Πποηάζειρ για Βιώζιμερ Μεηαθοπέρ & Γιεςπωπαϊκά Γίκηςα με έμθαζη ζηα έπγα Γςηικήρ Δλλάδαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πποηάζειρ για Βιώζιμερ Μεηαθοπέρ & Γιεςπωπαϊκά Γίκηςα με έμθαζη ζηα έπγα Γςηικήρ Δλλάδαρ"

Transcript

1 Πποηάζειρ για Βιώζιμερ Μεηαθοπέρ & Γιεςπωπαϊκά Γίκηςα με έμθαζη ζηα έπγα Γςηικήρ Δλλάδαρ Γπ. Γεωπγία Αϋθανηοπούλος- Κλήμη Αναπληπώηπια Γιεςθύνηπια ΙΜΔΤ Κύπια Δπεςνήηπια : Έξςπνερ Μεηαθοπέρ και Γίκηςα Δπιθανείαρ Δθνικό Κένηπο Έπεςναρ και Τεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ, Ινζηιηούηο Βιώζιμηρ Κινηηικόηηηαρ & Γικηύων Μεηαθοπών Τηλ: Web:

2 Εςσαπιζηώ για ηη ππόζκληζη! ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ- ΕΚΕΣΑ 2

3 Δξμή Παοξσρίαρηπ 1. Θέζη ηηρ Π.Γ.Δ. ζηο Γιεςπωπαϊκό δίκηςο 2. Σηπαηηγική για ηη καινοηόμο ανάπηςξη ηων ςποδομών και ςπηπεζιών μεηαθοπάρ 3. Ποιερ πποηεπαιόηηηερ για ηην Πεπιθέπεια ζηο ηομέα ηων μεηαθοπών και γιαηί?

4 Δξμή Παοξσρίαρηπ 1. Θέζη ηηρ ΠΓΔ ζηο Γιεςπωπαϊκό δίκηςο

5 Η θέρη ςηπ Πεοιτέοειαπ Στην Ελλάδα Δυτικό Λιμενικό Σύστημα στην Ευρώπη & Μεσόγειο. Δηάδξνκνο Αδξηαηηθή-Ιόλην : «Πύλη ειζόδοσ και διαμεηακόμιζης» ηεο Διιάδαο κε ηε ινηπή Δπξώπε αιιά θαη νιόθιεξεο ηεο Δπξώπεο κε ηα Βαιθάληα, ηνλ Δύμεηλν Πόλην θαη ηε Μέζε Αλαηνιή κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο, άκεζα ζαιάζζηαο - νδηθήο θαη καθξνπξόζεζκα κέζσ ηεο ζηδεξνδξνκηθήο Δγλαηίαο

6 Εσοωπαϊκό Πλαίριξ Πξλιςικήπ για ςξσπ Λιμέμεπ Διεσοωπαϊκά Δίκςσα Μεςατξοώμ Γηεπθόιπλζε «Σπλδένληαο ηελ Δπξώπε: Μεηαθνξέο» Δπελδύζεηο 31,7 δηο επξώ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ επξσπατθώλ ππνδνκώλ κεηαθνξώλ, ηελ θαηαζθεπή ησλ ειιεηπόλησλ θξίθσλ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ ζεκείσλ ζπκθόξεζεο (21,7 δηο + 10 δηο Τακείν Σπλνρήο) Εκηεηαμένο (Comprehensive) Δίκησο (2050) Κενηρικό (Core) Δίκησo (2030) 10 Διάδρομοι Προηεραιόηηηας ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΣΡΩΝ ΣΤΟ ΓΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΓΓΜ (core / network)

7 Αλαδηάηαμε ξνώλ Αλάπηπμε ιηκέλωλ Μεζνγείνπ ζε πύιεο δηακεηαθνκηζηηθνύ εκπνξίνπ ηήξημε ζπλέξγεηαο ιηκέλωλ κέζω ηεο εμεηδίθεπζεο ηωλ ππεξεζηώλ Αξηζηεία ζηηο ππεξεζίεο Νέεπ εσκαιοίεπ και ποξκλήρειπ!!! Επίηεπμε βηώζηκεο αλάπηπμεο ηωλ πεξηθεξεηώλ κέζω αλάπηπμεο ιηκέλωλ θαη κεηαθνξώλ. Αλάπηπμε πεξηθεξεηώλ. ζπλέξγεηαο Εληαίνο Οηθνλνκηθόο ρώξνο Μεζνγείνπ λέεο αγνξέο

8 τρατηγικές Προτεραιότητες ΔΡΑΕΙ τρατηγικού: ΟΔΙΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Υάρηης Αποηύπφζης ηοσ Ελληνικού Σμήμαηος ηφν ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΔΕΔ-Μ μεηά ηην Αναθεώρηζη 2011

9 τρατηγικές Προτεραιότητες ΔΡΑΕΙ: ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Υάρηης Αποηύπφζης ηοσ Ελληνικού Σμήμαηος ηφν ΑΝΑΛΤΣΙΚΩΝ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔ-Μ μεηά ηην Αναθεώρηζη 2011

10 τρατηγικές Προτεραιότητες ΔΡΑΕΙ: ΘΑΛΑΙΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Υάρηης Αποηύπφζης ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Έργφν Τποδομής («Γέθσρες» και νέφν) πιθανής τρημαηοδόηηζης ζηο ΕΠΑ

11 ΔΡΑΕΙ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Υάρηης Αποηύπφζης κσριοηέρφν Έργφν Τποδομής ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ Μεηαθορών («Γέθσρες» και νέφν) πιθανής τρημαηοδόηηζης ζηο ΕΠΑ

12 τρατηγικές Προτεραιότητες ΔΡΑΕΙ: ΟΔΙΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ ΟΔΙΚΕ ΜΕΣΑΥΟΡΕ ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΒΑΙΚΨΝ ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΨΝ ΔΙΚΣΤΨΝ ΔΙΕΤΡΨΠΑΙΚΗ ΗΜΑΙΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ (ΕΚΣΙΜΗΗ, Ε ΕΚ. ΕΤΡΨ) ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ A. ΣΡΕΦΟΝΣΑ ΕΡΓΑ (ΕΦΟΤΝ ΕΝΣΑΦΘΕΙ ΣΟ ΕΠΑ ) ύμβαση παραχώρησης Μελέτη - Κατασκευή - Φρηματοδότηση - Λειτουργία - υντήρηση - Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα - Κόρινθος -Πάτρα - Πύργος - Σζακώνα Κατασκευή οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το δυτικό άξονα Βορρά-Νότου Ολοκλήρωση συνδέσεων αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ με το λιμάνι και την πόλη της Πάτρας - (1) 4 ης ή/και 5 ης Π.Π.

13 τρατηγικές Προτεραιότητες ΔΡΑΕΙ: ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ ΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕ ΜΕΣΑΥΟΡΕ ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΒΑΙΚΨΝ ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΨΝ ΔΙΚΣΤΨΝ ΔΙΕΤΡΨΠΑΙΚΗ ΗΜΑΙΑ ΑΠΑΙΣΟΤ ΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ (Ε ΕΚ. ΕΤΡΨ) Α. ΕΡΓΑ ΠΡΟ ΕΝΣΑΞΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Γραμμή σύνδεσης του Λιμένα Ικονίου με την προαστιακή γραμμή ΚΑ Κιάτο 13 Κανονικοποίηση της Γραμμής σύνδεσης του Λουτρακίου με τη Νέα Διπλή ιδηροδρομική 17 Γραμμή Τψηλών Σαχυτήτων ΚΑ - Κιάτο, με ηματοδότηση και Ηλεκτροκίνηση. Κανονικοποίηση της Γραμμής σύνδεσης του Λουτρακίου με τη Νέα Διπλή ιδηροδρομική 12 Γραμμή Τψηλών Σαχυτήτων ΚΑ - Κιάτο, με ηματοδότηση και Ηλεκτροκίνηση. Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ρίο - Πάτρα (έως τη συναρμογή με την υφιστάμενη γραμμή προς Πύργο): Κατασκευή της νέας διπλής γραμμής από το πέρας της 77 νέας στάσης Ρίου (Φ.Θ ) μέχρι την Αγιά (Φ.Θ ). Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ρίο - Πάτρα (έως τη συναρμογή με την υφιστάμενη γραμμή προς Πύργο): Κατασκευή της νέας γραμμής από την Αγιά (Φ.Θ ) έως τη σύνδεση με υφιστάμενη γραμμή προς Πύργο (Φ.Θ ). Κανονικοποίηση και αναβάθμιση της γραμμής Πάτρα - Κάτω Αχαϊά (προαστιακός 56 σιδηρόδρομος Πάτρας). Κανονικοποίηση και αναβάθμιση της γραμμής Κάτω Αχαϊά - Πύργος - Ολυμπία - Κατάκολο. 354 Προμήθεια τερματικού σταθμού GSM-R με συναφείς υπηρεσίες για το σιδηροδρομικό άξονα Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ειδομένη/Προμαχώνας (Π.Α.Θ.Ε / Π.). Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ETCS level 2 στους άξονες Πειραιάς - ΚΑ - Θεσσαλονίκη -Προμαχώνα και ΚΑ -Πάτρα. Γ. ΣΡΕΦΟΝΣΑ ΕΡΓΑ (ΕΦΟΤΝ ΕΝΣΑΦΘΕΙ ΣΟ ΕΠΑ )- ΕΡΓΑ «ΓΕΥΤΡΕ» Ολοκλήρωση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Διακοπτό - Ρίο και εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης στο τμήμα Κιάτο - Ροδοδάφνη ΣΧΟΛΙΑ 5 ης Π.Π.

14 τρατηγικές Προτεραιότητες ΔΡΑΕΙ: ΘΑΛΑΙΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΒΑΙΚΨΝ ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΨΝ ΔΙΚΣΤΨΝ ΘΑΛΑΙΕ ΜΕΣΑΥΟΡΕ Α. ΕΡΓΑ ΠΡΟ ΕΝΣΑΞΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ (ΕΚΣΙΜΗΗ, Ε ΕΚ. ΕΤΡΨ) ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ Λιμένας Πάτρας, Ολοκλήρωση Γ Υάσης Εμπορικού Λιμένα ης Π.Π.

15 τρατηγικές Προτεραιότητες ΔΡΑΕΙ: ΑΣΙΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΒΑΙΚΨΝ ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΨΝ ΔΙΚΣΤΨΝ ΑΣΙΚΕ ΜΕΣΑΥΟΡΕ Α. ΕΡΓΑ ΠΡΟ ΕΝΣΑΞΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ (ΕΚΣΙΜΗΗ, Ε ΕΚ. ΕΤΡΨ) ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ Προαστιακός σιδηρόδρομος Πάτρας (Πύργος - Χαθόπυργο) 20 5ης Π.Π.

16 Δηαηνκεαθό ρέδην γηα εθζπγρξνληζκό ππεξεζηώλ θαη ππνδνκώλ κεηαθνξάο ε ςι ωτελείςαι η πεοιτέοεια? ην Δηακεηαθνκηζηηθό εκπόξην.. ΑΡΚΕΣΑ ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο..ικανοποιησικα ππνζηεξίδνληαο εμαγωγή ηωλ πξνϊόληωλ ηεο ηηο επηβαηηθέο κεηαθνξέο ΗΜΑΝΣΙΚΑ δηακνξθώλνληαο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ζην ιηκάλη ππνδνκώλ θαη ππεξεζηώλ δηεζλνύο εκβέιεηαο θαη πνηνηηθήο πηζηνπνίεζεο. ηελ επίηεπμε βηώζηκεο αλάπηπμεο ηεο πεξηθέξεηαο ΠΟΛΤ αλ επηηεπρζεί αύμεζε ζπλδέζεωλ κε ιηκάληα ηνπ εμωηεξηθνύ θαη εμεηδηθεπκέλε δηαζύλδεζε κε ιηκάληα εζωηεξηθνύ: Οη επηβάηεο transit όπωο θαη ηα εκπνξεύκαηα transit δελ απνδίδνπλ ζεκαληηθά νθέιε ζηελ αλάπηπμε. Η ΠΔΕ πξέπεη λα απνηειέζεη ζεκαληηθό «Πξννξηζκό» πλέξγεηα κε ηνπο θνξείο ηεο λαπηηιίαο, ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ηωλ παξαγωγηθώλ θιάδωλ

17 Δξμή Παοξσρίαρηπ 2. Σηπαηηγική για ηη καινοηόμο ανάπηςξη ηων ςποδομών και ςπηπεζιών μεηαθοπάρ ηηρ Πεπιθέπειαρ

18 Αουέπ καιμξςόμξσ αμάπςσνηπ σπξδξμώμ και σπηοεριώμ μεςατξοάπ Αλαγλώξηζε αιπζίδωλ πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο Αλάπηπμε ηωλ κεηαθνξώλ ζε ζπλέξγεηα κε άιινπο ηνκείο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο Η επίηεπμε ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο κεηαθνξέο ζεκαίλεη ηερλνινγίεο (ICT) θαη θαηλνηόκεο δηαδηθαζίεο θαη επέιηθηα ζπλεξγαηηθά επηρεηξεκαηηθά κνληέια, ηήξημε ηωλ ζπλεξγαηηθώλ δνκώλ εληόο ηνπ θιάδνπ ηωλ κεηαθνξώλ θαη αλάπηπμε δηαηνκεαθάώλ projects: Clusters δηακεηαθνξέωλ θαη εμαγωγέωλ γηα δηακόξθωζε θξίζηκεο κάδαο ξνώλ ηεο πεξηθέξεηαο πλέξγεηα κε ηνπο θνξείο ηεο λαπηηιίαο, ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ηωλ παξαγωγηθώλ θιάδωλ Ηιεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο γηα ηηο κεηαθνξέο ην ιηκάλη θαη ηε βηώζηκε θηλεηηθόηεηα ζηε πόιε : Η ΠΔΕ λα απνηειέζεη «Πξννξηζκό» γηα λα ζηεξηρζεί ε θξνπαδηέξα ηήξημε ζπλεξγαζίαο κε γεηηνληθέο πεξηθέξεηεο : H «γεηηνληά» ηνπ δηαδξόκνπ ηεο Αδξηαηηθήο ύδεπμε κε εζληθή πνιηηηθή.

19 Εταομξγή Εθμικήπ ςοαςηγικήπ Λιμέμωμ ρςημ ΠΔΕ Πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζην θνκκάηη ηεο Αθηνπινΐαο, Κξνπαδηέξαο θαη Αλαςπρήο ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΕΝO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ COM(2007) 574 «Μια ολοκληρφμένη θαλάζζια πολιηική για ηην Εσρφπαχκή Ένφζη» «Όια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο σθεαλνύο θαη ηηο ζάιαζζεο ηεο Δπξώπεο δηαζπλδένληαη θαη όηη νη πνιηηηθέο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζάιαζζα πξέπεη λα αλαπηύζζνληαη ζπλεθηηθά εάλ ζέινπκε λα απνθνκίζνπκε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα» Αλάπηπμε ηωλ κεηαθνξώλ ζε ζπλέξγεηα κε άιινπο ηνκείο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο

20 Ρόλξπ λιμαμιώμ ρςημ αμάπςσνη ςηπ ΠΔΕ (1/2) Δμππεξέηεζε Μόληκσλ θαηνίθσλ Τξνθνδνζία ζε ζεκαληηθό βαζκό (ηδηαίηεξα γηα ηα κηθξόηεξα λεζηά, ζρεδόλ ην ζύλνιν) ηξνθίκσλ θαη ινηπώλ θαηαλαισηηθώλ πξντόλησλ, θαηαζθεπαζηηθώλ πιηθώλ, κεραλεκάησλ-κεραλώλ θαη ζπζθεπώλ Δμππεξέηεζε δηακεηαθνκηζηηθνύ εκπνξίνπ Δμεηδίθεπζε ησλ ιηκέλσλ ηνπ Ινλίνπ ζε ππεξεζίεο γηα λα επηηεπρζεί ε ηζόηξνπε αλάπηπμε ηνπο. Master Plan Γπηηθνύ Ληκεληθνύ Σπζηήκαηνο ζηε βάζε ξεαιηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη καθξηά από ηνπηθηζηηθέο πξνηεξαηόηεηεο. Τνπξηζκόο Marketing Plan ιηκέλα ζε δηεζλείο αγνξέο Ή Πάηξα εμαγσγηθή πύιε εζληθήο εκβέιεηαο θαη παξαγσγηθώλ/εμαγσγηθώλ θιάδσλ ηεο ΠΓΔ Κροσαζιέρα transit : Αλεπηπγκέλε ζην ιηκάλη ηεο Πάηξαο home port : Ιδηαίηεξεο απαηηήζεηο σο πξνο ηηο ρεξζαίεο θαη ζαιάζζηεο εγθαηαζηάζεηο ησλ ιηκέλσλ (θαη ηηο ρεξζαίεο ζπλδέζεηο από θαη πξνο δηεζλή αεξνδξόκηα)

21 Ρόλξπ λιμαμιώμ ρςημ αμάπςσνη ςηπ ΠΔΕ (2/2) Σοσριζμός ζκαθών αναυστής (yachting) Ο έληνλα λεζησηηθόο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο ηνπ Ινλίνπ, επηθνπξνύκελνο από ηελ πνηόηεηα θαη ηνλ πινύην ησλ θπζηθώλ θαη ηζηνξηθώλ πόξσλ, θνληά ζηα παξάιηα κεγάισλ ηκεκάησλ ηεο πεξηθέξεηαο, δεκηνπξγνύλ επλντθόηαηεο πξννπηηθέο Απνπζία εμεηδηθεπκέλσλ ζρεηηθώλ ιηκεληθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζηε ΠΓΔ θαη ηε ΠΙΝ (νξγαλσκέλεο Μαξίλεο) πνιιά ζθάθε αλαςπρήο λα εμππεξεηνύληαη ζήκεξα ζε δηάθνξνπο ιηκέλεο γεληθνύ ραξαθηήξα (επηβαηηθνύο, αιηεπηηθά θαηαθύγηα θιπ.) ή θαη ζε θπζηθνύο όξκνπο/θόιπνπο, ρσξίο ιηκεληθή ππνδνκή Δηδηθά Πξνβιήκαηα όπσο δηαρείκαζε, ζπληήξεζε-επηζθεπέο, θύιαμε, εμππεξεηήζεηο γηα πξνκήζεηεο, άκεζε πξόζβαζε ζε αεξνδξόκην κε ζύλδεζε κε ηηο ρώξεο / πεξηνρέο πξνέιεπζεο ησλ ηδηνθηεηώλ θαη ρξεζηώλ ησλ ζθαθώλ αλαςπρήο Σηξνθή ηνπξηζηώλ ζε νξγαλσκέλεο καξίλεο γεηηνληθώλ θξαηώλ θαη, κε ζπλέπεηα, ηελ ειιηπή αμηνπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ δπλαηνηήησλ γηα εηζξνή πόξσλ ζηε ρώξα, ηελ αλάπηπμε ηεο απαζρόιεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθώλ νηθνλνκηώλ

22 Δξμή Παοξσρίαρηπ 3. Ποιερ πποηεπαιόηηηερ για ηην ΠΓΔ ζηο ηομέα ηων μεηαθοπών και γιαηί?

23 ΔΡΑΕΙ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ για μεςατξοέπ Δημιουργία ολοκληρωμζνου «προϊόντοσ» τουριςμοφ και μεταφορών/βιώςιμησ κινητικότητασ Καινοτόμοσ διακυβζρνηςη ςυνεργατικά επιχειρηματικά μοντζλα Δημοςίων και ιδιωτικών φορζων ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΩΝ Βελτίωςη τησ /προςβαςιμότητασ ςφνδεςησ των περιοχών τησ Περιφζρειασ με τισ «πφλεσ» τησ Χρήςη καινοτομικοφ δυναμικοφ ςε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο Μόνιμεσ δομζσ ςυνεργαςίασ Παρόχων και διαχειριςτών ςυςτημάτων μεταφορών για την ζνταξη τησ καινοτομίασ ςτην οργάνωςη και λειτουργία των μεταφορών Clusters ITS τουριςμοφ-ενζργειασ Clusters εξαγωγζων μεταφορζων market places Ευφυή ςυςτήματα μεταφορών (ITS) Έξυπνα λιμάνια Έξυπνεσ πόλεισ (smart cities) Ηλεκτρονικά Συςτήματα & υπηρεςίεσ υποςτήριξησ βιώςιμησ κινητικότητασ, προςταςίασ περιβάλλοντοσ και πρόςβαςησ ςε υπηρεςίεσ τουριςμοφ Μοντζρνεσ και προςωποποιημζνεσ υπηρεςίεσ μεταφοράσ και τουριςμοφ

24 Παπαδείγμαηα καινοηόμων έπγων Σύζηημα Βιώζιμηρ Κινηηικόηηηαρ Θεζζαλονίκηρ Θεζζαλονίκη ζηο δίκηυο smart cities ηης ΕΕ Αλάπηπμε Υπνδνκώλ ICT «έμππλσλ νδώλ θαη δηθηύσλ» Σύδεπμε πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο αζηηθήο θπθινθνξίαο Αλάπηπμε ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ πξνο πνιίηεο γηα ηε βηώζηκε θηλεηηθόηεηα Αληαπνδνηηθά απνηειέζκαηα θαη δηαρείξηζε δεδνκέλσλ πξνο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο θαη ηδηώηεο Σπκθσλία θνξέσλ γηα αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη δηαρείξηζε. Οηθνλνκηθή βησζηκόηεηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ Πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο

25 System architecture

26 Roadside equipment Traffic monitoring and automated incident detection cameras

27 Roadside equipment Remote camera use software

28 Roadside equipment Traffic count locations

29 Communications roadside-centre GPRS οπηική ίνα

30 Traffic management and control centre

31 Real time traffic conditions information provision (web-based)

32 Dynamic Routing services with real-time data

33 Παπαδείγμαηα καινοηόμων έπγων Σύζηημα ςποζηήπιξηρ κινηηικόηηηαρ ηοςπιζηών Πνιιαπιή ηαπηόηεηα έξγνπ ICT Μεηαθνξώληνπξηζκνύ εκπνξίνπ Σπλεξγαηηθή δνκή Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο- Σπλδέζκνπ μελνδόρσλ ΔΟΤ - 3 Γήκσλ Αλάπηπμε ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ ζε θηλεηά Δπηρεηξεκαηηθά κνληέια εθκεηάιιεπζεο Οηθνλνκηθή βησζηκόηεηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ Πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο

34 Εςσαπιζηώ για ηη πποζοσή ζαρ Δηαηξεία Γηαρείξηζε Τερλνινγηθνύ Πάξθνπ Θεζζαινλίθεο Thessaloniki Technology Park Management & Development Corporation S.A. (TTP/MDC SA) Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) Association of Industries Energy: 1 Industrial Technologies: 3 Chemical Products: 3 Services: 4 Food & Beverage: 1 Health: 6 IT Technologies: 13 of Northern Greece (FING) American Farm School Hellenic Petroleum S.A. Hellenic Fertilizers SA K & N Efthymiadis S.A. 34

Ευχαριστώ για τη πρόσκληση!

Ευχαριστώ για τη πρόσκληση! Ένταξη της Π.Ι.Ν. στο πλαίσιο των ιευρωπαϊκών ικτύων Μεταφορών ρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου- Κλήµη Αναπληρώτρια ιευθύντρια ΙΜΕΤ Κύρια Ερευνήτρια : Έξυπνες Μεταφορές και ίκτυα Επιφανείας Εθνικό Κέντρο Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ Ηκεξίδα «Σν κέιινλ ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο: Ρπζκηζηηθέο Πξνθιήζεηο θαη Δξγαιεία Αλάπηπμεο» 21 Απξηιίνπ 2010, Ξελνδνρείν Divani Caravel Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά»

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» «Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» Γηάλλεο Καινγήξνπ, εκηλάξην Infostrag/ΔΒΔΟ/ΔΜΠ ηνπ 2009 ΣΠΔ & ΑΠΔ γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Νεζησηηθνύ Υώξνπ ΤΡΟΤ, 9/7/2009 ΝΗΙΩΝ 1 Οηθνλνκίεο ηωλ κηθξώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΑΝΧΛΖ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δξγαζηήξην Δξεπλώλ & Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ Παλεπηζηήκην Παηξώλ LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ Παξνπζίαζε ζηελ εθδήισζε γηα ηελ «Ηκέξα ηεο Θάιαζζαο 22α Μαΐνπ 2015 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο 1 Η αλάπηπμε, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΔΡΓΟ ΔΠΔΑ-Θ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΠΙ Τπεχζπλνο έξγνπ ΔΠΔΑ-Θ/ΚΡΗΠΙ: Καζ. Ηιίαο Υνχζηεο, Γ/ληήο ΙΔΣΔΘ/ΔΚΔΣΑ ΒΟΛΟ, ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΙΑΓΧΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 «Η εθαρμογή ηης θεφρίας ηοσ Alfred Thayer Mahan ζηη νασηική ζηραηηγική ηφν Ηνφμένφν

Διαβάστε περισσότερα