζε φισλ ησλ απνβιήησλ απφ ηε κνλάδα. Σελ. 16/21

17 2. Να εθθελσζνχλ φιεο νη δεμακελέο ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη λα κεηαθεξζνχλ ζε λφκηκα αδεηνδνηεκέλε ΔΔΛ. 3. Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο λα αμηνπνηεζεί θαηά ην δπλαηφλ ελ φισ ή ελ κέξεη, αλαθπθινχκελνο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δηαηηζέκελνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Γ.5. Έκηακηα πεπιζηαηικά πύπανζηρ ή ςποβάθμιζηρ ηος πεπιβάλλονηορ. 1. Γεληθά ζε πεξίπησζε βιάβεο, αζηνρίαο ή εθδήισζεο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ, ν ππεχζπλνο ηεο κνλάδαο (θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ Π.Γ. 148/2009, φπσο ηζρχεη, ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή επζχλε φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε πεξηβαιινληηθήο δεκηάο) ππνρξενχληαη: Να ελεκεξψζεη ηελ ππεξεζία καο θαζψο θαη ηηο ππφινηπεο αξκφδηεο ππεξεζίεο (νηθεία ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, Τκήκα Πεξηβάιινληνο & Υδξννηθνλνκίαο Π.Δ. Μεζζελίαο, Τκήκα Πεξηβάιινληνο Υγηεηλήο & Υγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ Π.Δ Μεζζελίαο, θ.ι.π.) Να δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπ κφιηο απηφ θαηαζηεί εθηθηφ. Να ιεθζνχλ ακέζσο ηα θαηάιιεια επαλνξζσηηθά κέηξα. Να ιεθζνχλ ακέζσο ηα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. 2. Δάλ απφ ηνπο ειέγρνπο ηεο πνηφηεηαο ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ δηαπηζησζεί χπαξμε πγεηνλνκηθνχ θηλδχλνπ, ν θνξέαο νθείιεη λα εμαιείςεη ηα ζρεηηθά αίηηα θαη λα ελεκεξψζεη φπνηα ππεξεζία θξίλεηαη αξκφδηα. Γ.6. Ππόγπαμμα Παπακολούθηζηρ και εκθέζειρ. 1. Ο θνξέαο ζα πξέπεη λα ηεξεί κεηξψν, ζην νπνίν λα ζεκεηψλνληαη νη πνζφηεηεο, νη θαηεγνξίεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά, ε πξνέιεπζε, θαη φπνπ ρξεηάδεηαη ν πξννξηζκφο, ε ζπρλφηεηα ζπιινγήο, ην κέζν κεηαθνξάο θαη νη εξγαζίεο επεμεξγαζίαο / αμηνπνίεζεο / δηάζεζεο ησλ επηθίλδπλσλ θαη κε απνβιήησλ πνπ παξάγεη θαη δηαρεηξίδεηαη ε κνλάδα. Τν κεηξψν ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη επί ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε γηα ηα ΔΑ θαη δπν έηε γηα ηα κε ΔΑ. 2. Γηα ηελ παξάδνζε απνβιήησλ ζε ηξίηνπο, λα ππάξρνπλ ζρεηηθά παξαζηαηηθά. 3. Να ηεξείηαη εκεξνιφγην κε εκεξνκελίεο θαζαξηζκνχ κεκβξαλψλ, ζπληήξεζε ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ. 4. Να ηεξείηαη εκεξνιφγην κε ηνπο ζπζηεκαηηθνχο ειέγρνπο πνηφηεηαο ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαζψο θαη ησλ κεηξνχκελσλ απνηειεζκάησλ. Γ.7. Λοιποί όποι Θα πξέπεη λα ηεξνχληαη φια φζα αλαθέξνληαη ζηελ ΜΠΔ πνπ θαηαηέζεθε ζηελ ππεξεζία καο. Σελ. 17/21

18 Δ. ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΗΥΤΟ ΣΖ Α.Δ.Π.Ο. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΝΔΩΖ /ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ. Οη αλσηέξσ αλαθεξφκελνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηζρχνπλ γηα δέθα (10) ρξφληα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφθαζεο, εθφζνλ δελ επέξρεηαη κεηαβνιή ησλ δεδνκέλσλ βάζεη ησλ νπνίσλ εθδφζεθε. Ζ παξνχζα ηζρχεη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη: α) ζα ηεξνχληαη επαθξηβψο νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί απηήο, β)ζα ηεξείηαη επαθξηβψο ην πεξηερφκελν ηεο εγθξηζείζαο Μ.Π.Δ. φπνπ απηή δελ αληηβαίλεη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο γ)δελ έρνπλ ηπρφλ επηθπιάμεηο νη ζπλαξκφδηνη θνξείο θαη δ) ζα ηεξνχληαη φζα πξνβιέπνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ππξαζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο. Δάλ αιιάμνπλ ηα δεδνκέλα ή απνδεηρζεί θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο φηη δελ πξνζηαηεχεηαη επαξθψο ην πεξηβάιινλ, παχεη λα ηζρχεη ε απφθαζε απηή θαη ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν λέα ΜΠΔ. Γπν κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη εθφζνλ ν θνξέαο ηνπ έξγνπ επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, νθείιεη λα επαλέιζεη κε αίηεζε ηνπ πξνο ηελ αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αλαλέσζε ηεο παξνχζαο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθή λνκνζεζίαο. Αιιαγή βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ ΜΠΔ κε ηνπο φξνπο θαη ηνπο πξνζδηνξηζκνχο ηεο παξνχζεο, είλαη επηηξεπηή κφλν εθφζνλ δελ επέξρνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη κφλν χζηεξα απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο αξκφδηαο γηα ηε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ππεξεζίαο. Σε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Σηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δεκηνπξγνχληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή παξαηεξεζνχλ επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί απφ ηελ παξνχζα απφθαζε θαη ηελ εγθεθξηκέλε Μ.Π.Δ. επηβάιινληαη πξφζζεηνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ή κεηαβάιινληαη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθή λνκνζεζίαο (παξ.9άξζξν 2 ηνπ λ. 4014/11). Ζ κε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο ή ε θαζ' ππέξβαζε απηψλ πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπλεπάγνληαη πέξαλ ησλ θπξψζεσλ απφ άιιεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηελ επηβνιή ζηνπο ππεπζχλνπο ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηνηθεηηθψλ θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1650/1986 θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ κε ην λ. 4014/2011 θαζψο θαη απφ ην Π.Γ. 148/2009. Οη πξνυπνζέζεηο αλαλέσζεο / ηξνπνπνίεζεο ηεο Α.Δ.Π.Ο. αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 5 θαη 6 αληίζηνηρα ηνπ Νφκνπ 4014/2011. Δπηπιένλ αλαθέξεηαη φηη: Ζ ΑΔΠΟ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη πξνζσξηλά θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, κέρξη ηελ έθδνζε λέαο αλαλεσκέλεο ή ηξνπνπνηεκέλεο απφθαζε, εθφζνλ φκσο ν ππφρξεσο θνξέαο αηηεζεί εγθαίξσο ηελ αλαλέσζε ή ηξνπνπνίεζή ηεο ηνπιάρηζηνλ δπν κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο, ππνβάιινληαο πξνο ηνχην ηα εθάζηνηε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ, βειηίσζε, επέθηαζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηφ/ή πεξηγξάθεηαη ζηελ ΜΠΔ θαη πινπνηείηαη κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο ΑΔΠΟ απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Νφκνπ 4014/2011 θαζψο θαη ε γλσκνδφηεζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ. Σε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο πεξηβαιινληηθέο επηζεσξήζεηο δηαπηζησζνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ Σελ. 18/21

19 πεξηβάιινληνο ή αλ παξαηεξεζνχλ επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί απφ ηελ ΜΠΔ θαη ηελ ΑΔΠΟ, επηβάιινληαη πξφζζεηνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ή ηξνπνπνηνχληαη νη φξνη ηεο ΑΔΠΟ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 2 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 6 ηνπ Νφκνπ 4014/2011, κε εμαηξνπκέλσλ θαη ηπρψλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ ή ηειψλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Νφκνπ 4014/2011. Σ. ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1. Ζ ΑΔΠΟ δελ θαιχπηεη ζέκαηα αζθαιείαο έλαληη αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο ή αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ, νχηε απαιιάζζεη ηνλ ππφρξεν θνξέα απφ ηελ ππνρξέσζε εθνδηαζκνχ ηνπ κε άιιεο άδεηεο, πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθδίδεηαη ρσξίο λα εμεηαζηνχλ νη ηίηινη ηδηνθηεζίαο ηνπ ρψξνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ηνπ γεπέδνπ θαη δελ ζπλεπάγεηαη λνκηκνπνίεζε νπνηνλδήπνηε απζαηξέησλ πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ. Τα αλσηέξσ ζηνηρεία εμεηάζηεθαλ θαη παξαηίζεληαη ζηελ ΜΠΔ, κε επζχλε ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 2. Ζ ΑΔΠΟ ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε φηη δελ αληίθεηηαη ζε πνιενδνκηθέο θαη άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ηπρφλ θαηηζρχνπλ απηήο. 3. Άξζε ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο ΑΔΠΟ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη εάλ θαηά ηε θαηαζθεπή ή ηε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξνθχςεη φηη δελ πξνζηαηεχεηαη επαξθψο ην πεξηβάιινλ. Ζ κε ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ή θαη ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 4. Ζ παξνχζα ΑΔΠΟ επέρεη ζέζε: α) άδεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ ζε απεξηφξηζηε άξδεπζε, β) άδεηα ελαιιαθηηθνχ απνδέθηε ησλ αλαθηεκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ ζε ζηεγαλή δεμακελή ζην ελδερφκελν λα κελ είλαη εθηθηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο γηα άξδεπζε. Ε. ΔΛΔΓΥΟ ΣΖΡΖΖ ΣΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΖ ΑΔΠΟ. 1. Ζ ΑΔΠΟ, ε ζρεηηθή ζεσξεκέλε ΜΠΔ θαη ν θάθεινο πνπ ηε ζπλνδεχεη, πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζην ρψξν ηνπ εμεηαδφκελνπ έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο θαη λα επηδεηθλχνληαη απφ ηνλ ππφρξεν θνξέα ζε θάζε αξκφδην, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ειεγθηηθφ φξγαλν. 2. Ο ππφρξενο θνξέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε: Να ηεξεί ζηνηρεία (ηηκνιφγηα, ζπκβάζεηο, δηάθνξα παξαζηαηηθά έγγξαθα, κεηξψα θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ θιπ), βάζεη ηνλ νπνίσλ ζα απνδεηθλχεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηεο ΑΔΠΟ. Τα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Να επηηξέπεη ηελ είζνδν ζε θάζε αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν. Να παξέρεη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο. Σελ. 19/21

20 Να δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν θαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. 3. Τπρφλ ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ΑΔΠΟ θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο φξνπο απηήο, επηιχνληαη βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (εζληθήο ή θνηλνηηθήο) θαη φπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ βάζεη ηεο ζρεηηθή ζεσξεκέλεο ΜΠΔ ή ηνπ θαθέινπ πνπ ηελ ζπλνδεχεη. 4. Σε πεξίπησζε πξφθιεζεο νπνηαζδήπνηε ξχπαλζεο ή άιιεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ΑΔΠΟ επηβάιινληαη ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξν 28, 29, 30 ηνπ Νφκνπ 1650/1986, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηνπο Νφκνπο 3010/2002, 4014/2011 θαη 4042/2012 θαη ηζρχεη. Ζ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟΦΑΖ Ζ επηβαιιφκελε απφ ηελ λνκνζεζία δεκνζίεπζε ηεο ΑΔΠΟ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αλάξηεζή ηεο ζηνλ εηδηθφ δηθηπαθφ ηφπν, ζηελ δηθηπαθή δηεχζπλζε (ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 19 α ηνπ Νφκνπ 4014/2011, θαζψο θαη ζηελ ΚΥΑ 21398/2012). Καηά ηεο παξνχζαο απφθαζεο κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Υπνπξγνχ Π.Δ.Κ.Α. κέζα ζε δηάζηεκα ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.& Ι. α.α. Γιονύζιορ Παναγιυηόποςλορ Σελ. 20/21

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΊΣΑΚΔΛΖ ΣΖ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΥΩΡΟΣ. & ΠΔΡΗΒ. ΠΟΙΗΣΗΘΖ ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΚΔΛΖ ΓΗΟΗΘΖΖ ΘΔΑΙΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΙΙΑΓΑ

H ΠΡΟΊΣΑΚΔΛΖ ΣΖ ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΥΩΡΟΣ. & ΠΔΡΗΒ. ΠΟΙΗΣΗΘΖ ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΚΔΛΖ ΓΗΟΗΘΖΖ ΘΔΑΙΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΘΣΤΟ: Δ Ι Ι Ζ Λ Η Θ Ζ Γ Ζ Κ Ο Θ Ρ Α Σ Η Α Α Π Ο Θ Δ Λ Σ Ρ Ω Κ Δ Λ Ζ Γ Η Ο Η Θ Ζ Ζ Θ Δ Α Ι Η Α - Σ Δ Ρ Δ Α Δ Ι Ι Α Γ Α Γ Δ Λ Η Θ Ζ Γ Η Δ Θ Λ Π Ζ Σ Υ Ο Ν Ρ Α Μ Η Θ Ζ Π & Ξ Δ Ο Η Β Α Ι Ι

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα