2. Προδιαγραφές Εργασιών Τοπογραφικής Εφαρμογής εδομένα :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Προδιαγραφές Εργασιών Τοπογραφικής Εφαρμογής εδομένα :"

Transcript

1 ΠΡΟΞΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΤ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΝΙ ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΑΡΑΝΑ ΚΡΑΨΙΤΗ» ΣΤΗ ΠΡΕΒΕΖΑ» Ο «Οικιστικός Σύλλογος Πυροσβεστών και Οικοπεδούχων Τάρανα-Κραψίτη ήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη ήμου Πρέβεζας) προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό, για την επιλογή μελετητή για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδίου και της διανομής οικοπέδων σύμφωνα με το εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο και τις μελέτες εφαρμογής. 1. Αντικείμενο και σκοπός του ιαγωνισμού : Σκοπός της παρούσας φάσης είναι ο προσδιορισμός και η υλοποίηση επί του εδάφους με μόνιμη σήμανση των κορυφών των Οικοδομικών Τετραγώνων και της διανομής των οικοπέδων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, βάση των προδιαγραφών του Π. 696/74 και του Π. 515/89 περί εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων και διανομής οικοπέδων. 2. Προδιαγραφές Εργασιών Τοπογραφικής Εφαρμογής εδομένα : 2.1. Εργασίες Τοπογραφικής Εφαρμογής Οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν αφορούν : I. Ίδρυση μόνιμου Τριγωνομετρικού ικτύου, με τη μέτρηση και υλοποίηση επί του εδάφους έξι τριγωνομετρικών σημείων ΙV τάξεως με μόνιμη σήμανση βάθρου σε θέσεις που θα συμφωνηθούν με το τεχνικό σύμβουλο του ΟΣΠΟ. II. Ίδρυση μόνιμου Υψομετρικού ικτύου με την εγκατάσταση και μέτρηση 6 υψομετρικών αφετηριών (Reperes) σε θέσεις που θα συμφωνηθούν με το τεχνικό σύμβουλο του ΟΣΠΟ. III. Προσδιορισμός θέσης και εφαρμογή με μόνιμη σήμανση επί του εδάφους των κορυφών των Οικοδομικών Τετραγώνων (Ο.Τ). Η υλοποίηση των κορυφών των ΟΤ θα γίνει με μόνιμη σήμανση που περιλαμβάνει τη πάκτωση ατσάλινης βέργας 0,80μ με θεμελίωση σε βάση μπετόν από σωλήνα PVC Φ12 καλά πακτωμένο στο έδαφος (θεμελίωση σωλήνα 40 εκ). IV. Προσδιορισμός θέσης και εφαρμογή με μόνιμη σήμανση επί του εδάφους των υπολοίπων κορυφών των οικοπέδων. Προβλέπεται η υλοποίηση με σωληνωτό γαλβανισμένο σιδηροπάσσαλο περίφραξης 1,5μ (πάχος 1,5 χιλ), με θεμελίωση του σιδηροπάσσαλου 0,5 μ σε βάση μπετόν. V. Εγκατάσταση πινακίδας αλουμινίου κίτρινου χρώματος, αναγραφής του κωδικού οικοπέδου, διαστάσεων περίπου 0,35 χ 0,20 επί γαλβανισμένου στύλου 1 1/2 ίντσας ύψους 1,50μ, με θεμελίωση σε βάθος 40 εκ και πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα. VI. Υποβολή Αναφοράς Ελέγχου Τελικής Θέσης Κορυφών ΟΤ και διανομής οικοπέδων. VII. Τεύχος μετρήσεων και επιλύσεων μόνιμου τριγωνομετρικού και υψομετρικού δικτύου Προδιαγραφές εδομένα : I. Το γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς του οριζοντιογραφικού και υψομετρικού δικτύου είναι το ΕΓΣΑ 87 II. Ο προσδιορισμός των κορυφών ΟΤ και η διανομή των οικοπέδων μπορούν να γίνουν είτε με συμβατικό Γαιωδαιτικό Σταθμό και πολικές συντεταγμένες είτε με Γεωδαιτικό σύστημα δορυφορικού εντοπισμού θέσης (GPS) εφαρμόζοντας κατάλληλη μεθοδολογία για την επίτευξη των απαιτούμενων ακριβειών προσδιορισμού θέσης κάθε κορυφής. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί η μέθοδος GPS Real Time Kinematic για το προσδιορισμό των κορυφών, θα γίνει αποκλειστικά με χρήση των σταθμών αναφοράς του HEPOS της Κτηματολόγιο Α.Ε. III. Για τις ακρίβειες εφαρμογής ισχύουν οι προδιαγραφές Π. 696/74 και του Π. 515/89. IV. Τα σχέδια εφαρμογής του Πολεοδομικού Σχεδίου και της διανομής των οικοπέδων θα δοθούν στον ανάδοχο σε ψηφιακή μορφή σχεδίου μορφής DWG (AUTOCAD 2007). 3. Χρονοδιάγραμμα Οι εργασίες θα ξεκινήσουν 10 ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.οι 10 ημέρες θεωρείται ως εντολή έναρξης. Η περάτωσή τους προβλέπεται σε 60 ημερολογιακές ημέρες από την εντολή έναρξης. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών που δεν επιτρέπουν 1 / 6

2 την εκτέλεση τω εργασιών, με τη σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβούλου αναπροσαρμόζεται το χρονοδιάγραμμα. 4. Προεκτίμηση Αμοιβής : Ακολουθεί αναλυτική προεκτίμηση αμοιβής σύμφωνα με το τιμολόγιο του ΥΠΟΜΕ Ι. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Τ ΜΕΛΕΤΕΣ τκ = 1, ΑΡΘΡΟ ΠΡΕΚΤ/ΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΟ/α/ο/1257& ΜΕΟ/α/ο/2361 Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδας Αμοιβή (ευρώ) τκ Μερική Ολική 1,237 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΙ 1 Ίδρυση τριγωνομετρικών ΙV τάξεως ΤΟΠ.2 τεμ 6 989, ,60 2 Χρήση τριγωνομετρικών σημείων ΙV τάξεως για εξάρτηση δικτύου ΤΟΠ.2 τεμ 2 989, ,20 3 Βάθρο ύψους 0,40 μ. ΤΟΠ.2 τεμ 6 80,41 482,43 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 4 Ίδρυση χωροσταθμικών αφετηριών ΤΟΠ 4 τεμ 6 136,07 816,42 5 Γεωμετρική χωροστάθμιση με ενδιάμεσα σημεία σε έδαφος λοφώδες ΤΟΠ 4 χλμ , , ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Για τον προσδιορισμό κορυφών οικοδομικών τετραγώνων ή πολυγώνων Για τη μεταφορά διανομής οικοπέδων επί του εδάφους Μόνιμη σήμανση των σημείων των κορυφών των οικοδομικών τετραγώνων και οικοπέδων, αμείβεται κατά το άρθρο ΤΟΠ.3 παρ. 2. Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων (αλουμινίου) κωδικού οικοπέδου διαστάσεων 0,35*0,20,επί στύλου 1 1/2 ιντσας και υψους 1,50μ. ΤΟΠ 14 τεμ , ,00 οικ , ,50 τεμ , ,75 νέο άρθρο τεμ , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ,93 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ,93 ΦΠΑ 23% ,08 ΣΥΝΟΛΟ ,01 Επισημαίνεται ότι οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν, για την υποβολή τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, να μελετήσουν τα τεχνικά στοιχεία του έργου. Η οικονομική τους προσφορά αποτελεί την κατ αποκοπήν αμοιβή για το σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται παραπάνω. Τεκμαίρεται σχετικά ότι ο 2 / 6

3 ανάδοχος έλαβε υπόψη, κατά τη μελέτη του δεδομένων του έργου, την πιθανότητα να μην αντιστοιχούν οι ποσότητες μονάδων φυσικού αντικειμένου που αναφέρονται στην ανωτέρω προεκτιμώμενη αμοιβή, στις τελικές ποσότητες που θα απαιτηθούν για την εκπόνηση της μελέτης και διαμόρφωσε ανάλογα την οικονομική του προσφορά, μέσα στα παραδεκτά περιθώρια διακύμανσής της. 5. Όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού: 5.1. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των φακέλων συμμετοχής και τρόπος υποβολής Οι φάκελοι συμμετοχής υποβάλλονται : στο νομικό σύμβουλο του ΟΣΠΟ κο Κωνσταντίνο Τούση ιεύθυνση: Περδικάρη 7 Πρέβεζα ΤΚ Τηλ. Επικοινωνίας : στα μέλη του ιοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΠΟ Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των φακέλων συμμετοχής, ορίζεται η 20 Νοεμβρίου Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα δεδομένα της μελέτης και να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα του Εγκεκριμένου Πολεοδομικού Σχεδίου με δικά τους έξοδα, ύστερα από συνεννόηση με το Τεχνικό Σύμβουλο κο Απόστολο Αντωνίου στο τηλέφωνο ημοσιότητα : Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΣΠΟ από την 7 η Νοεμβρίου ικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό Οι κατηγορίες πτυχίων που απαιτούνται i για την εκπόνηση της μελέτης της σύμβασης που θα συναφθεί και η αντιστοίχως καλούμενη τάξη πτυχίου, είναι στη κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Γ και άνω. Ως πτυχία εννοούνται αυτά του ελληνικού Μητρώου Μελετητών ή του Μητρώου Εταιριών / Γραφείων Μελετών του άρθρου 39 του ν. 3316/05 και του Προεδρικού ιατάγματος που προβλέπεται σ αυτό Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς, σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί συμπράξεων ή κοινοπραξιών) είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Εταιριών Μελετών και διαθέτουν πτυχία των κατηγοριών μελετών και τάξεων της προηγούμενης παραγράφου Για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει η εγγραφή στα μητρώα και τους καταλόγους να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η διατήρηση σε ισχύ της εγγραφής με τις νόμιμες αναθεωρήσεις της αποτελεί, όσον αφορά τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Μελετητών και Γραφείων / Εταιρειών Μελετών της 15, αναγκαία προϋπόθεση για την σύναψη της σύμβασης. Το δικαίωμα συμμετοχής κρίνεται τόσο κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή της προσφοράς όσο και κατά την σύναψη της σύμβασης. εν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό η αναθεώρηση του πτυχίου και η κατάταξη σε μεγαλύτερη τάξη πτυχίου από την καλούμενη, εφόσον ο υποψήφιος ανήκε στην καλούμενη τάξη κατά την υποβολή της προσφοράς στο διαγωνισμό. Αποτελεί λόγο αποκλεισμού ο υποβιβασμός του πτυχίου σε τάξη που δεν καλείται στο διαγωνισμό και η διαγραφή από το Μητρώο Μελετητών Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Σε 3 / 6

4 αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι ιαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο Σημειώνεται ότι για την έγκυρη συμμετοχή των Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού, εκτός από το εταιρικό πτυχίο και τα ατομικά πτυχία των μελετητών που καλύπτουν τη βασική στελέχωση της εταιρείας, ή τουλάχιστον, αν κάποιο ή κάποια από τα ατομικά πτυχία ή και το εταιρικό έχουν λήξει, να έχει υποβληθεί προγενέστερα της ημέρας του διαγωνισμού και σε προθεσμία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αίτηση για την ανανέωσή τους. Σε αντίθετη περίπτωση η διαγωνιζόμενη Εταιρεία / Γραφείο Μελετών αποκλείεται ii Προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων Κάθε διαγωνιζόμενος αποκλείεται από τη διαδικασία, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί σύμπραξης ή κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Καταδίκη, με τελεσίδικη απόφαση, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για ένα από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. Πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση. Αποδεδειγμένη διάπραξη σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής. Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, σχετικά με την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας Αρχής. Υποβολή ψευδούς δήλωσης κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή μη παροχή των πληροφοριών αυτών Προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής Υποβολή φακέλου Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής. Ο φάκελος συμμετοχής κάθε ιαγωνιζόμενου επί ποινή αποκλεισμού θα περιλαμβάνει : I. ικαιολογητικά Συμμετοχής II. Τεχνική Προσφορά Μεθοδολογία - Χρονοδιάγραμμα III. Οικονομική Προσφορά Αναλυτικότερα : ικαιολογητικά Συμμετοχής I. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό σε έντυπο του Ν.1599/86 από το νόμιμο εκπρόσωπο μελετητικού γραφείου ή εταιρείας ή σύμπραξης αυτών με ιδιαίτερη μνεία για : Την αποδοχή των όρων της προκήρυξης. Ότι έλαβε πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών του έργου και των επιμέρους παραγόντων που επηρεάζουν τη μελέτη. 4 / 6

5 II. Φωτοαντίγραφο του/των μελετητικού Πτυχίου κατάταξης στις καλούμενες κατηγορίες και τάξεις μελέτης και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι το/τα εν λόγω πτυχία είναι σε ισχύ και δεν εμπίπτουν σε διατάξεις που να αποκλείουν τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό. III. Βιογραφικά σημειώματα του ή των διαγωνιζόμενων. IV. ικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης διαγωνιζομένων Οι μεμονωμένοι διαγωνιζόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) υποβάλουν στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής Υπεύθυνη ήλωση, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους λόγος αποκλεισμού εκ των αναφερομένων στο άρθρο 5.5 της παρούσας. Οι διαγωνιζόμενες συμπράξεις και κοινοπραξίες υποβάλλουν ιδιαίτερη Υπεύθυνη ήλωση για καθένα από τα μέλη τους, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του μέλους, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο του μέλους κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού. Από την υποβληθείσα δήλωση πρέπει να συνάγεται σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος αποκλεισμού στο πρόσωπο του διαγωνιζομένου, αλλιώς αποκλείεται Τεχνική Προσφορά Μεθοδολογία - Χρονοδιάγραμμα Περιλαμβάνει τις κύριες δραστηριότητες ενέργειες για την εκπόνηση της μελέτης και την αξιοποίηση του διατιθέμενου εξοπλισμού / λογισμικού, όπου απαιτείται. Τη παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας των δραστηριοτήτων για την εκπόνηση της μελέτης και χρονοδιάγραμμα όπου θα παρουσιάζεται σχηματικά η χρονική αυτή αλληλουχία Οικονομική Προσφορά Στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς : I. Aναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου, όπως αναφέρονται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υπογράφεται: o από τον ίδιο το μελετητή (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), o β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και o γ) σε περίπτωση σύμπραξης η κοινοπραξίας, είτε από όλα τα μέλη της νομίμως εκπροσωπούμενα, είτε από τον ορισθέντα κοινό εκπρόσωπο. II. Προσφερόμενη Αμοιβή Η προσφερόμενη έκπτωση (θετική ή αρνητική) πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Η συνολική προσφερόμενη αμοιβή χωρίς ΦΠΑ,μετά την έκπτωση, πρέπει να αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των παραπάνω ως οικονομική προσφορά λαμβάνεται η αναγραφόμενη ολογράφως συνολική προσφερόμενη αμοιβή Αξιολόγηση Προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από το.σ. του ΟΣΠΟ με έλεγχο των τυπικών προσόντων των υποψηφίων, αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων αυτών να ανταποκριθούν στο ζητούμενο μελετητικό έργο και τελικό κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά Κατακύρωση του διαγωνισμού Υπογραφή σύμβασης Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την έκδοση της σχετικής απόφασης του ιοικητικού Συμβούλιου του ΟΣΠΟ περί ανάθεσης της μελέτης. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, καλείται ο επιλεγείς Ανάδοχος να προσκομίσει εντός προθεσμίας 10 ημερών: Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας 5 / 6

6 Θεωρημένο μελετητικό πτυχίο Όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα της υποβολής τους Εφόσον τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν κριθούν κατάλληλα, το.σ ζητά την εντός εύλογης προθεσμίας συμπλήρωση ή διευκρίνηση τους. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Ανάδοχος καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός πέντε ημερών. Η σύμβαση μπορεί να υπογραφεί και νωρίτερα αν συμφωνούν οι δύο πλευρές Για την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 5%, της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης. Πρέβεζα 06/11/2014 Για το.σ του ΟΣΠΟ Ο Πρόεδρος Ιωάννης Κροκίδας 6 / 6

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕG θα καταρτίσει μητρώο αξιολογητών αποτελούμενο από Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους οι οποίοι θα προκύψουν με την παρούσα πρόσκληση.

Η ΕG θα καταρτίσει μητρώο αξιολογητών αποτελούμενο από Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους οι οποίοι θα προκύψουν με την παρούσα πρόσκληση. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α. Αντικείμενο Πρόσκλησης Η «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ Δ15//2013 (ΥΑ Δ15/οικ/15658 ΦΕΚ Β 2300 2013): Τροπ. YA 2005 «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου...

ΥΑ Δ15//2013 (ΥΑ Δ15/οικ/15658 ΦΕΚ Β 2300 2013): Τροπ. YA 2005 «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου... ΥΑ Δ15//2013 (ΥΑ Δ15/οικ/15658 ΦΕΚ Β 2300 2013): Τροπ. YA 2005 «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου...έργων» (605608) Άρθρο πρώτο Σα άρθρα 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα