ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, Θεσσαλονίκη (2313) , Fax (2310) Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Μιχαηλίδου Ε.. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Διαδικασίας σύναψης συμβάσεων με διαπραγμάτευση για Υπηρεσίες τραπεζών αίματος ( ) για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α. Αριθμός 5/ Φορέας: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, Κωνσταντινουπόλεως 49, Τ.Κ Θεσσαλονίκη, Fax : Διαδικασία που επιλέχθηκε για τη σύναψη της σύμβασης: Διαπραγμάτευση, με βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς και σύμφωνα με τις ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές όπως αυτές έχουν αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και τις διατάξεις της παρ. 12 του Ν. 3867/2010, του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/07, του άρθρου 2 του Ν. 2286/95, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του Ν. 3329/2005, του Ν. 3527/2007, του Ν. 3580/2007 και του Π.Δ. 118/2007, σε συνέχεια της υπ'αριθμ.πρωτ. 2053/ εγκυκλίου της Ε.Π.Υ., αναφορικά με την προμήθεια υλικών, υπηρεσιών και φαρμάκων μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών του ΠΠΥΦΥ 2013, και της απόφασης που έλαβε το Δ.Σ. του Νοσοκομείου κατά την 15η/ συνεδρίασή του (θέμα 86ο), σχετικά με την έγκριση διενέργειας της εν λόγω διαπραγμάτευσης. 3. Τύπος σύμβασης : Σύμβαση με βάση τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφερόμενη υπηρεσία καλύπτει τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 4. Τόπος παράδοσης : Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο. 5. Είδος και προϋπολογιζόμενη δαπάνη : Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ζητούμενης υπηρεσίας ανέρχεται σε ,00 με το ΦΠΑ. Οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στην κατάσταση που επισυνάπτεται. 6. Προθεσμία υλοποίησης εργασιών : Όπως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 7. Δημοσίευση: Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, στο δικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου. 8. Προθεσμία υποβολής προσφορών : Μέχρι τις ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 9. Διεύθυνση που θα αποσταλούν ή θα υποβληθούν οι προσφορές : Γενικό Νοσοκομείο 1

2 Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, Κωνσταντινουπόλεως 49, Τ.Κ Θεσσαλονίκη. 10. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις : Ελληνική. 11. Διάρκεια ισχύος προσφορών : Εκατόν πενήντα ημέρες (150) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 12. Απαιτούμενες εγγυήσεις : Με την υπογραφή της σύμβασης θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% του συμβατικού ποσού χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα περιέχει όλα τα στοιχεία του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/ Διάρκεια ισχύος εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης : επτά (7) μήνες. 14. Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ, μετά την υποβολή του τιμολογίου υπηρεσιών από τον συμβασιούχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Π.Δ.113/10 και στο Ν.4152/2013, με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Η αμοιβή του αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις και τα έξοδα αποστολής της σύμβασης καθώς και παρακράτηση ποσοστού 2% (αρθρ. 3, Ν 3580/07) (ΦΕΚ 545 Β / ) «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας». Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10%, πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας χωρίς ΦΠΑ της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, βάσει του άρθρου 4, παρ. 3, του Ν.4013/ και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 238, παρ.2β του Ν. 4072/ Πληροφορίες διατυπώσεις και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στη διαπραγμάτευση : Έγγραφη τεχνική και οικονομική προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς: - η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα -ο πλήρης τίτλος του Ιδρύματος ήτοι: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» - ο αριθμός της προκήρυξης διακήρυξης. -τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται : - Φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, όπως ακριβώς ζητούνται στη διακήρυξη, καθώς επίσης και την οικονομική προσφορά ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ. Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς οι προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού: Τις πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά που ζητούνται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. Υπεύθυνη Δήλωση (παρ.4 αρ.8 του Ν.1559/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, της οποίας ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση, ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα είναι ακριβή. - Φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ που θα περιλαμβάνει τα οικονομικά 2

3 στοιχεία της προσφοράς. 16. Λοιπές πληροφορίες όροι : Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών θα προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών στις ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφερόμενη υπηρεσία καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Το Νοσοκομείο δύναται να αυξομειώσει την κατακυρωθείσα προμήθεια κατά ποσοστό έως 30%, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/07. Οι συμβάσεις που θα καταρτισθούν θα έχουν διάρκεια επτά (7) μηνών. Το Νοσοκομείο μπορεί να διακόψει την ισχύ των συμβάσεων εφ όσον γίνει ανάθεση της ζητούμενης υπηρεσίας από Κεντρική Υπηρεσία (Υπουργείο Υγείας, ΕΠΥ ή 4 η Υ.Πε Μακεδονίας Θράκης) ή με την ολοκλήρωση του αντίστοιχου τακτικού διαγωνισμού. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 118/07 και του Ν. 2286/95. Θεσσαλονίκη, Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επισυνάπτεται : Παράρτημα Α Σχέδιο Σύμβασης Παράρτημα Β- Τεχνικές Προδιαγραφές 3

4 Παράρτημα Α Σχέδιο Σύμβασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, Θεσσαλονίκη (2313) , fax (2310) Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών ΣΥΜΒΑΣΗ Αξίας. ευρώ χωρίς ΦΠΑ για Υπηρεσίες τραπεζών αίματος για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών. Θεσσαλονίκη, σήμερα του μήνα του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας.. οι υπογράφοντες, αφενός μεν το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διοικητή του και αφετέρου η εταιρεία, που νόμιμα εκπροσωπείται από Έχοντας υπόψη : 1. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας κατά την 15η/ (θέμα 86ο) συνεδρίασή του, σχετικά με την έγκριση της διενέργειας διαπραγμάτευσης για Υπηρεσίες τραπεζών αίματος ( ), για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών. 2. Την υπ αριθμ. 5/2015 διακήρυξη του Νοσοκομείου. 3. Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, κατά την συνεδρίασή του (θέμα ο ), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης. 5. Την υπ αριθμ. Απόφαση ανάληψης δαπάνης του Διοικητή του Νοσοκομείου. 6.Τις διατάξεις του Ν.2286/95, του Π.Δ. 118/07, του Ν.3580/07 και του Ν. 3846/2010. Άρθρο 1 ο Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο, ο οποίος για συντομία θα ονομάζεται στο εξής «ανάδοχος», το έργο των Υπηρεσιών τραπεζών αίματος, για τις ακόλουθες κατηγορίες βιολογικού υλικού, ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ADR 2007) Α. ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ Υλικό που έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές διαθέσιμες δοκιμασίες και ευρέθηκε ότι δεν περιέχει παθογόνους παράγοντες π.χ. Μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών προς μετάγγιση 4

5 Β. ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ (ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ) Υλικό που δεν έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές διαθέσιμες δοκιμασίες και δεν είναι γνωστό αν περιέχει παθογόνους παράγοντες π.χ. Δείγμα αίματος για διαγνωστικό έλεγχο (μοριακό, ορολογικό κλπ.) Γ. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ Υλικό που έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές διαθέσιμες δοκιμασίες και ευρέθηκε ότι περιέχει παθογόνους παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν - μετά από έκθεση σε αυτούς- μόνιμη ανικανότητα, απειλή κατά της ζωής ή θανατηφόρα ασθένεια σε κατά άλλα υγιείς ανθρώπους π.χ. ορός φορέα HIV ή ιού ηπατίτιδας Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει όλες τις ανάγκες της Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ σε μεταφορές ασκών αίματος και παραγώγων καθώς και διαγνωστικών δειγμάτων (μολυσματικών και μη) καθημερινά. Αναλυτικά το έργο της διακίνησηςμεταφοράς θα περιλαμβάνει: 1. Κάλυψη της Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας όλο το έτος, σε 24ωρη βάση, τις καθημερινές, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες (άρα κανένα δρομολόγιο δεν θεωρείται «έκτακτο» και μη καλυπτόμενο από τη σύμβαση). 2. Ο χρόνος ανταπόκρισης της εταιρείας σε κλήση να είναι άμεσος για επείγουσες ανάγκες μεταφοράς από και προς τις Μονάδες Υγείας εντός και εκτός Θεσσαλονίκης, για άμεση κάλυψη επειγουσών αναγκών. 3. Αυθημερόν διακίνηση, εντός ολίγων ωρών από την παραλαβή του βιολογικού υλικού από την Νοσ.Υπηρεσία Αιμοδοσίας του νοσοκομείου μας προς το Κέντρο Αίματος (ασκών αίματος, παραγώγων, διαγνωστικών και μολυσματικών δειγμάτων), αλλά και προς οποιοδήποτε Νοσοκομείο, ή αντίστροφα, δηλαδή από άλλο Νοσοκομείο προς το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ όποτε χρειαστεί. Να εκτελούνται υποχρεωτικά ΔΥΟ δρομολόγια ημερησίως τις εργάσιμες ημέρες για μεταφορά διαγνωστικών δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο προς το ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΧΕΠΑ και να εκτελείται ένα δρομολόγιο και το Σάββατο ΚΑΙ την Κυριακή. Η μεταφορά ασκών αίματος και παραγώγων να εκτελείται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο από τη στιγμή ειδοποίησης της εταιρείας. Εφόσον το αίτημα μεταφοράς εκπορεύεται από το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή στο αίτημα συναινεί το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η μεταφορά να εκτελείται, αδιακρίτως ύπαρξης σύμβασης της εταιρείας με το νοσοκομείο από το οποίο θα παραληφθούν ή στο οποίο θα παραδοθούν ασκοί αίματος ή παραγώγων. 4. Μεταφορά ασκών αίματος στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ από χώρους (εντός Νομού Θεσσαλονίκης) στους οποίους διενεργεί αιμοληψίες Κινητό Συνεργείο της Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας από χώρους «εξόρμησης»), όσες φορές χρειαστεί. 5. Μεταφορά από/προς Κ.Τ.Ε.Λ. όλο το έτος, σε 24ωρη βάση, τις καθημερινές, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες 6. Μεταφορά από/προς το Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». όλο το έτος, σε 24ωρη βάση, τις καθημερινές, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. 5

6 Β. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Β.1 Γενικοί όροι και τήρηση κανόνων ασφάλειας 1. Κάθε όχημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μεταφορά αίματος, παραγώγων του και/ή δειγμάτων βιολογικού υλικού, η μεταφορά των οποίων δεν θα πρέπει να εμπλέκεται ή να συνδυάζεται με κανενός άλλου είδους μεταφορές. 2. Κάθε όχημα να είναι πιστοποιημένο για την οδική μεταφορά διαγνωστικών δειγμάτων, μολυσματικών και μη. 3. Κάθε όχημα να διαθέτει βεβαίωση καταλληλότητας από το ΥΥΚΑ (Ν 3534,ΦΕΚ 40/ ). 4. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει ικανό αριθμό οχημάτων για τη διακίνηση βιολογικού υλικού. 5. Η προσφορά πρέπει να περιέχει αναλυτική λίστα του αριθμού και του τύπου των διαθέσιμων οχημάτων για το ζητούμενο έργο. 6. Κάθε όχημα πρέπει να είναι κλιματιζόμενο. 7. Σε περίπτωση εμφάνισης βλάβης και ανάγκης επισκευής του οχήματος, να υπάρχει πρόβλεψη εφαρμόσιμης διαδικασίας για διασφάλιση της ασφαλούς συντήρησης και περαιτέρω διακίνησης του μεταφερόμενου υλικού. 8. Η χωροταξική διαμόρφωση του κάθε οχήματος να μη θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα και την λειτουργικότητα του μεταφερόμενου υλικού. Επίσης να μην παρεμποδίζει την τακτική καθαριότητα και απολύμανση του οχήματος. 9. Η καθαριότητα, απολύμανση και απεντόμωση να ακολουθεί τις διεθνείς οδηγίες για τα οχήματα μεταφοράς βιολογικού υλικού. 10. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διαρροής βιολογικού υλικού, το όχημα να καθαρίζεται, να απολυμαίνεται και να επαναχρησιμοποιείται με γραπτή διαβεβαίωση της εταιρείας ότι η χρήση του οχήματος είναι εκ νέου ασφαλής. 11. Να μη επιτρέπεται είσοδος και παραμονή στο όχημα άλλων ατόμων εκτός από τον οδηγό, ούτε χρήση συσκευών με φλόγα. Β.2 Γενικός εξοπλισμός οχήματος Το όχημα μεταφοράς να διαθέτει: 1. Κουτί πρώτων βοηθειών (φαρμακείο). 2. Πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης. 3. Προειδοποιητικές πινακίδες και φώτα στάθμευσης. 4. Γιλέκο ή μπουφάν με φωσφορίζοντα στοιχεία. 5. Χιονοαλυσίδες. 6. GPS για την παρακολούθηση της ακριβούς γεωγραφικής θέσης του οχήματος από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας σε πραγματικό χρόνο, για την άμεση επέμβαση και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. 7. Σύστημα παρακολούθησης του καταγραφικού θερμοκρασίας των περιεχομένων κιβωτίων μεταφοράς σε πραγματικό χρόνο, για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Β.3 Ειδικός εξοπλισμός οχήματος Στα πλαίσια της μέγιστης ασφάλειας, το όχημα μεταφοράς να διαθέτει ειδικό εξοπλισμό στην ορθή χρήση του οποίου να έχουν εκπαιδευτεί οι υπεύθυνοι μεταφοράς. Απορροφητικό υλικό, με ικανότητα απορρόφησης μεγάλης ποσότητας υγρού και κατά προτίμηση μετατροπής του από υγρή μορφή σε κολλώδες πήγμα. Να αναφερθεί το είδος και 6

7 ο τρόπος συνήθους χρήσης και χρήσης σε περίπτωση ατυχήματος (πρόληψη, αντιμετώπιση). Απολυμαντικό (διάλυμα χλωρίνης 1:10 και 1:3). Αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ταχείας δράσης για την απολύμανση των χεριών. Ειδικό υγρό πλύσεως για το ξέπλυμα οφθαλμών από διάφορες ερεθιστικές ουσίες. Δοχείο απορριμμάτων που να κλείνει ερμητικά, ειδικό για κλινικά απόβλητα. Χειρουργικά γάντια. Γάντια από μονωτικό υλικό. Χειρουργικές μάσκες. Προστατευτικά γυαλιά. Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ο μεταφορέας να διαθέτει: Γ.1 Προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο κατά ADR από το Υπουργείο Μεταφορών. Η εκπαίδευση να περιλαμβάνει: 1. Την επιμόρφωση με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία για τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών. 2. Τις συνθήκες χειρισμού και διακίνησης, τις ειδικές απαιτήσεις θερμοκρασίας ανάλογα με τον τύπο του βιολογικού υλικού. 3. Τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται. 4. Την γνώση αντιμετώπισης των δυνητικών κινδύνων από τη μεταφορά βιολογικού υλικού τόσο για τη Δημόσια Υγεία όσο και για το Περιβάλλον. Γ.2 Σύμβουλο Ασφαλείας, πιστοποιημένο από το Υπουργείο Μεταφορών που θα ελέγχει και θα εποπτεύει τις συνθήκες μεταφοράς και τη συμμόρφωση του προσωπικού με τον κανονισμό ADR. Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΧΗΜΑ Για τη μεταφορά ασκών και δειγμάτων από και προς το όχημα από το Κέντρο Αίματος, τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας και τους χώρους συλλογής αίματος από τις Κινητές Μονάδες Αιμοληψίας, ο μεταφορέας να διαθέτει ειδικό φορητό θερμομονωτικό θάλαμο με τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Να είναι πιστοποιημένος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) για την ασφαλή συντήρηση και μεταφορά αίματος και παραγώγων αυτού. 2. Να είναι πιστοποιημένος κατά ADR για τη μεταφορά μολυσματικών ουσιών και διαγνωστικών δειγμάτων. 3. Η μόνωση του θαλάμου να εξασφαλίζει σταθερές συνθήκες μεταφοράς με τη χρήση κατάλληλων ψυκτικών μέσων (παγοκύστεις, ξηρό πάγο κ.λ.π.) ακόμα και σε συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών και πιέσεων. 4. Τα ψυκτικά μέσα δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με το βιολογικό υλικό. 5. Η ορθή λειτουργία του εξοπλισμού να επικυρώνεται με τακτικούς ελέγχους και διαδικασίες συντήρησης. Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Για τη μεταφορά μολυσματικών ή δυνητικά μολυσματικών ουσιών απαιτούνται πιστοποιημένα εφόδια συσκευασίας: Η εταιρεία χρειάζεται να διαθέτει είτε ανθεκτικά, στεγανά, συμπαγή κιβώτια με θέσεις για ασφαλή τοποθέτηση δειγμάτων, είτε εύκαμπτους αλλά ανθεκτικούς σάκους με κατάλληλες θήκες, είτε στεγανούς κυλίνδρους από κατάλληλο υλικό και με τις κατάλληλες θέσεις για τη 7

8 μεταφορά σωληναρίων αίματος, πλάσματος κ.λ.π. που πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους: 1. Αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες (να αναφερθούν τα όρια) και υψηλές πιέσεις (να αναφερθεί το μέγιστο) 2. Να μην επιτρέπουν διαρροή βιολογικού υλικού σε περίπτωση ρήξης σωληναρίου ή αποπωματισμού σωληναρίου από ατύχημα. 3. Να μην έρχονται σε επαφή τα σωληνάρια με τα συνοδευτικά παραπεμπτικά. 4. Να φέρουν σήμα με την ένδειξη BIOHAZARD (βιολογικά επικίνδυνο) και οδηγίες χρήσης της συσκευασίας. ΣΤ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Κάθε όχημα μεταφοράς χρειάζεται να είναι εξοπλισμένο με κιβώτια μεταφοράς (transport boxes) κατάλληλα να λειτουργούν ως θάλαμοι ειδικής σταθεράς θερμοκρασίας, για να διασφαλίζεται η δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς ασκών και υλικών σε διαφορετική θερμοκρασία. Συγκεκριμένα χρειάζονται κιβώτια-θάλαμοι θερμοκρασίας: 2-6 C (για ασκούς ολικού αίματος και συμπυκνωμένων ερυθρών) -20 C έως -35 C (για ασκούς FFP και κρυοκαθιζήματος, +20 C έως +24 C (για ασκούς αιμοπεταλίων) -50 C έως -85 C (για κατεψυγμένα δείγματα) Τα κιβώτια μεταφοράς-θάλαμοι ειδικής θερμοκρασίας να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Να είναι πιστοποιημένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμού Υγείας (WHO) για την ασφαλή συντήρηση και μεταφορά αίματος και παραγώγων αυτού. Να είναι πιστοποιημένα κατά ADR για την μεταφορά μολυσματικών ουσιών και διαγνωστικών δειγμάτων. Η μόνωσή τους να είναι επαρκής, δηλαδή να εξασφαλίζει (με την χρήση κατάλληλων μέσων) σταθερές συνθήκες μεταφοράς ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Τυχόν ψυκτικά μέσα δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με το μεταφερόμενο βιολογικό υλικό. Τα κιβώτια μεταφοράς να είναι ανθεκτικά για να μη υπόκεινται σε θραύση σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος. Ειδικά για τις αεροπορικές μεταφορές, ο μεταφορέας πρέπει να διαθέτει όλες τις επιμέρους κατάλληλες συσκευασίες και ειδικούς θερμομονωτικούς θαλάμους που απαιτούνται για τη μεταφορά των βιολογικών υλικών για να διατηρείται σταθερά η κατάλληλη θερμοκρασία. Επίσης πρέπει να έχουν ειδική σήμανση για την αποδοχή τους από τις αεροπορικές εταιρείες. Η ορθή λειτουργία του εξοπλισμού να επικυρώνεται με τακτικούς ελέγχους και διαδικασίες συντήρησης. Ζ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Ο εξοπλισμός κάθε οχήματος να παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς καταγραφής της θερμοκρασίας για την πιστοποίηση των συνθηκών μεταφοράς του βιολογικού υλικού σε πραγματικό χρόνο. Όλοι οι τύποι κιβωτίων μεταφοράς να έχουν στο εσωτερικό τους αισθητήρα. Ο αισθητήρας να δίνει πληροφορίες σε καταγραφικό θερμοκρασιών. Το καταγραφικό πρέπει: Να είναι συνδεδεμένο με τα κιβώτια μεταφοράς (transport boxes) - θαλάμους ειδικής θερμοκρασίας. Να είναι τοποθετημένο στο εξωτερικό τμήμα κάθε θαλάμου για συνεχή οπτική παρακολούθηση από τον μεταφορέα (και μέσω οθόνης από τα κεντρικά γραφεία της 8

9 εταιρείας). Να είναι συνδεδεμένο με σύστημα οπτικής και/ή ηχητικής ειδοποίησης σε περίπτωση μη επιτρεπόμενης απόκλισης από την επιθυμητή θερμοκρασία (να διαθέτει συναγερμό). Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης των δεδομένων, τα οποία θα εκτυπώνονται και θα υπογράφονται από υπεύθυνο της εταιρείας αυθημερόν και θα παραδίδονται στην Αιμοδοσία ανά 7-15 ημέρες για έλεγχο και αρχειοθέτηση. Η. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Η.1 Δελτίο ατυχήματος Για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών κατά την μεταφορά βιολογικού υλικού και προκειμένου να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον, η εταιρεία πρέπει να διαθέτει γραπτή διαδικασία (δελτίο ατυχήματος) αντιμετώπισης αυτών. Στην διαδικασία πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς ο εξοπλισμός του οχήματος, γενικός και ειδικός, καθώς και όλες οι απαραίτητες ενέργειες στις οποίες καλείται να προβεί ο υπεύθυνος μεταφοράς σε περίπτωση ατυχήματος, καταστροφής της συσκευασίας κ.α., προκειμένου να διαφυλαχτεί η προσωπική του υγεία αλλά και το περιβάλλον. Η.2. Οδηγίες Στο όχημα πρέπει να υπάρχουν γραπτές οδηγίες φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης καθώς και οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος που θα περιλαμβάνουν και την περίπτωση θραύσης περιεκτών βιολογικού υλικού. Η. 3 Τριπλότυπο μεταφοράς (έγγραφα παραλαβής - μεταφοράς και παράδοσης, σε τρία αντίγραφα, ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ-ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ) Ο μεταφορέας πρέπει να διαθέτει τριπλότυπο μεταφοράς, με στοιχεία αποστολέα και παραλήπτη, όπου θα καταγράφεται το είδος, η ποσότητα, η θερμοκρασία μεταφοράς, η συσκευασία καθώς και η κατηγοριοποίηση κατά ADR του βιολογικού υλικού. Το τριπλότυπο αυτό υπογράφεται από τον υπεύθυνο της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας ο οποίος αποστέλλει το βιολογικό υλικό (μαζί με την ώρα παράδοσης στον εκπρόσωπο της εταιρείας μεταφοράς) και από τον υπεύθυνο της Υπηρεσίας που το παραλαμβάνει (με την ώρα παραλαβής). Άρθρο 2 ο Η συνολική τιμή για την παροχή του έργου αυτού καθορίζεται στα... ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα των επτά (7) μηνών, σύμφωνα με την προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Η τιμή της προσφοράς είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο για όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου των εργασιών που θα πραγματοποιήσει βάσει της τιμής της προσφοράς του. Άρθρο 3ο Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών, ήτοι έως... Η σύμβαση μπορεί και να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της συμβατικής διάρκειας εφ όσον γίνει ανάθεση της ζητούμενης υπηρεσίας από Κεντρική Υπηρεσία (Υπουργείο 9

10 Υγείας, ΕΠΥ ή 4 η Υ.Πε Μακεδονίας Θράκης) ή με την ολοκλήρωση του αντίστοιχου τακτικού διαγωνισμού. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος πέραν της αμοιβής για την υπηρεσία, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτές τελικώς εκτελεστούν. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07. Άρθρο 4 ο Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ, μετά την υποβολή του τιμολογίου υπηρεσιών από τον συμβασιούχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Π.Δ.113/10 και στο Ν.4152/2013, με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Η αμοιβή του αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις και τα έξοδα αποστολής της σύμβασης καθώς και παρακράτηση ποσοστού 2% (αρθρ. 3, Ν 3580/07) (ΦΕΚ 545 Β / ) «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών υγείας». Επίσης επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10%, πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας χωρίς ΦΠΑ της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, βάσει του άρθρου 4, παρ. 3, του Ν.4013/ και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 238, παρ.2β του Ν. 4072/2012. Απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής, τα οποία ο ανάδοχος υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου, είναι τα εξής: α. αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, εφόσον δεν καλύπτεται από προηγούμενο αποδεικτικό. β. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Ανωνύμων Εταιρειών απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου από το οποίο προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την εταιρεία και δεσμεύοντας αυτήν με την υπογραφή τους, πρόσωπα. γ. για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Προσωπικών Εταιρειών (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες) και Ε.Π.Ε., το τελευταίο καταστατικό τους και βεβαίωση του αρμόδιου τμήματος του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει στο μεταξύ επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και ότι η εταιρεία δεν έχει πτωχεύσει. Τα παραπάνω δικαιολογητικά (β) και (γ) θα προσκομίζονται μόνο μία φορά το χρόνο κατά την πρώτη πληρωμή. Ο ΦΠΑ θα προστίθεται στη συνολική τιμολογιακή αξία και θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο. Άρθρο 5 ο Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή υπαλλήλων 10

11 του Νοσοκομείου που διορίζει ο Διοικητής, η οποία αφού ελέγξει την ποιότητα, ποσότητα και λοιπά στοιχεία αυτού, θα συντάξει τα σχετικά Πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Άρθρο 6 ο Ο ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια..[τόπος αναθέτουσας αρχής].., εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Άρθρο 7 ο Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν 2286/95 (Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων), του Π.Δ. 118/07, του Ν.3580/07 και του Ν 3846/2010. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή αριθμός.της Τράπεζας ποσού ευρώ με ισχύ μέχρι της επιστροφή της, η οποία και θα επιστραφεί μετά την πλήρη εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Για τα παραπάνω συντάχθηκε αυτή η σύμβαση εις τριπλούν, αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως ακολουθεί. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος 11

12 Παράρτημα Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ -ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Να τηρούνται υποχρεωτικά οι διεθνείς και Ελληνικές οδηγίες για την ασφαλή μεταφορά βιολογικού υλικού. Να εφαρμόζονται οι κανόνες Ορθής Πρακτικής (GMOs) της λεγόμενης ψυκτικής αλυσίδας (COLD CHAIN) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), του διεθνούς κανονισμού ADR (ΦΕΚ 509/2000 και ΦΕΚ 781/Β / ) για την οδική μεταφορά επικινδύνων ουσιών. Στην περίπτωση που τα μεταφερόμενα βιολογικά υλικά (ασκοί, δείγματα) πρόκειται να ακολουθήσουν μεταφορική αλυσίδα που περιλαμβάνει θαλάσσια ή εναέρια μεταφορά, πρέπει να τηρούνται και οι διατάξεις του κώδικα IMDG (Διεθνής Ναυτιλιακός κώδικας Επικίνδυνων ειδών) ή οι Τεχνικές Οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας-ΔΟΠΑ (ICAO). Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται οι οδηγίες του Νόμου 3534/2007 οι προδιαγραφές του εγγράφου υπ αριθ. Πρωτ. 1179/ του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας που ενέκρινε την εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αιμοδοσίας (7 η συνεδρίαση, ) οι προδιαγραφές του εγγράφου υπ αριθ. Πρωτ. Υ4γ/οικ / της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Να υπάρχει δυνατότητα πανελλαδικής κάλυψης. Ο προμηθευτής στην προσφορά του θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά τον τρόπο οργάνωσης και διακίνησης του βιολογικού υλικού σε όλη την Ελλάδα. Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το ΕΝ ISO 9001:2000 για την μεταφορά βιολογικών ουσιών. Στην προσφορά του χρειάζεται να αναφέρει λεπτομερώς τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες για την διασφάλιση της ποιότητας στην καθημερινή μεταφορά βιολογικού υλικού. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του μεταφερόμενου υλικού ο προμηθευτής απαιτείται να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε μεταφορές αίματος και παραγώγων. Στην προσφορά του να αναφέρει λεπτομερώς τις συμφωνίες που έχει συνάψει, το είδος του μεταφερόμενου βιολογικού υλικού, τη διάρκεια και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε συνεργασίας. Ο προμηθευτής να κατανοεί ότι η διάρκεια μεταφοράς υπόκειται σε συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς που υπαγορεύονται από την φύση της μεταφερόμενης ουσίας και το λόγο της μεταφοράς (π. χ. επείγουσα μετάγγιση) και να συναινεί στην τήρηση των χρονικών περιθωρίων Να πραγματοποιεί την μεταφορά με βάση τις ειδικές απαιτήσεις/προδιαγραφές κάθε κατηγορίας βιολογικού υλικού, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ADR 2007) Α. ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ Υλικό που έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές διαθέσιμες δοκιμασίες και ευρέθηκε ότι δεν περιέχει παθογόνους παράγοντες π.χ. Μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών προς μετάγγιση Β. ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ (ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ) Υλικό που δεν έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές διαθέσιμες δοκιμασίες και δεν είναι γνωστό αν περιέχει παθογόνους παράγοντες π.χ. Δείγμα αίματος για διαγνωστικό έλεγχο (μοριακό, ορολογικό κλπ.) Γ. ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟ 12

13 Υλικό που έχει ελεγχθεί με όλες τις γνωστές διαθέσιμες δοκιμασίες και ευρέθηκε ότι περιέχει παθογόνους παράγοντες που μπορούν να προκαλέσουν - μετά από έκθεση σε αυτούς- μόνιμη ανικανότητα, απειλή κατά της ζωής ή θανατηφόρα ασθένεια σε κατά άλλα υγιείς ανθρώπους π.χ. ορός φορέα HIV ή ιού ηπατίτιδας Σημείωση: Για την καταχώρηση ενός βιολογικού υλικού στις ανωτέρω κατηγορίες απαιτείται ένα στοιχείο επαγγελματικής κρίσης. Η κρίση θα πρέπει να βασίζεται σε γνωστό ιατρικό ιστορικό, συμπτώματα, ενδημικές τοπικές συνθήκες και μεμονωμένες συνθήκες της πηγής προέλευσης του υλικού. Με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, όλες οι συσκευασίες μεταφοράς να φέρουν την κατάλληλη σήμανση, που να δηλώνει την επικινδυνότητα του μεταφερόμενου υλικού (BIOHAZARD) Οι προσφέρουσες εταιρείες χρειάζεται να κάνουν αναφορά στις τεχνικές προδιαγραφές τηρώντας την ίδια σειρά που υπάρχει στην παρούσα διακήρυξη Οι οικονομικές προσφορές χρειάζεται να είναι πολύ αναλυτικές και δεν πρέπει να περιέχουν ασάφειες. Χρειάζεται να συμπληρωθούν όλα τα πεδία του πίνακα ανάλυσης «Προσφερόμενου έργου-κόστους» που ακολουθεί. Χρειάζεται να γίνει ειδική αναφορά αν υπάρχει διαφοροποίηση του κόστους λόγω νυκτερινής κλήσης ή νυκτερινού δρομολογίου ή μεταφοράς σε ημέρα αργίας. Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει όλες τις ανάγκες της Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ σε μεταφορές ασκών αίματος και παραγώγων καθώς και διαγνωστικών δειγμάτων (μολυσματικών και μη) καθημερινά. Αναλυτικά το έργο της διακίνησης-μεταφοράς θα περιλαμβάνει: 7. Κάλυψη της Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας όλο το έτος, σε 24ωρη βάση, τις καθημερινές, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες (άρα κανένα δρομολόγιο δεν θεωρείται «έκτακτο» και μη καλυπτόμενο από τη σύμβαση). 8. Ο χρόνος ανταπόκρισης της εταιρείας σε κλήση να είναι άμεσος για επείγουσες ανάγκες μεταφοράς από και προς τις Μονάδες Υγείας εντός και εκτός Θεσσαλονίκης, για άμεση κάλυψη επειγουσών αναγκών. 9. Αυθημερόν διακίνηση, εντός ολίγων ωρών από την παραλαβή του βιολογικού υλικού από την Νοσ.Υπηρεσία Αιμοδοσίας του νοσοκομείου μας προς το Κέντρο Αίματος (ασκών αίματος, παραγώγων, διαγνωστικών και μολυσματικών δειγμάτων), αλλά και προς οποιοδήποτε Νοσοκομείο, ή αντίστροφα, δηλαδή από άλλο Νοσοκομείο προς το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ όποτε χρειαστεί. o Να εκτελούνται υποχρεωτικά ΔΥΟ δρομολόγια ημερησίως τις εργάσιμες ημέρες για μεταφορά διαγνωστικών o δειγμάτων αίματος για μοριακό έλεγχο προς το ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΧΕΠΑ και να εκτελείται ένα δρομολόγιο και το Σάββατο ΚΑΙ την Κυριακή. Η μεταφορά ασκών αίματος και παραγώγων να εκτελείται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο από τη στιγμή ειδοποίησης της εταιρείας. o Εφόσον το αίτημα μεταφοράς εκπορεύεται από το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή στο αίτημα συναινεί το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η μεταφορά να εκτελείται, αδιακρίτως ύπαρξης σύμβασης της εταιρείας με το νοσοκομείο από το οποίο θα παραληφθούν ή στο οποίο θα παραδοθούν ασκοί αίματος ή παραγώγων. 10. Μεταφορά ασκών αίματος στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ από χώρους (εντός Νομού Θεσσαλονίκης) στους οποίους διενεργεί αιμοληψίες Κινητό Συνεργείο της Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας από χώρους «εξόρμησης»), όσες φορές χρειαστεί. 11. Μεταφορά από/προς Κ.Τ.Ε.Λ. όλο το έτος, σε 24ωρη βάση, τις καθημερινές, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες 13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 17/3/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 12/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 24/14-1-2013 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax : 2810-392748 e-mail: mprom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 24/14-1-2013 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax : 2810-392748 e-mail: mprom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 24/14-1-2013 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax :

Διαβάστε περισσότερα

Το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας και τις αποφάσεις:

Το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας και τις αποφάσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» Οργανική Μονάδα Έδρας ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κνωσσού 4 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Ε. Κοξαρά Τηλ. 2841343174,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16-10-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16-10-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 16-10-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» «Διαδικασία 1ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657 φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr ΚΗΦΙΣΙΑ, 26/11/2013 ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:34π/2013 Αρ. Πρωτ:15062/2-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ρέθυµνο 30.05.2014 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4413 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τµήµα: Προµηθειών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ρέθυµνο 30.05.2014 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4413 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τµήµα: Προµηθειών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ρέθυµνο 30.05.2014 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4413 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τµήµα: Προµηθειών Ταχ. /νση: Τρανταλλίδου 15-17

Διαβάστε περισσότερα

Την δηµιουργία συγκεκριµένης διαδικασίας µεταφοράς ανάλογα µε το είδος του βιολογικού υλικού και τους αντίστοιχους χρονικούς περιορισµούς και

Την δηµιουργία συγκεκριµένης διαδικασίας µεταφοράς ανάλογα µε το είδος του βιολογικού υλικού και τους αντίστοιχους χρονικούς περιορισµούς και ΤΕΧΝΙ Κ ΕΣ ΠΡΟ Ι Α ΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Μ Ε ΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙ Μ Α ΤΟΣ Π Α Ρ ΑΓΩΓΩΝ & ΒΙ Ο ΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙ Κ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ Ω Ν. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µεταφορά βιολογικού υλικού µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 4 / 2 0 1 4 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002781918 2015-05-18

15PROC002781918 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 993063, FAX: 2310 993060 Αρμόδιος: Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ e- mail:xatzikiriakou.barbara@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Σέρρες 05-02-2015 Tμήμα: Προμηθειών Αρ. Πρ. 1528 Πληρ.: Χαϊτόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 59/2015 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 23.601,55

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθμ. 59/2015 ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ: 23.601,55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 9263/14-10-2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα