Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009"

Transcript

1 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Υπημαηοδόηηζη: Δ.Π. Κ.Π. LEADER+ ςγσπημαηοδόηηζη:

2 Πέμπηη 26/03/ :00 Αλαρώξεζε ιεσθνξείνπ από Αξράλεο (ζέζε: ρνιεηά) 10:00 11:00 Δπίζθεςε ζην «The Crete Golf Club» (www.crete-golf.com) 12:00 13:00 Δπίζθεςε ζην Οηθνινγηθό Παξαδνζηαθό Πάξθν «Λάζηλζνο», Άγηνο Γεώξγηνο Λαζηζίνπ (www.lasinthos.gr) 13:30 14:30 Δπίζθεςε ζην αγξνηνπξηζηηθό θαηάιπκα θαη Ηππνηνπξηζηηθό θέληξν «Country Hotel Velani» (www.countryhotel.gr ζην Αβδνύ Ζξαθιείνπ (πξνβιέπεηαη πεξηπεηεηώδεο πξνζέγγηζε ζην θαηάιπκα κε πεξπάηεκα 15 ιεπηώλ ή ηππαζία) 14:30 16:30 Γεύκα ζην «Country Hotel Velani» 17:00 Αλαρώξεζε γηα ηα θαηαιύκαηα δηακνλήο 21:30 Γείπλν ζηελ ηαβέξλα «Άκπεινο» ζηηο Αξράλεο 1

3 ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΔΠΗΚΔΦΔΧΝ 1 ηρ ΖΜΈΡΑ (ΠΔΜΠΣΖ 26/03/2009) 2

4 «THE CRETE GOLF CLUB» ζηη Υεπζόνηζο Ζπακλείος Ζ Υεξζόλεζνο είλαη γλσζηή σο ν πην νξγαλσκέλνο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο ηεο Κξήηεο θαη βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 27 ρικ. αλαηνιηθά ηνπ Ζξαθιείνπ. Δίλαη γλσζηή γηα ηηο πςειήο πνηόηεηαο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ηηο ζπλεδξηαθέο ππνδνκέο αιιά θαη γηα ηηο θπζηθέο νκνξθηέο ηόζν ζην παξάθηην ηκήκα ηεο, όζν θαη ζηελ ελδνρώξα. Οη όκνξθεο αθξνγηαιηέο, ε λπρηεξηλή δηαζθέδαζε θαη ν καδηθόο ηνπξηζκόο σζηόζν απνηεινύλ ηε κία κόλν όςε ηνπ λνκίζκαηνο "Υεξζόλεζνο". Σελ άιιε όςε, ηε ιηγόηεξν γλσζηή, απνηεινύλ ε πινύζηα θαη αλέγγηρηε ελδνρώξα ηεο, δηάζπαξηε κε κλεκεία ηζηνξηθά θαη ηνπία αλείπσηνπ θπζηθνύ θάιινπο. ηελ πεξηνρή απηή βξίζθεηαη θαη ιεηηνπξγεί ην «THE CRETE GOLF CLUB», ην νπνίν μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Ηνύιην ηνπ 2003 θαη είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πην ζύγρξνλν γήπεδν γθνιθ ζε θπζηθό πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα. Σνπξηζηηθνί, θπξίσο, επηρεηξεκαηίεο άιινηε αληαγσληζηέο έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ελόο έξγνπ κνλαδηθνύ γηα ηα δεδνκέλα ηεο ρώξαο, κε ζηόρν ηελ ηνπξηζηηθή αλάδεημε ηεο πεξηνρήο ηνπο. Σν «THE CRETE GOLF CLUB» αλήθεη ζηελ εηαηξεία Κξεηηθά Γθνιθ Α.Δ., θαηαιακβάλεη έθηαζε 720 ζηξεκκάησλ θαη δηαζέηεη 28 δηαδξνκέο. Κάζε δηαδξνκή έρεη ζρεδηαζηεί έηζη, ώζηε λα ελαξκνλίδεηαη κε ην ππόινηπν πεξηβάιινλ, θαζώο κεγάιεο εθηάζεηο γεο έρνπλ παξακείλεη άζηθηεο. Με βαζηθή αξρή ηνπο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, νη Βξεηαλνί αξρηηέθηνλεο γεπέδσλ γθνιθ πνπ αλέιαβαλ ην ζρεδηαζκό ηνπ, έρνπλ θξνληίζεη λα ηεξήζνπλ πςειόηαηεο πξνδηαγξαθέο, πνπ λα θαιύπηνπλ απόιπηα ηηο απαηηήζεηο ησλ golfers. Έρεη πξνβιεθζεί ε δπλαηόηεηα θηινμελίαο δηεζλώλ ηνπξλνπά θαη παξάιιεια πξνζθέξεηαη πνηθηιία πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο γθνιθ. Λεηηνπξγεί όιν ην ρξόλν θαη απέρεη 7 ρικ. από ηε Υεξζόλεζν θαη 20 ρικ. από ην αεξνδξόκην «Νίθνο Καδαληδάθεο» ηνπ Ζξαθιείνπ. Μεηά ην γθνιθ, νη παίθηεο κπνξνύλ λα ραιαξώζνπλ ζηε βεξάληα (έθηαζεο 120 η.κ.), κε ζέα ζην γήπεδν θαη ζε ηξεηο κηθξέο ιίκλεο, ή ζην εζηηαηόξην. ηοισεία Δπικοινωνίαρ Γιεύθςνζη: Υεξζόλεζνο Σ.Θ. 106, Σ.Κ Κξήηε, Διιάδα Σηλέθωνο: Fax: Web Site: 3

5 Οικολογικό Παπαδοζιακό Πάπκο «Λάζινθορ», ζηο Οποπέδιο Λαζιθίος Σν Οξνπέδην Λαζηζίνπ είλαη δηάζεκν γηα ηνλ θάκπν ηνπ θαη ηνπο ρηιηάδεο αλεκόκπινπο ηνπ. Δθεί ζύκθσλα κε ηε κπζνινγία γελλήζεθε ν Γίαο, ν παηέξαο ζεώλ θαη αλζξώπσλ. Σν Οξνπέδην Λαζηζίνπ κεηά ηελ απειεπζέξσζή ηνπ, επί Κξεηηθήο Πνιηηείαο ( κ.υ.) θαη εμήο, άξρηζε λα γίλεηαη παξάδεηζνο. Δθηόο από ζηηνβνιώλεο γέκηζε θαη κε θήπνπο κε παληόο είδνπο δέληξα (αριαδηέο, κειηέο, ακπγδαιηέο θιπ) θαη θεπεπηηθά (παηάηεο, ιάραλα, θαζόιηα θιπ), πνπ πνηίδνληαλ κε λεξόκπινπο, απνκεηλάξηα ησλ νπνίσλ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα δεη ζήκεξα. ην Οξνπέδην Λαζηζίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ρσξηό Άγηνο Γεώξγηνο, βξίζθεηαη ην "Λάζηλζνο", ην κνλαδηθό Παξαδνζηαθό Υσξηό Οηθνινγηθνύ Σνπξηζκνύ ζηελ Κξήηε. Σν "Λάζηλζνο", πήξε ην όλνκα ηνπ από ηελ αξραία ιέμε «Λάζηλζνο» (Λάζηλζνο-Λαζίζη) ε νπνία βξέζεθε ζε αξραίεο επηγξαθέο ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο Κξήηεο θαη ε ειηθία ηεο είλαη ηνπιάρηζηνλ ρξόλσλ. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πάξθνπ ιεηηνπξγεί κνλάδα ηεζζάξσλ αζηέξσλ πιήξσο εμνπιηζκέλε γηα ηελ θηινμελία ησλ επηζθεπηώλ, κε δηαθόξνπο ηύπνπο δηακεξηζκάησλ, θαζώο επίζεο θαη μελώλαο εηδηθά δηακνξθσκέλνο γηα ηελ άλεηε πξόζβαζε - δηακνλή ησλ αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ησλ ζπλνδώλ ηνπο. ην Δζηηαηόξην, ρσξεηηθόηεηαο 800 αηόκσλ, πξνζθέξνληαη παξαδνζηαθά θξεηηθά εδέζκαηα, ελώ ιεηηνπξγεί θαη Παληνπσιείν, ζην νπνίν δηαηίζεληαη όια ηα παξαδνζηαθά θαη βηνινγηθά πξντόληα ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη, επεμεξγάδνληαη θαη ηππνπνηνύληαη ζην πάξθν, θαζώο επίζεο θαη πξντόληα ηεο θξεηηθήο γεο, από ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ νξνπεδίνπ Λαζηζίνπ. ην Παξαδνζηαθό Καθελείν νη επηζθέπηεο κπνξνύλ λα απνιαύζνπλ ειιεληθό θαθέ, αξσκαηηθά ξνθήκαηα, παγσηά, αλαςπθηηθά, πνηά, θαζώο επίζεο παξαδνζηαθά ζπηηηθά γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ θαη πνηθηιία κεδέδσλ γηα ηε ξαθή ή ην θξαζί. Τπάξρεη επίζεο πλεδξηαθό Κέληξν θαηάιιεια δηακνξθσκέλν θαη πιήξσο εμνπιηζκέλν, γηα λα θηινμελήζεη κέρξη 50 άηνκα γηα εθδειώζεηο. Σν ρσξηό ηνπ Λάζηλζνο δηαζέηεη εξγαζηήξην θεξακηθήο, αλέκε θαη αξγαιεηό, ζύγρξνλε κνλάδα επεμεξγαζίαο αξσκαηηθώλ θπηώλ θαη κειηνύ, εξγαζηήξηα μπινγιππηηθήο θαη θεξνπιαζηηθήο, πθαληηθήο, θαη θεξακηθήο θαζώο θαη απνζηαθηήξην ξαθήο ή αιιηώο ην ξαθνθάδαλν, όπνπ δηνξγαλώλνληαη αμέραζηεο βξαδηέο κε πνιύ γιέληη θαη ηξαγνύδη. ηα 200 ζηξέκκαηα ηνπ Πάξθνπ, θαιιηεξγνύληαη νπσξνθόξα, θεπεπηηθά, ακπέιηα, βόηαλα θαη αξσκαηηθά θπηά. Όιεο νη θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο θαη ε κειηζζνθνκία γίλνληαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη ηεο Κξεηηθήο παξάδνζεο, όπνπ ηα πξντόληα παξάγνληαη θαη ηππνπνηνύληαη ζηα εξγαζηήξηα κε επηιεγκέλα πιηθά θαη δηαηίζεληαη γηα θαηαλάισζε ζε κηθξέο πνζόηεηεο. Τπάξρεη θαη κηα Φάξκα όπνπ θηινμελνύληαη δώα πνπ δνπλ ζην Λάζηλζν. Παξάιιεια, ζηνπο ρώξνπο είλαη δπλαηή ε ελαζρόιεζε κε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. ηοισεία Δπικοινωνίαρ Γιεύθςνζη: Αγ. Γεώξγηνο Οξνπέδην Λαζηζίνπ, ΣΚ Κξήηε, Διιάδα Σηλέθωνο: Fax: , Web Site: Τπεύθςνορ Δπικοινωνίαρ: Θανάζηρ Πεπςζινάκηρ 4

6 Αγποηοςπιζηικό Καηάλςμα και Ηπποηοςπιζηικό Κένηπο «Country Hotel Velani» ζηο Αβδού Ζπακλείος To Αβδνύ βξίζθεηαη 38 ρικ. αλαηνιηθά ηεο πόιεο ηνπ Ζξαθιείνπ, ζηνλ επαξρηαθό δξόκν πνπ νδεγεί ζην νξνπέδην Λαζηζίνπ. Σν ρσξηό Αβδνύ βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 39 ρικ. λνηηναλαηνιηθά ηνπ Ζξαθιείνπ πεγαίλνληαο πξνο ην νξνπέδην Λαζηζίνπ. Πξόθεηηαη γηα έλα ηζηνξηθό ρσξηό κε πνιιέο θπζηθέο νκνξθηέο. Σα ηειεπηαία ρξόληα έρεη εμειηρζεί ζε θέληξν ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ ζηελ Κξήηε. Απνηειεί ηνλ ηδαληθό πξννξηζκό δηαθνπώλ γηα όινπο εθείλνπο πνπ αγαπνύλ ηε θύζε θαη ηελ ύπαηζξν. ην Αβδνύ βξίζθεηαη θαη ε κνλαδηθή ζηελ Κξήηε πίζηα αιεμηπηώηνπ πιαγηάο. Έλα αγξόθηεκα κέζα ζηνλ θνζκνπνιίηηθν δήκν Υεξζνλήζνπ κπνξεί λα βξεη θαλείο ζηνλ παξαδνζηαθό νηθηζκό Αβδνύ, καθξηά από ηε θαζαξία ηεο παξαιίαο, ην «Country Hotel Velani». Μέζα ζε έλα απόιπηα θπζηθό πεξηβάιινλ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα απνιαύζεη ηηο ραξέο ηεο θύζεο αιιά θαη λα αζρνιεζεί κε extreme ή πην θιαζζηθά ζπνξ. Σν αγξόθηεκα, ην νπνίν πξνζθέξεη θαη ππνδνκέο δηαλπθηέξεπζεο, εζηίαζεο θαη αλαςπρήο, βξίζθεηαη ζε έλα θαηαπξάζηλν από ειαηώλεο, ακπειώλεο θαη θπζηθή βιάζηεζε πεξηβάιινλ. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη δύν θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα 12 δσκαηίσλ θαη 24 θιηλώλ Γ ηάμεο (ηξηώλ αζηέξσλ), θαζώο θαη έλα ζπγθξόηεκα πνπ ζηεγάδεη ην γξαθείν, ηνλ ρώξν ππνδνρήο θαη ην εζηηαηόξην. ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ππάξρεη πηζίλα, μπιόθνπξλνο ςεζηαξηά θαη θαζηζηηθό. Οη επηζθέπηεο ηνπ θηήκαηνο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα γλσξίζνπλ ηνλ ηόπν κέζα από δξαζηεξηόηεηεο ζηε θύζε, κε έκθαζε ζηηο αγξνηηθέο (ακπειώλαο, αξσκαηηθά θπηά, θήπνο εζπεξηδνεηδώλ, θεπεπηηθά, ειαηώλαο) ζηελ ηππαζία κέζσ ηνπ θέληξνπ ηππαζίαο πνπ πθίζηαηαη ζε παξαπιήζην ρώξν ή λα απαζρνιεζνύλ κε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο όπσο: γθνιθ, αιεμίπησην πιαγηάο, πεδνπνξία, πεξηήγεζε - εμεξεύλεζε, θ.ι.π. Δίλαη πνιύ θνληά ζηηο πίζηεο απνγείσζεο - πξνζγείσζεο αλεκνπηεξηζηώλ εμππεξεηώληαο κε ηηο ππνδνκέο ηνπ, ηνπο ιάηξεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αζιήκαηνο. Παξάιιεια, ιεηηνπξγεί κηα ζύγρξνλε κνλάδα ηππνηνπξηζκνύ θαη εθκάζεζεο ηππαζίαο. Ο πεξηβάιινλ ρώξνο δηακνξθώζεθε θαηάιιεια γηα πίζηα ηππαζίαο, άξηηα εμνπιηζκέλε γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα εθκάζεζεο ησλ επηζθεπηώλ, θαζώο θαη θεξθίδεο γηα ηελ παξαθνινύζεζε καζεκάησλ ή αγώλσλ. Ζ κνλάδα εθηόο από ηελ εθκάζεζε δηνξγαλώλεη πεξηεγεηηθέο δηαδξνκέο κε άινγα, εκεξήζηεο ή πνιπήκεξεο εθδξνκέο κε δηαλπθηεξεύζεηο, κε θπξηόηεξεο ηηο δηαδξνκέο ζην Οξνπέδην Λαζηζίνπ θαη απηή κε θαηάιεμε ηα λόηηα παξάιηα ηνπ λνκνύ Ζξαθιείνπ (Κεξαηόθακπνο). ηοισεία Δπικοινωνίαρ Γιεύθςνζη: Αβδνύ, Γήκνπ Υεξζνλήζνπ Κξήηε, Διιάδα Σηλέθωνο: Fax: , Web Site: & Τπεύθςνορ Δπικοινωνίαρ: Μανώληρ Φπαγκάκηρ 5

7 Παπαζκεςή 27/03/ :00 Αλαρώξεζε ιεσθνξείνπ από Αξράλεο (ζέζε: ρνιεηά) 10:30 13:00 Δπίζθεςε ζηνπο παξαδνζηαθνύο μελώλεο «Διαηώλαο» (www.eleonas.gr) ζην Εαξό Ζξαθιείνπ θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο ιίκλεο Εαξνύ θαη ηνπ νηθηζκνύ (πξνβιέπεηαη πεξπάηεκα) 14:00 Δπίζθεςε ζην αγξόθηεκα «Αγξνηθίεο Κηήκα ηξαηάθε» (www.agroikies.gr) ζηνλ Άγην Θσκά Ζξαθιείνπ (πξνβιέπεηαη νιηγόιεπην πεξπάηεκα) 14:30 16:30 Γεύκα ζην αγξόθηεκα «Αγξνηθίεο Κηήκα ηξαηάθε» κε παξαδνζηαθά βηνινγηθά πξντόληα 17:15 18:30 Δπίζθεςε ζηελ έπαπιε «Βέξγεο» (www.v-epavlis.com) ζηνλ Άγην Μύξσλα Ζξαθιείνπ (πξνβιέπεηαη νιηγόιεπην πεξπάηεκα) 18:30 Αλαρώξεζε γηα θαηαιύκαηα δηακνλήο 21:00 Αλαρώξεζε γηα δείπλν ζηε Μνπζηθή ηαβέξλα «Ακέζπζηνο» ζην Ζξάθιεην (απνπηηέ 10, πίζσ από ην μελνδνρείν «Αζηόξηα» - Πι. Διεπζεξίαο) ΠΑΡΑΛΛΖΛΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 18:30 πλάληεζε ησλ ππεπζύλσλ ησλ ΟΣΓ κε ηνπο Αλαδόρνπο ησλ εθδόζεσλ ηεο Γξάζεο Πξνβνιήο ηνπ ρεδίνπ ζηα γξαθεία ηεο Αλαπηπμηαθήο Ζξαθιείνπ ζηηο Αξράλεο. 6

8 ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΔΠΗΚΔΦΔΧΝ 2 ηρ ΖΜΈΡΑ (ΠΑΡΑΚΔΤΖ 27/03/2009) 7

9 Παπαδοζιακοί Ξενώνερ «Δλαιώναρ» ζηο Εαπό Ζπακλείος Σν Εαξό βξίζθεηαη ζηνλ θάκπν ηνπ Φεινξείηε λόηηα ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ θαη απέρεη 45 ρικ από ην Ζξάθιεην. ηελ πεξηνρή ηνπ Εαξνύ, ν επηζθέπηεο κπνξεί λα ζαπκάζεη ηε θεκηζκέλε ιίκλε κε ηηο πέζηξνθεο, λα πεξπαηήζεη ην θαξάγγη ηνπ Αγ. Νηθνιάνπ θαη λα αλαθαιύςεη ηελ νκνξθηά ζην δάζνο ηνπ Ρνύβα, έλα από ηα ιίγα πξίλν-δάζε ηεο Διιάδαο. Να επηζθεθζείεπίζεο ηελ Ηεξά Μνλή Αγίνπ Φαλνπξίνπ (Βαιζακόλεξνπ) κε ηηο ππέξνρεο κεζαησληθέο ηνηρνγξαθίεο, ηε Μνλή ηνπ Βξνληεζίνπ πνπ ππήξμε ζεκαληηθό πλεπκαηηθό θέληξν θαηά ην 17 ν αηώλα, ην ζπειαίν θαη ην θαξάγγη ησλ Κακαξώλ θαη ην ηερλεηό θξάγκα ηεο Φαλεξσκέλεο. ηνπο πξόπνδεο ηνπ βνπλνύ Φεινξείηεο, ιίγν ςειόηεξα από ην ρσξηό Εαξόο, βξίζθνληαη νη μελώλεο «Διαηώλαο». Δίλαη έλαο ηόπνο απόδξαζεο πνπ μερσξίδεη ζε νκνξθηά θαη πξνζθέξεηαη γηα θπζηνιαηξηθέο δηαθνπέο. ηνλ «Διαηώλα» ζα βξείηε επηά απηόλνκνπο μελώλεο 2 έσο 4 αηόκσλ θαη ηξεηο δίρσξνπο μελώλεο 4 έσο 5, 6 θαη 7 αηόκσλ αληίζηνηρα, πιήξσο εμνπιηζκέλνη θαη κε έληνλα ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά (νληάο, ηδάθη). Οη μελώλεο βξίζθνληαη ζε έλα ήζπρν θαη αλαδσνγνλεηηθό πεξηβάιινλ πάλσ ζε κηα πιαγηά, αλάκεζα ζε ειηέο θαη πνιιά αξσκαηηθά θπηά, έρνληαο ππέξνρε ζέα. ηνπο μελώλεο ιεηηνπξγεί πηζηνπνηεκέλν εζηηαηόξην «Κξεηηθήο Γηαηξνθήο» από ηελ Διιεληθή Αθαδεκία Γεύζεο, ζην νπνίν ν επηζθέπηεο κπνξεί λα γεπηεί ηα ηνπηθά εδέζκαηα καγεηξεκέλα κε ηα θαιύηεξα πιηθά θαη ηνλ πγηεηλόηεξν ηξόπν παξαζθεπήο. Σα πεξηζζόηεξα από ηα πξντόληα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ θνπδίλα θαιιηεξγνύληαη ζην θηήκα, ελώ θάπνηα άιια αγνξάδνληαη από παξαγσγνύο ηεο πεξηνρήο. ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ «ΔΛΑΗΧΝΑ» ζπκπεξηιακβάλνληαη ε παξαζθεπή ςσκηνύ, ηπξηνύ θαη ζαπνπληνύ, ε ζπγθνκηδή βνηάλσλ, ην καγείξεκα παξαδνζηαθώλ θαγεηώλ θαη γιπθώλ θαη ε ζπκκεηνρή ζε θξεηηθέο βξαδηέο κε δσληαλή παξαδνζηαθή κνπζηθή, ε ηππαζία θαη αζιήκαηα. ηνλ «ΔΛΑΗΧΝΑ» εθηόο από ηελ δηακνλή θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ δηνξγαλώλνληαη, πξνζθέξεηαη θαη ε δπλαηόηεηα μελάγεζεο ζην θηήκα. ηοισεία Δπικοινωνίαρ Γιεύθςνζη: Εαξόο Ζξαθιείνπ Κξήηεο, Διιάδα Σηλέθωνο: , Fax: Web Site: Τπεύθςνορ Δπικοινωνίαρ: Μαλώιεο θαη Βαγγέιεο αξηδάθεο 8

10 Αγπόκηημα «Αγποικίερ Κηήμα ηπαηάκη» ζηον Άγιο Θωμά Ζπακλείος Ο Άγηνο Θσκάο είλαη έλα ηδηαίηεξν ρσξηό κε ζηνηρεία από όιεο ηηο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο. Ο επηζθέπηεο πνπ ζα πεξηπιαλεζεί ζε απηόλ ηνλ απζεληηθό ρώξν, κπνξεί λα επηζθεθζεί ηηο 49 εθθιεζηέο θαη μσθιήζηα ηνπ, ηνπο κνλνιηζηθνύο Ρσκατθνύο ηάθνπο, ην δάζνο κε ηηο δάθλεο, ην κνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο ηεο Καξδηώηηζζαο, λα πεξπαηήζεη ζηα δαηδαιώδε ζνθάθηα ηνπ ρσξηνύ θαη λα εηζπξάμεη ηελ αλεπηηήδεπηε Κξεηηθή θηινμελία από αλζξώπνπο πνπ αγαπνύλ ηνλ ηόπν ηνπο. Ζ ζέζε ηνπ Αγ. Θσκά δηεπθνιύλεη ηηο εμνξκήζεηο πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο, θαζώο ν θαηλνύξηνο νδηθόο άμνλαο θέξλεη ην Ζξάθιεην ζε απόζηαζε ιεπηώλ. ηε ζέζε απηή βξίζθνληαη νη «Αγξνηθίεο Κηήκα ηξαηάθε», ζε πςόκεηξν 530κ. Δίλαη ηδαληθόο πξννξηζκόο γηα ραιάξσζε θαη επαθή κε ηε θύζε όιν ηνλ ρξόλν. Οη Αγξνηθίεο είλαη θηηζκέλεο κε παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή, κνληέξλα δηάζεζε, κε ρξώκαηα θαη πιηθά ελαξκνληζκέλα απόιπηα κε ην πεξηβάιινλ θαη ηε θύζε αιιά θαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο. Οη εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηξεηο κεδνλέηεο 100ηκ θαη 80 ηκ., θαη δύν πεηξόθηηζηα ζπίηηα 28ηκ, ην θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ θηινμελεί 2-6 άηνκα θαη είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλα. Δπίζεο, ιεηηνπξγεί Δζηηαηόξην κε ζέα ηνπο αησλόβηνπο δξπο, ηνπο βξάρνπο ηνπ Αγ. Θσκά, αθόκα θαη ην λεζί ηνπ Γία ζην βάζνο ηνπ νξίδνληα, ζηνηρεία πνπ ζαο ηαμηδεύνπλ καδί κε ηηο γεύζεηο θαη ηηο κπξσδηέο ηεο Κξεηηθήο θνπδίλαο. Γηα δξαζηήξηνπο ηύπνπο, εθηόο από ηα επηηξαπέδηα παηρλίδηα γύξσ από ην ηδάθη, ππάξρνπλ πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο γηα δηαζθέδαζε θαη άζθεζε. Σν πάξθν πεξηπέηεηαο ην όπνην δεκηνπξγήζεθε θάησ από ηε ζθηά αησλόβησλ δέληξσλ πεξηιακβάλεη: ηνίρν αλαξξίρεζεο, ζηβεηηαλή γέθπξα, παξάιιειεο γέθπξεο, flying fox, ελαέξηα πεξάζκαηα κε ιάζηηρα θαη ηνμνβνιία. Τπάξρνπλ, επίζεο, πνδήιαηα βνπλνύ, ραξηνγξαθεκέλα κνλνπάηηα γηα ηξέμηκν ή πεξίπαην κε ζηάζεηο ζηα μσθιήζηα θαη ζηα ιαμεπηά παηεηήξηα ηεο πεξηνρήο. Αθόκα κπνξείηε λα θάλεηε ηππαζία, λα παίμεηε κπάζθεη ή ηέληο. ηοισεία Δπικοινωνίαρ Γιεύθςνζη: Άγηνο Θσκάο, Ζξαθιείνπ Κξήηεο, Διιάδα Σηλέθωνο: Fax: Web Site: Τπεύθςνορ Δπικοινωνίαρ: Υξηζηόθνξνο θαη Ξελνθώληαο ηξαηάθεο 9

11 Έπαςλη «Βέπγηρ», ζηον Άγιο Μύπωνα Ζπακλείος Σν ρσξηό Άγηνο Μύξσλαο είλαη ρηηζκέλν γύξσ από ηελ αξραία Ραύθν, πνπ άθκαζε θαηά ηελ Μηλσηθή πεξίνδν (1200 π.υ.) θαη νθείιεη ηελ νλνκαζία ηνπ ζηνλ νκώλπκν Άγην, πνπ γελλήζεθε εδώ, ρεηξνηνλήζεθε επίζθνπνο Κλσζνύ θαη καξηύξεζε ζηνπο δησγκνύο ηνπ Ρσκαίνπ απηνθξάηνξα Γέθηνπ. Αμίδεη λα επηζθεθζεί θαλείο ηελ αθηεξσκέλε ζηνλ Άγην Μύξσλα βπδαληηλή εθθιεζία, θαζώο θαη ην ζπήιαην θήηε, όπνπ αζθήηεπζε ν άγηνο θαη από ην νπνίν αλαβιύδεη ζαπκαηνπξγό αγίαζκα. Σν ρσξηό θεκίδεηαη γηα ην πεξίθεκν καιεβηδηώηηθν θξαζί πνπ παξάγεη. Απέρεη 14 ρικ από ηελ πόιε ηνπ Ζξαθιείνπ, θαη 19 ρικ από ην αεξνδξόκην «Νίθνο Καδαληδάθεο». Ζ Vergis Epavlis είλαη θηηζκέλε ζηελ πιαγηά ελόο ιόθνπ, πιεζίνλ ηνπ ρσξηνύ Άγηνο Μύξσλαο. Ζ ζέα είλαη παλνξακηθή, πξνο ην Κξεηηθό Πέιαγνο, ην βνπλό Γηνύρηαο (όπνπ θαηά ηε κπζνινγία, γελλήζεθε ν ζεόο Γίαο), ηα Λαζηζηώηηθα βνπλά πνπ είλαη ρηνληζκέλα ρεηκώλαθαινθαίξη. Ζ Vergis Epavlis εκπλεύζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε από ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ηέιηνπ Βέξγε. Δίλαη κία πξόηππε κνλάδα κνλαδηθή ζην είδνο ηεο, όπνπ ζηηο πνιπηειείο ζνπίηεο ηεο κπνξεί λα ζαο πξνζθέξεη ζηηγκέο, όπσο δελ ηηο έρεηε μαλαδήζεη. Ζ Vergis Epavlis απνηειείηαη από 4 ζνπίηεο, δπλαηόηεηα δηακνλήο 4 αηόκσλ. Υξεζηκνπνηνύληαη ζηνηρεία πνπ άιινηε παξαπέκπνπλ ζην ζύγρξνλν design θαη άιινηε ζην θιαζζηθό. Οη εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ, εζηηαηόξην, spa, γπκλαζηήξην, εμσηεξηθή ζεξκαηλόκελε πηζίλα (12 x 5,5 κ), κε πδξνκαζάδ θαη κπαξ, παηδηθή ζεξκαηλόκελε πηζίλα (3x3 κ), θνκκσηήξην θαη ηδησηηθό ρώξν ζηάζκεπζεο. Οη Τπεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ, room service, κεηαθνξά από/πξνο ην αεξνδξόκην ή ην ιηκάλη, car rental service. Δπίζεο, δηαζέηεη ρώξνπο ζηνπο θήπνπο ηεο έπαπιεο γηα ηε θηινμελία θαη νξγάλσζε θνηλσληθώλ εθδειώζεσλ, ρσξεηηθόηεηαο έσο 700 αηόκσλ. ηοισεία Δπικοινωνίαρ Γιεύθςνζη: Αγ.Μύξσλαο, Ζξαθιείνπ Κξήηεο, Διιάδα Σηλέθωνο: Fax: Web Site: Τπεύθςνορ Δπικοινωνίαρ: ηέλιορ Βέπγηρ 10

12 άββαηο 28/03/ :00 Αλαρώξεζε ιεσθνξείνπ από Αξράλεο (ζέζε: ρνιεηά) 10: Δπίζθεςε ζην ζπήιαην ηνπ θεληόλε ζηα Εσληαλά Ρεζύκλνπ Δπίζθεςε ζην αγξόθηεκα «Έλαγξνλ» (www.enagron.gr) ζηελ Αμό Ρεζύκλνπ (πξνβιέπεηαη πεξπάηεκα) 12:30 14:00 Παξνπζηάζεηο - ζπδήηεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ (ζπλεδξηαθό θέληξν ηνπ «Έλαγξνλ») κε ζέκαηα: 1. Πηινηηθέο ηνπξηζηηθέο δηαδξνκέο: δνκή θαη πεξηερόκελν, θ. Παπαδήκα Γέζπνηλα, Ηδηνθηήηξηα ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ ζεκαηηθνύ ηνπξηζκνύ (Αζήλα) 2. ύληνκε παξνπζίαζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεώλ ηνπο πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 3. πδήηεζε κε ζέκα: «Αλάπηπμε ζπκπιεξσκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, βησζηκόηεηα επηρεηξήζεσλ, ζπλεξγαζίεο κε άιιεο νκνεηδήο ή ζπκπιεξσκαηηθέο επηρεηξήζεηο» θαη 4. ύληαμε ζπκθώλνπ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ 14:00 16:30 Γεύκα ζην αγξόθηεκα «Έλαγξνλ» κε παξαδνζηαθά βηνινγηθά πξντόληα 17:00 18:30 Δπίζθεςε ζην «Dellina mountain resort» (www.delina.gr) ζηα Αλώγεηα Ρεζύκλνπ πεξηήγεζε ζηνλ νηθηζκό Αλσγείσλ 18:30 Αλαρώξεζε γηα Ζξάθιεην βξάδπ ειεύζεξν 11

13 ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΔΠΗΚΔΦΔΧΝ 3 ηρ ΖΜΈΡΑ (ΑΒΒΑΣΟ 28/03/2009) 12

14 πήλαιο ηος θενηόνη ζηα Εωνιανά Ρεθύμνος Σν ζπήιαην θεληόλε ζεσξείηαη έλα από ηα πέληε θαιύηεξα ηεο Διιάδαο θαη ην πξώην ζηελ Κξήηε. Σα πεηξώκαηα πνπ θπξηαξρνύλ ζηνλ νξεηλό όγθν ηνπ Φεινξείηε είλαη νη αζβεζηόιηζνη γη απηό ππάξρεη θαη έλαο πνιύ κεγάινο αξηζκόο ζπειαίσλ θαη βαξάζξσλ. Σν ζπήιαην ηνπ "θεληόλε ε Σξύπα" είλαη ην κνλαδηθό ζην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί ππνδνκή ππνδνρήο θαη πεξηήγεζεο επηζθεπηώλ. Βξίζθεηαη έλα ρηιηόκεηξν Βνξεηναλαηνιηθά ηεο θνηλόηεηαο Εσληαλώλ ζηε ζέζε "Μύξσλνο", ζηηο απόηνκεο λόηηεο πιαγηέο ηνπ ιόθνπ Υαιέπα. Λίγν πην ρακειά από ην ζπήιαην, ζηε ζέζε θαθίδηα, ππάξρεη κηα γξαθηθή πεγή κε γάξγαξν λεξό. Παιαηόηεξα ην ζπήιαην ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ θξεζθύγεην αλ θαη όρη ηδηαίηεξα έληνλα. Ζ θάπσο καπξηζκέλε από ηελ θαπληά νξνθή θνληά ζηελ είζνδν είλαη ζήκεξα ηα κόλα νξαηά ζεκάδηα πνπ ην καξηπξνύλ. Από ζηόκα ζε ζηόκα έθηαζε κέρξη θαη ζήκεξα ε ηζηνξία ελόο ζθαθηαλνύ ρατλε (αληάξηε), ελόο θεληόλε πνπ θξπβόηαλ ζην ζπήιαην γηα αξθεηό θαηξό. Σν όλνκα ηνπ ζπειαίνπ κάιινλ πξνέξρεηαη από ηνλ θεληόλε. Ο ρώξνο έμσ από ην ζπήιαην είλαη εληππσζηαθόο. Καηαθόξπθεο πιαγηέο, ύςνπο κέρξη θαη 50 κέηξσλ, νξζώλνληαη ζαλ θπζηθόο ηνίρνο ζηε Βνξεηνδπηηθή πιεπξά ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη αλαςπρήο. Οη νγθώδεηο κνλαρηθνί Βξάρνη, πνπ ζηέθνπλ κεηέσξνη ιεο θαη θάπνηνο ηνπο έβαιε εθεί, δεζπόδνπλ ζην ρώξν. Μέζα ζηηο κηθξέο ραξακάδεο ηνπο, ζπκάξηα, ξίγαλεο, αζηνηβίδεο θαη άιια θπηά πξνζπαζνύλ λα δήζνπλ κε αμηνζαύκαζηε ππνκνλή θαη επηκνλή. Από ηνλ ρώξν ππνδνρήο, ε ζέα είλαη απεξηόξηζηε. Από εθεί, έλα πιαθόζηξσην κνλνπάηη νδεγεί κέρξη ην ζπήιαην. Σν ζπήιαην έρεη κήθνο ζε επζεία γξακκή 145 κέηξα θαη θαηαιακβάλεη επηθάλεηα πάλσ από ηεηξαγσληθά κέηξα. Ζ θύξηα αλάπηπμή ηνπ είλαη πξνο Βνξξά θαη έρεη δεκηνπξγεζεί κε αξγή δηάβξσζε ησλ αζβεζηνιηζηθώλ πεηξσκάησλ. Σν πάρνο ησλ ππεξθείκελσλ πεηξσκάησλ είλαη 25 έσο 50 κέηξα. Σν πξνζπειάζηκν ηκήκα θαηαιακβάλεη πεξίπνπ ηα δύν ηξίηα ηνπ θύξηνπ όγθνπ ηνπ ζπειαίνπ. Σν κήθνο ηνπ κνλνπαηηνύ πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηώλ είλαη πεξίπνπ 270 κέηξα. ηοισεία Δπικοινωνίαρ Γιεύθςνζη: Εσληαλά Ρεζύκλεο, ΣΚ.: Κξήηε Ώπερ λειηοςπγίαρ: Από Ννέκβξην έσο Μάξηην 10:00 έσο 15:00 ηηο εκέξεο άββαην θαη Κπξηαθή ε θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο ζηα ηειέθσλα: , (κόλν άββαην θαη Κπξηαθή), (Δξγάζηκεο κέξεο θαη ώξεο) θαη Σνπο ππόινηπνπο κήλεο 9:00 έσο 18:00 θαζεκεξηλά. Web Site: Τπεύθςνορ Δπικοινωνίαρ: Γεκήηξεο Παξαζύξεο 13

15 Αγπόκηημα «Έναγπον» ζηην Αξό Ρεθύμνος ηελ θαξδηά ηεο Κξήηεο, ζηνλ Φεινξείηε, ην πην ςειό θαη ηεξό βνπλό ηνπ λεζηνύ, ζ' απηή ηελ πεξηνρή, ζην ρσξηό Αμόο, πνπ θαηνηθείηαη ζπλερώο εδώ θαη 4000 ρξόληα, ζε έλα θηήκα 60 ζηεξεκάησλ δεκηνπξγήζεθε ην ΔΝΑΓΡΟΝ. ην θηήκα θαιιηεξγνύληαη ειηέο, ακπέιη, νπσξνθόξα θαη θαξπνθόξα δέλδξα, όισλ ησλ εηδώλ ηα νπνξσθεπεπηηθά θαη ιαραληθά θαη δεθάδεο αξσκαηηθά θπηά θαη βόηαλα, κε κεζόδνπο ήπηεο, θπζηθέο, νξγαληθέο, ρσξίο ιηπάζκαηα θαη ρεκηθά, ελώ ππάξρεη θαη θάξκα κε πνιιά δώα θαη πνπιεξηθά, γηα απγά, γάια θαη θξέαο. Σν ΔΝΑΓΡΟΝ παξέρεη πςεινύ επηπέδνπ μελνδνρεηαθέο ππεξεζίεο αιιά δελ είλαη απιά έλα μελνδνρείν, γηαηί νη άλζξσπνη πνπ ην επηζθέπηνληαη δελ είλαη απιώο πειάηεο αιιά θηινμελνύκελνη. Οη εγθαηαζηάζεηο δηακνλήο θαη ηα θηήξηα έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη έρνπλ θηηζηεί έηζη πνπ λα είλαη απόιπηα πξνζαξκνζκέλα ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, κε παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή, θπζηθά πιηθά, πνπ εμππεξεηνύλ ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο άλεηεο δηαβίσζεο, ηνπνζεηεκέλα ζε ζρήκα ρσξηνύ, αιιά ρσξίο λα πξνθαινύλ θαη λα έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ην θπζηθό ηνπίν. ε θηίξηα κνλώξνθα θαη δηώξνθα πνπ ζρεκαηίδνπλ γεηηνληέο θαη ζπκίδνπλ ρσξηό κε παξαδνζηαθή κνξθή θαη κε πιηθά αλάινγα, ππάξρνπλ δηακεξίζκαηα, κνλόρσξα, έσο θαη ηξηώλ δσκαηίσλ, εμνπιηζκέλα κε ηα απαξαίηεηα κέζα, πνπ κπνξνύλ λα θηινμελήζνπλ από 2 έσο θαη 6 άηνκα. Όια ηα δηακεξίζκαηα έρνπλ βεξάληα κε ζέα ηα βνπλά θαη ηα θαξάγγηα ηεο πεξηνρήο. Γηα ηηο γαζηξνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη εθδειώζεηο ππάξρνπλ ε θνπδίλα, ν μπιόθνπξλνο, ην ηπξνθνκείν νη παξαζηηέο, ην ξαθνθάδαλν, ην παηεηήξη θαη θπζηθά ν ρώξνο ηνπ εζηηαηνξίνπ, ρώξνο άλεηνο κε πνιιά παιηά αληηθείκελα, εξγαιεία αιιά θαη έξγα ηέρλεο θαη ε απιή ηνπ, θάησ από ηνλ ηεξάζηην Γξπ. Σν παξαδνζηαθό θαθελείν, ρώξνο κηθξόο αιιά άλεηνο θαη αηζζεζηαθόο γηα θαθέ πνηό θαη επηηξαπέδηα παηγλίδηα. πλεδξηαθόο ρώξνο πιήξσο εμνπιηζκέλνο, γηα ζπλέδξηα εθδειώζεηο θαη εθζέζεηο. Μηθξό κπαθάιηθν γηα επηιεγκέλα παξαδνζηαθά πξντόληα αιιά θαη ρώξνο γηα ειιεληθό θαθέ θαη ξνθήκαηα από βόηαλα. Ζ πηζίλα ζην πην εληππσζηαθό ζεκείν απέλαληη από ηνπο γθξεκνύο πνπ έρνπλ ηηο θσιηέο ηνπο νη αεηνί, ηνπο νπνίνπο κπνξείο λα παξαθνινπζείο. Μηθξή παηδηθή ραξά γηα ηα παηδηά. ε ζπλέρεηα θαη δίπια είλαη ε θάξκα κε ηα δώα θαη ηα πνπιηά. ηοισεία Δπικοινωνίαρ Γιεύθςνζη: Αμόο Ρεζύκλεο, ΣΚ.: Κξήηε,Διιάδα Σηλέθωνο: Fax: Web Site: Τπεύθςνορ Δπικοινωνίαρ: Φανή και Γιάννηρ Παπαδάκηρ 14

16 «Delina Mountain Resort» ζηα Ανώγεια Ρεθύμνος Σν νξεηλό ζέξεηξν Νηειίλα βξίζθεηαη πεξίπνπ 1ρκ. έμσ από ην ρσξηό Αλώγεηα Ρεζύκλνπ ζην δξόκν γηα ηε Νίδα θαη ζε πςόκεηξν πεξίπνπ 910 κ. Σν ζπγθξόηεκα Νηειίλα εθηείλεηαη ζε έλα ρώξν 28 ζηξεκκάησλ θαη ζπλδπάδεη ηηο άςνγεο εγθαηαζηάζεηο θαη ππεξεζίεο ελόο πνιπηεινύο μελνδνρείνπ κε ηελ απζεληηθόηεηα ηεο θξεηηθήο παξάδνζεο θαη ηελ άγξηα θπζηθή νκνξθηά ηνπ λεζηνύ. Σν μελνδνρείν Delina Mountain Resort απνηειείηαη από 13 θαιαίζζεηα δηακεξίζκαηα κε άλεηνπο ρώξνπο θνκςά δηαθνζκεκέλνπο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ επηζθέπηε κία πνηνηηθή δηακνλή. Όια ηα δσκάηηα δηαζέηνπλ ηδάθη, πδξνκαζάδ θαη βεξάληα κε ζέα ηηο ρηνληζκέλεο θνξπθέο ηνπ Φεινξείηε πνπ είλαη ην ςειόηεξν βνπλό θαη νξόζεκν ηνπ λεζηνύ ηεο Κξήηεο. Δπίζεο, ην μελνδνρείν δηαζέηεη 2 δσκάηηα θαηάιιεια εμνπιηζκέλα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θαζώο θαη δύν δσκάηηα γηα κε θαπλίδνληεο. Δλώ ην εζσηεξηθό ηνπ μελνδνρείνπ ραξαθηεξίδεη ε εξεκία θαη ε αλεπηηήδεπηε θνκςόηεηα ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν θπξηαξρεί ε άγξηα νκνξθηά ηνπ θξεηηθνύ ηνπίνπ. Σν ζηνηρείν ηνπ βξάρνπ θαη ηεο άγξηαο βιάζηεζεο ζπλδπάδεηαη αξκνληθά κε ηα θάζε ινγήο αξσκαηηθά βόηαλα πνπ ζπλαληά θαλείο θπηεκέλα θαηά κήθνο ησλ πιαθόζηξσησλ κνλνπαηηώλ ηεο απιήο. Ο επηζθέπηεο έρεη ηελ επθαηξία λα γλσξίζεη κε έλαλ απιό πεξίπαην θπηά όπσο ην ζπκάξη, ηε ιεβάληα, ην θαζθόκειν, ην κάξαζν, ηε κέληα, ν δπόζκνο θ.α. Γηα λα απνιαύζεη θαλείο ηε ζέα θαιύηεξα κπνξεί λα αλέβεη ζην ρώξν ηνπ παξαηεξεηεξίνπ, πνπ είλαη θαη ην πην ςειό ζεκείν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ηδαληθό γηα ζηηγκέο ραιάξσζεο θαη εξεκίαο. Σν παξαδνζηαθό πεηξόρηηζην θαθελείν πνπ βξίζθεηαη ζην ρώξν ηεο απιήο, δίπια ζε κηα όκνξθε ιίκλε, πξνζθέξεηαη γηα λα γεπηεί ν επηζθέπηεο αθεςήκαηα, γιπθά ηνπ θνπηαιηνύ θαη θπζηθά ξαθή, όια θηηαγκέλα κε ηέρλε θαη κεξάθη από ηνπο ηδηνθηήηεο. Σν πξσηλό, ην κεζεκεξηαλό, αιιά θαη ην βξαδηλό πξνζθέξνληαη ζηνλ θηιόμελν ρώξν ηνπ εζηηαηνξίνπ Νηειίλα. Σν μελνδνρείν Νηειίλα πξνζθέξεη επίζεο: ζεξκαηλόκελε πηζίλα κε πδξνκαζάδ, ζάνπλα, ρακάκ, πεξηπνηήζεηο πξνζώπνπ, καληθηνύξ-πεληηθηνύξ, ζεξαπείεο ζώκαηνο. ηοισεία Δπικοινωνίαρ Γιεύθςνζη: Αλώγεηα Ρεζύκλεο, ΣΚ.: Σηλέθωνο: Fax: Web Site: Τπεύθςνορ Δπικοινωνίαρ: Μηράιεο θνπιάο 15

17 ΛΗΣΔ ΤΜΜΔΣΟΥΖ «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» ΖΡΑΚΛΔΗΟ / 03 /

18 ΓΔΛΣΗΑ ΣΤΠΟΤ «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» ΖΡΑΚΛΔΗΟ / 03 /

19 ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΗΑ «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» ΖΡΑΚΛΔΗΟ / 03 /

20 ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΛΗΚΟ «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» ΖΡΑΚΛΔΗΟ / 03 /

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο 2010 Γιανέμεηαι δωρεάν Σεύρνο 18 Ο ΦΤ ΗΟΛΑΣΡΖ ΣΑΘΔΡΑ ΣΖΝ Α ΔΘΝΗΚΖ Πξσηάζιεκα Α Δζληθήο ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση τοσ ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ φωτογραφίες: ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΓΗΣ Πξηλ από 6 ρξόληα, κία νκάδα γπλαηθώλ ηνπ ρσξηνύ Αγηνο Αληώληνο Θεζζαινλίθεο απνθάζηζαλ λα θάλνπλ δηάζεκε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δξγαζηήξην Δξεπλώλ & Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ Παλεπηζηήκην Παηξώλ LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΔΙΑΚΟΠΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ NATSIS TRAVEL National Tourist Agencies 2 CHR. SALAKOU STR. 30100 AGRINIO GREECE, TEL: (+30) 2641033300/39661, FAX: (+30) 26410 39784 Web side.

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα