ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, Αζήλα Σει: (+30) , Fax: (+30)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047"

Transcript

1 ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, Αζήλα Σει: (+30) , Fax: (+30) ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ: «ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ» ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ: «ΑΝΑΒΗΩΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΔ Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ» Ο ΠΑΡΩΝ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΔΞΑΓΔΣΑΗ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ Π.Γ. 118/2007 ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟΝ ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΡΓΩΝ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΣΖ ΑΚΑ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ: ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ : ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ: ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΖΝ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΣΖ ΑΚΑ: 13/12/2010 ψξα 14:00 κ.κ. 3 κήλεο ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, Αζήλα Seminar Room ηεο Βηβιηνζήθεο Blegen. 25/11/2010 ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 13/12/2010 ψξα 14:00 κ.κ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23% (Πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: ,49 - ΦΠΑ ,51 ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣAΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΩΡΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 50% απφ πφξνπο ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ Δπξσπαηθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΥΜ ΔΟΥ) θαη θαηά 50% απφ πφξνπο ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ,00 επξώ (πκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%). Οπνηαδήπνηε δαπάλε άλσ απηνχ ηνπ πνζνχ βαξχλεη ηελ ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ

2 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΡΑΗ «ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ» ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΝΑΒΙΩΝΟΝΣΑ ΣΗΝ ΑΡΥΑΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΗΘΗΚΔ Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ» ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 2 ςνοπηικά ζηοισεία Έπγος 4 ςνηομογπαθίερ ηος έπγος. 5 Οπιζμοί και Γενικέρ Απσέρ 6 A.1.1 Δηζαγσγή. 6 A.1.2 Οξηζκνί. 6 A.1.3 Πξνθήξπμε 7 A.1.4 Ννκηθφ Πιαίζην θαη Γεληθέο Αξρέο 8 A Ιζρχνπζα Ννκνζεζία 8 A.1.5 Υξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ. 9 A.1.6 Πξνππνινγηζκφο θαη ηξφπνο πιεξσκήο. 9 A.1.7 Γηθαίσκα πκκεηνρήο. 10 A.1.8 Απνθιεηζκφο πκκεηνρήο. 11 ηοισεία Πποζθοπών και Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ. 12 A.1.9 Καηάξηηζε, ππνβνιή θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ. 12 A.1.10 ηνηρεία Φαθέινπ κε ηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο. 13 Α. Φπζηθά θαη Ννκηθά πξφζσπα, εκεδαπά θαη αιινδαπά, πλεηαηξηζκνί 13 Β. Οη Δλψζεηο/Κνηλνπξαμίεο Πξνκεζεπηψλ 14 A Γηεπθξηλίζεηο. 15 A.1.11 ηνηρεία Φαθέινπ Σερληθήο Πξνζθνξάο 15 A.1.12 ηνηρεία Φαθέινπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 17 Αποζθπάγιζη Αξίολογηζη Πποζθοπών. 17 A.1.13 Απνζθξάγηζε Πξνζθνξψλ 17 A.1.14 Ιζρχο ησλ πξνζθνξψλ. 18 A.1.15 Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. 18 Α. Φπζηθά Πξφζσπα 19 Β. Σα Ννκηθά Πξφζσπα 19 Γ. πλεηαηξηζκνί 20 Σ. Δλψζεηο/Κνηλνπξαμίεο 21 A.1.16 Γηθαίσκα Μαηαίσζεο 21 A.1.17 Γηαδηθαζία Παξάδνζεο Παξαιαβήο 22 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 22 A.1.18 ηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 22 A.1.19 Σερληθή αμηνιφγεζε. 22 A.1.20 Οηθνλνµηθή αμηνιφγεζε 23 A.1.21 Τπνινγηζµφο πµθεξφηεξεο πξνζθνξάο

3 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΡΑΗ «ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ» ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΝΑΒΙΩΝΟΝΣΑ ΣΗΝ ΑΡΥΑΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΗΘΗΚΔ Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ» A.1.22 Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηερληθήο πξνζθνξάο 24 A.1.23 Σειηθή Δπηινγή Αλαδφρνπ 24 A.1.24 Τπνγξαθή χµβαζεο 24 A.1.25 Γςναηόηηηα ενζηάζεων και πποζθςγών 24 B ΜΔΡΟ : ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 26 κοπόρ - ζηόσοι - πποϋποθέζειρ επιηςσίαρ ηος Έπγος 26 B.1.1 θνπφο ηνπ Έξγνπ 26 B.1.2 ηφρνη ηνπ Κπξίσο θαη ηνπ Παξφληνο Έξγνπ 26 B.1.3 Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ηνπ Έξγνπ 28 Πεπιβάλλον Έπγος 28 B.1.4 Δκπιεθφκελνη ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ 28 B πλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο Ακεξηθαληθήο ρνιήο Κιαζηθψλ πνπδψλ. 29 B Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ (ΔΠΠΔ) 30 B Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ (ΔΓΓ). 30 Ανηικείμενο Έπγος 31 A.1.1 Αλαιπηηθφ ρέδην Τινπνίεζεο Έξγνπ 31 A ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 31 A ΣΟΠΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ. 31 A ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ. 31 A ΑΝΑΛΤΣΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ. 31 A Υξνλνδηάγξακκα. 32 Μεθοδολογία Τλοποίηζηρ 33 A.1.2 Οκάδα Έξγνπ / ρήκα Γηνίθεζεο Έξγνπ 33 A χλζεζε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ. 33 A Απαηηήζεηο γηα ηα πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία ηνπ Τπεχζπλνπ ηνπ Έξγνπ θαη ηα κέιε ηεο Οκάδαο Δξγνπ 33 B ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 34 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α : ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 35 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 36 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ

4 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ «ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ» ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΝΑΒΗΩΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΔ Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ» πλνπηηθά ζηνηρεία Έξγνπ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΠΟΗΟ ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΗΓΟ ΤΜΒΑΖ ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΔΡΓΟΤ ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΡΓΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖΝ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΣΖ ΑΚΑ. ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΓΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΩΝ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΩΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΩΡΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ «ΑΝΑΒΗΩΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΔ Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ» - (ΚΩΓ. ΥΜ ΔΟΥ: ΔL0066) ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ ύκβαζε Παξνρήο Τπεξεζηώλ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Ο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ εμήληα ρηιηάδσλ επξώ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23% (Πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: ,49 - ΦΠΑ ,51 ) Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 50% απφ πφξνπο ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ Δπξσπαηθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΥΜ ΔΟΥ) θαη θαηά 50% απφ πφξνπο ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ Σνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο - (ΑΔ 4198 ΣΡΟΠ Δ ) 3 Μήλεο 25/11/ /11/ /12/2010 ώξα 14:00 κ.κ. Ζ έδξα ηεο ΑΚΑ. 13/12/2010 ώξα 14:00 κ.κ. 4-46

5 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ «ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ» ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΝΑΒΗΩΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΔ Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ» πληνκνγξαθίεο ηνπ έξγνπ. ΔΔ XM ΔΟΥ ΝΠΓΓ ΝΠΗΓ ΑΔ ΣΠΔ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Υξεκαηνδνηηθφο Μεραληζκφο. Δπξσπατθφο Οηθνλνκηθφο Υψξνο Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην πιινγηθή Απφθαζε Έξγνπ Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 5-46

6 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ «ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ» ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΝΑΒΗΩΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΔ Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ» Α ΜΔΡΟ : ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οξηζκνί θαη Γεληθέο Αξρέο A.1.1 Δηζαγσγή. Η ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ζην εμήο: ε Αλαζέηνπζα Αξρή) πξνθεξχζζεη πξφρεηξν δηαγσληζκφ, πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο <εμήληα ρηιηάδσλ (60.000,00 ) επξψ> (Πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: ,49 - ΦΠΑ ,51 ), κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε αληηθείκελν ηελ αλάζεζε : Σσλ ελεξγεηψλ θαζαξηζκνχ ησλ ζχγρξνλσλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ ηεο ηνάο ηνπ Αηηάινπ ηνπ έξγνπ ηνπ ΔΟΥ: «ΑΝΑΒΙΩΝΟΝΣΑ ΣΗΝ ΑΡΥΑΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΗΘΗΚΔ Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ» - ΚΩΓ. EL0066. Αλαιπηηθά, ην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ θαη ζπλνιηθά νη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηγξάθνληαη ζην κέξνο Β «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ TOY ΔΡΓΟΤ» ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο. A.1.2 Οξηζκνί. Οξηζκνί δηαθήξεμεο. Αλάδνρνο Αλαζέηνπζα Αξρή Αληίθιεηνο Αξκόδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ. (ΔΓΓ) Σόπνο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ Γηαθήξπμε ΔΠΠΔ Δπίζεκε γιώζζα ηνπ Γηαγσληζκνύ θαη ηεο ύκβαζεο Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή θαη ελψζεηο απηψλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε θαη λα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ. Η Ακεξηθαληθή ρνιή Κιαζηθψλ πνπδψλ ζηελ Αζήλα (ΑΚΑ), ε νπνία ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ηε χκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ε νπνία εδξεχεη ζηελ νδφ νπεδίαο 54, Αζήλα θαη ε νπνία πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ. Σν πξφζσπν πνπ ν Αλάδνρνο κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ. Η Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ πνπ ζπζηήλεηαη κε ηελ ππ αξηζκ. πξση. 286/ Απφθαζε ηνπ Γηεπζπληνχ ηεο Ακεξηθαληθήο ρνιήο Κιαζηθψλ πνπδψλ Αζήλαο. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο επί ηεο νδνχ νπεδίαο 54, ΣΚ , Αζήλα, ζην ππφγεην αλαγλσζηήξην ηεο Blegen βηβιηνζήθεο. Σν παξφλ έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ν Γηαγσληζκφο. Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ πνπ ζπζηήλεηαη κε ηελ ππ αξ. Πξση. 286/ Απφθαζε ηνπ Γηεπζπληνχ ηεο Ακεξηθαληθήο ρνιήο Κιαζηθψλ πνπδψλ Αζήλαο. Δπίζεκε γιψζζα ηεο χκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Η παξνχζα Γηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη ε/νη χκβαζε/εηο είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδφκελσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, εθηφο απφ ηα ηερληθά θπιιάδηα/ εγρεηξίδηα πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ αγγιηθή 6-46

7 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ «ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ» ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΝΑΒΗΩΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΔ Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ» Έξγν Κπξίσο Έξγν Κύξηνο ηνπ Έξγνπ Πξνϋπνινγηζκόο Έξγνπ ύκβαζε γιψζζα. Σν ζχλνιν ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζην εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δπηηξνπή ΥΜ ΔΟΥ «ρέδην Τινπνίεζεο Έξγνπ» (Project Implementation Plan) φπσο ππεβιήζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη απνηειεί παξάξηεκα ηεο απφ ππνγξαθείζαο χκβαζεο Υνξήγεζεο Υξεκαηνδφηεζεο. Σν έξγν γηα ην νπνίν πξνθεξχζζεηαη ν παξψλ δηαγσληζκφο: EL0066: «Αλαβηώλνληαο ηελ Αξραία Αγνξά, ηνλ ηόπν πνπ γελλήζεθε ε Γεκνθξαηία». Η Ακεξηθαληθή ρνιή Κιαζηθψλ πνπδψλ Αζήλαο. Η εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ: εμήληα ρηιηάδεο (60.000,00 ) επξψ - (Πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: ,49 - ΦΠΑ ,51 ) Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, δειαδή κεηαμχ ηεο Ακεξηθαληθήο ρνιήο Κιαζηθψλ πνπδψλ Αζήλαο σο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ πνπ ζα επηιεγεί, θαζψο θαη ηα παξαξηήκαηα απηνχ. πκβαηηθά ηεύρε Σα ηεχρε ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο : πκβαηηθό Σίκεκα Αξκόδηνο Γηελέξγεηαο. Τπεξεζίαο α. ηε χκβαζε, β. ηε Γηαθήξπμε, γ. ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα ηεο χκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) Ο θ. Πανηελήρ Πάνορ ςπεύθςνορ ηεο Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο, θαη ε θα Μαξία Λνπίδα Λανπφδε (εζ.130) - θαμ πνπ παξέρεη ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο A.1.3 Πξνθήξπμε Η παξνχζα πξνθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα: Μέξνο Α: Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη, Μέξνο Β: Σερληθή Πεξηγξαθή, ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ. Η πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζην δηαδίθηπν. 7-46

8 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ «ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ» ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΝΑΒΗΩΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΔ Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ» A.1.4 Ννκηθό Πιαίζην θαη Γεληθέο Αξρέο A Ηζρύνπζα Ννκνζεζία Η Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ, Κνηλσθειέο Ίδξπκα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, κε πιήξε δηνηθεηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή απηνηέιεηα. Ο Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ην θείκελν ειιεληθφ θαη θνηλνηηθφ δίθαην πνπ δηέπεη ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ηδηαίηεξα ζχκθσλα κε: 1. Σν Ν. 2286/95 (ΦΔΚ 19/Α/95) "Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ ". 2. ΣνΝ.2362/95 (ΦΔΚ 247/Α/95) "Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο". 3. Σν Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α/ ) "Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ". 4. Σν άξζξν 24 ηνπ Ν.2198/94 (ΦΔΚ 43/Α/94) ζρεηηθά κε ηελ «Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο» ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 5. ην Ν. 3469/2006, ΦΔΚ Α , Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 6. ηνλ Καλνληζκνχ (ΔΟΚ, Δπξαηφκ) αξηζ. 1182/71 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3εο Ινπλίνπ 1971 πεξί θαζνξηζκνχ ησλ θαλφλσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο πξνζεζκίεο, εκεξνκελίεο θαη δηνξίεο. 7. ην Ν. 2472/1997, Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηνπ Ν. 3471/2006, Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 2472/ Σν N. 3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α/ ) γηα ηε «Γηαρείξηζε, έιεγρν θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν », θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 4 παξ. 4, 19, 29, 33 θαη Σελ Δξκελεπηηθή Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο (2006/C 179/02) ζρεηηθά κε ην θνηλνηηθφ δίθαην πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ νη νπνίεο δελ θαιχπηνληαη ή θαιχπηνληαη ελ κέξεη απφ ηηο νδεγίεο γηα ηηο «δεκφζηεο ζπκβάζεηο». 10. Σν Ν. 2190/1920 «Πεξί Αλσλχκσλ εηαηξεηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 11. Σνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Γηαρείξηζεο Έξγσλ θαη Πξνκεζεηψλ ηεο ΑΚΑ, φπσο δχλαηαη λα εθαξκνζηεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη εξκελεπηηθά ζην Π.Γ. 118/ Σνλ απφ «Καλφλεο θαη Γηαδηθαζίεο» (Rules and Procedures) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ Δπξσπαηθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ πεξηφδνπ , φπσο απηνί πηνζεηήζεζαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ φπσο ηξνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, 13. Σελ επηζηνιή 264/ , κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε έληαμε ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΒΙΩΝΟΝΣΑ ΣΗΝ ΑΡΥΑΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΗΘΗΚΔ Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ» θαη πξνυπνινγηζκφ Σελ κε αξ. Πξση /ΔΤΓ&ΠΣ 781/ Απφθαζε Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλαηγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε/επηρνξήγεζε ηνπ Έξγνπ EL0066 ζην πιαίζην ηνπ ΥΜ ΔΟΥ Σελ απφ ππνγξαθείζα «χκβαζε Υνξήγεζεο Υξεκαηνδφηεζεο» (''Grant Agreement ) γηα ην Έξγν EL Σελ επηζηνιή ηνπ Τπ. Οηθ. Αλη. & Ναπη/ ΓΓΔΑ: Α.Π / κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε έληαμε ηνπ έξγνπ «ΑΝΑΒΙΩΝΟΝΣΑ ΣΗΝ ΑΡΥΑΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΗΘΗΚΔ Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ» θαη πξνυπνινγηζκφ

9 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ «ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ» ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΝΑΒΗΩΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΔ Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ» 17. Σν εγθεθξηκέλν απφ ηελ Δπηηξνπή ΥΜ ΔΟΥ «ρέδην Τινπνίεζεο Έξγνπ» (Project Implementation Plan) φπσο ππεβιήζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη απνηειεί παξάξηεκα ηεο απφ ππνγξαθείζαο χκβαζεο Υνξήγεζεο Υξεκαηνδφηεζεο. 18. Σηο Γηαηάμεηο θαη ηνπο Καλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηελ πινπνίεζε έξγσλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΟΥ- ΥΜ. 19. Σηο Γηαηάμεηο θαη ηνπο Καλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο ΑΚΑ. 20. Σελ έληαμε ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ), ζηε ΑΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλαηγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ απφ 12/02/2010 ΑΔ 4198 ΣΡΟΠ.Ο 21. Σελ έληαμε ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ), ζηε ΑΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλαηγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ απφ 30/06/2010 (ΑΔ 4198 ΣΡΟΠ Δ ) 22. Σελ κε αξ. Πξση /ΔΤΘΤ 1904/ Απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ πεξί ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ηνπ ΥΜ ΔΟΥ πεξηφδνπ (ΦΔΚ/Σεχρνο Γεχηεξν/αξ. Φχιινπ 1859/ ) 23. Σελ απφ 22/04/2009 χκβαζε Υνξήγεζεο Υξεκαηνδφηεζεο (Grant Agreement), ε νπνία ππεγξάθε κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ θαη ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο εθπξνζσπνχκελνπ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 24. Σελ απφθαζε ηνπ Γηεπζπληνχ ηεο ΑΚΑ κε ην νπνίν εγθξίλεηαη ε έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ επηζηνιή δέζκεπζεο. 25. Σελ κε Α.Π. 286 ηεο 29/4/2009 απφθαζε ηεο ΑΚΑ κε ην νπνίν ζπζηήλνληαη νη επηηξνπέο ηνπ έξγνπ. Σελ κε Α.Π. 286 ηεο 29/4/2009 απφθαζε ηεο ΑΚΑ κε ην νπνίν ζπζηήλνληαη νη επηηξνπέο ηνπ έξγνπ. 26. Σν κε Α.Π / έγγξαθν ηεο Α ΔΚΠΑ/ΤΠΠΟΣ 27. Σελ κε Α.Π. 354 ηεο 19/11/2010 απφθαζε ηεο ΑΚΑ κε ην νπνίν εγθξίζεθε ην παξφλ ηεχρνο δηαγσληζκνχ θαη απνθαζίζηεθε ε δεκνζίεπζε θαη δηεμαγσγή ηνπ A.1.5 Υξνλνδηάγξακκα ηνπ Έξγνπ. Η δηάξθεηα ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη γηα ηξείο (3) κήλεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο κέρξη ην ¼ απηήο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, εθφζνλ απαηηείηαη γηα ηε ζσζηή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη κε πξνυπφζεζε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο. A.1.6 Πξνππνινγηζκόο θαη ηξόπνο πιεξσκήο. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνο αλάζεζε έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 23% (Πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: ,49 - ΦΠΑ ,51 ). Σν πζνφλ ζα βαξχλεη ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ Σνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο - (ΑΔ 4198 ΣΡΟΠ Δ ) 1 Η πιεξσκή ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο ηνπ Έξγνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, σο αθνινχζσο: α) ην 40% ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, θαη ηελ θαηάζεζε ηζφπνζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ε νπνία επηζηξέθεηαη κεηά απφ ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή. Η πξνθαηαβνιή είλαη έληνθε απφ ηεο θαηαβνιήο, επηβαξπλφκελε κε ην χςνο επηηνθίνπ πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 9-46

10 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ «ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ» ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΝΑΒΗΩΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΔ Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ» Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λ. 2362/95. Σν πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγείηαη θαη ν ηφθνο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηήλ κέρξη ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ απφ ηνλ θνξέα ζπκςεθίδεηαη θαηά ηελ εμφθιεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο θάζε ηκεκαηηθήο παξάδνζεο. β) ην 40% ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο κεηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηξηψλ κελψλ. γ) ην 20% ηνπ πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο κεηά ηελ νξηζηηθή (πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) παξαιαβή ηνπ Έξγνπ. 2 Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. ηελ θαζαξή αμία ζα γίλεη παξαθξάηεζε θφξνπ 8%. A.1.7 Γηθαίσκα πκκεηνρήο. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο ή θνηλνπξαμίεο απηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο πκθσλίαο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν θαη ηεο πκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην λ. 2513/97 (ΦΔΚ 139/Α), ππφ ηνλ φξν φηη ε ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηελ Γ, ή ηξίησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ ΔΔ. Γηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο είλαη επίζεο ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί βάζεη ηεο λνκνζεζίαο θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ, ηνπ ΔΟΥ, ηεο Γ ή ηξίηεο ρψξαο πνπ έρεη ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ ΔΔ θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή ηνπο ή ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξψλ. Οη αλσηέξσ δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή αμηνπηζηία θαη θεξεγγπφηεηα κε δξαζηεξηφηεηα ζηελ παξνρή αληίζηνηρσλ έξγσλ. ηελ πεξίπησζε ελψζεσλ ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο - αλάζεζεο ηεο χκβαζεο ζηελ έλσζε, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο. Οη ελψζεηο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ ιάβεη ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ Πξφηαζε. Τπνρξενχληαη φκσο λα ην πξάμνπλ ζε πεξίπησζε αλάδεημήο ηνπο σο Αλαδφρνπ, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, εάλ θαη εθφζνλ απηφ ηνπο δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. ηελ πεξίπησζε ησλ ελψζεσλ ή θνηλνπξαμηψλ, αξθεί έλα κέινο απηψλ λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία θαη ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1.2 ηεο παξνχζαο.[σηην πεπίπηωζη αςηή δύναηαι να ηεθεί ζςγκεκπιμένο όπιο ποζοζηού ζςμμεηοσήρ ζηην ένωζη/κοινοποπαξίαρ από ηην πλεςπά ηος θοπέα πος διαθέηει ηην απαιηούμενη εμπειπία]. Κάζε ζπκκεηέρσλ, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα πξνζθνξέο. Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ, απηφλνκα ή ζε θνηλνπξαμία ή έλσζε ζε παξαπάλσ απφ κία πξνζθνξέο, απνθιείνληαη απφ ην δηαγσληζκφ θαη καδί κε απηνχο θαη νη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη πνπ ππνβάιινπλ πξνζθνξά, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ θαη λα ηεθκεξηψλνπλ επαξθψο, ηηο παξαθάησ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο, κε πνηλή απνθιεηζκνχ: Να έρνπλ κέζν εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ κεγαιχηεξν απφ ην 200% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ κε Φ.Π.Α

11 ΠΔΛΑΣΗ ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΜΟ ΠΑΡΟΤΑ ΦΑΗ ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ «ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ» ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΝΑΒΗΩΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΔ Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ» Κάζε ππνςήθηνο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνδείμεη ηα παξαπάλσ, θαζψο θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηά ηνπ, θαηαζέηνληαο ηα αθφινπζα: Γήισζε, ε νπνία λα παξέρεη δηεμνδηθά πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσηηθή ηνπ δνκή, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ δηαζέηεη. Ιζνινγηζκνχο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε δεκνζίεπζή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή ζχκθσλα κε ηελ πεξί εηαηξεηψλ λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο. Γηα ηηο εηαηξείεο πνπ δελ ππνρξενχληαη απφ ην λφκν ζηελ έθδνζε Ιζνινγηζκψλ, απαηηείηαη έλνξθε βεβαίσζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ γηα θαζέλα απφ ηα ηξία ηειεπηαία έηε. Πίλαθα κε ηα θπξηφηεξα αληίζηνηρα έξγα πνπ εθηέιεζε θαηά ηα ηξία (3) ηειεπηαία έηε θαη κε ηδηαίηεξε αλαθνξά θαη παξνπζίαζε γηα ηα ζπλαθή κε ην πξνθεξπρζέλ έξγν. ηνλ πίλαθα αλαθέξνληαη ε αμία, ε εκεξνκελία παξνρήο θαη νη πειάηεο ηνπο, δεκφζηνη ή ηδησηηθνί θνξείο. Ο πίλαθαο ησλ έξγσλ πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή: Α/Α % ΚΑΙ ΔΙΓΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΔΡΓΟ (ΟΣΑΝ ΑΦΟΡΑ Δ ΔΝΩΔΙ ΔΣΑΙΡΙΩΝ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΔ) ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληδφκελνο απνηειεί έλσζε / θνηλνπξαμία, ηα απαηηνχκελα ζηελ παξνχζα παξάγξαθν πξέπεη λα ππνβάιινληαη ρσξηζηά γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πιεξνί απαξαηηήησο φιεο ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε έλσζεο / θνηλνπξαμίαο εηαηξηψλ, νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο αξθεί λα πιεξνχληαη αζξνηζηηθά απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο. Η Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα δεηήζεη απφ ηνπο ππνςεθίνπο αλαδφρνπο δηεπθξηλίζεηο ή θαη ζπκπιεξψζεηο ησλ αλσηέξσ λνκίκσο ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί ε θάιπςε ησλ ειαρίζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. ε θάζε πεξίπησζε νη παξερφκελεο δηεπθξηλίζεηο ή θαη ζπκπιεξψζεηο δελ ζα ηξνπνπνηνχλ νπζησδψο ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθνξάο. A.1.8 Απνθιεηζκόο πκκεηνρήο. Απνθιείνληαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά νη ππνςήθηνη αλάδνρνη: α) ζε βάξνο ησλ νπνίσλ ππάξρεη νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γλσζηή ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε ή λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. β) πνπ βξίζθνληαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή αλαγθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ελαληίνλ ησλ νπνίσλ έρεη θηλεζεί δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ. γ) πνπ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ζηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή, βάζεη απφθαζεο κε ηζρχ δεδηθαζκέλνπ ή έρνπλ δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο ηα νπνία δελ ζα ππνβάιινπλ φια ηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα

12 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ «ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ» ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΝΑΒΗΩΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΔ Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ» Πξνζθνξά απνθιείεηαη επίζεο απφ ηελ αμηνιφγεζε φηαλ: Δίλαη αφξηζηε θαη δελ µπνξεί λα εθηηµεζεί ή είλαη ππφ αίξεζε ή πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία. ελ πεξηιαµβάλεηαη ζ απηήλ ην ζχλνιν ησλ δεηνχµελσλ ππεξεζηψλ. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο νξίδεηαη µηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ (3) µελψλ απφ ηελ επφµελε εµέξα ηεο εµεξνµελίαο έλαξμεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ. ε ζπµθσλεί µε ηνπο επί µέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο, φπνπ απηνί αλαθέξνληαη. ε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ νιηθή απφξξηςε αξθεί νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ λα ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο.η Αλαζέηνπζα Αξρή κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο απνξξίπηεη ηηο πξνζθνξέο πνπ εκπίπηνπλ ζηα παξαπάλσ. ηνηρεία Πξνζθνξώλ θαη Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο. A.1.9 Καηάξηηζε, ππνβνιή θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηελ Πξνζθνξά ηνπο, κε εμαξηψκελε απφ φξν, πξνυπφζεζε, αίξεζε ή επηθχιαμε, ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νπεδίαο 54, Αζήλα, κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ γηα ην ζθνπφ απηφ πξνζψπνπ, κέρξη ηελ 13/12/2010 απφ 8:30 π.κ. έσο 14:00 κ.κ.. (θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα δηαγσληζκνχ). Πξνζθνξά κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή πνπ απεπζχλεηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Όζεο Πξνζθνξέο ππνβιεζνχλ θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ιεθζνχλ ππφςε κφλν εθφζνλ θζάζνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη ηελ σο άλσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Η επζχλε ηεο έγθαηξεο άθημεο ηεο Πξνζθνξάο βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνπο Πξνζθέξνληεο θαη δελ αλαγλσξίδεηαη θαζπζηέξεζε αθφκε θαη γηα αλσηέξα βία. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ή νη νπνίεο, αλ θαη ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα έθζαζαλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κεηά ηελ σο άλσ εκέξα θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο Οη πξνζθνξέο πξέπεη: 1. λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε ηνπο ηερληθνχο φξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα 2. λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη λα κε θέξνπλ παξάηππεο δηνξζψζεηο, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο, θιπ. ζα πξέπεη λα είλαη κε ηα ίδηα ζηνηρεία εθηππσηηθήο κεραλήο θαη κνλνγξακκέλεο από ηνλ δηαγσληδόκελν, ε δε αξκόδηα επηηξνπή απνζθξάγηζεο θαηά ηνλ έιεγρν ζα κνλνγξάςεη ηηο δηνξζώζεηο, πξνζζήθεο, θιπ. θαη γεληθά ζα επηβεβαηώλεη όηη απηέο έγηλαλ πξηλ ηελ απνζθξάγηζε ηεο πξνζθνξάο 3. λα ππνβιεζνχλ ζε δχν (2) αληίγξαθα ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ζε πιήξεο επεμεξγάζηκν πεξηβάιινλ πνπ ζα ηεζνχλ κέζα ζηνλ ίδην θάθειν πξνζθνξάο. ε έλα από ηα δύν αληίγξαθα θαη ζε θάζε ζειίδα απηνύ, πνπ ζα είλαη κνλνγξακκέλε, ζα γξάθεηαη ή ιέμε "ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ" θαη απηφ ζα είλαη ην επηθξαηέζηεξν ηνπ άιινπ αληηηχπνπ, ζε πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ ηνπο. Ζ αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε. Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πξέπεη απαξαίηεηα λα θέξεη ηελ ΔΠΩΝΤΜΙΑ θαη ηε ΓΙΔΤΘΤΝΗ ηνπ Γηαγσληδφκελνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: 12-46

13 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ «ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ» ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΝΑΒΗΩΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΔ Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ» ΠΡΟΦΟΡΑ (κε θεθαιαία) ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, Αζήλα ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ «ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ» ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ: «ΑΝΑΒΗΩΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΔ Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ» (ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΣΔΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ) Η έλσζε/θνηλνπξαμία ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φια ηα κέιεπνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε/θνηλνπξαμία, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο/θνηλνπξαμίαο. 2. Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 3. ε πεξίπησζε πνπ, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Η αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ. A.1.10 ηνηρεία Φαθέινπ κε ηα Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο. Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, λα θαηαζέζνπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: Α. Φςζικά και Νομικά ππόζωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, ςνεηαιπιζμοί Ι. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία : α. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ, β. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο: δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΠΓ60/2007, ήηνη: Α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ Β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο 13-46

14 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ «ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ» ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΝΑΒΗΩΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΔ Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ» ΙΙ. ΙΙΙ. δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ Γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ Γ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10 εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο Δ) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαοθαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο. δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε νηθείν Δπηκειεηήξην γ. Όηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. Α1.15 ηνπ παξόληνο. δ. Γελ είλαη έλνρνη ππνβνιήο ςεπδνχο δειψζεσο ή παξαιείςεσο ππνβνιήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, ε. Γελ έρνπλ δηαπξάμεη επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, πνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε κέζν απφ ηελ αλαζέηνπζα Αξρή. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία: 1. δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο θαη δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη δελ έρεη απνθιεηζζεί ηειεζίδηθα απφ Γεκφζηα Τπεξεζία, ΝΠΓΓ, ή ΝΠΙΓ ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα επεηδή δελ εθπιήξσζε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, 2. δελ έρεη θξηζεί πνηέ απφ αξκφδην φξγαλν έλνρνη ςεπδψλ δειψζεσλ, θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ ηνπο δεηήζεθαλ απφ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο, ζρεηηθά κε ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζε θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηνπο. 3. ε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ φηη ζπλέηαμε ηελ πξνζθνξά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ έιαβε γλψζε θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά, εθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά ηνπ κέζσ Αληηπξνζψπνπ. Β. Οι Ενώζειρ/Κοινοππαξίερ Ππομηθεςηών 1. Γηα θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα θαηαηεζνχλ: Σα δηθαηνινγεηηθά αλσηέξσ πεξίπησζεο Α. ηνπ παξόληνο θαη 2. πκθσλεηηθφ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο φπνπ : λα ζπζηήλεηαη ε Έλσζε/ Κνηλνπξαμία λα δειψλνπλ απφ θνηλνχ φηη αλαιακβάλνπλ εηο νιφθιεξν ηελ επζχλε γηα ηελ εθηέιεζεε ηνπ έξγνπ 14-46

15 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ «ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ» ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΝΑΒΗΩΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΔ Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ» λα αλαγξάθεηαη θαη λα νξηνζεηείηαη κε ζαθήλεηα ην κέξνο ηνπ Έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο ζην ζχλνιν ηεο Πξνζθνξάο, λα δειψλεηαη έλα Μέινο σο ππεχζπλν γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηνίθεζε φισλ ησλ Μειψλ ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο (leader) A Γηεπθξηλίζεηο. Σν Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά, εθφζνλ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππνβάιεη ηελ Πξνζθνξά ηνπ κέζσ Αληηπξνζψπνπ πνπ δελ είλαη λφκηκνο εθπξφζσπφο ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη: Φπζηθά πξφζσπα: πιεξεμνχζην πξνο εθείλνλ πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά, είηε απιή εμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, Α.Δ.: απφθαζε Γ εθπξνζψπεζεο γηα ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ θαζψο θαη πιεξεμνχζην εθπξνζψπεζεο απφ ηνλ ππνςήθην αλάδνρν ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ. Ο.Δ, Δ.Δ., Δ.Π.Δ. : Δηαηξηθφ Οξηζκνχ ηνπ Γηαρεηξηζηή θαη απιή εμνπζηνδφηεζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ή πιεξεμνχζην εθπξνζψπεζεο, Δλψζεηο πξνζψπσλ : Σα αλσηέξσ νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν Α.1.10β ηεο Γηαθήξπμεο. Αλ ζε θάπνηα ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ Πξνζθέξνληα, ελψ ζε πεξηπηψζεηο ρσξψλ φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε Κξάηνο εθηφο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. A.1.11 ηνηρεία Φαθέινπ Σερληθήο Πξνζθνξάο Ο Φάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο, φπσο απηά απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα έρεη ηελ αθφινπζε δνκή. Γηαηξείηαη ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο, ηα πεξηερφκελα ησλ νπνίσλ, πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα: Η Δλφηεηα «Πξόηαζε Πξνζέγγηζεο ηνπ Έξγνπ» πεξηέρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν πξνζθέξσλ ζθνπεχεη λα πξνζεγγίζεη ην έξγν. Σν αλαιπηηθφ ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ νινθιήξσζεο ησλ παξαδνηέσλ. Σε κεζνδνινγία πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ έξγνπ θαη ηελ πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζήζεη (ηερληθέο, εξγαιεία, ζπλεξγαζίεο θιπ.). Οπνηνδήπνηε επηπιένλ ζηνηρείν ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα ηελ πξφηαζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ θαη απαληά ζηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, αιιά θαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηελ πεηζηηθφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Πξνζθέξνληνο λα εθηειέζεη επηηπρψο ην έξγν ζηνλ πξνηεηλφκελν απ' απηφλ ρξφλν. Η Δλφηεηα «Οκάδα Έξγνπ» πεξηιακβάλεη: Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη νξγάλσζεο ηεο νκάδαο ησλ ζηειερψλ πνπ ζα εκπιαθνχλ ζην έξγν. Καηάινγν ζηειερψλ ηνπ, ηα νπνία πξνηείλνληαη γηα ηε ζηειέρσζε ηεο νκάδαο έξγνπ θαη ην ξφιν θάζε ζηειέρνπο ζηελ νκάδα έξγνπ. Αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ πξνηεηλφκελσλ ζηειερψλ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε εμεηδίθεπζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Κάζε ππνςήθηνο αλάδνρνο νξίδεη ηνλ επί ηφπνπ ππεχζπλν πνπ ζα εγεζεί ηεο νκάδαο έξγνπ

16 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ «ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ» ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΝΑΒΗΩΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΔ Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ» Δάλ ν ππεχζπλνο ή ηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ δελ είλαη κφληκα ζηειέρε ηνπ Πξνζθέξνληνο, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο φηη δεζκεχνληαη κε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο γηα φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ θαη φηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Αληηθαηάζηαζε ηνπ ππεπζχλνπ ή ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά απφ αηηηνινγεκέλε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. πκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ζηνλ νπνίν ζα δίλνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία απαζρφιεζεο θαζελφο απφ ηα πξνηεηλφκελα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ

17 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ «ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ» ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΝΑΒΗΩΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΔ Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ» Ολνκαηεπώλπκν ηειέρνπο Θέζε ζηελ Οκάδα Έξγνπ Δπίπεδν εκπεηξίαο Αξκνδηόηεηεο / θαζήθνληα Απαζρόιεζε ζε αλζξσπνεκέξεο A.1.12 ηνηρεία Φαθέινπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Ο Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή ηηκή ηεο πξνζθνξάο, ηελ αλάιπζή ηεο ζε ηηκέο κνλάδνο γηα θάζε είδνο πξνζθεξφκελεο αλζξσπνεκέξαο, θαζψο θαη ηελ αμία γηα θάζε κέξνο ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εθαξκνγήο. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο παξνχζεο. Απνζθξάγηζε Αμίνινγεζε Πξνζθνξώλ. A.1.13 Απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ Η απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ, ν έιεγρνο ηνπ εκπξνζέζκνπ ή κε ησλ πξνζθνξψλ, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο πιεξφηεηάο ηνπο ελ γέλεη, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ γίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. Οη ζπλεδξηάζεηο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη δεκφζηεο κεηά απφ εηδηθή έγγξαθε πξφζθιεζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Οη ηειεπηαίνη έρνπλ δηθαίσκα λα εμεηάζνπλ ηα ζηνηρεία ησλ θαθέισλ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζηνηρεία απηά δελ έρνπλ ραξακσιριζηεί απφ ηνπο δηαγσληδνκέλνπο σο «εκπηζηεπηηθά» ή «απφξξεηα».. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ε νπνία ζα αμηνινγήζεη ηηο πξνζθνξέο, ζηνλ ηφπν θαη θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ έρεη νξηζηεί αλσηέξσ. Καηά ηελ απνζθξάγηζε δχλαληαη λα παξίζηαληαη νη ππνςήθηνη πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά ή νη λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξφζσπνί ηνπο. Απνζθξαγίδεηαη ν εληαίνο θάθεινο θαζψο θαη ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ παξαπάλσ Δπηηξνπή φια ηα πξσηφηππα δηθαηνινγεηηθά θαηά θχιιν ή γίλεηαη δηάηξεζε απηψλ κε εηδηθή δηαηξεηηθή κεραλή ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο. Οη θάθεινη ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο. Δηδηθφηεξα, νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη θπιάζζεηαη. Η αλαζέηνπζα Αξρή κεξηκλά ψζηε ε θχιαμε ησλ θαθέισλ ηεο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο λα γίλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα δηαθπιάζζεηαη ην απφξξεην ησλ πξνζθνξψλ ελ αλακνλή ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο. Η Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη εηζεγείηαη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν απνθαίλεηαη ζρεηηθά, θαη κε κέξηκλά ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο ε απφθαζή ηνπ, θαζψο θαη ν ηφπνο, ψξα θαη εκεξνκελία ηεο απνζθξάγηζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ γηα ηνπο δηαγσληδφκελνπο ησλ νπνίσλ ε πξνζθνξά έρεη γίλεη απνδεθηή. Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο επαλαθέξνληαη γηα φζεο πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο ζηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο, Όζεο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη

18 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ «ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ» ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΝΑΒΗΩΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΔ Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ» Καηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ αλσηέξσ Δπηηξνπή φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ηνπ θαηά θχιιν ή γίλεηαη δηάηξεζε απηψλ κε εηδηθή δηαηξεηηθή κεραλή ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο Η Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο αμηνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη εηζεγείηαη ζην αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν απνθαίλεηαη ζρεηηθά, θαη κε κέξηκλά ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο ε απφθαζή ηνπ, θαζψο θαη ν ηφπνο, ψξα θαη εκεξνκελία ηεο απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηνπο δηαγσληδνκέλνπο ησλ νπνίσλ ε ηερληθή πξνζθνξά έρεη γίλεη απνδεθηή. Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, νη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο επαλαθέξνληαη γηα φζεο πξνζθνξέο έγηλαλ απνδεθηέο ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο. Όζεο δελ θξίζεθαλ ηερληθά απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη. Καηά ηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ αλσηέξσ Δπηηξνπή φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ηνπ θαηά θχιιν ή γίλεηαη δηάηξεζε απηψλ κε εηδηθή δηαηξεηηθή κεραλή ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο. Μεηά ην πέξαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε αξκφδηα Δπηηξνπή ζπληάζζεη ηνλ ηειηθφ Πίλαθα Καηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά αμηνιφγεζεο, απφ ηνλ νπνίν θαη πξνθχπηεη ν πξνηεηλφκελνο απφ ηελ Δπηηξνπή αλάδνρνο ηνπ δηαγσληζκνχ. Η Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ην Πξαθηηθφ ηεο ζην αξκφδην φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο ην νπνίν απνθαίλεηαη ζρεηηθά, θαη κε κέξηκλά ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδνκέλνπο ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο. Πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο απνθιίζεηο απφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. A.1.14 Ηζρύο ησλ πξνζθνξώλ. Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα αθφκε ηξηώλ (3) κελώλ. Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ Πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε Πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα ζε έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δε γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. A.1.15 Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο. Πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ αλάδνρν, ν ππνςήθηνο πνπ αλαθεξχζζεηαη αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδεη γηα ηε ζχλαςή ηεο, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα ζε ζρέζε κε ηα νπνία ππνβιήζεθε ε πξνζθνξά

19 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ «ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ» ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΝΑΒΗΩΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΔ Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ» Γηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο Α. Φςζικά Ππόζωπα 1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη,φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξαγξάθνπ Α.1.10 Α) ΙΙ. 2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. 3. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. 4. Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 6. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο Β. Σα Νομικά Ππόζωπα 1. Γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλπξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεοεηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήοαξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξαγξάθνπ Α.1.10 Α) ΙΙ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. 2. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. 3. Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 4. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο

20 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ «ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΩΝ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΖ ΣΟΑ ΣΟΤ ΑΣΣΑΛΟΤ» ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΝΑΒΗΩΝΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΔ Ζ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ» 5. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε θαηάζηαζε θαη επίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο θαηαθχξσζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα).. 6. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζε ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ εδαθίσλ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία ηεο ρώξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, από ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό. Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γ. ςνεηαιπιζμοί Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνοηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζείκε κεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεοηεο παξαγξάθνπ Α.1.10 Α) ΙΙ. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα δειψλεη φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ. Πηζηνπνηεηηθά φισλ ησλ νξγαληζκψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ή ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο), (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο δειψλεη ζηελ Τπεχζπλε Γήισζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαηά ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο (ή ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 20-46

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 www.ascsa.edu.

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 www.ascsa.edu. ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 www.ascsa.edu.gr ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 Α Π Ο Φ Α Η

ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΚΛΑΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 213 000 2400, Fax: (+30) 210 729 4047 Α Π Ο Φ Α Η Α Π Ο Φ Α Η Αθήνα, 3 Αςγούζηος 2011 Απ. Ππυη.: 506.... ΘΔΜΑ: Έγκπιζη ηυν ςπ απιθμ. 9/28-06-2011 Ππακηικού για ηην αξιολόγηζη ηυν Οικονομικών Πποζθοπών πος ςποβλήθηκαν ζηο πλαίζιο ηος διαγυνιζμού για ηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-94-047 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, Αζήλα Σει: (+30) , Fax: (+30)

ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, Αζήλα Σει: (+30) , Fax: (+30) ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ νπεδίαο 54, 106 76 Αζήλα Σει: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210 72-94-047 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >>

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ»

Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν. «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» Πνυπεζνμξ Γζαβςκζζιυξ : «Πνμιήεεζα ηαζ εβηαηάζηαζδ επίπθςκ ΓΙΠΑΔ» Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο (ΓΙ.ΠΑ.Δ.) Γηαθήξπμε Πξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην έξγν «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε επίπισλ» ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >>

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 07-02-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. 4376 ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΑΡΥ/ΣΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΣ. ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: Αξδεηηνχ 34β 116 36 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Π. Παπιάθε,

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%)

Πξνϋπνινγηζκόο:14.760 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23%) ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκπατία Υποςπγείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ & Τποφίμων Εςπωπαϊκό Γεωπγικό Ταμείο Αγποτικήρ Ανάπτςξηρ: Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές LEADER Ζ πίζησζε πξνέξρεηαη απφ ην Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΑΛΙΑ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΤ» ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 30-1-2015 Σαρ. Κσδ.: Σ.Κ. 35016 Αξ. Πξση.: 51 Σει./Fax: 22310

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ. 239-22/09/2015 1 ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Ζκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δ.Δ ΑΠΟΦΑΗ

ΥΔΓΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Ζκεξνκελία απνζηνιήο γηα δεκνζίεπζε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δ.Δ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΓΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 3/2012 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ Β ΚΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ με ηίηλο: «Α ξ ι ο λ ό γ η ζ η έ π γ ο ς» ζηο πλαίζιο ηηρ ππάξηρ: «ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΤΓΔΙΑ Δ 800 ΟΛΟΗΜΔΡΑ ΓΗΜΟΣΙΚΑ ΥΟΛΔΙΑ και 150 ΥΟΛΔΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά, 10 Λνεκβξίνπ 2011 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθή νδφο Θεζζαινλίθεο Νέα Δπθαξπία Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξίεο : Μ. Μαξθνχιε Σειέθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ. Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ. «Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ 2013-2017»

ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ. Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ. «Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ 2013-2017» ΠΣΔΓΗΝ ΓΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ Γηαθήξπμε Αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ «Δθπόλεζε Πηξαηεγηθνύ & Δπηρεηξεζηαθνύ Πρεδίνπ ΔΙΡΑ 2013-2017» ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2012 ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΡΑΣΓΟΝΚΔΗΑ Α.Δ. ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖΠ, ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΝΚΔΛΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ην ππνέξγν 3 κε ηίηιν: «Αλαβάζκηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΛΗΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ. ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Σει.: 210-9233083, 210-9234093 Fax : 210-9221355 e-mail : etanal@otenet.gr ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 3/2011 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΈΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 2 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Ηιεθηξνληθέο εθαξκνγέο» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο: Γηθηύσζε θνξέσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Βαθμόρ Αζθαλείαρ... Αιγάλεω.... Απ.Ππωη:..Βαθμόρ Πποηεπαιόηηηαρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔEYTIKO IΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΚΔΟΗΚΛΑΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΠΔ ΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003427054 2015-12-03

15PROC003427054 2015-12-03 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.03 11:43:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΗΟΧ465ΦΘΕ-71Β Λ.υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ: 2109285144,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.24 10:15:35 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ066-5Β3 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΚΑΘ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΠΡΟ: 32 ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΔΤΥΖ: 04. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΖΜΟ ΔΡΔΣΡΗΑ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Αξ. Μειέηεο: 5/2012 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ: «Δθζπγρξνληζκφο, ηειεκεηξία θαη απηνκαηηζκφο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Δξέηξηαο» ΜΔΛΔΣΖ: «Δθζπγρξνληζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003

Έρνληεο ππφςε: 1) Σηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2362/1995, Ν. 2286/1995. 2) Σηο δηαηάμεηο ησλ Π.Γ. 118/2007 θαη Π.Γ. 242/2003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΔΡΓΑΣΙΚΗ ΔΣΙΑ (Ν.Π.Γ.Γ) ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Μεηξνπόιεσο 110, Σ.Κ. 546 21 ΣΜΗΜΑ ΦΤΥ/ΓΙΑ & ΠΝ/ΚΧΝ ΔΝ/ΔΧΝ Πιεξνθνξίεο Γ. ΗΛΙΑΓΟΤ - ΡΑΠΣΗ Σειέθσλν 2310 286083 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ TΑΚΣΙΚΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθνηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ.Τ & Τ.Τ Πεηξαηάο: 23/09/2011 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξηζκ. Πξση.: 21795 ΣΜ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σαρ Γ/λζε: Κ. Παιαηνιόγνπ 15-Πεηξαηάο-Σ.Κ 185 35 Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλάο Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο

Γηεζλάο Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Αγ. Παξαζθεπά, 13.01.2010 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ & ΣΔΥΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Α.Π. : Γ.β./271/19 Σκάκα Οηθνλνκηθνύ & Πξνκεζεηώλ Πιεξνθ.: θα. Μ. Εάππα Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1

Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηαγσληζκφο 015/07/2011/1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ «ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ» ΣΔΡΜΑ ΠΑΣΡ. ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ & ΝΔΑΠΟΛΔΩ,153 10 ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ7ΟΡΡ4-ΞΛΣ. Αξ. Γηαθήξπμεο: 55/ΠΓ/11. Αξ. Πξση.: ΓΠ νηθ 3388/07-07-2011 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΔΡΑ : ΑΚΑΔΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Σμήμα : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα