1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ"

Transcript

1 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών Κατασκευαστής / Προµηθευτής επικοινωνίας : : TETRALUX Τζέλος Ευαγ. Αναστάσιος & ΣΙΑ Παραγωγή χρωµάτων & βερνικιών αντιπροσωπείες συναφών ειδών ΟΙΚ.ΤΕΤΡ.5 Α Ο ΟΣ 7/8-ΒΙΠΕΘ, , ΣΙΝ ΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθµός τηλ. εκτάκτου ανάγκης : Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων : ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Το παρασκεύασµα δεν έχει ταξινοµηθεί ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την Οδηγία 1999/45/ΕΚ και των τροποποιήσεων της. 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κανένα από τα συστατικά του παρασκευάσµατος δεν είναι υποχρεωτικό ν αναφερθεί στην παρούσα Ενότητα. 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΤΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Εισπνοή : Μετακινήστε το παθόν άτοµο σε καθαρό αέρα διατηρώντας το ζεστό και σε ανάπαυση. Εάν έχει ακανόνιστη αναπνοή, προσφέρετε τεχνη- Ηµεροµηνία έκδοσης/τροποποίησης: 15/10/2010 Σελίδα 1 από 6

2 τή αναπνοή. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα αν παρουσιαστεί δυσκολία στην αναπνοή. Μη δώσετε τιποτα από το στόµα. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ έρµα : Πλύνετε το δέρµα µε άφθονο νερό και σαπούνι. Μη χρησιµοποι-είτε διαλυτικά. Ζητείστε ιατρική παρακολούθηση αν επιµένει ο ερεθισµός. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Μάτια : Ξεπλύνετε αµέσως τα µάτια µε άφθονο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον, διατηρώντας αυτά κατά το πλύσιµο ανοιχτά. Ζητείστε ιατρική συµβουλή εφόσον συνεχίζει η ενόχληση. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Κατάποση : Χορηγήστε νερό και συµβουλευτείτε γιατρό. 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα : Πυροσβεστήρας µε αφρό, πυροσβεστική σκόνη, διοξείδιο του ανθρακα, εκτίναξη νερού υψηλής πίεσης. Ειδική ατοµική προστασία : Φοράτε προστατευτικό ρουχισµό και αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Προσωπική προστασία: : Αποφύγετε εισπνοή ατµών κι επαφή µε τα µάτια. Σε περίπτωση διαρροής χρησιµοποιείστε αυτόνο- µη αναπνευστική συσκευή. Προστασία περιβάλλοντος : Εµποδίστε τη µόλυνση του χερσαίου υδάτινου περιβάλλοντος. Μη ρίχνετε τα υπολείµµατα στην αποχέτευση. Μέθοδοι καθαρισµού: : Αποµονώστε το προϊόν µε άµµο, χώµα, γηδίατο διατοµών ή άλλο κατάλληλο απορροφητικό υλικό. Μαζέψτε το προϊόν σε κατάλληλο δοχείο για ασφαλή απόρριψη. ΤΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Σελίδα 2 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης/τροποποίησης:15/10/2010

3 7. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ιαχείριση: Οδηγίες ασφαλούς χειρισµού: : Λόγω της περιεκτικότητας οργανικών διαλύτων που ενδέχεται να συγκεντρωθούν στην κορυφή κλειστών δοχείων να φυλάσσεται µακριά από εστίες θερµότητας, σπινθήρων και φλόγας. Αποφύγετε την παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη επαφή µε το δέρµα. Μην εισπνέετε ατµούς. Η κατανάλωση φαγητού και ποτών και το κάπνισµα απαγορεύονται στο χώρο εργασίας και αποθήκευσης. Οι εργαζόµενοι να πλένουν τα χέρια τους πριν το φαγητό. Αποθήκευση: : Αποθηκεύετε σε καλά εξαερισµένο και δροσερό χώρο. Μακριά από πηγές θερµότητες. 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας : εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία Μέτρα υγιεινής Προστασία αναπνευστικού συστήµατος : Επιλέξτε ένα κατάλληλο συνδυασµό µάσκας εφόσον το όριο έκθεσης είναι πάνω από το επιτρεπτό. Προστασία χεριών : Χρησιµοποιείστε προστατευτικά γυαλιά εφόσον εκτινάσσονται σωµατίδια. Προστασία σώµατος : Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες. 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Φυσική κατάσταση : Υγρό Οσµή : Χαρακτηριστική Τιµή PH : Μεταβολή φυσικής κατάστασης : Σηµείο βρασµού : 100 ο C Σηµείο ανάφλεξης (κλειστό δοχείο) : δεν καίγεται Θερµοκρασία αυτό-ανάφλεξης : δεν ισχύει Ηµεροµηνία έκδοσης/τροποποίησης: 15/10/2010 Σελίδα 3 από 6

4 Όρια έκρηξης : δεν ισχύει Πίεση ατµών (20 ο C) : 23 mbar (όπως το νερό) Πυκνότητα (25 ο C) : 1,76 1,781 gr/cm 3 ιαλυτικότητα στο νερό : ιαλυτό Ιξώδες (25 ο C) : mpas 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Σταθερότητα : Το προϊόν παραµένει σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης. Συνθήκες προς αποφυγή : Φυλάσσετε το προϊόν µακριά από οξειδωτικά µέσα, ισχυρά οξέα και αλκάλια. Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης : εν είναι γνωστά. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ εν υπάρχουν διαθέσιµα τοξικολογικά στοιχεία γι αυτό το προϊόν. Ειδικές επιδράσεις στον άνθρωπο: Παρατεταµένη ή επαναλαµβανόµενη επαφή µε το προϊόν, µπορεί να προκαλέσει ελαφρύ ερεθισµό του δέρµατος, των µατιών και των βλεννογόνων µεµβρανών της αναπνευστικής οδού. 12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εµποδίστε την διαρροή του προϊόντος στο περιβάλλον εάν δεν έχει προηγηθεί χηµική καθίζηση. Τα απόβλητα είναι ακίνδυνα. 13. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΘΕΣΗ Το προϊόν πρέπει να προωθείται για διάθεση σε µια αναγνωρισµένη επιχείρηση αποκοµιδής σύµφωνα µε όλα τα υφιστάµενα εθνικά µέτρα και τους τοπικούς κανονισµούς. ΤΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Σελίδα 4 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης/τροποποίησης:15/10/2010

5 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Χερσαία µεταφορά (GGVS / GGVE / ADR / RID) Θαλάσια µεταφορά (Κώδικας IMDG) Αέρια µεταφορά (ICAO / IATA) : εν έχει ταξινοµηθεί : εν έχει ταξινοµηθεί : εν έχει ταξινοµηθεί 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Πληροφορίες ετικέτας: Ειδικές διατάξεις για συγκεκριµένα παρασκευάσµατα σύµφωνα µε την οδηγία 1999/45/EC παράρτηµα V τµήµα B: Σύµβολο / σήµανση κινδύνου : κανένα Φράσεις κινδύνου : Το προϊόν δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Φράσεις ασφαλείας : S2 Μακριά από παιδιά. S29 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχοµένου στην αποχέτευση. S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Η αναγραφή των σχετικών πληροφοριών στην ετικέτα γίνεται σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ηµεροµηνία έκδοσης: 01/07/2007 Συµµορφώνεται πλήρως µε τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ, 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΚ, 1999/45ΕΚ, 2001/58/ΕΚ και 2001/59/ΕΚ. ΤΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ηµεροµηνία έκδοσης/τροποποίησης: 15/10/2010 Σελίδα 5 από 6

6 Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται στις τρέχουσες γνώσεις µας και µε αυτές επιδιώκεται η περιγραφή του προϊόντος από την άποψη και µόνο των αναγκών σε θέµατα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια δεν µπορούν να εκληφθούν ως εγγύηση καµίας από τις επιµέρους ιδιότητες του προϊόντος. Ο τελικός προσδιορισµός της καταλληλότητας οποιουδήποτε προϊόντος αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Όλα τα προϊόντα ενδέχεται να παρουσιάζουν αγνώστους κινδύνους και γι αυτό θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε προσοχή. Αν και συγκεκριµένοι κίνδυνοι περιγράφονται εδώ, ωστόσο δεν µπορούµε να εγγυηθούµε ότι είναι και οι µοναδικοί που υπάρχουν. ΤΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Σελίδα 6 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης/τροποποίησης:15/10/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία της ουσίας η του παρασκευάσµατος 1.1 Εµπορική Ονοµασία «DESMOS» ACETONE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός VIVESPRAY VIVESPRAY

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : POLIFOS 28,4 EC Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : POLIFOS 28,4 EC 1.2 Χρήση: Zιζανιοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22.05.2015. 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Basaplant Orange 14-5-30

Basaplant Orange 14-5-30 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ MAPECOLOR PASTE ελτίο δεδοµένων ασφαλείας της 15/5/2015, έκδοση 1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική ονοµασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. Σελίδα αρ. 1 / 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Καρτέλα ασφάλειας Επωνυµία 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ

ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 127 Τ.Κ. 17563 - Π. ΦΑΛΗΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/ΕΕ ) ΔΑΥΛΙΤΙΝΗ ΝΕΑ 5/46,4 DP Έκδοση 2 η /04.10.2011 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήµα κατατεθέν : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Berelex 40 WG Valent BioSciences

Berelex 40 WG Valent BioSciences 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ονομασία προϊόντος Χρήση Κάτοχος Έγκρισης Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων email Στοιχεία Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 16/12/2009 εκδοχή: 3.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GREENZIT A100 PREMIX 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GREENZIT A100 PREMIX 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πίνακας Περιεχομένων: 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα