ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού & Υυπικού σεδιαζμού Γηεχζπλζε: Πιαηεία Κνινθνηξψλε 20 Τ.Κ.: Τξίπνιε Πιεξνθνξίεο: Σ. Χαξξνχ Τειέθσλα: , Fax: Τξίπνιε, Αξ. Πξση /2414 ΠΡ Ππόρ: Ωρ Πίνακαρ Αποδεκηών ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ: Έγκπιζη Πεπιβαλλονηικών Όπυν (Δ.Π.Ο.) ηνπ έξγνπ: «Λειηοςπγία ξενοδοσειακήρ μονάδαρ κλαζικού ηύπος με αίθοςζα πολλαπλών σπήζευν, καηηγοπίαρ πένηε αζηέπυν (5*) και δςναμικόηηηαρ 129 κλινών, ιδιοκηηζίαρ «PROXTEA Α.Δ. (Ππόηςπερ Ξενοδοσειακέρ Τοςπιζηικέρ Δπισειπήζειρ Ανάλητηρ Ανώνςμηρ Δηαιπείαρ» ζηη θέζη «Τπαγάνα ή Βάληορ ή Γλώζζερ, εκηόρ ζσεδίος ηος Γ.Γ. Ανάλητηρ ηος Γήμος Μεζζήνηρ ηηρ ΠΔ Μεζζηνίαρ». Έσονηαρ ςπότη: Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ 1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1650/86 (ΦΔΚ 160/Α/ ) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 3010/ (ΦΔΚ 91/Α) θαη κε ηνλ Ν.4014/ Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4014/2011 (ΦΔΚ 209/Α/ ) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο» 3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α ) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο».

2 4. Τα νξηδφκελα ζηελ ΥΑ κε αξ. 1958/ (ΦΔΚ 21/Β/2012) «Καηάηαμε δεκνζίσλ & ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο κε ην Άξζξν 1 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4014/ (ΦΔΚ Αˊ2019/2011)». 5. Τα νξηδφκελα ζηε ΥΑ κε αξ / ) «Πξνδηαγξαθέο πεξηερνκέλνπ Απνθάζεσλ Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ(Α.Δ.Π.Ο.) γηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο θαηεγνξίαο Α ηεο ππ αξηζκ. 1958/ απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (Β 21), φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 7 ηνπ Ν. 4014/2011 (Α 209)». 6. Τα νξηδφκελα ζηελ ΥΑ κε αξ / Παξάξηεκα 4.6 Οκάδα 6 ε «Δμεηδίθεπζε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ θαθέισλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαηεγνξίαο Α ηεο απφθαζεο ηνπ Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε αξ. 1958/2012 (Β 21) φπσο ηζρχεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 4014/2011 (Α 209), θαζψο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο ιεπηνκέξεηαο». 7. Τα νξηδφκελα ζηελ ΥΑ κε αξ / «Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Φσξνηαμηθνχ Σρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηνλ Τνπξηζκφ θαη ηεο Σηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ απηνχ». 8. Τν Π.Γ. 148/2009 «Πεξηβαιινληηθή επζχλε γηα ηε πξφιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ Δλαξκφληζε κε ηελ νδεγία 2004/35/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 21εο Απξηιίνπ 2004, φπσο ηζρχεη» (ΦΔΚ 190/Α/2009) 9. Τα νξηδφκελα ζηελ ΚΥΑ Ζ.Π /2011 (ΦΔΚ 354/Β/2011) «Καζνξηζκφο κέηξσλ, φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 10. Τελ κε Α.Π.νηθ / (ΑΓΑ:4Α3Υ0-4) Δγθχθιην κε ζέκα: «Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο ΚΥΑ / Τελ κε αξ. νηθ /ΔΥΠΔ ΦΔΚ 964Β/ «Δμεηδίθεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ άξζξσλ 3, 4, 5, 6 θαη 7 ηνπ Ν.4014/2011, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 13 απηνχ, ησλ εηδηθψλ εληχπσλ ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη θάζε άιινπ ζρεηηθνχ κε ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ζέκαηνο» 12. Τα νξηδφκελα ζηνλ Ν.4276/ «Απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 13. Τελ ΥΑ αξ. 216/ «Καζνξηζκφο ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ γηα ηα μελνδνρεία θαη θαηάηαμε απηψλ ζε θαηεγνξίεο αζηέξσλ». 14. Τελ ΚΥΑ 37111/2021/03 ΦΔΚ 1391/Β/ ) «Καζνξηζκφο ηξφπνπ ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ» θαη ην άξζξν 19 ηνπ λ.4014/2011 γλσκνδνηήζεηο θνξέσλ θαη δεκφζηα δηαβνχιεπζε πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο. 15. Τελ ππ αξηζκ. νηθ / Δγθχθιην ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Υπνπξγείνπ ΠΔΚΑ ζρεηηθά κε: «Γηεπθξηλήζεηο επί ησλ ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ Νφκνπ 4014/2011, ζρεηηθά κε ηελ άδεηα ιπκάησλ ή βηνκεραληθψλ απνβιήησλ». Σελ. 2/21

3 Όπυρ επίζηρ: 16. Τελ ππ αξ /2050/ αίηεζε ζηελ ΓΗ.ΠΔ.ΦΨ. Πει/ζνπ ηεο ηδηνθηήηξηαο εηαηξίαο PROXTEAA.E. κε ηελ νπνία ππεβιήζε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα ηελ αλέγεξζε Ξελνδνρείνπ θιαζζηθνχ ηχπνπ δπλακηθφηεηαο 129 θιηλψλ 17. Τελ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ππ αξ. 2874/ ηεο 26 ε Δθνξείαο Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ γηα ηελ αλέγεξζε μελνδνρείνπ θιαζηθνχ ηχπνπ δπλακηθφηεηαο 129 θιηλψλ. 18. Τελ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ππ αξ. 3270/ ηεο ΛΖ Δθνξείαο πξντζηνξηθψλ θαη θιαζηθψλ Αξραηνηήησλ γηα ηελ αλέγεξζε Ξελνδνρείνπ θιαζζηθνχ ηχπνπ δπλακηθφηεηαο 129 θιηλψλ. 19. Τελ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ππ αξ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΥΝΔΜΤΔΓΔ/Φ06-ε/3378/ Δθνξείαο Νεσηέξσλ Μλεκείσλ αλέγεξζε Ξελνδνρείνπ θιαζζηθνχ ηχπνπ δπλακηθφηεηαο 129 θιηλψλ. 20. Τελ ππ αξ. πξση. 5083/ βεβαίσζε ηεο Πνιενδνκίαο Καιακάηαο ρξήζεσλ γεο θαη ζεψξεζεο φξσλ δφκεζεο, κε ζεσξεκέλν ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα γηα ηελ αλέγεξζε μελνδνρείνπ θιαζηθνχ ηχπνπ δπλακηθφηεηαο 129 θιηλψλ. 21. Τελ ππ αξ. πξση ηεο Γ/ζεο Τερληθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο κε ζεσξεκέλν ην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα σο πξνο ην πιάηνο ηεο νδνχ θαη ηελ βαηφηεηα απηνχ. 22. Τελ ππ αξ. πξση. 547/ απφθαζε Γ.Σ. ηεο ΓΔΥΑΜ γηα ηελ δπλαηφηεηα πδξνδφηεζεο ηεο κνλάδα ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 129 θιηλψλ. 23. Τελ ππ αξ. πξση / βεβαίσζε ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 129 θιηλψλ. 24. Τελ ππ αξ. πξση / πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ ηεο Γ/ζεο Γαζψλ σο αγξνηηθή γε επηθάλεηαο 16158,37η.κ.Τελ ππ αξ. πξση / πξάμε ραξαθηεξηζκνχ ηεο Γ/ζεο Γαζψλ σο γεσξγηθή γε επηθάλεηαο 302,18η.κ. 25. Τελ ππ αξ. πξση. 3497/ έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο νηθνπέδνπ θαη αξρηηεθηνληθήο κειέηεο ηεο ΠΥΤ Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ αλέγεξζε μελνδνρείνπ θιαζηθνχ ηχπνπ δπλακηθφηεηαο 100 θιηλψλ. 26. Τελ ππ αξ. πξση / έγθξηζεο ππαγσγήο ζηηο πξφηππεο πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο ηε Γ/ζεο Τνπξηζηηθψλ Δπελδχζεσλ (ΔΟΤ) γηα ηελ αλέγεξζε μελνδνρείνπ θιαζηθνχ ηχπνπ δπλακηθφηεηαο 100 θιηλψλ. 27. Τελ ππ αξ. 206/2013 έγθξηζε δφκεζεο ηεο Πνιενδνκίαο Καιακάηαο θαη ηελ ππ αξ. 264/2013 άδεηα δφκεζεο ηεο ίδηαο ππεξεζίαο γηα ηελ αλέγεξζε μελνδνρείνπ θιαζηθνχ ηχπνπ δπλακηθφηεηαο 100 θιηλψλ βάζεη ηεο νπνία πξνβιέπεηαη πξαγκαηνπνηνχκελε θάιπςε 3.208,70 η.κ., πξαγκαηνπνηνχκελε δφκεζε 3.231,66 η.κ., επηθάλεηα εκηππαηζξίσλ 398,17 η.κ. θαη ζπλνιηθή επηθάλεηα ππφγεησλ ρψξσλ 2.196,67 η.κ. Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δφκεζεο πεξηιακβάλνληαη ζην ηεχρνο ηεο ΜΠΔ θεθάιαην 4 θαη ηαπηίδνληαη κε ηελ εθδνζείζα νηθνδνκηθή άδεηα. 28. Τν ππ αξ. πξση / αίηεκα ηεο PROXTEAA.E. θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ ζπλνδεχνπλ απηφ (δηάγξακκα δφκεζεο, θαηφςεηο θηηξίσλ θηι.) ζηε ΓΗ.ΠΔ.ΦΨ. Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ γλσζηνπνηείηαη φηη ην έξγν πθίζηαηαη λνκίκσο κε ηα ίδηα ζηνηρεία δφκεζεο (απηά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηεχρνο ηεο ΜΠΔ θεθ. 4) θαη ηα νπνία ηαπηίδνληαη κε ηελ ππ αξ. 264/2013 άδεηα δφκεζεο, Σελ. 3/21

4 αιιά κε εγθξηζείζα δπλακηθφηεηα 100 θιηλψλ. Ζ επαχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο απφ 100 ζε 129 θιίλεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ ηνπ μελνδνρείνπ ρσξίο θακία θηηξηαθή επέθηαζε. 29. Τελ ππ αξ. πξση. 5067/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Γ/ζεο Γεκφζηαο Υγείαο Π.Δ. Μεζζελίαο. 30. Τελ ππ αξ /6053/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Γ/ζεο Υδάησλ Πεινπνλλήζνπ φζσλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζέηνληαο φξνπο θαη απαηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 31. Τελ ππ αξ / ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Υδξννηθνλνκίαο ηεο Π.Δ. Μεζζελίαο ζρεηηθά κε ηε κειέηε επαλαρξεζηκνπνίεζεο επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζέηνληαο φξνπο θαη απαηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 32. Τν ππ αξ. πξση / ππφκλεκα ηεο PROXTEAA.E. κε αίηεκα ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο εηζήγεζεο (αξ. πξση / ) ηνπ ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Υδξννηθνλνκίαο Π.Δ. Μεζζελίαο πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ Σπκβνχιην. 33. Τν ππ αξ. πξση / έγγξαθν ηνπ ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Υδξννηθνλνκίαο Π.Δ. Μεζζελίαο ζην αίηεκα ηεο νξζήο επαλάιεςεο επί ηεο εηζήγεζεο ηεο ππεξεζίαο. Βάζεη ηνπ αλσηέξσ εγγξάθνπ απνζηέιιεηαη ην ππφκλεκα ηεο ηδηνθηήηξηαο εηαηξείαο κε φια ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζην Πεξηθεξεηαθφ Σπκβνχιην έηζη ψζηε λα αμηνινγεζνχλ απφ απηφ. Ζ αηηηνινγία είλαη φηη είρε νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο θαη φηηε εηζήγεζε ηνπ Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Υδξννηθνλνκίαο δελ απνηειεί γλσκνδφηεζε ή απνθαζηζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε. 34. Τελ ππ αξ. 624/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σπκβνπιίνπ Πεινπνλλήζνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε ππ αξ / ηνπ ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Υδξννηθνλνκίαο ηεο Π.Δ. Πεινπνλλήζνπ. 35. Τελ ππ αξηζκφ 13538/450/ Τερληθή Έθζεζε απφ Δηαηξεία PROXTEAS A.E. ζρεηηθά κε ηνλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ αλαθηψκελσλ πγξψλ απνβιήησλ ζηε πεξίπησζε κε δπλαηήο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζε ππεδάθηα άξδεπζε. 36. Τελ ππ αξηζκ /2255/ εηζήγεζε ηνπ ηκήκαηνο Πεξηβαιινληηθνχ θαη Φσξηθνχ Σρεδηαζκνχ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τελ Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων ηνπ έξγνπ: «Λειηοςπγία ξενοδοσειακήρ μονάδαρ κλαζικού ηύπος με αίθοςζα πολλαπλών σπήζευν, καηηγοπίαρ πένηε αζηέπυν (5*) δςναμικόηηηαρ 129 κλινών, ιδιοκηηζίαρ PROXTEA A.E. ζηη θέζη Τπαγάνα ή Βάληορ ή Γλώζζερ εκηόρ ζσεδίος Γ.Γ. Ανάλητηρ ηος Γήμος Μεζζήνηρ». Σελ. 4/21

5 Α. ΔΗΓΟ, ΘΔΖ ΚΑΗ ΜΔΓΔΘΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ. Α.1. Γενικά ηοισεία Σχκθσλα κε ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, πξφθεηηαη γηα έξγν κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: Δίδνο έξγνπ: Γπλακηθφηεηα: Φνξέαο: Κηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο: Σπλνδά θαη ινηπά ππνζηεξηθηηθά έξγα Δπηθάλεηα γεπέδνπ: Θέζε γεπέδνπ: Ξελνδνρεηαθή κνλάδα θιαζηθνχ ηχπνπ 129 θιίλεο PROXTEAA.E. (Πξφηππεο Ξελνδνρεηαθέο Τνπξηζηηθέο Δπηρεηξήζεηο Αλάιεςεο Α.Δ.). 4 Κηίξηα (Κηίξην 1, Κηίξην 2, Κηίξην άζιεζεο & πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, SnackBar, Δζηηαηφξην) 2 Κνιπκβεηηθέο δεμακελέο θαη ππαίζξηα κπαξ Φψξνο ζηάζκεπζεο Βηνινγηθφο θαζαξηζκφο θαη εζσηεξηθά δίθηπα ππνδνκψλ (δίθηπν χδξεπζεο, άξδεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, απνρέηεπζεο, θιπ) m 2 ( m m2) «Τξαγάλα» ή «Βάιηνο» ή «Γιψζζεο», Δθηφο ζρεδίνπ Γ.Γ. Αλάιεςεο, Γήκνπ Μεζζήλεο, Π.Δ. Μεζζελίαο Α.2. ύνηομη πεπιγπαθή έπγος Ζ πεξηνρή φπνπ ιεηηνπξγεί ε μελνδνρεηαθή κνλάδα εληάζζεηαη ζηελ πεξηνρή Β1 (πεξηνρέο κε πεξηζψξηα αλάπηπμεο καδηθνχ ηνπξηζκνχ) θαη ζηελ πεξηνρή Δ (Νεζηά θαη Παξάθηηεο πεξηνρέο) ελψ βξίζθεηαη εληφο ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ Σρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο ζηε Εψλε Τνπξηζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη Λεηηνπξγηψλ Αλαςπρήο ΠΟΔ3. Ζ εληαία έθηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ έρεη επηθάλεηα η.κ. φπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε αξ. ζρεδίνπ Α01 θιίκαθαο 1:500, εκεξνκελίαο Ηνχληνο 2013 κε ππνγξαθέο ησλ: Κπξηαθήο Μσξαθέα πνιηηηθφ κεραληθφ θαη Σππξίδσλα Καηζαξέα Αγξνλφκν & Τνπνγξάθν Μεραληθφ. Ζ εληαία έθηαζε ησλ η.κ. απνηειείηαη απφ έλα άξηην θαη νηθνδνκήζηκν γήπεδν επηθάλεηαο 16158,37 η.κ. ηδηνθηεζίαο PROXTEAA.E. θαη απφ φκνξν γήπεδν επηθ. 302,18 η.κ. γηα ην νπνίν έρεη ζπζηαζεί ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν κίζζσζεο. Τν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα απνηειείηαη απφ ηέζζεξεηο θηηξηαθνχο φγθνπο. Τν θηίξην 1 πνπ ζα απνηειεί ην θχξην θηήξην ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο κε ζπλνιηθή επηθάλεηα 1.545,32 η.κ. Σελ. 5/21

6 Τν θηίξην 2 φπνπ ζα ζηεγάδεη απνθιεηζηηθά ρψξνπο δηακνλήο θαη έρεη ζπλνιηθή επηθάλεηα δφκεζεο 1.516,69 η.κ. Τν θηίξην 3 φπνπ ζηεγάδεη ρψξνπο άζιεζεο παηδηψλ θαη παηδηθψλ δξάζεσλ. Τν θηίξην 4 φπνπ ζα θαιχπηεη ελαιιαθηηθέο αλάγθεο εζηίαζεο ησλ πειαηψλ (snackbar). Οηθίζθνο απφ γπαιί θαη κέηαιιν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ινπφκελσλ. Αλνηθηή δεμακελή θνιχκβεζεο ελειίθσλ επηθάλεηαο 604,39 η.κ. θαη αλνηθηή παηδηθή δεμακελή θνιχκβεζεο επηθάλεηαο 80,00 η.κ. Φψξνη πξαζίλνπ Υπφγεηεο δεμακελέο λεξνχ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα βφξεηα ηνπ θηηξίνπ 1. Δγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ Γεμακελή πγξαεξίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Φψξνο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ. Ζ ζπλνιηθή πξαγκαηνπνηνχκελε δφκεζε πξνβιέπεηαη 3231,66 η.κ. θαη ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ππφγεησλ ρψξσλ 2196,67 η.κ. Όιεο νη θηηξηαθέο θαηαζθεπέο θαη νη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο έρνπλ αλεγεξζεί βάζεη ηεο ππ αξ. 206/2013 έγθξηζεο δφκεζεο θαη ηεο ππ αξ. 264/2013 άδεηαο δφκεζεο ηεο Πνιενδνκίαο Καιακάηαο κε ηίηιν «Ξελνδνρείν θιαζηθνχ ηχπνπ δπλακηθφηεηαο 100 θιηλψλ θαηεγνξίαο 5*» Ζ επαχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο απφ 100 θιίλεο ζε 129 θιίλεο ζα επηηεπρζεί κε εζσηεξηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ μελνδνρείνπ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ ηνπ, ρσξίο επέθηαζε δφκεζεο ησλ πθηζηάκελσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ πξνζπέιαζε ζηελ εγθαηάζηαζε γίλεηαη κέζσ αζθαιηνζηξσκέλεο θνηλφρξεζηεο νδνχ (κε αλαγλσξηζκέλεο) κε πιάηνο 5,50κ. Α.3. Δγκαηεζηημένη ιζσύρ σπήζη νεπού και ενέπγειαρ Φξήζε ελέξγεηαο: Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα γίλεη απφ ην δίθηπν κέζεο ηάζεο ηεο ΓΔΖ. Δπίζεο ζα θαηαζθεπαζηεί δεμακελή απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα γηα ηελ απνζήθεπζε πγξαεξίνπ. Φξήζε λεξνχ: Ζ πδξνδφηεζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζε πφζηκν λεξφ πνζφηεηαο 58,00 κ 3 /εκέξα θαιχπηεηαη απφ ην δεκνηηθφ δίθηπν ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο Αλαιήςεσο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ππφγεηαο δεμακελήο λεξνχ ρσξεηηθφηεηαο 120 θ.κ. Α.4. Δκπομπέρ πύπυν & παπαγυγή αποβλήηυν Δθπνκπέο ζηελ αηκφζθαηξα: 1. Θφξπβνο: απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 2. Οη νξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο θαπζαεξίσλ απφ ηνλ ιέβεηα (ΚΥΑ 11249/1993 ΦΔΚ 264/Β/ ) είλαη νη αθφινπζεο : Γείθηεο αηζάιεο 1 θιίκαθαο Bacharach, CO2 10% θ.ν. ή O2 7.5% θ.ν. Παξαγσγή ιπκάησλ πγξψλ απνβιήησλ: Σελ. 6/21

7 1. Τα ιχκαηα ηεο κνλάδαο ζα νδεγνχληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ πνπ ιεηηνπξγεί ζε ρψξν φκνξα ηνπ νηθνπέδνπ γηα ρνλδξνεζράξσζε θαη νκνγελνπνίεζε κε ηα ιχκαηα ηνπ φκνξνπ μελνδνρείνπ Buca Resort. Ζ νκνγελνπνίεζε ζπληειείηαη ζε δεμακελή νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο φγθνπ 154 θ.κ. Σηελ ζπλέρεηα ζπγθεληξψλνληαη ζε δεμακελή ζηαζεξνπνίεζεο θαη εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο MBR πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε ππφγεην ρψξν εληφο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ PROXTEAA.E. 2. Βηνινγηθή Ηιχο: Ζ παξαγφκελε βηνινγηθή ηιχο είλαη 0,37 θ.κ. / εκέξα θαη θαη επέθηαζε 55,5 θ.κ. γηα φιεο ηηο εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ (5 κήλεο=150 εκέξεο). Ζ βηνινγηθή ηιχο παξακέλεη ζε δεμακελή απνζήθεπζεο γηα 4 ή 5 κήλεο. Α.5. Καηάηαξη δπαζηηπιόηηηαρ Τν έξγν θαηαηάζζεηαη ζηελ 6 ε Οκάδα «Τνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεηο θαη έξγα αζηηθήο αλάπηπμεο, θηηξηαθνχ ηνκέα, αζιεηηζκνχ θαη αλαςπρήο» α/α 2, Υπνθαηεγνξία Α2. Β. ΘΔΜΟΘΔΣΖΜΔΝΑ ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΚΑΘΩ ΚΑΗ ΣΩΝ ΔΤΑΗΘΖΣΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Ζ ζέζε ηνπ έξγνπ βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο παξαιηαθήο δψλεο ΠΟΔ3 ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ Σρεδίνπ (Γ.Π.Σ.) Μεζζήλεο (αξ. Απφθαζεο 2186/ ΦΔΚ 304). Οη ρξήζεηο γεο έρνπλ ζεζκνζεηεζεί θαη ε ζπγθεθξηκέλε δψλε έρεη επηηξεπφκελε ρξήζε ηνπξηζκνχ θαη ιεηηνπξγηψλ αλαςπρήο. Δπίζεο ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κειέηεο εληάζζεηαη ζηελ δψλε Β1-ππφ αλάπηπμε πεξηνρέοηνπ εηδηθνχ ρσξνηαμηθνχ γηα ηνλ ηνπξηζκφ (αξ. Απφθαζεο ΦΔΚ 1138/ ). Γ. ΟΡΗΑΚΔ ΣΗΜΔ ΔΚΠΟΜΠΩΝ ΡΤΠΩΝ ΣΖΝ ΑΣΜΟΦΑΗΡΑ, ΣΑ ΤΓΑΣΑ, ΣΟ ΔΓΑΦΟ, ΣΑΘΜΖ ΘΟΡΤΒΟΤ ΚΑΗ ΓΟΝΖΔΩΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 1. Σε φηη αθνξά ην ζφξπβν, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 1180/81. Ζ ζηάζκε ζνξχβνπ ηνπ γεπέδνπ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 50 dba. Δθφζνλ δηαπηζηψλεηαη ππέξβαζε ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα αλαγθαία κέηξα ερνπξνζηαζίαο. 2. Δληφο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηζρχεη ε παξάγξαθνο δ2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ απφ Π.Γ. (ΦΔΚ 61/Γ/1988), φπνπ ην φξην πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ 35 dba. 3. Οη νξηαθέο θαη θαηεπζπληήξηεο ηηκέο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο θαζνξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο θάησζη λνκνζεζίαο: Α.ΚΥΑ Ζ.Π /549/Δ.103/2011 Β. Κ.Υ.Α /2127/Δ103/2008 Γ. Κ.Υ.Α. Ζ.Π /1075/Δ103/2007 Γ. Κ.Υ.Α. Ζ.Π /1510/2005 Δ. Π.Γ. 1180/ Ζ δηάζεζε ησλ ιπκάησλ ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζπιιέγνληαη θαη νδεγνχληαη ζηελ κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηνπ PROXTEA A.E. πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηελ επηζπλαπηφκελε ηεο ΜΠΔ «Τερληθή κειέηε δηάζεζεο ιπκάησλ θαη βηνινγηθφο θαζαξηζκφο». Σηε κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ζα δηνρεηεχνληαη θαη ηα ιχκαηα ηνπ φκνξνπ μελνδνρείνπ ΒUCΑ RESORT ΑΔ (310 θιηλψλ) γηα επεμεξγαζία θαη ζηε Σελ. 7/21

8 ζπλέρεηα ηα αλαινγνχληα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ζα δηαηίζεληαη γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε εληφο ηνπ μελνδνρείνπ BUCA RESORT. Ζ κέγηζηε εκεξήζηα παξαγσγή ιπκάησλ ππνινγίδεηαη ζε m 3 (θαη απφ ηα δπν μελνδνρεία). Σπγθεθξηκέλα ην PROXTEA ΑΔ θαηά ηελ επνρηαθή ηνπ ιεηηνπξγία (Απξίιην - Οθηψβξην) παξάγεη πνζφηεηα ιπκάησλ m 3 /εκέξα θαη ην BUCA RESORT ΑΔ παξάγεη πνζφηεηα ίζε κε m 3 /εκέξα. Ζ κνλάδα επεμεξγαζίαο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα-δηεξγαζίεο: - Φνλδξνεζράξσζε κε δηαηνκή 25mm & 12mm - Γεμακελή ζπγθέληξσζεο - εξεκίαο, φγθνπ 154 m 3, φπνπ νκνγελνπνηνχληαη ηα ιχκαηα ησλ δχν μελνδνρείσλ. - Δθεδξηθή δεμακελή ζπγθέληξσζεο εξεκίαο, φγθνπ 154 m 3 (ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο πξψελ βηνινγηθνχ ηνπ BUCA RESORT- φκνξα ηνπ νηθνπέδνπ). - Γεπηεξνγελή εζραξηζκφ ζε ζχζηεκα αδξνχ εζραξηζκνχ, γηα ηελ κεραληθή αθαίξεζε ζσκαηηδίσλ κε δηάκεηξν έσο 0,3 mm. - Γεμακελή ζηαζεξνπνίεζεο. - Αληιία ηξνθνδνζίαο ιχκαηνο, κε ηελ νπνία δηνρεηεχνληαη ηα ιχκαηα, κε κέζν ξπζκφ 10m 3 /h ζην θχξην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ηχπνπ MBR (ππφγεηνο ρψξνο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ PROXTEA ΑΔ). - Γεμακελή επεμεξγαζίαο ιχκαηνο MBR, φγθνπ 48 m 3, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη δηαδηθαζία αεξηζκνχ -ληηξνπνίεζεο γηα ηελ βηνινγηθή απνηθνδφκεζε ηνπ νξγαληθνχ θνξηίνπ θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. Ο αεξηζκφο γίλεηαη κε ζχζηεκα ππνβξχρησλ δηαρπηψλ ππέξιεπηεο θπζαιιίδαο. Δληφο ηεο δεμακελήο ιακβάλεη ρψξα θαη απνληηξνπνίεζε, κε ηελ παχζε παξνρήο αέξα θαη δεκηνπξγία ζπλζεθψλ αλνμίαο. - Σχζηεκα κεκβξαλψλ ππεξδηήζεζεο, φπνπ θαηαθξαηνχληαη ηα ζσκαηίδηα κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε ή ίζε ησλ 0,02 mm, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ. - Γεμακελή ρισξίνπ θαη αληιία ηξνθνδνζίαο ρισξίνπ γηα αλάδξνκε πιχζε ησλ κεκβξαλψλ. - Γεμακελή αλάδξνκεο πιχζεο. - Γεμακελή θχιαμεο αλαθηεκέλνπ λεξνχ, φγθνπ 1000 lt. - Γεμακελή ζηαζεξνπνίεζεο - πάρπλζεο ηεο ιάζπεο, φγθνπ 60 m 3. - Γεμακελή ρισξίσζεο, φγθνπ 43,75 m 3, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη απνιχκαλζε κε πξνζζήθε NaOCI. Σχκθσλα κε ηελ κειέηε ζρεδηαζκνχ & εθαξκνγήο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, κεηά ηελ επεμεξγαζία ην αλαθηεζέλ λεξφ, πνπ ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο, ζα δηαηίζεηαη ζε ππεδάθην δίθηπν άξδεπζεο. Ζ πξνζθεξφκελε κέγηζηε παξνρή απφ ηελ κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ πξνο ην ππεδάθην πεδίν ζα είλαη ίζε κε 50,60 m 3 /εκέξα. Τν ππεδάθην πεδίν ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο PROXTEA ΑΔ ζα απνηειείηαη απφ 10 θιάδνπο δηάηξεησλ ζσιήλσλ PVC, δηακέηξνπ 10εθ, πνπ ζα δηαηξέρνπλ ζρεδφλ ην Σελ. 8/21

9 ζχλνιν ηνπ νηθνπέδνπ. Κάζε θιάδνο ζα έρεη βάλεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο δηάζεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ψζηε λα κελ ππάξρεη θνξεζκφο. Οη ζσιήλεο ζα έρνπλ θιίζε 0,3% πξνο ηα ηεξκαηηθά θξεάηηα θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ηάθξν πιάηνπο ππζκέλα 90 εθ. πνπ ζα δηαζηξσζεί κε ραιίθη. Οη ζσιελψζεηο ησλ θιάδσλ ζα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο ηνπιάρηζηνλ 2,75 κ. θαη ζα έρνπλ ζπλνιηθφ κήθνο 918,42 κ. Οη ζσιελψζεηο ζα απέρνπλ 3 κ. απφ νξηνγξακκέο θαη ζεκέιηα, 30 κ απφ πεγέο, αθηέο θνιχκβεζεο (ηνπνγξαθηθφ 104 κ), 15 κ. απφ ζσιελψζεηο πδξαγσγείνπ, ζχκθσλα κε ηελ Υγεηνλνκηθή Γηάηαμε. Τν βάζνο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, ζχκθσλα κε ηε γεσηερληθή κειέηε θαηά ηελ επνρή ηνπ Οθησβξίνπ, είλαη 2,5 κ. Σεκεηψλεηαη φηη απφ ηε κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηνπ PROXTEA, κε μερσξηζηή ζσιήλα θαη δηάηαμε ειεθηξνβάλαο, ηα αλαινγνχληα ιχκαηα ηνπ μελνδνρείνπ BUCA RESORT ζα δηνρεηεχνληαη ζην ππεδάθην πεδίν άξδεπζεο ηνπ BUCA RESORT. Ζ εηαηξεία, ζηελ πεξίπησζε φπνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ είλαη δπλαηή ε ρξήζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζην ρψξν ην μελνδνρείνπ γηα ππεδάθηα απεξηφξηζηε άξδεπζε, έρεη θαηαζθεπάζεη ζηεγαλή δεμακελή κε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο δπν εκεξψλ ησλ αλαθηεκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ έσο φηνπ κεηαθεξζνχλ κε βνζξνθφξν φρεκα ζηελ Μνλάδα Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ ηεο Καιακάηαο. 5. Όια ηα απφβιεηα πνπ παξάγεη ε κνλάδα θαη αλήθνπλ ζηνλ θαηάινγν ησλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (φπσο νξίδεηαη ζηελ ΚΥΑ Ζ.Π /2727/2003-ΦΔΚ 1909/2003, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη) λα ζπιιέγνληαη θαη λα δηαρσξίδνληαη ζηελ πεγή, ζε αμηνπνηήζηκα θαη κε θαη λα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε εηδηθνχο θάδνπο θαη ρψξνπο, ππφ θαηάιιειεο πγεηνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηεο Υπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ηνπ νηθείνπ Ο.Τ.Α. Γήκνπ Μεζζήλεο. Τα αμηνπνηήζηκα ζηεξεά απφβιεηα λα δίλνληαη γηα αλαθχθισζε ζε εηδηθά αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο. 6. Όια ηα επηθίλδπλα απφβιεηα (ΔΑ) ζα δηαρεηξίδνληαη κε αζθάιεηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Υ.Α /725/2006 θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Κ.Υ.Α. Ζ.Π /1159/2006 θαζψο θαη ηνπο φξνπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Κ.Υ.Α. 8668/2007 αλαθνξηθά κα ηνλ Δζληθφ Σρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΣΓΔΑ). Γ. ΟΡΟΗ, ΜΔΣΡΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΑΥΗΣΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΩΝ ΓΤΝΖΣΗΚΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΣΝΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ. Γ.1. Γενικέρ Ρςθμίζειρ 1. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ ήηνη ν Κχξηνο ηνπ έξγνπ σο θαη παο θαηά λφκν ππφρξενο θέξεη αθέξαηε ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, κέηξσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινληαη κε ηελ απφθαζε (ΑΔΠΟ). 2. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε νξηζκνχ αξκφδηνπ πξνζψπνπ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, κέηξσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεηαη κε ηελ απφθαζε (ΑΔΠΟ) θαη ε γλσζηνπνίεζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ ζηελ ππεξεζία καο. 3. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, πνπ αλαθέξεηαη ζην λνκηθφ ππφβαζξν ηεο παξνχζαο. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο δηαηάμεσλ ηεο Σελ. 9/21

10 θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, αλεμαξηήησο απφ ηελ χπαξμε ζρεηηθήο ξεηήο αλαθνξάο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ. 4. Οη επηβαιιφκελνη κε ηελ παξνχζα απφθαζε φξνη, εθηφο απφ ην θνξέα ηνπ έξγνπ αθνξνχλ: Τν θνξέα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ). Τηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. Όινπο φζνπο εθ ηεο ζέζεσο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο είλαη ππεχζπλνη γηα ην ζρεδηαζκφ, έγθξηζε, δεκνπξάηεζε, αλάζεζε, επίβιεςε, πηζηνπνίεζε, παξαιαβή θαη ινηπέο δηαδηθαζίεο, πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη Τνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 5. Ο θχξηνο ηνπ έξγνπ θέξεη αθέξαηε ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ έζησ θαη εάλ έλα κέξνο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ αλαηεζεί ζε ηξίην. 6. Οη θνξείο θαη εηαηξείεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο, νθείινπλ λα παξέρνπλ ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ζην θνξέα επίβιεςεο ζρεηηθά κε ηελ εθ κέξνπο ηνπο αληαπφθξηζε ζηηο ππνρξεψζεηο ηήξεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ. Γ.2 Όποι πος αθοπούν ηη λειηοςπγία ηος έπγος Γ.2.1. Γενικέρ δεζμεύζειρ 1. Ζ ειεθηξνδφηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο λα γίλεηαη απφ λφκηκα αδεηνδνηεκέλν θνξέα ή λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο. 2. Σε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ππνζηαζκφο ειεθηξνδφηεζεο λα εγθαηαζηαζεί εληφο θαηάιιειεο ιεθάλεο αζθαιείαο, ηεο νπνίαο ε ρσξεηηθφηεηα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηνλ φγθν ησλ πεξηερνκέλσλ ζηνλ κεηαζρεκαηηζηή δηειεθηξηθψλ ειαίσλ. απαγνξεχεηαη ε ρξήζε δηειεθηξηθψλ ειαίσλ, ηα νπνία πεξηέρνπλ πνιπρισξησκέλαδηθαηλχιηα (PCBs) θαη πνιπρισξησκέλαηξηθαηλχιηα (PCTs). 3. Τήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ ππξαζθάιεηαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ή ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο. Ζ κνλάδα λα εθνδηαζηεί κε Πηζηνπνηεηηθφ Ππξαζθάιεηαο απφ ηελ αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή Υπεξεζία. 4. Ο ρψξνο ηνπ γεπέδνπ ηεο κνλάδαο θαζψο θαη ν πεξηβάιινλ ρψξνο ζα δηαηεξνχληαη πάληα θαζαξνί, απαιιαγκέλε απφ άρξεζηα αληηθείκελα θαη απφβιεηα. Να ππάξρεη άκεζε ζπκκφξθσζε κε ηηο ηπρφλ ζρεηηθέο ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ Υπεξεζηψλ Πεξηβάιινληνο θαη Υγείαο. 5. Απαγφξεπζε ρξήζεο ησλ αθάιππησλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα πάζεο θχζεσο εξγαζίεο, νχηε γηα ηελ απνζήθεπζε πξψησλ πιψλ, πξντφλησλ θαη κεραλεκάησλ ρσξίο άδεηα. Οη ρψξνη απηνί λα δηαηεξνχληαη θαζαξνί θαη απαιιαγκέλνη απφ δηάζπαξηα πιηθά θαη απφβιεηα ζηεξεά ή πγξά. 6. Απαγφξεπζε θαχζεο πάζεο θχζεσο απνβιήησλ / πιηθψλ είηε ππαίζξηα, είηε ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο. 7. Απαγνξεχεηαη ην κπάδσκα νπνπδήπνηε πνηακνχ, ρεηκάξξνπ, ξέκαηνο ή πγξνβηφηνπνπ. 8. Να εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ξνή ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ ηεο πεξηνρήο (θαη εηδηθφηεξα ησλ νκβξίσλ) κε ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ηερληθψλ έξγσλ, ψζηε λα απνηξέπνληαη θαηλφκελα πιεκκπξψλ. Σελ. 10/21

11 9. Τν έξγν λα δηαζέηεη ηηο θαη ειάρηζηνλ απαηηνχκελεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηηο θείκελεο λνκνζεζίαο. 10. Δθάζηε εθ ησλ δεμακελψλ πγξψλ θαπζίκσλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ λα είλαη εγθαηεζηεκέλε εληφο θαηάιιειεο ιεθάλεο αζθαιείαο, ψζηε ζε πεξίπησζε ζηαδηαθήο δηαξξνήο ή νιηθήο δηάξξεμεο ησλ ηνηρσκάησλ ηεο δεμακελήο ηα πεξηερφκελα θαχζηκα λα ζπγθξαηεζνχλ εληφο ηεο ιεθάλεο αζθαιείαο θαη λα κελ δηαθχγνπλ. Ο ελεξγφο φγθνο έθαζηεο ιεθάλεο αζθαιείαο λα είλαη ίζνο κε ηνλ φγθν ηεο αληίζηνηρεο δεμακελήο θαπζίκνπ. 11. Απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε εξγαζία ζπληήξεζεο νρεκάησλ εληφο ηνπ γεπέδνπ ηεο κνλάδαο ρσξίο ηελ θαηάιιειε αδεηνδφηεζε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 12. Απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ηπρφλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ ζε ζεκεία ηνπ πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ, ζε ζάιαζζα ε ζε παξάθηηα δψλε θαη ζηνπο ρψξνπο αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ ησλ παξαθείκελσλ πεξηνρψλ. Γ.2.2. Κανόνερ ςγιεινήρ και αζθάλειαρ. 1. Πηζηή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη ησλ Υγεηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ γηα ηελ ελ ιφγσ κνλάδα. 2. Σσζηή ιεηηνπξγία, ηαθηηθή ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφο φισλ ησλ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ιέβεηεο θ.ι.π) ηεο κνλάδαο. 3. Δθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ ζηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο. Γ.2.3. Μέηπα πεπιοπιζμού θοπύβος 1. Να ηεξείηαη ην επηηξεπφκελν φξην ζνξχβνπ φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Γ ηεο παξνχζαο απφθαζεο 2. Όιεο νη ζνξπβψδεηο εγθαηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο (εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, αληιηνζηάζηα, εμαεξηζηήξεο θ.ι.π.) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν Ε2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ απφ Π.Γ/ηνο (ΦΔΚ 61/Γ), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, λα είλαη ερεηηθά κνλσκέλεο θαη ηνπνζεηεκέλεο ζε ηθαλή απφζηαζε απφ ηνπο ρψξνπο αλάπαπζεο ησλ θηινμελνπκέλσλ ψζηε ε ζηάζκε ζνξχβνπ κέζα ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο (κε αλνηρηέο πφξηεο θαη παξάζπξα) λα κελ μεπεξλά ηα 35 dba. Τν αλψηαην επηηξεπφκελν φξην ηεο ζηάζκεο ζνξχβνπ πνπ εθπέκπεηαη ζην πεξηβάιινλ απφ ηηο Τνπξηζηηθέο Δγθαηαζηάζεηο κεηξνχκελν ζηα φξηα ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ έξγνπ είλαη ηα 50 dba. 3. Δθφζνλ δηαπηζησζεί ππέξβαζε ηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ ζνξχβνπ, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ επηπιένλ κέηξα ερνπξνζηαζίαο. 4. Σε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί νρήκαηα πάζεο θχζεσο ζε αλνηρηνχο ρψξνπο εληφο ηεο επηρείξεζεο, πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή εθπνκπψλ ζνξχβνπ ηφζν απφ ηερληθήο πιεπξάο (π.ρ. λα ζπληεξνχληαη επαξθψο θ.ι.π.) φζν θαη απφ πιεπξάο ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ. 5. Σηε πεξίπησζε φπνπ θάπνηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο εθπέκπνπλ ζφξπβν πνπ ππεξβαίλεη ην επηηξεπφκελν φξην ηφηε απηέο απαγνξεχνληαη λα δηεμάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ θνηλήο εζπρίαο. Σελ. 11/21

12 6. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζνξπβσδψλ ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ λα ηεξνχληαη νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο απφ επαίζζεηεο ρξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Κ.Υ.Α 7034/1298/20000 (ΦΔΚ368/Β), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 7. Τα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο γηα ηελ ζπληήξεζε θπηψλ θαη πξαζίλνπ, λα θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE, φπνπ λα αλαγξάθεηαη ε εγγπεκέλε ζηάζκε ερεηηθήο ηζρχνο φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο ππ αξηζκ /2028/2003 (ΦΔΚ1418/Β) θαη 9272/471/2007 (ΦΔΚ 286/Β) θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο, φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ. Γ.2.4. Όποι για ηη μείυζη ηηρ αημοζθαιπικήρ πύπανζηρ. 1. Να ηεξνχληαη ηα φξηα θαη νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην κέξνο Γ ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη αθνξά ηελ εθπνκπή αέξησλ ξχπσλ. 2. Να ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο έθιπζεο δπζάξεζησλ νζκψλ. 3. Ο ηπρφλ ρξεζηκνπνηνχκελνο εμνπιηζκφο ςχμεσο/θιηκαηηζκνχ, ζε πεξίπησζε πνπ πεξηέρεη ειεγρφκελεο νπζίεο κε θνξηίν ςπθηηθνχ ξεπζηνχ άλσ ησλ ηξηψλ θηιψλ, λα ειέγρεηαη ζχκθσλα κε ηελ Κ.Υ.Α /1829/Δ103/2007 θαη ηελ Κ.Υ.Α. Ζ.Π.18694/658/Δ103/12 φπσο ηζρχνπλ θαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ. 4. Όζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ: Να γίλεηαη φπνηε απηφ απαηηείηαη απνκάθξπλζε ησλ ζηεξεψλ, ησλ ιηπψλ θαη ησλ επηπιεφλησλ αθξψλ απφ ηηο ζεπηηθέο δεμακελέο γηα λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία δπζνζκηψλ θαη άιισλ πξνβιεκάησλ. Ζ παξαγφκελε ιάζπε θαη ηα ιίπε λα ειέγρνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη λα γίλεηαη έγθαηξε θαη ηαθηηθή απνθνκηδή ηνπο. Να γίλεηαη ηαθηηθφο θαζαξηζκφο ησλ ηνηρσκάησλ ησλ δεμακελψλ θαη ησλ θξεαηίσλ. Τα βηνινγηθά θίιηξα πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο πξέπεη λα είλαη πιήξσο θιεηζηά θαη ζπλδεδεκέλα κε ζχζηεκα απφζκεζεο. Να ππάξρεη πξφβιεςε θαη θαηάιιειεο εθεδξείεο ζηνλ εμνπιηζκφ ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ελαιιαθηηθή επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ. 5. Όια ηα ζηάδηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ λα βξίζθνληαη κέζα ζε θηίξηα κε εμαεξηζκφ θαη απφζκεζε. 6. Ζ απνθπγή ησλ εθπνκπψλ νζκψλ πξνιακβάλεηαη κε ηελ θαιή ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Σπγθεθξηκέλα: Σπλερέο πιχζηκν ησλ ζέζεσλ ζπγθέληξσζεο αθαζαξζηψλ θαη γεληθά δηαηήξεζε θαζαξνχ ηνπ ρψξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. Μείσζε ζην ειάρηζην ηεο πηζαλφηεηαο αζηνρίαο ηνπ εμνπιηζκνχ κε ζπλεπή ζπληήξεζε απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Δπαξθήο ζπληήξεζε θαη ειέγρνπ ηνπ δηθηχνπ πξνζαγσγήο αθαζάξησλ θαη ηνπ θξεαηίνπ εηζφδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. 7. Να ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο έθιπζεο ζθφλεο. Γ.2.5. Όποι για ηη διασείπιζη ηυν λςμάηυν και ηυν ςγπών αποβλήηυν. 1. Να νξηζζεί ππεχζπλνο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο ππεδάθηαο άξδεπζεο. 2. Τα πγξά απφβιεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζπιιέγνληαη θαη νδεγνχληαη ζηε κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηνπ PROXTEA A.E. Σελ. 12/21

13 3. Δπεηδή ηα επεμεξγαζκέλα πγξά απφβιεηα ηεο κνλάδαο ζα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη γηα απεξηφξηζηε ππέδαθηα άξδεπζε εληφο ηνπ νηθνπέδνπ ηεο, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ε Κ.Υ.Α /2011 (ΦΔΚ 254/Β), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 4. Να γίλεηαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα εθξνήο ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ. Να γίλνληαη ηαθηηθνί έιεγρνη καθξνζθνπηθήο θχζεο (νπηηθά, έιεγρνο νζκψλ, ιεηηνπξγίαο ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ξνήο ιπκάησλ, ζηάζκεο δεμακελψλ, θαηάζηαζεο ζράξαο θ.ι.π.) θαη εηήζηνπο ειέγρνπο ζπληήξεζεο. 5. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ, λα ππάξρεη θξεάηην δεηγκαηνιεςίαο ζηελ έμνδν ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο. 6. Απαγνξεχεηαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ ππνγείνπ πδξνθνξέα απεπζείαο κέζσ γεσηξήζεσλ, ή πεγαδηψλ. 7. Ζ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ λα δηαζέηεη εθεδξηθφ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη δεμακελέο θαηάιιεινπ φγθνπ γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ηεο κνλάδαο γηα κηα εκέξα ηνπιάρηζηνλ θαη λα εμαζθαιίδεη κέρξη ηελ επηζθεπή ηεο, ηε κεηαθνξά ηνπο κε βπηηνθφξν ζε λνκίκσο πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο πεξηνρήο. 8. Τα ζηεξεά, ε άκκνο θαη ηα ιίπε πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ λα απνκαθξχλνληαη θαηαιιήισο απφ ηνλ Γήκν είηε απφ αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία ζπιινγήο απνβιήησλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Κ.Υ.Α /2727/2003 (ΦΔΚ 1909/Β) θαη ζηνλ Νφκν 4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 9. Ζ παξαγφκελε ηιχο απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ πγξψλ απνβιήησλ, εθφζνλ δελ ππφθεηηαη ζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία εληφο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζεί θαηάιιεια, λα απνκαθξχλεηαη απφ αδεηνδνηεκέλν ζπιιέθηε ή λφκηκν βπηηνθφξν θαη λα δηαηίζεηαη ζε αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Κ.Υ.Α /2727/2003 (ΦΔΚ 1909/Β) θαη ζην Νφκν 4042/2012 (ΦΔΚ24/Α) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 10. Να πξνβιεθζεί ν άξηηνο ηερληθφο ζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ε νκαιή είζνδνο ησλ ιπκάησλ ζην θξεάηην άθημεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Να εμαζθαιηζηεί ε ζηεγαλφηεηα ησλ θεληξηθψλ απνρεηεπηηθψλ αγσγψλ θαη αληιηνζηαζίσλ ηεο πεξηνρήο, κε ρξήζε αλζεθηηθψλ πιηθψλ δηάβξσζεο. Ζ ηαρχηεηα ησλ ιπκάησλ ζηνπο θεληξηθνχο αγσγνχο δελ ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδεη ηελ ειάρηζηε ηηκή απηνθαζαξηζκνχ ησλ αγσγψλ, ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα απνθεπρζεί ε ζηξνβηιψδεο ξνή. 11. Δάλ ν Φνξέαο Παξνρήο, δηαπηζηψζεη απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνηεί θίλδπλν δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ ή/θαη ζηε δεκφζηα πγεία, λα ην γλσζηνπνηεί ακέζσο ζηελ ππεξεζία καο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί απφ θνηλνχ ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ αξκφδηα Γ/λζε Υγείαο ηεο Πεξηθέξεηαο ην είδνο, ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ αλαγθαίσλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ. 12. Ο Φνξέαο Παξνρήο ππνρξενχληαη λα ιακβάλεη ηα αλαγθαία πξνιεπηηθά κέηξα θαη κέηξα απνθαηάζηαζεο ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο. 13. Ο Φνξέαο ηεο κνλάδαο ππνρξενχηαη λα αλαξηήζεη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, πνπ γίλεηαη ρξήζε αλαθηεκέλνπ λεξνχ, θαηάιιειε ζήκαλζε πνπ λα δειψλεη φηη πξφθεηηαη γηα αλαθπθιψκελν λεξφ θαη κε πφζηκν. 14. Να ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ γλσκνδφηεζε ηεο Γ/λζεο Υδάησλ (ζρεηηθφ 30). Σελ. 13/21

14 Γ.3.5. Όποι για ηη διασείπιζη ηυν ζηεπεών αποβλήηυν. 1. Σχκθσλα κε ην άξζξν 29 ηνπ Ν. 4042/12, απαγνξεχεηαη ε εγθαηάιεηςε, ε απφξξηςε θαη ε αλεμέιεγθηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζε ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο ρψξνπο θαη δεη ζε δαζηθέο εθηάζεηο θαζψο θαη ζηελ ζάιαζζα. Τνλίδεηαη φηη ε απφξξηςε νπνηνλδήπνηε πιηθψλ /νπζηψλ ζηε ζάιαζζα απαγνξεχεηαη, πιελ εμαηξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ θαηφπηλ ζρεηηθήο αδεηνδφηεζεο. Καηά πξνηεξαηφηεηα ηζρχεη ε αθφινπζε ηεξάξρεζε φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ: Α. Πξφιεςε, Β. Πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, Γ. Αλαθχθισζε, Γ. Άιινπ είδνπο αλάθηεζε (π.ρ. αλάθηεζε ελέξγεηαο), θαη Δ. Γηάζεζε. 2. Τα αζηηθά απνξξίκκαηα πνπ παξάγνληαη ζηελ κνλάδα λα ζπιιέγνληαη απφ ηα ζπλεξγεία θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ θαη λα δηαηίζεληαη ζε εγθεθξηκέλν ρψξν δηάζεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. 3. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην εθάζηνηε εγθεθξηκέλν Πεξηθεξεηαθφ Σρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ. 4. Ζ δηαρείξηζε ησλ κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4042/2012, ηεο Κ.Υ.Α /2727/2003 θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δηαρείξηζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ΚΥΑ /1997. Όια ηα κε επηθίλδπλα απφβιεηα, πνπ απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά, λα παξαδίδνληαη ζε θνξέα πνπ δηαζέηεη αλάινγε άδεηα. 5. Ζ πξνζσξηλή θχιαμε ησλ απνξξηκκάησλ ηεο κνλάδαο λα γίλεηαη θαηά ηξφπν πγεηνλνκηθά απνδεθηφ θαη νη θάδνη ησλ απνξξηκκάησλ λα είλαη επαξθείο θαη λα δηαηεξνχληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε κε ηαθηηθφ πιχζηκν θαη απνιχκαλζε. 6. Τα πιηθά ξππαζκέλα απφ επηθίλδπλα απφβιεηα λα ζπιιέγνληαη ζε εηδηθνχο θάδνπο (ρσξηζηά) θαη λα δηαηίζεληαη ζε αλάινγεο αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο. 7. Ζ δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ θαη απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2939/2001. Να ιεθζεί εηδηθή κέξηκλα ψζηε ηα απφβιεηα λα ζπιιέγνληαη θαη λα δηαρσξίδνληαη ζηελ πεγή θαη λα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθνί θάδνη αλαθχθισζεο γηα απηφ. 8. Να ιακβάλνληαη, θαηά ην δπλαηφλ κέηξα κείσζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηεο κνλάδαο φπσο : -Φξεζηκνπνίεζε πιηθψλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. -Φξεζηκνπνίεζε κεγάισλ ή επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ ζπζθεπαζηψλ. -Σπιινγή πιηθψλ (γπαιί, αινπκίλην θαη ραξηί) θαη δηάζεζε γηα αλαθχθισζε ζε θέληξα αλαθχθισζεο -Φξεζηκνπνίεζε πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αλαθχθισζε, θαζψο θαη πξντφλησλ πνπ είλαη αλαθπθιψζηκα. 9. Ο ρψξνο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ ησλ καγεηξείσλ λα δηακνξθσζεί κε ηε θαηαζθεπή ςπγεηνζαιάκνπ αλάινγεο ρσξεηηθφηεηαο. 10. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε θάζε κνξθήο θαχζε πιηθψλ θαη απνξξηκκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 11. Να ηνπνζεηεζνχλ εληφο ηνπ γεπέδνπ ηεο κνλάδαο θάδνη αλαθχθισζεο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. 12. Τα ππφινηπα ξεχκαηα απνβιήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε (ιηπαληηθά έιαηα, ζπζζσξεπηέο, ειεθηξηθέο ζηήιεο, απφβιεηα. ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιακπηήξσλ, ειαζηηθά, ΟΤΚΕ) λα ζπιιέγνληαη θαη λα παξαδίδνληαη ζε αδεηνδνηεκέλνπο ζπιιέθηεο ή ζε εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ην Ν. 2939/2001 (ΦΔΚ 179/Α). Σελ. 14/21

15 13. Τα επηθίλδπλα απφβιεηα, λα ζπιιέγνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη ρσξηζηά ζε εηδηθνχο ρψξνπο θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα θαη λα παξαδίδνληαη ζε εηαηξείεο κε ζρεηηθή άδεηα. 14. Να ηεξείηαη ρξνλνινγηθφ αξρείν κε ηηο πνζφηεηεο ησλ απνβιήησλ, ηε θχζε, ηεο πξνέιεπζε, ηνλ πξννξηζκφ, ηε ζπρλφηεηα ζπιινγήο θαη ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ηνπο. 15. Ζ επεμεξγαζία ηεο ιάζπεο λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε ε επεμεξγαζκέλε ιάζπε λα είλαη πιήξσο ζηαζεξνπνηεκέλε, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζεί θαηάιιεια. 16. Ζ ηιχο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο κνλάδαο ζα δηαηίζεηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο: Δίηε γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε ζηε γεσξγία ή ηε δαζνπνλία (ΚΥΑ 80568/4225/1991 ΦΔΚ 641/Β), Δίηε ζε αδεηνδνηεκέλε εγθαηάζηαζε παξαγσγήο εδαθνβειηησνηηθνχ, Δίηε ζε λνκίκσο ιεηηνπξγνχληα ρψξν δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (εθφζνλ έρεη κέγηζηε πγξαζία 40%), κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ΦΟΓΣΑ. Δίηε ζε άιιε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ηιχνο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Γ.3.7. Διδικέρ Γεζμεύζειρ 1. Ζ κνλάδα ζα δηαρεηξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηεξεά κε επηθίλδπλα απφβιεηα (εθηφο ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ). 2. Σηε κνλάδα ζα γίλεηαη δηαρείξηζε (πξνζσξηλή απνζήθεπζε ή θαη επεμεξγαζία ) κφλν ησλ κε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 3. Οη εηζεξρφκελεο πξψηεο χιεο, πνπ απνηεινχλ νξγαληθά απφβιεηα κε κηθξνβηαθφ θνξηίν, ζα πξέπεη λα αλακεηγλχνληαη εληφο ην πνιχ ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο. 4. Γηα νπνηνδήπνηε έξγν ζηελ δψλε αηγηαινχ παξαιίαο αθνινπζνχληαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ Ν. 2971/2001 (ΦΔΚ 285/Α) γηα «παξαρψξεζε απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο», ή «παξαρψξεζε αηγηαινχ, παξαιίαο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ», φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 5. Να δηαζθαιίδεηαη ε θαζαξηφηεηα ηεο αθηήο. 6. Να εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηελ παξαιία έκπξνζζελ ηνπ έξγνπ. 7. Ζ ιεηηνπξγία ησλ θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ θαη ε δηάζεζε ηνπ λεξνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ην άδεηαζκα ηνπο, λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ππ αξηζκ. Γ1/443/1973 (ΦΔΚ 87/Β) Υ.Α. φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε. 8. Τν λεξφ πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην άδεηαζκα ησλ θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ ή ησλ πδξνςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δχλαηαη λα δηαηίζεηαη γηα άξδεπζε ησλ θπηψλ ηεο κνλάδαο, εθφζνλ δελ είλαη ζαιαζζηλφ θαη νη ζπγθεληξψζεηο ειεχζεξνπ ρισξίνπ είλαη ρακειέο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ΚΥΑ /2011 (ΦΔΚ 354/Β). 9. Να γίλεηαη ζπιινγή ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ βξψζηκσλ ειαίσλ θαη λα δηαηίζεηαη ζε αδεηνδνηεκέλεο επηρεηξήζεηο κε ζθνπφ ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηνπο. 10. Τα πγξά απφβιεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξνπο παξαζθεπήο ηξνθίκσλ λα δηέξρνληαη απφ θξεάηηα ιηπνζπιινγήο πξηλ ηε ηειηθή δηαρείξηζή ηνπο καδί κε ηα αζηηθά πγξά απφβιεηα. 11. Να ηνπνζεηεζνχλ θίιηξα ζπγθξάηεζεο νζκψλ ζηηο θακηλάδεο απαεξίσλ. 12. Να εθαξκφδνληαη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ πνπ λα νδεγνχλ ζηε κείσζε θαηά ην δπλαηφλ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πνζνηήησλ χδαηνο θαηά ηελ άξδεπζε κε εθαξκνγή θαηάιιεισλ κέηξσλ φπσο: Σελ. 15/21

16 Πξαγκαηνπνίεζε άξδεπζεο κε ζηαιαθηνθφξνπο ζσιήλεο. Οξζνινγηθφο πξνγξακκαηηζκφο αξδεχζεσλ (αξγά ην απφγεπκα ή ηε λχρηα) ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη απψιεηεο. Αμηνπνίεζε δηθηχνπ νκβξίσλ πδάησλ θαη αλαθχθισζε λεξνχ ησλ ειεπζέξσλ πδάηηλσλ επηθαλεηψλ γηα άξδεπζε, φπνπ απηφ είλαη ηερληθά δπλαηφ. 13. Να πξνκεζεπηνχλ θπηά πξνζαξκνζκέλα ζην ειιεληθφ ηνπίν. 14. Ζ ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ λα πεξηνξηζηεί ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο. 15. Να ηεξεζνχλ νη ηπρφλ πξφζζεηνη φξνη πνπ επηβιήζεθαλ κε ηηο εγθξίζεηο ησλ ζπλαξκφδησλ θνξέσλ (Γ/λζε Υδάησλ, Αξραηνινγίεο θ.ι.π.). 16. Να ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (π.ρ. ηνπνζέηεζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ ή θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ, ρξήζε θαηά πξνηίκεζε ιακπηήξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θιπ.) 17. Σε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ ειηαθνί ζπιιέθηεο απηνί λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιειε ζέζε, ψζηε λα πξνθαινχλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή νπηηθή ξχπαλζεο. 18. Ζ παξνχζα απφθαζε δελ απαιιάζζεη ηελ επηρείξεζε απφ ηελ ππνρξέσζε εθνδηαζκνχ ηεο κε άιιεο άδεηεο πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 19. Ζ παξνχζα απφθαζε δελ ελέρεη ζέζε λνκηκνπνίεζεο ηπρφλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ηεο κνλάδαο γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ. 20. Οη πξνδηαγξαθέο, ε εγθαηάζηαζε, ε ξχζκηζε, ε ιεηηνπξγία - δηαρείξηζε θαη ε ζπληήξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πγξαεξίνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ Τερληθφ Καλνληζκφ Δγθαηαζηάζεσλ Υγξαεξίνπ ζηα θηίξηα (πιελ βηνκεραληψλ-βηνηερληψλ) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ΚΥΑ 31856/03 (ΦΔΚ 1257 Β /3-9-03). 21. Να ειέγρεηαη ηαθηηθά ε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Υ.Α. Φ.50/503/168/11 ζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ νξίδεη ε Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/ Ζ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ αλειθπζηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηεο δηαηάμεηο ηεο ΚΥΑ Φ.Α/9.2/OIK.28425/1245/08 (ΦΔΚ 2604 Β/ Γηνξζ. Σθαικ. ζην ΦΔΚ 424 Β/ ). Σχκθσλα κε ην άξζξν 15 παξ. 5 απηήο, γηα ιφγνπο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα αλειθπζηήξεο εγθαηεζηεκέλνπο πξηλ ηελ 30/06/2009, δχλαηαη πξναηξεηηθά λα γίλεη αληηζηάζκηζε ηεο αέξγνπ ηζρχνο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. Ζ δηάηαμε απηή θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή γηα αλειθπζηήξεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ κεηά ηελ 01/07/ Να εθαξκφδνληαη ηα κέηξα πνπ πεξηιακβάλεη ε εγθεθξηκέλε κειέηε ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ηνπ θηηξίνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ζπληεξείηαη ζηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο ρξνληθά δηαζηήκαηα. Τν πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθάιεηαο λα δηαηεξείηαη πάληα ελ ηζρχ. Γ.4. Αποκαηάζηαζη, μεπική η ζηαδιακή ή οπιζηική παύζη λειηοςπγίαρ ηος έπγος. Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ηνπ γεπέδνπ ηεο κνλάδαο κεηά ηε παχζε ιεηηνπξγίαο ηεο είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ απνθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 1. Απνκάθξπλζε φισλ ησλ απνβιήησλ απφ ηε κνλάδα. Σελ. 16/21

17 2. Να εθθελσζνχλ φιεο νη δεμακελέο ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη λα κεηαθεξζνχλ ζε λφκηκα αδεηνδνηεκέλε ΔΔΛ. 3. Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο λα αμηνπνηεζεί θαηά ην δπλαηφλ ελ φισ ή ελ κέξεη, αλαθπθινχκελνο θαη ζε θάζε πεξίπησζε δηαηηζέκελνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Γ.5. Έκηακηα πεπιζηαηικά πύπανζηρ ή ςποβάθμιζηρ ηος πεπιβάλλονηορ. 1. Γεληθά ζε πεξίπησζε βιάβεο, αζηνρίαο ή εθδήισζεο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ, ν ππεχζπλνο ηεο κνλάδαο (θαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ Π.Γ. 148/2009, φπσο ηζρχεη, ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή επζχλε φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε πεξηβαιινληηθήο δεκηάο) ππνρξενχληαη: Να ελεκεξψζεη ηελ ππεξεζία καο θαζψο θαη ηηο ππφινηπεο αξκφδηεο ππεξεζίεο (νηθεία ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, Τκήκα Πεξηβάιινληνο & Υδξννηθνλνκίαο Π.Δ. Μεζζελίαο, Τκήκα Πεξηβάιινληνο Υγηεηλήο & Υγεηνλνκηθνχ Διέγρνπ Π.Δ Μεζζελίαο, θ.ι.π.) Να δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπ κφιηο απηφ θαηαζηεί εθηθηφ. Να ιεθζνχλ ακέζσο ηα θαηάιιεια επαλνξζσηηθά κέηξα. Να ιεθζνχλ ακέζσο ηα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. 2. Δάλ απφ ηνπο ειέγρνπο ηεο πνηφηεηαο ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ δηαπηζησζεί χπαξμε πγεηνλνκηθνχ θηλδχλνπ, ν θνξέαο νθείιεη λα εμαιείςεη ηα ζρεηηθά αίηηα θαη λα ελεκεξψζεη φπνηα ππεξεζία θξίλεηαη αξκφδηα. Γ.6. Ππόγπαμμα Παπακολούθηζηρ και εκθέζειρ. 1. Ο θνξέαο ζα πξέπεη λα ηεξεί κεηξψν, ζην νπνίν λα ζεκεηψλνληαη νη πνζφηεηεο, νη θαηεγνξίεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά, ε πξνέιεπζε, θαη φπνπ ρξεηάδεηαη ν πξννξηζκφο, ε ζπρλφηεηα ζπιινγήο, ην κέζν κεηαθνξάο θαη νη εξγαζίεο επεμεξγαζίαο / αμηνπνίεζεο / δηάζεζεο ησλ επηθίλδπλσλ θαη κε απνβιήησλ πνπ παξάγεη θαη δηαρεηξίδεηαη ε κνλάδα. Τν κεηξψν ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη επί ηνπιάρηζηνλ ηξία έηε γηα ηα ΔΑ θαη δπν έηε γηα ηα κε ΔΑ. 2. Γηα ηελ παξάδνζε απνβιήησλ ζε ηξίηνπο, λα ππάξρνπλ ζρεηηθά παξαζηαηηθά. 3. Να ηεξείηαη εκεξνιφγην κε εκεξνκελίεο θαζαξηζκνχ κεκβξαλψλ, ζπληήξεζε ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ. 4. Να ηεξείηαη εκεξνιφγην κε ηνπο ζπζηεκαηηθνχο ειέγρνπο πνηφηεηαο ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαζψο θαη ησλ κεηξνχκελσλ απνηειεζκάησλ. Γ.7. Λοιποί όποι Θα πξέπεη λα ηεξνχληαη φια φζα αλαθέξνληαη ζηελ ΜΠΔ πνπ θαηαηέζεθε ζηελ ππεξεζία καο. Σελ. 17/21

18 Δ. ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΗΥΤΟ ΣΖ Α.Δ.Π.Ο. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΝΔΩΖ /ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ. Οη αλσηέξσ αλαθεξφκελνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηζρχνπλ γηα δέθα (10) ρξφληα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφθαζεο, εθφζνλ δελ επέξρεηαη κεηαβνιή ησλ δεδνκέλσλ βάζεη ησλ νπνίσλ εθδφζεθε. Ζ παξνχζα ηζρχεη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη: α) ζα ηεξνχληαη επαθξηβψο νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί απηήο, β)ζα ηεξείηαη επαθξηβψο ην πεξηερφκελν ηεο εγθξηζείζαο Μ.Π.Δ. φπνπ απηή δελ αληηβαίλεη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο γ)δελ έρνπλ ηπρφλ επηθπιάμεηο νη ζπλαξκφδηνη θνξείο θαη δ) ζα ηεξνχληαη φζα πξνβιέπνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ππξαζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο. Δάλ αιιάμνπλ ηα δεδνκέλα ή απνδεηρζεί θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο φηη δελ πξνζηαηεχεηαη επαξθψο ην πεξηβάιινλ, παχεη λα ηζρχεη ε απφθαζε απηή θαη ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν λέα ΜΠΔ. Γπν κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη εθφζνλ ν θνξέαο ηνπ έξγνπ επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηνπ, νθείιεη λα επαλέιζεη κε αίηεζε ηνπ πξνο ηελ αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αλαλέσζε ηεο παξνχζαο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθή λνκνζεζίαο. Αιιαγή βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ ΜΠΔ κε ηνπο φξνπο θαη ηνπο πξνζδηνξηζκνχο ηεο παξνχζεο, είλαη επηηξεπηή κφλν εθφζνλ δελ επέξρνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη κφλν χζηεξα απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο αξκφδηαο γηα ηε πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ππεξεζίαο. Σε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Σηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δεκηνπξγνχληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή παξαηεξεζνχλ επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί απφ ηελ παξνχζα απφθαζε θαη ηελ εγθεθξηκέλε Μ.Π.Δ. επηβάιινληαη πξφζζεηνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ή κεηαβάιινληαη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθή λνκνζεζίαο (παξ.9άξζξν 2 ηνπ λ. 4014/11). Ζ κε ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Απφθαζεο ή ε θαζ' ππέξβαζε απηψλ πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζπλεπάγνληαη πέξαλ ησλ θπξψζεσλ απφ άιιεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηελ επηβνιή ζηνπο ππεπζχλνπο ησλ πξνβιεπνκέλσλ δηνηθεηηθψλ θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1650/1986 θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ κε ην λ. 4014/2011 θαζψο θαη απφ ην Π.Γ. 148/2009. Οη πξνυπνζέζεηο αλαλέσζεο / ηξνπνπνίεζεο ηεο Α.Δ.Π.Ο. αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 5 θαη 6 αληίζηνηρα ηνπ Νφκνπ 4014/2011. Δπηπιένλ αλαθέξεηαη φηη: Ζ ΑΔΠΟ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη πξνζσξηλά θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, κέρξη ηελ έθδνζε λέαο αλαλεσκέλεο ή ηξνπνπνηεκέλεο απφθαζε, εθφζνλ φκσο ν ππφρξεσο θνξέαο αηηεζεί εγθαίξσο ηελ αλαλέσζε ή ηξνπνπνίεζή ηεο ηνπιάρηζηνλ δπν κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο, ππνβάιινληαο πξνο ηνχην ηα εθάζηνηε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά. Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ, βειηίσζε, επέθηαζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ έξγνπή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηφ/ή πεξηγξάθεηαη ζηελ ΜΠΔ θαη πινπνηείηαη κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηεο ΑΔΠΟ απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Νφκνπ 4014/2011 θαζψο θαη ε γλσκνδφηεζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ. Σε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο πεξηβαιινληηθέο επηζεσξήζεηο δηαπηζησζνχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ Σελ. 18/21

19 πεξηβάιινληνο ή αλ παξαηεξεζνχλ επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, πνπ δελ είραλ πξνβιεθζεί απφ ηελ ΜΠΔ θαη ηελ ΑΔΠΟ, επηβάιινληαη πξφζζεηνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ή ηξνπνπνηνχληαη νη φξνη ηεο ΑΔΠΟ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 2 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 6 ηνπ Νφκνπ 4014/2011, κε εμαηξνπκέλσλ θαη ηπρψλ αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ ή ηειψλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Νφκνπ 4014/2011. Σ. ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1. Ζ ΑΔΠΟ δελ θαιχπηεη ζέκαηα αζθαιείαο έλαληη αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο ή αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ, νχηε απαιιάζζεη ηνλ ππφρξεν θνξέα απφ ηελ ππνρξέσζε εθνδηαζκνχ ηνπ κε άιιεο άδεηεο, πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθδίδεηαη ρσξίο λα εμεηαζηνχλ νη ηίηινη ηδηνθηεζίαο ηνπ ρψξνπ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο θαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ηνπ γεπέδνπ θαη δελ ζπλεπάγεηαη λνκηκνπνίεζε νπνηνλδήπνηε απζαηξέησλ πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ. Τα αλσηέξσ ζηνηρεία εμεηάζηεθαλ θαη παξαηίζεληαη ζηελ ΜΠΔ, κε επζχλε ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 2. Ζ ΑΔΠΟ ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε φηη δελ αληίθεηηαη ζε πνιενδνκηθέο θαη άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ηπρφλ θαηηζρχνπλ απηήο. 3. Άξζε ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο ΑΔΠΟ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη εάλ θαηά ηε θαηαζθεπή ή ηε ιεηηνπξγία ηεο δξαζηεξηφηεηαο πξνθχςεη φηη δελ πξνζηαηεχεηαη επαξθψο ην πεξηβάιινλ. Ζ κε ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ή θαη ηελ πξνζσξηλή ή νξηζηηθή δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 4. Ζ παξνχζα ΑΔΠΟ επέρεη ζέζε: α) άδεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ ζε απεξηφξηζηε άξδεπζε, β) άδεηα ελαιιαθηηθνχ απνδέθηε ησλ αλαθηεκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ ζε ζηεγαλή δεμακελή ζην ελδερφκελν λα κελ είλαη εθηθηή ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο γηα άξδεπζε. Ε. ΔΛΔΓΥΟ ΣΖΡΖΖ ΣΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΖ ΑΔΠΟ. 1. Ζ ΑΔΠΟ, ε ζρεηηθή ζεσξεκέλε ΜΠΔ θαη ν θάθεινο πνπ ηε ζπλνδεχεη, πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζην ρψξν ηνπ εμεηαδφκελνπ έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο θαη λα επηδεηθλχνληαη απφ ηνλ ππφρξεν θνξέα ζε θάζε αξκφδην, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, ειεγθηηθφ φξγαλν. 2. Ο ππφρξενο θνξέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε: Να ηεξεί ζηνηρεία (ηηκνιφγηα, ζπκβάζεηο, δηάθνξα παξαζηαηηθά έγγξαθα, κεηξψα θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ θιπ), βάζεη ηνλ νπνίσλ ζα απνδεηθλχεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηεο ΑΔΠΟ. Τα ζηνηρεία απηά ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Να επηηξέπεη ηελ είζνδν ζε θάζε αξκφδην ειεγθηηθφ φξγαλν. Να παξέρεη φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο. Σελ. 19/21

20 Να δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν θαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο ππνδείμεηο ησλ αξκφδησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. 3. Τπρφλ ζέκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ΑΔΠΟ θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο φξνπο απηήο, επηιχνληαη βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (εζληθήο ή θνηλνηηθήο) θαη φπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ βάζεη ηεο ζρεηηθή ζεσξεκέλεο ΜΠΔ ή ηνπ θαθέινπ πνπ ηελ ζπλνδεχεη. 4. Σε πεξίπησζε πξφθιεζεο νπνηαζδήπνηε ξχπαλζεο ή άιιεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ή παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ΑΔΠΟ επηβάιινληαη ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξν 28, 29, 30 ηνπ Νφκνπ 1650/1986, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηνπο Νφκνπο 3010/2002, 4014/2011 θαη 4042/2012 θαη ηζρχεη. Ζ. ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΖ ΑΠΟΦΑΖ Ζ επηβαιιφκελε απφ ηελ λνκνζεζία δεκνζίεπζε ηεο ΑΔΠΟ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αλάξηεζή ηεο ζηνλ εηδηθφ δηθηπαθφ ηφπν, ζηελ δηθηπαθή δηεχζπλζε (ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 19 α ηνπ Νφκνπ 4014/2011, θαζψο θαη ζηελ ΚΥΑ 21398/2012). Καηά ηεο παξνχζαο απφθαζεο κπνξεί λα αζθεζεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Υπνπξγνχ Π.Δ.Κ.Α. κέζα ζε δηάζηεκα ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.& Ι. α.α. Γιονύζιορ Παναγιυηόποςλορ Σελ. 20/21

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ ΜΠΔ 10/3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πάηξα 10/03/2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΟ Αξηζκ. πξση. 3104/161704 ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ ρεηηθά: 1481/66145 ΓΔΝΗΚΖ ΓΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ 1363/60922, 1843/81869 & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ζει 1/37 ΓΔΝΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ (Γ) Γ1. ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ Γ1.1. Οδεγία 85/337/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 1985 Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ δεκνζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ

6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 6. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 6.1 ΠΖΓΔ ΡΤΠΑΝΖ, ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ Οη εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ δελ απνηεινχλ θαζ' εαπηέο πεγέο ξχπαλζεο, εθ' φζνλ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά, αιιά αληίζεηα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Διακήπςξη Διαγυνιζμού για ηην ανάδειξη αναδόσος πος αθοπά ηην επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ηος Γενικού Νοζοκομείος Υίος «ΚΤΛΙΣΕΙΟΤ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Επεξεπγαζία ηυν ΕΑΤΜ ( Επικίνδςνυν Αποβλήηυν Τγειονομικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ

Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ ΤΠΔΝ Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ Γηεύζπλζε Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο Αζήλα 2017 Α.Π. ΚΟΙΝΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΘΔΜΑ: «Γηάζεζε πγξώλ απνβιήησλ» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο» Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3937/2011 (Α 60) «Γηαηήξεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Ραρ. Γ/λζε : Θενδσξάηνπ & Βέιιηνπ ΠΡΟ: ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ Ραρ.Θσδ. : 35100 ΑΠΟΦΑΖ

Ραρ. Γ/λζε : Θενδσξάηνπ & Βέιιηνπ ΠΡΟ: ΞΗΛΑΘΑΠ ΑΞΝΓΔΘΡΩΛ Ραρ.Θσδ. : 35100 ΑΠΟΦΑΖ Δ Ι Ι Ζ Λ Η Θ Ζ Γ Ζ Κ Ν Θ Ο Α Ρ Η Α Α Ξ Ν Θ Δ Λ Ρ Ο Ω Κ Δ Λ Ζ Γ Η Ν Η Θ Ζ Π Ζ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Θ Δ Π Π Α Ι Η Α Π Π Ρ Δ Ο Δ Α Π Δ Ι Ι Α Γ Α Π Ιακία, 20 Λνεκβξίνπ 2014 Γ Δ Λ Η Θ Ζ Γ Η Δ Θ Λ Π Ζ Σ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Τπαγφγή ζηελ Οδεγία 2010/75/ΔΔ

Τπαγφγή ζηελ Οδεγία 2010/75/ΔΔ Τπαγφγή ζηελ Οδεγία 2010/75/ΔΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 25.8.2017 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ Α.Π. νηθ.36395 ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ (ΓΗΠΑ) ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 76/2017 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 5002 Παρασκεσή, 10 Μαρτίοσ 2017 543 Αξηζκόο 76 Οη πεξί Πνιενδνκίαο θαη Χωξνηαμίαο (Αηπρήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο & Υσξηθνύ ρεδηαζκνύ Πεινπνλλήζνπ Σκήκα Πεξηβαιινληηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΧΡΓΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΟΛ/ΜΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ο.Κ.Κ. ΣΜΖΜΑ β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ θαη Σξηθάισλ 36 Σαρ. Κψδηθαο: 11526 Πιεξνθνξίεο : Δ. Γξεγνξίνπ Σειέθσλν : 210 6929903-5 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνθαζίδνπκε Δγθξίλνπκε ηνλ Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο ΒΗ.ΠΔ. ΠΑΣΡΧΝ ην θείκελν ηνπ νπνίνπ έρεη σο εμήο:

Απνθαζίδνπκε Δγθξίλνπκε ηνλ Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο ΒΗ.ΠΔ. ΠΑΣΡΧΝ ην θείκελν ηνπ νπνίνπ έρεη σο εμήο: Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3982/2011 «Απινπνίεζε ηεο αδεηνδφηεζεο ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 143/17-6-2011)

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, 6.11.2015 Απιθμόρ 364 2280 Oι πεπί Καθοπιζμού ηων Δνωζιακών Κλάζεων ηος Βαζικού και ηος Πιζηοποιημένος Παηαηόζπoπος Κανονιζμοί ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα