Japan 6 major cities --- Residential & Industrial price index. Japan 6 major cities --- Real estate (Commercial/Resid/Industrial) Price INDEX 285,3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Japan 6 major cities --- Residential & Industrial price index. Japan 6 major cities --- Real estate (Commercial/Resid/Industrial) Price INDEX 285,3"

Transcript

1 ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : USA Japan - UK Germany - Greece Κ.Σταµατόγιαννης 3/7/211 Πηγές: S&P Case-Shiller, Nat. As. of Realtors, Dept. of Commerce USA, Moody s Real Estate Bank of Japan, Min. of Land (Japan), Nationwide Lloyds/Halifax (UK), Stat Bundesamt F+G (Germany), Τράπεζα της Ελλάδος Η εµφάνιση φούσκας ακινήτων αποτελεί σχετικά σπάνιο φαινόµενο στο οικονοµικό γίγνεσθαι σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού και απαιτεί µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα διαµόρφωσης αλλά και εξοµάλυνσης µετά το σκάσιµο. Εµφανίζεται συνήθως στο τέλος ενός οικονοµικού κύκλου και αποτελεί εργαλείο αφαίµαξης συρρίκνωσης του βιοτικού επιπέδου της µεσοαστικής τάξης, καθότι ο αριθµός των εµπλεκοµένων είναι σαφώς µεγαλύτερος από αυτόν των επενδυτών σε χρηµατοοικονοµικά εργαλεία ( συνήθως ανώτερη µεσοαστική τάξη). Στην Ιαπωνία διαµορφώθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 8 και παραµένει σε διαδικασία προσαρµογής µέχρι σήµερα. Στις ΗΠΑ εµφανίσθηκε στην δεκαετία του µε την υποστήριξη της πολύ χαλαρής νοµισµατικής πολιτικής και της εγκληµατικής προσέγγισης της κερδοφορίας των Τραπεζών σε αποκλειστικά βραχυπρόθεσµο ορίζοντα εκ µέρους των διοικήσεων. Στην δεκαετία του 8 εµφανίσθηκε στην Ιαπωνία σε συνθήκες ταχείας ανάπτυξης τετραπλασιασµός του επιπέδου τιµών οικιστικών ακινήτων και δεκαπλασιασµός τιµών στα ακίνητα επαγγελµατικών χρήσεων, παράλληλα µε τον εξαπλασιασµό του δείκτη τιµών µετοχών Nikkei. Βασική επιχειρηµατολογία αποτέλεσε η στενότητα χώρου παρά την ήδη σαφώς αρνητικά διαµορφούµενη δηµογραφική εξέλιξη. Το σκάσιµο της φούσκας, η αδυναµία εξυπηρέτησης των δανείων και οι κυβερνητικές διασώσεις των Τραπεζών που επιδεινώνουν ακόµη και σήµερα την σχέση ηµοσίου Χρέους προς ΑΕΠ, έχουν οδηγήσει σε απώλεια των 2/3 της αξίας των οικιστικών ακινήτων και του 84% της αξίας εµπορικών ακινήτων. Τα επίπεδα αυτά µάλλον αποτελούν αντίστοιχα αρνητική απόκλιση τιµών συγκρινόµενα µε τον πληθωρισµό και την εξέλιξη του ΑΕΠ της τελευταίας 3ετίας. Ο Μύθος της µη απώλειας από επενδύσεις ακινήτων που επιβεβαιωνόταν και στην Ιαπωνία µεταπολεµικά και µέχρι το διαψεύδεται στην συνέχεια µε τραγικές συνέπειες 2ετίας 3 Japan major cities --- Real estate (Commercial/Resid/Industrial) Price INDEX 285, , Japan major cities --- Residential & Industrial price index 223,4 15 major cities Residential major cities Industrial 5 77,

2 thous yen TOKYO Τιµές/τ.µ Commercial thous yen TOKYO Τιµές/τ.µ Residential Industrial % 95% 9% 85% 8% 75% 7% 5% % 55% 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Real estate price index TOKYO Residential Commercial 33,% 1,4% JAPAN εικτης αξίας ακινήτων, πληθωρισµού και ΑΕΠ Ακινητα είκτης Inflation είκτης AEΠ Ακιν ητα 23,8 25,8 27,5 28,8 3,3 32, 37,2 4,9 59,9 74, 97, 84,5 9,3 1,3 53,1 47,1 43, 41,3 38,3 35,1 32,1 29,5 27, 25, 24,2 είκτης Inflation 23,8 24,9 25, 2,1 2,7 27,2 27,4 27,4 27, 28,2 29,1 3,1 3, 31, 31,2 31,1 31,2 31,7 31,9 31,8 31, 31,4 31,1 31, 31, 32,1 είκτης AEΠ 23,8 25,5 2,7 27,9 29,7 31,7 33,2 34,7 37, 39, 42, 45,3 4, 47, 47,4 47,8 49,5 5,5 49,3 5,2 51, 5,1 49,3 49,3 5,59 51,58

3 USA: 1. Πληθυσµιακή εξέλιξη USA ιαµόρφωση τιµών κατοικιών USA 13 ετών και γραµµή τάσης τιµών. 3. Συµµετοχή κατανάλωσης, αµοιβών στo ΑΕΠ και αποταµίευσης εισοδήµατος σαν %ΑΕΠ USA 4. Εξέλιξη δανεισµού νοικοκυριών και υποχρεώσεων σαν % της περιουσίας USA 1. Πληθυσµιακή εξέλιξη USA Προς επισήµανση ο σχεδόν ίδιος διαχρονικά πληθυσµός ηλικιών 2-35 ετών (περί τα εκατοµµύρια κάτοικοι) που αντιστοιχεί συνήθως στην δηµιουργία ανάγκης απόκτησης κατοικίας, µε συνέπεια να µην δικαιολογείται υπερβάλλουσα ζήτηση νέων κατοικιών ελλείψει φυσικών καταστροφών ταχύτερης απαξίωσης, ή µετακίνησης πληθυσµών. 2. ιαµόρφωση τιµών κατοικιών USA 13 ετών. Η διακύµανση των τιµών κατοικιών USA σε σταθερές αξίες 13 ετών περί τον άξονα και γραµµή τάσης ανόδου τιµών ανερχόµενη σε 1,4% κατ έτος παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα. Κατ αντιστοιχία η οικονοµική ανάπτυξη της περιόδου ανέρχεται σε 3,4% κατ έτος. Η ανωτέρω απόκλιση αποτελεί και λογική εξέλιξη διαχρονικής πρόσθεσης και νέων αγαθών στην καπιταλιστική λειτουργία διαβίωσης. 3.Συµµετοχή κατανάλωσης στo ΑΕΠ % και αποταµίευσης εισοδήµατος σαν %ΑΕΠ USA Η µεν κατανάλωση αυξάνει συνεχώς απο 4% σε 7% του ΑΕΠ χωρίς παράλληλη αύξηση των αµοιβών σαν ποσοστό του ΑΕΠ η δε αποταµίευση από 7% του ΑΕΠ µηδενίζεται εντος της τελευταίας 15ετίας και εµφανίζει µικρή άνοδο στο 4% την τελευταία διετία µετά την χρηµατοοικονοµική κρίση. Η ανωτέρω εξέλιξη έχει αφαιρέσει σε µεγάλο βαθµό περιθώρια µακροοικονοµικών χειρισµών υποδεικνύοντας σαν έσχατη λύση την εφαρµογή Kεινσιανής πολιτικής αµοιβών 4.Εξέλιξη δανεισµού νοικοκυριών USA και υποχρεώσεων σαν % της περιουσίας USA H εξέλιξη του δανεισµού των νοικοκυριών στις ΗΠΑ σαν % του ΑΕΠ και των υποχρεώσεων τους σαν % της περιουσίας παρουσιάζεται στα παρακάτω διαγράµµατα. Η αύξηση του δανεισµού απο 5% σε % του ΑΕΠ εντός 3ετίας ασκεί επιβαρυντική επιρροή στην µελλοντική οικονοµική ανάπτυξη λόγω υποχρεώσεων εκτοκισµού αποπληρωµής των δανείων, η δε επιτάχυνση την τελευταία πενταετίας πριν την κρίση πιθανόν υποδηλώνει αναχρηµατοδοτήσεις αδυναµιών αποπληρωµής. Η εκθετική αύξηση υποχρεώσεων σαν ποσοστό της ακίνητης περιουσίας οδηγεί στο συµπέρασµα δεύτερου κύµατος επιδείνωσης τιµών το ακόµη και σε εµφάνιση σταθεροποίησης συναλλαγών USA Population 2-34 years Population in

4 59% Κατανάλωση-Αµοιβές εργαζοµένων(αρ.κλ.) %ΑΕΠ 72% 71% 7% Αποταµίευση σαν %ΑΕΠ 58% 7% % 9% 5% 57% 8% 7% 4% 5% % 3% 5% 2% 55% 4% 3% 1% 54% 2% % q1 5q4 q3 7q2 Compensation Employees % of GDP Consumption % of GDP 8q1 8q4 9q3 21q2 211q1-1% q2 q2 7q2 8q2 9q2 21q2 211q2 9 Ποσοστό ιδιοκτησίας νοικοκυριών στα ακίνητα % Ιδιωτικό χρέος σαν % ΑΕΠ 3 9% 57 8% % % % q2 q2 7q2 8q2 9q2 21q2 211q q3 2q3 3q3 4q3 5q3 q3 7q3 8q3 9q3 21q3 Η αναλογία αγοραπωλησιών παλαιών προς νέες κατοικίες διακυµαίνεται µεταξύ 5:1 σε συνθήκες υψηλής ζήτησης και 1:1 µε ανάλογη αυξοµείωση επιρροής στην διαµόρφωση των τιµών. Η αύξηση κατασκευής αγοραπωλησιών νέων στην περίοδο της αισιοδοξίας µε συνθήκες σταθερού πληθυσµού και σκοπό την βραχυπρόθεσµη µεταπώληση προς επίτευξη κέρδους αύξησε περαιτέρω το εµφανές, όσο πιθανόν και το αφανές απόθεµα µεταχειρισµένων προς πώληση που πιέζει παράλληλα µε τις κατασχέσεις τις τιµές, παρά την κατάρρευση του κλάδου των κατασκευών και την πολύ µικρή νέα προσφορά κατοικιών. 1.Πωλήσεις νέων κατοικιών USA και αποθέµατα νεόκτιστων προς πώληση H διακύµανση του αθροίσµατος πωλήσεων και αποθέµατος νέων κατοικιών κυµαίνεται κατά την τελευταία εικοσαετία µεταξύ 7. και 2.. κατοικιών, χωρίς αξιόλογες µεταβολές της πληθυσµιακής οµάδας 2-34 ετών στο επισκοπούµενο διάστηµα. Ανάλογα θετική-αρνητική είναι η επιρροή του κατασκευαστικού κλάδου στην οικονοµική ανάπτυξη/αεπ. Σήµερα /.211 το άθροισµα ανέρχεται σε 5. κατοικίες (αρνητικό ρεκόρ) µε ρυθµό ρευστοποίησης αποθέµατος περί τους -7 µήνες σε αντίθεση µε καλές εποχές µε ρυθµούς περί τους 4 µήνες και κορύφωση των αποθεµάτων στους 12 µήνες στις αρχές των κρίσεων. Η µείωση αποθεµάτων λόγω ταχείας απορρόφησης λειτουργεί ενισχυτικά στην δηµιουργία φούσκας τιµών. Η αύξηση του χρόνου διάθεσης αποθεµάτων επί µακρόν στην αποκλιµάκωση των τιµών. Οι νέες κατοικίες που επωλήθησαν - ενσωµατώθηκαν στο σύστηµα κατά το χρονικό διάστηµα 2- υπερβαίνουν τον µέσο όρο 35ετίας και τις πληθυσµιακές µεταβολές κατά 1,9 εκ. µονάδες. Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει

5 κερδοσκοπικές αγορές που θα αυξήσουν το απόθεµα µεταχειρισµένων προς πώληση τα επόµενα έτη. H αναστροφή της πτώσης που εµφανίσθηκε σε πολύ χαµηλά επίπεδα κατά το 21 ανακόπηκε και προκύπτει περαιτέρω µείωση αγοραπωλησιών. Απαιτείται µεγάλη αύξηση πωλήσεων (>4%) για να επιρρεασθεί θετικά η κατασκευαστική αγορά. Μέση τιµή πώλησης νέων κατοικιών USA Η άνοδος της 1ετία του 9 ανήλθε σε 27,5% περίπου συµβαδίζουσα µε τον πληθωρισµό, της δε εξαετίας 1- σε 2%, χωρίς διαφορές πληθωρισµού µεταξύ των περιόδων. Τα εισοδήµατα αυξήθηκαν αντιστρόφως ανάλογα κατά τις ανωτέρω περιόδους, αλλά τα επιτόκια υποχώρησαν, δηµιουργώντας ψευδαίσθηση δυνατότητας αποπληρωµής. Μετά την υποχώρηση µέχρι σήµερα, η άνοδος ανέρχεται σε 3% έναντι πληθωρισµού περιόδου 29% USA Sold Seas adj USA For sale New home sales and for sale in 7/ /7 83 7/ New home sales and inventory in 7/ USA Sold Seas adj USA For sale 12 month moving total 7/ 573 Ια ν Ια ν Ια ν Ια ν Ια ν Ια ν Ια ν Ια ν Ια ν Ια ν Ια ν Ια ν Ια ν Ια ν Ια ν - 1 Ια ν - 3 Ια ν - 5 Ια ν - 7 Ια ν - 9 Ια ν Ιαν-91 Ιαν-93 Ιαν-95 Ιαν-97 Ιαν-99 Ιαν-1 Ιαν-3 Ιαν-5 Ιαν-7 Ιαν-9 Ιαν , New homes supply in months seas.adj. 12, New homes monthly sales median price 3/7 $ , / $12. 1/21 $ ,8% ,7 3, /199 $127. Ια ν Ια ν Ια ν Ια ν Ια ν Ια ν Ια ν Ια ν Ια ν Ια ν Ια ν Ια ν Ια ν Ια ν Ια ν - 1 Ια ν - 3 Ια ν - 5 Ια ν - 7 Ια ν - 9 Ια ν Ιαν-88 Ιαν-9 Ιαν-92 Ιαν-94 Ιαν-9 Ιαν-98 Ιαν- Ιαν-2 Ιαν-4 Ιαν- Ιαν-8 Ιαν-1 Μεταχειρισµένες κατοικίες: Η ανάκαµψη τιµών και αγοραπωλησιών υπαρχουσών κατοικιών που αποτελούν και το µεγαλύτερο τµήµα της αγοράς (1:1) ήταν αναιµική (+5-7% µετά από υποχωρήσεις 34% και 52%) και ανακόπηκε επίσης. Οι πολύ µεγάλες απώλειες στις επιµέρους πόλεις που είχαν και τις µεγαλύτερες τιµές δικαιολογούν και την αδυναµία συγκράτησης της κρίσης στην αγορά των Subprimes καθώς και την µη κάλυψη του 3% των ενυπόθηκων δανείων από την υπάρχουσα υποθήκη. Είναι πιθανόν να έχουµε προσεγγίσει τα χαµηλά της αγοράς µε µικρές όµως πιθανότητες αξιόλογων θετικών αποκλίσεων (>2%) την επόµενη 2ετία, ώστε να ενισχυθεί και η κατασκευαστική δραστηριότητα σε νέες κατοικίες. Η συνολική απώλεια αξίας του Real estate κατά Moodys ανέρχεται σε 47% ξεπερνώντας τις µετρήσεις SP-Case και NatAsRealtors. Η µε χρονική υστέρηση εµφανισθείσα υποχώρηση τιµών επαγγελµατικών ακινήτων (-37%) δηµιουργεί πρόβληµα αποτιµήσεων ισολογισµών το 211. Η καθαρή αξία της

6 περιουσίας των νοικοκυριών υποχώρησε σε 4,5 φορές το ετήσιο διαθέσιµο εισόδηµα από,5 εντός διετίας. Το µεταπολεµικό χαµηλό απαντάται κατά την πετρελαϊκή κρίση µε 4, φορές. Οι επιδοτήσεις προϋπολογισµών σε Fannie και Freddie ανέρχονται σε 42 ις$ συνολικά (,3% του ΑΕΠ) ποσό προφανώς µηδαµινό µε αθετήσεις άνω του 1% των υποθηκών Πωλήσεις κατοικιών κυλιόµενου 12µήνου 1/2 µεγαλυτέρων πόλεων USA USA Population 2-34 years in m.avg 5y ,7% ,% 7 1 cities in units Annual 2 cities in units Annual Μεταβολή πωλήσεων (existing homes) 1-2 µεγαλυτέρων πόλεων USA κατα S&P Case-Shiller Παράλληλη απεικόνιση του αριθµού πωλήσεων µεταχειρισµένων κατοικιών των 1/2 µεγαλυτέρων πόλεων των ΗΠΑ και της εξέλιξης της πληθυσµιακής οµάδας 2-34 ετών κατά την τελευταία 2ετία. Παρατηρείται άνοδος των αγοραπωλησιών κατά % το 5 έναντι του 199 χωρίς αξιόλογες πληθυσµιακές µεταβολές και πτώση έκτοτε >5%. Πιθανό υγειές εύρος αγοραπωλησιών µεταχειρισµένων κατοικιών 1 πόλεων 5. +/-1% µε βάση το διάγραµµα συναλλαγών 2ετίας=> Υπέρβαση επί µακρόν πιθανόν σηµαίνει κερδοσκοπικές αγορές προς ταχεία µεταπώληση, που πιέζουν τις τιµές µετά την εµφάνιση αδυναµίας αποπληρωµής δανείων (Χαρακτηριστική η συνεχής θετική µεταβολή συναλλαγών επι πενταετία 1-5) ,4 S&P/C-S USA Home Price Index / % 7,4 4/ ,5% Ιαν Ιαν Ιαν Ιαν - 9 Ιαν Ιαν Ιαν Ιαν Ιαν Ιαν - 9 Ιαν Ιαν Ιαν Ιαν - Ιαν - 1 Ιαν - 2 Ιαν - 3 Ιαν - 4 Ιαν - 5 Ιαν - Ιαν - 7 Ιαν - 8 Ιαν - 9 Ιαν - 1 Ιαν Πωλήσεις κατοικιών κυλιόµεν ου 12µην ου 1 πόλεων USA σε 5 price top τεµάχια και δείκτη τιµών / Units top 11/5 4/7-3% 5 7 4/7-23% 7 9/8-52,% 4/9-33,5% cities in units Annual Priceindex 1cities είκτης τιµών κατοικιών (existing homes) USA και %µεταβολή κατά S&P Case-Shiller συσχετισµός συναλλαγών. Μείωση τιµών επταετίας ,3% µε παράλληλο αθροιστικό πληθωρισµό 27%. Άνοδος τιµών 1ετίας 97-19% µε πληθωρισµό 33%. Πτώση τιµών επί 5 έτη κατά 33,5% µε χρονική υστέρηση 7µηνών στην έναρξη υποχώρησης των τιµών έναντι της υποχώρησης αγοραπωλησιών και µηδαµινή υποχώρηση της τάξης του 3% κατά τους πρώτους 18 µήνες.

7 Πωλήσεις µεταχειρισµένων κατοικιών USA (Nat. As. Of Realtors) και µέση τιµή πώλησης Οι πωλήσεις κατοικιών στις ΗΠΑ υποχωρούν απο 7,1 εκ. το 5 στα επίπεδα των 4,7 εκ. το 8 σε ετήσια βάση και σε λιγότερο από 4 εκ. το 21 σύµφωνα µε την Ένωση Μεσιτών ΗΠΑ. Η µείωση των τιµών πώλησης κατά NAR ανέρχεται σε 31,8% (max) έναντι 33,5% κατά Case-Shiller και µε χρονική υστέρηση 1 µηνός που υποδηλώνει πιθανόν και αντικρουόµενα συµφέροντα στην δηµιουργία προσδοκιών. Μετά από 4 µήνες πτώσης αγοραπωλησιών εµφανίζεται σταθεροποίηση αγοραπωλησιών, χωρίς να µπορεί να υπολογισθεί το πραγµατικό απόθεµα µεταχειρισµένων προς πώληση. USA National Association of Realtors USA Existing Home Sales-Inventory U.S.Home Sales Inventory Feb-7 Feb-8 Feb-9 Feb-1 Feb USA-Sales exist homes - Median price % U.S.Home Sales Median Price ,8% $23. $225. $22. $215. $21. $25. $. $195. $19. $185. $18. $175. $17. $15. $1. $ Feb-7 Feb-8 Feb-9 Feb-1 Feb Supply in months USA- Homes for sale Feb-7 Feb-8 Feb-9 Feb-1 Feb USA- Home sales. Not Adjusted Nov- Feb-7 May Nov Feb-8 May Nov Feb-9 May Nov Feb-1 May Nov Feb-11 May

8 είκτης τιµών κατοικιών USA επιλεγµένων πόλεων Με βάση κοινό δείκτη τιµών κατά το χαρακτηριστικά φυσιολογικής ανάπτυξης τιµών και αγοραπωλησιών εµφανίζουν Atlanta και Denver, ταχείας ανάπτυξης οι San Francisco και New York, φούσκας δε Los Angeles και Miami µε αντίστοιχη φυσικά χρηµατιστηριακή συµπεριφορά και στην κρίση. 28 Home Price Index cities (=1.) 28 Home Price Index cities (=1.) Miami NEW YORK Atlanta 22 Los Angeles San Francisco Denver Miami -51% NYork -24% 8 Sfrancisco -41% LAngeles -39% είκτης αγοράς ακινήτων κατά Moody s και σύγκριση µε πληθωρισµό Moodys All monthly (Housing+Industry+Office+Retail) 191, ,7-47%

9 United Kingdom : Το µακροοικονοµικό µοντέλο άκριτης πιστωτικής επέκτασης προς επιτευξη ανάπτυξης των ΗΠΑ ακολούθησε και η Μ. Βρετανία σχεδόν ταυτόχρονα µε αποτέλεσµα τον υπερδανεισµό του συστήµατος και την άνοδο των τιµών των ακινήτων κατά 25% περίπου κατά την δεκαετία 199-, παράλληλα µε την άνοδο των µετοχών. Η υποχώρηση της αγοράς ακινήτων εµφανίζει µέχρι στιγµής πολύ ηπιότερα χαρακτηριστικά σε σύγκριση µε τις ΗΠΑ, πιθανόν και λόγω περιορισµένου χώρου δόµησης, µε πρόβλεψη επιδείνωσης όµως για την συνέχεια, καθότι η έκρηξη των ελλειµµάτων υποχρεώνει την κυβέρνηση σε περιοριστική δηµοσιονοµική πολιτική για πολλά έτη στο µέλλον. Η µέγιστη µέχρι στιγµής υποχώρηση των τιµών ανήλθε σε 2-22% UK Average House Price (Nationwide) UK Average House Price Lloyds/Halifax ,% ,5% Ιαν-91 Ιαν-92 Ιαν-93 Ιαν-94 Ιαν Ιαν-9 Ιαν-97 Ιαν-98 Ιαν-99 Ιαν- Ιαν-1 Ιαν-2 Ιαν-3 Ιαν-4 Ιαν-5 Ιαν- Ιαν-7 Ιαν-8 Ιαν-9 Ιαν-1 Ιαν , 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, UK House Price P/E Ratio Lloyds/Halifax UK House Price Index Lloyds/Halifax , -22,5% % 2% 25% 24% 23% 22% 21% % 19% 18% 17% 1% 15% 14% 13% 12% 11% % 1987 Q1 Loans UK (Corporate+Housholds) as % GDP Q4 199 Q Q Q1 Q4 Q3 Q2 1 Q1 2 Q4 4 Q3 Q2 8 Q1 9 Q4 % 4% 2% % 58% 5% 54% 52% 5% 1955 Q Q1 UK: Compensation Employees % of GDP 193 Q1 197 Q Q Q Q Q Q1 Q1 Q1 Q1 3 Q1 7 Q1

10 Germany : Η εφαρµογή του γερµανικού ορθολογικού µακροοικονοµικού µοντέλου στο σύνολο τις κοινωνίας (κράτος επιχειρήσεις νοικοκυριά) µε προσπάθεια περιορισµού του κόστους λειτουργίας αµοιβών και την µη έκθεση σε υπερβολικά χρέη απέτρεψε την εµφάνιση ανοδικών τάσεων στα ακίνητα και κατά συνέπεια και των προβληµάτων των άλλων χωρών από το σκάσιµο της φούσκας. Η Γερµανία εµφανίζει πλην Μονάχου από τις χαµηλότερες τιµές ακινήτων µεταξύ των ανεπτυγµένων οικονοµιών, καθώς και υγιή απόδοση ενοικίων επί του επενδεδυµένου κεφαλαίου. Πόλη Τιµή m² Εύρος τιµών Ετος Index 5= 1 München Νέες κατοικίες Πληθωρισµός Ενοίκια 2 Freiburg Bsg ,5 88,3 88,3 3 Hamburg ,4 9, 9,8 4 Frankfurt M ,3 9,9 92,3 5 Heidelberg ,4 91,4 93,3 Stuttgart ,8 92,7 94,4 7 Darmstadt ,9 94,5 95, 8 Düsseldorf , 95,9 9,9 9 Münster , 9,9 98, 1 Mainz ,5 98,5 99,1 11 Köln ,,, 12 Wiesbaden ,9 11, 11,1 13 Ulm , 13,9 12,2 14 Bonn , 1, 13,5 15 Berlin ,5 17, 14, ,9 18,2 15,8 75% GERMANY Debts as %of GDP 13,% GERMANY Savings as %of GDP/Income 7% 5% 12,% 11,% Saving as % GDP Saving as % of Income % 1,% 55% 9,% 5% 8,% 45% 4% 35% Hous Debt %of GDP Corp Debt %of GDP ,%,% 5,% Germany: Κατοικίες - Ενοίκια - Πληθωρισµός Νέες κατοικίες Πληθωρισµός Εν οίκια

11 Τιµές κατοικιών, πληθωρισµός και είκτης ΧΑΑ Ελλάδος (Πηγή : Τράπεζα Ελλάδος - ΕΣΥΕ) Με έτος βάσης το διαπιστώνεται υπερδιπλάσια άνοδος των τιµών κατοικιών σε σύγκριση µε τον πληθωρισµό µε έναρξη απόκλισης το. Η αγοραστική δύναµη του Γενικού είκτη ΧΑ µε σηµείο σύµπτωσης 1:1 ( είκτης = Κατοικία) το κυµαίνεται στο αντίστοιχο χρονικό διάστηµα µεταξύ,4 και 3,5 κατοικίες. Η ανακοπή της εκθετικής αύξησης των χορηγήσεων αλλά και ο πιθανός κορεσµός της αγοράς έφερε την κατάρρευση της κατασκευαστικής αγοράς, αλλά µέχρι στιγµής όχι ανάλογη κατάρρευση τιµών, αν υποτεθεί ότι τα στοιχεία είναι ακριβή. Η ανάγκη πωλήσεων όµως που θα προκύψει τα επόµενα χρόνια επιτρέπει την υπόθεση ραγδαίας υποχώρησης των τιµών IND ΚΑΤ ΑΘΗΝΑ INFLΑΤ INDEX είκτης Πληθωρισµού και τιµών κατοικιών είκτης Πληθωρισµού, τιµών κατοικιών και XAA IND ΚΑΤ ΑΘΗΝΑ INFLΑΤ INDEX INDΕΧ XAA trans q1 1q3 2q1 2q3 3q1 3q3 4q1 4q3 5q1 5q3 q1 q3 7q1 7q3 8q1 8q3 9q1 9q3 21q1 21q3 211q1 1q1 1q3 2q1 2q3 3q1 3q3 4q1 4q3 5q1 5q3 q1 q3 7q1 7q3 8q1 8q3 9q1 9q3 21q1 21q3 211q Επιφάνεια Αδειες m Συναλλαγές ακινήτων Χρηµατοδότηση επιχειρήσεων Χρηµατοδότηση ιδιωτών 1/8 1/82 1/84 1/8 1/88 1/9 1/92 1/94 1/9 1/98 1/ 1/2 1/4 1/ 1/8 1/1 1/8 1/82 1/84 1/8 1/88 1/9 1/92 1/94 1/9 1/98 1/ 1/2 1/4 1/ 1/8 1/1

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 5 η Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μάιος 215 Μάιος 215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ.Αλέξανδρος Φ.

ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Δρ.Αλέξανδρος Φ. ΕΛΛΑΔΑ : ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Δρ.Αλέξανδρος Φ.Παπαρσένος Αλωνίων 34 Γ, 14 562 Κηφισιά Περίληψη Η εργασία αυτή θέτει

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 2 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 12, Μάιος 2010 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Εξελίξεις και προοπτικές στην παγκόσμια οικονομία Οι οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Το Οικονομικό Περιβάλλον

Το Οικονομικό Περιβάλλον Μέρος Ι 1 Το Οικονομικό Περιβάλλον Παναγιώτης Ε. Πετράκης Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παγκόσμια οικονομία διέρχεται τον πέμπτο χρόνο μετά το ξέσπασμα της κρίσης των στεγαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγμένες Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1997-2000.

Εισηγμένες Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1997-2000. Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης - Τμήμα Λογιστικής - Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Γιαννούλης Εισηγμένες Στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 1997-2000. Μποζδελεκίδης Φώτιος ΑΜ: 8859 2013 Περιεχόμενα Πρόλογος:...4

Διαβάστε περισσότερα

FXGreece Currency Trading Specialists T +30 2109690406/8 E info@fxgreece.gr Vouliagmenis Av., Glyfada, Athens GR16674, Greece F +30 2109690395 W

FXGreece Currency Trading Specialists T +30 2109690406/8 E info@fxgreece.gr Vouliagmenis Av., Glyfada, Athens GR16674, Greece F +30 2109690395 W Το µυστήριο πίσω από την άνοδο του Ιαπωνικού Γεν Οι φήµες και οι συζητήσεις για παρέµβαση της Ιαπωνικής κυβέρνησης στο να σταµατήσει την άνοδο του Γεν έγιναν όλο και πιο έντονες, καθώς το καλοκαίρι του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Αύγουστος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Η σπουδαιότητα της αγοράς κατοικίας στην οικονοµία

Η σπουδαιότητα της αγοράς κατοικίας στην οικονοµία Η σπουδαιότητα της αγοράς κατοικίας στην οικονοµία Γκίκας Α. Χαρδούβελης* Περίληψη Η αγορά κατοικίας συνδέεται άµεσα µε τον οικονοµικό κύκλο µε µια αµφίδροµη σχέση µέσω επενδύσεων, κατανάλωσης και δανεισµού,

Διαβάστε περισσότερα

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2.1. Οι καθοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών 2.1.1 Μεθοδολογία Οι παράγοντες που καθορίζουν την απασχόληση ενός κλάδου, εποµένως και

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2013 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 15 Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ Περιεχόμενα Σύνοψη συμπερασμάτων... 17 Πρόλογος... 33 Εισαγωγή... 37 ΜΕΡΟΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος

Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ο Ελληνικός Κατασκευαστικός Κλάδος B 2011 Εξαµηνιαία Έκθεση Εξελίξεων Αρ. Τεύχους 6 Φεβρουάριος 2012 ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Η διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρώτο δίμηνο του 2015 συνδυάζεται με μετριασμό της εντάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-11 Μαϊ-11 Αυγ-11 Νοε-11 Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13

Διαβάστε περισσότερα

!!! Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία. Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα

!!! Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία. Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα Στυλιανός Παναγιώτης Ζλατάνος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονοµία Παρά την ευνοϊκή διεθνή οικονοµική συγκυρία, που προσδιορίζεται από το σχετικά αδύναµο ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

6.1.1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΧΑΑ) 1998-2000

6.1.1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΧΑΑ) 1998-2000 6.1.1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΧΑΑ) 1998-2 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων καινοτοµίας, οι οποίες έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΑΝΑΓΚΑΊΑ ΣΥΝΘΉΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΤΗΡΉΣΙΜΗ ΑΝΆΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ISBN: 978-960 - 7032-48 - 5 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση στην ελληνική αγορά ακινήτων: αιτίες και προτάσεις πολιτικής για την αντιµετώπισή της

Η κρίση στην ελληνική αγορά ακινήτων: αιτίες και προτάσεις πολιτικής για την αντιµετώπισή της Η κρίση στην ελληνική αγορά ακινήτων: αιτίες και προτάσεις πολιτικής για την αντιµετώπισή της ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ ΒΛΑΜΗΣ ΚΕΠΕ και Ελληνικό Παρατηρητήριο, London School of Economics Περίληψη Η σωστή λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά και σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Μάρτιος 2014 Πίνακας Περιεχομένων Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου... 5 Έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΥΑΤΤ REGENCY THESSALONIKI

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΥΑΤΤ REGENCY THESSALONIKI ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΥΑΤΤ REGENCY THESSALONIKI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 - 1 - ΗΥΥΑΑΤΤΤΤ RREEGEENCCYY TTHEESSSSAALLONI IKKI I ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 Τµήµα Έρευνας και Ανάλυσης-Αναλυτής Μιχάλης Μητσόπουλος Εταιρικά Στοιχεία Επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα