τρογγφλθ Σράπεηα . τυλιανίδθσ Λ.Ε. Πζππου Ν. Δρακωνάκθσ Α. Πανάγου τρογγφλθ Σράπεηα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τρογγφλθ Σράπεηα . τυλιανίδθσ Λ.Ε. Πζππου Ν. Δρακωνάκθσ Α. Πανάγου τρογγφλθ Σράπεηα"

Transcript

1 ΠΕΜΠΣΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ :00 10:30 Κζμα: Διπλι διάγνωςθ ςτθν ουςιοεξάρτθςθ υντονιςτζσ: Θ. Παπαρρθγόπουλοσ Δ. Σςακλακίδου Θ Ψυχιατρικι ςυννοςθρότθτα ςτθν ουςιοεξάρτθςθ Επιδθμιολογικά δεδομζνα Ε. Μζλλοσ Θ ςωματικι ςυννοςθρότθτα ςτθν ουςιοεξάρτθςθ και οι δυςκολίεσ αντιμετϊπιςθσ των αςκενϊν Ε. Πετρουλάκθ Θ φαρμακευτικι αντιμετϊπιςθ εξαρτθμζνων αςκενϊν με διπλι διάγνωςθ Δ. Σςακλακίδου Θ ψυχοκεραπευτικι αντιμετϊπιςθ εξαρτθμζνων αςκενϊν με διπλι διάγνωςθ Δ. Παντελζακθσ 11:00 12:30 Κζμα: Αςυνόδευτοι ανιλικοι μετανάςτεσ - πρόςφυγεσ υντονιςτζσ: Ειρινθ Πανταηι Μελίςτα Α. Δουηζνθσ Από τθ μετανάςτευςθ ςτθν ζνταξθ Θ περίπτωςθ των αςυνόδευτων ανθλίκων προςφφγων μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα Γ. Σςομπάνογλου Θ κυματοποίθςθ των αςυνόδευτων παιδιϊν κεωρθτικά και εμπειρικά δεδομζνα Π. Κορκολιάκου Ο ρόλοσ των υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ Ι. Γιαννοποφλου Σο κεςμικό πλαίςιο για τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ ςτθν Ελλάδα Ν. Σηζλθ Κζμα: Διερεφνθςθ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ανθλίκων υντονιςτζσ : Γ. Νικολαΐδθσ Γ. Σςουβζλασ Διερεφνθςθ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ανθλίκων: Νομικζσ προβλζψεισ για τον παιδοψυχίατρο ι ψυχολόγο πραγματογνϊμονα Α. Γυφτοποφλου Οδθγόσ εκτίμθςθσ αντιλθπτικισ ικανότθτασ για τθν εξζταςθ παιδιϊν κυμάτων ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ Μ. Ψαρράκου Οδθγόσ ψυχιατροδικαςτικισ πραγματογνωμοςφνθσ για παιδιά κφματα ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ Γ. Σςουβζλασ 10:30 11:00 Διάλειμμα Κζμα: Βίαιθ παραβατικότθτα ψυχικά παςχόντων υντονιςτζσ: Χ. Σουλοφμθσ Α. Δουηζνθσ 12:30 14:00 Debate Κζμα: Τιοκεςία από ομόφυλα ηευγάρια υντονιςτζσ: Χ. Παπαγεωργίου Δ. Αναγνωςτόπουλοσ Τπζρ: Α. Βοφρδασ Κατά: A. Δουηζνθσ Θ ςτάςθ δείγματοσ ειδικϊν ψυχικισ υγείασ και νομικϊν ςτθν Ελλάδα ςτο ηιτθμα τθσ υιοκεςίασ και αναδοχισ από ομόφυλα ηευγάρια Ι. Γιαννοποφλου Νευροβιολογικοί παράγοντεσ βίασ Μ. Δθμθτρακά Α. Γάτου Γατοποφλου Αντικοινωνικι διαταραχι, επικετικι ςυμπεριφορά. Σα όρια μεταξφ τθσ κεραπείασ του αςκενοφσ και τθσ αυτοπροςταςίασ του κλινικοφ. Χ. Παπαπζτρου Ψυχικά πάςχοντεσ ςε φυλακτικά καταςτιματα Ε. Μάρκου Αςκενείσ με άρκρο 69 ςε ΨΣΕ Ι. Ριηάβασ Ο μφκοσ τθσ πρόβλεψθσ τθσ βίασ. Μαρτινάκθ Χ. Σςόπελασ Κζμα: Ψυχικι νόςοσ και νόμοσ: μια ιςτορικι αναδρομι υντονιςτζσ: Γ. Σηεφεράκοσ Μ-Λ. Ψαρρά Ποινικι μεταχείριςθ τθσ ανκρωποκτονίασ ςτθν Αρχαία Ελλάδα Γ. Σηεφεράκοσ Από το μφκο ςτο λόγο Μπ. Μπουρμάσ Νόμοσ & Ψυχικι νόςοσ ςτο Βυηάντιο Ε.Φ. Πουλάκου - Ρεμπελάκου Νόμοσ και τρζλα ςτθ νεϊτερθ Ευρωπαϊκι ιςτορία Α. Αδαμόπουλοσ Κζμα: Μελζτθ ακοφςιων νοςθλειϊν ςτθν Ακινα (ΜΑΝΑ): ευριματα και προβλθματιςμοί υντονιςτζσ: Α. Δουηζνθσ. τυλιανίδθσ. τυλιανίδθσ Λ.Ε. Πζππου Ν. Δρακωνάκθσ Α. Πανάγου Κζμα: χολικόσ εκφοβιςμόσ. Σο φαινόμενο του bullying, προγράμματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ. Δικαιϊματα κυμάτων και οικογενειϊν υντονιςτζσ: Α. Βοφρδασ. Αλεβίηοσ Σο φαινόμενο του bullying ςτο Ελλθνικό ςχολείο και θ επιδθμικι εξάπλωςθ τθσ κεωρθτικισ του ςυηιτθςθσ. Γιοβάνογλου Bullying το «πρϊτο βιμα» για τθν παραβατικότθτα Φ.Χ. πυρόπουλοσ Σο Χαμόγελο του Παιδιοφ. Διαδραςτικζσ παρεμβάςεισ πρόλθψθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα εκφοβιςμοφ. Αλεβίηοσ Προγράμματα πρόλθψθσ του εκφοβιςμοφ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ: Αξιολόγθςθ αποτελεςματικότθτασ Χ. Αςθμόπουλοσ Διαμεςολάβθςθ και βία ςτα ςχολεία: οι νζεσ δυνατότθτεσ που προςφζρει ο κεςμόσ ςτθν αντιμετϊπιςθ ενόσ παλαιοφ φαινομζνου. Αντωνζλοσ Δ. Καρκοφλια Κζμα: Ρόλοσ και δράςεισ υπθρεςιϊν Επιμελθτϊν Ανθλίκων και Επιμελθτϊν Κοινωνικισ Αρωγισ Ενθλίκων. υντονιςτζσ : Μ. κανδάμθσ. Μαρτινάκθ Ο ρόλοσ των Επιμελθτϊν Ανθλίκων και θ ςυμβολι τουσ ςτο ςφςτθμα απανομισ δικαιοςφνθσ. Πιλοτικζσ εφαρμογζσ δράςεων πρόλθψθσ τθσ Τπθρεςίασ Επιμελθτϊν Ανθλίκων (ΤΕΑ) Πειραιά Μ. Πυκνι, Β. Σςζκερθ Αναμορφωτικά και κεραπευτικά μζτρα ςε ανιλικουσ παραβάτεσ Δ. Νικάνδρου Θ Τπθρεςία Επιμελθτϊν Κοινωνικισ Αρωγισ (ΤΕΚΑ Πειραιά) και οι εναλλακτικζσ μορφζσ ζκτιςθσ ποινισ. Θ Κοινωφελισ Εργαςία ωσ εναλλακτικι μορφι ζκτιςθσ ποινισ. Θ Κοινωφελισ Εργαςία ωσ εναλλακτικι μορφι ζκτιςθσ ποινισ Μ. Μαυρισ, Α. Κλωνάρθ Ο ρόλοσ του Ειςαγγελζα ςτθν εφαρμογι των εναλλακτικϊν ποινϊν Η. Νικολάου Πρόεδροι: Π. Ντοφνασ Φ. Καψάλθ Κζμα: Θ λειτουργία του Ψυχιατροδικαςτικοφ Σμιματοσ ςτο ΨΝΘ υντονιςτζσ: Χ. Σςόπελασ Μ. Μαρκοποφλου Θ λειτουργία του Ψυχιατροδικαςτικοφ Σμιματοσ ςτο ΨΝΚ - Μ. Μαρκοποφλου Θ νοςθλευτικι φροντίδα των ακαταλόγιςτων ςτο Ψυχιατροδικαςτικό Σμιμα του ΨΝΚ Γ. Κωτοφλα Ομαδικζσ ψυχοκεραπευτικζσ παρεμβάςεισ ςτουσ ακαταλόγιςτουσ αςκενείσ- Θ. Ρεβενάκθσ H εφαρμογι τθσ κοινωνικισ εργαςίασ και παρεμβάςεισ ςτουσ ακαταλόγιςτουσ Π. Κωνςταντινίδου Κζμα: Ειςαγγελικζσ παραγγελίεσ ςε Κοινοτικζσ Παιδοψυχιατρικζσ Τπθρεςίεσ: Εμπειρίεσ και προβλθματιςμοί από τθν Διεπιςτθμονικι Ομάδα του ΚΨΤ Περιςτερίου υντονιςτζσ: Δ. Μαγριπλισ Χ. Σςόπελασ τατιςτικά δεδομζνα, και εμπλοκι υπθρεςιϊν ψυχικισ υγείασ με το νομικό ςφςτθμα: θ εμπειρία μασ μζχρι τϊρα και «παράδοξα» Α. Φαςιλάκθ υγκρουςιακά διαηφγια με αιτιματα για επαναπροςδιοριςμό επικοινωνίασ και διεκδίκθςθ επιμζλειασ: «Τπόκεςθ Αρμαγεδϊν» Δ. Μαγριπλισ Παιδοψυχιατρικι εκτίμθςθ ςε περιςτατικά παραμζλθςθσ, κακοποίθςθσ και παραβατικότθτασ: θκικά διλλιματα και δυςκολίεσ μζςα από μια πολυεπίπεδθ και πολυεςτιακι προςζγγιςθ Γ. Σριανταφφλλου χολιαςμόσ: Δ. Μαγριπλισ

2 ΠΕΜΠΣΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ Μεςθμβρινι Διακοπι Κζμα: Οικογενειακό Δίκαιο. Αλλαγζσ και μεταρρυκμίςεισ. Ο κεςμόσ του οικογενειακοφ δικαςτθρίου, τθσ διαμεςολόβαςθσ και ο ρόλοσ τθσ ψυχιατροδικαςτικισ. υντονιςτισ: Ν. Κανελλόπουλοσ Ανκρϊπινθ αναπαραγωγι και δίκαιο Λ. Κοτςίρθσ Ο ρόλοσ του διαμεςολαβθτι ςτισ οικογενειακζσ διαφορζσ Εφαρμογι του κεςμοφ ςτθν Ελλάδα και το Εξωτερικό. Λειβαδόπουλοσ Θ διαμεςολάβθςθ ςτθν Ελλάδα και θ εφαρμογι τθσ ςτισ οικογενειακζσ επιχειριςεισ Ε. Κ. Πλζςςα Γεφυρϊνοντασ τθν ψυχικι υγεία και το οικογενειακό δίκαιο Α. Παραςκευοποφλου Rush Οδθγίεσ ψυχιατροδικαςτικισ αξιολόγθςθσ ςτο πλαίςιο του οικογενειακοφ δικαςτθρίου, για επαγγελματίεσ υγείασ Α. Βοφρδασ Ask the Expert Κζμα: Ψυχιατρικό απόρρθτο και ςφγκρουςθ κακθκόντων υντονίςτρια: Δ. Σςακλακίδου Ειδικόσ Επιςτιμονασ: Λαςκαρίδθσ Εμμανουιλ Κζμα: Γενετικι προςζγγιςθ τθσ βίασ και τθσ παραβατικότθτασ υντονιςτζσ: Δ. Δικαίοσ- Ε. Ρίηοσ Γενετικι των διαταραχϊν προςωπικότθτασ Ε. Ρίηοσ Γενετικι των διαςτάςεων του χαρακτιρα Δ. Δικαίοσ Ε. Λαηαράτου (αναπλ.κακθγιτρια Παιδοψυχιατρικισ ΕΚΠΑ) Γενετικι τθσ επικετικότθτασ Π. Φερεντίνοσ Διάλειμμα Διάλεξθ Πρόεδροι: Ι. Λιάππασ Α. Δουηζνθσ Κζμα: Training in forensic psychiatry & psychology M.C. Zaitchick Κζμα: υμβολι τθσ Ελλθνικισ Ψυχιατροδικαςτικισ Εταιρείασ (ΕΨΔΕ) ςτθν ανάπτυξθ Ψυχιατροδικαςτικϊν υπθρεςιϊν ςτθν Ελλάδα υντονιςτζσ: Α. Δουηζνθσ Α. Βοφρδασ Ψυχιατροδικαςτικζσ υπθρεςίεσ ςτα Καταςτιματα Κράτθςθσ: Γ. Σηεφεράκοσ Εκπαίδευςθ επαγγελματιϊν Ψυχιατροδικαςτικισ προκειμζνου να ςτελεχϊςουν δομζσ και ο ρόλοσ που κα ζχουν ςε αυτζσ: Γ. Καλζμθ Ψαρρά Μ.Λ. Θ ιατρικι ευκφνθ ςτθν προςταςία ανθλίκων. Οδθγίεσ για ιατροφσ που εμπλζκονται ςτθν αξιολόγθςθ και αντιμετϊπιςθ τθσ παιδικισ κακοποίθςθσ: Α. Βοφρδασ Αναγκαςτικι νοςθλεία: Αλλαγι και βελτίωςθ του νόμου: Χ. Σςόπελασ Αντιμετϊπιςθ- κεραπεία τοξικοεξάρτθςθσ ςτα καταςτιματα κράτθςθσ: Δ. Σςακλακίδου 19:15 Σελετι Ζναρξθσ Χαιρετιςμοί Εναρκτιρια Ομιλία Εγκλθματολογικζσ εξελίξεισ και ψυχιατροδικαςτικι Κ. πινζλλθ Κζμα: Δικαιϊματα αςκενϊν με αναπθρία υντονιςτζσ: Μ.Λ. Ψαρρά -. Κυμπουρόπουλοσ Οι αντιλιψεισ για τθν υγεία και τθν αςκζνεια ςτα ΑμεΑ Α. οφιανοποφλου Σο νομικό πλαίςιο για τα άτομα με αναπθρία : πραγματικότθτα και προκλιςεισ Φ. Γότςθ Τπάρχουν ιδιαιτερότθτεσ ςτθ κλινικι προςζγγιςθ των ΑμεΑ; Χ. Κωνςταντινίδθσ Θ εμπειρία μου ςτο Ελλθνικό φςτθμα Τγείασ Α. τρατικόπουλοσ Κζμα: Ακοφςια νοςθλεία υντονιςτζσ: Χ. Σουλοφμθσ. Μαρτινάκθ Παρουςίαςθ δεδομζνων ςχετικά με ακοφςια νοςθλεία από το ΣΕΠ του ΨΝΑ Ι. Ριηάβασ Νομικό πλαίςιο: παλιά και νζα προβλιματα εφαρμογισ του νόμου Χρ. Σςόπελασ. Μαρτινάκθ Διαδικαςία αναγκαςτικισ νοςθλείασ από τθν πλευρά του ψυχιάτρου- Δ. Πζτςασ Διάλεξθ ςτθν Αίκουςα Α. Διάλεξθ ςτθν Αίκουςα Α. Διάλεξθ ςτθν Αίκουςα Α. Κζμα: Θ Ιςτορία τθσ Ψυχιατροδικαςτικισ υντονιςτζσ: Γ. Ανδροφτςοσ Χ. Χριςτοδοφλου Θ αμφιςβιτθςθ τθσ «φρενολογίασ» των Franz-Joseph Gall ( ) και Gaspar Johann Spurzheim ( ) κακϊσ και τθσ «εγκλθματικισ ανκρωπολογίασ» του Cesare Lombroso ( ) από μελζτθ (των αρχϊν του 20 ου αιϊνα) κρανίων αποκεφαλιςκζντων δολοφόνων Γ. Ανδροφτςοσ Auguste Ambroise Tardieu ( ): Κορυφαίοσ ιατροδικαςτισ του 19 ου αιϊνα με μεγάλθ ςυμβολι ςτθν ανάπτυξθ του νεοςφςτατου κλάδου τθσ ψυχιατροδικαςτικισ Κ. Λάϊοσ Johann Wyer ( ) και Cornelius Agrippa Von Nettesheim ( ): Οι Κεμελιωτζσ τθσ Ψυχιατροδικαςτικισ Φ. Μαρινζλθ Σο ζργο του κορυφαίου νευροψυχιάτρου Edouard Brissaud ( ) και θ πρϊτθ περιγραφι του ψυχιατροδικαςτικοφ ςυνδρόμου τθσ Sinistrose ( Sinistrosis ) Γ. Σςουκαλάσ Ο καταχρθςτικόσ εγκλειςμόσ ςε ψυχιατρικό άςυλο τθσ Hersilie Rouy ( ): Μια πολφκροτθ ψυχιατροδικαςτικι υπόκεςθ του 19 ου αιϊνα Μ. Καραμάνου Κζμα: Ο βίαιοσ αςκενισ: από τον «κυμό» του Αριςτοτζλθ ςτισ νεϊτερεσ προςεγγίςεισ υντονιςτζσ: Α. Καρβοφνθ Ρ. Γουρνζλθσ Φιλοςοφικζσ προςεγγίςεισ Α. Καρβοφνθ Βία και επικετικότθτα: αιτία και ςυνζπειεσ Π. Μπραουδάκθσ Βίαιοσ αςκενισ: φγχρονεσ τεχνικζσ διαχείριςθσ και ςυμμόρφωςθσ Μ. Μαρκζτου υμμόρφωςθ βίαιου αςκενι Μακράσ δράςθσ αντιψυχωςικά - Ι. Κωτςιοφμπα Κζμα: Θκικά και δεοντολογικά διλλιματα ςε ςχζςθ με το ιατρικό απόρρθτο ςτθν παιδοψυχιατρικι υντονιςτζσ: Κ. Λαδοποφλου Μ. τροφκοσ Ειςθγιτρια : Ε. Παπαευαγγζλου

3 ΠΑΡΑΚΕΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ :00 10:30 Κζμα: φνδρομο Munchausen δι αντιπροςϊπου: Θ δικανικι πρόκλθςθ τθσ αναγνϊριςθσ, διάγνωςθσ και καταγγελίασ υντονιςτζσ: Κ. Πρίφτθσ-Ι. Γιαννοποφλου Κζμα: Θ βία ωσ ζκφραςθ ψυχοπακολογίασ: αποκακιςτϊντασ τθν αλικεια για τθ ςχιηοφρζνεια, εξετάηοντασ τθν αντικοινωνικι διαταραχι προςωπικότθτασ υντονιςτζσ: Α. Δουηζνθσ Μ. Οικονόμου Κζμα: Παιδικι κακοποίθςθ: το γεγονόσ, θ παρζμβαςθ και θ εξζλιξθ μζςα από τισ δράςεισ του χαμόγελου του παιδιοφ υντονίςτριεσ :. Παπαγρθγορίου - Γ. Καλζμθ Κζμα: Παρουςίαςθ περιςτατικοφ και ςυηιτθςθ Δυο γυναίκεσ αςκενείσ ςε κλινικι αςφαλείασ και παρακολοφκθςθ ςτθν κοινότθτα, Λονδίνο υντονίςτρια: Μαρία Φωτιάδου Δυςκολίεσ ςτθ διαχείριςθ MBS περιςτατικϊν δεοντολογικά και θκικά ηθτιματα, κεςμικό και νομικό πλαίςιο προςταςίασ του παιδιοφ Ι. Γιαννοποφλου Επιδθμιολογικά δεδομζνα και κλινικό προφίλ του δράςτθ, του κφματοσ και τθσ οικογζνειασ Π. Κορκολιάκου Παρουςίαςθ περίπτωςθσ 9χρονου αγοριοφ με αιμορραγικζσ κενϊςεισ Ε. Μπακάλθ Παρουςίαςθ περίπτωςθσ 15χρονθσ ζφθβθσ με επαναλαμβανόμενα επειςόδια αιμόπτυςθσ Μ. πανοφ Λςτορικοκοινωνικό πλαίςιο τθσ βίασ ωσ ζκφραςθ κοινωνικοφ ςτιγματιςμοφ Α. Ματςάγγασ Βιολογικι διάςταςθ τθσ βίασ και ζκφραςθ ψυχοπακολογικισ ςυμπτωματολογίασ Κ. Κοντοάγγελοσ Επικινδυνότθτα και θ ςχζςθ τθσ με τθν διαταραχι προςωπικότθτασ Α. Δουηζνθσ Βία και ςτίγμα: Αποκακιςτϊντασ τθν αλικεια : Μ. Οικονόμου Κακοποίθςθ και εμπειρικά δεδομζνα από το χαμόγελο του παιδιοφ Φ. Κωνςταντοποφλου Επί τόπια παρζμβαςθ ςτθν κρίςθ. Αλεβίηοσ Νομικά και δεοντολογικά ηθτιματα. Παπαγρθγορίου Τποδοχι και εξζλιξθ: θ επόμενθ μζρα Χ. Γροηάνθ 10:30 11:00 11:00 12:30 12: Κζμα: εξουαλικι κακοποίθςθ ανθλίκων και ψυχιατροδικαςτικι αξιολόγθςθ. Καταγραφι, διαχείριςθ, δεοντολογικζσ και πρακτικζσ δυςκολίεσ υντονιςτζσ: Α. Παραςκευοποφλου Rush Α. Βοφρδασ Θ δικανικι εξζταςθ των ανθλίκων μαρτφρων: Βαςικζσ αρχζσ για τθν εκμαίευςθ αξιόπιςτων κατακζςεων και τθν προςταςία τθσ ανθλικότθτασ Θ ανάγκθ ςφνταξθσ ενόσ πρωτοκόλλου Ο. Θεμελι Καταγραφι περιςτατικϊν και τρόποσ διαχείριςθσ των παραπομπϊν για αξιολόγθςθ τθσ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ανθλίκων ςτθν Παιδοψυχιατρικι Κλινικι του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ςτο Νοςοκομείο Παίδων «Θ Αγία οφία»: υνικθσ πρακτικι και προβλιματα Α. Καλτςά Άρκρο 226 Α : Ανιλικοι μάρτυρεσ, κφματα προςωπικισ και γενετιςιασ ελευκερίασ. Θ εμπειρία από τθν Τποδιεφκυνςθ Ανθλίκων τθσ Διεφκυνςθσ Αςφάλειασ Αττικισ Κ. Κωςτάκου- Ν.ταματογιάννθσ Θ ψυχιατροδικαςτικι εκτίμθςθ ςτον ιδιωτικό φορζα. Καταγραφι περιςτατικϊν, πρακτικά και δεοντολογικά προβλιματα Α. Βοφρδασ Παρουςίαςθ βιβλίων * Θκικι & δεοντολογία ςτθν Ψυχικι Τγεία Πρόεδροσ: Γ.Ν. Παπαδθμθτρίου Ομιλθτισ : Χ. Παπαγεωργίου * Νζεσ μορφζσ κακοποίθςθσ παιδιοφ & εφιβου Πρόεδροσ : Α. Δουηζνθσ Ομιλιτρια: Ε. Λαηαράτου Debate Κζμα: Χοριγθςθ ινδικισ κάνναβθσ ςτθν ιατρικι υντονιςτζσ: Δ. Σςακλακίδου Ε. Μζλλοσ ΤΠΕΡ Δ. Παντελεάκθσ ΚΑΣΑ Δ. Καραίςκοσ Διάλειμμα Κζμα: φγχρονα κζματα αλλθλεπίδραςθσ ψυχιατρικισ και νομικισ Εισ μνιμθ Δθμοςκζνθ Κατρίτςθ υντονιςτζσ: Χ. Σςόπελασ Κ. Βαςιλοποφλου Θ. Σηαβζλασ Δ. Ροφκασ Θ. Μουγιάκοσ Πρόεδροι: Γ. Σηεφεράκοσ Ε. Ρίηοσ Παρουςίαςθ βιβλίων ςτθν αίκουςα Α Παρουςίαςθ βιβλίων ςτθν αίκουςα Α Παρουςίαςθ βιβλίων ςτθν αίκουςα Α

4 Μεςθμβρινι διακοπι Διάλεξθ Πρόεδροι: Γ. ολδάτοσ Α. Δουηζνθσ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 Διάλεξθ ςτθν Αίκουςα Α Διάλεξθ ςτθν Αίκουςα Α Διάλεξθ ςτθν Αίκουςα Α Mental illness and violence: Associations and risk factors Seena Fazel Κζμα: Ακαταλόγιςτοι ψυχικά πάςχοντεσ παραβάτεσ προσ φφλαξθ ςτο ΨΝΑ υντονιςτζσ: Π.Ντοφνασ Χ. Σουλοφμθσ Θ κεραπευτικι φφλαξθ ακαταλογίςτων εγκλθματιϊν- αρ.69 ΠΚ Ε. Φυτράκθσ Κεραπευτικι προςπάκεια ακαταλόγιςτων ψυχικά παςχόντων εγκλθματιϊν ςτο ΨΝΑ Ε. Καραχάλιου Χρ. Σςόπελασ Νεϊτερα δεδομζνα για τουσ ψυχικά πάςχοντεσ εγκλθματίεσ που ζχουν τεκεί προσ φφλαξθ ςτο ΨΝΑ Π. Ντοφνασ Κζμα: Ειδικά κζματα αυτοκαταςτροφικισ ςυμπεριφοράσ υντονιςτζσ: Χ. Χριςτοδοφλου Α. Παπαδοποφλου Αυτοκτονικι ςυμπεριφορά ςτουσ χριςτεσ ουςιϊν Δ. Σςακλακίδου Αυτοκτονία και βία Α. Παπαδοποφλου Ηθτιματα Θκικισ και Δεοντολογίασ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ αυτοκτονίασ Β. Ευςτακίου Χ. Χριςτοδοφλου Θ διαχείριςθ του πζνκουσ μετά τθν αυτοκτονία Γ. Καλζμθ Διάλειμμα Κζμα: φγχρονεσ τάςεισ ςτθν εγκλθματολογία υντονίςτριεσ: Β. Αρτινοποφλου Μ.Λ. Ψαρρά Κζμα: Εξωνοςοκομειακι υποχρεωτικι αγωγι υντονιςτζσ: Α. Δουηζνθσ Λ. Κοτςαλισ Από τον τοξικομανι εγκλθματία ςτον άρρωςτο/προβλθματικό χριςτθ: πολιτικζσ ςτθν ΕΕ και τθν Ελλάδα, ιατρικό μοντζλο και αγορά ναρκωτικϊν. Βιδάλθ Από τον αμιγι χαρακτιρα τθσ εγκλθματολογίασ ςτθ διεπιςτθμονικότθτα: Θ ςυμπόρευςι τθσ με τισ επιςτιμεσ τθσ ψυχικισ υγείασ Ο. Θεμελι Ποινικι καταςτολι τφπου Γ : Από τθ αποκθκευτικι αδιαφορία ςτθν εκδικθτικι εξουδετζρωςθ Ν. Κουλοφρθσ Επίκαιροι προβλθματιςμοί για τισ περιπτϊςεισ διαφκοράσ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Σο «ανζλεγκτο» τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και θ περίπτωςθ τθσ «κακισ νομοκζτθςθσ» Π. Δζγλερθσ Ενδεχόμενα οφζλθ που ςυνδζονται με τθν εφαρμογι τθσ Εξωνοςοκομειακισ Τποχρεωτικισ Αγωγισ - Δ. Πζτςασ Εξωνοςοκομειακι Τποχρεωτικι Αγωγι Κίνδυνοι και μειονεκτιματα Χ. Σςόπελασ Επίδραςθ τθσ Εξωνοςοκομειακισ Αγωγισ ςτο κοινωνικό ςτίγμα τθσ ψυχικισ αςκζνειασ - Θ κζςθ του ΟΨΤ Μ. Οικονόμου ΕΤΑ και νομικζσ παράμετροι Λ. Κοτςαλισ Φορζασ: Restorative Justice for all Institute (www.rj4all.info) Κζμα: Επανορκωτικι δικαιοςφνθ: φγχρονεσ ερευνθτικζσ τάςεισ και πρακτικζσ υντονίςτριεσ: Β. Αρτινοποφλου Μ.Λ. Ψαρρά Restorative justice for all institute: Σο ζργο και ο ρόλοσ του ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο Β. Αρτινοποφλου Επανορκωτικι δικαιοςφνθ και ψυχιατροδικαςτικι: διεπιςτθμονικζσ ςυγκλίςεισ Μ.Λ. Ψαρρά Θ Ευρωπαϊκι Οδθγία 2012/29/ΕΕ και θ Επανορκωτικι Δικαιοςφνθ: ερευνθτικά δεδομζνα και δυνατότθτεσ πρακτικισ εφαρμογισ ςτθν Ελλάδα Θ. Μιχαιλ Εφαρμογζσ τθσ Επανορκωτικισ Δικαιοςφνθσ ςτθν Ενδοοικογενειακι Βία: Ευρωπαϊκζσ πρακτικζσ και νζεσ προκλιςεισ Α. Μαμάθ Ανοιχτι υηιτθςθ Κζμα: Σα όρια του ιατρικοφ απορριτου ςε ςυμβάντα που αφοροφν παρελκοντικό χρόνο υντονιςτζσ: Χ. Σςόπελασ- Ε. Φυτράκθσ Π. Γκίκασ Ε. Φυτράκθσ Χ. Σςόπελασ Ν. Σςιρϊνθσ Πρόεδροι: Α. Βοφρδασ Π. Φερεντίνοσ Πρόεδροι: Ρ. Γουρνζλθσ Χ. Χριςτοδοφλου

5 ΑΒΒΑΣΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ :00 10:30 10:30 11:00 11:00 12:30 Κζμα: Θ πολιτικι τθσ αντιμετϊπιςθσ των νζων ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ υντονιςτζσ: Σ. Διαμαντοποφλου Παπουτςοποφλου - Δ. Σςακλακίδου Προβλιματα ςτο πλαίςιο των πολιτικϊν διαχείριςθσ των νζων ψυχοδρατικϊν ουςιϊν ςε Ελλάδα και Ευρϊπθ Γ. Παπαναςταςάτοσ Σο ςφςτθμα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ για τισ νζεσ ψυχοδραςτικζσ ουςίεσ ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ Ι. ιάμου Οι νζεσ προκλιςεισ των ιατρικϊν υπθρεςιϊν απζναντι ςτο πρόβλθμα των νζων ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν Δ. Σςακλακίδου Οι νζεσ προκλιςεισ των διωκτικϊν αρχϊν απζναντι ςτο πρόβλθμα των νζων ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν Κ. τεργιάτου Κζμα: Διαταραχζσ προςωπικότθτασ και επικετικότθτα υντονιςτζσ: M.C. Zaitchick Ακ. Δουηζνθσ Psychopathy: The mask of sanity M.C. Zaitchick P.C.L. R: Ψυχομετρικό εργαλείο για τθ μζτρθςθ τθσ ψυχοπακθτικότθτασ ςτθν ψυχιατροδικαςτικι Φ. Κωνςταντοποφλου Αντικοινωνικι διαταραχι προςωπικότθτασ: Δεδομζνα από τα ςωφρονιςτικά καταςτιματα κράτθςθσ ανδρϊν Α. Αποςτολόπουλοσ Οριακι διαταραχι προςωπικότθτασ: Δεδομζνα απότ ο ςωφρονιςτικό κατάςτθμα κράτθςθσ γυναικείων φυλακϊν Κορυδαλλοφ Γ. Καλζμθ Κζμα: Νομοκεςία για οπλοκατοχι. Θ εμπλοκι των ψυχιάτρων υντονιςτζσ: Α. Δουηζνθσ Α. Χαϊδεμζνοσ Νομοκεςία για οπλοκατοχι Διεκνι και Ευρωπαϊκά δεδομζνα Χρ. Μπουλάσ Νομοκεςία για οπλοκατοχι Θ κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα Ε. Βουτιζρου Οι ψυχιατρικζσ γνωματεφςεισ για οπλοκατοχι από δθμόςιεσ ψυχιατρικζσ υπθρεςίεσ Α. Χαϊδεμζνοσ Θ κζςθ τθσ Ελλθνικισ Ψυχιατρικισ Εταιρίασ (ΕΨΕ) ςτο κζμα των ψυχιατρικϊν γνωματεφςεων Δ. Πλουμπίδθσ Διάλειμμα Κζμα: Βραςμόσ ψυχικισ ορμισ υντονιςτζσ: Γρ. Βαςλαματηισ Ι. Μιχόπουλοσ Από τθν πλευρά του δικαςτι Ν. Σςιρϊνθσ Από ψυχαναλυτικι ςκοπιά Κ. Καρδαράσ Κατάλλθλθ διάγνωςθ ςφμφωνα με τα ςφγχρονα ταξινομθτικά ςυςτιματα Μ. Δθμθτρακά Χρ.Σςόπελασ Εν βραςμϊ ψυχικισ ορμισ: Ψυχαναλυτιικζσ απόψεισ για τθν παρορμθτικι ζκφραςθ τθσ καταςτροφικισ επικετικότθτασ Π. Χατηθτάςκοσ Κζμα: Όταν το παιδί αρνείται να ςυναντιςει τον γονζα που δεν ζχει τθν επιμζλειά του: φνδρομο γονικισ αποξζνωςθσ ι κακοποίθςθ ανθλίκου; υντονιςτζσ: Γ. Καλζμθ Χ. Σςόπελασ Θ δυναμικι διαδικαςία του υνδρόμου και θ κυματοποίθςθ του παιδιοφ Ι. Γιαννοποφλου Παγίδεσ για τον πραγματογνϊμονα και για τον κεραπευτι Α Παραςκευοποφλου - Rush Οι δυςκολίεσ ςτθ διαςφάλιςθ του ςυμφζροντοσ του παιδιοφ από τισ δικαςτικζσ αρχζσ Μ. Ντοφμα Κζμα: Σο παιδί που αρνείται να επικοινωνιςει με τον ζνα γονζα του μετά το διαηφγιο: ςυμβιωτικι κατάςταςθ, δικαιολογθμζνθ αποςταςιοποίθςθ ι κατευκυνόμενοσ επθρεαςμόσ; υντονιςτζσ: Α. Βοφρδασ Π. Καβάγκα Όταν το παιδί αρνείται να δει το γονιό: τα ψυχικά ςυμβάντα, οι γονικζσ πρακτικζσ και θ «καταςκευι» τθσ γονικισ αποξζνωςθσ Ε. Ακαναςοποφλου υμπτϊματα και πολυπλοκότθτα. Κιάνα Κινθτοποίθςθ και αντιμετϊπιςθ τθσ αντίςταςθσ ςτο ςφςτθμα τθσ οικογενείασ Κ. Νικολάου Θ αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου τθσ γονικισ αποξζνωςθσ από το ςφςτθμα απονομισ τθσ δικαιοςφνθσ και τουσ ειδικοφσ τθσ ψυχικισ υγείασ Α. Μπζκα Ομιλιτρια: Α. Μπενζκου υγγραφι ιατρικϊν άρκρων υςτατικά κάκε τμιματοσ (introduction, methods, result, discussion) Γλϊςςα και εκφράςεισ Δθμιουργία πινάκων και εικόνων Απάντθςθ ςτουσ reviewers Kριτικι αξιολόγθςθ δθμοςίευςθσ Σα ςθμαντικότερα ςθμεία ελζγχου τθσ δθμοςίευςθσ Αξιολόγθςθ μεκοδολογίασ o χαρακτθριςτικά πλθκυςμοφ o μζγεκοσ δείγματοσ, o ιςχφσ μελζτθσ Αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων και ςυηιτθςθσ o κατανομι αςκενϊν o γενίκευςθ αποτελεςμάτων Κακοριςμόσ ομάδων εργαςίασ 11:45-12:00 Διάλειμμα Πρακτικι άςκθςθ εργαςία ςε ομάδεσ Αξιολόγθςθ τμιματοσ/τμθμάτων δθμοςίευςθσ ανά ομάδα εργαςίασ Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων ανά ομάδα εργαςίασ 12: Κζμα: Θ κεραπεία τθσ ουςιοεξάρτθςθσ ςτισ φυλακζσ υντονιςτζσ: Μ. Μαλλιϊρθ Δ. Σςακλακίδου Προγράμματα υποκατάςταςθσ ςτισ φυλακζσ Διεκνι και ευρωπαϊκά δεδομζνα Μ. Μαλλιϊρθ Προγράμματα υποκατάςταςθσ ςτισ φυλακζσ Θ Ελλθνικι προςπάκεια και εμπειρία Κ. Κοκκϊλθσ Θ κεραπεία απεξάρτθςθσ ςτισ φυλακζσ Διεκνι και ευρωπαϊκά δεδομζνα Γ. Παπαναςταςάτοσ Θ κεραπεία απεξάρτθςθσ ςτισ φυλακζσ Θ Ελλθνικι εμπειρία του ΚΕΚΕΑ Ι. Σζντθσ Κζμα: Δυςεπίλυτα προβλιματα: Πότε είναι απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία Ιατροδικαςτι και Ψυχιάτρου υντονιςτζσ: Χ. πθλιοποφλου Α. Δουηζνθσ Μθτροκτονία: Θ Λατροδικαςτικι ςκοπιά:. Παπαδόδθμα Μ. Σςζλλου Αναςκόπθςθ τθσ ψυχιατρικισ βιβλιογραφίασ για τθν μθτροκτονία: Χ. Καραμπάτςοσ Θ ςυμβολι τθσ τοξικολογικισ ανάλυςθσ βιολογικϊν υγρϊν και τριχϊν ςτθν διάγνωςθ τθσ τοξικομανίασ. Ακαναςζλθσ Θ ψυχιατρικι πραγματογνωμοςφνθ για τθν τεκμθρίωςθ τθσ τοξικομανίασ: Προβλιματα και προοπτικζσ: Α. Δουηζνθσ Κζμα: Ψυχικι διαταραχι και γονεϊκι ικανότθτα: Επιπτϊςεισ ςτα παιδιά υντονιςτζσ: Γ. Μουςςάσ Α. Καρκανιάσ Εκτίμθςθ γονεϊκισ ικανότθτασ παςχόντων από ψυχικι διαταραχι παρουςίαςθ κλινικϊν περιπτϊςεων από Σμιμα Βραχείασ Νοςθλείασ Γενικοφ Νοςοκομείου Η. αντά Απϊτερεσ ψυχοπακολογικζσ επιπτϊςεισ πρϊιμων ψυχοτραυματικϊν εμπειριϊν Α. Παχι Ψυχαναλυτικι προςζγγιςθ των ςυνεπειϊν τθσ παιδικισ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ Γ. Παςχαλάκθσ

6 Μεςθμβρινι διακοπι Κζμα: Ο ρόλοσ των φροντιςτϊν ατόμων με ψυχικι διαταραχι και νομικά ηθτιματα υντονιςτζσ: Δ. Πλουμπίδθσ- Α. Κουρζτα Παρουςίαςθ κλινικοφ περιςτατικοφ Κ. Πικοφλθ Απόπειρεσ αυτοκτονίασ ςε κοινοτικό πλαίςιο Δ. Πλουμπίδθσ Θ επιβάρυνςθ τθσ οικογζνειασ και των φροντιςτϊν ατόμων με ψυχικι διαταραχι-υποςτθρικτικζσ ομάδεσ του ΟΨΤ Ε. Λεμπζςθ Ενδεχόμενθ ποινικι ευκφνθ τρίτων ςε περίπτωςθ αυτοκτονίασ αςκενοφσ Ε. Πανταηι Μελίςτα Κζμα: Επικετικότθτα και εγκλθματικότθτα, γζνουσ κθλυκοφ υντονιςτζσ: Γ.Καλζμθ Μ. Μαργαρίτθσ Κεωρίεσ επικετικότθτασ Ι. Μιχόπουλοσ υνειςφορζσ τθσ Ψυχανάλυςθσ ςτθν κατανόθςθ τθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ Κ. Βαςιλοποφλου Κεωρίεσ Εγκλθματικότθτασ, διαφυλικζσ διαφορζσ Γ. Λυράκοσ Γυναικεία εγκλθματικότθτα: δεδομζνα από τισ γυναικείεσ φυλακζσ Κορυδαλλοφ Γ. Καλζμθ Διάλειμμα Διάλεξθ Πρόεδροι: Γ.Ν. Παπαδθμθτρίου Ν. τεφανισ Κζμα: Επιςτθμολογία & Ψυχιατρικι Χ. Παπαγεωργίου Κζμα: Αλκοολιςμόσ/Κατάχρθςθ αλκοόλ και επικετικότθτα εγκλθματικότθτα υντονιςτζσ: Ι. Λιάππασ Φ. Σςακίρθσ Αλκοολιςμόσ και επικετικι ςυμπεριφορά Ειςαγωγι και Επιδθμιολογία Ε. Μζλλοσ Αλκοολιςμόσ και επικετικότθτα φγχρονα νευροβιολογικά δεδομζνα Θ. Παπαρρθγόπουλοσ υννοςθρότθτα ςτον αλκοολιςμό χζςθ με επικετικι ςυμπεριφορά Θ. Σηαβζλλασ Αλκοολιςμόσ και επικετικότθτα Κεραπευτικζσ προςεγγίςθσ Δ.Σςακλακίδου Κζμα: εξουαλικοί δράςτεσ: φγχρονεσ τάςεισ αντιμετϊπιςθσ & νομικά ηθτιματα υντονιςτζσ: M. Zaitchick Α. Δουηζνθσ Θ αξία τθσ καταγραφισ του modusoperandi των δραςτϊν ςτθν πρωτογενι πρόλθψθ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ανθλίκων ςτθν Ελλάδα Σ. Θλιοποφλου Παρουςίαςθ εργαλείων εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ δραςτϊν ςεξουαλικϊν εγκλθμάτων Φ. Κωνςταντοποφλου φγχρονεσ διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ τάςεισ αντιμετϊπιςθσ δραςτϊν ςεξουαλικϊν εγκλθμάτων: πρόλθψθ, κεραπεία ι τιμωρία? Μ.Λ. Ψαρρά Forensic testimony on sex offenders: a case study M. Zaitchick ΑΒΒΑΣΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 Κζμα: Φωτεινό διάλειμμα ςτισ χρόνιεσ εγκεφαλικζσ πακιςεισ: πόςο ςυχνό είναι; πόςο «φωτεινό» μπορεί να είναι; υντονιςτισ: Α. Δουηζνθσ Λ. τεφανισ «Φωτεινό διάλειμμα» ςτθ νόςο Αλτςχάιμερ και τθν Αγγειακι Άνοια Εγκεφαλοπάκεια. Παπαγεωργίου «Φωτεινό διάλειμμα» ςτθν Άνοια τθσ νόςου του Πάρκινςον και τθν Άνοια με ωμάτια Λεβι Λ. τεφανισ «Φωτεινό διάλειμμα» ςτθν προχωρθμζνθ κλιρυνςθ Κατά Πλάκασ Κ. Βουμβουράκθσ Κζμα: Όψεισ τθσ νοθτικισ λειτουργίασ, καταλογιςμόσ και ψυχοιατροδικαςτικισ εκτίμθςθ υντονιςτζσ: Κ.Ν. Φουντουλάκθσ Χ. Σουλοφμθσ Ανϊτερεσ εκτελεςτικζσ λειτουργίεσ και κεωρία του νου Κ.Ν. Φουντουλάκθσ Διαςτάςεισ τθσ εναιςκθςίασ Μ. Μαρκοποφλου Ιπια οργανικι βλάβθ Ε. Καραβζλλασ Ειδικζσ κλινικζσ εικόνεσ και ομάδεσ ςυμπτωμάτων Α. Κοφρτθσ Κζμα: Ηθτιματα αναγκαςτικισ νοςθλείασ υντονιςτζσ: Ι. Νθματοφδθσ Κ. Αραπίδθσ Θ ακοφςια νοςθλεία ςτο Ειδικό Ψυχιατρικό Νοςοκομείο. Δεδομζνα και προβλθματιςμοί ςτθν κλινικι πράξθ Μ. Μαρκοποφλου Ακοφςιεσ νοςθλείεσ ςε ψυχιατρικι κλινικι Γενικοφ Νοςοκομείου. Πραγματικότθτα και προβλθματιςμοί.- Ι. Νθματοφδθσ Ακοφςιεσ νοςθλείεσ ςτο ςτρατιωτικό προςωπικό. Διεκνι και Ελλθνικά δεδομζνα.- Π. Φωτιάδθσ Ακοφςια νοςθλεία και ιδιωτικά αςκοφμενθ ψυχιατρικι Κ. Αραπίδθσ Κζμα: Θ παραβατικότθτα ςτθν παιδικι και εφθβικι θλικία: Από τθν γζνεςθ ςτθν πρόλθψθ και κεραπεία υντονιςτζσ : Ε. Λαηαράτου Δ. Δικαίοσ Μορφζσ βίασ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ Χ. Ανομίτρθ Θ επιδθμιολογία των διαταραχϊν διαγωγισ Η. Καλογεράκθσ Αιτιολογικοί μθχανιςμοί και παράγοντεσ κινδφνου των διαταραχϊν διαγωγισ Π. Μπαλι Πρόλθψθ και κεραπεία των διαταραχϊν διαγωγισ Σ. Γαροφαλάκθ Κζμα: Μθτζρεσ με ψυχωτικι ςφνδρομθ και διπολικι διαταραχι. Γονεϊκι ικανότθτα και επιμζλεια τζκνων υντονίςτριεσ : Ι. Γιαννοποφλου Ε. Πανταηι Μελίςτα Ειδικά κζματα ψυχιατρικισ παρζμβαςθσ ςε αςκενείσ με μείηονεσ ψυχικζσ διαταραχζσ ςε ςχζςθ με τθ μθτρότθτα Α. Παπαδοποφλου Ψυχικά πάςχουςα μθτζρα και οι επιπτϊςεισ ςτο νεογνό. Θ εμπειρία τθσ Μ.Ε.Ν. Α. Δαςκαλάκθ Παρζμβαςθ κοινωνικισ υπθρεςίασ (ΚΤ): Παραμονι του παιδιοφ ςτο ςπίτι με τθν ψυχικά πάςχουςα μθτζρα ι φιλοξενία του ςε Κζντρο Παιδικισ Προςταςίασ; Φ. Ηαχαριάδθ Γονεϊκι ικανότθτα και ο τρόποσ διερεφνθςθσ τθσ από ψυχολογικι ςκοπιά ςτθ διεκνι βιβλιογραφία Δ. Σςόγια Μθτζρεσ με ψυχωτικι ςυνδρομι και διπολικι διαταραχι. Ο ρόλοσ τθσ Κοινωνικισ Τπθρεςίασ ςτον πρϊιμο εντοπιςμό τθσ ζναρξθσ ι τθσ υποτροπισ τθσ νόςου και διαχείριςθ κεμάτων που αφοροφν τθν επιμζλεια των τζκνων Φ. μυρνι Ψυχικι υγεία μθτζρασ ωσ ςτοιχείο δικαςτικισ εκτίμθςθσ τθσ γονικισ ικανότθτασ και ρφκμιςθσ τθσ επιμζλειασ παιδιοφ Ε. Πανταηι Μελίςτα Κζμα: Αξιολόγθςθ και διαχείριςθ περιςτατικϊν ενδοοικογενειακισ βίασ ςτο πλαίςιο κοινοτικισ υπθρεςίασ ψυχικισ υγείασ Ειςθγθτζσ :. Παντελίδου Δ. Γαλάνθσ

7 ΚΤΡΙΑΚΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ :00 10:30 Κζμα: Οι θκικζσ διαςτάςεισ ςτο ψυχαναλυτικό ζργο υντονιςτζσ: Ν. Σηαβάρασ Ι. Μιχόπουλοσ Θ θκικι και θ δεοντολογία ςτθν εργαςία του ψυχαναλυτι Δ. Μυλωνά Δεοντολογία και αντιμεταβίβαςθ ςτθν ψυχανάλυςθ. Μπεράτθ Σο εφροσ τθσ κεραπευτικισ ανεκτικότθτασ του ψυχαναλυτι Ν. Σηαβάρασ Κζμα: φγχρονα κζματα εφθβικισ ιατρικισ υντονιςτζσ: Ο. Γιωτάκοσ Α. Σςίτςικα Ζφθβοι και νζεσ τεχνολογίασ: Ευκαιρίεσ, προκλιςεισ και κίνδυνοι Α. Σςίτςικα χολικόσ εκφοβιςμόσ και βία ςτο φυςικό και διαδικτυακό κόςμο. Ειςαγωγι του εργαλείου εκπαίδευςθσ «Άλκθσ & Κλαίρθ» Ε. Σηαβζλα,, Κ. Ακαναςίου, Γ. Ζξαρχοσ «εξουαλικοποίθςθ» - Sexualization ςε παιδιά και εφιβουσ: Ανάγκθ ενθμζρωςθσ και παρζμβαςθσ Ε. Μπάρλου Κζμα: Ενδοοικογενειακι βία κατά των γυναικϊν: Θ κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ςιμερα υντονίςτριεσ: Μ. τρατθγάκθ Κ. Πετρουλάκθ Ομιλθτζσ Κ. Πετρουλάκθ Ε. Κουβζλθ Μ. Κεφαλοποφλου Ε. πανζα Α. Σςιριγϊτθ 10:30 11:30 Γενικι υνζλευςθ Ελλθνικισ Ψυχιατροδικαςτικισ Εταιρείασ 11:30 13:00 Κζμα: Εκιςμόσ ςτο Διαδίκτυο υντονιςτζσ: Δ. Σςακλακίδου Κ. ιϊμοσ Κζμα: Βία, Ψυχι & Σζχνθ: Μια ςυνάντθςθ.. υντονιςτζσ: Γ. Σηεφεράκοσ Μ.Λ. Ψαρρά Ανοιχτι ςυηιτθςθ Κζμα: Θ ψυχολογία του δικαςτι υντονιςτισ: Α. Χαραλαμπάκθσ Χ. Σςόπελασ Ψθφοφορία για τθν εκλογι νζου Διοικθτικοφ υμβουλίου Θ ζκταςθ του προβλιματοσ: Διεκνι και Ελλθνικά Δεδομζνα Κ. ιϊμοσ Χαρακτθριςτικά προςωπικότθτασ και εκιςμόσ ςτο διαδίκτυο Θ. Κανδρι Θ εμπειρία με ενιλικεσ εξαρτθμζνουσ από το διαδίκτυο Μονάδα 18 Άνω τ. Χρθςτίδθ Θ εμπειρία με ανιλικουσ εξαρτθμζνουσ από το διαδίκτυο Ειδικό ιατρείο Λπποκράτειου Νοςοκομείου Κεςςαλονίκθσ Β. Νταφοφλθσ Ψυχικι διαταραχι και καλλιτεχνικι δθμιουργικότθτα Κ. Κοκκϊλθσ Θ βία ςτθν τζχνθ. Κραςανάκθσ Σο ζγκλθμα ςτθν Σζχνθ και θ απλι τζχνθ τθσ οπτικισ αναπαράςταςθσ του φόνου. Justimages? Μ. Λεμπζςθ Σο ζγκλθμα ςτθν τραγωδία Θ. Βλάχοσ «Οι ευαίςκθτοι δολοφόνοι» ι θ τρομοκρατία ςτο ςανίδι και το χαρτί Γ. Προδρομίτθσ Ομιλθτζσ Ν. Σςιρϊνθσ Μ. Σηεφεράκου Α. Χαραλαμπάκθσ 13: Διάλειμμα Αναπαράςταςθ ποινικισ δίκθσ

τρογγφλθ Σράπεηα τρογγφλθ Σράπεηα

τρογγφλθ Σράπεηα τρογγφλθ Σράπεηα ΠΕΜΠΣΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 09:00 10:30 Κζμα: Θ λειτουργία του Ψυχιατροδικαςτικοφ Σμιματοσ ςτο ΨΝΘ υντονιςτζσ: Χ. Σςόπελασ Μ. Μαρκοποφλου Θ λειτουργία του Ψυχιατροδικαςτικοφ Σμιματοσ ςτο ΨΝΚ - Μ. Μαρκοποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μορφές βίας Παραμζλθςθ(ζλλειψθ φροντίδασ, ςυναιςκθματικισ εγγφτθτασ) ωματικι (φυςικζσ πράξεισ βίασ) Ψυχολογικι (λεκτικι ι ςυναιςκθματικι) εξουαλικι κακοποίθςθ(επιβολι

Διαβάστε περισσότερα

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας 1 4ο Ειδικό ςχολείο Σάτρασ 2 Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτο φάςμα αυτιςμοφ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Αγυιάσ) Μρεςταίνων 10 26334 Σάτρα 2610526232 mail@4dim-eid-patras.ach.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

18 o. 18-21 Φεβρουαρίου 2016 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MAKEDONIA PALACE. Διοργάνωση

18 o. 18-21 Φεβρουαρίου 2016 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MAKEDONIA PALACE. Διοργάνωση 18 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 18-21 Φεβρουαρίου 2016 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MAKEDONIA PALACE Διοργάνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σε ζυνεργαζία με ηο ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο

Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Έλενα Παππά & Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Σφλλογος Κλινικϊν 1 Ειςαγωγό φμφωνα με τον οριςμό τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τγείασ, θ υγεία είναι ζνα φυςικό

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Η φφςθ, θ διάγνωςθ και θ αντιμετώπιςι τθσ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ

Η φφςθ, θ διάγνωςθ και θ αντιμετώπιςι τθσ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ Επιστημονική ημερίδα ΔΙΑΣΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΟΧΗ ΤΠΕΡΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΕΠ-Τ): Η φφςθ, θ διάγνωςθ και θ αντιμετώπιςι τθσ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ Σάββατο 9 Απριλίου 2011 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

"ΣΗΛΕΚΠΑΙΔΕΤ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΟΙΑ

ΣΗΛΕΚΠΑΙΔΕΤ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΟΙΑ ΠΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΛΝΣΛΣΟΤΣΟ ΝΕΤΡΟΕΚΦΤΛΛΣΛΚΩΝ ΝΟΘΜΑΣΩΝ & ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΕΣΑΛΡΕΛΑ ΝΟΟΤ ALZHEIMER ΚΑΛ ΤΓΓΕΝΩΝ ΔΛΑΣΑΡΑΧΩΝ "ΣΗΛΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΟΙΑ" / επτζμβριοσ 2010-Ιοφνιοσ 2011 ΕΠΣΕΜΒΡΛΟ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν

Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Σμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξη και Αναπηρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 2 Ιατρικό και Κοινωνικό Μοντζλο Διαχείριςθσ των ειδικϊν αναγκϊν Διδάςκων: Βαςίλθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΣΖΑΝΝΟΝΕ-ΣΖΩΡΣΖΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΣΖΑΝΝΟΝΕ-ΣΖΩΡΣΖΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΣΖΑΝΝΟΝΕ-ΣΖΩΡΣΖΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΤΔΕ 1979: DEA*, D.ETUDES APPROFONDIES SOCIO-LINGUISTIQUE, UNIV. TOULOUSE LE MIRAIL - FRANCE. 1978: DEA*, D.ETUDES

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ 1η αιτία θανάτου και αναπηρίασ ςτουσ νέουσ Μεγάλθ επίπτωςθ πικανότθτασ κανάτου και αναπθρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαμανηάρας Α, Νηοσβέλης Ε, εργενηάνης Θ, Πεηρίδοσ Ε Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, Ιατρικι Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικζσ ςυνζπειεσ Προςαρμογι ςτθν αναπθρία. Θ. Αγγελόπουλοσ Ψυχολόγοσ ΓΝ «Αμ. Φλζμινγκ»

Ψυχολογικζσ ςυνζπειεσ Προςαρμογι ςτθν αναπθρία. Θ. Αγγελόπουλοσ Ψυχολόγοσ ΓΝ «Αμ. Φλζμινγκ» Ψυχολογικζσ ςυνζπειεσ Προςαρμογι ςτθν αναπθρία Θ. Αγγελόπουλοσ Ψυχολόγοσ ΓΝ «Αμ. Φλζμινγκ» Η άρνθςθ ωσ μθχανιςμόσ άμυνασ Προςτατευτικόσ ψυχολογικόσ μθχανιςμόσ απζναντι ςτο υπερβολικό άγχοσ Κινθτοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΣΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σί είναι η Βοτανοθεραπευτική/Φυτοθεραπεία; Βοτανικι ιατρικι ζχει μακρά παράδοςθ ςε όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ και θ πρόςφατθ ζρευνα ζχει αρχίςει για

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική προςταςία δεν είναι πολυτζλεια! Κείμενο Αρχών για την παιδική προςταςία 1 ςτην Ελλάδα

Η παιδική προςταςία δεν είναι πολυτζλεια! Κείμενο Αρχών για την παιδική προςταςία 1 ςτην Ελλάδα Η παιδική προςταςία δεν είναι πολυτζλεια! Κείμενο Αρχών για την παιδική προςταςία 1 ςτην Ελλάδα Οι παρακάτω εκπρόςωποι δθμοςίων και μθ κυβερνθτικϊν φορζων παιδικισ προςταςίασ, επαγγελματίεσ και εμπειρογνϊμονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ινςτιτοφτο Επιςτημονικϊν Ερευνϊν του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ινςτιτοφτο Επιςτημονικϊν Ερευνϊν του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ακινα, 8 Ιουνίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ινςτιτοφτο Επιςτημονικϊν Ερευνϊν του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ενεκρίκθ ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του Ινςτιτοφτου Επιςτθμονικϊν Ερευνϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 θ υνάντθςθ: «Θεωρία και Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ» Σμιμα Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ & Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΕΙΣΗ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του Τπουργείου Τγείασ για τα Κζντρα Αποκεραπείασ και Αποκατάςταςθσ (Κ.Α.Α) και βάςει του Ενιαίου Κανονιςμοφ Παροχϊν Τγείασ (Ε.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

2 Διενζργεια χαμθλοφ εκκενωτικοφ υποκλυςμοφ. Όροι Χρήςησ

2 Διενζργεια χαμθλοφ εκκενωτικοφ υποκλυςμοφ. Όροι Χρήςησ Διενέργεια Χαμηλού Εκκενωτικού Υποκλυςμού 4η Υγειιονομιική Περιιφέρειια Μακεδονίίασ Θράκησ 2 Διενζργεια χαμθλοφ εκκενωτικοφ υποκλυςμοφ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ

Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ Κοινωνικά Προβλήματα (κ.π.) ςχετικά με το θεςμό τησ Εκπαίδευςησ Μεκοδολογία κοινωνικισ ζρευνασ & Κοινωνικά προβλιματα Διδάςκοντεσ: Χρ. Τςουραμάνθσ, Ι. Γουςζτθ Ακαδ. Ζτοσ: 2010-2011 Γιατί αποτελεί η εκπαίδευςη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΕΙΑΓΩΓΗ Παιδιά με νεοπλαςματική νόςο Περιφζρεια Ζγκαιρη διάγνωςη Κφριοσ προγνωςτικόσ και προβλεπτικόσ παράγοντασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ Νικόλασ Σμπυράκησ Επιμελθτισ ΣΕΠ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ηρακλείου Γ. Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο

Κορυδαλλόσ, 25 Μάθ 2010 Αρικ. Πρωτ. 352 Υφυπουργό Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ. Κατςιφάρα Απόςτολο Ο..Τ.Ε ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΦΡΟΝΙΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΔΡΑ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟ ΟΛΩΜΟΤ 2 Σ.Θ. 91503 Σ.Κ. 18110 ΣΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟ Α.Δ.Ε.Δ.Τ Προσ: Κορυδαλλόσ,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Στρογγυλό τραπζηι: Οροκετικά Ουςιοεξαρτϊμενα Άτομα ςτθν Ελλάδα του Σιμερα

Στρογγυλό τραπζηι: Οροκετικά Ουςιοεξαρτϊμενα Άτομα ςτθν Ελλάδα του Σιμερα ART και ουσιοεξαπτώμενα άτομα: best clinical practice Διμθτρα Καββακά Πακολόγοσ Λοιμωξιολόγοσ Διευκφντρα ΕΣΥ ΔϋΠανεπιςτθμιακι Κλινικι Νοςοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ Στρογγυλό τραπζηι: Οροκετικά Ουςιοεξαρτϊμενα Άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο - προςζγγιςη) Οι μακθτζσ ςε ρόλο κινθματογραφιςτι ετοιμάηουν μια επιςκόπθςθ των ςθμαντικότερων γεγονότωνςτακμϊν

Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο - προςζγγιςη) Οι μακθτζσ ςε ρόλο κινθματογραφιςτι ετοιμάηουν μια επιςκόπθςθ των ςθμαντικότερων γεγονότωνςτακμϊν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ PROJECT ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1 Α/Α Τίτλοσ ςεναρίου /project (θζματα - περιεχόμενο) Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο - προςζγγιςη)

Διαβάστε περισσότερα

Big Data - ΕΣΥ. Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ

Big Data - ΕΣΥ. Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ Big Data - ΕΣΥ Το εγχείρθμα διεφκυνςθσ και ελζγχου τθσ ιατρικισ και διαχειριςτικισ πλθροφορίασ ωσ μοχλόσ αναςυγκρότθςθσ ςτο ςφςτθμα υγείασ Γιάννθσ Κυριόπουλοσ, MD, MSc, MPH, PhD Εκνικι Σχολι Δθμόςιασ Υγείασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι,

Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011. Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί προςκεκλθμζνοι, Αγαπθτοί Συνάδελφοι. φίλεσ και φίλοι, 1 1 θ Ημερίδα Επαγγελματικοφ Συμβουλίου Ελλθνικισ Χειρουργικισ Εταιρείασ Ακινα, Ξεν. Hilton, 15/11/2011 ΚΗΡΤΞΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Σεβαςμιότατοι ιερείσ, Αγαπθτοί

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κατ οίκον Επιςκζψεισ Παρεμβάςεισ Πιςτοποίηςη Τπηρεςιϊν. Αγοράκη Μαρία Προιςταμζνη «Νοςηλεία ςτο πίτι», Ε.Ε..

Κατ οίκον Επιςκζψεισ Παρεμβάςεισ Πιςτοποίηςη Τπηρεςιϊν. Αγοράκη Μαρία Προιςταμζνη «Νοςηλεία ςτο πίτι», Ε.Ε.. Κατ οίκον Επιςκζψεισ Παρεμβάςεισ Πιςτοποίηςη Τπηρεςιϊν Αγοράκη Μαρία Προιςταμζνη «Νοςηλεία ςτο πίτι», Ε.Ε.. Νοςηλεία ςτο πίτι H νοςθλεία ςτο ςπίτι αποτελεί μία ςυνεχι και ολοκλθρωμζνθ φροντίδα, που παρζχει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ.

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Δελτίο Τφπου Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Ανθςυχία προκαλοφν οι δείκτεσ ςτοματικισ υγείασ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. Η χϊρα μασ εξακολουκεί να εμφανίηει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Επιμελητών... 13. Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17

Πρόλογος Επιμελητών... 13. Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος Επιμελητών... 13 Πρόλογος Καθηγήτριας Χρύσας Πουμάκα-Μπακούλα... 17 MEΡΟΣ Α: ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Παραμέληση παιδιού: η κυρίαρχη μορφή κακοποίησης... 21 Παπαδομαρκάκη Ελένη, Ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΟΝΙΜΟΤ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΟΝΙΜΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΟΝΙΜΟΤ Πωσ μπορεί να περιγραφεί απλά ο Βελονιςμόσ; Η δφναμθ του βελονιςμοφ για τθν αποκατάςταςθ τθσ υγείασ του ςϊματοσ και του μυαλοφ αναγνωρίηεται όλο και περιςςότερο ςε όλο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Ιατρική Σχολή Παιδοψυχιατρική Κλινική Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Ιατρική Σχολή Παιδοψυχιατρική Κλινική Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Ιατρική Σχολή Παιδοψυχιατρική Κλινική Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Από το 2009 η ελληνική κοινωνία σε κοινωνικόοικονομική και πολιτιστική κρίση Επίδραση

Διαβάστε περισσότερα