ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ ΚΑΣΑΣΖΜΑ. (.) ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΒΑΖ (..) ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ηελ. ζήκεξα ηελ.. ηνπ κελφο.. ηνπ έηνπο. (..), εκέξα ηεο εβδνκάδνο.. κεηαμχ ησλ : 1) Σεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.» πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ Αζήλα (νδφο Αηφινπ 86) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε απφ ηνπο: 1α)., 1β). (θαη πνπ απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα «ε Σξάπεδα»), 2) ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία.. ΑΦΜ:. ΔΓΡΑ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απφ.. Α.Γ.Σ.:.. (θαη πνπ απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα «ν Γαλεηδόκελνο»), 3).. Α.Γ.Σ.: Α.Φ.Μ.. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ:... Α.Γ.Σ.:. Α.Φ.Μ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ:. (θαη πνπ απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα «ν Δγγπεηήο»), ζπκθσλνχληαη θαη γίλνληαη ακνηβαία απνδεθηά ηα εμήο: Άξζξν 1 (Υνξήγεζε-Γηάξθεηα Γαλείνπ) πκθσλείηαη ε ρνξήγεζε απφ ηελ Σξάπεδα ζην Δαλεηδφκελν δαλείνπ ηνθνρξενιπηηθνχ, πνζνχ Δπξώ (..), πνπ ζα απνδνζεί ζηελ Σξάπεδα θαηά ην ζχζηεκα ηεο ζχλζεηεο ρξεσιπζίαο (Γαιιηθφ ζχζηεκα), εληφο πξνζεζκίαο (.) κελψλ, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη πεξίνδν ράξηηνο. ( ) κελψλ, ΥΩΡΗ θεθαιαηνπνίεζε ησλ ηφθσλ, θαη άξρεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο εθηακίεπζεο ηνπ δαλείνπ. Άξζξν 2 (Δπηηόθην Γαλείνπ) 2.01 Σν δάλεην ζα εθηνθίδεηαη γηα ηα πξψηα.. (..) ρξφληα, κε επηηφθην πνπ ζα απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ θαησηέξσ: α) ηνπ ζηαζεξνχ επηηνθίνπ ηεο Σξάπεδαο γηα ρνξεγήζεηο παγίσλ (ζήκεξα..% ) β) ηνπ πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ ην νπνίν ζπλνκνινγείηαη ζε..% ζηαζεξφ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ γ) ησλ ηπρφλ επηβαιινκέλσλ εθάζηνηε εθ ηνπ λφκνπ ηζρπνπζψλ εηζθνξψλ (ζήκεξα εηζθνξά Ν.128/75 εθ..%). Σν εθάζηνηε ηζρχνλ βαζηθφ (θπκαηλφκελν) επηηφθην ηεο Σξάπεδαο γηα θάζε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο είηε γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Δαλεηδφκελν κε εμαηνκηθεπκέλε ελεκέξσζε 1/10

2 είηε δεκνζηεχεηαη ζηνλ εκεξήζην ηχπν θαη είλαη θαηαρσξεκέλν ηφζν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ζην δηαδίθηπν, φζν θαη ζηα αλαξηεκέλα ζηα Καηαζηήκαηά ηεο ηηκνιφγηα εξγαζηψλ Απφ ηελ επνκέλε ηεο ιήμεο ηεο πεξηφδνπ εθαξκνγήο ηνπ ζηαζεξνχ επηηνθίνπ θαη εθφζνλ ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ ππεξβαίλεη ηα (..) ρξφληα, ε νθεηιή ζα εθηνθίδεηαη κε ην εθάζηνηε βαζηθφ (θπκαηλφκελν) επηηφθην ηεο Σξάπεδαο γηα ρξεκαηνδνηήζεηο παγίσλ πιένλ ηνπ παξαπάλσ ππφ ζηνηρείνπ β θαζνξηζζέληνο πεξηζσξίνπ επηηνθίνπ, πιένλ ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ εηζθνξψλ 2.02 Η Σξάπεδα έρεη ην δηθαίσκα πεξηνδηθήο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ βαζηθνχ (θπκαηλφκελνπ) επηηνθίνπ ρσξίο ηε ζχκπξαμε ηνπ δαλεηδφκελνπ. Σν ζπκβαηηθφ επηηφθην κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα, θάζε θνξά πνπ κεηαβάιιεηαη ην ειάρηζην επηηφθην πξνζθνξάο (παξεκβαηηθφ επηηφθην) ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΕΚΣ) γηα πξάμεηο θχξηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Επξσζπζηήκαηνο. Όηαλ κεηαβάιιεηαη ην επηηφθην ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΕΚΣ), ην λέν επηηφθην δεκνζηεχεηαη απφ απηήλ θαη αλαδεκνζηεχεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο. Η αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζπκβαηηθνχ επηηνθίνπ απφ ηελ Σξάπεδα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ηζφπνζν ηεο εθάζηνηε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ πξνεγνχκελνπ επηηνθίνπ πξνζθνξάο (παξεκβαηηθνχ επηηνθίνπ) θαη ηνπ λένπ επηηνθίνπ ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. Η παξαπάλσ αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζπκβαηηθνχ επηηνθίνπ απφ ηελ Σξάπεδα κπνξεί λα γίλεηαη είηε ακέζσο κεηά απφ θάζε κεηαβνιή ηνπ παξεκβαηηθνχ επηηνθίνπ ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, είηε αζξνηζηηθά γηα ηελ ηειεπηαία θαη ηελ πξνεγνχκελε απ απηήλ κεηαβνιή ηνπ.. Γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ αλαπξνζαξκνγή ε Σξάπεδα ζα πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή αλαθνίλσζε δηα ηνπ εκεξήζηνπ Σχπνπ, ζε θαηαρψξηζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ζην δηαδίθηπν θαη ζε ζρεηηθή αλαθνξά ζηα Σηκνιφγηα πνπ είλαη αλαξηεκέλα ζηα Καηαζηήκαηα, Ωο βάζε ππνινγηζκνχ ησλ ηφθσλ γηα ηηο ελήκεξεο νθεηιέο ιακβάλεηαη ην έηνο ησλ 360 εκεξψλ. Αξζξν 3 (θνπόο ηνπ Γαλείνπ) 3.01 Σν δάλεην ρνξεγείηαη απνθιεηζηηθά πξνο ην ζθνπφ... Άξζξν 4 (Δμόθιεζε Γαλείνπ) 4.01 Η πεξηνδηθφηεηα απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ, κε ηνθνρξενιπηηθέο δφζεηο ζπκθσλείηαη.. Η πξψηε ηνθνρξενιπηηθή δφζε ζα θαηαβιεζεί. ( ) ΜΖΝΔ κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο εθηακίεπζεο ή κεηά ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ ράξηηνο θαη νη επφκελεο ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξναλαθεξφκελε πεξηνδηθφηεηα Εάλ ε εκεξνκελία θαηαβνιήο ζπκπέζεη κε αλχπαξθηε εκεξνινγηαθά εκεξνκελία, ε ιήμε ηεο δφζεο ζα κεηαθέξεηαη ζηελ πξνεγνπκέλε ππαξθηή εκεξνκελία Η πεξίνδνο ράξηηνο είλαη έληνθε, εθηνθηδφκελε κε ην επηηφθην ηνπ άξζξνπ 2.01 θαη ε δηάξθεηά ηεο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζαο Οη ηφθνη ηεο πεξηφδνπ ράξηηνο ινγίδνληαη ηνθαξηζκηθά αλά εμάκελν θαη θαηαβάιινληαη θαλνληθά. Εθφζνλ δελ θαηαβιεζνχλ εκπξφζεζκα, θέξνληαη ζε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο, ρσξίο εηδνπνίεζε ηνπ Δαλεηδφκελνπ θαη εθηνθίδνληαη απφ ηνλ ινγηζκφ ηνπο κε ην επηηφθην πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 8.01 ηεο παξνχζαο. Εάλ έρεη ζπκθσλεζεί θεθαιαηνπνίεζε ησλ ηφθσλ ηεο πεξηφδνπ ράξηηνο απηνί θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο ινγίδνληαη ηνθαξηζκηθά αλά εμάκελν, αλαηνθηδφκελνη θαη κεηά ηελ ιήμε ηεο θεθαιαηνπνηνχληαη θαη θαηαβάιινληαη φπσο θαη ην θεθάιαην (άξζξν 4.01) Σν πνζφ θάζε ηνθνρξενιπηηθήο δφζεο θαζψο θαη ην πνζφ ησλ ηφθσλ ηεο πεξηφδνπ ράξηηνο, εθφζνλ έρεη ζπκθσλεζεί ε πιεξσκή ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο, ζα αλαθνηλψλεηαη ζην Δαλεηδφκελν εγγξάθσο (πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηνπ) Ο Δαλεηδφκελνο ππνρξενχηαη λα εμνθιεί ην πνζφ ηεο θάζε δφζεο ηνπ δαλείνπ θαη ησλ ηφθσλ απηνχ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ πξνο ηνχην δήιε κέξα, κε ρξέσζε θαηαζεηηθνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ, πνπ έρεη ππνδείμεη ζηελ Σξάπεδα. 2/10

3 Άξζξν 5 (Δμαζθάιηζε Σξάπεδαο) 5.01 Γηα λα αλαιάβεη ν Δαλεηδφκελνο νπνηνδήπνηε πνζφ απφ ην δάλεην πξέπεη λα παξαρσξήζεη ζηελ Σξάπεδα ηηο αθφινπζεο αζθάιεηεο: ηελ πεξίπησζε εγγξαθήο πξνζεκείσζεο ππνζήθεο ν Δαλεηδφκελνο ππνρξενχηαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ λα αζθαιίδεη κε δαπάλεο ηνπ ην ππέγγπν αθίλεην, ε ζρεηηθή δε αζθάιηζε ζα αλαηίζεηαη ζε πξψηεο ηάμεο αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηεο απνδνρήο ηεο Σξάπεδαο. Ο Δαλεηδφκελνο ππνρξενχηαη λα θαιχπηεη ηνπο θηλδχλνπο ππξφο, ζεηζκνχ θαζψο θαη θάζε άιιν θίλδπλν ε θαηά ηνπ νπνίνπ αζθάιηζε επηβάιιεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ηαθηηθήο δηαρείξηζεο. Ο Δαλεηδφκελνο ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη ψζηε λα πεξηιακβάλεηαη ζην νηθείν αζθαιηζηήξην ε αλαγλψξηζε ηεο Σξάπεδαο σο ελππφζεθεο δαλείζηξηαο θαηά ηνλ ππέξ Σξαπεδψλ εηδηθφ φξν ππ αξηζκ. 5 (ππφδεηγκα /2/12) ηεο Ελψζεσο ησλ δξαζηεξηνπνηνπκέλσλ ζηελ Ειιάδα Αζθαιηζηηθψλ Εηαηξεηψλ, θαζψο θαη αλάιεςε ππνρξέσζεο εθ κέξνπο ηεο Αζθαιηζηηθήο Εηαηξείαο γηα εηδνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο ζε πεξίπησζε κε αλαλέσζεο ηεο αζθάιηζεο 15 εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ή γηα ηελ ελδερφκελε πξφζεζή ηεο λα κεηαβάιεη ηνπο φξνπο ηεο αζθάιηζεο. Σν αζθαιηζηήξην θαη ηα ινηπά ζρεηηθά έγγξαθα παξαδίδνληαη ζηελ Σξάπεδα θαη θπιάζζνληαη απ απηήλ. Εάλ ν Δαλεηδφκελνο παξαιείςεη λα ζπλάςεη ή λα δηαηεξήζεη ζε ηζρχ ηελ παξαπάλσ αζθάιηζε, ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα πξνβεί ε ίδηα ζηελ αζθάιηζε απηή. ε θάζε πεξίπησζε ηα αζθάιηζηξα θαη ινηπά έμνδα βαξχλνπλ ην Δαλεηδφκελν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη ζε άκεζε θαηαβνιή ηνπο ζηελ Σξάπεδα κε ηνλ ηφθν ππεξεκεξίαο απφ ηελ θαηαβνιή κέρξη ηελ εμφθιεζε. Η Σξάπεδα δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηε θεξεγγπφηεηα ηεο Αζθαιηζηηθήο Εηαηξείαο, θαζψο θαη γηα ηελ ηπρφλ κε άζθεζε ηνπ φινπ ή κέξνπο ηνπ δηθαηψκαηφο ηεο γηα αζθάιηζε. ε πεξίπησζε πνπ επέιζεη ν αζθαιηζηηθφο θίλδπλνο, ν Δαλεηδφκελνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ακέζσο ζηηο δηαηππψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε βεβαίσζε ηνπ αζθαιίζκαηνο ην νπνίν νθείιεη ε Αζθαιηζηηθή Εηαηξεία. ηηο δηαηππψζεηο απηέο δηθαηνχηαη λα πξνβεί θαη ε Σξάπεδα ρσξίο λα επζχλεηαη έλαληη ηνπ Δαλεηδφκελνπ γηα νπνηαδήπνηε ηπρφλ παξάιεηςε. Ο δαλεηδφκελνο εθρσξεί απφ ηψξα ζηελ Σξάπεδα ηελ απαίηεζή ηνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο επί ηνπ αζθαιίζκαηνο παξαηηνχκελνο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ απφ ην άξζξν 1287 Α.Κ. Εάλ ο Δαλεηδόκελος παραιείυεη λα ζσλάυεη ή λα δηαηερήζεη ζε ηζτύ ηελ παραπάλφ αζθάιηζε, ε Τράπεδα δηθαηούηαη λα προβεί ε ίδηα ζηελ αζθάιηζε ασηή, κε δαπάλε ηοσ Δαλεηδόκελοσ, γηα προζηαζία θάζε λόκηκοσ ζσκθέροληός ηες Ο Δαλεηδφκελνο νθείιεη λα αλαγγείιεη ακέζσο ζηελ Σξάπεδα θάζε ρεηξνηέξεπζε, είηε ηπραία είηε νθεηιφκελε ζε θαθή δηαρείξηζε πνπ ήζειε ππνζηεί ην ππέγγπν αθίλεην θαη θάζε γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε είηε λα ειαηηψζεη ηελ αμία απηνχ είηε λα επεξεάζεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηα δηθαηψκαηά ηνπ επί ηνπ αθηλήηνπ ηνπ Ο Δαλεηδφκελνο αλ ιάβεη απφθαζε λα επηθέξεη ζην αθίλεην πνπ ζα πξνζεκεησζεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε ή κεηαξξχζκηζε, νθείιεη λα εηδνπνηήζεη γη απηφ εγγξάθσο ηελ Σξάπεδα πξηλ απφ θάζε ζρεηηθή εξγαζία. Αλ ε Σξάπεδα θξίλεη φηη ε ζρεδηαδφκελε κεηαβνιή δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο αμίαο ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη απφ ην Δαλεηδφκελν ζπκπιήξσζε ηεο αζθάιεηαο ή θαηά πεξίπησζε νινζρεξή ή κεξηθή εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ Η Σξάπεδα έρεη πάληνηε ην δηθαίσκα, αλεμάξηεηα απφ ηηο πθηζηάκελεο εμαζθαιίζεηο, λα επηδηψθεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεψλ ηεο θαηά ηνπ Δαλεηδφκελνπ ή ησλ Εγγπεηψλ θαη απφ άιια πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία, γεληθά, θαη επηινγή ηεο, ηνπ Δαλεηδφκελνπ θαη ηνπ Εγγπεηνχ ζπλνκνινγνχλησλ ην δηθαίσκα απηφ ηεο Σξάπεδαο σο αζθνχκελν λνκίκσο θαη θαινπίζησο Όια ηα έγγξαθα πνπ ζπληάζζνληαη θαη ππνγξάθνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπκβάζεσο θαη αλαθέξνληαη ζ απηήλ θαη ηδηαίηεξα εθείλα, κε ηα νπνία ν Δαλεηδφκελνο αλαγλσξίδεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ηεο Σξάπεδαο ή αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη απηήο, πξφζζεηεο πξάμεηο ή ζπκβάζεηο κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Δαλεηδφκελνπ ή ηξίησλ, γηα ηελ παξνρή εμαζθαιίζεσλ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο 3/10

4 ηεο ζπκβάζεσο θαη δεζκεχνπλ ρσξίο άιιν ην Δαλεηδφκελν. Ο ηειεπηαίνο, θαζψο θαη ν Εγγπεηήο δειψλνπλ, φηη έιαβαλ γλψζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Δ. ηεο 17.7./ θαη ηνπ Ν. 4112/1929 θαη ππφζρνληαη φηη ζα ηεξήζνπλ φιεο ηηο εμ απηψλ ππνρξεψζεηο ηνπο, ζηηο πεξηπηψζεηο παξνρήο πξνζεκεηψζεσλ ππνζήθεο θαη ππνζήθεο επί αθηλήησλ, πνπ θαηαιακβάλνπλ θαη ηα εληφο απηψλ κεραλήκαηα θαη κεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. Άξζξν 6 (Αλάιεςε Πξντόληνο Γαλείνπ) 6.01 Ο Δαλεηδφκελνο ζα αλαιάβεη ην πνζφ ηνπ δαλείνπ εθάπαμ ή ηκεκαηηθά. Η Σξάπεδα ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ην δάλεην κφλν εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο Γηα ηελ αλάιεςε ηνπ δαλείνπ ζα ζπληάζζεηαη ζρεηηθή πξάμε ή ζα εθδίδεηαη παξαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο Σν θαζαξφ πξντφλ ησλ εθηακηεχζεσλ ηνπ δαλείνπ ζα πηζηψλεηαη ζηνλ ζπλδεδεκέλν θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ πνπ έρεη ππνδείμεη ν Δαλεηδφκελνο ζηελ Σξάπεδα (άξζξν ) Άξζξν 7 (Τπνρξεώζεηο Γαλεηδνκέλνπ) 7.01 Απφ ηελ ππνγξαθή απηήο ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη λα εθπιεξψζεη φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απ απηή, ν Δαλεηδφκελνο (σο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο) είλαη ππνρξεσκέλνο λα: α) κε κεηαβάιεη, ρσξίο πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηεο Σξάπεδαο, ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζήο ηνπ, β) κελ εθπνηήζεη ή εθκηζζψζεη ηελ επηρείξεζή ηνπ, νιφθιεξε ή κέξνο ηεο, ή παξαρσξήζεη ηε ρξήζε ηεο, κε νπνηαδήπνηε λνκηθή κνξθή, ζε ηξίηνπο, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Σξάπεδαο, γ) ηεξεί φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν ινγηζηηθά θαη ινηπά βηβιία θαη ζηνηρεία, δ) παξέρεη ζηελ Σξάπεδα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ηνπ δεηεζεί, ζρεηηθή κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη ηε γεληθφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζήο ηνπ, ε) ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο Σξάπεδαο ηα ινγηζηηθά ηνπ βηβιία θαη νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία γηα έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο απφ ηα νξηδφκελα γηα ην ιφγν απηφ φξγαλα ηεο Σξάπεδαο ή θαη άιια πξφζσπα πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απ απηή. ζη) παξέρεη νπνηεδήπνηε ηνπ ην δεηήζεη ε Σξάπεδα, νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή ζηνηρείν ην νπνίν θαηά ηελ θξίζε ηεο απνδεηθλχεη ηελ απ απηφλ ηήξεζε φισλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ζχλαςεο ηνπ δαλείνπ, δ) γλσζηνπνηεί ζηελ Σξάπεδα, εγγξάθσο, νπνηαδήπνηε ηπρφλ κεηαβνιή ηεο λνκηθήο, νηθνλνκηθήο ή πεξηνπζηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο, σο θαη θάζε αιιαγή ζρεηηθή κε ηελ εθπξνζψπεζή ηνπ θαη ηδίσο λα πξνζαγάγεη ρσξίο ππαίηηα βξαδχηεηα ζηελ Σξάπεδα φια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο. πλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηε κεηαβνιή ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ Δαλεηδφκελνπ θαη πξηλ απφ ηελ έγγξαθε γλσζηνπνίεζή ηεο ζηελ Σξάπεδα, είλαη απνιχησο έγθπξεο θαη δεζκεχνπλ πιήξσο ην Δαλεηδφκελν ν νπνίνο ηηο εγθξίλεη απφ ηψξα, παξαηηνχκελνο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνβνιήο νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο αληηξξήζεσο, 7.02 Σηο απηέο ππνρξεψζεηο, πνπ αλαθέξνληαη, σο άλσ, ππφ ζηνηρεία 7.01.α έσο 7.01.δ γηα ηνλ Δαλεηδφκελν, έρεη θαη ν Εγγπεηήο, εθηφο εάλ ε Σξάπεδα ηνλ απαιιάμεη εγγξάθσο Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο παξαπάλσ φξνπο, αλεμαξηήησο ησλ ινηπψλ ζπλεπεηψλ, απνηειεί ζπνπδαίν ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο. Αξζξν 8 (Σόθνο Τπεξεκεξίαο- Αλαηνθηζκόο) 8.01 ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο θαζπζηέξεζεο θάπνηαο δφζεο ηνπ δαλείνπ ή ηφθσλ κε πεξηιακβαλνκέλσλ ζηηο παξαπάλσ ππφ άξζξν 1 ηνθνρξενιπηηθέο δφζεηο ή θαη εμφδσλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ ηνπ άξζξνπ 13, ν Δαλεηδφκελνο θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ζηελ Σξάπεδα, απφ ηελ πξψηε εκέξα θαζπζηέξεζεο θαη ρσξίο λα απαηηείηαη νπνηαδήπνηε εηδνπνίεζή ηνπ, επί ησλ πνζψλ πνπ θαζπζηεξεί, αληί ηνπ ηφθνπ ηνπ άξζξνπ 2.01 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ηφθν ππεξεκεξίαο ν νπνίνο ζπκθσλείηαη φηη ζα 4/10

5 ππνινγίδεηαη κε ην επηηφθην πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 2.01 ηεο παξνχζαο, πξνζαπμεκέλν κε ηελ εθάζηνηε αλψηαηε επηηξεπφκελε πξνζαχμεζε ιφγσ ππεξεκεξίαο (ζήκεξα 2,5% Πξάμε Δηνηθεηή Σξάπεδαο Ειιάδνο 2393/ ).Η Σξάπεδα επί ππεξεκεξίαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ζε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ή ηξνπνπνίεζεο ηεο Π.Δ.Σ.Ε. 2393/1996 λα κεηαβάιιεη κνλνκεξψο ηνλ αξηζκφ ησλ εθαηνζηηαίσλ κνλάδσλ (ζήκεξα 2,5), κε ηνλ νπνίν ζα πξνζαπμάλεηαη ην ζπκβαηηθφ επηηφθην (ήηνη ην άζξνηζκα: βαζηθφ επηηφθην, ζπλ πεξηζψξην επηηνθίνπ, ζπλ εηζθνξά), ή λα νξίζεη λέν ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ επηηνθίνπ ππεξεκεξίαο. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ εθαηνζηηαίσλ κνλάδσλ, πνπ ζα επηθέξεη πξνζαχμεζε ηνπ παξαπάλσ αζξνίζκαηνο (ζπκβαηηθνχ επηηνθίνπ) ή ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηνπ επηηνθίνπ ππεξεκεξίαο ζα δεκνζηεχεηαη ζηνλ Σχπν ή ζα γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ Δαλεηδφκελν ηελ παξαπάλσ ππφ 8.01 πεξίπησζε, ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη είηε λα επηδηψμεη ηελ είζπξαμε ησλ θαζπζηεξνπκέλσλ πνζψλ, είηε, αθνχ θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα ζχκβαζε λα θεξχμεη ακέζσο ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ ην δάλεην, αμηψλνληαο ηελ εμφθιεζε νιφθιεξνπ ηνπ αλεμφθιεηνπ πνζνχ γηα θεθάιαην, ηφθνπο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο Οη νθεηιφκελνη ζε θαζπζηέξεζε ηφθνη ζπκθσλείηαη φηη ηνθίδνληαη απφ ηελ πξψηε εκέξα θαζπζηέξεζεο. Οη ηφθνη δε πνπ πξνθχπηνπλ πξνζηίζεληαη ζην νθεηιφκελν θεθάιαην αλά εμάκελν θαη έηζη επέξρεηαη αλαηνθηζκφο κε εμάκελε πεξηνδηθφηεηα, επεξρνκέλνπ νχησ αλαηνθηζκνχ κε εμάκελε πεξηνδηθφηεηα. Αξζξν 9 (Καηαγγειία ύκβαζεο) 9.01 Η Σξάπεδα (σο εθ ηεο ηδηφηεηνο ηνπ Δαλεηδφκελνπ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο) δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ηνπ δαλείνπ θαη λα θεξχμεη ηνχην ακέζσο ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ, αμηψλνληαο ηελ εμφθιεζε νιφθιεξνπ ηνπ αλεμφθιεηνπ πνζνχ ηνπ θεθαιαίνπ, κε ηνπο ηφθνπο θαη κε ηηο ινηπέο επηβαξχλζεηο ζε πεξίπησζε: α) παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, β) νπζηψδνπο κείσζεο ή νιηθήο ή κεξηθήο απψιεηαο π.ρ. κέζσ εθπιεηζηεξίαζεο απφ ηξίηνλ)θάπνηαο απφ ηηο, ζε αζθάιεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, παξαζρεζείζεο ππέξ ηεο Σξάπεδαο εμαζθαιίζεηο, γ) κε απνδνρήο απφ ηνλ Δαλεηδφκελν ηεο κεηαβνιήο ηνπ επηηνθίνπ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνλ ππφ 2.02 φξν, δ) δηαπίζησζεο ελεξγεηψλ ηνπ Δαλεηδφκελνπ ή ησλ ηπρφλ ζπλελερνκέλσλ κε απηφλ (νκνξξχζκσλ εηαίξσλ ή ησλ εγγπεηψλ), πνπ κεηψλνπλ ηε θεξεγγπφηεηά ηνπο (π.ρ. κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ) ή πιεξνθφξεζεο γηα ηελ χπαξμε δπζκελψλ ζηνηρείσλ εηο βάξνο ηνπο (π.ρ. δηακαξηπξήζεηο ζπλαιιαγκαηηθψλ, ζθξάγηζε επηηαγψλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, έθδνζε δηαηαγψλ πιεξσκήο εηο βάξνο ηνπο, πιεηζηεξηαζκφ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θιπ) θαη εθηίκεζεο, ζχκθσλα κε ηξαπεδηθά θξηηήξηα θαη ηελ ζπλαιιαθηηθή θαιή πίζηε, φηη ηπρφλ θαζπζηέξεζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, ζα επηθέξεη βιάβε ζηα ζπκθέξνληά ηεο, ε) νπζηψδνπο κείσζεο ηεο νηθνλνκηθήο επηθάλεηαο ή πεξηνξηζκνχ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ή αλαζηνιήο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Δαλεηδφκελνπ ή ηνπ Εγγπεηή, ζη) απψιεηαο ή πεξηνξηζκνχ ηεο ηθαλφηεηαο πξνο δηθαηνπξαμία ή ηεο εμνπζίαο δηάζεζεο ηεο πεξηνπζίαο ή ζαλάηνπ ηνπ Δαλεηδφκελνπ ή ηνπ Εγγπεηή ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο ηνπ δαλείνπ ε Σξάπεδα δηθαηνχηαη λα θεξχμεη νιφθιεξν ην πνζφ απφ ην δάλεην πνπ έρεη ήδε αλαιεθζεί ιεμηπξφζεζκν θαη απαηηεηφ θαη λα αμηψζεη ηελ εμφθιεζε ηνχηνπ, κεηά ησλ ηφθσλ θαη φισλ ησλ ινηπψλ επηβαξχλζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 13 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ε πεξίπησζε ηκεκαηηθήο εθηακίεπζεο, εάλ ε Σξάπεδα κεηά ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ απφ ην δάλεην δηαπηζηψζεη φηη ε αλάιεςε ηνχηνπ δελ εδηθαηνινγείην, δηθαηνχηαη ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ ππφ άξζξν 9.01, 9.02 δηθαησκάησλ ηεο λα αμηψζεη ηελ άκεζε επηζηξνθή ηνπ πνζνχ εληφθσο κε ην ππφ άξζξν 2.01 θαζνξηζζέλ επηηφθην απφ ηεο αλάιεςεο απηνχ κέρξη ηεο επνκέλεο ηεο ιήςεσο ηεο εηδνπνηήζεσο γηα επηζηξνθή. Απφ ηελ επνκέλε ηεο ιήςεσο ηεο εηδνπνηήζεσο απηήο ην πνζφ απηφ ζα νθείιεηαη κε ηνλ ηφθν ππεξεκεξίαο ηνπ άξζξνπ 8.01 ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο Κάζε πνζφ ην νπνίν αλέιαβε ηπρφλ ν Δαλεηδφκελνο ρσξίο λα ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάιεςε απηή ινγίδεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο 5/10

6 παξνχζαο θαη έσο ηελ επηζηξνθή ηνπ σο θαηαβνιή ηνπ φινπ ή κέξνπο ηνπ δαλείνπ. Η Σξάπεδα δχλαηαη, επίζεο θαηά ηελ θξίζε ηεο λα αλαζηείιεη κνλνκεξψο θάζε πεξαηηέξσ θαηαβνιή πξνο ηνλ Δαλεηδφκελν, κέρξη απηφο λα επηζηξέςεη ην πην πάλσ πνζφ ή λα ζπκκνξθσζεί πιήξσο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. Άξζξν 10 (Απνδνρή ύκβαζεο από ηνλ Δγγπεηή) Ο Εγγπεηήο εγγπάηαη αλεπηθχιαθηα ηελ εκπξφζεζκε θαη νινθιεξσηηθή εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ θαηά ην θεθάιαην, ηνπο ηφθνπο θάζε είδνπο, ηα έμνδα θαη ηηο ινηπέο επηβαξχλζεηο θαη γεληθά εγγπάηαη ηελ εθπιήξσζε απφ ηνλ Δαλεηδφκελν φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηηο νπνίεο απηφο αλαιακβάλεη κε ηελ παξνχζα. Ο Εγγπεηήο ελέρεηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ κε ηνλ πξσηνθεηιέηε σο απηνθεηιέηεο Ο Εγγπεηήο επζχλεηαη αλεμάξηεηα απφ ην λνκφηππνλ ηεο ππνρξέσζεο πνπ αλέιαβε ν Δαλεηδφκελνο, ηδηαίηεξα δε αλεμάξηεηα απφ ειαηηψκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπξνζψπεζε ηνπ πξσηνθεηιέηε Ο Εγγπεηήο παξαηηείηαη απφ ηελ έλζηαζε ηεο δηδήζεσο, θαζψο θαη απφ ην θαη άξζξν 853 ΑΚ δηθαίσκά ηνπ λα πξνηείλεη θαηά ηεο Σξάπεδαο ελζηάζεηο ηνπ Δαλεηδφκελνπ. Επίζεο ν Εγγπεηήο παξαηηείηαη έλαληη ηεο Σξάπεδαο απφ ην δηθαίσκά ηνπ λα αζθήζεη ηα ηπρφλ εμ αλαγσγήο δηθαηψκαηά ηνπ θαηά ηνπ Δαλεηδφκελνπ εθφζνλ πθίζηαηαη αθφκε αλεμφθιεην ηκήκα ησλ δαλεηαθψλ νθεηιψλ. Ο Εγγπεηήο παξαηηείηαη έλαληη ηεο Σξάπεδαο απφ ην δηθαίσκά ηνπ λα ππνθαηαζηαζεί ζηα παξεπφκελα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα απηήο, έζησ θαη αλ ην δάλεην εμνθιήζεθε νινζρεξψο απφ απηφλ Ο Εγγπεηήο παξαηηείηαη απφ ηελ έλζηαζε ηεο δηδήζεσο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα πξνηείλεη θαηά ην άξζξν 853 ΑΚ ελζηάζεηο ηνπ δαλεηδφκελνπ θαηά ηεο Σξάπεδαο. Επίζεο, ν Εγγπεηήο παξαηηείηαη έλαληη ηεο Σξάπεδαο ηνπ δηθαηψκαηνο λα αζθήζεηο ηα ηπρφλ δηθαηψκαηα απφ αλαγσγή, πνπ ζα έρεη θαηά ηνπ Δαλεηδφκελνπ, εθφζνλ ζα ππάξρεη αλεμφθιεην ππφινηπν απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. Ο Εγγπεηήο δηθαηνχηαη λα ππνθαηαζηαζεί ζηα παξεπφκελα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηεο Σξάπεδαο, κφλν εθφζνλ εμνθιεζεί νινζρεξψο απφ απηφλ, ε απαίηεζε ηεο Σξάπεδαο θαηά ηνπ Δαλεηδφκελνπ, αθφκα θαη θαηά ην κε εγγπεηκέλν απφ απηφλ ηκήκα ηεο. Ο Εγγπεηήο δελ ειεπζεξψλεηαη, εάλ απφ ειαθξά ακέιεηα ηεο Σξάπεδαο θαηέζηε αδχλαηε ε ηθαλνπνίεζήο απφ ηνλ Δαλεηδφκελν. Οκνίσο δελ ειεπζεξψλεηαη εάλ ε Σξάπεδα γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παξαηηήζεθε απφ θάζε είδνπο αζθάιεηεο ππέξ ηεο απαίηεζήο ηεο, παξέρεη δε απφ ζήκεξα αλέθθιεηα ζηελ Σξάπεδα ηελ αλεπηθχιαθηε ζπλαίλεζή ηνπ γηα λα παξαηηείηαη απηή νπνηεδήπνηε απφ ήδε πθηζηάκελεο ή θαη κειινληηθέο θάζε είδνπο αζθάιεηεο ππέξ ηεο απαίηεζήο ηεο.. Σπρφλ απφζβεζε ηεο θπξίαο νθεηιήο ρσξίο ηθαλνπνίεζε ηεο Σξάπεδαο (αξζξ. 864 ΑΚ) ή ηπρφλ θαζπζηέξεζε ή ακέιεηα σο πξνο ηελ αλάιεςε θαη ζπλέρηζε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο δηθαζηηθήο επηδίσμεο ηεο απαίηεζήο ηεο (αξζξ ΑΚ) ζπκθσλείηαη φηη δελ απνηεινχλ ιφγν ειεπζέξσζεο ηνπ Εγγπεηή Οπνηαδήπνηε, θαη αλ αθφκε γίλεη ζην κέιινλ, αλαγλψξηζε ηεο νθεηιήο απφ ην Δαλεηδφκελν δεζκεχεη θαη ηνλ Εγγπεηή, ν νπνίνο ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο πεξί ηνχηνπ Όιεο νη ππνζρέζεηο, δεζκεχζεηο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Δαλεηδφκελνπ, δεζκεχνπλ ζην ίδην κε ην Δαλεηδφκελν κέηξν θαη ηνλ Εγγπεηή, θαηά ηελ έθηαζε ηεο εγγπεηηθήο ηνπ επζχλεο Ο Εγγπεηήο απνδέρεηαη φηη ε Σξάπεδα δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο λα ζπκθσλεί κε ηνλ Δαλεηδφκελν, ρσξίο ηελ ζπλαίλεζή ηνπ, ξχζκηζε ηεο νθεηιήο απφ ηε ζχκβαζε απηή, γηα ηκεκαηηθή απνπιεξσκή θαη απνδέρεηαη φηη ε επζχλε ηνπ έλαληη ηεο Σξάπεδαο δηαηεξείηαη ζην αθέξαην γηα ηελ πεξάησζε απηή. Άξζξν 11 (Πξόσξε Δμόθιεζε Γαλείνπ) Ο Δαλεηδφκελνο δηθαηνχηαη λα εμνθιήζεη πξφσξα νινζρεξψο ην δάλεην, φπσο επίζεο δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη νπνηνδήπνηε πνζφ ζε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ δαλείνπ. ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ ε ζρεηηθή θαηαβνιή γίλεη θαηά ηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ζηαζεξνχ επηηνθίνπ, ν Δαλεηδφκελνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηε δαλείζηξηα, γηα απνδεκίσζή ηεο, πξνθεηκέλνπ απηή λα θαιχςεη ην δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο θαη ην θφζηνο 6/10

7 επαλεπέλδπζεο θαη πνζφ ίζν κε 1,5% επί ηνπ πξφσξα εμνθινχκελνπ θεθαιαίνπ. Δηαθνξεηηθά ε δαλείζηξηα δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ πξνζθνξά. ε πεξίπησζε κεξηθήο πξνεμφθιεζεο ε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ ζα παξακέλεη ακεηάβιεηε θαη ζα κεηψλεηαη αλάινγα θάζε κία απφ ηηο απνκέλνπζεο ηνθνρξενιπηηθέο δφζεηο. Άξζξν 12 (Καηαβνιέο Έλαληη ηνπ Γαλείνπ) Κάζε θαηαβνιή ζηε Σξάπεδα, έλαληη ηνπ δαλείνπ, θέξεηαη πξψηα ζε εμφθιεζε ησλ εμφδσλ, δηθαζηηθψλ ή άιισλ, χζηεξα ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο, θαηφπηλ ησλ ελήκεξσλ ηφθσλ θαη ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ. Άξζξν 13 (Έμνδα Σέιε Γαλείνπ) α) Καηά ηελ πξψηε εθηακίεπζε ηνπ δαλείνπ ν Δαλεηδφκελνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηελ Σξάπεδα πνζφ Δπξώ ( ) γηα εθάπαμ έμνδα αμηνιφγεζεο ηνπ αηηήκαηνο θαη ζπλνκνιφγεζεο ηνπ δαλείνπ. Σν πνζφ απηφ ζα ζπκςεθηζζεί κε ην πνζφ ηεο πξψηεο εθηακίεπζεο. β) Σνλ Δαλεηδφκελν βαξχλνπλ θαη ηνπ επηξξίπηνληαη, απφ ηελ εκέξα θαηαβνιήο ηνπο απφ ηελ Σξάπεδα, φινη νη εθάζηνηε ηζρχνληεο θφξνη, ηέιε, εηζθνξέο, δηθαηψκαηα, ή άιιεο θάζε κνξθήο επηβαξχλζεηο ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ ή νηνπδήπνηε ηξίηνπ, πνπ επηβάιινληαη ζην θεθάιαην, ηνπο ηφθνπο, ηα έμνδα ή ηηο πξνκήζεηεο θαη γεληθά ζε θάζε άιιεο κνξθήο σθέιεηεο, πνπ απνξξένπλ ή έρνπλ νπσζδήπνηε ζρέζε κε ηε ζχκβαζε απηή, θαζψο θαη νη νπνηεζδήπνηε ηπρφλ επηβαιιφκελεο κε απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ εηζθνξέο ζε βάξνο ηνπ Δαλεηδφκελνπ ή ηεο Σξάπεδαο. γ) Εάλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο επηβαξχλζεηο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ θαηαβιεζεί απφ ηελ Σξάπεδα, φπσο επίζεο θαη εάλ επηβιεζεί νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή θχξσζε κε ηε κνξθή πξνζηίκνπ ή πνηληθήο ξήηξαο, εμ αηηίαο πξνβαιιφκελεο απφ ηηο αξρέο παξαβάζεσο δηνηθεηηθψλ ή λνκηζκαηηθψλ θαλφλσλ αλαθνξηθά κε ηε ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ ή ηε δηάζεζε απφ ην Δαλεηδφκελν ησλ αλαιακβαλφκελσλ απφ ην δάλεην πνζψλ, ν Δαλεηδφκελνο νθείιεη λα θαηαβάιεη ζηελ Σξάπεδα θάζε ζρεηηθφ πνζφ, έληνθα κε επηηφθην ππεξεκεξίαο, απφ ηελ εκέξα θαηαβνιήο ηνπ απφ ηελ Σξάπεδα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8.01 ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο. δ) Σα πάζεο θχζεσο έμνδα, φπσο ελδεηθηηθά, θάζε είδνπο δηθαζηηθά, ειέγρνπ ηίηισλ, εγγξαθήο ππνζήθεο, εγγξαθήο πξνζεκεηψζεσο, ηέιε θαη δηθαηψκαηα ππέξ ηνπ Εζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ, ηξνπήο πξνζεκεηψζεσο ζε ππνζήθε, ζπλνκνινγήζεσο ελερχξνπ, θνηλνπνηήζεσο ελερπξηαθψλ ζπκβάζεσλ, εμαιείςεσο πξνζεκεηψζεσο ή ππνζήθεο, ηα αζθάιηζηξα βεβαξεκέλσλ κε εκπξάγκαηε αζθάιεηα αθηλήησλ ή πάζεο θχζεσο πξαγκάησλ θαη αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ελ γέλεη ή νπνηαδήπνηε άιια, πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ή ζα γίλνπλ ζπλεπεία ή ζε εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζπκβάζεσο θαη πξνο εμαζθάιηζε ή δηαηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ ηεο Σξάπεδαο, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο δαπάλεο θαη ακνηβέο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην θάζε θνξά ηζρχνλ ηηκνιφγην εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο, βαξχλνπλ ηνλ Δαλεηδφκελν θαη θαζίζηαληαη έληνθα απφ ηεο θαηαβνιήο ηνπο κε επηηφθην ππεξεκεξίαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο. Άξζξν 14 (Αληίθιεηνο) Οη θνηλνπνηήζεηο πξνο ηνλ Δαλεηδφκελν, ή ηνλ Εγγπεηή, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ζρεηηθέο κε ηπρφλ δίθεο (εηζαγσγηθά ηεο δίθεο έγγξαθα) απφ ηε ζχκβαζε απηή θαη ησλ ηπρφλ πξφζζεησλ πξάμεψλ ηεο, γίλνληαη ζηηο αλσηέξσ δηεπζχλζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε. ε πεξίπησζε αιιαγήο θαηνηθίαο ή έδξαο ή ησλ γξαθείσλ νηνπδήπνηε ελερνκέλνπ απφ ηε ζχκβαζε, ζπλνκνινγείηαη φηη ν κεηαβάιισλ ηελ θαηνηθία ηνπ ή ηελ έδξα ή ηα γξαθεία ηνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηήζεη ακέζσο θαη εγγξάθσο ζηελ Σξάπεδα ηε λέα δηεχζπλζή ηνπ, κέρξη δε ηε γλσζηνπνίεζε απηήο, ε Σξάπεδα θνηλνπνηεί λνκίκσο θαη εγθχξσο ζηε δηεχζπλζε πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζχκβαζε Ο Δαλεηδφκελνο θαη ν Εγγπεηήο δειψλνπλ φηη δηνξίδνπλ ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 142 παξ. 4 ηνπ Κ.Πνι.Δ., κε ηε ζχκβαζε απηή αληίθιεην 7/10

8 εηο ηνλ νπνίν, ζα θνηλνπνηείηαη θάζε ζρεηηθφ κε ηε παξνχζα ζχκβαζε έγγξαθν, πνπ ζα απεπζχλεηαη ζ απηνχο, ήηνη φιεο νη εμψδηθεο ή δηθαζηηθέο πξάμεηο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζχκβαζε, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη απνθάζεηο ή πξάμεηο, πνπ επηβάιινπλ απηνπξφζσπε ελέξγεηα απφ ηνλ παξαιήπηε, θαζψο θαη φιεο νη πξάμεηο ηεο δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ νθεηιεηψλ θαη εάλ αθφκε έρεη δηνξηζζεί αληίθιεηνο, θάζε νθεηιέηεο δηνξίδεη επί πιένλ κε ηελ παξνχζα, σο αληίθιεηφ ηνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ σο άλσ φξνπ, ηνλ άιιν αλ είλαη δχν θαη αλ είλαη πεξηζζφηεξνη, νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ινηπνχο. Σν απηφ ηζρχεη επί πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο Εγγπεηψλ, ελψ αλ είλαη έλαο ν Εγγπεηήο, δηνξίδεη ην Δαλεηδφκελν ή νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο Δαλεηδφκελνπο. Ρεηά ζπκθσλείηαη, φηη ε επίδνζε θάζε ζρεηηθνχ κε ηε ζχκβαζε εγγξάθνπ (εμψδηθνπ ή δηθαζηηθνχ) πνπ γίλεηαη ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο αληηθιήηνπο είλαη έγθπξε θαη λφκηκε Η ηπρφλ αλάθιεζε ή παξαίηεζε ηνπ δηνξηδφκελνπ σο άλσ αληηθιήηνπ, γηα λα έρεη απνηέιεζκα έλαληη ηεο Σξάπεδαο, πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζηελ Σξάπεδα. Η αλσηέξσ αλάθιεζε ή παξαίηεζε ζα ηζρχεη κεηά ηξηάληα (30 ) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο ζηελ Σξάπεδα κε δηθαζηηθφ επηκειεηή. ηελ πεξίπησζε απηή ν Δαλεηδφκελνο ππνρξενχηαη λα δηνξίζεη λέν αληίθιεην, δηαθνξεηηθά θάζε επίνδεο κπνξεί λα γίλεηαη εγθχξσο ζηνλ παξαηηεζέληα αληίθιεην. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηεο δηεπζχλζεψο ηνπ ή ησλ αληηθιήησλ ζε ζρέζε κε ηε δηεχζπλζε, πνπ έρεη νξηζζεί ζηε ζχκβαζε ή ζε κεηαγελέζηεξν δηνξηζκφ απηψλ. Άξζξν 15 (Δλεκέξσζε-Έιεγρνο- Αλαγλώξηζε Οθεηιήο-πκθσλία Θεζπίζεσο σο Απνδεηθηηθνύ Μέζνπ ησλ Αληηγξάθσλ ησλ Λνγαξηαζκώλ) Πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο θάζε δφζεο, απνζηέιιεηαη ζηνλ δαλεηδφκελν (ή ζηνλ αληίθιεηφ ηνπ), αλά ηξίκελν (γηα δάλεηα κε κεληαία, ή ηξηκεληαία ζπρλφηεηα δφζεσλ απνπιεξσκήο) ή αλά εμάκελν (γηα δάλεηα κε εμακεληαία ζπρλφηεηα απνπιεξσκήο) κε απιφ ηαρπδξνκείν, ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα, ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ην εθάζηνηε ππφινηπν ηνπ νθεηινκέλνπ θεθαιαίνπ, ε πξνο εμφθιεζε επφκελε/εο δφζε/εηο, ε εκεξνκελία θαηαβνιήο απηήο /απηψλ, φπσο επίζεο θαη ηα πάζεο θχζεσο ηπρφλ γελφκελα έμνδα πνπ βαξχλνπλ ηνλ νθεηιέηε. Η παξαιαβή απφ ηνλ δαλεηδφκελν ησλ, σο άλσ, ελεκεξσηηθψλ ζεκεησκάησλ δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ εκπξφζεζκε εμφθιεζε ησλ δφζεσλ ηνπ δαλείνπ (άξζξν 4 ), δεδνκέλνπ φηη ε θάζε κία απφ ηηο εκεξνκελίεο εμφθιεζεο ησλ δφζεσλ έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηνλ δαλεηδφκελν απφ ηελ θαηάξηηζε ηεο παξνχζαο (άξζξν 4.01) θαη είλαη δήιε εκέξα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Νφκνπ. Επαλέθδνζε ή επαλαπνζηνιή ηνπ ζεκεηψκαηνο είλαη δπλαηή, κεηά απφ αίηεκα ηνπ δαλεηδφκελνπ Εάλ ν Δαλεηδφκελνο ακθηζβεηεί ην πεξηερφκελν ηνπ αλσηέξσ ελεκεξσηηθνχ ζεκεηψκαηνο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Σξάπεδα ηηο νπνηεζδήπνηε αληηξξήζεηο ηνπ, επί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζεκεηψκαηνο, ην αξγφηεξν κέζα ζε ζαξάληα ( 40 ) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ. Η γλσζηνπνίεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη εγγξάθσο, θαηά ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη απφδεημε Μεξηθή ή νιηθή εμφθιεζε ηνπ αλαθεξφκελνπ ζην ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα πνζνχ ζπκθσλείηαη φηη απνηειεί απνδνρή θαη αλαγλψξηζε ηεο νθεηιήο, φπσο απηή αλαιχεηαη ζην ελ ιφγσ ζεκείσκα, ε νπνία δεζκεχεη θαη ηνλ Εγγπεηή. Η άπξαθηε παξέιεπζε ηεο 40ήκεξεο πξνζεζκίαο ρσξίο πξνβνιή αληηξξήζεσλ ζπκθσλείηαη φηη απνηειεί ηεθκήξην απνδνρήο θαη αλαγλψξηζεο ηεο νθεηιήο πνπ δεζκεχεη θαη ηνλ Εγγπεηή, επηηξεπνκέλεο φκσο θάζε αληαπφδεημεο πκθσλείηαη ξεηά θαη αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ Δαλεηδφκελν θαη ηνλ Εγγπεηή, φηη ηα εθδηδφκελα απφ ηελ Σξάπεδα αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα απφ ηα βηβιία ηεο, πνπ εκθαλίδνπλ ηελ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ δαλείνπ απφ ηελ πξψηε εθηακίεπζε ή απφ ηελ νπνηαδήπνηε αλαγλψξηζε ηνπ ππνινίπνπ απφ ηνλ Δαλεηδφκελν, κέρξη ηελ θαηαγγειία ηνπ, θαζψο θαη ηνπ ππφ ηνλ απηφ αξηζκφ ηεξνπκέλνπ ινγαξηαζκνχ θαζπζηεξήζεσλ, ζηνλ νπνίν ζα παξαθνινπζείηαη ε νθεηιή κεηά ηελ θαηαγγειία, απνηεινχλ πιήξε απφδεημε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Σξάπεδαο. 8/10

9 15.05 πκθσλείηαη επίζεο ξεηά, φηη ηελ απηή απνδεηθηηθή δχλακε έρεη θαη ην απφζπαζκα ηνπ ινγαξηαζκνχ ηάμεσο (Π.Δ. 384/92), ή θαη ηεο αληίζηνηρεο θαηαζηάζεσο, φπνπ εκθαλίδεηαη ε απαίηεζε ηεο Σξάπεδαο, απφ ηνλ εμσινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηφθσλ (αλαηνθηδφκελσλ αλά εμάκελν), ζχκθσλα κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ Ν. 3601/ Σα αλσηέξσ αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα, ζπλνκνινγείηαη φηη ζα εμάγνληαη, είηε σο θσηναληίγξαθα, είηε θαη' αθξηβή αληηγξαθή ησλ ηπρφλ ηεξνπκέλσλ ρεηξφγξαθσλ θαξηειψλ, είηε ζα αλαπαξάγνληαη κε ηελ ειεθηξνληθή (κεραλνγξαθηθή) κέζνδν θαη' απνηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ (δεδνκέλσλ) ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ηεο Σξάπεδαο, είηε θαζ νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ηεξνχληαη απηά θαηά ην Λνγηζηηθφ χζηεκα ηεο Σξάπεδαο θαη ηε ζρεηηθή κε ηηο νηθείεο ζπλαιιαγέο ηξαπεδηθή πξαθηηθή. Άξζξν 16 (Υξήζε Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ) Ο Δαλεηδφκελνο θαη ν Εγγπεηήο δειψλνπλ φηη ελεκεξψζεθαλ απφ ηνλ Τπεχζπλν Επεμεξγαζίαο ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε. θαη παξέρνπλ ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο εηδηθψο θαη ειεπζέξσο γηα ηελ εθ κέξνπο ηεο Σξάπεδαο ζπιινγή, ηήξεζε ζε (ειεθηξνληθφ ή κε) αξρείν θαη επεμεξγαζία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2472/97 ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο, ηα νπνία νη ίδηνη δειψλνπλ ζηελ παξνχζα, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο ζπλαιιαθηηθήο ζρέζεο ηνπο κε ηελ Σξάπεδα. Επίζεο, ν Δαλεηδφκελνο θαη ν Εγγπεηήο δειψλνπλ φηη ελεκεξψζεθαλ φηη, κεηά απφ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 12 θαη 13 ηνπ Ν. 2472/97 έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο θαη αληίξξεζεο ζρεηηθά κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη φηη ζρεηηθφ αίηεκά ηνπο ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη εγγξάθσο πξνο: ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε., Δηεχζπλζε Καλνληζηηθήο πκκφξθσζεο ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ, Αηφινπ 93, 10232, Αζήλα, Σει Σέινο, αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλνπλ εγθαίξσο ηελ Σξάπεδα γηα ηπρφλ κεηαβνιή ησλ παξαπάλσ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο. Άξζξν 17. (πλαίλεζε γηα ηελ Δθρώξεζε Απαηηήζεσλ) 1. Ο Δαλεηδφκελνο θαη ν Εγγπεηήο παξέρνπλ ξεηψο ηε ζπλαίλεζή ηνπο ζηελ Σξάπεδα γηα ηε δπλαηφηεηα εθρψξεζεο εθ κέξνπο απηήο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζεο πνπ απνξξέεη απφ απηήλ σο αζθάιεηαο ππέξ ηεο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο Πξάμεο.Ν.Π. 54/ φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Πξάμε.Ν.Π. 61/2006 πνπ αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο ζχζηαζεο αζθάιεηαο επί κε εκπνξεχζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηε δηελέξγεηα πξάμεσλ λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη παξνρήο ελδνεκεξήζηαο πίζησζεο. 2. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε παξνχζα χκβαζε απνηειέζεη αληηθείκελν εθρψξεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, ν Δαλεηδφκελνο θαη ν Εγγπεηήο παξέρνπλ ξεηψο ηε ζπλαίλεζή ηνπο ζηελ Σξάπεδα γηα ηε ρνξήγεζε πξνο ηελ ελερπξνχρν δαλείζηξηα Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο, ηηο ινηπέο εζληθέο θεληξηθέο Σξάπεδεο ηνπ Επξσζπζηήκαηνο θαη ηελ Επξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΕΚΣ) φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ηπρφλ εκπίπηνπλ ζην επαγγεικαηηθφ ηξαπεδηθφ απφξξεην θαη αθνξνχλ ηελ εθρσξνχκελε ιφγσ ελερχξνπ απαίηεζε πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ή ηνλ νθεηιέηε Άξζξν 18 (Σειηθέο Γηαηάμεηο) Η παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ θαη εηδηθφηεξα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Δ. ηεο 17.7./ «πεξί εηδηθψλ δηαηάμεσλ επί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ» ηνπ Ν. 4112/1929 ηνπ Ν. 4001/1959, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, θαζψο επίζεο θαη φισλ ησλ λφκσλ, πνπ αθνξνχλ ηηο Σξάπεδεο, πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα ή πξφθεηηαη λα ζεζπηζζνχλ ζην κέιινλ, ζηηο νπνίεο δηαηάμεηο ν Δαλεηδφκελνο θαη ν Εγγπεηήο ππνβάιινληαη αλεπηθπιάθησο Όιεο νη δηαθνξέο απφ ηελ παξνχζα ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ Ειιεληθψλ Δηθαζηεξίσλ. 9/10

10 18.03 Οη ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ παξέρνληαη ζην Δαλεηδφκελν κε ηε ζχκβαζε απηή, δηέπνληαη επίζεο απφ ηνπο θαλφλεο ηεο Σξαπέδεο, ησλ λνκηζκαηηθψλ αξρψλ θαη ηεο Σξαπέδεο ηεο Ειιάδνο πνπ θάζε θνξά ηζρχνπλ γηα ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο νηθνλνκίαο, ησλ νπνίσλ ν Δαλεηδφκελνο θαη νη Εγγπεηέο δειψλνπλ φηη έρνπλ πιήξε θαη αθξηβή γλψζε θαη απνδέρνληαη λπλ, αιιά θαη εηο ην κέιινλ Όιεο νη απαληήζεηο, νριήζεηο θαη γλσζηνπνηήζεηο ηνπ Δαλεηδφκελνπ θαη ηνπ Εγγπεηή πξνο ηελ Σξάπεδα, ζα γίλνληαη κφλνλ εγγξάθσο Η παξνρή ζπγθαηαζέζεσο ή άδεηαο πξνο ην Δαλεηδφκελν ή ηνλ Εγγπεηή λα πξάμεη ή λα παξαιείςεη θάηη, θαηά παξέθθιηζε ησλ φζσλ ζπκθσλνχληαη κε ηε ζχκβαζε, θαζψο θαη ε επίδεημε αλνρήο απφ ηελ Σξάπεδα δελ κπνξεί πνηέ λα πξνβιεζνχλ ελαληίνλ ηεο ή λα ζεκειηψζνπλ δηθαίσκα ηνπ Δαλεηδφκελνπ ή ηνπ Εγγπεηή γηα ην κέιινλ ή λα εξκελεπζνχλ σο παξαίηεζε ηεο Σξαπέδεο απφ νπνηνδήπνηε δηθαίσκά ηεο Οη φξνη ηεο παξνχζαο ζπλνκνινγνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο σο νπζηψδεηο θαη ηξνπνπνηνχληαη κφλνλ εγγξάθσο Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζπκβάζεσο θαη νη δεζκεχζεηο πνπ αλαιήθζεθαλ, ζπκθσλήζεθαλ ξεηά κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, θαηφπηλ εηδηθήο δηαπξαγκαηεχζεσο. Ο Δαλεηδφκελνο θαη ν Εγγπεηήο δειψλνπλ, φηη ε Σξάπεδα εμήγεζε θαη παξέζρε ζ απηνχο ηηο αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο πνπ δήηεζαλ απφ απηήλ, θαηαλνψληαο επαθξηβψο ην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν, θαζψο θαη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ φξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε, ηε δεζκεπηηθφηεηα ησλ νπνίσλ απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα Η ζχκβαζε απηή ζπληάρζεθε πξνο απφδεημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αηειψο, θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2157/93 θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο ζπκβαιινκέλνπο, σο έπεηαη, αληίγξαθν δε ηεο παξνχζεο έιαβαλ νη αληηζπκβαιιφκελνη (Δαλεηδφκελνο θαη Εγγπεηήο). Γηα ηελ Σξάπεδα ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ. ( ) ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ Γαλεηδόκ Δγγπεη 10/10

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ ( ) Αξηζκφο χκβαζεο.. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ. ζήκεξα ηελ..ελ ηνπ ηνπ έηνπο.. ( ), εκέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ ( ) Αριθμός ύμβασης ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΠΗΣΩΔΩ ΜΔ ΑΝΟΗΚΣΟ (ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ) ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ η, ζήκεξα ηελ ηνπ έηνπο κεηαμχ ησλ : 1) Σεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΜΔ ΔΜΠΡΑΜΑΣΔ ΔΞΑΦΑΛΗΔΗ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ

ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ...[...] Αξηζκφο ζχκβαζεο:... ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ η...... ζήκεξα ζηηο... ηνπ κήλα... ηνπ έηνπο..., κεηαμχ: Α).Σεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην πάλσ ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ ακνηβαία θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθφινπζα:

Οη πην πάλσ ζπκβαιιφκελνη ζπκθσλνχλ ακνηβαία θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα αθφινπζα: ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΖ ΒΑΡΩΝ ---------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD Προοίμιο ηνηρεία Δθδφηε Ζ CITIBANK INTERNAΣΗΟΛΑL plc Θαηάζηεκα Διιάδνο (ε «Σξάπεδα») ρνξεγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 1. ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΣΗ. 1.1. πκβαιιφκελνη ζηελ παξνχζα είλαη: απφ ηε κία πιεπξά ε αλψλπκε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο.

ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. ΠΡΑΞΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΡΗΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΔΜΑ: Δλεκέξσζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνχ έιαβε ππφςε: α)

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ

ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ Δ Θ Ο Θ Κ Η Η Δ Θ Ε Τ Θ Τ Ν Η Π Ε Ρ Θ Ο Τ Θ Α Σ Η Σ Ρ Α Π Ε Ζ Α ΦΤΛΛΑΔ Θ Ο ΟΡΩΝ Π Ω ΛΗΗ ΑΚ Θ Ν Η Σ Ω Ν - ΚΘ Ν ΗΣΩΝ Η ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε., δηελεξγεί Γεκφζηνπο Γηαγσληζκνχο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD Ιε ηε ζχκβαζε απηή ε «ΓΘΚΖΗΕ ΣΡΑΠΓΔΑ ΣΕ ΓΘΘΑΔΟ Α.Γ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη θαη ρνξεγεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 )

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΓΑΝΔΙΩΝ Κενηπική Τπηπεζία Αθαδεκίαο 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σει. Κέληξν : 213.2116.100 Αζήλα, 19.1.2012 Αξηζκ.Πξση.: 16136 Γηεχζπλζε : Γ6 Δμππεξέηεζεο Γαλείσλ ηεγαζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ηνλ Πεηξαηά, ζήκεξα, Σξίηε 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 κεηαμχ ηεο εγθαηαζηεκέλεο ζηνλ Πεηξαηά θαη επί ηεο Αθηήο Κηανχιε 45 ηξαπεδηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία The

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ Ζ Αλψλπκε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ», εθεμήο Δζληθή Αζθαιηζηηθή, κε αλαθνίλσζή ηεο πνπ δεκνζηεχζεθε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΥΔΓΗΟ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΗΔΗ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΧ ΚΑΗ ΤΠΟΘΖΚΔΤΔΧ ΑΚΗΝΖΣΧΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι πλνπηηθφο ηίηινο. 9 ηνπ 1965 51 ηνπ 1970 3 ηνπ 1978 6 ηνπ 1981 181(Η) ηνπ 2002 59(Η) ηνπ 2006 122(Η)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.)

ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα../../2015 κεηαμχ αθελφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ Δπαγγεικαηηψλ Πξαθηφξσλ Παηγληδηψλ Πξφγλσζεο (ζην εμήο ν «.Δ.Π.Π.Π.») ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Μάξλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΩ (ON-LINE) ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΟ ΜΕΩ ΣΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ WWW.WINBANKDIRECT.GR 1. Ζ ΠΔΗΡΑΗΩ ΠΡΑΚΣΟΡΔΗΑΚΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ Α.Δ. (ΑΦΜ: 998279132, Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ ΑΘΖΝΩΝ, Λ. πγγξνχ 87-11745 Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει».

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.23 12:56:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9 ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ

ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΠΟΚΔΙΜΔΝΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ (ζχκθσλα κε ην Ν.2472/1997, φπσο ηζρχεη, θαη ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα). H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΤΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ» Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΜΑΝΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔ ΘΔΜΑ «Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR)

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) Z0708 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΦΑΛΗΣΖΡΗΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟΤ ΔΤΘΤΝΖ ΟΓΗΚΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ΓΗΔΘΝΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (CMR) ΟΡΗΜΟΗ 1. ΔΣΑΗΡΗΑ Δίλαη ε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία ΗΝΣΔΡΑΜΔΡΗΚΑΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΕΖΜΗΧΝ Α.Δ., κε έδξα ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα