ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ"

Transcript

1 ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΕΙΑΓΓΕΛΕΑ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ που με τισ πρϊξεισ και τισ παραλόψεισ τουσ χειραγώγηςαν το Δημόςιο Φρϋοσ τησ Ελλϊδοσ και ζημύωςαν το Ελληνικό Δημόςιο, τουσ Έλληνεσ Πολύτεσ και τα Υορολογούμενα ςτην Ελλϊδα Υυςικϊ και Νομικϊ Πρόςωπα Κατατϋθηκε την 09/04/2010 ςτην Ειςαγγελύα του Αρεύου Πϊγου με Αριθ. Πρωτ Κυριάκος Τόμπρας Γεώργιος Νούλας

2 ΕΝΩΡΙΟΝ του Αξιότιμου Κ.ου ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΑΕΙΟΥ ΡΑΓΟΥ ΜΘΝΥΤΘΙΟΣ ΑΝΑΦΟΑ Του Γεϊργιου Νοφλα, κατόχου του υπ αρικ /1994 Δ.Α.Τ., κατοίκου Κθφιςιάσ, οδόσ Εςπζρου, αρικμόσ 34, δικθγόρου-πολιτευτοφ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ και Του Κυριάκου Τόμπρα, κατόχου του υπ αρικ /1993 Δ.Α.Τ., Ακθνϊν, οδόσ Αμαςείασ, αρικμόσ 11, οικονομολόγου - αςφαλιςτι κατοίκου ΚΑΤΑ Των ευριςκομζνων ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό φυςικϊν προςϊπων, που ζχουν τθν ιδιότθτα του νομίμου εκπροςϊπου, αντιπροςϊπου ςτθν Ελλάδα, διοικοφντοσ, διευκφνοντοσ, ςτελζχουσ, υπαλλιλου, ςυμβοφλου ι ςυνεργάτθ των επενδυτικϊν οίκων, των κερδοςκοπικϊν κεφαλαίων, των χρθματοοικονομικϊν οργανιςμϊν, των επενδυτικϊν τραπεηϊν, των τραπεηικϊν ιδρυμάτων, των οίκων πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ και των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ και κατά παντϊν τρίτων φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων, ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό, για τουσ οποίουσ προκφπτει από τθν παροφςα μθνυτιριο αναφορά και τα ςτοιχεία που προςκομίηουμε και επικαλοφμαςτε, ι κα προκφψει ςτθ ςυνζχεια, από νεϊτερα ςτοιχεία και μαρτυρικζσ κατακζςεισ, κατά τθν προανακριτικι και τθν ανακριτικι διαδικαςία, ότι ςυμμετείχαν, άμεςα ι ζμμεςα, με πράξεισ ι παραλιψεισ τουσ, ςτθ διάπραξθ των καταγγελομζνων παρανόμων πράξεων, που τελζςτθκαν με δόλο, με ςκοπό να προςκομίςουν οι ίδιοι ι τρίτα φυςικά και νομικά πρόςωπα, παράνομο περιουςιακό όφελοσ, προξενϊντασ εισ γνϊςθ τουσ ηθμία ιδιαίτερα μεγάλθσ αξίασ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο, ςτθν Εκνικι Οικονομία τθσ Ελλάδοσ, ςτουσ Ζλλθνεσ Ρολίτεσ και ςτα φορολογοφμενα ςτθν Ελλάδα φυςικά και νομικά πρόςωπα. Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 2

3 Αξιότιμε κφριε Ειςαγγελζα του Αρείου Ράγου, Καταμθνφουμε ενϊπιον ςασ τουσ ανωτζρω και ςασ καταγγζλουμε τα παρακάτω πραγματικά περιςτατικά, από τα οποία αποδεικνφεται με ςαφινεια ότι οι ανωτζρω δράςτεσ, ενεργϊντασ βάςει οργανωμζνου εγκλθματικοφ ςχεδίου, από το μινα Σεπτζμβριο 2009, παρζςτθςαν ψευδϊσ ςτθ διεκνι οικονομικι κοινότθτα και, ειδικότερα : α) ςτουσ Διεκνείσ Οίκουσ Ριςτολθπτικισ Αξιολόγθςθσ Moody s, Standard & Poor s και Fitch Ratings και β) ςτα Χρθματοπιςτωτικά Λδρφματα και τουσ Επενδυτικοφσ Οίκουσ που εδρεφουν ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό, κατά κφριο δε λόγο ςτθ Μ. Βρεττανία, Γαλλία, Γερμανία, Λταλία, Ελβετία, Αυςτρία, Βζλγιο και Ολλανδία και που κατείχαν κατά τθν ίδια χρονικι περίοδο ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ειδικότερα δε ςτουσ Morgan Stanley, Citigroup, Merill Lynch, Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays Bank, Royal Bank of Scotland, HSBC, HVB, ING Bank, Credit Suisse, UBS, Deutsche Bank, Hypo Real Estate, Commertzbank, LBBW, BayernLB, BNP Paribas, Societe Generale, Banca IMI, Nomura, Eκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΕΤΕ), Eurobank, Alhpa Bank, Τράπεηα Ρειραιϊσ, Αγροτικι Τράπεηα, Εμπορικι Τράπεηα και Ταχυδρομικό Ταμιευτιριο, ότι θ Ελλθνικι Οικονομία ζχει δικεν περιζλκει ςε κατάςταςθ ςτάςθσ πλθρωμϊν, χρεοκοπίασ και πτϊχευςθσ και, μθ δυνάμενθ πλζον να εξυπθρετιςει το δθμόςιο χρζοσ τθσ, ηθτά δικεν τθ χρονικι μετάκεςθ τθσ αποπλθρωμισ των κουπονιϊν και των τόκων των ομολόγων αναφοράσ ςε κυκλοφορία που λιγουν εντόσ του 2010, ενϊ βρίςκεται δικεν ςε εξζλιξθ διαδικαςία μερικισ δζςμευςθσ των ιδιωτικϊν κατακζςεων ςτισ Τράπεηεσ, προτρζποντασ αντιςτοίχωσ τουσ Ζλλθνεσ κατακζτεσ να μεταφζρουν τα χριματά τουσ ςτο εξωτερικό ενϊ, ταυτόχρονα, λόγω των προβλθμάτων που ζχει δικεν δθμιουργιςει θ Ελλάδα ςτο ευρϊ, προκαλϊντασ τθ διολίςκθςθ του ενιαίου νομίςματοσ ζνατι του δολλαρίου ΘΡΑ, θ χϊρα μασ βρίςκεται δικεν ςε διαδικαςία εξόδου από τθ Νομιςματικι Ζνωςθ τθσ Ε.Ε. και, για το λόγο αυτό, το Εκνικό Νομιςματοκοπείο τθσ Ελλάδοσ, δικεν τυπϊνει εκνικό νόμιςμα (δραχμζσ), για τθν εξυπθρζτθςθ των ςυναλλαγϊν ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ. Τισ ανωτζρω ψευδείσ παραςτάςεισ τισ καταςκεφαςαν και τισ διζδοςαν διαδοχικά, κακοδθγϊντασ με δόλο τθν προςοχι τθσ παγκόςμιασ κοινισ γνϊμθσ ςτα ςτοιχεία του ελλείμματοσ και του δθμόςιου χρζουσ τθσ χϊρασ μασ, επιτυγχάνοντασ τθν Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 3

4 παραπλάνθςθ αυτισ ωσ προσ τα ανωτζρω οικονομικά μεγζκθ. Ρράγματι, οι ανωτζρω δράςτεσ, λόγω τθσ κζςθσ και τθσ ιδιότθτάσ τουσ, γνϊριηαν ότι ςε καμιά περίπτωςθ δεν αρκεί από μόνο του το φψοσ του ελλείμματοσ για να οδθγθκεί μια χϊρα ςε χρεοκοπία, αφοφ γνϊριηαν, από τα επίςθμα ςτοιχεία τθσ Ευρωηϊνθσ, των ΘΡΑ και τθσ Λαπωνίασ, ότι και οι τρεισ αυτζσ οικονομίεσ, για ολόκλθρθ τθ δεκαετία , είχαν επίςθσ μεγάλα ελλείμματα και, παρά ταφτα, καμμία εκ των ανωτζρω οικονομιϊν δεν οδθγικθκε ςε χρεοκοπία. Δθλαδι, οι ανωτζρω δράςτεσ γνϊριηαν και παραςιϊπθςαν με δόλο ότι, για ολόκλθρθ τθ δεκαετία , τα ελλείμματα τθσ Ελλάδοσ ιταν ςαφϊσ χαμθλότερα των ανωτζρω οικονομιϊν και, επίςθσ, ακόμθ και ωσ προσ το δθμόςιο χρζοσ, γνϊριηαν ότι αυτό ανιλκε ςτο 112,60% του ΑΕΡ κατά το 2009 ενϊ, το ςυνολικό χρζοσ τθσ Ελλάδοσ, το ςφνολο δθλαδι του ποςοφ που ζχει δανειςτεί το κράτοσ, οι επιχειριςεισ και οι ιδιϊτεσ, ςφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Ταμείου, ανζρχεται ςτο 179% του ΑΕΡ, με το μζςο όρο τθσ Ε.Ε. να ανζρχεται ςτο 175,00% και, επομζνωσ, γνϊριηαν ότι το ςυνολικό χρζοσ τθσ Ελλάδασ δεν αποκλίνει από το μζςο όρο τθσ Ε.Ε.. Ιτοι, αποδεικνφεται ότι οι ανωτζρω δράςτεσ γνϊριηαν και παραςιϊπθςαν με δόλο, ότι το ςυνολικό χρζοσ τθσ Ελλάδοσ δεν είναι το υψθλότερο τθσ ευρωηϊνθσ, αφοφ είναι ςαφϊσ υψθλότερα τα αντίςτοιχα ςυνολικά χρζθ τθσ Ολλανδίασ (234,00%), Λρλανδίασ (222,00%), Βελγίου (219,00%), Λςπανίασ (207,00%), Ρορτογαλίασ (197,00%) και Λταλίασ (194,00%) και, επιπλζον, ωσ προσ το εξωτερικό χρζοσ, επίςθσ γνϊριηαν και παραςιϊπθςαν με δόλο ότι ενϊ θ Λρλανδία χρωςτάει το 414,00% του ΑΕΡ τθσ και θ Ρορτογαλία το 130%, θ Ελλάδα βρίςκεται ςε ςαφϊσ καλφτερθ κζςθ, αφοφ το εξωτερικό χρζοσ τθσ ανζρχεται μόλισ ςτο 89,50% του ΑΕΡ (σχετ. 77 & 78). Ιτοι, οι ανωτζρω δράςτεσ γνϊριηαν και παραςιϊπθςαν με δόλο ότι υπάρχουν άλλεσ χϊρεσ τθσ ευρωηϊνθσ, με πολφ μεγαλφτερα οικονομικά προβλιματα από αυτά τθσ Ελλάδοσ και, παρά ταφτα, με τισ ανωτζρω διαδοχικζσ ψευδείσ παραςτάςεισ τουσ, που ανάγονταν ςε γεγονότα παρόντοσ και παρελκόντοσ χρόνου και όχι ςτο μζλλον και που τισ διζδωςαν παγκοςμίωσ, δια του διεκνοφσ τφπου και των Μ.Μ.Ε., ακόμθ και δια του διαδικτφου και του διεκνοφσ θλεκτρονικοφ τφπου, οδιγθςαν τουσ ανωτζρω Οίκουσ Ριςτολθπτικισ Αξιολόγθςθσ, τουσ Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 4

5 Επενδυτικοφσ Οίκουσ και Τραπεηικά Λδρφματα ςε πλάνθ ωσ προσ τα πραγματικά περιςτατικά, πείκοντασ με δόλο : α) τουσ Διεκνείσ Οίκουσ Ριςτολθπτικισ Αξιολόγθςθσ να υποβακμίςουν τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ Ελλάδοσ ςτισ κατθγορίεσ Α2 (Moody s), BBB+ (Standard & Poors) και BBB+ (Fitch Ratings) και β) τουσ ανωτζρω Επενδυτικοφσ Οίκουσ και τα Τραπεηικά Λδρφματα που κατείχαν Ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, εξ αιτίασ του ανωτζρω πραγματικοφ περιςτατικοφ τθσ υποβάκμιςθσ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ Ελλάδοσ, να αναγκαςτοφν να προβοφν ςε περιουςιακι διάκεςθ. Ρράγματι, οι ανωτζρω, πεικόμενοι με πλάνθ απο τισ διαδοχικζσ αυτζσ ψευδείσ παραςτάςεισ, με τον τρόπο που αυτζσ διατυπϊκθκαν και διαδόκθκαν ςτθν παγκόςμια οικονομικι κοινότθτα, πραγματοποίθςαν άμεςα μαηικζσ ρευςτοποιιςεισ μεγάλου αρικμοφ τίτλων Ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και, ταυτόχρονα, μαηικζσ αγορζσ ςυμβολαίων CDS - credit default swaps, προκειμζνου να αντιςτακμίςουν τον επενδυτικό κίνδυνο ςτον οποίο νόμιηαν ότι ιταν δικεν εκτεκειμζνοι από τθν κατοχι των Ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που είχαν ςτα χαρτοφυλάκιά τουσ, όπωσ τουσ ζπειςαν με τισ προμνθςκείςεσ ψευδείσ παραςτάςεισ τουσ οι ανωτζρω δράςτεσ, μετερχόμενοι δόλο και οδθγϊντασ τουσ ςε πλάνθ. Σκοπόσ των ανωτζρω δραςτϊν ιταν να προςκομίςουν οι ίδιοι και τρίτα φυςικά και νομικά πρόςωπα, παράνομο περιουςιακό όφελοσ, από τα κζρδθ που αποκόμιςαν πωλϊντασ ςτουσ ανωτζρω τα «γυμνά CDS» τα οποία κατείχαν, καταγράφοντασ ςε ζξι μόνο μινεσ κερδοςκοπικζσ αποδόςεισ τθσ τάξθσ του 342,00% για το μινα Φεβρουάριο 2010 και 291,00% για το μινα Μάρτιο 2010, προξενϊντασ εισ γνϊςθ τουσ ηθμία ιδιαίτερα μεγάλθσ αξίασ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο, ςτθν Εκνικι Οικονομία τθσ Ελλάδοσ, ςτουσ Ζλλθνεσ Ρολίτεσ και ςτα φορολογοφμενα ςτθν Ελλάδα φυςικά και νομικά πρόςωπα, θ οποία ηθμία ανζρχεται μζχρι ςιμερα τουλάχιςτον ςε ,00 ευρϊ, ζχει άμεςο αιτιϊδθ ςφνδεςμο με τισ καταγγελόμενεσ εγκλθματικζσ πράξεισ που διζπραξαν οι ανωτζρω δράςτεσ και τελεί ςε πλιρθ οικονομικι και υλικι αντιςτοιχία με το παράνομο περιουςιακό όφελοσ που αυτοί προςκόμιςαν. Τισ ανωτζρω παράνομεσ και κακουργθματικζσ πραξεισ τουσ, τισ διζπραξαν και ςυνεχίηουν να τισ διαπράττουν ακόμθ και ςιμερα, διαδοχικά, από το μινα Σεπτζμβριο 2009, εκτελϊντασ οργανωμζνο εγκλθματικό ςχζδιο, με ςυντονιςμζνθ δράςθ και εναρμονιςμζνεσ πρακτικζσ υποτιμιτικισ κερδοςκοπίασ και χειραγϊγθςθσ τθσ αγοράσ των Ομολόγων Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 5

6 του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, με περιςςότερεσ πράξεισ, κατ επάγγελμα και κατ εξακολοφκθςθ, ζχοντασ δθμιουργιςει ειδικι προσ τοφτο υλικοτεχνικι υποδομι, κατζχοντασ ειδικζσ γνϊςεισ και προθγοφμενθ εμπειρία και, ζτςι, πζτυχαν να αιςχροκερδίςουν επί του Δθμοςίου Χρζουσ τθσ Ελλάδοσ, εισ βάροσ τθσ Εκνικισ μασ Οικονομίασ, καταςτρατθγϊντασ με αδιαφανείσ διαδικαςίεσ τον ζλεγχο των Ελλθνικϊν και αλλοδαπϊν Αρχϊν χρθματοοικονομικισ εποπτείασ και ελζγχου. ΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΡΕΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΘ ΥΡΟΣΤΑΣΘ Ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου Τα ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου είναι χρεόγραφα ςε ευρϊ, με εκδότθ τθν Ελλθνικι Δθμοκρατία, με βάςθ τα οποία, το Ελλθνικό Δθμόςιο, ζχει τθν υποχρζωςθ να καταβάλει ςτον κομιςτι τουσ, ςτθν λιξθ τουσ, το προκακοριςμζνο και αναγραφόμενο επί του τίτλου ποςό, πζραν των τόκων που καταβάλλονται κατά τθ διάρκεια τουσ. Οι τίτλοι είναι άυλοι και καταχωροφνται με λογιςτικι μορφι ςτο ςφςτθμα διακανονιςμοφ τθσ Τράπεηασ Ελλάδοσ. Οι εκδόςεισ των ομολόγων πραγματοποιοφνται μζςω κοινοπρακτικϊν εκδόςεων, δθμοπραςιϊν ςτθν Θ.Δ.Α.Τ. και ιδιωτικϊν τοποκετιςεων. Οι λιξεισ των ομολόγων κυμαίνονται από βραχυχρόνιεσ μζχρι μακροχρόνιεσ, με εκδόςεισ διάρκειασ 3, 5, 10, 30 και 50 ετϊν. Ο δια των ομολόγων δανειςμόσ των κρατϊν, είναι θ ςυνικθσ πρακτικι για τθν τακτικι εξυπθρζτθςθ των ταμειακϊν αναγκϊν του Δθμοςίου, ςφμφωνα με τθν οποία ζνα φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι ζνασ φορζασ, αγοράηοντασ το ομόλογο, δανείηει ςτο Δθμόςιο που το ζχει εκδϊςει το αντίςτοιχο ποςό και, το Δθμόςιο εκδότθσ, αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να αποδϊςει ςτον κομιςτι, πζραν των τόκων, το ποςό που αναγράφεται ςε αυτό κατά τθν θμερομθνία λιξεωσ του. Τα κρατικά ομόλογα μεταβιβάηονται ελεφκερα και αποτελοφν αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ ςε οργανωμζνεσ αγορζσ. Στο πλαίςιο αυτισ τθσ διαπραγμάτευςθσ διαμορφϊνεται, ςε κακθμερινι βάςθ, θ αξία των ομολόγων και, Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 6

7 ςυνεπϊσ, θ τιμι τουσ, που πρακτικά είναι θ υπολογιηόμενθ απόδοςι τουσ, αν αυτά διακρατθκοφν μζχρι τθ λιξθ τουσ. Στθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, θ απόδοςθ των ομολόγων διάρκειασ δζκα (10) ετϊν που εκδίδει το Γερμανικό Δθμόςιο, ζχει κακιερωκεί ωσ ςθμείο αναφοράσ για τα ίδιασ διάρκειασ ομόλογα ζκδοςθσ του Δθμοςίου των υπολοίπων κρατϊν μελϊν τθσ. Θ διαφορά τθσ απόδοςθσ των εν λόγω ομολόγων, αντανακλά τθ διαφοροποίθςθ του κόςτουσ δανειςμοφ του Δθμοςίου του κράτουσ μζλουσ ζκδοςθσ, ςε ςχζςθ με αυτό του Γερμανικοφ Δθμοςίου, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ διαφορά του κινδφνου χϊρασ (country risk). Σφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και τθσ Ζνωςθσ Ελλθνικϊν Τραπεηϊν (σχετ. 1), οι αποδόςεισ των δεκαετϊν ομολόγων του Γερμανικοφ και των αντίςτοιχων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, όπωσ διαμορφϊκθκαν τθν 23/3/2010 και θ μεταξφ τουσ διαφορά ζχουν ωσ εξισ: Απόδοςθ 10-ετοφσ ομολόγου Γερμανικοφ Δθμοςίου 3,164% Απόδοςθ 10-ετοφσ ομολόγου Ελλθνικοφ Δθμοςίου 6,187% Διαφορά 3,023 % Από τα ανωτζρω επίςθμα ςτοιχεία, αποδεικνφεται ότι το κόςτοσ δανειςμοφ τθσ Ελλάδοσ, κατά το πρϊτο τρίμθνο του 2010, κατζςτθ διπλάςιο του αντιςτοίχου Γερμανικοφ, λόγω τθσ αφξθςθσ του κινδφνου χϊρασ, που προκλικθκε από τισ προμνθςκείςεσ παράνομεσ πράξεισ των ανωτζρω δραςτϊν και αντίςτοιχθ αφξθςθ των spreads. οδιγθςε ςτθν Θ κατά τα ανωτζρω αφξθςθ του κόςτουσ δανειςμοφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, είχε ωσ άμεςο αποτζλεςμα τθν κατακόρυφθ αφξθςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ των Κοινοπρακτικϊν Εκδόςεων των Ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου κατά το ζτοσ 2010, με αντίςτοιχθ πρόκλθςθ ηθμίασ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο, θ οποία ςυνίςταται α) ςτθ μείωςθ τθσ τιμισ ζκδοςθσ, β) ςτθν αφξθςθ του επιτοκίου ζκδοςθσ και γ) ςτθν αναγνϊριςθ εφ άπαξ προμικειασ ςτουσ αναδόχουσ, όπωσ αποδεικνφεται από τα επίςθμα ςτοιχεία του Ο.Δ.ΔΘ.Χ. (σχετ. 2), τα οποία παρακζτουμε ςτθ ςυνζχεια και ζχουν ωσ εξισ : Α. Κοινοπρακτικι Ζκδοςθ 5-ετοφσ ομολόγου 26/01/2010 Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 7

8 Εκδότθσ : Ελλθνικι Δθμοκρατία Ροςό ζκδοςθσ : ,00 Ευρϊ Λιξθ : 20 Αυγοφςτου 2015 Τοκομερίδιο : 6,10% Τιμι : 99,339 Ρερικϊριο : +350 μβ vs mid-swaps, ιςοδφναμο με 381 μβ vs DBR 3.25% July 2015 Θμερ. Διακανονιςμοφ : 2 Φεβρουαρίου 2010 Κφριοι ανάδοχοι : CREDIT SUISSE, DEUTSCHE BANK, EUROBANK EFG, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY, NATIONAL BANK OF GREECE. Ριςτολθπτικι ικανότθτα : A2 (Moody s), ΒΒΒ+ (S&P), ΒΒΒ+ (Fitch), Α+(R&I) Τόποσ ειςαγωγισ : Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ακθνϊν Ρολλαπλότθτα : Ρρομικεια : 0,15% Νομοκεςία : Ελλθνικι Β. Κοινοπρακτικι Ζκδοςθ 10-ετοφσ ομολόγου 04/03/2010 Εκδότθσ : Ελλθνικι Δθμοκρατία Ροςό ζκδοςθσ : ,00 Ευρϊ Λιξθ : 19 Λουνίου 2020 Τοκομερίδιο : 6,25% Τιμι : 98,942 Ρερικϊριο : +300 μβ vs mid-swaps, ιςοδφναμο με 325,7 μβ vs DBR 3.25% Λανουαρίου 2020 Θμερ. Διακανονιςμοφ : 11 Μαρτίου 2010 Κφριοι ανάδοχοι : BARCLAYS CAPITAL, HSBC, NATIONAL BANK OF GREECE, NOMURA, PIRAEUS BANK. Ριςτολθπτικι ικανότθτα : A2 (Moody s), ΒΒΒ+ (S&P), ΒΒΒ+ (Fitch), Α+(R&I) Τόποσ ειςαγωγισ : Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ακθνϊν Ρολλαπλότθτα : Ρρομικεια : 0,20% Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 8

9 Νομοκεςία : Ελλθνικι Γ. Κοινοπρακτικι ζκδοςθ 7-ετοφσ ομολόγου 29/03/2010 Εκδότθσ : Ελλθνικι Δθμοκρατία Ροςό ζκδοςθσ : ,00 Ευρϊ Λιξθ : 20 Απριλίου 2017 Τοκομερίδιο : 5,90% Τιμι : 99,428 Ρερικϊριο : +310 μβ vs mid-swaps, ιςοδφναμο με 334,3 μβ vs DBR 3.75% Λανουαρίου 2017 Θμερ. Διακανονιςμοφ : 7 Απριλίου 2010 Κφριοι ανάδοχοι : ALPHA BANK, EMPORIKI, ING, BofA-ML, SG CIB Ριςτολθπτικι ικανότθτα : A2 (Moody s), ΒΒΒ+ (S&P), ΒΒΒ+ (Fitch), Α-(R&I) Τόποσ ειςαγωγισ : Χρθματιςτιριο Αξιϊν Ακθνϊν Ρολλαπλότθτα : Ρρομικεια : 0,17% Νομοκεςία : Ελλθνικι Το Υπουργείο Οικονομικϊν αποφαςίηει και προβαίνει ςε εκδόςεισ τίτλων Ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ωσ εξισ : Με δθμόςια εγγραφι ςε φυςικά πρόςωπα Μζςω Δθμοπραςίασ ςτθν Θλεκτρογενι Δευτερογενι Αγορά Τίτλων (ΘΔΑΤ), βάςει του κανονιςμοφ λειτουργίασ των Βαςικϊν Διαπραγματευτϊν Αγοράσ Μζςω Κοινοπραξίασ Τραπεηϊν Θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ενθμερϊνει τουσ ενδιαφερόμενουσ για τουσ όρουσ ζκδοςθσ των τίτλων βάςει των αποφάςεων του Υπουργείου Οικονομικϊν. Κάκε φορά που το Ελλθνικό Δθμόςιο αποφαςίηει τθν ζκδοςθ τίτλων, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ προβαίνει ςτθν ανάρτθςθ ανακοινϊςεων οι οποίεσ παρζχουν τισ βαςικζσ Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 9

10 πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθν θμερομθνία και τουσ όρουσ των προσ ζκδοςθ τίτλων. Στθ ςυνζχεια αναρτάται δεφτερθ ανακοίνωςθ, θ οποία παρζχει ενθμζρωςθ για τισ τιμζσ και τα επιτόκια, όπωσ αυτά διαμορφϊκθκαν από τθ δθμοπραςία ι από τθν τιμολόγθςθ τθσ κοινοπραξίασ. Ο Οργανιςμόσ Διαχείριςθσ Δθμοςίου Χρζουσ (Ο.Δ.ΔΘ.Χ.) (σχετ. 3) αποτελεί Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου, το οποίο ιδρφκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου 2628/ , με ζδρα τθν Ακινα και εποπτεφεται από τον Υπουργό Οικονομικϊν. Σκοπόσ του Οργανιςμοφ είναι θ μζριμνα για τθ χρθματοδότθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, θ βελτίωςθ του κόςτουσ δανειςμοφ και θ επίτευξθ τθσ καλφτερθσ δυνατισ διάρκρωςθσ του δθμοςίου χρζουσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ χϊρασ και τισ διεκνείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ. Θ Θλεκτρονικι Δευτερογενισ Αγορά Τίτλων (Θ.Δ.Α.Τ.) (σχετ 4) είναι θ οργανωμζνθ δευτερογενισ αγορά τίτλων (ΦΕΚ Β 998/ ). Στθν Θ.Δ.Α.Τ. αποτελοφν αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ τίτλοι που ζχουν εκδοκεί από το Ελλθνικό Δθμόςιο κακϊσ και ομόλογα και εν γζνει χρεωςτικοί τίτλοι ςτακεροφ ειςοδιματοσ που ζχουν εκδοκεί από εταιρίεσ ι και άλλουσ εκδότεσ. Διαχειριςτισ τθσ Θ.Δ.Α.Τ. είναι θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Το μοντζλο λειτουργίασ τθσ Θ.Δ.Α.Τ. βαςίηεται ςτθν ειςαγωγι τιμϊν επί των τίτλων τόςο για αγορά όςο και για πϊλθςθ και, θ διαπραγμάτευςθ, γίνεται επί των τιμϊν αυτϊν. Επιπρόςκετα, θ Θ.Δ.Α.Τ. καλφπτει και υποςτθρίηει τεχνικά τθ διενζργεια των δθμοπραςιϊν των τίτλων ςτθν πρωτογενι αγορά, τθ διεξαγωγι των δθμοπραςιϊν ςτθν περίπτωςθ κάλυψθσ χρεωςτικϊν κζςεων ςτο Σφςτθμα Άυλων Τίτλων και τζλοσ τθν ενθμζρωςθ των μελϊν ςε πραγματικό χρόνο ςχετικά με τθν πορεία των, προσ οριςτικό διακανονιςμό, ςυναλλαγϊν τουσ. H Θ.Δ.Α.Τ. ςυνδζεται ςε πραγματικό χρόνο με τα διεκνι δίκτυα πλθροφοριϊν Bloomberg και Thomson Reuters. Οι Βαςικοί Διαπραγματευτζσ που ςυμμετζχουν ςτθν πλατφόρμα τθσ Θ.Δ.Α.Τ. ζχουν τισ ακόλουκεσ κφριεσ αρμοδιότθτεσ: Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 10

11 Συμμετζχουν ςτισ δθμοπραςίεσ και τισ κοινοπρακτικζσ εκδόςεισ για τθ διάκεςθ των εντόκων γραμματίων και ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτουσ τελικοφσ επενδυτζσ Διαςφαλίηουν τθν φπαρξθ επαρκοφσ ρευςτότθτασ ςτθ δευτερογενι αγορά εντόκων γραμματίων και ομόλογων Ρροωκοφν τισ ςυναλλαγζσ τίτλων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου τόςο ςτθν εγχϊρια όςο και ςτισ διεκνείσ αγορζσ Λειτουργοφν ωσ αντιςυμβαλλόμενοι ςτισ διαχειριςτικζσ πράξεισ Ο κατάλογοσ των Βαςικϊν Διαπραγματευτϊν επανεξετάηεται κάκε χρόνο, ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Θ.Δ.Α.Τ. ενϊ, ςιμερα, ςτθν αγορά των Ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, δραςτθριοποιοφνται 22 Βαςικοί Διαπραγματευτζσ, αναλυτικότερα δε οι εξισ : Alpha Bank, Banca IMI, Barclays plc., BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Εμπορικι Τράπεηα, Eurobank, Goldman Sachs, HSBC, HVB, ING Bank, JP Morgan, Merill Lynch, Morgan Stanley, Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΕΤΕ), Nomura, Τράπεηα Ρειραιϊσ, Royal Bank of Scotland, Societe Generale και UBS. Σφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και του Ο.Δ.ΔΘ.Χ., κακϊσ και με τα ςτοιχεία που δθμοςιεφονται ςτο διαδίκτυο (σχετ. 5 & 6), θ κατανομι των τίτλων Ομολόγων αναφοράσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςε κυκλοφορία, ζχει ςιμερα ωσ εξισ : Κατανομι τίτλων ανά χϊρα προζλευςθσ επενδυτι ( ) Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 11

12 Κατανομι τίτλων ανά τφπο επενδυτι ( ) Τζλοσ, ςφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και του Ο.Δ.ΔΘ.Χ., το λθξιάριο των Ομολόγων αναφοράσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςε κυκλοφορία, ζχει ςιμερα ωσ εξισ (σχετ. 3) : ΛΘΞΘ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΟΥΡΟΝΙ ΡΟΣΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑ (ΕΥΩ) 21ΛΟΥΝ09-03Y-ΣΤΚ 3.40% ,00 20AΡ10-05Y-ΣΤΚ 3.10% ,00 19MAΛ10-10Y-ΣΤΚ 6.00% ,00 20MA11-03Y-ΣΤΚ 3.80% ,00 18MAΛ11-10Y-ΣΤΚ 5.35% ,00 20AΥΓ11-05Y-ΣΤΚ 3.90% ,00 20ΜΑ12-03Υ-ΣΤΚ 4.30% ,00 18MAΛ12-10Y-ΣΤΚ 5.25% ,00 20ΑΥΓ12-05Υ-ΣΤΚ 4.10% ,00 20MAΛ13-10Y-ΣΤΚ 4.60% ,00 20ΑΥΓ13-05Υ-ΣΤΚ 4.00% ,00 11ΛΑΝ14-15Υ-ΣΤΚ 6,50% ,00 20MAΛ14-10Y-ΣΤΚ 4.50% ,00 20ΑΥΓ14-05Υ-ΣΤΚ 5.50% ,00 20ΛΟΥΛ15-10Y-ΣΤΚ 3.70% ,00 20ΑΥΓ15-05Υ-ΣΤΚ 6.10% ,00 Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 12

13 ΛΘΞΘ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΟΥΡΟΝΙ ΡΟΣΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑ (ΕΥΩ) 20ΛΟΥΛ16-10Y-ΣΤΚ 3.60% ,00 20ΛΟΥΛ17-10Υ-ΣΤΚ 4.30% ,00 20ΛΟΥΛ18-10Υ-ΣΤΚ 19ΛΟΥΛ19-10Υ-ΣΤΚ 4.60% 6.00% , ,00 22OΚΤ19-20Y-ΣΤΚ 6.50% ,00 19ΛΟΥΝ20-10Υ-ΣΤΚ 6.25% ,00 22OΚT22-20Y-ΣΤΚ 5.90% ,00 20ΜΑ24-15Υ-ΣΤΚ 4.70% ,00 25ΛΟΥΛ25-20Y-ΤΛΜ 2.90% ,00 20ΜΑ26-15Υ-ΣΤΚ 5.30% ,00 20ΛΟΥΛ30-20Υ-ΤΛΜ 2.30% ,00 20ΣEΡ37-30Y-ΣΤΚ 4.50% ,00 20ΣΕΡ40-30Υ-ΣΤΚ 4.60% ,00 Συμβόλαια Credit Default Swaps (CDS) Ρρόκειται για εξωχρθματιςτθριακά ςυμβόλαια παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν προϊόντων, για τθν αντιςτάκμιςθ πιςτωτικοφ κινδφνου ζναντι πικανισ χρεοκοπίασ εκνικϊν οικονομιϊν και επιχειριςεων, τα οποία, ελλείψει χρθματοοικονομικισ εποπτείασ και κανονιςτικϊν και ρυκμιςτικϊν πλαιςίων λειτουργίασ, ςυνάπτονται και διαπραγματεφονται ωσ προϊόντα O.T.C. (Οver The Counter), δθλαδι ωσ εξωχρθματιςτθριακά προϊόντα, εκτόσ των κεςμοκετθμζνων και επιςιμων αγορϊν διαπραγμάτευςθσ και των αναγνωριςμζνων χρθματιςτθρίων αξιϊν, με αδιαφανείσ διαδικαςίεσ, χωρίσ εποπτεία και ζλεγχο, εντελϊσ αυκαίρετα και, τισ περιςςότερεσ φορζσ, παράνομα. (σχετ. 7, 8 & 9) Ρρωτοεμφανίςτθκαν ςτισ διεκνείσ αγορζσ ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1990 ωσ «αςφάλιςτρα» ζναντι των ομολόγων και των λοιπϊν τίτλων που εκδίδουν τα κράτθ για τθν εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου χρζουσ τουσ, όπωσ κατά τα ανωτζρω και θ Ελλάδα, ι ζναντι των ομολογιακϊν δανείων των επιχειριςεων του δθμοςίου και του ιδιωτικοφ τομζα, τα οποία οι επενδυτζσ αγοράηουν για να καλυφκοφν από τον Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 13

14 κίνδυνο (αντιςτάκμιςθ) ςτάςθσ πλθρωμϊν, χρεοκοπίασ ι πτϊχευςθσ ενόσ κράτουσ ι μίασ επιχείρθςθσ. Στθν πραγματικότθτα όμωσ, οι ςυμβάςεισ CDS credit default swaps δθμιουργοφν μόνο τθν «ψευδαίςκθςθ τθσ αςφάλιςθσ» ςτουσ αντιςυμβαλλόμενουσ επενδυτζσ, αφοφ δεν πρόκειται για πραγματικζσ και νόμιμεσ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ που ενςωματϊνουν αλθκινά αςφάλιςτρα, επειδι : Οι φορείσ που εκδίδουν τισ ςυμβάςεισ CDS - credit default swaps, δεν είναι πάντα αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ υπό τθν ζννοια του νόμου και δεν λειτουργοφν νόμιμα, υπό τθ χρθματοοικονομικι εποπτεία των αρμοδίων φορζων του κράτουσ μζλουσ τθσ Ε.Ε. ι του Ε.Ο.Χ., προζλευςισ τουσ. Ωσ εκ τοφτου, δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ νομιμότθτασ, κεφαλαιακισ επάρκειασ και φερεγγυότθτασ για τθ λειτουργία των αςφαλιςτικϊν επιχειριςεων, υπό τθν ζννοια του Ν.Δ. 400/1970, του Ν. 2496/1997, των αντίςτοιχων εκνικϊν νομοκεςιϊν περί ιδιωτικισ επιχείριςθσ αςφάλιςθσ των χωρϊν προζλευςισ τουσ και των Οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. 73/239/ΕΟΚ, 78/473/ΕΟΚ, 87/344/ΕΟΚ, 88/357/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 98/78/ΕΚ, 2001/17/ΕΚ, 2002/83/ΕΚ και 2005/68/ΕΚ, όπωσ τροποποιικθκαν και επαναδιατυπϊκθκαν με τθν από 25/11/2009 Οδθγία 2009/138/ΕΚ, ςχετικά με τθν ανάλθψθ και τθν άςκθςθ μθ μιςκωτϊν δραςτθριοτιτων αςφάλιςθσ και ανταςφάλιςθσ ςτθν Ε.Ε. (αρκ. 1, Οδθγία 2009/138/ΕΚ) (σχετ. 10, 11 & 12). Από τισ κατά τα ανωτζρω ςυναφκείςεσ ςυμβάςεισ CDS credit default swaps, κατά παράβαςθ τθσ Οδθγίασ 2009/138/ΕΚ και των αντιςτοίχων εκνικϊν νομοκεςιϊν ενςωμάτωςισ τθσ, δεν διαςφαλίηεται θ τιρθςθ ενόσ εναιαίου νομικοφ και ρυκμιςτικοφ πλαιςίου για τθν άςκθςθ τθσ αςφαλιςτικισ δραςτθριότθτασ και τθν ομαλι λειτουργία τθσ εςωτερικισ αγοράσ, δεν διαςφαλίηεται θ ιςχφσ των όρων, προχποκζςεων και διαδικαςιϊν χοριγθςθσ των ενιαίων διοικθτικϊν αδειϊν ίδρυςθσ και λειτουργίασ των αςφαλιςτικϊν επιχειριςεων, κατά κλάδο αςφάλιςθσ ι κατά ομάδα κλάδων αςφάλιςθσ, δεν διαςφαλίηεται το δθμόςιο ςυμφζρον των αντιςυμβαλλομζνων λθπτϊν τθσ αςφάλιςθσ, των αςφαλιςμζνων και των δικαιοφχων αςφαλίςματοσ, δεν Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 14

15 διαςφαλίηεται θ τιρθςθ των διεκνϊν προτφπων χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ και των προτφπων τθσ διεκνοφσ αναλογιςτικισ ζνωςθσ για τθν διαχείριςθ των κινδφνων, δεν διαςφαλίηεται θ διαφάνεια και θ ζντυπθ ι θλεκτρονικι δθμοςιοποίθςθ των πλθροφοριϊν φερεγγυότθτασ και χρθματοοικονομικισ κατάςταςθσ των φορζων ζκδοςισ τουσ, δεν διαςφαλίηεται θ ςυγκρότθςθ επαρκοφσ εγγυθτικοφ κεφαλαίου, περικωρίου φερεγγυότθτασ και επιλζξιμων ιδίων κεφαλαίων, δεν διαςφαλίηεται θ διαχείριςθ των επενδφςεων ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ςυνετισ διαχείριςθσ, προκειμζνου θ ποιότθτα των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ των φορζων ζκδοςθσ τουσ να επαρκεί για τισ χρθματοοικονομικζσ ανάγκεσ των καλυπτομζνων κινδφνων, δεν διαςφαλίηεται θ επιβολι κυρϊςεων κατά των φορζων που δεν ςυμμορφϊνονται προσ τισ διατάξεισ προςταςίασ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, δεν διαςφαλίηεται θ υπαγωγι των φορζων αυτϊν ςτισ διατάξεισ περί εποπτείασ ςε επίπεδο ομίλων, ιδιαίτερα δε ςτθν εξατομικευμζνθ εποπτεία των αςφαλιςτικϊν επιχειριςεων που υπάγονται ςε ευρφτερουσ χρθματοοικονομικοφσ ομίλουσ και, τζλοσ, δεν διαςφαλίηεται θ ιςοτιμία και ιςονομία των αντιςυμβαλλομζνων λθπτϊν τθσ αςφάλιςθσ, των αςφαλιςμζνων και των δικαιοφχων αςφαλίςματοσ, ανεξάρτθτα από τθν εκνικότθτα και τον τόπο διαμονισ τουσ, εντόσ τθσ Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.. Ειδικότερα, ςφμφωνα με το αρκ. 13, Οδθγία 2009/138/ΕΚ, με τθν οποία εναρμονίςτθκαν τα άρκρα 2 και 2α, Ν.Δ. 400/1970 και οι αντίςτοιχεσ διατάξεισ των εκνικϊν νομοκεςιϊν των υπολοίπων κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ, θ αςφάλιςθ αςκείται νόμιμα μόνο από ανϊνυμθ εταιρεία ι αλλθλοαςφαλιςτικό ςυνεταιριςμό που ζχει ςυςτακεί υπό τθ μορφι τθσ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ, που αςχολείται κατ αποκλειςτικότθτα με αςφαλιςτικζσ εργαςίεσ και ζχει λάβει διοικθτικι άδεια ςφςταςθσ και λειτουργίασ ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε. ι του Ε.Ο.Χ., προκειμζνου, μεταξφ άλλων, να διαςφαλίηεται θ διαχείριςθ του «πιςτωτικοφ κινδφνου», δθλαδι του κινδφνου ηθμίασ ι δυςμενοφσ μεταβολισ ςτθ χρθματοοικονομικι και πιςτολθπτικι κατάςταςθ των Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 15

16 εκδοτϊν τίτλων ςτουσ οποίουσ οι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ είναι εκτεκειμζνεσ και του «κινδφνου ρευςτότθτασ», δθλαδι του κινδφνου αδυναμίασ των αςφαλιςτικϊν επιχειριςεων να εκποιιςουν επενδφςεισ και άλλα περιουςιακά ςτοιχεία, προκειμζνου να προβοφν ςτθν πλθρωμι των οικονομικϊν τουσ υποχρεϊςεων, όταν αυτζσ καταςτοφν απαιτθτζσ. Οι ςυμβάςεισ CDS credit default swaps δεν ζχουν τον υποχρεωτικό τφπο του νόμου για τθ ςφμβαςθ αςφάλιςθσ (τθσ Οδθγίασ 2009/138/ΕΚ και λοιπϊν προμνθςκειςϊν Οδθγιϊν Ε.Ε., των αντιςτοίχων εκνικϊν νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν, του αρκ. 53, Ν.Δ. 400/1970, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και των αρκ. 1, 2, 11 και 35 Ν. 2496/1997), αφοφ πρόκειται για ςυμβάςεισ που δεν ςυνάπτονται υποχρεωτικά από αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ και, ωσ εκ τοφτου, θ δι αυτϊν ανάλθψθ του πιςτωτικοφ κινδφνου δεν είναι ςφννομθ και ζγγυρθ, δεν αποδεικνφονται από αςφαλιςτιρια ζγγραφα που να εκδίδονται από αςφαλιςτικζσ επιχείρθςεισ υπό τθν ζννοια του νόμου, δεν περιζχουν τα υποχρεωτικά από το νόμο οριηόμενα ςτοιχεία κατά τον τόπο και το χρόνο ζκδοςισ τουσ και δεν μνθμονεφουν τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ αςφάλιςθσ και τα λοιπά εξατομικευμζνα ςτοιχεία τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ, ιδιαίτερα δε τα δικαιϊματα εναντίωςθσ και υπαναχϊρθςθσ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ. Μετά τα ανωτζρω και, ςφμφωνα με τισ προμνθςκείςεσ ιςχφουςεσ διατάξεισ των εκνικϊν νομοκεςιϊν των κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και τθσ ιςχφουςασ Κονοτικισ νομοκεςίασ, οι ςυμβάςεισ CDS credit default swaps απαγορεφονται και είναι απολφτωσ άκυρεσ, αφοφ αντιβαίνουν τουσ κανόνεσ περί προςταςίασ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ςυνάπτονται ακόμθ και χωρίσ ο λιπτθσ τουσ να ζχει ζννομο αςφαλιςτικό ςυμφζρον επί του πιςτωτικοφ κινδφνου αναφοράσ τουσ και εκφεφγουν του ρόλου τουσ, που είναι θ αντιςτάκμιςθ πιςτωτικοφ κινδφνου, μετατρεπόμενεσ ςε κοινά «κερδοςκοπικά εργαλεία», δια των οποίων ςτθν ουςία επιτυγχάνεται θ πρακτικι των «εταιριϊν κανάτου», οι οποίεσ «αςφαλίηουν» τθ ηωι των κυμάτων τουσ πριν τα δολοφονιςουν. Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 16

17 Βαςικι αρχι τθσ αςφάλιςθσ είναι θ φπαρξθ «ζννομου και κεμιτοφ αςφαλιςτικοφ ςυμφζροντοσ», που αποτελεί τθ βαςικι προχπόκεςθ για τθ ςφναψι τθσ, ο δε χαρακτιρασ τθσ αςφάλιςθσ κατά ηθμιϊν είναι αποηθμιωτικόσ. Θ ζννοια τθσ αποηθμίωςθσ προχποκζτει : α) τθν φπαρξθ περιουςιακισ βλάβθσ που να μπορεί να αποτιμθκεί ςε χριμα και β) τθν φπαρξθ προςϊπου, το οποίο να τθν ζχει υποςτεί. Θ ςχζςθ που ςυνδζει το πρόςωπο και το αγακό που απειλείται από τθν επζλευςθ ενόσ κινδφνου ςυνιςτά το «αςφαλιςτικό ςυμφζρον». Το αςφαλιςτικό ςυμφζρον είναι θ οικονομικισ φφςθσ ςχζςθ προςϊπου προσ αγακό ενϊ, θ ζκφραςθ ςε χριμα του αςφαλιςτικοφ ςυμφζροντοσ, ςυνιςτά τθν αςφαλιςτικι αξία ι αςφάλιςμα. Θ αςφάλιςθ ςυμφερόντων αντικζτων προσ το νόμο, το δθμόςιο ςυμφζρον και τα χρθςτά ικθ, ςυνιςτά παράνομθ πράξθ και, ωσ εκ τοφτου, ρθτά απαγορεφεται και είναι άκυρθ. Οι φορείσ που αςκοφν αυτι τθν προδιλωσ αυκαίρετθ και παράνομθ χρθματοοικονομικι δραςτθριότθτα, διατυμπανίηουν με τον πανυγθρικότερο τρόπο ότι, ςτθν πραγματικότθτα, «θάλνπλ ηε δνπιεηά ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο ρσξίο λα είλαη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο», αποφεφγοντασ τθν εποπτεία και τον χρθματοοικονομικό ζλεγχο των εργαςιϊν τουσ, ειδικότερα δε το ςχθματιςμό των ειδικϊν αποκεματικϊν κεφαλαίων που απαιτοφνται από το νόμο, προκειμζνου να καλφπτονται οι κίνδυνοι που αναλαμβάνουν προσ διαςφάλιςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, κακϊσ επίςθσ και τθν υποχρεωτικι διαδικαςία εςωτερικοφ ελζγχου, ειδικότερα ωσ προσ τθν πρόλθψθ και τθν υποχρεωτικι αναφορά ςτισ αρχζσ των περιπτϊςεων που ςυνιςτοφν νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. Στθν πραγματικότθτα πρόκειται για κοινζσ «χρθματοοικονομικζσ πυραμίδεσ» ι «εταιρίεσ χρθματοοικονομικοφ κανάτου», που λειτουργοφν παράνομα, εκμεταλλευόμενεσ τθν θκελθμζνθ ζλλειψθ ρυκμιτικϊν αρχϊν λειτουργίασ και επαρκοφσ κεςμικοφ πλαιςίου διαφάνειασ, εποπτείασ και ελζγχου, υπό τθν φποπτθ ανοχι των πολιτικϊν θγεςιϊν των χωρϊν προζλευςισ τουσ, εξυπθρετϊντασ τθ Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 17

18 διεκνι παραοικονομία θ οποία, ςτο πρόςωπο των ανωτζρω εξωχρθματιςτθριακϊν χρθματοοικονομικϊν παραγϊγων, ανακάλυψε ζνα νζο και αςφαλι τρόπο για τθ διακίνθςθ και τθ νομιμοποίθςθ εςόδων που προζρχονται από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. Ρράγματι, δεν προβλζπεται και δεν ιςχφει ουδεμία ελάχιςτθ περιόδοσ διακράτθςθσ των ςυμβολαίων CDS - credit default swaps, δεν απαγορεφονται ρθτά οι επ αυτϊν κερδοςκοπικζσ ςυναλλαγζσ και, ειδικότερα, θ απόκτθςθ CDS που δεν χρθςιμοποιοφνται προσ το ςκοπό τθσ αντιςτάκμιςθσ πιςτωτικϊν κινδφνων ενϊ, οι υκμιςτικζσ και Εποπτικζσ Αρχζσ, δεν ζχουν πρόςβαςθ ςτα χαρτοφυλάκια και τισ πλθροφορίεσ που αφοροφν τισ ανωτζρω ςυναλλαγζσ, οφτε προβλζπεται θ υποχρεωτικι κοινοποίθςθ όλων των ανωτζρω ςυναλλαγϊν ςε κεντρικζσ βάςεισ δεδομζνων, προκειμζνου οι ανωτζρω Αρχζσ να είναι ςε κζςθ να εντοπίηουν τουσ κφριουσ διαπραγματευτζσ, προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να παρακολουκοφν και να εποπτεφουν τισ αντίςτοιχεσ ςυναλλαγζσ. Επιπλζον, δεν διαςφαλίηεται ότι οι Ευρωπαϊκζσ υκμιςτικζσ και Εποπτικζσ Αρχζσ μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ και να λαμβάνουν πλθροφορίεσ από μθ ευρωπαϊκζσ βάςεισ δεδομζνων, ςχετικά με τισ ανωτζρω ςυναλλαγζσ. Επίςθσ, οι ανωτζρω ςυναλλαγζσ, επειδι πραγματοποιοφνται μόνο εξωχρθματιςτθριακά, με τθ διαδικαςία OTC Over The Counter, δεν διαςφαλίηουν τθν ορκι λειτουργία των αγορϊν, οφτε το δθμόςιο ςυμφζρον, το οποίο πλιττεται κακθμερινά από τισ περιπτϊςεισ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ και χειραγϊγθςθσ των αγορϊν, μζςα από εναρμονιςμζνεσ πρακτικζσ υποτιμθτικισ κερδοςκοπίασ, επειδι τα ανωτζρω προϊόντα δεν διαπραγματεφονται ςε επίςθμα, αναγνωριςμζνα και κεςμοκετθμζνα χρθματιςτιρια αξιϊν ι θλεκτρονικζσ πλατφόρμεσ διαπραγμάτευςθσ και δεν διακανονίηονται μζςα από κεντρικοφσ αντιςυμβαλλόμενουσ (CCP). (σχετ. 13, 14 & 15) Στο ςθμείο αυτό ςασ επιςθμαίνουμε ότι θ πολιτικι θγεςία και οι αρμόδιεσ αρχζσ τθσ Μεγάλθσ Βρεττανίασ, όπου ςιμερα πραγματοποιείται το 80% του ςυνόλου των παγκοςμίων ςυναλλαγϊν και των εκκακαρίςεων ςε CDS, αντιδροφν ςτθ διεκνι εκςτρατεία για τθ κζςπιςθ κανόνων εποπτείασ και ελζγχου τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ, τθ ςτιγμι που ο θμεριςιοσ τηίροσ των ςυναλλαγϊν ςε CDS είναι τουλάχιςτον ΤΙΡΛΑΣΙΟΣ από αυτόν τθσ αγοράσ των ομολόγων ςτα οποία Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 18

19 αντιςτοιχοφν και, ωσ εκ τοφτου, από αυτό το ςτοιχείο και μόνο, αποδεικνφεται πζρα πάςθσ αμφιβολίασ ότι τα 2/3 των ανωτζρω ςυναλλαγϊν γίνονται κυριολεκτικά «ςτον αζρα» και δεν αντιςτοιχοφν ςε χρθματοοικονομικζσ πράξεισ αντιςτάκμιςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου αλλά, αντικζτωσ, ςυνιςτοφν εναρμονιςμζνεσ πρακτικζσ υποτιμιτικισ κερδοςκοπίασ και χειραγϊγθςθσ, που αυξάνουν τον λεγόμενο «ςυςτθμικό κίνδυνο» και, ωσ εκ τοφτου, είναι πράξεισ ποινικά κολάςιμεσ, ιτοι κοινά οικονομικά εγκλιματα κακουργθματικοφ χαρακτιρα, λόγω τθσ ιδιαίτερα μεγάλθσ ηθμίασ που προκαλείται από το μεγάλο αρικμό και το μζγεκοσ των πραγματοποιουμζνων δι αυτϊν χρθματοοικονομικϊν ςυναλλαγϊν. Ρράγματι, από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1990 και μόνο μζχρι το ζτοσ 2007, θ εν λόγω «πυραμιδικι αγορά» γιγαντϊκθκε δυςανάλογα ςε ςχζςθ με τισ κεςμοκετθμζνεσ και εποπτευόμενεσ χρθματαγορζσ και ςε ςχζςθ με τθν πραγματικι οικονομία, με αποτζλεςμα θ αξία των ςυναλλαγϊν τθσ να αποτιμάται, μζχρι το 2007, μεταξφ των ,00 και ,00 (ΤΙΣ) δολλάρια ΘΡΑ ενϊ, τρείσ (03) μόνο φορείσ, ιτοι οι Goldman Sachs, J.P. Morgan και Deutche Bank, ελζγχουν το 75,00% τθσ παγκόςμιασ αγοράσ των ςυναλλαγϊν CDS, οι οποίεσ, όπωσ προαναφζραμε, πραγματοποιοφνται κατά 80% ςτθ Μεγάλθ Βρεττανία. Στθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδοσ (σχετ. 16, 17 & 18), ςφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ Διεκνϊν Διακανονιςμϊν «Depository Trust & Clearing Corporation», που παρακολουκεί τθν αγορά και τισ εκκακαρίςεισ των παγκοςμίων ςυναλλαγϊν των πιςτωτικϊν παραγϊγων, τα Ελλθνικά CDS βρίςκονται ςιμερα ςτθν 8 θ κζςθ παγκοςμίωσ, όςο αφορά τθν αξία των ςυναλλαγϊν τουσ και ανζρχονται ςε ,00 δολλάρια ΘΡΑ, ζναντι των ,00 το μινα Λανουάριο 2010 και των ,00 τον Λανουάριο Μεγαλφτεροι αγοραςτζσ των ανωτζρω Ελλθνικϊν CDS φζρονται να είναι τα τραπεηικά ιδρφματα Credit Suisse, UBS, Societe Generale, BNP Paribas και Deutsche Bank ενϊ, προκαλεί τθν εντφπωςθ τθσ παγκόςμιασ κοινισ γνϊμθσ και θ μοναδικι Ελλθνικι «πρωτοτυπία» ότι, ακόμθ και το Ταχυδρομικό Ταμιευτιριο, που είναι ζνα κακαρά κρατικό, Ελλθνικό τραπεηικό ίδρυμα, φζρεται να ζχει αναμιχκεί ςε αγοραπωλθςίεσ Ελλθνικϊν CDS από το μινα Αφγουςτο μζχρι το μινα Δεκζμβριο του ζτουσ 2009, πραγματοποιϊντασ τισ αντίςτοιχεσ ςυναλλαγζσ μζςω του επενδυτικοφ οίκου Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 19

20 Goldman Sachs, αφοφ φζρεται να αγόραςε Ελλθνικά CDS αξίασ ,00 ευρϊ το μινα Αφγουςτο 2009, ςτα 135bps (μονάδεσ βάςθσ), τα οποία ςτθ ςυνζχεια ποφλθςε το μινα Δεκζμβριο 2009, ςτα 235bps και κατζγραψε κζρδθ ,00 ευρϊ, ςτοιχθματίηοντασ ςτθ χρεοκοπία του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που είναι, ταυτόχρονα, ο κφριοσ μζτοχόσ του! (σχετ. 19, 20, 21 & 22) Στθν πραγματικότθτα, τα CDS - credit default swaps - είναι άτυπα κερδοςκοπικά ςτοιχιματα, τα οποία ςυνιςτοφν τθν περίπτωςθ των διατάξεων τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ για το «παράνομο ςτοίχθμα» και λειτουργοφν, όπωσ όλα τα ςτοιχιματα, ακόμθ και ςτο διαδίκτυο, χρθςιμοποιϊντασ παρόμοια με το ςτοίχθμα λογιςμικά προγράμματα και θλεκτρονικζσ πλατφόρμεσ ςυναλλαγϊν, εκκακάριςθσ και λειτουργίασ. Στθν περίπτωςθ που ςτοιχθματίηεται ότι ο εκδότθσ του ομολόγου κα δυςκολευτεί να το αποπλθρϊςει ι ότι κα πτωχεφςει (bankruptcy CDS), τότε θ αξία του αντίςτοιχου CDS ανεβαίνει, με τθν ίδια τεχνικι και αναλογιςτικι μεκοδολογία που χρθςιμοποιείται για τθν αφξθςθ των αςφαλίςτρων των νομίμων και πραγματικϊν αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων, ςτισ περιπτϊςεισ επίταςθσ του αςφαλιηομζνου κινδφνου. Ζτςι, ο κάτοχοσ ενόσ CDS, ςτθν περίπτωςθ αυτι, μπορεί να πωλιςει το ςυμβόλαιό του, πριν τθν επζλευςθ τθσ περίπτωςθσ του ςτοιχιματοσ, επιτυγχάνοντασ τιμι πϊλθςθσ μεγαλφτερθ από αυτι ςτθν οποία το ζχει αγοράςει, προςκομίηοντασ περιουςιακό όφελοσ που πραγματοποιείται με τθ μορφι των αφορολόγθτων εςόδων χρθματοοικονομικϊν κερδϊν και αποδόςεων και ειςπράττεται ςε μετρθτά χριματα. Τα ςυμβόλαια CDS credit default swaps αγοράηονται από επενδυτζσ που κατζχουν κάποιο κρατικό ι εταιρικό ομόλογο, προκειμζνου να αντιςτακμίςουν τον κίνδυνο ςτον οποίο μπορεί να περιζλκει θ περιουςία τουσ, ςε περίπτωςθ που επζλκει ςτάςθ πλθρωμϊν, χρεωκοπία ι πτϊχευςθ του εκδότθ του. Στθν πραγματικότθτα ομωσ, οι ανωτζρω επενδυτζσ, πζφτουν κφματα «καλοςτθμζνων χρθματοοικονομικϊν πυραμίδων», που δθμιουργοφνται ςε διεκνι κλίμακα από «υπεράνω πάςθσ υποψίασ» golden boys, «επιφανείσ» κακθγθτζσ οικονομικϊν πανεπιςτθμίων, πρϊθν διοικθτζσ κεντρικϊν τραπεηϊν, Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 20

21 οικονομικοφσ υπουργοφσ, ςτελζχθ και εκπροςϊπουσ «κολοςιαίων» οικονομικϊν οίκων, επενδυτικϊν τραπεηϊν και τραπεηικϊν ιδρυμάτων, είτε απ ευκείασ από τουσ ίδιουσ, είτε δια μζςου ελεγχομζνων «υβριδικϊν επιχειριςων» και «μικτϊν επενδυτικϊν κεφαλαίων», που εδρεφουν ςυνικωσ ςτθ Μεγάλθ Βρεττανία και, ζτςι, ςτθν πράξθ, το προϊόν CDS - credit default swap, εξαντλείται ςε μία «ψευδαίςκθςθ αςφάλιςθσ», θ οποία, αντί αντιςτάκμιςθσ του «πιςτωτικοφ κινδφνου», οδθγεί ςε αφξθςθ του «ςυςτθμικοφ κινδφνου» τθσ οικονομίασ και ςυνιςτά τθν περίπτωςθ τθσ απάτθσ, όπωσ αυτι ορίηεται από το αρκ. 386, παρ. 1 Ρ.Κ. (σχετ. 23) Ρράγματι, ακόμθ και ςτισ ελάχιςτεσ γνωςτζσ περιπτϊςεισ όπου ο φορζασ ζκδοςθσ του CDS ιταν αςφαλιςτικι επιχείρθςθ υπό τθν ζννοια του νόμου, ουδζποτε υπιρξε πραγματικι καταβολι αποηθμίωςθσ κατά τθν επζλευςθ του αςφαλιηομζνου χρθματοπιςτωτικοφ κινδφνου αφοφ, όπωσ όλοι γνωρίηουμε, ακόμθ και θ μεγαλφτερθ αςφαλιςτικι εταιρία του κόςμου, ο Αμερικανικόσ αςφαλιςτικόσ κολοςςόσ A.I.G. (American Insurance Group), κατζρρευςε τθ ςτιγμι που κλικθκε να καταβάλλει αςφαλίςματα (αποηθμιϊςεισ) φψουσ ,00 (ΔΙΣ) δολλαρίων ΘΡΑ, επί των CDS που είχε προθγουμζνωσ εκδόςει καλφπτοντασ τον κίνδυνο χρεοκοπίασ τθσ Αμερικανικισ επενδυτικισ τράπεηασ (πυραμίδασ) Lehman Brothers, τθσ οποίασ ζπεςαν κφματα και πολλοί Ζλλθνεσ επενδυτζσ, οι οποίοι ζχουν ιδθ προςφφγει ςτθν Ελλθνικι Δικαιοςφνθ, διεκδικϊντασ αποηθμιϊςεισ και αξιϊνοντασ τθν παραδειγματικι τιμωρία των υπευκφνων τθσ χρθματοοικονομικισ αυτισ πυραμίδασ ςτθν Ελλάδα. Δθλαδι, ενϊ τα CDS τθσ A.I.G. (American Insurance Group) «κάλυπταν» τον κίνδυνο χρεοκοπίασ τθσ Lehman Brothers, παρζχοντασ δικεν «αντιςτάκμιςθ πιςτωτικοφ κινδφνου» ςτουσ κατόχουσ των εταιρικϊν ομολόγων τθσ τελευταίασ, τθ ςτιγμι τθσ επζλευςθσ του κινδφνου, όταν δθλαδι θ Lehman Brothers χρεοκόπθςε, όχι μόνο δεν υπιρξε αντιςτάκμιςθ αλλά, αντικζτωσ, αποδείχκθκε θ «ψευδαίςκθςθ τθσ αςφάλιςθσ» που ςτθν πραγματικότθτα παρείχαν οι ανωτζρω ςυμβάςεισ CDS αφοφ, αντί αντιςτάκμιςθσ, επιλκε μόνον ο «ςυςτθμικόσ κίνδυνοσ» τθσ «κατάρρευςθσ του αςφαλιςτι», δθλαδι τθσ ιδίασ τθσ A.I.G. (American Insurance Group), τθσ οποίασ οι διοικοφντεσ, όπωσ αποδείχκθκε, εκμεταλλευόμενοι τθν ανεπαρκι εποπτεία ωσ προσ τα ςυγκεκριμζνα παράγωγα προϊόντα και τθν αδυναμία Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 21

22 ελζγχου ωσ προσ τθ χειραγϊγθςθ και τθν εξωχρθμαςτιςτθριακι και ςτοιχθματικι διαπραγματευςι τουσ, ςτθν πραγματικότθτα «ζςτθςαν μία διεκνι πυραμίδα» και υπεξαίρεςαν τα αντίςτοιχα αςφάλιςτρα, χωρίσ να δθμιουργιςουν, ωσ όφειλαν, ειδικά αποκεματικά κεφάλαια φψουσ ,00 (ΔΙΣ) δολλαρίων ΘΡΑ, προκειμζνου να διαςφαλίηεται το δθμόςιο ςυμφζρον των ανά τον κόςμο επενδυτϊν που είχαν αςφαλιςτεί για το λόγο αυτό ςτθν A.I.G. (American Insurance Group). Άμεςο αποτζλεςμα όλων των ανωτζρω ιταν να αναγκαςτεί θ Κυβζρνθςθ των ΘΡΑ να εκπονιςει ειδικό πρόγραμμα διάςωςθσ τθσ A.I.G. (American Insurance Group), αναλαμβάνοντασ τθν κάλυψθ τθσ ηθμίασ τθσ από τα Δθμόςια Ζςοδα των ΘΡΑ, ηθμιϊνοντασ ιςόποςα το Αμερικανικό Δθμόςιο και τουσ Φορολογοφμενουσ ςτισ ΘΡΑ, με τελικό αποτζλεςμα, τθ χρεοκοπία τθσ Lehman Brothers, αντί του αςφαλιςτι που τθν είχε προθγουμζνωσ «αςφαλίςει», εκδίδοντασ το ςχετικό CDS και ειςπράττοντασ τα αντίςτοιχα αςφάλιςτρα πιςτωτικοφ κινδφνου, να τθν πλθρϊςει το Αμερικανικό Δθμόςιο, επιβεβαιϊνοντασ ζτςι τθν «ψειδαίςκθςθ τθσ αςφάλιςθσ» που εμπεριζχουν τα CDS και μεταφζροντασ τθν αντιςτάκμιςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου ςτουσ «ςυνικεισ υπόπτουσ», δθλαδι ςτουσ Φορολογοφμενουσ των ΘΡΑ, που κλικθκαν, όπωσ αντίςτοιχα και εμείσ, οι Φορολογοφμενοι ςτθν Ελλάδα, να πλθρϊςουν εξ ιδίων, με ,00 δολλάρια ΘΡΑ, το ςχζδιο διάςωςθσ τθσ A.I.G. (American Insurance Group). Ζτςι, τα ςυμβόλαια CDS credit default swaps, ςτθν πραγματικότθτα, χρθςιμοποιοφνται από τουσ οι εκδότεσ τουσ για κερδοςκοπικοφσ λόγουσ (σχετ. 23) και μόνο αφοφ, δθμιουργϊντασ τθν «ψευδαίςκθςθ τθσ αςφάλιςθσ» ςτουσ επενδυτζσ, τουσ πείκουν με πλάνθ να τα αγοράςουν. Στθ ςυνζχεια, οι δράςτεσ, εκμεταλλευόμενοι τθν αυκαίρετθ και ανεξζλεγκτθ εξωχρθματιςτθριακι διαπραγμάτευςι τουσ, επιτυγχάνουν τθ χειραγϊγθςθ τθσ υπ αυτϊν ελεγχομζνθσ αγοράσ, με εναρμονιςμζνεσ κερδοςκοπικζσ πρακτικζσ, προκειμζνου να ελζγξουν τισ τιμζσ διάκεςθσ και τα επιτόκια ζκδοςθσ των κρατικϊν και εταιρικϊν ομολόγων επί των οποίων εκδίδονται τα CDS, ςτα οποία ομόλογα, ςτθ ςυνζχεια, τοποκετοφνται ωσ δανειςτζσ, καταγράφοντασ τεράςτια κζρδθ και ηθμιϊνοντασ ιςόποςα τισ εκνικζσ οικονομίεσ των κρατϊν και τισ επιχειριςεισ που εκδίδουν τα ανωτζρω ομόλογα, προκειμζνου να εξυπθρετιςουν τισ ταμειακζσ τουσ ανάγκεσ. Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 22

23 Πταν τελικά επιτευχκεί ο ανωτζρω ςκοπόσ, τότε οι τιμζσ των CDS «ξεφουςκϊνουν» και οι τελευταίοι κάτοχοί τουσ επίςθσ ηθμιϊνονται, επειδι τα ζχουν αγοράςει ςε υψθλότερεσ τιμζσ. Κακόλθ τθν διαδικαςία ολοκλιρωςθσ του χρθματοοικονομικοφ αυτοφ κφκλου, όπωσ αναλυτικά τον περιγράψαμε ανωτζρω, τα CDS δεν αποβλζπουν ςε καμία περίπτωςθ ςτθ χρεοκοπία του εκδότθ του ομολόγου, γιατί απλά, ςτθν περίπτωςθ αυτι, χρεοκοπεί και ο εκδότθσ του CDS επειδι, παρζχοντασ ςτθν πραγματικότθτα μόνο μια «ψευδαίςκθςθ αςφάλιςθσ», είναι τεχνικά, ςτατιςτικά και αναλογιςτικά αδφνατο να μπορζςει να καλφψει τθ ηθμία τθσ επζλευςθσ του πιςτωτικοφ κινδφνου τθσ χρεοκοπίασ που αναλαμβάνει. Μοναδικόσ ςτόχοσ των CDS είναι να επιτφχουν τθ χειραγϊγθςθ τθσ διαμόρφωςθσ του κόςτουσ δανειςμοφ κρατϊν και επιχειριςεων, προκειμζνου οι δανειςτζσ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ που κρφβονται πίςω από τισ «υβριδικζσ εταιρίεσ» εκδόςεωσ των CDS, να κερδοςκοπίςουν επί των τοκογλυφικϊν επιτοκίων δανειςμοφ που επιβάλλουν ςτουσ «ανυποψίαςτουσ» και «αφελείσ» δανειηομζνουσ. Επίςθσ, κατά τθ διαδικαςία ολοκλιρωςθσ του ανωτζρω χρθματοοικονομικοφ κφκλου εγκλθματικοφ ςχεδίου, επωφελοφνται και οι λεγόμενοι «insiders», δθλαδι τα διευκυντικά ςτελζχθ, οι διοικοφντεσ και τα κάκε μορφισ golden boys των ανωτζρω, που αναλαβάνουν το ζργο τθσ οργάνωςθσ και τθσ υλοποίθςθσ του εκάςτοτε τζτοιου εγκλθματικοφ ςχεδίου, οι οποίοι, από τθ κζςθ και τθν ιδιότθτά τουσ αυτι, ζχουν «εςωτερικι πλθροφόρθςθ» ωσ προσ τουσ χρόνουσ και τθ μεκόδευςθ τθσ εκτζλεςθσ και ολοκλιρωςισ του, με αποτζλεςμα, κατά τθν εξζλιξθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ χειραγϊγθςθσ, να επιτυγχάνουν τεράςτια προςωπικά περιουςιακά οφζλθ από τισ διαδοχικζσ αγοραπωλθςίεσ CDS, αφοφ είναι αυτοί οι ίδιοι που διαμορφϊνουν τισ εκάςτοτε τιμζσ διαπραγμάτευςισ τουσ και γνωρίηουν εκ του αςφαλοφσ και εκ των ζςω, πότε πρζπει να αγοράςουν και πότε να πουλιςουν. Για το λόγο αυτό, ο Waren Buffet, ο μεγαλφτεροσ επενδυτισ ςτον παγκόςμιο οικονομικό χάρτθ, ζχει χαρακτθρίςει τα CDS-credit default swaps ωσ «χρθματοοικονομικά όπλα μαηικισ καταςτροφισ». Δυςτυχϊσ όμωσ, θ παράνομθ και εγκλθματικι αυτι δραςτθριότθτα δεν εξαντλείται μόνο ςτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ. Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 23

24 Λόγω τθσ θκελθμζνθσ ζλλειψθσ επαρκοφσ κεςμικοφ πλαιςίου, ρυκμιςτικϊν αρχϊν, διαφάνειασ, εποπτείασ και ελζγχου, τα ςυμβόλαια CDS μποροφν επίςθσ να αγοραςτοφν και από «μθ επενδυτζσ», δθλαδι από φυςικά ι νομικά πρόςωπα που δεν ζχουν ςτθν κατοχι τουσ κανζνα κρατικό ι εταιρικό ομόλογο και, ωσ εκ τοφτου, δεν ζχουν κάποιο ζννομο αςφαλιςτικό ςυμφζρον ι κίνδυνο προσ αντιςτάκμιςθ, ιτοι μποροφν να αγοράηονται κυριολεκτικά ςτον αζρα, από κοινοφσ κερδοςκόπουσ και απατεϊνεσ, οι οποίοι ειςζρχονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ αγορά παραγϊγων με μοναδικό ςκοπό να τθ χειραγωγιςουν, ατομικά ι ομαδικά, εκτελϊντασ οργανωμζνα εγκλθματικά ςχζδια, με ςυντονιςμζνθ δράςθ και εναρμονιςμζνεσ πρακτικζσ υποτιμθτικισ κερδοςκοπίασ, προκειμζνου να αποκομίςουν παράνομα περιουςιακά οφζλθ και να αιςχροκερδίςουν, εξαπατϊντασ και ηθμιϊνοντασ τουσ φορείσ ζκδοςθσ των ομολόγων και τουσ επενδυτζσ που τα κατζχουν. Πταν ο αγοραςτισ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ κάτοχοσ τίτλων κρατικϊν ι εταιρικϊν ομολόγων, τότε το CDS ονομάηεται «naked CDS», δθλαδι «ΓΥΜΝΟ CDS». Τα «γυμνά CDS» αποτζλεςαν τθ γεννεςιουργό αιτία τθσ παγκόςμιασ χρθματοοικονομικισ κρίςθσ που ξεκίνθςε το 2008 από τισ ΘΡΑ, προκαλϊντασ τθν κατάρρευςθ των φορζων που τα είχαν εκδόςει υπό τθ μορφι πυραμιδικϊν παραγϊγων επί χρθματοοικονομικϊν προϊόντων, κακϊσ και τθ μόλυνςθ του παγκόςμιου τραπεηικοφ ςυςτιματοσ από αντίςτοιχα «τοξικά», όπωσ ζκτοτε χαρακτθρίςτθκαν, χρθματοοικονομικά προϊόντα. Ρράγματι, μετά τθν κατάρρευςθ των ανωτζρω φορζων και τθ διαπιςτωκείςα πλιρθ αδυναμία τουσ να αποπλθρϊςουν ςτουσ δικαιοφχουσ τα ςτοιχθματικά αςφαλίςματα από τα «γυμνά CDS» που είχαν εκδόςει, δθμιουργικθκαν τεράςτια οικονομικά προβλιματα και ςτουσ παγκόςμιουσ τραπεηικοφσ οργανιςμοφσ που τα είχαν με τθ ςειρά τουσ αγοράςει, προςδοκϊντασ ςε ςφντομα, κερδοςκοπικά, χρθματοοικονομικά οφζλθ. Ρροκειμζνου δε οι ανωτζρω παγκόςμιοι χρθματοοιοκονομικοί οργανιςμοί να διαςωκοφν από τθ χρεοκοπία, αποτρζποντασ τα χειρότερα ςτθν παγκόςμια οικονομία, χρειάςτθκε να εκπονθκοφν ςτοχευμζνα προγράμματα ςωτθρίασ τουσ, που χρθματοδοτικθκαν και ςυνεχίηουν να χρθματοδοτοφνται, ακόμθ και ςιμερα, από τουσ προχπολογιςμοφσ των κρατϊν-μελϊν τθσ Ε.Ε., δθλαδι από τα κατά Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 24

25 τόπουσ φορολογοφμενα φυςικά και νομικά πρόςωπα, τα οποία καλοφνται να πλθρϊςουν, όπωσ και ςτθν Ελλάδα, το κόςτοσ τθσ αλόγιςτθσ κερδοςκοπίασ και τθ ηθμία που προκλικθκε ςτθν παγκόςμια οικονομία από κοινοφσ κερδοςκόπουσ και απατεϊνεσ, μεταξφ των οποίων περιλαμβάνονται και πολλοί από τουσ δράςτεσ που καταγγζλουμε δια τθσ παροφςθσ. Οι καταγγελόμενοι αυτοί δράςτεσ, γνϊριηαν από τθν πρϊτθ ςτιγμι τισ ςυνζπειεσ και τα αποτελζςματα που μποροφςε να προκαλζςει θ παγκόςμια αυτι πυραμίδα, τθν οποία κυριολετικά «ζςτθςαν» με τα «γυμνά CDS», εκμεταλλευόμενοι τθν πολιτικι κάλυψθ και τθν αςυλία που τουσ προςζφεραν ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ θγεςίεσ, με τθν θκελθμζνθ ζλλειψθ κεςμικοφ πλαιςίου, ρυκμιςτικϊν αρχϊν, διαφάνειασ, εποπτείασ και ελζγχου, ςτο βωμό τθσ εξυπθρζτθςθσ τθσ διεκνοφσ παραοικονομίασ, θ οποία τροφοδοτοφςε και ςυνεχίηει να τροφοδοτεί με ρευςτότθτα τισ εκνικζσ τουσ οικονομίεσ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο τα «γυμνά CDS» ζχουν βρεκεί ςτο επίκεντρο τθσ διεκνοφσ κατακραυγισ το τελευταίο διάςτθμα. Θ λειτουργία αυτισ τθσ αγοράσ, παρά τισ αντιρριςεισ τθσ Μεγάλθσ Βρεττανίασ, κα διζπεται, από το μινα Λοφλιο 2010, από νζουσ, αυςτθρότατουσ κανόνεσ εποπτείασ, ϊςτε να αποτραπεί θ επανάλθψθ ενόσ δεφτερου «Ελλθνικοφ Φαινομζνου», δθλαδι το «τηογάριςμα» ακζμιτων κερδοςκόπων υπζρ τθσ πτϊχευςθσ μιασ χϊρασ, απαγορεφοντασ τθ διαπραγμάτευςθ και το short selling - ανοικτζσ πωλιςεισ (δθλαδι τισ πωλιςεισ όπου ο πωλθτισ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΕΛ τον τίτλο που πωλεί αλλά δεςμεφεται να τον αγοράςει εντόσ ςυμφωνθκζντοσ χρονικοφ διαςτιματοσ, μετά τθν θμερομθνία πϊλθςισ του) των τίτλων των κρατικϊν ομολόγων και των επ αυτϊν «γυμνϊν CDS». Οι ςχετικζσ αποφάςεισ ζχουν δρομολογθκεί ιδθ από τισ ΘΡΑ όπου βρίςκεται ιδθ ςε εξζλιξθ πρωτοφανισ Δικαςτικι Ζρευνα ςτθν οποία εμπλζκονται και Ελλθνεσ Ρολίτεσ - και αναμζνεται να επικυρωκοφν ςφντομα, με πρωτοβουλία του ίδιου του Ρροζδρου Obama, ο οποίoσ, λόγω τθσ πρόςφατθσ κρίςθσ που είχε ωσ επίκεντρο τθν Ελλάδα, ςυνειδθτοποίθςε ότι αντίςτοιχοι κίνδυνοι ελλοχεφουν και για άλλεσ χϊρεσ, με πρϊτεσ τισ ΘΡΑ, λόγω του μεγζκουσ του δθμοςίου χρζουσ τουσ. Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 25

26 Πποιοσ αγοράηει ζνα «γυμνό CDS», χωρίσ δθλαδι να κατζχει το αντίςτοιχο κρατικό ι εταιρικό ομόλογο, είναι ςα να αςφαλίηεται για τθν επζλευςθ ενόσ κινδφνου που δεν τον αφορά και από τον οποίο, αν αυτόσ επζλκει, κα κερδίςει. Δθλαδι είναι ςαν να ςυνάπτει ζνα αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο για να καλφψει τθν πικανι καταςτροφι που μπορεί να υποςτεί το «ςπίτι του γείτονα». Για το λόγο αυτό ζχει άμεςο ςυμφζρον και κίνθτρο «να βάλει ο ίδιοσ φωτιά ςτο ςπίτι του γείτονα», για να ειςπράξει ςτθ ςυνζχεια τθν αποηθμίωςθ - αςφάλιςμα. Τα «γυμνά CDS» είναι μια ςφγχρονθ αναπαραγωγι τθσ γνωςτισ ςτα Ελλθνικά δικαςτικά χρονικά ιςτορίασ τθσ «εταιρίασ κανάτου», όπου οι φυςικοί και οι θκικοί αυτουργοί των φόνων είχαν προθγουμζνωσ αςφαλίςει τθ ηωι των κυμάτων τουσ, προκειμζνου, αφοφ τα δολοφονιςουν, να ειςπράξουν τισ αποηθμιϊςεισ αςφαλίςματα των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων ηωισ που είχαν προθγουμζνωσ ςυνάψει ςτο όνομα τουσ. Ππωσ προαναφζραμε, βαςικι αρχι τθσ αςφάλιςθσ είναι θ φπαρξθ «ζννομου και κεμιτοφ αςφαλιςτικοφ ςυμφζροντοσ» ενϊ, θ ζννοια τθσ αποηθμίωςθσ, προχποκζτει : α) τθν φπαρξθ περιουςιακισ βλάβθσ που να μπορεί να αποτιμθκεί ςε χριμα και β) τθν φπαρξθ προςϊπου, το οποίο να τθν ζχει υποςτεί και, κατά τα ανωτζρω, θ ςχζςθ που ςυνδζει το πρόςωπο και το αγακό που απειλείται από τθν επζλευςθ ενόσ κινδφνου, ςυνιςτά το «αςφαλιςτικό ςυμφζρον». Το αςφαλιςτικό ςυμφζρον είναι θ οικονομικισ φφςθσ ςχζςθ προςϊπου προσ αγακό και τζτοια ςχζςθ δεν υφίςταται ςτθν περίπτωςθ του «γυμνοφ CDS». Ζτςι θ ζκδοςθ, πϊλθςθ, διαπραγμάτευςθ και οποιαςδιποτε άλλθσ μορφισ πράξθ επί «γυμνοφ CDS», ςυνιςτά κατά τα ανωτζρω παράνομθ πράξθ, θ οποία, ωσ εκ τοφτου, ρθτά απαγορεφεται και είναι άκυρθ (Οδθγία 2009/138/ΕΚ και λοιπζσ προμνθςκείςεσ Οδθγίεσ Ε.Ε., εκνικζσ νομοκεςίεσ των κρατϊν μελϊν Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., αρκ. 53, Ν.Δ. 400/1970, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και αρκ. 1, 2, 11 και 35 Ν. 2496/1997). Τα «γυμνά CDS» είναι ςτθν πραγματικότθτα πυραμιδικά αςφαλιςτικά ςτοιχιματα χρθματοοικονομικοφ κανάτου κρατϊν και επιχειριςεων και οι κάτοχοι τουσ, αφοφ πρϊτα φροντίςουν να «αςφαλιςτοφν» για τον κίνδυνο τθσ πτϊχευςθσ κρατϊν και επιχειριςεων, χωρίσ να ζχουν νόμιμο και κεμιτό αςφαλιςτικό ςυμφζρον προσ τοφτο, μθ κατζχοντασ τίλουσ ομολόγων τουσ, ςτθ ςυνζχεια, Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 26

27 δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ επζλευςθσ τθσ πτϊχευςθσ, προκειμζνου να αιςχροκερδίςουν, προςκομίηοντασ παράνομο περιουςιακό όφελοσ είτε από τθν είςπραξθ του ςτοιχθματικοφ αςφαλίςματοσ που είχαν προθγουμζνωσ αγοράςει μζςω ενόσ «γυμνοφ CDS», είτε από τθν πϊλθςθ ςε τρίτουσ του τίτλου του «γυμνοφ CDS», ςε τιμι μεγαλφτερθ από αυτι που το είχαν αγοράςει, είτε ςπεφδοντασ εκ των υςτζρων να αγοράςουν ζνα «γυμνό CDS», το οποίο προθγουμζνωσ είχαν πωλιςει ςε υψθλότερο τίμθμα, χωρίσ να το κατζχουν, εκμεταλλευόμενοι τθν πρακτικι των ανοικτϊν πωλιςεων. Το «γυμνό CDS» ενςωματϊνει ςε μία ενιαία πυραμιδικι μορφι, δφο παράνομεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ που αςκοφνται ταυτόχρονα : 1. το παράνομο ςτοίχθμα 2. τθν παράνομθ αςφάλιςθ, κατ αρχιν υπό τθν ζννοια τθσ παράνομθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ που αςκείται αυκαίρετα από φορείσ που δεν ζχουν τθν απαιτοφμενθ από το νόμο μορφι τθσ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ, όπωσ αναλυτικά προαναφζραμε και, κατά δεφτερον, υπό τθν ζννοια τθσ αςφάλιςθσ που ςυνάπτεται χωρίσ να υπάρχει νόμιμο και κεμιτό αςφαλιςτικό ςυμφζρον επί του αςφαλιηομζνου κινδφνου. Θ ςτοιχθματικι και πυραμιδικι δομι των CDS - credit default swaps, αποδεινκνφεται από το εν ςυνεχεία παρατικζμενο γράφθμα του μακθματικοφ μοντζλλου ανάπτυξισ τουσ, το οποίο δεν διαφζρει ςε τίποτα από αυτό του ςτοιχιματοσ και ζχει ωσ εξισ (σχετ. 24) : Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 27

28 Ρεριγραφι Ρροςδιοριςμόσ ςτοιχθματικοφ αςφαλίςτρου PV Ρροςδιοριςμόσ ςτοιχθματικοφ αςφαλίςματοσ PV Ρικανότθτεσ Επζλευςθ Συμβάντοσ ςε χρόνο t 1 Επζλευςθ Συμβάντοσ ςε χρόνο t 2 Επζλευςθ Συμβάντοσ ςε χρόνο t 3 Επζλευςθ Συμβάντοσ ςε χρόνο t 4 Καμμία επζλευςθ ςτοιχθματικοφ ςυμβάντοσ Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 28

29 Αυτό ακριβϊσ ςυμβαίνει και ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδοσ (σχετ. 25, 26, 27 & 28), όπου οι καταγγελόμενοι, αδίςτακτοι δράςτεσ και κερδοςκόποι, ζχουν αγοράςει με δόλο «γυμνά CDS» που δικεν «αςφαλίηουν» τον κίνδυνο χρεοκοπίασ τθσ Ελλάδασ και, με τθν ιδιότθτα τουσ αυτι, ζχουν οικονομικό κίνθτρο να παριςτοφν ψευδϊσ και να ςυντθροφν το ςενάριο τθσ χρεοκοπίασ τθσ χϊρασ μασ, προκειμζνου να επιτυγχάνουν τθ ςυνεχι άνοδο τθσ τιμισ των «γυμνϊν CDS» που κατζχουν, ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να τα μεταπωλοφν, προςκομίηοντασ υψθλότατα, παράνομα περιουςιακά οφζλθ, τα οποία ειςπράττουν ςε μετρθτά χριματα, υπό τθ μορφι κερδϊν, ωσ ζςοδα απο εξωχρθματιςτθριακζσ ςυναλλαγζσ, ςτισ κερδοςκοπικζσ και μθ εποτευόμενεσ αγορζσ παραγϊγων, οι οποίεσ λειτουργοφν ωσ «πλυντιρια» για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, ιδιαίτερα δε ςε αυτι τθσ Μεγάλθσ Βρεττανίασ, όπου πραγματοποιείται και εκκακαρίηεται το 80% των ςυναλλαγϊν τθσ παγκόςμιασ αυτισ «μαφρθσ» αγοράσ, που αντιςτοιχεί ςε ,00 δολλάρια ΘΡΑ επί του ςυνόλου των ,00 τθσ παγκόςμιασ αγοράσ CDS. Οι ςυγκεκριμζνοι δράςτεσ που καταγγζλουμε δια τθσ παροφςθσ και οι δράςτεσ που τυχόν κα προκφψουν από νεϊτερα ςτοιχεία και μαρτυρικζσ κατακζςεισ, κατά τθν προανακριτικι και τθν ανακριτικι διαδικαςία, ζχοντασ τθν εμπειρία τθσ προθγθκείςασ χρθματοοικονομικισ κρίςθσ ςτισ ΘΡΑ το 2008, αφοφ ιταν αυτοί οι ίδιοι που τθν προκάλεςαν και, γνωρίηοντασ τισ ςυνζπειεσ αυτισ, ιταν ςε κζςθ να γνωρίηουν τισ εξελίξεισ ςτθν αγορά των ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, εξ αιτίασ τθσ ςταδιακά επερχόμενθσ τότε ςτθν Ε.Ε. ζλλειψθσ ρευςτότθτασ και τθσ ανόδου των επιτοκίων, εξ αιτίασ τθσ μετάδοςθσ τθσ κρίςθσ και ςτο ευρωπαϊκό χρθματοοικονομικό ςφςτθμα, τθν οποία είχαν επίςθσ προκαλζςει οι ίδιοι, μολφνοντασ τα ενεργθτικά των ευρωπαϊκϊν τραπεηϊν με τα τοξικά χρθματοοικονομικά προϊόντα που τουσ είχαν προθγουμζνωσ πωλιςει. Δόλοσ Με τθ γνϊςθ και τθν εμπειρία αυτι δθμιοφργθςαν τθν απαραίτθτθ υλικοτεχνικι υποδομι για τθν διάπραξθ των ανωτζρω παρανόμων πράξεων και τθν εκτζλεςθ του εγκλθματικοφ ςχεδίου που καταγγζλουμε, εκμεταλλευόμενοι α) τθν τεράςτια οικονομικι δυνατότθτα που διακζτουν, θ οποία τουσ εξαςφαλίηει μια Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 29

30 ςυνολικι ρευςτότθτα τουλάχιςτον ,00 (1 ΤΙΣ) δολλαρίων ΘΡΑ, ιτοι υπερ πολλαπλάςια του Ελλθνικοφ ακακάριςτου εγχϊριου προϊόντοσ (ΑΕΡ) και του ςυνόλου του Ελλθνικοφ δθμοςίου χρζουσ, που ανζρχεται ςτα ,00 δολλάρια ΘΡΑ και β) τθν εςωτερικι πλθροφόρθςθ και τθν ζγκαιρθ γνϊςθ ακόμθ και απόρρθτων ςτοιχείων, ευαίςκθτων οικονομικϊν δεδομζνων και εμπιςτευτικϊν εκκζςεων για τισ μεμονωμζνεσ εκνικζσ οικονομίεσ και τθ διεκνι οικονομία ςτο ςφνολό τθσ, ςτισ οποίεσ ζχουν «αςφαλι» και «δωρεάν» πρόςβαςθ, εκμεταλλευόμενοι τθν ιδιότθτά τουσ ωσ εκπρόςωποι, διευκφνοντεσ, ςτελζχθ και υψθλόβακμοι υπάλλθλοι των Οίκων Ριςτολθπτικισ Αξιολόγθςθσ, των Επενδυτικϊν Οίκων, των Τραπεηικϊν Λδρυμάτων και των Χρθματοοικονομικϊν Οργανιςμϊν που διαχειρίηονται τισ τφχεσ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ. Ειδκότερα, ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδοσ, οι ανωτζρω δράςτεσ, με τθν προμνθςκείςα επαγγελματικι τουσ ιδιότθτα, ςυμμετζχουν, δια των επενδυτικϊν οίκων και των τραπεηικϊν ιδρυμάτων που εκπροςωποφν, ακόμθ και ωσ Βαςικοί Διαπραγματευτζσ ςτθν Θλεκτρονικι Δευτερογενι Αγορά Τίτλων (Θ.Δ.Α.Τ.) και ωσ Ανάδοχοι Κοινοπρακτικϊν Δανείων και, ωσ εκ τοφτου, ζχουν τθν πλιρθ γνϊςθ όλων των «ευαίςκθτων οικονομικϊν δεδομζνων» τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ, τθσ διάρκρωςθσ και διαχείριςθσ του Δθμοςίου Χρζουσ αυτισ, των χρόνων και των τρόπων προςφυγισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο διεκνι δανειςμό και τισ δανειακζσ ανάγκεσ αυτοφ ανά μινα και, επιπλζον, τθν κατανομι των τίτλων των ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ανά κράτοσ και επενδυτι και τισ θμερομθνίεσ λιξθσ των ομολόγων αναφοράσ ςε κυκλοφορία. Ειδικά δε ωσ προσ τισ ανωτζρω θμερομθνίεσ λιξθσ, εκμεταλλευόμενοι τθν ανωτζρω ιδιότθτά τουσ και τθν προνομιακι εςωτερικι πλθροφόρθςθ που κατείχαν εκ τθσ κζςθσ τουσ, οι καταγγελόμενοι δράςτεσ γνϊριηαν ότι το Ελλθνικό Δθμόςιο είχε ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ ρευςτότθτοσ ,00 ευρϊ, προκειμζνου να αντιμετωπίςει τθ λιξθ ομολόγων τθσ 20/04/2010, με ταμειακζσ υποχρεϊςεισ ,00 ευρϊ και τθ λιξθ ομολόγων τθσ 19/05/2010, με ταμειακζσ υποχρεϊςεισ ,00 ευρϊ και, με τθ γνϊςθ αυτι, οργάνωςαν και εκτζλεςαν το καταγγελόμενο εγκλθματικό αυτό ςχζδιο, προκειμζνου να χειραγωγιςουν το Δθμόςιο Χρζοσ τθσ Ελλάδοσ κατά τθν φποπτθ χρονικι περίοδο των ανωτζρω λιξεων, προκαλϊντασ τθν αφξθςθ των επιτοκίων δανειςμοφ τθσ Ελλάδοσ κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα που το Ελλθνικό Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 30

31 Δθμόςιο ιταν αναγκαςμζνο να προβεί ςε δανειςμό, ιτοι από το μινα Ιανουάριο 2010, μζχρι το μινα Μάϊο Επιπλζον, με τθν ανωτζρω ιδιότθτά τουσ, κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα, ςυμμετείχαν με το προνόμιο τθσ αποκλειςτικότθτασ ςτισ δθμοπραςίεσ και τισ κοινοπρακτικζσ εκδόςεισ για τθ διάκεςθ των εντόκων γραμματίων και ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτουσ τελικοφσ επενδυτζσ, ρφκμιηαν τθ ρευςτότθτα ςτθ δευτερογενι αγορά εντόκων γραμματίων και ομόλογων, προωκοφςαν τισ ςυναλλαγζσ τίτλων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου τόςο ςτθν εγχϊρια όςο και ςτισ διεκνείσ αγορζσ και, τζλοσ, λειτουργοφςαν ωσ αντιςυμβαλλόμενοι ςτισ διαχειριςτικζσ πράξεισ. Το γεγονόσ αυτό αποτελεί το κφριο επιβαρυντικό ςτοιχείο του δόλου για τουσ ανωτζρω δράςτεσ, διότι τα ίδια πρόςωπα που ςτοιχθματίηουν ςτθν πτϊχευςθ τθσ Ελλάδοσ και ηθμιϊνουν το Ελλθνικό Δθμόςιο, κερδοςκοπϊντασ επί των ςτοιχθματικϊν αςφαλίςτρων κινδφνου, ωσ αντιςυμβαλλόμενοι ι διαπραγματευτζσ ςτισ διαχειριςτικζσ πράξεισ επί των Ελλθνικϊν CDS, δια μζςω των οποίων επιτυγχάνουν τθ χειραγϊγθςθ του δθμοςίου χρζουσ τθσ χϊρασ και τθν υπζρμετρθ και τοκογλυφικι αφξθςθ των επιτοκίων εκδόςεωσ των Ελλθνικϊν ομολόγων, είναι ταυτόχρονα και αγοραςτζσ ι αντιςυμβαλλόμενοι ι διαπραγματευζσ ςτισ διαχειριςτικζσ πράξεισ κατά τθν ζκδοςθ των ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, αποκομίηοντασ τεράςτια περιουςιακά οφζλθ από τισ προμικειεσ που λαμβάνουν από το Ελλθνικό Δθμόςιο ωσ ανάδοχοι των κοινοπρακτικϊν εκδόςεων, από τισ προμικειεσ των πελατϊν τουσ, για λογαριαςμό των οποίων καλφπτουν τισ κοινοπρακτικζσ εκδόςεισ και από τα ζςοδα των υψθλϊν τόκων που ειςπράττουν για το μζροσ εκείνο των τίτλων που διακρατοφν ςτα χαρτοφυλάκιά τουσ, με τουσ οποίουσ επιβαρφνονται οι κοινοπρακτικζσ εκδόςεισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Εκμεταλλευόμενοι κατά τα ανωτζρω α) τθν ιδιότθτα τουσ αυτι, β) τθ γνϊςθ όλων των ευαίςκθτων οικονομικϊν δεδομζνων τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ και γ) τθν οικονομικι δυνατότθτα που διακζτουν, οι καταγγελόμενοι δράςτεσ, προζβθςαν με δόλο ςτθ χειραγϊγθςθ τθσ αγοράσ του δθμοςίου χρζουσ τθσ Ελλάδοσ, με ςυντονιςμζνθ δράςθ και εναρμονιςμζνεσ πρακτικζσ υποτιμιτικισ κερδοςκοπίασ, με διαδοχικζσ αγοραπωλθςίεσ, ακόμθ και ςτον αζρα, με τθ διαδικαςία των ανοικτϊν πωλιςεων, μεγάλων ποςοτιτων «γυμνϊν CDS» επί Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 31

32 ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που δεν κατείχαν, ιδθ από το μινα Σεπτζμβριο 2009, όταν οι τιμζσ διάκεςθσ των ςυγκεκριμζνων παραγϊγων ιταν πολφ χαμθλζσ και κυμαίνονταν μόλισ ςτα 125 bps, επειδι τα ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου χαρακτθρίηονταν πάντα ωσ αςφαλι και αξιόχρεα επενδυτικά καταφφγια. Στθ ςυνζχεια, αφοφ τοποκετικθκαν με δόλο, βάςει του ανωτζρω οργανωμζνου εγκλθματικοφ ςχεδίου που κατιρτιςαν από το μινα Σεπτζμβριο 2009, ςτα «γυμνά CDS» επί ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που δεν κατείχαν, άρχιςαν να διαδίδουν μζςω των διεκνϊν οίκων πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ που ελζγχουν και των διεκνϊν ΜΜΕ και των ειδθςεογραφικϊν πρακτορείων που επθρεάηουν, με το οικονομικό μεγζκοσ που διακζτουν, δια του «ζγκυρου» και «ζγκριτου» ςτόματοσ ενόσ οργανωμζνου δικτφου τεχνικϊν αναλυτϊν, οικονομολόγων, κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου, πρϊθν υπουργϊν και δθμοςιογράφων, κακϊσ και δια των εκπροςϊπων και των ςτελεχϊν τουσ, όπωσ αυτοί αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, τισ προμνθςκείςεσ διαδοχικζσ ψευδείσ παραςτάςεισ που αφοροφν τθν Ελλθνικι Οικονομία, τισ οποίεσ ςυνόδευςαν και με τα γνωςτά ςε όλουσ μασ ανκελλθνικά δθμοςιεφματα, τα οποία περιείχαν απαξιωτικοφσ και υποτιμιτικοφσ χαρακτθριςμοφσ για όλουσ τουσ Ζλλθνεσ Ρολίτεσ. Το άμεςο αποτζλεςμα όλων των ανωτζρω, οργανωμζνων και διαδοχικϊν ψευδϊν παραςτάςεων, με τον τρόπο και τα μζςα με τα οποία διατυπϊκθκαν και διαδόκθκαν, ιταν να πείςουν με πλάνθ τουσ αποδζκτεσ τουσ ωσ προσ το ψευδζσ, παραπλανθτικό και ςυκοφαντικό περιεγχόμενό τουσ, επειδι οι ανωτζρω, διαδοχικζσ ψευδείσ παραςτάςεισ, δεν προζρχονταν από τυχαία και άγνωςτα πρόςωπα αλλά, αντικζτωσ, από «υπεράνω υποψίασ» προςωπικότθτεσ διεκνοφσ κφρουσ και φιμθσ, καταξιωμζνουσ επαγγελματίεσ, οικονομολόγουσ, πολιτικοφσ, δθμοςιογράφουσ και κακθγθτζσ πανεπιςτθμίων, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τθ διεκνι δθμοςιότθτα που προςζφεραν ςτισ ανωτζρω ψευδείσ παραςτάςεισ τα ελεγχόμενα από τουσ ανωτζρω δράςτεσ ΜΜΕ, κατόρκωςαν να δθμιουργιςουν και να διαςπείρουν τεχνιζντωσ τον πανικό ςτισ διεκνείσ αγορζσ και, ειδικότερα, ςτα τραπεηικά ιδρφματα και τουσ επενδυτικοφσ οίκουσ που ιταν τοποκετθμζνοι ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, τόςο για δικό τουσ λογαριαςμό όςο και για λογαριαςμό πελατϊν τουσ, μεταξφ των οποίων Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 32

33 ςυμπεριλαμβάνονται μεγάλα αςφαλιςτικά ταμεία και αμοιβαία κεφάλαια από τισ Θ.Ρ.Α. και τθν Ε.Ε. Μετά όλα τα ανωτζρω, αποτελεί επίςθσ επιβαρυντικό ςτοιχείο του δόλου τουσ, ακόμθ και θ προςωπικι ςυμπεριφορά και οι δθλϊςεισ των καταγγελομζνων δραςτϊν, αφοφ διζπραξαν τισ εγκλθματικζσ πράξεισ που καταγγζλουμε, από τισ οποίεσ αποκόμιςαν, ςυνολικά, παράνομο περιουςιακό όφελοσ τουλάχιςτον ,00 ευρϊ, τηογάροντασ ςτθ χρεοκοπία τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ. Είναι χαρακτθριςτικι θ από 20/02/2010 διλωςθ του κ.ου Αμίτ Σαρκάρ, επικεφαλισ του Αμερικανικοφ επενδυτικοφ κεφαλαίου Μάριαν, τθν οποία παρακζτουμε όπωσ ακριβϊσ δθμοςιεφεται ςτο διαδίκτυο και τθν αφινουμε ςτθν κρίςθ και τθν αξιολόγθςι ςασ. «Η δνπιεηά καο είλαη λα βγάδνπκε ιεθηά, όρη λα ζθεθηόκαζηε ηη ζα ζπκβεί ζηνπο Έιιελεο πνιίηεο. Γελ ππάξρεη εμάιινπ λόκνο πνπ λα απαγνξεύεη λα εθκεηαιιεπηείο ηνλ καιάθα» (σχετ. 29). Ρεριουςιακι Διάκεςθ και Ραράνομο Ρεριουςιακό Πφελοσ (σχετ. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 και 43) Με τισ παράνομεσ αυτζσ πράξεισ και τισ ανωτζρω ψευδείσ παραςτάςεισ τουσ οδιγθςαν ςε πλάνθ τα ανωτζρω τραπεηικά ιδρφματα και τουσ επενδυτικοφσ οίκουσ που κατείχαν Ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και, μόνον ζτςι, τουσ ζπειςαν να προβοφν ςε περιουςιακι διάκεςθ, αφοφ πρϊτα οι δράςτεσ είχαν χειραγωγιςει τθ διεκνι αγορά ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, μετερχόμενοι δόλο, δια τθσ τεχνθτισ αφξθςθσ των τιμϊν διαπραγμάτευςθσ των Ελλθνικϊν «γυμνϊν CDS», ςτα οποία ιταν ιδθ τοποκετθμζνοι από το Σεπτζμβριο 2009 με πολφ χαμθλό κόςτοσ, ςτα 125bps όπωσ προαναφζραμε, ωκϊντασ ςφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία του Bloomberg τισ ανωτζρω τιμζσ διαπραγμάτευςθσ ςτα 428bps για το μινα Φεβρουάριο 2010 και ςτα 364bps για το μινα Μάρτιο 2010, πείκοντασ ζτςι τα ανωτζρω τραπεηικά ιδρφματα και τουσ χρθματοοικονομικοφσ οργανιςμοφσ να αγοράςουν τα «γυμνά CDS» που αυτοί κατείχαν, καταβάλλοντασ ςε μετρθτά χριματα τα αντίςτοιχα τιμιματα (περιουςιακι διάκεςθ), με βάςθ τισ ανωτζρω υψθλότατεσ τιμζσ διαπραγμάτευςθσ, τισ οποίεσ είχαν προθγουμζνωσ οι ίδιοι Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 33

34 τεχνιζντωσ διαμορφϊςει, μετερχόμενοι του τεχνάςματοσ τθσ χειραγϊγθςθσ, με ςυντονιςμζνθ δράςθ και εναρμονιςμζνεσ πρακτικζσ, επιτυγχάνοντασ να προςκομίςουν παράνομο περιουςιακό όφελοσ, καταγράφοντασ ςε ζξι μόνο μινεσ, κερδοςκοπικζσ αποδόςεισ τθσ τάξθσ του 342,00% για το μινα Φεβρουάριο 2010 και 291,00% για το μινα Μάρτιο Ρράγματι, τα 125bps (μονάδεσ βάςθσ) αντιςτοιχοφν ςε μία τιμι διαπραγμάτευςθσ φψουσ ,00 δολλάρια ΘΡΑ ανά ,00 δολλάρια ΘΡΑ Ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ιτοι ςτοιχθματικό αςφάλιςτρο «γυμνοφ CDS» 1,25%, το οποίο αναγόμενο ςτο ςφνολο των CDS (καλυμζνων και γυμνϊν) επί του δθμοςίου χρζουσ τθσ Ελλάδοσ αντιςτοιχεί ςε ,00 δολλάρια ΘΡΑ Χ 1,25% = ,00 δολλάρια ΘΡΑ. Τα 428bps του μθνόσ Φεβρουαρίου 2010 αντιςτοιχοφν ςε ςτοιχθματικό αςφάλιςτρο CDS 4,28%, το οποίο αναγόμενο ςτο ςφνολο των CDS (καλυμζνων και γυμνϊν) επί του δθμοςίου χρζουσ τθσ Ελλάδοσ αντιςτοιχεί ςε ,00 δολλάρια ΘΡΑ Χ 4,28% = ,00 δολλάρια ΘΡΑ. Ιτοι, οι ανωτζρω δράςτεσ, κατά το μινα Φεβρουάριο 2010, από τισ παράνομεσ αυτζσ πράξεισ τουσ, προςκόμιςαν παράνομο περιουςιακό όφελοσ, που υπολογίηεται ωσ θ διαφορά μεταξφ τθσ τιμισ αρχικισ αγοράσ και τθσ τιμισ διαπραγμάτευςθσ του Ελλθνικοφ CDS κατά το μινα Φεβρουάριο 2010 και προςδιορίηεται ωσ εξισ : , ,00 = ,00 δολλάρια ΘΡΑ. Αντιςτοίχωσ, κατά το μινα Μάρτιο 2010, το παράνομο περιουςιακό όφελοσ που προςκόμιςαν οι ανωτζρω δράςτεσ, από τισ παράνομεσ αυτζσ πράξεισ τουσ, υπολογίηεται και προςδιορίηεται ωσ εξισ : 364bps = 3,64% X ,00 δολλάρια ΘΡΑ = ,00 δολλάρια ΘΡΑ, ιτοι, , ,00 = ,00 δολλάρια ΘΡΑ. Με τισ ανωτζρω παράνομεσ πράξεισ τουσ, επζτυχαν να προςκομίςουν το ανωτζρω παράνομο περιουςιακό όφελοσ, όπωσ αυτό υπολογίηεται και προςδιορίηεται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, αναλυτικά και κατά μινα. Το ανωτζρω δε παράνομο περιουςιακό όφελοσ το προςεκόμιςαν καρποφμενοι το προϊόν των διαδοχικϊν πωλιςεων των Ελλθνικϊν «γυμνϊν CDS», τα οποία ςε Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 34

35 άλλεσ πράξεισ πωλιςεων κατείχαν και ςε άλλεσ όχι (ανοικτζσ πωλιςεισ), τισ οποίεσ πωλιςεισ πραγματοποίθςαν με δόλο, μετερχόμενοι τεχνάςματα χειραγϊγθςθσ, προκειμζνου να πείςουν τα Τραπεηικά Ιδρφματα και τουσ Επενδυτικοφσ Οίκουσ που κατείχαν ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου να πραγματοποιιςουν τισ αντίςτοιχεσ αγορζσ και να προβοφν ζτςι ςε περιουςιακι διάκεςθ. Οι ανωτζρω κεςμικοί επενδυτζσ, Τραπεηικά Ιδρφματα και Επενδυτικοί Οίκοι, ζντρομοι και υπό το κακεςτϊσ του πανικοφ που οι ανωτζρω δράςτεσ είχαν προθγουμζνωσ δθμιουργιςει και διαςπείρει παγκοςμίωσ, ακόμθ και δια του τφπου και των ΜΜΕ, προζβθςαν, εξ αιτίασ του γεγονότοσ αυτοφ και τθσ πλάνθσ ςτθν οποία τουσ οδιγθςαν με τισ ανωτζρω ψευδείσ παραςτάςεισ τουσ οι καταγγελόμενοι δράςτεσ, ςε διαδοχικζσ περιουςιακζσ διακζςεισ. Ρράγματι, οι ανωτζρω κεςμικοί επενδυτζσ, από τθ μία ζςπευδαν να αγοράςουν τα ςτοιχθματικά αυτά αςφαλιςτιρια «γυμνά CDS», πλθρϊνοντασ (περιουςιακι διάκεςθ) για το ςκοπό αυτό τα εξωπραγματικά και δυςανάλογα τθσ παροχισ τιμιματα που προαναφζραμε ενϊ, από τθν άλλθ, ζςπευδαν, μετά μανίασ, κυριολεκτικά να ξεφορτωκοφν από τα χαρτοφυλάκιά τουσ όςα περιςςότερα ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου μποροφςαν, υπό το φόβο τθσ δικεν κατάρρευςθσ και τθσ δικεν χρεοκοπίασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, πουλϊντασ μαηικά (περιουςιακι διάκεςθ) ςτθ δευτερογενι αγορά Ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, προκειμζνου να αυξιςουν τθ ρευςτότθτά τουσ και να μπορζςουν ζτςι να αγοράςουν ξανά (περιουςιακι διάκεςθ) και άλλα «γυμνά CDS», ανακυκλϊνοντασ διαδοχικά το ςενάριο τθσ «ςπειροειδοφσ υποτιμθτικισ κερδοςκοπίασ», το οποίο με τθ ςειρά του τροφοδότθςε τθ ςυνεχι και διαδοχικι αφξθςθ των spreads ςτα Ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ενϊ, ταυτόχρονα, οι ανωτζρω κεςμικοί επενδυτζσ, δια των εκπροςϊπων τουσ, μεταξφ των οποίων και οι καταγγελόμενοι δράςτεσ, διλωναν ότι δεν πρόκειται να αγοράςουν άλλα ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, από τισ νζεσ εκδόςεισ του ζτουσ 2010 (σχετ. 62), καταφεφγοντασ ακόμθ και ςτθ φκθνι επιχειρθματολογία που εκδθλϊκθκε με ςωρεία δυςφθμιςτικϊν και απαξιωτικϊν χαρακτθριςμϊν, ακόμθ και δια του διεκνοφσ τφπου, ςχετικά με τουσ Ζλλθνεσ Ρολίτεσ, με άμεςο αποτζλεςμα, από όλεσ τισ ανωτζρω παράνομεσ πράξεισ και τα αποτελζςματα αυτϊν, να ηθμιωκεί το Ελλθνικό Δθμόςιο, οι Ελλθνεσ Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 35

36 Ρολίτεσ και τα φορολογοφμενα ςτθν Ελλάδα φυςικά και νομικά πρόςωπα, όπωσ αναλυτικά αναφζρουμε ςτθ ςυνζχεια. Ηθμία Ελλθνικοφ Δθμοςίου Θ ηθμία που υπζςτθ το Ελλθνικό Δθμόςιο : α) ζχει άμεςο αιτιϊδθ ςφνδεςμο με τισ καταγγελόμενεσ κακουργθματικζσ πράξεισ που διζπραξαν οι ανωτζρω δράςτεσ και β) τελεί ςε πλιρθ υλικι και οικονομικι αντιςτοιχία με το παράνομο περιουςιακό όφελοσ που προςκόμιςαν, διότι αυτι εκδθλϊκθκε εξ αιτίασ και ωσ άμεςο αποτζλεςμα των ανωτζρω παρανόμων πράξεων, με τθ μορφι τθσ άμεςθσ, ταυτόχρονθσ και αναλογικισ αφξθςθσ των «spreads» του δανειςμοφ για τθν εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου χρζουσ τθσ χϊρασ, ιτοι με τθν αφξθςθ των επιτοκίων και του ςυνολικοφ κόςτουσ ζκδοςθσ των εκδόςεων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, από τθν αρχι του ζτουσ 2010 μζχρι και ςιμερα, όπωσ αναλυτικά προαναφζραμε και όπωσ αποδεικνφεται από τα επίςθμα ςτοιχεία του Ο.Δ.ΔΘ.Χ., ςε επίπεδα που άγγιξαν ςυνολικά ακόμθ και το 6,50%, ιτοι ςε επίπεδα υψθλότερα ακόμθ και από το μζςο κόςτοσ του ιδιωτικοφ δανειςμοφ ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. (σχετ. 45 & 46). Ενδεικτικό δε του ςτοιχείου αυτοφ είναι το γράφθμα του ζγκριτου τεχνικοφ αναλυτι κ.ου Stephen Culp, που δθμοςιεφει το Reuters, από το οποίο αποδεικνφεται θ ςφνδεςθ και θ οικονομικι αντιςτοιχία τθσ αφξθςθσ του «κόςτουσ των CDS» και των «spreads» επί των επιτοκίων ζκδοςθσ των ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 5ετοφσ διάρκειασ, κακόλθ τθν περίοδο από το μινα Λανουάριο 2009 ζωσ το μινα Φεβρουάριο 2010, τθν οποία παρακζτουμε αυτοφςια όπωσ δθμοςιεφεται, ςτθν πρωτότυπθ και επίςθμθ ζκδοςι τθσ, αφινοντασ τθν αξιολόγθςι τθσ ςτθν κρίςθ ςασ (σχετ. 44). Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 36

37 ΜΡΛΕ : Διαμόρφωςθ τιμϊν διαπραγμάτευςθσ CDS επί των ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 5ετοφσ διάρκειασ, περίοδοσ 01/01/ /02/2010. ΡΟΤΟΚΑΛΙ : Διαμόρφωςθ κόςτουσ SPREADS επί των ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 5ετοφσ διάρκειασ, περίοδοσ 01/01/ /02/2010. Aπό το ανωτζρω γράφθμα αποδεικνφονται όλοι οι ιςχυριςμοί μασ ςχετικά με τθ ηθμία ιδιαίτερα μεγάλθσ αξίασ που υπζςτθ το Ελλθνικό Δθμόςιο, εξ αιτίασ και κατά πλιρθ οικονομικι και υλικι αντιςτοιχία με τισ εγκλθματικζσ πράξεισ που διζπραξαν οι ανωτζρω δράςτεσ. Το δε μζγεκοσ και ο ακριβισ προςδιοριςμόσ τθσ ηθμίασ προκφπτουν άμεςα, από τθν ανάλυςθ των επιςιμων ςτοιχείων του Ο.Δ.ΔΘ.Χ., ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ και τθν αφξθςθ του κόςτουσ δανειςμοφ με το οποίο επιβαρφνκθκαν οι κοινοπρακτικζσ εκδόςεισ των ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που πραγματοποιικθκαν από το μινα Λανουάριο 2010 μζχρι και ςιμερα, ειδικότερα δε ωσ προσ το επιτόκιο ζκδοςθσ και τθν αναγκαςτικι παροχι «Ειδικϊν Ρρονομίων ςτουσ Αναδόχουσ», ιτοι τισ Ρρομικειεσ που καταβζλλε ςε αυτοφσ το Ελλθνικό Δθμόςιο ενϊ, ςτισ κανονικζσ δθμοπραςίεσ, που διενεργοφνται «υπό κανονικζσ ςυνκικεσ» και όχι εν μζςω διεκνϊν ςεναρίων περί χρεοκοπίασ του εκδότθ, δεν υπάρχουν προμικειεσ, οφτε για τισ ανταγωνιςτικζσ, οφτε τισ μθ ανταγωνιςτικζσ προςφορζσ. Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 37

38 Ωσ εκ τοφτου, για τον ακριβι προςδιοριςμό τθσ ηθμίασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, λαμβάνονται υπ όψθ δφο ςυνιςτϊςεσ : α) το υπερβάλλον του spread για τθ διαμόρφωςθ του επιτοκίου ζκδοςθσ και β) το κόςτοσ των προμθκειϊν που το Ελλθνικό Δθμόςιο κατζβαλε ςτουσ αναδόχουσ. Κατά τισ προμνθςκείςεσ Κοινοπρακτικζσ Εκδόςεισ του ζτουσ 2010, οι ανωτζρω ςυνιςτϊςεσ τθσ ηθμίασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου διαμορφϊκθκαν ωσ εξισ : 1. Θ ζκδοςθ πενταετοφσ ομολόγου τθσ 26/01/2010, φψουσ ,00 ευρϊ, με επιτόκιο ζκδοςθσ 6,10%, δθμιοφργθςε ετιςιο κόςτοσ τόκων ,00 ευρϊ, ιτοι ςυνολικό κόςτοσ τόκων πενταετίασ ,00 ευρϊ. Αν αντί για επιτόκιο ζκδοςθσ 6,10%, θ Ελλάδα δανειηόταν, όπωσ και ςτο παρελκόν, μζχρι τισ αρχζσ του 2010, με τισ προχποκζςεισ δανειςμοφ τθσ Λρλανδίασ και τθσ Ρορτογαλίασ κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα, ιτοι με επιτόκιο ζκδοςθσ 4,40 % - 4,50%, τότε, το ετιςιο ποςό για τόκουσ κα διαμορφϊνονταν ςε ,00 ευρϊ και το ςυνολικό κόςτοσ τόκων πενταετίασ ςε ,00 ευρϊ, ιτοι υπερβάλλον του spread ,00 ευρϊ ,00 ευρϊ = ,00 ευρϊ. Επιπλζον, το κόςτοσ προμθκειϊν των αναδόχων, διαμορφοφμενο ςτο 0,15%, ανιλκε ςτο ποςό των ,00 ευρϊ. 2. Θ ζκδοςθ δεκαετοφσ ομολόγου τθσ 04/03/2010, φψουσ ,00 ευρϊ, με επιτόκιο ζκδοςθσ 6,25%, δθμιοφργθςε ετιςιο κόςτοσ τόκων ,00 ευρϊ, ιτοι ςυνολικό κόςτοσ τόκων δεκαετίασ ,00 ευρϊ. Αν αντί για επιτόκιο ζκδοςθσ 6,25%, θ Ελλάδα δανειηόταν, όπωσ και ςτο παρελκόν, μζχρι τισ αρχζσ του 2010, με τισ προχποκζςεισ δανειςμοφ τθσ Λρλανδίασ και τθσ Ρορτογαλίασ κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα, ιτοι με επιτόκιο ζκδοςθσ 4,40 % - 4,50%, τότε, το ετιςιο ποςό για τόκουσ κα διαμορφϊνονταν ςε ,00 ευρϊ και το ςυνολικό κόςτοσ τόκων δεκαετίασ ςε ,00 ευρϊ, ιτοι υπερβάλλον του spread ,00 ευρϊ ,00 ευρϊ = Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 38

39 ,00 ευρϊ. Επιπλζον, το κόςτοσ προμθκειϊν των αναδόχων, διαμορφοφμενο ςτο 0,20%, ανιλκε ςτο ποςό των ,00 ευρϊ. 3. Θ ζκδοςθ επταετοφσ ομολόγου τθσ 29/03/2010, φψουσ ,00 ευρϊ, με επιτόκιο ζκδοςθσ 5,90%, δθμιοφργθςε ετιςιο κόςτοσ τόκων ,00 ευρϊ, ιτοι ςυνολικό κόςτοσ τόκων επταετίασ ,00 ευρϊ. Αν αντί για επιτόκιο ζκδοςθσ 5,90%, θ Ελλάδα δανειηόταν, όπωσ και ςτο παρελκόν, μζχρι τισ αρχζσ του 2010, με τισ προχποκζςεισ δανειςμοφ τθσ Λρλανδίασ και τθσ Ρορτογαλίασ κατά το ίδιο χρονικό διάςτθμα, ιτοι με επιτόκιο ζκδοςθσ 4,40 % - 4,50%, τότε, το ετιςιο ποςό για τόκουσ κα διαμορφϊνονταν ςε ,00 ευρϊ και το ςυνολικό κόςτοσ τόκων επταετίασ ςε ,00 ευρϊ, ιτοι υπερβάλλον του spread ,00 ευρϊ ,00 ευρϊ = ,00 ευρϊ. Επιπλζον, το κόςτοσ προμθκειϊν των αναδόχων, διαμορφοφμενο ςτο 0,15%, ανιλκε ςτο ποςό των ,00 ευρϊ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΗΘΜΙΑΣ ΕΛΛΘΝΙΚΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΡΑΚΤΙΚΘ ΕΚΔΟΣΘ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΜΕΧΙ 29/03/2010 ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΗΘΜΙΑΣ ΡΟΣΑ ΣΕ ΕΥΩ Α. Ηθμία από το υπερβάλλον του spread Α ,00 Α ,00 Α , ,000 Β. Ηθμία από καταβλθκείςεσ προμικειεσ αναδόχων Β ,00 Β ,00 Β , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΗΘΜΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ (ΣΥΝΟΛΟ Α+Β) ,00 Από τα ανωτζρω ςτοιχεία αποδεικνφεται ότι θ μζχρι ςιμερα ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΗΘΜΙΑ που υπζςτθ ιδθ το Ελλθνικό Δθμόςιο, εξ αιτίασ και κατά πλιρθ οικονομικι και υλικι αντιςτοιχία με τισ κακουργθματικζσ πράξεισ των ανωτζρω δραςτϊν, όπωσ Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 39

40 αναλυτικά καταγγζλουμε και εκκζτουμε, είναι ιδιαίτερα μεγάλθσ αξίασ και ανζρχεται ςε ,00 ευρϊ ενϊ, θ αναμενόμενθ ηθμία από το ςφνολο των υπολοίπων εκδόςεων ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, που κα ολοκλθρωκοφν εντόσ του ζτουσ 2010, ςε εκτζλεςθ δανειακοφ προγράμματοσ ςυνολικοφ φψουσ ,00 ευρϊ, κα ανζλκει κατ ελάχιςτον ςε ,00 ευρϊ. Επιπλζον, τα δθμοςιευκζντα τθν 31/03/2010 επίςθμα ςτοιχεία του Bloomberg και τθσ Credit Agricole Corporate and Investment Bank, επιβεβαιϊνουν τον υπολογιςμό τθσ ηθμίασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου κατά τα ανωτζρω, αφοφ αναφζρουν ότι οι τόκοι για τισ ανωτζρω τρείσ κοινοπρακτικζσ εκδόςεισ ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ανζρχονται ςε ,00 ευρϊ, αντί ,00 ευρϊ, ςτθν περίπτωςθ που οι τίτλοι είχαν πουλθκεί με τθ μζςθ διαφορά απόδοςθσ, ζναντι των αντίςτοιχων Γερμανικϊν τθσ περιόδου ενϊ, θ πρόςκετθ τοκοεπιβάρυνςθ από τισ εναπομείναςεσ εκδόςεισ του 2010, κα ανζλκει ςτο ποςό των ,00 ευρϊ, ζναντι ,00 ευρϊ που κα ιταν υπό κανονικζσ ςυνκικεσ και όχι εν μζςω διεκνϊν ςεναρίων περί χρεοκοπίασ τθσ Ελλάδοσ και καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα ότι θ ηθμία του Ελλθνικοφ Δθμοςίου από το «spread τθσ κρίςθσ» αναμζνεται να διαμορφωκεί ςτα ,00 ευρϊ περίπου (σχετ. 34). Τθν ανωτζρω ηθμία υποςτικαμε, κατ αναλογία τθσ επαγγελματικισ, οικονομικισ και τθσ περιουςιακισ μασ κατάςταςθσ, όλοι οι Ζλλθνεσ Ρολίτεσ και τα φορολογοφμενα ςτθν Ελλάδα φυςικά και νομικά πρόςωπα και κα αναγκαςτοφμε να τθν αποκαταςτιςουμε και να τθν πλθρϊςουμε εξ ιδίων, δθλαδι με δικά μασ χριματα, μειϊνοντασ ιςόποςα τθν περιουςία μασ, μζςα από τα πρόςφατα πακζττα των ειδικϊν μζτρων που αναγκάςτθκε να πάρει θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ, υπό τθν πίεςθ των διεκνϊν αγορϊν, υπό τθν κθδεμονία τθσ Ε.Ε. και υπό τθν απειλι τθσ προςφυγισ τθσ χϊρασ μασ ςτο Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο και μζςα από το νζο Φορολογικό Νόμο, που κα ψθφιςτεί ςφντομα από τθ Βουλι των Ελλινων, με τα οποία καλοφμαςτε, όλοι εμείσ, να πλθρϊςουμε τουλάχιςτον με ,00 ευρϊ, τουσ επαχκζςτερουσ και τοκογλυφικοφσ όρουσ δανειςμοφ του Ελλθνικοφ Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 40

41 Δθμοςίου, αντί με τα χριματα αυτά να χρθματοδοτιςουμε τθν ανάπτυξθ τθσ Ελλάδοσ τα επόμενα χρόνια. Ειδικότερα και ενδεικτικά, θ αφξθςθ του spread κατά 100 μονάδεσ βάςθσ, όπωσ ζχει ςθμειωκεί μόνο κατά το τελευταίο δίμθνο Φεβρουαρίου Μαρτίου 2010, κατά τθν εκτζλεςθ ενόσ δανειακοφ προγράμματοσ ,00 ευρϊ, όςο δθλαδι είναι το ποςό που χρειάηεται θ χϊρα για το 2010, ςυνεπάγεται μία αφξθςθ των κρατικϊν δαπανϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του χρζουσ τθσ τάξθσ των ,00 ευρϊ ετθςίωσ, ςε κάκε ζναν από τουσ επόμενουσ πζντε προχπολογιςμοφσ. Από το ςτοιχείο αυτό και μόνο, αποδεικνφεται ότι βάςει του Ρροχπολογιςμοφ του 2010, αν δεν υπιρχε θ αφξθςθ των 100 μονάδων ςτα spreads, το Ελλθνικό Δθμόςιο κα μποροφςε, μόνο για το ζτοσ 2010, να διακζςει ,00 ευρϊ για να πλθρωκοφν οι Ωρομίςκιοι Εκπαιδευτικοί (101 εκατ. ευρϊ), για να πλθρωκοφν οι Εφθμερίεσ Ιατρϊν του ΕΣΥ (395 εκατ. ευρϊ) και ταυτόχρονα να καλυφκοφν οι δαπάνεσ για τισ Δθμοτικζσ Εκλογζσ του ερχόμενου Οκτωβρίου (50 εκατ. ευρϊ). Εναλλακτικά, κα μποροφςε περίπου με το ίδιο κονδφλι (600 εκατ. ευρϊ) να καλφψει τισ ανάγκεσ ενόσ αςφαλιςτικοφ ταμείου και ςυγκεκριμζνα του Οργανιςμοφ Αςφάλιςθσ Ελεφκερων Επαγγελματιϊν (ΟΑΕΕ) ι κα μποροφςαν να είχαν δθμιουργθκεί το Ογκολογικό Νοςοκομείο (330 εκατ. ευρϊ) και το Ραιδιατρικό Νοςοκομείο (324 εκατ. ευρϊ) ςτθ Κεςςαλονίκθ. ΥΡΟΚΕΙΜΕΝΙΚΘ ΥΡΟΣΤΑΣΘ Επενδυτικζσ Τράπεηεσ, Κερδοςκοπικά Κεφάλαια, Χρθματοοικονομικοί Οργανιςμοί, Τραπεηικά Ιδρφματα, Οίκοι Ριςτολθπτικισ Αξιολόγθςθσ, Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. Εκπρόςωποι, Στελζχθ και Υπάλλθλοι αυτϊν. Σφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία του Ο.ΔΘ.Χ., τθσ Θ.Δ.Α.Τ., τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, τθσ Κομιςιόν, των λοιπϊν αρμοδίων οργάνων τθσ Ε.Ε., των δικαςτικϊν και διοικθτικϊν ερευνϊν που βρίςκονται ςε εξζλιξθ ςτισ ΘΡΑ και, ςφμφωνα με τα προςαγόμενα και επικαλοφμενα ζγγραφα, με το αποδεικτικό υλικό και τισ επίςθμεσ ανακοινϊςεισ των Οίκων Ριςτολθπτικισ Αξιολόγθςθσ, των διεκνϊν Οικονομικϊν Οίκων και Επενδυτικϊν Τραπεηϊν, των Κερδοςκοπικϊν Κεφαλαίων, Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 41

42 των Τραπεηικϊν Λδρυμάτων και τισ ςυνεντεφξεισ και δθλϊςεισ των εκπροςϊπων και των ςτελεχϊν τουσ ςτο διεκνι τφπο και τα ΜΜΕ, τισ ςχετικζσ ανακοινϊςεισ και αναρτιςεισ καταγγελιϊν και επιςιμων ςτοιχείων ςτο διαδίκτυο και τα προςαγόμενα και επικαλοφμενα δθμοςιεφματα του Ελλθνικοφ και διεκνοφσ ζντυπου και θλεκτρονικοφ τφπου, τα οποία ουδζποτε μζχρι ςιμερα διαψεφςτθκαν ι αμφιςβθτικθκαν (σχετ. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 & 66), προκφπτουν τα εν ςυνεχεία αναφερόμενα πραγματικά περιςτατικά, τα οποία παρακζτουμε ςτθ ςυνζχεια και τα αφινουμε ςτθν κρίςθ και τθν αξιολόγθςι ςασ. Στισ 28 Ιανουαρίου 2010, θ επενδυτικι τράπεηα Goldman Sachs φιλοξζνθςε επί δφο θμζρεσ, ςτο ξενοδοχείο Μεγάλθ Βρετανία, ςτθν Ρλατεία Συντάγματοσ, ομάδα δζκα (10) εκπροςϊπων (τραπεηίτεσ, διαχειριςτζσ κεφαλαίων και τεχνικοφσ αναλυτζσ) αλλοδαπϊν κερδοςκοπικϊν κεφαλαίων, μεταξφ των οποίων οι Paulson & Co, SAC Capital Advisors, Green Light Capital και Soros Fund Management, με ςυνολικι αξία χαρτοφυλακίων μεγαλφτερθ των ,00 δολλαρίων ΘΡΑ, ιτοι διπλάςια του Δθμοςίου Χρζουσ τθσ Ελλάδοσ, οι οποίοι είχαν τθν ευκαιρία να ενθμερωκοφν για τα «ευαίςκθτα οικονομικά δεδομζνα» τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και για το ςχζδιο και το πρόγραμμα δανειςμοφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου για το 2010, ςε ςυνδυαςμό με τισ λιξεισ των ομολόγων αναφοράσ ςε κυκλοφορία κατά το πρϊτο εξάμθνο του ζτουσ και τισ ανάγκεσ αναχρθματοδότθςθσ του Δθμοςίου Χρζουσ τθσ χϊρασ. Στθ ςυνάντθςθ αυτι αναλφκθκαν τρία (03) κζματα : α) οι επενδυτικζσ ςτρατθγικζσ ςε Ελλάδα και ευρϊ, β) οι εναλλακτικζσ κινιςεισ ςε Ελλάδα, Λςπανία και Ρορτογαλία και γ) οι εναλλακτικζσ κερδοςκοπικζσ κινιςεισ ςτθν Ελλάδα. Στθ ςυνζχεια, ςτισ 08 Φεβρουαρίου 2009, ακολοφκθςε και νζα ςυνάντθςθ των ανωτζρω ςτθ Νζα Υόρκθ, κατά τθν οποία αποφάςιςαν να ςτθρίξουν το «ςχζδιο διάςωςθσ τθσ Ελλάδοσ από τθν Ε.Ε. και τθν Ε.Κ.Τ.», το οποίο ανακοινϊκθκε επίςθμα δφο μόλισ θμζρεσ αργότερα, από τον Ρρόεδρο του Eurogroup κ.ο Γ.Κ. Γιοφνγκερ. Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 42

43 Οι ανωτζρω ςυναντιςεισ είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ ςε ςχζςθ με τα πραγματικά περιςτατικά που ακολοφκθςαν, ςυνδυαηόμενεσ και με το ειδικό βάροσ που ζχουν θ Goldman Sachs και οι καλεςμζνοι τθσ ςτθν Ελλθνικι και τθν Ραγκόςμια Οικονομία. Σφμφωνα με άρθρo του νομπελίςτα οικονομολόγου Paul Krugman ςτη New York Times, η Goldman Sachs είναι ςιμερα ο μεγαλφτεροσ οικονομικόσ και επενδυτικόσ οίκοσ ςτον πλανιτθ. Τα κζρδθ τριμινου που ανακοίνωςε για το 2009 ανιλκαν ςε ,00 δολλάρια ΘΡΑ, ιτοι 65,00% περιςςότερα ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα του 2008 ενϊ, μόλισ λίγουσ μινεσ πριν, είχε δανειςτεί ,00 δολλάρια ΘΡΑ ωσ κρατικι βοικεια από το ςχζδιο διάςωςθσ. Επιπλζον, τα bonus που μοίραςε ςτα υψθλόβακμα ςτελζχθ τθσ (golden boys), ανιλκαν ςε ,00 δολλάρια ΘΡΑ ανά εργαηόμενο, που αντιςτοιχοφν ςε 14 φορζσ το μζςο ετιςιο ειςόδθμα ςτισ ΘΡΑ. Στισ 15 Σεπτεμβρίου 2008, θ μεγαλφτερθ τθσ αντίπαλοσ, θ Lehman Brothers, πτϊχευςε. Λίγο πριν είχε πτωχεφςει και θ τρίτθ τθσ κατθγορίασ, θ Bear Stearns, με αποτζλεςμα, ο μόνοσ μεγάλοσ επενδυτικόσ βραχίονασ που ζμεινε ςτθν παγκόςμια οικονομία να είναι θ Goldman Sachs, που καρπϊκθκε και το μερίδιο αγοράσ των άλλων δφο. Ο Henry Paulson, πρϊθν Υπουργόσ οικονομικϊν των ΘΡΑ υπό τθν προεδρία George Bush, επζλεξε να ςϊςει μόνο τθ Goldman Sachs. Θ εξιγθςθ είναι απλι. Ο Henry Paulson το 1973 εργάηονταν ωσ βοθκόσ του John Ehrlichman, που αργότερα φυλακίςτθκε για το ςκάνδαλο Watergate. Το 1974 μπικε ςτθν Goldman Sachs ενϊ, το 1982, ζγινε Συνζταιροσ ςτθν εταιρία. Διευκφνε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Goldman Sachs ςτθν κεντρο-δυτικι Αμερικι, ζωσ ότου γίνει Γενικόσ Διευκυντισ ςτο γραφείο του Σικάγου τθσ εταιρίασ. Σιμερα θ περιουςία του υπολογίηεται περί τα ,00 δολλάρια ΘΡΑ, τα περιςςότερα από τα οποία προιλκαν από τθν καριζρα του ςτθν Goldman Sachs ενϊ, τθ χρονιά των Ολυμπιακϊν Αγϊνων ςτθν Ελλάδα, ιτοι το 2004, ιταν ιδθ ο Διευκφνων Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 43

44 Σφμβουλοσ τθσ Goldman Sachs, όταν αυτι ζκανε κυριολεκτικά «χρυςζσ δουλειζσ» ςτθν «ιςχυρι Ελλάδα των Ολυμπιακϊν Αγϊνων». Στθ ςυνζχεια, θ Goldman Sachs άλλαξε μορφι και μετετράπθ ςε bank holding, αλλάηοντασ φορζα εποπτείασ ενϊ, ςιμερα, βρίςκεται υπό τθν εποπτεία τθσ FED, τθσ οποίασ διοικθτισ κατά τθν θμερομθνία τθσ μετατροπισ τθσ ιταν κ ο Stephen Friedman, πρϊθν διευκφνων ςφμβουλοσ τθσ Goldman Sachs. Σε όλεσ τισ Κυβερνιςεισ των ΘΡΑ και ςε όλεσ τισ κζςεισ κλειδιά, υπιρχαν πάντα ςτελζχθ με καριζρα ςαν αυτι του Henry Paulson και, όλοι, με κθτεία ςτθν Goldman Sachs. Ο επενδυτικόσ αυτόσ κολοςςόσ ελζγχει ςε μεγάλο ποςοςτό και τθν παγκόςμια οικονομικι πολιτικι, αφοφ ςτισ κζςεισ κλειδιά των εκνικϊν οικονομιϊν όλου του πλανιτθ, ιτοι και ςτθν Ελλάδα, ιδιαίτερα δε ςε αυτζσ που διαχειρίηονται το δθμόςιο χρζοσ κάκε χϊρασ, υπάρχουν πάντα πρϊθν ςτελζχθ τθσ Goldman Sachs. Αμζςωσ μετά τισ ανωτζρω ςυναντιςεισ που διοργάνωςε θ Goldman Sachs κατά τον Λανουάριο και Φεβρουάριο 2010, ξεκίνθςε θ εναρμονιςμζνθ πρακτικι τθσ υποτιμθτικισ κερδοςκοπίασ που οδιγθςε ςτθν κερδοςκοπικι αφξθςθ του κόςτουσ δανειςμοφ τθσ Ελλάδοσ. Ενϊ θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ αγωνιηόταν να πείςει τισ δεκνείσ αγορζσ και νζουσ επενδυτζσ να αναλάβουν μζροσ του δθμοςίου χρζουσ τθσ χϊρασ μασ, θ προςπάκεια αυτι υπονομεφτθκε κακϊσ, ςε τρείσ (03) αλλεπάλλθλεσ εκκζςεισ τθσ Goldman Sachs και ςτθ ςυνάντθςθ τθσ Ακινασ, προτάκθκε ςτουσ πελάτεσ τθσ να επενδφςουν, μζςω των CDS, ςτθν χρεοκοπία τθσ χϊρασ μασ. Το γεγονόσ αυτό είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό, επειδι θ Goldman Sachs ιταν, ταυτόχρονα, όπωσ προαναφζραμε, Βαςικόσ Διαπραγματευτισ ςτθν Θ.Δ.Α.Τ. και Ανάδοχοσ ςτισ Κοινοπρακτικζσ Εκδόςεισ των Ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Το πραγματικό αυτό περιςτατικό ζγινε αμζςωσ αντιλθπτό από τθν Ελλθνικι Κυβζρνθςθ, θ οποία, με μία γενναία απόφαςθ, απζκλειςε τθ Goldman Sachs από τθν ιδιότθτα του Αναδόχου ςτισ κοινοπρακτικζσ εκδόςεισ που πραγματοποιικθκαν μετά τον Λανουάριο 2010, με αποτζλεςμα αυτι να χάςει προμικειεσ πολλϊν εκατομμυρίων ευρϊ. Ειδικότερα, με τθν πρϊτθ 48ςζλιδθ ζκκεςθ υπό τίτλο «CDS 101» που δθμοςίευςε θ Goldman Sachs το μινα Ιοφλιο 2009, ςυμβοφλευε από τότε τουσ Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 44

45 πελάτεσ τθσ να ανοίξουν κζςεισ ςε CDS credit default swaps, τα οποία, όπωσ χαρακτθριςτικά ςυμβοφλευε, κακιςτοφν εφκολο ςτουσ επενδυτζσ το ςτοίχθμα και το ςορτάριςμα, που προςφζρουν ςτθ ςυνζχεια τεράςτια και αςφαλι κζρδθ αν, οι εκδότεσ των τίτλων, όπωσ και το Ελλθνικό Δθμόςιο, χρεοκοπιςουν. Στθ ςυνζχεια, θ Goldman Sachs, επανιλκε το μινα Αφγουςτο 2009 με τθ δεφτερθ Ζκκεςθ, που αφοροφςε ειδικι ζρευνα για τθν αγορά των κερδοςκοπικϊν κεφαλαίων (hedge funds), υποςτθρίηοντασ ότι θ τιμι των CDS ιταν δικεν πολφ χαμθλι και ότι υποεκτιμoφςε τουσ κινδφνουσ χρεοκοπίασ που δικεν αντιμετϊπιηαν αναπτυγμζνεσ οικονομίεσ, προτρζποντασ από τότε τα κερδοςκοπικά κεφάλαια να αγοράςουν CDS κρατικϊν ομολόγων αναπτυγμζνων χωρϊν, όπωσ και τθσ Ελλάδοσ. Αυτι ακριβϊσ είναι και θ χρονικι ςτιγμι κατά τθν οποία ξεκίνθςε θ ταυτόχρονθ κοφρςα ανόδου των Ελλθνικϊν spreads και των CDS αφοφ, όπωσ είναι τοισ πάςι γνωςτό και όπωσ αποδεικνφεται από τα επίςθμα ςτοιχεία και τα γραφιματα που προαναφζραμε, οι αγορζσ λειτουργοφν ωσ ςυγκοινωνοφντα δοχεία. Ρράγματι, από τισ 120 μονάδεσ βάςθσ (bps) τον Οκτϊβριο, αυτά εκτινάχκθκαν ςτισ 150 τον Νοζμβριο, ςτισ 200 ςτισ αρχζσ Δεκεμβρίου, ςτισ 250 ςτα μζςα του ιδίου μινα και πάνω από τισ 300 μονάδεσ ςτισ αρχζσ Λανουαρίου. Τότε ακριβϊσ εκδόκθκε και θ τρίτθ Ζκκεςθ τθσ Goldman Sachs, με αποτζλεςμα αυτά να εκτιναχκοφν πάνω από τισ 400 μονάδεσ βάςθσ το μινα Φεβρουάριο Και ενϊ κατά τα ανωτζρω και με το ειδικό βάροσ τθσ ιδιότθτάσ τθσ ωσ Βαςικοφ Διαπραγματευτι και Αναδόχου των κοινοπρακτικϊν εκδόςεων των Ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, θ Goldman Sachs, προζτρεπε τουσ πελάτεσ τθσ να κερδοςκοπιςουν, τηογάροντασ ςτθ χρεοκοπία τθσ χϊρασ μασ, τθν ίδια ϊρα, ζνα από τα πιό υψθλόβακμα ςτελζχθ τθσ εταιρίασ, ο κ.οσ Gary D. Cohn, ςυναντοφςε τον Ζλλθνα πρωκυπουργό, προςπακϊντασ να τον πείςει να προχωριςουν ςε μία ειδικι ςυμφωνία τφπου swap, με τθν οποία, όπωσ γίνονταν ςε ανάλογεσ περιπτϊςεισ και ςτο παρελκόν, από το 2001 μζχρι το 2009, επρόκειτο να «ρυκμιςτοφν» και να «μεταφερκοφν ςτο μζλλον» τα χρζθ των Νοςοκομείων του ΕΣΥ, φψουσ άνω των ,00 ευρϊ. Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 45

46 Ο κ.οσ Gary Cohn ςυνεργάηεται με τισ Ελλθνικζσ Κυβερνιςεισ από τo 1998, όταν θ Ελλάδα ζκεςε ωσ κφρια επιδίωξθ τθσ τθν ζνταξθ ςτθν ΟΝΕ. Σφμφωνα με τουσ New York Times και τθ Wall Street Journal, επειδι τότε δεν ζβγαιναν οι αρικμοί, ςε ςυνενόθςθ και ςυνεργαςία με τθ Goldman Sachs, επιλζχκθκε ο εφκολοσ και πανάκριβοσ δρόμοσ τθσ δθμιουργικισ λογιςτικισ και τθσ αλλοίωςθσ του δθμοςίου χρζουσ. Για τθ ςυνεργαςία αυτι, θ Ελλάδα, εγκαλείται ςιμερα από τθν Κομιςιόν, θ οποία, ςτα πλαίςια ειδικισ ζρευνασ, ηθτά ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ. Ο κ.οσ Gary Cohn, καταφκάνοντασ το 2001 ςτθν Ακινα, ζπειςε τθν τότε Ελλθνικι Κυβζρνθςθ ότι μπορεί με τα δομθμζνα προϊόντα τθσ Goldman Sachs να χρθματοδοτεί τισ δαπάνεσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Με το τζχναςμα αυτό, θ Goldman Sachs, κζρδιςε τότε ,00 δολλάρια ΘΡΑ (σχετ. 29), προκειμζνου θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ να κρφψει ζνα δάνειο μόλισ ,00 δολλαρίων ΘΡΑ. Δθλαδι, το τζχναςμα αυτό τθσ δθμιουργικισ λογιςτικισ, είχε κόςτοσ 30%, ςε βάροσ και ςε ηθμία του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Ταυτόχρονα δε, ο οίκοσ πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ Moodys, προςζφερε πλιρθ «κάλυψθ» ςτθν επιχείρθςθ, αξιολογϊντασ τθν Ελλάδα με άριςτα, ΑΑΑ+. Θ ζλλειψθ ελζγχου και το τεράςτιο περιουςιακό όφελοσ που προζκυψε, οδιγθςαν ςτθ μονιμοποίθςθ των πρακτικϊν με τα δομθμζνα προϊόντα, με τθ Goldman Sachs ςε ρόλο μόνιμου ςυμβοφλου των Ελλθνικϊν Κυβερνιςεων. Το τελευταίο από αυτά τα δομθμζνα προϊόντα είναι το «Titlos», ιτοι καλυμμζνο δάνειο φψουσ ,00 ευρϊ, που ςυνιφκθ κατά το ζτοσ Με τθ μζκοδο αυτι, οι προθγοφμενεσ Ελλθνικζσ Κυβερβιςεισ, ςυνεργαηόμενεσ με τθ Goldman Sachs, χρθςιμοποίθςαν διάφορα δομθμζνα προϊόντα για να αλλοιϊςουν τθ δομι του δθμοςίου χρζουσ, επιτρζποντασ ςτθν Ελλάδα να εκπλθρϊςει τεχνικά, όχι όμωσ και ουςιαςτικά, τα κριτιρια του Μάαςτριχτ, μζςα από ζνα δίκτυο διεκνϊν εταιρειϊν οι οποίεσ, ςυνεργαηόμενεσ και με Ελλθνικζσ Τράπεηεσ, ειδικεφτθκαν ςτθν αγοραπωλθςία ελλθνικϊν ομολόγων, μεταςχθματιςμζνων ςε ιδιόμορφα, δομθμζνα προϊόντα. Θ νομιμότθτα των ανωτζρω ενεργειϊν ιταν ςτα όρια τθσ ίδιασ νομιμότθτασ με τθν οποία, τα δάνεια των αςτζγων ςτισ ΘΡΑ, ανατίναξαν το παγκόςμιο τραπεηικό ςφςτθμα. Ωσ εκ τοφτου, οι πράξεισ αυτζσ δεν ιταν προσ το δθμόςιο ςυμφζρον και τελικά ηθμίωςαν το Ελλθνικό Δθμόςιο. Θ Κομιςιόν δεν ζχει πειςκεί για τθ νομιμότθτα των ανωτζρω πράξεων και διαδικαςιϊν. Ειδικότερα δε για τθν Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 46

47 περίπτωςθ τθσ ζκδοςθσ Ομολόγων του Δθμοςίου ςε άλλο νόμιςμα και για τθν εν ςυνεχεία χριςθ swaps για τθν κάλυψθ από αλλαγζσ ιςοτιμιϊν. Θ Κομιςιόν εξετάηει τθ νομιμότθτα τθσ αυκαίρετθσ αλλαγισ τθσ ιςοτιμίασ, από τθν Κυβζρνθςθ και τθν Κεντρικι Τράπεηα, χωρίσ ανακοίνωςθ, βελτιϊνοντασ με το τζχναςμα αυτό τθν αξία του δθμοςίου χρζουσ. Θ δεφτερθ περίπτωςθ που τζκθκε ςτο ςτόχαςτρο τθσ Κομιςιόν, είναι το τζχναςμα τθσ προεξόφλθςθσ μελλοντικϊν εςόδων. Σφμφωνα με δθμοςίευμα τθσ ζγκριτθσ γαλλικισ εφθμερίδασ Liberation, το οποίο ουδζποτε διαψεφςτθκε, θ Goldman Sachs πρότεινε ςτθν προθγοφμενθ Κυβζρνθςθ να προεξοφλιςει τα μελλοντικά ζςοδα των Ελλθνικϊν αεροδρομίων, μειϊνοντασ λογιςτικά το Δθμόςιο Χρζοσ κατά 0,5% του ΑΕΡ. Για τθ ςυμβουλι και το τζχναςμα αυτό, το Ελλθνικό Δθμόςιο πλιρωςε ςτθ Goldman Sachs ζνα ποςό , ,00 ευρϊ. Με αυτά τα τεχνάςματα, οι προθγοφμενεσ Ελλθνικζσ Κυβερνιςεισ και θ Goldman Sachs αλλοίωναν τα ςτοιχεία, μζχρισ ότου, το Σεπτζμβριο 2009, με πρωτοβουλία τθσ Goldman Sachs και μεςολαβθτι τθν εταιρεία Markit Group of London, ςυγκροτικθκε κονςόρτςιουμ 12 τραπεηϊν που δθμιοφργθςε ειδικό δείκτθ (itraxxsovx Western Europe) ςτθν κερδοςκοπικι αγορά CDS, για τθ δικεν αντιςτάκμιςθ του κινδφνου του δθμοςίου χρζουσ Ελλάδασ, Λταλίασ, Λςπανίασ και Ρορτογαλίασ, εν όψει τθσ κατάρτιςθσ του οργανωμζνου εγκλθματικοφ ςχεδίου που ςτοιχθμάτιςε ςτθν χρεοκοπία των ανωτζρω οικονομιϊν τθσ Ε.Ε., ςτο οποίο ζχει πρωταγωνιςτικι ςυμμετοχι ο Σφμβουλοσ, Βαςικόσ Διαπραγματευτισ, Ανάδοχοσ και βαςικόσ ςυνεργάτθσ όλων των προθγουμζνων Ελλθνικϊν Κυβερνιςεων, θ Goldman Sachs, θ οποία γνωρίηει άριςτα όλεσ τισ πτυχζσ του ελλθνικοφ χρζουσ. Ζτςι καταφκάνει ξανά ςτθν Ακινα ο κ.οσ Gary Cohn και, μετά από δφο ςυναντιςεισ, μία ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν και μία ςτο ξενοδοχείο «Ρεντελικόν», προτείνει όπωσ προαναφζραμε ςτον Ζλλθνα Ρρωκυπουργό, ζνα νζο δομθμζνο προϊόν, ςχεδιαςμζνο για να μεταφζρει ςτο μζλλον τα χρζθ των Νοςοκομείων του ΕΣΥ. Ο κ.οσ Gary Cohn όμωσ, αυτι τθ φορά, ειςζπραξε ζνα «ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΟΧΙ», με αποτζλεςμα, ο ίδιοσ προςωπικά και θ Goldman Sachs, να χάςουν αμοιβζσ και προμικειεσ πολλϊν εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρϊ. Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 47

48 Αυτι είναι και θ φποπτθ χρονικι ςτιγμι κατά τθν οποία αρχίηει, μζςω των οίκων πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ που υποβακμίηουν τθν ελλθνικι πιςτολθπτικι ικανότθτα, να πλιττεται από παντοφ θ αξιοπιςτία τθσ Ελλάδοσ. Θ Goldman Sachs, θ οποία εξακολουκοφςε ακόμθ τότε να κερδίηει από τθ διαχείριςθ του δθμοςίου χρζουσ τθσ Ελλάδοσ, μια μόλισ θμζρα μετά τθν ολοκλιρωςθ του τελευταίου Κοινοπρακτικοφ Δανείου ςτο οποίο ςυμμετείχε ωσ Ανάδοχοσ, τον Ιανουάριο 2010, πριν από τθν αποβολι τθσ από τθν Θ.Δ.Α.Τ., ξαναχτυπά τθν Ελλάδα μζςω των γνωςτϊν δθμοςιευάτων ςτουσ Financial Times, παίηοντασ ζτςι «διπλό παιχνίδι» εισ βάροσ τθσ Ελλάδασ και, ταυτόχρονα, εισ βάροσ και των άλλων πελατϊν τθσ, αγοραςτϊν του Κοινοπρακτικοφ Δανείου του μθνόσ Λανουαρίου 2010, ςτο οποίο ςυμμετείχε για τελευταία φορά ωσ Ανάδοχοσ, οι οποίοι, αμζςωσ μετά και αφοφ είχαν ιδθ αγοράςει τα Ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, είδαν τα ελλθνικά επιτόκια και τα spreads να εκτινάςςονται ςτα φψθ. Από τθν αγορά των Ελλθνικϊν CDS (καλυμζνων και γυμνϊν), τηογάροντασ δθλαδι ςτθ χρεοκοπία τθσ Ελλάδοσ, θ Goldman Sachs υπολογίηεται ότι προςκόμιςε περιουςιακό όφελοσ , ,00 δολλάρια ΘΡΑ (σχετ. 29), όχι μόνο ηθμιϊνοντασ το Ελλθνικό Δθμόςιο, όπωσ προαναφζραμε, αλλά, επιπλζον, υπονομεφοντασ και τθν ίδια τθν ενότθτα τθσ Ε.Ε., όπωσ ςτθ ςυνζχεια αποδείχκθκε από τθ ςτάςθ που τιρθςαν κατά τθσ Ελλάδοσ οι Deutsche Bank, ΒΝP Paribas, Societe Generale και UBS ςτθν αγορά των Ελλθνικϊν CDS, αλλά και από τθν αντίςτοιχθ ςτάςθ των αξιωματοφχων τθσ Κομιςιόν. Πταν μια τράπεηα που αγοράηει ομόλογα ενόσ κράτουσ, αςφαλίηει το ποςό που επζνδυςε ςε μια άλλθ τράπεηα, θ οποία είναι με τθ ςειρά τθσ υποχρεωμζνθ να πλθρϊςει αυτι, αν το κράτοσ χρεοκοπιςει και βρεκεί ςε αδυναμία να εξοφλιςει τα ομόλογά του ςτθ λιξθ τουσ ι να πλθρϊςει ενδιαμζςωσ τουσ τόκουσ, τότε θ ςυγκζντρωςθ τθσ παγκόςμιασ αγοράσ CDS ςε τρεισ (03) μόνο τραπεηικοφσ κολοςςοφσ, ιτοι ςτουσ Goldman Sachs, J.P. Morgan και Deutche Bank, που ελζγχουν το 75% του όγκου των παγκοςμίων ςυναλλαγϊν, οι οποίεσ, με τθ ςειρά τουσ, πραγματοποιοφνται ςε ςυγκεκριμζνεσ μόνο εξωχρθματιςτθριακζσ πλατφόρμεσ, ειδικότερα δε, κατά 80%, ςτο Λονδίνο, ςυνιςτά τθν περίπτωςθ του καρτζλ, τθσ ςυντονιςμζνθσ δράςθσ και τθσ εναρμονιςμζνθσ πρακτικισ (σχετ. 76). Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 48

49 Αυτό ακριβϊσ ςυνζβθ και ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδοσ όταν, το μινα Ιανουάριο 2010 και, παράλλθλα με τθν προμνθςκείςα κερδοςκοπικι δράςθ τθσ Goldman Sachs, δζκα μόνον θμζρεσ πριν θ χϊρα μασ αναηθτιςει αγοραςτζσ για τθν Κοινοπρακτικι Ζκδοςθ του πενταετοφσ ομολόγου τθσ, θ Deutsche Bank δθμοςιοποίθςε μια αρνθτικι ζκκεςθ για τθν ελλθνικι οικονομία, ςτθν οποία ανζφερε ότι δεν αποκλείεται θ κατάρρευςθ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ. Ταυτόχρονα δε κινθτοποιικθκε το Τμιμα CDS τθσ Deutsche Bank, αυξάνοντασ κατακόρυφα τα αςφάλιςτρα κινδφνου για το ελλθνικό δθμοςιο χρζοσ, αφοφ θ χϊρα μασ φζρεται να βρίςκεται δικεν ςτα πρόκυρα τθσ χρεοκοπίασ, όπωσ ψευδϊσ ιςχυρίηεται το τμιμα μελετϊν τθσ ίδιασ τράπεηασ. Το γεγονόσ αυτό είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό, επειδι θ Deutsche Bank ιταν τότε και είναι ακόμθ και ςιμερα, Βαςικόσ Διαπραγματευτισ ςτθν Θ.Δ.Α.Τ. και Ανάδοχοσ ςτισ Κοινοπρακτικζσ Εκδόςεισ των Ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Και αφοφ το κόςτοσ των Ελλθνικϊν CDS ανεβαίνει, το μινυμα τθσ «Ελλθνικισ χρεοκοπίασ» διαδίδεται παγκοςμίωσ ςτο χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα, με τα διεκνι ΜΜΕ να δρουν ωσ «παπαγαλάκια» των κερδοςκόπων, διατυμπανίηοντασ με τον πανυγθρικότερο τρόπο ότι θ Ελλάδα χρεοκοπεί, τότε θ παραπλανθκείςα παγκόςμια κοινι γνϊμθ τρομοκρατείται ενϊ, οι γνωρίηοντεσ τον τρόπο δράςθσ των κερδοςκόπων, αντιλαμβάνονται ότι θ Ελλθνικι οικονομία ςτοχοποιικθκε δια τθσ χειραγϊγθςθσ του δθμοςίου χρζουσ τθσ, που οδθγεί ςτθν κατακόρυφθ αφξθςθ του κόςτουσ δανειςμοφ τθσ. Ταυτόχρονα όμωσ και ςε αντιδιαςτολι με όλα τα ανωτζρω, θ Deutsche Bank μαηί με τθν Goldman Sachs αναλαμβάνουν ωσ Ανάδοχοι τθσ Κοινοπρακτικισ Ζκδοςθσ τθσ 26/01/2010, να πουλιςουν τα Ελλθνικά ομόλογα ςτισ διεκνείσ αγορζσ και να τα προωκιςουν ςτουσ υποψιφιουσ αγοραςτζσ. Δθλαδι αυτοί οι ίδιοι που ςυμμετείχαν ενεργά ςτθν οργάνωςθ του ςχεδίου καταρράκωςθσ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ και τθσ χειραγϊγθςθσ του δθμοςίου χρζουσ τθσ χϊρασ, για να διευκολυνκοφν οι κερδοςκοπικζσ επικζςεισ των πελατϊν τουσ ςτα Τμιματα CDS, τα οποία είχαν ιδθ ενθμερϊςει τουσ πελάτεσ τουσ για τθν πραγματικότθτα, δθλαδι για τθ ςκοπιμότθτα που ςτθν πραγματικότθτα υποκρίπτεται πίςω από τισ οργανωμζνεσ και μεκοδευμζνεσ αυτζσ επικζςεισ κατά τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ, με αποτζλεςμα οι πελάτεσ τουσ αυτοί να ςυνωςτίηονται ςτθν προμνθςκείςα Κοινοπρακτικι Ζκδοςθ του Ιανουαρίου 2010, για να αγοράςουν Ελλθνικά Ομόλογα με τοκογλυφικό επιτόκιο ζκδοςθσ 6,10%. Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 49

50 Ριο ςθμαντικοί από όλουσ τουσ προςκεκλθμζνουσ τθσ Goldman Sachs ςτθ ςυνάντθςθ τθσ Ακινασ τον Λανουάριο 2010, ιταν οι δφο εκπρόςωποι τθσ Paulson & Co, του κερδοςκοπικοφ κεφαλαίου του πρϊθν Υπουργοφ Οικονομικϊν των ΘΡΑ κ.ου Henry Paulson, ςτο οποίο ςυμμετζχει και ο πρϊθν Διοικθτισ τθσ Ομοςπονδιακισ Τράπεηασ των ΘΡΑ, τθσ γνωςτισ ςε όλουσ FED, κ.οσ Alain Grispan, το οποίο διακζτει ενεργθτικό αξίασ ,00 δολαρίων ΘΡΑ, ιτοι ίςο με το 10% του ςυνόλου του δθμοςίου χρζουσ τθσ Ελλάδασ. To κερδοςκοπικό κεφάλαιο Paulson & Co διακζτει ιδιαίτερεσ γνϊςεισ και μεγάλθ εμπειρία ςε κζματα υποτιμθτικισ κερδοςκοπίασ, χειραγϊγθςθσ αγορϊν και εκνικϊν οικονομιϊν, αφοφ κερδοςκόπθςε με τθν κατάρρευςθ τθσ αγοράσ ακινιτων ςτισ ΘΡΑ το 2008 και ο ιδρυτισ του, κ.οσ Henry Paulson, οδιγθςε ςτθ χρεοκοπία, όπωσ προαναφζραμε, τουσ ανταγωνιςτζσ τθσ Goldman Sachs, ιτοι τισ Lehman Brothers και Bear Stearns, ςυνεργαηόμενοσ τότε με τισ Goldman Sachs και Deutsche Bank, οι οποίεσ τιτλοποίθςαν με δομθμζνα χρεωςτικά ομόλογα CDO τα ςτεγαςτικά δάνεια των αςτζγων ςτισ ΘΡΑ και, ςτθ ςυνζχεια, αςφάλιςε μζςω CDS credit default swaps τα ανωτζρω δομθμζνα ομόλογα, αποκομίηοντασ περιουςιακό όφελοσ ,00 δολλαρίων ΘΡΑ από τθν κατάρρευςθ τθσ Lehman Brothers (σχετ. 53), τθν οποία ο ίδιοσ προκάλεςε, με τθν πολιτικι απόφαςθ που ζλαβε ωσ Υπουργόσ Οικονομικϊν των ΘΡΑ, αρνοφμενοσ να εντάξει τθν ανωτζρω τράπεηα ςτο ςχζδιο διάςωςθσ των Αμερικανικϊν τραπεηικϊν ιδρυμάτων, όπωσ ζπραξε με τθν Goldman Sachs. Οι Διαχειριςτζσ του ανωτζρω κερδοςκοπικοφ κεφαλαίου Paulson & Co, διακζτοντασ όλθ τθν απαραίτθτθ υλικοτεχνικι υποδομι, ιτοι τθ ρευςτότθτα, τα χρθματοοικονομικά εργαλεία, τισ διεκνείσ διαςυνδζςεισ, τθν υποςτιριξθ τθσ επενδυτικισ τράπεηασ Goldman Sachs, τθν τθλεοπτικι κάλυψθ και τθν προϊκθςθ όλων των δραςτθριοτιτων τουσ από τον παγκόςμιο αμερικανικό κολοςςό τθσ ενθμζρωςθσ CNBC, όπωσ διαφθμίηεται και ςτθν κεντρικι ςελίδα τθσ ιςτοςελίδασ του ςτο διαδίκτυο και, επιπλζον, τθν ανωτζρω ανάλογθ εμπειρία από τθν Αμερικανικι κρίςθ του 2008, ςυμμετείχαν ενεργά ςτο ςχζδιο για τθν αποςτακεροποίθςθ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ και τθ χειραγϊγθςθ τθσ αγοράσ των Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 50

51 ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμόςίου, μζςα από το προγραμματιςμζνο κερδοςκοπικό ςτοίχθμα των Ελλθνικϊν CDS (γυμνϊν και καλυμζνων), το οποίο ξεκίνθςε από το Σεπτζμβριο Ρράγματι, είναι οι ίδιοι που ιςχυρίηονται ότι, κατά το ζτοσ 2009, αγόραςαν μεγάλεσ ποςότθτεσ ςτοιχθματικϊν αςφάλιςτρων «γυμνϊν CDS» επί των ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, από τισ ίδιεσ τράπεηεσ με τισ οποίεσ ςυνεργάςτθκαν και κατά τθν Αμερικανικι κρίςθ του 2008, ιτοι τισ Goldman Sachs, Deutsche Bank, Merrill Lynch και Morgan Stanley, γνωρίηοντασ λόγω τθσ προθγοφμενθσ εμπειρίασ τουσ ότι ςφντομα οι διεκνείσ αγορζσ, δθλαδι τα τραπεηικά ιδρφματα τθσ Ε.Ε. και οι επενδυτικοί οίκοι που είχαν επενδφςει κατά το παρελκόν ςε ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ενεργϊντασ υπό τθν πίεςθ τθσ χειραγϊγθςθσ που αυτοί οι ίδιοι είχαν δθμιουργιςει, κα αντιλαμβάνονταν τα τεχνθτά προβλιματα δανειςμοφ τθσ Ελλάδασ, που δθμιουργικθκαν με προφανι μεκόδευςθ και δόλο, όπωσ προαναφζραμε και, ωσ εκ τοφτου, κα ςτρζφονταν ςτθ ςυγκεκριμζνθ αγορά, αναηθτϊντασ εναγωνίωσ να αγοράςουν τα «γυμνά CDS» που κατείχε θ Paulson & Co, προκειμζνου να διαςφαλιςτοφν ζναντι τθσ επζλευςθσ του κινδφνου τθσ δικεν χρεοκοπίασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, όπωσ πράγματι και ζγινε. Μζχρι πρόςφατα, το κόςτοσ τθσ εξαςφάλιςθσ αυτισ ιταν πολφ χαμθλό, διότι ουδείσ προζβλεπε τθν πτϊχευςθ τθσ Ελλάδοσ. Μζχρι τθν κρίςθ του 2008, τα «γυμνά CDS» για το ελλθνικό χρζοσ αγοράηονταν με πολφ μικρό κόςτοσ, όπωσ προαναφζραμε, ενϊ, οφτε ακόμθ τα κερδοςκοπικά κεφάλαια που τα εμπορεφονταν δεν περίμεναν να επωφελθκοφν από μια υποτεικζμενθ πτϊχευςθ τθσ Ελλάδοσ. «Όια αθνξνύλ ηηο ηξάπεδεο», τονίηουν οι εκπρόςωποι τθσ Paulson & Co ςτο ξενοδοχείο Μεγάλθ Βρετανία. «Σν ζέκα είλαη όηη ήηαλ απειπηζκέλνη λα εμαζθαιηζηνύλ έλαληη ηεο έθζεζεο ζηα ειιεληθά νκόινγα. Απηή ε απειπηζία είλαη πνπ νδεγεί ςειά ηα Διιεληθά spreads. Eκείο είκαζηε απιά νη πσιεηέο». Τα κερδοςκοπικά κεφάλαια γνϊριηαν ότι, αφοφ θ οικονομικι κατάςταςθ τθσ Ελλάδοσ επιδεινωκεί υπό τθ φθμολογία τθσ δικεν χρεοκοπίασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, τότε οι κάτοχοι των ,00 δολλαρίων ΘΡΑ ςε ελλθνικά ομόλογα κα ςτρζφονταν προσ τθν εξαςφάλιςθ και τθν αγορά CDS ι κα πωλοφςαν Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 51

52 τα ίδια τα Ελλθνικά ομόλογα που κατείχαν. Ζχοντασ όμωσ θ Paulson & c Co αγοράςει, ιδθ από το ζτοσ 2009, φκθνι εξαςφάλιςθ, ιταν ςε κζςθ α) να αγοράςει τα Ελλθνικά ομόλογα από τισ τράπεηεσ ςε χαμθλζσ τιμζσ και β) να πουλιςει ακριβά τθ ςτοιχθματικι αςφάλιςθ που κατείχε μζςω των «γυμνϊν CDS» ςτισ ίδιεσ αυτζσ πανικόβλθτεσ τράπεηεσ, αποκομίηοντασ δθλαδι διπλό περιουςιακό όφελοσ, του οποίου τθ διερεφνθςθ τθσ νομιμότθτασ αφινουμε ςτθν κρίςθ και τθν αξιολόγθςι ςασ. Το γεγονόσ δε αυτό αποτελεί το κφριο επιβαρυντικό ςτοιχείο των πράξεων και των παραλείψεων τθσ Paulson & Co, διότι πωσ αλλοιϊσ μπορεί να εξθγθκεί το γεγονόσ ότι τα ίδια τα πρόςωπα που ςτοιχθματίηουν ςτθν πτϊχευςθ τθσ Ελλάδοσ, διαδίδοντασ ςωρεία ψευδϊν παραςτάςεων, ακόμθ και δια του τφπου και των ΜΜΕ, ςε όλο τον κόςμο, να είναι ταυτόχρονα και αγοραςτζσ των ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου; Πλα τα ανωτζρω επιβεβαιϊνονται και από τθν Financial Times, αφοφ ςε ςχετικά τθσ δθμοςιεφματα αναφζρει ότι οι επιχειριςεισ εξαςφάλιςθσ των τραπεηϊν, γνωςτζσ ωσ CVA desks, οι οποίεσ αςχολοφνται με τθ διαχείριςθ ρίςκου, ιταν οι μεγαλφτεροι αγοραςτζσ των ελλθνικϊν «γυμνϊν CDS» τθσ Paulson & Co και, το γεγονόσ αυτό, αποτελεί το ςθματικότερο λόγο και τθν αιτία για τθ διεφρυνςθ των spreads ςτα ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Επιπρόςκετο επιβαρυντικό ςτοιχείο αποτελεί το γεγονόσ ότι, ταυτόχρονα με όλα τα ανωτζρω, το κερδοςκοπικό κεφάλαιο Paulson & Co, είχε επιπλζον δθμιουργιςει μια από τισ μεγαλφτερεσ ανοικτζσ κζςεισ, ςορτάροντασ τα ελλθνικά ομόλογα και τα CDS (καλυμζνα και γυμνά), δθλαδι προβαίνοντασ ςε ανοικτζσ πωλιςεισ ελλθνικϊν ομολόγων και CDS, ιτοι πωλϊντασ ελλθνικά ομόλογα και γυμνά CDS που ΔΕΝ ΚΑΤΕΙΧΕ κατά τθ χρονικι ςτιγμι τθσ πϊλθςισ τουσ. Δθλαδι, όχι μόνο προζβθ ςτθν πϊλθςθ ςτοιχθματικϊν αςφαλιςτθρίων επι ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που δεν κατείχε, αλλά, επιπλζον, δεν κατείχε οφτε τα ίδια τα ςτοιχθματικά αςφαλιςτιρια και τα ομόλογα τα οποία πωλοφςε από τον μινα Λανουάριο Θ ανοικτι αυτι κζςθ του κερδοςκοπικοφ κεφαλαίου Paulson & Co είχε ανζλκει ςτα ,00 δολάρια ΘΡΑ και, με βάςθ τισ λιξεισ των Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 52

53 αντιςτοίχων ςυμβολαίων ςτθν αγορά παραγϊγων, το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ζκλειςε κατά το μινα Μάρτιο 2010, ενϊ το ςφνολο των αντιςτοίχων κζςεων όλων των κερδοςκοπικϊν κεφαλαίων κατά το ανωτζρω διάςτθμα ανιλκε ςε ,00 δολλάρια ΘΡΑ. Από τισ αρχζσ του μθνόσ Σεπτεμβρίου 2009, θ Μarkit Group of London, που εδρεφει ςτο Λονδίνο και ιδρφκθκε κατά το ζτοσ 2000 από μία «κλειςτι ομάδα επενδυτϊν», των οποίων τα ςτοιχεία παραμζνουν ακόμθ άγνωςτα με το πρόςχθμα των προςωπικϊν δεδομζνων, άρχιςε τθ διαπραγμάτευςθ ενόσ ςτοιχθματικοφ δείκτθ που βαςίηεται ςτο κόςτοσ των «γυμνϊν CDS» τθσ Ελλάδασ και 14 άλλων χωρϊν τθσ Ευρωηϊνθσ. Επιτρζπει, δθλαδι, ςτουσ διεκνείσ κερδοςκόπουσ και ςε κοινοφσ τηογαδόρουσ, να ςτοιχθματίηουν από το διαδίκτυο, όπωσ αντιςτοίχωσ πράττουν ςε όλα τα παράνομα ςτοιχιματα, «τηογάροντασ» ςτθν πικανότθτα χρεοκοπίασ τθσ Ελλάδασ και των υπολοίπων χωρϊν τθσ ευρωηϊνθσ, που περιλαμβάνονται ςτο ςυγκεκριμζνο δείκτθ που φζρει τον τίτλο itraxx SovX Western Europe, όπωσ μπορείτε να παρατθριςετε από τθ ςελίδα ειςόδου τθσ ιςτοςελίδασ τθσ ςτο διαδίκτυο, τθν οποία παρακζτουμε ςτθ ςυνεχεία, προκειμζνου να λάβετε γνϊςθ και για τισ δικζσ ςασ περαιτζρω ενζργειεσ. Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 53

54 Οι δραςτθριότθτεσ τθσ Μarkit Group of London υποςτθρίηονται από κολοςςοφσ του παγκόςμιου τραπεηικοφ χάρτθ, όπωσ οι κατωτζρω : ABN AMRO Bank of America BNP Paribas Credit Suisse Deutsche Bank Dresdner Kleinwort Barclays Capital BNP Paribas Citigroup Deutsche Bank Goldman Sachs HSBC Goldman Sachs HSBC Morgan Stanley JPMorgan RBOS UBS JPMorgan Mitsubishi UFJ Mizuho Morgan Stanley Nomura UBS κακϊσ και από 70 ακόμθ τράπεηεσ αντίςτοιχθσ εμβζλειασ, όπωσ διαφθμίηει θ ίδια θ Markit ςτθν εν ςυνεχεία παρατεικζμενθ ιςτοςελίδα τθσ. Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 54

55 Ο τηίροσ ςε αυτό το προδιλωσ παράνομο, κερδοςκοπικό ςτοίχθμα είναι τεράςτιοσ. Μόνο κατά το μινα Φεβρουάριο 2010, θ ηιτθςθ για ςυμβόλαια ςτον ςυγκεκριμζνο δείκτθ τθσ Μarkit ξεπζραςε τα ,00 δολάρια ΘΡΑ, περιςςότερο δθλαδι από το ζνα τζταρτο του ςυνολικοφ δθμοςίου χρζουσ τθσ Ελλάδοσ ενϊ, ςτο επάνω δεξιό μζροσ τθσ κεντρικισ τθσ ςελίδασ ςτο διαδίκτυο, μπορείτε να διαβάςετε ότι μεταξφ των «γυμνϊν CDS» του ανωτζρω δείκτθ που ςτοιχθματίηουν ςτθν πτϊχευςθ των 15 χωρϊν τθσ Ε.Ε., αναρτάται ςε «περίοπτθ κζςθ» το ςυμβόλαιο που ςτοιχθματίηει ςτθν πτϊχευςθ τθσ Ελλάδασ, του οποίου θ διαπραγμάτευςθ κατά τθν 18/03/2010 αναφζρεται ςτο κάτω αριςτερό μζροσ τθσ ιδίασ ςελίδασ υπό τον τίτλο Hellenic Rep. και διαμορφϊνεται ςτθν τιμι των 316 μονάδων βάςθσ bps, ιτοι ςε ςτοιχθματικό αςφάλιςτρο επί του Ελλθνικοφ Δθμοςίου Χρζουσ φψουσ 3,16%, με αντίςτοιχθ όπωσ προαναφζραμε αφξθςθ των spreads επί των επιτοκίων δανειςμοφ για τα Ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 55

56 Σε νεϊτερθ δε θμερομθνία, ιτοι τθν 27/03/2010 (σχετ. 67), πάντα κατά τθν φποπτθ περίοδο τθσ χειραγϊγθςθσ του Δθμοςίου Χρζουσ τθσ Ελλάδοσ, θ ανωτζρω τιμι διαμορφϊνεται ςτισ 309 μονάδεσ βάςθσ bps. Θ Markit Group of London ζχει δθμιουργιςει ειδικι υποδομι για τθ διάπραξθ όλων ανωτζρω πράξεων, αφοφ αςκεί τθ δραςτθριότθτα αυτι κατ επάγγελμα, ωσ κφριο αντικείμενο του εταιρικοφ τθσ ςκοποφ, μιςκοδοτϊντασ τθ λειτουργία ειδικϊν τμθμάτων μελετϊν και τεχνικϊν αναλφςεων για κάκε χϊρα που πζφτει κφμα των κερδοςκοπικϊν τθσ ςτοιχθμάτων και, ειδικότερα, για το Ελλθνικό Τμιμα, όπωσ αναφζρει θ ιςτοςελίδα τθσ ςτο διαδίκτυο, υπεφκυνθ επικοινωνίασ φζρεται να είναι θ κ.α Ioanna Hollis. Επιπλζον, θ εταιρία αυτι ζχει δθμιουργιςει τθν υπθρεςία Markit Economics, θ οποία εξειδικεφεται ςτθ ςφνταξθ επιχειρθςιακϊν ερευνϊν και οικονομικϊν δεικτϊν, μεταξφ των οποίων ο δείκτθσ PMI, ο οποίοσ είναι διακζςιμοσ ςε Γεϊργιοσ Νοφλασ * Κυριάκοσ Τόμπρασ Μθνυτιριοσ Αναφορά 56

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΕΙ Ιονίων Νήςων ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ενότητα 1:Ειςαγωγι ςτθν Χρθματοοικονομικι Λογιςτικι Ειςαγωγικζσ Ζννοιεσ Βαςικζσ λογιςτικζσ Καταςτάςεισ και Λογιςτικι Ιςότθτα. Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1

Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1 Παποςζίαζη Επισειπημαηικήρ Εξέλιξηρ 2013 1 ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΗ ΓΙΑ ΣΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: H παροφςα προορίηεται αποκλειςτικά και μόνο για ςκοποφσ ενθμζρωςισ ςασ, και δεν επιτρζπεται θ µε οποιοδιποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

19 Αυγοφςτου 2014 ΠΡΟ ΑΜΕΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ TH «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ Ε ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ ΣΗ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα

Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διαφοροποίθςθ και Κίνδυνοσ Σραπεηικών Ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα ΚΑΣΑΝΕΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: ΠΑΙΟΤΡΑ ΦΩΣΙΟ Εξεταςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαιου Ενότητα 1: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015

ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015 ΕΘΝΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ τθσ 17 θσ Νοεμβρίου 2015 Σχζδια Αποφάςεων/Σχόλια Διοικθτικοφ Συμβουλίου επί κεμάτων θμεριςιασ διάταξθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 1. (i) Aφξθςθ του μετοχικοφ

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΡΟΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 1.418.750.000 ΝΕΩΝ ΚΟΛΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ «Τράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΡΟΘΛΚΑΝ ΑΡΟ ΑΥΞΘΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα