Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009"

Transcript

1 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Υπημαηοδόηηζη: Δ.Π. Κ.Π. LEADER+ ςγσπημαηοδόηηζη:

2 Πέμπηη 26/03/ :00 Αλαρώξεζε ιεσθνξείνπ από Αξράλεο (ζέζε: ρνιεηά) 10:00 11:00 Δπίζθεςε ζην «The Crete Golf Club» ( 12:00 13:00 Δπίζθεςε ζην Οηθνινγηθό Παξαδνζηαθό Πάξθν «Λάζηλζνο», Άγηνο Γεώξγηνο Λαζηζίνπ ( 13:30 14:30 Δπίζθεςε ζην αγξνηνπξηζηηθό θαηάιπκα θαη Ηππνηνπξηζηηθό θέληξν «Country Hotel Velani» ( ζην Αβδνύ Ζξαθιείνπ (πξνβιέπεηαη πεξηπεηεηώδεο πξνζέγγηζε ζην θαηάιπκα κε πεξπάηεκα 15 ιεπηώλ ή ηππαζία) 14:30 16:30 Γεύκα ζην «Country Hotel Velani» 17:00 Αλαρώξεζε γηα ηα θαηαιύκαηα δηακνλήο 21:30 Γείπλν ζηελ ηαβέξλα «Άκπεινο» ζηηο Αξράλεο 1

3 ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΔΠΗΚΔΦΔΧΝ 1 ηρ ΖΜΈΡΑ (ΠΔΜΠΣΖ 26/03/2009) 2

4 «THE CRETE GOLF CLUB» ζηη Υεπζόνηζο Ζπακλείος Ζ Υεξζόλεζνο είλαη γλσζηή σο ν πην νξγαλσκέλνο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο ηεο Κξήηεο θαη βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 27 ρικ. αλαηνιηθά ηνπ Ζξαθιείνπ. Δίλαη γλσζηή γηα ηηο πςειήο πνηόηεηαο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ηηο ζπλεδξηαθέο ππνδνκέο αιιά θαη γηα ηηο θπζηθέο νκνξθηέο ηόζν ζην παξάθηην ηκήκα ηεο, όζν θαη ζηελ ελδνρώξα. Οη όκνξθεο αθξνγηαιηέο, ε λπρηεξηλή δηαζθέδαζε θαη ν καδηθόο ηνπξηζκόο σζηόζν απνηεινύλ ηε κία κόλν όςε ηνπ λνκίζκαηνο "Υεξζόλεζνο". Σελ άιιε όςε, ηε ιηγόηεξν γλσζηή, απνηεινύλ ε πινύζηα θαη αλέγγηρηε ελδνρώξα ηεο, δηάζπαξηε κε κλεκεία ηζηνξηθά θαη ηνπία αλείπσηνπ θπζηθνύ θάιινπο. ηελ πεξηνρή απηή βξίζθεηαη θαη ιεηηνπξγεί ην «THE CRETE GOLF CLUB», ην νπνίν μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Ηνύιην ηνπ 2003 θαη είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πην ζύγρξνλν γήπεδν γθνιθ ζε θπζηθό πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα. Σνπξηζηηθνί, θπξίσο, επηρεηξεκαηίεο άιινηε αληαγσληζηέο έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ελόο έξγνπ κνλαδηθνύ γηα ηα δεδνκέλα ηεο ρώξαο, κε ζηόρν ηελ ηνπξηζηηθή αλάδεημε ηεο πεξηνρήο ηνπο. Σν «THE CRETE GOLF CLUB» αλήθεη ζηελ εηαηξεία Κξεηηθά Γθνιθ Α.Δ., θαηαιακβάλεη έθηαζε 720 ζηξεκκάησλ θαη δηαζέηεη 28 δηαδξνκέο. Κάζε δηαδξνκή έρεη ζρεδηαζηεί έηζη, ώζηε λα ελαξκνλίδεηαη κε ην ππόινηπν πεξηβάιινλ, θαζώο κεγάιεο εθηάζεηο γεο έρνπλ παξακείλεη άζηθηεο. Με βαζηθή αξρή ηνπο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, νη Βξεηαλνί αξρηηέθηνλεο γεπέδσλ γθνιθ πνπ αλέιαβαλ ην ζρεδηαζκό ηνπ, έρνπλ θξνληίζεη λα ηεξήζνπλ πςειόηαηεο πξνδηαγξαθέο, πνπ λα θαιύπηνπλ απόιπηα ηηο απαηηήζεηο ησλ golfers. Έρεη πξνβιεθζεί ε δπλαηόηεηα θηινμελίαο δηεζλώλ ηνπξλνπά θαη παξάιιεια πξνζθέξεηαη πνηθηιία πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο γθνιθ. Λεηηνπξγεί όιν ην ρξόλν θαη απέρεη 7 ρικ. από ηε Υεξζόλεζν θαη 20 ρικ. από ην αεξνδξόκην «Νίθνο Καδαληδάθεο» ηνπ Ζξαθιείνπ. Μεηά ην γθνιθ, νη παίθηεο κπνξνύλ λα ραιαξώζνπλ ζηε βεξάληα (έθηαζεο 120 η.κ.), κε ζέα ζην γήπεδν θαη ζε ηξεηο κηθξέο ιίκλεο, ή ζην εζηηαηόξην. ηοισεία Δπικοινωνίαρ Γιεύθςνζη: Υεξζόλεζνο Σ.Θ. 106, Σ.Κ Κξήηε, Διιάδα Σηλέθωνο: Fax: Web Site: 3

5 Οικολογικό Παπαδοζιακό Πάπκο «Λάζινθορ», ζηο Οποπέδιο Λαζιθίος Σν Οξνπέδην Λαζηζίνπ είλαη δηάζεκν γηα ηνλ θάκπν ηνπ θαη ηνπο ρηιηάδεο αλεκόκπινπο ηνπ. Δθεί ζύκθσλα κε ηε κπζνινγία γελλήζεθε ν Γίαο, ν παηέξαο ζεώλ θαη αλζξώπσλ. Σν Οξνπέδην Λαζηζίνπ κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηνπ, επί Κξεηηθήο Πνιηηείαο ( κ.υ.) θαη εμήο, άξρηζε λα γίλεηαη παξάδεηζνο. Δθηόο από ζηηνβνιώλεο γέκηζε θαη κε θήπνπο κε παληόο είδνπο δέληξα (αριαδηέο, κειηέο, ακπγδαιηέο θιπ) θαη θεπεπηηθά (παηάηεο, ιάραλα, θαζόιηα θιπ), πνπ πνηίδνληαλ κε λεξόκπινπο, απνκεηλάξηα ησλ νπνίσλ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα δεη ζήκεξα. ην Οξνπέδην Λαζηζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ρσξηό Άγηνο Γεώξγηνο, βξίζθεηαη ην "Λάζηλζνο", ην κνλαδηθό Παξαδνζηαθό Υσξηό Οηθνινγηθνύ Σνπξηζκνύ ζηελ Κξήηε. Σν "Λάζηλζνο", πήξε ην όλνκα ηνπ από ηελ αξραία ιέμε «Λάζηλζνο» (Λάζηλζνο-Λαζίζη) ε νπνία βξέζεθε ζε αξραίεο επηγξαθέο ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο Κξήηεο θαη ε ειηθία ηεο είλαη ηνπιάρηζηνλ ρξόλσλ. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πάξθνπ ιεηηνπξγεί κνλάδα ηεζζάξσλ αζηέξσλ πιήξσο εμνπιηζκέλε γηα ηελ θηινμελία ησλ επηζθεπηώλ, κε δηαθόξνπο ηύπνπο δηακεξηζκάησλ, θαζώο επίζεο θαη μελώλαο εηδηθά δηακνξθσκέλνο γηα ηελ άλεηε πξόζβαζε - δηακνλή ησλ αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ησλ ζπλνδώλ ηνπο. ην Δζηηαηόξην, ρσξεηηθόηεηαο 800 αηόκσλ, πξνζθέξνληαη παξαδνζηαθά θξεηηθά εδέζκαηα, ελώ ιεηηνπξγεί θαη Παληνπσιείν, ζην νπνίν δηαηίζεληαη όια ηα παξαδνζηαθά θαη βηνινγηθά πξντόληα ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη, επεμεξγάδνληαη θαη ηππνπνηνύληαη ζην πάξθν, θαζώο επίζεο θαη πξντόληα ηεο θξεηηθήο γεο, από ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ νξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. ην Παξαδνζηαθό Καθελείν νη επηζθέπηεο κπνξνύλ λα απνιαύζνπλ ειιεληθό θαθέ, αξσκαηηθά ξνθήκαηα, παγσηά, αλαςπθηηθά, πνηά, θαζώο επίζεο παξαδνζηαθά ζπηηηθά γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ θαη πνηθηιία κεδέδσλ γηα ηε ξαθή ή ην θξαζί. Τπάξρεη επίζεο πλεδξηαθό Κέληξν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν θαη πιήξσο εμνπιηζκέλν, γηα λα θηινμελήζεη κέρξη 50 άηνκα γηα εθδειώζεηο. Σν ρσξηό ηνπ Λάζηλζνο δηαζέηεη εξγαζηήξην θεξακηθήο, αλέκε θαη αξγαιεηό, ζύγρξνλε κνλάδα επεμεξγαζίαο αξσκαηηθώλ θπηώλ θαη κειηνύ, εξγαζηήξηα μπινγιππηηθήο θαη θεξνπιαζηηθήο, πθαληηθήο, θαη θεξακηθήο θαζώο θαη απνζηαθηήξην ξαθήο ή αιιηώο ην ξαθνθάδαλν, όπνπ δηνξγαλώλνληαη αμέραζηεο βξαδηέο κε πνιύ γιέληη θαη ηξαγνύδη. ηα 200 ζηξέκκαηα ηνπ Πάξθνπ, θαιιηεξγνύληαη νπσξνθόξα, θεπεπηηθά, ακπέιηα, βόηαλα θαη αξσκαηηθά θπηά. Όιεο νη θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο θαη ε κειηζζνθνκία γίλνληαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη ηεο Κξεηηθήο παξάδνζεο, όπνπ ηα πξντόληα παξάγνληαη θαη ηππνπνηνύληαη ζηα εξγαζηήξηα κε επηιεγκέλα πιηθά θαη δηαηίζεληαη γηα θαηαλάισζε ζε κηθξέο πνζόηεηεο. Τπάξρεη θαη κηα Φάξκα όπνπ θηινμελνύληαη δώα πνπ δνπλ ζην Λάζηλζν. Παξάιιεια, ζηνπο ρώξνπο είλαη δπλαηή ε ελαζρόιεζε κε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. ηοισεία Δπικοινωνίαρ Γιεύθςνζη: Αγ. Γεώξγηνο Οξνπέδην Λαζηζίνπ, ΣΚ Κξήηε, Διιάδα Σηλέθωνο: Fax: , Web Site: Τπεύθςνορ Δπικοινωνίαρ: Θανάζηρ Πεπςζινάκηρ 4

6 Αγποηοςπιζηικό Καηάλςμα και Ηπποηοςπιζηικό Κένηπο «Country Hotel Velani» ζηο Αβδού Ζπακλείος To Αβδνύ βξίζθεηαη 38 ρικ. αλαηνιηθά ηεο πόιεο ηνπ Ζξαθιείνπ, ζηνλ επαξρηαθό δξόκν πνπ νδεγεί ζην νξνπέδην Λαζηζίνπ. Σν ρσξηό Αβδνύ βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 39 ρικ. λνηηναλαηνιηθά ηνπ Ζξαθιείνπ πεγαίλνληαο πξνο ην νξνπέδην Λαζηζίνπ. Πξόθεηηαη γηα έλα ηζηνξηθό ρσξηό κε πνιιέο θπζηθέο νκνξθηέο. Σα ηειεπηαία ρξόληα έρεη εμειηρζεί ζε θέληξν ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ ζηελ Κξήηε. Απνηειεί ηνλ ηδαληθό πξννξηζκό δηαθνπώλ γηα όινπο εθείλνπο πνπ αγαπνύλ ηε θύζε θαη ηελ ύπαηζξν. ην Αβδνύ βξίζθεηαη θαη ε κνλαδηθή ζηελ Κξήηε πίζηα αιεμηπηώηνπ πιαγηάο. Έλα αγξόθηεκα κέζα ζηνλ θνζκνπνιίηηθν δήκν Υεξζνλήζνπ κπνξεί λα βξεη θαλείο ζηνλ παξαδνζηαθό νηθηζκό Αβδνύ, καθξηά από ηε θαζαξία ηεο παξαιίαο, ην «Country Hotel Velani». Μέζα ζε έλα απόιπηα θπζηθό πεξηβάιινλ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα απνιαύζεη ηηο ραξέο ηεο θύζεο αιιά θαη λα αζρνιεζεί κε extreme ή πην θιαζζηθά ζπνξ. Σν αγξόθηεκα, ην νπνίν πξνζθέξεη θαη ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο, εζηίαζεο θαη αλαςπρήο, βξίζθεηαη ζε έλα θαηαπξάζηλν από ειαηώλεο, ακπειώλεο θαη θπζηθή βιάζηεζε πεξηβάιινλ. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη δύν θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα 12 δσκαηίσλ θαη 24 θιηλώλ Γ ηάμεο (ηξηώλ αζηέξσλ), θαζώο θαη έλα ζπγθξόηεκα πνπ ζηεγάδεη ην γξαθείν, ηνλ ρώξν ππνδνρήο θαη ην εζηηαηόξην. ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ππάξρεη πηζίλα, μπιόθνπξλνο ςεζηαξηά θαη θαζηζηηθό. Οη επηζθέπηεο ηνπ θηήκαηνο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα γλσξίζνπλ ηνλ ηόπν κέζα από δξαζηεξηόηεηεο ζηε θύζε, κε έκθαζε ζηηο αγξνηηθέο (ακπειώλαο, αξσκαηηθά θπηά, θήπνο εζπεξηδνεηδώλ, θεπεπηηθά, ειαηώλαο) ζηελ ηππαζία κέζσ ηνπ θέληξνπ ηππαζίαο πνπ πθίζηαηαη ζε παξαπιήζην ρώξν ή λα απαζρνιεζνύλ κε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο: γθνιθ, αιεμίπησην πιαγηάο, πεδνπνξία, πεξηήγεζε - εμεξεύλεζε, θ.ι.π. Δίλαη πνιύ θνληά ζηηο πίζηεο απνγείσζεο - πξνζγείσζεο αλεκνπηεξηζηώλ εμππεξεηώληαο κε ηηο ππνδνκέο ηνπ, ηνπο ιάηξεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο. Παξάιιεια, ιεηηνπξγεί κηα ζύγρξνλε κνλάδα ηππνηνπξηζκνύ θαη εθκάζεζεο ηππαζίαο. Ο πεξηβάιινλ ρώξνο δηακνξθώζεθε θαηάιιεια γηα πίζηα ηππαζίαο, άξηηα εμνπιηζκέλε γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα εθκάζεζεο ησλ επηζθεπηώλ, θαζώο θαη θεξθίδεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε καζεκάησλ ή αγώλσλ. Ζ κνλάδα εθηόο από ηελ εθκάζεζε δηνξγαλώλεη πεξηεγεηηθέο δηαδξνκέο κε άινγα, εκεξήζηεο ή πνιπήκεξεο εθδξνκέο κε δηαλπθηεξεύζεηο, κε θπξηόηεξεο ηηο δηαδξνκέο ζην Οξνπέδην Λαζηζίνπ θαη απηή κε θαηάιεμε ηα λόηηα παξάιηα ηνπ λνκνύ Ζξαθιείνπ (Κεξαηόθακπνο). ηοισεία Δπικοινωνίαρ Γιεύθςνζη: Αβδνύ, Γήκνπ Υεξζνλήζνπ Κξήηε, Διιάδα Σηλέθωνο: Fax: , Web Site: & Τπεύθςνορ Δπικοινωνίαρ: Μανώληρ Φπαγκάκηρ 5

7 Παπαζκεςή 27/03/ :00 Αλαρώξεζε ιεσθνξείνπ από Αξράλεο (ζέζε: ρνιεηά) 10:30 13:00 Δπίζθεςε ζηνπο παξαδνζηαθνύο μελώλεο «Διαηώλαο» ( ζην Εαξό Ζξαθιείνπ θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο ιίκλεο Εαξνύ θαη ηνπ νηθηζκνύ (πξνβιέπεηαη πεξπάηεκα) 14:00 Δπίζθεςε ζην αγξόθηεκα «Αγξνηθίεο Κηήκα ηξαηάθε» ( ζηνλ Άγην Θσκά Ζξαθιείνπ (πξνβιέπεηαη νιηγόιεπην πεξπάηεκα) 14:30 16:30 Γεύκα ζην αγξόθηεκα «Αγξνηθίεο Κηήκα ηξαηάθε» κε παξαδνζηαθά βηνινγηθά πξντόληα 17:15 18:30 Δπίζθεςε ζηελ έπαπιε «Βέξγεο» ( ζηνλ Άγην Μύξσλα Ζξαθιείνπ (πξνβιέπεηαη νιηγόιεπην πεξπάηεκα) 18:30 Αλαρώξεζε γηα θαηαιύκαηα δηακνλήο 21:00 Αλαρώξεζε γηα δείπλν ζηε Μνπζηθή ηαβέξλα «Ακέζπζηνο» ζην Ζξάθιεην (απνπηηέ 10, πίζσ από ην μελνδνρείν «Αζηόξηα» - Πι. Διεπζεξίαο) ΠΑΡΑΛΛΖΛΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 18:30 πλάληεζε ησλ ππεπζύλσλ ησλ ΟΣΓ κε ηνπο Αλαδόρνπο ησλ εθδόζεσλ ηεο Γξάζεο Πξνβνιήο ηνπ ρεδίνπ ζηα γξαθεία ηεο Αλαπηπμηαθήο Ζξαθιείνπ ζηηο Αξράλεο. 6

8 ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΔΠΗΚΔΦΔΧΝ 2 ηρ ΖΜΈΡΑ (ΠΑΡΑΚΔΤΖ 27/03/2009) 7

9 Παπαδοζιακοί Ξενώνερ «Δλαιώναρ» ζηο Εαπό Ζπακλείος Σν Εαξό βξίζθεηαη ζηνλ θάκπν ηνπ Φεινξείηε λόηηα ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ θαη απέρεη 45 ρικ από ην Ζξάθιεην. ηελ πεξηνρή ηνπ Εαξνύ, ν επηζθέπηεο κπνξεί λα ζαπκάζεη ηε θεκηζκέλε ιίκλε κε ηηο πέζηξνθεο, λα πεξπαηήζεη ην θαξάγγη ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ θαη λα αλαθαιύςεη ηελ νκνξθηά ζην δάζνο ηνπ Ρνύβα, έλα από ηα ιίγα πξίλν-δάζε ηεο Διιάδαο. Να επηζθεθζείεπίζεο ηελ Ηεξά Μνλή Αγίνπ Φαλνπξίνπ (Βαιζακόλεξνπ) κε ηηο ππέξνρεο κεζαησληθέο ηνηρνγξαθίεο, ηε Μνλή ηνπ Βξνληεζίνπ πνπ ππήξμε ζεκαληηθό πλεπκαηηθό θέληξν θαηά ην 17 ν αηώλα, ην ζπειαίν θαη ην θαξάγγη ησλ Κακαξώλ θαη ην ηερλεηό θξάγκα ηεο Φαλεξσκέλεο. ηνπο πξόπνδεο ηνπ βνπλνύ Φεινξείηεο, ιίγν ςειόηεξα από ην ρσξηό Εαξόο, βξίζθνληαη νη μελώλεο «Διαηώλαο». Δίλαη έλαο ηόπνο απόδξαζεο πνπ μερσξίδεη ζε νκνξθηά θαη πξνζθέξεηαη γηα θπζηνιαηξηθέο δηαθνπέο. ηνλ «Διαηώλα» ζα βξείηε επηά απηόλνκνπο μελώλεο 2 έσο 4 αηόκσλ θαη ηξεηο δίρσξνπο μελώλεο 4 έσο 5, 6 θαη 7 αηόκσλ αληίζηνηρα, πιήξσο εμνπιηζκέλνη θαη κε έληνλα ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά (νληάο, ηδάθη). Οη μελώλεο βξίζθνληαη ζε έλα ήζπρν θαη αλαδσνγνλεηηθό πεξηβάιινλ πάλσ ζε κηα πιαγηά, αλάκεζα ζε ειηέο θαη πνιιά αξσκαηηθά θπηά, έρνληαο ππέξνρε ζέα. ηνπο μελώλεο ιεηηνπξγεί πηζηνπνηεκέλν εζηηαηόξην «Κξεηηθήο Γηαηξνθήο» από ηελ Διιεληθή Αθαδεκία Γεύζεο, ζην νπνίν ν επηζθέπηεο κπνξεί λα γεπηεί ηα ηνπηθά εδέζκαηα καγεηξεκέλα κε ηα θαιύηεξα πιηθά θαη ηνλ πγηεηλόηεξν ηξόπν παξαζθεπήο. Σα πεξηζζόηεξα από ηα πξντόληα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ θνπδίλα θαιιηεξγνύληαη ζην θηήκα, ελώ θάπνηα άιια αγνξάδνληαη από παξαγσγνύο ηεο πεξηνρήο. ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ «ΔΛΑΗΧΝΑ» ζπκπεξηιακβάλνληαη ε παξαζθεπή ςσκηνύ, ηπξηνύ θαη ζαπνπληνύ, ε ζπγθνκηδή βνηάλσλ, ην καγείξεκα παξαδνζηαθώλ θαγεηώλ θαη γιπθώλ θαη ε ζπκκεηνρή ζε θξεηηθέο βξαδηέο κε δσληαλή παξαδνζηαθή κνπζηθή, ε ηππαζία θαη αζιήκαηα. ηνλ «ΔΛΑΗΧΝΑ» εθηόο από ηελ δηακνλή θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ δηνξγαλώλνληαη, πξνζθέξεηαη θαη ε δπλαηόηεηα μελάγεζεο ζην θηήκα. ηοισεία Δπικοινωνίαρ Γιεύθςνζη: Εαξόο Ζξαθιείνπ Κξήηεο, Διιάδα Σηλέθωνο: , Fax: Web Site: Τπεύθςνορ Δπικοινωνίαρ: Μαλώιεο θαη Βαγγέιεο αξηδάθεο 8

10 Αγπόκηημα «Αγποικίερ Κηήμα ηπαηάκη» ζηον Άγιο Θωμά Ζπακλείος Ο Άγηνο Θσκάο είλαη έλα ηδηαίηεξν ρσξηό κε ζηνηρεία από όιεο ηηο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο. Ο επηζθέπηεο πνπ ζα πεξηπιαλεζεί ζε απηόλ ηνλ απζεληηθό ρώξν, κπνξεί λα επηζθεθζεί ηηο 49 εθθιεζηέο θαη μσθιήζηα ηνπ, ηνπο κνλνιηζηθνύο Ρσκατθνύο ηάθνπο, ην δάζνο κε ηηο δάθλεο, ην κνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο ηεο Καξδηώηηζζαο, λα πεξπαηήζεη ζηα δαηδαιώδε ζνθάθηα ηνπ ρσξηνύ θαη λα εηζπξάμεη ηελ αλεπηηήδεπηε Κξεηηθή θηινμελία από αλζξώπνπο πνπ αγαπνύλ ηνλ ηόπν ηνπο. Ζ ζέζε ηνπ Αγ. Θσκά δηεπθνιύλεη ηηο εμνξκήζεηο πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο, θαζώο ν θαηλνύξηνο νδηθόο άμνλαο θέξλεη ην Ζξάθιεην ζε απόζηαζε ιεπηώλ. ηε ζέζε απηή βξίζθνληαη νη «Αγξνηθίεο Κηήκα ηξαηάθε», ζε πςόκεηξν 530κ. Δίλαη ηδαληθόο πξννξηζκόο γηα ραιάξσζε θαη επαθή κε ηε θύζε όιν ηνλ ρξόλν. Οη Αγξνηθίεο είλαη θηηζκέλεο κε παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή, κνληέξλα δηάζεζε, κε ρξώκαηα θαη πιηθά ελαξκνληζκέλα απόιπηα κε ην πεξηβάιινλ θαη ηε θύζε αιιά θαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο. Οη εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηξεηο κεδνλέηεο 100ηκ θαη 80 ηκ., θαη δύν πεηξόθηηζηα ζπίηηα 28ηκ, ην θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ θηινμελεί 2-6 άηνκα θαη είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλα. Δπίζεο, ιεηηνπξγεί Δζηηαηόξην κε ζέα ηνπο αησλόβηνπο δξπο, ηνπο βξάρνπο ηνπ Αγ. Θσκά, αθόκα θαη ην λεζί ηνπ Γία ζην βάζνο ηνπ νξίδνληα, ζηνηρεία πνπ ζαο ηαμηδεύνπλ καδί κε ηηο γεύζεηο θαη ηηο κπξσδηέο ηεο Κξεηηθήο θνπδίλαο. Γηα δξαζηήξηνπο ηύπνπο, εθηόο από ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα γύξσ από ην ηδάθη, ππάξρνπλ πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο γηα δηαζθέδαζε θαη άζθεζε. Σν πάξθν πεξηπέηεηαο ην όπνην δεκηνπξγήζεθε θάησ από ηε ζθηά αησλόβησλ δέληξσλ πεξηιακβάλεη: ηνίρν αλαξξίρεζεο, ζηβεηηαλή γέθπξα, παξάιιειεο γέθπξεο, flying fox, ελαέξηα πεξάζκαηα κε ιάζηηρα θαη ηνμνβνιία. Τπάξρνπλ, επίζεο, πνδήιαηα βνπλνύ, ραξηνγξαθεκέλα κνλνπάηηα γηα ηξέμηκν ή πεξίπαην κε ζηάζεηο ζηα μσθιήζηα θαη ζηα ιαμεπηά παηεηήξηα ηεο πεξηνρήο. Αθόκα κπνξείηε λα θάλεηε ηππαζία, λα παίμεηε κπάζθεη ή ηέληο. ηοισεία Δπικοινωνίαρ Γιεύθςνζη: Άγηνο Θσκάο, Ζξαθιείνπ Κξήηεο, Διιάδα Σηλέθωνο: Fax: Web Site: Τπεύθςνορ Δπικοινωνίαρ: Υξηζηόθνξνο θαη Ξελνθώληαο ηξαηάθεο 9

11 Έπαςλη «Βέπγηρ», ζηον Άγιο Μύπωνα Ζπακλείος Σν ρσξηό Άγηνο Μύξσλαο είλαη ρηηζκέλν γύξσ από ηελ αξραία Ραύθν, πνπ άθκαζε θαηά ηελ Μηλσηθή πεξίνδν (1200 π.υ.) θαη νθείιεη ηελ νλνκαζία ηνπ ζηνλ νκώλπκν Άγην, πνπ γελλήζεθε εδώ, ρεηξνηνλήζεθε επίζθνπνο Κλσζνύ θαη καξηύξεζε ζηνπο δησγκνύο ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα Γέθηνπ. Αμίδεη λα επηζθεθζεί θαλείο ηελ αθηεξσκέλε ζηνλ Άγην Μύξσλα βπδαληηλή εθθιεζία, θαζώο θαη ην ζπήιαην θήηε, όπνπ αζθήηεπζε ν άγηνο θαη από ην νπνίν αλαβιύδεη ζαπκαηνπξγό αγίαζκα. Σν ρσξηό θεκίδεηαη γηα ην πεξίθεκν καιεβηδηώηηθν θξαζί πνπ παξάγεη. Απέρεη 14 ρικ από ηελ πόιε ηνπ Ζξαθιείνπ, θαη 19 ρικ από ην αεξνδξόκην «Νίθνο Καδαληδάθεο». Ζ Vergis Epavlis είλαη θηηζκέλε ζηελ πιαγηά ελόο ιόθνπ, πιεζίνλ ηνπ ρσξηνύ Άγηνο Μύξσλαο. Ζ ζέα είλαη παλνξακηθή, πξνο ην Κξεηηθό Πέιαγνο, ην βνπλό Γηνύρηαο (όπνπ θαηά ηε κπζνινγία, γελλήζεθε ν ζεόο Γίαο), ηα Λαζηζηώηηθα βνπλά πνπ είλαη ρηνληζκέλα ρεηκώλαθαινθαίξη. Ζ Vergis Epavlis εκπλεύζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε από ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ηέιηνπ Βέξγε. Δίλαη κία πξόηππε κνλάδα κνλαδηθή ζην είδνο ηεο, όπνπ ζηηο πνιπηειείο ζνπίηεο ηεο κπνξεί λα ζαο πξνζθέξεη ζηηγκέο, όπσο δελ ηηο έρεηε μαλαδήζεη. Ζ Vergis Epavlis απνηειείηαη από 4 ζνπίηεο, δπλαηόηεηα δηακνλήο 4 αηόκσλ. Υξεζηκνπνηνύληαη ζηνηρεία πνπ άιινηε παξαπέκπνπλ ζην ζύγρξνλν design θαη άιινηε ζην θιαζζηθό. Οη εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ, εζηηαηόξην, spa, γπκλαζηήξην, εμσηεξηθή ζεξκαηλόκελε πηζίλα (12 x 5,5 κ), κε πδξνκαζάδ θαη κπαξ, παηδηθή ζεξκαηλόκελε πηζίλα (3x3 κ), θνκκσηήξην θαη ηδησηηθό ρώξν ζηάζκεπζεο. Οη Τπεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ, room service, κεηαθνξά από/πξνο ην αεξνδξόκην ή ην ιηκάλη, car rental service. Δπίζεο, δηαζέηεη ρώξνπο ζηνπο θήπνπο ηεο έπαπιεο γηα ηε θηινμελία θαη νξγάλσζε θνηλσληθώλ εθδειώζεσλ, ρσξεηηθόηεηαο έσο 700 αηόκσλ. ηοισεία Δπικοινωνίαρ Γιεύθςνζη: Αγ.Μύξσλαο, Ζξαθιείνπ Κξήηεο, Διιάδα Σηλέθωνο: Fax: Web Site: Τπεύθςνορ Δπικοινωνίαρ: ηέλιορ Βέπγηρ 10

12 άββαηο 28/03/ :00 Αλαρώξεζε ιεσθνξείνπ από Αξράλεο (ζέζε: ρνιεηά) 10: Δπίζθεςε ζην ζπήιαην ηνπ θεληόλε ζηα Εσληαλά Ρεζύκλνπ Δπίζθεςε ζην αγξόθηεκα «Έλαγξνλ» ( ζηελ Αμό Ρεζύκλνπ (πξνβιέπεηαη πεξπάηεκα) 12:30 14:00 Παξνπζηάζεηο - ζπδήηεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ (ζπλεδξηαθό θέληξν ηνπ «Έλαγξνλ») κε ζέκαηα: 1. Πηινηηθέο ηνπξηζηηθέο δηαδξνκέο: δνκή θαη πεξηερόκελν, θ. Παπαδήκα Γέζπνηλα, Ηδηνθηήηξηα ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ ζεκαηηθνύ ηνπξηζκνύ (Αζήλα) 2. ύληνκε παξνπζίαζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεώλ ηνπο πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 3. πδήηεζε κε ζέκα: «Αλάπηπμε ζπκπιεξσκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, βησζηκόηεηα επηρεηξήζεσλ, ζπλεξγαζίεο κε άιιεο νκνεηδήο ή ζπκπιεξσκαηηθέο επηρεηξήζεηο» θαη 4. ύληαμε ζπκθώλνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ 14:00 16:30 Γεύκα ζην αγξόθηεκα «Έλαγξνλ» κε παξαδνζηαθά βηνινγηθά πξντόληα 17:00 18:30 Δπίζθεςε ζην «Dellina mountain resort» ( ζηα Αλώγεηα Ρεζύκλνπ πεξηήγεζε ζηνλ νηθηζκό Αλσγείσλ 18:30 Αλαρώξεζε γηα Ζξάθιεην βξάδπ ειεύζεξν 11

13 ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΔΠΗΚΔΦΔΧΝ 3 ηρ ΖΜΈΡΑ (ΑΒΒΑΣΟ 28/03/2009) 12

14 πήλαιο ηος θενηόνη ζηα Εωνιανά Ρεθύμνος Σν ζπήιαην θεληόλε ζεσξείηαη έλα από ηα πέληε θαιύηεξα ηεο Διιάδαο θαη ην πξώην ζηελ Κξήηε. Σα πεηξώκαηα πνπ θπξηαξρνύλ ζηνλ νξεηλό όγθν ηνπ Φεινξείηε είλαη νη αζβεζηόιηζνη γη απηό ππάξρεη θαη έλαο πνιύ κεγάινο αξηζκόο ζπειαίσλ θαη βαξάζξσλ. Σν ζπήιαην ηνπ "θεληόλε ε Σξύπα" είλαη ην κνλαδηθό ζην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί ππνδνκή ππνδνρήο θαη πεξηήγεζεο επηζθεπηώλ. Βξίζθεηαη έλα ρηιηόκεηξν Βνξεηναλαηνιηθά ηεο θνηλόηεηαο Εσληαλώλ ζηε ζέζε "Μύξσλνο", ζηηο απόηνκεο λόηηεο πιαγηέο ηνπ ιόθνπ Υαιέπα. Λίγν πην ρακειά από ην ζπήιαην, ζηε ζέζε θαθίδηα, ππάξρεη κηα γξαθηθή πεγή κε γάξγαξν λεξό. Παιαηόηεξα ην ζπήιαην ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ θξεζθύγεην αλ θαη όρη ηδηαίηεξα έληνλα. Ζ θάπσο καπξηζκέλε από ηελ θαπληά νξνθή θνληά ζηελ είζνδν είλαη ζήκεξα ηα κόλα νξαηά ζεκάδηα πνπ ην καξηπξνύλ. Από ζηόκα ζε ζηόκα έθηαζε κέρξη θαη ζήκεξα ε ηζηνξία ελόο ζθαθηαλνύ ρατλε (αληάξηε), ελόο θεληόλε πνπ θξπβόηαλ ζην ζπήιαην γηα αξθεηό θαηξό. Σν όλνκα ηνπ ζπειαίνπ κάιινλ πξνέξρεηαη από ηνλ θεληόλε. Ο ρώξνο έμσ από ην ζπήιαην είλαη εληππσζηαθόο. Καηαθόξπθεο πιαγηέο, ύςνπο κέρξη θαη 50 κέηξσλ, νξζώλνληαη ζαλ θπζηθόο ηνίρνο ζηε Βνξεηνδπηηθή πιεπξά ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη αλαςπρήο. Οη νγθώδεηο κνλαρηθνί Βξάρνη, πνπ ζηέθνπλ κεηέσξνη ιεο θαη θάπνηνο ηνπο έβαιε εθεί, δεζπόδνπλ ζην ρώξν. Μέζα ζηηο κηθξέο ραξακάδεο ηνπο, ζπκάξηα, ξίγαλεο, αζηνηβίδεο θαη άιια θπηά πξνζπαζνύλ λα δήζνπλ κε αμηνζαύκαζηε ππνκνλή θαη επηκνλή. Από ηνλ ρώξν ππνδνρήο, ε ζέα είλαη απεξηόξηζηε. Από εθεί, έλα πιαθόζηξσην κνλνπάηη νδεγεί κέρξη ην ζπήιαην. Σν ζπήιαην έρεη κήθνο ζε επζεία γξακκή 145 κέηξα θαη θαηαιακβάλεη επηθάλεηα πάλσ από ηεηξαγσληθά κέηξα. Ζ θύξηα αλάπηπμή ηνπ είλαη πξνο Βνξξά θαη έρεη δεκηνπξγεζεί κε αξγή δηάβξσζε ησλ αζβεζηνιηζηθώλ πεηξσκάησλ. Σν πάρνο ησλ ππεξθείκελσλ πεηξσκάησλ είλαη 25 έσο 50 κέηξα. Σν πξνζπειάζηκν ηκήκα θαηαιακβάλεη πεξίπνπ ηα δύν ηξίηα ηνπ θύξηνπ όγθνπ ηνπ ζπειαίνπ. Σν κήθνο ηνπ κνλνπαηηνύ πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηώλ είλαη πεξίπνπ 270 κέηξα. ηοισεία Δπικοινωνίαρ Γιεύθςνζη: Εσληαλά Ρεζύκλεο, ΣΚ.: Κξήηε Ώπερ λειηοςπγίαρ: Από Ννέκβξην έσο Μάξηην 10:00 έσο 15:00 ηηο εκέξεο άββαην θαη Κπξηαθή ε θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο ζηα ηειέθσλα: , (κόλν άββαην θαη Κπξηαθή), (Δξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο) θαη Σνπο ππόινηπνπο κήλεο 9:00 έσο 18:00 θαζεκεξηλά. Web Site: Τπεύθςνορ Δπικοινωνίαρ: Γεκήηξεο Παξαζύξεο 13

15 Αγπόκηημα «Έναγπον» ζηην Αξό Ρεθύμνος ηελ θαξδηά ηεο Κξήηεο, ζηνλ Φεινξείηε, ην πην ςειό θαη ηεξό βνπλό ηνπ λεζηνύ, ζ' απηή ηελ πεξηνρή, ζην ρσξηό Αμόο, πνπ θαηνηθείηαη ζπλερώο εδώ θαη 4000 ρξόληα, ζε έλα θηήκα 60 ζηεξεκάησλ δεκηνπξγήζεθε ην ΔΝΑΓΡΟΝ. ην θηήκα θαιιηεξγνύληαη ειηέο, ακπέιη, νπσξνθόξα θαη θαξπνθόξα δέλδξα, όισλ ησλ εηδώλ ηα νπνξσθεπεπηηθά θαη ιαραληθά θαη δεθάδεο αξσκαηηθά θπηά θαη βόηαλα, κε κεζόδνπο ήπηεο, θπζηθέο, νξγαληθέο, ρσξίο ιηπάζκαηα θαη ρεκηθά, ελώ ππάξρεη θαη θάξκα κε πνιιά δώα θαη πνπιεξηθά, γηα απγά, γάια θαη θξέαο. Σν ΔΝΑΓΡΟΝ παξέρεη πςεινύ επηπέδνπ μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο αιιά δελ είλαη απιά έλα μελνδνρείν, γηαηί νη άλζξσπνη πνπ ην επηζθέπηνληαη δελ είλαη απιώο πειάηεο αιιά θηινμελνύκελνη. Οη εγθαηαζηάζεηο δηακνλήο θαη ηα θηήξηα έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη έρνπλ θηηζηεί έηζη πνπ λα είλαη απόιπηα πξνζαξκνζκέλα ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, κε παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή, θπζηθά πιηθά, πνπ εμππεξεηνύλ ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο άλεηεο δηαβίσζεο, ηνπνζεηεκέλα ζε ζρήκα ρσξηνύ, αιιά ρσξίο λα πξνθαινύλ θαη λα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην θπζηθό ηνπίν. ε θηίξηα κνλώξνθα θαη δηώξνθα πνπ ζρεκαηίδνπλ γεηηνληέο θαη ζπκίδνπλ ρσξηό κε παξαδνζηαθή κνξθή θαη κε πιηθά αλάινγα, ππάξρνπλ δηακεξίζκαηα, κνλόρσξα, έσο θαη ηξηώλ δσκαηίσλ, εμνπιηζκέλα κε ηα απαξαίηεηα κέζα, πνπ κπνξνύλ λα θηινμελήζνπλ από 2 έσο θαη 6 άηνκα. Όια ηα δηακεξίζκαηα έρνπλ βεξάληα κε ζέα ηα βνπλά θαη ηα θαξάγγηα ηεο πεξηνρήο. Γηα ηηο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη εθδειώζεηο ππάξρνπλ ε θνπδίλα, ν μπιόθνπξλνο, ην ηπξνθνκείν νη παξαζηηέο, ην ξαθνθάδαλν, ην παηεηήξη θαη θπζηθά ν ρώξνο ηνπ εζηηαηνξίνπ, ρώξνο άλεηνο κε πνιιά παιηά αληηθείκελα, εξγαιεία αιιά θαη έξγα ηέρλεο θαη ε απιή ηνπ, θάησ από ηνλ ηεξάζηην Γξπ. Σν παξαδνζηαθό θαθελείν, ρώξνο κηθξόο αιιά άλεηνο θαη αηζζεζηαθόο γηα θαθέ πνηό θαη επηηξαπέδηα παηγλίδηα. πλεδξηαθόο ρώξνο πιήξσο εμνπιηζκέλνο, γηα ζπλέδξηα εθδειώζεηο θαη εθζέζεηο. Μηθξό κπαθάιηθν γηα επηιεγκέλα παξαδνζηαθά πξντόληα αιιά θαη ρώξνο γηα ειιεληθό θαθέ θαη ξνθήκαηα από βόηαλα. Ζ πηζίλα ζην πην εληππσζηαθό ζεκείν απέλαληη από ηνπο γθξεκνύο πνπ έρνπλ ηηο θσιηέο ηνπο νη αεηνί, ηνπο νπνίνπο κπνξείο λα παξαθνινπζείο. Μηθξή παηδηθή ραξά γηα ηα παηδηά. ε ζπλέρεηα θαη δίπια είλαη ε θάξκα κε ηα δώα θαη ηα πνπιηά. ηοισεία Δπικοινωνίαρ Γιεύθςνζη: Αμόο Ρεζύκλεο, ΣΚ.: Κξήηε,Διιάδα Σηλέθωνο: Fax: Web Site: Τπεύθςνορ Δπικοινωνίαρ: Φανή και Γιάννηρ Παπαδάκηρ 14

16 «Delina Mountain Resort» ζηα Ανώγεια Ρεθύμνος Σν νξεηλό ζέξεηξν Νηειίλα βξίζθεηαη πεξίπνπ 1ρκ. έμσ από ην ρσξηό Αλώγεηα Ρεζύκλνπ ζην δξόκν γηα ηε Νίδα θαη ζε πςόκεηξν πεξίπνπ 910 κ. Σν ζπγθξόηεκα Νηειίλα εθηείλεηαη ζε έλα ρώξν 28 ζηξεκκάησλ θαη ζπλδπάδεη ηηο άςνγεο εγθαηαζηάζεηο θαη ππεξεζίεο ελόο πνιπηεινύο μελνδνρείνπ κε ηελ απζεληηθόηεηα ηεο θξεηηθήο παξάδνζεο θαη ηελ άγξηα θπζηθή νκνξθηά ηνπ λεζηνύ. Σν μελνδνρείν Delina Mountain Resort απνηειείηαη από 13 θαιαίζζεηα δηακεξίζκαηα κε άλεηνπο ρώξνπο θνκςά δηαθνζκεκέλνπο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ επηζθέπηε κία πνηνηηθή δηακνλή. Όια ηα δσκάηηα δηαζέηνπλ ηδάθη, πδξνκαζάδ θαη βεξάληα κε ζέα ηηο ρηνληζκέλεο θνξπθέο ηνπ Φεινξείηε πνπ είλαη ην ςειόηεξν βνπλό θαη νξόζεκν ηνπ λεζηνύ ηεο Κξήηεο. Δπίζεο, ην μελνδνρείν δηαζέηεη 2 δσκάηηα θαηάιιεια εμνπιηζκέλα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θαζώο θαη δύν δσκάηηα γηα κε θαπλίδνληεο. Δλώ ην εζσηεξηθό ηνπ μελνδνρείνπ ραξαθηεξίδεη ε εξεκία θαη ε αλεπηηήδεπηε θνκςόηεηα ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν θπξηαξρεί ε άγξηα νκνξθηά ηνπ θξεηηθνύ ηνπίνπ. Σν ζηνηρείν ηνπ βξάρνπ θαη ηεο άγξηαο βιάζηεζεο ζπλδπάδεηαη αξκνληθά κε ηα θάζε ινγήο αξσκαηηθά βόηαλα πνπ ζπλαληά θαλείο θπηεκέλα θαηά κήθνο ησλ πιαθόζηξσησλ κνλνπαηηώλ ηεο απιήο. Ο επηζθέπηεο έρεη ηελ επθαηξία λα γλσξίζεη κε έλαλ απιό πεξίπαην θπηά όπσο ην ζπκάξη, ηε ιεβάληα, ην θαζθόκειν, ην κάξαζν, ηε κέληα, ν δπόζκνο θ.α. Γηα λα απνιαύζεη θαλείο ηε ζέα θαιύηεξα κπνξεί λα αλέβεη ζην ρώξν ηνπ παξαηεξεηεξίνπ, πνπ είλαη θαη ην πην ςειό ζεκείν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ηδαληθό γηα ζηηγκέο ραιάξσζεο θαη εξεκίαο. Σν παξαδνζηαθό πεηξόρηηζην θαθελείν πνπ βξίζθεηαη ζην ρώξν ηεο απιήο, δίπια ζε κηα όκνξθε ιίκλε, πξνζθέξεηαη γηα λα γεπηεί ν επηζθέπηεο αθεςήκαηα, γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ θαη θπζηθά ξαθή, όια θηηαγκέλα κε ηέρλε θαη κεξάθη από ηνπο ηδηνθηήηεο. Σν πξσηλό, ην κεζεκεξηαλό, αιιά θαη ην βξαδηλό πξνζθέξνληαη ζηνλ θηιόμελν ρώξν ηνπ εζηηαηνξίνπ Νηειίλα. Σν μελνδνρείν Νηειίλα πξνζθέξεη επίζεο: ζεξκαηλόκελε πηζίλα κε πδξνκαζάδ, ζάνπλα, ρακάκ, πεξηπνηήζεηο πξνζώπνπ, καληθηνύξ-πεληηθηνύξ, ζεξαπείεο ζώκαηνο. ηοισεία Δπικοινωνίαρ Γιεύθςνζη: Αλώγεηα Ρεζύκλεο, ΣΚ.: Σηλέθωνο: Fax: Web Site: Τπεύθςνορ Δπικοινωνίαρ: Μηράιεο θνπιάο 15

17 ΛΗΣΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» ΖΡΑΚΛΔΗΟ / 03 /

18 ΓΔΛΣΗΑ ΣΤΠΟΤ «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» ΖΡΑΚΛΔΗΟ / 03 /

19 ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΗΑ «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» ΖΡΑΚΛΔΗΟ / 03 /

20 ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΛΗΚΟ «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» ΖΡΑΚΛΔΗΟ / 03 /

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ. Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΛΔΒΟΤ Αγροτοσριστικός σνεταιρισμός Γσναικών Γέρας Γπλαίθεο από ηα πέληε ρσξηά ηεο πεξηνρήο Γέξαο είλαη ηα κέιε ηνπ δξαζηήξηνπ Σπλεηαηξηζκνύ πνπ κε ηδηαίηεξε δεμηνηερλία

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ

Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Μηα εξγαζία ησλ καζεηώλ Καξακήηξνπ Τειέκαρνπ θαη Εαξαβίλνπ Γηώξγνπ Ζ Λεσκάδα είλαη ην ηέηαξην ζε έθηαζε ειιεληθό λεζί ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο θαη ησλ Δπηαλήζσλ. Βξίζθεηαη λόηηα ηεο Κέξθπξαο θαη πιεζίνλ ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια :

Σνπνζεζία. Γηακνλή. Δωμάηια : Σνπνζεζία Σν μελνδνρείν βξίζθεηαη ζην καγεπηηθό ρσξηό ησλ πβόησλ, ρηηζκέλν ζην ιόθν ηνπ νηθηζκνύ πάλσ από ηελ παξαιία ηεο Μπέιια Βξάθα. Έλα ζπγθξόηεκα πςειήο αηζζεηηθήο θαη ππεξεζηώλ πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ. Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ»

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ. Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ» ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ» ηε γλσζηή από ηνπο Μηλσηθνύο Χξόλνπο Εάθξν νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αμηνπνηνύλ ηελ πινύζηα ηνπηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ. Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ»

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ. Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ» ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΙΘΙΟΤ Γσναικείος Αγροηικός Οικοηετνικός σνεηαιριζμός Εάκροσ «ΜΔΛΗΩΝ» ηε γλσζηή από ηνπο Μηλσηθνύο Χξόλνπο Εάθξν νη γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αμηνπνηνύλ ηελ πινύζηα ηνπηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Παρασκευή 4/6/2010 Μεηά ηελ έιεπζε ζην ιηκάλη ηεο νύδαο θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, ε νκάδα αλαρώξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ. σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Μοσδαθίοσ «Ζ ΑΛΟΠΖ»

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ. σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Μοσδαθίοσ «Ζ ΑΛΟΠΖ» ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ σλεηαηρηζκός Γσλαηθώλ Περηοτής οθάδωλ Οη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ αλαβηώλνπλ ηελ ηνπηθή παξαδνζηαθή ελδπκαζία, θαηαζθεπάδνληαο θαηαπιεθηηθέο θνξεζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα