ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.)"

Transcript

1 ΤΜΒΑΗ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ (Δ.Τ.Α.Θ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα../../2015 κεηαμχ αθελφο ηνπ πλεηαηξηζκνχ Δπαγγεικαηηψλ Πξαθηφξσλ Παηγληδηψλ Πξφγλσζεο (ζην εμήο ν «.Δ.Π.Π.Π.») ν νπνίνο εδξεχεη ζηελ Αζήλα επί ηεο νδνχ Μάξλε αξηζκφο 56, κε Α.Φ.Μ ηεο Γ.Ο.Τ. ΚΒ Αζελψλ θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απφ ηε Γεληθή Γηεπζχληξηα Λπκπεξνπνχινπ Αηθαηεξίλε θαη αθεηέξνπ ηνπ Μέινπο ηνπ.δ.π.π.π. κε αξηζκφ εγγξαθήο Α.Μ.: θνξέα αηνκηθήο επηρείξεζεο πξαθηνξείαο παηρληδηψλ πξφγλσζεο ή λφκηκνπ εθπξνζψπνπ θαη δηαρεηξηζηή εηαηξίαο πξαθηνξείαο παηρληδηψλ πξφγλσζεο, κε ηα θαησηέξσ ζηνηρεία: Δπψλπκν Όλνκα (θσζικού προζώποσ ή διατειριζηή εηαιρίας) Όλνκα παηξφο Α.Γ.Σ. Δπσλπκία εηαηξίαο (ζσμπληρώνεηε ΜΟΝΟ για Ο.Ε./κοινωνίες) Κσδηθφο Πξαθηνξείνπ Δηαηξία Πξαθηφξεπζεο (ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, Κραηικά Λατεία κλπ) πνπ εδξεχεη ζηελ Οδφο Αξηζκφο Πφιε/ρσξίν/νηθηζκφο Γήκνο Ννκφο ΑΦΜ & ΓΟΤ επηρείξεζεο ν νπνίνο βεβαηψλεη φηη έρεη ηελ απαηηνχκελε πξνο εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα θαη λνκηκνπνίεζε θαη πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «εηζπξάθηνξαο», ζπκθσλνχληαη, ζπλνκνινγνχληαη θαη γίλνληαη ακνηβαία δεθηά ηα παξαθάησ: ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 1. Ο.Δ.Π.Π.Π. είλαη αζηηθφο ζπλεηαηξηζκφο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη κέιε ηνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη θάηνρνη άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαθηνξείσλ ησλ παηρληδηψλ πξφγλσζεο ηεο Ο.Π.Α.Π. ή/θαη άιισλ παηρληδηψλ πξφγλσζεο θξαηηθήο επνπηείαο (Κξαηηθά Λαρεία, Ο.Γ.Ι.Δ. θηι). Ο.Δ.Π.Π.Π. έρεη θπξίσο νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο θαη απνβιέπεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ κειψλ ηνπ. Έλα απφ ηα κέζα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Έκδoζη 1 η / Σελ. 1 / 14

2 .Δ.Π.Π.Π. είλαη «ε θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ θαη ε ζχλαςε ζπκθσληψλ γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ ηνπ, φπσο ελδεηθηηθά γηα ηελ είζπξαμε ινγαξηαζκψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ εηαηξηψλ, νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο θ.η.ι.». Η δξαζηεξηφηεηα εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ θαηαλαισηψλ ή ζπλδξνκεηψλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ αγαζά θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ12 παξ. 16β ηνπ Π.Γ. 186/1992 (Κ.Β..) ή άιιεο ζπλαθείο ππεξεζίεο (χδξεπζεο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, δηαδηθηχνπ, ηειεφξαζεο κέζσ ζπλδξνκεηηθψλ θαλαιηψλ θ.ι.π.) απφ αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο πξαθηφξσλ παηρληδηψλ πξφγλσζεο, δηέπεηαη κεηαμχ ησλ άιισλ απφ ηηο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ πνπ φξηζαλ φηη: 1.1. Με ηελ ΠΟΛ.1120/15/9/2009 (Αξ. Πξση: /425/0015): Γηα ηε δηθαηνχκελε πξνκήζεηα, θαηά ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ θαηαλαισηψλ ή ζπλδξνκεηψλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ αγαζά θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 16β ηνπ Π.Γ. 186/1992 (Κ.Β..) ή άιιεο ζπλαθείο ππεξεζίεο (ππεξεζίεο χδξεπζεο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζηαζεξήο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο, δηαδηθηχνπ, ηειεφξαζεο κέζσ ζπλδξνκεηηθψλ θαλαιηψλ θ.ι.π.), πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηνπο αζηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο πξαθηφξσλ παηρληδηψλ πξφγλσζεο, εθφζνλ ε πξνκήζεηα βαξχλεη ηνλ θαηαλαισηή ή ζπλδξνκεηή, εθδίδνληαη απφ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο απηνχο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ κε κεραλνγξαθηθφ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Β.., νη νπνίεο εθηππψλνληαη ζηα πξαθηνξεία ησλ κειψλ ησλ αζηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ (θαηαζηήκαηα δηελέξγεηαο παηρληδηψλ πξφγλσζεο- ζεκεία εμφθιεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ), κε ηα νπνία βξίζθνληαη ζε άκεζε ειεθηξνληθή ζχλδεζε, θαη ιακβάλνπλ ζήκαλζε κε ηε ρξήζε θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ ηνπ Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α/222) θπξηφηεηαο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, νη νπνίνη είλαη εγθαηεζηεκέλνη θαη ιεηηνπξγνχλ ζηηο έδξεο ή ζηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ ελ ιφγσ ζπλεηαηξηζκψλ Γηα ηηο πξνκήζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο αλσηέξσ ζπλεηαηξηζκνχο πξνο ηα κέιε ηνπο- πξάθηνξεο παηρληδηψλ πξφγλσζεο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη νη εμνθιήζεηο θαη εθηππψλνληαη ηα αλσηέξσ θνξνινγηθά ζηνηρεία πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, εθδίδνληαη κεληαίεο εθθαζαξίζεηο, ζεσξεκέλεο εάλ είλαη ρεηξφγξαθεο ή κε ζήκαλζε απφ ηνπο σο άλσ θνξνινγηθνχο κεραληζκνχο ηνπ Ν. 1809/1988 εθφζνλ είλαη κεραλνγξαθηθέο. Οη εθθαζαξίζεηο απηέο εθδίδνληαη κέρξη ηε δέθαηε πέκπηε εκέξα ηνπ κήλα γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αθνξνχλ θαη δηαθπιάζζνληαη γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Π.Γ. 186/1992 (Κ.Β..) Σελ απαιιαγή ησλ κειψλ ησλ ελ ιφγσ ζπλεηαηξηζκψλ - πξάθηνξεο παηρληδηψλ πξφγλσζεο, απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ Β θαηεγνξίαο γηα ηελ πξνκήζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη ζ απηνχο απφ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο κε βάζε ηηο θαηά ηα αλσηέξσ εθδηδφκελεο κεληαίεο εθθαζαξίζεηο Γηα ηηο ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο ζηα κέιε ηνπο - πξάθηνξεο παηρληδηψλ πξφγλσζεο, ππνβάιινληαη ηφζν απφ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο φζν θαη απφ ηα κέιε ηνπο ζηνηρεία γηα δηαζηαχξσζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ. 186/1992 (Κ.Β..) 1.2. Με ηελ ΠΟΛ.1142/ (Αξ. Πξση: Γ ΔΞ 2009): χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1667/1986 ηδξχζεθε ν Αζηηθφο πλεηαηξηζκφο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο κε ηελ επσλπκία «ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΠΡΑΚΣΟΡΔ Έκδoζη 1 η / Σελ. 2 / 14

3 ΠΑΙΓΝΙΓΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΓΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΗ», κε ηα αξρηθά «.Δ.Π.Π.Π.», κέιε ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη θάηνρνη άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαθηνξείσλ ησλ παηγληδηψλ πξφγλσζεο ηεο Ο.Π.Α.Π. Α.Δ. ή θαη άιισλ παηγληδηψλ πξφγλσζεο θξαηηθήο επνπηείαο (Κξαηηθά Λαρεία, Ο.Γ.Ι.Δ. θιπ.) Ο πλεηαηξηζκφο έρεη θπξίσο νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο θαη απνβιέπεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ κειψλ ηνπ. Μεηαμχ ησλ ζθνπψλ ηνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλάιεςε εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο θαη επηρεηξήζεσλ ηειεπηθνηλσλίαο Η εμφθιεζε ησλ ινγαξηαζκψλ αλαιακβάλεηαη απφ ην ζπλεηαηξηζκφ θαη πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ πξαθηνξείσλ κειψλ ηνπ, κε βάζε ζπκβάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη αθελφο κεηαμχ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ηνπ πειάηε (νξγαληζκφο θνηλήο σθέιεηαο ή επηρείξεζε ηειεπηθνηλσλίαο) θαη αθεηέξνπ κεηαμχ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ησλ κειψλ ηνπ, κε ηηο νπνίεο θαζνξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε δηθαηνχκελε αληηπαξνρή ηνπ πλεηαηξηζκνχ, γηα ηελ ππεξεζία εμφθιεζεο, θαζψο θαη ην κέξνο ηεο αληηπαξνρήο απηήο πνπ δηθαηνχηαη ην κέινο, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εμφθιεζε ησλ ινγαξηαζκψλ. Η εμφθιεζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε εηδηθνχ online πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ηεξκαηηθνχο ππνινγηζηέο εγθαηεζηεκέλνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ κειψλ. Με ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, ηα ζηνηρεία ηνπ πξνο εμφθιεζε ινγαξηαζκνχ εηζάγνληαη ζην ηεξκαηηθφ ηνπ κέινπο θαη κεηά ηε δηαπίζησζε απφ ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή φηη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εμφθιεζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ πειάηε (νξγαληζκφ θνηλήο σθέιεηαο, επηρείξεζε ηειεπηθνηλσλίαο), εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ην πλεηαηξηζκφ, ε νπνία εθηππψλεηαη απφ ην ηεξκαηηθφ ηνπ κέινπο θαη παξαδίδεηαη ζηνλ θαηαλαισηή. ηελ απφδεημε απηή αλαθέξεηαη, κεηαμχ άιισλ, ν.δ.π.π.π., ν πξάθηνξαο, ν νξγαληζκφο/εηαηξία ησλ νπνίσλ εμνθιείηαη ν ινγαξηαζκφο, ην πνζφ ηεο πιεξσκήο θαη ε πξνκήζεηα ππέξ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ε νπνία βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ θαηαλαισηή. Γηα ηελ ακνηβή ηνπ πξάθηνξα κέινπο, ζην θαηάζηεκα ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ε είζπξαμε, εθδίδεηαη εθθαζάξηζε απφ ην.δ.π.π.π. γηα θάζε πξάθηνξα Η αλσηέξσ δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ απνδείμεσλ θαη ησλ εθθαζαξίζεσλ έρεη εγθξηζεί κε ηελ ππ αξ /425/0015/ΠΟΛ 1120/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη επίζεο απαιιαγή ησλ πξαθηφξσλ κειψλ απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ Β θαηεγνξίαο γηα ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα πνπ ιακβάλνπλ απφ ην πλεηαηξηζκφ Απφ ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαη ησλ κειψλ ηνπ, ην νπνίν πξνζθνκίζηεθε ζηελ Τπεξεζία καο, πξνθχπηεη φηη ε παξνρή ησλ κειψλ πξνο ηνλ πλεηαηξηζκφ δελ πεξηνξίδεηαη ζε πιηθέο θαη ηερληθέο εξγαζίεο, ήηνη δελ πξφθεηηαη απιά γηα δηάζεζε ηνπ ρψξνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ηελ εθηχπσζε ηεο απφδεημεο, αιιά πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ (ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε δπλαηφηεηα εμφθιεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ, αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο αζθαινχο θχιαμεο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, παξνρή εγγχεζεο γηα ηελ νξζή εθπιήξσζε ηεο εμφθιεζεο, θιπ.), ην νπνίν ζπλνιηθά εθηηκψκελν εθπιεξψλεη ηηο ηδηάδνπζεο θαη νπζηψδεηο ιεηηνπξγίεο ηεο απαιιαζζφκελεο πξάμεο πνπ αθνξά πιεξσκέο κεηαθνξά θεθαιαίσλ (Παξάγξαθνο 10 ηεο απφθαζεο). Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ, πξνο ην πλεηαηξηζκφ, γηα ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη επηρεηξήζεσλ ηειεπηθνηλσλίαο, Έκδoζη 1 η / Σελ. 3 / 14

4 απαιιάζζεηαη απφ ην ΦΠΑ, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 22, παξ. 1, πεξίπησζε θε ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ. εκεηψλεηαη φηη γηα ηελ ελ ιφγσ παξνρή ππεξεζηψλ, δελ πθίζηαηαη δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ θφξνπ εηζξνψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα. 2. χκθσλα κε ην άξζξν 22 παξ. 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ.δ.π.π.π.: «Απφ ηα θαζαξά θέξδε ηνπ πλεηαηξηζκνχ αθαηξνχληαη ηα πνζνζηά γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ ή έθηαθηνπ απνζεκαηηθνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ παξφληνο, θαη ην ππφινηπν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ δηαηίζεηαη πξνο ηα κέιε σο αθνινχζσο α) ην 2% ηζνκεξψο θαη αλαινγία ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ θαη β) ην 98% αλαινγηθά κε ηελ πξνζθνξά ηνπ θάζε κέινπο ζηα έζνδα ηνπ πλεηαηξηζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ κε ηε ιήμε θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ή ην Λνγηζηήξην εθηφο ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 21 παξ. 2 θαη ε θαηάζηαζε ζπλεηζθνξάο ηνπ θάζε κέινπο ζηα έζνδα ηνπ πλεηαηξηζκνχ ηφζν ζε επξψ φζν θαη ζε πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ. Βάζεη ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο θαη κε ηελ έγθξηζε απηήο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαηά ζην άξζξν 21 παξ. 3 νξηδφκελα γίλεηαη ε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ζηα κέιε.» 3. Ο.Δ.Π.Π.Π. έρεη ζπκβιεζεί κε ηελ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΓΡΔΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α.Δ. κε ηελ απφ 21 Ινπλίνπ 2011 ζχκβαζε ηνπο. Βάζεη ηεο ζχκβαζεο απηήο, ε Δ.Τ.Α.Θ. Α.Δ. έρεη ρνξεγήζεη ζηνλ.δ.π.π.π. ην δηθαίσκα είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ θαηαλαισηψλ ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ην δίθηπν ησλ Πξαθηνξείσλ ησλ κειψλ ηνπ θαη ηελ ηερληθή ππνδνκή ηνπ.δ.π.π.π. θαζψο θαη ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ.δ.π.π.π., γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, άιισλ εηαηξηψλ, έλαληη ακνηβήο ε νπνία ζα εηζπξάηηεηαη καδί κε ην πνζφ εθάζηνπ ινγαξηαζκνχ, ην κέγηζην χςνο ηεο νπνίαο έρεη πξνζπκθσλεζεί θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ αλαθεξφκελε ζχκβαζε. 4. Ο εηζπξάθηνξαο είλαη πξάθηνξαο παηρληδηψλ πξφγλσζεο θαη κέινο ηνπ.δ.π.π.π. κε αξηζκφ κεηξψνπ εγγξαθήο, πνπ επηζπκεί λα εληάμεη ην πξαθηνξείν ηνπ ζην δίθηπν ηνπ.δ.π.π.π. γηα ηελ άζθεζε ηεο, εθ ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο, ζπλεηαηξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη επηπιένλ πιεξνί ηηο πξφζζεηεο, πξνο ηνχην, πξνυπνζέζεηο πνπ ηπρφλ απνθαζίδεη ε Γ.. ηνπ.δ.π.π.π., γηα φζνπο κειινληηθά κεηά ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο, αηηεζνχλ ηελ έληαμε ηνπο ζην ελ ιφγσ ζχζηεκα είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 1. Ο.Δ.Π.Π.Π. αλαζέηεη ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζηνλ εηζπξάθηνξα θαη απηφο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβαίλεη ζηελ είζπξαμε ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαηαλαισηψλ ηεο Δ.Τ.Α.Θ. ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν ηνπ πξαθηνξείνπ ηνπ, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο είζπξαμεο ηνπ.δ.π.π.π., θαη ελ γέλεη λα πξνσζεί ηα ζπκθέξνληα θαη ηελ ηδέα ηνπ.δ.π.π.π. θαη λα πξνβάιιεη απηά ζην θνηλφ. 2. Ο εηζπξάθηνξαο ηνπ.δ.π.π.π. είλαη θπζηθφ πξφζσπν θαη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν κειψλ ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ηνπ.δ.π.π.π. κε ηελ Δ.Τ.Α.Θ. κεηά απφ έγθξηζε θαη ηεο Δηαηξίαο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Έκδoζη 1 η / Σελ. 4 / 14

5 Θεζζαινλίθεο, κε θχξηα πξνυπφζεζε έγθξηζεο ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ππήξμε αηνκηθά ζπκβεβιεκέλνο κε ηελ Δ.Τ.Α.Θ. σο εξγνιάβνο γηα ηελ είζπξαμε ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο, ηελ πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ ιχζεο ηεο χκβαζεο ηνπ κε ην αξκφδην θαηάζηεκα ηεο Δ.Τ.Α.Θ. θαη ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ζηνλ.δ.π.π.π. βεβαίσζεο κε νθεηιήο ζηελ Δ.Τ.Α.Θ. κεηά ηελ παξέιεπζε ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ν εηζπξάθηνξαο δελ πξνζθνκίζεη ηε ζρεηηθή βεβαίσζε, κεηά ηελ παξέιεπζε ηεζζάξσλ κελψλ θαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.. ηνπ.δ.π.π.π. θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ εηζπξάθηνξα, ζα θαηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ εχινγε θαη εθθαζαξηζκέλε πνηληθή ξήηξα 1.000, ν δε.δ.π.π.π. ζα δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζε θαηαγγειία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαζψο θαη λα απαηηήζεη απνδεκίσζε νηαζδήπνηε πεξαηηέξσ δεκίαο ηνπ. 3. Η ζχκβαζε ηνπ.δ.π.π.π. θαη ηεο Δ.Τ.Α.Θ. έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηνλ εηζπξάθηνξα, ν νπνίνο κε ηελ παξνχζα δειψλεη ξεηά θαη ρσξίο επηθπιάμεηο φηη έρεη ιάβεη πιήξε θαη ζαθή γλψζε, έρεη εληειψο θαηαλνήζεη ηνπο νξηζκνχο ηεο, απνδέρεηαη απηή θαζ φιν ην πεξηερφκελν ηεο θαη δεζκεχεηαη απφιπηα απφ ηηο πξνβιέςεηο ηεο θαζψο θαη απφ ηνπο νξηζκνχο θαη ηηο πξνβιέςεηο θάζε κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνίεζεο ηεο. Κάζε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο απηήο πνπ ππνγξάθεη ν.δ.π.π.π. κε ηελ Δ.Τ.Α.Θ. γλσζηνπνηείηαη ζηνλ εηζπξάθηνξα θη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή απνηεινχλ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη ηεο παξνχζαο, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε ππνγξαθήο λέαο ζχκβαζεο ηνπ.δ.π.π.π. κε ηνλ εηζπξάθηνξα. 4. Η δηαδηθαζία είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ ησλ θαηαλαισηψλ ηεο Δ.Τ.Α.Θ. κέζσ ηνπ κεραλνγξαθεκέλνπ ζπζηήκαηνο ηνπ.δ.π.π.π. πεξηγξάθεηαη επηγξακκαηηθά σο εμήο: 4.1. Κάζε θνξά πνπ έλαο πειάηεο ηεο Δ.Τ.Α.Θ. επηζπκεί λα εμνθιήζεη ινγαξηαζκφ ηνπ, δχλαηαη λα πξνζέξρεηαη ζηα πξαθηνξεία ησλ κειψλ ηνπ.δ.π.π.π. πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλα γηα ηελ είζπξαμε ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο, φπσο απηφ ηνπ δεπηέξνπ ησλ εδψ ζπκβαιινκέλσλ, θαη λα θαηαβάιιεη ην πνζφ ηεο νθεηιήο θαζψο θαη ηελ πξνβιεπφκελε ακνηβή γηα ηελ είζπξαμε, ηελ νπνία νξίδεη ην Γ.. θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηα κέιε ηνπ.δ.π.π.π., θαη ηεο νπνίαο ε αλψηαηε ηηκή θαζνξίδεηαη θαηά ηξφπν θπξηαξρηθφ ζηε ζχκβαζε κεηαμχ.δ.π.π.π. θαη Δ.Τ.Α.Θ. Α.Δ. ή ζε φπνηα κεηαγελέζηεξε ηξνπνπνίεζε ηεο Ο δεχηεξνο ζπκβαιιφκελνο πξαγκαηνπνηεί ηελ είζπξαμε ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο νδεγίεο ηνπ.δ.π.π.π. θαη κε ηε ρξήζε εηδηθνχ on line πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη εηδηθφ πξφγξακκα (software), ηεξκαηηθφ ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλν κε ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή εγθαηεζηεκέλν ζηνλ.δ.π.π.π., εθηππσηή θαη ειεθηξνληθφ αλαγλψζηε ηνπ ξαβδσηνχ θψδηθα ηνπ ινγαξηαζκνχ, ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην πξαθηνξείν ηνπ. Με ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, ηα ζηνηρεία ηνπ πξνο είζπξαμε ινγαξηαζκνχ εηζάγνληαη ζην ηεξκαηηθφ ηνπ εηζπξάθηνξα θαη κεηά ηε δηαπίζησζε απφ ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή φηη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εμφθιεζε, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο κε ηελ Δ.Τ.Α.Θ., εθδίδεηαη ε ζρεηηθή απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ζηελ έδξα ηνπ.δ.π.π.π. θαη ν εηζπξάθηνξαο πηζηνπνηεί ηελ είζπξαμε εθηππψλνληαο απφ ην ηεξκαηηθφ ηνπ ζρεηηθφ έληππν, ην νπνίν Έκδoζη 1 η / Σελ. 5 / 14

6 επέρεη ζέζε νξηζηηθήο εμνθιεηηθήο απφδεημεο θαη ε νπνία παξαδίδεηαη ζηνλ θαηαλαισηή καδί κε ην έληππν ηνπ ινγαξηαζκνχ. ην έληππν απηφ αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ ν.δ.π.π.π., ν πξάθηνξαο, ε Δ.Τ.Α.Θ., ε αμία ηνπ ινγαξηαζκνχ θαη ε πξνκήζεηα ππέξ ηνπ.δ.π.π.π, ε νπνία βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ θαηαλαισηή Ο Δηζπξάθηνξαο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη φηη δελ ζα δηελεξγεί νπδεκία είζπξαμε ινγαξηαζκνχ θαηαλαισηψλ Δ.Τ.Α.Θ. γηα θακία άιιε εηαηξία εθηφο ηνπ.δ.π.π.π. θαη θακηά ζπλαιιαγή δελ πεξαηψλεηαη ρσξίο ηελ έθδνζε ηνπ εληχπνπ ηεο παξαγξάθνπ 4.2 ηνπ παξφληνο. ε πεξίπησζε παξαπιάλεζεο θαηαλαισηή απφ ηνλ εηζπξάθηνξα, φηαλ ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ.δ.π.π.π., πξνζπνηείηαη φηη δηεθπεξαίσζε ηε ζπλαιιαγή είζπξαμεο, ν εηζπξάθηνξαο είλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνο έλαληη ηνπ θαηαλαισηή θαη ηεο Δ.Τ.Α.Θ. γηα θάζε ζεηηθή δεκία ηνπο, πνπ ζα ππνζηνχλ. Δθφζνλ θαηαγγειζεί θαη δηαπηζησζεί φηη ν εηζπξάθηνξαο, θαηά ηα αλσηέξσ, παξαπιάλεζε θαηαλαισηή ηεο Δ.Τ.Α.Θ. ή δηελήξγεζε είζπξαμε ινγαξηαζκψλ ηεο Δ.Τ.Α.Θ. γηα άιιε εηαηξία, ηφηε κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ.δ.π.π.π.: Καηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ εθθαζαξηζκέλε πνηληθή ξήηξα επξψ Καηαγγέιιεηαη άκεζα ε παξνχζα ζχκβαζε κε απιή κνλνκεξή επηζηνιή ηνπ.δ.π.π.π. θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη ακέζσο κεηά ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν γλσζηνπνίεζεο ηεο ζηνλ εηζπξάθηνξα Απνβάιιεηαη απφ ηνλ.δ.π.π.π. ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 7 παξ. 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ.δ.π.π.π Δπηπιένλ ν.δ.π.π.π. κπνξεί λα επηδηψμεη κε νπνηνδήπνηε λφκηκν ηξφπν απνδεκίσζε απφ ηνλ εηζπξάθηνξα, γηα νηαδήπνηε πεξαηηέξσ δεκία ππνζηεί. 5. Ο εηζπξάθηνξαο, θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, επζχλεηαη γηα θάζε ζεηηθή δεκία απέλαληη ζηνλ.δ.π.π.π., πνπ ζα ππνζηεί απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο απηνχ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ, είλαη δε ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη πιήξσο θάζε ζεηηθή δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζεί απφ ηέηνηα αηηία. ΑΡΘΡΟ 2 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ.Δ.Π.Π.Π. Ο εηζπξάθηνξαο νθείιεη: 1. Να δηαηεξεί επί ηεο βηηξίλαο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ θαη ζε νξαηφ ζεκείν ην ζήκα πνπ ηνπ ρνξεγεί δσξεάλ ν.δ.π.π.π. πξνο ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ παξνρή ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηα νπνία απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο. 2. Να δηαηεξεί αλαξηεκέλε ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ πξαθηνξείνπ έληππε αλαθνίλσζε πνπ ηνπ ρνξεγεί ν.δ.π.π.π., κε ηελ νπνία πιεξνθνξείηαη ν θαηαλαισηήο ηα Έκδoζη 1 η / Σελ. 6 / 14

7 δηθαηψκαηα ηνπ θαη ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο απνθαζίδεηαη απφ ηε Γ.. (θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο αλαγξάθνληαη θαη ειάρηζην ην πνζφ ηεο ακνηβήο πνπ θαηαβάιιεηαη αλά εμφθιεζε θαη ε ππνρξέσζε έθδνζεο ηεο ζρεηηθήο εμνθιεηηθήο απφδεημεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο). 3. Να δηαζέηεη ζην πξαθηνξείν ηνπ, πξνο εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ηεξκαηηθφ ππνινγηζηή ζπλδεδεκέλν ζην δηαδίθηπν, ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Windows λεψηεξεο έθδνζεο απφ ηα Windows 95, Inkjet εθηππσηή πνπ λα εθηππψλεη ζειίδεο Α5 ή ζεξκηθφ πνπ λα εθηππψλεη ηαηλία πιάηνπο 80 ρηιηνζηψλ θαη ειεθηξνληθφ αλαγλψζηε ηνπ ξαβδσηνχ θψδηθα ησλ ινγαξηαζκψλ, ησλ νπνίσλ ε αγνξά θαη ιεηηνπξγία επηβαξχλεη ηνλ ίδην. ε πεξίπησζε πνπ ν.δ.π.π.π. εγθαηαζηήζεη δσξεάλ, κε ρνξήγεζε ή ρξεζηδάλεην, ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ αλσηέξσ εμνπιηζκνχ ή ελ γέλεη εμνπιηζκφ εμππεξέηεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ, ν εηζπξάθηνξαο ππνρξενχηαη λα απνδέρεηαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζην πξαθηνξείν ηνπ θαη δηα ηεο παξνχζαο δειψλεη φηη ζα ηνλ ρξεζηκνπνηεί θαηά ηνλ νξζφ ηξφπν, ηνλ νπνίν ζα ηνπ επηδείμεη ζρεηηθά εμνπζηνδνηεκέλνο ζπλεξγάηεο ηνπ.δ.π.π.π. θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηνπο ρψξνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο ηνπ. 4. Να εμππεξεηεί ηνπο θαηαλαισηέο ηεο Δ.Τ.Α.Θ. γηα ηελ είζπξαμε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πξαθηνξείνπ ηνπ γηα ηα ηπρεξά παίγληα πξφγλσζεο. 5. Να εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηεο Γ.. ηνπ.δ.π.π.π αλαθνξηθά κε ηε δξαζηεξηφηεηα είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ ηεο Δ.Τ.Α.Θ.. Να ζπκβάιιεη κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο θαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζηελ θαηάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ελ γέλεη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ.δ.π.π.π. αθηεξψλνληαο ηθαλφ ρξφλν ζηελ ελεκέξσζε ηνπο. Να ζπκκεηέρεη θαηά ην δπλαηφ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα κέιε ηνπ.δ.π.π.π. θαη λα πξνβάιιεη ζην θνηλφ γεληθά ηελ ηδέα ηνπ.δ.π.π.π. θαη ηδίσο ην κνληέιν ηεο ζπκκεηνρηθήο δηνίθεζεο ηνπ. Γηαηί ν.δ.π.π.π. εθηφο απφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ κειψλ ηνπ, ζθνπφ έρεη λα απνηειέζεη παξάδεηγκα γηα ηελ ειιεληθή πνιηηεία, λένπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ππεχζπλεο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηνπο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ. 6. ε πεξίπησζε πνπ ν.δ.π.π.π. εμαζθαιίδεη ζπκβάζεηο πξνβνιήο εκπνξηθψλ ζεκάησλ ή δηαθεκηζηηθψλ κελπκάησλ, πξνηππσκέλα ζηελ νπίζζηα φςε ηνπ εληχπνπ πνπ παξαδίδεη ζηνλ πειάηε σο απφδεημε ηεο ζπλαιιαγήο, θαη ρνξεγεί δσξεάλ ην ζρεηηθφ πιηθφ ζην δίθηπν ησλ πξαθηνξείσλ ηνπ, ηφηε ν εηζπξάθηνξαο ππνρξενχηαη ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε απηνχ ηνπ πιηθνχ, γηα ηελ έθδνζε ησλ απνδείμεσλ, θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα απνθαζίζεη ν.δ.π.π.π.. Αληηζηνίρσο, αλ ν εηζπξάθηνξαο αηνκηθά ή νη εηζπξάθηνξεο κηαο πεξηνρήο νκαδηθά εμαζθαιίζνπλ αλάινγεο ζπκβάζεηο κε επηρεηξήζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρήο ηνπο, ηφηε ν εηζπξάθηνξαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δεηά ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ.δ.π.π.π. πξηλ πξνρσξήζεη ζηελ ππνγξαθή θαη ηδίσο ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ. Η ππνρξέσζε απηή αθνξά αθφκε θαη ηελ πξνβνιή ηεο ίδηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ ζην θαηάζηεκα ηνπ εηζπξάθηνξα θαη παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο ηηκσξείηαη αθφκε θαη κε θαηαγγειία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Έκδoζη 1 η / Σελ. 7 / 14

8 7. Ο εηζπξάθηνξαο θαη ν επαγγεικαηηθφο ρψξνο ηνπ πξαθηνξείνπ ηνπ δελ δχλαηαη λα ππνθαηαζηαζνχλ απφ άιινλ, κεξηθψο ή νιηθψο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ.δ.π.π.π.. ε αληίζεηε πεξίπησζε επηβάιινληαη ηα πξνβιεπφκελα θαη ζηελ παξάγξαθν 4.3 (4.3.1, 4.3.2, θαη ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ). 8. Ο εηζπξάθηνξαο απαγνξεχεηαη απζηεξά λα εηζπξάηηεη δηαθνξεηηθφ πνζφ ακνηβήο, (είηε κεγαιχηεξν είηε κηθξφηεξν) απφ ην πξνζπκθσλεκέλν θαη δεισκέλν απφ ηνλ πλεηαηξηζκφ ζηελ Δ.Τ.Α.Θ. θαη δειψλεη φηη έρεη ζαθψο θαηαλνήζεη ηηο πνηληθέο θαη αζηηθέο επζχλεο ηνπ, απφ κηα ελδερφκελε παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ απηήο. Δθφζνλ θαηαγγειζεί θαη δηαπηζησζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ.δ.π.π.π. ππέξβαζε είζπξαμεο απφ ηνλ εηζπξάθηνξα ηνπ πνζνχ ηεο θαζνξηζκέλεο ακνηβήο ζε βάξνο ηνπ θαηαλαισηή ηεο Δ.Τ.Α.Θ., ηφηε κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ.δ.π.π.π.: 8.1. Καηαπίπηεη ζε βάξνο ηνπ εηζπξάθηνξα εθθαζαξηζκέλε πνηληθή ξήηξα επξψ γηα ηελ πξψηε παξάβαζε θαη επξψ γηα ηε δεχηεξε θνξά, ν δε.δ.π.π.π. ζε δεχηεξε ππνηξνπή ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε θαηαγγειία ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κε απιή κνλνκεξή επηζηνιή ηνπ, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο επέξρνληαη ακέζσο κεηά ηελ κε νηνλδήπνηε ηξφπν θνηλνπνίεζε ηεο ζηνλ εηζπξάθηνξα, θαζψο θαη λα απαηηήζεη απνδεκίσζε γηα νηαδήπνηε πεξαηηέξσ δεκία Απνβάιιεηαη ν εηζπξάθηνξαο απφ ηνλ.δ.π.π.π., ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 7 παξ. 3 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ.δ.π.π.π.. 9. ε θάζε πεξίπησζε, αλ αληηθεηκεληθά δηαπηζησζεί ε κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ ηνπ εηζπξάθηνξα, ν.δ.π.π.π., κε απφθαζε ηνπ Γ.. ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ ηνπ, δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ηδίσο λα δηαθφςεη ηελ πξφζβαζε ηνπ εηζπξάθηνξα ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπ ζχζηεκα, δηαθφπηνληαο ηελ είζπξαμε ινγαξηαζκψλ απφ ηνλ εηζπξάθηνξα, γηα φζν δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. ΑΡΘΡΟ 3 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ.Δ.Π.Π.Π. ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ Ο.Δ.Π.Π.Π. ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη ζηνλ εηζπξάθηνξα: 1. Σελ απαηηνχκελε εθπαίδεπζε γηα ηε δξαζηεξηφηεηα είζπξαμεο ησλ ινγαξηαζκψλ θαηαλαισηψλ ηεο Δ.Τ.Α.Θ.. 2. Σελ ζσζηή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο είζπξαμεο ησλ ινγαξηαζκψλ. 3. Τπνζηήξημε θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζεκεξηλά θαη ηνπιάρηζηνλ 9:00 κε 17:00 ειεθηξνληθά θαη κέζσ ηειεθσληθήο γξακκήο επηθνηλσλίαο θαη ηηο ππφινηπεο ψξεο θαη ηα αββαηνθχξηαθα ηνπιάρηζηνλ ειεθηξνληθά. Έκδoζη 1 η / Σελ. 8 / 14

9 4. Σηο θαηά ην δπλαηφλ βέιηηζηεο πξνυπνζέζεηο θαη φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα ζχκβαζε δξαζηεξηφηεηαο. Δλδεηθηηθά, λα δηαθεκίδεη ηε δξαζηεξηφηεηα απηή ζην επξχ θνηλφ, λα κεξηκλά γηα ηελ ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ εηζπξάθηνξα ζηηο ηξαπεδηθέο ηνπ ζπλαιιαγέο, λα θξνληίδεη γηα ηε ζπλερή αλαβάζκηζε ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, λα εξεπλά γηα ηελ απφθηεζε θαη δηαλνκή ζηνπο εηζπξάθηνξεο ινγαξηαζκψλ ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα βειηηψλεη ηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζία, λα εμαζθαιίδεη κε λέεο ζπκβάζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ησλ παιαηψλ ηελ πςειφηεξε δπλαηή ακνηβή ζηνλ εηζπξάθηνξα, λα ηνλ ππεξαζπίδεηαη απφ θάζε αζέκηην αληαγσληζκφ. Ο εηζπξάθηνξαο δηθαηνχηαη: 5. Ακνηβή γηα ηελ πξνζθεξφκελε ππεξεζία, πνπ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο νξίδεηαη ζε 0,60 επξψ αλά εηζπξαηηφκελν ινγαξηαζκφ, αλαπξνζαξκνδφκελε ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γ.. ηνπ.δ.π.π.π. ή άιινπ, εμνπζηνδνηεκέλνπ απφ απηήλ, νξγάλνπ. 6. πκκεηνρή ζηα θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεο θαη ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο, αλάινγα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηα έζνδα ηνπ.δ.π.π.π. γηα ηε δξαζηεξηφηεηα απηή. 7. Να αξλεζεί ηελ είζπξαμε ινγαξηαζκψλ πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δεκηνπξγνχλ ακθηζβεηήζεηο (ζρηζκέλνη, αδπλακία αλάγλσζεο barcode θιπ), παξαπέκπνληαο ηνλ πειάηε ζην αξκφδην Καηάζηεκα ηεο Δ.Τ.Α.Θ. 8. Να έρεη δηαξθή πξφζβαζε ζε κεραλνγξαθεκέλν αξρείν κε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ θαηά ηε ηξέρνπζα ινγηζηηθή πεξίνδν, ην ππφινηπν ηνπ νξίνπ ζπλαιιαγψλ ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ηα ζχλνια ηεο νθεηιήο ηνπ ζηνλ.δ.π.π.π. θαη ηεο ακνηβήο ηνπ. 9. Να δεηά πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ ππνζέζεσλ ηεο δξαζηεξηφηεηαο είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ θαηαλαισηψλ Δ.Τ.Α.Θ. κέζσ.δ.π.π.π. θαη λα ιακβάλεη αληίγξαθα ηνπ Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ θαη ηεο έθζεζεο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ. 10. Ο εηζπξάθηνξαο δηθαηνχηαη λα θαηαζέηεη αηηήκαηα θαη ηδίσο πξνηάζεηο ζην Γ.. ηνπ.δ.π.π.π.. ηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ ηα αηηήκαηα ή νη πξνηάζεηο ππνγξάθνληαη απφ 20 εηζπξάθηνξεο, ηφηε ην Γ.. ηνπ.δ.π.π.π. ππνρξενχηαη εληφο 15 εκεξψλ λα ηα πξνσζεί ζηε δηαδηθαζία ηεο αλνηθηήο δηαβνχιεπζεο κε φια ηα κέιε ηνπ. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΩΝ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ 1. Γηα ηελ εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ ησλ θαηαλαισηψλ ηεο Δ.Τ.Α.Θ. ε πξνκήζεηα ηνπ.δ.π.π.π. νξίδεηαη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ζε 0,80 ιεπηά αλά εηζπξαηηφκελν ινγαξηαζκφ θαη αλεμαξηήησο πνζνχ θαη βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ θαηαλαισηή. Σν πξναλαθεξφκελν πνζφ δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη απφ ην.δ.π.π.π. κεηά ηελ παξέιεπζε εχινγνπ δηαζηήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο Έκδoζη 1 η / Σελ. 9 / 14

10 ππάξμεη έγγξαθε ελεκέξσζε ηεο Δ.Τ.Α.Θ.. Η πξνκήζεηα απνδίδεηαη ζηνλ.δ.π.π.π. καδί κε ηελ αμία ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε νδεγίεο ηνπ.δ.π.π.π., πνπ απνθαζίδνληαη απφ ην Γ.. κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηα κέιε ηνπ. ήκεξα απνδίδνληαη, έσο ην ηέινο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο ηεο Σξάπεδαο, θάζε Σξίηε (φηη εηζέπξαμε ηηο πξνεγνχκελεο εκέξεο, απφ Παξαζθεπή σο θαη Γεπηέξα) θαη Παξαζθεπή (φηη εηζέπξαμε Σξίηε, Σεηάξηε θαη Πέκπηε), εθηφο αλ ε Σξίηε ή ε Παξαζθεπή ζπκπίπηεη κε εκεξνκελίεο επίζεκσλ αξγηψλ ησλ Σξαπεδψλ, νπφηε παξαηείλεηαη ε θαηάζεζε θαηά κία εκέξα, εθφζνλ απηή είλαη εξγάζηκε. Η θαηάζεζε γίλεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ 103/ ηνπ.δ.π.π.π., πνπ δηαηεξεί ζηελ ΔΣΔ, απνθιεηζηηθά πξνο ην παξφλ ζηα ηακεία ηεο Σξάπεδαο, κέζσ ηεο εηδηθήο ζπλαιιαγήο 4300 (θσδ. 1120) ηνπ πζηήκαηνο Δμππεξέηεζεο Σξίησλ ηεο ΔΣΔ. Καηά ηελ θαηάζεζε ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ηακία ηεο Σξάπεδαο ην φλνκα θαη ην επψλπκν ηνπ εηζπξάθηνξα, ην πνζφ θαηάζεζεο, ε αηηηνινγία θαη έλαο 9ςήθηνο πξνζσπηθφο θσδηθφο ηνπ εηζπξάθηνξα, πνπ ηνπ παξαδίδεη ν.δ.π.π.π. καδί κε ηε ζχκβαζε ηνπ. Υσξίο ηνλ θσδηθφ απηφ, δε ζα δηελεξγείηαη ε ζπλαιιαγή. (ρεηηθά, ζεκεηψλεηαη φηη ε Δζληθή Σξάπεδα εμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα, πέξαλ ηεο ηακηαθήο ζπλαιιαγήο, ρξήζεο επηπξφζζεηα θαη ηνπ Γηθηχνπ ησλ ΑΣΜ, θαζψο θαη ηνπ internet banking γηα ηελ είζπξαμε απφ ηνλ.δ.π.π.π. ησλ νθεηινκέλσλ πνζψλ). 2. Γηα ηελ αθξηβή θαη πηζηή ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη θαηά ηα πξνεθηεζέληα ν εηζπξάθηνξαο είλαη δπλαηφ λα ππνρξεσζεί απφ ηνλ.δ.π.π.π. λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή ηξάπεδαο, ζε πξψηε δήηεζε, αφξηζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη ην πνζφ απηήο ζα είλαη ην ζχλνιν ησλ εηζπξάμεσλ ινγαξηαζκψλ χδξεπζεο, ηεο πςειφηεξεο ζε εηζπξάμεηο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ (απφ Σξίηε σο θαη Πέκπηε θη απφ Παξαζθεπή σο θαη Γεπηέξα) πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην πξαθηνξείν. Η ελ ιφγσ εγγπεηηθή επηζηνιή ζα απεπζχλεηαη πξνο ηνλ.δ.π.π.π., παξέρνληαο ηνπ ην δηθαίσκα λα αμηψζεη ηελ θαηάπησζε ηεο θαη ηελ είζπξαμε ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο άλεπ άιινπ ηηλφο (ξήηξα «εηο πξψηελ δήηεζηλ»), ζε θάζε πεξίπησζε αζέηεζεο εθ κέξνπο ηνπ δεπηέξνπ ζπκβαιινκέλνπ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. 3. Δλαιιαθηηθά, γηα ηελ αθξηβή θαη πηζηή ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη θαηά ηα πξνεθηεζέληα ν εηζπξάθηνξαο είλαη δπλαηφ λα ππνρξεσζεί απφ ηνλ.δ.π.π.π. λα θαηαζέζεη ρξεκαηηθή εγγχεζε, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη απφ ην Γ.. ηνπ.δ.π.π.π.. 4. Οη σο άλσ εγγπήζεηο ζα επηζηξαθνχλ ζηνλ εηζπξάθηνξα κεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ κε ηνλ.δ.π.π.π. θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην κεηαμχ ζα έρεη γίλεη εθθαζάξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ κε ηνλ.δ.π.π.π. θαη φηη δελ ζα έρνπλ πξνθχςεη ιφγνη κεξηθήο ή νιηθήο θαηαπηψζεσο ηνπο ππέξ ηνπ.δ.π.π.π.. 5. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο δελ θξίλεηαη ππνρξεσηηθή ε θαηάζεζε εγγπήζεσλ κε ηελ αλσηέξσ κνξθή απφ ηνλ εηζπξάθηνξα. Ο εηζπξάθηνξαο ππνβάιιεη αίηεκα ζε θαηάζηεκα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θαη αλνίγεη έλαλ εηδηθφ θαηαζεηηθφ ινγαξηαζκφ φςεσο. Ο εηζπξάθηνξαο, γηα λα είλαη εθηθηή ε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ απφ ηνλ.δ.π.π.π. πξέπεη λα ππνγξάςεη κία Πάγηα Δληνιή (Δμνπζηνδφηεζε), κε ηελ νπνία εμνπζηνδνηεί ηελ Σξάπεδα λα ρξεψλεη ην ινγαξηαζκφ ηνπ, θαη εληνιή ηνπ.δ.π.π.π.. Ο ινγαξηαζκφο ηνπ εηζπξάθηνξα αλήθεη ζε εηδηθή θαηεγνξία κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: Έκδoζη 1 η / Σελ. 10 / 14

11 5.1. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππεξαλάιεςεο απφ 0 σο επξψ, ην φξην ηεο νπνίαο εμεηάδεηαη θαη εγθξίλεηαη απφ ηε Σξάπεδα αλάινγα κε ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εηζπξάθηνξα θαη ζηεξίδεηαη επίζεο ζηε ζπλνιηθή ζπλεξγαζία/εηθφλα ηνπ. Αλ ν εηζπξάθηνξαο επηζπκεί πςειφηεξα φξηα, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη εηδηθφ αίηεκα ζηε Σξάπεδα Γε ππάξρεη δπλαηφηεηα ρξέσζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ απφ ηνλ δηθαηνχρν, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν Γε ρνξεγείηαη κπινθ επηηαγψλ, δελ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε επηηαγψλ, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε άιια ζπζηήκαηα. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζην Internet Banking ηεο Σξάπεδαο, θαζψο θαη ε έθδνζε ΔΘΝΟCASH, αιιά κφλν γηα θαηάζεζε θαη φρη γηα αλάιεςε Ο ινγαξηαζκφο ζα κπνξεί λα ρξεψλεηαη ειεθηξνληθά, κε απνζηνιή αξρείνπ απφ ηνλ.δ.π.π.π Γηθαηνχρνη ηέηνηνπ ινγαξηαζκνχ κπνξνχλ λα γίλνπλ θαη θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα - κέιε ηνπ.δ.π.π.π. (θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ.δ.π.π.π.) Ο δηθαηνχρνο ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ θαηαζέηεη έγγξαθε ζπλαίλεζε ζηε Σξάπεδα λα γλσζηνπνηεί ζηνλ.δ.π.π.π. ην αξρηθφ θαη ην ηξέρνλ πηζησηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ θαζψο θαη ην αξρηθά εγθξηζέλ θαη ελ ζπλερεία ην ηξέρνλ φξην ηνπ γηα ππεξαλάιεςε. 6. Σν κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο ζπλαιιαγψλ ηνπ εηζπξάθηνξα αλά πεξίνδν είλαη ίζν κε ην πηζησηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ ή/θαη κε ην φξην ππεξαλάιεςεο πνπ ηνπ έρεη εγθξίλεη ε Σξάπεδα θαη ππέξβαζε ηνπ πνζνχ απηνχ επηηξέπεηαη θάζε θνξά κφλν κε πξνθαηαβνιή κεηξεηψλ, άιισο δηαθφπηεηαη απηνκάησο ε ζπλαιιαγή ηνπ πξαθηνξείνπ κε ην Μεραλνγξαθηθφ Κέληξν ηνπ.δ.π.π.π.. Η πξνθαηαβνιή ζπλππνινγίδεηαη θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο πεξηφδνπ θαη αθαηξείηαη απφ ηελ, πξνο θαηάζεζε ζηνλ.δ.π.π.π., νθεηιή ηνπ εηζπξάθηνξα. 7. Δάλ ν εηζπξάθηνξαο δελ θαηαβάιιεη ζηνλ.δ.π.π.π. ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο νθεηιήο ηνπ αλά ινγηζηηθή πεξίνδν, θαηά ηα πεξηγξαθφκελα αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν (1), ππνρξενχηαη ζε θαηαβνιή ζηνλ.δ.π.π.π. 10,00 επξψ επηπιένλ θάζε θνξά, αλαπξνζαξκνδφκελν απμεηηθά ην πνζφ απηφ, ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο κε απφθαζε ηεο Γ.., θαη ρνξεγεί ην δηθαίσκα ζηνλ.δ.π.π.π. λα δηαβηβάδεη ζηελ Σξάπεδα εληνιή ρξέσζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο παξαγξάθνπ (5), κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Μαδηθψλ Υξεψζεσλ ηνπ I. Banking, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε είζπξαμε ηεο νθεηιήο ηνπ, ηελ νπνία εγγπάηαη ην πξνηαζέλ απφ ηελ ΔΣΔ ζχζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ν.δ.π.π.π. νξίδεη λέν αλψηαην φξην επηηξεπφκελσλ ζπλαιιαγψλ αλά πεξίνδν ηνπ εηζπξάθηνξα, κεηψλνληαο ην αξρηθφ φξην θαηά ην πνζφ ηεο νθεηιήο, αθφκε θη αλ ν εηζπξάθηνξαο δελ έθαλε ρξήζε ηνπ εγγπεκέλνπ απφ ηελ ΔΣΔ νξίνπ ππεξαλάιεςεο, θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηελ επφκελε ελεκέξσζε ηνπ.δ.π.π.π. απφ ηελ ΔΣΔ, γηα ην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ θαη ην ηξέρνλ φξην ηνπ δηθαηψκαηνο ππεξαλάιεςεο απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ. Έκδoζη 1 η / Σελ. 11 / 14

12 8. Γηα λα επηηξέπεηαη ζηνλ εηζπξάθηνξα ε δξαζηεξηφηεηα είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ θαηαλαισηψλ ηεο Δ.Τ.Α.Θ., είλαη δπλαηφ λα πεξηνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γ.. ηνπ.δ.π.π.π. θαη γηα ην ζχλνιν ησλ εηζπξαθηφξσλ, ην ειάρηζην απαηηνχκελν επαξθέο ππφινηπν ηνπ εηζπξάθηνξα (αζξνηζηηθά ην εγγπεκέλν απφ ηελ ΔΣΔ φξην ππεξαλάιεςεο θαη ε πξνθαηαβνιή κεηξεηψλ) θαζψο θαη ε ειάρηζηε είζπξαμε ζε αξηζκφ ινγαξηαζκψλ, θαηά κέζν φξν κηαο ζπκθσλεκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. 9. Ο εηζπξάθηνξαο θέξεη αθέξαην ηνλ θίλδπλν θινπήο ή απψιεηαο ρξεκάησλ κέρξη ηελ ηειηθή θαηάζεζε ηνπο ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ.δ.π.π.π Γηα ηελ ακνηβή ηνπ εηζπξάθηνξα, ζην θαηάζηεκα ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ε είζπξαμε, εθδίδεηαη κεληαία εθθαζάξηζε απφ ην.δ.π.π.π., ζεσξεκέλε εάλ είλαη ρεηξφγξαθε ή κε ζήκαλζε απφ ηνπο θνξνινγηθνχο κεραληζκνχο ηνπ Ν. 1809/1988 πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν.δ.π.π.π. ζηελ έδξα ηνπ, εθφζνλ είλαη κεραλνγξαθηθή. Οη εθθαζαξίζεηο απηέο εθδίδνληαη κέρξη ηε δέθαηε εξγάζηκε εκέξα ηνπ κήλα, γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αθνξνχλ θαη δηαθπιάζζνληαη γηα φζν ρξφλν νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Π.Γ. 186/1992 (Κ.Β..). Η εθθαζαξηζκέλε ακνηβή ηνπ εηζπξάθηνξα απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα θαηαβάιιεηαη έσο ηελ δέθαηε πέκπηε εκέξα θάζε κήλα ζε έηεξν ινγαξηαζκφ ηνπ ζηελ Δζληθή Σξάπεδα πνπ ν ίδηνο έρεη ππνδείμεη ζηνλ.δ.π.π.π.. ΑΡΘΡΟ 5 ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 1. Η παξνχζα ζχκβαζε είλαη ανξίζηνπ δηαξθείαο, εθφζνλ παξακέλεη ζε ηζρχ θαη ε ζχκβαζε πνπ έρεη ζπλάςεη ν.δ.π.π.π. κε ηελ Δ.Τ.Α.Θ. θαη πεξηγξάθεηαη ζην πξννίκην, ε δε ηζρχο ηεο άξρεηαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ..δ.π.π.π. ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ αηνκηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ εηζπξάθηνξα, κε ην αληίζηνηρν φξην ππεξαλάιεςεο, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξ. 5 ηνπ Άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο θαη ηελ εγθαηάζηαζε, ζηνλ ηεξκαηηθφ ππνινγηζηή ηνπ πξαθηνξείνπ, ηνπ ινγηζκηθνχ είζπξαμεο ινγαξηαζκψλ θαηαλαισηψλ ηεο Δ.Τ.Α.Θ. πνπ ρνξεγεί ν.δ.π.π.π.. 2. Η χκβαζε ιχεηαη κε ηελ θαηαγγειία ηεο κφλν γηα ζπνπδαίν ιφγν ή ζε κία απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο α) αλ θεξπρηεί ζε πηψρεπζε έλαο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ β) αλ ζπκβαιιφκελνο ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε γ) αλ ν εηζπξάθηνξαο θιείζεη ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ Άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο, ακέζσο κεηά ηελ ελεκέξσζε ηνπ.δ.π.π.π. γηα νπνηνδήπνηε εθ ησλ αλσηέξσ. 3. Η παξνχζα κπνξεί λα θαηαγγειζεί απφ ηνλ.δ.π.π.π. εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ξεηψο πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα θαη αλ ν εηζπξάθηνξαο α) παχζεη λα είλαη κέινο ηνπ.δ.π.π.π. γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, β) ζε πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ πξφγλσζεο πνπ πξαθηνξεχεη ν εηζπξάθηνξαο απελεξγνπνηήζεη γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ην ηεξκαηηθφ δηεμαγσγήο ησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ ζην πξαθηνξείν ηνπ ή ηνπ επηδψζεη εηδνπνίεζε γηα κε απφδνζε εθθαζαξηζηηθνχ, γ) δελ θαηαβάιιεη έγθαηξα νθεηιή ηνπ ζηνλ.δ.π.π.π.. ε νπνηαδήπνηε απφ ηηο ηξεηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ε θαηαγγειία γίλεηαη κε έγγξαθν κέζσ ηειενκνηνηππίαο ή ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επέξρνληαη ακέζσο. Έκδoζη 1 η / Σελ. 12 / 14

13 4. ε θάζε πεξίπησζε ιχζεσο ηεο παξνχζαο απφ ππαηηηφηεηα ηνπ εηζπξάθηνξα, ν.δ.π.π.π. δηαηεξεί πιήξε απνδεκησηηθά δηθαηψκαηα θαηά ηνπ εηζπξάθηνξα, γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία ηνπ ή άιιε πεξηνπζηαθή ηνπ απψιεηα απφ ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο. 5. Δάλ ν εηζπξάθηνξαο παξαβεί νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, νη νπνίνη θεξχζζνληαη φινη νπζηψδεηο, ν.δ.π.π.π. δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη ακέζσο θαη αδεκίσο ηε ζχλδεζε ηνπ ηεξκαηηθνχ κε ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη λα παχζεη ηελ είζπξαμε ινγαξηαζκψλ Δ.Τ.Α.Θ. γηα ηνλ εηζπξάθηνξα. 6. ε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο εθ κέξνπο ηνπ εηζπξάθηνξα, ε αδξάλεηα ηνπ.δ.π.π.π., δελ ζπλεπάγεηαη παξαίηεζε απφ ηα δηθαηψκαηα ηνπ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ην Νφκν. 7. Ο εηζπξάθηνξαο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηελ παξνχζα νπνηεδήπνηε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη θαηαβάιιεη φια ηα πνζά πνπ έρεη εηζπξάμεη εκπξφζεζκα θαη έρεη εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ηνλ.δ.π.π.π. ηνπιάρηζηνλ 20 εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα πνπ επηζπκεί λα δηαθφςεη ηελ παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. 8. Η ιχζε ηεο παξνχζαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δχλαηαη λα επεξεάζεη ήδε θηεζέληα δηθαηψκαηα ή γελλεζείζεο ππνρξεψζεηο εθάζηνπ κέξνπο, νχηε λα επεξεάζεη ηελ εθαξκνγή ή ηελ ζέζε ή ηελ δηαηήξεζε ζε ηζρχ νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο παξνχζαο, ν νπνίνο δεζκεχεη ηα κέξε θαη κεηά ηελ θαζ νηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο ζπκβάζεσο απηήο. ΑΡΘΡΟ 6 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο.Δ.Π.Π.Π. δηθαηνχηαη θαη δχλαηαη λα κεηαβηβάδεη φιν ή κέξνο ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε (π.ρ. ζηελ ΟΠΑΠ) θαζψο θαη λα ζπκβιεζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξίην (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ή κέξνπο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη ν εηζπξάθηνξαο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ηέηνηα παξαρψξεζε ή αλάζεζε σο θαζφια έγθπξε θαη ηζρπξή, εθφζνλ ηνπ έρεη αλαθνηλσζεί εγγξάθσο απφ ηνλ.δ.π.π.π. 2. Ο.Δ.Π.Π.Π. θαη ν εηζπξάθηνξαο δελ επζχλνληαη γηα θαζπζηέξεζε, κε εθπιήξσζε ή πιεκκειή εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ελφο πξνο ηνλ άιινλ, φηαλ απηά νθείινληαη ζηελ επέιεπζε γεγνλφηνο αλσηέξαο βίαο. Αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε γεγνλφο αλεμάξηεην απφ ηε βνχιεζε ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, πνπ είλαη αληηθεηκεληθά απξφβιεπην θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνιεθζεί κε ηελ επηκέιεηα θαη ηε ζχλεζε πνπ νθείιεη λα ππνδεηθλχεη θάζε κέξνο ζηηο ζπλαιιαγέο. Πξνθεηκέλνπ δε λα ζπληξέμεη εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, ην κέξνο πνπ εκπνδίδεηαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, νθείιεη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ην άιιν κέξνο, κφιηο ιάβεη γλψζε ηνπ γεγνλφηνο θαη δελ εκπνδίδεηαη απφ ηε θχζε ηνπ γεγνλφηνο λα πξνβεί ζε ελεκέξσζε. 3. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θάπνηνο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θεξπρζεί άθπξνο, θαηά ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηνπ ε παξνχζα παξακέλεη ηζρπξή θαη θαζφια έγθπξε. Έκδoζη 1 η / Σελ. 13 / 14

14 4. Γηα θάζε δηαθνξά ή δηαθσλία πνπ ηπρφλ αλαθχςεη ζε ζρέζε κε ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, απνθιεηζηηθά αξκφδηα νξίδνληαη ηα Γηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. Ο φξνο απηφο απνηειεί δηθνλνκηθή ζχκβαζε θαη εμαθνινπζεί λα ηζρχεη αθφκα θαη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο, ζπκθσλείηαη φηη αληίγξαθν ηεο θαξηέιαο ηνπ εηζπξάθηνξα επηθπξσκέλν απφ ην ινγηζηήξην ηνπ.δ.π.π.π. σο «γλήζην απφζπαζκα απφ ηα ινγηζηηθά ηνπ βηβιία», ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ηα παξαζηαηηθά, ηα νπνία ζηελ πην πάλσ θαξηέια θέξνληαη ζε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, απνηεινχλ πιήξε απφδεημε ηεο απεηθνληδφκελεο ζηελ αλσηέξσ θαξηέια νθεηιήο ηνπ εηζπξάθηνξα πξνο ηνλ πλεηαηξηζκφ, κε επηηξεπνκέλεο αληαπφδεημεο. 5. Σν παξφλ ππνγξάθεηαη ζε δχν (2) φκνηα πξσηφηππα απφ ηα νπνία ην θάζε κέξνο έιαβε απφ έλα. ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ ΓΙΑ ΣΟΝ.Δ.Π.Π.Π. Ο ΔΙΠΡΑΚΣΟΡΑ ΜΔΛΟ ΣΟΤ.Δ.Π.Π.Π. Η Γενική Γιευθύντρια Λυμπεροπούλου Κατερίνα.. (υπογραφή και σφραγίδα) Έκδoζη 1 η / Σελ. 14 / 14

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ.Δ.Π.Π.Π. & ΜΔΛΟΤ

ΤΜΒΑΗ.Δ.Π.Π.Π. & ΜΔΛΟΤ ΤΜΒΑΗ.Δ.Π.Π.Π. & ΜΔΛΟΤ Α.Μ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΟΦΛΗΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ ΣΡΙΣΩΝ ΦΟΡΔΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ & ΔΣΑΙΡΙΩΝ ηελ Αζήλα ζήκεξα, / /2017 κεηαμχ αθελφο ηνπ Αζηηθνχ πλεηαηξηζκνχ κε ηελ επσλπκία «Δπαγγεικαηίεο Πξάθηνξεο Παηγληδηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ηε Θεζζαινλίθε, ζήκεξα.../.../ 20 νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη αθελφο ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία PHILACTION ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΥΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ, κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «PHILACTION»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ ΔΘΝΟCASH PLUS BUSINESS Με ηε ζχκβαζε απηή ε «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη ζην φλνκα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΗ ΚΑΡΣΑ DEBIT MASTERCARD Ιε ηε ζχκβαζε απηή ε «ΓΘΚΖΗΕ ΣΡΑΠΓΔΑ ΣΕ ΓΘΘΑΔΟ Α.Γ.», ε νπνία είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αηφινπ 86), εθδίδεη θαη ρνξεγεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD

OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD OYΣIΩΔEIΣ OPOI XOPHΓHΣHΣ KAPTAΣ CITIBANK PLATINUM VISA, CITIBANK VISA VODAFONE, CITIBANK VISA VODAFONE GOLD Προοίμιο ηνηρεία Δθδφηε Ζ CITIBANK INTERNAΣΗΟΛΑL plc Θαηάζηεκα Διιάδνο (ε «Σξάπεδα») ρνξεγεί

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 1. ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΣΗ. 1.1. πκβαιιφκελνη ζηελ παξνχζα είλαη: απφ ηε κία πιεπξά ε αλψλπκε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΔΜΑ: «Φξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο ηεο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ» Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ Αζήλα, 30.12.2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ I. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 2. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ

ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣ/ΜΑ...[...] Αξηζκφο ζχκβαζεο:... ΤΜΒΑΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΡΔΩΣΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ Δ ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ Δ ΔΤΡΩ η...... ζήκεξα ζηηο... ηνπ κήλα... ηνπ έηνπο..., κεηαμχ: Α).Σεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09.

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ππφ ηνλ ηίηιν «Coca- Cola Nokia Xmas» («Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα») πνπ δηνξγαλψλεη ε εηο Espoo Φηλιαλδίαο (Keilalahdentie 4, FIN 02150) εδξεχνπζα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις Ειζαγωγή-Ενημέρωζη Ο ηζηνρψξνο www.farmakeio-omorfia.gr είλαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δηαδηθηπαθήο πψιεζεο πξντφλησλ πνπ αλήθεη ζηελ εηαηξεία «ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΥΡ. ΜΑΡΚΑΓΑ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.» (ζην εμήο Δηαηξεία),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο

ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο ΑΡΗ ΣΡΑΠΕΖΘΙΗ ΑΡΓΘΑ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015) πρλέο Εξσηήζεηο θαη Απαληήζεηο 1. Ση αιιάδεη κε ηελ λέα Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΕΙ Α 84, 18.7.2015); Απφ ηε Δεπηέξα, 20 Ινπιίνπ 2015, θαηαξγείηαη ε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ

ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΔ ΚΑΣΑΣΖΜΑ. (.) ΑΡΗΘΜΟ ΤΜΒΑΖ (..) ΤΜΒΑΖ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ ηελ. ζήκεξα ηελ.. ηνπ κελφο.. ηνπ έηνπο. (..), εκέξα ηεο εβδνκάδνο.. κεηαμχ ησλ : 1) Σεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ηνλ Πεηξαηά, ζήκεξα, Σξίηε 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 κεηαμχ ηεο εγθαηαζηεκέλεο ζηνλ Πεηξαηά θαη επί ηεο Αθηήο Κηανχιε 45 ηξαπεδηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία The

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών

ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο : 1. Τνπ Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38/10-02-2004) «Επνπηεία ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, επνπηεία θαη έιεγρνο ηπρεξψλ παηρληδηψλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΓΔΗ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ/ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔIΩΝ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΓΔΗ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ/ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔIΩΝ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΓΔΗ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΚΙΝΗΣΗ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ/ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔIΩΝ Η Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «WIND ΔΛΛΑ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ» παξέρεη ζηνπο πλδξνκεηέο Τπεξεζίεο Ηιεθηξνληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα