Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2014-2020"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου Συνοπτική έκδοση Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί συνοπτική περιγραφή των δράσεων του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Το πλήρες κείμενο του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την απόφαση C(2014) 10164/ , στο οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία (επιλέξιμες δράσεις, δικαιούχοι, δείκτες, κλπ) είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Μάρτιος 2015

2 KΕΦ Ι. Αναπτυξιακό όραμα και Στρατηγική της ΠΒΑ για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου διατυπώνει το αναπτυξιακό της όραμα και τη στρατηγική της για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες της προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις διαρθρωτικές της αδυναμίες και τις επιπτώσεις της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, αξιοποιώντας τις σημαντικές δυνατότητες και τα πλεονεκτήματά της, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη Βασικές συνιστώσες του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητάς της με στοχευμένη ενίσχυση των εδραιωμένων και αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και η άμβλυνση προβλημάτων και μειονεκτημάτων που οφείλονται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολύ-νησιωτικότητάς της. Προς αυτή τη κατεύθυνση ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης» η οποία βασίζεται στη διαμόρφωση ρεαλιστικών επιλογών για τις δυνατότητες και την προοπτική των υφιστάμενων ή αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες με την εφαρμογή του κατάλληλου μίγματος πολιτικών μπορούν να αποτελέσουν τις βάσεις του οικονομικού μετασχηματισμού της Περιφέρειας. Η στρατηγική RIS3 της Περιφέρειας αναδεικνύει τους τομείς της αγροδιατροφής και του τουρισμού ως κυρίαρχες αλυσίδες αξίας δίνοντας έμφαση στα τοπικά προιόντα, ενώ επίσης θεωρεί ότι ο πολιτισμός και η φύση των νησιών της αποτελούν εν δυνάμει αναπτυξιακό μηχανισμό. Το Περιφερειακό Πρόγραμμα του Βορείου Αιγαίου διαρθρώνεται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας ως εξής : Άξονας Προτεραιότητας 1 / Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία Άξονας Προτεραιότητας 2 α / Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση Άξονας Προτεραιότητας 2 β / Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού Άξονας Προτεραιότητας 3 / Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Άξονας Προτεραιότητας 4 / Συμπλήρωση - ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση Άξονες Προτεραιότητας 5 / Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ Άξονας Προτεραιότητας 6 / Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 1

3 Άξονας Διαρθρ. Ταμείο Π/Υ Δημ. Δαπ. 1 / Αμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία ΕΤΠΑ Α / Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση ΕΚΤ Β / Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού ΕΤΠΑ / Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ΕΤΠΑ / Συμπλήρωση - ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΤΠΑ / Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ΕΤΠΑ / Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ ΕΚΤ Σύνολο

4 ΚΕΦ. ΙΙ Ανάλυση αξόνων προτεραιότητας Αξονας 1. / Αμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία Στο πλαίσιο του άξονα 1 και της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, που κατά κύριο λόγο εξυπηρετείται από τον άξονα αυτό, επιδιώκεται η ενσωμάτωση καινοτομιών και των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στη παραγωγική και εμπορική λειτουργία των επιχειρήσεων καθώς και η χρήση ΤΠΕ με στόχο την άυξηση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητάς τους. Σε ό,τι αφορά στη ψηφιακή σύγκλιση, επιδιώκεται η ενσωμάτωση και χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους τομείς της διοίκησης, του πολιτισμού, της υγείας, και της επιχειρηματικότητας,λαμβάνοντας υπόψη την Εθνική Στρατηγική Ψηφιακής Ανάπτυξης. Για την επίτευξη των επιδιώξεων στα πλαίσια του άξονα 1 θα συμβάλλουν και τα Τομεακά Προγράμματα ΕΠΑΝΕΚ, Αγροτική Ανάπτυξη και Αλιεία & Θάλασσα Θεματικός στόχος Κωδ Επενδυτική προτεραιότητα Περιγραφή Π/Υ Δημ. Δαπ. 1α Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, β Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, β Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ γ Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία α Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων β 3δ Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως σε σχέση με τη διεθνοποίηση Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας Σύνολο

5 Άξονας Προτεραιότητας 2 α / Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση Μέσω του άξονα 2 α και τη χρηματοδότηση του Κοινωνικού Ταμείου, επιδιώκεται ουσιαστικά η αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τη συμβολή δυο Θεματικών Στόχων και αντίστοιχων παρεμβάσεων : Από τον Θεμ. Στόχο 8 επιδιώκεται η αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού και των αυταπασχολουμένων με δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και απασχόλησης με προτεραιότητα τους τομείς της RISS. Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των ανωτέρω επιδιώξεων θα συνεισφέρει η σχεδιαζόμενη οργάνωση Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας. Από τον Θεμ. Στόχο 9 και για την αντιμετώπιση φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, προωθείται η ενεργός ένταξη στην αγορά εργασίας, η προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές και υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες καθώς και η ενσωμάτωση των κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων με τη κατάργηση κάθε είδους διακρίσεων. Οι παρεμβάσεις στο άξονα θα γίνουν σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της περιφερειακής στρατηγικής για την Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας ενώ θα προηγείται διαβούλευση με την ΕΕ για τις δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα τύπου health voucher, βρεφονηπιακοί, παιδικοί κλπ. Τέλος, συνέργεια υπάρχει με το τομεακό ΕΠ «Ανθρώπινο Δυναμικό, Εκπαίδευση, Δια βίου μάθηση» Θεματικός στόχος Κωδ Επενδυτική προτεραιότητα Περιγραφή Π/Υ Δημ. Δαπ. 8 8iii Aυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων v Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές i Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της των δυνατοτήτων απασχόλησης ii Κοινωνικοοικονομική ενταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση των ίσων ευκαιριών iv Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας v Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση Σύνολο

6 Άξονας Προτεραιότητας 2β / Υποδομές υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού Ο συγκεκριμένος άξονας συμβάλλει στη στρατηγική του Προγράμματος για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ένταξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας μέσω της ανάπτυξης ή/και αναβάθμισης των υποδομών εκπαίδευσης και υγείας/πρόνοιας. Ως εκ τούτου συνεργεί με τον άξονα 2 α του ΠΕΠ, και τις παρεμβάσεις του Κοινωνικού Ταμείου καθώς και με το ΕΠ «Ανθρώπινο Δυναμικό, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Στο πλαίσιο του άξονα προβλέπεται η αναβάθμιση υποδομών & εξοπλισμού όλων των βαθμίδων ή/και επέκταση υποδομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η συμπλήρωση αναγκαίων υποδομών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Νέες υποδομές θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση, στη βάση της χαρτογράφησης των υφιστάμενων υποδομών και των αναγκών της Περιφέρειας και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον αντίστοιχο τομέα. Η ενεργοποίηση δράσεων και στους δυο τομείς, Υγεία και Εκπαίδευση, θα είναι αντικείμενο διαβούλευσης με τα αντίστοιχα Υπουργεία έτσι ώστε οι δράσεις που θα επιλεγούν να ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες εθνικές πολιτικές στους τομείς αυτούς. Θεματικός στόχος Κωδ Επενδυτική προτεραιότητα Περιγραφή Π/Υ Δημ. Δαπ. 9 9α 9γ Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις α Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση Σύνολο

7 Άξονας Προτεραιότητας 3 / Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ο άξονας 3 του ΠΕΠ έχει τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα στο Πρόγραμμα για το λόγο αυτό συνεργούν τρείς Θεματικοί Στόχοι, 4,5 και 6. Η στρατηγική της Περιφέρειας στον τομέα του περιβάλλοντος στα πλαίσια του ΠΕΠ θα διαμορφωθεί και στη βάση του περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), το Σχέδιο για τη διαχείριση λεκανών απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Αιγαίου καθώς και τα Σχέδια και τις Εθνικές Στρατηγικές που έχουν εκπονηθεί για τα θέματα της Φύσης, των πλημμυρών και διαχείρισης κινδύνων. Ειδικότερα, στον τομέα της ενέργειας, επιδιώκεται, μέσω του άξονα 3, η εξοικονόμηση ενέργειας με την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και κατοικιών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης και της ενεργειακής φτώχειας Για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων θα επιδιωχθεί η χρηματοδότηση αναγκαίων έργων και δράσεων για την αντιμετώπιση φαινομένων διάβρωσης ακτών, πλημμυρών και δασικών πυρκαγιών καθώς και δράσεις που θα αποσκοπούν στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού διαχείρισης καταστροφών με την χρηματοδότηση του αναγκαίου εξοπλισμού για την προληπτική αντιμετώπιση των ενδεχόμενων κινδύνων. Για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων θα επιδιωχθεί η χρηματοδότηση έργων και δράσεων μικρής κλίμακας για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων με διαλογή στη πηγή και οικιακή κομποστοποίηση (οι υπόλοιπες ενέργειες ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλέπονται στο αντίστοιχο Τομεακό Πρόγραμμα), συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων σε οικολογικά ευαίσθητες καθώς και σε τουριστικές περιοχές, έργα ορθολογικής διαχείρισης υδατικών πόρων της Περιφέρειας με μείωση των απωλειών στα δίκτυα και την εξασφάλιση επάρκειας και καλής ποιότητας νερού. Στον τομέα της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς προβλέπονται δράσεις για τη δημιουργία επισκέψιμων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και θεματικών μουσείων καθώς και η προστασία, προβολή και ανάδειξη φυσικών πόρων με σκοπό να αναδειχθεί η δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησης του τοπικού φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος. Στο πλαίσιο της βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος προβλέπεται να προωθηθούν δράσεις αναβάθμισης του αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (βιοκλιματική αναβάθμιση αστικού χώρου, βελτίωση αστικής κινητικότητας, ταυτόχρονα θα επιδιωχθεί η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού. Υπάρχει συνέργεια με τα ΕΠ «Μεταφορές Περιβάλλον», «Αγροτική Ανάπτυξη», «ΕΠΑΝΕΚ», 6

8 Θεματικός στόχος Κωδ Επενδυτική προτεραιότητα Περιγραφή Π/Υ Δημ. Δαπ. 4 4γ Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης α Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα α Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις β Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις γ Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς δ 6ε Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου Σύνολο

9 Άξονας Προτεραιότητας 4 / Συμπλήρωση - ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών για την ανάπτυξη και την απασχόληση Μέσω των παρεμβάσεων του άξονα 4 επιδιώκεται σε μεγάλο βαθμό η αντιμετώπιση ζητημάτων προσπελασιμότητας και άρσης ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων που αποτελούν κυρίαρχα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Θα επιδιωχθεί η χρηματοδότηση παρεμβάσεων σε υποδομές ΔΕΔ-Μ της Περιφέρειας, η ολοκλήρωση, βελτίωση ή/και αναβάθμιση διανησιωτικών λιμενικών / θαλάσσιων συνδέσεων της Περιφέρειας, η αναβάθμιση και βελτίωση των σημαντικότερων δικτύων υποδομών που συνδέουν την ενδοχώρα με πύλες εισόδου-εξόδου κάθε νησιού καθώς και η βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Άξονα θα είναι συμβατές με τις κατηγορίες παρεμβάσεων του ΣΠΕΜ και θα συμπληρώνουν, όπου χρειαστεί και το ΔΕΔ-Μ, ενώ θα είναι σε πλήρη συμβατότητα με το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) Συνέργεια υπάρχει με το ΕΠ «Μεταφορές Περιβάλλον» Θεματικός στόχος Κωδ Επενδυτική προτεραιότητα Περιγραφή Π/Υ Δημ. Δαπ. 7 7α 7β Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαικού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων Σύνολο

10 ΚΕΦ. ΙΙΙ Επιλέξιμες δράσεις ανά επενδυτική προτεραιότητα και Αξονα 9

11 Άξονας 1 Επενδυτική προτεραιότητα κωδ Περιγραφή π/υ δ.δ Ενδεικτικοί τύποι δράσεων 1α Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή / και επέκτασης ή / και δημιουργίας ερευνητικών δομών, στους τομείς ενδιαφέροντος της Περιφέρειας 1β Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, Δημιουργία και λειτουργία υποστηρικτικών μηχανισμών και μέσων, για ίδρυση ή / και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων (π.χ. φορείς / μηχανισμοί τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης). Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ή / και της χρήσης των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας, στην παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα, υφιστάμενων και νέων ΜΜΕ, ιδιαίτερα στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τουρισμό. Πιλοτικά ερευνητικά προγράμματα στοχευμένα στις προτεραιότητες της RISS3 2β Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ Ενίσχυση επιχειρήσεων για ανάπτυξη ή / και χρήση τεχνολογιών ΤΠΕ, στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ενίσχυση των επενδύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. ηλεκτρονικό επιχειρείν ή / και digital Marketing) 2γ Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία Ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών της Περιφέρειας για δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς. Ενίσχυση των φορέων του τομέα της υγείας στη Περιφέρεια για ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, κυρίως στις απομακρυσμένες εσωτερικές ζώνες των μεγάλων νησιών και στο σύνολο των μικρών νησιών της Περιφέρειας Ενίσχυση των φορέων πολιτισμού της Περιφέρειας, για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής προβολής των πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας 10

12 Επενδυτική προτεραιότητα κωδ Περιγραφή π/υ δ.δ Ενδεικτικοί τύποι δράσεων 3α Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Ενίσχυση της ίδρυσης καινοτόμων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα για την αξιοποίηση τοπικών αγροτικών ή / και αλιευτικών προϊόντων δεύτερης μεταποίησης, με την εφαρμογή καινοτομιών ή / και αποτελεσμάτων τεχνολογίας, καθώς και με δυνατότητα λήψης υποστηρικτικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Επέκταση υποστηρικτικών μηχανισμών για αναβάθμιση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους προς την κατεύθυνση υποστήριξης / παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών αξιοποίησης καινοτομιών και χρηματοπιστωτικών εργαλείων από υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις. 3β 3δ Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως σε σχέση με τη διεθνοποίηση Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για τον αναπροσδιορισμό του επιχειρηματικού τους μοντέλου,προς την κατεύθυνση κάθετων και οριζόντιων συνεργασιών στις παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητές τους. Ενίσχυση υφιστάμενων και υπό ίδρυση επιχειρήσεων για δημιουργία συνεργατικών σχημάτων (clusters), προς την κατεύθυνση εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ για βελτίωση των παραγωγικών, εμπορικών ή / και διοικητικών τους λειτουργιών με χρήση καινοτομιών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων με τοπικής προέλευσης ενδιάμεσων προϊόντων ή / και πρώτων υλών. Ενίσχυση των Επιχειρήσεων για την παραγωγή και προώθηση στο εξωτερικό των ήδη παραγόμενων προϊόντων τοπικής προέλευσης, με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας και τη χρήση καινοτομιών. 11

13 Άξονας 2 α Επενδυτική προτεραιότητα κωδ Περιγραφή π/υ δ.δ Ενδεικτικοί τύποι δράσεων 8iii Aυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Ενίσχυση ανέργων για ίδρυση ατομικών ή/και εταιρικών επιχειρήσεων Ενίσχυση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου και του mentoring για την ίδρυση και την αρχική λειτουργία των επιχειρήσεων 8v Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές Ενίσχυση της συμβουλευτικής, υποστήριξη των επιχειρήσεων για την αναδιοργάνωση και αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους, σύμφωνα με πρόγραμμα αναδιοργάνωσης Ενίσχυση των επιχειρήσεων για διατήρηση των θέσεων απασχόλησης κατόπιν προγράμματος αναδιοργάνωσης. Πλέγμα δράσεων για ευπαθείς ομάδες για ένταξη στην αγορά εργασίας ή / και στην απασχόληση. 9i Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της των δυνατοτήτων απασχόλησης Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης με πρακτική άσκηση για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, που οδηγούν σε πιστοποίηση προσόντων. Ενέργειες προώθησης στην απασχόληση για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, με έμφαση σε ΑΜΕΑ. Ενίσχυση της παροχής φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κλπ). Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών. 12

14 Επενδυτική προτεραιότητα κωδ Περιγραφή π/υ δ.δ Ενδεικτικοί τύποι δράσεων 9ii Κοινωνικοοικονομική ενταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά Λειτουργία κέντρων υποδοχής ή / και λειτουργία κινητών μονάδων υποστήριξης περιθωριοποιημένων κοινοτήτων. Λειτουργία one stop shop / κέντρων κοινότητας ευπαθών ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες. Υποστήριξη δομών φιλοξενίας και φροντίδας ΑμεΑ 9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση των ίσων ευκαιριών Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Καινοτόμες ή πιλοτικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση νέων ή αναδυόμενων αναγκών στο τομέα της ψυχικής υγείας Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις καταπολέμησης των διακρίσεων Λειτουργία δικτύου δομών αντιμετώπισης της φτώχειας 9iv Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας Δίκτυο Προστασίας Υγείας του Πληθυσμού (health safety net) Υποστήριξη λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας για μετανάστες αιτούντες άσυλο Υποστήριξη της λειτουργίας Κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. Προγράμματα κατάρτισης για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας-πρόνοιας (Καταρτίσεις ιατρών, νοσοκόμων και λοιπού ιατρικού προσωπικού) Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής οικονομίας. 9v Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση Ενίσχυση της απασχόλησης κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές επιχειρήσεις. Δράσεις δικτύωσης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας. Ανάπτυξη θερμοκοιτίδας Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Δράσεις κοινωνικής καινοτομίας 13

15 Άξονας 2 β Επενδυτική προτεραιότητα κωδ Περιγραφή π/υ δ.δ Ενδεικτικοί τύποι δράσεων 9α Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές Eπέκταση, αναβάθμιση των υποδομών Α βαθμιας και Β βάθμιας υγείας. Δημιουργία σταθερών ή / και κινητών μονάδων παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας Δημιουργία, επέκταση/αναβάθμιση των υποδομών πρόνοιας, κοινωνικής φροντίδας και χώρων/δομών υγιεινής. 9γ Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις Ενίσχυση επενδύσεων σε υποδομές για ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων Ενίσχυση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών για ίδρυση και αρχική λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων 10α Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση Αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. Αναβάθμιση των υποδομών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. 14

16 Άξονας 3 Επενδυτική Προτεραιότητα κωδ Περιγραφή π/υ δ.δ. Ενδεικτικοί τύποι δράσεων 4γ Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων και για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων ενέργειας, με προτεραιότητα την αξιοποίηση της γεωθερμίας. Ενίσχυση των νοικοκυριών για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων ενέργειας. Ορθολογικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός και δράσεις προστασίας των ακτών της Περιφέρειας από διάβρωση. 5α Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα Εξειδίκευση του εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κινδύνων από πλημμύρες και άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικών έργων. Εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης για πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές. Έργα πυροπροστασίας των δασών. Δράσεις ευαισθητοποίησης του πληθυσμού για την αντιμετώπιση καταστροφών 6α Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις Έργα / δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων με διαλογή στη πηγή 15

17 Επενδυτική προτεραιότητα κωδ Περιγραφή π/υ δ.δ Ενδεικτικοί τύποι δράσεων 6β Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος. Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης των υποδομών για τη βελτίωση επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, καθώς και σε τουριστικές περιοχές. Έργα αξιοποίησης επιφανειακών και θαλάσσιων υδάτων για χρήση ή / και για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. 6γ 6δ Διατήρηση, προστασία, προλωθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών Ενίσχυση των επενδύσεων για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς (επίγειας και θαλάσσιας) και τουριστική αξιοποίηση υπόγειων φυσικών πόρων (ιαματικά νερά) Δράσεις αποκατάστασης και φύλαξης των οικοσυστημάτων. Δράσεις / έργα ανάδειξη των οικοσυστημάτων. 6ε Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου Σχεδιασμός και εκπόνηση μελετών αστικής ανάπτυξης. Προώθηση δράσεων αναβάθμισης αστικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ενίσχυση / προώθηση βιοκλιματικών αναπλάσεων στα αστικά κέντρα Προώθηση δράσεων αστικής κινητικότητας 16

18 Άξονας 4 Επενδυτική προτεραιότητα κωδ Περιγραφή π/υ δ.δ Ενδεικτικοί τύποι δράσεων 7α Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαικού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ Παρεμβάσεις σε υποδομές ΔΕΔ-Μ Ολοκλήρωση, βελτίωση ή / και αναβάθμιση διανησιωτικών λιμενικών /θαλλάσιων συνδέσεων της Περιφέρειας. 7β Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων Αναβάθμιση και βελτίωση των σημαντικότερων τοπικών δικτύων υποδομών (τουριστικοί προορισμοί και παραγωγικά κέντρα), που συνδέουν την ενδοχώρα των νησιών με πύλες εισόδου εξόδου κάθε νησιού Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών για την εξασφάλιση της οδικής ασφάλειας 17

19 Άξονας 5 Επενδυτική προτεραιότητα κωδ Περιγραφή π/υ δ.δ Ενδεικτικοί τύποι δράσεων Συστηματικά / εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της Διαχείρισης Πληροφόρηση και δημοσιότητα Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι Ενέργειες ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου Άξονας 6 Επενδυτική προτεραιότητα κωδ Περιγραφή π/υ δ.δ Ενδεικτικοί τύποι δράσεων Συστηματικά / εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της Διαχείρισης Πληροφόρηση και δημοσιότητα Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι Ενέργειες ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων Επίλυση καταγγελιών και ελέγχου 18

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV. Περιορισμοί ενεργοποίησης 19

21 Αξονας 1 Κωδ Επενδυτική προτεραιότητα Περιγραφή Περιορισμοί ενεργοποίησης 1α 1β 2β 2γ Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία Δεν θα δημοσιευτεί πρόσκληση για επενδύσεις στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 1 του ΠΕΠ εάν δεν ολοκληρωθούν η εθνική και περιφερειακή RIS3, εκτός από πιλοτικές δράσεις, προδημοσιεύσεις προσκλήσεων και εμπροσθοβαρή έργα (frontloading projects). Κατά την επιλογή των πράξεων θα υπάρχει πλήρης ευθυγράμμιση με την περιφερειακή στρατηγική της RIS3 και την στρατηγική για τις ΤΠΕ Το ΕΠ δεν θα ενεργοποιήσει δράσεις ΤΠΕ και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και δεν θα προβεί σε καμία δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, ούτε σε οποιαδήποτε επιλογή των εμπροσθοβαρών έργων έως ότου το σχέδιο δράσης συμφωνηθεί με τις υπηρεσίες της Ε.Επιτροπής για κάθε μία από τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες κριθεί ότι εκπληρώνεται. Κάθε δράση προς χρηματοδότηση θα είναι εναρμονισμένη με τους στόχους και τα πεδία παρέμβασης τόσο της στρατηγικής «A Digital Agenda for Europe», όσο και με την «Εθνική Στρατηγική για τη Ψηφιακή Ανάπτυξη Ψηφιακή Ελλάδα 2021» καθώς και με τις προτεινόμενες οικονομικές δραστηριότητες της εθνικής και περιφερειακής στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης στον τομέα των ΤΠΕ. Επίσης, η διαλειτουργικότητα κάθε δράσης θα είναι ευθυγραμμισμένη με το εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας. 3α 3β Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως σε σχέση με τη διεθνοποίηση Δεν θα προκηρυχθούν δράσεις στο ΘΣ3 που σχετίζονται με καινοτομία, μέχρι να ολοκληρωθούν η εθνική και περιφερειακή RIS3. Αυτό δεν αφορά εμπροσθοβαρή έργα που θα προ-συμφωνηθούν με την Ε.Ε., έργα καινοτομίας με πιλοτικό χαρακτήρα, προδημοσίευση δράσεων. 3δ Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας 20

22 Αξονας 2α Κωδ Επενδυτική προτεραιότητα Περιγραφή Περιορισμοί ενεργοποίησης 8iii 8v Aυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές Έως την ολοκλήρωση και την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε εθνικό επίπεδο, η Περιφέρεια θα συστήσει ένα μηχανισμό (ο οποίος εναλλακτικά μπορεί να συνίσταται σε τακτικά επικαιροποιούμενη ελέτη) για τη διάγνωση των αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας, προκειμένου με τρόπο λειτουργικό να επιτύχει τον συστηματικό και περιοδικό προσδιορισμό των ζητούμενων αναγκών σε δεξιότητες και επαγγέλματα. Έως την ανάπτυξη του ανωτέρω περιφερειακού μηχανισμού, την υιοθέτησή του από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας και τη λειτουργία του, δεν θα ενεργοποιηθεί καμία δράση εκπαίδευσης, κατάρτισης, ή ανάπτυξης δεξιοτήτων από το ΕΚΤ του ΠΕΠ. Η συγκεκριμένη δέσμευση θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι i 9ii 9iii 9iv 9v Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της των δυνατοτήτων απασχόλησης. Κοινωνικοοικονομική ενταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση των ίσων ευκαιριών Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση Στον ΘΣ 9 του ΠΕΠ δεν θα ξεκινήσει η ενεργοποίηση και υλοποίηση δράσεων ΕΚΤ πριν την ολοκλήρωση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας και την υιοθέτησή της από τα αρμόδια Όργανα της Περιφέρειας. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της περιφερειακής στρατηγικής ορίζεται στις Μέχρι την εφαρμογή του περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών αγοράς εργασίας δεν θα υλοποιηθούν δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης ή ανάπτυξης δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 Πριν την ενεργοποίηση των δράσεων με κοινωνική διάσταση / κοινωνικό χαρακτήρα (ενδεικτικά περιλαμβάνονται και οι παιδικοί/βρεφονηπιακοί κλπ σταθμοί, δράσεις τύπου health voucher, δράσεις για τις οποίες απαιτείται κάλυψη του λειτουργικού κόστους δομών) θα προηγείται διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 21

23 Αξονας 2β Κωδ Επενδυτική προτεραιότητα Περιγραφή Περιορισμοί ενεργοποίησης 9α Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές.. Η ενεργοποίηση δράσεων Υγείας ΕΤΠΑ, θα είναι αντικείμενο διαβούλευσης μεταξύ του ΠΕΠ και του αρμόδιου Υπουργείου, έτσι ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη Εθνική Πολιτική. 9γ Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις Αυξημένη προτεραιότητα στην επιλογή θα δίδεται σε πράξεις που συμβάλουν στην επίτευξη στόχων που συμπεριλαμβάνονται σε διατυπωμένες εθνικές ή περιφερειακές στρατηγικές όπως της Έξυπνης Εξειδίκευσης, των ΤΠΕ, της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, της Υγείας κλπ. 10α Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση Πριν την ενεργοποίηση δράσεων Εκπαίδευσης ΕΤΠΑ, θα προηγείται διαβούλευση μεταξύ του ΠΕΠ και του αρμόδιου Υπουργείου, έτσι ώστε οι εν λόγω δράσεις να ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη Εθνική Πολιτική, ενώ οι δράσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση θα λαμβάνουν υπόψη τους το πρόγραμμα "ΑΘΗΝΑ". 22

24 Αξονας 3 Κωδ 4γ 5α 6α Επενδυτική προτεραιότητα Περιγραφή Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις Περιορισμοί ενεργοποίησης Οι δράσεις αυτές θα είναι σε συνάφεια με τον εθνικό σχεδιασμό για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων. Η εφαρμογή σχετικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ-ΕΣΔΑ), είναι επιβεβλημένη ενώ δεν θα προκηρυχθούν οι δράσεις έως την υιοθέτηση του εθνικού και περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων και πρόληψης. Κάθε εξαίρεση από τον κανόνα αυτόν(συμπεριλαμβανομένων και των εμπροσθοβαρών έργων)μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο μετά από γραπτή έγκριση των υπηρεσιών της ΕΕ. 6β Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις Η συνάφεια των έργων με το σχετικό σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής για το υδατικό διαμέρισμα του Βορείου Αιγαίου είναι επιβεβλημένη. Μέχρι να εγκριθεί και τεθεί σε εφαρμογή το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Αιγαίου δεν θα χρηματοδοτηθούν έργα υπό την παρούσα επενδυτική προτεραιότητα ενώ η μέτρηση αποτελεσμάτων θα εξειδικευτεί περαιτέρω με την ολοκλήρωση των σχεδίων για την ποιότητα των υδάτων όπου απαιτείται. 6γ 6δ 6ε Διατήρηση, προστασία, προλωθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου 23

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. Δείκτες Εκκροών Πλαίσιο επίδοσης 24

26 Αξονας 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 1α Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, CO24 Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης 6 CO01 Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Αριθμός 325 1β Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, CO02 CO04 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη Επιχειρήσεις 25 Επιχειρήσεις 300 CO26 Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα. Επιχειρήσεις 15 2β Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ CO01 Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Επιχειρήσεις 120 CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις 120 2γ Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία Τ2805 Χρήστες υπηρεσιών ΤΠΕ που παρέχονται από δημόσιους φορείς Άτομα

27 CO01 Αριθμός Επιχειρήσεων που ενισχύονται Αριθμός 370 CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις 70 3α Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων CO04 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη Αριθμός 300 CO05 Αριθμός Νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται Αριθμός 15 CO08 Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης 60 3β Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως σε σχέση με τη διεθνοποίηση CO01 Αριθμός Επιχειρήσεων που ενισχύονται Αριθμός 45 CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις 45 3δ Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας CO01 Επιχειρήσεις που ενισχύονται Αριθμός 100 CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις 100 CO05 Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται Αριθμός 20 CO08 Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης 80 26

28 Αξονας 2α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 8iii Aυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Άτομα 100 CO05 Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομέων των αυτοαπασχολούμενων Άτομα 200 8v Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές CO23 Αριθμός υποστηριζόμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας) Αριθμός 40 CO01 Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Αριθμός 700 9i Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση της των δυνατοτήτων απασχόλησης. CO17 Άλλα μειονεκτούντα άτομα Αριθμός 280 Τ2815 Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Αριθμός

29 9ii Κοινωνικοοικονομική ενταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά CO15 Μετανάστες συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομέων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ) Άτομα CO16 Συμμετέχοντες με αναπηρία Αριθμός 400 9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση των ίσων ευκαιριών CO17 Άλλα μειονεκτούντα άτομα (Άνεργες μητέρες, ανασφάλιστοι, δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ψυχικά ασθενείς κ.α.) Αριθμός CO12 Συμμετέχοντες που ζούν σε νοικοκυριά ανέργων Άτομα iv Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας CO17 Άλλα μειονεκτούντα άτομα (Ηλικιωμένοι άποροι, ανασφάλιστοι, κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών και νησιών) Αριθμός Αριθμός v Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση CO17 Άλλα μειονεκτούντα άτομα Αριθμός 600 CO23 Υποστηριζόμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ης κοινωνικής οικονομίας) Αριθμός 54 28

30 Αξονας 2β ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ CO36 Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας Άτομα α Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές.. Τ2812 Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας Άτομα CO01 Αριθμός Επιχειρήσεων που ενισχύονται Επιχειρήσεις 30 9γ Παροχή στήριξης για κοινωνικές επιχειρήσεις CO02 Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις Επιχειρήσεις 30 CO05 Αριθμός Νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται Επιχειρήσεις 16 CO08 Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης α Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση CO35 Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται Άτομα

31 Αξονας 3 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ CO31 Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης Αριθμός 310 4γ Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης CO32 CO34 Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων κτηρίων Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου : Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου KWh / Έτος Τόννοι ισοδύναμου CO2 315 CO20 Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα Άτομα α Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και των τεχνικών που βασίζονται στο οικοσύστημα CO21 Πληθυσμός που ωφελείται από μέτρα δασικής προστασίας Άτομα α Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις CO17 Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων Τόννοι/έτος β Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που CO18 Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού Φυσικά πρόσωπα

32 έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις CO19 Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων Ισοδύναμο πληθυσμού γ Διατήρηση, προστασία, προλωθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς CO09 Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών Αριθμός δ Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγής των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών CO23 Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης Εκτάρια ε Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου CO38 Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές Τετραγωνικά μέτρα

33 Αξονας 4 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 7α Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαικού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ Τ2833 Εξυπηρετούμενοι επιβάτες Αριθμός Τ2833 Εξυπηρετούμενοι επιβάτες Αριθμός β Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων CO13 Συνολικό μήκος νέων δρόμων Χιλιόμετρα 6 CO14 Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων Χιλιόμετρα 10 32

34 33

35 Πλαίσιο επίδοσης Αξονας ID Τύπος Δείκτη Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης Μονάδα μέτρησης Ορόσημο 2018 Τελικός στόχος CO02 O Αριθμός Επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Επιχειρήσεις F100 F Ποσό πιστοποιημένων δαπανών K206 Ι Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων Αριθμός CO01 O Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων Αριθμός CO17 O Άλλα μειονεκτούντα άτομα Αριθμός α CO12 O Συμμετέχοντες που ζούν σε νοικοκυριά ανέργων Αριθμός F100 F Ποσό πιστοποιημένων δαπανών T2815 O Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων Αριθμός CO35 O Δυναμικότητα των υποδομών παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης που ενισχύονται Ατομα CO36 O Πληθυσμός που καλύπτεται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας Ατομα β F100 F Ποσό πιστοποιημένων δαπανών K206a K206b K206c CO09 Ι Ι Ι O Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών Αριθμός Αριθμός Αριθμός Επισκέψεις /έτος CO018 O Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού Ατομα CO019 O Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων Ισοδύναμο πληθυσμού CO031 O Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης Νοικοκυριά F100 F Ποσό πιστοποιημένων δαπανών CO13 O Συνολικό μήκος νέων δρόμων χλμ CO14 O Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων F100 F Ποσό πιστοποιημένων δαπανών χλμ

36 35

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας

Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 Βασικά στοιχεία του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 Αγριά 24 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1 Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Κατηγορία Παρέμβασης

Πίνακας 1 Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Κατηγορία Παρέμβασης Πίνακας 1 Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα και Κατηγορία Παρέμβασης Άξονας 2α : Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση Θ.Σ. Ε.Π. Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Συνοπτική Έκθεση για την ενημέρωση των πολιτών στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2015 Από το 2016 έως και το 2023, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το κείμενο που παρουσιάζεται είναι μια συνοπτική περιγραφή των δράσεων του ΠΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP009 Ιόνια Νησιά Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη (Συνοπτική Έκθεση)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη (Συνοπτική Έκθεση) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ για τα έτη 2014-2015 (Συνοπτική Έκθεση) Μάιος 2016 Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020, αφορά στο χρονικό διάστημα από την έγκριση του Προγράμματος από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2015 ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2014-2020 ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Η Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠ «Πελοπόννησος», 2014-2020, αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από την έναρξη επιλεξιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΑΜΘ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμος Λαρισαίων Ο Δήμος Λαρισαίων είναι δικαιούχος χρηματοδότησης προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης από το Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP013 Νότιο Αιγαίο Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 1 η Εξειδίκευση ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης Προγράμματος Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) «Η ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμος Λαρισαίων Ο Δήμος Λαρισαίων είναι δικαιούχος χρηματοδότησης προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος Έκδοση 2015.0 Ημερομηνία έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.000.000,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15.03.2016, 15:00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα

Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα Προκλήσεις & Ευκαιρίες για τους Δήμους στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Η Βιώσιμη Κινητικότητα Δρ. Ράλλης Γκέκας, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Κως, 14 Νοεμβρίου 2014 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Περιφέρεια Θεσσαλίας Γενικά στοιχεία ΕΣΠΑ 2014 2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 Διάρθρωση Ειδικοί Στόχοι Αναμενόμενα αποτελέσματα 2 1 3 14 5 Αρχιτεκτονική Νέου

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης, στέλεχος ΕΣΑμεΑ Το Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 1η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020 Αγγελική Ωραιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP012 Αττική Έκδοση 2015.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α

Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α Ετήσια και τελική έκθεση υλοποίησης για τον στόχο Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση ΜΕΡΟΣ Α ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ/ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ CCI Τίτλος 2014GR16M2OP004 Ήπειρος Έκδοση 2015.0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 Θεματικοί Στόχοι (ΘΣ) Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 1. «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη

Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη . 2.A.1 Άξονας προτεραιότητας Κωδικός αναγνώρισης του άξονα προτεραιότητας Τίτλος του άξονα προτεραιότητας 2 Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση ΤΠΕ

1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και αξιοποίηση ΤΠΕ Σχεδιασμός για την υποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την πόλη των Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020 1. Αιτιολόγηση των Στρατηγικών Στόχων 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Επιχορηγήσεις άνω των 17 δις από την ΕΕ για επενδύσεις στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Επιχορηγήσεις άνω των 17 δις από την ΕΕ για επενδύσεις στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Βασιλίσσης Σοφίας 2, 106 74 Αθήνα Τηλ.: 210 7272100 NEW! http://ec.europa.eu/greece comm-rep-athens@ec.europa.eu ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Καρατζιά Ιφιγένεια Προϊσταμένη Μονάδας Α1 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 06 - Προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής

Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής της Δράσης 10.1.1.02 «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη Το 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να απασχολείται Το ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ενέργειας και περιβάλλοντος στην Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Στόχος ΥΠΕ Κρήτης η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική βοήθεια που παρέχεται προς τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ μέσω της Πολιτικής Συνοχής διοχετεύεται μέσω τριών βασικών Ταμείων:

Η οικονομική βοήθεια που παρέχεται προς τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ μέσω της Πολιτικής Συνοχής διοχετεύεται μέσω τριών βασικών Ταμείων: COVER ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Εισαγωγή Σκοπός του παρόντος εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών πτυχών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του Ε.Π. «ATTIKΗ» Άγγελος Σπηλιώτης Προϊστάμενος Μονάδας Α Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής

Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του Ε.Π. «ATTIKΗ» Άγγελος Σπηλιώτης Προϊστάμενος Μονάδας Α Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής Πορεία εφαρμογής της Εξειδίκευσης του Ε.Π. «ATTIKΗ» 2014-2020 Άγγελος Σπηλιώτης Προϊστάμενος Μονάδας Α Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής Εξειδίκευση του Ε.Π. Νέες Προτεινόμενες Δράσεις Στοχοθεσία - Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ

7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση βασικού (Core) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π 7i - Στήριξη ενός πολυτροπικού Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core ΤΕΝ-Τ) σιδηροδρομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης RIS3 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. στους Τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

Διαμόρφωση της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης RIS3 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. στους Τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Διαμόρφωση της Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης RIS3 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στους Τομείς της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος 14-12-2013, Βόλος Πρόοδος σχεδιασμού της νέας Προγραμματικής Περιόδου Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Δρ. Ράλλης Γκέκας ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι μια ανάπτυξη: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική

Περιφερειακή Στρατηγική ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ : Η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ σε απορρόφηση κονδυλίων

ΕΣΠΑ : Η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ σε απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ 2007-2013: Η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ σε απορρόφηση κονδυλίων 2 ΕΣΠΑ 2014-2020 Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 είναι το στρατηγικό

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική της Π.Ι.Ν. για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου

«Στρατηγική της Π.Ι.Ν. για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου «Στρατηγική της Π.Ι.Ν. για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014- ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ι.Ν. Η Περιφερειακή οντότητα στον Ευρω-Μεσογειακό

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health. 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health. 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Στόχος της ΥΠΕ Κρήτης η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Δεδομένα ή αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Δεδομένα ή αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Δεδομένα ή αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της τιμής των ορόσημων και των ποσοτικών στόχων και της μεθόδου υπολογισμού, για παράδειγμα δεδομένα σχετικά με το μοναδιαίο

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ Ξενοδοχείο «Elisso», Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 periferiarxis@pamth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» 2007-2013 http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΑ Στρατηγικοί στόχοι του νέου Προγράμματος είναι: η μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πίνακας ενταγμένων έργων ανά Αξονα Προτεραιότητας και Επενδυτική Προτεραιότητα Ημ. Ενταξης Εντάξεις άσεις Πληρωμές 01 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 1 4.500.000 0 0 0,0% 01.1 Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) 1 4.500.000 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα