ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΑΨΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ. ΑΓΗΚΗΑ zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΑΓΗΚΗΑ ΣΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΑΨΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ. ΑΓΗΚΗΑ zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΑΓΗΚΗΑ ΣΖ"

Transcript

1 Qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl ΑΓΗΚΗΑ zxcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert ΓΤΝΑΗΚΔΗΑ ΣΗΥΟΤΡΓΗΑ: λκοθξyuiύαςφdfghjklzxcvbnmqwerty uiopaβsdfghjklzxcεrυtγyεuνiιoαpasdf ghjklzxcηvbnα ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΑΨΚΖ & ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΑΓΗΚΗΑ ΣΖ ΔΤΣΤΥΗΑ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΚΑΗ ΛΗΝΑ ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΡΒΗΖ ΘΔΑΝΧ ΑΜΦ 994 ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΟΠΣΗΑ ΣΖ Κ. ΕΟΤΜΠΟΤΛΖ ΜΑΡΗΑ ςφδmqwertαςδyuiopasdfαςδφγθμκx cvυξςφbnmςφγqwθeξτςδφrtyuφγσο ιopaαςδφsdfghjklzxcvαςδφbnγμ,mq wertyuiopasdfgαςργκοϊτbnmqwerty

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξφινγνο 3 Δηζαγσγή 4 πλνπηηθφ ρξνληθφ ηνπ 20νχ αηψλα 7 Γπν δσέο. Βηνγξαθηθή αλαθνξά 23 Σν ζέκα ηεο μεληηηάο α. Σν ηζηνξηθό πιαίζην 32 β. Σν ινγνηερληθό πιαίζην 41 Σν ζέκα ηεο θηψρεηαο α. Σν ηζηνξηθό πιαίζην 52 β. Σν ινγνηερληθό πιαίζην 58 Ζ αδηθία. Μηα δηαρξνληθή ζεκαηηθή 75 Δπίινγνο 81 Βηβιηνγξαθία 83 Παξάξηεκα 85 2

3 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξνέθπςε κεηά απφ πνιιέο ζπδεηήζεηο κε ζπλαδέιθνπο θαη θαζεγεηέο κνπ ζην Σκήκα Λατθήο & Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο, αιιά θαη κεηά απφ πνιιή ελδνζθφπεζε, πνπ κε ψζεζε πξνο ζπγθεθξηκέλα ζεσξεηηθά δεηήκαηα: ε θχζε ηεο κνπζηθήο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε έλα ζχλνιν θζφγγσλ πνπ παίδνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ, αιιά απνηειεί έλα ζπλνιηθφ θνηλσληθφ θαηλφκελν. Ζ ηζηνξία, ε εζλνινγία, ε θνηλσληνινγία, ε αλζξσπνινγία, πξνζθέξνπλ πνιχηηκα εξγαιεία γηα ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ θξηηηθή. ηελ εξγαζία κνπ πξνζπάζεζα λα ηα αμηνπνηήζσ γηα λα δηαρεηξηζηψ ηνπο ζηίρνπο δπν γπλαηθψλ δεκηνπξγψλ θη ειπίδσ λα θαηάθεξα λα απνδείμσ πσο ε πεξηγξαθή αθφκα θη ελφο απινχ ζηίρνπ αλαθαιεί φια ηα παξαπάλσ εξγαιεία. Ζ επηινγή ησλ δχν ζηηρνπξγψλ μεθηλάεη απφ ηηο πξνζσπηθέο κνπ πξνηηκήζεηο, αιιά ππνζηεξίδεη ηελ ζεψξεζε ηνπ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ ζε κηα δηαρξνληθή πξννπηηθή. ηφρνο ηεο, φπσο θαη ζηφρνο θάζε πηπρηαθήο εξγαζίαο, δελ είλαη ε πξσηφηππε γλψζε, αιιά ην λα δηαρεηξηζηψ ηα εξγαιεία πνπ κνπ δφζεθαλ απφ ηηο ζπνπδέο κνπ ψζηε λα πξαγκαηνπνηήζσ κηα δηθή κνπ έξεπλα. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο έξεπλαο απηήο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ππαιιήινπο ηεο Βηβιηνζήθεο ησλ ΣΔΗ Ζπείξνπ ζηελ Άξηα, ηνπο ππαιιήινπο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Γήκνπ Πέιιαο γηα ηελ βνήζεηα ηνπο. Δπίζεο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Αξρείνπ Μνπζηθήο ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ ζηελ Άξηα. Γηα ηελ ζεκαληηθή ηνπο βνήζεηα θαη ηελ θαηεχζπλζε πνπ κνπ παξείραλ ψζηε λα ζπιιέμσ ην κνπζηθνινγηθφ πιηθφ κνπ ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο θ. θ. Λπθνπξφπνπιν θαη Μπδάιε απφ ηελ ΑΔΠΗ. Έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζηελ θ. Λίλα Νηθνιαθνπνχινπ, γηα ηελ απνδνρή ηεο θαη ηελ ππνζηήξημή ηεο, αιιά θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο, πνπ κνπ έδσζε ζάξξνο γηα λα ζπλερίζσ. εκαληηθή ήηαλ ε βνήζεηα ηνπ θ. Ζιία θνπιίδα, γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο βηβιηνγξαθίαο κνπ, αιιά θαη ηνπ θ. Γηψξγνπ Κνθθψλε γηα ηελ βνήζεηα ζηε δηαηχπσζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο ππφζεζεο εξγαζίαο. Γηα ηηο αηέιεησηεο ζπδεηήζεηο καο θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Βαζίιε Μσιηαλίηε. Σέινο ηε ζεκαληηθφηεξε βνήζεηα κνπ παξείρε ε επφπηξηα κνπ θ. Μαξία Ενπκπνχιε. Ζ βνήζεηά ηεο ζηελ δηεμαγσγή απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ απαξαίηεηε, ρσξίο λα μερλψ ηηο παληφο ηχπνπ ζπκβνπιέο ηεο, πνπ ζα ζπκάκαη πάληα. 3

4 ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ εξγαζία απηή αθνξά ηε κειέηε θαη ηε ζχγθξηζε ηνπ έξγνπ δχν ζπνπδαίσλ ζηηρνπξγψλ γπλαηθψλ, ηεο Δπηπρίαο Παπαγηαλλνπνχινπ θαη ηεο Λίλαο Νηθνιαθνπνχινπ. ηφρνο θαη αληηθείκελφ ηεο είλαη λα δείμεη πσο θάησ απφ εληειψο δηαθνξεηηθά βηψκαηα θαη εξεζίζκαηα, ε αδηθία απνηειεί κηα δηαρξνληθή ζεκαηηθή ηεο ιατθήο πνίεζεο. Βαζηθφ ζηνηρείν ζχγθξηζεο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθθξάδεηαη ε αδηθία: ζηελ πεξίπησζε ηεο Παπαγηαλλνπνχινπ, απηφ γίλεηαη κέζα απφ ηελ κνηξνιαηξία, αλαθαιψληαο ηνλ πφλν θαη ηα βάζαλα, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο Νηθνιαθνπνχινπ κέζα απφ ηελ θνηλσληθή θξηηηθή, πνπ αληηηίζεηαη ζηε ξνπηίλα, ην θπλήγη ηεο «επηηπρίαο», ηελ επηβνιή πξνηχπσλ πνπ ζηεξνχλ ηελ ειεπζεξία. ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ είλαη εκθαλέο φηη νη αμίεο θαη ηα ηδαληθά πνπ ηξαγνπδηνχληαη ζηε ιατθή δεκηνπξγία έρνπλ αιιάμεη ζεκαληηθά, σζηφζν ην αίζζεκα ηνπ δηθαίνπ παξακέλεη ζεκειηψδεο ζπληζηψζα ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο θαη ε δηεθδίθεζή ηνπ παξακέλεη ζηαζεξή θαη ζζελαξή. Ξεθηλψληαο ηελ έξεπλα, ην πξψην δήηεκα πνπ κε απαζρφιεζε ήηαλ ε ζπγθέληξσζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ζηηρνπξγηθνχ έξγνπ ησλ δχν δεκηνπξγψλ. πλνιηθά ζπγθέληξσζα 369 ηξαγνχδηα ηεο Δπηπρίαο Παπαγηαλλνπνχινπ, ησλ νπνίσλ νη ζεκαηηθέο αθνξνχλ ηνλ έξσηα, ηελ απειπηζία ηνλ πφλν θαη ηε δηακαξηπξία, ηελ αληαξζία, ηε ζχγρξνλε ηνπ ζηηρνπξγνχ δσή, ηε θηψρεηα, ηελ κεηαλάζηεπζε, ηξαγνχδηα πνπ αθνξνχλ ηε θπιαθή θαη ηνλ ζάλαην. Αληίζηνηρα, ζπγθέληξσζα 385 ηξαγνχδηα ηεο Λίλαο Νηθνιαθνπνχινπ, πνπ αθνξνχλ πξαθηηθά ηηο ίδηεο ζεκαηηθέο, κε ειάρηζηεο δηαθνξνπνηήζεηο. Πξνέθπςαλ έηζη δχν πίλαθεο, πνπ παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Καηαγξάθνληαη εθεί αιθαβεηηθά ηα ηξαγνχδηα θαηά ηίηιν, ν ζπλζέηεο, ν εξκελεπηήο, ν ξπζκφο ηνπ ηξαγνπδηνχ, ην έηνο θπθινθνξίαο ηνπ θαη ε πεγή απφ ηελ νπνία άληιεζα ηηο πιεξνθνξίεο κνπ γη' απηφ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ ππφζεζε εξγαζίαο κνπ ήηαλ ε θαηεγνξηνπνίεζε αλάινγα κε ηε ζεκαηνινγία, ε νπνία ζπγθξνηεί δηαθξηηή ζηήιε. Οη πίλαθεο απνηππψλνπλ έηζη κηα ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηελ ζεκαηνινγία πνπ απαζρνιεί ηελ θάζε ζηηρνπξγφ, αλάινγα κε ηελ ρξνληθή πεξίνδν. Μέζα απφ απηήλ ηελ απνδειηίσζε θαηέζηε πξνθαλέο φηη θεληξηθή ζέζε ζην έξγν ηνπο έρνπλ νη δχν ζεκαηηθέο ηηο νπνίεο επέιεμα ηειηθά λα πξνζεγγίζσ, ε μεληηηά θαη ε θηψρεηα. Μέζα απφ απηέο αληρλεχηεθε ε έλλνηα ηεο αδηθίαο κέζα ζηα δηαθξηηά θάζε θνξά πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα. 4

5 Κάζε θαιιηηέρλεο, ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα, έρεη έλα εξκελεπηηθφ ζρήκα γηα ηνλ θφζκν, θαη πξνθεηκέλνπ λα ηνλ θαηαλνήζνπκε πξέπεη λα ελλνήζνπκε απηφ πνπ ηνλ εκπλέεη. Χο εθ ηνχηνπ, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα επηζθνπήζνπκε ην ηζηνξηθφ πιαίζην γηα λα πξνζπαζήζνπκε λα ζπιιάβνπκε ηελ θάζε επνρή. Σν πξφβιεκα ζε απηφ ην επίπεδν είλαη ν ηεξάζηηνο φγθνο ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη, αθνχ νη δπν ζηηρνπξγνί δνπλ γηα κηα απφ ηηο πην γεκάηεο απφ ηζηνξηθά, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα πεξηφδνπο γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. εκαληηθφ ήηαλ επίζεο λα θηηάμσ έλα πνξηξέην γηα ηελ θαζεκία ζηηρνπξγφ, δειαδή κηα βηνγξαθηθή αλαθνξά ηνπνζεηεκέλε κέζα ζην ηζηνξηθφ πιαίζην. Ζ δσή, ηα βηψκαηα θαη νη θαηαβνιέο ησλ δπν δπλακηθψλ απηψλ γπλαηθψλ ήηαλ απαξαίηεηα γηα λα θαηαλνήζσ ηνπο ιφγνπο πνπ επέιεμαλ λα γξάςνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα ηξαγνχδηα, θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο ηα έγξαςαλ, γηαηί είδαλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε απηφ ηνλ ηξφπν θαη πνηα εξεζίζκαηα δεκηνχξγεζαλ κέζα ηνπο ην ζπγθεθξηκέλν αίζζεκα ηεο αδηθίαο ην νπνίν ζέιεζαλ λα εθθξάζνπλ. ζν θαη αλ θαίλεηαη απιφ, ην βηνγξαθηθφ θνκκάηη είλαη απηφ πνπ κνπ δεκηνχξγεζε ηελ κεγαιχηεξε αλαζθάιεηα. ηελ πεξίπησζε ηεο Παπαγηαλλνπνχινπ, ε νπνία ήηαλ κηα πνιχπινθε πξνζσπηθφηεηα, ππάξρεη ν θφβνο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο αλαθξίβεηαο, θαζψο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θηάλνπλ σο εκάο δηακέζνπ ησλ πξνζψπσλ πνπ έγξαςαλ γηα απηήλ θπξίσο κεηά ην ζάλαηφ ηεο. ηελ πεξίπησζε ηεο Νηθνιαθνπνχινπ, πνπ είλαη κηα ζχγρξνλε ζηηρνπξγφο ζε πιήξε δξάζε, είλαη δχζθνιε ε απνζηαζηνπνίεζε πνπ πξνζθέξεη ε ρξνληθή απφζηαζε. Ζ δεκηνπξγφο κπνξεί λα κελ έρεη ηελ πνιπηάξαρε δσή ηεο Παπαγηαλλνπνχινπ, αιιά ν βίνο ηεο δελ είλαη εχθνια ραξηνγξαθήζηκνο. Σν ζεηηθφ είλαη φκσο φηη έρεη έληνλε δεκφζηα παξνπζία θαη νη ζπλεληεχμεηο ηεο, απηέο πνπ έρεη δψζεη θαηά θαηξνχο, αιιά θαη απηέο πνπ επγεληθά ζέιεζε λα παξαρσξήζεη θαη ζε κέλα, δηεπθφιπλαλ ηελ ζθηαγξάθεζε ηνπ θαιιηηερληθνχ ηεο πξνθίι. Οη δχν βηνγξαθίεο απνηέιεζαλ θιεηδί γηα ηελ επηινγή θαη ηελ αλάιπζε ησλ δχν ζεκαηηθψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Ζ πξψηε εζηηάδεη ζην δήηεκα ηεο μεληηηάο θαη ζπλεπψο θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο. Ζ εηζαγσγή ζην δήηεκα απηφ επηβάιιεη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ ζηελ Διιάδα, πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ δηαρξνλία, μεθηλψληαο απφ ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη θηάλνληαο κέρξη ζήκεξα. Ζ αλάιπζε ησλ ζηίρσλ ησλ δχν γπλαηθψλ, βάζεη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζέηνπλ, ησλ επζπλψλ πνπ απνδίδνπλ γηα ην δήηεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο, αιιά θαη ηνλ αληίθηππν ηφζν ζην θνηλσληθφ ζχλνιν φζν θαη ζηνλ νηθνγελεηαθφ ηζηφ. Αλάινγα κε ηελ 5

6 θνηλσληθή κήηξα κέζα ζηελ νπνία εκπλεχζηεθαλ νη δχν ζηηρνπξγνί απνδίδεηαη θαη κηα δηαθνξεηηθή άπνςε, πνπ πξνζθέξεηαη γηα ζχγθξηζε ηνπ πψο αληηκεηψπηζαλ νη ίδηεο αιιά θαη νιφθιεξε ε επνρή ηνπο ην ζέκα. Ζ δεχηεξε ζεκαηηθή αθνξά ην δήηεκα ηεο θηψρεηαο, πξάγκα πνπ επηβάιιεη κηα εηζαγσγή εζηηαζκέλε πεξηζζφηεξν ζην θνηλσληθφ πιαίζην, παξά ζην ηζηνξηθφ, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζηίρσλ ρξεηάζηεθε πξψηα λα απνζαθελίζσ θάπνηεο έλλνηεο θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ, ηδίσο απηέο πνπ πεξηγξάθνπλ ην πξνθίι ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ζπρλά δε ησλ ππνπξνιεηάξησλ θαη ηεο ςπρνινγίαο ηνπο, πνπ εθθξάζηεθε ηδηαίηεξα έληνλα κέζα απφ ηνπο ζηίρνπο ηεο Παπαγηαλλνπνχινπ. ην πεδίν απηφ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε δηαθνξά κε ηελ Νηθνιαθνπνχινπ, ε νπνία εθθξάδεη κηα εληειψο δηαθνξεηηθή θνηλσληθή θαηάζηαζε, φπνπ ην βαζηθφ πξφβιεκα δελ είλαη βηνπνξηζηηθφ, αιιά ζπλαηζζεκαηηθφ. Χζηφζν, κέζα απφ απηή ηε ζχγθξηζε είλαη εκθαλέο πσο ε θηψρεηα ηεο ηζέπεο θαη ε θηψρεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ απνηεινχλ κηα θνηλή αθεηεξία, έλα θνηλφ θίλεηξν γηα λα εθθξαζηεί ην άδηθν, αθνχ θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ην αίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη είλαη ε δηακαξηπξία θαη ε αληίδξαζε. Οη δχν ζεκαηηθέο, μεληηηά θαη θηψρεηα, παξφιν πνπ αληηκεησπίδνληαη δηαθνξεηηθά ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, κνηξάδνληαη ηειηθψο κηα θνηλή πξνβιεκαηηθή, απέλαληη ζηελ νπνία ε γπλαηθεία επαηζζεζία δελ κέλεη αδηάθνξε. Με δπλακηζκφ θαη νη δχν ζηηρνπξγνί εληνπίδνπλ ην αίζζεκα θαη ην δίλνπλ κέζα απφ ηνπο ζηίρνπο ηνπο, πξαγκαηνπνηψληαο ηελ δηθή ηνπο πξνζσπηθή αληαξζία θαη ηε δηθή ηνπο ε θαζεκηά επαλάζηαζε. 6

7 ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΣΟΤ 20ού ΑΗΩΝΑ 1 Πάλσ απφ κηζφο αηψλαο ρσξίδεη ηηο δπν ζηηρνπξγνχο ζηηο νπνίεο εζηηάδεη ε παξνχζα εξγαζία. Απφ ην γχξηζκα ηνπ 20νπ αηψλα κέρξη ζήκεξα, ε Διιάδα δηαηξέρεη κηα καθξά δηαδξνκή, πινχζηα ζε ηζηνξηθά γεγνλφηα. Ζ παξάζεζή ηνπο ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο έρεη ζηφρν λα βνεζήζεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν εληάζζνληαη ε Δπηπρία Παπαγηαλλνπνχινπ θαη ε Λίλα Νηθνιαθνπνχινπ, ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηηο ηνκέο, φζν θαη ζε φ,ηη αθνξά ηηο ζπλέρεηεο πνπ δηαγηγλψζθνπκε ζην έξγν ηνπο. Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ Διιάδα ηνπ ηειεπηαίνπ αηψλα ζπληζηά έλα κεγάιν ηαμίδη γεκάην απφ γεγνλφηα, κηαο θαη ε πεξίνδνο απηή αλαδηακφξθσζε ηελ ειιεληθή αιιά θαη ηελ επξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα. Ο 20 νο αηψλαο βξίζθεη ηελ Διιάδα ζε έλα θιίκα εζληθνχ δηραζκνχ, ν νπνίνο ζα δηαηεξεζεί γηα θαηξφ. Σα θχξηα αίηηα ηνπ είλαη πνιηηηθά, απφ ηε κία νη ππνζηεξηθηέο ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ ηνπ Α θαη απφ ηελ άιιε νη ππνζηεξηθηέο ηνπ πξσζππνπξγνχ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ, κάρνληαη γηα ηελ πνιηηηθή γξακκή ηεο Διιάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Αλαιπηηθφηεξα, ν Βεληδέινο είλαη ππνζηεξηθηήο ηεο Αληάλη, αθνχ ε θηιειεχζεξε πνιηηηθή ηνπ ηνλ ζπλδέεη κε ηνλ πξσζππνπξγφ ηεο Αγγιίαο Λφπλη Σδσξηδ, νπφηε είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ζηείιεη 1 Ζ ελφηεηα απηή ζηεξίδεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία πνπ αθνινπζεί: Βαζίιεο Βακβαθάο - Παλαγήο Παλαγησηφπνπινο, Η Διιάδα ηε δεθαεηία ηνπ 80, Σν πέξαζκα, Αζήλα. Λίλα Βεληνχξα, Μεηαλάζηεπζε θαη έζλνο: Μεηαζρεκαηηζκνί ζηηο ζπιινγηθόηεηεο θαη ηηο θνηλσληθέο ζέζεηο, Καηάξηη, Αζήλα 1994, θαζψο θαη ην άξζξν ηεο κε ηίηιν «Οη δξφκνη ηεο κεγάιεο θπγήο» ζην Βήκα ηεο Κπξηαθήο 19/12/1999. Γεψξγηνο Γξίβαο Γηγελήο, Απνκλεκνλεύκαηα αγώλνο ΔΟΚΑ , Αζήλα Γηψξγνο Καιπαδάθεο, Σν Μαθεδνληθό δήηεκα , Καζηαληψηεο, Αζήλα Αληψλεο Μσπζίδεο - πχξνο αθειιαξφπνπινο, Η Διιάδα ζηνλ 19 ν & 20 ν αηώλα, Δηζαγσγή ζηελ Διιεληθή θνηλσλία, Σφπνο, Αζήλα Κσλζηαληίλνο Σζνπθαιάο, Κξάηνο, Κνηλσλία, Δξγαζία ζηε Μεηαπνιεκηθή Διιάδα, Θεκέιην, Αζήλα 1999, θαζψο θαη Δμάξηεζε θαη αλαπαξαγσγή, Ο θνηλσληθόο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Διιάδα , Θεκέιην, Αζήλα Δπάλζεο Υαηδεβαζηιείνπ, ηα ζύλνξα ησλ θόζκσλ, ε Διιάδα θαη ν Ψπρξόο πόιεκνο, , Παηάθε, Αζήλα Η.Κ. Υαζηψηεο, Δπηζθόπεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο δηαζπνξάο, Βάληαο, Θεζζαινλίθε Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, Ιζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20 νπ αηώλα, Α θαη Β ηόκνο, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2001.Richard Clogg, ύληνκε ηζηνξία ηεο λεόηεξεο Διιάδαο, Καξδακίηζα, Αζήλα Mark Mazower, θνηεηλή ήπεηξνο, Ο Δπξσπατθόο εηθνζηόο αηώλαο, Αιεμάλδξεηα, Αζήλα

8 ειιεληθφ ζηξαηφ, αθήλνληαο φκσο ηελ Διιάδα εθηεζεηκέλε ζηηο γεηηνληθέο θηινζπκκαρηθέο δπλάκεηο, Σνπξθία θαη Βνπιγαξία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο είλαη θαλεξά ππέξ ησλ ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ: ε εθπαίδεπζή ηνπ ζηε Πξσζηθή ηξαηησηηθή Αθαδεκία, ν γάκνο ηνπ κε ηελ αδεξθή ηνπ Κάηδεξ Γνπιηέικνπ ηνπ Β νθία θαη ε ζπκκαρηθή ζηξαηησηηθή ππεξνρή είλαη ζεκαληηθά αίηηα ηνπ θηινγεξκαληζκνχ ηνπ. Ζ πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ αθνινπζεί είλαη αζηαζήο. Ο Βεληδέινο πξνζπαζεί κε θάζε ηξφπν λα βνεζήζεη ηελ Αληάλη, πξψηα κε ηηο βιέςεηο ηνπ ζην πιεπξφ ηνπ Άγγινπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ Έληνπαξλη Γθξέπ θη έπεηηα κε ηελ ππνζηήξημε ησλ Διιήλσλ ζηελ εθζηξαηεία ησλ Γαξδαλειίσλ, ρσξίο λα θαηαθέξεη λα δηαηεξήζεη πνιηηηθή ηζνξξνπία θαη ζηαζεξφηεηα 2.Μηα ζεηξά παξαηηήζεσλ θαη εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ δηαξθεί κέρξη ηελ παξαίηεζε ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1917 θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ηνλ γην ηνπ Αιέμαλδξν. ιν απηφ ην δηάζηεκα θάζε θνξά πνπ ε Διιάδα βνεζά εμσηεξηθέο δπλάκεηο δηεθδηθεί σο αληάιιαγκα εδάθε ζηελ Μηθξά Αζία. Αιιά θαη ε Ηηαιία κεηά ηε ζπλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ ην 1915 έρεη βιέςεηο πξνο ηελ Αλαηνιή. Έηζη ην Μάξηην ηνπ 1919 ηηαιηθέο δπλάκεηο απνβηβάδνληαη ζηελ Αηηάιεηα θαη δχν κήλεο αξγφηεξα ειιεληθέο δπλάκεηο θηάλνπλ ζηε κχξλε. Ζ ειιεληθή απνβίβαζε πξνθαιεί ειιελνηνπξθηθή ζχγθξνπζε, παξά ηελ παξνπζία ηνπ Έιιελα Όπαηνπ Αξκνζηή Αξηζηείδε ηεξγηάδε, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη ηελ ηζφηεηα αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο. Ζ κνπζνπικαληθή πιεπξά θαηαγξάθεη απψιεηεο θαη ην ηνπξθηθφ εζληθφ αίζζεκα αλαβηψλεη, κε απνηέιεζκα ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1920 ν Μνπζηαθά Κεκάι Αηαηνχξθ καδί κε ηνπο Σνχξθνπο εζληθηζηέο λα δηαθεξχμνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο απφ ηελ θπβέξλεζε. Οη Ηηαινί έξρνληαη ζε άκεζν ζπκβηβαζκφ καδί ηνπο. ηηο 10 Απγνχζηνπ ηνπ 1920 ππνγξάθεηαη ε πλζήθε ησλ εβξψλ. χκθσλα κε ηε ζπλζήθε απηή, ε κχξλε θαη ε ελδνρψξα ηεο γηα 5 ρξφληα ζα ήηαλ κελ ππφ ηνπξθηθή θπξηαξρία, αιιά ζα δηνηθνχληαλ απφ ηελ Διιάδα, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα κπνξνχζε λα πξνζαξηεζεί ζε απηή. Ζ ζπλζήθε απηή έθαλε ηδηαίηεξα πεξήθαλνπο ηνπο Βεληδειηθνχο, πνπ ζεσξνχζαλ πσο πιεζίαδαλ ζηελ πινπνίεζε ηεο Μεγάιεο Ηδέαο. Κη ελψ φινη ζεσξνχζαλ πσο ζηηο επεξρφκελεο εθινγέο ληθεηήο ζα είλαη ν Βεληδέινο, κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ βαζηιηά Αιέμαλδξνπ ν θηιειεχζεξνο πξσζππνπξγφο ράλεη ηηο εθινγέο θαη απηνεμνξίδεηαη απνγνεηεπκέλνο. Ο ιαφο ηεο ρψξαο κεηά απφ ηφζα ρξφληα πνιέκνπ θαη ηελ έληνλε αλάκεημε ησλ εμσηεξηθψλ Γπλάκεσλ ζηα εζσηεξηθά δεηήκαηα είλαη 2 Βι. Richard Clogg, ύληνκε Ιζηνξία ηεο Νεόηεξεο Διιάδαο, Καξδακίηζα, Αζήλα 1993, ζει

9 δπζαξεζηεκέλνο. Έηζη ην δεκνςήθηζκα γηα ηελ παιηλφξζσζε ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ ηνπ Α ηνλ επαλαθέξεη, θαη ην πνιηηηθφ ζθεληθφ αιιάδεη θαη πάιη. Ζ άθημε ηνπ απνηέιεζε αθνξκή γηα ηηο δπλάκεηο ηεο Αληάλη, πνπ κέρξη ηφηε ζηήξηδαλ ηελ Διιάδα, λα ζπλζεθνινγήζνπλ κε ηνλ Κεκάι θαη λα απνζχξνπλ ηα ζηξαηεχκαηά ηνπο απφ ηελ Μηθξά Αζία. Σν εζηθφ ησλ Διιήλσλ ζηξαηησηψλ έρεη πέζεη, ελψ επηβαξχλεηαη θαη απφ ηελ αιιαγή ησλ αμησκαηηθψλ απφ ηνλ βαζηιηά. Πνληάξνληαο ζηελ ζπκπάζεηα ηνπ Λφπλη Σδσξηδ, ηα ειιεληθά ζηξαηεχκαηα εμαπνιχνπλ επίζεζε ππφ ηε δηνίθεζε ηνπ βαζηιηά θαη θηάλνπλ κέρξη ην πνηακφ αγγάξην, πεξίπνπ 40 κίιηα έμσ απφ ηελ Άγθπξα. Δθεί φκσο δηαπηζηψλνπλ ηελ αδπλακία ηνπο ηφζν πιηθά, αθνχ πιένλ δελ έρνπλ ηε βνήζεηα ησλ Γπλάκεσλ, αιιά θαη εζηθά. Έηζη νπηζζνρσξνχλ ζηε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή ηνπ Αθηφλ Καξαρηζάξ- Δζθί ερίξ. Αθνινπζεί ην πλέδξην ηνπ Παξηζηνχ, κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Καξδφλ γηα ζπκβηβαζηηθή εηξήλε θαη νξγαλσκέλε απνρψξεζε ησλ ειιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηε Μηθξά Αζία, θαζψο επίζεο θαη γηα αλάζεζε ζηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ ηεο πξνζηαζίαο ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ. ην κεηαμχ, θαη ελψ νη Έιιελεο δεηνχλ απφ ηνπο ζπκκάρνπο λα κπνπλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, νη Σνχξθνη απαηηνχλ άλεπ φξσλ νπηζζνρψξεζε. Σειηθά ν Κεκάι αληεπηηίζεηαη θαηά ησλ Διιήλσλ ζην Αθηφλ Καξαρηζάξ ζηηο 26 Απγνχζηνπ ηνπ ηηο 8 επηεκβξίνπ ν ειιεληθφο ζηξαηφο εθθελψλεη ηε κχξλε θαη ηελ επφκελε θηφιαο κέξα κπαίλεη ζηε πφιε ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο. Δλψ ζηελ αξρή δηαηεξείηαη ε ηάμε, ην βξάδπ αξρίδνπλ νη θφλνη θαη νη ιεειαζίεο θαηά ησλ Διιήλσλ. Αθνινπζεί αθαηάζρεηε ζθαγή Διιήλσλ θαη Αξκελίσλ, φπνπ ράλνληαη Υξηζηηαλνί. Μηα κεγάιε ππξθαγηά θαηαζηξέθεη ηελ ειιεληθή, ηελ αξκεληθή θαη ηε θξάγθηθε ζπλνηθία. ε ζπλζήθεο παληθνχ, πεξίπνπ άηνκα ηξέρνπλ ζηηο απνβάζξεο γηα λα γιηηψζνπλ απφ ηε θσηηά, αιιά ηα ζπκκαρηθά πινία δηαηεξνχλ ηελ πξνκειεηεκέλε ηνπο νπδεηεξφηεηα. Με ηα ειιεληθά ζηξαηεχκαηα λα έρνπλ θαηαθχγεη ζηα ειιεληθά λεζηά, ν πνιηηηζκφο πνπ σο ηφηε αλζνχζε ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ Αηγαίνπ δελ έρεη πιένλ θακηά ειπίδα ζσηεξίαο. Με ηηο ηξαγηθέο απηέο εμειίμεηο, ν ειιεληθφο ιαφο εγθαηαιείπεη ηε Μεγάιε Ηδέα θαη ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο απνκαθξχλεη ηελ θπβέξλεζή ηνπ. ρεκαηίδεηαη επαλαζηαηηθή επηηξνπή απφ ηνπο ζπληαγκαηάξρεο Πιαζηήξα θαη Γνλαηά θαη απφ ηνλ πινίαξρν Φσθά, ν δε βαζηιηάο αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ γην ηνπ Γεψξγην. Πξνθεηκέλνπ λα θαηεπλάζεη ηα πλεχκαηα, ε λέα θπβέξλεζε επηζπκεί λα απνδψζεη επζχλεο γηα ηελ θαηαζηξνθή. ηε «Γίθε ησλ έμη» ζην Γνπδί, θαηαδηθάδνληαη ζε ζάλαην γηα εζράηε πξνδνζία νη έμη απφ ηνπο νρηψ θαηεγνξνχκελνη, νη αμησκαηηθνί Γνχλαξεο, Πξσηνπαπαδάθεο, ηξάηνο, Μπαιηαηδήο, Θενηφθεο θαη Υαηδεαλέζηεο, πνπ 9

10 εθηεινχληαη ζηηο 28 Ννεκβξίνπ ηνπ Σν γεγνλφο απηφ ζνθάξεη ηφζν ηνλ ειιεληθφ φζν θαη ηνλ επξσπατθφ θφζκν. Πνιινί ην ραξαθηεξίδνπλ σο δηθαζηηθφ θφλν, ν Καδαληδάθεο ιέεη πσο ήηαλ κηα πξάμε εζληθνχ δένπο. Σν νξηζηηθφ ηέινο ηεο Μεγάιεο Ηδέαο ζεκαηνδνηείηαη ηνλ Μάξηην ηνπ 1923 απφ ηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο, νπφηε ηα ζχλνξα ηεο Διιάδαο απνθηνχλ ηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή. Ήδε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1923 ν Βεληδέινο έρεη ζπλζεθνινγήζεη κε ηνλ Σνχξθν Ηζκέη Ηλνλνχ γηα ηελ αλαγθαζηηθή αληαιιαγή Σνχξθσλ πνιηηψλ νξζφδνμνπ ζξεζθεχκαηνο, εγθαηεζηεκέλνπο ζε ηνπξθηθφ έδαθνο, κε Έιιελεο κνπζνπικάλνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζε ειιεληθφ έδαθνο, εμαηξνπκέλσλ ησλ Διιήλσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ εθεί πξηλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1918, ησλ θαηνίθσλ ηεο Ίκβξνπ θαη ηεο Σελέδνπ, θαζψο επίζεο θαη ησλ Μνπζνπικάλσλ ηεο Γπηηθήο Θξάθεο. Οπζηαζηηθά Μνπζνπικάλνη αληαιιάρζεθαλ κε Υξηζηηαλνχο. Αλαιπηηθφηεξα, ν αξηζκφο πξνζθχγσλ απφ ηελ κχξλε, ηελ Ησλία θαη ηελ Πξνπνληίδα αλήιζε ζε πεξίπνπ Αθνινχζεζαλ πεξίπνπ Θξάθεο, Πφληηνη θαη Μηθξαζηάηεο, θαη ηέινο Κσλζηαληηλνππνιίηεο. Άιινη ζηξηκσγκέλνη ζε πιενχκελα θαη ηξέλα θη άιινη ζε θαξαβάληα, θαηαθζάλνπλ θπξίσο ζηελ Αζήλα, ηνλ Πεηξαηά θαη ζε πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο. Ζ αζξφα απηή εηζξνή θέξλεη κεγάιε θηψρεηα θαη δπζηπρία. Παξ' φιν πνπ νκνγελνπνηείην εζσηεξηθφ ηεο Διιάδαο, δεκηνπξγεί πνιιά άιια πξνβιήκαηα. Οη πξφζθπγεο πνξεχνληαη κε ηηο άζρεκεο εηθφλεο απφ ηελ παηξίδα πνπ ράζαλε. ηελ επαξρία γίλεηαη θαηακεξηζκφο ησλ αγξνηηθψλ εδαθψλ ψζηε λα θαιιηεξγήζνπλ ηε γε θαη λα θηηάμνπλ λένπο νηθηζκνχο. ηελ Αζήλα, θαηαθιχδνπλ απιέο, εθθιεζίεο, εμψζηεο ζεάηξσλ αιιά θαη δεκφζηνπο ρψξνπο κηαο πξσηεχνπζαο πνπ ζπκίδεη ρσξηφ. Γεκηνπξγνχληαη νη πξψηνη πξνζθπγηθνί θαηαπιηζκνί ζηε Γξαπεηζψλα, ηελ Καηζαξηαλή, ηνπο Πνδαξάδεο θαη ηελ Κνθθηληά. Αλ θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο εθεί ζεσξείηαη πξνζσξηλή, θαη παξά ηε κηδέξηα θαη ηε θηψρεηα, ν ηφπνο ζθχδεη απφ δσή ράξε ζηελ ηφζν δηαθνξεηηθή ηνπο θνπιηνχξα. Γλσζηφ είλαη πσο νη Μηθξαζηάηεο έθεξαλ καδί ηνπο έλα ζπνπδαίν κνπζηθφ θεθάιαην. εκαληηθά νλφκαηα φπσο ν Σνχληαο, ν Γξαγάηζεο, ν θαξβέιεο, ν Γηακάληεο, ν Πεξηζηέξεο, ν Παπάδνγινπ, ν Σνκπνχιεο, ν Αζίθεο θαη άιινη γλσζηνί ζπλζέηεο θαη κνπζηθνί έθεξαλ καδί ηνπο έλα λέν ηδίσκα 3. 3 ηάζεο Γακηαλάθνο, Η θνηλσληνινγία ηνπ ξεκπέηηθνπ, Πιέζξνλ, Αζήλα 2001, θεθ. 3, ζει

11 εκαληηθή ήηαλ ε επηξξνή ησλ πξνζθχγσλ θαη ζην δεκνςήθηζκα πνπ θαηάξγεζε ηε κνλαξρία θαη εδξαίσζε ηε δεκνθξαηία. Ζ θαηάζηαζε πνπ βξήθαλ νη πξφζθπγεο ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο ηαμηθέο αληηζέζεηο πνπ δεκηνχξγεζε ε κηζζσηή εξγαζία, ε νπνία εηζρψξεζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο (γεσξγίαηζηθιίθηα, ηξάπεδεο, βηνκεραλία, θισζηνυθαληνπξγεία, λαππεγεία). Οη πξφζθπγεο απνξξνθψληαη ζε ηέηνηεο ζέζεηο εξγαζίαο, άιινη επηδίδνληαη ζην εκπφξην, ην νπνίν θαηέρνπλ, άιινη πάιη εληζρχνπλ ηνλ εθεδξηθφ ζηξαηφ θαη επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ παγίσζε ηεο βηνκεραληθήο θπζηνγλσκίαο ηεο ρψξαο 4. Σα πξνβιήκαηα φκσο ζηελ παξαγσγή, ιφγσ ηεο έιιεηςεο πξψησλ πιψλ θαη ηνπ μεπεξαζκέλνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, δελ επηηξέπνπλ ζηελ Διιάδα λα αλαπηπρζεί θαη ε νηθνλνκία παξακέλεη ζπλερψο αζηαζήο. Ο ξφινο ησλ πξνζθχγσλ ηελ επνρή εθείλε είλαη θπξίσο απηφο ηνπ εθεδξηθνχ εξγάηε. Σφηε νξγαλψλνληαη νη πξψηεο εξγαηηθέο θηλεηνπνηήζεηο (1923). ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο Διιάδαο σο ιχζε παξνπζηάδνληαη ηα δάλεηα, ηα νπνία ζα δηαηεξνχζαλ ηελ Διιάδα ζε θαιή νηθνλνκηθή, πνιηηηθή αιιά θαη θνηλσληθή ζέζε. Χο πξνθαηαβνιή γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηάμεσο θαηά ηελ άθημε ησλ πξνζθχγσλ ε Διιάδα ιακβάλεη ιίξεο. Σα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα φκσο δελ ιχζεθαλ. Ζ απνδνρή ηνπ δαλείνπ ζεκαίλεη φηη απνδέρνληαη πιένλ νη Έιιελεο ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ηηο μέλεο δπλάκεηο. Ζ αιιαγή ησλ ζπλφξσλ είλαη άιινο έλαο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη αξθεηέο πεξηνρέο ηεο επαξρίαο, αθνχ ηηο απέθνςε απφ πφιεηο κε ηηο νπνίεο είραλ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη πνπ ηψξα βξίζθνληαη εθηφο ζπλφξσλ. Ζ θαηάζηαζε ζηε γεσξγία είλαη επίζεο δξακαηηθή, δχζθνια είλαη ηα πξάγκαηα θαη ζηε βηνκεραλία θαη πνιιέο ηξάπεδεο θιείλνπλ. Γηα φια απηά είλαη ζεκαληηθή ε επηξξνή ηνπ κεγάινπ θξαρ ηεο Ακεξηθήο (1929) 5. πσο είλαη θπζηθφ, ε θξίζε δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν, αιιά πεξλά θαη ζην πνιηηηθφ, φπνπ νη θπβεξλήζεηο δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε, θαη ν Βεληδέινο αγσλίδεηαη λα δηνξζψζεη ηηο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο. Παξά ηα κέηξα ηεο θπβέξλεζήο ηνπ, θξίζε ζηελ νηθνλνκία νδεγεί ην 1931 ζε αδπλακία εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο. Σελ ππνηίκεζε 4 Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, «Οη πξφζθπγεο θαη ε αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ θαπηηαιηζκνχ», ζην Ιζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νπ αηώλα, Σφκνο Β, Μέξνο 1ν, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2001, ζει Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, «Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηα ελδνγελή πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο», ζην Ιζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νπ αηώλα, Σφκνο Β, Μέξνο 1ν, Βηβιηφξακα, Αζήλα 2001, ζει

12 αθνινπζεί ε πηψρεπζε ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ παξαζέξλεη θαη πνιιέο επηρεηξήζεηο. ηφρνο πιένλ είλαη ε απηάξθεηα. Μεηά ην 1932 αξρίδεη ε παξαγσγή δεκεηξηαθψλ θαη ε εμαγσγή θαπλνχ ζηε Γεξκαλία, αιιά θαη θάπνηα πξψηα θαιά βήκαηα ζηε λαπηηιία. Σν 1934 φκσο ε αμία ησλ εμαγσγψλ πέθηεη ζηα κηζά, αθνχ πιένλ ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε έρεη ρηππήζεη γηα θαιά ηελ Δπξψπε, θη έηζη κεηψλεηαη ην ζπλάιιαγκα θαη ε λαπηηιία. Απφ ην 1933, ηα 2/3 ησλ θξαηηθψλ δαλείσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνπιεξσζνχλ νη ηφθνη ησλ δαλείσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ πξνζθχγσλ. Ο Βεληδέινο ράλεη ηηο εθινγέο θαη ν εζληθφο δηραζκφο έρεη μαλά μππλήζεη κεηά ην απνηπρεκέλν πξαμηθφπεκα ηνπ Πιαζηήξα. Οη δπν ηνπο απηνεμνξίδνληαη ζηε Γαιιία θαη, κεηά ηελ ζχληνκε θπβέξλεζε ηνπ Γεκεξηδή ην 1936, ν Βαζηιηάο δηνξίδεη πξσζππνπξγφ ηνλ Μεηαμά. Λίγν κεηά ην ζάλαην ηνπ Γεκεξηδή πεζαίλεη ν Βεληδέινο, ν Παπαλαζηαζίνπ, ν ζηξαηεγφο Κνλδχιεο θαη νη δχν πξφεδξνη ηεο Γεκνθξαηίαο, Κνπληνπξηψηεο θαη Εαΐκεο. Ζ Διιάδα, πιένλ νξθαλή απφ πνιηηηθνχο, κε έλα εξγαηηθφ θίλεκα ζε αλαβξαζκφ ζα ζεκαδεπηεί απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 4 εο Απγνχζηνπ, φηαλ ν Βαζηιηάο ζα δερζεί ηελ πξφηαζε ηνπ Μεηαμά γηα αλαζηνιή θάπνησλ άξζξσλ ηνπ πληάγκαηνο. Σφηε εξγάηεο επηζηξαηεχνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγνζηαζίσλ, επηβάιιεηαη ινγνθξηζία ζηνλ Σχπν θαη ε Βνπιή ηειεί ππφ δηάιπζε. Οη ζπλζήθεο απηέο δελ κπνξνχζαλ λα κελ επεξεάζνπλ ηελ θαιιηηερληθή δσή. Σφζν ην Τπνπξγείν Σχπνπ θαη Σνπξηζκνχ ηνπ Μεηαμά, φζν θαη ν Σχπνο, επηβάιινπλ ινγνθξηζία ζην ιατθφ ηξαγνχδη 6, πξάγκα πνπ έρεη επηπηψζεηο ηφζν ζηε ζεκαηνινγία φζν θαη ζην ιεμηιφγην. Σα λέα πξφζσπα πνπ εκθαλίδνληαη σζηφζν (Σζηηζάλεο, Υηψηεο, Παπατσάλλνπ, Υαηδερξήζηνο θ.α.), νξίδνπλ θαιιηηερληθά ην ηέινο ηεο πξνπνιεκηθήο πεξηφδνπ. Σελ επνρή ην κηθξαζηαηηθφ ζηνηρείν εθιείπεη, θάπνηνη απφ ηνπο δεκηνπξγνχο έρνπλ πεζάλεη ελψ άιινη δελ θαηάθεξαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ λέα πξαγκαηηθφηεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Μεηαμά γίλνληαη ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηελ πινπνίεζε ησλ βηνκεραληθψλ θαη γεληθφηεξα νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ. Υαξίδνληαη ηα αγξνηηθά ρξέε, πξνσζείηαη ε αλάπηπμε θαη ε εθβηνκεράληζε, πξάγκα πνπ δηθαηνινγεί ηελ ιατθή αλνρή ζην έιιεηκκα δεκνθξαηίαο. Γηα δέθα ρξφληα ν Μεηαμάο δελ ζπγθαιεί ηε Βνπιή, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνπο θνκκνπληζηέο, ησλ νπνίσλ νη πνιηηηθνί εθπξφζσπνη εμνξίδνληαη ζηα λεζηά απφ ηνλ Τπνπξγφ Γεκφζηαο Σάμεο Κψζηα Μαληαδάθε. Καηά ηελ εμνξία ηνπο νη αξηζηεξνί 6 Βι. ηάζεο Γακηαλάθνο, Η θνηλσληνινγία ηνπ ξεκπέηηθνπ, Πιέζξνλ, Αζήλα 2001, ζει

13 δέρνληαη πνιχ ηαπεηλσηηθή ζπκπεξηθνξά. Πηέδνληαη κε ηε βία λα ππνγξάςνπλ ζχκθσλν κε ην νπνίν λα αξλνχληαη ην πνιηηηθφ ηνπο παξειζφλ, θαηαγγέιινληαο ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο. Σν εγεηηθφ θιίκα ηεο Διιάδαο αληηγξάθεη εκθαλψο ηνλ ζχγρξνλφ ηνπ ηηαιηθφ θαζηζκφ θαη Γεξκαληθφ Ναδηζκφ. Ο ίδηνο ν Μεηαμάο απηναλαθεξχζζεηαη ν «πξψηνο εξγάηεο» ή ν «πξψηνο αγξφηεο» θαη αξέζθεηαη λα απνθαινχλ «Αξρεγφ». Ζ Γεξκαλία ηνλ ζηεξίδεη, αγνξάδνληαο π.ρ. ην 1938 αγφξαζε ην 40% ησλ Διιεληθψλ θαπλψλ. κσο ν ηνξπηιηζκφο ηνπ ζσξεθηνχ «Έιιε» ηελ εκέξα ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ ζηε Σήλν ζα ππξνδνηήζεη ηηο ειιελντηαιηθέο ζρέζεηο. Ο Μνπζνιίλη, απνβιέπνληαο ζε κηα ζπκκαρηθή κεζνγεηαθή θαη βαιθαληθή πνιηηηθή, ζηέιλεη κέζσ ηνπ πξεζβεπηή ηνπ, ηελ 28 ε Οθησβξίνπ ηνπ 1940 ζηηο 3.00π.κ., έλα ηαπεηλσηηθφ ηειεζίγξαθν ζηνλ Μεηαμά ζην νπνίν αγλνεί ηα ειιεληθά θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζεσξεί πσο εζηθά θαη πιηθά ε Διιάδα δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη κηα επηθείκελε επίζεζε. κσο ν Μεηαμάο απαληά «φρη» θαη αλαζέηεη ζηνλ ζηξαηεγφ Παπάγν λα αλαζπληάμεη ηνλ εζληθφ ζηξαηφ. Δθεί εκπνδίδεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ βεληδειηθψλ αμησκαηηθψλ, νη νπνίνη επηζηξαηεχνληαη ηειηθά απφ ηελ British Special Operations Executive, ζρεκαηίδνληαο ην δηθφ ηνπο πνιεκηθφ δίθηπν. ηελ πνιεκηθή ζχγθξνπζε πνπ αθνινπζεί, νη λίθεο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ (ζηηο 22 Ννεκβξίνπ θαηαιακβάλεη ηελ Κνξπηζά, ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ ηνπο Άγηνπο αξάληα θαη ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ ην Αξγπξφθαζηξν) είλαη θαηαιπηηθέο γηα ηελ πάιε ελάληηα ζηνλ Άμνλα, ν νπνίνο επεθηείλεηαη πιένλ ζηα Βαιθάληα. Χζηφζν ν Μεηαμάο γηα λα κε πξνθαιέζεη ηνλ Υίηιεξ αξλείηαη ηε βνήζεηα ηνπ Σζψξηζηι, θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1941 πεζαίλεη. Ο λένο πξσζππνπξγφο Αιέμαλδξνο Κνξπδήο καδί κε ηνλ Βαζηιηά Γεψξγην θαη ηνλ ζηξαηεγφ Παπάγν ζπλαληηνχληαη κε Βξεηαληθή απνζηνιή κε ζηφρν ηελ αληίζηαζε ζηε γεξκαληθή απεηιή. Σν εζηθφ ηνπ ζηξαηνχ θαη νιφθιεξνπ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ είλαη πεζκέλν, νη δπλάκεηο πνπ αληηζηέθνληαη ζηε Μαθεδνλία είλαη πιένλ εμαζζελεκέλεο. Ζ απηνθηνλία ηνπ Κνξπδή ζηηο 18/4 ζα θνξπθψζεη ην δξάκα. χληνκα αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ Δκκαλνπήι Σζνπδεξφ, ε επεηξσηηθή Διιάδα φκσο θαηαξξέεη θαη ε ειιεληθή θπβέξλεζε απνζχξεηαη ζηελ Κξήηε. Λεηηνπξγεί εθεί κέρξη ηηο 20 Μαΐνπ, νπφηε νη Γεξκαλνί θαηαιακβάλνπλ ηελ Κξήηε θαη αλαγθάδεηαη λα κεηαθεξζεί ζηελ Αίγππην. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1941 ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ησλ Γεξκαλψλ ησλ Ηηαιψλ θαη ησλ Βνχιγαξσλ. Οη Έιιελεο πξνζπαζνχλ λα επηβηψζνπλ θάησ απφ άζιηεο ζπλζήθεο, ρηιηάδεο άλζξσπνη πεζαίλνπλ απφ ηελ πείλα θαη ηελ έιιεηςε θαξκάθσλ. Οη Βνχιγαξνη εγθαζηζηνχλ επνίθνπο ζηε Μαθεδνλία ελψ νη Γεξκαλνί θαηαζηξέθνπλ 13

14 νιφθιεξα ρσξηά. Σν Διιελνεβξατθφ ζηνηρείν ηεο Θεζζαινλίθεο εμαθαλίδεηαη νινθιεξσηηθά, νη καπξαγνξίηεο εθκεηαιιεχνληαη ηελ εμαζιίσζε ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπο. Ζ πξψηε νξγαλσκέλε θίλεζε αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο έξρεηαη απφ ηελ Αξηζηεξά θαη είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Απειεπζεξσηηθνχ Μεηψπνπ (ΔΑΜ), ην νπνίν ζχληνκα απέθηεζε παξαθιάδηα φπσο ην Δξγαηηθφ Δζληθφ Απειεπζεξσηηθφ Μέησπν (ΔΔΑΜ), ε Δζληθή Αιιειεγγχε (ΔΑ) αιιά θαη ε Δληαία Παλειιαδηθή Οξγάλσζε Νενιαίαο (ΔΠΟΝ). Οη αληάξηεο ηνπ Δζληθνχ Λατθνχ Απειεπζεξσηηθνχ ηξαηνχ (ΔΛΑ) βγαίλνπλ ζηα βνπλά ην θαινθαίξη ηνπ 1942, κε εγεηηθή κνξθή ηνλ Αζαλάζην Κιάξα, γλσζηφ σο Άξε Βεινπρηψηε. Παξάιιεια δεκηνπξγνχληαη θαη νη κε θνκκνπληζηηθέο νξγαλψζεηο, φπσο ν Δζληθφο Γεκνθξαηηθφο Διιεληθφο χλδεζκνο(δγδ) θαη ε Δζληθή θαη Κνηλσληθή Απειεπζέξσζεο (ΔΚΚΑ). Οη αληάξηεο, κε ηε βνήζεηα ησλ Βξεηαλψλ, ζπλεξγάδνληαη κε επηηπρία παξά ηηο κεηαμχ ηνπο αληηζέζεηο, φπσο ηελ 25 ε Ννεκβξίνπ ηνπ 1942 νπφηε απνζπάζκαηα ηεο ΔΓΔ θαη ηνπ ΔΛΑ κε ηελ νκάδα Υάξιηλγθ αλαηηλάδνπλ ηελ γέθπξα ηνπ Γνξγνπνηάκνπ, απνθφβνληαο έηζη κηα πνιχ ζεκαληηθή γξακκή αλεθνδηαζκνχ ησλ Γεξκαλψλ. Χζηφζν νη πνιηηηθέο δηαθνξέο ηνπο είλαη αγεθχξσηεο. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1943, αληηπξνζσπεία αληαξηψλ ζπλαληηέηαη ζην Κάηξν κε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, ηνλ Βαζηιηά θαη ηνπο Βξεηαλνχο. Αηηνχληαη δεκνςήθηζκα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο, θαη ηελ αλάιεςε ηξηψλ βαζηθά ππνπξγείσλ, Δζσηεξηθψλ, ηξαηησηηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο. Οη Βξεηαλνί αληηδξνχλ αξλεηηθά θαη ζηέιλνπλ ηνπο αληάξηεο πίζσ ζηελ Διιάδα, δεκηνπξγψληαο θιίκα εζληθνχ δηραζκνχ. Πεξηνξίδνπλ ηνλ ΔΓΔ ζηελ Ήπεηξν κε ηε ζπλζήθε ηεο Πιάθαο, πνπ ππνγξάθεηαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1944, φκσο ην ΔΑΜ έρεη ήδε δεκηνπξγήζεη ηελ Πνιηηηθή Δπηηξνπή Δζληθήο Απειεπζέξσζεο (ΠΔΔΑ) κε αξρεγφ ηνλ Αιέμαλδξν βψιν, πνπ πξνθαιεί ηελ θπβέξλεζε ειέγρνληαο ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. ην κεηαμχ ηνλ Σζνπδεξφ δηαδέρεηαη ν νθνθιήο Βεληδέινο θαη ακέζσο κεηά ν Γεψξγηνο Παπαλδξένπ. ηαλ απνρσξνχλ νη Γεξκαλνί ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1944, ΔΛΑ θαη ΔΓΔ ζέηνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ππέξ ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, θη εθείλνο κε ηε ζεηξά ηνπ θάησ απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ Βξεηαλνχ ζηξαηεγνχ θφκππ. Ο Παπαλδξένπ αληηκεησπίδεη ηεξάζηηα πξνβιήκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ειιείςεσλ θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ, θαζψο θαη ηελ ηηκσξία ησλ δνζίινγσλ, ην πην επείγνλ φκσο είλαη ν αθνπιηζκφο ησλ αληαξηψλ θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ εζληθφ ζηξαηφ. Ζ εηξεληθή απνζηξάηεπζε φκσο δελ πεηπραίλεη, ε έληαζε θιηκαθψλεηαη θαη, ππφ ηελ απεηιή ηεο 14

15 βξεηαληθήο παξέκβαζεο, ηειηθά ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΚΚΔ Γεψξγηνο ηάληνο δειψλεη πσο ζα παξαδψζνπλ ηα φπια. Οη αξηζηεξνί παξαηηνχληαη απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ην ΔΑΜ θαιεί ζε ζπιιαιεηήξην, παξά ηηο αληηξξήζεηο ηνπ Παπαλδξένπ. ην χληαγκα ζπγθεληξψλνληαη ρηιηάδεο Αζελαίνη, θαη ε ζχγθξνπζε κε ηελ αζηπλνκία θαηαιήγεη ζε δεθαπέληε λεθξνχο θαη ρηιηάδεο ηξαπκαηίεο. Ο Σζψξηζηι δεηά απφ ηνλ θφκππ άκεζε θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο, απνηξέπνληαο ηελ παξαίηεζε ηνπ Παπαλδξένπ. Σειηθά ν Σζψξηζηι επηζθέπηεηαη ηελ Διιάδα φπνπ δέρεηαη ηνλ δηνξηζκφ ηνπ Αξρηεπίζθνπνπ Γακαζθελνχ σο Αληηβαζηιέα κε ηνλ Πιαζηήξα σο πξσζππνπξγφ. ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1945, ζηε ζπκθσλία ηεο Βάξθηδαο ν ΔΛΑ παξαδίδεη ηα φπια, κε αληάιιαγκα ηελ πνιηηηθή ακλεζηία ησλ αξηζηεξψλ, ηελ εθθαζάξηζε ησλ ζπλεξγαηψλ ησλ Γεξκαλψλ αιιά θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε δεκνςεθίζκαηνο γηα ην πνιίηεπκα. Ζ ζπληεξεηηθή πιεπξά αληηδξά θαη θαηεγνξεί ηνλ ΔΛΑ φηη θξαηνχζε νκήξνπο, νη νπνίνη βαζαλίζηεθαλ θαη εθηειέζηεθαλ. Οη αξηζηεξνί δηψθνληαη, ν Νίθνο Εαραξηάδεο επηζηξέθεη απφ ην Νηαράνπ θαη αλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΚΚΔ. Ο Πιαζηήξαο παξαηηείηαη θαη ηε ζέζε ηνπ παίξλεη ν Βνχιγαξεο, κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ νπνίνπ ηελ θπβέξλεζε αλαιακβάλεη ν νθνχιεο, πνπ ζέινληαο λα θαηεπλάζεη ηα πλεχκαηα θεξχζζεη ακλεζηία γηα ηνπο αξηζηεξνχο θαη πξνθεξχζζεη εθινγέο. Σνλ Μάξηην ηνπ 1946 ηελ θπβέξλεζε αλαιακβάλεη ν Κσλζηαληίλνο Σζαιδάξεο. Δπίζεο πξαγκαηνπνηείηαη δεκνςήθηζκα, ην νπνίν σο απνηέιεζκα έρεη ηελ δηαηήξεζε ηεο κνλαξρίαο. Ο λένο πξσζππνπξγφο δελ επηρεηξεί λα γεθπξψζεη ηηο ζρέζεηο θπβέξλεζεοαξηζηεξψλ, απελαληίαο ζηε ζπλζήθε ηνπ Παξηζηνχ ιακβάλεη πνιχ ζθιεξά κέηξα ελαληίνλ ηνπο. Έηζη ζηηο 30 Μαξηίνπ ην 1946 γίλεηαη ε θνκκνπληζηηθή επίζεζε ζην Ληηφρσξν θαη ιίγνπο κήλεο κεηά δεκηνπξγείηαη ν Κνκκνπληζηηθφο Γεκνθξαηηθφο ηξαηφο κε δηνηθεηή ηνλ Μάξθν Βαθεηάδε. Σνλ ρεηκψλα μεθηλά ν εκθχιηνο πφιεκνο. Ο θνκκνπληζηηθφο Σχπνο απαγνξεχεηαη θαη ην ΚΚΔ ηίζεηαη εθηφο λφκνπ. Οη Βξεηαλνί αδπλαηνχλ πιένλ λα αλαιάβνπλ ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα ηεο Διιάδαο θαη εκπιέθνληαη νη Ακεξηθάλνη. ηηο 12 Μαξηίνπ ν πξφεδξνο Σξνχκαλ δεηά απφ ην Κνγθξέζν 400εθαη. δνιάξηα γηα λα βνεζήζεη ηνλ «ειεχζεξν θφζκν» απφ ηηο έλνπιεο κεηνλφηεηεο. Οη αληάξηεο αθνινπζνχλ ηελ ηαθηηθή ηνπ Βαθεηάδε «ρηχπα, θεχγα» θαη έρνπλ ηελ πιηθή βνήζεηα ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ηεο Αιβαλίαο. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1947 θαηαθέξλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα πξνζσξηλή δεκνθξαηηθή θπβέξλεζε, πνπ φκσο δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Κνκηλθφξκ, ην δηεζλέο Γξαθείν Πιεξνθνξηψλ ησλ Κνκκνπληζηηθψλ θαη Δξγαηηθψλ Κνκκάησλ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε 15

16 ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ δεκηνπξγεί ηελ United Nations Special Committee on the Balkans (UNSCOB), κε ζθνπφ λα εξεπλήζεη πνηεο γξακκέο βνήζεηαο ζηα Βαιθάληα εληζρχνπλ ηνλ αγψλα ηνπ Γεκνθξαηηθνχ ηξαηνχ. Ζ Διιάδα πιένλ απνηειεί πεδίν κάρεο ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ: ν Δζληθφο ζηξαηφο εληζρχεηαη απφ ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Βξεηαλία θαη ν Γεκνθξαηηθφο ζηξαηφο απφ ηελ Βνπιγαξία ηε Γηνπγθνζιαβία θαη ηελ Αιβαλία, θπζηθά ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ ηάιηλ. Σν απνθνξχθσκα έξρεηαη ην 1948 φηαλ επηβάιιεηαη ζηξαηησηηθφο λφκνο θαη θφβνληαη νη επηθνηλσλίεο κεηαμχ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο. Ζ δηέλεμε ηνπ Σίην κε ηνλ ηάιηλ, απνδπλακψλεη ηελ Αξηζηεξά πνπ ηάζζεηαη κε ην Κξεκιίλν θαη ν Εαραξηάδεο αληηθαζηζηά ηνλ Βαθεηάδε. Ζ κάρε ηνπ Γξάκκνπ, ε ηειεπηαία κάρε αλάκεζα ζε Δζληθφ θαη Γεκνθξαηηθφ ζηξαηφ ζα ζεκαηνδνηήζεη ην ηέινο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ. Σν θαινθαίξη ηνπ 1949 ν Γεκνθξαηηθφο ζηξαηφο κε ηελ εγεζία ηνπ ΚΚΔ απνζχξνληαη ζηελ Αιβαλία θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ην ΚΚΔ αλαγγέιιεη επίζεκα ην ηέινο ησλ ερζξνπξαμηψλ. Ίζσο ν Β Παγθφζκηνο Πφιεκνο λα απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζθνχξεο ζειίδεο ηεο ζχγρξνλεο Διιεληθήο ηζηνξίαο, ζίγνπξα φκσο ν Δκθχιηνο πξφζζεζε κηα απίζηεπηε δηάζηαζε κίζνπο, κε απνηέιεζκα πεξίπνπ Έιιελεο λα ζθνησζνχλ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ, λα θαηαδηθαζζνχλ γηα αδηθήκαηα ελάληηα ζην θξάηνο, λα θαηαδηθαζζνχλ ζε ζαλαηηθή πνηλή ή ηζφβηα θαη λα αλαγθαζηνχλ λα εγθαηαιείςνπλ ηα ζπίηηα ηνπο. Ζ αλαδηνξγάλσζε είλαη δχζθνιε, ελψ ε πνιηηηθή αζηάζεηα ζπλερίδεηαη. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1950 θαηαξγείηαη ν ζηξαηησηηθφο λφκνο ελψ παξάιιεια ηελ ίδηα ρξνληά αλαρσξεί ην ειιεληθφ εθζηξαηεπηηθφ ζψκα γηα λα εληαρζεί ζηηο δπλάκεηο ηνπ ΟΖΔ πνπ πνιεκνχλ ηνπο θνκκνπληζηέο ηεο Β. Κνξέαο. Σνλ επηέκβξην ηνπ 1951 δεκηνπξγείηαη θπβέξλεζε κε αξρεγφ ηνλ Πιαζηήξα θαη ε Βνπιή αλαζεσξεί ην ζχληαγκα πξνζηαηεχνληαο θάπνηεο δεκνθξαηηθέο ειεπζεξίεο. Ζ γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο αξηζηεξάο δεμηάο δελ έρεη αθφκε επηηεπρζεί, φκσο αξθεηέο ζαλαηηθέο πνηλέο θαηαξγήζεθαλ γηα πνιινχο θαηαδηθαζζέληεο. Σν ίδην έηνο ε Διιάδα φπσο θαη ε Σνπξθία κπαίλνπλ ζηε Ναηντθή ζπκκαρία. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1952 δηεμάγνληαη βνπιεπηηθέο εθινγέο πνπ νξίδνπλ ηελ έλαξμε κηαο πεξηφδνπ 11εηνχο ζηαζεξφηεηαο, κε πξσζππνπξγφ ηνλ Παπάγν θαη Τπνπξγφ πληνληζκνχ ηνλ πχξν Μαξθεδίλε. Σα νηθνλνκηθά κέηξα ηεο επνρήο πξνεηνηκάδνπλ ηελ δεκηνπξγία ηεο θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο ησλ δεθαεηηψλ 1960 θαη ε δηπισκαηηθφ επίπεδν επί ηάπεηνο ηίζεηαη ην Κππξηαθφ δήηεκα. Ζ Κχπξνο ηειεί ππφ Βξεηαληθή δηνίθεζε απφ ηε ζπλζήθε ηεο Λσδάλεο. Ο Αξρηεπίζθνπνο 16

17 Μαθάξηνο θαη ν Παπάγνο επηδηψθνπλ ηελ έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Διιάδα, παξά ηηο βξεηαληθέο αληηξξήζεηο. Γηαδειψζεηο μεθηλνχλ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Κχπξν, ππνθηλνχκελεο απφ ηελ Δζληθή Οξγάλσζε Κχπξησλ Αγσληζηψλ (ΔΟΚΑ). Οη Βξεηαλνί ελζαξξχλνπλ θαη ππνθηλνχλ ηνπο Σνχξθνπο, κε απνηέιεζκα ηηο έληνλεο ζπγθξνχζεηο ζηελ Πφιε ην 1955, πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ δηάιπζε ηεο εθεί παξνηθίαο ησλ Διιήλσλ. Οη Έιιελεο αληηδξνχλ απνζχξνληαο ηνπο ζηξαηεγνχο ηνπο απφ ηε λαηντθή βάζε ηεο κχξλεο θαη νη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο ηεο ρψξαο θινλίδνληαη. Δζσηεξηθά ην πνιηηηθφ ζθεληθφ έρεη πιένλ αιιάμεη. Ηδξχεηαη ε Δζληθή Ρηδνζπαζηηθή Έλσζε απφ ηνλ Κσλζηαληίλν Καξακαλιή θαη ε Γεκνθξαηηθή Έλσζε απφ ηνλ Γεψξγην Παπαλδξένπ. Γηα πξψηε θνξά ην 1956 νη γπλαίθεο απνθηνχλ δηθαίσκα ςήθνπ. Ο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο ζα δηαηειέζεη πξσζππνπξγφο απφ ην 1958 σο ην Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ην Κππξηαθφ δήηεκα δελ ζα ζηακαηήζεη λα απαζρνιεί ηε ρψξα, θαη ηειηθά ην 1959 ε Διιεληθή θπβέξλεζε κε ηνλ Σνχξθν Αληάλ Μεληξέο ζε ζπλάληεζε ηνπο ζηε Επξίρε αλαγθάδνπλ ηνπο Βξεηαλνχο λα δερηνχλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ λεζηνχ. Ζ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θάλεη ζεκαληηθφηαηα βήκαηα. Απμάλεηαη ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, ν ηνπξηζκφο θαη ην κεηαλαζηεπηηθφ ζπλάιιαγκα, ελψ δεκηνπξγνχληαη ηα κεγάια ζεκεξηλά αζηηθά θέληξα, ζπλέπεηα ελφο έληνλνπ ξεχκαηνο αζηπθηιίαο. Ζ δεθαεηία ηνπ 1960 είλαη πεξίνδνο έληνλνπ θαηαλαισηηζκνχ θαη αληζφηεηαο ζηελ θαηαλνκή πινχηνπ. Ζ πνιηηηθή δσή γλσξίδεη θαη πάιη θξίζε φηαλ ην εθινγηθφ απνηέιεζκα ηνπ 1961, πνπ εκθαλίδεη λίθε ηνπ Καξακαλιή κε 51%, θαηαγγέιιεηαη απφ ηελ αληηπνιίηεπζε σο λνζεπκέλν. Σνλ επφκελν ρξφλν ε θπβέξλεζε μεθηλά ελέξγεηεο γηα ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ), κηα ελέξγεηα πνπ ζα νινθιεξσζεί ην Σνλ Μάην ηνπ 1963 μεζπά έλα κείδνλ πνιηηηθφ ζθάλδαιν, ε απνθάιπςε ηεο εκπινθήο δεμηψλ εμσθνηλνβνπιεπηηθψλ ζηελ δνινθνλία ηνπ αξηζηεξνχ γηαηξνχ Γξεγφξε Λακπξάθε ζηε Θεζζαινλίθε. ηελ αλαζηάησζε πνπ αθνινπζεί, ε κείσζε ηεο βνήζεηαο ησλ Ακεξηθάλσλ θαη νη πηέζεηο ηνπ Παπαλδξένπ νδεγνχλ ζηελ παξαίηεζε ηνπ πξσζππνπξγνχ. Οη λέεο εθινγέο, ζηηο 3 Ννεκβξίνπ ηνπ 1963, δίλνπλ 42% ζηελ Έλσζε Κέληξνπ ηνπ Παπαλδξένπ, πνπ εηζεγείηαη κεηαξξπζκίζεηο, απειεπζεξψλεη ηνπο πνιηηηθνχο θξαηνπκέλνπο, απμάλεη ηνπο κηζζνχο θαη ηα εκεξνκίζζηα θαη δεηά απφ ηνλ Βαζηιηά λα νξίζεη λέεο εθινγέο. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1964 παίξλεη ηελ απφιπηε εμνπζία κε πνζνζηφ 53% θαη φινη αλακέλνπλ κηα πεξίνδν πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο. Σν Κππξηαθφ φκσο θαη πάιη είλαη ζε αλαβξαζκφ, ν Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο δεηά 17

18 κεηαξξπζκίζεηο ηηο νπνίεο νη Σνχξθνη απνξξίπηνπλ θαη γηα άιιε κηα θνξά Βξεηαλνί θαη Ακεξηθάλνη εκπιέθνληαη ζηα ειιελνθππξηαθά δεηήκαηα. Οη θηλήζεηο ηεο θπβέξλεζεο δεκηνπξγνχλ αλαζθάιεηα ζηνπο επηρεηξεκαηίεο (αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ) αιιά θαη ηνπο δεμηνχο (απειεπζέξσζε πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ θαη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηηο Αλαηνιηθέο ρψξεο). Σν 1965 νη αλεζπρίεο ηεο Γεμηάο απμάλνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν κε αθνξκή ζθάλδαιν δνιηνθζνξάο ζε ζηξαηησηηθά νρήκαηα, κε ηελ νλνκαζία Αζπίδα. Ζ εκπινθή ζηελ ππφζεζε ηνπ γηνπ ηνπ Αλδξέα αλαγθάδεη ζε παξαίηεζε ηνλ Παπαλδξένπ. Γηνξίδεηαη ππεξεζηαθή θπβέξλεζε κέρξη ηηο 2 Απξηιίνπ ηνπ 1967, φηαλ ζηηο 2.00 π.κ. κία νκάδα αμησκαηηθψλ ελεξγεί πξαμηθφπεκα. Καζψο δελ αληηκεησπίδνπλ αληηζηάζεηο, κέζα ζε ιίγεο ψξεο ε ρψξα ηίζεηαη ππφ ζηξαηησηηθφ λφκν θαη αλαθνηλψλεηαη ε δεκηνπξγία θπβέξλεζεο κε επηθεθαιήο ηνλ εηζαγγειέα Κσλζηαληίλν Κφιιηα. Πνιιά απφ ηα άξζξα ηνπ πληάγκαηνο αλαζηέιινληαη, θαηαξγείηαη ην δηθαίσκα ηεο απεξγίαο, δηαιχνληαη ηα παιηά θφκκαηα θαη δεκηνπξγνχληαη εηδηθά ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ζε λεζηά φπνπ εμνξίδνληαη νη Αξηζηεξνί. Ζ ινγνθξηζία επηβάιιεηαη ζε φια ηα κέζα θαη ε πξνπαγάλδα κηαο ηδενινγηθήο γξακκήο «ειιελνρξηζηηαληθνχ πνιηηηζκνχ» επεξεάδεη θαζεκεξηλά ηε δσή ηνπ ιανχ. Τπνθηλεηέο απηήο ηεο επηρείξεζεο είλαη νη ζπληαγκαηάξρεο Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο θαη Νηθφιανο Μαθαξέδνο, πνπ είραλ ππεξεηήζεη ζηελ Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ, θαη ν ηαμίαξρνο ηπιηαλφο Παηηαθφο. Ηζρπξίδνληαη φηη ην θίλεκά ηνπο ππαγνξεχηεθε απφ ηνλ θφβν κηαο επηθείκελεο πξαμηθνπεκαηηθήο ελέξγεηαο εθ κέξνπο ησλ θνκκνπληζηψλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο θνβφηαλ ηελ εθθαζάξηζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ ζψκαηνο απφ αθξνδεμηνχο αμησκαηηθνχο πνπ εηνίκαδε ε θπβέξλεζε Παπαλδξένπ. χληνκα ν Βαζηιηάο θαηαιαβαίλεη πσο δελ κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ θαηάζηαζε θαη θεχγεη κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζηε Ρψκε. Σε ζέζε ηνπ σο Αληηβαζηιέαο αλαιακβάλεη ν ζηξαηεγφο Εσηηάθεο, ελψ παξάιιεια ν Παπαδφπνπινο ζπγθεληξψλεη ηελ εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπ, αλαιακβάλνληαο Τπνπξγεία Δμσηεξηθψλ, Άκπλαο, Πξνεδξίαο, Παηδείαο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ, κέρξη πνπ ηνλ Μάξηην ηνπ 1972 ρξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ Αληηβαζηιηά. Σνλ επηέκβξε ηνπ 1968 δηελεξγείηαη δεκνςήθηζκα, κε απνηέιεζκα 92% ππέξ Νένπ πληάγκαηνο, αθνχ πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ζηξαηησηηθφ Νφκν. Έλα πξψην δείγκα αγαλάθηεζεο θαίλεηαη ζηε θεδεία ηνπ Παπαλδξένπ, πνπ κεηαηξέπεηαη ζε δηαδήισζε θαηά ηνπ θαζεζηψηνο. Βέβαηα ε αληίδξαζε ηεο ΔΑ είλαη άκεζε, φπσο ζε θάζε έθθξαζε θαηά ηεο δηθηαηνξίαο, πνπ θαηαζηέιινληαλ κε βηαηφηεηα θαη ακεζφηεηα. Οη ρψξεο ηεο Δπξψπεο αληηπάζεζαλ ην λέν πνιηηηθφ ζθεληθφ ζηελ Διιάδα, απφ ηελ άιιε 18

19 φκσο πιεπξά νη Ακεξηθάλνη έδεηρλαλ αλ φρη ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζίγνπξα ηελ αλνρή ηνπο. ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, ε άξηζηε ζρέζε ηεο εμνπζίαο κε ηνπο εθνπιηζηέο θαη νη μέλεο επελδχζεηο απνθέξνπλ νηθνλνκηθή επκάξεηα κέρξη ην 1973, νπφηε ν πιεζσξηζκφο αγγίδεη ην 30%, δξνκνινγψληαο δπζαξέζθεηα. Λίγεο κέξεο κεηά ην κλεκφζπλν ηνπ Παπαλδξένπ, νπφηε μεζπνχλ νη πξψηεο ζπγθξνχζεηο, νη θνηηεηέο θαηαιακβάλνπλ ην Μεηζφβην Πνιπηερλείν, ηα Παλεπηζηήκηα ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηεο Πάηξαο, θαιψληαο απφ ξαδηνπνκπφ ηνπο πνιίηεο λα αληηζηαζνχλ ζην θαζεζηψο. Ο Παπαδφπνπινο αληηδξά ζηέιλνληαο ηεζσξαθηζκέλα ζην αθαδεκατθφ ίδξπκα, κε απνηέιεζκα ηνλ ζάλαην 34 αηφκσλ, εθαηνληάδεο ηξαπκαηηζκνχο θαη εθηεηακέλεο ζπιιήςεηο. Σν θαζεζηψο θινλίδεηαη θαη αλαηξέπεηαη απφ έλα λέν πξαμηθφπεκα πνπ ελεξγνχλ νη δηνηθεηέο ηνπ ζηξαηνχ, ηεο αεξνπνξίαο θαη ηνπ λαπηηθνχ. Αλ θαη ν ππνθηλεηήο ηνπ θαίλεηαη λα είλαη ν Φαίδσλ Γθηδίθεο, ε πξαγκαηηθή δχλακε είλαη ν ηαμίαξρνο Γεκήηξηνο Ησαλλίδεο. Με πξσηνβνπιία ηνπ δηελεξγείηαη ζηελ Κχπξν πξαμηθφπεκα ελαληίνλ ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ κε ζηφρν ηελ έλσζε ηνπ λεζηνχ κε ηελ Διιάδα. Απηφ δίλεη ζηνπο Σνχξθνπο ην έλαπζκα γηα εηζβνιή ζηελ Κχπξν, ζηηο 20 Ηνπιίνπ ηνπ Λίγεο κφλν εκέξεο αξγφηεξα, ε αλεμέιεγθηε θαηάζηαζε έρεη σο απνηέιεζκα λα θιεζεί ν Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο απφ ην Παξίζη φπνπ βξηζθφηαλ εμφξηζηνο θαη λα απνθαηαζηαζεί ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα. Ο Καξακαλιήο δέρηεθε ζεξκή ππνδνρή, θαη ν ιαφο ηνλ αληηκεηψπηζε ζαλ ζσηήξα. Σνλ Αχγνπζην φκσο νη Σνχξθνη θαηαιακβάλνπλ ζρεδφλ ην 40% ηνπ λεζηνχ 7. ζνλ αθνξά ηα εζσηεξηθά δεηήκαηα, ν Καξακαλιήο κεξηκλά γηα ηελ ηηκσξία ηεο ηξηάδαο, Παπαδφπνπιν, Μαθαξέδν θαη Παηηαθφ, νη νπνίνη θαηεγνξήζεθαλ γηα εζράηε πξνδνζία. Καηαξγεί ην ζηξαηησηηθφ λφκν, ειεπζεξψλεη ηνπο πνιηηηθνχο θξαηνπκέλνπο θαη απνκαθξχλεη ηα αθξνδεμηά ζηνηρεία απφ ην θξαηηθφ ζχζηεκα, απνθαζηζηψληαο ηνπο ππαιιήινπο πνπ δηψρζεθαλ απφ ην θαζεζηψο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο πξνθεξχζζνληαη εθινγέο θαη νη θνκκνπληζηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηεθδηθήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ ειιεληθή βνπιή. Ζ εθινγηθή δηαδηθαζία αλαδεηθλχεη ηνλ Καξακαλιή πξσζππνπξγφ θαη ιίγν αξγφηεξα κε δεκνςήθηζκα θαηαξγείηαη νξηζηηθά ε κνλαξρία. Ζ πεξίνδνο ηεο Μεηαπνιίηεπζεο, φπσο νλνκάζηεθε ην κεηαβαηηθφ απηφ ζηάδην ηεο εδξαίσζεο ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ Διιάδα, απνηειεί κηα πεξίνδν αιιαγψλ πνπ 7 Γεψξγηνο Γξίβαο Γηγελήο, Απνκλεκνλεύκαηα Αγώλνο ΔΟΚΑ , Αζήλα

20 αθφκε θαη ζήκεξα επεξεάδνπλ πνιχ έληνλα ηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 8.Νέα θνηλσληθά αιιά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα έξρνληαη ζην πξνζθήλην. Σν 1975 εκθαλίδεηαη ε πξψηε νξγαλσκέλε ηξνκνθξαηηθή νκάδα ζηελ Διιάδα, ε 17 Ννέκβξε, κε ηε δνινθνλία ηνπ θεξφκελνπ σο ζηαζκάξρε ηεο CIA ζηελ Διιάδα Ρ. Οπέιο. Σν 1976 θαζηεξψλεηαη ε δεκνηηθή σο επίζεκε γιψζζα, ελψ κεγάιεο αιιαγέο ήξζαλ θαη ζηελ θνηλσληθή δσή κε ζεκαληηθέο θαηαθηήζεηο γηα ηηο γπλαίθεο, φπσο ε λνκηκνπνίεζε ησλ ακβιψζεσλ θαη ε δπλαηφηεηα θαηάηαμήο ηνπο ζην ζηξαηφ 9. Σα πξνβιήκαηα φκσο πνπ αληηκεησπίδεη ν Καξακαλιήο είλαη πνιιά θαη κεγάια. Τπάξρεη ρξεία νηθνλνκηθψλ κέηξσλ, αθνχ ηφζν νη ειάρηζηεο πεγέο ηεο ρψξαο φζν θαη ηα κεησκέλα εκβάζκαηα ησλ κεηαλαζηψλ δελ επαξθνχλ. Σν δήηεκα ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ, φπσο νξίδεηαη απφ ηε κία απφ ηηο θππξηαθέο πηέζεηο θαη απφ ηελ άιιε απφ ηελ πξνθιεηηθή ζηάζε ηεο Σνπξθίαο ζην Αηγαίν θέξλνπλ ηελ Διιάδα ζε δχζθνιε ζέζε. Ζ έληαμή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα ζηηο 28 Μαΐνπ 1979 θνκίδεη ειπίδεο γηα επίιπζε ησλ κεγάισλ πξνβιεκάησλ ηεο ρψξαο, ηεο νηθνλνκηθήο ππαλάπηπμεο, ηεο πνιηηηθήο αλσκαιίαο, θαζψο θαη γηα ζηαζεξνπνίεζε ηεο Γεκνθξαηίαο. Ζ δεθαεηία ηνπ 1980 βξίζθεη ηελ Διιάδα ζε αλαδηνξγάλσζε, εθαξκφδεηαη ην 5ζήκεξν εξγαζίαο, ην 1981 φκσο, κεηά απφ κηα ζχληνκε ζεηεία ηνπ Ράιιε, έλα λέν πξφζσπν αλαιακβάλεη ηελ εμνπζία ηεο ρψξαο, ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ θνκίδνληαο δειεαζηηθέο ππνζρέζεηο θαη αέξα αιιαγήο. Πξάγκαηη, δξνκνινγείηαη λέα αγξνηηθή πνιηηηθή, επηηξέπεηαη ζηνπο πνιηηηθνχο πξφζθπγεο λα γπξίζνπλ ζηελ Διιάδα, θαηαξγνχληαη πνιιά αθξνδεμηά θαηάινηπα. Ηδξχεηαη ην ΔΤ θαη αλακνξθψλεηαη ε εθπαίδεπζε, ην βηνηηθφ επίπεδν ηνπ κέζνπ Έιιελα αλεβαίλεη αηζζεηά. Χζηφζν παξακέλνπλ ηα κεγάια πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ, αθνχ νη ηδέεο ηνπ Παπαλδξένπ ζπρλά έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ γξακκή ηεο ΔΟΚ θαη ηνπ ΝΑΣΟ. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 μεζπά ε πξψηε πνιηηηθή θξίζε ηεο πεξηφδνπ ηεο Μεηαπνιίηεπζεο. Καηά ηε ιήμε ηεο πεληαεηνχο ζεηείαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή σο πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, θαη ελψ ν ίδηνο επηζπκεί λα δηαηεξήζεη ην αμίσκα κε ηελ ζπλαίλεζε ησλ κεγάισλ θνκκάησλ, ην ΠΑΟΚ κεηαβάιιεη ηε ζέζε ηνπ 8 Βι. Βαζίιεο Βακβαθάο Παλαγήο Παλαγησηφπνπινο, Η Διιάδα ηε δεθαεηία ηνπ 80, Σν πέξαζκα, Αζήλα Βι Αιεμάλδξα Κνιινληάη, Η νηθνλνκηθή θαη ζεμνπαιηθή απειεπζέξσζε ηεο γπλαίθαο, Πχιε, Αζήλα

21 θαη εηζεγείηαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ηνλ Αξενπαγίηε Υξήζην αξηδεηάθε. Ο Παπαλδξένπ δηθαηνινγεί ηελ απφθαζή ηνπ ζην πιαίζην ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ πληάγκαηνο θαη ν Καξακαλιήο παξαηηείηαη πξηλ νινθιεξψζεη ηε ζεηεία ηνπ. Ζ θξίζε δελ πεξηνξίδεηαη ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Πξνβιήκαηα φπσο ε αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, ην νινέλα δηνγθνχκελν ρξένο, ε αλεξγία, ε δηαθζνξά ρξνλίδνπλ. Γπν κεγάια ζθάλδαια αθήλνπλ επνρή, ε δίσμε ηνπ επηρεηξεκαηία Γεψξγηνπ Κνζθσηά γηα ππεμαίξεζε 40 δηο δξρ. θαη ε δνινθνλία ηνπ βνπιεπηή ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο Παχινπ Μπαθνγηάλλε απφ ηελ 17 Ννέκβξε. ην κεηαμχ, ην 1985 θαη κεηά απφ πξφηαζε ηεο Μειίλαο Μεξθνχξε ε Δπξψπε δεκηνπξγείην ζεζκφ ηεο Πνιηηηζηηθήο πξσηεχνπζαο, κε ηελ Αζήλα λα παίξλεη πξψηε ηνλ ηίηιν. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ν θφζκνο ησλ ΜΜΔ γλσξίδεη κεγάιεο αλαηξνπέο, αθνχ μεθηλά ε ιεηηνπξγία δεκνηηθψλ ξαδηνζηαζκψλ αιιά θαη ηα ηδησηηθά θαλάιηα ζηελ ηειεφξαζε. Ζ δεθαεηία ηνπ 90 θέξλεη ηελ Διιάδα έλα βήκα πην θνληά ζηελ επξσπατθή ζπλζήθε. Με πξσζππνπξγφ ηνλ Κσλζηαληίλν Μεηζνηάθε ε Διιάδα ζπκκεηέρεη ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1992 ζηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Μάαζηξηρη, φπνπ πξνβιέπεηαη θαζηέξσζε εληαίνπ επξσπατθνχ λνκίζκαηνο θαη θνηλήο ακπληηθήο πνιηηηθήο γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Έλα κεγάιν δηπισκαηηθφ δήηεκα αλαθχπηεη κε αθνξκή ηελ νλνκαζία ηεο πξψελ γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο 10,πνπ ζα γίλεη αηηία ιατθψλ αληηδξάζεσλ θαη δηαδειψζεσλ αιιά θαη κείδνλνο πνιηηηθήο θξίζεο, φηαλ ν Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ Αληψλεο ακαξάο παξαηηείηαη δηακαξηπξφκελνο γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν θφκκα, ηελ Πνιηηηθή Άλνημε, νδεγψληαο ηελ θπβέξλεζε ζε παξαίηεζε. Σν ΠΑΟΚ θεξδίδεη ηηο εθινγέο πνπ αθνινπζνχλ, φκσο ην 1995 ν πξφεδξφο ηνπ θαη πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο παξαηηείηαη γηα ιφγνπο πγείαο θαη πεζαίλεη έλαλ ρξφλν αξγφηεξα. Ζ θνηλνβνπιεπηηθή νκάδα εθιέγεη σο πξφεδξν ηνπ θφκκαηνο ηνλ Κψζηα εκίηε, ν νπνίνο ζα δηαηειέζεη πξσζππνπξγφο γηα δχν ηεηξαεηίεο. Σελ ίδηα ρξνληά νη Σνχξθνη θαηαιακβάλνπλ ηελ βξαρνλεζίδα ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ Ίκηα, φπνπ ε θαηάζηαζε εμνκαιχλεηαη κεηά ηελ παξέκβαζε ησλ ΖΠΑ. Ζ λέα ρηιηεηία βξίζθεη ηελ Διιάδα λα πξνεηνηκάδεηαη ππξεησδψο γηα ηελ δηνξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004 ζηελ Αζήλα. Ξεθηλά ε ιεηηνπξγία ηνπ κεηξφ, θαηαζθεπάδεηαη ε γέθπξα Ρίνπ-Αληηξξίνπ θαη ηέινο εμαξζξψλεηαη ε ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε 17 Ννέκβξε. Ο Κψζηαο εκίηεο παξαηηείηαη ην 2004 θαη ηελ 10 Βι. Γηψξγνο Καιπαδάθεο, Σν Μαθεδνληθό δήηεκα , Καζηαληψηεο, Αζήλα

22 πξνεδξία ηνπ ΠΑΟΚ αλαιακβάλεη ν Γηψξγνο Παπαλδξένπ, γηνο ηνπ Αλδξέα. Σηο εθινγέο ηνπ 2004 θεξδίδεη ε Νέα Γεκνθξαηία κε πξφεδξν ηνλ Κσλζηαληίλν Καξακαλιή. Μεηά ηε ιάκςε φκσο ηνπ 2004 έξρεηαη ε ψξα ηεο θξίζεο. Μεηά απφ κηα καθξφρξνλε πνιηηηθή αθζνλίαο, λενπινπηηζκνχ θαη δαλείσλ θάζε είδνπο απφ ηηο ηξάπεδεο ηεο Διιάδαο, ην 2009 μεθηλά κηα λέα πνιηηηθή επνρή. Σελ ραξαθηεξίδνπλ νη θπβεξλήζεηο εζληθήο ζσηεξίαο, ε επέκβαζε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, ν θφβνο ησλ Δπξσπαίσλ Σξαπεδηηψλ, ηα αηειείσηα κέηξα ιηηφηεηαο, ηα ηεξάζηηα πνζνζηά ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ηεο αλεξγίαο, ηα λέα κεηαλαζηεπηηθά θχκαηα ησλ Διιήλσλ, ην μέζπαζκα ησλ νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ σο ηφηε πξνηχπνπ ηνπ Νενέιιελα. Σν 2012 πξσζππνπξγφο αλαιακβάλεη ν πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο Αληψλεο ακαξάο, ζε ζπλεξγαζία κε ην ΠΑΟΚ κε πξφεδξν ηνλ Δπάγγειν Βεληδέιν θαη ηελ ΓΖΜΑΡ κε πξφεδξν ηνλ Φψηε Κνπβέιε. Ζ θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο πξνέθπςε απφ ηα ηδηαίηεξα ρακειά πνζνζηά ηνπ θάζε θφκκαηνο, πνπ δελ έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ απηφλνκεο θπβέξλεζεο. Χζηφζν εθθξεκεί ε αλάηαμε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ ιανχ ζε έλα πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ θαίλεηαη λα κελ κπνξεί λα αξζεί ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ. 22

23 ΓΤΟ ΕΩΔ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ Ζ Δπηπρία Παπαγηαλλνπνχινπ γελλήζεθε ζην Ατδίλε ηεο Μ. Αζίαο ην 1893.Μεγάισζε σο ην πηνζεηεκέλν κνλαρνπαίδη κηαο αξθεηά εχπνξεο νηθνγέλεηαο ηεο πεξηνρήο. Ο παηέξαο ηεο ήηαλ ν Γεψξγηνο Οηθνλφκνπ ή Υαηδεγηψξγεο θαη ε κεηέξα ηεο ε Κφλα Μαξηφγθα 11. Απφ κηθξή είρε κεγάιε έθεζε ζηα γξάκκαηα, ήηαλ πάληα φκσο έλα αλήζπρν πλεχκα θαη είρε πνιχ δπλαηή πξνζσπηθφηεηα, κε επαλαζηαηηθφ ραξαθηήξα. Αθνχ ηειείσζε ην ζρνιείν, πήξε δίπισκα σο δαζθάια. Νσξίο φκσο, ζηε κεηεθεβηθή ηεο ειηθία, έραζε ηνλ παηέξα ηεο θαη απηφ ηεο ζηνίρηζε αξθεηά. Σφηε ήηαλ πνπ άξρηζε κηα ζπλήζεηα ρξφλσλ, λα πνπιά ηα πξάγκαηά ηεο, ελψ δελ είρε αλάγθε απφ ρξήκαηα. ηα δεθαέμη ηεο ρξφληα φπσο ε ίδηα πεξηέγξαςε ζε ζπλέληεπμή ηεο ζην πεξηνδηθφ «Γπλαίθα» ην 1970, πνχιεζε ην ζηαζίδη ηεο κεηέξαο ηεο ζηελ εθθιεζία. Εσεξή θαη φκνξθε, κε πινχζην ηαπεξακέλην, δχζθνια πεξλνχζε απαξαηήξεηε, θαη κάιηζηα αξθεηέο θνξέο φζν ήηαλ ειεχζεξε ηελ είραλ δεηήζεη ζε γάκν. Θα δερηεί ηειηθά ηελ πξφηαζε ηνπ θαηά εηθνζηπέληε ρξφληα κεγαιχηεξνπ ηεο Κσζηή Νηθνιαΐδε, ν νπνίνο πξνεξρφηαλ απφ πινχζηα θαη αξηζηνθξαηηθή νηθνγέλεηα, αζρνινχληαλ κε ην εκπφξην θαη έιεηπε γηα αξθεηά κεγάια δηαζηήκαηα ζην εμσηεξηθφ. Ζ κεηέξα ηεο θνβφηαλ αξθεηά γηα ηηο εληππψζεηο πνπ ζα δψζεη ε θφξε ηεο ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ γακπξνχ, αιιά ν ίδηνο θάιεζε θαη ηε Μαξηφγθα λα κείλεη καδί ηνπο γηα λα κελ αλαγθαζηεί λα απνρσξηζηεί ηελ Δπηπρία. Κη ελψ ν Κσζηήο γέκηδε κε δψξα ηελ Δπηπρία, απηή δελ ζηακαηνχζε λα θινλίδεη ηα λεχξα ηεο κεηέξαο ηεο, ε νπνία άιινηε ηελ ηζάθσλε λα πνπιάεη ηα δψξα ηνπ Κσζηή ζε παιηαηδήδεο, θη άιινηε λα πεηζκψλεη κε ην θαζεηί. Ο Νηθνιαΐδεο έδσζε ζηελ Δπηπρία κηα ζέζε ζηελ πςειή θνηλσλία θαη πξφζβαζε ζηα θαιιηηερληθά δξψκελα ηεο πεξηνρήο. Απφ ηνλ γάκν απηφ, πνπ ζπληειέζηεθε δίρσο έξσηα, γελλήζεθαλ δχν θφξεο, ε Καίηε θαη ε Μαίξε. Σν δηάζηεκα εθείλν ε Δπηπρία κε ηελ βνήζεηα ηεο κεηέξαο ηεο πνπ ήηαλ ε πξαγκαηηθή γπλαίθα ηνπ ζπηηηνχ, θαηάθεξε λα πεξάζεη κηα πνιχ δεκηνπξγηθή θαη μέγλνηαζηε θάζε ηεο δσήο ηεο, πνπ φκσο ζχληνκα ήξζε λα αιιάμεη απφ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα. Σν θίλεκα ησλ Νεφηνπξθσλ δπζρέξαηλε ηε δσή ησλ Διιήλσλ, παξφιν πνπ ε νηθνγέλεηα Νηθνιαΐδε κπνξνχζε λα «εμαγνξάζεη» ηελ εξεκία ηεο. Απφ ην 1919 έγηλαλ νη πξψηεο βίαηεο 11 Ο ηίηινο ηνπ Υαηδή απνθηήζεθε απφ ηελ επίζθεςε θαη ηε βάπηηζή ηνπ ζηνλ Ηνξδάλε πνηακφ ζηνπο Άγηνπο Σφπνπο, πξάγκα πνπ δείρλεη φηη ήηαλ βαζηά ζξεζθεπφκελνο. "Κφλα" είλαη ηίηινο θπξίαο. 23

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα: Μεςογειακών Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Πολιτικέσ, Οικονομικέσ και Διεθνείσ Σχέςεισ ςτη Μεςόγειο. Ονοματεπώνυμο: Καΰζερλή Ντουΰςάλ ΑΜ: 433Μ/2009017 Θέμα διπλωματικήσ εργαςίασ:

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ηε γξακκή ηνπ «αλνηρηνχ γξάκκαηνο» θηλήζεθε ζηε ζπλέρεηα ε δξάζε ηνπ ΔΑΜ.

ηε γξακκή ηνπ «αλνηρηνχ γξάκκαηνο» θηλήζεθε ζηε ζπλέρεηα ε δξάζε ηνπ ΔΑΜ. Κπξηαθή 25 επηέκβξε 2011 2 ει. ΔΝΘΔΣΖ ΔΚΓΟΖ: "ηα 70 ρξφληα απν ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΑΜ" ΗΣΟΡΗΑ ηα 70 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΑΜ ηηο 27 ηνπ επηέκβξε ζπκπιεξψλνληαη 70 ρξφληα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΑΜ, ηνπ Δζληθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

Α) Λα εμαρζεί αιγεβξηθά θαη λα ζπδεηεζεί ηη ππνδειψλεη ν πνιιαπιαζηαζηήο ζε κηα αλνηθηή νηθνλνκία κε δεκφζην ηνκέα.

Α) Λα εμαρζεί αιγεβξηθά θαη λα ζπδεηεζεί ηη ππνδειψλεη ν πνιιαπιαζηαζηήο ζε κηα αλνηθηή νηθνλνκία κε δεκφζην ηνκέα. ΘΔΚΑ 1 Α) Λα εμαρζεί αιγεβξηθά θαη λα ζπδεηεζεί ηη ππνδειψλεη ν πνιιαπιαζηαζηήο ζε κηα αλνηθηή νηθνλνκία κε δεκφζην ηνκέα. Β) Λα ζπδεηεζεί ην παξάδνμν ηεο θεηδνχο. ΘΔΚΑ 2 Λα εμαρζεί ε βξαρπρξφληα θακπχιε

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα