ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013."

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 18 Μαξηίνπ 2015 Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σασ. Κώδ.: ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Δ. Καπνχηζνπ, Β. Γαζνπξάο Σηλέθωνο: ΦΑΞ: ΠΟΛ.: 1059 ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 47, 57 θαη 58 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ Α 167/ ), φπσο ηζρχνπλ, αλαθνξηθά κε ηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ εθθαζάξηζε θαη ηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ, αληίζηνηρα, θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο: Άπθπο 47 Κέπδη από επισειπημαηική δπαζηηπιόηηηα 1. Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ θεξδψλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο ηνπ άξζξνπ 45. πγθεθξηκέλα, νξίδεηαη φηη ην θέξδνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ («Κέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα») ηνπ Μέξνπο Γεχηεξνπ («Φφξνο Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ») ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ. 4172/2013), εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζε απηφ ην 1

2 Κεθάιαην. Γειαδή, ηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ νληνηήησλ πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 έσο θαη 28 ηνπ λ. 4172/2013. ηελ έλλνηα ηνπ θέξδνπο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα εκπίπηεη θαη ε θεθαιαηνπνίεζε ή δηαλνκή θεξδψλ γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ. πλεπψο, ηα δηαλεκφκελα ή θεθαιαηνπνηνχκελα θέξδε, ηα νπνία δελ έρνπλ ππαρζεί ζε θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ, πεξηιακβάλνληαη ζηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πξνζψπσλ απηψλ. Ωο ηέηνηα θέξδε λννχληαη ηδίσο: Α. Αποθεμαηικά α) ηα δηαλεκφκελα ή θεθαιαηνπνηνχκελα απνζεκαηηθά πνπ δελ έρνπλ ππαρζεί ζηελ απηνηειή θνξνιφγεζε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013, φπσο ηα απνζεκαηηθά πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί απφ εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ θνξνινγεζεί θαη εηδηθφ ηξφπν κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο (απηνηειψο θνξνινγεζέληα εηζνδήκαηα). ηελ πεξίπησζε απηή, ν παξαθξαηεζείο ή θαηαβιεζείο ζηα αλσηέξσ εηζνδήκαηα θφξνο ζπκςεθίδεηαη κε ην θφξν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 68 ηνπ Κ.Φ.Δ. Δπίζεο, ζηα πην πάλσ απνζεκαηηθά πνπ δελ έρνπλ ππαρζεί ζηελ απηνηειή θνξνιφγεζε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013 πεξηιακβάλνληαη θαη ηα απνζεκαηηθά πνπ είραλ ζρεκαηηζζεί κε βάζε εηδηθέο δηαηάμεηο λφκσλ, ζηνπο νπνίνπο φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ πξντζρχνληνο Κ.Φ.Δ. (λ. 2238/1994) ή ζηηο «γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Δ.» λννχληαη πιένλ νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4172/2013. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο απνζεκαηηθψλ είλαη ελδεηθηηθά νη αθφινπζεο: - ησλ παξ. 13 θαη 14 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4015/2011 πεξί θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ ππέξ πιινγηθψλ Αγξνηηθψλ Οξγαλψζεσλ (λπλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ), - ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λ. 3842/2010 πεξί θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ επξεζηηερλίαο, - ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3220/2004 πεξί επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο, - ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3156/2003 πεξί θεξδψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηαβίβαζε απαηηήζεσλ ζε εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ, - ηεο παξ. 21 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2364/1995 πεξί ΔΓΑ ή ΓΔΠΑ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο απνζεκαηηθψλ πνπ είραλ ζρεκαηηζζεί κε βάζε εηδηθέο δηαηάμεηο λφκσλ, γηα ηε θνξνινγηθή 2

3 κεηαρείξηζε ησλ νπνίσλ δελ γηλφηαλ παξαπνκπή ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2238/1994. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα απνζεκαηηθά: - ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2992/2002 πεξί ζρεκαηηζκνχ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ ηνπ θφζηνπο πξνζαξκνγήο ζε ΓΛΠ θαηά ηνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπο, - ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2367/1995 πεξί εηαηξεηψλ ακνηβαίσλ εγγπήζεσλ, - ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 1775/1988 πεξί εηαηξεηψλ παξνρήο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζε πεξίπησζε δηαλνκήο αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3299/2004, ηνπ λ. 2601/1998, θαζψο θαη κε νπνηνλδήπνηε άιιν αλαπηπμηαθφ λφκν, πιελ ηνπ λ. 3908/2011 φπσο ηζρχεη, ιφγσ πξαγκαηνπνίεζεο παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ. ε πεξίπησζε θεθαιαηνπνίεζεο ησλ πην πάλσ απνζεκαηηθψλ θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 1473/1984 ή ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ. 1892/1990 δελ εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ, αιιά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ απηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζεο απνζεκαηηθψλ ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ (π.ρ. παξ. 6 άξζξνπ 8 λ. 3299/2004). β) ηα δηαλεκφκελα ή θεθαιαηνπνηνχκελα απνζεκαηηθά πνπ ζρεκαηίδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. θαη απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν εηδηθφο ινγαξηαζκφο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 58 «Δηδηθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ κέρξη δέθα (10) kw». εκεηψλεηαη φηη εηδηθά γηα ηα απνζεκαηηθά πνπ έρνπλ ζρεκαηηζζεί κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξν 48 λ. 4172/2013) απφ αθνξνιφγεηα έζνδα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ ηα λνκηθά πξφζσπα απφ εκεδαπέο θαη αιινδαπέο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, δελ έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαθεξφκελα πην πάλσ, αιιά νη εηδηθφηεξεο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί κε ηελ ΠΟΛ. 1039/2015 εγθχθιηφ καο. Σα σο άλσ δηαλεκφκελα ή θεθαιαηνπνηνχκελα πνζά απνζεκαηηθψλ ηεο ελφηεηαο Α ζεσξνχληαη θνξνινγηθά θέξδε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζε θαη θνξνινγνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 4172/2013, ζπλαζξνηδφκελα κε ηα ινηπά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ζα ππνβιεζεί γηα ην θνξνινγηθφ έηνο απηφ. Δίλαη απηνλφεην φηη αλ ην απνηέιεζκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη δεκηνγφλν, ην δηαλεκεζέλ ή θεθαιαηνπνηεζέλ πνζφ ζα κεηψζεη ην δεκηνγφλν απηφ απνηέιεζκα. 3

4 Σέινο, φζνλ αθνξά ζηα απνζεκαηηθά πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί απφ ηελ ππεξηίκεζε απφ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αθηλήηνπ θαη δεδνκέλνπ φηη ε απνδεκίσζε πνπ ιακβάλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαηά ζπληαγκαηηθή επηηαγή δελ ππφθεηηαη ζε θφξν, δελ εθαξκφδνληαη ηα παξαπάλσ. Β. Κέπδη ηος θοπολογικού έηοςρ πος έληξε α) ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ έιεμε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδαο θαη απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4172/2013 (π.ρ. Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θ.ιπ.) ή εηδηθέο δηαηάμεηο λφκσλ, εθηφο αλ ηα πξφζσπα απηά ππφθεηληαη ζε θφξν βάζεη άιιεο εηδηθήο δηάηαμεο (π.ρ. παξ. 3 άξζξνπ 103 λ. 4099/2012 γηα ηνπο ΟΔΚΑ), β) ηα δηαλεκφκελα θέξδε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ έιεμε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ βάζεη ησλ Γ.Λ.Π., θαηά ην κέξνο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα θνξνινγηθά θέξδε, θαζψο θαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ζε πεξίπησζε χπαξμεο θνξνινγηθψλ δεκηψλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα θέξδε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ έιεμε γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο (π.ρ. θέξδε λνκηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο, ηφθνη απφ νκφινγα ηνπ Δ.Σ.Υ.. θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αλαδηάηαμε ηνπ Διιεληθνχ ρξένπο, ππεξαμία απφ κεηαβίβαζε εκεδαπψλ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3156/2003, απαιιαζζφκελα έζνδα θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ θνξέσλ γεληθήο θπβέξλεζεο) θαηά ην κέξνο πνπ ην λνκηθφ πξφζσπν ή ε λνκηθή νληφηεηα απνθαζίδεη λα κελ δηαλείκεη απηά ζην θνξνινγηθφ έηνο πνπ πξνέθπςαλ, παξαθνινπζνχληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ ψζηε λα είλαη επρεξήο ε δηαπίζησζε ηνπ ρξφλνπ δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο ζην κέιινλ, πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ ζε θφξν. Σα πην πάλσ πνζά ηεο ελφηεηαο Β (Κέξδε ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ έιεμε) πεξηιακβάλνληαη ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο κέζα ζην νπνίν πξνέθπςαλ ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη. Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη ζε φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο ησλ ελνηήησλ Α θαη Β ζε θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ππάγεηαη ην θαζαξφ πνζφ ησλ δηαλεκφκελσλ ή θεθαιαηνπνηνχκελσλ θεξδψλ ή απνζεκαηηθψλ, κεηά ηελ αλαγσγή ηνπ πνζνχ απηνχ ζε κηθηφ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα αλαθεξφκελα πην πάλσ έρνπλ εθαξκνγή ζηα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 45 πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία. 4

5 2. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη φια ηα έζνδα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα ή νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 45 ζεσξνχληαη έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπνκέλσο, ηα έζνδα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο απφ θάζε πεγή θαη αηηία ζεσξνχληαη σο έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζπλεπψο ηα θέξδε ηνπο θνξνινγνχληαη κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ άξζξνπ 58 παξ. 1 θαη 2 ή 29 παξ. 1, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην αλ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά ή απινγξαθηθά βηβιία. ηα πάζεο θχζεσο έζνδα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ πεξηιακβάλνληαη φια ηα έζνδα πνπ αλαθέξνληαη ζηα ινηπά Κεθάιαηα ηνπ λ. 4172/2013 (Κεθάιαηα Δ θαη Σ ), θαζψο επίζεο θαη νη θάζε είδνπο ζπλδξνκέο, επηρνξεγήζεηο, απνδεκηψζεηο ζηα πιαίζηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ πην πάλσ πξνζψπσλ, θ.ιπ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη φζνλ αθνξά ζηηο επηρνξεγήζεηο πνπ εηζπξάηηνληαη ζηα πιαίζηα αλαπηπμηαθψλ λφκσλ (π.ρ. λ. 1892/1990, λ. 3299/2004) ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαζψο θαη νη νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, ελψ γηα ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ, απηέο δελ πξνζαπμάλνπλ ηα έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά απνηεινχλ κεησηηθφ ζηνηρείν ηνπ θφζηνπο ηεο δαπάλεο πνπ επηρνξεγήζεθε (π.ρ. νη επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ ΟΑΔΓ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο απνηεινχλ κεησηηθφ ζηνηρείν ηεο δαπάλεο γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ). Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ε ππεξηίκεζε πνπ πξνθχπηεη απφ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αθηλήηνπ δελ ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ πληάγκαηνο. Πεξαηηέξσ, επηζεκαίλεηαη φηη εηδηθά γηα ηηο ζπλδξνκέο, ρνξεγίεο, θ.ιπ. πνπ ιακβάλνπλ ηα πξφζσπα ηεο πεξ. γ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013 (λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα) έρνπλ εθαξκνγή ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ. 1044/2015 εγθχθιηφ καο. Όζνλ αθνξά ζηηο αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, σο αθαζάξηζην εηζφδεκά ηνπο, ππνθείκελν ζε θφξν, ζεσξείηαη κφλν απηφ πνπ πξνέξρεηαη απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. ηέιεζε δεκφζησλ ζεακάησλ, έθδνζε εθεκεξίδσλ, πξνβνιή θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, ελνίθηα, ηφθνη θαηαζέζεσλ, θ.ιπ.). Αληίζεηα, νη ζπλδξνκέο θαη εγγξαθέο ησλ κειψλ, θαζψο θαη νη ρνξεγίεο ή δσξεέο πξνο απηέο, επεηδή απνηεινχλ εηζξνέο θεθαιαηνπρηθνχ ραξαθηήξα, δειαδή ζηεξνχληαη ηα ελλνηνινγηθά γλσξίζκαηα ηνπ εηζνδήκαηνο, δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ γηα λα θνξνινγεζνχλ. Σέινο, ηα πνζά ησλ ρνξεγηψλ πνπ ηνπο παξέρνληαη γηα ηελ ηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο ππφςε θνξείο, κεηψλνπλ ην θφζηνο απηψλ. 5

6 Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ζηα έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ πεξηιακβάλνληαη απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013 ζηελ εχινγε αμία (λ. 4308/2014), δεδνκέλνπ φηη θαηά ηνλ σο άλσ ρξφλν δελ πξνθχπηεη θαλέλα έζνδν απφ επηρεηξεκαηηθή ζπλαιιαγή γηα ην λνκηθφ πξφζσπν ή ηε λνκηθή νληφηεηα, αιιά ην φπνην έζνδν εηζφδεκα ζα πξνθχςεη θαηά ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ ππφςε ζηνηρείσλ. Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη γηα ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ δελ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο αιιά δηαηεξνχλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηε ρψξα καο, θαζψο θαη γηα ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο, ελψ δελ εθαξκφδνληαη γηα ηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη σο θνξνινγηθνί θάηνηθνη Διιάδνο θαη δελ δηαηεξνχλ ζηε ρψξα καο κφληκε εγθαηάζηαζε θαη απνθηνχλ εηζφδεκα απφ κεξίζκαηα, ηφθνπο θαη δηθαηψκαηα ζηελ Διιάδα, γηα ηα νπνία δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ. 4172/2013, θαζφζνλ, αλ θαη ηα έζνδά ηνπο ραξαθηεξίδνληαη σο έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ ζε απηά επέξρεηαη εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζήο ηνπο. 3. Με ηελ παξάγξαθν 3 νξίδεηαη φηη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ εθαξκφδνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΓΛΠ), πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, θαηαλέκνληαη αλάινγα κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ αληίζηνηρσλ κέζσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηα ΓΛΠ. Ωο ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα λννχληαη ηα νξηδφκελα απφ ηα ΓΛΠ, φπσο απηά πηνζεηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ. 4. Με ηελ παξάγξαθν 4 νξίδεηαη φηη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 έσο θαη 28 ηνπ Κεθαιαίνπ Γ ηνπ Μέξνπο Γεχηεξνπ. Δηδηθφηεξα, ε πθηζηάκελε δηαθνξά ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία απφ ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία είλαη σο πξνο ηνλ ηξφπν θνξνιφγεζεο ησλ θεξδψλ κε βάζε αλάινγν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 58 ηνπ λ. 4172/2013 θαη ηα αλαθεξφκελα πην θάησ. 5. Με ηελ παξάγξαθν 5 πξνβιέπεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 37, ζρεηηθά κε ηελ απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο ησλ ηφθσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ νκφινγα ηνπ Δ.Σ.Υ.. θαη εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 42, ζρεηηθά κε ηελ απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο ησλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ (ππεξαμίαο) πνπ πξνέθπςαλ 6

7 θαη εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκκεηνρήο ζηελ αλαδηάηαμε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 45. Δπίζεο, κε ηελ παξάγξαθν 6 πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ην θφξν ππεξαμίαο πνπ απνθηνχλ απφ ηε κεηαβίβαζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ θαη εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο πνπ δελ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη θαη δελ δηαηεξνχλ κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4172/2013 έρνπλ δνζεί νδεγίεο κε ηηο ΠΟΛ. 1032/2015 θαη 1042/2015 εγθπθιίνπο καο. 6. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ηζρχνπλ γηα εηζνδήκαηα ηα νπνία απνθηψληαη ζε θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. πλεπψο, γηα ηε δηαλνκή ή θεθαιαηνπνίεζε αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ νληνηήησλ κε θνξνινγηθά έηε (ρξήζεηο) πνπ άξρηζαλ πξηλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα εληφο ηεο ρξήζεο απηήο, δελ έρνπλ εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ. 4172/2013, αιιά φζα νξίδνληαλ ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ πξντζρχζαληνο λ. 2238/1994. Άπθπο 57 Δκκαθάπιζη Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη φηη ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ζεσξείηαη δηαλνκή θέξδνπο θαηά ην θνξνινγηθφ έηνο εληφο ηνπ νπνίνπ νινθιεξψζεθε ε εθθαζάξηζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο λνκηθήο νληφηεηαο, ζην βαζκφ πνπ ην ελ ιφγσ πξντφλ ππεξβαίλεη ην θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην. Οη δηαηάμεηο απηέο εθαξκφδνληαη αλεμάξηεηα απφ ηελ ηήξεζε απινγξαθηθψλ ή δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ απφ ην λνκηθφ πξφζσπν ή ηε λνκηθή νληφηεηα πνπ ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε. ηελ έλλνηα ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ηα απνζεκαηηθά πνπ έρνπλ ζρεκαηηζηεί θαηά ηελ ηπρφλ ππέξ ην άξηηνλ έθδνζε ησλ κεηνρψλ, εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, θ.ιπ. ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013, δεδνκέλνπ φηη απηά απνηεινχλ θεθάιαην πξνεξρφκελν απφ θαηαβνιή εηζθνξψλ ησλ κεηφρσλ, εηαίξσλ, θ.ιπ. ησλ πην πάλσ πξνζψπσλ θαη φρη απφ έζνδα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ νληνηήησλ. Απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 57, θαζψο θαη απηψλ ηνπ άξζξνπ 36, ηεο πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 62 θαη ηεο πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 4172/2013, πξνθχπηεη φηη ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο, ζην βαζκφ πνπ ππεξβαίλεη ην ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην, ζεσξείηαη σο δηαλνκή θέξδνπο θαη αληηκεησπίδεηαη σο κέξηζκα, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ, ζχκθσλα κε ηα 7

8 νξηδφκελα ζην άξζξν 36 ηνπ λ. 4172/2013. Δπνκέλσο, ην ελ ιφγσ πνζφ ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ ίδηνπ πην πάλσ λφκνπ θαη απνδίδεηαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΠΟΛ. 1011/2014 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 4172/2013, ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ κήλα απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ πξντφληνο ηεο εθθαζάξηζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 48 θαη 63 ηνπ λ. 4172/2013, δεδνκέλνπ φηη νη δηαηάμεηο απηέο θαηαιακβάλνπλ ελδννκηιηθά κεξίζκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε πεξηπηψζεηο πιελ ηεο εθθαζάξηζεο, φπσο άιισζηε νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο 2011/96/ΔΔ ζρεηηθά κε ην θνηλφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο κεηξηθψλ ζπγαηξηθψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ ΑΓΦ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε θαη εκθαλίδεη απνζεκαηηθά απφ θέξδε γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο απηά ζα πξέπεη λα ππαρζνχλ ζε θφξν εηζνδήκαηνο θαηά ην ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο εθθαζάξηζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 47 ηεο παξνχζαο ζπλαζξνηδφκελα κε ηα ινηπά απνηειέζκαηα ηεο εθθαζάξηζεο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξντφληνο ηεο εθθαζάξηζεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 57, ζε πεξίπησζε πνπ λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο πξνβαίλνπλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εθθαζάξηζεο ζηε κεηαβίβαζε, σο απφδνζε ησλ εηζθνξψλ ηνπο, παγίσλ ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (απνζεκάησλ, ηίηισλ, θ.ιπ.) ζηα κέιε ηνπο, ιακβάλεηαη ε αγνξαία αμία ησλ πην πάλσ παγίσλ ή ε αμία ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ θάζε πξφζθνξν κέζν (π.ρ. έθζεζε νξθσηνχ ειεγθηή). Γηα ην ηπρφλ επηπιένλ πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά ηεο θαηά ηα αλσηέξσ αμίαο ησλ κεηαβηβαδφκελσλ ζηνηρείσλ απφ ην θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην, φπσο απηφ νξίζηεθε αλσηέξσ, δελ παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 62 θαη 64 ηνπ παξφληνο, αιιά ην πνζφ απηφ πεξηιακβάλεηαη ζηελ εηήζηα δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη θνξνινγείηαη σο κέξηζκα. εκεηψλεηαη φηη ηα αλαθεξφκελα πην πάλσ έρνπλ εθαξκνγή γηα ην πξντφλ εθθαζάξηζεο πνπ απνθηάηαη ζε θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. ε πεξίπησζε πνπ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο έρεη θαηαβιεζεί πξντφλ εθθαζάξηζεο πέξαλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ γηα ην νπνίν δελ έρεη δηελεξγεζεί παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ φηη ην πνζφ απηφ ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ εηήζηα δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ, πξνθεηκέλνπ λα θνξνινγεζεί. 8

9 Άπθπο 58 Φοπολογικόρ ζςνηελεζηήρ 1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη φηη ηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο γ ηνπ άξζξνπ 45 (κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα Ν.Π.Γ.Γ., Ν.Π.Η.Γ. πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, ηα θάζε είδνπο ζσκαηεία θαη ηδξχκαηα) πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία, θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή είθνζη έμη ηνηο εθαηφ (26%). Όηαλ νη ππφρξενη ησλ πεξηπηψζεσλ β (πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή), δ (ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο απηψλ), ε (θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο πνπ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα), ζη (θνηλνπξαμίεο) θαη δ (λνκηθέο νληφηεηεο ηνπ άξζξνπ 2 πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο γ έσο ζη ηνπ άξζξνπ 45) ηνπ άξζξνπ 45 ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία, ηα θέξδε πνπ απνθηνχλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 29, δειαδή κε ηελ αθφινπζε θιίκαθα: Φοπολογηηέο ςνηελεζηήρ (%) ειζόδημα (εςπώ) % > % Γηα παξάδεηγκα, νκφξξπζκε εηαηξεία κε απινγξαθηθά βηβιία απέθηεζε κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο 2014 θέξδε Ο θφξνο πνπ νθείιεηαη αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ , ην νπνίν πξνθχπηεη σο εμήο: (26% x ) + (33% x 4.000). 2. Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη φηη ηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, απφ θάζε πεγή θαη αηηία, πνπ απνθηνχλ νη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί θαη νη νκάδεο παξαγσγψλ θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή δεθαηξία ηνηο εθαηφ (13%). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο πεξηιακβάλνληαη ελψζεηο αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, θνηλνπξαμίεο αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, θεληξηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο ελψζεηο, θαζψο θαη αγξνηηθέο εηαηξηθέο ζπκπξάμεηο. 3. Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη ν θνξνινγνχκελνο (λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα) πνπ απνθηά εηζφδεκα ην νπνίν ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 62 (κεξίζκαηα, ηφθνπο, δηθαηψκαηα, ακνηβέο, θ.ιπ.) πεξηιακβάλεη ην εηζφδεκα απηφ ζηα θνξνινγεηέα θέξδε ηνπ πξηλ ηελ αθαίξεζε ηνπ 9

10 παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ (κηθηφ πνζφ). Γεδνκέλνπ φηη ην ππφςε ζέκα ξπζκίδεηαη θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 4172/2013 ζα δνζνχλ νδεγίεο κε λεφηεξε εγθχθιηφ καο. 4. Με ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη φηη γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο ησλ πεξηπηψζεσλ α (θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή), β (πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή), δ (ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο απηψλ), ε (θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εθφζνλ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα) θαη ζη (θνηλνπξαμίεο) ηνπ άξζξνπ 45 νη ζπληειεζηέο ηεο παξαγξάθνπ 1 κεηψλνληαη θαηά πνζνζηφ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) γηα ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη ζε λεζηά κε πιεζπζκφ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή, θάησ απφ ηξείο ρηιηάδεο εθαηφ (3.100) θαηνίθνπο. Ζ δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ηζρχεη κέρξη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ Σνλίδεηαη φηη γηα ηε κείσζε θαηά πνζνζηφ 40% ησλ ζπληειεζηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 ή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 29, γηα δηπινγξαθηθά ή απινγξαθηθά βηβιία, θαηά πεξίπησζε, απαηηείηαη ηα πην πάλσ λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο λα έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ή λα δηαηεξνχλ ππνθαηάζηεκα ζηα ελ ιφγσ λεζηά. Ζ πην πάλσ κείσζε ηζρχεη κφλν γηα ηα θέξδε ησλ πην πάλσ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη ζηα λεζηά απηά. πλεπψο, ηα θέξδε πνπ απνθηψληαη απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ αζθνχληαη ζηα πην πάλσ λεζηά θνξνινγνχληαη κε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξ. 1 ρσξίο ηε ζρεηηθή κείσζε. Καηφπηλ ηνχησλ, φηαλ λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηε ινηπή Διιάδα θαη ζε λεζηά κε πιεζπζκφ θάησ απφ θαηνίθνπο ζα πξέπεη λα ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο αξρεία θαη ζηνηρεία κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πξνζδηνξίδνληαη επρεξψο ηα θέξδε ηεο αλά πεξηνρή. Πεξαηηέξσ θαη δεδνκέλνπ φηη ηα πην πάλσ πξφζσπα δχλαληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4172/2013, λα έρνπλ θνξνινγηθφ έηνο πνπ ιήγεη ζε εκεξνκελία άιιε πέξαλ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζζνχλ νη ππφςε δηαηάμεηο, νη νπνίεο ηζρχνπλ κέρξη , κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ φηη νη ζπληειεζηέο ηεο παξ. 1 ζα κεησζνχλ θαηά 40% γηα ηα θέξδε πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πεξηιακβάλεηαη κέζα ζην έηνο Γηα παξάδεηγκα, αλψλπκε εηαηξεία κε θνξνινγηθφ έηνο απέθηεζε θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα αζθεζείζα ζε λεζί κε ιηγφηεξνπο απφ θαηνίθνπο, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή, Ο αλαινγψλ θφξνο έρεη σο εμήο: 10

11 α) Φφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θέξδε κε κεησκέλν ζπληειεζηή: [ x (4/12)] x [26% x (1-0,4)] = x 15,6% = β) Φφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θέξδε ρσξίο ηε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή: [ (8/12)] x 26% = x 26% = πλνιηθφο αλαινγψλ θφξνο = = Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη φηη ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ α (θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή), β (πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή), δ (ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο απηψλ), ε (θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο εθφζνλ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα) θαη ζη (θνηλνπξαμίεο) ηνπ άξζξνπ 45, εθφζνλ απηέο εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο νξίδνληαη ζηε χζηαζε 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, απφ ηε δηάζεζε παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο ηελ εηαηξεία «Γ.Δ.Ζ. Α.Δ.» ή άιιν πξνκεζεπηή, κεηά απφ ηελ έληαμή ηνπο ζην «Δηδηθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ κέρξη δέθα (10) Kw», θαηφπηλ απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, ε νπνία εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ν. 3468/2006 (Α 8), απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ. Ζ ελ ιφγσ απαιιαγή ρνξεγείηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα θέξδε εκθαλίδνληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ κε ηελ νλνκαζία «Δηδηθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ κέρξη δέθα (10) Kw». ε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο, θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κψδηθα θαηά ην ρξφλν δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο αληίζηνηρα (ζρεη. άξζξν 47). Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία, ην απαιιαζζφκελν πνζφ ζα αθαηξείηαη θαη αλάγθε απφ ηα θαζαξά θέξδε πξνθεηκέλνπ γηα ην πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηνπο, δίρσο λα εκθαλίδεηαη ζε ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3468/2006 έρεη εθδνζεί απφ ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, βξίζθεηαη ζε ηζρχ θαη επηθαηξνπνηείηαη θάζε έηνο. 6. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Αθξηβέο Αληίγξαθν Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 11

12 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 3. Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e - ΔΦΑΡΜΟΓΔ) 4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο) (Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΓΔ) ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α, Σ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε (εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 4 θαη 7), Ζ, Θ, Η, ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ, ΗΓ, ΗΔ, ΗΣ, ΗΕ, ΗΖ, ΗΘ, Κ, ΚΑ, ΚΒ θαη ΚΓ 2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο ΑΘΖΝΑ 3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), Βνπιήο ΑΘΖΝΑ 4. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 5. CREDIT AGRICOLE LEASING, Παλεπηζηεκίνπ 39, Σ.Κ ΑΘΖΝΑ 6. ΜΠΑΛΑΚΑ ΔΛΔΝΖ, Αγ. ππξίδσλνο 25, Σ.Κ ΠΔΗΡΑΗΑ 7. CENTRAL PETROLEUM ΑΔΒΔ, Δι. Βεληδέινπ 20 & Τκεηηνχ, Σ.Κ ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΖ 8. ΔΡΝΣ & ΓΗΑΝΓΚ, Υεηκάξξαο 8Β, Σ.Κ ΜΑΡΟΤΗ 9. Η. ΕΗΜΠΟΤΛΗΓΖ Η. ΕΔΡΒΑΚΖ Ο.Δ., Αλδξέα Παπαλδξένπ 11, Σ.Κ ΓΑΕΗ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 10. PRICE COM ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΗΝΖΣΖ ΣΖΛΔΦΩΝΗΑ ΔΠΔ, Αξηζηνηέινπο 133, Σ.Κ ΑΘΖΝΑ ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν θαο Αλαπιεξψηξηαο Τπνπξγνχ 3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 4. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 6. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 7. Γ/λζε Δθαξκνγήο ηεο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο, Τπνδ/λζε Α Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α (3), Β (6) 12

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: 7Ξ74Ζ-Τ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011

ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 ΠΟΛ.1129/6.6.2011 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011 Αζήλα, 6 Ινπλίνπ 2011 Αξηζ. Πξση. 11004/Β0012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β440Η-ΗΟ2 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ B 541/1.03.2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 24 Φεβξνπαξίνπ 2012 1.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Η-87Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 17 Ηοςνίος 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜ.ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε :

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 49 και ηηρ παπ. 9 ηος άπθπος 72 ηος ν.4172/2013, αναθοπικά με ηην ςποκεθαλαιοδόηηζη.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 49 και ηηρ παπ. 9 ηος άπθπος 72 ηος ν.4172/2013, αναθοπικά με ηην ςποκεθαλαιοδόηηζη. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 2 Φεβποςαπίος 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Τποβολή δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ανώνσμης εηαιρείας ποσ ηέθηκε ζε εκκαθάριζη και ζηη ζσνέτεια αναβίωζε.

ΘΔΜΑ: Τποβολή δηλώζεων θορολογίας ειζοδήμαηος ανώνσμης εηαιρείας ποσ ηέθηκε ζε εκκαθάριζη και ζηη ζσνέτεια αναβίωζε. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 22 Ινπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση.:ΓΔΑΦ Β 1095069 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079

ΑΓΑ: ΒΗΞ4Ζ-8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΠΟΛ. 1079 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -Β 2. 14 η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑ Β 3. Γ/ΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίςεισ φορολογίασ ειςοδήματοσ και τυχερών παιγνίων πκβνπιίσλ, ε ζθξαγίδα ηνπ πλδέζκνπ, ν Κψδηθαο Γενληνινγίαο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ν νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε Πξνζσξηλή Γηνηθνχζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο θορολογικού έηοσς 2014.

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο θορολογικού έηοσς 2014. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ:7ΦΒΚΖ - ΥΝΩ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 28 Απξηιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)».

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)». ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ:Ω1Ρ2Η-Λ6Ι ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 17 Ινπιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 101 84 ΑΘΖΝΑ Πιεξνθνξίεο :

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΗ-Χ97 ΠΟΛ.: 1182. ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ - ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ Β 1816/25-07-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 19 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1.ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο.

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο. ΑΓΑ: 6ΖΚΤΖ-ΤΜΛ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (Χο πξνο ηελ παξ. 3 ηεο ελόηεηαο Α) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 12 Ηνπιίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:6312Ζ - 2ΛΛ Αζήλα, 22 Γεθεκβξίνπ 2016 ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Ταρ. Γ/λζε : Κ. επβίαρ 10 Ταρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:6312Ζ - 2ΛΛ Αζήλα, 22 Γεθεκβξίνπ 2016 ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Ταρ. Γ/λζε : Κ. επβίαρ 10 Ταρ. Κψδηθαο Πιεξνθνξίεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ6312Ζ - 2ΛΛ Αζήλα, 22 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011

Ι. Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ παπαγπάθος 12 ηος άπθπος 27 ηος ν. 3943/2011 Αθήνα, 12.4.2011 ΠΟΛ:1077 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Β «Παποσή Τπηπεζιών & Διδικά Καθεζηώηα»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1127. Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010

ΠΟΛ. 1127. Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΜΖΜΑ Δ Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2010 ΠΟΛ. 1127 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο.

ΘΔΜΑ: πκπιήξωζε ηεο ΠΟΛ.1113/2015 εγθπθιίνπ καο, ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηόκελεο θαη κε δαπάλεο. ΑΓΑ: 6ΖΚΤΖ-ΤΜΛ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (Χο πξνο ηελ παξ. 3 ηεο ελόηεηαο Α) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 12 Ηνπιίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.)

Έκηακηο Ειδικό Σέλορ Ηλεκηποδοηούμενων Δομημένων Επιθανειών (Ε.Ε.Σ.Η.Δ.Ε.) Νόμορ 4021/2011: Ενιζσςμένα μέηπα εποπηείαρ και εξςγίανζηρ ηων πιζηωηικών ιδπςμάηων - Ρύθμιζη θεμάηων σπημαηοπιζηωηικού σαπακηήπα - Κύπωζη ηηρ ύμβαζηρ -Πλαίζιο ηος Εςπωπαϊκού Σαμείος Χπημαηοπιζηωηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)».

Θέμα: «Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηος άπθπος 27 ηος ν.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α /31.3.11)». Αθήνα, 14.07.2011 ΠΟΛ.: 1150 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β 15 η Γ/ΝΗ ΚΒ ΣΜΗΜΑ Α Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Ση πξέπεηλα πξνζέμνπκεζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο. Βήκα - βήκα θαη θσδηθό θσδηθό ηα έληππα Δ1, E2, Δ3, κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. Ση ηζρύεη γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΦΔΚ 1940/Β/2015 ΑΓΑ: 75ΩΠΖ-ΟΞ7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ Σ - ΜΖΣΡΩΟΤ & ΔΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024/2011 ΦΔΚ 226/Α/

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024/2011 ΦΔΚ 226/Α/ ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘΜ. 4024/2011 ΦΔΚ 226/Α/27-10-2011 ςνηαξιοδοηικέρ πςθμίζειρ, ενιαίο μιζθολόγιο - βαθμολόγιο, επγαζιακή εθεδπεία και άλλερ διαηάξειρ εθαπμογήρ ηος μεζοππόθεζμος πλαιζίος δημοζιονομικήρ ζηπαηηγικήρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών.

Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012 εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών. Θεσσαλονίκη 15-2-2012 Αριθμ.πρωτ.159 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενω φαρμακείων. Σχετικό: Η με αριθμ.πολ.1032/31-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Αζήλα, 3 Φεβξνπαξίνπ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Γ12)

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΝΙΚ ΔΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Δ Ι Α Γ Ω Γ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ Ο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ (tax expenditures) δηαθνξνπνηείηαη απφ ρψξα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών.

ΘΔΜΑ: Καθοπιζμόρ διαδικαζίαρ αναζηολήρ ηος Απιθμού Φοπολογικού Μηηπώος (Α.Φ.Μ.) για διενέπγεια ενδοκοινοηικών ζςναλλαγών. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Β και Σ 2. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 3. Γ/ΝΖ ΠΑΡΟΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α 170), όπυρ ιζσύει. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α,Β,Γ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 17 Φεβξνπαξίνπ 2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1027291 ΔΞ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής:

Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1207/ , µε την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), σας γνωρίζουµε τα εξής: Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ', Α' Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Ζ Φοπολογική Παπακολούθηζη Δπισειπήζεων με Βιβλία Β Καηηγοπίαρ ςποβληθείζα ζηον: Καθηγηηή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011

ΘΔΚΑ: Γηεπθξηλίζεηο ζην πιαίζην ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ απνζηείιεη εκβάζκαηα ζην εμσηεξηθό θαηά ηα έηε 2009-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΑ ΔΞΔΗΓΝΛ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ 1.ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙ: 1033 Α. ΓΙΔΤΘΤ ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015

Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο. Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Μέηξα αληηκεηώπηζεο θνξνδηαθπγήο/ θνξναπνθπγήο Άξζξν 21, Ν.4321/2015 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ UK Diverted Profits Tax Άξζξν 21 ηνπ Ν. 4321/2015 2 Φνξνινγηθό πεξηβάιινλ Δηζαγσγή δξάζεσλ πάηαμεο ηεο θνξναπνθπγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Μηηποπόλεωρ 12-14 Σ.Κ. 10563 Αθήνα, Σηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Ζ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ EΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η.ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Α..ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 2. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Β 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑΣΑ Α & Β ΗΗ. ΓΔΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα