ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)"

Transcript

1 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ ΑΔΕΙΑ ΑΔΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ // ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤ // ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜ // ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡ // ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ ν.3325/2005 ( ΦΕΚ Α 68) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / ΧΡ Γ ΚΑΙ ΤΙΚΑ/ ΤΙΚ ΟΡ ΔΙΑΘΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤ ΔΟΜ ΧΡ 1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι δραστηριότητες που ασκούνται στις εγκαταστάσεις οι οποίες περιγράφονται στην παράγραφο1 του άρθρου 2 με στοιχεία α, β, γ, δ και ε ήτοι α) Βιομηχανία Βιοτεχνία β) Επαγγελματικά Εργαστήρια των οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο (22) KW ή η θερμική τα πενήντα (50) KW. γ) Αποθήκες δ) Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις ε) Κτηριακές Εγκαταστάσεις 2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου α) Οι δραστηριότητες που ανήκουν ή την εκμετάλλευσή τους έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και οι Οργανισμοί Διαχείρισης Λιμένων. β) Τα πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων που προορίζονται για εφοδιασμό κάθε μεταφορικού μέσου. γ) Τα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, μηχανημάτων έργων καθώς και αγροτικών μηχανημάτων. δ) Οι αποθήκες καυσίμων κεντρικών θερμάνσεων ε) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κτηρίων στ) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν, αποκλειστικώς, θέατρα, κινηματογράφους, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης και ψυχαγωγίας, εστιατόρια, πολυκαταστήματα, εφόσον είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στο χώρο των επιχειρήσεων αυτών και εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες τους ζ) Οι κινητές ή σταθερές μονάδες που εξυπηρετούν συγκεκριμένο κατασκευαστικό δημόσιο ή ιδιωτικό έργο και βρίσκονται στον τόπο εκτέλεσης του έργου για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το έτος η) Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που υπάγονται στις διατάξεις του Ν.1559/1985 (ΦΕΚ 135Α ), όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί από τις διατάξεις του Ν.2244/1994 (ΦΕΚ 168Α ). θ) Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις για την εξόρυξη, επεξεργασία μεταλλευτικών και λατομικών προϊόντων, όταν η επεξεργασία γίνεται εντός του μεταλλευτικού ή λατομικού χώρου και η άδεια λειτουργίας χορηγείται σύμφωνα με το Ν210/1973 (ΦΕΚ 277 Α ) και το Ν.2115/1993 (ΦΕΚ 15 Α ). ι) Παρασκευαστήρια καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία αδειοδοτούνται σύμφωνα με το άρθρο 39 της Υγειονομικής Διάταξης ΑΙβ8577/83 (ΦΕΚ 526 Β ) και των οποίων τα παραγόμενα προϊόντα διατίθενται από τα καταστήματα αυτά μέσω λιανικής πώλησης ια) Οι εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης όπως περιγράφονται στην Στατιστική Ταξινόμηση Κλαδικών Οικονομικών Δραστηριοτήτων ( Σ.Τ.Α.Κ.Ο.Δ.) 2003, όπως εκάστοτε ισχύει και διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό του οποίου η κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 4 KW ή η θερμική ισχύς τα 8 KW. 2

3 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / ΧΡ Γ ΚΑΙ ΤΙΚΑ/ ΤΙΚ ΟΡ ΔΙΑΘΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤ ΔΟΜ ΧΡ Άρθρο 1 ν.3010/2002 ( ΦΕΚ Α 91) ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β 1022) ΚΥΑ οικ /2005 (ΦΕΚ Β 1002) ΚΥΑ 13727/724/ (ΦΕΚ Β 1087/2003) Οι Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές Εγκαταστάσεις κατατάσσονται σε κατηγορίες & υποκατηγορίες ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Κριτήρια για την κατάταξη αυτή είναι.: Το είδος και το μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας Το είδος και η ποσότητα των ρύπων που εκπέμπονται, καθώς και κάθε άλλη επίδραση στο περιβάλλον Η δυνατότητα να προληφθεί η παραγωγή ρύπων από την εφαρμοζόμενη παραγωγική διαδικασία Ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος και η ανάγκη επιβολής περιορισμών για την προστασία του περιβάλλοντος Οι εν λόγω εγκαταστάσεις κατατάσσονται στον πίνακα 9 ( ομάδα 9 η ) της πρώτης (Α) κατηγορίας με υποκατηγορίες ένα(1) και δύο (2) και της δεύτερης (Β) κατηγορίας με υποκατηγορίες τρία (3) και τέσσερα (4) του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/2002 όπως συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ οικ /2005 και ισχύει. Οι βιομηχανικές βιοτεχνικές δραστηριότητες ανάλογα με την επιβάρυνση που προκαλούν στο περιβάλλον, κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες όχλησης ( υψηλή, μέση, χαμηλή). Κάθε βιομηχανική δραστηριότητα φέρει έναν κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την κατάταξη της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Στο παράρτημα ΙΙ της πρώτης ως άνω ΚΥΑ κατατάσσονται έργα και δραστηριότητες που υπόκεινται σε ολοκληρωμένη πρόληψη και συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον. Αυτά είναι: Οι βιομηχανίες ενεργειακών δραστηριοτήτων, η παραγωγή και η μεταποίηση μετάλλων, η βιομηχανία ορυκτών προϊόντων, η χημική βιομηχανία και η διαχείριση των αποβλήτων. Ο επενδυτής εντοπίζει τη δραστηριότητα που τον ενδιαφέρει και μαθαίνει σε ποιά κατηγορία και υποκατηγορία ανήκει αυτή, για να γνωρίζει τον τύπο των μελετών που πρέπει να συντάξει, την αρμόδια Υπηρεσία που θα εγκρίνει τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και άλλα συναφή με την δραστηριότητα θέματα. 3

4 (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / I. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ: Διαπιστώνεται εξ αρχής αν είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση βιομηχανικής βιοτεχνικής μονάδας σε συγκεκριμένη έκταση ΧΡ Γ ΚΑΙ ΤΙΚΑ/ ΤΙΚ ΟΡ ΔΙΑΘΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤ ΔΟΜ ΧΡ II. III. ΑΔΕΙΑ : Προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 1 της υπ αριθμ. Φ 15/ οικ. 7815/615/2005 ΦΕΚ, Β 542, απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης και εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 6 αυτής και του άρθρου 4 του ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68). ΑΔΕΙΑ : Προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 2 της ως άνω υπουργικής απόφασης και εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 6 αυτής και του άρθρου 10 του ν.3325/2005 4

5 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / ΧΡ Γ ΚΑΙ ΤΙΚΑ/ ΤΙΚ ΟΡ ΔΙΑΘΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤ ΔΟΜ ΧΡ ν.3325/2005, άρθρο 6 ( ΦΕΚ Α 68) ν. 2545/1997 (ΦΕΚ Α 254) Δ/γμα της (ΦΕΚ Α 580)- Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας Η διαδικασία πληροφόρησης του επενδυτή για τη χρήση γης σε συγκεκριμένη έκταση, όπου επιθυμεί να εγκαταστήσει την επιχείρησή του, είναι το πρώτο στάδιο για την αδειοδότηση μιας νέας δραστηριότητας, κατά το οποίο ερευνάται αν επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανίας βιοτεχνίας στην έκταση αυτή. Η βεβαίωση χορηγείται από την Πολεοδομία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. ΤΙΚΑ 1. Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης χρήσης γης 2. Απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ κλίμακας 1:5000, σε δύο τουλάχιστον σειρές, θεωρημένο από Μηχανικό, στο οποίο θα απεικονίζεται η ακριβής θέση της έκτασης. Αν από τη βεβαίωση χρήσης γης προκύπτει ότι είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση συγκεκριμένης δραστηριότητας βιομηχανίας, βιοτεχνίας κ.λ.π.( άρθρου 2 του ν. 3325/2005), ο επενδυτής μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ( Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο). Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α) δεν απαιτείται στις θεσμοθετημένες βιομηχανικές περιοχές και ζώνες, στις βιοτεχνικές περιοχές και πάρκα, στις Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.) και στις περιπτώσεις που η χωροθέτηση προβλέπεται από νόμο ή εγκεκριμένο χωροταξικό ή πολεοδομικό ή ρυθμιστικό σχέδιο, στις περιοχές που εντοπίζονται κοιτάσματα μεταλλευτικών ορυκτών και μαρμάρων καθώς και στις μεταλλευτικές και λατομικές περιοχές που έχουν καθορισθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 2 του ν. 3010/2002- ΦΕΚ Α 91) Για τις περιοχές που υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ), Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) κλπ, ο επενδυτής ενημερώνεται εύκολα, λαμβάνοντας τη βεβαίωση χρήσης γης κατά τα ανωτέρω. Για τις περιοχές όμως που δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και έρευνα από Μηχανικό, αφενός για να διαπιστωθεί αν είναι συμβατή η συγκεκριμένη βιομηχανική-βιοτεχνική δραστηριότητα με άλλες ειδικές διατάξεις Υπηρεσιών ή Φορέων και αφετέρου για να γνωρίζει ο επενδυτής τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης του γηπέδου που τον ενδιαφέρει. Πληροφορίες για περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης o Σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης, όπου δεν έχει καθορισθεί χρήση γης, επιτρέπεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων μόνο χαμηλής όχλησης (άρθρο 6 ν.3325/2005) o Σε περιοχές εντός οικισμών προϋφισταμένων της , επιτρέπεται η εγκατάσταση μόνο επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών της παραγράφου 1γ του άρθρου 2 του ν.3325/2005, που διαθέτουν για τη λειτουργία τους 5

6 μηχανολογικό εξοπλισμό του οποίου η κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα είκοσι δύο (22) KW ή η θερμική τα πενήντα (50) KW, πλην των περιπτώσεων (ββ), (δδ) για ποσότητα άνω των 100 kgr υγρών ή αερίων καυσίμων και βιομηχανικών ή ιατρικών αερίων και (εε), μηχανολογικών εγκαταστάσεων των οποίων ο εξοπλισμός έχει κινητήρια ισχύ μέχρι 22 KW ή η θερμική μέχρι 50 KW, εφόσον οι πιο πανω δραστηριότητες ανήκουν στη χαμηλή όχληση. Σε απόσταση 500 μέτρων από τα όρια των πιο πάνω οικισμών επιτρέπεται η εγκατάσταση δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης (άρθρο 6 ν.3325/2005). o Σε οικισμούς μέχρι 2000 κατοίκους απαγορεύεται η ανέγερση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων υψηλής και μέσης όχλησης εντός των εγκεκριμένων ορίων τους και εντός ζώνης που εκτείνεται περιμετρικά του οικισμού και σε απόσταση 500 μέτρων από τα όρια αυτού. Το πλάτος της ζώνης αυτής είναι δυνατόν: α) να καθορίζεται από 500 έως 1000 μέτρα σε οικισμούς τουριστικούς ή αξιόλογους συνεκτικούς ή περιαστικούς β)να μειώνεται μέχρι τα 200 μέτρα σε όλη την περίμετρο του οικισμού ή σε τμήμα αυτής για στάσιμους οικισμούς και γ) για όλους τους οικισμούς να καθορίζεται γραφικά ζώνη ποικίλου πλάτους όταν η εφαρμογή των παραπάνω αποστάσεων δεν είναι δυνατή (μικρή απόσταση μεταξύ των οικισμών απαγορευτικό ανάγλυφο κ.α.) και επιβάλλεται για τις ανάγκες χωροθέτησης της βιομηχανίας (άρθρο 87 του κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας ΦΕΚ Δ 580/1999). Οι παραπάνω αποστάσεις ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν άλλες δεσμευτικές ειδικές διατάξεις για την περιοχή, οι οποίες να προσδιορίζουν συγκεκριμένες χρήσεις και προορισμούς (π.χ. διατάξεις για εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, αρχαιολογικούς χώρους, αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, λατομικές περιοχές, διατηρητέα μνημεία, υγρότοποι κ.λ.π.) o Γύρω από τις πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο από 2000 κατοίκους και σε ζώνη που εκτείνεται σε πλάτος 700 μέτρα,για πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό από 2001 μέχρι και κατοίκους και 1000 μέτρα για πόλεις με πληθυσμό πάνω από κατοίκους, απαγορεύεται η ανέγερση νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης ή υψηλής όχλησης (άρθρο 165 κ.β.π.ν.) Οι πολεοδομικές υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ενημερώνουν τον επενδυτή για τις εγκρίσεις-βεβαιώσεις άλλων φορέων η Υπηρεσιών που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις. Οι εγκρίσεις αυτές, εκτός του ότι είναι απαραίτητες για να διαπιστωθεί η δυνατότητα ή μη εγκατάστασης βιομηχανίαςβιοτεχνίας σε συγκεκριμένη έκταση (Δόμηση εκτός σχεδίου), θα χρησιμοποιηθούν κατόπιν για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών (Περιβαλλοντική αδειοδότηση, άδεια δόμησης, άδεια εγκατάστασης) Οι εγκρίσεις ή γνώμες Υπηρεσιών ή Φορέων που μπορεί να ζητηθούν από την Πολεοδομική Υπηρεσία είναι: 1. Της Δ/νσης Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (κατ αρχήν γνώμη για ίδρυση βιομηχανίας- βιοτεχνίας) 2. Της Πολιτικής Αεροπορίας ( ως προς το επιτρεπόμενο ύψος της οικοδομής) 3. Της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Τ(Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού (για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων) 6

7 4. Της Δασικής Υπηρεσίας (για την προστασία των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα) 5. Της Δ/νσης Αγροτικής ή Γεωργικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (για την προστασία της γης υψηλής παραγωγικότητας) & της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων (για την προστασία των εγγειοβελτιωτικών έργων, αν υπάρχουν) 6. Της ΔΕΗ (για κατασκευές όγκου άνω των m 3 και για το επιτρεπόμενο ύψος της οικοδομής, όταν βρίσκεται πλησίον γραμμών μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης) 7. Του ΓΕΑ (αν η εγκατάσταση βρίσκεται κοντά σε στρατιωτικό αεροδρόμιο) 8. Του ΓΕΝ ( για τη χάραξη του αιγιαλού, την απόσταση από φάρους κ.λ.π//αν συντρέχει περίπτωση) 9. Της ΕΥΔΑΠ (για τον έλεγχο των λεκανών απορροής και την προστασία των ταμιευτήρων & των αγωγών μεταφοράς νερού) καθώς και οποιασδήποτε άλλης Υπηρεσίας ή φορέα κρίνεται αναγκαία κατά περίπτωση 7

8 ΑΔΕΙΑ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / ΧΡ Γ ΚΑΙ ΤΙΚΑ/ ΤΙΚ ΟΡ ΔΙΑΘΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤ ΔΟΜ ΧΡ ν.3325/2005, άρθρο 4 ( ΦΕΚ Α 68) ν. 2545/1997 άρθρο 6 παρ.2 (ΦΕΚ Α 254) ΚΥΑ Φ15/ οικ.7814/614/2005 (ΦΕΚ Β 542 ) Αριθμ. Φ15/ οικ. 7815/615/2005 (ΦΕΚ Β 542) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης Αριθμ /727/ Φ15/2008 (ΦΕΚ Β 1444) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης Ο ενδιαφερόμενος αφού είναι βέβαιος για την κατηγορία της δραστηριότητας που τον ενδιαφέρει και λάβει τη βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, ότι είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση της επιχείρησης σε συγκεκριμένο χώρο, ή τις εγκρίσεις και γνώμες των αρμοδίων Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις οποίες δεν απαγορεύεται η ίδρυση βιομηχανιών βιοτεχνιών στο χώρο που τον ενδιαφέρει, υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή αίτηση και ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο (χορηγούνται από την αδειοδοτούσα αρχή) ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: - Η Δ/νση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης - Η Δ/νση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) για τις άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών φαρμάκων και παραγωγής ιατρικών αερίων Με βάση το ερωτηματολόγιο η αδειοδοτούσα αρχή ενημερώνει εγγράφως και αυθημερόν τον ενδιαφερόμενο για τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημά του. Εφόσον πρόκειται για εγκρίσεις ή γνώμες τις οποίες χορηγούν άλλες υπηρεσίες, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τα προβλεπόμενα επιμέρους δικαιολογητικά (μελέτες, σχεδιαγράμματα κ.λ.π.). Στη συνέχεια κατατίθενται στην αδειοδοτούσα αρχή οι μελέτες, τα σχεδιαγράμματα κλ.π. μαζί με τα παραστατικά πληρωμής αμοιβών των μηχανικών. Η αδειοδοτούσα αρχή τα διαβιβάζει εντός πέντε εργασίμων ημερών στις συναρμόδιες υπηρεσίες, με σχετικό αποδεικτικό παραλαβής (Παράρτημα ΙV), προκειμένου οι τελευταίες να χορηγήσουν την έγκριση ή να διατυπώσουν τη γνώμη τους εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Μέχρι τη συγκέντρωση των γνωμοδοτήσεων ή εγκρίσεων η αδειοδοτούσα αρχή, διενεργεί αυτοψία προκειμένου να διαπιστώσει την ικανοποίηση ή μη των κριτηρίων της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3325/2005. Μετά τη συγκέντρωση των γνωμοδοτήσεων ή εγκρίσεων ή την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών που υπάρχουν για τη χορήγησή τους και έχοντας υπόψη την έκθεση αυτοψίας, η αδειοδοτούσα αρχή εκδίδει απόφαση ικανοποίησης ή απόρριψης του αιτήματος εντός διαστήματος (δέκα) 10 εργάσιμων ημερών. Στην άδεια εγκατάστασης η αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των όρων και περιορισμών που τυχόν θα θέσει, αναφέρει τις μελέτες, τα δικαιολογητικά, και τα παράβολα, που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος φορέας, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, προκειμένου να του χορηγηθεί, μετά από αυτοψία η κατά νόμο άδεια λειτουργίας. 8

9 ΤΙΚΑ Άρθρο 1της ( Φ 15/οικ.7815/615/2005 απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης Γενικά δικαιολογητικά 1) Ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Ι)*,το οποίο χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή και υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένο. 2) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, με συνημμένη την εγκεκριμένη μελέτη 3) Βεβαίωση χρήσης γης από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες. Ειδικά δικαιολογητικά (εφόσον απαιτούνται κατά περίπτωση) 1) Μελέτη εγκατάστασης, σύμφωνα με το Β.Δ. της 15/ (ΦΕΚ 208 Α ), στην περίπτωση κατά την οποία η εγκατεστημένη παραγωγική ισχύος είναι μεγαλύτερη των 22 KW( κινητήρια) ή των 50 KW(θερμική) 2) Τεχνικό υπόμνημα, στην περίπτωση χορήγησης άδειας εγκατάστασης επαγγελματικού εργαστήριου (Παράρτημα ΙΙΙ) 3) Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα( τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές) στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας 4) Μελέτη Επικινδυνότητας, στην περίπτωση που η δραστηριότητα υπάγεται στην κατηγορία SEVEZO, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 5697/2000 (ΦΕΚ405 Β ) κοινή υπουργική απόφαση 5) Γνώμη Υπηρεσιών ή φορέων για την περίπτωση 20ζ του ερωτηματολογίου,εφόσον απαιτείται. «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δημοσίου συμφέροντος, όπως η δημιουργία ή η διαφύλαξη συνθηκών υγειούς ανταγωνισμού στη σχετική αγορά της δραστηριότητας που θα ασκηθεί, είναι δυνατόν με αιτιολογημένη κρίση της αδειοδοτούσας Αρχής οι εν λόγω γνώμες να παρέχονται σε μεταγενέστερα στάδια προκειμένου να χορηγηθεί η κατά το επόμενο άρθρο άδεια λειτουργίας». 6) Υπεύθυνη Δήλωση αρμοδίου κατά το νόμο μηχανικού, στην περίπτωση υφισταμένων κτιρίων (Παράρτημα ΙΙ) *το ερωτηματολόγιο υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής Η άδεια εγκατάστασης ισχύει για τρία χρόνια και μπορεί να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση μιας εξαετίας. Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης για δραστηριότητες που εγκαθίστανται στις Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές. (άρθρο 6 παρ. 4 ν.3325/2005 και άρθρο 6 παρ. 2 ν. 2545/1997) 9

10 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / ΧΡ Γ ΚΑΙ ΤΙΚΑ/ ΤΙΚ ΟΡ ΔΙΑΘΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤ ΔΟΜ ΧΡ ΑΔΕΙΑ ν.3325/2005, άρθρο 10 ( ΦΕΚ Α 68) ΚΥΑ Φ15/ οικ.7814/614/2005 (ΦΕΚ Β 542 ) Αριθμ. Φ15/ οικ. 7815/615/2005 (ΦΕΚ Β 542) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: - Η Δ/νση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. - Η Δ/νση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) για τις άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών ά ή ώ ί Στην άδεια εγκατάστασης, που έχει χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο, η αδειοδοτούσα αρχή αναφέρει τις μελέτες, τα δικαιολογητικά και τα παράβολα που πρέπει να προσκομισθούν, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος της, προκειμένου να του χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας ΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗ Τ Άρθρο 2 της Φ 15/οικ.7815/615/2005 (ΦΕΚ Β 542) απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης Γενικά δικαιολογητικά 1) Υπεύθυνη δήλωση i. Του φορέα ή νόμιμου εκπροσώπου του και των κατά περίπτωση, αντίστοιχης ειδικότητας, μηχανικών (Παράρτημα VΙ) ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης, και ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες. ii. Του εκπροσώπου του φορέα ( Παράρτημα VΙΙ) στην οποία να αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά το νόμο. iii. Του/των αρμοδίου/ων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τεχνικού/ων (Παράρτημα VΙΙΙ), ο οποίος έχει αναλάβει την κατά νόμο επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκαθισταμένης δραστηριότητας. Ειδικά δικαιολογητικά (εφόσον απαιτούνται κατά περίπτωση) 1) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας 2) Άδεια διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων 3) Άδεια οικοδομής, εφόσον προβλέπεται στην άδεια εγκατάστασης, θεωρημένη για το πέρας των εργασιών. 4) Πιστοποιητικά υδραυλικής δοκιμασίας και παραλαβής ατμολέβητα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 5) Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση. 6) Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, στην περίπτωση κατά την οποία το γήπεδο της εγκατάστασης έχει πρόσοψη σε εθνική οδό. 10

11 7) καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία Υγείας για την εφαρμογή του άρθρου 52 της Υγειονομικής Διάταξης 8577/1983, του Π.Δ. 369/1992 και της Υγειονομικής Διάταξης Α5α/5333/1987 (ΦΕΚ 721 Β ) όπως εκάστοτε ισχύουν. 8) Για τα πολυώροφα κτίρια, κανονισμός συνιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3741/1929 (ΦΕΚ 4Α ) «Περί της ιδιοκτησίας κατ ορόφους» Η άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας χορηγείται για αόριστο χρόνο και επανεξετάζεται έπειτα από έλεγχο στις εξής περιπτώσεις: α) Με τη συμπλήρωση πενταετίας από την έκδοσή της και β) Εφόσον έχει επέλθει, για οποιονδήποτε λόγο, μεταβολή του μηχανολογικού εξοπλισμού 11

12 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / ΧΡ Γ ΚΑΙ ΤΙΚΑ/ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ν.3325/2005, άρθρο 4 παρ. 6 ( ΦΕΚ Α 68) Αριθμ. οικ / 660/ Φ.15/2007 (ΦΕΚ Β 883) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης Η χορήγηση ειδικής άδειας εγκατάστασης επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από τυχόν απαγορευτικές διατάξεις, σε δραστηριότητες που αφορούν αποκλειστικώς στην εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών έργων με ιδιαίτερη συμβολή στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας, με απόφαση του Υπουργού του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ), ύστερα από γνώμη του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου ΤΙΚΑ 1. Αιτιολογική έκθεση στην οποία να αναφέρεται η αιτούμενη παρέκκλιση κ.λ.π. 2. Βεβαίωση χρήσης γης με τοπογραφικό διάγραμμα της Πολεοδομικής Υπηρεσίας 3. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Σε περίπτωση έγκρισης χορήγησης της ειδικής άδειας εγκατάστασης από τον Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, η αδειοδοτούσα αρχή θα πρέπει να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για χορήγηση άδειας εγκατάστασης, πλην εκείνων για τα οποία έχει γίνει εξαίρεση με την ως άνω έγκριση του Υπουργού ΟΙΑΝ. ΤΙΚ ΟΡ ΔΙΑΘΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤ ΔΟΜ ΧΡ 12

13 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / ΧΡ Γ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ν.3325/2005, άρθρο 10 ( ΦΕΚ Α 68) Αριθμ. Φ15/οικ. 7815/615/2005 (ΦΕΚ Β 542) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης ΤΙΚΑ 1. Εφόσον δεν έχουν επέλθει μεταβολές στην εγκατάσταση, απαιτείται υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του εκπροσώπου της εταιρείας περί της μη μεταβολής. 2. Εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές, απαιτείται νέα μελέτη εγκατάστασης σύμφωνα με το Β.Δ ή τεχνικού υπομνήματος προκειμένου περί επαγγελματικού εργαστηρίου Στις παραπάνω περιπτώσεις 1,2, εφόσον σχετικά πιστοποιητικά ή εγκρίσεις έχουν λήξει τίθεται όρος στην άδεια λειτουργίας για την προσκόμισή τους σε εύλογο χρονικό διάστημα κατά την κρίση της αδειοδοτούσας αρχής. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται βεβαίωση αρμοδίου μηχανικού ότι τηρούνται οι όροι των πιστοποιητικών ή εγκρίσεων. ΤΙΚΑ/ ΤΙΚ ΟΡ ΔΙΑΘΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤ ΔΟΜ ΧΡ. 13

14 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / ΧΡ Γ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ν.3325/2005, άρθρο 5 ( ΦΕΚ Α 68) Αριθμ. Φ15/οικ. 7816/616/2005 (ΦΕΚ Β 542) απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης Για την έναρξη λειτουργίας των μονάδων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και με άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3325/2005, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή ειδική δήλωση και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ως άνω απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ήτοι: 1. Ειδική δήλωση συμπληρωμένη (Παράρτημα Ι της υπουργικής Απόφασης) 2. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, με συνημμένη την εγκεκριμένη μελέτη 3. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται 4. Βεβαίωση χρήσης γης, από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. ΚΑΙ ΤΙΚΑ/ ΤΙΚ ΟΡ ΔΙΑΘΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤ ΔΟΜ ΧΡ 14

15 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / ΧΡ Γ ΚΑΙ ΤΙΚΑ/ ΤΙΚ ΟΡ ΔΙΑΘΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤ ΔΟΜ ΧΡ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ν.1650/1986, ( ΦΕΚ Α 160) ν.3010/2002, άρθρο 2 ( ΦΕΚ Α 91) Π.Δ. 78/2006 (ΦΕΚ Α 80) ΚΥΑ /5387/1990 (ΦΕΚ Β 678) ΚΥΑ Η.Π /2332/2002 (ΦΕΚ Β 1022) ΚΥΑ 25535/3281/2002 (ΦΕΚ Β 1463) ΚΥΑ Η.Π /703/Φ104/2003 (ΦΕΚ Β 332) ΚΥΑ ΟΙΚ /2005 (ΦΕΚ Β 1002) Για να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι νέων έργων ή δραστηριοτήτων που αφορούν στα βιομηχανικά- βιοτεχνικά κτήρια και στις δραστηριότητες του ν.3325/2005, πρέπει να έχει προηγηθεί η διαδικασία της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.), όπου απαιτείται. Η διαδικασία τα δικαιολογητικά και τα αρμόδια όργανα που υπογράφουν την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) και την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο), προβλέπονται στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α, Β, Γ, και Δ (άρθρα 5 έως και 11) της ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ Β 332). Ο τύπος της προμελέτης και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και της περιβαλλοντικής έκθεσης καθορίζεται από την ΚΥΑ /5387/1990 και από το άρθρο 14 της ΚΥΑ Η.Π /703/Φ104/2003. ( Οι προμελέτες και οι μελέτες διακρίνονται σε τύπου 1 & τύπου 2) ΤΙΚΑ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας 1 της πρώτης (Α ) κατηγορίας της ΚΥΑ Η.Π /2332/2002, όπως ισχύει. Για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.) Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) που συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) τύπου Ι σε έξι τουλάχιστον αντίγραφα. Η Π.Π.Ε. περιλαμβάνει πληροφορίες ως προς: α. τη θέση και το μέγεθος του έργου β. το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία, τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας γ. τις συνθήκες της περιοχής που θα πραγματοποιηθεί το έργο ή η δραστηριότητα, κυρίως ως προς το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον δ. τη χρήση των φυσικών πόρων ε. τη συσσωρευτική δράση με άλλα έργα ή δραστηριότητες στ. την παραγωγή αποβλήτων ζ. την προκαλούμενη ρύπανση και τις οχλήσεις η. την πρόληψη των ατυχημάτων ιδίως από την χρήση ουσιών ή τεχνολογίας θ. συνοπτική καταρχήν περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται προκειμένου να 15

16 αποφευχθούν, να μειωθούν και εφόσον είναι δυνατό, να επανορθώσουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις ι. συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που μελετά ο κύριος του έργου ή της δραστηριότητας και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. Τα κείμενα και οι χάρτες της Π.Π.Ε. υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. Για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ( Ε.Π.Ο) Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ που διενήργησε και την ΠΠΕΑ. Η αίτηση συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει: α) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τύπου Ι σε έξι (6) τουλάχιστον αντίγραφα η οποία περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες: - περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας - περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος με τα απαραίτητα στοιχεία και τεκμηριώσεις προκειμένου να γίνει αξιολόγηση και εκτίμηση των κυριότερων άμεσων και έμμεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας: στον άνθρωπο, στην πανίδα και στην χλωρίδα στο έδαφος, στα νερά, στον αέρα, στο κλίμα και στο τοπίο στα υλικά αγαθά και στην πολιτιστική κληρονομιά στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις - περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται να ληφθούν προκειμένου να αποφευχθούν, να μειωθούν και εφόσον είναι δυνατόν να επανορθωθούν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον - συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που μελετά ο κύριος του έργου ή της δραστηριότητας και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του λαμβανόμενων υπόψη των επιπτώσεων τους στο περιβάλλον. - απλή ( μη τεχνική) περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις. Σε περίπτωση που το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του άρθρου 5 της ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β 1022) η ΜΠΕ περιλαμβάνει επιπλέον τις ακόλουθες πληροφορίες: -τα κατάλληλα προληπτικά αντιρρυπαντικά μέτρα ιδίως με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι παραγ.6 του άρθρου 16, συμπεριλαμβανόμενων των μέτρων παρακολούθησης των εκπεμπόμενων ρύπων. -την επιλογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη τα Κοινοτικά και Διεθνή δεδομένα και πρακτικές - τις πρώτες και βοηθητικές ύλες, τις ουσίες και την ενέργεια που χρησιμοποιούνται ή παράγονται από την εγκατάσταση -τις πηγές εκπομπών της εγκατάστασης -τη φύση και τις ποσότητες των προβλεπόμενων εκπομπών της εγκατάστασης καθώς και προσδιορισμό των σημαντικών επιπτώσεων των εκπομπών στο περιβάλλον -την προβλεπόμενη τεχνολογία και τις άλλες τεχνικές που αποσκοπούν στην πρόληψη των εκπομπών που προέρχονται από την εγκατάσταση, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, 16

17 στη μείωση τους -ενδεχομένως, τα μέτρα πρόληψης και αξιοποίησης των αποβλήτων που παράγει η εγκατάσταση -τα αναγκαία μέτρα μετά την οριστική παύση της δραστηριότητας ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος να αποκαθίσταται ικανοποιητικά -τα προβλεπόμενα μέτρα παρακολούθησης των εκπομπών στο περιβάλλον Τα κείμενα και οι χάρτες της Μ.Π.Ε. υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. β). Τη θετική γνωμοδότηση (ΠΠΕΑ) του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, μαζί με αντίγραφο του θεωρημένου από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ - χάρτη και τοπογραφικού σχεδίου, απ όπου εμφαίνεται η προεπιλεγείσα αλλά και οι εναλλακτικές λύσεις του έργου ή της δραστηριότητας. ΤΙΚΑ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας 2 της πρώτης (Α ) κατηγορίας της ΚΥΑ Η.Π /2332/2002, όπως ισχύει. Για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (Π.Π.Ε.Α.), Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας που συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) τύπου ΙΙ σε έξι (6) τουλάχιστον αντίγραφα. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει η Π.Π.Ε. είναι ίδιες με αυτές που περιλαμβάνει η Π.Π.Ε. για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 1 της πρώτης (Α ) κατηγορίας Για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ( Ε.Π.Ο) Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας που συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει: α) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τύπου ΙΙ σε έξι (6) τουλάχιστον αντίγραφα η οποία περιλαμβάνει τις ίδιες τουλάχιστον πληροφορίες με αυτήν για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας 1 της πρώτης (Α ) κατηγορίας. Τα κείμενα και οι χάρτες της Π.Π.Ε. υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. Β)Τη θετική γνωμοδότηση (Π.Π.Ε.Α.) του αρμοδίου Γενικού Διευθυντή της Περιφέρειας που έχει εκδοθεί, μαζί με αντίγραφο του θεωρημένου χάρτη και τοπογραφικού σχεδίου. ΤΙΚΑ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας 3 της δεύτερης (Β ) κατηγορίας της ΚΥΑ Η.Π /2332/2002, όπως ισχύει. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας που συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) τύπου ΙΙ και τα απαιτούμενα στοιχεία και 17

18 δικαιολογητικά, όπως και στην περίπτωση της υποκατηγορίας 2 της πρώτης (Α ) κατηγορίας. Η αρμόδια ως άνω υπηρεσία Περιβάλλοντος αξιολογεί αν θα ακολουθηθεί η διαδικασία των έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας 2 της πρώτης (Α ) κατηγορίας ή αυτή της υποκατηγορίας 4 της δεύτερης (Β ) κατηγορίας ΤΙΚΑ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας 4 της δεύτερης (Β ) κατηγορίας. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει Περιβαλλοντική Έκθεση σε τέσσερα (4) τουλάχιστον αντίγραφα. Η Περιβαλλοντική Έκθεση υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή. Η μελέτη του πίνακα 3 του άρθρου 16 της ΚΥΑ /5387/1990 (ΦΕΚ Β 678) αποτελεί την Περιβαλλοντική Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες όπως: I. Ονομασία και είδος του έργου ή της δραστηριότητας Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου ή της δραστηριότητας Όνομα και διεύθυνση αρμοδίου Σύντομη περιγραφή του έργου II. Για τις Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ως προς το έδαφος, τον αέρα, το νερό, τη χλωρίδα, την πανίδα, το θόρυβο, τη χρήση γης, τους φυσικούς πόρους κ.λ.π. Η περιβαλλοντική αυτή Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του πίνακα 3 του άρθρου 16 της ως άνω ΚΥΑ, όπως τα περιεχόμενα της έχουν εξειδικευθεί με εγκυκλίους των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ, ήτοι: Εγκύκλιος με αριθ. 17/59862/1687/ του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΕΧΩΔΕ Εγκύκλιος με αριθ. 9/1810/458/ του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις πιο πάνω κατευθύνσεις συντάσσονται και οι Προμελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τύπου Ι και Τύπου ΙΙ, που υποβάλλονται αντιστοίχως στο στάδιο της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης των δραστηριοτήτων των υποκατηγοριών 1 και 2 της Α Κατηγορίας. 18

19 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / ΧΡ Γ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ ν.3325/2005, (ΦΕΚ Α 68) ΚΥΑ Φ15/οικ. 1589/104/ (ΦΕΚ Β 90) Το πιστοποιητικό (ενεργητικής ) πυροπροστασίας αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Π.Υ.) ΝΑ ΤΙΚΑ χορηγείται από τις κατά τόπους Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει με αίτησή του στην Π.Υ. αντίγραφο της άδειας εγκατάστασης μαζί με αντίγραφο των θεωρημένων σχεδιαγραμμάτων. Υπάρχουν περιπτώσεις, ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσονται οι βιομηχανικές βιοτεχνικές εγκαταστάσεις από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς, που πρέπει να υποβληθεί στην Π.Υ. μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ως άνω εγκαταστάσεις, τα επαγγελματικά εργαστήρια κ.λ.π. απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και πιστοποιητικά (ενεργητικής πυροπροστασίας ). Στις περιπτώσεις αυτές υποχρεούνται να λαμβάνουν τα γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την ΚΥΑ Φ15/ΟΙΚ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β 90) ΤΙΚΑ/ ΤΙΚ ΟΡ ΔΙΑΘΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤ ΔΟΜ ΧΡ 19

20 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / ΧΡ Γ ΚΑΙ ΤΙΚΑ/ ΤΙΚ ΟΡ ΔΙΑΘΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤ ΔΟΜ ΧΡ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤ Α Μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα Υγειονομική Διάταξη Ε 1β / 221/ (άρθρο 4 παρ.2)- ΦΕΚ Β 138/ , «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΝΑ ΤΙΚΑ Ο ενδιαφερόμενος, με αίτηση του προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, υποβάλλει πλήρη μελέτη διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, σε τρία (3) αντίτυπα, συνταγμένη κατά το υπόδειγμα οδηγό που του χορηγεί η εν λόγω Υπηρεσία υπογραμμένη από το συντάκτη της. Η άδεια εκδίδεται, μετά από γνωμοδότηση αρμόδιας επιτροπής, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Β Επικίνδυνα υγρά απόβλητα ΚΥΑ Η.Π /725/2006 (ΦΕΚ Β 383/ ) ΚΥΑ Η.Π /1159/2006 (ΦΕΚ Β 791/ ) ΚΥΑ Η.Π. 8668/2007 (ΦΕΚ Β 287) Εγκ. Οικ /444/ του Γεν Δ/ντή Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ Εγκ. Οικ /2840/ του Γεν Δ/ντή Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ ΝΑ ΤΙΚΑ Ο ενδιαφερόμενος, με αίτηση του υποβάλλει στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ ή της Περιφέρειας: α) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) β)μελέτη Οργάνωσης της Εγκατάστασης, σύμφωνα με τις Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν (δεύτερη ως άνω ΚΥΑ) γ) Σε περίπτωση υπαγωγής της εγκατάστασης στο πεδίο εφαρμογής της 5967/590/2000 ΚΥΑ «καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών» (ΦΕΚ Β 405/2000), όπως εκάστοτε ισχύει, απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι ο φορέας διαχείρισης έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της ως άνω ΚΥΑ. δ) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 7, παρ.β 2 της πρώτης ως άνω ΚΥΑ 20

21 ε) Εκτός από τα ως άνω δικαιολογητικά η αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της άδειας, μπορεί να ζητεί από τον ενδιαφερόμενο την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων καθώς και τη διενέργεια ελέγχου και πιστοποίησης από τα αρμόδια δημόσια εργαστήρια ή δημόσια ερευνητικά ιδρύματα ή διαπιστευμένα ιδιωτικά εργαστήρια από τα Κράτημέλη της Ε.Ε. και να επιβάλλει κάθε πρόσθετο όρο για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Η άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων χορηγείται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ ή από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ανάλογα με την περίπτωση. 21

22 ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΔΟΜ ( ΔΟΜ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / ΧΡ Γ ΚΑΙ ΤΙΚΑ/ ΤΙΚ ΟΡ ΔΙΑΘΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤ ΔΟΜ ΧΡ (Εφόσον προβλέπεται στην άδεια εγκατάστασης) ν.3325/2005, άρθρα 1 και 8 (ΦΕΚ Α 68) ν. 3212/2003,άρθρο 2 (ΦΕΚ Α 308) Π.Δ. 78/2006, άρθρο 5 (ΦΕΚ Α 80) Αριθμ. Οικ. 8957/2004 (ΦΕΚ Β 425)απόφαση Υφυπουργού ΠΕ. ΧΩ. Δ.Ε. Για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του ν. 3325/2005, απαιτείται προηγουμένως η έκδοση της κατά νόμο άδειας οικοδομής από την αρμόδια υπηρεσία. ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή οι πολεοδομικές υπηρεσίες δήμων ή επαρχείων ή αποκεντρωμένων πολεοδομικών υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις που οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από πολεοδομικές υπηρεσίες δήμων ή επαρχείων ή αποκεντρωμένων πολεοδομικών υπηρεσιών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά για την έκδοση οικοδομικής άδειας στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α, η οποία σε συνεργασία με τις ως άνω αναφερόμενες πολεοδομικές υπηρεσίες μεριμνά για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. ΤΙΚΑ Υποβάλλονται σε δύο στάδια και χορηγείται: A. Έγκριση Διαγράμματος Κάλυψης, με την οποία κατοχυρώνονται οι όροι δόμησης που ίσχυαν κατά την υποβολή της αίτησης και B. Άδεια Δόμησης, εφόσον υποβληθούν οι απαιτούμενες μελέτες, δηλώσεις και δικαιολογητικά. Για την Έγκριση Διαγράμματος Κάλυψης απαιτούνται: α 1. Αίτηση με πλήρη και σαφή προσδιορισμό της απαιτούμενης άδειας δόμησης (τίτλος) α 2. Έντυπα δηλώσεων ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης σε αρμοδίους κατά ειδικότητα Μηχανικούς για τη σύνταξη της μελέτης και την επίβλεψη του έργου. α 3. Φύλλο ελέγχου Τα ως άνω στοιχεία α1, α2 και α3 πρέπει να είναι ενσωματωμένα σε τεύχος. β. Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης γ. Εγκρίσεις άλλων φορέων ή Υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργικότητα και τις κτιριοδομικές ή άλλες απαιτήσεις των ειδικών κτηρίων. δ. Εγκρίσεις άλλων φορέων, που προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή από άλλες ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη θέση, το μέγεθος και τη χρήση του έργου ε Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο. 22

23 στ. Βεβαίωση από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, εφόσον η περιοχή είναι υπό κτηματογράφηση, ή έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο. ζ. Στοιχεία που πιστοποιούν τη νομιμότητα τυχόν υφισταμένων κτισμάτων. η. Ενιαία Αιτιολογική και Τεχνική Έκθεση, σε τρία αντίγραφα, υπογεγραμμένη από τον μελετητή Μηχανικό. θ. Έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε) (αν απαιτείται) με τα συνημμένα Αρχιτεκτονικά σχέδια ι. Εφόσον υπάρχει στη φάση αυτή, έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού, ή της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου ΠΕ.Κ.Α. ή του Σ.Χ.Ο.Π του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου υπάρχει αρμοδιότητά τους ( κατά περίπτωση), με συνημμένα τα εγκεκριμένα σχέδια. Για τη χορήγηση Άδειας Δόμησης απαιτούνται: α. Συμπληρωματική αίτηση συσχετισμένη με την αρχική β 1. Αρχιτεκτονική μελέτη σε δύο αντίγραφα β 2. Έγκριση της αρμόδιας ΕΠΑΕ, εφόσον δεν έχει υποβληθεί με την αρχική αίτηση β 3. Εγκρίσεις των Υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση ι (ως άνω), εφόσον δεν έχουν υποβληθεί με την αρχική αίτηση. γ. Μελέτες για τη φέρουσα κατασκευή και τις εγκαταστάσεις. γ 1. Στατική μελέτη γ 2 Εδαφοτεχνική έρευνα, όπου απαιτείται γ 3.Μελέτη θερμομόνωσης γ 4.Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων γ 5. Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, (μπορεί να ενσωματώνεται στην Αρχιτεκτονική μελέτη) γ 6.Μελέτη Αερίου Καυσίμου, εγκεκριμένη από την ΕΠΑ ή τη ΔΕΠΑ και μελέτη υγραερίου, για όσες περιπτώσεις απαιτείται δ. Εγκεκριμένη Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. ε. Συμβολαιογραφική δήλωση των χώρων στάθμευσης που απαιτούνται για το συγκεκριμένο έργο και μεταγραφή τους ή αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς. στ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 του/των Μηχανικού/ών, ότι οι μελέτες είναι σύμφωνες με τα εγκεκριμένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος και του διαγράμματος κάλυψης κλπ, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 της οικ. 8957/2004 απόφασης της Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ζ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 του ιδιοκτήτη του έργου, ότι κατατέθηκε 23

24 στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου αν απαιτείται. θ. Έγκριση της ΔΕΗ για υποσταθμό, εφόσον απαιτείται. ι. Ειδικό έντυπο προϋπολογισμού του έργου και του Αντικειμενικού Κόστους της οικοδομής, αποδεικτικά είσπραξης φόρων, τελών και εισφορών καθώς τις αμοιβές μελέτης του Μηχανικού. ια. Χρονοδιάγραμμα των εργασιών. ιβ. Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας του έργου ιγ. Έντυπο Άδειας Δόμησης, με συμπληρωμένα τα στοιχεία του έργου, σε έξι (6) αντίγραφα. 24

25 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ / ΧΡ Γ ΚΑΙ ΤΙΚΑ/ ΤΙΚ ΟΡ ΔΙΑΘΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤ ΔΟΜ ΧΡ ΑΔΕΙΑ ΧΡ (στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση, για βιοτεχνική χρήση) Ν.3199/2003,άρθρο 11 (ΦΕΚ Α 280) Οδηγία 2000/60/ΕΚ (EEL 337) KYA 43504/ (ΦΕΚ Β 1784) Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση-δήλωση- (παράρτημα ΙΙΙ της ως άνω ΚΥΑ) στη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η άδεια εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Στην περίπτωση που για τη χρήση νερού απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ν.3010/2002 ΦΕΚ Α 91) η εξέταση της αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης νερού γίνεται παράλληλα με τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κατά την οποία γνωμοδοτεί και η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας. ΝΑ ΤΙΚΑ 1. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα (1:500, 1:1000, 1:5000, 1:20000, 1:50000) ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου, που θα παρουσιάζει: α. τους χώρους χρήσης νερού, β. τα περιγράμματα των κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, εφ όσον υπάρχουν, γ. τις συντεταγμένες των πλησιέστερων υφιστάμενων υδροληψιών για κάθε χρήση σε προβολικό σύστημα (Ελληνικό Γεωγραφικό Σύστημα Αναφοράς) ΕΓΣΑ 87 και τις γενικευμένες χρήσεις γης, σε ακτίνα 500 μέτρων από την υδροληψία, δ. για σημειακά έργα τις συντεταγμένες Χ,Ψ του έργου και για γραμμικά έργα τις συντεταγμένες Χ,Ψ, της αρχής και του τέλους του έργου, σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ Θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου από τον οποίο να προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο θα γίνεται η χρήση του νερού, δυνάμει εμπράγματης ή ενοχικής σχέσης όπως: i) συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας, ii) συμφωνητικό μίσθωσης, iii) απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση, iv) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για παραχώρηση δημόσιας έκτασης σε περίπτωση χαρακτηρισμού έκτασης ως πλέον άγονης. Σε περιπτώσεις έργων για την πραγματοποίηση των οποίων απαιτούνται απαλλοτριώσεις τα ως άνω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται για την έκταση που πρόκειται να απαλλοτριωθεί. 3. Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού 25

26 οργάνου. 4. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται εκτέλεση έργου, έκθεση που θα περιλαμβάνει τις υδρολογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, ανάλογα με τη χρήση. 5. Σε κάθε περίπτωση που έχει προηγηθεί έργο, τεχνική γεωλογική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει τα γεωλογικά, υδρολογικά και υδρογεωλογικά στοιχεία που θα έχουν αποκτηθεί κατά τη φάση εκτέλεσης του έργου ( π.χ. ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, βάθος υδροφόρου ορίζοντα, κρίσιμη παροχή από την επεξεργασία των στοιχείων των δοκιμαστικών αντλήσεων κλπ) 6. Στοιχεία για την ποιότητα του νερού και την καταλληλότητά του για τη συγκεκριμένη χρήση που αναφέρεται στην αίτηση (π.χ. χημική και μικροβιολογική ανάλυση νερού από πιστοποιημένα εργαστήρια) 7. Όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στην Μ.Π.Ε. ή στην Περιβαλλοντική Έκθεση και δεν έχουν τροποποιηθεί, δεν υποβάλλονται εκ νέου με την ανωτέρω αίτηση. 8. Όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί κατά την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου και δεν έχουν τροποποιηθεί, δεν υποβάλλονται εκ νέου με την ανωτέρω αίτηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να προβλέπεται η τήρηση προσθέτων ή ειδικότερων προϋποθέσεων και η διενέργεια πρόσθετων ελέγχων, προκειμένου να εκδοθεί άδεια συγκεκριμένης χρήσης νερού. Επομένως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται από τις Δ/νσεις Υδάτων των Περιφερειών. 26

27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ INVEST IN GREECE Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3, ΑΘΗΝΑ Τ F

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68)

Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚ Ε Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡ Γ Α ΕΙΑ Α ΕΙΑ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙ ΙΚΗ Α ΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΙΚΑ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΙΚ ΟΡ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ονομασία Διαδικασίας : Αίτημα για άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων Α. Γενικά Δικαιολογητικά 1. Αίτηση Δήλωση (Υπόδειγμα 1) 2. Τοπογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3982/2011: «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις»

Ν. 3982/2011: «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» Ν. 3982/2011: «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» Εισηγητές: Δημήτρης Βλάχος, Διπλ. Χημ. Μηχ., MSc Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ Τμήμα Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Οι προτάσεις του νέου σχεδίου νόμου για την ίδρυση και λειτουργία των βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Δεκέμβριος 2006 Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. Διακρίνουμε 4 κατηγορίες: συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΩΝ (μέχρι 4 KW) (Εκτός Αττικής) Ισχύον καθεστώς Νέο καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΠΥΡΑΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΥΡΑΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε µια επιχείρηση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, απαιτείται να χορηγηθεί πιστοποιητικό ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ Ν.Α.ΆΡΤΑΣ Για τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ζητήματα αδειοδότησης των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους και την υλοποίηση του έργου τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Βασικά ζητήματα αδειοδότησης των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους και την υλοποίηση του έργου τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Βασικά ζητήματα αδειοδότησης των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους και την υλοποίηση του έργου τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Αναστασία Χατζηγιάννη M.Sc. Μηχανολόγος Μηχανικός Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α Αθήνα, 22

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 είναι οι εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 είναι οι εξής: Α) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ α) Εγκατάσταση δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σύσταση Υπηρεσιών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1. Σύσταση Υπηρεσιών Σελίδα 1 από 37 Ν. 3325 ΤΗΣ 11.3.2005 (ΦΕΚ 68 Α ) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. Εκδίδουμε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ ΤΟΜΕΑΣ 8 : ΘΕΣΜΟΙ 2. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Προτεινόµενη δράση 3.1: «Ενεργοποίηση και συµµετοχή πολιτών» Νοµοθεσία που προβλέπει την υλοποίηση του µέτρου Α) Ενηµέρωση πολιτών και φορέων εκπροσώπησής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής που βρίσκεται ή πρόκειται να εγκατασταθεί η μονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σύμφωνα με την Υ.Α. οικ.483/35/φ.15/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332 Β

ΗΠ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332 Β ΗΠ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332 Β 20-3-2003) Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Ε- κτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και 'Εγκρισης Περιβαλλοντικών 'Ορων (ΕΠΟ) σύµφωνα µε το Αρθ-4 του Ν-1650/86 (ΦΕΚ-160/Α/86) όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών πίνακας, προσδιορίζει τις ελάχιστες αμοιβές για μελέτες και υπηρεσίες, που είναι σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΠΙΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Διπλ. Πολ. Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜΔΕ Α.Σ.Τ.Ε. Α.Π.Θ. Εισαγωγή Περίγραμμα παρουσίασης Κωδικοποίηση νομοθεσίας Απαιτούμενα δικαιολογητικά αρμόδιες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

23. Ρύπανση Περιβάλλοντος- Νομοθεσία

23. Ρύπανση Περιβάλλοντος- Νομοθεσία Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 23. Ρύπανση Περιβάλλοντος- Νομοθεσία Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΧΑΡΙ ΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α < 500 Αίτηση στην Περιφέρεια για βεβαίω- Για µη προστατευόµενες περιοχές ση απαλλαγής από Έγκριση Περι- (Απαλλαγή ΕΠΟ) βαλλοντικών Όρων ΕΠΟ (ή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Ενότητα 2: Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μ.Π.Ε. Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90)

(Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) (Αρθ-1 ΠΔ/23-2/6-3-87, Αρθ-1 παρ.1 ΠΔ-8/19-12-90) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Οι χρήσεις γης στις περιοχές των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, καθορίζονται σε κατηγορίες ως ακολούθως: Α) Σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΤ. Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας (ΑΠ 17112/18-534/183 Εθν. Στατ. Υπηρ.

Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΤ. Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας (ΑΠ 17112/18-534/183 Εθν. Στατ. Υπηρ. (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ Αποφ-69509/1079/86 ΦΕΚ-854/Β/8-12-86 & Εγκ-13/86 "Καθορισμός δικαιολογητικών -πιστοποιητικών στις σχέσεις Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και Πολίτη"

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13/7 /2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/38006 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Σχετ: 39163 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

β. την παρακολούθηση και προεργασία κωδικοποίησης της νοµοθεσίας επί των θεµάτων της µεταποίησης,

β. την παρακολούθηση και προεργασία κωδικοποίησης της νοµοθεσίας επί των θεµάτων της µεταποίησης, ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3325 (ΦΕΚ Α 68/11.03.2005) Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» για το έργο «ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων Εγκαταστάσεων εξαµενών Μεγάρων»

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» για το έργο «ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων Εγκαταστάσεων εξαµενών Μεγάρων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/ Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 6/1987 Φ.Ε.Κ. Δ 166/6-3-1987 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. Αριθ. ΟΙΚ. 3761 ΦΕΚ Δ 557/5-6-2003 "Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 169

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε.

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Πρέβεζα 19 & 20 Ιουλίου 2012 Πατεράκης Μάνος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΦΕΚ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΕΙΟ ΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας µεταποιητικών µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Σε ποια υπηρεσία καταθέτω την αίτηση; Απάντηση Στο τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Άρτας (Φλέµινγκ 6, Άρτα)

Ερώτηση Σε ποια υπηρεσία καταθέτω την αίτηση; Απάντηση Στο τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Άρτας (Φλέµινγκ 6, Άρτα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ Άρτας Φλέµινγκ 6, 47100 Άρτα Πληροφορίες: 2681364477-81 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 07

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/Φ68/6812/1993 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 484/36/Φ.15/ Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143)

Αριθµ. 484/36/Φ.15/ Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143) Αριθµ. 484/36/Φ.15/17.1.2012 Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143) O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19-1-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ.: 367/5778/οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α )

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 22 Μαΐου 2006 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ν.3325/2005 (ΦΕΚ68Α ) Με το ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΑΔΑ: ΒΙΗ5Θ-ΑΒΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14 / 4 /2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.32485 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

A H M Q t ΚίΑ Υ Π Λ ΙΕ Ω Ν

A H M Q t ΚίΑ Υ Π Λ ΙΕ Ω Ν A H M Q t ΚίΑ Υ Π Λ ΙΕ Ω Ν Αρι0. ττρωτ... Ελήφβη στις_ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡ/ΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και Λοιπές Διατάξεις» ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012 Προσοχή σε προγενέστερα κείμενα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο! ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Μετά την έκδοση της υπ' αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περ/ντος & Χωρ/κού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS

E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Ενεργειακό πιστοποιητικό: Τι χρειάζεται για να εκδοθεί E.KAINIX PHOTOVOLTAICS Τελευταία Ενημέρωση στις 13 Νοεμβρίου 2012. Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία δύο χρόνια για τα καλά στη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Περιβαλλοντική Μελέτη- Μελέτη/Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. 128/ απόφασης υπογραφής του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»

ΘΕΜΑ: «Ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. 128/ απόφασης υπογραφής του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 22/5/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 18358 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα