ΜΙΑ ΔΠΙΠΛΟΚΗ ΣΗ ΝΟΟΤ CROHN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΙΑ ΔΠΙΠΛΟΚΗ ΣΗ ΝΟΟΤ CROHN"

Transcript

1 ΜΙΑ ΔΠΙΠΛΟΚΗ ΣΗ ΝΟΟΤ CROHN Nylund, K 1 Gilja, OH 1,2 1 National Centre of Ultrasound in Gastroenterology, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway 2 Institute of Medicine, University of Bergen, Bergen, Norway Correspondence: Kim Nylund, MD National Centre of Ultrasound in Gastroenterology Haukeland University Hospital Jonas Lies Vei Bergen Norway Tel: (+) Μετάυπαση: ουία Γημουλιά Δηδηθεπφκελε Ιαηξφο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο ζην Αθηηλνινγηθφ Δξγαζηήξην ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Πάηξαο. Translated by : Sofia Dimoulia, Resident in Radiology, Radiology Department, University Hospital of Patras. ΔΙΑΓΩΓΗ Η λφζνο ηνπ Crohnείλαη κηα θιεγκνλψδεολφζνο ηνπ εληέξνπ,κεδηαιείπνπζαπνξεία, κεαιιαγέο ζηελ ελεξγφηεηαηεο λφζνπ, αιιά επίζεο θαηκε πξννδεπηηθήβιάβεηνπ εληέξνπ θαηεπηπινθέο. Καζψο ε λφζνο ηνπ Crohn πξνζβάιιεη πην ζπρλά λένπο ελήιηθεο, ζηνπο

2 νπνίνποαπαηηείηαη ηαθηηθφοδηαγλσζηηθφο επαλέιεγρνο, νηκέζνδνη απεηθφληζεοπνπ ρξεζηκνπνηνχληαηζα πξέπεηλα είλαη επαλαιήςεκεο, ρσξίο αθηηλνβνιία θαη λα πξνθαινχλ κηθξή ελφριεζε ζηνλ εμεηαδφκελν. Λφγσ ηνπ ζπλδπαζκνχηεο θαιήο πνηφηεηαο εηθφλαο θαη γξήγνξεο αλάιπζεο, ην ππεξερνγξάθεκα δίλεη απαληήζεηοζε πξνβιήκαηα πνπδελ δχλαηαη λα επηιπζνχλ κε άιιεοαπεηθνληζηηθέο κεζφδνπο. Τνπαξφλ πεξηζηαηηθφαπνδεηθλχεηηελ ππεξνρήησλ ππεξήρσλ ζηελεπίιπζε πξνβιεκάησλζηε λφζν ηνπ Crohn. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΟΤ Γπλαίθα 41 εηψλκεγλσζηφηζηνξηθφλφζνπcrohn απφ 22εηίαο,παξνπζηάζηεθεκελέα ζπκπησκαηνινγία. Γεθαεπηάρξφληαπξηλ, ε αζζελήοείρε ππνβιεζείζερεηξνπξγηθήεθηνκήηνπηειηθνχεηιενχιφγσζηέλσζεο.σηεζπλέρεηα, ηξεηο επηπιένλπεξηνρέοζηέλσζεοαλαπηχρζεθαλ, κίαζηνλεν-ηειηθφ εηιεφ θαη δχν πεξαηηέξσζηελψζεηο50 εθαηνζηάεγγχηεξα απηήο. Ηαζζελήο ππνβιήζεθεζεπεξαηηέξσρεηξνπξγηθή επέκβαζε, κεεθηνκή50 cmαπφ ηνλεν-ηειηθφ εηιεφ θαη 30εθαηνζηάιεπηνχεληέξνπ,50 εθαηνζηάεγγχηεξα απφ ηελ πξψηεεθηνκή.η πξνεγεζείζα αγσγή κε αδαζεηνπξίλεήηαλ κε αλεθηήθαη κεηάηνρεηξνπξγείνμεθίλεζεδνθηκαζηηθά αγσγήκεκεξθαπηνπνπξίλε, ε νπνία δελ ήηαλ ζπλερήο ιφγσ ηεο πξφθιεζεο παξελεξγεηψλ. Πέληε κήλεο κεηά ην ρεηξνπξγείν ε αζζελήο είρε αθφκε ρξφληεο δηάξξνηεο. Υπνβιήζεθε ζε εηιεν-θνινλνζθφπεζε ε νπνία δελ θαηέδεημε ηελ παξνπζία βιάβεο ζην θφινλ ή ζην λενηειηθφ εηιεφ. Η απεηθφληζε κε MRI έδεημε ζθηαγξαθηθή ελίζρπζε ζηνλ λεν-ηειηθφ εηιεφ θαη ν ζεξάπσλ γαζηεληεξνιφγνο μεθίλεζε αγσγή κε adalimumab. Η αζζελήο αλέθεξε,επηπιένλ, άιγνο ζην ΓΛΒ θαηά ηε βάδηζε ην νπνίν αληαλαθινχζε θπξίσο ζην ΓΔ ηζρίν. Τν άιγνο

3 αθνινχζεζε ην ρεηξνπξγείν θαηείρε δηαιείπνληα ραξαθηήξα, ήηαλ ηφζν έληνλν φκσο κεξηθέο θνξέο πνπ πεξηφξηδε ην πεξπάηεκα. Ο ππεξερνγξαθηθφο έιεγρνοαπνθάιπςεπάρπλζε ηνπ λεν-ηειηθνχεηιενχ(σρήκα1) κε δηήζεζε πνπ θαίλεηαη λα αθνξά ηνλςνΐηεκπ. Γελ ππήξρεειεχζεξε θίλεζε ηνπ εληέξνπ πάλσ απφ ηνλ ςντηε κπ.καηά ηελ αλαπλνή ην έληεξν παξέκελε πξνζθνιιεκέλν ζηνλ ςντηε κπ ππνζηεξίδνληαο ηελ ππνςία θιεγκνλψδνπο δηήζεζεο. Σην θεληξηθφ ηκήκα ηεο δηήζεζεο αλαγλσξίζηεθε κία κηθξή πεξηνρή ρακειήο ερνγέλεηαο 0,4x0,4 εθ ε νπνία θαίλεηαη λα αληηζηνηρεί ζε κηθξφ απφζηεκα. Απμεκέλε αγγείσζε παξαηεξήζεθε θαηά ηνλ έιεγρν κε έγρξσκν Doppler ζηελ πεξηνρε ηεο δηήζεζεο (Σρήκα 2). Καζψο δελ ππήξραλ ζπζηεκαηηθά ή εξγαζηεξηαθά ζεκεία θιεγκνλήοζπλδπαζηηθά κε ην γεγνλφο φηη ην απφζηεκα ήηαλ πνιχ κηθξφ γηα παξνρέηεπζε, ν ηαηξφο επέιεμε λα παξαθνινπζήζεη εάλ ε ζεξαπεία κε adalimumab ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ηελ θαηάζηαζε. Σε ππεξερνγξαθηθφ έιεγρν ηξεηο κήλεο αξγφηεξα, ε δηήζεζε ήηαλ αθφκε παξνχζα αιιά ην απφζηεκα είρε ππνρσξήζεη (Σρήκα 3). Δπηπιένλ, φηαλ ε αζζελήο έθακπηε ην ηζρίν ηεο, ην έληεξν αθνινπζνχζε ηελ θίλεζε ηνπ ςντηε κπ, απνδεηθλχνληαο φηη ε έιηθα εληέξνπ ήηαλ αθφκε πξνζθνιιεκέλε ζηνλ κπ (Video 1). Ωζηφζν, ε αζζελήο εκθάληδε ππξεηνχο, ελψ ε ζεξαπεία ζπλερηδφηαλ. Γχν ρξφληα κεηά ηελ πξψηε εμέηαζε, ην πάρνο ηνηρψκαηνο ηνπ λενηειηθνχ εηιενχ είρε ζρεδφλ επηζηξέςεη ζην θπζηνινγηθφ (Video 2)θαη ην έληεξν θηλνχηαλ ειεχζεξα πάλσ απφ ηνλ ςντηε κπ θαη πάιη. ΗΜΔΙΑ ΚΛΔΙΓΙΑ Η αζζελήο παξνπζίαδε θιεγκνλή ηνπ ηνηρψκαηνο ηνπ εληέξνπ, δηήζεζε θαη έλα κηθξφ απφζηεκα ζρεηηδφκελν κε ηελ αλαζηφκσζε κεηά απφ ηελ εληεξεθηνκή.

4 Η επηθάλεηα ηνπ βιελλνγφλνπ ήηαλ αλέπαθε θαη κε πξνζβεβιεκέλε θαηά ηελ εηιενθνινλνζθφπεζε θαη ελψ ε απεηθφληζε κε MRIήηαλζεζέζε λα απνδείμεηηεθιεγκνλήζηνηνίρσκα ηνπεληέξνπθαηκηα πηζαλήδηήζεζε, δελ κπνξνχζε λααπνδείμεηαλ νςνΐηεοκποείρε πξνζβιεζείή φρη. Μφλν κία δπλακηθή real time κέζνδνο απεηθφληζεο φπσο ην ππεξερνγξάθεκα κπνξνχζε λα αλαδείμεη ηελ θιεγκνλή ζην έληεξν θαζψο θαη ηελ επηπινθή. Τν ππεξερνγξάθεκα απνδείρζεθε ρξήζηκν ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο αζζελνχο. Δπεξήγηση εικόνων Δικόνα 1: Γηαιείπνπζα λφζνο Crohnζηνλ λεν-ηειηθφ εηιεφ θαη θιεγκνλψδεο δηήζεζε κε κηθξφ απφζηεκα αλάκεζα ζην πξνζβεβιεκέλν έληεξν θαη ηνλ ςντηε κπ Δικόνα 2: Παξνπζία αγγείσλ ζηελπεξηνρή ηεο δηήζεζεο πνπ αλαδεηθλχνληαη κε έγρξσκν Doppler. Eικόνα 3:Τξεηο κήλεο κεηά ηελ πξψηε εμέηαζε ε αζζελήο ζπλέρηδε λα εκθαλίδεη πάρπλζε ηνπ ηνηρψκαηνο ζηνλ λεν-ηειηθφ εηιεφ θαη δηήζεζε ηνπ ςντηε κπ αιιά ε κηθξή απνζηεκαηηθή θνηιφηεηα πνπ είρε δηαγλσζηεί θαηά ηελ πξψηε εμέηαζε είρε ππνρσξήζεη. Βίντεο 1:Ο θιεγκαίλσλ λεν-ηειηθφο εηιεφο είρε πξνζθνιεζεί ζηνλ ςντηε κπ θαη ειθφηαλ πξνο ηα θάησ φηαλ ε αζζελήο έθακπηε ην ηζρίν ηεο πξνθαιψληαο ηεο δπζθνξία φηαλ πεξπαηνχζε. Βίντεο 2: Σαξψλνπκε ην ηπθιφ θαη ην λεν-ηειηθφ εηιεφ. Η θιεγκνλψδεο δηήζεζε πνπ πξνυπήξρε έρεη θχγεη θαη ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο ηνπ εληέξνπ ζρεδφλ θπζηνινγηθφ.

5

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; Έλαο εηδηθφο ζα ζαο έιεγε φηη νπνηαδήπνηε νπζία θπζηθή ή ηερλεηή, πνπ κπνξεί λα δξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαηαζηαιηηθά ή δηεγεξηηθά, είλαη εμαξηεζηνγφλνο. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα

Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα ζε κπθεηνθηόλα Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Γεσπνληθή ρνιή Σνκέαο Φπηνπξνζηαζίαο Δξγαζηήξην Φπηνπαζνινγίαο Γελνηππηθή παξαιιαθηηθόηεηα πιεζπζκώλ ηνπ κύθεηα Botrytis cinerea θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα 4 o Ξεπιεσόμενα 4.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 80 4.1.1 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΖΠ ΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 80 4.1.2 ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 83 4.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΠΘΔΛΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Α.Δ.Μ.: 14713 ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΔΠΙΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΜΠΟΡΔΙ ΚΑΙ ΣΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΜΔΝΔΙ Ο ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΓΑΣΡΙΚΗ ΒΙΟΦΙΑ. Καιιηφπε Πεηξάθε ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ METROPOLITAN

ΣΙ ΜΠΟΡΔΙ ΚΑΙ ΣΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΜΔΝΔΙ Ο ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΓΑΣΡΙΚΗ ΒΙΟΦΙΑ. Καιιηφπε Πεηξάθε ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ METROPOLITAN ΣΙ ΜΠΟΡΔΙ ΚΑΙ ΣΙ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΠΔΡΙΜΔΝΔΙ Ο ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΓΑΣΡΙΚΗ ΒΙΟΦΙΑ Καιιηφπε Πεηξάθε ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΔΙΟ METROPOLITAN ΓΗΛΧΗ ΤΓΚΡΟΤΗ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ ύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ ΔΟΦ δειώλσ όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Σσολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Γημοηικό σολείο Φλώπιναρ Τάξη: Γ1 Ημεπομηνία:8/12/2009 Διδακηική

Διαβάστε περισσότερα

Aμινοξέα διακλαδιζμένηρ αλςζίδαρ

Aμινοξέα διακλαδιζμένηρ αλςζίδαρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aμινοξέα διακλαδιζμένηρ αλςζίδαρ (BCAA s) -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΓΙΩΝ ΣΗΝ ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΔΚΚΛΗΙΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΓΙΩΝ ΣΗΝ ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΔΚΚΛΗΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΓΙΩΝ ΣΗΝ ΟΡΘΟΓΟΞΗ ΔΚΚΛΗΙΑ Γηα ην ζέκα απηφ έρνπκε δπν ιακπξέο κειέηεο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε πινχζηα βηβιηνγξαθία ηνπ παξειζφληνο. Ρε κειέηε ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Αζελψλ θαη Ξάζεο Διιάδνο Σξπζνζηφκνπ

Διαβάστε περισσότερα

κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ δηεζλνχο νξγαληζκνχ

κέινπο ηνπ πξνζσπηθνχ δηεζλνχο νξγαληζκνχ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Απιθμόρ ζειπάρ (πποαιπεηικά): ΠΘΣΟΠΟΘΗΣΘΚΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΦΠΑ ΚΑΘ / Η ΣΟΤ ΕΘΔΘΚΟΤ ΦΟΡΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ( * ) (Οδηγία 2006/112/ΕΚ - άπθπο 151 και οδηγία 2008/118/ ΕΚ - άπθπο 13) 1. ΔΘΚΑΘΟΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τποθορηζκός ζηε Δηαιεθηηθή Ποηθηιία ηες Κοηλής Νεοειιεληθής 1

Ο Τποθορηζκός ζηε Δηαιεθηηθή Ποηθηιία ηες Κοηλής Νεοειιεληθής 1 Πρακτικά τοσ 6 οσ Διεθνούς Σσνεδρίοσ Της Εταιρείας Νεοελληνικών Σποσδών (Βοσθοσρέζηη 2006) Aγγειηθή Ράιιε Παλεπηζηήκηο Παηρώλ ralli@upatras.gr Δήκεηρα Μειηζζαροπούιοσ Παλεπηζηήκηο Παηρώλ dmelissa@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα