ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ( ) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης"

Transcript

1 28 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ

2

3 ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ( ) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης μας Γιαννούλας, σφραγίζει μέ διακριτικότητα το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Χωρίς ποτέ να διεκδικήσει ρόλο πρωταγωνιστικό, κατάφερε νά ζήσει μέ μοναδική αξιοπρέπεια καί νά συναναστραφεΐ ως ϊση προς ίσους σημαντικούς ανθρώπους τής πατρίδας μας τα τελευταία εβδομήντα χρόνια. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη τό Ό πατέρας της Μιλτιάδης Άγιάνογλου καταγόταν από πλούσια οικογένεια τής Μερσίνας καί ή μητέρα της Εύγενία ήταν γόνος δύο μεγάλων Καππαδοκικών οικογενειών, των Χρηστίδηδων από τό Νέβσεχηρ καί των Σάτηρ άπό τό Άνδρονίκιο Ό παππούς τής Γιαννούλας Γιάννης Χρηστίδης, φαρμακοποιός στήν Πόλη, ήταν γιος τής Εύγενίας, αδελφής τού ήγεμόνα τής Σάμου Κωστάκη Βαγιάνη. Ή προγιαγιά της Σεραφία Σάτηρ ήταν άνεψιά τού Παύλου Καρολίδη1 2, τού βουλευτή, ιστορικού καί καθηγητή τού Πανεπιστημίου Αθηνών, ό όποιος ήταν τό καμάρι τής οικογένειας του άλλα καί ολόκληρου τού Άνδρονικίου. Επειδή οί γονείς της χώρισαν όταν ήταν πολύ μικρή, έκείνη ζοΰσε μέ τόν παππού Γιάννη καί τή γιαγιά της Φωτεινή στο Πέραν, στή συνοικία τού Σούρπ Άγκόπ. Τά πρώτα της γράμματα τά έμαθε στό Κεντρικό Παρθεναγωγείο, όπου άρχισε νά φοιτά τό 1925, όταν διευθυντές του ήταν άρχικά ό Δ. Ξανθόπουλος καί στή συνέχεια οί Μ. Άναστασιάδης καί 1. Ειρήνη Ρενιέρη, «Άνδρονίκιο : Ένα Καππαδοκικό χωριό κατά τόν 19ο αιώνα», Μνήμων 15 (Αθήνα 1993), σ Χριστόφ. Χρηστίδης, Χρόνια Κατοχής ( ), Αθήνα 1971, σ. 532.

4 436 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ Θωμάς Νάτσινας3. Τον Σεπτέμβρη τοΰ 1931 γράφτηκε στο Ζάππειο αλλά στις αρχές τοΰ 1932 ή κατάσταση άλλαξε δραματικά γιά τήν οίκογένειά της. Τό 1931 ή Τουρκική Κυβέρνηση με νόμο απαγόρευσε στους Ρωμαιορθόδοξους4 φαρμακοποιούς τήν άσκηση τοΰ έπαγγέλματός τους, ανακαλώντας τις άδειες λειτουργίας των φαρμακείων τους. Ό Γιάννης Χρηστίδης, μή μπορώντας πιά νά εργαστεί καί αντιμετωπίζοντας σοβαρό ο ικονομικό πρόβλημα, άναγκάστηκε τελικά νά έγκαταλείψει τήν Πόλη καί νά εγκατασταθεί τό 1932 μέ τήν οίκογένειά του στήν "Αθήνα5, όπου ήδη βρισκόταν καί δικηγοροΰσε ό γιός του Χριστόφορος. Όλοι μαζί νοίκιασαν ένα σπίτι στήν όδό Καλλιδρομίου καί στείλανε τή Γιαννούλα στό καλό ιδιωτικό σχολείο τής Μίνας Άηδονοπούλου, πού λειτουργούσε στή λεωφόρο "Αλεξάνδρας. Τελειώνοντας τό Γυμνάσιο, αποφάσισε νά ακολουθήσει τό παράδειγμα τού θείου της καί άρχισε νά φοιτά στή Νομική Σχολή τού Πανεπιστημίου "Αθηνών. Δυστυχώς στό τέλος τοΰ πρώτου έτους ή άδενοπάθεια πού τότε προσέβαλλε πολύ συχνά τά νεαρά άτομα, αφού τήν ταλαιπώρησε γιά άρκετό χρονικό διάστημα, τήν άνάγκασε νά έγκαταλείψει όριστικά τις σπουδές της άφήνοντάς της μόνο κέρδος τά πολλά μυθιστορήματα καί ποιητικές συλλογές πού διάβασε στή διάρκεια τής άρρώστιας της. Είχε πιά έρθει ή ώρα νά μπει στή βιοπάλη. Χάρη στις τρεις ξένες γλώσσες πού ήξερε νά μιλά καί νά γράφει πολύ καλά βρήκε, λίγο πριν ξεσπάσει ό πόλεμος, δουλειά στή Σόκονυ6, τή μεγάλη πετρελαϊκή εταιρία πού αργότερα μετονομάστηκε σέ Mobil Oil. Κάθε μέρα, από τό Ελληνικό, όπου είχε έγκατασταθεϊ ή οίκογένειά της σέ ένα πανέμορφο σπιτάκι πού είχε χτίσει ό θειος της δίπλα στή θάλασσα, μέ τό λεωφορείο έρχόταν στήν "Αθήνα7 στά γραφεία τής έταιρίας στήν όδό Κοραή Σούλα Μπόζη, Ό Ελληνισμός τής Κωνσταντινούπολης, "Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2002, σ Αίμ. Ξανθοπούλου, «155 Χρόνια άπό τήν 'ίδρυση τού Κεντρικού Παρθεναγωγείου», έφ. Ό Πολίτης, "Ιανουάριος 2006, σ Στά τουρκικά: Ρούμ-Όρτοντόξ. 5. Πληροφορίες άπό κείμενο αίτησης τού Γιάννη Χρηστίδη γιά χορήγηση άδειας φαρμακείου στήν "Αθήνα ("Αρχείο "Αρχαγγέλου Γαβριήλ), Χριστόφ. Χρηστίδης, δ.π., σ Πληροφορίες άπό άλληλογραφία τής οικογένειας Χρηστίδη ("Αρχείο "Αρχαγγέλου Γαβριήλ). 7. Χριστόφ. Χρηστίδης, δ.π., σ. 65.

5 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ 437 Ήταν πια μιά εντυπωσιακή μελαχρινή κοπέλα, ή όποια όχι μόνο μέ τήν ομορφιά της άλλα καί μέ τήν ευφυΐα, τήν ευαισθησία καί τήν καλλιέργειά της προκαλοΰσε τήν προσοχή τών φίλων του θείου της Χρίστου Χρηστίδη. Καί αυτοί οί φίλοι δέν ήταν τυχαίοι άνθρωποι, άφοΰ μεταξύ τους εκείνη τήν εποχή περιλαμβάνονταν ό "Αγγελος καί ή "Αννα Σικελιανοΰ, τό ζεύγος Μερλιέ, ό Μανώλης Τριανταφυλλίδης, ό Γιάννης Κακριδής, ό Ελισαίος Γιαννίδης, ό Γιώργος Θεοτοκάς, ό Γιώργος Καρτάλης, ή Μαρία Ίορδανίδη, ό Ξενοφώντας Λευκοπαρίδης, ο μετέπειτα στρατηγός Γιώργος Ίορδανίδης καί πολλοί άλλοι. Έντωμεταξύ, ό πόλεμος πού ξέσπασε έφερε καινούργιες φουρτούνες στήν οικογένεια τής Γιαννούλας. Η κατοχική κυβέρνηση τού Τσολάκογλου άπαλλοτρίωσε τό σπίτι τού Ελληνικού8, γιά να γίνει εκεί τό αεροδρόμιο, γιά τήν κατασκευή τού όποιου βιάζονταν οί Γερμανοί. 'Όλη ή οικογένεια άναγκάστηκε τόν Όκτώβρη τού 1941 νά μετακομίσει στήν Καλλιθέα, στήν οδό Ευαγγελίστριας 68. Δύο μήνες μετά, από αυτό τό σπίτι ή Γιαννούλα θά βγει ερωτευμένη νύφη γιά νά παντρευτεί στον κοντινό ναό τής Ευαγγελίστριας στοΰ Χαροκόπου τόν Κεφαλλονίτη Σπύρο Πινιατώρο, ένα πολύ ωραίο καί ευγενικό παλικάρι. Μέ τόν Σπύρο θά ζήσει όλα τά δύσκολα χρόνια τής Κατοχής, τού Εμφυλίου καί θά προσπαθήσει νά άντιμετωπίσει μαζί του τις άντιξοότητες τής δεκαετίας τού 50. Δυστυχώς καί οί πιό δυνατοί έρωτες λυγίζουν κάτω άπό τήν πίεση τών μεγάλων οικονομικών προβλημάτων. Άπό κάποιο σημείο καί μετά ή Γιαννούλα συνέχισε μόνη τόν αγώνα τής ζωής, έχοντας πάντα τήν υποστήριξη τού θείου της, τού σπουδαίου δημοτικιστή καί ακούραστου συγγραφέα Χριστόφορου Χρηστίδη. Γύρω στό 1960 ό Χρίστος άρχισε νά έχει σοβαρά προβλήματα μέ τήν καρδιά του, οπότε ή ίδια άνέλαβε νά τόν προσέχει, νά τόν περιποιείται καί νά τόν βοηθά, κάθε φορά πού αυτός είχε άνάγκη. Χωρίς τή δική της φροντίδα ό Χρηστίδης δέν θά είχε καταφέρει νά φέρει εις πέρας τό σπουδαίο έργο τής τελευταίας εικοσάχρονης περιόδου τής ζωής του πού ίσως ήταν γι αυτόν καί ή πιό παραγωγική. Ό θάνατος τής μητέρας της Ευγενίας τό 1980 καί τού θείου της τό 1982 δέν περιόρισε τή δραστηριότητά της. Αφιέρωσε τή ζωή της στήν προβολή τού έργου τού Χρηστίδη, στή διαφύλαξη καί αξιοποίηση τού πολύτιμου άρχείου καί τής βιβλιοθήκης του μέ δωρεές στό Κέντρο Μικρασιατικών 8. Χριστόφ. Χρηστίδης, δ.π., σ. 129.

6 438 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ Σπουδών καί σέ διάφορα Μουσεία καί 'Ιδρύματα, όπως τό Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, μέ γενναιοδωρία καί μοναδική διακριτικότητα βοηθούσε συνεχώς φίλους καί συγγενείς πού είχαν ανάγκη καί ένίσχυε τό έργο συλλόγων καί οργανώσεων πού προσφέρουν σημαντικές κοινωνικές υπηρεσίες. Ό θάνατος ήταν δίκαιος μαζί της, άφού τήν πήρε στά ενενήντα της χρόνια μέσα σέ λίγα λεπτά, μέ άκέραιες τις πνευματικές της δυνάμεις ως τήν τελευταία στιγμή καί χωρίς νά υποφέρει καθόλου. "Αξιο τέλος γιά μιά άξια καί θαυμάσια γυναίκα. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΓΑΒΡΙΗΛ

Μια νέα αρχή. Ένα ταξίδι

Μια νέα αρχή. Ένα ταξίδι ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ... Μια νέα περιπέτεια Μια νέα αρχή Ένα ταξίδι Πολλές σκέψεις Νέοι φίλοι Τι είναι για σας ένα βιβλίο; Ένα βιβλίο από τη συγγραφέα Άλκη Ζέη διάβασαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Δὲν ἔκαµα στὴ ζωὴ ὅ,τι ἤθελα, µὰ τόσο µπόρεσα!

Δὲν ἔκαµα στὴ ζωὴ ὅ,τι ἤθελα, µὰ τόσο µπόρεσα! Μίτση Σκ. Πικραµένου Δὲν ἔκαµα στὴ ζωὴ ὅ,τι ἤθελα, µὰ τόσο µπόρεσα! Η βιογραφία του Ίωνα Δραγούµη Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΝΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ Συγγραφέας: Μίτση Σκ. Πικραµένου Τίτλος: «Δὲν ἔκαµα στὴ ζωὴ ὅ,τι ἤθελα, µὰ

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 2 - Κυριακή 3 Απριλίου 2011 Δρ. Μιχαήλ Γαβριήλ: Το πάμπτωχο παιδί που έγινε μεγάλος γιατρός και παράδειγμα για τους νεότερους

Σάββατο 2 - Κυριακή 3 Απριλίου 2011 Δρ. Μιχαήλ Γαβριήλ: Το πάμπτωχο παιδί που έγινε μεγάλος γιατρός και παράδειγμα για τους νεότερους ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 2 - Κυριακή 3 Απριλίου 2011 Δρ. Μιχαήλ Γαβριήλ: Το πάμπτωχο παιδί που έγινε μεγάλος γιατρός και παράδειγμα για τους νεότερους 2 ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Δρ. Μιχαήλ Γαβριήλ: Το πάμπτωχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠαιΔεια και ριζα. Ζούμε σε μιαν εποχή βασικών ανισορροπιών. Η

ΠαιΔεια και ριζα. Ζούμε σε μιαν εποχή βασικών ανισορροπιών. Η FYLLO_149_Layout 1 10/29/14 9:06 AM Page 1 Τριμηνιαία Έκδοση της ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ l Ζαλόγγου 13-15, ΤΚ: 10678 ΑΘΗΝΑ l ΦΥΛΛΟ 149 Έτος 48ο l Τιμή φύλλου: 0,01 ΠαιΔεια και ριζα εναρξη λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

5 η Ενότητα: Συζητώντας την εργασία και το επάγγελμα

5 η Ενότητα: Συζητώντας την εργασία και το επάγγελμα 5 η Ενότητα: Συζητώντας την εργασία και το επάγγελμα Γλώσσα Β Γυμνασίου Απαντήσεις στις ερωτήσεις του Τετραδίου Εργασιών σχ. βιβλίο (σ.σ. 40-47) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 37 ος - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 130 - Απρίλιος - Μαΐος - Ιούνιος 2012 - Γραφ. Γερανίου 41-10431 - Αθήνα - 5ος όροφος - ΤΗΛ./FAX: 210 52.45.310 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aλκη Ζεη Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο. Το παραμύθι της ζωής μου

Aλκη Ζεη Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο. Το παραμύθι της ζωής μου Aλκη Ζεη Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο Το παραμύθι της ζωής μου Η Άλκη Ζέη αφηγείται την ιστορία των πρώτων είκοσι πέντε χρόνων της ζωής της. Μια ολόκληρη εποχή ζωντανεύει μέσα από τη συναρπαστική της αφήγηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐγώ εἰμί ὁ ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος». «Ο διαμερισμός των ιματίων του Χριστού» (Εspolio), Ελαιογραφία 2,85 Χ 1,73 Τολέδο. ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

«Ἐγώ εἰμί ὁ ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος». «Ο διαμερισμός των ιματίων του Χριστού» (Εspolio), Ελαιογραφία 2,85 Χ 1,73 Τολέδο. ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Δεκέμβριος 2014 Τεύχος 26 Ο «Ἐγώ εἰμί ὁ ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος». (Ἀποκάλυψη Ἰωάννη, Αʹ 8) «Ο διαμερισμός των ιματίων του Χριστού» (Εspolio), Ελαιογραφία 2,85 Χ 1,73 Τολέδο. ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σουζάννα-Μαρία Νικολάου Ασηµίνα Βατσίτση Νταίζη-Μαργαρίτα ανιηλίδου Βασιλική Πασχαλιώρη ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Στ ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΌΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776-1831)

IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΌΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776-1831) IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΌΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776-1831) Ο μόνος αντίπαλος που δύσκολα ηττάται είναι ο απόλυτα έντιμος άνθρωπος. Και τέτοιος είναι ο Καποδίστριας (Μέτερνιχ) l Της Χλόης Γαβριήλ Μαθήτριας Λυκείου Κάτω Πύργου Τηλλυρίας

Διαβάστε περισσότερα

H οικογένεια Σεφεριάδη πριν και µετά το 22 µέσα από την οικογενειακή αλληλογραφία. Maila Garcia-Amorοs

H οικογένεια Σεφεριάδη πριν και µετά το 22 µέσα από την οικογενειακή αλληλογραφία. Maila Garcia-Amorοs H οικογένεια Σεφεριάδη πριν και µετά το 22 µέσα από την οικογενειακή αλληλογραφία Maila Garcia-Amorοs Μέσα από το επιστολογραφικό υλικό της οικογένειας Σεφεριάδη, προτείνουµε µία διαδροµή από τις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Χαρτοκόλλης: Βιογραφικά στοιχεία

Πέτρος Χαρτοκόλλης: Βιογραφικά στοιχεία Πέτρος Χαρτοκόλλης: Βιογραφικά στοιχεία Στ. Μπεράτη Η εκδήλωση αυτή είναι αφιερωμένη σε έναν άνθρωπο πολύ σημαντικό για τον χώρο της Ψυχιατρικής και της Ψυχανάλυσης, για την Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα

Την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα Ταχ. Γραφείο Κ.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΟΆ σσος Παπαδά 27, Aθήνα, T.K. 115 26 Tηλ. 210 6982661 KΩΔ. ENTYΠOY 5386 Tριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου των εν Aθήναις Aποδήμων Aσσιωτών O Mάρκος Mπότσαρης Xρόνος 17 ος Aριθμός

Διαβάστε περισσότερα

(Από αριστερά προς τα δεξιά: Ζαφειρένια Θεοδωράκη, Καθηγητής Αριστείδης Χατζής, Γεωργία Παπαλεξίου.)

(Από αριστερά προς τα δεξιά: Ζαφειρένια Θεοδωράκη, Καθηγητής Αριστείδης Χατζής, Γεωργία Παπαλεξίου.) Συνέντευξη του Αναπλ. Καθηγητή Φιλοσοφίας Δικαίου και Θεωρίας Θεσμών κυρίου Αριστείδη Χατζή στα μέλη της συντακτικής ομάδας του Ζαφειρένια Θεοδωράκη και Γεωργία Παπαλεξίου. * (Από αριστερά προς τα δεξιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 23 - Κυριακή 24 Ιουνίου 2012. Αγωνιστής στη ζωή και στην Ομογένεια ο Ηλίας Δημητρόπουλος

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 23 - Κυριακή 24 Ιουνίου 2012. Αγωνιστής στη ζωή και στην Ομογένεια ο Ηλίας Δημητρόπουλος ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 23 - Κυριακή 24 Ιουνίου 2012 Αγωνιστής στη ζωή και στην Ομογένεια ο Ηλίας Δημητρόπουλος 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Απ τους πρώτους σε εράνους για Δουκάκη και Τσόγκα Ο Ηλίας Δημητρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Πάρτυ... κλεφτών. στην περιοχή Ευπαλίου. Ρυθμίσεις κυκλοφορίας Με ομόφωνη

Πάρτυ... κλεφτών. στην περιοχή Ευπαλίου. Ρυθμίσεις κυκλοφορίας Με ομόφωνη ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ Πρατίνου & Δούριδος 8-11634 Αθήνα Αρ. Φύλλου 106 Νοε.-Δεκ. 2012 Πάρτυ... κλεφτών στην περιοχή Ευπαλίου ΔΥΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1 Η εξ Αταλάντης οικογένεια Βέλλου και η σύγκλισή της με την οικογένεια Μπέσκου

Παράρτημα 1 Η εξ Αταλάντης οικογένεια Βέλλου και η σύγκλισή της με την οικογένεια Μπέσκου Σταύρου Ν. Μπέσκου Οι οικογένειες Μπέσκου Καράκωστα & Καρασταμάτη, η πορεία τους στην Εύβοια Καλαμάτα Κεφαλονιά & Αθήνα, κατά το διάστημα 1821 2012, και οι συγκλίσεις τους Παράρτημα 1 Η εξ Αταλάντης οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας. Ανθρώπινα ικαιώματα- Πρόσφυγες

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας. Ανθρώπινα ικαιώματα- Πρόσφυγες Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας Ανθρώπινα ικαιώματα- Πρόσφυγες Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν ιστορίες ανθρώπων Έκδοση των γονέων των μαθητών/τριών Νεάπολη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθε να φτιάχνεις κάρτες. Δeς πως στην σελ. 7

Μάθε να φτιάχνεις κάρτες. Δeς πως στην σελ. 7 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΥΧΟΣ1ο1ο- -Φεβρουάριος Φεβρουάριος2013 2013 Μαθητική Εφημερίδα 3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας Ο Κουτσομπόλης του Σχολείου μας Viva Voce Η χορωδία μας Διάβασε τα πρώτος στη σελ. 3 Μάθε οσα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

thema people Ερωτας και καταστροφή στην Αϊτή ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΑΚΗΣ 24/01/10 Kωνσταντίνος Φράγκος ΝΑΝΤΙΑ ΜΠΟΥΛΕ ΣΙΣΣΥ ΦΕΙΔΑ

thema people Ερωτας και καταστροφή στην Αϊτή ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΑΚΗΣ 24/01/10 Kωνσταντίνος Φράγκος ΝΑΝΤΙΑ ΜΠΟΥΛΕ ΣΙΣΣΥ ΦΕΙΔΑ thema ΘΕΜΑ 24/01/10 ΝΑΝΤΙΑ ΜΠΟΥΛΕ Nτεμπούτο ως τραγουδίστρια στο πλευρό του Μανώλη Λιδάκη Kωνσταντίνος Φράγκος Ο εκτιμητής που καθιέρωσε τα greek sales στους Sotheby s του Λονδίνου people ΣΙΣΣΥ ΦΕΙΔΑ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Ο δικηγόρος, ο οικογενειάρχης, ο Ελληνας και εκ των νεοτέρων ηγετών της Παναρκαδικής. sd Σάββατο 21 - Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Ο δικηγόρος, ο οικογενειάρχης, ο Ελληνας και εκ των νεοτέρων ηγετών της Παναρκαδικής. sd Σάββατο 21 - Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 21 - Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2015 Αφιέρωμα στον Γιώργο Ρεβελιώτη Ο δικηγόρος, ο οικογενειάρχης, ο Ελληνας και εκ των νεοτέρων ηγετών της Παναρκαδικής 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Π Ε Ρ Ι Ε Χ

Διαβάστε περισσότερα

Τζέκυ Χανταλί Ο παππούς Ο πατέρας Οι οικογενειακές σχέσεις

Τζέκυ Χανταλί Ο παππούς Ο πατέρας Οι οικογενειακές σχέσεις Τζέκυ Χανταλί ג'קי חנדלי Ο παππούς: Ο παππούς μου έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο και είχε μεγάλη επιρροή στην έντονη και γεμάτη χρώματα παιδική μου ηλικία. Χάρις τον παππού μου η θάλασσα είχε μυστικά, τα έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ευρωπαϊκός κόσμος και η Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα

Ο ευρωπαϊκός κόσμος και η Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα Κεφάλαιο 4 Ο ευρωπαϊκός κόσμος και η Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα η Βιομηχανική Επανάσταση διαδίδεται και φέρνει μεγάλες αλλαγές σε πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες. Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Αγαπητοί αναγνώστες, φίλοι του Συλλόγου και πατριώτες.

ΣΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Αγαπητοί αναγνώστες, φίλοι του Συλλόγου και πατριώτες. e-mail: ambeliona@yahoo.gr Ιδρυτής - Εκδότης: Σύλλογος Αμπελιωνιτών Γραφεία: Αριστοτέλους 4, 104 32 Αθήνα, τηλ.-φαξ. 210 52 36 651 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΠΕΛΙΩΝΙΤΩΝ Έτος 48ο αρ. φύλλου 298

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ - ΑΡΧΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ - ΑΡΧΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ - ΑΡΧΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ: Ο Σύλλογος Προστασίας Παιδιών «ΒΕΝΙΑΜΙΝ» είναι ένας φιλανθρωπικός φορέας, με έδρα την Κατερίνη, και γραφείο στο Los Angeles των Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Οι Δωδεκανήσιοι της Αμερικής και τα Δωδεκάνησα. sd Σάββατο 29 - Κυριακή 30 Ιουνίου 2013. Δωδεκάνησα: Σύμη

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Οι Δωδεκανήσιοι της Αμερικής και τα Δωδεκάνησα. sd Σάββατο 29 - Κυριακή 30 Ιουνίου 2013. Δωδεκάνησα: Σύμη ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 29 - Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 Οι Δωδεκανήσιοι της Αμερικής και τα Δωδεκάνησα Δωδεκάνησα: Σύμη 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Γέφυρα επικοινωνίας με τις ιδιαίτερες πατρίδες Κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04 Ας έρθουμε πιο κοντά Editorial 05 Μου έδωσε τα πάντα Του Στέλιου Συμεωνίδη 06 Μαθητής, μοναδικός και ανεπανάληπτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ DYTIKH FRAGKISTA 94_Layout 1 21/07/2011 7:17 ΠΜ Page 1 Κωδικός 4594 ΙΛΙΟΥ 90 Γραφεία: Κολωνού & Λεωνίδου 20 104 36 Αθήνα Τηλ.: 210 5242 995 ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΙΕυθυΝΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους

Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους Γ Γυμνασίου Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους Σχολικό έτος 2013-14 1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ Εμ. Η6-Η7- Ζ7 Ο Εμμανουήλ Αγγελάκης γεννήθηκε, το 1856 στο χωριό Αρμένι της Σητείας. Πιθανόν γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Copyright British Council

Copyright British Council ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ Connecting Classrooms ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ Το εγχειρίδιο αυτό δημιουργήθηκε για να παρέχει ιδέες, έμπνευση και πρακτική βοήθεια σε εκπαιδευτικούς που σχεδιάζουν καινοτόμα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα