JESSICA. Ηχρήση. διαρθρωτικών πόρων ως ανακυκλούµενων πιστώσεων -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "JESSICA. Ηχρήση. διαρθρωτικών πόρων ως ανακυκλούµενων πιστώσεων -"

Transcript

1 JESSICA Ηχρήση διαρθρωτικών πόρων ως ανακυκλούµενων πιστώσεων - Εξελίξεις Προοπτικές - Ο ρόλος της ΕΤΕπ Jessica, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ JESSICA? Κοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για Βιώσιµες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γ Περιφ. Πολιτικής) που εγκαινιάστηκε στις αρχές του 2006, µε την υποστήριξη των ΕΤΕπ & ΤΣΕ (CEB), για την υιοθέτηση κοινής προσέγγισης µε σκοπό τη χρηµατοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής µέσα από την «µετατροπή των επιδοτήσεων» σε χρηµατοδοτικό µηχανισµό ανακυκλούµενων πιστώσεων Προβλέπει τη χρήση χρηµατοοικονοµικών τεχνικών στους πόρους των ιαρθρωτικών Ταµείων

3 ΓΙΑΤΙ ΤΟ JESSICA? Ώστε να γίνει καλύτερη και αποτελεσµατικότερη χρήση των πόρων από τα ιαρθρωτικά Ταµεία µέσα από την υιοθέτηση ειδικά προσαρµοσµένων επιστρεπτέων µηχανισµών χρηµατοδότησης, δηµιουργώντας ισχυρότερα κίνητρα για την υλοποίηση καλύτερων και βιώσιµων έργων Ώστε να κινητοποιηθούν πρόσθετοι πόροι για έργα αστικής ανάπτυξης και έργα Σ ΙΤ µε επίκεντρο τη βιωσιµότητά τους και την ανακύκλωση των πόρων Ώστε να αξιοποιηθεί η εµπειρία διεθνών χρηµατοοικονοµικών οργανισµών, όπως η ΕΤΕπ

4 Ορόλος της ΕΤΕπ Συνδροµή της στο Jessica (NB: ΗΕΤΕπ είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός) Θα αναλάβει πρωτεύοντα ρόλο, µαζί µε τη Γ Περιφ. Πολιτικής, στην προώθηση και ανάπτυξη της πρωτοβουλίας στα Κράτη/Μέλη Θα παρέχει συµπληρωµατική χρηµατοδότηση, όπου αυτό είναι δυνατό Θα παρέχει τεχνική βοήθεια και τεχνογνωσία στην υιοθέτηση καλών πρακτικών, µε βάση την εµπειρία που έχει σε έργα αστικήςανάπλασηςσεόλεςτιςχώρεςτηςεε Οι νέοι Κανονισµοί προβλέπουν ρητά ότι τα ΚΜ δύναται να αναθέσουν στην ΕΤΕπ το ρόλο ιαχειριστή του Ταµείου Χαρτοφυλακίου (Holding Fund)

5 ΤΙ ΕΙ ΟΥΣ ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ (ενδεικτική αναφορά) Επαναξιοποίηση εγκαταλελειµµένων περιοχών Αστικές υποδοµές (χώροι στάθµευσης και πρασίνου, διαµόρφωση υποδοµών δρόµων) Ενεργειακή Απόδοση και Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ηµόσιαδίκτυα (µεταφοράς, ύδρευσης & αποχέτευσης, ενεργειακά) Υποδοµέςανάπτυξηςεπιχειρηµατικότητας (τεχνολογικάπάρκα, συστάδες επιχειρήσεων) Υγεία/εκπαίδευση (νοσοκοµεία,κέντρααποκατάστασης, παν/µια, Ε&Τ) Τουρισµός (ξενοδοχεία, χώροιαναψυχής) Αποκατάσταση ιστορικών κτιρίων Πολιτιστικά κέντρα και χώροι αναψυχής πολλαπλών χρήσεων

6 ΟΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ JESSICA Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος Εισφορά από ΕΠ (2010) JESSICA ΤΧ (HF) (διαχείριση ΕΤΕπ) ιαγωνισµός, επιλογήκαι επένδυση στο ΤΑΑ (2011) άνεια, µετοχικάκεφάλαια, εγγυήσεις για έργα ( ) Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ ΤΑΑ) Έργα αστικής ανάπτυξης Αποπληρωµή πόρων από υλοποίηση έργων σε ΤΑΑ (2012 ) Κύρια χαρακτηριστικά ΤΑΑ Ανακυκλούµενος µηχανισµός για τη χρηµατοδότηση βιώσιµων έργων αστικής ανάπτυξης Εισφορά ΕΠ (κύριοι πόροι) Ζητούµενη µόχλευση από άλλους πόρους (επίπεδο ΤΑΑ ή έργου) Παροχή δανείων, εγγυήσεων ή µετοχικού κεφαλαίου σε έργα αστικής ανάπλασης Ταέργαπρέπειναπληρούντα κριτήρια του ΕΠ και να αποτελούν τµήµα ΟΣΑΑ ΕκταµίευσηπόρωναπόταΤΑΑ σταέργαµέχριτο 2015 ΤαΤΑΑδύναταιναεπιλεγούνκαι οργανωθούν µέσω Ταµείου Χαρτοφυλακίου (Ηolding Fund)

7 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ? Το Ταµείο Χαρτοφυλακίου είναι ένα fund of funds (προαιρετικό) που συστήνεται για την επένδυση πόρων σε Ταµεία Αστικής Ανάπτυξης Κύρια πλεονεκτήµατα του Ταµείου Κεφαλαίου: αντιµετώπιση απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων (εκταµιεύσεις στο ΤΧ λογίζονται ως ενδιάµεσες πληρωµές βάσει Κανονισµών) επιτάχυνση υλοποίησης έργων στρατηγικού χαρακτήρα αξιοποίηση τεχνογνωσίας και εµπειρίας σε επιλογή και διαχείριση επενδύσεων προσέλκυση πρόσθετων πηγών χρηµατοδότησης (ΕΤΕπ, τράπεζες, ιδιωτικόςτοµέας) µείωση διαχειριστικού βάρους Α

8 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ? Περιγράφεται ως σύνολο κεφαλαίων που επενδύονται σε Σ ΙΤ και άλλα, αστικού χαρακτήρα, έργα που αποτελούν τµήµα ενός Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Το άρθρο 43 του Κανονισµού 1828/2006 δεν εξειδικεύει τη νοµική µορφήτουταα, ανκαιένατααπρέπεινασυσταθείωςµία ανεξάρτητη οντότητα ή ως χωριστή χρηµατοπιστωτική µονάδα µέσα σε ένα χρηµατοπιστωτικό οργανισµό Προαπαιτείται η ύπαρξη επιχειρηµατικού σχεδίου, που να περιλαµβάνειστοιχείαόπωςστοχευµένηαγορά, π/υέργου, ιδιοκτησιακό καθεστώς, όροι λύσης Η ιαχειριστική Αρχή θα πρέπει να λάβει µέτρα κατάλληλα ώστε να αποφευχθεί στρέβλωση του ανταγωνισµού στις αγορές

9 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΑ ΠοιοιµπορείναείναιοιδιαχειριστέςτωνΤΑΑ; Χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα (π.χ. τράπεζα) Εταιρεία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας Άλλο σχήµα (µε αποδεδειγµένες ικανότητες διαχείρισης) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προετοιµασία και δηµοσίευση από ΕΤΕπ Περιεχόµενο (κριτήρια επιλογής ΤΑΑ, όροι Επιχειρηµατικών Σχεδίων ΤΑΑ και κριτήρια αξιολόγησης προσφορών) Επιλογή διαχειριστή ΤΑΑ ιαπραγµάτευσηκαιυπογραφήσύµβασηςµεταξύτουτχ (ΕΤΕπ) και διαχειριστή ΤΑΑ Αντικατοπτρίζει προσφορές ΤΑΑ που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης (διασφαλίζει Α προς διαχειριστή)

10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΑΑ Σηµαντικό τµήµα της Προσφοράς που καταθέτει ένας υποψήφιος διαχειριστής ΤΑΑ στην ΕΤΕπ Μπορείναεπικεντρωθείσεµίαήπερισσότερεςπόλεις, έναν ή περισσότερους τοµείς Αναγέννηση του κέντρου µιας πόλης ιάθεση στερεών αποβλήτων / επανεκµετάλλευση Ενεργειακή αποδοτικότητα Οι υποψήφιοι διαχειριστές του ΤΑΑ οφείλουν να προετοιµάσουν Επιχειρηµατικό Σχέδιο µε ώριµα έργα το συντοµότερο δυνατό

11 ΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Μέχρι σήµερα Ολοκλήρωση µελετών (Ενεργειακής Αποδοτικότητας και ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για µεγάλες πόλεις) Θετικά αποτελέσµατα Υπάρχουν έργα! Προσδιορισµόςπηγώνχρηµατοδότησης (5 ΠΕΠ 1 ΕΠσύνολο 258 εκατ) Υπογραφή Σύµβασης Χρηµατοδότησης (1 Ιουλίου 2010) Σύσταση Επενδυτικού Συµβουλίου (ΤΚ) Μελλοντικά βήµατα µε στόχο την υλοποίηση έργων Αποσαφήνιση Επενδυτικού Σχεδιασµού και έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας Επιλογή διαχειριστή ΤΑΑ και υπογραφή Επιχειρησιακών Συµβάσεων Εκταµίευση πόρων προς ΤΑΑ για επενδύσεις

12 Γεωγραφική Κατανοµή των Πόρων JESSICA 15 mil 20 mil 10 mil 10 mil 15 mil 20 mil 10 mil 40 40mil mil 10 mil 15 mil 25 mil 28 mil 50 mil 15 mil

13 Ροή κεφαλαίων: ΤΚ ΤΑΑ ΤΑΑ Έργα Λογαριασµός επενδύσεων Λογαριασµός ΤΧ Ι Αµοιβή (α, β) ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑ- ΚΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΑΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑ Λογαριασµός ΤΧ ΙΙ Αµοιβή αποδοτικότητας(γ) Λογαριασµός πληρωµών ΤΑΑ δοµή αποζηµίωσης/αµοιβής α) Αµοιβή (ΧΧΧ% ετησίως από το ποσό που µεταφέρεται από το ΤΧ στο ΤΑΑ) β) Κίνητρο αποδοτικότητας για άµεση εκταµίευση (ΧΧΧ% από το ποσό που µεταφέρεται από το ΤΧ στο ΤΑΑ) Από το 2016 και µετά γ) Αµοιβή αποδοτικότητας (ΧΧΧ% ετησίως από το ποσό που αποπληρώνεται στο ΤΑΑ)

14 ράσεις JESSICA 55Μελέτεςβιωσιµότητας (εθνικό,περιφερειακό, θεµατικό επίπεδο) 19 Μνηµόνια Συνεργασίας για την υλοποίηση του JESSICA 15 JESSICA ΤαµείαΚεφαλαίου (Holding Funds) υπό διαχείριση από την ΕΤΕπ 3 ράσεις JESSICA άµεσα υλοποιούµενες µε εθνικά/περιφερειακά ιδρύµατα

15 ράσεις JESSICA Holding Fund Wielkopolska (PL) Andalucía (SP) Western Pomerania (PL) Lithuania Portugal London (UK) Northwest England (UK) Sicily (IT) Moravia Silesia (CZ) Campania (IT) Greece Bulgaria Pomerania (PL) Silesia (PL) Scotland Type of Intervention Urban Development and Regeneration Urban regeneration / Energy Efficiency Urban Regeneration / Urban Infrastructure Energy Efficiency (Housing) Urban Regeneration (Several Ops) Decentralized Energy, Waste Reutilization Urban Regeneration Urban Development / Energy Efficiency Urban Regeneration (Brownfield revitalisation) Urban Regeneration (Medium-sized cities) Urban Development / Urban Regeneration Urban Regeneration Urban Development / Energy Urban Development / Brownfield Development Urban Development, Urban Regeneration/ Energy Efficiency / Renewables

16 EΤΕπ: Επισκόπηση δράσεων JESSICA EIB Holding Fund mandate Implementation progress Managing Authority Volume (EUR m) HF FA HF - Wielkopolska (PL) 67 II/09 HF - Andalucía (ES) 86 II/09 HF - Lithuania (LT) 227 II/09 HF - Portugal (PT) 130 III/09 HF - WestPomerania (PL) 33 III/09 HF - London (UK) 110 IV/09 HF - NorthWest England (UK) 110 IV/09 HF - Sicily (IT) 148 IV/09 Key implementation stages: Pre-negotiation Stage/ HF Agreement to be signed in 2010 HF Agreement signed/ Investment strategy/ Investment board Call(s) for Expression of Interest in preparation Call(s) for Expression of Interest launched Call(s) for Expression of Interest closed UDF(s) selected HF - Moravia Silesia (CZ) 20 I/10 HF - Campania (IT) 100 I/10 HF - Scotland (UK) 55 II/10 HF - Greece (GR) 258 III/10 L eg en d a 6 Operational agreements in place (HF/ UDF) Funding agreement signed Implementation of the stage iminent Signature expected in coming moths HF - Silesia (PL) 60 III/10 HF - Pomerania (PL) 57 III/10 HF - Bulgaria (BG) 33 III/10 HF - Energy Efficiency (ES) 150 IV/10 HF - Castilla La Mancha (ES) 50 IV/10 HF - West Midlands (UK) 80 IV/10 Total 1,774 of which already signed 1,494

17 Μελλοντικά έργο στην επαρχία της Πολωνίας Wielkopolska: Ανοικοδόµηση παλιού εργοστασίου αερίου στο Poznań Μετατροπή εγκαταλελειµµένης βιοµηχανικής περιοχής σε πολιτιστικό και εµπορικό κέντρο 1) Εκθεσιακοίχώροι,θέατρα, χώροιµουσικώνεκδηλώσεων, κινηµατογράφοικαι συνεδριακοίχώροι, καφετέριες, βιβλιοπωλεία, βιβλιοθήκεςπολυµέσων, τεχνική υποστήριξη Ηδιαχείρισητουπολυχώρουθαγίνεταιαπόένακοινόόργανο 2) Χώροι γραφείων, εµπορικά καταστήµατα, υπηρεσίες και διαµερίσµατα Καθιστούν το έργο οικονοµικά βιώσιµο Τρόπος υλοποίησης: Σύσταση εταιρία ειδικού σκοπού (µετέχουν η πόλη και οι ιδιοκτήτες του εργοστασίου)

18 Case studies (ΤΣΕΧΙΑ) Προετοιµασία εγκαταλελειµµένης περιοχής για εκµετάλλευση και µετατροπή σε βιοµηχανική ζώνη (Ostrava, CZ) Εγκαταλελειµµένη περιοχή οικιστικού χαρακτήρα Στην άκρη της πόλης, κοντά σε διεθνές οδικό δίκτυο Μικτόιδιοκτησιακόκαθεστώς (δήµος, ιδιωτικήεταιρεία, δηµόσιο, µικροί ιδιοκτήτες) δύσκολο να χρηµατοδοτηθεί µε επιδότηση Φάση I: 15 εκτάρια από τα 45 Εταιρία Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ) Η ΕΕΣ δηµιουργεί υποδοµές και, εν συνεχεία, πουλάει/νοικιάζει τη γη για εκµετάλλευση Συνολική αξία έργου 4εκ. EUR, δηµιουργεί προοπτικές για επακόλουθες επενδύσεις εµπορικού χαρακτήρα των 40εκ. EUR

19 JESSICA HF Lithuania: Housing Energy Efficiency Managing Authority: Ministry of Finance OP for Promotion of Cohesion Measure: Holding Fund for the modernization of multi-family houses Administering Authority of the measure: Ministry of Environment ERDF + national match-funding: EUR 227 M HF within EIB: 227 M INVESTMENT STRATEGY UDF selection; JESSICA Financing Lithuanian commercial banks UDF (Separate block of finance) BUSINESS PLAN In some cases leveraged by commercial co-financing from banks own resources Repayments UDF Financial Product PROJECTS: energy-efficiency actions in common parts of multi-family residential buildings BENEFICIARIES: associations of apartment owners, owners acting under partnership agreement, administrators of shared parts of apartment houses Repayments Technical assistance in project preparation: Housing and Urban Development Agency

20 JESSICA HF London (London Green Fund): Decentralized Energy & Waste management / re-use Expected private sector co-investment (pari passu) OP London, priority axis 3 (Sustainable places for business) ERDF 50m, London Development Agency 32 m, London Waste and Recycling Board 18 m Focus on selected regeneration areas in East London HF managed by EIB: 100M Esp. equity and subordinated debt Waste UDF BUSINESS PLAN Repayments/ Exits URBAN PROJECTS (additional public and private cofinancing at project level) Decentralized Energy & Energy Efficiency UDF(s) BUSINESS PLAN Loan Guarantee Equity Repayments/ Exits URBAN PROJECTS (additional public and private cofinancing at project level) The London Waste and Recycling Board is coordinating with / providing support to project promoters Brokering the preparation of a project pipeline for the Waste UDF

21 Τι πρέπει να κάνουν οι πόλεις ; για να χρηµατοδοτηθούν τα δικά τους έργα Να συζητήσουν τις διάφορες πλευρές του έργου, κυρίως, µε τις ιαχειριστικές Αρχές (αµφίδροµα ) Να προετοιµάσουν το έργο (σε συνεργασία µε ιδιώτεςσυνεταίρους)για διασφάλιση ανακύκλωσης Να παρουσιάσουν το έργο σε πιθανό υποψήφιο ΤΑΑ (τράπεζες, άλλα σχήµατα) ΥπΠΑΑ ΕΤΕπ (JESSICA TX Ελλάδα Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης Να σχηµατοποιήσουν υπάρχον ή νέο ΟΣΑΑ Να ξεκινήσουν άµεσα την προετοιµασία έργων Έργα Αστικής Ανάπτυξης

22 Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόµενοι διαχειριστές ΤΑΑ ; Να εξοικειωθούν µε τα ΕΠ Να δηµιουργήσουν χαρτοφυλάκιο έργων για υποβολή µε το Επιχειρηµατικό Σχέδιο κατά τη διάρκεια διαγωνισµού για ΤΑΑ Να συζητήσουν µε δήµους/πόλεις για ολοκληρωµένα σχέδια αστικής ανάπτυξης και τις προοπτικές για να συµπεριλάβουν έργα που δηµιουργούν ΕΣΟ Α ΥπΠΑΑ ΕΤΕπ (JESSICA TX Ελλάδα Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης Να ξεκινήσουν άµεσα την προετοιµασία έργων Έργα Αστικής Ανάπτυξης

23 Τι πρέπει να κάνουν οι κύριοι των έργων; Να εξοικειωθούν µε τις απαιτήσεις των ΕΠ Να προετοιµάσουν σωστά τα έργα που δηµιουργούν ΕΣΟ Α Μελέτη σκοπιµότητας / επιχειρηµατικό σχέδιο έργου Να συζητήσουν µε την πόλη/το δήµο τις προοπτικές να συµπεριληφθούν τα έργα σε ένα ΟΣΑΑ Νασυζητήσουντιςδιάφορεςπτυχέςτουέργου, κυρίως, µε τις ιαχειριστικές Αρχές ΥπΠΑΑ ΕΤΕπ (JESSICA TX Ελλάδα Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης Να ξεκινήσουν άµεσα την προετοιµασία έργων Έργα Αστικής Ανάπτυξης

24 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Ύπαρξη πλαισίου αναφοράς µε τη µορφή Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης υνατότητα παραγωγής εσόδων (άµεσα ή έµµεσα) υνατότητα συνδυασµού µε επιδοτήσεις έσµευση, και προσδιορισµός οφέλους, για τον δηµόσιο τοµέα Υπουργεία, Περιφέρειες, Πόλεις ιαφανής και αποτελεσµατικός σχεδιασµός Εισφορά εις είδος δηµόσια γη και κτιριακές εγκαταστάσεις Τεχνική βοήθεια για προετοιµασία έργου

25 EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΗΝ ΕΤΕπ JESSICA and Investment Funds European Investment Bank 100, Bvd. Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg Tel.: Fax.:

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το JESSICA. Κύρια Οφέλη του JESSICA. Το JESSICA στην Ελλάδα. Παρούσα Κατάσταση ΔΣΑ στην Ελλάδα Το Χρηματοδοτικό Εργαλείο JESSICA της ΕΤΕΠ για τα Έργα ΔΣΑ στην Ελλάδα Ημερίδα ΕΕΔΣΑ - Έκθεση ECOTEC 2010 24 η Απριλίου 2010 Π. Κοκορότσικος, Ευρωσύμβουλοι Γ. Ηλιόπουλος, ΕΠΤΑ Γ. Κωνστάντζος, ΕΠΤΑ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα

ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα Επενδυτικό ενδιαφέρον Αποδοχή από την τοπική κοινωνία Τελικό προτεινόµενο σενάριο ιαδικασίες σύστασης του ΤΑΑ Επόµενα Βήµατα ΠΕ6: Βασικά Χρηµατοδοτικά εδοµένα Επενδυτικό

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020

www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 www.pwc.com Χρηματοδότηση μέσω καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 Σεπτέμβριος 2014 1. Ο ρόλος των χρηματοδοτικών εργαλείων μέσα από την Πολιτική Συνοχής 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 [ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013.doc] 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τροφή για σκέψη για τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο. www.eumayors.eu 1

ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τροφή για σκέψη για τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο. www.eumayors.eu 1 ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τροφή για σκέψη για τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο www.eumayors.eu 1 ΕΥΡΕ ΤΗΡΙΟ ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 1. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2. ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Θέματα Χρηματοδότησης

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Θέματα Χρηματοδότησης ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Θέματα Χρηματοδότησης Νικόλας Καραχάλης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυ Π.Θ. / Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Αθήνα 12/12/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ

Ο θεσμός των ΣΔΙΤ. Σελίδα 1 από 20. From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Σελίδα 1 από 20 From: Panagiotis A. Pantos [ppantos@hol.gr] Sent: Wednesday, October 29, 2014 15:25 To: ΣΟΙΠ; ΣΔΙΠ Ο θεσμός των ΣΔΙΤ Η ανάπτυξη μιας χώρας και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της συνδέονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2013. 17, 2δισ. στήριξαν καίριες τεχνολογίες και τη διείσδυση της τεχνολογίας για μια καινοτόμο Ευρώπη

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2013. 17, 2δισ. στήριξαν καίριες τεχνολογίες και τη διείσδυση της τεχνολογίας για μια καινοτόμο Ευρώπη Φεβρουάριος 2014 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2013 Για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ελλάδα, η ΕΤΕπ αύξησε τη στήριξή της προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ. Κρατικές Χορηγίες/Επιδοτήσεις ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ. Παράδειγμα - Αυστρία

ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ. Κρατικές Χορηγίες/Επιδοτήσεις ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ. Παράδειγμα - Αυστρία ΧΟΡΗΓΙΕΣ/ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ Κρατικές Χορηγίες/Επιδοτήσεις 5 Ιουνίου 2014 Διαθέσιμα Χρηματοδοτικά Εργαλεία Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Η πλειοψηφία των κρατών μελών είχε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...2 EXECUTIVE SUMMARY...5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...8 ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ

Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Αύξηση της χορήγησης πιστώσεων προς την οικονομία: εφαρμογή της αύξησης κεφαλαίου της ΕΤΕπ και κοινές πρωτοβουλίες Επιτροπής-ΕΤΕπ Κοινή έκθεση Επιτροπής-ΕΤΕπ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 27-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.11.2007 COM(2007) 708 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας

Χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας Χρηματοδότηση ενεργειακά αποδοτικών έργων ανακαίνισης της κοινωνικής κατοικίας Σύντομος οδηγός αρ. 3/ Μάρτιος 2012 ΕΝΑ ΕΡΓΟ URBACT II Με ποιους τρόπους μπορεί να μειωθεί το χάσμα του "κόστους επένδυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα