ΠΑΝΗΓΤΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΩΗ ΣΗ ΕΛΑΦΟΝΗΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΗΓΤΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΩΗ ΣΗ ΕΛΑΦΟΝΗΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΗΓΤΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΩΗ ΣΗ ΕΛΑΦΟΝΗΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΠΕΣΕΙΟ ΣΙ 6 ΙΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ 2011 Ζ ΜΤΘΗΚΖ ΚΑΗ ΜΤΘΟΛΟΓΗΚΖ ΠΛΔΤΖ ΣΖ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ Αγλαληεχνληαο ηηο γιαπθέο απνιήμεηο ηεο Βαηηθηψηηθεο θαη Λαθσληθήο γεο, αηελίδνληαο ηηο ηξαρηέο βξάρηλεο βίγιεο ηνπ Κάβν Μαιηά, κε ηνπο ηζηνχο ηεο ζθέςεο ζηηο Πειαγνζψξεηεο Κπζεξατθέο αθηέο, ην ηξφθν θαη ην Εέθπξν λα ζσπεχνπλ ηηο ζχκεζεο αο ζκηιεχζνπκε ζηε κλήκε καο ηε δηαπνιηηηζκηθή θαη πειαγνπνιηηηζκηθή πιεχζε ηεο Διαθνλήζνπ γηα λα αηζζαλζνχκε ηελ πιήξσζε απ απηφλ ηνλ πεξηπεηεηψδε λφζην. Ζ ηζηνξία ηεο Διαθνλήζνπ βαζπγάιαδν, κνλνπάηη πνπ ζε ζεξγηαλά ζηνπο καληαισκέλνπο ζεζαπξνχο ησλ βπζψλ, πνπ ηνπο αγγίδεη ην γαιαλνθφξεην καγλάδη ηνπ Μχζνπ, ζηα καγεπηηθά απχζκελα ηεο Διιεληθήο πξντζηνξίαο θαη ζηα άγλσξα Κπαλέκβνια πνιπδξφκηα ηνπ κηγνπέιαγνπ Νφηνπ. Ζ Κπζήξεηα θαη κηγνπέιαγε Αθξνδίηε ιηθλίδεηαη κέζα ζηηο αζεκέληεο αληαχγεηεο ηνπ θεγγαξηνχ πνπ ζκίγνπλ κε ην ειηφθσο, νη ηξεηο λεξάηδεο ίδε, Ήηηο θαη Αθξνδηζηάο ζηήλνπλε ην δηθφ ηνπο θέιεπζκα ραξάο ζην Βνηαηηθφ θάκπν, θαη ν Γιαχθνο θαη ν εηιελφο, απφθνζκνη μεινγηαζηέο, ξίρλνπλ ηα δίρηπα ηνπο ζηηο αθξνθπκαηνχζεο θφξεο. Σνπο ζπλεπαίξλεη φινπο ε αλείπσηε νκνξθηά ηνπ Νφηνπ θαη αθνινπζνχλ ηηο επηηαγέο κηαο λέαο επνρήο, πνπ αξρίδεη λα μεπξνβάιιεη ζηα ηξηδέληα θαη ζκηιεκέλα ακκνγηάιηα ηεο Διαθνλήζνπ θαη ησλ Βαηίθσλ. ΟΗ ΥΡΤΔ ΥΗΛΗΔΣΗΔ ΣΖ ΠΡΟΗΣΟΡΗΚΖ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ ΠΑΤΛΟΠΔΣΡΗ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ Ζ Αξραηφηεξε Βπζηζκέλε Πφιε ζηνλ Κφζκν Μηα ζπάληα πξντζηνξηθή πφιε κε νηθηζηηθφ ζρέδην (θηίζκαηα, δξφκνπο, πιαηείεο), αλαθαιχθζεθε θαη ηνπνγξαθήζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην ηεο Χθεαλνγξαθίαο ηνπ Κέηκπξηηδ ην 1968, ζην Παπινπέηξη ηεο Διαθνλήζνπ. Σν έηνο 2009, μεθίλεζαλ ππνβξχρηεο έξεπλεο κε ηα πιένλ ζχγρξνλα κέζα απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Νφηηγρακ κε ππεχζπλν ηνλ Dr Jon Henderson θαη κε ηε ζπκκεηνρή Διιήλσλ αξραηνιφγσλ θ.α. (ην πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ηλζηηηνχην Αηγαηαθήο Πξντζηνξίαο, ην Παλεπηζηήκην ηνπ Νφηηγρακ θαη ηε Βξεηαληθή Αξραηνινγηθή ρνιή Αζελψλ). Σν Παπινπέηξη καδί κε ηα Κχζεξα έιεγραλ έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα Πξντζηνξηθά πεξάζκαηα ηνπ ηφηε Γλσζηνχ Κφζκνπ. ήκεξα ηηκνχκε έλα: πάλην Παγθφζκην Μλεκείν χλζεζεο Φπζηθνχ θαη Πνιηηηζηηθνχ Πεξηβάιινληνο ζην Παπινπέηξη ηεο Διαθνλήζνπ Ζ πξντζηνξηθή ηνπ πφιε βξίζθεηαη βπζηζκέλε ζε ηηξθνπάδ ζαιάζζηα ρξψκαηα - κεηαμχ λεζίδσλ - θαη ην λεθξνηαθείν ηνπ θσιηάδεη ζε ηξνπηθνχο ακκφινθνπο θαη ζπάληνπο θέδξνπο, κεηαμχ κηαο ζκαξαγδέληαο ζάιαζζαο, ελφο θαλαιηνχ θαη κηαο γξαθηθήο θαη πξνζηαηεπφκελεο ιίκλεο (Νatura 2000 θαη Rasmar). Πξντζηνξηθφ θέληξν ηνπ κηγνπέιαγνπ Πνιηηηζκνχ ηνπ Νφηνπ Σν Παπινπέηξη ζπλδπάδεη φιεο ηηο πξψηεο θάζεηο θαη απνρξψζεηο ηνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ (Δπνρή Υαιθνχ, Μεζνειιαδηθφ πνιηηηζκφ, Μηλσηθφ Πνιηηηζκφ, Μπθελατθφ Πνιηηηζκφ, επηξξνέο Κπθιαδίηηθνπ Πνιηηηζκνχ θ.α.). χκθσλα κε ηνλ Άγγιν αξραηνιφγν N.C. Flemming ην Παπινπέηξη ράζεθε καδί κε ην πεξίθεκν θξάηνο ηεο Αηιαληίδαο. Με δεδνκέλα: α) φηη ε Μπθελατθή Δπνρή θαηαιακβάλεη ηελ πεξίνδν π.υ. θαη β) φηη ζην Παπινπέηξη εληνπίζηεθαλ Μπθελατθά θαηάινηπα πνιχ πξηλ απφ ην 1600 π.υ, νδεγνχκαζηε ζην εθπιεθηηθφ ζπκπέξαζκα, φηη ε νινθιήξσζε κηαο ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο ζα πξνζζέζεη λέα εληππσζηαθά ζηνηρεία θαη πηζαλφλ ζα αιιάμεη ηα παγθνζκίσο απνδεθηά δεδνκέλα γηα ην

2 Μπθελατθφ Πνιηηηζκφ, πνπ σο γλσζηφλ νδήγεζε ηελ Διιάδα ζηελ θνξπθή ηεο Παγθφζκηαο πνιηηηζκηθήο ππξακίδαο.ο ιακπξφο απηφο πνιηηηζκφο ηεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ, έζεζε ηηο βάζεηο ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη νηθηζηηθήο νξγάλσζεο θαη κεηαιακπαδεχηεθε ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηνπ θφζκνπ. Αξθεηέο δεθάδεο Ζγεκφλεο ηνπ Παπινπεηξίνπ, πνπ ίζσο μεπεξλνχζαλ θαη ηνπο 100 θαη πνπ πξνεγήζεθαλ θαηά ρηιηεηίεο ηνπ Μελέιανπ θαη ηνπ Αγακέκλνλα, δηνξγάλσλαλ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηα Κχζεξα, ηελ Κξήηε, ηηο Κπθιάδεο, ηελ Δχβνηα θαη ηηο άιιεο ζεκαληηθέο πεξηνρέο ηνπ ηφηε γλσζηνχ θφζκνπ. Καη ζήκεξα ε θεκηζκέλε Διαθφλεζνο δελ δηαζέηεη θαλ ζπγθνηλσλία νχηε κε ηα γεηηνληθά Κχζεξα. Σα νλφκαηα απηψλ ησλ Ζγεκφλσλ ίζσο δελ ζα ηα κάζνπκε πνηέ, αθνχ ν πξντζηνξηθφο πνιηηηζκφο ηνπ Παπινπεηξίνπ άθκαζε, πξηλ θαη απφ ηελ αλαθάιπςε ηεο γξαθήο. Τπάξρνπλ φκσο ηα πνιηηηζηηθά ζπκεηάξηα πνπ θαηακαξηπξνχλ ηελ παξνπζία ηνπο. Γίπια καο αθξηβψο θείηαη ην Αξραηφηεξν Βπζηζκέλν Παιάηη Ζγεκφλσλ ζηνλ θφζκν. Φεκηζκέλα ζάηη ηνπ Δμσηεξηθνχ ην έρνπλ αλαπαξαζηήζεη θαη ςεθηαθά. Ο ζπάληνο πνιηηηζκφο ηνπ Παπινπεηξίνπ δηήλπζε δπν ρηιηεηίεο θαη ην ηέινο ηνπ ζεκαδεχηεθε απφ βηβιηθέο θαηαζηξνθέο. Δίλαη εληππσζηαθφ λα αλαθέξνπκε φηη αθφκε θαη ην βηβιηθφ ηέινο ηνπ Παπινπεηξίνπ πξνεγείηαη θαηά 700 θαη πεξηζζφηεξα ίζσο ρξφληα απφ ηνλ Σξσηθφ πφιεκν, πνπ πνιινί ηνλ ηνπνζεηνχλ ζην ρψξν ηεο κπζνινγίαο. Γη απηφλ ηνλ πνιηηηζκφ, εδψ θαη 40 ρξφληα, βηψλνπκε κηα θαηάθνξε αδηθία, απφ ην Διιεληθφ Κξάηνο, ην Τπνπξγείν πνιηηηζκνχ θαη ηνπο θνξείο ηνπ. Γελ ίδξπζε νχηε έλα Μνπζείν ζηελ Διαθφλεζν, πνπ λα θνζκείηαη απφ ηα ζπάληα απηά ζεζαπξίζκαηα ηνπ Παπινπεηξίνπ, δελ δηέζεζε νχηε έλα ξάθη άιινπ Αξραηνινγηθνχ Λαθσληθνχ κνπζείνπ γηα λα ηα πξνβάιιεη. ε πνηα ρψξα ηνπ θφζκνπ ζα γηλφηαλ θάηη αλάινγν; Πνχ μαλαθνχζηεθε νη Άγγινη, νη ηειεπηαίνη θαηαθηεηέο ηεο Διαθνλήζνπ, λα εξεπλνχλ θαη λα ρξεκαηνδνηνχλ απηφλ ηνλ Πνιηηηζκφ, λα παξαδίδνπλ θαηά ηξφπν ππνδεηγκαηηθφ ηα επξήκαηα ηνπ ζην Διιεληθφ Κξάηνο θαη απηφ λα ηα νδεγεί ζηελ αθάλεηα. Πψο επηηέινπο πξνγξακκαηίδεηαη ε αλάπηπμε απηήο ηεο ρψξαο, πψο ζρεδηάδεηαη ε πνιηηηζηηθή πνιηηηθή ηεο θαη ν πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο ηεο; Μηα αθφκε αδηθία δηαπξάηηεηαη εηο βάξνο απηνχ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη απφ ηα ΜΜΔ θαη ην ΗΝΣΔΡΝΔΣ. Δθαηνληάδεο ρηιηάδεο πιένλ νη αλαθνξέο γηα ην Παπινπέηξη, ζρεδφλ θακία φκσο αλαθνξά γηα ην Παπινπέηξη ηεο Διαθνλήζνπ. Απηφ ηζνδπλακεί κε παξαράξαμε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο απηνχ ηνπ ζπάληνπ πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ. Άθνπζε πνηέ θαλείο γηα Παξζελψλα ηεο Αηηηθήο, γηα λαφ ηνπ Γηφο ηεο Ζιείαο, γηα πήιαηα ηεο Λαθσλίαο ή ηεο Ν. Πεινπνλλήζνπ θαη φρη ηνπ Γηξνχ ε ηεο Καζηαληάο; Γηα λα είκαη φκσο εηιηθξηλήο θαη δίθαηνο, απηφο ν Πνιηηηζκφο δελ έρεη ηηκεζεί φζν ζα έπξεπε, νχηε ζηελ Διαθφλεζν.Κακία νλνκαηνινγία, θακηά εθδήισζε γη απηφλ ηνλ Πνιηηηζκφ, θακηά βξάβεπζε γηα ηνπο εξεπλεηέο ηνπ 1968 θαη ηνπ Πξνηείλσ ζην λενζχζηαην Γήκν ηεο Διαθνλήζνπ θαη ζηνπο Πνιηηηζηηθνχο Φνξείο ηνπ Νεζηνχ λα ζεζπίζνπλ γηα ηηο εθδειψζεηο ηεο 6εο Ηνπιίνπ ηελ νλνκαζία: «Δπεηεηαθέο Δθδειψζεηο Διαθνλήζνπ ηεο 6εο Ηνπιίνπ: Σα Παπινπέηξηα». Ο Νεντδξπζείο χιινγνο Δπηζηεκφλσλ Διαθνλήζνπ, απνηίνληαο ειάρηζην θφξν ηηκήο πξνο ην Παπινπέηξη, απνθάζηζε ε ζθξαγίδα ηνπ λα θέξεη παξάζηαζε απφ ηνλ πξντζηνξηθφ νηθηζκφ θαη αξθεηέο δξάζεηο ηνπ λα ζπλδένληαη κε ηελ αλάδεημε θαη ηελ πξνβνιή απηνχ ηνπ πνιηηηζκνχ. ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΔ ΘΔΔΗ ΣΖ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ Αξθεηέο πξντζηνξηθέο ζέζεηο επηζεκάλζεθαλ ζηελ Διαθφλεζν απφ ηνπο Αξραηνιφγνπο Waterhouse, Simpson θ.α. φπσο: Παπινπέηξη, Οηθηζκφο ηεο Διαθνλήζνπ, Κάησ λεζί, Λεχθε, Βίγθια, Διηέο, Γαηδνπξφζπειν, Μαπξνπδί, Καςαιηάληθα ππξηάληθα, Φνπληηάληθα θαη Κνπξλφζπεια. εκαληηθή ήηαλ ε Μπθελατθή Πνιίρλε ηεο Παλαγηάο, ελψ κηα αθφκε βπζηζκέλε πφιε θαίλεηαη λα ππάξρεη, ζην ίκν θαη ζην αξαθήληθν, λφηηα απφ ην Αθξση. Έιελα. Οη πξντζηνξηθνί νηθηζκνί ζπάληδαλ ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζ νιφθιεξε ζρεδφλ ηε ζεκεξηλή Αραΐα δελ παξαηεξείηαη θαλέλαο πξσηνειιαδηθφο νηθηζκφο. ηελ Διαθφλεζν πιεφλαδαλ. Τπήξραλ αξθεηνί πξσηνειιαδηθνί νηθηζκνί θαη πάλσ απφ 15 ζπλνιηθά πξντζηνξηθνί.

3 Πνχ λα θαληαζηνχλ νη πξντζηνξηθνί θάηνηθνη ηεο Διαθνλήζνπ ηεο 2εο θαη 3εο ρηιηεηίαο π.υ., φηη νη απφγνλνη ηνπο ηεο 2εο θαη 3εο ρηιηεηίαο κ.υ., ζα δηέζεηαλ κφλνλ έλαλ νηθηζκφ- ηε κνλννηθηζηηθή Διαθφλεζν θαη φηη ην πξφβιεκα απηφ ζα απνηεινχζε βφκβα ελ ελεξγεία ζηα ζεκέιηα ηεο αλάπηπμεο, αιιά θαη ηεο βησζηκφηεηαο ηεο Διαθνλήζνπ. Ο Βαηηθηψηηθνο Πνιηηηζκφο ήκεξα ηηκνχκε θαη έλα εκαληηθφ πνιηηηζκφ, πνπ απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ πάληνπ Πνιηηηζκνχ ηνπ Παπινπεηξίνπ θαη ν νπνίνο επεθηάζεθε ζε πνιιέο άιιεο πεξηνρέο ησλ Βαηίθσλ φπσο ζην Λαηνκείν, ζηε Μεγάιε πειηά, ζηνλ Άγην Αλδξέα, ζηνλ Άγην Γεψξγην, ζηα ηελά, ζηνπο Άγηνπο Απφζηνινπο, ζην Κάκπν, ζηε Νεάπνιε, ζην Παιαηφθαζηξν, ζηα Βειαλίδηα θ.α. Γλσζηέο εμάιινπ είλαη νη αξραίεο Βνηαηηθέο πφιεηο: Βνηαί, ίδε, Ήηηο θαη Αθξνδηζηάο. Ο ΝΔΧΣΔΡΟ ΠΡΟΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΣΖ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ Μεηά ηελ βηβιηθή θαηαζηξνθή ζην Παπινπέηξη νη Λαθνλεζηψηεο βξήθαλ ηε δχλακε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θαηλνχξγην θαη αμηφινγν πνιηηηζκφ πνπ μεθίλεζε πξηλ ηνλ 10ν αηψλα θαη έθζαζε κέρξη ηνλ 4 ν αηψλα κεηά Υξηζηφ. Μλεκεία θαη πεξίνπηνη λανί θνζκνχζαλ ηελ πεξηνρή θαη ακαμήιαηνη δξφκνη ηελ ζπλέδεαλ κε ηηο πην αλαπηπγκέλεο πφιεηο ηεο Πεινπνλλήζνπ. Ο πνιηηηζκφο απηφο δνθηκάζηεθε ζθιεξά ην 375 κ.υ. απφ έλα ηξνκαθηηθφ ζεηζκφ πνπ κεηέηξεςε ηε Υεξζφλεζν «Όλνπ Γλάζν» ζε λήζν (Διαθφλεζν). Έθηνηε ε Διαθφλεζνο ζα αθνινπζήζεη κηα πνιχπαζε πνξεία. Γέρεηαη καξηπξηθέο επηδξνκέο θαη επηζέζεηο (θπξίσο απφ ηνπο πεηξαηέο) θαη νδεγείηαη ζην καξαζκφ θαη ζηελ εξήκσζε. Ζ ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΣΖ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ ΑΠΟ ΣΟΤ ΑΡΑΚΖΝΟΤ ε κηα απ' απηέο ηηο επηδξνκέο πνπ έιαβε ρψξα κεηά ην 824 θαη πεξίπνπ ζηα κέζα ηνπ 9νπ αηψλα, ε Διαθφλεζνο γλψξηζε κηα πξσηνθαλή, φρη κφλνλ ζηελ ηζηνξία ηεο, αιιά θαη ζηα ειιεληθά ρξνληθά, θαηαζηξνθή. Σν κηθξφ λεζάθη ηεο Λαθσληθήο γλψξηζε ηε ζεξησδία, ηε βαλαπζφηεηα θαη ηελ θηελσδία ησλ αξαθελψλ ζ' φιν ηεο ην κεγαιείν. Οη αξαθελνί, αθνχ θαηέιαβαλ ην λεζί, θαηέζηξεςαλ ην ηζρπξφ ηνπ θξνχξην θαη επηδφζεθαλ ζηελ άγξηα ιεειαζία ηνπ Λαθνλεζηνχ. Οη Λαθνλεζηψηεο, αθαλίζζεθαλ θαη ζην ηέινο δελ έκεηλε νχηε έλαο θάηνηθνο ζην λεζί. Ζ Διαθφλεζνο έθηνηε ζα παξακείλεη έξεκε θαη αθαηνίθεηε γηα εθαηνληάδεο ρξφληα. Έλαο πνιηηηζκφο εηψλ ζα θαηαζηξαθεί κέζα ζε ιίγεο ψξεο πξηλ ην ηέινο ηεο πξψηεο ρηιηεηεξίδαο. ηνλ έλαζηξν θαη θσηεηλφ νπξαλφ ηεο Λαθσληθήο ηζηνξίαο, σρξφ ζα πξνβάιιεη ζην εμήο ην άζηξν ηεο Διαθνλήζνπ. Ζ ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΖ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ Σν Βπδαληηλφ Κάζηξν ηνπ Νεζηνχ ηνπ 6νπ ή 7νπ κ.υ., αη. - πνπ θαηέζηξεςαλ νη αξαθελνί καο πξνζθέξεη θαη ηελ πξψηε επίζεκε καξηπξία γηα ηελ νλνκαζία ηεο Διαθνλήζνπ. Έλα ζπάλην αξαβηθφ ρεηξφγξαθν, ην ππ. αξ. 276 ηεο Δζληθήο βηβιηνζήθεο ησλ Παξηζίσλ, καο κηιά γηα ην Κάζηξν Ashab al baqar, πνπ ν Αξαβνιφγνο θαζεγεηήο Γ. Γνχηαο κεηαθξάδεη σο Κάζηξν «ηνπ Νεζηνχ ησλ Διαθηψλ» πνπ βξηζθφηαλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Μνλεκβάζηαο, ζε λεζί ή ρεξζφλεζν (Ζ Διαθφλεζνο ηφηε πιεξνχζε θαη ηα δχν) ζην δξφκν πξνο ηε Γχζε. πγθινληζηηθφ είλαη φηη ηελ καξηπξία απηή επαιεζεχεη θαη ηνπσλχκην ηεο πεξηνρήο (ζεκ. κηθξφο νηθηζκφο), κε ηελ αλάινγε, φζν θαη πεξίεξγε νλνκαζία Βηγθιάθηα. ην Βπδάληην γηα ηελ αλαραίηηζε ησλ ερζξψλ ππήξραλ νη Βίγιεο ζε απφζηαζε 4 ρηιηνκέηξσλ ε κία απφ ηελ άιιε. Αζθαιψο ζηελ πεξηνρή ηεο Διαθνλήζνπ ε κηα Βίγια ήηαλ ζηε Βίγθια. Πνχ ήηαλ φκσο ε άιιε; Ήηαλ πεξίπνπ 4 ρηιηφκεηξα καθξηά, ζην πην επαίζζεην ζεκείν ηνπ λεζηνχ, κπξνζηά απφ ηνλ Ηζζκφ πνπ ηφηε ήηαλ δηαβαηφο. Ήηαλ ζηα Βηγθιάθηα (Βίγθια + ιάθηα). Ήηαλ ε Βίγθια κε ηα ειάθηα ή ιάθηα (φπσο θαη Διαθν-λήζη ή Λαθν-λήζη ζηελ ηνπηθή δηάιεθην).

4 Ολνκαζίεο ηνπ λεζηνχ Σζέβξε ή έξβε: Δλεηηθή ή ιαβηθή νλνκαζία, πνπ παξαπέκπεη ζηε ιέμε έιαθνο. Λαθνπλήζηα, Λαθν-λήζηα, Διαθνλήζηα, Διαθνλήζνπο: (ιφγσ ησλ πνιιψλ λεζηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ πνιιψλ κηθξψλ λεζίδσλ πνπ ππήξραλ παιαηφηεξα ζηνλ ζεκεξηλφ Ηζζκφ ηνπ λεζηνχ), Διαθνλήζη, Αιαθνλήζη, Λαθνλήζηνλ, Λαθνλήζη θαη Διαθφλεζνο. ΣΑ ΥΗΛΗΑ ΥΡΟΝΗΑ ΣΖ ΞΔΝΟΚΡΑΣΗΑ Ζ Διαθφλεζνο, κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο απφ ηνπο αξαθελνχο, πεξηήιζε ην 1207 ζηελ θαηνρή ηνπ Μ. Βεληέξε, ην 1316 ζην Λένληα Καζηκάηε, ην 1364 ζηνπο Δλεηνχο, ην 1385 ζηνλ νίθν Βεληέξε, ην 16ν αη. ζηνπο Δλεηνχο, ην 1715 ζηνπο Σνχξθνπο θαη ην 1797 ζηνπο Γάιινπο κε ηελ ζπλζήθε ηνπ Κακπνθφξκην. Ζ ΔΛΑΦΟΝΖΟ ΣΑ ΔΠΣΑΝΖΑ Σν 1800 κε ηε ζπλζήθε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεσο αλαγλσξηδφηαλ ε Δπηάλεζνο Πνιηηεία, πνπ ζπκπεξηιάκβαλε θαη ηελ Διαθφλεζν ζηα Δπηάλεζα, φπσο ξεηά αλέθεξε θαη ην ςήθηζκα ηεο λνκνζεηηθήο πλέιεπζεο, ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ ηνπ1804. Σν 1807 ε Διαθφλεζνο πεξηήιζε πάιη ζηελ θαηνρή ησλ Γάιισλ θαη ην 1809 ζηελ θαηνρή ησλ Άγγισλ. Ζ απειεπζέξσζε ηνπ Πξψηνπ θαηνηθεκέλνπ Δπηαλεζηαθνχ λεζηνχ - ηεο Διαθνλήζνπ - ζηηο 6 Ηνπιίνπ ηνπ 1850 θαη ε ζπκβνιή ηεο Μάλεο ζην ηζηνξηθφ απηφ γεγνλφο. Σν 1828 ν Καπνδίζηξηαο πξνέβε ζηελ de facto πξνζάξηεζε ηεο Διαθνλήζνπ ζηελ Διιάδα. Σν 1839 ν Άγγινο αξκνζηήο ηεο Δπηαλήζνπ βαξψλνο Γνχγιαο, ππνζηήξημε φηη ην λεζί βάζεη ησλ ζπλζεθψλ ηνπ 1800 θαη 1815 αλήθε ζηελ Ηφλην Πνιηηεία. Σν 1841 ν Άγγινο πξέζβεο Λάυνλο πξνέβαιιε ηηο αγγιηθέο αμηψζεηο γηα ηελ Διαθφλεζν θαη ην 1843 γηα ηε λήζν απηέληδα. Σν Μάξηην ηνπ 1849 ν Λάυνλο επαλαδηεθδίθεζε ηα λεζηά απφ ηνλ πξσζππνπξγφ Κσλ/λν Καλάξε θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 1849 ν λένο πξέζβεο ηεο Αγγιίαο Θσκάο Οπάτο ήγεηξε ηηο ίδηεο αμηψζεηο. ηηο 7 Ηνπιίνπ ηνπ 1849 ν Άγγινο ππνπξγφο ησλ εμσηεξηθψλ Πάικεξζηνλ δήηεζε κε έγγξαθφ ηνπ πξνο ηνλ πξέζβε Οπάτο λα εγθαηαιείςνπλ νη Διαθνλεζηψηεο ην Νεζί. Αθνινχζεζε Αγγινειιεληθή δηέλεμε πνπ θνξπθψζεθε (καδί θαη κε κία ζεηξά άιισλ γεγνλφησλ) ην Οη Άγγινη απέθιεηζαλ Διιεληθά ιηκάληα ( γεγνλφηα γλσζηά σο Παξθεξηθά) θαη ην ζέκα απαζρφιεζε ηε Γαιιηθή Δζλνζπλέιεπζε θαη ηε Ρσζία πνπ κέζσ ηνπ Πεξζηάλη δηακήλπζε φηη πξνζηαηεχεη (καδί κε ηε Γαιιία) ηαο λήζνπο Διαθφλεζνλ θαη απηέληδα. Σέινο ζηηο 6 Ηνπιίνπ ηνπ 1850, ν ππνπξγφο ησλ εμσηεξηθψλ Αλδξέαο Λφληνο, ππέγξαςε ζχκβαζε κε ηελ Αγγιία κε ηελ νπνίαλ ε Διαθφλεζνο θαη ε απηέληδα ελσλφηαλ νξηζηηθά κε ηελ Διιάδα. Απηή ηελ Ηζηνξηθή Δπέηεην ηεο έλσζεο ηεο Διαθνλήζνπ κε ηελ Διιάδα γηνξηάδνπκε ζήκεξα. ήκεξα φκσο γηνξηάδνπκε θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Πξψηνπ θαηνηθεκέλνπ Δπηαλεζηαθνχ λεζηνχ - ηεο Διαθνλήζνπ. ήκεξα επίζεο γηνξηάδνπκε θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Πξψηνπ Κπζεξατθνχ λεζηνχ πνπ απνθηνχζε ηεο αλεμαξηεζία ηνπ. ήκεξα επίζεο ηηκνχκε ηνπο Μαληάηεο γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ απειεπζέξσζε ηεο Διαθνλήζνπ, δηφηη ν Σδαλεηάθεο (απφ ηε μαθνπζηή νηθνγέλεηα ησλ Γξεγνξάθεδσλ) ίδξπζε ην 1837 ην ζπλνηθηζκφ ηεο Διαθνλήζνπ παξφηη ην λεζί αλήθε ζηνπο Άγγινπο- θαη απηφλ ηνλ ηζρπξηζκφ πξνέβαιαλ θπξίσο νη Διιεληθέο θπβεξλήζεηο γηα λα δηεθδηθήζνπλ ην Λαθνλήζη. Σελ Ηζηνξηθή απηή επέηεην ηεο έλσζεο ηεο Διαθνλήζνπ κε ηελ Διιάδα γηφξηαζε γηα πξψηε θνξά ε Διαθφλεζνο θαη ν κηγνπέιαγνο Πνιηηηζκφο ηεο πεξηνρήο ζηηο 6 Ηνπιίνπ ηνπ 2003, κεηά απφ 153 νιφθιεξα ρξφληα, κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 54/2003. Μάιηζηα ε θαζηέξσζε κηαο Νεζηψηηθεο Ηζηνξηθήο Δπεηείνπ κεηά απφ 153 νιφθιεξα ρξφληα απνηειεί κνλαδηθφ θαηλφκελν ζηα Ηζηνξηθά ρξνληθά ηεο Υψξαο καο.

5 Ζ ζξεζθεπηηθή Δπέηεηνο «ησλ εγθαηλίσλ ηνπ Ηεξνχ Νανχ ηνπ Αγ. ππξίδσλα» ήκεξα ηηκνχκε θαη ενξηάδνπκε θαη κηα ζεκαληηθή ζξεζθεπηηθή Δπέηεην «ησλ εγθαηλίσλ ηνπ Ηεξνχ Νανχ ηνπ Αγ. ππξίδσλα» πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ Νεψηεξε ηζηνξία ηεο Διαθνλήζνπ. Κηίζηεθε καδί κε ηνλ νηθηζκφ απφ ηνπο Μαληάηεο θαη αλαθαηλίζηεθε ην Απνηειεί ην Γαιαδφβιεθν Νατθφ Θεζαχξηζκα ζηε Νεφηεξε ηζηνξία ηνπ Νεζηνχ. ην ηέκπιν ηνπ λανχ βξίζθνληαη νη εηθφλεο ηεο Παλαγίαο ηεο Βξεθνθξαηνχζεο θαη ηνπ Αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Πξνδξφκνπ (ρξνλ. 1870), εηθφλεο ηνπ Υξηζηνχ Παληνθξάηνξα, ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα, ηεο χλαμεο ησλ Αξραγγέισλ (ρξνλ. 1882) θαη ε εηθφλα ηνπ Αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Θενιφγνπ (1882). ην ηεξφ ηνπ Νανχ, θπιάζζεηαη εηθφλα κε παξαζηάζεηο πνιιψλ Αγίσλ (ζε 5 δψλεο) ιατθήο ηερλνηξνπίαο ηνπ 18νπ αηψλνο θαη κεγάιε εηθφλα ηνπ Αγίνπ ππξίδσλνο κε ηελ ππνγξαθή: "Αλαζη. Γηάλλνπθιαο έγξαςελ. Δλ Καιάκαηο 1926". Δπίζεο εηθφλα ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ ηνπ δξαθνληνθηφλνπ (δηάζη. 1,60 Υ 0,775κ.) πνπ παξνπζηάδεη ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ. Εσγξαθίζηεθε ζηε Μ. Αζία ην 1921 θ.α. Αληίζηνηρν θηίξην Γεκνζίνπ ραξαθηήξα κ απηφ πνπ καο παξέδσζαλ νη μππφιεηνη θαη αηκαηνβακκέλνη Μαληάηεο, δελ έρεη λα επηδείμεη ε ζχγρξνλε Διαθφλεζνο. Ο ΔΝΗΑΗΟ ΚΑΗ ΜΗΓΟΠΔΛΑΓΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΣΟΤ ΝΟΣΟΤ ΚΑΗ Ο ΑΝΗΣΟΡΖΣΟ ΚΑΣΑΚΔΡΜΑΣΗΜΟ ΣΟΤ Οη θνηλέο ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπληζηψζεο ησλ Βαηίθσλ, ηεο Διαθνλήζνπ θαη ησλ Κπζήξσλ Πνιχ ζπλνπηηθά ζα επηρεηξήζνπκε παξαθάησ λα πξνβνχκε ζηελ αλαδίθεζε ηεο θπαλέκβνιεο δηαρξνληθήο πιεχζεο ηνπ «κηγνπέιαγνπ Πνιηηηζκνχ» θαη ζην ςειάθηζκα ηνπ πνιππξηζκαηηθνχ Ηζηνξηθνχ Ηζηνχ ηνπ. Σνλ κηγνπέιαγν Πνιηηηζκφ, ην Γεσπνιηηηζκηθφ Σξίγσλν ηνπ Νφηνπ, ζπλζέηνπλ θαη νξηνζεηνχλ ηα λεζηά ηνπ κηγνπέιαγνπ θαη νη Κπαλέκβνιεο απνιήμεηο ηεο Λαθσληθήο. Πεξηνρέο φπσο ε Χξαηφζπειε θαη Ππξγνζηφιηζηε Μάλε, ε Κπκνδφθε ηνπ Νφηνπ Μνλεκβαζηά, ηα φκνξθα θαη ιεπθνζψξεηα Βάηηθα θαη ηα ζκηιεκέλα λεζηά ηνπ κηγνπέιαγνπ (Διαθφλεζνο Κχζεξα Αληηθχζεξα) θνζκνχλ κε ηα πινχζηα πνιηηηζκηθά ηνπο ζηνηρεία θαη ηηο απαξάκηιιεο θπζηθέο νκνξθηέο ηνπο, ην κηγνπέιαγν Πνιηηηζκφ ηνπ Νφηνπ. Ο θχξηνο φκσο άμνλαο πεξηέιημεο ηνπ κηγνπέιαγνπ Πνιηηηζκνχ απαξηίδεηαη απφ ηα λεζηά ηνπ κηγνπέιαγνπ θαη ηελ Κπαλέκβνιε θαη κηγνπέιαγε απφιεμε ηνπ Κάβν-Μαιηά, απνκεηλάξηα ηεο Πεινπνλλεζηαθήο γαηφζηξαηαο πνπ έλσλε θάπνηε ηελ Πεινπφλλεζν κε ηελ Κξήηε. Σα Βάηηθα, ηα Αληηθχζεξα, ηα Κχζεξα, ε Διαθφλεζνο, θαη ε Λαθσλία, εκθαλίδνληαη πξηλ απφ 30 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα ρξφληα απφ ηα Θαιάζζηα βάζε ζαλ ηκήκα ηεο Αηγαηίδαο. Ζ ζάιαζζα αξρίδεη λα εηζρσξεί απφ ην ηελφ ηεο Διαθνλήζνπ θαη ην ηελφ ησλ Κπζήξσλ πξηλ απφ ρξφληα πεξίπνπ θαη έηζη ζρεκαηίδνληαη ηα πξψηα λεζηά ηνπ Σμιγοπέλαγου ζηελ επνρή ηνπ Μέζνπ Πιεηζηφθαηλνπ. χκθσλα κε ηε Μπζνινγία πεξί «Υαξίησλ» ηα λεζηά ηα ρψξηζε ε ζεά ηεο νκνξθηάο, Αθξνδίηε. Ο κχζνο απηφο ζπλππνδειψλεη παξάιιεια φηη ν ίκνο, ε σξαηφηεξε παξαιία ηεο Μεζφγεηνπ, είλαη κπζνγέλλεηνο θαη ζεφπιαζηνο. ηε Μεζνειιαδηθή πεξίνδν θεξακεηθά απφ ην Παπινπέηξη απνδεηθλχνπλ Μηλσηθέο επηξξνέο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνέιζνπλ θαη απφ ην Μηλσηθφ νηθηζκφ ζην Καζηξί ησλ Κπζήξσλ. Ο πνιηηηζκφο απηφο δνθηκάζηεθε ζθιεξά ην 375 κ.υ. απφ έλαλ ηξνκαθηηθφ ζεηζκφ πνπ κεηέηξεςε ηε Υεξζφλεζν «Όλνπ Γλάζν» ζε λήζν (Διαθφλεζν) θαη έπιεμε ηα Κχζεξα, ηα Βάηηθα, ηε Μνλεκβάζηα θαη ζρεδφλ φιεο ηηο αθηέο ηεο Λαθσληθήο. Σν κηγνπέιαγν Πνιπδξφκη ηνπ Νφηνπ (ν ζαιάζζηνο ρψξνο Κπζήξσλ - Διαθνλήζνπ - Βαηίθσλ) απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο ππεξπφληηνπο δξφκνπο κεηαμχ Αλαηνιήο θαη Γχζεο ζηε Μεζφγεην θαη ην κνλαδηθφ νηθνλνκηθφ ζαιάζζην δξφκν ζχλδεζεο κεηαμχ Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Διιάδαο γηα ρξφληα.

6 Δδψ έδξαζαλ νη Φνίληθεο θαη απφ ην ζαιάζζην απηφ ρψξν αξρίδεη ε Οδχζζεηα. Σα Κχζεξα, ε Διαθφλεζνο θαη αη Βνηαί (ζεκ. Βάηηθα) ζπκκεηείραλ ζηε ζπκκαρία ηεο πάξηεο θαη ην 457 π.υ. ν Αζελαίνο Σνικίδεο θπξίεπζε ηαο Βνηάο θαη ζηε ζπλέρεηα έπιεπζε πξνο ηε θάλδεηα θαη θπξίεπζε ηα Κχζεξα. Καηά ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ Πφιεκν δηεμήρζεζαλ αξθεηέο ζαιάζζηεο επηρεηξήζεηο θαη νη Αζελαίνη θαηέιαβαλ ηα Κχζεξα ην 424 π.υ. κε ην Νηθία, ζηε ζπλέρεηα ιεειάηεζαλ ηα Βάηηθα θαη ην 413 π.υ. κε ην Γεκνζζέλε θαη ην Υαξηθιή θαηέιαβαλ ηελ Διαθφλεζν. ηελ Πεινπνλλεζηαθή πκκαρία παξέκεηλαλ γηα νιφθιεξν ην δηάζηεκα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ ηα Κχζεξα, ε Διαθφλεζνο θαη αη Βνηαί. Μεηά ην ζπλέδξην ηεο Κνξίλζνπ πνπ έιαβε ρψξα ην 336 π.υ. παξέκεηλαλ ζηα νπδέηεξα ειιεληθά θξάηε. Οη αξαθελνί αθάληζαλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο Διαθνλήζνπ, επηηέζεθαλ ζηα Βάηηθα θαη εξήκσζαλ ηα Κχζεξα. Σν κ.υ. ηα Κχζεξα δηνηθεηηθά εμαξηψληαη απφ ην Γεζπφηε ηεο πάξηεο θαη κεηέπεηηα απφ ηνλ νίθν ησλ Δπδαηκνλνγηάλλεδσλ ηεο Μνλεκβαζηάο. Ζ Μνλεκβάζηα ζα επεξεάζεη ηελ ηχρε ησλ Κπζήξσλ γηα 2 πεξίπνπ αηψλεο. Ο Βελεηνηνπξθηθφο πφιεκνο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη πιένλ καθξνρξφληνπο πνιέκνπο ζηνλ θφζκν πνπ θξάηεζε 255 ρξφληα μεθίλεζε ην 1463 απφ ηα Βάηηθα θαη έιεμε κε ηε λαπκαρία ηεο Διαθνλήζνπ ζηηο 20 Ηνπιίνπ ηνπ 1718 θαη ηηο επηζέζεηο ηνπ Γηέδνπ ζηηο Γπηηθέο αθηέο ησλ Κπζήξσλ. Σν 1572 κ.υ. ν δηαβφεηνο θαη ζεξηψδεο Αιγεξηλφο Αξρηπεηξαηήο Οπινπηδαιήο επηηέζεθε απφ ην αξαθήληθν ηεο Διαθνλήζνπ ζηνλ Αξρηλαχαξρν ησλ πκκαρηθψλ Δπξσπατθψλ Γπλάκεσλ Γνλ Ενπάλ πνπ βξηζθφηαλ πξνο ηελ πιεπξά ησλ Κπζήξσλ. ηε λαπκαρία απηή ζπκκεηείρε θαη ν «Όκεξνο» ηνπ Μεζαησληθνχ Μπζηζηνξήκαηνο Θεξβάληεο θαη ήηαλ ε ηειεπηαία, παγθνζκίσο, λαπκαρία κεηαμχ κεγάισλ ζηφισλ πνπ δηεμήρζε κε θσπειάηεο. Γηα ηνλ 9 ν κέρξη ηνλ 19ν αηψλα, πνπ ηα ζηνηρεία είλαη πην επαξθή, ην κηγνπέιαγν Πνιπδξφκη ηνπ Νφηνπ ιπκαίλνπλ νη Γελνπάηεο, νη ηθεινί, νη Σνχξθνη, νη Μαιηέδνη, νη Αιγεξηλνί, νη Μπαξκπαξέδνη, νη Κνξζηθαλνί, νη Γάιινη, νη Ηζπαλνί, ην Σάγκα ησλ Ηππνηψλ ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ θ.α. Σξνκεξνί θαη δηαβφεηνη πεηξαηέο έδξαζαλ ζηελ πεξηνρή φπσο ν Μπαξκπαξφζα, ν Ρνγήξνο, ν Έξξηθη, ν Κνχξηνγινπ θ.α. Ο Μέγαο Ναπνιέσλ ελέηαμε ηα Κχζεξα θαη ηελ Διαθφλεζν ζην Ννκφ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο. Σζηξηγψηεο θαη Βαηηθηψηεο ζπκκεηείραλ ζηελ θαηάιεςε ηνπ θάζηξνπ ηεο Μνλεκβαζηάο ζηηο 23 Ηνπιίνπ ηνπ Ο Ναπηηθφο ζηφινο ρξεζηκνπνίεζε ην Θαιάζζην ρψξν ηνπ κηγνπέιαγνπ (Βαηίθσλ- Διαθνλήζνπ- Κπζήξσλ) σο νξκεηήξην θαη ην 1825 θαη 1826 σο Ναπηηθή Βάζε ηνπ Αγψλα. ηε δηάξθεηα ηεο καθξαίσλεο ηζηνξίαο ηνπ κηγνπέιαγνπ Πνιηηηζκνχ ζπλεζηζκέλν ήηαλ ην θαηλφκελν ηεο κεηαθίλεζεο πιεζπζκψλ απφ ηε Νφηηα Πεινπφλλεζν θαη ηα Βάηηθα πξνο ηα Κχζεξα θαη απφ ηα Κχζεξα πξνο ηα Βάηηθα θαη ηελ Διαθφλεζν. Ζ κπζηθή Βαηηθηψηηθε-Κπζεξατθή θαη Δπηαλεζηαθή πιεχζε ηεο Διαθνλήζνπ Ζ γνεηεπηηθή θαη ζπάληα γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα κπζηθή πιεχζε ηεο κηγνπέιαγεο Διαθνλήζνπ, απφ ηα Βάηηθα ζηα Κχζεξα θαη ηα Δπηάλεζα θαη απφ ηα Κχζεξα θαη ηα Δπηάλεζα πξνο ζηα Βάηηθα, απνηειεί ην ηζηνξηθφ θιεηδί γηα ηελ ελλνηνιφγεζε ηνπ κηγνπέιαγνπ Πνιηηηζκνχ. Σν λεφηεξν θαηνηθεκέλν λεζί ηεο Διιάδαο, κέρξη ην 375 κ.υ. απνηεινχζε ρεξζφλεζν ησλ Βαηίθσλ (Όλνπ Γλάζνο) θαη ν Βαηηθηψηηθνο ηνθεηφο ήηαλ επψδπλνο θαη δηήξθεζε πάλσ απφ ρίιηα (1000) ρξφληα. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην 1677 κ.υ. κπνξνχζε λα πεξάζεη θαλείο ζην Λαθνλήζη ζρεδφλ πεξπαηψληαο θαη νη Σνχξθνη πεξλνχζαλ ζην λεζί κε ηα άινγα. Ο δηάπινπο ήηαλ δηάζπαξηνο απφ λεζηδεο, γη απηφ θαη νη πνξηνιάλνη νλνκάδνπλ ην λεζί «Λαθνπλήζηα», κε ζηελνχο θαη ξερνχο δηαχινπο (νιίγνο θνχληνο) θαη κεηαμχ ηνπο κπνξνχζε λα δηέιζεη κφλν κηα ζηελή βάξθα (θάηεξγν ιηγλφ).

7 Σν 1850 κπνξνχζε θάπνηνο πνπ βξηζθφηαλ ζηελ άθξε ηνπ λεζηνχ λα ζπλνκηιήζεη κε θάπνηνλ πνπ βξηζθφηαλ απέλαληη ζηελ Πνχληα. Ο αληζηφξεηνο θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ κηγνπέιαγνπ Πνιηηηζκνχ Αθφκε θαη ζήκεξα ε παλέκνξθε λεζηψηηθε ζπζηάδα ηνπ Νφηνπ (Διαθφλεζνο, Κχζεξα, Αληηθχζεξα) θαη ηα Λεπθνζψξεηα Βάηηθα, πνπ έρνπλ θνηλή ηζηνξία θαη αλήθαλ ζε θνηλέο ζπκκαρίεο απφ ηελ αξραηφηεηα, δελ δηαζέηνπλ νχηε θαλ έλαλ εληαίν γεσγξαθηθφ πξνζδηνξηζκφ. Χο γλσζηφλ ην γεσπνιηηηζκηθφ πξνζσλχκην «Σα κηγνπέιαγα Νεζηά ηνπ Νφηνπ», θαη ν «κηγνπέιαγνο Πνιηηηζκφο ηνπ Νφηνπ» απνηειεί λενινγηζκφ πνπ ρξεζηκνπνίεζα γηα πξψηε θνξά ην 1993 ζην βηβιίν κνπ «Διαθνλήζη ην κηγνπέιαγν Νεζί». Γπζηπρψο φκσο αθφκε θαη ζήκεξα ε Ηζηνξηθή, Πνιηηηζκηθή θαη Αλαπηπμηαθή δηάζηαζε ηνπ κηγνπέιαγνπ Πνιηηηζκνχ δελ γίλεηαη απνδεθηή απφ πνιινχο ηδηαίηεξα απφ ηνπο Γηνηθνχληεο - πνπ ηνλ επηζεηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνλ απνδέρνληαη επράξηζηα θαη ηνλ θαηαλννχλ κφλν ζαλ αηζζεηηθφ θαη λενινγίδνληα φξν. ήκεξα, νη κηγνπειαγεο πεξηνρέο ηνπ Νφηνπ, ελψ απνηεινχλ ηνπο πφινπο έιμεο ησλ ηνπξηζηψλ νιφθιεξεο ηεο Ν. Διιάδαο, δελ δηαζέηνπλ κεηαμχ ηνπο νχηε θαλ ζπγθνηλσλία. Σί πξνγξάκκαηα θαηαξηίδνληαη θαη ηί πξνζπάζεηεο θαηαβάιινληαη γηα ηελ ζπγθνηλσληαθή έλσζε ηνπ κηγνπέιαγνπ Πνιηηηζκνχ κε ηελ Κξήηε (Βάηηθα - Κξήηε κε κεγάιν ελδηάκεζν ζηαζκφ, ηα Κχζεξα) φηαλ ζχλδεζε, επηθνηλσλία θαη επηξξνή ησλ σο άλσ πεξηνρψλ πξνυπήξραλ θαη απφ ηελ πεξίνδν αθφκε ηνπ Μηλσηθνχ Πνιηηηζκνχ; Ζ ΤΓΥΡΟΝΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΜΗΓΟΠΔΛΑΓΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Ζ απζαίξεηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ κηγνπέιαγνπ Πνιηηηζκνχ δεκηνπξγεί έληνλα πξνβιήκαηα ζηελ πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε φρη κφλν ησλ λεζηψλ αιιά νιφθιεξεο ηεο Λαθσλίαο θαη ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Νφηηαο Πεινπνλλήζνπ. Δμάιινπ απνηειεί κνλαδηθφ Διιεληθφ θαηλφκελν, πνπ ίζσο δηεθδηθεί θαη ηελ παγθφζκηα πξσηνηππία, γεηηνληθά λεζηά φπσο ηα Κχζεξα θαη ε Διαθφλεζνο - πνπ φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ γηα πάλσ απφ 4000 ρξφληα είραλ θνηλή πνιηηηζκηθή θαη ηζηνξηθή πιεχζε θαη ηα ηειεπηαία 600 ρξφληα αλήθαλ ζηνλ ίδην δηνηθεηηθφ θαη γεσπνιηηηζκηθφ ρψξν - ζήκεξα ελψ απνηεινχλ ηνπο πφινπο έιμεο φισλ ησλ ηνπξηζηψλ ηεο Νφηηαο Διιάδαο, δελ αλήθνπλ νχηε θαλ ζε γεηηνληθνχο λνκνχο θαη δελ έρνπλ νχηε θαλ ζπγθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Αληζηφξεηεο θαη κηθξνπνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ θαηαδπλαζηεχνπλ απηφ ηνλ ηφπν. Καη αληί λα αξζνχλ, επηδεηλψλνληαη! Όπσο πξφζθαηα κε ηνλ Καιιηθξάηε πνπ ελέηαμαλ δηνηθεηηθά ηα Ναπηηθά Βάηηθα ζηελ πιαγηά ησλ Μνιάσλ!! Ζ Νφηηα Πεινπφλλεζνο δηαζέηεη παλέκνξθα λεζηά αιιά δελ δηαζέηεη θακηά λεζηψηηθε πνιηηηθή γη απηά θαη θαλέλα πξνγξακκαηηζκφ αθφκε θαη γηα ηελ επηβίσζή ηνπο. Αιιά θαη γηα ην λνκφ Λαθσλίαο ζχγρξνλα ηζρπξά φπια γηα ηε δηάζσζε ηεο νηθνλνκίαο απνηεινχλ ε Πνιηηηζκηθή αλάπηπμε, ν άξηηνο ζρεδηαζκφο ηεο Πνιηηηζηηθήο Γηαρείξηζεο θαη ε αλάδεημε ηνπ μεραζκέλνπ κέρξη ζήκεξα Θαιαζζνθεληξηθνχ, Νεζνζηεθαλνπ θαη κηγνπέιαγνπ πνιηηηζκνχ ηεο. Κη φκσο ζηα παξαπάλσ δνκηθά θαη δηαθαή πξνβιήκαηα πνπ ζέζακε ε ιχζε κπνξεί λα πξνέιζεη κφλν απφ ηα δηαρξνληθά εξγαιεία ηεο Ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη απφ ηα απνθξπζηαιισκέλα πνιηηηζκηθά ζηάδηα εμέιημεο ηεο πεξηνρήο. Αζθαιψο ηα Ηζηνξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Διαθνλήζνπ - πνπ γίλνληαη πιένλ αλαγλσξίζηκα θαη απφ ην ίδην ην Κξάηνο έζησ θαη κεηά απφ 153 ρξφληα καο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάδεημεο ηεο Πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο νιφθιεξνπ ηνπ κηγνπέιαγνπ πνιηηηζκνχ ηεο Νφηηαο Διιάδαο θαη ηνπ Νεζηψηηθνπ Πνιηηηζκνχ ηνπ Νφηνπ. Ζ ζθηαγξάθεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη ηζηνξηθψλ γλσξηζκάησλ ηνπ κηγνπέιαγνπ Πνιηηηζκνχ θαη ε πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληφο ηνπ, απνηεινχλ ην δνκηθφ θαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο Αεηθφξνπ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ Βηψζηκνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπξηζκνχ γηα νιφθιεξε ηε Νφηηα Υεξζαία Διιάδα θαη ηα κηγνπέιαγα λεζηά ηεο.

8 ΓΗΑ ΜΗΑ ΜΗΓΟΠΔΛΑΓΖ ΤΜΠΟΛΗΣΔΗΑ ΣΟΤ ΝΟΣΟΤ Αζθαιψο ζήκεξα φιν θαη πεξηζζφηεξνη αξρίδνπλ λα θαηαλννχλ φηη ν κηγνπέιαγνο Πνιηηηζκφο ηνπ Νφηνπ, ε Γέθπξα θαη Νεξεηδηθή Κνηηίδα ηνπ Μηλσηθνχ θαη Μπθελατθνχ Πνιηηηζκνχ, καο πξνζθέξεη ην ζπγθξηηηθφ θαη ίζσο θαη ην απφιπην πιενλέθηεκα γηα ηελ αλάπηπμε αιιά θαη ηελ επηβίσζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Κξίζηκα εξσηήκαηα θαη δνκηθνί πξνβιεκαηηζκνί αλαθχπηνπλ πιένλ γηα ηηο κηγνπέιαγεο πεξηνρέο. Πψο ραξηνγξαθνχληαη πνιηηηζκηθά ε Διαθφλεζνο, ηα Κχζεξα, ηα Αληηθχζεξα θαη ηα Βάηηθα, πψο ζπλδένληαη κε ηα ζεκαληηθά πνιηηηζκηθά δίθηπα ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Κξήηεο, πψο αλαπηχζζεηαη ν Θαιάζζηνο Πνιηηηζκηθφο Σνπξηζκφο ηνπ Νφηνπ ζε Γηαπεξηθεξεηαθφ επίπεδν, πνηεο νη ζπγθξνηεκέλεο κειέηεο έληαμεο ησλ λεζηψλ θαη ησλ Βαηίθσλ ζε Πεξηθεξεηαθά, Κξαηηθά θαη Κνηλνηηθά Πιαίζηα ρξεκαηνδφηεζεο; Όζν πνηέ άιινηε θαζίζηαηαη αλαγθαία ε άκεζε ζχζηαζε ηεο «κηγνπέιαγεο πκπνιηηείαο ηνπ Νφηνπ» πνπ ζα δηακνξθψλεη ην Γπλακηθφ πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Γήκσλ ηεο πεξηνρήο (ησλ Κπζήξσλ, ηεο Μνλεκβαζίαο, ηνπ Γήκνπ ηεο Διαθνλήζνπ, ) θαη ησλ άιισλ δηνηθεηηθψλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο. ήκεξα πιένλ ππάξρνπλ θαη ηα θίλεηξα θαη ηα θαηάιιεια λνκηθά πιαίζηα γηα ηελ πινπνίεζε κηαο ηέηνηαο αλαγελλεζηαθήο πξνζπάζεηαο. H ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΠΔΣΔΗΟΤ Ο Ηζηνξηθφο Παηάλαο ηεο Διαθνλήζνπ, απνηειεί ζάιπηζκα ζεηξήλαο ζηα πνιππξφζσπα γατηαλάθηα ησλ γηαιψλ, φπνπ απφερνη ιαηξεπηηθψλ χκλσλ πξνο ηνλ Πνζεηδψλα ελαξκνλίδνληαη κε ηα ξνδηά βήκαηα ηεο Κπζήξεηαο Αθξνδίηεο. Πξνηάζζεη θέιεπζκα δσήο θαη αθξνθπκαηνχζαο ραξάο πνπ αληιεί ηε δχλακή ηνπ κέζα απφ ηηο δξνζνζηαιηέο ηεο Πειαγίζηαο Αχξαο ηνπ Θαιαζζνθεληξηθνχ Πνιηηηζκνχ ηνπ Νφηνπ. Σν κήλπκα ηεο Ηζηνξηθήο Δπεηείνπ ηεο 6εο Ηνπιίνπ απνηειεί, ιπξηθή έθζηαζε κηαο Απνιιψληαο πξνζσπίδαο, δηάπιαηε πνξεία ζηε Λαθσληθή Γε γηα ην ιηνπεξίβιεην άξκα ηνπ Φαέζνληα, πξνπνκπφ γηα κηα κηγνπέιαγε πκπνιηηεία ηνπ Νφηνπ θαη πιέξην πιάηεκα ησλ θξνπλψλ ηεο Θαιαζζνθεληξηθήο Ηζηνξηθήο καο κλήκεο θαη ζπλείδεζεο. Ζ ίδξπζε ηεο «κηγνπέιαγεο πκπνιηηείαο» ζηελ πεξηνρή δελ απνηειεί κφλν έλα ηζηνξηθφ καο ρξένο, αιιά ην πξψην ζεκαληηθφ βήκα δηάζσζεο ηεο πξνβιεκαηηθήο νηθνλνκίαο ηεο εγθαηαιειεηκκέλεο πεξηθέξεηαο ησλ γιαπθψλ νξηδφλησλ θαη ηεο Λαθσλίαο, απαξέγθιηην φξν γηα έλα Βηψζηκν Πειαγνζηάζη ηνπ Νφηνπ θαη δπλακηθφ πξφπιαζκα γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξνθιεηηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ καο παξέρεη ν Θαιαζζνθεληξηθφο, Νεζνζηέθαλνο θαη κηγνπέιαγνο Πνιηηηζκφο ησλ θπαλέκβνισλ Απνιήμεσλ ηεο Λαθσληθήο, ηεο κηγνπέιαγεο Διαθνλήζνπ θαη ησλ Πειαγνζψξεησλ Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ. ΣΟ ΚΡΗΗΜΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ ΚΑΗ Ζ ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ Αθφκε θαη ε 3ε ρηιηεηία βξίζθεη ην κνλαδηθφ θαηνηθεκέλν λεζί ηεο Λαθσλίαο θαη ηεο Πεινπνλλήζνπ, ηε βηηξίλα ηεο Ν. Διιάδνο, ηε καγεπηηθή θαη θεκηζκέλε Διαθφλεζc ρσξίο θακηά ζηνηρεηψδε ππνδνκή. Υσξίο λένπο νηθηζκνχο θαη επέθηαζε ηνπ παιηνχ θαη θνξεζκέλνπ νηθηζκνχ, ρσξίο ιηκάλη, ρσξίο αιηεπηηθφ θαηαθχγην, ρσξίο απνρέηεπζε θαη ζχγρξνλε χδξεπζε, ρσξίο αθηνπινΐα, ρσξίο θακηά ζπγθνηλσλία απφ ην λεζί, ρσξίο θακηά ζπγθνηλσλία ζην λεζί, ρσξίο θακηά Γεκφζηα Τπεξεζία, ρσξίο πξνζηαζία ησλ Αξραηνινγηθψλ ηεο ρψξσλ θαη ηνπ ζπάληνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ρσξίο πεξηθεξεηαθφ δξφκν θαη ρψξνπο ζηάζκεπζεο, ρσξίο Λχθεην, ρσξίο θαλέλα ζχγρξνλν Αζιεηηθφ ρψξν θαη παηδφηνπν, ρσξίο κηα πιαηεία, ρσξίο πλεπκαηηθφ θέληξν, ρσξίο ζχγρξνλν ηαηξείν, ρσξίο ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ, ρσξίο πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ Διαθνλεζηψηηθσλ πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαη ζηε Ν. Πεινπφλλεζν, ρσξίο Μνπζείν, ρσξίο Γηνηθεηηθέο θαη Δπηζηεκνληθέο ζέζεηο εξγαζίαο, ρσξίο, ρσξίο... ρσξίο...!!

9 Γελ ππάξρεη νχηε έλα λεζί ζηελ Διιάδα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Διαθνλήζνπ πνπ λα δηαζέηεη απηή ηελ άζιηα ππνδνκή.απελαληίαο ζα Λαθνλεζηψηεο κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε πνιιά λεζηά (ζρεδφλ φια) κε κηθξφηεξν πιεζπζκφ θαη πνιχ ιηγφηεξν ηνπξηζκφ, πνπ δελ δηαζέηνπλ ην ζπάλην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, αιιά πνπ δηαζέηνπλ πνιχ θαιιίηεξεο ππνδνκέο. π.ρ. Ζ Αληίπαξνο κε πιεζ θαη. Γηαζέηεη 3 νηθηζκνχο, ιηκάλη, αθηνπινΐα, Αζηπλνκία, ιηκελαξρείν, ΔΛΣΑ, ιχθεην θ.α. Οη Οηλνχζεο κε πιεζ θαη. Γηαζέηεη ιηκάλη, αθηνπινΐα, Αζηπλνκία, ιηκελαξρείν, ΔΛΣΑ, ΟΣΔ, Μνπζεία, Μλεκεία, Πλεπκαηηθφ Κέληξν, Ναπηηθφ Λχθεην, Αθαδεκία εκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θ.α. Οη Λεηςνί κε πιεζ. 698 θαη. Γηαζέηεη Μεγάιν θαη ζχγρξνλν ιηκάλη, αθηνπινΐα, Μνπζείν, Μλεκεία, Γεκνηηθφ πάξθν, Ληκελαξρείν, Αζηπλνκία, ΔΛΣΑ, Λχθεην θ.α. Ζ Σήινο κε πιεζ. 533 θαη. Γηαζέηεη 2 νηθηζκνχο, ιηκάλη, αθηνπινΐα, Μνπζείν, Μλεκεία, Θέαηξν Πνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ, Ληκελαξρείν, Αζηπλνκία, ΔΛΣΑ, Λχθεην θ.α. Σν Καζηειφξηδν κε πιεζ. 430 θαη. Γηαζέηεη ιηκάλη, αθηνπινΐα, Μνπζείν, Μλεκεία, Ληκελαξρείν, Αζηπλνκία, ΔΛΣΑ, θ.α. Σα Φαξά κε πιεζ. 422 θαη. Γηαζέηεη ιηκάλη, αθηνπινΐα, Αζηπλνκία, ιηκελαξρείν, ΔΛΣΑ, Λχθεην θ.α. Ο Αε ηξάηεο κε πιεζ. 390 θαη. Γηαζέηεη ιηκάλη, αθηνπινΐα, πιαηεία, ειηθνδξφκην Μλεκεία, Ληκελαξρείν, Λχθεην θαη έλα πεξίζηειν Μέγαξν Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ κε πάλσ απφ 6 ππεξεζίεο (ηξάπεδεο, ΚΔΠ θ.α.). Ζ Υάιθε (πιεζίνλ ηεο Ρφδνπ) κε πιεζ. 313 θαη. Γηαζέηεη 2 νηθηζκνχο, ιηκάλη, αθηνπινΐα, Γηεζλείο εθδειψζεηο γηα ηνπο λένπο, ζεξηλφ παλεπηζηήκην, Μλεκεία, Ληκελαξρείν, Αζηπλνκία, ΔΛΣΑ, θ.α. Ζ Αλάθε κε πιεζ. 273 θαη. Γηαζέηεη ιηκάλη, αθηνπινΐα, κνπζείν, ιχθεην θ.α. Ζ ίθηλνο κε πιεζ. 238 θαη. Γηαζέηεη 2 νηθηζκνχο, ιηκάλη, αθηνπινΐα, ζπγθνηλσλία, Μνπζείν, Μλεκεία, Πνιηηηζηηθφ Κέληξν, Αζηπλνκία, ΔΛΣΑ, ιχθεην θ.α. Σν Αγαζνλήζη κε πιεζ. 158 θαη. Γηαζέηεη 3 νηθηζκνχο, ιηκάλη, Αζηπλνκία, πηινηηθά ειεθηξνληθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θ.α. Ζ Ζξαθιεηά κε πιεζ. 151 θαη. Γηαζέηεη 2 νηθηζκνχο, ιηκάλη, αθηνπινΐα, Λχθεην θ.α. Ζ Γαχδνο κε πιεζ. 98 θαη. Γηαζέηεη 5 νηθηζκνχο, ιηκάλη, αθηνπινΐα, Ληκελαξρείν Αζηπλνκία, Κέληξν πγείαο θ.α. Αθφκε θαη νη ζρεδφλ αθαηνίθεηνη Αληίπαμνη δηαζέηνπλ ιηκάλη πνπ δελ δηαζέηνπλ νη πνιπζχρλαζηεο παξαιίεο ηνπ ίκνπ θαη ηεο Παλαγηάο. H Διαθφλεζνο πνπ γλψξηζε ηξεηο κεγάιεο θαηαζηξνθέο, βξίζθεηαη κπξνζηά ζ έλα θξίζηκν ζηαπξνδξφκη. Μπνξεί λα κελ θηλδπλεχεη απφ εξήκσζε, θηλδπλεχεη φκσο λα θαηαζηξαθεί ην παξαδνζηαθφ θαη παξαδεηζηαθφ Διαθνλήζη θαη ζηε ζέζε ηνπ λα βξεζεί έλα ζχγρξνλν ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν αγλψζησλ ινηπψλ ζπκθεξφλησλ. Ο πιεζπζκφο ηνπ κεηαβάιιεηαη ζε θηλνχκελε άκκν (ηκήκα ηνπ ρεηκάδεη ζην θέληξν θαη επηζηξέθεη ην ζέξνο) θαη ε βησζηκφηεηα ηνπ νηθηζκνχ θξίλεηαη επηζθαιήο ιφγσ ηεο έιιεηςεο θαη ησλ πιένλ ζηνηρεησδψλ ππνδνκψλ. Ζ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΛΑΦΟΝΖΟΤ Ζ πνιηηηζηηθή παξαθαηαζήθε ελφο Σφπνπ απνηειεί πεγή ηεο ζπιινγηθήο ηνπ κλήκεο θαη ζπλείδεζεο, ζεκαηνδφηε ηεο ηζηνξηθήο ηνπ δηαδξνκήο θαη θπζηνγλσκίαο, θαη θπξίαξρν ζπζηαηηθφ ηνπ πιαηζίνπ δηακφξθσζεο θαη Σνπηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. Καη νη Λαθνλεζηψηεο δελ επσκίδνληαη κφλν ην ηζηνξηθφ ρξένο ηεο αλάδεημεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ λεζηνχ αιιά θαη ηνλ ηζηνξηθφ άζιν ηεο ζχλζεζεο ηεο (ιφγσ ησλ βίαησλ αθαληζκψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο). Οη πνιηηηζκηθέο θαη πλεπκαηηθέο Γξάζεηο ηεο Διαθνλήζνπ, ζα πξέπεη λα εκπλένληαη απφ νλνκαζίεο, πξφζσπα θαη γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ην Πνιηηηζκηθφ, Ηζηνξηθφ, Μπζνινγηθφ θαη Φπζηθφ Πεξηβάιινλ ηεο. π.ρ. γηα ηα πλέδξηα (Παπινπέηξην Δπηζηεκνληθφ ζπλέδξην Διαθνλήζνπ, πλέδξην κηγνπέιαγνπ Πνιηηηζκνχ θ.α.), γηα ηηο Πνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο (Δπεηεηαθέο εθδειψζεηο 6εο Ηνπιίνπ ηα Παπινπέηξηα), γηα ηηο επηδφζεηο καζεηψλ (Βξαβείν Θεάο Αζελάο ηεο Βηγθιαίαο, πνπ πξνεγήζεθε θαηά απφ ηνπο λανχο ηεο Αζελάο ζην Δξερζείν, Δθαηφκπεδνλ, Παξζελψλα, Λίλδν ηεο Ρφδνπ θ.α), γηα ηε Λανγξαθία (Αξηζηείν Λαθνλεζηψηηθεο Λανγξαθίαο, πνπ αζθαιψο πξψηηζηα πξέπεη λα δνζεί ζηνλ εμαίξεην άλζξσπν θαη γηαηξφ Σδψξηδε Αλσκήηξε, ιανγξάθν ηζηνξηνδίθε), γηα ηελ πνίεζε θαη ηε Λνγνηερλία (Βξαβείν Πειαγφζκηθηνπ ίκνπ, Σξνπηθήο Πνχληαο, Κπκαηνβαηνχζαο Διαθνλήζνπ, Σξνπηθήο θαη Νεζνζηέθαλεο Παλαγηάο, κηγνπέιαγνπ λεζηνχ θ.α.), γηα ηηο Έξεπλεο (Βξαβείν N.C. Flemming, δξ Χέντερσον ), γηα ηε Ναπηηιία (Αξηζηείν Οδπζζέα, Βξαβείν Μηανχιε, Γιαχθνπ, Κφδξηγθηνλ θ.α.) γηα ηελ Ηζηνξία

10 (Βξαβείν Κηλάδε, Γνλ Ενπάλ, Κνινθνηξψλε, Α. Λφληνπ θ.α.), γηα ην πεξηβάιινλ (νηθνινγηθέο δξάζεηο ίκνπ, Kάησ Νεζηνχ, Πνχληαο), γηα ηηο ηέρλεο θαη ηελ αηζζεηηθή (Αξηζηείν ηεο κηγνπέιαγεο ζεάο Αθξνδίηεο), γηα ηνλ ηνπξηζκφ (Βξαβείν ηνπ Λεπθηψηε Απφιισλα) θαη πνιιά άιια. Γηα ηε κπζηθή θαη πνιππξηζκαηηθή ηζηνξία ηεο Διαθνλήζνπ, ε θαιιίηεξε κνξθή ενξηαζκνχ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Διαθνλήζνπ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ, απνηειεί ε επηινγή θάζε ρξφλν κηαο δηαθνξεηηθήο ηζηνξηθήο ηνπνζεζίαο, ε ηνπνζέηεζε κηαο επηηχκβηαο ζηήιεο κε ηζηνξηθέο αλαθνξέο θαη ε πιαηζίσζε απηνχ ηνπ ζπκβάληνο κε νκηιίεο θαη εθδειψζεηο, νχησο ψζηε λα θσηηζηεί θάζε γσληά ηεο Διαθνλήζνπ θαη ηεο Πνχληαο απφ ην ιακπξφ πνιηηηζκφ ηνπ λεζηνχ. Γηα ηελ απζεληηθή αλάδεημε ηνπ λνήκαηνο ηεο Ηζηνξηθήο Δπεηείνπ ζα πξέπεη πέξαλ ησλ φζσλ νξίδεη ην Γηνηθεηηθφ πιαίζην πεξί Γεκνζίσλ Δνξηψλ λα εθπξνζσπνχληαη θαηά θχξηνλ ιφγν θαη πεξηνρέο πνπ ιεηηνχξγεζαλ ηζηνξηθά εληαία καδί ηεο φπσο Βάηηθα, Λαθσλία, Μάλε θαη ηδηαίηεξα ην Γχζεην πνπ ίδξπζε ην λέν νηθηζκφ ηεο Διαθνλήζνπ, Δπηάλεζα θαη ηδηαίηεξα ηα Κχζεξα θαη ε Κέξθπξα πνπ απνηέιεζε ηελ ηειεπηαία Γηνηθεηηθή πξσηεχνπζα ηεο Διαθνλήζνπ, πξηλ ηελ έλσζε ηεο κε ηελ Διιάδα. Σηκή ζηνπ Μαληάηεο, Κπζήξηνπο, Βαηηθηψηεο θ.α. Νεναπνηθηζηέο ηεο Διαθνλήζνπ Δπίζεο ζήκεξα ηηκνχκε ηελ κλήκε φισλ ησλ Διαθνλεζησηψλ πνπ ιάηξεςαλ απηφ ην ηφπν θαη δελ ππάξρνπλ πηα. Σσλ Διαθνλεζησηψλ πνπ αληηκεηψπηζαλ αληίμνεο θαη πξσηφγλσξεο ζπλζήθεο επηβίσζεο, ρεηξφηεξεο θαη απφ ηηο ζχειιεο θαη ηηο ζενκελίεο πνπ έζπεξλε ην Μπνγάδη ηνπ Σζηξίγνπ θαη ν Κάβν Μαιηάο, θη φκσο νξζνπιψξεζαλ θαη ξίδσζαλ ζαλ ηα ζηξείδηα ζηηο αθηέο απηνχ ηνπ λεζηνχ γηα λα καο παξαδψζνπλ ζήκεξα έλα Λαθνλήζη κε πνιιέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο, θεκηζκέλν ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Έλα αινγάξηαζην ςπρνκέηξη απφ μελνηνπίηεο θαη ληφπηνπο ζηα δχζθνια εθείλα ρξφληα ηεο δσήο. ηελ ηζάδα ηνπ θάκπνπ θαη ζη ακνγηάιηα μελεξίδνπλ ζηε ζθέςε καο ζαιαζζνδαξκέλνη λαπηηθνί, αζθνπγγνκέλνη ςαξάδεο, παξαγαδηάξεδεο θαη ρηαπνδάδεο, καγαδάηνξεο, ειηνκαδψρηξεο θαη ειηνθακέλνη εξγάηεο θαη θηεκαηίεο ησλ ρσξαθηψλ θαη πξφζσπα δηθά καο πνπ κνηάδαλ ζαλ αγηνγξαθίεο φηαλ μειφρηδε ζηα πξφζσπά ηνπο ε θσηηά κέζα ζηε ζνινχξα ηεο θαηαρληάο θαη ζηηο θξχεο λχρηεο ηνπ βνξηά. Σνχηνο ν θφζκνο φιν θαη καο ζηκψλεη θαη δεηά ηε δηθαίσζε ηνπ. Λαθνλήζη, κηγνπέιαγν λεζί ηεο Λαθσληθήο, ζχζζσκνη νη θνξείο ηνπ λεζηνχ, ε απαληαρνχ Διαθνλεζηψηηθε θνηλσλία θαη ε Πνιηηεία ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζνπλ ηελ θαηλνχξγηα ζνπ αξκαησζηά, γηα ηα λέα ζνπ αξκελίζκαηα. Γξ. Μέληεο Κσλζηαληίλνο ηνπ π. πγγξαθέαο Παλεπηζηεκηαθφο /Δηδηθφο Δπηζηήκσλ Παηδαγσγηθψλ, Οηθνλνκηθψλ, Κνηλσληνινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Ηζηνξηνγξάθνο Πξφεδξνο ηνπ Πξ. Γ.. ηνπ πιιφγνπ Δπηζηεκφλσλ Διαθνλήζνπ εκείσζε: Σν πιήξεο θείκελν ηεο νκηιίαο ηεο 9 εο Ηνπιίνπ Κάπνηα ζεκεία ηεο απνδφζεθαλ ζπλνπηηθά ιφγσ ηεο πίεζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ αληίμνσλ ζπλζεθψλ..

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Άγηνο Νηθόιανο Βαζηιηθόο

Άγηνο Νηθόιανο Βαζηιηθόο Άγηνο Νηθόιανο Βαζηιηθόο Άιιε κία ακκψδεο παξαιία, απφ ηηο πην δεκνθηιείο θαη θνζκνπνιίηηθεο ηεο Εαθχλζνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαζηιηθνχ, ζε απφζηαζε 17 ρικ. πεξίπνπ απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ. Δίλαη νξγαλσκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΒΗΧΗΜΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΝΖΟ ΊΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ, ΔΞΔΛΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Ζ Λεσκάδα είλαη ην ηέηαξην ζε έθηαζε ειιεληθό λεζί ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο θαη ησλ Δπηαλήζσλ. Βξίζθεηαη λόηηα ηεο Κέξθπξαο θαη πιεζίνλ ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕ ΣΟΠΙΟ ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕ ΣΟΠΙΟ ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕ ΣΟΠΙΟ ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ζηο Δ. Γραμμένος ( επιμ. ), 200.000, 10.000, 5000 π.χ. Μια έκθεζη για ηη ζωή ζηην προϊζηορική Μακεδονία ( σπό έκδοζη ) «Τν ηνπίν είλαη νη εγγξαθέο ηνπ ρξόλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΛΔΤΚΑΓΑ» ΔΗΖΓΖΣΖ: ΚΟΡΡΔ ΖΡΑ-ΑΓΓΔΛΗΚΖ Α.Μ: 4872 ΔΠΟΠΣΔΤΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ. Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: VII. Η ΤΣΕΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Με ηo Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ : α. κεηαθέξζεθε ε πξσηεύνπζα ηνπ Ρσκατθνύ

Διαβάστε περισσότερα