Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÅÐÉ ÅÉÑÇÓÇÓ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ ~) Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο): Νομαρχία Αθηνών - Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου (ή διαχειριστές): ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Πρόεδρος (από 10/12/2009) Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - Πρόεδρος Δ.Σ. & Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) Διευθύνων Σύμβουλος (έως 09/12/2009) - Διευθύνων Σύμβουλος (από 10/12/2009) Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (από Προβλέψεις αποζημιωσεων προσωπικού /12/2009) Κέρδη από ακύρωση προβλέψεων σχημάτων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ - Αντιπρόεδρος καθορ. παροχών προσωπικού λόγω λήξης Δ.Σ.(έως 09/12/2009) - Μέλος (από 10/12/2009) της σχετικής υποχρέωσης ( ) ---- ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΜΙΣΙΗΣ - Μέλος (από 10/12/2009) Συναλλαγματικές διαφορές ( ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ - Μέλος (από 10/12/2009) Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας ( ) (38.413) ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΣΑΚΚΑΣ - Μέλος (από 10/12/2009) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Μέλος Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα ( ) ( ) ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - Μέλος ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ - Μέλος (έως 9/12/2009) ΑΥΘΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - Μέλος (έως 9/12/2009) RENARD JEAN BAPTISTE - Μέλος (έως 9/12/2009) Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων ( ) Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) ( ) ( ) Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΙΡΗΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 12111) Μείον: Ελεγκτική εταιρία: ΠΡΑΙΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα ( ) ( ) ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜ.ΣΟΕΛ 113 Καταβεβλημένοι φόροι ( ) ( ) Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) ( ) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ ~) Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων Επενδύσεις σε ακίνητα και μεταβολή προμηθευτών παγίων ( ) ( ) Άυλα περιουσιακά στοιχεία Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία άυλων πάγιων στοιχείων και μεταβολή Αποθέματα χρεωστών εκ πωλήσεως παγίων Απαιτήσεις από πελάτες Τόκοι εισπραχθέντες Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σύνολο εκροών από ( ) ( ) ============== ============== Εισπράξεις από αναληφθέντα δάνεια προοριζόμενα για πώληση ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εξόφληση δανείων ( ) ---- Μετοχικό κεφάλαιο Μερίσματα πληρωθέντα ---- ( ) Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων Χρηματοδοτικές ροές από Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις διακοπείσες δραστηριότητες Σύνολο εκροών από Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ( ) ( ) ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ============== ============== Ταμειακά διαθέσιμα και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ισοδύναμα έναρξης χρήσης (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ ~) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης ============== ============== Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου ( και αντίστοιχα) Συγκεντρωτικά συνολικα έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) ( ) Διανεμηθέντα μερίσματα ---- ( ) Λοιπές κινήσεις καταχωρημένες απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως ( και αντίστοιχα) ============== ============== ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ ~) Συνεχιζόμενες Διακοπείσες Συνεχιζόμενες Διακοπείσες Δραστηριότητες Δραστηριότητες Σύνολο Δραστηριότητες Δραστηριότητες Σύνολο Κύκλος εργασιών (συμπ. Δασμών) Κύκλος εργασιών Μικτά κέρδη / (ζημιές) Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Κέρδη προ φόρων Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) ( ) ( ) ( ) Λοιπά συνολικά έσοδα/ (έξοδα) μετά από φόρους (Β) ( ) ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) ( ) ( ) =============== =============== =============== =============== =============== =============== Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας «Ελληνικά Καύσιμα Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» (πρώην "ΒP HELLAS Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Πετρελαιοειδών") περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις της προηγούμενης μητρικής εταιρείας "BP p.l.c" με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (1 St.James Square, London SW 1Y 4PP, UK) για την περίοδο 1/01-9/12/2009 και στις ενοποιημένες καταστάσεις της νέας μητρικής εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε." (Λεωφ.Αμαλίας 54, Αθήνα) για την περίοδο 10/12-31/12/2009, με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης. 2. Στη χρήση 2009 έγινε απόσχιση των Κλάδων Καυσίμων Αεροπορίας, Λιπαντικών και Καυσίμων Ναυτιλίας με βάση τις λογιστικές κατάστασεις των εν λόγω κλάδων κατά την 31η Μαίου 2009 και απορρόφησή τους από την εταιρεία BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και του άρθρου 68 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της υπ αριθμ. 6426/ Σύμβασης απόσχισης και απορρόφησης των Κλάδων η οποία ενεκρίθη με την με αριθμ.πρωτοκ. ΕΜ-26694/09 Απόφαση του Νομάρχη Αθηνών. 3. Στις 10 Δεκεμβρίου 2009 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας "BP Hellas A.E. από την εταιρεία "HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL A.G. με έδρα την Αυστρία, η οποία είναι 100% θυγατρική του Ομίλου Ελληνικών Πετρελαίων Α.Ε. Η εταιρεία στη συνέχεια μετονομάσθηκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε (Διακριτικός τίτλος: "HELLENIC FUELS SA"). 4. Εχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης Δεν έλαβε χώρα αλλαγή της χρονικής περιόδου της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη. 6. Η εταιρεία είναι υπό φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις χωρίς μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2009, να έχει εκδοθεί και παραδοθεί στην Εταιρεία Έκθεση Ελέγχου ή σχετικά Φύλλα Ελέγχου. Η Εταιρεία σχημάτισε στην κλειόμενη χρήση πρόβλεψη φόρων προηγουμένων χρήσεων ύψους ~ 17 εκ για τις χρήσεις (βλ. Σημ.4β, 20.2 και 29 των Οικονομικών Καταστάσεων) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2005 εως και 2009 και έχει σχηματίσει προβλέψεις για αυτές τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ύψους 19.1 εκ (βλ. Σημείωση 19 και 29 των Οικονομικών Καταστάσεων). 7. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 8. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας, με εξαίρεση την παρακάτω γνωστοποιούμενη υπόθεση: Επίδικη υπόθεση προστίμου της Επιτροπής Ανταγωνισμού: Η Eπιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε στις 25/ την υπ'αριθμ 421/V/2008 Απόφαση με την οποία επέβαλε στην εταιρεία πρόστιμο ~ χιλ Ευρώ. Η Εταιρεία προσέφυγε στις 24/12/2008 στο Εφετείο Αθηνών εκθέτοντας 16 λόγους για την ακύρωση της απόφασης και η προσφυγή θα συζητηθεί, μετά από αναβολή, στις Η Εταιρεία επίσης ζήτησε την αναστολή πληρωμής του προστίμου μέχρι την έκδοση της αποφάσεως επί της προσφυγής και η αίτηση αναστολής έγινε δεκτή για ποσό 28,000,000 ευρώ. Κατόπιν αυτού η Εταιρεία κατέβαλε το ποσό των ~ την 31η Μαρτίου 2009 και κατέθεσε εγγυητική επιστολή ποσού 10,000,000 ευρώ. (βλ. και Σημείωση 33). 9. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 237 άτομα ( : 400 άτομα). 10. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (συμπ. ασώματων) που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση 2009 ανέρχεται στο ποσό των χιλ. Ευρώ (2008 : χιλ. Ευρώ) 11. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων από και προς τα συνδεδεμένα μέρη σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, εχουν όπως παρακάτω (σε χιλ. Ευρώ) έχουν ώς εξής: από έως (Όμιλος ΒΡ) από έως (Ομιλος ΕΛ.ΠΕ) α. Έσοδα β. Έξοδα γ. Υποχρεώσεις δ. Απαιτήσεις ε. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης στ. Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης ζ. Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 68 Ìáñïýóé, 30 Aπριλίου 2010 Ï Ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó. Ï Διευθύνων Ç Διευθύντρια των Ïéêïíïìéêþí Õðçñåóéþí H ÐñïúóôáìÝíç Σύμβουλος και Μέλος του Δ.Σ. ôïõ Ëïãéóôçñßïõ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Α.Δ.Τ Μ ÊÑÏÍÏÓ Á.Å. Α.Δ.Τ. AB Á.Ä.Ô Á.Ä.Ô. Χ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΑΜΟΕΕ

2 «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΩΝΤΜH ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» Γηαθξηηηθόο Σίηινο : «HELLENIC FUELS S.A.») (πξώελ BP HELLAS ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΜΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΩΝ) Οηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο ζχµθσλα µε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηε ρξήζε. AP.M.A.E /01ΑΣ/Β/86/0245 ΔΓΡΑ: ΥΔΗΜΑΡΡΑ 8Α, ΜΑΡΟΤΗ

3 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 6 Καηάζηαζε πλνιηθώλ Eζόδσλ 7 Καηάζηαζε Μεηαβνιήο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 8 Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 9 εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνµηθώλ θαηαζηάζεσλ 10 1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο ηνηρεία Δηαηξείαο Δηαηξηθή αλαδηάξζξσζε ζηε ρξήζε Γλσζηνπνίεζε εκαληηθώλ Λνγηζηηθώλ Αξρώλ Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνµηθψλ Καηαζηάζεσλ Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο Δλζψκαηα πάγηα Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνο πψιεζε Δπελδπηηθά αθίλεηα Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνκείσζε αμίαο µε ρξεµαηννηθνλνµηθψλ ζηνηρείσλ Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνζέκαηα Απαηηήζεηο απφ πειάηεο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα Μεηνρηθφ θεθάιαην Γαλεηζκφο Αλαβαιιφκελε θνξνινγία Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Πξνβιέςεηο Αλαγλψξηζε εζφδσλ Μηζζψζεηο Γηαλνκή κεξηζκάησλ 29 3 Γηαρείξηζε ρξεµαηννηθνλνµηθνύ θηλδύλνπ Παξάγνληεο ρξεµαηννηθνλνµηθνχ θηλδχλνπ Πξνζδηνξηζκφο ησλ επιφγσλ αμηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 33 4α εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 33 4β Γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηεο πεξηόδνπ αλαθνξάο 34 5 Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 35 6 Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 36 7 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 36 8 Aθίλεηα θαηερόκελα γηα πώιεζε 39 9 πκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο Αλαβαιιόµελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο Απνζέκαηα Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Απαηηήζεηο απφ πειάηεο Λνηπέο απαηηήζεηο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 44 ειίδα 2 απφ 71

4 15 Μεηνρηθό θεθάιαην Απνζεκαηηθά Μαθξνπξόζεζκεο/ Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο Πξνβιέςεηο γηα απνρσξήζεηο πξνζσπηθνύ Μαθξνπξόζεζκεο πξνβιέςεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο βξαρππξόζεζκεο πξνβιέςεηο Πξνκεζεπηέο Βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Τπνρξεώζεηο από θόξνπο θαη ηέιε Κύθινο εξγαζηώλ Λνηπά έζνδα Κέξδε εθ πσιήζεσο ζπκκεηνρώλ Παξνρέο ζην πξνζσπηθό Έμνδα αλαδηνξγάλσζεο Απνζβέζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα /έμνδα Φόξνο Δηζνδήκαηνο Καζαξά θέξδε έηνπο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο / επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο Σακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Μεξίζκαηα Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη λνµηθέο ππνζέζεηο Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο πλαιιαγέο µε ζπλδεδεµέλα κέξε πλαιιαγέο γηα ηελ πεξίνδν 01/01/ /11/ πλαιιαγέο γηα ηελ πεξίνδν 01/12/ /12/ ειίδα 3 απφ 71

5 ΠραϊςγουωτερχαουσΚοφπερσ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία Λεωφ. Κηφισίας Χαλάνδρι Τηλ. : Fax : AP.M.A.E /01AT/B/94/91/99 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΔΔ, πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Δπζύλε ηνπ Διεγθηή Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Χαλάνδρι : Λεωφ. Κηφισίας 268/270, Χαλάνδρι, Τηλ.: , Fax: Πειραιάς : Φιλελλήνων 5-7, Πειραιάς, Τηλ.: , Fax: Θεσσαλονίκη : Εθνικής Αντιστάσεως 17, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: , Fax: ειίδα 4 απφ 71

6 Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. Γλώκε Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ Α.Δ.Δ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43 α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2010 Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ ΠξάτζγνπσηεξρανποΚνχπεξο Αλψλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Α.Μ. ΟΔΛ 113 Κπξηάθνο Ρηξήο Α.Μ. ΟΔΛ ειίδα 5 απφ 71

7 Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο εκ. 31/12/ /12/2008 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Πάγην Δλεξγεηηθό Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα πάγηα Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα Αθίλεηα πξνο πψιεζε Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό Απνζέκαηα Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ύλνιν Δλεξγεηηθνύ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ Μεηνρηθφ Κεθάιαην Απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λένλ ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Γάλεηα Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία Πξνβιέςεηο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο θαη ηέιε Γάλεηα ύλνιν ππνρξεώζεσλ ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ Οη εκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 71 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ & ΜΔΛΟ Γ.. Ζ ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ ΩΣΖΡΗΟ ΑΝΓ. ΑΓΑΜΑΝΣΗΑ ΒΑ. ΔΤΘΤΜΗΟΤ ΔΛΔΝΖ ΓΗΑΝΝΗΣΖ ΥΡΗΣΟΓΗΑΝΝΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΗΓΟΤ Α.Γ.Σ. Μ Α.Γ.Σ. AB Α.Γ.Σ. Υ ΑΓΣ Υ_ ΛΟΓΗΣΖ Α ΣΑΞΖ ΑΜΟΔΔ ειίδα 6 απφ 71

8 Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ Υξήζε πνπ έιεμε πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο εκ. 31/12/ /12/2008 Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) Κφζηνο πσιεζέλησλ ( ) ( ) Κέξδε/(Εεκίεο) απφ ζπλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο ( ) Μηθηό θέξδνο Λνηπά έζνδα Κέξδε εθ πσιήζεσο ζπκκεηνρψλ Κέξδε απφ αθχξσζε πξνβιέςεσλ ζρεκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ ιήμεο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο ( ) ( ) Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ( ) ( ) Έμνδα αλαδηνξγάλσζεο 26 - ( ) Λεηηνπξγηθό απνηέιεζκα Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 28 ( ) ( ) Kαζαξά Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/(έμνδα) ( ) ( ) Κέξδε πξν θόξσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο 29 ( ) ( ) Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο ( ) ( ) Καζαξά θέξδε πεξηφδνπ απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο Καζαξά θέξδε/(δεκίεο) έηνπο ( ) Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα/(έμνδα) αλαγλσξηζκέλα απεπζείαο ζηελ Καζαξή Θέζε, θαζαξά απφ θνξνινγία 10,18 ( ) πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα/(έμνδα) κεηά από θόξνπο ( ) Κέξδε αλά κεηνρή (ζε Δπξώ αλά κεηνρή) Από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο Από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο (0,65) (0,26) 0,51 6,68 ύλνιν (0,14) 6,41 Οη εκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 71 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ειίδα 7 απφ 71

9 Καηάζηαζε Μεηαβνιήο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ εκ. Μεηνρηθό Κεθάιαην Απνζεκαηηθά Απνηειέζκαηα εηο λένλ ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Τπόινηπν ηελ 1/01/ Καζαξά (έμνδα)/ έζνδα πνπ αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ Καζαξή Θέζε Κέξδε Υξήζεσο πλνιηθά αλαγλσξηζζέληα έζνδα πεξηόδνπ Μεξίζκαηα πιεξσζέληα ( ) ( ) Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ ( ) - Τπόινηπν ηελ 31/12/ Τπόινηπν ηελ 1/01/ Καζαξά (έμνδα)/έζνδα πνπ αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε - - ( ) ( ) Κέξδε/(Εεκίεο) Υξήζεσο ( ) ( ) πλνιηθά αλαγλσξηζζέληα έζνδα πεξηόδνπ - - ( ) ( ) Μεξίζκαηα πιεξσζέληα Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ Μεηαθνξά ρξεσζηηθψλ απνζεκαηηθψλ 1εο πηνζέηεζεο ΓΠΥΑ ζρεηηθψλ κε ηελ απνηίκεζε αθηλήησλ εηζθεξζέλησλ ιφγσ απφζρηζεο Κιάδσλ ηνπ Ν.2166/1993 ζηελ εηαηξεία ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ Τπόινηπν ηελ 31/12/ Οη εκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 71 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ειίδα 8 απφ 71

10 Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο Λεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ζπλερηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ εκ Υξήζε πνπ έιεμε 31/12/ /12/ Σφθνη έμνδα 28 ( ) ( ) Καηαβιεζέληεο θφξνη εηζνδήκαηνο ( ) ( ) Kαζαξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ( ) ζπλερηδόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ Λεηηνπξγηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) ( ) Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ - - Eηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ζπκκεηνρψλ ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ 24 Αγνξέο ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ( ) ( ) ζηνηρείσλ 5,6,7 Eηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 25 Σφθνη έζνδα Δπελδπηηθέο ξνέο από ζπλερηδόκελεο ( ) δξαζηεξηόηεηεο Δπελδπηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 31.2 ( ) ( ) ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) ( ) Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Δηζπξάμεηο απφ αλαιεθζέληα δάλεηα Καηαβνιέο γηα πιεξσκέο δαλείσλ ( ) - Μεξίζκαηα πιεξσζέληα - ( ) Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο από ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο ( ) ( ) Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) ( ) ( ) Καζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ρξήζεο (α) + (β) + (γ) ( ) Σακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο Σακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδχλακα ιήμεο ρξήζεο Οη εκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 10 έσο 71 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ειίδα 9 απφ 71

11 εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνµηθώλ Καηαζηάζεσλ 1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 1.1 ηνηρεία Δηαηξείαο Ζ εηαηξεία «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», πξψελ «ΒΡ HELLAS Αλώλπκε Δηαηξεία Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδώλ (ε Δηαηξεíα ) εδξεχεη ζηελ Διιάδα, Υεηκάξξαο 8 Α, Μαξνχζη, ΑΡ.ΜΑ.Δ 13557/01ΑΣ/Β/86/0245, Α.Φ.Μ.: ΓΟΤ ΦΑΔΔ Αζελψλ. Ζ Δηαηξεία είλαη ζπγαηξηθή θαηά πνζνζηφ 100% ηεο εηαηξείαο HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL A.G. κε έδξα ηελ Απζηξία. Ζ ηειηθή κεηξηθή εηαηξεία είλαη ε «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΑ Α.Δ.», Λεσθ. Ακαιίαο 54, Αζήλα, ΑΡ.ΜΑ.Δ 2443/06/Β/86/23 Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηε ρξήζε 2009: Αλαζηάζηνο Γηαλλίηζεο Πξφεδξνο (απφ 10/12/2009) σηήξηνο Υξηζηνγηάλλεο Πξφεδξνο Γ. θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο (έσο 9/12/2009) Γηεπζχλσλ χκβνπινο (απφ 10/12/2009) Ησάλλεο Κσζηφπνπινο Αληηπξφεδξνο Γ. (απφ 10/12/2009) Αδακαληία Κσλζηαληηλίδνπ Αληηπξφεδξνο Γ.. (έσο 9/12/2009) Μέινο (απφ 10/12/2009) Αλδξέαο ηακηζίεο Μέινο (απφ 10/12/2009) Αιέμαλδξνο-Αρηιιέαο Γεσξγίηζεο Μέινο (απφ 10/12/2009) Αγεζίιανο αθθάο Μέινο (απφ 10/12/2009) Κσλζηαληίλνο Παπαδνχδεο Μέινο Ησάλλεο Παπαζενδψξνπ Μέινο Γεψξγηνο-Φψηηνο Εεξβφο Μέινο (έσο 9/12/2009) Παχινο Απζίλνο Μέινο (έσο 9/12/2009) Jean Baptiste Renard Μέινο (έσο 9/12/2009) Διεγθηηθή Δηαηξεία: ΠξαηζγνπνηεξράνποΚνχπεξο Αλψλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία Λεσθ.Κεθηζίαο Υαιάλδξη Αζήλα, Διιάδα H Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα µε θχξην ζθνπφ ηελ εκπνξία πεηξειαηνεηδψλ (αλεθνδηαζκφ πξαηεξίσλ θαπζίκσλ, βηνκεραληθψλ ζπγθξνηεκάησλ, νηθηψλ θαη παληφο θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πινίσλ θαη αεξνζθαθψλ), ηελ αλάκημε, ζπζθεπαζία θαη εκπνξία νξπθηειαίσλ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ, ηελ παξνρή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ ή εμππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ ή ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο. Σν ιεηηνπξγηθφ λφµηζµα θαη ην λφµηζµα παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο είλαη ην Δπξψ θαη ηα νηθνλνµηθά µεγέζε πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηέο ηηο Οηθνλνµηθέο Καηαζηάζεηο εθθξάδνληαη ζε Δπξψ εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. Οη Οηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2009 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απηήο ζηηο 30/04/2010. Ζ σο άλσ κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κεηά ηε δεκνζίεπζε. ειίδα 10 απφ 71

12 Οη Οηθνλνµηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ησλ ρξεζηψλ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξείαο Δηαηξηθή αλαδηάξζξσζε ζηε ρξήζε 2009 Ζ πξνεγνχκελε κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο, Αγγιηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «BP GREECE LIMITED» ζηελ απφ 28εο Μαΐνπ 2009 Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, απνθάζηζε θαη ελέθξηλε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απφζρηζεο ησλ Κιάδσλ Καπζίκσλ Αεξνπνξίαο, Ληπαληηθψλ θαη Καπζίκσλ Ναπηηιίαο ηεο Δηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 1-5 ηνπ Ν. 2166/1993 θαη ηα άξζξα 68 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη απνξξφθεζήο ηνπο απφ ηελ εηαηξεία «ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΩΝ» (ζην εμήο γηα ζπληνκία «ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ»). Απνθαζίζηεθε επίζεο φηη, ε Δηαηξεία ζα ζπληάμεη, κε εκεξνκελία εηζθνξάο ησλ Κιάδσλ ηελ 31 ε Μαΐνπ 2009, απνγξαθή γηα ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ Κιάδσλ θαη βάζεη απηήο ινγηζηηθή θαηάζηαζε, ζηελ νπνία ζα εκθαλίδεηαη ε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ησλ Κιάδσλ, ελψ νη πξάμεηο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα κεηά ην ρξφλν ζχληαμεο ηεο απνγξαθήο θαη νη νπνίεο ζα αθνξνχλ ηνπο Κιάδνπο ζα παξαθνινπζνχληαη ζε δηαθεθξηκέλνπο ινγαξηαζκνχο ζηα βηβιία ηεο Δηαηξείαο πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζνχλ ζε ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή ζηα βηβιία απηήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ Άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2166/1993. Απφ ηελ 1ε Ηνπλίνπ 2009, φιεο νη πξάμεηο ηεο Δηαηξείαο, πνπ αθνξνχλ ζε θάζε Κιάδν ζα ζεσξνχληαη, απφ ινγηζηηθή άπνςε, φηη γίλνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Απνξξνθνχζαο. Γηα ηνλ έιεγρν ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31 εο Μαΐνπ 2009 ησλ Κιάδσλ δηνξίζζεθε ε εηαηξεία νξθσηψλ ειεγθηψλ ERNST & YOUNG ΔΛΛΑ ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΗΣΔ Α.Δ.», σο νξθσηφο ειεγθηήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ Άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2166/1993. ε ζπλέρεηα ησλ σο άλσ απνθάζεσλ, ε Δηαηξεία πξνέβε ζε απνγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ Κιάδσλ βάζεη ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαη, βάζεη απηήο ηεο απνγξαθήο, ζηε ζχληαμε ινγηζηηθήο θαηάζηαζεο γηα θάζε Κιάδν, ζηελ νπνία εκθαλίζζεθε ε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε θάζε Κιάδνπ κε εκεξνκελία 31 Μαΐνπ εκεηψλεηαη φηη θάζε Λνγηζηηθή Καηάζηαζε ζπληάρζεθε κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ). Δπίζεο, γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο, ε Δηζθέξνπζα ζπλέηαμε πξφζζεηε ινγηζηηθή θαηάζηαζε γηα θάζε Κιάδν ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ε πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε θάζε Κιάδνπ κε εκεξνκελία 31 Μαΐνπ 2009, ζχκθσλα κε ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο θαη ην Δληαίν Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο, αθνχ πξνέβε ζε δηαζηαχξσζε θαη έιεγρν ησλ ινγηζηηθψλ αμηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζε θάζε Λνγηζηηθή Καηάζηαζε θαη Πξφζζεηε Λνγηζηηθή Καηάζηαζε κε ηα αλαιπηηθά ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη ζηε ζπληαρζείζα γηα ην ζθνπφ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ απηνχ παξαπάλσ απνγξαθή, ζπλέηαμε θαη ρνξήγεζε ζηελ Δηαηξεία, ηελ απφ 28/07/2009 «Έθζεζε Διέγρνπ Δηδηθνχ θνπνχ» ζχκθσλα κε ηα Διιεληθά Διεγθηηθά Πξφηππα, πνπ είλαη ελαξκνληζκέλα κε ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα (Γηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν 800, Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ Αλεμάξηεηνπ Διεγθηή επί Αλαζέζεσλ Διέγρνπ Δηδηθνχ θνπνχ). ηελ Δηδηθή Έθζεζε ν Οξθσηφο Διεγθηήο αλέθεξε φηη νη Λνγηζηηθέο Καηαζηάζεηο θαη Πξφζζεηεο Λνγηζηηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα απφ θάζε νπζηψδε άπνςε ηα ηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ, ηηο Τπνρξεψζεηο θαη ηα ηνηρεία ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ησλ πξνο απφζρηζε θιάδσλ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31 ε Μαΐνπ 2009 ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ( ΓΠΥΑ ) θαη ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο & ηνπ Δ.Γ.Λ.. αληίζηνηρα θαη πξνθχπηνπλ, ηα κελ ζηνηρεία ησλ Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ θαηά ΓΠΥΑ, απφ ηελ αλαιπηηθή απνγξαθή ησλ αμηψλ ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζην Βηβιίν Απνγξαθψλ θαη Ηζνινγηζκνχ ηεο εηαηξείαο, ζηηο ζειίδεο 122 έσο 218, ελψ γηα ηα ζηνηρεία ησλ θνξνινγηθψλ ηζνινγηζκψλ πξνθχπηνπλ κέζσ ησλ ινγηζηηθψλ άξζξσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην βηβιίν θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ παζεηηθνχ θαηά ηελ 31/05/2009 θαζελφο απφ ηνπο Κιάδνπο : ειίδα 11 απφ 71

13 ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 31/5/09 ΚΛΑΓΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΩΝ ΚΑΤΗΜΩΝ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 31/5/09 ΚΛΑΓΟ ΛΗΠΑΝΣΗΚΩΝ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 31/5/09 ΚΛΑΓΟ ΚΑΤΗΜΩΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Απνζέκαηα Απαηηήζεηο απφ πειάηεο Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Μεηνρηθφ Κεθάιαην Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο ( ) ( ) - ύλνιν Καζαξήο Θέζεο κεηόρσλ εηαηξίαο ( ) ( ) - Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ύλνιν ππνρξεώζεσλ ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΖ ΘΔΖ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ην γεληθφ ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ (θαηά ΓΠΥΑ) φισλ ησλ εηζθεξνκέλσλ Κιάδσλ αλήιζε ζην πνζφ ησλ θαη ηνπ παζεηηθνχ ζην πνζφ ησλ θαη ζπλεπψο ε ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε (θαηά ΓΠΥΑ), πνπ απνηέιεζε θαη ην εηζθεξφκελν θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ζηελ απνξξνθνχζα ηνπο Κιάδνπο εηαηξεία ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ, αλήιζε ζην πνζφ ησλ επξψ ( =) Kιάδνο Αεξνπνξηθψλ Καπζίκσλ Κιάδνο Ληπαληηθψλ Κιάδνο Ναπηηιηαθψλ Καπζίκσλ Γεληθό ύλνιν Γεληθό ύλνιν Λνγηζηηθή Δλεξγεηηθνύ Παζεηηθνύ Καζαξή Θέζε ύλνιν Αθνινχζσο ζηελ απφ 29/07/2009 ζπλεδξίαζή ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ελέθξηλε ην «ρέδην χκβαζεο Απφζρηζεο θαη Απνξξφθεζεο», ην νπνίν ππέγξαςαλ ε Δηαηξεία θαη ε ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ ηελ 29/07/2009, θαζψο θαη ηελ επεμεγεκαηηθή έθζεζε ζρεηηθά κε ην ρέδην ειίδα 12 απφ 71

14 χκβαζεο Απφζρηζεο θαη Απνξξφθεζεο. Ζ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο απνξξνθνχζαο ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ, πνπ ζπλεδξίαζαλ μερσξηζηά ηελ 23/10/2009, ελέθξηλαλ κεηαμχ άιισλ ηελ απφζρηζε ησλ σο άλσ Κιάδσλ θαη ηελ εηζθνξά ηνπο ζηελ BP ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ, ζχκθσλα κε ηηο επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1-5 ηνπ Ν. 2166/1993 φπσο ηζρχεη θαη ηα άξζξα 68 επ. ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 θαη εμνπζηνδφηεζαλ ηνπο εθπξνζψπνπο γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ απφζρηζεο ησλ Κιάδσλ θαζψο θαη θάζε άιιε ζχκβαζε θπξία, παξεπφκελε ή ζπκπιεξσκαηηθή, πξάμε, δήισζε θιπ. ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ, ππεγξάθε κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο σο εηζθέξνπζαο ηνπο Κιάδνπο θαη ηεο ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ, σο απνξξνθνχζαο ηνπ Κιάδνπο, ε ππ αξηζκ. 6426/ χκβαζε Δηζθνξάο ησλ Κιάδσλ Αεξνπνξηθψλ Καπζίκσλ, Ληπαληηθψλ θαη Ναπηηιηαθψλ Καπζίκσλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 1-5 ηνπ Ν. 2166/1993 θαη ην άξζξν 68 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Ζ ππ αξηζκ. 6426/ χκβαζε απφζρηζεο θαη απνξξφθεζεο ησλ Κιάδσλ θαζψο θαη νη απφ 23/10/2009 Απνθάζεηο ησλ Έθηαθησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο απνξξνθνχζαο ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ, ελεθξίζεζαλ κε ηελ κε αξηζκ.πξσηνθ. ΔΜ-26694/09 Απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αζελψλ. Ζ εηαηξεία ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ, ε νπνία απνξξφθεζε ηνπο Κιάδνπο, πξνέβε ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο θαηά πνζφ ζπλνιηθά, κε ηελ έθδνζε λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 100 έθαζηε, πνπ αληηζηνηρεί ζηε ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε ησλ Κιάδσλ, δειαδή γηα ηνλ θιάδν ησλ θαπζίκσλ αεξνπνξίαο θαηά πνζφ , γηα ηνλ θιάδν ησλ ιηπαληηθψλ θαηά πνζφ θαη γηα ηνλ θιάδν ησλ θαπζίκσλ λαπηηιίαο θαηά πνζφ , ηηο νπνίεο έιαβε ε Δηαηξεία, σο εηζθέξνπζα ηνπο Κιάδνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε Δηαηξεία απέθηεζε ζπκκεηνρή ζην λέν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ εθ θαηά πνζνζηφ 66.5%. Σηο σο άλσ κεηνρέο, ε Δηαηξεία ηηο κεηαβίβαζε κε ηελ απφ 20/11/2009 χκβαζε Αγνξάο θαη Πψιεζεο Μεηνρψλ, ζηελ αγνξάζηξηα Αγγιηθή εηαηξεία BP GREECE LIMITED, έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο (βι. θαη εκ 9 θαη 24) αλαγλσξίδνληαο θέξδνο χςνπο πνπ εκθαλίδεηαη ζην θνλδχιη Κέξδε απφ πψιεζε πκκεηνρψλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ απνηειεζκάησλ. Σελ 10 ε Γεθεκβξίνπ 2009, ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο BP Hellas A.E. κεηαβηβάζζεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε κνλαδηθή κέηνρν, Αγγιηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ ΒΡ κε ηελ επσλπκία «ΒP GREECE LIMITED» ζηελ Απζηξηαθή εηαηξεία, ηνπ Οκίινπ Διιεληθψλ Πεηξειαίσλ κε ηελ επσλπκία «HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL A.G.». Σελ ίδηα σο άλσ εκεξνκελία, ζπλήιζε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο λέαο κεηφρνπ, ε νπνία κεηαμχ άιισλ απνθάζηζε ηελ αιιαγή ηεο επσλπκίαο ηεο εηαηξείαο ζε «ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΚΑΤΗΜΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», θαη ηελ εθινγή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΠξαηζγνπνηεξράνποΚνχπεξο Αλψλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία, σο ειεγθηψλ ηεο ρξήζεο Γλσζηνπνίεζε εµαληηθώλ Λνγηζηηθώλ Αξρώλ Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ παξνπζηάδνληαη θαησηέξσ. Οη πνιηηηθέο απηέο έρνπλ εθαξκνζζεί ζπζηεκαηηθά γηα φιεο ηηο πεξηφδνπο πνπ παξνπζηάδνληαη εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ Οηθνλνµηθώλ Καηαζηάζεσλ Οη Οηθνλνµηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο 31εο Γεθεµβξίνπ 2009 θαιχπηνπλ ην έηνο πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2009 θαη εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηηο 30/04/2010. Έρνπλ ζπληαρζεί ζχµθσλα µε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεµαηννηθνλνµηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη ηηο Γηεξµελείεο ησλ ΓΠΥΑ (IFRIC) πνπ είραλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ ειίδα 13 απφ 71

15 Πξνηχπσλ (IASB) θαη ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ ησλ ΓΠΥΑ (IFRIC) αληίζηνηρα, θαη ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ ΔΔ. Όια ηα ΓΠΥΑ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ IASB θαη είραλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζηηο ρξήζεηο ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε µε βάζε ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, µε εμαίξεζε νξηζκέλεο πξνβιέςεηο ηνπ ΓΛΠ 39 «Υξεµαηννηθνλνµηθά Δξγαιεία Αλαγλψξηζε θαη Τπνινγηζµφο» γηα αληηζηάζµηζε θηλδχλσλ ραξηνθπιαθίνπ θαηαζέζεσλ. Καζψο ε Δηαηξεία δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο πξνβιέςεηο ηεο µνξθήο ηνπ ΓΛΠ 39 πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νη παξνχζεο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ ζχµθσλα ηφζν µε ηα ΓΠΥΑ φπσο πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε φζν θαη µε ηα ΓΠΥΑ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Οη Οηθνλνµηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί µε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχµθσλα µε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί άζθεζε θξίζεο απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαζψο επίζεο θαη εθηηµήζεηο ζηελ δηαδηθαζία εθαξµνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ γηα ηνλ ππνινγηζµφ ησλ δηαθφξσλ ινγηζηηθψλ µεγεζψλ. Οη πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ µεγαιχηεξνπ βαζµνχ ππνθεηµεληθφηεηαο ή είλαη απμεµέλεο πνιππινθφηεηαο ή φπνπ νη ππνζέζεηο θαη νη εθηηµήζεηο είλαη ζεµαληηθέο γηα ηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζε μερσξηζηέο ζεκεηψζεηο (βι.εκ. 4). Οη εθηηµήζεηο απηέο βαζίδνληαη ζηελ αληίιεςε ησλ γεγνλφησλ θαη ελεξγεηψλ απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηα πξαγµαηηθά γεγνλφηα µπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηµήζεηο απηέο. Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο: πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. Πξφηππα ππνρξεσηηθά γηα ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ΓΠΥΑ 8 «Κιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ» Σν πξφηππν απηφ αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ηνκείο αλαγλσξίδνληαλ θαη παξνπζηάδνληαλ κε βάζε κηα αλάιπζε απφδνζεο θαη θηλδχλνπ. χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 8 νη ηνκείο απνηεινχλ ζπζηαηηθά κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν / Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε απηήλ ηελ εζσηεξηθή θαηεγνξηνπνίεζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ εηαηξεία. ΓΛΠ 1 (Αλαζεσξεκέλν) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» Σν ΓΛΠ 1 έρεη αλαζεσξεζεί γηα λα αλαβαζκίζεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν αλαζεσξεκέλν πξφηππν δελ επηηξέπεη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ (πνπ δελ απνηεινχλ ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο) ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, αιιά απαηηεί απηέο ηηο ζπλαιιαγέο λα παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά απφ ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο. Όιεο νη ζπλαιιαγέο κε κε κεηφρνπο πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζε κία θαηάζηαζε απφδνζεο (performance statement). Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα παξνπζηάδνπλ είηε κία θαηάζηαζε (θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο) είηε δχν θαηαζηάζεηο (θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο). H Eηαηξεία έρεη απνθαζίζεη λα παξνπζηάδεη κία θαηάζηαζε (θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ απνηειεζκάησλ) ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί ηελ παξνρή πξφζζεησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. πγθεθξηκέλα ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί ειίδα 14 απφ 71

16 γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ κηαο ηεξάξρεζεο ηξηψλ επηπέδσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή αθνξά ζε πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο νη νπνίεο θαη παξέρνληαη θαηά πεξίπησζε. ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ «πξνυπνζέζεσλ ηεο θαηνρχξσζεο (vesting conditions)», κε ηελ εηζαγσγή ηνπ φξνπ «πξνυπνζέζεηο κε θαηνρχξσζεο (non-vesting conditions)» γηα φξνπο πνπ δελ απνηεινχλ φξνπο ππεξεζίαο ή φξνπο απφδνζεο. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη αθπξψζεηο είηε πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηελ νληφηεηα είηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε. H ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΛΠ 23 (Αλαζεσξεκέλν) «Κόζηνο Γαλεηζκνύ» Σν πξφηππν αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ ΓΛΠ 23. Ζ βαζηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ηεο επηινγήο αλαγλψξηζεο σο εμφδνπ ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, γηα ηα νπνία απαηηείηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ή λα πσιεζνχλ. Ζ Δηαηξεία έρεη εμνδνπνηήζεη φιν ην θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο ρξήζεο 2009, δηφηη δελ είρε ζηελ ρξήζε απηή έξγα πνπ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ ΓΛΠ 23, δειαδή έξγα γηα ηα νπνία απαηηήζεθε ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ή λα πσιεζνχλ. ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» θαη ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 32 απαηηεί νξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα δηαζέζηκα απφ ηνλ θάηνρν («puttable») θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ξεπζηνπνίεζε, λα θαηαηαρζνχλ σο Ίδηα Κεθάιαηα εάλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Ζ ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 1 απαηηεί γλσζηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ηα «puttable» κέζα πνπ θαηαηάζζνληαη σο Ίδηα Κεθάιαηα. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε» Ζ ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο δελ πξέπεη πιένλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο γηα ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ ηνκέσλ ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηελ Δηαηξεία, θαζψο δελ αθνινπζεί ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ΔΓΓΠΥΑ 13 Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ Ζ δηεξκελεία δηαζαθελίδεη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ρνξεγνχλ θάπνηαο κνξθήο επηβξάβεπζε πηζηφηεηαο φπσο πφληνπο ή ηαμηδησηηθά κίιηα ζε πειάηεο πνπ αγνξάδνπλ αγαζά ή ππεξεζίεο. Ζ δηεξκελεία δελ είρε εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία ζηε ρξήζε ΔΓΓΠΥΑ 15 πκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηνπο πθηζηάκελνπο δηαθνξεηηθνχο ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο γηα ηηο πσιήζεηο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Μεξηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 18 (δει. φηαλ κεηαθέξνληαη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε θπξηφηεηαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο) θαη άιιεο αλαγλσξίδνπλ ην έζνδν αλάινγα κε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 11. Ζ δηεξκελεία δηαζαθελίδεη πνην πξφηππν πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε θάζε πεξίπησζε. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. ΔΓΓΠΥΑ 16 - Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθό Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή ζε κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ αληηζηαζκίδεη ηνλ θίλδπλν μέλνπ λνκίζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ θαζαξή επέλδπζε ηεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ θαη πιεξεί ηνπο φξνπο γηα ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. Ζ δηεξκελεία παξέρεη ειίδα 15 απφ 71

17 νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κία νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα θαζνξίζεη ηα πνζά πνπ αλαηαμηλνκνχληαη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ηφζν γηα ην κέζν αληηζηάζκηζεο φζν θαη γηα ην αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία, θαζψο ε Δηαηξεία δελ εθαξκφδεη ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο γηα νπνηαδήπνηε επέλδπζε ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ. ΔΓΓΠΥΑ 18 «Μεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ από πειάηεο» (εθαξκφδεηαη ζε κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ειήθζεζαλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2009) Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΠΥΑ γηα ηηο ζπκθσλίεο ζηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη απφ έλαλ πειάηε έλα ελζψκαην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην νπνίν πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα παξέρεη ζηνλ πειάηε ηε ζπλερή πξφζβαζε ζε αγαζά ή ζε ππεξεζίεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ιακβάλεη κεηξεηά απφ έλαλ πειάηε πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηελ απφθηεζε ή ηελ θαηαζθεπή ηνπ ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. Πξόηππα ππνρξεσηηθά κεηά από ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ΓΠΥΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνηεκέλν) «Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ηνπιίνπ 2009) Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο ( contingent consideration ) ζηα απνηειέζκαηα. Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε. Δπηπιένλ, ην ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηεο απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Όιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ζα εθαξκνζηνχλ κειινληηθά θαη ζα επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο. Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο, απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή, εθφζνλ βεβαίσο πξνθχςεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ. ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39. Σν ΓΛΠ ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2010 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηελ απναλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο, θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 9, φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ζπγθεθξηκέλα θφζηε ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν ΓΠΥΑ 9 απαγνξεχεη επαλαηαμηλνκήζεηο, εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 9, φιεο νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. ειίδα 16 απφ 71

18 Δληνχηνηο, ε δηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Σα θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σν ΓΠΥΑ 9 θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο επηκέηξεζεο ζε θφζηνο γηα ηηο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, αιιά παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην θφζηνο κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο. Ζ Δηαηξεία βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξεία δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο θαη επνκέλσο θαη ε Δηαηξεία σο ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ, ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ΓΠΥΑ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Πξώηε εθαξκνγή ησλ δηεζλώλ πξνηύπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010) Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επηπξφζζεηεο επεμεγήζεηο γηα ηηο εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεηξειαίνπ θαη αεξίνπ, ηνλ θαζνξηζκφ γηα ην θαηά πφζν θάπνηα ζπκθσλία εκπεξηέρεη κίζζσζε θαη ηηο ππνρξεψζεηο παξνπιηζκνχ νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαζψο ε Δηαηξεία έρεη ήδε κεηαβεί ζηα ΓΠΥΑ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010) θνπφο ηεο ηξνπνπνίεζεο είλαη λα απνζαθελίζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2 θαη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ηεο κεηνρήο θαη δηαθαλνλίδνληαη ηνηο κεηξεηνίο ζηηο ελνπνηεκέλεο ή αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο πνπ ιακβάλεη αγαζά ή ππεξεζίεο, φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα εμνθιήζεη ηηο ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2011) Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ Δηαηξείαο ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Φεβξνπαξίνπ 2010) Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα πξέπεη λα ηαμηλνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή ειίδα 17 απφ 71

19 δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ηνπιίνπ 2009) Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο θίλδπλνο ή ηκήκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηελ Δηαηξεία, θαζψο δελ αθνινπζεί ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 39. Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο κεηά από ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ΔΓΓΠΥΑ 12 - πκθσλίεο Παξαρώξεζεο (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 30 Μαξηίνπ 2009) Ζ δηεξκελεία αλαθέξεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο.ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. ΔΓΓΠΥΑ 17 «Γηαλνκή κε ρξεκαηηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηόρνπο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ηνπιίνπ 2009) Ζ δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ αθφινπζσλ κε ακνηβαίσλ (nonreciprocal) δηαλνκψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ζηνπο κεηφρνπο πνπ ελεξγνχλ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο κέηνρνη : α) δηαλνκέο κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη β) δηαλνκέο πνπ δίλνπλ ζηνπο κεηφρνπο ηελ επηινγή απνιαβήο είηε κε ρξεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ είηε κεηξεηψλ. Ζ Δηαηξεία ζα εθαξκφζεη ηελ δηεξκελεία απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή. ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010) Ζ Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Ζ δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ Δηαηξεία. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ, Διάρηζην Απαηηνύκελν ρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο» (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011) Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα θάιπςε απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σξνπνπνηήζεηο ζε πξόηππα πνπ απνηεινύλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηώζεσλ ηνπ ΓΛΠ (πκβνύιην Γηεζλώλ Λνγηζηηθώλ Πξνηύπσλ) Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Ηνχιην Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ειίδα 18 απφ 71

20 Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ Δπίζεο, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009) Ζ ηξνπνπνίεζε επηβεβαηψλεη φηη νη εηζθνξέο κηαο επηρείξεζεο γηα ηε ζχζηαζε κίαο θνηλνπξαμίαο θαη νη ζπλαιιαγέο θνηλνχ ειέγρνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2. ΓΠΥΑ 5 «Mε Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πώιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο» Ζ ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη φζνλ αθνξά ηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε ή ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο. ΓΠΥΑ 8 «Κιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ» Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φζνλ αθνξά ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ηνκέα. ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φηη ν πηζαλφο δηαθαλνληζκφο κηαο ππνρξέσζεο κε ηελ έθδνζε ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ θαηάηαμή ηεο σο θπθινθνξνχλ ή κε θπθινθνξνχλ ζηνηρείν. ΓΛΠ 7 «Καηαζηάζεηο Σακεηαθώλ Ρνώλ» Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί φηη κφλν νη δαπάλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα αλαγλσξηζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κπνξνχλ λα θαηαηάζζνληαη σο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ΓΛΠ 17 «Μηζζώζεηο» Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ θαηάηαμε ησλ κηζζψζεσλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ σο ρξεκαηνδνηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. ΓΛΠ 18 «Έζνδα» Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη πξφζζεηε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ σο πξνο ην αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ελεξγεί σο πξαθηνξεπφκελνο/εληνιέαο ή πξάθηνξαο. ΓΛΠ 36 «Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ» Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε κεγαιχηεξε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία πξέπεη λα επηκεξηζηεί ε ππεξαμία γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο είλαη έλαο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο φπσο νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ΓΠΥΑ 8 (δειαδή πξηλ απφ ηε ζπγθέληξσζε/άζξνηζε ησλ ηνκέσλ). ΓΛΠ 38 «Άϋια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ (α) ηηο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 3 (αλαζεσξεκέλν) φζνλ αθνξά ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη (β) ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. ειίδα 19 απφ 71

21 ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε» Οη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ (α) δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπξψζεσλ/πξνζηίκσλ απφ πξνπιεξσκή δαλείσλ σο παξάγσγα ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ην θχξην ζπκβφιαην, (β) ην πεδίν απαιιαγήο γηα ηηο ζπκβάζεηο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη (γ) δηεπθξηλίζεηο φηη ηα θέξδε ή δεκηέο απφ αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ κηαο πξνζδνθψκελεο ζπλαιιαγήο πξέπεη λα επαλαηαμηλνκεζνχλ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε αληηζηαζκηδφκελε πξνζδνθψκελε ηακεηαθή ξνή επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα. ΔΓΓΠΥΑ 9 «Δπαλεθηίκεζε ησλ Δλζσκαησκέλσλ Παξαγώγσλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009) Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ΔΓΓΠΥΑ 9 δελ ηζρχεη ζε πηζαλή επαλεθηίκεζε, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθηεζεο, ησλ ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ ζε ζπκβφιαηα πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ πνπ αθνξά νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεινχλ ππφ θνηλφ έιεγρν. ΔΓΓΠΥΑ 16 «Αληηζηαζκίζεηο κηαο Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δθκεηάιιεπζε ζην Δμσηεξηθό» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009) Ζ ηξνπνπνίεζε αλαθέξεη φηη, ζε αληηζηάζκηζε κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ, θαηάιιεια κέζα αληηζηάζκηζεο κπνξεί λα θαηέρνληαη απφ νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή νληφηεηα εληφο ηνπ νκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηδίαο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ, εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. 2.2 Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο Οη επελδχζεηο ζηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ινγηζηηθνπνηνχληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηπρφλ πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε αμίαο. Ζ Δηαηξεία θάλνληαο ρξήζε ησλ εμαηξέζεσλ ησλ ΓΛΠ 27 θαη ΓΛΠ 28 δελ θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη δελ εθαξκφδεη ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. 2.3 πλαιιαγµαηηθέο µεηαηξνπέο (α) Λεηηνπξγηθό λόµηζµα θαη λόµηζµα παξνπζίαζεο Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνµηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηµεηξψληαη µε βάζε ην θχξην λφµηζµα ηνπ θχξηνπ νηθνλνµηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ε εηαηξεία ιεηηνπξγεί («ιεηηνπξγηθφ λφµηζµα»). Οη νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφµηζµα θαη ην λφµηζµα παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο. (β) πλαιιαγέο θαη ππόινηπα Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνµίζµαηα µεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφµηζµα µε βάζε ηηο ηζνηηµίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εµεξνµελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Κέξδε θαη δεµηέο απφ ζπλαιιαγµαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηε µεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφµηζµα µε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηµίεο θαηά ηελ εµεξνµελία ηζνινγηζµνχ, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζµαηα. Ζ Δηαηξεία δηελεξγεί ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο ζε Δπξψ. Ζ Δηαηξεία δελ κεηαθέξεη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε, ιφγσ ηνπ φηη δελ δηελεξγεί γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, πξάμεηο αληηζηάζµηζεο θηλδχλσλ ρξεµαηνξνψλ θαη πξάμεηο αληηζηάζµηζεο θηλδχλσλ θαζαξψλ επελδχζεσλ. ειίδα 20 απφ 71

22 2.4 Δλζώκαηα πάγηα Σα ελζψκαηα πάγηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο µείνλ ζπζζσξεπµέλεο απνζβέζεηο θαη ζσξεπκέλεο δεκηέο απνµείσζεο µε εμαίξεζε ηα νηθφπεδα ηα νπνία απνηηµνχληαη ζην θφζηνο µείνλ ζσξεπκέλεο δεκηέο απνµείσζεο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιαµβάλεη φιεο ηηο άµεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζψµαησλ παγίσλ ή σο μερσξηζηφ πάγην µφλν εάλ είλαη πηζαλφ µειινληηθά νηθνλνµηθά νθέιε ζρεηηδφµελα µε ην πάγην λα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο µπνξεί λα επηµεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ δηαγξάθεηαη ηα απνηειέζµαηα φηαλ πξαγµαηνπνηείηαη. Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσµάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη µε ηελ ζηαζεξή µέζνδν µέζα ζηελ σθέιηµε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: - Κηίξηα πξαηεξίσλ ζε ηδηφθηεηα νηθφπεδα 25 έηε - Κηίξηα ζε κηζζσκέλα νηθφπεδα απφζβεζε αλάινγα κε ην ρξφλν ηεο κίζζσζεο (ζπλήζσο 12 έηε) - Kηίξηα πξαηεξίσλ ζε κε κηζζσκέλα νηθφπεδα απφζβεζε ζην ρξφλν ηεο 5εηνχο ζχκβαζεο εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο - Κηίξηα ζε ηδηóθηεηεο εγθαηαζηάζεηο έηε - Μεραλνινγηθφο Δμνπιηζµφο: 5 έσο 20 έηε αλά θαηεγνξία - Μεηαθνξηθά Μέζα: 4 έσο 20 έηε αλά θαηεγνξία - Έπηπια θεχε θαη ινηπφο εμνπιηζµφο: 1 έσο 8 έηε Οη ππνιεηµµαηηθέο αμίεο θαη ε σθέιηµε δσή ησλ ελζσµάησλ παγίσλ ππφθεηληαη εηεζίσο ζε επαλεμέηαζε θαη γίλνληαη θαηάιιειεο επεκβάζεηο ζηνλ ηξφπν απφζβεζεο ζην βαζκφ πνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην κε βάζε ηνλ ελαπνκείλαληα σθέιηκν ρξφλν δσήο. Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσµάησλ παγίσλ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηµε αμία, ε δηαθνξά (απνµείσζε) θαηαρσξείηαη άµεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζµαηα. Κέξδε ε δεµίεο απφ ηελ πψιεζε ελζσµάησλ παγίσλ, θαζνξίδνληαη απφ ηε δηαθνξά µεηαμχ ηνπ ηηµήµαηνο πνπ ιαµβάλεηαη κείνλ ηε ινγηζηηθή αλαπφζβεζηε αμία απηψλ κείνλ ηα έμνδα πψιεζεο ησλ παγίσλ. Σα θέξδε ή νη δεµίεο απηέο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζµαηα ηεο ρξήζεο θαη εκθαλίδνληαη ζηελ Καηάζηαζε ησλ Απνηειεζκάησλ ρσξηζηά. 2.5 Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηερόκελα πξνο πώιεζε Ζ Δηαηξεία θαηαηάζζεη έλα κε θπθινθνξνχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, σο θαηερφκελν πξνο πψιεζε αλ ε ινγηζηηθή ηνπ αμία ζα αλαθηεζεί θπξίσο κέζσ κηαο ζπλαιιαγήο πψιεζεο θαη φρη απφ ηε ζπλερφκελε ρξήζε. Γηα λα ζπκβεί απηφ, ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν γηα άκεζε πψιεζε, βάζεη φξσλ πνπ είλαη ζπλήζεηο θαη ε πψιεζε πξέπεη λα είλαη πνιύ πηζαλή. Γηα λα είλαη ε πψιεζε πνιχ πηζαλή, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα έρεη δεζκεπηεί ζε έλα πξφγξακκα πψιεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη λα έρεη ελεξγνπνηεζεί πξφγξακκα εμεχξεζεο αγνξαζηή. Δπηπξνζζέησο ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πξέπεη λα δηαηίζεηαη ελεξγά ζηελ αγνξά ζε ηηκή πνπ είλαη ινγηθή ζε ζρέζε κε ηελ εχινγε αμία ηνπ. Δπίζεο ε πψιεζε ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί σο πξάμε, εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία θαηάηαμεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ σο θαηερφκελν πξνο πψιεζε θαη νη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πψιεζεο ζα πξέπεη λα ππνδεηθλχνπλ φηη δελ είλαη πηζαλφ λα γίλνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην πξφγξακκα πψιεζεο ή απηφ λα αλαθιεζεί. ειίδα 21 απφ 71

23 Σα γεγνλφηα ή νη πεξηζηάζεηο κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ην ρξφλν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πψιεζεο πέξαλ ηνπ έηνπο, ρσξίο απηφ λα εκπνδίδεη ηελ θαηάηαμε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ σο θαηερφκελνπ πξνο πψιεζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε γεγνλφηα ή πεξηζηάζεηο πνπ δελ ειέγρεη ε Δηαηξεία θαη ππάξρνπλ επαξθείο ελδείμεηο φηη ε Δηαηξεία παξακέλεη δεζκεπκέλε ζην πξφγξακκα γηα ηελ πψιεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ Δηαηξεία επηκεηξά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα θαηερφκελα πξνο πψιεζε ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο εχινγεο αμίαο απνκεησκέλεο θαηά ηα θφζηε πψιεζεο ζηελ παξνχζα αμία απηψλ εάλ ε πψιεζε πξφθεηηαη λα ζπκβεί πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο. Ζ απφζβεζε ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (φζσλ βεβαίσο ππφθεηληαη ζε απφζβεζε) δηαθφπηεηαη φηαλ απηά θαηαηάζζνληαη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα θαηερφκελα πξνο πψιεζε. Ζ Δηαηξεία παξνπζηάδεη ηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε, δηαθεθξηκέλα απφ άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηνλ ηζνινγηζκφ, ζην βαζκφ πνπ ην ζρεηηθφ θνλδχιη είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ ψζηε ε δηαθξηηή απηή απεηθφληζε λα είλαη αλαγθαία γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη θχξηεο θαηεγνξίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε ζα γλσζηνπνηνχληαη δηαθεθξηκέλα ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ ηζνινγηζκνχ. 2.6 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα Δπελδπηηθά αθίλεηα είλαη αθίλεηα (γήπεδα ή θηίξηα ή κέξε θηηξίσλ ή θαη ηα δχν) πνπ θαηέρνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε γηα λα θεξδίδνληαη κηζζψκαηα ή γηα καθξνπξφζεζκε αχμεζε ηεο αμίαο ησλ θεθαιαίσλ, ή γηα κειινληηθή ρξήζε πνπ είλαη απξνζδηφξηζηε επί ηνπ παξφληνο, ή θαη γηα ηα δχν. πλεπψο κηα επέλδπζε ζε αθίλεηα δεκηνπξγεί ηακεηαθέο ξνέο ζε κεγάιν βαζκφ αλεμάξηεηα απφ ηα άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ Δηαηξεία. Σα επελδπηηθά αθίλεηα επηκεηξψληαη αξρηθά ζην θφζηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο. Ζ Δηαηξεία απνηηκά ην θφζηνο ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη. ηα θφζηε απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αξρηθά γηα ηελ απφθηεζε ηεο επέλδπζεο ζε αθίλεηα, θαη ηα θφζηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαγελέζηεξα γηα ζπκπιήξσζε, αληηθαηάζηαζε, ή ζπληήξεζε θάπνηνπ ζηνηρείνπ ηνπ αθηλήηνπ. Σα θφζηε ηεο θαζεκεξηλήο ζπληήξεζεο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηελ ινγηζηηθή αμία ηεο επέλδπζεο ζε αθίλεηα. Γηα ηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, ε Δηαηξεία έρεη επηιέμεη ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο κείνλ ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκηέο απνκείσζεο θαη εθαξκφδεη απηή ζε φια ηα επελδπηηθά αθίλεηα ρσξίο εμαίξεζε. Μία επέλδπζε ζε αθίλεηα ζα απαιείθεηαη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ, θαηά ηε δηάζεζε ή φηαλ ε επέλδπζε απνζχξεηαη κνλίκσο απφ ηε ρξήζε θαη δελ αλακέλνληαη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε δηάζεζή ηεο. Κέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφζπξζε ή δηάζεζε ηεο επέλδπζεο ζε αθίλεηα, πξνζδηνξίδνληαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηεο δηάζεζεο (ηίκεκα πψιεζεο κείνλ ζπλαθή έμνδα πψιεζεο) θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο απφζπξζεο ή ηεο δηάζεζεο. Μεηαθνξέο πξνο ηα επελδπηηθά αθίλεηα, ζα γίλνληαη φηαλ θαη κφλν φηαλ ππάξρεη κεηαβνιή ζηε ρξήζε, ε νπνία απνδεηθλχεηαη απφ ηε ιήμε ηεο ηδηνρξεζηκνπνίεζεο απφ ηνλ ηδηνθηήηε, ηελ έλαξμε ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο ζε ηξίην, ή ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ή ηεο αμηνπνίεζεο εάλ πξφθεηηαη γηα κεηαθνξά απφ αθίλεηα ππφ θαηαζθεπή ή ππφ αμηνπνίεζε. ειίδα 22 απφ 71

24 Μεηαθνξέο απφ ηα επελδπηηθά αθίλεηα ζα γίλνληαη φηαλ θαη κφλν φηαλ ππάξρεη κεηαβνιή ζηε ρξήζε, ε νπνία απνδεηθλχεηαη απφ ηελ έλαξμε ηδηνθαηνίθεζεο απφ ηνλ ηδηνθηήηε, ή ηελ έλαξμε αμηνπνίεζεο κε ζθνπφ ηελ πψιεζε. Ζ κέζνδνο απφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα Δπελδπηηθά Αθίλεηα, είλαη ε ίδηα κε απηήλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ελζψκαηα πάγηα (βι. 2.4). 2.7 Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Λνγηζκηθό: Σν θφζηνο ινγηζµηθνχ πεξηιαµβάλεη ην θφζηνο αγνξάο ινγηζηηθψλ πξνγξαµµάησλ. Σν θφζηνο ησλ αδεηψλ γηα ηε ρξήζε ινγηζµηθνχ θεθαιαηνπνηείηαη µε βάζε ην θφζηνο απφθηεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ ινγηζµηθνχ. Σα θφζηε απηά απνζβέλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηµεο δσήο ηνπο, πνπ είλαη 4-5 έηε. Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην θφζηνο θηήζεσο κεησκέλν κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ απνκείσζή ηνπο. 2.8 Απνµείσζε αμίαο µε ρξεµαηννηθνλνµηθώλ ζηνηρείσλ Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηµε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνµείσζεο εηεζίσο θαη επίζεο φηαλ θάπνηα γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία µπνξεί λα µελ είλαη αλαθηήζηµε. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνµείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Εεµία απνµείσζεο αλαγλσξίδεηαη γηα ην πνζφ γηα ην νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ηνπ παγίνπ ππεξβαίλεη ηελ αλαθηήζηµε αμία ηνπ. Ζ αλαθηήζηµε αμία είλαη ε µεγαιχηεξε αμία µεηαμχ εχινγεο αμίαο µεησµέλε µε ην απαηηνχµελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο (παξνχζα αμία ρξεµαηνξνψλ πνπ αλαµέλεηαη λα δεµηνπξγεζνχλ µε βάζε ηελ εθηίµεζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηηο µειινληηθέο νηθνλνµηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο.) Με ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία εθηφο απφ ππεξαμία πνπ έρνπλ ππνζηεί απνµείσζε επαλεθηηµψληαη γηα πηζαλή αληηζηξνθή ηεο απνµείσζεο ζε θάζε εµεξνµελία ηζνινγηζµνχ. 2.9 Υξεµαηννηθνλνµηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Οη επελδχζεηο ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνµνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: Υξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία µέζσ απνηειεζµάησλ, ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηµα πξνο πψιεζε, δάλεηα, απαηηήζεηο. Ζ ηαμηλφµεζε εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθε ε επέλδπζε. Ζ Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ηελ ηαμηλφµεζε θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλφµεζε ζε θάζε εµεξνµελία ηζνινγηζµνχ. (α) Υξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ζε εύινγε αμία µέζσ απνηειεζµάησλ Υξεµαηννηθνλνµηθφ ζηνηρείν πεξηιαµβάλεηαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία εάλ απνθηάηαη µε ζθνπφ λα πσιεζεί ζε ζχληνµν ρξνληθφ δηάζηεµα κε ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε θέξδνπο (εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην). Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία πεξηιαµβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ είηε εμαηηίαο ηνπ φηη πξννξίδνληαη πξνο πψιεζε είηε πξννξίδνληαη λα ξεπζηνπνηεζνχλ εληφο δψδεθα µελψλ απφ ηελ εµεξνµελία ηνπ ηζνινγηζµνχ. ειίδα 23 απφ 71

25 (β) Γάλεηα θαη Απαηηήζεηο Πεξηιαµβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα µε ιήμεηο µεγαιχηεξεο ησλ 12 µελψλ απφ ηελ εµεξνµελία ηζνινγηζµνχ. Σα ηειεπηαία ζπµπεξηιαµβάλνληαη ζηα µε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Οη απαηηήζεηο ζπµπεξηιαµβάλνληαη ζηηο εµπνξηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο ζηνλ ηζνινγηζµφ. (γ) Γηαζέζηµα πξνο πώιεζε ρξεµαηννηθνλνµηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Πεξηιαµβάλεη µε παξάγσγα ρξεµαηννηθνλνµηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία, είηε δελ µπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα άιιε απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. Πεξηιαµβάλνληαη ζηα µε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη µέζα ζε 12 µήλεο απφ ηελ εµεξνµελία Ηζνινγηζµνχ. Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εµεξνµελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε εµεξνµελία πνπ ε Δηαηξεία δεζµεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ηελ επέλδπζε. Οη επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ άµεζα επηξξηπηέσλ ζηε ζπλαιιαγή δαπαλψλ γηα φια ηα ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία εθηφο απηψλ πνπ ηαμηλνκνχληαη σο απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία µέζσ απνηειεζµάησλ. Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσµα ζηηο ηαµεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή µεηαβηβάδεηαη θαη ε Δηαηξεία έρεη µεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληαµνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. Σα δηαζέζηµα πξνο πψιεζε ρξεµαηννηθνλνµηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηα ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία µέζσ απνηειεζµάησλ απνηηµψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο. Οη απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ παξνχζα αμία µε ηε µέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Πξαγµαηνπνηεζέληα θαη εμ απνηηµήζεσλ θέξδε ή δεµίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ µεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηεγνξίαο «ρξεµαηννηθνλνµηθά ζηνηρεία µέζσ απνηειεζµάησλ» θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζµαηα ζηελ πεξίνδν πνπ αλαθχπηνπλ. Σα θέξδε ή δεµηέο εμ απνηηµήζεσο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ µεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη δηαζέζηµα πξνο πψιεζε θαηαρσξνχληαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε κέρξη ηελ πψιεζε ή ηελ δηαγξαθή ή ηελ απνκείσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απηψλ ζηνηρείσλ, ρξήζε θαηά ηελ νπνία ηα ζσξεπκέλα θέξδε / δεκηέο πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο Απνζέκαηα Σα απφ αγνξά πξνεξρφκελα απνζέκαηα (εκπνξεχκαηα, πξψηεο χιεο, αλαιψζηκα, θ.ι.π.) απνηηκήζεθαλ ζηελ θαη είδνο ρακειφηεξε ηηκή, κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. Σα απφ ηδηνπαξαγσγή πξνεξρφκελα απνζέκαηα εθηφο ηα ππνιείκκαηα θαη ππνπξντφληα, απνηηκήζεθαλ ζηελ θαη είδνο ρακειφηεξε ηηκή, κεηαμχ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο, θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σα ππνιείκκαηα θαη ηα ππνπξντφληα απνηηκήζεθαλ ζηελ πηζαλή ηηκή πσιήζεσο ηνπο κεησκέλε κε ηα πξνβιεπφκελα άκεζα έμνδα πσιήζεσο. Ζ κέζε ηηκή θηήζεσο φισλ ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίζηεθε κε ηε κέζνδν FIFO, ε νπνία αθνινπζείην πάγηα θαη έσο 31/12/2009. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. ρεκαηίδεηαη πξφβιεςε απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ γηα βξαδέσο θηλνχκελα ή απαμησκέλα απνζέκαηα α πιψλ θαη ηειηθψλ πξντφλησλ ιηπαληηθψλ, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην. ειίδα 24 απφ 71

26 Γλσζηνπνηείηαη φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ απφ 14/01/2010 πλεδξίαζή ηνπ, απνθάζηζε κεηαμχ άιισλ ηελ αιιαγή ηεο κεζφδνπ απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ απφ ηε Μέζνδν FIFO [πξψηε εηζαγσγή πξψηε εμαγσγή], ζηε Μέζνδν κεληαία κεζνζηαζκηθή κε άκεζε εθαξκνγή απφ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε (1/1/-31/12/2010) θη εθεμήο., δεδνκέλνπ φηη ν Όκηινο ΔΛΠΔ, ζηνλ νπνίν ε εηαηξία εληάρζεθε κεηά ηελ αγνξαπσιεζία ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο, ρξεζηκνπνηεί ηελ σο άλσ λέα κέζνδν απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ (θαπζίκσλ). Ζ επηιεγείζα λέα κέζνδνο απνηίκεζεο απνζεκάησλ θαπζίκσλ, ζα εθαξκφδεηαη πάγηα θαη έγηλαλ φιεο νη δένπζεο ελέξγεηεο κε ηελ έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ηεο ζηελ αξκφδηα Φνξνινγηθή Αξρή φπσο πξνβιέπεηαη απ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κ.Β Απαηηήζεηο από πειάηεο Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο, ζην βαζκφ πνπ ηζρχνπλ γηα απηέο ζπλήζεηο φξνη πίζησζεο, αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζηελ ηηκνινγηαθή ηνπο αμία. Εεµίεο απνµείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηµεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη µε βάζε ηνπο ζπµβαηηθνχο φξνπο. νβαξά πξνβιήµαηα ηνπ πειάηε, ή πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο ή νηθνλνµηθή αλαδηνξγάλσζε θαη ε αδπλαµία ηαθηηθψλ πιεξσµψλ ζεσξνχληαη ελδείμεηο φηη ε απαίηεζε έρεη απνµεησζεί. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο απνµείσζεο είλαη ε δηαθνξά µεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηµψµελσλ, µειινληηθψλ ηαµεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπµέλσλ µε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην πξνεμφθιεζεο ηνπ εθάζηνηε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ή ηνλ ηξέρνληα ζπληειεζηή απφδνζεο ελφο παξφκνηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ. Σν πνζφ ηεο δεµηάο απνµείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα Απνηειέζµαηα Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλαµα Σα ηαµεηαθά δηαζέζηµα πεξηιαµβάλνπλ ηα µεηξεηά θαη ηηο επηηαγέο εκέξαο ζηα ηακεία ηεο Δηαηξείαο, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο απηήο ζε Σξάπεδεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ απνκεησκέλεο θαηά ηελ αμία ησλ επηηαγψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δηαηξεία αιιά δελ έρνπλ εηζπξαρζεί απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηα γξακκάηηα πνπ έρνπλ ιήμεη έσο θαη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη επνκέλσο έρνπλ απνκεηψζεη ηα ππφινηπα ησλ πειαηψλ ρσξίο φκσο λα έρεη ππάξμεη ελεκέξσζε απφ ηηο Σξάπεδεο πεξί ηεο είζπξαμεο απηψλ. Σα ηακεηαθά ηζνδχλακα είλαη βξαρππξφζεζκεο, πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο, πνπ είλαη άκεζα κεηαηξέςηκεο ζε ζπγθεθξηκέλα πνζά ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη νη νπνίεο ππφθεηληαη ζε αζήκαλην θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπο (βι. εκείσζε 14) Μεηνρηθό θεθάιαην Σν µεηνρηθφ θεθάιαην πεξηιαµβάλεη ηηο θνηλέο, νλνκαζηηθέο µεηνρέο ηεο Δηαηξείαο. ε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ φρη κέζσ θεθαιαηνπνίεζεο απνζεκαηηθψλ- νη ζρεηηθέο δαπάλεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ΓΛΠ 32 σο δαπάλεο ζπλαιιαγήο θαζαξήο ζέζεο θαη θαηαρσξνχληαη ζε κείσζε απηήο, θαζαξέο απφ θάζε ζρεηηθφ φθεινο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Ζ έθδνζε κεηνρψλ κε αμία κεγαιχηεξε ηεο νλνκαζηηθήο νλνκάδεηαη ππέξ ην άξηην θαη εκθαλίδεηαη δηαθξηηά απφ ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο Γαλεηζκόο Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, µεησµέλα µε ηα ηπρφλ άµεζα έμνδα γηα ηελ πξαγµαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηµψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο. ειίδα 25 απφ 71

27 Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ ζρεηηθά έμνδα) θαη ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζµαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δαλεηζµνχ βάζεη ηεο µεζφδνπ ηνπ πξαγµαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα δάλεηα ραξαθηεξίδνληαη σο βξαρππξφζεζµεο ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ε εηαηξεία έρεη ην νξηζηηθφ δηθαίσµα λα αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε γηα ηνπιάρηζηνλ 12 µήλεο µεηά ηελ εµεξνµελία ηνπ ηζνινγηζµνχ, νπφηε θαη εκθαλίδνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Οη ηξαπεδηθέο ππεξαλαιήςεηο πεξηιαµβάλνληαη ζην ηξαπεδηθφ βξαρππξφζεζµν δαλεηζµφ, ζηηο βξαρππξφζεζµεο ππνρξεψζεηο ηνπ ηζνινγηζµνχ θαη ζηελ θαηάζηαζε ηαµεηαθψλ ξνψλ Αλαβαιιόµελε θνξνινγία Ο αλαβαιιφµελνο θφξνο εηζνδήµαηνο πξνζδηνξίδεηαη µε ηελ µέζνδν ηεο ππνρξέσζεο/απαίηεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο µεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ εµθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ. Αλαβαιιφµελνο θφξνο εηζνδήµαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεµαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεµία. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη µε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλαµέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα ηαθηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππ φςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή νπζηαζηηθά ζεζπηζηεί θαηά ηελ εµεξνµελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζµνχ. Οη αλαβαιιφµελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη µειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηµνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεµηνπξγεί ηελ αλαβαιιφµελε θνξνινγηθή απαίηεζε θαη επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. ηα πιαίζηα απηά, θαη δεδνκέλνπ φηη ε Δηαηξεία γηα ηελ απνηίκεζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απηήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο γεο θαη ησλ θηηξίσλ, ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν ηζηνξηθνχ θφζηνπο ελψ ε θνξνινγηθή βάζε ησλ ηειεπηαίσλ αλαπξνζαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά δηα λφκνπ θάζε 4 έηε, ε Δηαηξεία αλαγλσξίδεη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε επί ηεο δηαθνξάο απηήο. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο /ππνρξεψζεηο δελ πξνεμνθινχληαη. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζπκςεθίδνληαη, φηαλ ππάξρεη εθαξκφζηκν λνκηθφ δηθαίσκα λα ζπκςεθηζζνχλ νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο έλαληη ησλ ηξερνπζψλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη φηαλ νη αλαβαιιφκελνη θφξνη εηζνδήκαηνο αθνξνχλ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζπζρεηίδεηαη κε θνλδχιηα πνπ αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ Καζαξή Θέζε, αληίζηνηρα ρξεψλεηαη/ πηζηψλεηαη απεπζείαο ζηελ Καζαξή Θέζε Παξνρέο ζην πξνζσπηθό (α) Τπνρξεώζεηο ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο Ζ Δηαηξεία έρεη ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ είλαη έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ηφζν νη εξγαδφκελνη φζν θαη ε Δηαηξεία πξαγκαηνπνηνχλ κεληαία θαζνξηζκέλεο πιεξσκέο ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηηο νπνίεο εηζθνξέο ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία επελδχεη αλάινγα ζε ειίδα 26 απφ 71

28 επελδπηηθά πξντφληα επηινγήο ησλ ππαιιήισλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη θακία λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε άιιε ππνρξέσζε έλαληη ησλ ππαιιήισλ ηεο. Οη εηζθνξέο (αζθάιηζηξα πξνζσπηθνχ) αλαγλσξίδνληαη ζαλ έμνδα πξνζσπηθνχ φηαλ νθείινληαη. Δπίζεο ε Δηαηξεία πιεξψλεη εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία ηνπ δεκνζίνπ ζε ππνρξεσηηθή βάζε. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη άιιε ππνρξέσζε εθφζνλ έρεη πιεξψζεη ηηο εηζθνξέο ηεο. Οη εηζθνξέο αλαγλσξίδνληαη ζαλ δαπάλεο πξνζσπηθνχ φηαλ νθείινληαη. Με βάζε ην ΓΛΠ 19 ηα ζρήκαηα απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ θαη ινηπψλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ, ηα νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζρεκάησλ θαζνξηζκέλεο παξνρήο (Defined Benefit DB), είλαη: 1. Νόκηκε Απνδεκίσζε Πξνζσπηθνύ βάζεη Ν. 2112/20: χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Δξγαηηθήο λνκνζεζίαο νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζε ζηελ πεξίπησζε αλαίηηαο απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο. Σν χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ κηζζφ θαη ηα έηε ππεξεζίαο ηνπ εξγαδφκελνπ. Τπάιιεινη πνπ παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη αηηηνινγεκέλα δελ δηθαηνχληαη απνδεκίσζε βάζεη λφκνπ. Ζ πιεξσηέα απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο ηζνχηαη κε ην 40% ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα ήηαλ πιεξσηέα ζε πεξίπησζε αλαίηηαο απφιπζεο. Πξαθηηθή ηεο Δηαηξείαο είλαη λα θαηαβάιεη ην 100% ηεο απνδεκίσζεο αλαίηηαο απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο. ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ ηνπηθή πξαθηηθή, απηά ηα πξνγξάκκαηα δελ ρξεκαηνδνηνχληαη θαη ζπληζηνχλ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ (defined benefit plans) ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 19. Ζ Δηαηξεία ρξεψλεη ηα απνηειέζκαηα κε ην θφζηνο εμππεξέηεζεο, (service cost) θαη ην θφζηνο ηφθσλ, (interest cost), ηνπ ζρήκαηνο απηνχ, ζε θάζε ρξήζε κε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ζρεηηθήο αλαινγηζηηθήο ππνρξέσζεο. Οη θαηαβνιέο λφκηκσλ απνδεκηψζεσλ ηνπ Ν.2112/20 ζηνπο δηθαηνχρνπο θάζε πεξηφδνπ ρξεψλνληαη έλαληη απηήο ηεο ππνρξέσζεο. 2. πκπιεξσκαηηθή Παξνρή Νόκηκεο Απνδεκίσζεο κέζσ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ (50589) κε αζθαιηζηηθή εηαηξεία: ε παξνρή απηή είλαη πξφζζεηε ηεο λφκηκεο απνδεκίσζεο ηνπ Ν.2112/20 θαη δηθαηνχρνη είλαη φιν ην πξνζσπηθφ θάησ ησλ 60 εηψλ θαη ππνινγίδεηαη σο ε δηαθνξά ηεο ππνρξέσζεο ηνπ εξγαδφκελνπ ζε θφξν εηζνδήκαηνο επί ηνπ 100% ηεο λφκηκεο απνδεκίσζεο θαη ηεο αληίζηνηρεο ππνρξέσζεο ζε θφξν εηζνδήκαηνο επί πνζνχ ίζνπ κε ην 50% ηεο λφκηκεο απνδεκίσζεο. Δάλ ε λφκηκε απνδεκίσζε είλαη πνζφ κηθξφηεξν απφ 20,543 Δπξψ, ηφηε δελ ζεκειηψλεηαη δηθαίσκα ζε απηή ηελ πξφζζεηε παξνρή απνδεκίσζεο. 3.Πξνγξακκαηα παξνρώλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θάιπςεο πξνζσπηθνύ κεηά ηελ ζπληαμηνδόηεζε (Πξνγξάκκαηα θαη 50588): Σν πξφγξακκα αθνξνχζε πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο πνπ ζπληαμηνδνηήζεθε πξν ηεο 31/12/1999, ελψ ην πξφγξακκα αθνξά ηνπο ππαιιήινπο πνπ ζπληαμηνδνηήζεθαλ κεηά ηελ 1/1/2000 θαη νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά ζην πξφγξακκα 50588, γηα ην δηάζηεκα κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζή ηνπο. Σν κέγηζην πνζφ παξνρήο αλά ππάιιειν εηεζίσο πνπ επηηξέπεηαη απφ ηα παξαπάλσ δχν ζρήκαηα είλαη 14, Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ ηελ 1 ε Ννεκβξίνπ 2009 φιεο νη ζρεηηθέο κε ζπληαμηνχρνπο (πξν- θαη κεηά ηελ 31/12/1999) αλαιήθζεθαλ ζπκβαηηθά απφ ηελ εηαηξεία ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ θαη επνκέλσο κεηά ηελ 1 ε Ννεκβξίνπ 2009, ε Δηαηξεία θαηήξγεζε ην πξφγξακκα ελψ ην πξφγξακκα δηαηεξήζεθε κφλν ζε φ,ηη αθνξά ηνπο ελεξγνχο ππαιιήινπο ηεο Δηαηξείαο. 4. πληάμεηο πιεξσηέεο από ηελ Δηαηξεία ζε ήδε ζπληαμηνδνηεζέληεο ππαιιήινπο: ε ππνρξέσζε πνπ είρε αλαιάβεη ε Δηαηξεία θαηαβνιήο κεληαίνπ βνεζήκαηνο ζχληαμεο ζε θάπνηνπο ζπληαμηνχρνπο, ηέσο ππαιιήινπο ηεο αλαιήθζεθε ζπκβαηηθά απφ 1 εο Ννεκβξίνπ 2009 απφ ηελ εηαηξεία ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ. ειίδα 27 απφ 71

29 Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, είλαη ε παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ (α) ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θάζε πξνγξάκκαηνο πνπ δηαρεηξίδεηαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία θαη κείνλ (β) ην ηπρφλ θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο ην νπνίν δελ έρεη αλαγλσξηζζεί. Ζ ππνρξέσζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο, ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβιεπφκελεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Ζ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ππνινγίδεηαη κε πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ρξεκαηηθψλ εθξνψλ κε ζπληειεζηή πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ αληηθαηνπηξίδεη ην πνζνζηφ κε ην νπνίν νη ππνρξεψζεηο ζα κπνξνχζαλ λα εθηακηεπζνχλ. Σν πξφηππν πξνηείλεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη δείθηεο απφδνζεο ζε πςειή πνηφηεηαο επελδχζεηο ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο θαηάιιεινπ ρξφλνπ σξίκαλζεο. ηελ αλαινγηζηηθή κειέηε ηεο 31/12/2009 ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Όκηινο ΔΛΠΔ (5.8%), δεδνκέλνπ φηη ε Δηαηξεία απνηειεί ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ ΔΛΠΔ απφ ηελ 10 ε Γεθεκβξίνπ Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο ησλ ππνζέζεσλ ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ Καζαξή Θέζε. Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαη νη ηφθνη απφ ηνλ αλαηνθηζκφ ηεο πξνεμνθιεκέλεο ππνρξέσζεο θαηαρσξνχληαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα, ζην βαζκφ πνπ ην δηθαίσκα έρεη ήδε θαηνρπξσζεί. (β) Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο θαηαβάιινληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ εκεξνκελία ζπληαμηνδφηεζεο ή φηαλ ν εξγαδφκελνο απνρσξήζεη νηθεηνζειψο κε αληάιιαγκα απηέο ηηο παξνρέο. Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο ζηα έμνδα φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε ππαξρφλησλ εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο θαη έρεη ζπλεπψο δεκηνπξγήζεη ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο Σα ππφινηπα πξνµεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ πνπ εμνθινχληαη θαλνληθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο πνπ ηαπηίδεηαη µε ηελ εχινγε αμία ηεο µειινληηθήο πιεξσµήο γηα ηηο αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ Πξνβιέςεηο Πξνβιέςεηο γηα απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο, έμνδα αλαδηνξγάλσζεο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο, γίλνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη λνµηθέο, ζπκβαηηθέο ή ηεθκαηξφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πξάμεηο ηνπ παξειζφληνο, ή είλαη πηζαλφλ λα ρξεηαζζνχλ µειινληηθέο εθξνέο γηα ηελ δηεπζέηεζε απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη νη ππνρξεψζεηο απηέο κπνξνχλ λα ππνινγηζζνχλ µε ζρεηηθή αθξίβεηα. Οη πξνβιέςεηο ππνινγίδνληαη µε βάζε ηελ παξνχζα αμία ησλ εθηηµήζεσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δαπάλε πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ αλακελφκελσλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Πξνβιέςεηο πεξηβαιινληηθώλ εμόδσλ : Τπνρξεψζεηο γηα πεξηβαιινληνινγηθέο δαπάλεο επαλφξζσζεο ή θαζαξηζκνχ αλαγλσξίδνληαη φηαλ νη ζρεηηθέο πεξηβαιινληνινγηθέο ή εξγαζίεο θαζαξηζκνχ είλαη πηζαλέο θαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο κπνξνχλ εχινγα λα εθηηκεζνχλ. Γεληθά, ε δεκηνπξγία ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ ζπκπίπηεη κε ηελ δέζκεπζε απφ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο λα πξνβεί ζε πινπνίεζε ζρεδίνπ δξάζεο ζε πεξίπησζε απνβηνκεραλνπνίεζεο ή ζε πεξίπησζε θιεηζίκαηνο αλελεξγψλ εγθαηαζηάζεσλ. ειίδα 28 απφ 71

30 Ζ Δηαηξεία δηελεξγεί ζρεηηθέο αλαιχζεηο θαη εθηηκήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ηα ζρεηηθά πνζά θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη δαπάλεο απηέο είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ. Ζ Δηαηξεία δεκηνπξγεί ζρεηηθή πξφβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο γηα ηηο εθηηκψκελεο δαπάλεο πεξηβαιινληνινγηθήο απνθαηάζηαζεο φηαλ απηέο ζεσξνχληαη πηζαλέο. Οη πξνβιέςεηο απηέο πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο, κε βάζε ηνπο εθηηκψκελνπο ρξφλνπο κειινληηθψλ ρξεκαηηθψλ εθξνψλ. Όηαλ ν νξηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο δηαθέξεη απφ ην πνζφ ηεο ζρεηηθήο πξφβιεςεο, ε δηαθνξά επηβαξχλεη ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Πξνβιέςεηο αλαδηνξγάλσζεο: ε πεξηπηψζεηο πνπ ε Δηαηξεία έρεη απνθαζίζεη θαη έρεη αλαθνηλψζεη ιεπηνκεξέο πξφγξακκα αλαδηνξγάλσζεο κε κείσζε ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο, αλαγλσξίδεη απηή ηελ ππνρξέσζε φηαλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ ΓΛΠ 37(παξ ) Αλαγλώξηζε εζόδσλ Σα έζνδα πεξηιαµβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξνπο Πξνζηηζέµελεο Αμίαο, ηεισλεηαθά ηέιε φπσο ν Δηδηθφο Φφξνο Καηαλάισζεο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη φηαλ αλακέλεηαη φηη ηα νηθνλνµηθά νθέιε λα εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία. Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη σο αθνινχζσο: (α) Πσιήζεηο αγαζώλ : Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία παξαδίδεη ηελ ηδηνθηεζία θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηνθηεζία ησλ αγαζψλ ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. (β) Παξνρή ππεξεζηώλ : Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, µε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο παξερφµελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε µε ην ζχλνιν ησλ παξερφµελσλ ππεξεζηψλ. (γ) Έζνδα από ηόθνπο : Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη αλαινγηθά µε βάζε ηε ρξφλν θαη µε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγµαηηθνχ επηηνθίνπ. Όηαλ ππάξρεη απνµείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ µεηψλεηαη ζην αλαθηήζηµν πνζφ ηνπο ην νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλαµελφµελσλ µειινληηθψλ ηαµεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπµέλσλ µε ην αξρηθφ πξαγµαηηθφ επηηφθην. (δ) Μεξίζµαηα : Σα µεξίζµαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεµειηψλεηαη ην δηθαίσµα είζπξαμήο ηνπο Μηζζώζεηο Ζ Δηαηξεία δελ είρε ρξεµαηνδνηηθέο µηζζψζεηο θαηά ηηο ρξήζεηο 2009 θαη Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη αληαµνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθµηζζσηή ηαμηλνµνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο µηζζψζεηο. Οη πιεξσµέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο µηζζψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ άπισλ εκπνξηθψλ κηζζψζεσλ («αέξαο») αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζµαηα ρξήζεο αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο µίζζσζεο Γηαλνκή κεξηζκάησλ Ζ δηαλνµή µεξηζµάησλ ζηνπο µεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνµηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο, θαηά ηελ νπνία ε δηαλνµή εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. ειίδα 29 απφ 71

31 3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ 3.1. Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ Λφγσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ε Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο εκπνξηθνχο (ηηκέο αγνξάο, κεηαβνιέο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, κεηαβνιέο επηηνθίσλ), πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλν εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ. Δκπνξηθνί Κίλδπλνη ε φ,ηη αθνξά ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο, ε Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Διιεληθή αγνξά θαη ηηκνινγεί ζε επξψ. Γηα ηηο ζπλαιιαγέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ Ναπηηιίαο θαη Αεξνπνξίαο, ε Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν πξνεξρφκελν θπξίσο απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο Γνιαξίνπ Ακεξηθήο/Δπξψ θαη ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο Λίξαο Αγγιίαο/Δπξψ. Απηφο ν θίλδπλνο πξνθχπηεη θπξίσο απφ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ζε επξψ, ε Δηαηξεία δελ δηελεξγεί επηπιένλ πξάμεηο αληηζηάζκηζεο. ε φ,ηη αθνξά ηνλ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, αλαθέξεηαη φηη αλ ε ηζνηηκία Γνιαξίνπ/Δπξψ θαη Λίξαο Αγγιίαο/Δπξψ θαηά ηελ 31/12/2009 παξνπζίαδε +/- 5% κεηαβνιή, ηφηε ε επίδξαζε ζηα κεηά απφ θφξνπο θέξδε ζα ήηαλ : α) 5% εμαζζέληζε Γνιαξίνπ θαη Λίξαο Αγγιίαο έλαληη ηνπ Δπξψ, ζα επέθεξε σο απνηέιεζκα αχμεζε ησλ κεηά απφ θφξνπο θεξδψλ θαηά β) 5% ελίζρπζε Γνιαξίνπ θαη Λίξαο Αγγιίαο έλαληη ηνπ Δπξψ, ζα επέθεξε σο απνηέιεζκα κείσζε ησλ κεηά απφ θφξνπο θεξδψλ θαηά Αλ ε ηζνηηκία Γνιαξίνπ/Δπξψ θαη ε Λίξαο Αγγιίαο/Δπξψ θαηά ηελ 31/12/2008 παξνπζίαδε +/- 5% κεηαβνιή, ηφηε ε επίδξαζε ζηα κεηά απφ θφξνπο θέξδε ζα ήηαλ : α) 5% εμαζζέληζε Γνιαξίνπ θαη Λίξαο Αγγιίαο έλαληη ηνπ Δπξψ, ζα επέθεξε σο απνηέιεζκα αχμεζε ησλ κεηά απφ θφξνπο θεξδψλ θαηά 116,453 β) 5% ελίζρπζε Γνιαξίνπ θαη Λίξαο Αγγιίαο έλαληη ηνπ Δπξψ, ζα επέθεξε σο απνηέιεζκα κείσζε ησλ κεηά απφ θφξνπο θεξδψλ θαηά 116,453 ε φ,ηη αθνξά θηλδχλνπο απφ δηαθχκαλζε ηηκήο πξντφλησλ, ε Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε κεηαβνιέο ηεο αμίαο ησλ εκπνξεπζίκσλ αγαζψλ ζην κέηξν πνπ ε αμία ησλ απνζεκάησλ ηεο εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο απφ κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ. Έλαληη ηνπ θηλδχλνπ απηνχ, πξνζηαζία παξέρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηα πιαίζηα ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο, νη ηηκέο πψιεζεο ησλ θαπζίκσλ θαζνξίδνληαη απφ ηηο εκεξήζηεο δηεζλείο ηηκέο. Πηζησηηθόο Κίλδπλνο Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ πνιηηηθή ηεο έγθεηηαη ζην λα εμαζθαιίζεη φηη νη πσιήζεηο γίλνληαη ζε πειάηεο κε απνδεδεηγκέλε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη επηπιένλ ζην λα ιάβεη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ νξίνπ ησλ πειαηψλ, φπνπ απηή ε πξφζζεηε πξνζηαζία θξίλεηαη απφ ηελ Δηαηξεία ζθφπηκε. Σα πηζησηηθά φξηα ησλ πειαηψλ θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο αθνχ αμηνινγεζνχλ αθελφο ν πηζησηηθφο θίλδπλνο θάζε πειάηε κε βάζε εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο αμηνινγήζεηο θαη αθεηέξνπ νη εθάζηνηε παξερφκελεο εγγπήζεηο, ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. ειίδα 30 απφ 71

32 H θαηαλνκή ησλ εηζπξαθηέσλ, κε απνκεησκέλσλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο θαη ινηπνχο ρξεψζηεο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : H αλάιπζε ελειηθίσζεο ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο, ηα νπνία είλαη πέξαλ ηεο πηζησηηθήο πεξηφδνπ αιιά κε απνκεησκέλα είλαη ε αθφινπζε: Δπηπιένλ παξαηίζεηαη ν πίλαθαο ησλ απνκεησκέλσλ απαηηήζεσλ : Aπνκεησκέλεο Απαηηήζεηο 31/12/ /12/2008 Δπηζθαιείο απαηηήζεηο απφ πειάηεο Απνκείσζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ πειαηψλ ( ) ( ) Απνκεησκέλν ππόινηπν απαηηήζεσλ από πειάηεο (A) Δπηζθαιείο απαηηήζεηο απφ ρξεψζηεο Απνκείσζε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ρξεσζηψλ ( ) ( ) Απνκεησκέλν ππόινηπν απαηηήζεσλ από ρξεώζηεο (B) ύλνιν απνκεησκέλσλ απαηηήζεσλ (A+B) Γηα ηελ θάιπςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ε Δηαηξεία δηαζέηεη ζεκαληηθήο αμίαο εγγπήζεηο, ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο θαηά ηελ 31/12/ εθ πεξίπνπ έλαληη εθ πεξίπνπ θαηά ηελ 31/12/2008 (αχμεζε 3.2% πεξίπνπ) βι. παξαθάησ πίλαθα: Eγγπήζεηο έλαληη απαηηήζεσλ 31/12/ /12/2008 Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο Σξαπεδψλ γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ Πξνζεκεηψζεηο Τπνζήθεο γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ απφ πειάηεο Πξνζεκεηψζεηο Τπνζήθεο γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ απφ εκπνξηθέο κηζζψζεηο πλαιιαγκαηηθέο/επηηαγέο εγγπήζεσο Δλέρπξα ηξίησλ γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ ύλνιν ειίδα 31 απφ 71

33 Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αληηκεησπίδεηαη κε ηελ εμαζθάιηζε ηθαλψλ ηακεηαθψλ πφξσλ θαη δηαζεζίκσλ θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ κε ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο. Ο παξαθάησ πίλαθαο εκθαλίδεη ηηο νηθνλνκηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκεκέλεο ζε ζρεηηθέο νκαδνπνηεκέλεο εκεξνκελίεο ιήμεο, νη νπνίεο ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ ππφινηπν απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ κέρξη ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία ιήμεο. 31/12/2009 Δληόο 1 έηνπο Μεηαμύ 1 θαη 2 έηε Γαλεηζκφο Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο Τπνρξεψζεηο Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε ύλνιν /12/2008 Δληόο 1 έηνπο Μεηαμύ 1 θαη 2 έηε Γαλεηζκφο Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο-ηέιε ύλνιν Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηε δηάξζξσζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο κε βάζε ην ζπληειεζηή κφριεπζεο. Ο ελ ιφγσ ζπληειεζηήο ππνινγίδεηαη δηαηξψληαο ηνλ Καζαξφ Γαλεηζκφ (καθξνπξφζεζκνο θαη βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο κείνλ ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα) κε ην ζχλνιν ησλ Απαζρνινχκελσλ Κεθαιαίσλ, δειαδή ην άζξνηζκα ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ηνπ Καζαξνχ Γαλεηζκνχ. πληειεζηήο Μόριεπζεο εκ. 31/12/ /12/2008 Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο Μείνλ Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 14 ( ) ( ) Καζαξόο Γαλεηζκόο ( ) Ίδηα Κεθάιαηα πλνιηθά Απαζρνινύκελα Κεθάιαηα πληειεζηήο Μόριεπζεο θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ ειίδα 32 απφ 71 N/A 11.9% Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ε Δηαηξεία είρε κεδεληθή κφριεπζε θαηά ηελ 31/12/2009, δεδνκέλνπ φηη ηα δηαζέζηκά ηεο ππεξέβαηλαλ θαηά 6 εθ πεξίπνπ ηνλ δαλεηζκφ απηήο. Ζ εηθφλα απηή θαηαδεηθλχεη ζαθή βειηίσζε ζε ζρέζε κε ηελ 31/12/2008, νπφηε ε Δηαηξεία βξηζθφηαλ ζε ζέζε θαζαξνχ δαλεηζκνχ θαηά 31 εθ πεξίπνπ θαη είρε 11.9% ζπληειεζηή κφριεπζεο.

34 Δπηζεκαίλεηαη πάλησο φηη ν ζπληειεζηήο κφριεπζεο θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφο ηνπ κέζνπ ζπληειεζηή κφριεπζεο ηεο Δηαηξείαο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, πνπ είλαη πςειφηεξνο ιφγσ πςειφηεξνπ κέζνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ, ζε ζρέζε κε ηνλ δαλεηζκφ θαηά ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ. Κίλδπλνο επηηνθίσλ Λφγσ ηεο ζρεηηθά ρακειήο κφριεπζεο ηεο Δηαηξείαο, εθηηκάηαη φηη ν θίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο Δηαηξείαο ζαλ απνηέιεζκα ηεο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ είλαη ζρεηηθά ρακειφο. Οη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο είλαη νπζησδψο αλεμάξηεηεο απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ. 3.2 Πξνζδηνξηζκόο ησλ επιόγσλ αμηώλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ Ζ Δηαηξεία δελ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο ρξεκαηαγνξέο (π.ρ. παξάγσγα, κεηνρέο, νκφινγα, ακνηβαία θεθάιαηα). H νλνκαζηηθή αμία κείνλ πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο, εθηηκάηαη φηη απνηειεί θαη ηελ εχινγε αμία απηψλ. Δκπνξηθέο απαηηήζεηο πνπ ε είζπξαμε ηνπο δηαθαλνλίδεηαη άηνθα ζε εχξνο ρξφλνπ πέξαλ ησλ ζπλήζσλ νξίσλ πίζησζεο, θαηαρσξνχληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ζπλαιιαγήο / δηαθαλνληζκνχ, κε πξνεμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ ρξεκαηηθψλ εηζξνψλ. Ζ πξαθηηθή πξνεμφθιεζεο πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξεία ζπλίζηαηαη ζηα εμήο: ζε πξνεμφθιεζε ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ππνβάιινληαη ιεμηπξφζεζκεο εκπνξηθέο απαηηήζεηο πνπ δηαθαλνλίδνληαη άηνθα, εθφζνλ ε νλνκαζηηθή ηνπο αμία είλαη κεγαιχηεξε απφ θαη ν ρξφλνο απνπιεξσκήο νινθιεξψλεηαη ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Γηα ηελ πξνεμφθιεζε, ε Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ζαλ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην έλα επηηφθην πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε ην ηζρχνλ επηηφθην γηα παξφκνηα κέζα, θαη εηδηθφηεξα ηνπο έληνθνπο δηαθαλνληζκνχο πξνο ηνπο πειάηεο ηεο. ε πξνεμφθιεζε ππνβάιινληαη νη καθξνπξφζεζκεο εκπνξεπκαηηθέο πηζηψζεηο θαη νη άηνθεο ηακεηαθέο δηεπθνιχλζεηο ζε πειάηεο θαζψο θαη νη άηνθνη δηαθαλνληζκνί ιεμηπξνζέζκσλ απαηηήζεσλ πειαηψλ. Δπηπιένλ νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο απφ εκπνξεπκαηηθέο πηζηψζεηο, θαη απφ άηνθνπο δηαθαλνληζκνχο ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ πειαηψλ, ππφθεηληαη νκνίσο ζε πξνεμφθιεζε κε ην ίδην σο άλσ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην θαη απνηηκψληαη ζηελ παξνχζα αμία απηψλ (βι. θαη εκείσζε 11). Ζ νλνκαζηηθή αμία ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ κείνλ πξνβιέςεηο απνκείσζεο, εθηηκάηαη φηη πξνζεγγίδεη ηελ εχινγή ηνπο αμία. 4α εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέιινλ. Οη εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη ζεκαληηθφ θίλδπλν επαλεθηίκεζεο ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζηελ επφκελε πεξίνδν, αλαθέξνληαη παξαθάησ. Οη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζπλερψο επαλεθηηκψληαη θαη βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο φπσο πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο αγνξάο θαη άιινπο παξάγνληεο πεξηιακβαλνκέλσλ πξνζδνθηψλ γηα κειινληηθά γεγνλφηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ινγηθά ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο. ειίδα 33 απφ 71

35 (α) Αλαβαιιόκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη θόξνο εηζνδήκαηνο Ο αλαβαιιφµελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη µε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη λφµνπο πνπ αλαµέλεηαη λα ηζρχζνπλ φηαλ νη αλαβαιιφµελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζα πξαγµαηνπνηεζνχλ ή νη αλαβαιιφµελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζα απνπιεξσζνχλ, φπσο απηνί (νη κειινληηθνί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο) είλαη γλσζηνί θαηά ηελ εµεξνµελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζµνχ. Οη αλαβαιιφµελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη µειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηµνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεµηνπξγεί ηελ αλαβαιιφµελε θνξνινγηθή απαίηεζε θαη επαλεμεηάδνληαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Mε βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη θαλεξφ φηη ε αθξίβεηα ηεο εθηίκεζεο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο, εμαξηάηαη απφ ζεηξά παξαγφλησλ πνπ είηε βξίζθνληαη εθηφο ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο (π.ρ. κεηαβνιή θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, κεηαβνιέο ζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ ελδερνκέλσο επεξεάδνπλ ηε θνξνινγηθή βάζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ή ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ), είηε βαζίδνληαη ζε πξνβιέςεηο γηα ηελ κειινληηθή πνξεία ηεο επηρείξεζεο πνπ εμ νξηζκνχ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν. Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία επαλεθηηκάηαη ζε θάζε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηζνινγηζκνχ θαη ηπρφλ δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο αληίζηνηρεο ρξήζεο. (β) Πξνβιέςεηο γηα πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ ελδερφκελα ζα πξνθιεζνχλ απφ ηα πξντφληα πεηξειαίνπ πνπ απνζεθεχεη θαη εκπνξεχεηαη ε Δηαηξεία, ελδέρεηαη λα αλαγθάζνπλ ηελ Δηαηξεία λα πξνβεί ζε έμνδα απνθαηάζηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζχλλνκε κε ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο θαη λφκνπο ζηηο πεξηνρέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη είηε πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηηο λνκηθέο θαη ζπκβαηηθέο ηεο ππνρξεψζεηο. Ζ Δηαηξεία δεκηνπξγεί ζρεηηθή πξφβιεςε ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο γηα ηηο εθηηκψκελεο δαπάλεο πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο φηαλ απηέο ζεσξνχληαη πηζαλέο. Όηαλ ν νξηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο δηαθέξεη απφ ην πνζφ ηεο ζρεηηθήο πξφβιεςεο, ε δηαθνξά επηβαξχλεη ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. (γ) Παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθό Σν θφζηνο ησλ ππνρξεψζεσλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαζνξίδεηαη απφ αλαινγηζηηθή κειέηε. Ζ αλαινγηζηηθή κειέηε ρξεζηκνπνηεί νηθνλνκηθέο θαη δεκνγξαθηθέο παξαδνρέο, νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη ζηελ ζεκείσζε 18. Λφγσ ηεο καθξνρξφληαο θχζεο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ, νη παξαδνρέο ελέρνπλ ζεκαληηθφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο. 4β Γεγνλόηα κεηαγελέζηεξα ηεο πεξηόδνπ αλαθνξάο Γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο είλαη ηα γεγνλφηα, επλνηθά ή κε, πνπ επέξρνληαη κεηαμχ ηνπ ηέινπο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο (31 ε Γεθεκβξίνπ) θαη ηεο εκεξνκελίαο πνπ νη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο εγθξίλνληαη πξνο έθδνζε (30/04/2010) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ζηελ απφ 16/04/2010 ζπλεδξίαζή ηνπ, απνθάζηζε ε Δηαηξεία λα ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 84 ηνπ λένπ θνξνινγηθνχ λφκνπ Ν.3842/2010 θαη ηεο Δγθπθιίνπ ΠΟΛ 1044/2010 πξνθεηκέλνπ, κε ηελ εθαξκνγή ηεο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιιεη ζρεηηθέο ζπκπιεξσκαηηθέο δειψζεηο θνξνινγίαο ησλ νηθνλνκηθψλ πεξηφδσλ 2004 θαη 2005 (δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 2003 θαη 2004) ρσξίο ηελ επηβνιή πξφζζεησλ θφξσλ ή πξνζαπμήζεσλ. Καηφπηλ απηψλ, ζρεκαηίζζεθε ζηελ θιεηφκελε ρξήζε 2009, πξφβιεςε γηα θφξνπο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, ζπλνιηθνχ χςνπο , ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην θνλδχιη «Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο/ Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο» ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο (βι. θαη εκ θαη 29) πξνθεηκέλνπ κε ην σο άλσ πνζφ λα θαιπθζνχλ νη ππνινγηζζέληεο θφξνη βάζεη ησλ σο άλσ απνθάζεσλ θαη δηαηάμεσλ. ειίδα 34 απφ 71

36 5. Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αθνινπζεί πίλαθαο κεηαβνιήο ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ ηνπ θνλδπιίνπ Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία : Ζ Δηαηξεία κε ηα ππ αξηζκ / (έληεθα (11) αθίλεηα έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ), 6.459/ (έλα αθίλεην έλαληη ηηκήκαηνο ) θαη 6.460/ (έλα αθίλεην έλαληη ηηκήκαηνο ) πκβφιαηα Αγνξαπσιεζίαο Αθηλήησλ, αγφξαζε απφ ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΩΝ» («ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔ») ζπλνιηθά 13 αθίλεηα (νηθφπεδα, πξαηήξηα, εγθαηαζηάζεηο), εθ ησλ νπνίσλ 5 εληάρζεθαλ ζηα επελδπηηθά αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο (βι. εκ. 7) ελψ ηα ππφινηπν 8 αθίλεηα απνηεινχλ πξνζζήθεο ζηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία δελ έρεη δεζκεχζεη ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία σο εγγχεζε γηα εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ ή άιισλ ππνρξεψζεσλ. Οη δηαγξαθέο αθνξνχλ κε ρξεζηκνπνηνχκελα πάγηα πιήξσο απνζβεζκέλα. ηηο Λνηπέο Δλζψκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο πεξηιακβάλνληαη θπξίσο έμνδα εγθαηάζηαζεο κεραλεκάησλ, ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ δηθηχνπ πξαηεξίσλ ηεο Δηαηξείαο, γηα πξνζζήθεο ηεο πεξηφδνπ έσο θαη Μέρξη ηελ εκεξνκελία απηή, ε Δηαηξεία αλαγλψξηδε ηα έμνδα εγθαηάζηαζεο δηαθξηηά απφ ην θφζηνο θηήζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Μεηά ηελ , ηα σο άλσ έμνδα εγθαηάζηαζεο πξνζαπμάλνπλ ην θφζηνο θηήζεο ηνπ αληίζηνηρνπ ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. ειίδα 35 απφ 71

37 H Δηαηξεία εθηίκεζε ην αλαθηήζηκν πνζφ ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία ππήξραλ ελδείμεηο απνκείσζεο θαη θαηέιεμε φηη δελ απαηηείηαη λα γίλεη θακία απνκείσζε αμίαο ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 6. Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αθνινπζεί πίλαθαο κεηαβνιήο ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ ηνπ θνλδπιίνπ Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία : Κόζηνο Κηήζεο Άδεηεο Λνγηζκηθνύ Τπόινηπν 1/01/ Πξνζζήθεο Πσιήζεηο/δηαγξαθέο ( ) Τπόινηπν 31/12/ σξεπκέλεο απνζβέζεηο Τπόινηπν 1/01/2008 ( ) Απνζβέζεηο πεξηφδνπ ( ) Πσιήζεηο/δηαγξαθέο Τπόινηπν 31/12/2008 ( ) Αλαπόζβεζηε αμία 31/12/ Κόζηνο Κηήζεο Τπόινηπν 1/01/ Πξνζζήθεο Γηαγξαθέο ( ) Απφζρηζε Κιάδνπ Καπζίκσλ (559) Αεξνπνξίαο Απφζρηζε Κιάδνπ Ληπαληηθψλ ( ) Απφζρηζε Κιάδνπ Καπζίκσλ Ναπηηιίαο - Τπόινηπν 31/12/ σξεπκέλεο απνζβέζεηο Τπφινηπν 1/01/2009 ( ) Απνζβέζεηο πεξηφδνπ ( ) Γηαγξαθέο Απφζρηζε Κιάδνπ Καπζίκσλ 147 Αεξνπνξίαο Απφζρηζε Κιάδνπ Ληπαληηθψλ Απφζρηζε Κιάδνπ Καπζίκσλ Ναπηηιίαο - Τπόινηπν 31/12/2009 ( ) Αλαπόζβεζηε αμία 31/12/ Eπελδύζεηο ζε αθίλεηα Παξαηίζεηαη αλάιπζε ηνπ ππνινίπνπ 31/12/2009 θαη 31/12/2008 ηνπ θνλδπιίνπ «Δπελδπηηθά Αθίλεηα» ηνπ Ηζνινγηζκνχ, αλά αθίλεην. Σα επελδπηηθά αθίλεηα, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ παξάγξαθν 2.6 απνηηκψληαη κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, κε ηε κέζνδν ηνπ θόζηνπο: ειίδα 36 απφ 71

38 Ζ Δηαηξεία κε ην ππ αξηζκ / πκβφιαην Αγνξαπσιεζίαο Αθηλήησλ, αγφξαζε απφ ηελ εηαηξεία ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ, 11 αθίλεηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα παξαπάλσ 6 κε θσδηθνχο D 38001, R 39401, R 39404, R 39409, R θαη R εληάρζεθαλ ζηα επελδπηηθά αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο. Αθνινπζεί πίλαθαο κεηαβνιήο ηνπ θφζηνπο θηήζεο θαη ησλ ζσξεπκέλσλ απνζβέζεσλ ηνπ θνλδπιίνπ Δπελδπηηθά Αθίλεηα: ειίδα 37 απφ 71

39 Οηθόπεδα Κηίξηα Μερ/θόο ύλνιν Eμνπιηζκόο Κόζηνο Κηήζεο Τπόινηπν 1/01/ Πξνζζήθεο Πσιήζεηο/δηαγξαθέο Μεηαθνξά απφ/πξνο Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα πάγηα Τπόινηπν 31/12/ σξεπκέλεο απνζβέζεηο Τπόινηπν 1/01/ (473) - (473) Απνζβέζεηο πεξηφδνπ - (12) - (12) Πσιήζεηο/δηαγξαθέο Μεηαθνξά απφ/πξνο Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα πάγηα - (11.830) - (11.830) Τπόινηπν 31/12/ (12.315) - (12.315) Αλαπόζβεζηε αμία 31/12/ Κόζηνο Κηήζεο Τπόινηπν 1/01/ Πξνζζήθεο Πσιήζεηο/δηαγξαθέο Απφζρηζε Κιάδνπ Καπζίκσλ Αεξνπνξίαο Απφζρηζε Κιάδνπ Ληπαληηθψλ Απφζρηζε Κιάδνπ Καπζίκσλ Ναπηηιίαο Μεηαθνξά απφ/πξνο Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα πάγηα Μεηαθνξά απφ/πξνο Πψιεζε Τπόινηπν 31/12/ σξεπκέλεο απνζβέζεηο Τπόινηπν 1/01/ (12.315) - (12.315) Απνζβέζεηο πεξηφδνπ - (80.136) (58.953) ( ) Πσιήζεηο/δηαγξαθέο Απφζρηζε Κιάδνπ Καπζίκσλ Αεξνπνξίαο Απφζρηζε Κιάδνπ Ληπαληηθψλ Απφζρηζε Κιάδνπ Καπζίκσλ Ναπηηιίαο Μεηαθνξά απφ/πξνο Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα πάγηα - ( ) ( ) ( ) Μεηαθνξά απφ/πξνο Πψιεζε Τπόινηπν 31/12/ ( ) ( ) ( ) Αλαπόζβεζηε αμία 31/12/ ειίδα 38 απφ 71

40 Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, δελ ππάξρνπλ, γλσζηνί ζηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, πεξηνξηζκνί ζηε ξεπζηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο απηήο ζηα αλσηέξσ επελδπηηθά αθίλεηα ή ζηελ απφδνζε ηνπ εζφδνπ θαη ηνπ πξντφληνο ηεο δηάζεζεο. Ζ Δηαηξεία δελ έθξηλε αλαγθαία ηελ αλεμάξηεηε εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επελδπηηθψλ ηεο αθηλήησλ πιελ θάπνησλ εμαηξέζεσλ. Υξεζηκνπνηψληαο ζαλ ζεκείν αλαθνξάο ηελ αληηθεηκεληθή αμία απηψλ (ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ φπσο απηή πξνζδηνξίζζεθε ζηε ρξήζε 2009 γηα ηηο αλάγθεο ηεο δήισζεο ηνπ θφξνπ ΔΣΑΚ θαη ζεσξψληαο φηη θαηά πεξίπησζε/γεσγξαθηθή πεξηνρή, ε αληηθεηκεληθή αμία απνηειεί ην 70%-100% ηεο εχινγεο αμίαο ησλ αθηλήησλ, ε Δηαηξεία εθηηκά φηη ε εχινγε αμία ησλ ζπλνιηθά 26 αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο πνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλα σο επελδπηηθά θαηά ηελ 31/12/2009 είλαη ζπλνιηθά πεξίπνπ 46.3 εθ (31/12/2008 πεξίπνπ 1.92 εθ. γηα 13 επελδπηηθά αθίλεηα). Ζ Δηαηξεία δελ έρεη δεζκεχζεη ηα σο άλσ επελδπηηθά αθίλεηα (φπσο άιισζηε θαη θαλέλα άιιν ηδηνρξεζηκνπνηνχκελν αθίλεην ηδηνθηεζίαο ηεο), γηα εμαζθάιηζε δαλεηαθψλ ή άιισλ ππνρξεψζεσλ απηήο. 8. Αθίλεηα θαηερόκελα πξνο πώιεζε ηε ρξήζε 2007 ε Δηαηξεία απέθηεζε κε ηελ ππ.αξηζκ «Πεξίιεςε Καηαθπξσηηθήο Έθζεζεο Απηνηεινχο θαη Γηαθεθξηκέλεο Ηδηνθηεζίαο Ν. 3741/29 ΝΓ 1024/71» θαη ηελ ππ.αξηζκ «Έθζεζε Αλαγθαζηηθνχ Πιεηζηεξηαζκνχ Αθηλήησλ», αθίλεην (δηακέξηζκα ηζφγεην θαη α' φξνθνο (δηεξεκέλε ηδηνθηεζία) ζε 50% εμ αδηαηξέηνπ νηθφπεδν, επί ηεο νδνχ Πξεβέδεο 7, Λπθφβξπζε Αηηηθήο), ηδηνθηεζίαο επίδηθνπ πειάηε επί ηνπ νπνίνπ αθηλήηνπ ε Δηαηξεία θαηείρε σο εγγχεζε, πξνζεκείσζε ππνζήθεο. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο θηήζεο ηνπ σο άλσ αθηλήηνπ, αλήιζε ζην πνζφ ησλ 394,584 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θφξνπ κεηαβίβαζεο θαη ησλ εμφδσλ θηήζεο θαη κεηαγξαθήο ηνπ αθηλήηνπ). Σν αθίλεην απηφ, ε Δηαηξεία ραξαθηήξηζε σο αθίλεην θαηερφκελν πξνο πψιεζε ακέζσο κεηά ηελ απφθηεζή ηνπ θαη έσο ηνλ 12/2009 θαη θαηά ζπλέπεηα ζην δηάζηεκα απηφ δελ είρε ινγίζεη απνζβέζεηο επ απηνχ. Ζ Δηαηξεία απνραξαθηήξηζε ην ελ ιφγσ αθίλεην ζηνλ Ηζνινγηζκφ 2009 θαη ην ελέηαμε ζην ραξηνθπιάθην ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ απηήο, δηελήξγεζε δε ηνλ 12/2009 απνζβέζεηο αλαδξνκηθά απφ ηνλ ρξφλν θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ Κόζηνο Κηήζεο ΚΣΗΡΗΑ Τπόινηπν 1/01/ Πξνζζήθεο - Πσιήζεηο/δηαγξαθέο - Τπόινηπν 31/12/ Αλαπόζβεζηε αμία 31/12/ Κόζηνο Κηήζεο Τπόινηπν 1/01/ Μεηαθνξά πξνο Δπελδπηηθά Αθίλεηα ( ) Τπόινηπν 31/12/ Αλαπόζβεζηε αμία 31/12/ ειίδα 39 απφ 71

41 9. πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο H θίλεζε ηνπ θνλδπιίνπ «πκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, παξνπζηάδεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: Έλαξμε ρξήζεο Μεηψζεηο ιφγσ ( ) - απφζρηζεο (βι. εκ. 24) Πξνζζήθεο Μεηψζεηο (βι. εκ. 24) ( ) (60.000) Σέινο ρξήζεο Οη ζπκκεηνρέο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2008 αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Έδξα % πκκεηνρή 31/12/2008 Λ.Μεζνγείσλ 2, Ολνκ. αμία κεηνρψλ SAFCO A.E. Αζήλα ( κεηνρέο x 1,60 ) 25% Λ.Κεθηζίαο 26 & Ολνκ.αμία κεηνρψλ RAPI Α.Δ. ( κεηνρέο x 39,00) Παξαδείζνπ 2, Μαξνχζη 62.51% Ολνκ. αμία κεηνρψλ GISSCO A.E. (5.000 κεηνρέο x 100,00) Λ.Κεθηζίαο 26 & Παξαδείζνπ 2, Μαξνχζη 50% ύλνιν Με ηελ απφ 28/09/2009 χκβαζε Αγνξάο θαη Πψιεζεο Μεηνρψλ ησλ κεηνρψλ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΩΝ ΡΟΓΟΤ- ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» («RAPI A.E.»), ε Δηαηξεία κεηαβίβαζε ην ζχλνιν ησλ θνηλψλ, νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 39 εθάζηε, πνπ θαηείρε ζηελ RAPI A.E., ζηελ εηαηξεία ηνπ Οκίινπ ΒΡ κε ηελ επσλπκία «BP ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΩΝ» («ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ») έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο (βι. θαη εκ 24). Με ην ππ αξηζκ. 6426/ ζπκβφιαην εηζθνξάο ησλ Κιάδσλ Αεξνπνξηθψλ Καπζίκσλ, Ληπαληηθψλ θαη Καπζίκσλ Ναπηηιίαο, νη ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο: α) θαηά 25% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην εθ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία SAFCO ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟΤ ΠΑΣΩΝ», δειαδή νλνκαζηηθέο κεηνρέο ησλ 1,60 εθάζηε θαη ζπλνιηθά β) θαηά 50% ζην κεηνρηθφ θεθάιαην εθ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «EΛΛΖΝΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΚΑΤΗΜΩΝ ΚΑΗ ΑΝΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΑΔΡΟΚΑΦΩΝ» («GISSCO») δειαδή 5000 νλνκαζηηθέο κεηνρέο ησλ 100 εθάζηε θαη ζπλνιηθά νη νπνίεο απνηεινχζαλ ζπκκεηνρέο ηνπ απνζρηζζέληνο Κιάδνπ Καπζίκσλ Αεξνπνξίαο, εηζθέξζεθαλ σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Κιάδνπ Καπζίκσλ Αεξνπνξίαο ζηελ απνξξνθψζα εηαηξεία BP ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ. Δπηπιένλ ε Δηαηξεία απέθηεζε ηελ 31/10/2009 βάζεη ηνπ κε αξηζκ. 6426/ πκβνιαίνπ Δηζθνξάο ησλ 3 Κιάδσλ απηήο (Καχζηκα Αεξνπνξίαο, Ληπαληηθά θαη Καχζηκα Ναπηηιίαο) λέεο, θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 100 έθαζηε ζηελ απνξξνθήζαζα ηνπο Κιάδνπο εηαηξεία ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ, νη νπνίεο κεηνρέο αληηζηνηρνχλ ζηε ινγηζηηθή θαζαξή ζέζε ησλ ηξηψλ απνζρηζζέλησλ Κιάδσλ ηεο Δηαηξείαο. ειίδα 40 απφ 71

42 Με ηνλ ηξφπν απηφ ε Δηαηξεία απέθηεζε θαηά ηελ 31/10/2010 ζπκκεηνρή ζην λέν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ εθ θαηά πνζνζηφ 66.5%. Σηο σο άλσ κεηνρέο, ε Δηαηξεία ηηο κεηαβίβαζε κε ηελ απφ 20/11/2009 χκβαζε Αγνξάο θαη Πψιεζεο Μεηνρψλ, ζηελ αγνξάζηξηα Αγγιηθή εηαηξεία BP GREECE LIMITED, έλαληη ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο αλαγλσξίδνληαο θέξδνο χςνπο πνπ εκθαλίδεηαη ζην θνλδχιη Κέξδε απφ πψιεζε πκκεηνρψλ ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ απνηειεζκάησλ (βι. θαη εκ. 24). 10. Αλαβαιιόµελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο Ζ ζπλνιηθή κεηαβνιή ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε, είλαη ε παξαθάησ: Yπφινηπν αξρήο πεξηφδνπ Πίζησζε/(Υξέσζε) Απνηειεζκάησλ Υξήζεο ( ) Xξέσζε / (Πίζησζε) Καζαξήο Θέζεο ( ) Απφζρηζε Κιάδνπ Καπζίκσλ Αεξνπνξίαο ( ) - Απφζρηζε Κιάδνπ Ληπαληηθψλ ( ) - Απφζρηζε Κιάδνπ Καπζίκσλ Ναπηηιίαο (16.935) - Τπόινηπν ηέινπο πεξηόδνπ Απεπζείαο ζηελ Καζαξή Θέζε αλαγλσξίδεηαη ε αλαβαιιφκελε θνξνινγία επί ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ/δεκηψλ 11. Πξνθαηαβνιέο θαη ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 31/12/ /12/2008 Γνζκέλεο εγγπήζεηο Πξνθαηαβνιέο ελνηθίσλ > 12 κήλεο (Τπνζεκείσζε 1) Αέξαο κηζζσκάησλ > 12 κήλεο (Τπνζεκείσζε 1) Άηνθεο ηακεηαθέο δηεπθνιύλζεηο ζε ζπλεξγάηεο > 12 κήλεο Μείνλ πξνεμόθιεζε άηνθσλ ηακεηαθώλ δηεπθνιύλζεσλ (Τπνζεκείσζε 2) - ( ) Απνηίκεζε ζηε παξνχζα αμία, άηνθσλ ηακεηαθψλ δηεπθνιχλζεσλ ζε πειάηεο > 12 κήλεο (Τπνζεκείσζε 3) Δκπνξηθέο πηζηώζεηο πειαηώλ > 12 κελώλ Μείνλ πξνεμόθιεζε εκπνξεπκαηηθώλ πηζηώζεσλ πειαηώλ (Τπνζεκείσζε 2) ( ) ( ) Απνηίκεζε ζηε παξνχζα αμία, εκπνξεπκαηηθψλ πηζηψζεσλ ζε πειάηεο > 12 κήλεο Έληνθνη δηαθαλνληζκνί ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο εηζπξαθηέσλ >12 κήλεο Άηνθνη δηαθαλνληζκνί ιεμηπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ από πειάηεο εηζπξαθηέσλ >12 κήλεο Μείνλ πξνεμόθιεζε άηνθσλ δηαθαλνληζκέλσλ απαηηήζεσλ (Τπνζεκείσζε 2) ( ) ( ) Απνηίκεζε ζηε παξνχζα αμία, άηνθσλ δηαθαλνληζκψλ ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο εηζπξαθηέσλ > 12 κήλεο ειίδα 41 απφ 71

43 Υξεζηδάλεηα ζε πειάηεο ιηπαληηθψλ πνπ απνζβέλνληαη πιήξσο πέξαλ ησλ 12 κελψλ (Τπνζεκείσζε 3) ύλνιν Υποσημείωση 1: Σα πνζά πνπ πξνθαηαβάιινληαη γηα άπιεο εκπνξηθέο κηζζψζεηο («αέξαο») θαη γηα κηζζψκαηα θαηά ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ, θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα αλαινγηθά ζηε δηάξθεηα ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο κίζζσζεο. Σν κε θαηαρσξεζέλ ζηα απνηειέζκαηα πνζφ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ, εκθαλίδεηαη σο εμήο: α) ην κελ βξαρππξφζεζκν κέξνο, απηφ δειαδή πνπ πξφθεηηαη λα ζπκςεθηζζεί ζηα έμνδα ηεο επφκελεο ρξήζεο απφ απηή πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο, εκθαλίδεηαη ζην θνλδχιη «Λνηπέο Απαηηήζεηο» (βι. εκείσζε 13.β). β) ην δε καθξνπξφζεζκν κέξνο (πέξαλ ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ) ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο. Υποσημείωση 2 Oη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο απφ εκπνξεπκαηηθέο πηζηψζεηο, άηνθεο ηακεηαθέο δηεπθνιχλζεηο ζε πειάηεο θαη άηνθνπο δηαθαλνληζκνχο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πειαηψλ, ππφθεηληαη ζε πξνεμφθιεζε θαη απνηηκψληαη ζηελ παξνχζα αμία απηψλ. Σν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ε Δηαηξεία ρξεζηκνπνίεζε ζηηο ρξήζεηο 2009 θαη 2008 είλαη 5.7% Υποσημείωση 3: Σα ρξεζηδάλεηα θαη νη άηνθεο ηακεηαθέο δηεπθνιχλζεηο (βι. ρξήζε 2008) ζε πειάηεο ιηπαληηθψλ, εηζθέξζεθαλ σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ απνζρηζζέληνο Κιάδνπ Ληπαληηθψλ, ζηελ απνξξνθήζαζα ηνλ Κιάδν εηαηξεία ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ. Οη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο απνηηκψληαη ζηελ εχινγή ηνπο αμία θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. 12. Απνζέκαηα 31/12/ /12/2008 Απνζέκαηα Καπζίκσλ Απνζέκαηα Τγξαεξίσλ Απνζέκαηα Ληπαληηθψλ Μείνλ Πξόβιεςε Τπνηίκεζεο αμίαο απνζεκάησλ Ληπαληηθώλ - ( ) Α&Β Ύιεο ιηπαληηθψλ Μείνλ Πξόβιεςε Τπνηίκεζεο αμίαο απνζεκάησλ Α&Β Τιώλ Ληπαληηθώλ - (71.629) Τιηθά πζθεπαζίαο - Αλαιψζηκα- Aληαιιαθηηθά Μείνλ Πξόβιεςε Τπνηίκεζεο αμίαο απνζεκάησλ Τιηθώλ πζθεπαζίαο - (35.206) Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ ύλνιν ειίδα 42 απφ 71

44 13. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 13.1 Απαηηήζεηο από πειάηεο Σν θνλδχιη ηνπ Ηζνινγηζκνχ Απαηηήζεηο απφ πειάηεο αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Απαηηήζεηο από πειάηεο 31/12/ /12/2008 Πειάηεο εζσηεξηθνχ Πειάηεο εμσηεξηθνχ Διιεληθφ Γεκφζην Ν.Π.Γ. επηρεηξήζεηο Με απνκεησκέλν ππόινηπν απαηηήζεσλ από πειάηεο Δπηζθαιείο πειάηεο Μείνλ Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πειαηψλ ( ) ( ) Απνκεησκέλν ππόινηπν απαηηήζεσλ από πειάηεο ύλνιν απαηηήζεσλ από πειάηεο Ζ κεηαβνιή ησλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ πειαηψλ, αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : Πξνβιέςεηο απνκείσζεο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ πειαηώλ Τπόινηπν 01/01/2009 ( ) ( ) Αχμεζε πξνβιέςεσλ ( ) ( ) Γηαγξαθή απαηηήζεσλ έλαληη πξνβιέςεσλ Αθχξσζε πξνβιέςεσλ Απφζρηζε Κιάδνπ Καπζίκσλ Αεξνπνξίαο Απφζρηζε Κιάδνπ Ληπαληηθψλ Απφζρηζε Κιάδνπ Καπζίκσλ Ναπηηιίαο - - Τπόινηπν 31/12/2009 ( ) ( ) 13.2 Λνηπέο Απαηηήζεηο Λνηπέο Απαηηήζεηο 31/12/ /12/2008 Απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ (α) Γάλεηα πξνζσπηθνύ δηάθνξα Πξνθαηαβνιέο ελνηθίσλ < 12 κήλεο Αέξαο κηζζσκάησλ < 12 κήλεο Σακεηαθέο δηεπθνιύλζεηο ζε ζπλεξγάηεο εηζπξαθηέεο ζε < 12 κήλεο Υξεζηδάλεηα ζε πειάηεο ιηπαληηθώλ πνπ απνζβ/ληαη ζε < 12 κήλεο Δκπνξηθέο πηζηώζεηο πειαηώλ εηζπξαθηέεο εληόο < κελώλ Mαθξνπξόζεζκεο Απαηηήζεηο εηζπξαθηέεο ζηελ επόκελε ρξήζε (β) ειίδα 43 απφ 71

45 Λνηπνί θφξνη δηάθνξνη Λνηπέο απαηηήζεηο απφ ην Γεκφζην Φ.Π.Α εηζπξαθηένο Σξέρσλ Φφξνο Δηζνδήκαηνο εηζπξαθηένο (Τπνζεκείσζε 1) Υξεψζηεο εθ πσιήζεσο παγίσλ Γηάθνξνη ρξεψζηεο Δπηζθαιείο απαηηήζεηο απφ ρξεψζηεο Μείνλ Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο ρξεσζηψλ (Τπνζεκείσζε 2) ( ) ( ) Υξεώζηεο Γηάθνξνη (γ) Λνηπέο πξνθαηαβνιέο θαη πηζηψζεηο (δ) Πξνπιεξσζέληα έμνδα θαη Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα (ε) ύλνιν ινηπώλ απαηηήζεσλ (α+β+γ+δ+ε) Οη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ εχινγή ηνπο αμία. Υποσημείωση 1: Σξέρσλ Φφξνο Δηζνδήκαηνο εηζπξαθηένο: Σν θνλδχιη αθνξά ηελ ζπκςεθηζηέα απαίηεζε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2009 γηα επηζηξνθή/ζπκςεθηζκφ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο 2009, φπσο παξαθάησ αλάιπζε: 31/12/ /12/2008 Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο Μείνλ: Πξνθαηαβιεζείο θφξνο ( ) ( ) Μείνλ: Φφξνο παξαθξαηεζείο ( ) (70.483) ύλνιν Τπνρξέσζεο/(Απαίηεζεο) ( ) ( ) Υποσημείωση 2: Ζ κεηαβνιή ησλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ ρξεσζηψλ, αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : Τπόινηπν 01/01/2009 ( ) ( ) Μείνλ Απφζρηζε Κιάδνπ Ληπαληηθψλ Αχμεζε πξνβιέςεσλ ( ) ( ) Γηαγξαθή απαηηήζεσλ έλαληη πξνβιέςεσλ Αθχξσζε πξνβιέςεσλ Τπόινηπν 31/12/2009 ( ) ( ) 14. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα Σα ηαµεηαθά δηαζέζηµα θαη ηζνδχλαµα πεξηιαµβάλνπλ : α) ηα µεηξεηά θαη ηηο επηηαγέο εκέξαο ζηα ηακεία ηεο Δηαηξείαο, β) ηηο θαηαζέζεηο φςεσο απηήο ζε Σξάπεδεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ απνκεησκέλεο θαηά ηελ αμία ησλ επηηαγψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δηαηξεία αιιά δελ έρνπλ εηζπξαρζεί απφ ηνπο δηθαηνχρνπο θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ γ) ηα γξακκάηηα πνπ έρνπλ ιήμεη έσο θαη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη επνκέλσο έρνπλ απνκεηψζεη ηα ππφινηπα ησλ πειαηψλ ρσξίο φκσο λα έρεη ππάξμεη ελεκέξσζε απφ ηηο Σξάπεδεο πεξί ηεο είζπξαμεο απηψλ, θαη ειίδα 44 απφ 71

46 Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2009 θαη 31/12/2008, κε βάζε ηα παξαπάλσ, αλαιχνληαη σο εμήο: 31/12/ /12/2008 Σακεία Καηαζέζεηο Όςεσο Καηαζέζεηο Όςεσο ζε μέλν λφκηζκα Σακεηαθά Γηαζέζηκα Γξακκάηηα εηζπξαθηέα Δθδνζείζεο επηηαγέο κε εκθαληζζείζεο ζηηο ηξάπεδεο ( ) ( ) Σακεηαθά Ηζνδύλακα ( ) ύλνιν Οη θαηαζέζεηο ζηηο ηξάπεδεο ηνθίδνληαη κε ηα ειάρηζηα θπκαηλφκελα επηηφθηα αιιειφρξεσλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ινγαξηαζκψλ φςεσο ηα νπνία βαζίδνληαη ζηα επηηφθηα θαηαζέζεσλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 15. Μεηνρηθό θεθάιαην Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη θαηά ηελ 31/12/2009 ζε 93,421, δηαηξνχκελν ζε 934,213 νλνκαζηηθέο, θνηλέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 100 εθάζηεο, νη νπνίεο δελ παξέρνπλ θαλέλα ηδηαίηεξν πξνλφκην ζηνλ θάηνρφ ηνπο. 31/12/ /12/2008 Αξηζκφο Μεηνρψλ 934, ,213 Ολνκαζηηθή Αμία Μεηνρήο Μεηνρηθό Κεθάιαην 93,421, ,421, Απνζεκαηηθά 31/12/ /12/2008 Γηαθνξά έθδνζεο κεηνρψλ ππέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά αλαπξνζαξκνγήο κεηνρψλ Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ Έθηαθηα απνζεκαηηθά Απνζεκαηηθά αλαπξνζαξκνγψλ παγίσλ βάζεη ( ) ( ) ηνπ κνληέινπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο ζηα ΓΠΥΑ Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ λφκσλ ύλνιν Παξαηίζεηαη πίλαθαο κεηαβνιήο ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ απνζεκαηηθψλ: ειίδα 45 απφ 71

47 Σαθηηθό Απνζεκαηηθό: χκθσλα κε ηελ Διιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία, νη εηαηξείεο ππνρξενχληαη απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο λα ζρεκαηίζνπλ ην 5% ζαλ ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ κέρξη απηφ λα θηάζεη ην έλα ηξίην ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο εηαηξείαο απαγνξεχεηαη ε δηαλνκή ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δηαγξαθή δεκηψλ. Ζ Δηαηξεία δελ ζρεκάηηζε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ζηε ρξήζε 2009 δεδνκέλνπ φηη ζρεκάηηζε δεκία εηο λένλ. (2008: ). Αθνξνιόγεηα θαη εηδηθώο θνξνινγεζέληα απνζεκαηηθά : ζηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη: α) Κέξδε πνπ δελ έρνπλ θνξνινγεζεί, θάησ απφ ην ηζρχνλ θάζε θνξά θνξνινγηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην. ε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο ηα θέξδε ζα είλαη θνξνινγεηέα κε βάζε ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ ζα ηζρχεη θαηά ην ρξφλν δηαλνκήο ηνπο ζηνπο κεηφρνπο ή κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρηθφ θεθάιαην. β) Κέξδε πνπ έρνπλ θνξνινγεζεί θαη εηδηθφ ηξφπν, κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο είλαη ρακειφηεξνο απφ ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα ζπληειεζηή. ε πεξίπησζε δηαλνκήο ηνπο ηα θέξδε απηά ζα είλαη θνξνινγεηέα κε βάζε ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ ζα ηζρχεη θαηά ην ρξφλν ηεο δηαλνκήο ηνπο ζηνπο κεηφρνπο ή κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρηθφ θεθάιαην. Απνζεκαηηθά αλαπξνζαξκνγώλ παγίσλ βάζεη ηνπ κνληέινπ ηνπ ηζηνξηθνύ θόζηνπο ζηα ΓΠΥΑ: χκθσλα κε ηελ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θάζε 4 ρξφληα ηα γήπεδα-νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα ππφθεηληαη ζε αλαπξνζαξκνγέο ηεο αμίαο ηνπο φπσο νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε. Απηέο νη αλαπξνζαξκνγέο παγίσλ ζηε ζπλέρεηα θεθαινπνηήζεθαλ. ηα ΓΠΥΑ νη αλαπξνζαξκνγέο απηέο νη νπνίεο δελ είλαη ζχκθσλεο κε ην ΓΛΠ 16 αληηζηξάθεθαλ θαηά ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΑ, δεκηνπξγψληαο ρξεσζηηθφ απνζεκαηηθφ. Ζ Δηαηξεία, ζε πεξίπησζε πψιεζεο αθηλήηνπ πνπ έρεη αλαπξνζαξκνζζεί θνξνινγηθά θαη άξα έρεη ζρεκαηίζεη ππφινηπν ζε απηφ ην ρξεσζηηθφ απνζεκαηηθφ, κεηαθέξεη ην ππφινηπν απηφ ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ. Σν θνλδχιη απηφ, ζηε ρξήζε 2009 παξνπζίαζε κεηαβνιή θαηά ιφγσ ηεο απφζρηζεο ησλ Κιάδσλ Καπζίκσλ Αεξνπνξίαο θαη Ληπαληηθψλ θαη ηεο εηζθνξάο ηνπο ζηελ εηαηξεία ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ. ειίδα 46 απφ 71

48 Κσδηθόο Αθηλήηνπ D D D Πεξηγξαθή Αθηλήηνπ Δγθαηάζηαζε Αεξνπνξηθψλ Καπζίκσλ θαη Καπζίκσλ Δδάθνπο, Ληλνπεξάκαηα, Ζξάθιεην Κξήηεο (35% εμ αδηαηξέηνπ) Δγθαηάζηαζε Αεξνπνξηθψλ Καπζίκσλ, Γνπβηά, Κέξθπξα ύλνιν-κιάδνο Καπζίκσλ Αεξνπνξίαο Δγθαηάζηαζε Ληπαληηθψλ, Γξαπεηζψλα Απνζεκαηηθό Αλαπξνζαξκνγήο Παγίσλ- Ηζνινγηζκόο Μεηάβαζεο ζε ΓΠΥΑ (31/12/2003) Απνζεκαηηθό Αλαπξνζαξκνγήο Παγίσλ- Ηζνινγηζκόο Μεηάβαζεο ζε ΓΠΥΑ (Υξήζε 2004) ύλνιν αλά εηζθεξζέλ αθίλεην ύλνιν-κιάδνο Ληπαληηθώλ ΤΝΟΛΟ Έθηαθηα Απνζεκαηηθά: Ζ Δηαηξεία ζηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 2004 (δειαδή πξηλ ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΠΥΑ) ζε εθαξκνγή θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ δηαηάμεσλ ηνπ θνξνινγηθνχ Ν. 3296/2004 θαη ηεο κε Αξ.Πξσηνθφινπ ΔΛΣΔ116/ Δξκελεπηηθήο Δγθπθιίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ Άξζξνπ 9 ηνπ σο άλσ λφκνπ, κεηέθεξε ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο ην ζχλνιν ησλ πξνβιέςεσλ επηζθαιψλ πειαηψλ πνπ είρε ζηα βηβιία ηεο θαηά ηελ 31/12/2004 θαη ην νπνίν είρε ζρεκαηίζεη ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο κε βάζε θνξνινγηθέο δηαηάμεηο έρνληαο εθπέζεη θνξνινγηθά ην ζρεηηθφ έμνδν θαηά ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο πξφβιεςεο, εθ ην νπνίν θνξνινγήζεθε απηνηειψο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ κε ζπληειεζηή 25%, θαη ν αλαινγνχλ θφξνο εηζνδήκαηνο αλήιζε ζε Σν θνξνινγεκέλν ππφινηπν ( =) κεηαθέξζεθε ζηα Ίδηα Κεθάιαηα, ζην θνλδχιη Έθηαθηα Απνζεκαηηθά ην νπνίν εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ αλήιζε θαηά ηελ 31/12/2004 ζε θαη παξακέλεη έθηνηε ακείσην. Απνζεκαηηθά Αλαπξνζαξκνγώλ Μεηνρώλ: Σα απνζεκαηηθά αθνξνχλ ππεξαμίεο κεηνρψλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο ζπγρσλεχζεθαλ δη απνξξνθήζεσο ζην παξειζφλ. 17. Μαθξνπξόζεζκεο/ Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 31/12/ /12/2008 Mαθξνπξφζεζκνο Γαλεηζκφο (βι. εκ. 25) - 40,000,000 ύλνιν - 40,000,000 Δπηηφθην LIBOR % Ζ Δηαηξεία είρε δάλεην 40 εθ απφ ηελ εηαηξεία ηνπ Οκίινπ ΒΡ, «ΒP International Ltd» θαηά ηελ 31/12/2008 θαη έσο ηελ 10 ε Γεθεκβξίνπ 2009, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο κεηαβηβάζζεθε απφ ηνλ Όκηιν ΒΡ ζηνλ Όκηιν ΔΛΠΔ. ηηο 10/12/2009 ε Δηαηξεία απνπιήξσζε ην σο άλσ δάλεην θαη ππεγξάθε ζηελ Αγγιία ε ιχζε ηεο σο άλσ δαλεηαθήο ζχκβαζεο. 31/12/ /12/2008 Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο Οθεηιφκελνη ηφθνη καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ ύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Γαλεηαθώλ Τπνρξεώζεσλ (βι. εκ. 25) ειίδα 47 απφ 71

49 Καηά ηελ 31/12/2008 ν βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο ηεο Δηαηξείαο ήηαλ απφ ηελ ζπλδεδεκέλε Αγγιηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ ΒΡ, «BP International Ltd». Ο βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο απφ ηελ εηαηξεία απηή απνπιεξψζεθε θαηά θεθάιαην θαη ηφθνπο ηνλ Ννέκβξην Ζ Δηαηξεία ζπλήςε βξαρπρξφληα δαλεηαθή ζχκβαζε κε ηελ ΔΣΔ (Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο) απφ ηελ νπνία έιαβε δάλεην 35 εθ ζηηο 10/12/2009 πιεξσηέν ηελ 30/04/ Πξνβιέςεηο γηα απνρσξήζεηο πξνζσπηθνύ Ζ Δηαηξεία ρξεζηκνπνίεζε εηαηξεία εμεηδηθεπκέλσλ αλαινγηζηψλ ε νπνία απνηεινχζε αθελφο επηιεγκέλν παγθφζκην πξνκεζεπηή ηνπ Οκίινπ BP, αθεηέξνπ δε θαη ηνλ πξνκεζεπηή ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Οκίινπ ΔΛΠΔ, γηα ηελ εθπφλεζε αλαινγηζηηθψλ κειεηψλ γηα φια ηα ζρήκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ ηεο, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αληίζηνηρεο ππνρξέσζή ηεο θαηά ηηο εκεξνκελίαο 31/12/2009 θαη 31/12/2008 αληίζηνηρα. Οη αλαινγηζηηθέο κειέηεο, βαζίζζεθαλ ζηηο παξαθάησ νηθνλνκηθέο θαη δεκνγξαθηθέο παξαδνρέο: Βαζηθέο Οηθνλνκηθέο Παξαδνρέο 31/12/ /12/2008 Δηήζην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην (Τπνζεκείσζε 1) 5.80% 6.70% Δηήζηνο Πιεζσξηζκφο (CPI) (Τπνζεκείσζε 2) 2.50% 2.50% Δηήζην καθξνπξφζεζκν πνζνζηφ απμήζεσλ κηζζψλ 4.50% 4.00% (Τπνζεκείσζε 3) Δηήζηνο πιεζσξηζκφο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ (Τπνζεκείσζε 4) 4.00% 4.00% Δηήζηα αχμεζε ζπληάμεσλ (75% ηνπ πιεζσξηζκνχ) 1.88% 1.88% Αλακελφκελε εηήζηα απφδνζε αζθαιηζκέλσλ ζρεκάησλ 5.80% 5.40% Δηήζηα κέζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή απνδεκίσζε ζε ειηθία 60 εηψλ (Τπνζεκείσζε 5) Δηήζηα αχμεζε πεξηζηαηηθψλ ππνθείκελσλ ζε ηαηξνθ/θή απνδεκίσζε (Τπνζεκείσζε 5) 1.07% 1.07% Υποσημείωση 1 : Σν ΓΛΠ19 επηβάιιεη ην πξνεμνθιεηηθό επηηόθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηελ εθηηκώκελε πεξίνδν ζηελ νπνία νη ππνρξεώζεηο ζα κπνξνύζαλ λα εθηακηεπζνύλ. Σν πξόηππν πξνηείλεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη νη δείθηεο απόδνζεο ζε πςειή πνηόηεηαο επελδύζεηο ζηαζεξνύ εηζνδήκαηνο θαηάιιεινπ ρξόλνπ σξίκαλζεο. ηελ αλαινγηζηηθή κειέηε ηεο 31/12/2009 ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξνεμνθιεηηθό επηηόθην πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Όκηινο ΔΛΠΔ. Υποσημείωση 2 : ε κέζε καθξνρξόληα αύμεζε ηνπ πιεζσξηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε (2.5%) είλαη ζύκθσλε κε ηηο καθξνρξόληεο νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο γηα ηηο ρώξεο ηεο Δπξσδώλεο. Υποσημείωση 3 : Υξεζηκνπνηώληαο ηελ παξαδνρή όηη θαη ζηελ Διιάδα καθξνρξόληα νη πξαγκαηηθέο απμήζεηο κηζζώλ ζα ζπγθιίλνπλ κε απηέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε κέζν εηήζην πνζνζηό αύμεζεο CPI + 0.5% = 2.5% + 0.5% = 3.0%. Δπίζεο ζεσξήζεθε όηη ε κέζε εηήζηα επηπιένλ αύμεζε ζα είλαη επηπιένλ 1.5%, επνκέλσο ν ζπλνιηθόο δείθηεο αύμεζεο κηζζώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ 4.5%. Υποσημείωση 4 : ην ζηαζκηζκέλν πνζνζηό καθξνρξόληαο αύμεζεο 4.0% ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνπο αλαινγηζηέο. Απηό ζηεξίρζεθε ζηνλ ηξέρνληα, πξαγκαηηθό, ηαηξηθό πιεζσξηζκό πνπ δεκνζίεπζε ε Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδαο, ηνλ ελαξκνληζκέλν δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή γηα ππεξεζίεο πγείαο ζηελ Δπξσδώλε πνπ δεκνζίεπζε ε Eurostat θαη αλακελόκελε κειινληηθή εμέιημε. ειίδα 48 απφ 71

50 Υποσημείωση 5: Η ππόζεζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνπο αλαινγηζηέο, κε βάζε ηζηνξηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο, είλαη όηη ε κέζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή απνδεκίσζε γηα έλαλ ζπληαμηνύρν, ζε ειηθία > 60 έηε, είλαη 658 (2008: 633) θαη ηα πεξηζηαηηθά ηα ππνθείκελα ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή απνδεκίσζε απμάλνληαη θαηά 1.07% θαη έηνο θαζώο απμάλεηαη ε ειηθία ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην πξόγξακκα. Βαζηθέο Γεκνγξαθηθέο Παξαδνρέο Θλεζηκφηεηα 31/12/ /12/2008 Άλδξεο: Standard Πίλαθαο EVK2000m Γπλαίθεο: Standard Πίλαθαο EVK2000f Άλδξεο: Standard Πίλαθαο EVK2000m Γπλαίθεο: Standard Πίλαθαο EVK2000f Αλαπεξία Πίλαθαο Αλαπεξίαο EVK2000 Πίλαθαο Αλαπεξίαο EVK2000 πληαμηνδφηεζε ηε λσξίηεξε δπλαηή ειηθία βάζεη ηνπ Ν.3029/2002 ηε λσξίηεξε δπλαηή ειηθία βάζεη ηνπ Ν.3029/2002 Παξαηηήζεηο 1% θαη έηνο έσο ηελ ειηθία ησλ 50 Service rate Age rate 0% γηα ειηθίεο > 50 εηψλ % % % % % 50+ 0% Οη παξαπάλσ παξαδνρέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο αλαινγηζηέο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ κειινληηθψλ ρξεκαηηθψλ εθξνψλ θαη ηελ πξνεμφθιεζή ηνπο ζε παξνχζα αμία θαηά ηελ εκεξνκελία απνηίκεζεο ηεο ππνρξέσζεο. Ο ζθνπφο ηεο απνηίκεζεο βάζεη ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο, είλαη ν θαζνξηζκφο ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο (Defined Benefit Obligation DBO) θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απνηίκεζεο: ρήκα θαζνξηζκέλεο παξνρήο DBO 31/12/2009 DBO 31/12/ Απνδεκίσζε Ν2112/ πκπιεξσκαηηθή παξνρή λφκηκεο απνδεκίσζεο ρήκα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζπληαμηνχρσλ (ALICO 38803) 4 ρήκα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ελ ελεξγεία πξνζσπηθνχ κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε πληάμεηο ζε ήδε ζπληαμηνδνηεζέλ πξνζσπηθφ ύλνιν (DBO) Αλάιπζε επαηζζεζίαο ησλ απνηειεζκάησλ Δάλ ην εηήζην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην αλέξρνληαλ ζε 6.8% θαη έηνο (αληί 5.8%) ηφηε ε ππνρξέσζε θαζνξηζκέλεο παξνρήο ζα ήηαλ κηθξφηεξε θαηά 8% πεξίπνπ γηα ηελ απνδεκίσζε Ν2112/20 θαη ηελ ζπκπιεξσκαηηθή παξνρή λφκηκεο απνδεκίσζεο θαη θαηά 17% γηα ην ζρήκα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ηνπ ελ ελεξγεία πξνζσπηθνχ κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε. Δάλ ην εηήζην καθξνπξφζεζκν πνζνζηφ απμήζεσλ κηζζψλ ήηαλ 5.5%, αληί 4.5%, ηφηε ε ππνρξέσζε θαζνξηζκέλεο παξνρήο ζα ήηαλ κεγαιχηεξε θαηά 9% πεξίπνπ γηα ηελ απνδεκίσζε Ν2112/20 θαη ηελ ζπκπιεξσκαηηθή παξνρή λφκηκεο απνδεκίσζεο. ειίδα 49 απφ 71

51 Δάλ ν πιεζσξηζκφο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ήηαλ 5.0% θαη έηνο (αληί ηνπ 4.0%) ηφηε ε ππνρξέσζε θαζνξηζκέλεο παξνρήο ζα ήηαλ κεγαιχηεξε θαηά 22 % γηα ην ζρήκα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ελ ελεξγεία πξνζσπηθνχ κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε. Δάλ ν πιεζσξηζκφο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ήηαλ 3.0% θαη έηνο (αληί ηνπ 4.0%) ηφηε ε ππνρξέσζε θαζνξηζκέλεο παξνρήο ζα ήηαλ κηθξφηεξε θαηά 26% γηα ην ζρήκα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ηνπ ελ ελεξγεία πξνζσπηθνχ κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε. Σέινο, εάλ ην πνζνζηφ παξαηηήζεσλ ήηαλ 0%, ηφηε ε ππνρξέσζε θαζνξηζκέλεο παξνρήο ζα ήηαλ κεγαιχηεξε θαηά 2% πεξίπνπ γηα ηελ απνδεκίσζε Ν2112/20 θαη ηε ζπκπιεξσκαηηθή παξνρή λφκηκεο απνδεκίσζεο θαη θαηά 1% γηα ην ζρήκα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ηνπ ελ ελεξγεία πξνζσπηθνχ κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε. Oη κεηαβνιέο ζηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο ηα ζρήκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2009, παξνπζηάδνληαη αλά ζρήκα θαη ζπλνιηθά ζηνλ επφκελν πίλαθα: ειίδα 50 απφ 71

52 Oη κεηαβνιέο ζηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο ηα ζρήκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2008, παξνπζηάδνληαη αλά ζρήκα θαη ζπλνιηθά ζηνλ επφκελν πίλαθα: Σα πνζά ηα αλαγλσξηζκέλα ζηα απνηειέζκαηα έρνπλ σο αθνινχζσο: Καζαξό έμνδν παξνρώλ αλαγλσξηζκέλν ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Κφζηνο εμππεξέηεζεο Κφζηνο ηφθνπ Κφζηνο πξνυπεξεζίαο Αλακελφκελε απφδνζε αζθαιηζκέλσλ ζρεκάησλ (78.611) (68.572) Καζαξό έμνδν παξνρώλ Αλαγλψξηζε επηπιένλ εμφδνπ ιφγσ πξφσξεο αθππεξεζίαο Λνηπά έμνδα Αθχξσζε πξνβιέςεσλ ιφγσ ιήμεο ηεο ( ) - ζρεηηθήο ππνρξέσζεο (Κέξδε)/Εεκίεο αλαγλσξηζζέληα ζηελ Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ( ) ηε ρξήζε 2009 αλαγλσξίζζεθαλ απεπζείαο ζηελ Καζαξή Θέζε ζπλνιηθά αλαινγηζηηθέο δεκίεο χςνπο έλαληη αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ ζηε ρξήζε Πην αλαιπηηθά ε κεηαβνιή ζηε ρξήζε 2009 ησλ ζσξεπκέλσλ Αλαινγηζηηθψλ Κεξδψλ/(Εεκηψλ) πνπ έρνπλ ειίδα 51 απφ 71

53 αλαγλσξηζζεί απεπζείαο ζηελ Καζαξή Θέζε, αλά ζρήκα παξνρήο πξνο ην πξνζσπηθφ, εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ρήκα Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ 31/12/2008 Αλαινγηζηηθά Κέξδε /(Εεκίεο) πνπ αλαγλσξίζζεθαλ απεπζείαο ζηελ Καζαξή Θέζε ζηε ρξήζε 2009 σξεπκέλα Αλαινγηζηηθά Κέξδε/(Εεκίεο) κεηαθεξζεληα ζηηο Εεκίεο εηο Νένλ, ιφγσ θαηάξεζεο ησλ ζρεηηθψλ ζρεκάησλ 31/12/2009 N2112/20 πξνζσπηθνχ ( ) ( ) - ( ) Ν2112/20 κεηαθεξζέληνο πξνζσπηθνχ (58.244) πκπιεξσκαηηθή Παξνρή Νφκηκεο Απνδεκίσζεο ( ) ( ) - ( ) Ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζπληαμηνχρσλ ( ) Ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε ( ) (88.942) - ( ) πληάμεηο πνπ πιεξψλεη απεπζείαο ε Δηαηξεία ( ) - ύλνιν ( ) ( ) ( ) Απφ 1/11/2009 θαηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηα ζρήκαηα πνπ αθνξνχλ ζπληαμηνχρνπο θαη ηηο ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο αλέιαβε ζπκβαηηθά ε εηαηξεία ηνπ Οκίινπ ΒΡ ζηελ Διιάδα «ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ Α.Δ.Π.». Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε Δηαηξεία α) αθχξσζε ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο θαη ηηο κεηέθεξε ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, σο θέξδνο ηεο ρξήζεο ( ) θαη β) πξνρψξεζε ζε κεηαθνξά ζηηο δεκίεο εηο λένλ (α), ησλ ζσξεπκέλσλ αλαινγηζηηθψλ δεκηψλ γηα ηα ζρήκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ γηα ηα νπνία απφ 1/11/2009 θαηαξγήζεθε ε ζρεηηθή ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο, δει. ζπλνιηθή δεκία φπσο απηή αλαιχεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, θαζψο θαη (β) ηεο ζρεηηθήο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο εθ , δειαδή θαζαξή δεκία Δπνκέλσο ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31/12/2009, ε Δηαηξεία δηαηήξεζε κφλν ηηο ζσξεπκέλεο αλαινγηζηηθέο δεκίεο γηα ηα ζπλερηδφκελα ζρήκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, δει. ζπλνιηθή δεκία , φπσο απηή αλαιχεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. 19. Μαθξνπξόζεζκεο πξνβιέςεηο 31/12/ /12/2008 Πξνβιέςεηο πεξηβαιινληηθψλ εμφδσλ (Τπνζεκείσζε 1) Πξνβιέςεηο γηα λνκηθέο ππνρξεψζεηο (Τπνζεκείσζε 2) Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο (Τπνζεκείσζε 3) ύλνιν Λνηπώλ Μαθξνπξόζεζκσλ Πξνβιέςεσλ Υποσημείωση 1 - Πξνβιέςεηο γηα πεξηβαιινληηθνύο θηλδύλνπο: Oη κεηαβνιέο ηεο ρξήζεο ζπλνπηηθά εκθαλίδνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα θαη αλαιχνληαη πεξαηηέξσ : ειίδα 52 απφ 71

54 31/12/ /12/2008 Τπόινηπν αξρήο ,959 Γαπάλεο ρξήζεο έλαληη πξφβιεςεο (31.108) (69,291) Μείσζε πξφβιεςεο (98.530) - Πξνεμφθιεζε ,159 Τπόινηπν ηέινπο Οη αλακελφκελεο παξαπάλσ κειινληηθέο ρξεκαηηθέο ξνέο έρνπλ πξνεμνθιεζεί ζηελ παξνχζα αμία ηνπο, κε επηηφθην πξνεμφθιεζεο 2%. Yποσημείωση 2 - Πξνβιέςεηο γηα λνκηθέο ππνρξεώζεηο: Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ 31/12/2009 έρεη ζρεκαηίζεη πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο απφ πεξηπηψζεηο αγσγψλ ή ινηπψλ δηεθδηθήζεσλ ηξίησλ θαηά ηεο Δηαηξείαο, βάζεη ζρεηηθψλ γλσκνδνηήζεσλ ηνπ Ννκηθνχ Σκήκαηνο ηεο Δηαηξείαο, θαη γηα ηηο νπνίεο πιεξνχληαη νη παξαθάησ 3 πξνυπνζέζεηο: α) θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ε Δηαηξεία έρεη κία ππνρξέσζε ζαλ απνηέιεζκα ελφο γεγνλφηνο πνπ έιαβε ρψξα θαηά ην παξειζφλ. β) θξίλεηαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ γλσκνδνηήζεσλ ηνπ Ννκηθνχ ηεο Σκήκαηνο, φηη ε κειινληηθή εθηακίεπζε πφξσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ δηεθδηθήζεσλ ηξίησλ θαηά ηεο Δηαηξείαο, είλαη πηζαλή. γ) είλαη δπλαηφ λα γίλεη αμηφπηζηε εθηίκεζε ηνπ χςνπο ηεο ππνρξέσζεο. Υποσημείωση 3 - Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο νηθνλνκηθνύο θηλδύλνπο: ηε ρξήζε 2008, ε Δηαηξεία αλαγλψξηζε πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ αθνξά ηηο ρξήζεηο πξν ηεο 1/01/2007, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 8 θαη Α) κεηέθεξε ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο έσο θαη 31/12/2006 απεπζείαο ζηελ Καζαξή Θέζε κεηψλνληαο θαηά πνζφ 10,303, ην θνλδχιη «Κέξδε εηο Νένλ» ζρεκαηίδνληαο ηζφπνζε πξφβιεςε γηα έθηαθηνπο νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο Β) αλακφξθσζε ηα κεηά απφ θφξνπο απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 2007 θαηά πνζφ 2,748,600.00, πξνζαπμάλνληαο ηζφπνζα ηελ σο άλσ πξφβιεςε, θαη Γ) ζρεκάηηζε πξφβιεςε χςνπο 3,033, ζηε ρξήζε 2008, πξνζαπμάλνληαο πεξαηηέξσ ηζφπνζα ηελ σο άλσ πξφβιεςε. ηε ρξήζε 2009, ε Δηαηξεία ζρεκάηηζε επηπιένλ πξνβιέςεηο χςνπο θαη ην ζρεηηθφ θνλδχιη θαηά ηελ 31/12/2009 αλήιζε ζε Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο 31/12/ /12/2008 Πξνκεζεπηέο (Τπνζεκείσζε 20.1) Βξαρππξφζεζκεο Πξνβιέςεηο (Τπνζεκείσζε 20.2) Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο (Τπνζεκείσζε ) ύλνιν Πξνκεζεπηέο Ζ αλάιπζε ηνπ θνλδπιίνπ, εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ειίδα 53 απφ 71 31/12/ /12/2008 Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ Πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ ύλνιν

55 20.2 Βξαρππξόζεζκεο πξνβιέςεηο 31/12/ /12/2008 Πξφβιεςε έθηαθησλ ακνηβψλ πξνζσπηθνχ βάζεη απφδνζεο ηνπο θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε (Yπνζεκείσζε 1) Πξνβιέςεηο εμφδσλ αλαδηνξγάλσζεο (Τπνζεκείσζε 2) Πξνβιέςεηο γηα θφξνπο πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ (Τπνζεκείσζε 3) ύλνιν Υποσημείωση 1: Καηά πάγηα πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο νη έθηαθηεο ακνηβέο πξνζσπηθνχ φπσο απηέο ππνινγίδνληαη βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο πξνθαζνξηζκέλεο θαη πξνζπκθσλεκέλεο θιίκαθαο απφδνζεο, θαηαρσξνχληαη σο πξφβιεςε ζηελ θιεηφκελε ρξήζε ελψ ε θαηαβνιή γίλεηαη ζηελ επφκελε ρξήζε. Με ηελ θαηαβνιή ησλ εθηάθησλ ακνηβψλ, αληηινγίδεηαη ε ζρεκαηηζζείζα ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε πξφβιεςε θαη ε ηπρφλ δηαθνξά θαηαρσξείηαη ζηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο. Υποσημείωση 2: ηε ρξήζε 2008 ε Δηαηξεία πξνέβε ζε κηθξήο θιίκαθαο αλαδηάξζξσζε ηεο νξγάλσζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ηεο ζηελ Διιάδα ζηα πιαίζηα επξχηεξεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ Οκίινπ ΒΡ ζηελ Δπξψπε. Σα έμνδα αλαδηνξγάλσζεο πνπ αλαγλσξίζζεθαλ ζηε ρξήζε 2008, αλήιζαλ ζε (βι. θαη εκείσζε 23) εθ ησλ νπνίσλ πνζφ απνηεινχζε πξφβιεςε ζηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο γηα άκεζεο δαπάλεο ηεο σο άλσ αλαδηνξγάλσζεο (θπξίσο απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ), πνπ αλακελφηαλ λα εθηακηεπζνχλ εληφο ηεο ρξήζεο Απφ ην θνλδχιη απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ρξήζε 2009 πνζφ , ελψ ε ππφινηπε αρξεζηκνπνίεηε πξφβιεςε εθ αθπξψζεθε ζε απνκείσζε ησλ εμφδσλ ηεο ρξήζεο Υποσημείωση 3: Ζ Δηαηξεία ζρεκάηηζε πξφβιεςε θφξσλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ χςνπο 17 εθ, εηδηθά γηα ηηο ρξήζεηο , βάζεη ηεο εκείσζεο 4β Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο Ζ αλάιπζε ηνπ θνλδπιίνπ, εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 31/12/ /12/2008 Μεηαθνξείο μεξάο Πξνκεζεπηέο δηαθφξσλ ππεξεζηψλ Πξνκεζεπηέο δηάθνξνη Πξνκεζεπηέο παγίσλ Πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ δηάθνξνη Τπνρξεψζεηο ζε Αζθαιηζηηθά Σακεία Γεδνπιεπκέλα έμνδα Αγνξέο ππφ παξαιαβή Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ, ρξεσζηψλ Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ύλνιν ειίδα 54 απφ 71

56 21. Τπνρξεώζεηο από θόξνπο θαη ηέιε Ζ αλάιπζε ηνπ θνλδπιίνπ, εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 31/12/ /12/2008 Φ.Π.Α. πξνο απφδνζε Φ.Μ.Τ (Φφξνο Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ) Φφξνο απνδ/ζεσλ απνιπνκέλσλ Φφξνη-ηέιε ακνηβψλ ηξίησλ Φνξνο εηζνδήκαηνο κειψλ Γ Υαξηνζεκν & ΟΓΑ ηφθσλ Υαξηφζεκν & ΟΓΑ απφ νηθνδνκέο Φφξνη αθίλεηεο πεξηνπζίαο Φφξνο εξγνιάβσλ (1%, 3%) Υαξηφζεκν απνδ/ζεσλ ιχζεο ζπκβ.κίζζσζεο Φφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο Έθηαθηε εηζθνξά επί ησλ θεξδψλ ρξήζεο Αγγειηφζεκα ύλνιν Κύθινο εξγαζηώλ Κύθινο Δξγαζηώλ (ρσξίο Δ.Φ.Κ.) Ο Κχθινο Δξγαζηψλ (πσιήζεηο) ηεο Δηαηξείαο (εμαηξνπκέλνπ ηνπ Δ.Φ.Κ.) αλήιζε ζηε ρξήζε 2009 ζε έλαληη ην 2008, ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά ( ) ή (45.0%). Ο Καζαξφο Κχθινο Δξγαζηψλ ηεο ρξήζεο 2009 αλά άδεηα εκπνξίαο θαζψο θαη νη κεηαβνιέο απηνχ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2008, αλαιχεηαη θαησηέξσ: Μεηαβνιή % Μεηαβνιή Τγξά Καχζηκα Δδάθνπο ( ) (33,7%) Καύζηκα Αεξνπνξίαο (1/1-31/5/2009, 12 κήλεο 2008) ( ) (88,6%) Τγξαέξην Απηνθίλεζεο ( ) (16,3%) ύλνιν Καπζίκσλ ( ) (43.9%) Ληπαληηθά (1/1-31/5/2009, 12 κήλεο 2008) ( ) (69.8%) Γεληθό ύλνιν ( ) (45,0%) Απφ ηε ζπλνιηθή κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ εθ , κέξνο ή 58.2% νθείιεηαη ζηε δηαθνπή απφ 1/6/2009 ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Κιάδσλ Καπζίκσλ Αεξνπνξίαο θαη Ληπαληηθψλ, ιφγσ απφζρηζήο ηνπο βάζεη ηνπ Ν.2166/93 θαη απνξξφθεζήο ηνπο απφ ηελ ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ. ειίδα 55 απφ 71

57 Ζ ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα ησλ Καπζίκσλ (Καχζηκα Δδάθνπο & Τγξαέξηα Απηνθίλεζεο) εκθαλίδεη ζπλνιηθή κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ή (33.7%), βι. θαη παξαθάησ πίλαθα: πλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο Μεηαβνιή % Μεηαβνιή ( ) (33.7%) ( ) (84.9%) Γεληθό ύλνιν ( ) (45,0%) Κύθινο Δξγαζηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Δ.Φ.Κ. Ο θχθινο εξγαζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Δ.Φ.Κ. ηεο ρξήζεο 2009 αλήιζε ζε έλαληη ζηε ρξήζε 2008, δειαδή ζεκείσζε κείσζε θαηά ( ) ή (30.7%). Ο θχθινο εξγαζηψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Δ.Φ.Κ.) ηεο ρξήζεο 2009 αλά άδεηα εκπνξίαο, θαζψο θαη νη κεηαβνιέο απηνχ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2008, αλαιχεηαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: Μεηαβνιή % Μεηαβνιή Τγξά Καχζηκα Δδάθνπο ( ) (20.5%) Καχζηκα Αεξνπνξίαο ( ) (88.5%) (1/1-31/5/2009, 12 κήλεο 2008) Τγξαέξην Απηνθίλεζεο ( ) (12.1%) ύλνιν Καπζίκσλ ( ) (29.4%) Ληπαληηθά (1/1-31/5/2009, 12 κήλεο 2008) ( ) (69.8%) Γεληθό ύλνιν ( ) (30.7%) Όπσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, απφ ηελ ζπλνιηθή κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ εθ , κέξνο ή 43.6% νθείιεηαη ζηελ δηαθνπή απφ 1/6/2009 ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Κιάδσλ Καπζίκσλ Αεξνπνξίαο θαη Ληπαληηθψλ, ιφγσ απφζρηζήο ηνπο βάζεη ηνπ Ν.2166/93 θαη απνξξφθεζήο ηνπο απφ ηελ εηαηξεία ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ. Ζ ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα ησλ Καπζίκσλ (Καχζηκα Δδάθνπο & Τγξαέξηα Απηνθίλεζεο) εκθαλίδεη ζπλνιηθή κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ή (20.5%), βι. θαη παξαθάησ πίλαθα: Μεηαβνιή % Μεηαβνιή πλερηδφκελεο ( ) (20.5%) Γξαζηεξηφηεηεο Γηαθνπείζεο ( ) (84.9%) Γξαζηεξηφηεηεο Γεληθό ύλνιν ,975,359,774 ( ) (30.7%) Ο Δ.Φ.Κ. (Δηδηθφο Φφξνο Καηαλάισζεο) πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ σο άλσ αθαζάξηζην Κχθιν Δξγαζηψλ, ζηε ρξήζε 2009 αλήιζε ζε έλαληη ζηε ρξήζε 2008, δειαδή ζεκείσζε αχμεζε θαηά ή 4.0%. ειίδα 56 απφ 71

58 23. Λνηπά έζνδα Σν θνλδχιη Λνηπά Έζνδα ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ, αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Δπηρνξεγήζεηο θαπζίκσλ λεζηψλ, επηδνηήζεηο ΟΑΔΓ Δλνίθηα πξαηεξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ Παξνρή ππεξεζηψλ ζην πξνζσπηθφ Παξεπφκελα έζνδα αεξνπνξίαο (Τπνζεκείσζε 1) Παξεπφκελα έζνδα λαπηηιίαο (Τπνζεκείσζε 1) Έζνδα παξνρήο ππεξεζηψλ (Τπνζεκείσζε 2) Έζνδα απφ δηθαζηηθέο ππνζέζεηο Λνηπά έζνδα παξνρήο Πξνκήζεηεο- Μεζηηείεο Δηζπξαηηφκελα έζνδα απνζηνιήο (Τπνζεκείσζε 3) Γηάθνξα άιια έζνδα Έζνδα ζπκκεηνρψλ (Τπνζεκείσζε 4) Κέξδε εθ πσιήζεσο παγίσλ (Τπνζεκείσζε 5) ύλνιν Μείνλ Λνηπά Έζνδα Γηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο ( ) ( ) Λνηπά Έζνδα πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο Υποσημείωση 1: Σα παξεπφκελα έζνδα αεξνπνξίαο απνηεινχλ έζνδα ηεο δηαθνπείζαο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ απνζρηζζέληνο Κιάδνπ Καπζίκσλ Αεξνπνξίαο. Δπνκέλσο ε κείσζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηε ρξήζε 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008, εθ , νθείιεηαη ζην φηη ηα έζνδα ηεο ρξήζεο 2009 αθνξνχλ 5 κήλεο (1/1-31/5/2009) ελψ ηα έζνδα ηεο ρξήζεο 2008 αθνξνχλ έζνδα 12κήλνπ (1/1-31/12/2008) Οκνίσο ηα παξεπφκελα έζνδα λαπηηιίαο απνηεινχλ έζνδα ηεο δηαθνπείζαο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ απνζρηζζέληνο Κιάδνπ Ληπαληηθψλ (Ληπαληηθά Ναπηηιίαο). Δπνκέλσο ε κείσζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηε ρξήζε 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008, εθ , νθείιεηαη ζην φηη ηα έζνδα ηεο ρξήζεο 2009 αθνξνχλ 5 κήλεο (1/1-31/5/2009) ελψ ηα έζνδα ηεο ρξήζεο 2008 αθνξνχλ έζνδα 12κήλνπ (1/1-31/12/2008) Υποσημείωση 2: Σα έζνδα παξνρήο ππεξεζηψλ πεξηιακβάλνπλ Πξνκήζεηεο Ναπηηιίαο απφ ΒΡ International Ltd, έζνδα απφ απνζπαζκέλν πξνζσπηθφ ζε εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ΒΡ ζην εμσηεξηθφ, έζνδα απφ αλάθηεζε ηνπ θóζηνπο δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ ζηελ Διιάδα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε επξχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρήο εθηφο Διιάδαο θαη ινηπά δηάθνξα έζνδα παξνρήο ππεξεζηψλ. H κείσζε ησλ εζφδσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ απφζρηζε ησλ Κιάδσλ Καπζίκσλ Αεξνπνξίαο, Ληπαληηθψλ θαη Καπζίκσλ Ναπηηιίαο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα: Κιάδνο Καπζίκσλ Αεξνπνξίαο Κιάδνο Ληπαληηθώλ Κιάδνο Καπζίκσλ Ναπηηιίαο Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο πλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο ύλνιν ειίδα 57 απφ 71

59 Υποσημείωση 3: Σα εηζπξαηηφκελα έζνδα παξνπζηάδνπλ κείσζε , πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζε κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ππνλαχισζε ρξνλνλαπισκέλσλ πινίσλ. Υποσημείωση 4: Σα έζνδα ζπκκεηνρψλ ηεο ρξήζεο 2008 αθνξνχλ κεξίζκαηα ησλ νπνίσλ ηε δηαλνκή ελέθξηλαλ ζηελ θιεηφκελε ρξήζε νη Γεληθέο πλειεχζεηο ησλ Μεηφρσλ ησλ παξαθάησ ζπγγελψλ εηαηξεηψλ θαη ηα νπνία εηζπξάρζεθαλ εληφο ηεο ρξήζεο (βι. θαη εκ. 9). Λφγσ ηεο απφζρηζεο ηνπ Κιάδνπ Καπζίκσλ Αεξνπνξίαο ηεο νπνίαο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηεινχζαλ νη ζπκκεηνρέο ζηηο εηαηξείεο SAFCO A.E. θαη GISSCO A.E., ηα αληίζηνηρα έζνδα ζπκκεηνρψλ ηεο ρξήζεο 2009 απφ δηαλνκή κεξηζκάησλ πνπ εγθξίζεθαλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ησλ δχν απηψλ εηαηξεηψλ κεηά ηελ 31/5/2009 (εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ απφζρηζεο ηνπ Κιάδνπ Καπζίκσλ Αεξνπνξίαο) απνηέιεζαλ έζνδα ηεο εηαηξείαο ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ πνπ απφ απνξξφθεζε ηνλ θιάδν. Ζ εηαηξεία RAPI A.E. δελ δηέλεηκε κέξηζκα ζηε ρξήζε Έζνδα ζπκκεηνρώλ SAFCO A.E GISSCO A.E RAPI A.E ύλνιν Υποσημείωση 5: Σν θνλδχιη Κέξδε εθ πσιήζεσο παγίσλ αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Έζνδα Πώιεζεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο Μείνλ Λνγηζηηθή αμία ( ) (31.705) Κέξδνο από πώιεζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο Κέξδνο από πώιεζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ δηαθνπείζαο δξαζηεξηόηεηαο ύλνιν ηε ρξήζε 2009 ε Δηαηξεία πξνέβε ζε θάπνηεο κηθξήο αμίαο ζπλαιιαγέο πψιεζεο κεηαρεηξηζκέλνπ πάγηνπ εμνπιηζκνχ ζε ηξίηνπο θαζψο θαη ζηηο ζπλδεδεκέλεο θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ πψιεζεο εηαηξείεο ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ θαη BP SOLAR HELLAS A.E., απφ ηηο νπνίεο ζπλαιιαγέο ζρεκάηηζε ζπλνιηθά θέξδνο Κέξδε εθ πσιήζεσο ζπκκεηνρώλ Σν θνλδχιη Κέξδε εθ πσιήζεσο ζπκκεηνρψλ ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο (βι. θαη εκ.9) ζπλνςίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Έζνδα Πψιεζεο ζπκκεηνρήο ζηελ «HΛIAKH ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ANΩNYMH ETAIPEIA KATAKEYH - EKMETAΛΛEYH ANANEΩIMΩN ΠHΓΩN ENEPΓEIA» ειίδα 58 απφ Μείνλ Λνγηζηηθή αμία ζπκκεηνρήο - (60.000) Κέξδνο από πώιεζε ζπκκεηνρήο ζηελ «ΖΛΗΑΚΖ - - ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ Α.Δ.» Έζνδα Πψιεζεο ζπκκεηνρήο ζηελ RAPI A.E Μείνλ Λνγηζηηθή αμία ζπκκεηνρήο ( ) - Κέξδνο από πώιεζε (28/09/2009) ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ «RAPI A.E Έζνδα Πψιεζεο ζπκκεηνρήο ζηελ ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ Μείνλ - Λνγηζηηθή αμία ζπκκεηνρήο ( ) Κέξδνο από πώιεζε (20/11/2009) ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ - «ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ» ύλνιν

60 25. Παξνρέο ζην πξνζσπηθό Ο κέζνο φξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο ζηε ρξήζε 2009 ήηαλ 362 άηνκα. (2008: 413). Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ήηαλ 237 άηνκα (231 άηνκα κφληκν πξνζσπηθφ θαη 6 άηνκα πξνζσπηθφ γηα θάιπςε επνρηαθψλ αλαγθψλ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 2 δηθεγφξσλ κε πάγηα αληηκηζζία ( : 400 άηνκα). Ζ κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε ρξήζε 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008, νθείιεηαη α) ζηελ κεηαθνξά πξνζσπηθνχ (4 άηνκα) κε αλαγλψξηζε πξνππεξεζίαο ζηηο 29/05/2009, ζηελ ηφηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία ηνπ Οκίινπ ΒΡ, κε ηελ επσλπκία «ΒΡ SOLAR HELLAS A.E.» β) ζηελ απηφκαηε κεηαθνξά κε φια ηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο απηψλ, φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ (150 άηνκα) ησλ απνζρηζζέλησλ θιάδσλ Καπζίκσλ Αεξνπνξίαο, Ληπαληηθψλ θαη Καπζίκσλ Ναπηηιίαο βάζεη ηνπ Ν.2166/1993 ζηελ εηαηξεία πνπ απνξξφθεζε ηνπο 3 Κιάδνπο «ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ» απφ 1/11/2009 γ) ζηε κεηαθνξά πξνζσπηθνχ (13 άηνκα) κε αλαγλψξηζε πξνππεξεζίαο ζηελ σο άλσ εηαηξεία «ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ» απφ 1/11/ Μηζζνδνζία Έμνδα θνηλσληθήο αζθάιηζεο Έμνδα «πκκεηνρηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηνρψλ» (Τπνζεκείσζε 1) Έμνδα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη αζθάιηζηξα πξνζσπηθνχ (Τπνζεκείσζε 2) Λνηπέο παξνρέο ζην πξνζσπηθφ (Τπνζεκείσζε 2) ύλνιν Υποσημείωση 1: Σν «πκκεηνρηθφ Πξφγξακκα Μεηνρψλ» ( Share Match ) ήηαλ έλα πξφγξακκα πνπ παξείρε ε Δηαηξεία ζην πξνζσπηθφ ηεο γηα φζν ρξφλν ε Δηαηξεία ήηαλ ζπγαηξηθή ηνπ Οκίινπ ΒΡ, δειαδή έσο 10/12/2009. Βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, νη εξγαδφκελνη είραλ ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο λα αγνξάζνπλ κεηνρέο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο BP p.l.c. κεηαμχ ελφο ειάρηζηνπ θαη ελφο κέγηζηνπ πνζνχ αμίαο, ζηελ ηξέρνπζα ρξεκαηηζηεξηαθή αμία απηψλ («επελδπηηθέο κεηνρέο») ελψ ε Δηαηξεία ζπλεηζέθεξε ρξήκαηα πξνθεηκέλνπ ηζάξηζκεο κεηνρέο κε φζεο θάζε εξγαδφκελνο αγφξαδε κε δηθφ ηνπ θφζηνο, λα αγνξάδνληαη γηα ινγαξηαζκφ θάζε εξγαδφκελνπ («πξφζζεηεο κεηνρέο»). Ζ Δηαηξεία αλαγλψξηδε ην ζρεηηθφ έμνδν ζηε ρξήζε ζηελ νπνία θαηαβάιιεηαη ην σο άλσ πνζφ, δεδνκέλνπ φηη κεηά ηελ απφθηεζε ησλ επελδπηηθψλ θαη πξφζζεησλ κεηνρψλ απφ ηνλ εξγαδφκελν ηεο Δηαηξείαο, φινη νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε απφ ηελ θηήζε απηψλ πεξηέξρνληαη εθ νινθιήξνπ ζηνλ εξγαδφκελν. Λφγσ ηεο κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο απφ ηνλ Όκηιν ΒΡ ζην Όκηιν ΔΛΠΔ, ηελ 10 ε Γεθεκβξίνπ 2009, απνδεζκεχζεθαλ φιεο νη κεηνρέο ησλ εξγαδφκελσλ ηεο Δηαηξείαο θαη δφζεθε ζε απηνχο ε δπλαηφηεηα λα ηηο πνπιήζνπλ. Μεηά ηελ 10/12/2009 ε Δηαηξεία έπαςε λα παξέρεη ην σο άλσ πξφγξακκα ζηνπ εξγαδφκελνπο. Υποσημείωση 2: Σα αζθάιηζηξα πξνζσπηθνχ, αθνξνχλ αζθάιηζηξα πνπ θαηαβάιιεη ε Δηαηξεία γηα ην ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα θαζνξηζκέλεο εηζθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη γηα ηελ αζθάιηζε αηπρήκαηνο-δσήο απηψλ. Οη ινηπέο παξνρέο πεξηιακβάλνπλ έμνδα ζίηηζεο θαη θνππνληψλ, έμνδα ελδχζεσο θαη ζηεγάζεσο, έμνδα θαηαζθελψζεσλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ θιπ. ειίδα 59 απφ 71

61 Υποσημείωση 3: Ο Όκηινο ΒΡ, ηνπ νπνίνπ ε Δηαηξεία ήηαλ ζπγαηξηθή έσο ηελ 10/12/2009, πξνζέθεξε έσο θαη ηε ρξήζε 2006, ζηα πςειφβαζκα δηνηθεηηθά ηνπ ζηειέρε, πξφγξακκα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο BP p.l.c. Ζ ηηκή άζθεζεο απηψλ ησλ δηθαησκάησλ θαζνξηδφηαλ βάζεη ηεο απφδνζεο ηεο κεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζε ζρέζε κε ηηο δηεζλείο αγνξέο. Σα δηθαηψκαηα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αζθεζνχλ κεηά απφ ηξία ρξφληα απφ ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ζην δηάζηεκα κεηαμχ ηεο 3 εο θαη 10 εο επεηείνπ απφ ηελ εκεξνκελία παξαρψξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο. Σν σο άλσ ζρήκα απνηεινχζε παξνρή ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ΒΡ p.l.c. ζηα πςειφβαζκα ζηειέρε απηήο αλά ηνλ θφζκν, θαη ε ζπλαιιαγή δηελεξγείην κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία δελ θαηαρψξεζε ην ζρεηηθφ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηνπ , δεδνκέλνπ φηη ε επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο δελ είλαη ζεκαληηθή. Απφ ηε ρξήζε 2007 θαη έσο θαη ηελ 10/12/2009, νπφηε νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο κεηαβηβάζζεθαλ απφ ηνλ Όκηιν ΒΡ ζηνλ Όκηιν ΔΛΠΔ, ν Όκηινο ΒΡ παξείρε ζηα πςειφβαζκα ζηειέρε απηνχ, έλα λέν πξφγξακκα επηβξάβεπζεο ηεο απφδνζεο απηψλ, ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο BP p.l.c. Σν πξφγξακκα απηφ έθεξε ηνλ ηίηιν «Performance Share Plan» («PSP») θαη ιεηηνπξγνχζε σο εμήο: ην 1 ν ηξίκελν θάζε ρξήζεο ερνξεγνχλην απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ, δειαδή ηελ εηαηξεία BP p.l.c. ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο αλά ηνλ θφζκν, επνκέλσο θαη ζηελ Διιάδα, ζηνπο δηθαηνχρνπο-ππαιιήινπο ηεο BP Hellas AE, RSUs (Restricted Share Units) αλάινγα κε ηελ αμηνινγεζείζα απφδνζή ηνπο θαηά ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ρξήζε. Σα RSUs ήηαλ δεζκεπκέλα γηα 3 έηε απó ηελ ρνξήγεζή ηνπο, επνκέλσο ππήξρε 3εηεο πεξηφδνο θαηνρχξσζεο (vesting period). ην δηάζηεκα απηφ πξνζαπμάλνληαλ κε ηπρφλ κεξίζκαηα. Δάλ ν δηθαηνχρνο απνρσξήζεη απφ ηελ εηαηξεία ζηε δηάξθεηα ηεο 3εηνχο πεξηφδνπ δέζκεπζεο, ράλεη φια ηα RSUs πνπ ηνπ είραλ ρνξεγεζεί. ην ηέινο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ θαηνρχξσζεο, ηα RSUs κεηαηξέπνληαη ζε κεηνρέο κε ηελ ηξέρνπζα ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ηεο κεηνρήο. Ζ Δηαηξεία δελ θαηαρψξεζε ην ζρεηηθφ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ 2009 θαη 2008 αληηζηνίρσο, δηφηη αθελφο κελ ε επίπησζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο δελ είλαη ζεκαληηθή, αθεηέξνπ δε ε αλαγλψξηζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο γίλεηαη ζπλνιηθά γηα φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο/ππαιιήινπο ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ΒΡ παγθνζκίσο απεπζείαο απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία ηνπ Οκίινπ «ΒΡ p.l.c.». Μεηά ηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζηνλ Όκηιν ΔΛΠΔ (10/12/2009) ε αλσηέξσ πεξηγξαθείζα παξνρή πξνο ηα πςειφβαζκα ζηειέρε δηαθφπεθε θαη νη δηθαηνχρνη δηαηήξεζαλ ηα ζσξεπκέλα δηθαηψκαηα ηνπο. 26. Έμνδα Αλαδηνξγάλσζεο ηε ρξήζε 2008 ε Δηαηξεία πξνέβε ζε κηθξήο θιίκαθαο αλαδηάξζξσζε ηεο νξγάλσζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ηεο ζηελ Διιάδα ζηα πιαίζηα επξχηεξεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ Οκίινπ ΒΡ ζηελ Δπξψπε κε ζηφρν ηελ απινπνίεζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Σα έμνδα αλαδηνξγάλσζεο πνπ αλαγλσξίζζεθαλ ζηε ρξήζε 2008 αλήιζαλ ζε εθ ησλ νπνίσλ πνζφ κελ αθνξνχζε ηελ ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα Καπζίκσλ, ην ππφινηπν δε πνζφ αθνξνχζε ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Κιάδσλ Καπζίκσλ Αεξνπνξίαο ( ) θαη Ληπαληηθψλ ( ). Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εμφδσλ αλαδηνξγάλσζεο πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηα έμνδα ηεο ρξήζεο 2009, πνζφ παξέκεηλε σο πξφβιεςε ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31/12/2008 γηα άκεζεο δαπάλεο ηεο σο άλσ αλαδηνξγάλσζεο (θπξίσο απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ), πνπ αλακελφηαλ λα εθηακηεπζνχλ εληφο ηεο ρξήζεο Απφ ην θνλδχιη απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ρξήζε 2009 πνζφ , ελψ ε ππφινηπε αρξεζηκνπνίεηε πξφβιεςε εθ αθπξψζεθε ζε απνκείσζε ησλ εμφδσλ ηεο ρξήζεο (βι. θαη εκ. 19.3) ειίδα 60 απφ 71

62 27. Aπνζβέζεηο ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαιχνληαη νη απνζβέζεηο ηεο ρξήζεο, αλά θαηεγνξία παγίνπ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη αλά είδνο δαπάλεο, φπσο απηέο (νη δαπάλεο) θαηεγνξηνπνηνχληαη γηα ηνπο ζθνπνχο εκθάληζεο ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο: Αλάιπζε Απνζβέζεσλ Αλά θαηεγνξία παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Δπελδπηηθά αθίλεηα Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ύλνιν Αλά είδνο δαπάλεο ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο Κφζηνο Πσιεζέλησλ Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηνίθεζεο Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο ύλνιν πγθξηηηθά ζηνηρεία απνζβέζεσλ ζπλερηδόκελσλ / δηαθνπηόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ πλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο Γηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο ύλνιν Υξεκαηννηθνλνκηθά (έζνδα) / έμνδα Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα θαη έμνδα ηεο ρξήζεο απεηθνλίδνληαη δηαθξηηά ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα Σφθνη δαλείνπ απφ BP International Ltd (Τπνζεκείσζε 1) Σφθνη βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ κέζσ ζχκβαζεο ΗFA Απφ BP International Ltd (Τπνζεκείσζε 2) Σφθνη βξαρππξφζεζκσλ Σξαπεδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ Σφθνη ινηπψλ βξαρ/ζεζκσλ ππνρξεψζεσλ Πξνκήζεηεο θαη έμνδα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ Λνηπά έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο Σφθνη ησλ πξνεμνθιεκέλσλ ζηελ παξνχζα αμία ηνπο πξνβιέςεσλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ Αλακελφκελε απφδνζε ηφθσλ αζθαιηζκέλσλ ζρεκάησλ (78.611) (68.572) Σφθνη πξνεμνθιεκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιέςεσλ Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα Μείνλ Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα Γηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο ( ) ( ) Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο ειίδα 61 απφ 71

63 Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Σφθνη θαηαζέζεσλ (10.977) (74.185) Σφθνη απαηηήζεσλ απφ πειάηεο ( ) ( ) Σφθνη αλαηνθηζκνχ πξνεμνθιεκέλσλ απαηηήζεσλ ( ) ( ) Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα ( ) ( ) Μείνλ Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα - Γηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο ( ) ( ) Υποσημείωση 1: H Δηαηξεία είρε ζπλάςεη ηελ απφ 24/06/2002 ζχκβαζε δαλείνπ κε ηελ αγγιηθή εηαηξεία ΒΡ International Limited ηνπ Οκίινπ ΒΡ. Με ην απφ 19/12/2007 ηξνπνπνηεηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ ππεγξάθε ζην Λνλδίλν κεηαμχ ηεο BP Hellas AE θαη ηεο ΒΡ International Limited, ε ζχκβαζε απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη παξαηάζεθε κε έλαξμε ηζρχνο ηελ 31/12/2007 γηα 3 έηε, δειαδή απφ 31/12/2007 έσο 31/12/2010 κε θπκαηλφκελν επηηφθην EURO LIBOR %. Σν δάλεην απηφ απνπιήξσζε ε Δηαηξεία ηελ 10 ε Γεθεκβξίνπ 2009, εκεξνκελία κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ απηήο απφ ηνλ Όκηιν ΒΡ ζηνλ Όκηιν ΔΛΠΔ Ζ δξαζηηθή κείσζε ησλ ηφθσλ ηνπ δαλείνπ απφ ηελ BP International Ltd, θαηά πνζφ 1.39 εθ πεξίπνπ πνπ ζεκεηψζεθε ζηε ρξήζε 2009 ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 2008 νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ LIBOR : Μέζν επηηφθην δαλείνπ απφ BP International Ltd 2,167% 5,54% (LIBOR %) Eιάρηζην επηηφθην 1,246% 3,514% Μέγηζην επηηφθην 3,514% 5,689% Υποσημείωση 2: Ζ Δηαηξεία είρε ζπλάςεη ζηελ Αγγιία ππφ ην Αγγιηθφ Γίθαην, ηελ απφ 24/06/2002 χκβαζε Λνγαξηαζκψλ Δζσηεξηθήο Υξεκαηνδφηεζεο (Internal Financing Accounts (IFA) Αgreement) φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ίζρπε έσο ηνλ 11/2009, κε ηελ BP International Limited βάζεη ηεο νπνίαο, ε Δηαηξεία κπνξνχζε λα θαηαζέηεη έληνθα πιενλάδνληα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ζην ινγαξηαζκφ απηφ, γηα ηελ ΒP International Ltd κε θπκαηλφκελν επηηφθην EURIBID % θαη αληίζεηα λα δαλείδεηαη έληνθα απφ ηελ "ΒΡΗ" Όξην δαλεηαθήο γξακκήο IFA εθ (1/1-9/12/2009) 55 εθ (έσο 22/4/2008) 100 εθ (απφ 23/4/2008) Κπκαηλφκελν επηηφθην δαλεηζκνχ LIBOR % LIBOR % (απφ 1/10/2007) Μέζν επηηφθην δαλεηζκνχ 1.657% 4.504% Μέζν εκεξήζην ππφινηπν ηνπ IFA ινγ/ζκνχ 24.7 εθ 65.2 εθ Ζ δξαζηηθή κείσζε ησλ ηφθσλ ηεο χκβαζεο IFA, πνπ παξαηεξήζεθε ζηε ρξήζε 2009 ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε 2008, θαηά πνζφ 2.63 εθ πεξίπνπ ή 87.5%, νθείιεηαη ζην ζπλδπαζκφ ηεο κείσζεο ηνπ LIBOR θαη ηνπ εκεξήζηνπ ππνινίπνπ ηνπ Λνγαξηαζκνχ Δζσηεξηθήο Υξεκαηνδφηεζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Αλαθέξεηαη φηη ζηελ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ εκθαλίδεηαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο σο εθξνή κφλν ην κέξνο εθείλν ηνπ θνλδπιίνπ Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα ην νπνίν επηθέξεη ηακεηαθφ απνηέιεζκα, θαη ην νπνίν αλαιχεηαη σο εμήο: ειίδα 62 απφ 71

64 Σόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα Σφθνη δαλείνπ Σφθνη βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ Σφθνη βξαρππξνζέζκσλ Σξαπεδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ Σφθνη ινηπψλ βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ Πξνκήζεηεο θαη έμνδα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ Λνηπά έμνδα ρξεκαηνδφηεζεο Σόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα Φόξνο Δηζνδήκαηνο πλερηδόκελε δξαζη/ηεηα Γηαθνπείζα δξαζη/ηεηα ύλνιν 2009 πλερηδόκελε Γξαζη/ηεηα Γηαθνπείζα Γξαζη/ηεηα ύλνιν 2008 Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο (Τπνζεκείσζε 1) Έμνδα/(Έζνδα) απφ δηαθνξέο θνξνινγηθψλ ειέγρσλ πξνεγ.ρξήζεσλ (Τπνζεκείσζε 2) Φφξνη πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ- Έθηαθηε εηζθνξά ρξήζεο 2008 ηνπ Ν. 3808/ ( ) - ( ) Πξνβιέςεηο θφξσλ πξνεγ.ρξήζεσλ (Τπνζεκείσζε 3) Λνηπνί θφξνη εηζνδήκαηνο & πξνζαπμήζεηο (Τπνζεκείσζε 4) Έμνδν/(Έζνδo) απφ αλαβαιιφκελε θνξνινγία εηζνδήκαηoο (εκείσζε 10) ( ) ( ) ( ) ύλνιν Υποσημείωση 1: Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο 2009, δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ ην νπνίν ζα πξνέθππηε αλ εθαξκνδφηαλ ν νλνκαζηηθφο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο (25%) επί ησλ πξν θφξσλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο, σο εμήο: πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο Κέξδε πξν θφξσλ Ηζρχσλ ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 25% 25% Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο, ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο Φνξνινγηθέο επίδξαζε δηαθνξψλ εζφδσλ ππνθείκελσλ ζε θνξνιφγεζε Φνξνινγηθή επίδξαζε εζφδσλ απαιαζζφκελσλ απφ - (23.172) θνξνινγία Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ κε εθπηπηφκελσλ Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ πνπ θνξνινγήζεθαλ ζε πξνεγνχκελε ρξήζε γηαηί είραλ αλακνξθσζεί θαη εθπίπηνπλ ( ) ( ) ζηελ θιεηφκελε ρξήζε Πξφζζεηνο θφξνο (3%) επί ησλ εζφδσλ ελνηθίσλ πλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο ηξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο ειίδα 63 απφ 71

65 Γηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο ηξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο πλνιηθόο ηξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο Ο ίδηνο πίλαθαο γηα ην ζχλνιν ηνπ ηξέρνληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο (γηα ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζπλερηδφκελσλ θαη δηαθνπεηζψλ) έρεη σο εμήο: Κέξδε πξν θφξσλ Ηζρχσλ ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 25% 25% Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο, ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο Φνξνινγηθή επίδξαζε επί θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ εζφδσλ ππνθείκελσλ ζε θνξνιφγεζε Φνξνινγηθή επίδξαζε εζφδσλ απαιαζζφκελσλ ηεο - (69.418) θνξνινγίαο Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ κε εθπηπηφκελσλ Φνξνινγηθή επίδξαζε εμφδσλ πνπ θνξνινγήζεθαλ ζε πξνεγνχκελε ρξήζε γηαηί αλακνξθψζεθαλ θνξνινγηθά ( ) ( ) θαη εθπίπηνπλ ζηελ θιεηφκελε ρξήζε Πξφζζεηνο θφξνο (3%) επί ησλ εζφδσλ ελνηθίσλ ύλνιν Υποσημείωση 2: Σν πνζφ ησλ ζηε ρξήζε 2008, αθνξά επηζηξνθή θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο ινγηζηηθήο ρξήζεο 1996 (νηθνλνκηθφ έηνο 1997) ηνπ Διιεληθνχ Τπνθαηαζηήκαηνο ηεο BP Greece Ltd, ηνπ νπνίνπ (ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο) δηάδνρνο είλαη ε Δηαηξεία, δεδνκέλνπ φηη ην σο άλσ ππνθαηάζηεκα κεηεηξάπε ζηελ Διιεληθή Αλψλπκε Δηαηξεία «BP Greece A.E ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζπγρσλεχζεθε δη απνξξνθήζεσο κε ηελ Δηαηξεία «BP Hellas A.E». Ζ επηζηξνθή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεσο 1996 έγηλε βάζεη (α) ηεο ππ αξηζκ.2639/2005 Aπφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαη (β) ηεο ππ αξηζκ. 4269/2006 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ. ηε ρξήζε 2009, ην θνλδχιη ησλ αθνξά πξφζζεηνπο θφξνπο ιφγσ πεξαίσζεο ηεο αλέιεγθηεο ρξήζεο 2002 θαη ηεο ρξήζεο 2003 κεηαμχ ηνπ Ηζνινγηζκνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ (31/12/2002) θαη ηεο νινθιήξσζεο ηεο ζπγρψλεπζεο ηεο εηαηξείαο «ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ ΑΚΣΗ Α.Δ» δη απνξξνθήζεσο ηεο απφ ηελ Δηαηξεία. Υποσημείωση 3: Ζ Δηαηξεία ζρεκάηηζε πξφβιεςε θφξσλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ χςνπο 17 εθ, εηδηθά γηα ηηο ρξήζεηο , βάζεη ηεο εκείσζεο 4β. Υποσημείωση 4: Ζ Δηαηξεία ειέγρζεθε κε ηαθηηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν θαηά ηε ρξήζε 2005, γηα ηηο ρξήζεηο απφ 1999 έσο θαη 2002 θαη θαηά ζπλέπεηα νη θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο γηα ηηο ρξήζεηο απηέο, ζρεηηθά κε φια ηα θνξνινγηθά αληηθείκελα, ήηνη άκεζνπο θαη έκκεζνπο θφξνπο θαζψο θαη παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο. Ζ Δηαηξεία είλαη ππφ θνξνινγηθφ έιεγρν γηα ηηο ρξήζεηο ρσξίο κέρξη ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2009, λα έρεη εθδνζεί θαη παξαδνζεί ζηελ Δηαηξεία Έθζεζε Διέγρνπ ή ζρεηηθά Φχιια Διέγρνπ. Ζ Δηαηξεία ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο , ιακβαλνκέλεο ππφςελ θαη ηεο αλσηέξσ Τπνζεκείσζεο 3. ειίδα 64 απφ 71

66 30. Καζαξά θέξδε έηνπο από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο Υξήζε πνπ έιεμε Γηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 31/12/ /12/ Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) Κφζηνο πσιεζέλησλ ( ) ( ) Κέξδε/(Εεκίεο) απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ( ) Μηθηό θέξδνο Λνηπά έζνδα Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο ( ) ( ) Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ( ) ( ) Έμνδα αλαδηνξγάλσζεο - ( ) Λεηηνπξγηθό απνηέιεζκα Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ( ) ( ) Kαζαξά Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/(έμνδα) ( ) ( ) Κέξδε πξν θόξσλ Φφξνο εηζνδήκαηνο ( ) ( ) Καζαξά θέξδε πεξηόδνπ από δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο / επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 31.1 Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο ειίδα 65 απφ 71

67 31.2 Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 32. Μεξίζκαηα Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηεο 30/04/2010 θαηά ηελ νπνία ελέθξηλε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2009, πξφηεηλε λα κελ γίλεη δηαλνκή κεξίζκαηνο ζηε ρξήζε 2010 απφ ηα θέξδε πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ κεηά ηνλ ζπκςεθηζκφ ηνπο κε ηηο δεκίεο ηεο ρξήζεσο 2009, πξνο ηε κνλαδηθή Μέηνρν ηεο Δηαηξείαο, Απζηξηαθή εηαηξεία «HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL A.G.» Ζ παξαπάλσ πξφηαζε ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Δηήζηαο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ. 33. Δλδερόµελεο ππνρξεώζεηο α) Ννκηθέο ππνζέζεηο: H Eηαηξεία εκπιέθεηαη (ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ελαγφκελνπ θαη ηνπ ελάγνληνο) ζε δηάθνξεο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο επηδηαηηεζίαο, ζρεηηθέο κε ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ Γηνίθεζε θαζψο θαη νη λνκηθνί ζχκβνπινη εθηηκνχλ φηη νη εθθξεκείο ππνζέζεηο αλακέλεηαη λα δηεπζεηεζνχλ ρσξίο ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ή ζηα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. εκεηψλεηαη φηη κεηά ηελ απφζρηζε ησλ Κιάδσλ Αεξνπνξηθψλ Καπζίκσλ, Ναπηηιηαθψλ Καπζίκσλ θαη Ληπαληηθψλ θαη ηελ εηζθνξά ηνπο ζηελ BP ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ, κεηαβηβάζηεθαλ ζηελ ηειεπηαία φια ηα επίδηθα πξάγκαηα θαη δηθαηψκαηα θιπ πνπ αθνξνχλ ηνπο ελ ιφγσ Κιάδνπο, ζηηο ζρεηηθέο δε δίθεο ε εηαηξεία ελεξγεί ζην φλνκά ηεο αιιά θαη εληνιή θαη ινγαξηαζκφ ηεο απνξξνθήζαζαο ηνπο Κιάδνπο. Δηδηθή κλεία γίλεηαη γηα ζεηξά ππνζέζεσλ κε ελάγνληα ην Σεισλείν Πεηξαηά νη νπνίεο εθθξεκνχλ έλαληη ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ θαη αθνξνχλ ηηο ρξήζεηο 1994 θαη Δπηζεκαίλεηαη φηη κε βάζε ζρεηηθή Απφθαζε (ρξήζε 1997) ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πξψελ κεηφρνπ εηαηξείαο BP Greece Ltd, θνξνινγηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηεο πεξηφδνπ έσο θαη 31/12/1996 βαξχλνπλ ηελ πξψελ κέηνρν Αγγιηθή εηαηξεία BP Greece Ltd θαη φρη ηελ αλψλπκε εηαηξεία BP Greece A.E. ε νπνία πξνήιζε απφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ Διιεληθνχ Τπνθαηαζηήκαηνο ηεο BP Greece Ltd θαη ηεο νπνίαο (BP Greece A.E.), ε BP Hellas A.E. απνηειεί ηελ θαζνιηθή δηάδνρν. β) Σν 2003, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Αληαγσληζκνχ μεθίλεζε απηεπάγγειην έιεγρν ζηνλ θιάδν ησλ πεηξειαηνεηδψλ γηα ηε δηαπίζησζε παξαβάζεσλ ησλ άξζξσλ 1, παξ. 1 & 2 ηνπ λ.703/77 φπσο ηζρχεη. πληάρζεθε ε ππ αξηζκ. 6961/ εηζήγεζε ηεο Γ.Γ.Α. κε ηελ νπνία πξφηεηλε λα ππνρξεσζνχλ νη εηαηξείεο BP HELLAS AE θαη SHELL HELLAS AE λα παχζνπλ ηελ παξάβαζε πνπ αλαθέξεηαη ζ' απηή θαη λα επηβιεζεί πξφζηηκν γηα ηελ παξάβαζε απηή ζηε ΒΡ HELLAS ΑΔ ειίδα 66 απφ 71

68 57,069,709 θαη ζηε SHELL HELLAS AE πξφζηηκν 50,713,337. Ζ εηζήγεζε ήιζε πξνο ζπδήηεζε ελψπηνλ ηεο Οινκειείαο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ ζηηο Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ ζπλεδξίαζεο, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ απνθάζηζε ηε δηαθνπή ηεο ζπδήηεζεο κε ζθνπφ ηε ζχληαμε ζπκπιεξσκαηηθήο εηζήγεζεο απφ ηε Γ.Γ.Α. γηα λα δηνξζσζνχλ ιάζε πνπ εληνπίζηεθαλ. Ζ Γ.Γ.Α. ππέβαιε ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ ζπκπιεξσκαηηθή εηζήγεζε (αξηζ. πξση. 4280/ ), ε νπνία ηξνπνπνίεζε ηελ αξρηθή ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία, ρσξίο σζηφζν λα κεηαβάιιεη ζπκπεξάζκαηα. Ζ απφθαζε εθδφζεθε ζηηο 25/ Με απηήλ επηβιήζεθε πξφζηηκν ζηελ Δηαηξεία 30,066, θαη ζηε Shell Hellas 19,664, Σν πξφζηηκν ππνινγίζηεθε σο 17% επί ησλ πσιήζεσλ απιήο ακφιπβδεο 95 νθηαλίσλ (εθηφο θφξσλ) ηνπ έηνπο Ζ απφθαζε ειήθζε κε ηζνςεθία ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο (5 5) νπφηε ππνινγίζηεθε δηπιή ε ελαληίνλ ησλ εηαηξεηψλ ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο. Ζ Δηαηξεία πξνζέθπγε ζηηο 24/12/2008 ζην Δθεηείν Αζελψλ εθζέηνληαο 16 ιφγνπο γηα ηελ αθχξσζε ηεο απφθαζεο. Ζ πξνζθπγή ζα ζπδεηεζεί, κεηά απφ αλαβνιή, ζηηο Ζ Δηαηξεία επίζεο δήηεζε ηελ αλαζηνιή πιεξσκήο ηνπ πξνζηίκνπ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο απνθάζεσο επί ηεο πξνζθπγήο. H αίηεζε αλαζηνιήο έγηλε δεθηή γηα πνζφ 28,000,000 επξψ. Καηφπηλ απηνχ ε Δηαηξεία θαηέβαιε ην πνζφ ησλ 2,066,585 ηελ 31 ε Μαξηίνπ 2009 θαη θαηέζεζε εγγπεηηθή επηζηνιή πνζνχ 10,000,000 επξψ. H ζέζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ λνκηθψλ ζπκβνχισλ απηήο, παξακέλεη φηη δελ ηειέζζεθε θακία απνιχησο παξάβαζε ηνπ Ν. 703/1977. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πηζηεχεη φηη εθφζνλ ιεθζνχλ ππφςε ηα ζηνηρεία θαη νη ηζρπξηζκνί ηεο, ε Δηαηξεία ζα δηθαησζεί πιήξσο θαη ην σο άλσ πξφζηηκν ζα αθπξσζεί. γ) Δγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα εμαζθάιηζε ππνρξεώζεσλ: Καηά ηελ , ε Δηαηξεία έρεη δψζεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηξαπεδψλ χςνπο 26.4 εθ πεξίπνπ σο εγγχεζε ζηα θαηά ηφπνπο Σεισλεία φπνπ ε Δηαηξεία δηαζέηεη ηεισλεηαθά ειεγρφκελεο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ έλαληη πνζνχ 30.4 εθ πεξίπνπ ζηε ρξήζε Δπηπιένλ κε βάζε ηελ απφθαζε αλαζηνιήο θαηαβνιήο ηνπ επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ (βι. 32.β) ε Δηαηξεία θαηέζεζε ζηελ Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ, εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ΔΣΔ χςνπο 10 εθ. 31/12/ /12/2008 Δγγπεηηθέο επηζηνιέο εμαζθάιηζεο ππνρξεψζεσλ Δζληθή Σξάπεδα (ππφζεζε Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ) Δγγπεηηθέο επηζηνιέο εμαζθάιηζεο ππνρξεψζεσλ Δκπνξηθή Σξάπεδα Δγγπεηηθέο επηζηνιέο εμαζθάιηζεο ππνρξεψζεσλ Alpha Bank ύλνιν Ο θπξηφηεξνο ιφγνο ηεο κείσζεο ηνπ χςνπο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ (εμαηξνπκέλεο ηεο πξφζζεηεο Δ/Δ ησλ 10 εθ γηα ηελ ππφζεζε ηνπ πξνζηίκνπ ηεο Δπηηξνπήο Αληαγσληζκνχ), είλαη ε απφζρηζε ησλ Κιάδσλ Καπζίκσλ Αεξνπνξίαο θαη Ληπαληηθψλ θαη ε κεηαθνξά ησλ θάησζη Δ/Δ ηξαπεδψλ γηα ηελ θάιπςε ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ησλ απνζρηζζέλησλ Κιάδσλ ζηελ απνξξνθνχζα εηαηξεία ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ. Οη κεηαθεξζείζεο ζηελ εηαηξεία απηή Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηξαπεδψλ γηα ηελ θάιπςε ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Κιάδνπ Καπζίκσλ Αεξνπνξίαο, αλέξρνληαη ζε 5.06 εθ πεξίπνπ θαη αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ειίδα 67 απφ 71

69 Οη κεηαθεξζείζεο ζηε ΒΡ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΠ, Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηξαπεδψλ γηα ηελ θάιπςε ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Κιάδνπ Ληπαληηθψλ, αλέξρνληαη ζε 0.52 εθ πεξίπνπ θαη αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 34. Λεηηνπξγηθέο Μηζζώζεηο Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο όπνπ ε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί σο κηζζώηξηα Σα έμνδα ελνηθίσλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2009 θαη αλέξρνληαη ζε έλαληη ζηε ρξήζε 2008, αλαιχνληαη δε σο εμήο: Δλνίθηα εδαθηθψλ εθηάζεσλ Eλνίθηα θηηξίσλ Δλνίθηα πξαηεξίσλ Δλνίθηα εγθαηαζηάζεσλ Δλνίθηα αηγηαινχ Δλνίθηα καθξνρξφλησλ κηζζψζεσλ απηνθηλήησλ γηα ην πξνζσπηθφ Δλνίθηα ρξνλνλαπισκέλσλ πινίσλ Λνηπά ελνίθηα ύλνιν ειίδα 68 απφ 71

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμ. 6511/172/06 (ΦΕΚ Β 237/23-2-2006) : Δημοσιευόμενα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία των Εταιρειών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,19/12/2016 Αριθ.Πρωτ.:443176

Αθήνα,19/12/2016 Αριθ.Πρωτ.:443176 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2103382121 Fax: 2103616464 E-mail: athanasopoulou@acci.gr Αθήνα,19/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)

Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) Coral Α.Δ. ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ (πξψελ Shell Hellas ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ EΚΠΟΡΗΑ ΠΔΣΡΔΙΑΗΟΔΗΓΩΛ & ΥΖΚΗΘΩΛ ΠΡΟΗΟΛΣΩΛ) Έθζεζε Γηαρείξηζεο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΓΥΡΟΝΟ ΠΟΛΤΓΤΝΑΜΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Α.Δ. ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα