Αθόνα, 29 Απριλύου Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»"

Transcript

1 Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων αφορϊ ςε επενδϑςεισ Γενικόσ Επιχειρηματικϐτητασ, Σεχνολογικόσ Ανϊπτυξησ και Περιφερειακόσ υνοχόσ καθώσ και Ειδικϊ Επενδυτικϊ χϋδια, ότοι Επιχειρηματικϐτητα των Νϋων, Ολοκληρωμϋνα Πολυετό Επιχειρηματικϊ χϋδια και ςχϋδια υνϋργειασ και Δικτϑωςησ Οι επιχειρόςεισ των ανωτϋρω κατηγοριών, που ϋχουν υπαχθεύ ςτον Επενδυτικϐ Νϐμο θεωροϑνται εκ των προτϋρων ϐτι καλϑπτουν τα κριτόρια επιλεξιμϐτητασ. Ύψοσ δανεύου Κατηγορύεσ Α και Β Σο ελϊχιςτο ϑψοσ δανεύου ανϋρχεται ςε και το μϋγιςτο ϑψοσ δανεύου ανϋρχεται ςε ανϊ επιχεύρηςη. Κατηγορύα Γ Σο ελϊχιςτο ϑψοσ δανεύου ανϋρχεται ςε και μϋγιςτο ϑψοσ δανεύου ανϋρχεται ςε ανϊ επιχεύρηςη. Διαθϋςιμοι πόροι Οι πϐροι που θα ςυνεπενδυθοϑν απϐ το Σαμεύο Επιχειρηματικϐτητασ και τισ τρϊπεζεσ που θα επιλεγοϑν για την κατηγορύα Α, Β και Γ θα εύναι 690 εκ., με δυνατότητα ςε 24 μόνεσ μετϊ την υπογραφό τησ υμφωνύασ Φρηματοδότηςησ και υνεπϋνδυςησ αυξομεύωςησ του ποςού ϋωσ 30% αναλόγωσ τησ πορεύασ τησ Δρϊςησ. 2. Κατηγορύα Δ Επιχειρηματικϊ χϋδια για υποςτόριξη τησ εξωςτρϋφειασ των επιχειρόςεων Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων αφορϊ επιχειρηματικϊ ςχϋδια που ςτϐχο ϋχουν τη βελτύωςη τησ εξωςτρϋφειασ των μικρομεςαύων επιχειρόςεων. Η εξωςτρϋφεια των επιχειρόςεων προωθεύται με επενδυτικϊ ςχϋδια δημιουργύασ ανταγωνιςτικών προώϐντων και αϑξηςησ των παραγωγικών δυνατοτότων που ςυμβϊλλουν ςτην ενύςχυςη τησ παρουςύασ των ελληνικών επιχειρόςεων ςτην εγχώρια και ςτισ διεθνεύσ αγορϋσ. 1

2 Οι επιλέξιμεσ επενδύςεισ ςτοχεύουν ςτην παραγωγή νέων προΰόντων και υπηρεςιών ή ςτη διείςδυςη των προΰόντων και υπηρεςιών ςε νέεσ αγορέσ. Σα επιχειρηματικϊ ςχϋδια των επιχειρόςεων που ϋχουν ενταχθεύ ςτο πρϐγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ» του ΕΠΑΝ ΙΙ, θεωρεύται εκ των προτϋρων ϐτι πληροϑν τα κριτόρια επιλεξιμϐτητασ. Ύψοσ δανεύου Σο ελϊχιςτο ϑψοσ δανεύου ανϋρχεται ςε και μϋγιςτο ϑψοσ δανεύου ανϋρχεται ςε ανϊ επιχεύρηςη. Διαθϋςιμοι πόροι Οι πϐροι που θα ςυνεπενδυθοϑν απϐ το Σαμεύο Επιχειρηματικϐτητασ και τισ τρϊπεζεσ που θα επιλεγοϑν για την κατηγορύα Δ, θα εύναι 210 εκ., με δυνατότητα ςε 24 μόνεσ μετϊ την υπογραφό τησ υμφωνύασ Φρηματοδότηςησ και υνεπϋνδυςησ αυξομεύωςησ του ποςού ϋωσ 30% αναλόγωσ τησ πορεύασ τησ Δρϊςησ. 3. Κατηγορύα Ε Τποκατηγορύα: Επενδύςεισ από Επιχειρόςεισ Σουριςτικού Σομϋα που δραςτηριοποιούνται ςτο θεματικό (εναλλακτικό) τουριςμό Ο εναλλακτικϐσ τουριςμϐσ περιλαμβϊνει το ςϑνολο των τουριςτικών υπηρεςιών, οι οπούεσ ανϊλογα με τισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ, τισ προτιμόςεισ και τα κύνητρα των τουριςτών, απευθϑνονται ςε ϋνα εξειδικευμϋνο κοινϐ, τηροϑν τισ αρχϋσ τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ και ςυμβϊλλουν ςτην ϊμβλυνςη τησ εποχικϐτητασ τησ τουριςτικόσ ζότηςησ. Ο εναλλακτικϐσ τουριςμϐσ ςυμβϊλλει: τη διαφοροπούηςη και ςτον εμπλουτιςμϐ του ελληνικοϑ τουριςτικοϑ προώϐντοσ με την επιχειρηματικό αξιοπούηςη εναλλακτικών μορφών τουριςμοϑ. την ανϊδειξη και τουριςτικό αξιοπούηςη του φυςικοϑ και πολιτιςμικοϑ αποθϋματοσ. την ϊμβλυνςη τησ εποχικϐτητασ τησ τουριςτικόσ ζότηςησ. την κατεϑθυνςη αυτό, θα ενιςχυθοϑν επενδυτικϊ ςχϋδια τα οπούα θα ςυμβϊλλουν ςτην ανϊπτυξη μιασ ό περιςςϐτερων ειδικών ό/και εναλλακτικών μορφών τουριςμοϑ, ϐπωσ αυτϋσ αναφϋρονται ενδεικτικϊ και ϐχι δεςμευτικϊ κατωτϋρω: Αθλητικϐσ τουριςμϐσ αναψυχόσ, Πολιτιςτικϐσ τουριςμϐσ, Θαλϊςςιοσ τουριςμϐσ, Σουριςμϐσ υπαύθρου, Γαςτρονομικϐσ τουριςμϐσ, Σουριςμϐσ υγεύασ και ευεξύασ, Θρηςκευτικϐσ Σουριςμϐσ κ.λ.π. 2

3 Επιλϋξιμα εύναι Επιχειρηματικϊ χϋδια απϐ επιχειρόςεισ του τουριςτικοϑ τομϋα που δραςτηριοποιοϑνται ό μϋςω του ςχεδύου- προτύθενται να δραςτηριοποιηθοϑν ςτην ανϊπτυξη εναλλακτικών μορφών τουριςμοϑ. Σα επιχειρηματικϊ ςχϋδια των επιχειρόςεων που ϋχουν ενταχθεύ ςτο πρϐγραμμα «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» του ΕΠΑΝ ΙΙ, θεωρεύται εκ των προτϋρων ϐτι πληροϑν τα κριτόρια επιλεξιμϐτητασ. Τποκατηγορύα: Επενδύςεισ που ςτοχεύουν ςτην παραγωγό ενϋργειασ από ΑΠΕ, τη διαχεύριςη απορριμμϊτων και αποβλότων και την εξοικονόμηςη ενϋργειασ και φυςικών πόρων. Επιλϋξιμα εύναι επιχειρηματικϊ-επενδυτικϊ ςχϋδια απϐ τισ κϊτωθι κατηγορύεσ επιχειρόςεων: Α) Επιχειρόςεισ ϐλων των κλϊδων που ενςωματώνουν ςτισ διαδικαςύεσ τουσ φιλικϋσ προσ το περιβϊλλον διαδικαςύεσ/διεργαςύεσ παραγωγόσ ενϋργειασ απϐ ανανεώςιμεσ πηγϋσ βιομϊζα, γεωθερμύα, κλπ για ιδύα χρόςη, εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ και διαχεύριςησ απορριμμϊτων και αποβλότων. Β) Επιχειρόςεισ που εύναι παραγωγού ενϋργειασ απϐ ανανεώςιμεσ πηγϋσ, βιομϊζα, γεωθερμύα, κλπ, επιχειρόςεισ διαχεύριςησ υδατικοϑ δυναμικοϑ (περιλαμβανϐμενησ και τησ αφαλϊτωςησ) και επιχειρόςεισ διαχεύριςησ απορριμμϊτων, αποβλότων και ειδικών ρευμϊτων υλικών. και Γ) Επιχειρόςεισ που παρϊγουν και προμηθεϑουν τα αντικεύμενα εναςχϐληςησ τησ κατηγορύασ Β ανωτϋρω. Σα επενδυτικϊ ςχϋδια των επιχειρόςεων που ϋχουν ενταχθεύ ςτισ δρϊςεισ «ΠΡΑΙΝΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ» και «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ» του ΕΠΑΝ ΙΙ, θεωρεύται εκ των προτϋρων ϐτι πληροϑν τα κριτόρια επιλεξιμϐτητασ. Ύψοσ δανεύου για τισ παραπϊνω δύο υποκατηγορύεσ Σο ελϊχιςτο ϑψοσ δανεύου ανϋρχεται ςε και μϋγιςτο ϑψοσ δανεύου ανϋρχεται ςε ανϊ επιχεύρηςη Διαθϋςιμοι πόροι Οι πϐροι που θα ςυνεπενδυθοϑν απϐ το Σαμεύο Επιχειρηματικϐτητασ και τισ τρϊπεζεσ για την κατηγορύα Ε θα εύναι 150 εκ., με δυνατότητα ςε 24 μόνεσ μετϊ την υπογραφό τησ υμφωνύασ Φρηματοδότηςησ και υνεπϋνδυςησ αυξομεύωςησ του ποςού ϋωσ 30% αναλόγωσ τησ πορεύασ τησ Δρϊςησ. 4. Κατηγορύα Σ Επενδύςεισ που προωθούν την καινοτομύα ό/και βελτιώνουν την ανταγωνιςτικότητα επιχειρόςεων ςε προώόντα και υπηρεςύεσ που ϋχουν ςυγκριτικό πλεονϋκτημα 3

4 υγκεκριμϋνα, ςτην κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνονται επενδϑςεισ και ενϋργειεσ που εντϊςςονται ςτισ κατωτϋρω υπο-κατηγορύεσ: Τποκατηγορύα: Επιχειρηματικϊ χϋδια του τομϋα Εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ. Επιλϋξιμα εύναι Επιχειρηματικϊ χϋδια απϐ επιχειρόςεισ που παρϋχουν υπηρεςύεσ Εφοδιαςτικόσ Αλυςύδασ και λειτουργοϑν ωσ ενδιϊμεςοι κρύκοι μεταξϑ τησ αλυςύδασ εφοδιαςμοϑ και εξυπηρϋτηςησ και των τρύτων επιχειρόςεων που εύναι τελικού αποδεκτϋσ. τισ επιχειρόςεισ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ περιλαμβϊνονται και μεταποιητικϋσ επιχειρόςεισ, χονδρεμπορικϋσ επιχειρόςεισ, 3rd party επιχειρόςεισ, μεταφορικϋσ επιχειρόςεισ, ειδικού ςυνεργϊτεσ καθώσ και επιχειρόςεισ τελικόσ διανομόσ, οι οπούεσ παρϋχουν υπηρεςύεσ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ ςτισ τρύτεσ επιχειρόςεισ τελικοϑσ αποδϋκτεσ. Τποκατηγορύα: Επενδύςεισ από Επιχειρόςεισ δεύτερησ μεταπούηςησ ειδών διατροφόσ, ιδύωσ των βιολογικών, αυτών που χαρακτηρύζονται ονομαςύασ προελεύςεωσ και αυτών που αποτελούν χαρακτηριςτικϊ τοπικϊ προώόντα. Επιλϋξιμα εύναι Επιχειρηματικϊ χϋδια απϐ μεταποιητικϋσ επιχειρόςεισ (δεϑτερη μεταπούηςη) που δραςτηριοποιοϑνται ςτουσ κλϊδουσ τροφύμων και ποτών. Επενδϑςεισ για την αϑξηςη τησ προςτιθϋμενησ αξύασ των γεωργικών, κτηνοτροφικών και δαςοκομικών προώϐντων πρώτη μεταπούηςησ ό/και εμπορύα προώϐντων δεν εύναι επιλϋξιμεσ. Τποκατηγορύα: Επενδύςεισ καινοτομικού χαρακτόρα από τεχνολογικϊ προηγμϋνεσ επιχειρόςεισ του πρωτογενούσ και δευτερογενούσ τομϋα Ωσ Καινοτομύα ορύζεται «η εφαρμοςμϋνη χρόςη τησ γνώςησ με ςκοπϐ την παραγωγό ό/και παροχό νϋων ό ουςιαςτικϊ βελτιωμϋνων προώϐντων, διαδικαςιών ό/και υπηρεςιών που βρύςκουν ϊμεςη παραγωγικό, χρηςτικό ό/και εμπορικό εφαρμογό». Η ϋννοια τησ καινοτομύασ περιλαμβϊνει τϐςο την τεχνολογικό ϐςο και την μη τεχνολογικό και την οργανωτικό καινοτομύα. υνεπώσ, η καινοτομύα μπορεύ να αναφϋρεται ςε ϋνα νϋο προώϐν ό μια νϋα διαδικαςύα ό μια νϋα υπηρεςύα, ςτουσ τρϐπουσ παραγωγόσ τουσ ό ςτην τεχνολογύα που χρηςιμοποιεύται, Η Καινοτομύα που ενθαρρϑνεται με το παρϐν πρϐγραμμα μπορεύ να εύναι Σεχνολογικό (αξιοπούηςη τεχνολογικόσ ανακϊλυψησ ό ςυνδυαςμοϑ διαθϋςιμων τεχνολογιών), αλλϊ και μη Σεχνολογικό (εφαρμογό μιασ καινοτϐμου ιδϋασ μη τεχνολογικοϑ χαρακτόρα, που θα επηρεϊςει ςημαντικϊ και θετικϊ την ανταγωνιςτικϐτητα τησ επιχεύρηςησ. Επιςημαύνεται ςυνεπώσ ιδιαύτερα ϐτι, για να χαρακτηριςτεύ μύα πρϐταςη ωσ καινοτομικό, δεν εύναι αναγκαύο να ςυνδυϊζεται αυτό με ανακϊλυψη τεχνολογικοϑ χαρακτόρα. Επιλϋξιμα εύναι τα επιχειρηματικϊ-επενδυτικϊ ςχϋδια εφαρμογόσ καινοτομιών (τεχνολογικών ό μη) των εξορυκτικών και μεταποιητικών επιχειρόςεων ϐλων των κλϊδων. 4

5 Επιχειρηματικϊ ςχϋδια που ϋχουν διακριθεύ ςε διαγωνιςτικϋσ διαδικαςύεσ αξιολϐγηςησ / προώθηςησ τησ καινοτομύασ θεωροϑνται εξ αρχόσ επιλϋξιμα. Ύψοσ δανεύου για τισ ωσ ϊνω υποκατηγορύεσ Σο ελϊχιςτο ϑψοσ δανεύου ανϋρχεται ςε και μϋγιςτο ϑψοσ δανεύου ανϋρχεται ςε ανϊ επιχεύρηςη Διαθϋςιμοι πόροι Οι πϐροι που θα ςυνεπενδυθοϑν απϐ το Σαμεύο Επιχειρηματικϐτητασ και τισ τρϊπεζεσ για την κατηγορύα Σ θα εύναι 150 εκ., με δυνατότητα ςε 24 μόνεσ μετϊ την υπογραφό τησ υμφωνύασ Φρηματοδότηςησ και υνεπϋνδυςησ αυξομεύωςησ του ποςού ϋωσ 30% αναλόγωσ τησ πορεύασ τησ Δρϊςησ.. τον παρακϊτω πύνακα παρουςιϊζονται : οι ςτοχευμϋνεσ δρϊςεισ, ςτισ οπούεσ θα εντϊςςονται τα επενδυτικϊ ςχϋδια, τα δϊνεια των οπούων θα χρηματοδοτοϑν τα ςυνεπενδυϐμενα κεφϊλαια, το ελϊχιςτο και μϋγιςτο ϑψοσ δανεύου ανϊ δρϊςη και η κατανομό των πϐρων, δηλαδό οι πϐροι του «Σαμεύου Επιχειρηματικϐτητασ» οι οπούοι θα ςυνεπενδυθοϑν με τουσ πϐρουσ των επιλεγμϋνων τραπεζών, με ςχϋςη ϋνα προσ δϑο (1:2), ανϊ Δρϊςη. 5

6 α/α Κατηγορύα Δρϊςησ 1 2 Α Β Επενδϑςεισ νϐμου 3908/2011, ΥΕΚ Α 8/ Περιγραφό των τοχευμϋνων Δρϊςεων, ςτισ οπούεσ θα εντϊςςονται τα επενδυτικϊ ςχϋδια Γενικό Επιχειρηματικϐτητα Σεχνολογικό Ανϊπτυξη, Περιφερειακό υνοχό, Ολοκληρωμϋνα Πολυετό Επιχειρηματικϊ χϋδια και υνϋργεια - Δικτϑωςη 3 Γ Επιχειρηματικϐτητα των Νϋων 4 Δ Εξωςτρϋφεια 5 Ε 6 Σ Θεματικϐσ Σουριςμϐσ, Αφαλϊτωςη, Διαχεύριςη Απορριμμϊτων, Πρϊςινεσ Τποδομϋσ, Πρϊςινεσ Εφαρμογϋσ, ΑΠΕ Καινοτϐμα Μεταπούηςη, Εφοδιαςτικό Αλυςύδα, Σρϐφιμα, Ποτϊ Ύψοσ δανεύου ( ) Ελϊχιςτομϋγιςτο Πϐροι ( ) ΣΑΜΕΙΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗ- ΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ για ςυνεπϋνδυςη ΤΝΟΛΟ

7 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΚΕΥΑΛΑΙΩΝ ΣΟΤ ΣΑΜΕΙΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΙ ΕΝΙΦΤΟΜΕΝΕ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΕ ημειώνεται ότι η παρακϊτω κατανομό εύναι δεςμευτικό Α/Α. Ενιςχυόμενη Περιφϋρεια 1. Κεντρικό Μακεδονύα 2. Δυτικό Μακεδονύα 3. Αττικό 4. τερεϊ Ελλϊδα 5. Νϐτιο Αιγαύο 6. Ανατολικό Μακεδονύα, Θρϊκη, Θεςςαλύα, Ήπειροσ, Ιϐνια Νηςιϊ, Δυτικό Ελλϊδα, Πελοπϐννηςοσ, Βϐρειο Αιγαύο, Κρότη Ποςό ςε Ποςοςτό (%) ,7124% ,5348% ,7247% 3,9155% 2,4695% ,6432% Ποιεσ Επιχειρήςεισ αφορά Οι επιλεγμϋνεσ τρϊπεζεσ θα πρϋπει να ελϋγχουν πριν την δανειοδϐτηςη ϐτι οι εν δυνϊμει δανειοδοτοϑμενεσ επιχειρόςεισ εύναι επιλϋξιμεσ. Επιλϋξιμεσ επιχειρόςεισ εύναι: Οι πολϑ μικρϋσ, μικρϋσ, και μεςαύεσ επιχειρόςεισ, που λειτουργοϑν νομύμωσ ςτην Ελλϊδα. Οι επιχειρόςεισ που εύναι φορολογικϊ και αςφαλιςτικϊ ενόμερεσ (κατϊ την εκταμύευςη του δανεύου). Οι επιχειρόςεισ που δεν ϋχουν δϊνεια ςε καθυςτϋρηςη απϐ παλαιϐτερα προγρϊμματα τησ ΕΣΕΑΝ Α.Ε. 7

8 Οι επιχειρόςεισ που διαθϋτουν ϊδεια λειτουργύασ ό για τισ υπϐ ύδρυςη ϊδεια εγκατϊςταςησ ό νϐμιμη απαλλαγό απϐ αυτό (κατϊ την εκταμύευςη του δανεύου). Επιλεξιμότητα και Εξέταςη Επενδυτικών Σχεδίων Οι επιλεγμϋνεσ τρϊπεζεσ θα ελϋγχουν ϐτι τα υποβαλλϐμενα επενδυτικϊ ςχϋδια καλϑπτουν τα παρακϊτω κριτόρια επιλεξιμϐτητασ: Α Φάςη Εξέταςησ Επενδυτικών Σχεδίων 1. Γενικϊ κριτόρια επιλεξιμότητασ Κϊθε επενδυτικϐ ςχϋδιο κατατϊςςεται ςε μύα μϐνο ςτοχευμϋνη δρϊςη. Κϊθε επενδυτικϐ ςχϋδιο, που δεν ϋχει υπαχθεύ ςτο Νϋο Επενδυτικϐ Νϐμο, ςε προγρϊμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ ό ϊλλα προγρϊμματα κρατικών ενιςχϑςεων, πρϋπει να περιλαμβϊνει κατ ελϊχιςτον το περιεχϐμενο των Δρϊςεων που περιλαμβϊνονται ςτο Σαμεύο. ε κϊθε περύπτωςη ϐπου το επενδυτικϐ ςχϋδιο περιλαμβϊνει ενύςχυςη υπϐ την μορφό τησ επιχορόγηςησ, τησ επιδϐτηςησ επιτοκύου ό ϊλλη μορφό ενύςχυςησ, κατϊ την ϋγκριςη του δανεύου, εξετϊζεται απϐ τισ τρϊπεζεσ η ςώρευςη των ενιςχϑςεων ςϑμφωνα με τουσ κανϐνεσ που διϋπουν τισ κρατικϋσ ενιςχϑςεισ. Για κϊθε ενύςχυςη ςτο δϊνειο (με την μορφό επιδϐτηςησ επιτοκύου) υπολογύζεται το ακαθϊριςτο ιςοδϑναμο επιχορόγηςησ ςε ευρώ και κοινοποιεύται ςτον δανειολόπτη. ημειώνεται ϐτι: Σα επενδυτικϊ ςχϋδια των Δρϊςεων Α, Β και Γ, δηλαδό του Επενδυτικοϑ Νϐμου, θα ϋχουν όδη αξιολογηθεύ και θα ϋχουν την απϐφαςη ϋνταξησ ςτον Επενδυτικϐ Νϐμο. Σα επενδυτικϊ δϊνεια των Δρϊςεων Δ, Ε και Σ που δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε προγρϊμματα κρατικών ενιςχϑςεων, ΕΠΑΝ ΙΙ και Νϋου Επενδυτικοϑ Νϐμου (Ν.3908/2011), θα αξιολογοϑνται απϐ τισ τρϊπεζεσ, λαμβϊνοντασ το περιεχϐμενο του επιχειρηματικοϑ ςχεδύου του υποψόφιου δανειολόπτη. 8

9 Β Φάςη Εξέταςησ Επενδυτικών Σχεδίων ε περύπτωςη που ϋχουν καλυφθεύ τα παραπϊνω κριτόρια, οι τρϊπεζεσ πραγματοποιοϑν με χρηματοπιςτωτικϊ κριτόρια, που θα προςδιοριςτοϑν ςτην υμφωνύα Φρηματοδϐτηςησ και υνεπϋνδυςησ, την τελικό αξιολϐγηςη των επιχειρόςεων και των επενδυτικών ςχεδύων, με ςκοπϐ την δανειοδϐτηςη των οριςτικϊ επιλεγμϋνων επενδυτικών ςχεδύων ανϊ Δρϊςη και Περιφϋρεια Επιλεξιμότητα δαπανών των επενδυτικών ςχεδύων που ϋχουν ενταχθεύ ςτο νϋο Επενδυτικό Νόμο (Δρϊςεισ Α,Β,Γ) Α. Οι επιλεγμϋνεσ τρϊπεζεσ θα πρϋπει να ελϋγχουν ϐτι οι δαπϊνεσ που θα εξοφληθοϑν απϐ τα χορηγοϑμενα δϊνεια εύναι αυτϋσ που ϋχουν εγκριθεύ και ϋχουν υπαχθεύ ςτο νϋο Επενδυτικϐ Νϐμο. Κατηγορύεσ επιλϋξιμων δαπανών : Σα επενδυτικϊ ςχϋδια που εντϊςςονται ςτισ διατϊξεισ Επενδυτικοϑ Νϐμου, ενιςχϑονται για τισ ακϐλουθεσ δαπϊνεσ: α. Για υλικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα, ϐπωσ: αα. Η καταςκευό, η επϋκταςη, ο εκςυγχρονιςμϐσ κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταςτϊςεων, καθώσ και οι δαπϊνεσ διαμϐρφωςησ περιβϊλλοντοσ χώρου. Οι δαπϊνεσ αυτϋσ δεν μπορεύ να υπερβαύνουν το 40% του ςυνϐλου των επιλϋξιμων δαπανών του επενδυτικοϑ ςχεδύου. αβ. Η αγορϊ πϊγιων ςτοιχεύων ενεργητικοϑ που ςυνδϋονται ϊμεςα με μύα παραγωγικό μονϊδα, εφϐςον ςυντρϋχουν ςωρευτικϊ οι εξόσ προϋποθϋςεισ: - η μονϊδα αυτό ϋχει παϑςει τη λειτουργύα τησ, - αποκτϊται απϐ ανεξϊρτητο επενδυτό, - η ςχετικό ςυναλλαγό πραγματοποιεύται υπϐ τουσ ςυνόθεισ ϐρουσ τησ αγορϊσ, - αφαιροϑνται ενιςχϑςεισ που ϋχουν όδη χορηγηθεύ πριν την αγορϊ. αγ. Η αγορϊ και εγκατϊςταςη καινοϑργιων ςϑγχρονων μηχανημϊτων και λοιποϑ εξοπλιςμοϑ. αδ. Σα μιςθώματα τησ χρηματοδοτικόσ μύςθωςησ καινοϑργιων ςϑγχρονων μηχανημϊτων και λοιποϑ εξοπλιςμοϑ του οπούου αποκτϊται η χρόςη, εφϐςον η χρηματοδοτικό μύςθωςη περιλαμβϊνει την υποχρϋωςη αγορϊσ αυτών κατϊ τη λόξη τησ μύςθωςησ β. Για ϊυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα, ϐπωσ δαπϊνεσ ςυςτημϊτων διαςφϊλιςησ και ελϋγχου ποιϐτητασ, πιςτοποιόςεισ, προμόθειασ και εγκατϊςταςησ λογιςμικοϑ και ςυςτόματοσ οργϊνωςησ τησ επιχεύρηςησ, δαπϊνεσ για τη μεταφορϊ τεχνολογύασ μϋςω τησ 9

10 αγορϊσ δικαιωμϊτων πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ, αδειών εκμετϊλλευςησ, ευρεςιτεχνιών, τεχνογνωςύασ και μη κατοχυρωμϋνων τεχνικών γνώςεων κ.ϊ.. Σα ϊυλα πϊγια ςτοιχεύα πρϋπει να αποτελοϑν αποςβεςτϋα ςτοιχεύα του ενεργητικοϑ που θα χρηςιμοποιοϑνται αποκλειςτικϊ και μϐνο ςτην ενιςχυϐμενη επϋνδυςη και θα αποκτώνται απϐ τρύτουσ με τουσ ϐρουσ που ιςχϑουν ςτην αγορϊ. Επύςησ θα πρϋπει να εντϊςςονται ςτα περιουςιακϊ ςτοιχεύα τησ επιχεύρηςησ και να παραμϋνουν ςτισ εγκαταςτϊςεισ τησ επιχεύρηςησ που λαμβϊνει την περιφερειακό ενύςχυςη για περύοδο τουλϊχιςτον πϋντε ετών. Σο κϐςτοσ των ενιςχυϐμενων ϊυλων περιουςιακών ςτοιχεύων δεν μπορεύ να υπερβαύνει το πενόντα τοισ εκατϐ (50%) του ςυνϐλου των επιλϋξιμων δαπανών του επενδυτικοϑ ςχεδύου Επιλεξιμότητα δαπανών των επενδυτικών ςχεδίων των Δράςεων Δ,Ε και ΣΤ Β. Οι επιλεγμϋνεσ τρϊπεζεσ θα πρϋπει να ελϋγχουν ϐτι τα επενδυτικϊ ςχϋδια που εντϊςςονται ςτισ κατηγορύεσ δρϊςεων Δ, Ε και τ, ςε εφαρμογό του Ευρωπαώκοϑ Κανονιςμοϑ περύ κρατικών ενιςχϑςεων όςςονοσ ςημαςύασ (de minimis), ενιςχϑονται για τισ ακϐλουθεσ κατηγορύεσ δαπανών : Κατηγορύεσ επιλϋξιμων δαπανών - Η αγορϊ και εγκατϊςταςη καινοϑργιων ςϑγχρονων μηχανημϊτων και λοιποϑ εξοπλιςμοϑ και εγκαταςτϊςεων, ιδύωσ φιλικών ςτο περιβϊλλον, που να ϋχουν μειωμϋνη κατανϊλωςη ενϋργειασ και να ενςωματώνουν ςϑγχρονεσ τεχνολογύεσ αυτοματιςμοϑ και ελϋγχου ποιϐτητασ. - Καινοϑργιοσ εξοπλιςμϐσ για την εξυπηρϋτηςη των δραςτηριοτότων του εναλλακτικοϑ (θεματικοϑ) τουριςμοϑ. Ενδεικτικϊ αναφϋρονται τα εξόσ εύδη εξοπλιςμοϑ: ιαματικϐσ, καταςκηνωτικϐσ, αθλητικϐσ, ιππαςύασ (εξαιρουμϋνων των ύππων), τοξοβολύασ, ορειβατικϐσ, θρηςκευτικϐσ, ποδηλαςύασ, rafting, κανϐε-καγιϊκ, καταδϑςεων, πλωτόσ περιόγηςησ, ιςτιοπλοϗασ, γαςτρονομύασ, κ.λπ - υςτόματα διαχεύριςησ, ιδύωσ αποθηκών, εμπορευμϊτων, αποθεμϊτων αυτοματιςμοϑ, ελϋγχου, ςϑγχρονα τηλεπικοινωνιακϊ ςυςτόματα, εφαρµογό CRM, εφαρμογϋσ ηλεκτρονικοϑ επιχειρεύν (ebusiness), ηλεκτρονικοϑ καταςτόµατοσ αγορών, ηλεκτρονικϐσ εξοπλιςµϐσ, GPS, webcams, PDA s, κλπ. - Δαπϊνεσ διαςφϊλιςησ ποιϐτητασ, πιςτοπούηςησ προώϐντων, υιοθϋτηςησ ςυςτημϊτων περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ. - Δαπϊνεσ προβολόσ ςε αγορϋσ ςτϐχουσ. 10

11 - Σεχνικό και ςυμβουλευτικό υποςτόριξη, ςυνεργαςύα με ερευνητικϊ κϋντρα και πανεπιςτημιακϊ ιδρϑματα, μελϋτεσ περιβαλλοντικών επιπτώςεων, μελϋτεσ μεύωςησ τησ περιβαλλοντικόσ επιβϊρυνςησ. - Προςταςύα, απϐκτηςη και χρόςη διπλωμϊτων ευρεςιτεχνύασ, δικαιωμϊτων πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ, μεταφορϊ τεχνογνωςύασ, ανϊπτυξη πρωτοτϑπων. - Καταςκευό, η επϋκταςη, ο εκςυγχρονιςμϐσ κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταςτϊςεων, καθώσ και οι δαπϊνεσ διαμϐρφωςησ περιβϊλλοντοσ χώρου, μϋχρι 20% του ϑψουσ του προϋπολογιςμοϑ του επενδυτικοϑ ςχεδύου. Ειδικϊ ςτισ υποκατηγορύεσ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ και εναλλακτικοϑ τουριςμοϑ, οι ανωτϋρω δαπϊνεσ μποροϑν να ανϋρχονται μϋχρι 40% του ϑψουσ του προϋπολογιςμοϑ του επενδυτικοϑ ςχεδύου. - Δαπϊνεσ αγορϊσ πρώτων υλών, εμπορευμϊτων, ςυςκευαςιών και υπηρεςιών, που ςχετύζονται απολϑτωσ με το επενδυτικϐ ςχϋδιο, τα νϋα προώϐντα και/ό τισ νϋεσ αγορϋσ και αποτελοϑν ςυνθόκη απαραύτητη τησ υλοπούηςησ του επενδυτικοϑ ςχεδύου και τησ λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ μϋχρι 20% του προϋπολογιςμοϑ του επενδυτικοϑ ςχεδύου. Μη Επιλέξιμεσ Δαπάνεσ - Δεν εύναι επιλϋξιμεσ δαπϊνεσ αγορϊσ γηπϋδων ό κτιριακών εγκαταςτϊςεων. Εξαιρεύται η αγορϊ κτιριακών εγκαταςτϊςεων των οπούων επιτρϋπεται η μεταβύβαςη ςϑμφωνα με την ιςχϑουςα νομοθεςύα Ελλϊδοσ και Ευρωπαώκόσ Ενωςησ και βρύςκονται ςε οργανωμϋνουσ υποδοχεύσ μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραςτηριοτότων (ΟΤΜΕΔ) μϋχρι 20% του ϑψουσ του προϋπολογιςμοϑ του επενδυτικοϑ ςχεδύου. Ειδικϊ ςτισ υποκατηγορύεσ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ, οι δαπϊνεσ αγορϊσ κτιριακών εγκαταςτϊςεων μποροϑν να ανϋρχονται μϋχρι 40% του ϑψουσ του προϋπολογιςμοϑ του επενδυτικοϑ ςχεδύου. - Δεν εύναι επιλϋξιμεσ για χρηματοδϐτηςη δαπϊνεσ που ςχετύζονται ϊμεςα με εξαγωγϋσ, ιδύωσ δε αυτϋσ που ςυνδϋονται ϊμεςα με τισ εξαγϐμενεσ ποςϐτητεσ, με τη δημιουργύα και λειτουργύα δικτϑου διανομόσ ό με ϊλλεσ τρϋχουςεσ δαπϊνεσ που ςχετύζονται με τη ςυνόθη εξαγωγικό δραςτηριϐτητα τησ επιχεύρηςησ και ϊλλεσ δαπϊνεσ που αποκλεύονται απϐ τον κανονιςμϐ ΕΚ 1998/2006 (de minimis). - Δεν εύναι επιλϋξιμεσ για χρηματοδϐτηςη μϋςω των δανεύων οι δαπϊνεσ για την απϐκτηςη οχημϊτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οπούεσ χορηγοϑνται ςε επιχειρόςεισ που εκτελοϑν οδικϋσ εμπορευματικϋσ μεταφορϋσ για λογαριαςμϐ τρύτων και 11

12 ϊλλεσ δαπϊνεσ που αποκλεύονται απϐ τον κανονιςμϐ ΕΚ 1998/2006 (de minimis). - Δεν εύναι επιλϋξιμοσ ο Υϐροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ, ςτισ περιπτώςεισ που μπορεύ να ανακτηθεύ ακϐμα και αν δεν ανακτϊται 12

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΝΕΟΥΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΝΕΟΥΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΝΕΟΥΤΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» Το πρϐγραμμα «Νεοφυήσ Επιχειρηματικότητα» ςυγχρηματοδοτεύται απϐ το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Ταμεύο (ΕΚΤ) ςτο πλαύςιο του Επιχειρηςιακοϑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΠΙΔΟΣΗΕΩΝ Νοέμβριος 2010 2 ΣΙΣΛΟ Μεταπούηςη ςτισ Νϋεσ υνθόκεσ ΔΗΜΟΙΕΤΗ Ιούλιοσ 2010 ΔΙΚΑΙΟΤΦΟΙ Τφιςτϊμενεσ Πολύ Μικρϋσ & Μικρϋσ Επιχειρόςεισ, Εταιρικϋσ επιχειρόςεισ (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), νϋεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ

Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Διαμοιραςμόσ Υποδομών ΤΠΕ ωσ μοχλόσ τοπικόσ και περιφερειακόσ ανϊπτυξησ Το Σεμινϊριο τησ Ερμούπολησ για την Κοινωνύα τησ Πληροφορύασ 2014 Τύτλοσ ςεμιναρύου: Ο ρόλοσ τησ τεχνολογύασ και τησ καινοτόμου επιχειρηματικότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΕΝΙΦΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενύςχυςη Σουριςτικών ΜΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 2. Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 2 Αναδιαρθρώςεισ και κλαδική εξειδίκευςη των περιφερειών ςτισ απαρχέσ του 21 ου αιώνα ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ, ΑΛΙΚΗ ΚΤΡΟΤ, ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Φ. ΤΡΙΟΠΟΤΛΟ, ΠΩΛΙΝΑ ΥΑΣΟΤΡΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΦΟΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών

Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Επιςτημονικό Λειτουργόσ Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ (ΙΠΕ) Θϋμα: Σο Παρόν και το Μϋλλον τησ Έρευνασ ςτην Κύπρο: Προοπτικϋσ Απαςχόληςησ Νϋων Ερευνητών Ίδρυμα Προώθηςησ Έρευνασ Πανεπιςτόμιο Κύπρου, 16 Νοεμβρύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Απριλίου 2011. Αναλυτικά οι Δράσεις του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας»

Αθήνα, 29 Απριλίου 2011. Αναλυτικά οι Δράσεις του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας» Αθήνα, 29 Απριλίου 2011 Αναλυτικά οι Δράσεις του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας» 1. Κατηγορία Α, Β και Γ Επενδύσεις που υπάγονται στον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτή η κατηγορία στοχευμένων δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗ ΕΙ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗ ΕΙ ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΤΥΙΣΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΜΕ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΩΝ ΣΟΤ ΣΙ ΝΕΕ ΑΓΟΡΕ» Το Πρϐγραμμα «Αναβϊθμιςη πολύ μικρών & μικρών υφιςτϊμενων

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 197/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5η Τγειονομικό Περιφϋρεια Θεςςαλύασ & τερεϊσ Ελλϊδασ Περιοχό Μεζοϑρλο, ΣΚ 41110, Σαχ. Δ/νςη: ΣΘ 2101 Διεϑθυνςη: Σμόμα Προμηθειών Πληροφορύεσ: Καφατϊκη Μαρύα Σηλϋφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ. Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 Περιεχόμενα ΤΝΟΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ... 4 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ... 6 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ... 11 1.1 ΟΙΣΜΟΙ... 11 1.2 ΣΚΟΡΟΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ... 14 1.3.1 Αντικείμενο τησ δράςησ... 14 1.3.2 Αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2

5 βρίζθοληαη αποθιεηζηηθά θαη κόλο ζηελ Κύπρο θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο 2 1 Κσπρηαθή τιωρίδα 2.000 - δηαθορεηηθά είδε θσηώλ βρίζθοληαη ζηελ Κύπρο 145 θσηά είλαη ελδεκηθά (βρίζθοληαη κόλο ζηελ Κύπρο, θαη ποσζελά αιιού ζηολ θόζκο) 20 είδε ηες Κσπρηαθής τιωρίδας περηιακβάλοληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing)

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Tax-i 102 Flash update Νοέμβριος 2015 ΕΠΕΙΓΟΝ Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Διενεργούνται Υορολογικού ϋλεγχοι ςε φακϋλουσ τεκμηρύωςησ χρόςεων 2008-2009 Επαπειλούμενο πρόςτιμο 10% επύ των ςυναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN-ΠΡΟΘΕΜΙΑ. Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β.1131645ΕΞ2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 3 ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΔΙΚΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη

Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη Ελλά δά, Κυ προσ κάι Ιςράη λ: Μεςοπρο θεςμεσ Ευκάιρι εσ κάι Απειλε σ γιά την Ελληνικη Εξωτερικη Πολιτικη Ιλζηηηνύην Δηεζλώλ Σρέζεσλ Τνκέαο Επξώ-Αηιαληηθώλ Μειεηώλ: Οκάδα Εηδηθώλ Θεκάησλ 2013 κοπόσ τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον δημιουργύασ ψηφιακών δρϊςεων για την μεύωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ. «Τλοπούηςη καινοτόμων ψηφιακών δρϊςεων ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α. ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «ΧΗΥΙΑΚΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ (Ε.Β.Ε.Α.) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΓΡΑΥΕΙΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΝΣΑΓΨΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ» Τποϋργα: - Τποϋργο

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece

Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ Sustainable Energy Action Plan of Municipality of Alexandroupolis, Greece χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ χεδύο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ

Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Κυκλοφορία και Ποιότητα Αέρα ςτη Θεςςαλονίκη Ν. Μουςιόπουλοσ Laboratory Profile: 3 Faculty Members 7 Senior Researchers 2 Technicians 12 PhD candidates 7 Other Co-workers 11 Pre-graduate Courses Research

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΚΘΕΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΛΗ: Επαγγελμϊτων Τγεύασ Πρόνοιασ ΣΜΗΜΑ: Οπτικόσ και Οπτομετρύασ Ακαδημαώκϊ ϋτη: 2006-2010 Αθόνα Ιούνιοσ 2011 1 Περιεχόμενα Πρϐλογοσ... 3 1. Η διαδικαςύα τησ εςωτερικόσ αξιολϐγηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα

Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα PRESS PACK Μϊρτιοσ 2012 Peugeot 4008, το 4X4 - SUV που ςυνδυϊζει δύναμη και κομψότητα Σε απόλυτη εναρμόνιςη με τη ςτρατηγικό ενύςχυςησ και ανϊπτυξησ τησ γκϊμασ Peugeot, το 4008 θα κυκλοφορόςει αρχικϊ ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

«Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ ΔΗΜΟ ΕΡΕΣΡΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΥΩΣΙΜΟΤ «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Λαμπτήρων» Προώπολογιςμόσ: 36.882,78 (με ΥΠΑ) Φρηματοδότηςη: ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΕΟΔΑ Κωδ. Προώπ/ςμού:

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ

Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ ΙΔΡΤΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ζρευνα ςτισ επιχειριςεισ για την πρόβλεψη των μεταβολών ςτα περιφερειακϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ (ΔΕΥΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΔΕΥΑ Αρ. 315/12/ΔΔΠ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΗ ΤΝΣΗΡΗΗ & ΕΠΙΚΕΤΗ ΣΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΣΗ ΠΑΡΟΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (UPS) ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΟΤ ΔΕΥΑ ΣΟ: ΠΑΣΗΜΑ ΕΛΕΤΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙ ΣΗΜΙΟ ΘΕ ΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΑΝΕΠΙ ΣΗΜΙΟ ΘΕ ΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών «Αειφόροσ Αγροτικό Παραγωγό και Διαχεύριςη Περιβϊλλοντοσ» Οδηγόσ πουδών ακαδ. ϋτοσ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013

Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ. Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 Ελληνική Εταιρεία Επενδφςεων και Εξωτερικοφ Εμπορίου ENTERPRISE GREECE S.A. ΙΔΡΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αθήνα 16 Οκτωβρίου 2013 1 ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΕΟΤ ΥΟΡΕΑ ΕΞΩΣΡΕΥΕΙΑ Μϊιοσ 2012 Η Ελληνικό Κυβϋρνηςη ζητϊ μϋςω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Δ: ΒΙΗΦ7Λ6-6Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΙ Πϊτρα, 02/04/2014 ΠΕΡΙΕΡΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΔ ρ. πρωτ.: 89756/2607 ΠΕΡΙΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣ ΦΪ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΝΟΜΙΤ ΣΜΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙ Δ/νςη: Πανεπιςτημύου 254

Διαβάστε περισσότερα

«Δημόςια Διαβούλευςη»

«Δημόςια Διαβούλευςη» «Δημόςια Διαβούλευςη» Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Αλιεύασ και Τδατοκαλλιϋργειασ 2014-2020 Πρβταςη Κανονιςμογ του Ευρωπαΰκογ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαΰκβ Ταμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ [για

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου»

Θϋμα : «Ηλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ για την προμόθεια αναλωςύμων υλικών Η/Τ, πλην χϊρτου» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ(ΕΗΔΗ) :3976 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010

Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ και την Ελληνική Δημοςιονομική Κρίςη του 2010 Τόμος VI Τεύχος 1 Ιανοσάριος 2011 υγγραφέασ: Θεόδωροσ ταματίου: Research Economist tstamatiou@eurobank.gr Ο Ρόλοσ των Προθεςμιακών υμβολαίων Ανταλλαγήσ Πιςτωτικού Κινδύνου ςτην Κρίςη του 2008 ςτισ ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Η BSN 3 Ανϊπτυξη Επιχειρηςιακού Λογιςμικού 4 Υπηρεςύεσ Πληροφορικόσ Τεχνολογύασ 6 Υπηρεςύεσ

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων Δήμου Σαρωνικού ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. 1 ε λ ί δ α ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

Τοπικό Σχέδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων Δήμου Σαρωνικού ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ. 1 ε λ ί δ α ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1 ε λ ί δ α ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ... 1 1. Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ... 6 1.1. ΠΡΟ ΜΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ... 6 1.1.1. Η ΈΝΝΟΙΑ ΣΗ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ... 6 1.1.2. Η ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ

Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ Στρατηγικό Έρευνασ και Καινοτομύασ για Έξυπνη Εξειδύκευςη (RIS3) ςτην Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδοσ J o r g e - A. S a n c h e z - P. Μ ϋ λ ο σ τ η σ ο μ ϊ δ ο σ ε μ π ε ι ρ ο γ ν ω μ ό ν ω ν τ η σ Ε υ ρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Έργο Σηλεματικϋσ υπηρεςύεσ επϋκταςησ διαχεύριςησ Αςτικού ΚΣΕΛ Λϊριςασ Α.Ε. και εξυπηρϋτηςησ επιβατικού κοινού Αναθϋτουςα Αρχό: ΑΣΙΚΟ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. Προώπολογιςμόσ: 869.179,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)»

Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Διακόρυξη Διαγωνιςμού για το Ϊργο: «ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (CONTEXT SENSITIVE HELP)» Αναθϋτουςα Αρχό: Τπουργεύο Οικονομικών Προώπολογιςμόσ: 134.146 (χωρύσ Υ.Π.Α.) Πλϋον Δικαιώματα Προαύρεςησ: 32.353

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ (ΔΙΕΘΝΗ) ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ Μϋροσ Γ: Τποδεύγματα και Πύνακεσ υμμόρφωςησ ΕΡΓΟ ΕΠΑ: «Χηφιακϋσ δρϊςεισ Επιμελητηρύου Δωδεκανόςου για την ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ των Επιχειρόςεων» Τποϋργα: Τποϋργο 1: «Ολοκληρωμϋνο περιβϊλλον

Διαβάστε περισσότερα

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ

Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΞΟ4653Ο7-5ΡΕ ΑΔΑΜ: 15PROC003217962 Υποςπγείο Οικονομίαρ,Ανάπτςξηρ & Τοςπισμού ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ Αθήνα, 26/10/2015 Δ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ Απ.Ππωη:19484/ΔΠΤ&ΔΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΣΕΡΙ, 05/08/2013 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τισ μεγαλύτερεσ παγκοςμύωσ εταιρεύεσ ςτον τομϋα τησ οργϊνωςησ και διεξαγωγόσ τυχερών παιχνιδιών εν όψει τησ ειςαγωγόσ και λειτουργύασ

Διαβάστε περισσότερα

Χώροσ, εργαςία και έμφυλεσ ςχέςεισ: Από το ςπίτι ςτο μεταλλείο.

Χώροσ, εργαςία και έμφυλεσ ςχέςεισ: Από το ςπίτι ςτο μεταλλείο. Εθνικϐ Μετςϐβιο Πολυτεχνεύο χολό Αρχιτεκτϐνων. Δ.Π.Μ..: Αρχιτεκτονικό χεδιαςμϐσ του Φώρου Κατεϑθυνςη Β : Πολεοδομύα Φωροταξύα. Ακαδημαώκϐ Έτοσ: 2013-14 Θερινϐ Εξϊμηνο Οκτώβριοσ 2014. Μϊθημα: Έμφυλεσ πολιτιςμικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

CLUSTER ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. H a n d B o o k

CLUSTER ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. H a n d B o o k CLUSTER ΑΓΡΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ H a n d B o o k Προώθηςη τησ εγχώριασ ανάπτυξησ με την ενίςχυςη ενόσ τοπικού διακριτού ςήματοσ μέςω τησ οικονομικήσ Δικτύωςησ του πρωτογενούσ, δευτερογενούσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Οδηγϐσ του πολύτη ΧΗΥΟΥΟΡΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ - ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ Ειςαγωγό Να μην περιμϋνουμε απϐ το κρϊτοσ ό απϐ ϊλλουσ να πρϊξουν αυτϐ που οφεύλουμε αλλϊ και μποροϑμε να πρϊξουμε εμεύσ για τον εαυτϐ μασ, τον

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Χημείας Σο Σμόμα Φημεύασ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων πουδϊζοντασ ςτο τμόμα Φημεύασ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ ςτα πεδύα: Ανόργανη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 2012 ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΡΟ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «SCIENS ΔΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ

Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Κύκλοι Ενημέρωςησ από το Γραφείο Εκπαίδευςησ Ν.Υ Γενικό Νοςοκομείο Αττικήσ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Τριμηνιαία ενημερωτική έκδοςη Τεύχοσ 2 Απρίλιοσ Ιούνιοσ 2015 Αντί προλόγου Νοσηλευτική φροντίδα: αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β -ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Λεωχάρουσ

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25

A1. Να γρϊψετε την περύληψη του κειμϋνου που ςασ δόθηκε (100-120 λϋξεισ). Μονάδεσ 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Δ ΣΑΞΗ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΤΣΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΤ 2015 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Εμείσ και οι αρχαίοι χώροι

Διαβάστε περισσότερα

Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Κ. Μ Π Α Κ Α Λ Α Κ Ο - Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η ελίδα 80

Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Κ. Μ Π Α Κ Α Λ Α Κ Ο - Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η ελίδα 80 80 ΥΤΙΚΗ-ΦΗΜΕΙΑ Γ Γυμναςύου-Φ.Κ.Υιρφιρόσ εςτύασ τοποθετοϑμε ϋνα φωτεινϐ αντικεύμενο, τοποθετώντασ μπροςτϊ απϐ τον καθρϋπτη ςε κατϊλληλη απϐςταςη μύα οθϐνη. προςδιοριςμοϑ ενϐσ ειδώλου ςε ςφαιρικϐ καθρϋπτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΝΕ, Κοζϊνη Δεκϋμβριοσ 2009

ΙΕΝΕ, Κοζϊνη Δεκϋμβριοσ 2009 ΙΕΝΕ, Κοζϊνη Δεκϋμβριοσ 2009 Μελϋτη ανϊλυςησ επιπτώςεων για τη νομοθετικό πρόταςη τησ ΕΕ περύ υποχρεωτικού CCS ςε νϋουσ ςταθμούσ ηλεκτροπαραγωγόσ Σενϊρια εξϋλιξησ ενεργειακού ςυςτόματοσ Μεύωςη εκπομπών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΤΓΕΙΑ Δρ Βαςιλικό Ρόκα καφιδϊκη Αντιπλούαρχοσ (ΥΝ) ΠΝ Τμ/χησ Δ/νςησ Εκπαύδευςησ & Έρευνασ ΝΝΑ Επιςτημονικϐσ Συνεργϊτησ τμ. Νοςηλευτικόσ ΕΚΠΑ Globalization :Princes Diana s death

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕ ΝΕΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 Ι. ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Για την χρόςη του Σιμολογύου Αυτοκινότων, η χώρα χωρύζεται ςτισ παρακϊτω γεωγραφικϋσ περιοχϋσ: 1. ΑΣΣΙΚΗ & ΝΗΙΑ ΑΡΓΟΑΡΨΝΙΚΟΤ 2. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 3. ΑΦΑΪΑ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΒΟΙΨΣΙΑ-ΕΤΒΟΙΑ 4. ΚΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 6-7-2015 & ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αριθ. πρωτ. Γ1δ/οικ.50917 ΣΜΗΜΑ ΤΓΙΕΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α )

ΘΕΜΑ: Ρυθμύςεισ επύ θεμϊτων αξιοπούηςησ ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΥΕΚ 254/Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Βας. Σοφύασ 15 106 74, Αθόνα Τηλϋφωνα: Α. Για θϋματα αδειών θϋςησ ςε αργύα

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητικό υποδομό CLARIN-EL. τϋλιοσ Πιπερύδησ, Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου Ε.Κ. "Αθηνϊ

Η ερευνητικό υποδομό CLARIN-EL. τϋλιοσ Πιπερύδησ, Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου Ε.Κ. Αθηνϊ Η ερευνητικό υποδομό CLARIN-EL τϋλιοσ Πιπερύδησ, υντονιςτόσ CLARIN-EL Ινςτιτούτο Επεξεργαςύασ του Λόγου Ε.Κ. "Αθηνϊ Aφθονία περιεχομϋνου ςτο διαδύκτυο Δεκ. 2008 : 487 δισ GB ψηφιακού περιεχομϋνου δημιουργημϋνου

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ ΣΕΒ. 0 Industry Experts και Πανεπιςτημαικού 0 6 μόνεσ δουλειϊ (β εξϊμηνο 2011) 0 4 ςυναντόςεισ με πρακτικϊ 0 1 Final Report

ΤΠΕ ΣΕΒ. 0 Industry Experts και Πανεπιςτημαικού 0 6 μόνεσ δουλειϊ (β εξϊμηνο 2011) 0 4 ςυναντόςεισ με πρακτικϊ 0 1 Final Report ΤΠΕ Πάνελ @ ΣΕΒ 0 Industry Experts και Πανεπιςτημαικού 0 6 μόνεσ δουλειϊ (β εξϊμηνο 2011) 0 4 ςυναντόςεισ με πρακτικϊ 0 1 Final Report 0 Γόνιμη ςυζότηςη χωρύσ ταμπού και ξύλινη γλώςςα 0 Συμπερϊςματα! 2

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 3/3/2015 : Διαταραχές στη λήψη τροφής (Γούλα Αγγελικό, Μακρό οφύα, Αμαραντύδη Γεωργύα, Καραλό Μαρύα). ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ Ψυχογενόσ διατροφικϋσ διαταραχϋσ

Διαβάστε περισσότερα