ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 7 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Χριστόφορος Γ. Κουτίτας*, Αχιλλέας Γ. Σαμαράς** *Ο.Λ.Θ. Α.Ε., Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 067, Τ.Κ. 50, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα **Ακροπόλεως Α, Άνω Πόλη, Τ.Κ. 56, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Στη συγκεκριμένη εργασία, παρουσιάζεται ένα υπολογιστικό μοντέλο που προσομοιώνει τη διάδοση μιας πετρελαιοκηλίδας συνδυαζόμενο με ένα υδροδυναμικό μοντέλο, με σκοπό την παρακολούθηση της επίδρασης της σε παράκτιες περιοχές. Για τη μελέτη της διάδοσης του πετρελαίου χρησιμοποιείται η εξίσωση μεταφοράς-διάχυσης περιλαμβάνοντας και τη διαδικασίας της εξάτμισης. Το μοντέλο είναι χρήσιμο για βραχυπρόθεσμες προβλέψεις και χρησιμοποιείται για την προσομοίωση περιστατικών ρύπανσης στην περιοχή του λιμένα Θεσσαλονίκης. Λέξεις Κλειδιά: πετρελαιοκηλίδα, μοντέλα, πρόβλεψη, προσομοίωση, εξίσωση μεταφοράς-διάχυσης HYROYNAMIC AN OIL SPILL TRANSPORT COMPTATIONAL MOELS IN THE THESSALONIKI PORT AREA Crioforo G. Kouia*, Aillea G. Samara** *T.P.A. S.A., Tealoniki Por Auori, P.O. Bo 067, P.C. 50, Tealoniki, Greee **Akropoleo A, P.C. 56, Tealoniki, Greee In i paper, a numerial/ompuaional model imulaing e ranpor and pread of an oil pill i preened, ombined wi a drodnami model, in order o monior an oil pill impa on oaal area. Te adveion-diffuion equaion i applied o deribe e ranpor of e oil, alo inluding e evaporaion proe. Te model i ueful for or-erm prediion of e oil pilled dnami and i ued for polluion iniden imulaion in e Tealoniki Por area. Ke Word: oil pill, model, prediion, imulaion, adveion-diffuion equaion

2 8 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως θαλάσσια ρύπανση ορίζεται η εισαγωγή ουσιών, άμεσα ή έμμεσα, από ανθρώπινες δραστηριότητες στο θαλάσσιο περιβάλλον, οι οποίες έχουν δυσμενείς και επικίνδυνες επιπτώσεις στους ζώντες οργανισμούς, παρεμποδίζουν ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλοιώνουν την ποιότητα του θαλασσινού νερού και υποβιβάζουν τις δυνατότητες χρησιμοποίησής του για ψυχαγωγικούς σκοπούς []. Κάθε χρόνο, δισεκατομμύρια τόνοι πετρελαίου και προϊόντων του διακινούνται μέσω θαλάσσης. Οι λιμένες σε ολόκληρο τον κόσμο αποτελούν απαραίτητο κόμβο του δικτύου διακίνησης των παραπάνω αγαθών. Η πιθανότητα ατυχημάτων με αποτέλεσμα την εκροή στο θαλάσσιο περιβάλλον πετρελαίου και επικίνδυνων ουσιών είναι υπαρκτή, ως αποτέλεσμα φυσικών φαινομένων, ανθρώπινων λαθών και τεχνικών αστοχιών. Η δυνατότητα πρόβλεψης της εξέλιξης στο χώρο και στο χρόνο μιας πετρελαιοκηλίδας, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο επιχειρησιακής έρευνας. Για την εκτίμηση και τον έλεγχο της πετρελαϊκής ρύπανσης, αναπτύσσονται υπολογιστικά μοντέλα τα οποία αναπαριστούν, μαθηματικά, τους νόμους που καθορίζουν την θαλάσσια κυκλοφορία και τη διάδοση του πετρελαίου μετά την εκροή του. πετρελαϊκη ρυπανση Οι πετρελαιοκηλίδες κατηγοριοποιούνται βάσει της ποσότητας πετρελαίου που έχει διαρρεύσει σε μικρές (ποσότητα <7on), μεσαίες (ποσότητα 7χ700on) και μεγάλες (ποσότητα >700on). Οι διαδικασίες που επιδρούν στη χωροχρονική εξέλιξη μιας πετρελαιοκηλίδας είναι (α) η μεταφορά, (β) η διάχυση, (γ) η εξάτμιση, (δ) η γαλακτωματοποίηση, (ε) η διάλυση, (στ) η οξείδωση, (ζ) η καθίζηση και (η) η βιοαποικοδόμηση [,6,7,8,]. Τα αίτια των περιστατικών δημιουργίας πετρελαιοκηλίδων χωρίζονται σε εργασίες και ατυχήματα. Στοιχεία για τα περιστατικά ανά αίτιο (έτη 97-00) παρουσιάζονται στον Πίνακα [8]. Πίνακας : Αίτια περιστατικών δημιουργίας πετρελαιοκηλίδων

3 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 9 μοντελα κυκλοφοριασ Για τη μελέτη της παράκτιας κυκλοφορίας στην περιοχή του λιμένα Θεσσαλονίκης, αναπτύχθηκαν δύο υπολογιστικά μοντέλα κωδικοποιημένα σε γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN: (α) το dirorla.for το οποίο εφαρμόζεται στο πεδίο του Όρμου Θεσσαλονίκης και (β) το dirorlaneed.for το οποίο εφαρμόζεται στο πεδίο του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Τα μοντέλα αυτά, χρησιμοποιούν αλγόριθμους που επιλύουν τις εξισώσεις συνέχειας και ισορροπίας χρήσει της μεθόδου των πεπερασμένων διαφορών [,]. Οι εξισώσεις τροποποιούνται για να περιγράψουν τη βαροτροπική ροή (ανεμογενή και παλιρροιακή κυκλοφορία σε ομογενές πεδίο) []. μοντελο ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Για τη μελέτη της διάδοσης της πετρελαϊκής ρύπανσης, αναπτύχθηκε ένα υπολογιστικό μοντέλο κωδικοποιημένο σε γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN, το difupoil.for το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στο πεδίο του Όρμου, όσο και σε αυτό του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Το μοντέλο χρησιμοποιεί αλγόριθμους που επιλύουν την εξίσωση μεταφοράς-διάχυσης χρήσει της μεθόδου των πεπερασμένων διαφορών [,]. Η γενική εξίσωση μεταφοράς-διάχυσης τροποποιείται για να περιγράψει τις διαδικασίες που θα έχουν ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση της συγκέντρωσης μέσα στα χρονικά πλαίσια μελέτης του φαινομένου και είναι η μεταφορά, η διάχυση και η εξάτμιση [,5]. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙ- ΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Οι άνεμοι (διευθύνσεις και ταχύτητες) που μελετήθηκαν, επιλέχθηκαν βάσει των στοιχείων για τη μέση ετήσια συχνότητα εμφάνισης τους από το μετεωρολογικό σταθμό Μεγάλου Εμβόλου. Οι θέσεις ατυχημάτων στα πεδία του Όρμου και του Λιμένα Θεσσαλονίκης οι οποίες μελετήθηκαν, επιλέχθηκαν βάσει της συχνότητας δημιουργίας πετρελαιοκηλίδων από διάφορες Εξίσωση Συνέχειας : ( ) ( ) 0 æ Εξίσωση Ισορροπίας κατά : f æ g b Εξίσωση Ισορροπίας κατά : f g b æ Εξίσωση Μεταφοράς - Διάχυσης : S S S Επιφανειακές ταχύτητες : í á í á

4 0 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας Σχήμα : Εξέλιξη της πετρελαιοκηλίδας (α) ώρα, (β) ώρες και (γ) 6 ώρες μετά το ατύχημα για Β-ΒΔ άνεμο ταχύτητας 5m/e δραστηριότητες (Πίνακας ) η οποία καθορίζει και την επικινδυνότητα/επιδεκτικότητα σε ατύχημα κάθε θέσης. Θεωρήθηκε σενάριο περιστατικού ρύπανσης που οδηγεί στη δημιουργία μικρής πετρελαιοκηλίδας (ποσότητα 7on) με διάρκεια απορροής πετρελαίου 5min. Tο χρονικό διάστημα μελέτης περιορίζεται σε λίγες ώρες από την εκδήλωση του ατυχήματος, θεωρώντας ότι μέσα σε αυτό θα ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί για την αντιμετώπισή του. Στο Σχήμα παρουσιάζονται ενδεικτικά, τα αποτελέσματα του μοντέλου για περιστατικά ρύπανσης. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Από τη μελέτη των χαρτών κυκλοφορίας και διάδοσης των πετρελαιοκηλίδων οι οποίοι προκύπτουν από τα αποτελέσματα των μοντέλων, μπορούμε να εκτιμήσουμε την επίδραση των υδροδυναμικών συνθηκών στη διάδοση του πετρελαίου, καθώς και τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουνε οι εγκαταστάσεις του Λιμένα και οι

5 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας περιοχές πλησίον αυτού από τα συγκεκριμένα περιστατικά ρύπανσης. Οι εφαρμογές που παρουσιάζονται έχουν μικρής έκτασης επιπτώσεις στις εγκαταστάσεις του Λιμένα Θεσσαλονίκης, αλλά σοβαρές συνέπειες για την ανατολική και δυτική ακτή του Όρμου της Θεσσαλονίκης αν οι κηλίδες δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Οι προσομοιώσεις που έγιναν για θέσεις ατυχημάτων εντός των λιμενικών εγκαταστάσεων, κατέδειξαν - όπως αναμενόταν - σοβαρότατο κίνδυνο για τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό, κυρίως λόγω της παγίδευσης του πετρελαίου μεταξύ των προβλητών. Τέτοια περιστατικά απαιτούν άμεση απόκριση εντός της πρώτης ώρας. Τα βασικότερα περιστατικά τα οποία επίσης κατέδειξαν πιθανή επίπτωση στις εγκαταστάσεις του Λιμένα, αφορούσαν ατυχήματα στα αγκυροβόλια υγρών καυσίμων σχεδόν για κάθε ανεμολογικό σενάριο. Κάθε άλλη εφαρμογή στο πεδίου του Όρμου, είχε σαν αποτέλεσμα μικρή ή καθόλου προσβολή της περιοχής του Λιμένα, αλλά σημαντικές επιπτώσεις στην ανατολική και τη δυτική παράκτια περιοχή. Ο κίνδυνος για όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται εκεί είναι προφανής και κρίνεται απαραίτητο να αποτραπεί η επέκταση της πετρελαιοκηλίδας εντός των τριών πρώτων ωρών από την δημιουργία της. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι πετρελαιοκηλίδες αποτελούν σοβαρότατη απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον και τις παράκτιες δραστηριότητες. Λόγω της συγκέντρωσης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με χρήση και διακίνηση πετρελαίου στους λιμένες [0], η δυνατότητα πρόβλεψης της εξέλιξης ενός πιθανού ατυχήματος που θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας πετρελαιοκηλίδας εντός ή πλησίον της περιοχής του λιμένα, αξιολογείται ως ένα πολύ σημαντικό βήμα στη διαδικασία αποτελεσματικής αντιμετώπισης του. Βάσει της Διεθνούς Σύμβασης του 990 «για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο» (OPRC Convenion) από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) [7], η αντιμετώπιση των περιστατικών πετρελαϊκής ρύπανσης, γίνεται βάσει των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης [7,0,] που είναι υποχρεωμένοι να έχουν διαμορφώσει οι οργανισμοί λιμένων, οι λιμενικές αρχές και οι διάφορες παράκτιες εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται πετρέλαιο. Τα υπολογιστικά μοντέλα που αναπτύχθηκαν στην παρούσα εργασία, είναι δυνατόν: (α) να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη, με ικανοποιητική προσέγγιση, της χωροχρονικής διάδοσης μιας πετρελαιοκηλίδας στα πλαίσια κατάρτισης ενός Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης, (β) να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε θαλάσσιο πεδίο γνωστών χαρακτηριστικών, (γ) να περιγράψουν διαφορετικές περιπτώσεις ατυχημάτων με μεταβολή των χαρακτηριστικών του πεδίου και του περιστατικού ρύπανσης και (δ) να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη διάδοσης οποιασδήποτε άλλης ουσίας, καθώς τα μοντέλα κυκλοφορίας είναι ανεξάρτητα από το μοντέλο διάδοσης πετρελαϊκής ρύπανσης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κουτίτας Χ.Γ., 998. Εισαγωγή Στην Παράκτια Τεχνική Και Τα Λιμενικά Έργα. Θεσσαλονίκη. Κουτίτας Χ.Γ., 985. Μαθηματικά Ομοιώματα Στην Παράκτια Μηχανική. Θεσσαλονίκη. Κουτίτας Χ.Γ., 998. Υπολογιστική Υδραυλική. Ξάνθη. Φυτιάνος Κ., 996. Η Ρύπανση Των Θαλασσών. Θεσσαλονίκη. Kouia C.G. and Gouidou Kouia M., 986. A omparaive ud of ree maemaial model for wind generaed irulaion in oaal area. Coaal Enginnering, 0, 7-8. Peiaki G.I. and Trianafllou G.N. and Kouia C.G., 00. Prediion and prevenion of oil onaminaion and monioring of e beni ruure and relaed fierie in on-

6 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας neion wi e polluion impa. SAMS, ol., Inernaional Mariime Organizaion, org Inernaional Tanker Owner Polluion Federaion, Minir Of Meranile Marine, Tealoniki Por Auori S.A., S Environmenal Proeion Agen, www. epa.gov

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. Βασικά στοιχεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Βασικά στοιχεία Το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος 2G-MED 09-445 Waterloss Management of water losses in a drinking water

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 1 Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Δρ. Μυλωνόπουλος Δημ. Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά e-mail: dimilon@teipir.gr Περίληψη Η εργασία αυτή αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1.1 SIRENAC...- 62-3.3.1.2 EQUASIS...- 64-3.3.1.3 APCIS...- 65-3.3.2 Η Βαθμολογία...- 66-3.3.2.1 Η βαθμολογία του PARIS MOU...- 66-3.3.2.

3.3.1.1 SIRENAC...- 62-3.3.1.2 EQUASIS...- 64-3.3.1.3 APCIS...- 65-3.3.2 Η Βαθμολογία...- 66-3.3.2.1 Η βαθμολογία του PARIS MOU...- 66-3.3.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...- 8-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ...- 10-1.1 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ...- 10-1.2 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ...- 15-1.3 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ...- 16-1.4 ΝΑΥΑΓΙΟ ERIKA...- 26-1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Παναγιώτης Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΔΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Εργαστήριο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής Μεταπτυχιακή Διατριβή Χωροχρονική ανάλυση ξηρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΡΟΗ 2004 4η Επιστηµονική Συνάντηση Μηχανικής Ρευστών ΕΜΠ, Αθήνα 26 Νοεµβρίου 2004 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Division of Hydraulics and Environmental Engineering, Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124, Thessaloniki

Division of Hydraulics and Environmental Engineering, Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124, Thessaloniki ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ο..Π.Ζ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ, ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Ζ. Κωνσταντίνου 1,. Λατινόπουλος 2, Γ. Κρεστενίτης 3 Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΙΛΑΣ. Επιβλέπων: Χρήστος Αναγνώστου ιευθυντής Ερευνών στο Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΙΛΑΣ. Επιβλέπων: Χρήστος Αναγνώστου ιευθυντής Ερευνών στο Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΡΟΗ ΙΙΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Θαλάσσιες µεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ I. Mεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη Τ.Κ. 15236, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 810 9122, 210 810 3231 Fax: 210 810 3236 URL: http://www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των

Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών, δυνατοτήτων, απειλών και ευκαιριών στον τομέα της Αλιείας και τον προσανατολισμό των 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογικό Πλαίσιο... 5 3. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης... 8 3.1 Θαλάσσια Αλιεία... 9 3.2 Υδατοκαλλιέργειες... 18 3.3 Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων... 26 3.4 Μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

η αναγκαιοτητα εφαρμογησ ολοκληρωμενησ διαχειρισησ της παρακτιασ ζωνησ στο αστικο θαλασσιο μετωπο του λεκανοπεδιου της ευρυτερησ πολησ των αθηνων

η αναγκαιοτητα εφαρμογησ ολοκληρωμενησ διαχειρισησ της παρακτιασ ζωνησ στο αστικο θαλασσιο μετωπο του λεκανοπεδιου της ευρυτερησ πολησ των αθηνων 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι η αναγκαιοτητα εφαρμογησ ολοκληρωμενησ διαχειρισησ της παρακτιασ ζωνησ στο αστικο θαλασσιο μετωπο του λεκανοπεδιου της ευρυτερησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ 5 ΔΥΝΑΜΕΩΝ (5 FORCES) ΤΟΥ MICHAEL PORTER ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE

1ST OLYMPUS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUPPLY CHAINS, 1-2 OCTOBER, KATERINI, GREECE Εφαρμογή Συστημάτων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς Μελέτη Περίπτωσης: Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων του ΑΤΕΙΘ Β. Μανώλα, Π. Τσαρούχας 2 Τμήμα Τυποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 24.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/18/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Τσέλια Ζ. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα 2 Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα

Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Συστήματα (και ζητήματα) Αστικών Συγκοινωνιών στην Ελλάδα Γιάννης Τόσκας Συγκοινωνιολόγος (ΜS-MUP) Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ι. Πολιτικές αστικών μεταφορών στην Ευρώπη Tο βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα